Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése, a Képviselő-testület 2015. február 25-ei, valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2015. februári üléseire

Kapcsolódó dokumentumok: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/39789/736060

Az előterjesztés szövege

Budaörs Város Önkormányzat

                                                    Polgármesterének

 

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei,

valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2015. februári üléseire

 

Ügyiratszám: VII/25-3/2015.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § – a alapján nyílt ülésen történik.

 

                                                                                                

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 

 1. A 2015. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2014. december 15-én fogadta el Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt, amelyet 2014. december 29-én hirdettek ki. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését (2015. január 1.) követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2015.évi költségvetési rendelet tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • Magyarország 2015 központi költségvetésről szóló 2014. évi C. Törvény (továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény,
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
 • Az államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint az 375/2014. (XII. 17.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Mötv. 111.§. (4) és az Áht. 23.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

 • a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 • a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 • a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 • az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. A végrehajtási rendelet 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

 • az önkormányzat költségvetési bevételeit – így különösen:
  • a helyi adó bevételeket,
  • a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
  • a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 • az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
  • a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  • a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  • az általános és céltartalékot, és
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
 • A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

 1. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását – az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű működési támogatás szolgálja, melynek keretében a központi költségvetés az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá.

 1. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015-ben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege (a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparűzési adóval rendelkező települések meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2015-ben is egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2013. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2015. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2015. évben is az önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. 2015-ben emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

2015-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés, amely program 2013-ban indult és közel 160 ezer pedagógust érint. A központi költségvetés a 2014. december 31-ig minősített pedagógusok 2015. évben jelentkező többletbérének és járulékainak forrását, valamint a 2015. szeptember 1-ei általános bérfejlesztés költségkihatását minden fenntartó számára célzott támogatásként biztosítja. A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkori költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2015. évben 101.500 Ft.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Ennek érdekében 2015-ben 5 milliárd forinttal több jut a gyermekétkeztetésre. A feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A szociális ellátások terén 2015-ben nagyon jelentős változás, hogy a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, valamint az adósságkezelési támogatás korábbi formájában nem működik tovább, ezek 2015-től az önkormányzati segélyezésbe épülhetnek be. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek anyagi helyzetük, helyi bevételeik figyelembevételével és ez a korábbi szabályozáshoz képest sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Az alacsony helyi bevétellel rendelkező önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett a Kormány bővülő közfoglalkoztatási programot kínál, melyre 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az előző évinél.

A gyermekjóléti ellátások terén jelentős változás nincs a 2013. évben kialakított struktúrához képest. Változás, hogy a gyermekek napközbeni ellátása terén a bölcsődei ellátás támogatására a központi költségvetés pluszforrást biztosít, továbbá a mutatószám számításánál 2015-ben a ténylegeshez közelítő nyitvatartási napokkal szükséges számolni (240 nap helyett 235 nappal).

A gyermekszegénység elleni program keretében 2015-ben 3 milliárd forint központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Az előirányzat 2014. évhez képest 13,6%-kal emelkedik annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok a nyári időszakban minél több, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára tudjanak étkeztetést biztosítani.

Az önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2014-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg. A színházak támogatási rendszerét 2015-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény határozza meg. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben maghatározott szempontok szerint történik.

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzat alapján az önkormányzat – csak úgy, mint eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthat pályázati úton támogatáshoz.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

 • a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
 • a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
 • a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzat által beszedett – SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2015. évben:

 • a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
 • a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
 • a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
 • a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
 • a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési tervszámait.

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2015. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2014.évi pénzmaradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2015. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

 1. Működési költségvetés bevételei

1.    Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

 • Önkormányzatok működési támogatásai
 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (232.801 e Ft + 136.656 e Ft = 369.457 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2013.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.143.866.667 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 78.203 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 760 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 111 e Ft a központi támogatás összege.

 1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 572.924 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 83.277 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 9.193 e F az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 94.891 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.332 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 46.737 e Ft) 144.069 e Ft.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 51.440 e Ft az állami támogatás.

 1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.019 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 78.200 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre 58.130 e Ft OEP finanszírozás a Védőnői szolgálat működtetéséhez, a TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból működési célra tárgyévben befolyó 9.587 e Ft támogatás, továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás állami támogatása 8.709 e Ft összegben, amely összeg a folyósítást követően átutalásra kerül az intézményfenntartó számlájára.

 1. Közhatalmi bevételek

A helyi adók jogi szabályozásában 2015. évtől nem történt olyan változás, mely az adóbevételek tervezése során a 2014. évihez képest jelentős elmozdulásra adna okot.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt, mely szerint a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, valamint a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1 000.-Ft, melyet a magánfőző fizet meg. A magánfőző az adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig teljesíti.  Az új adónemből legkorábban 2016. januárban várható, feltételezhetően rendkívül csekély összegű bevétel.

Ismereteink szerint 2015. év folyamán egy jelentős helyi adót fizető vállalkozás megszünteti tevékenységét a város területén. Jelenleg nincs információnk az adóalanyi körben bekövetkező más változásról, mely a tervezett helyi iparűzési adóbevétel módosítását igényelné.  A vállalkozások 2015. május 31-ig beadandó helyi iparűzési adóbevallásaikban fognak elszámolni a 2014. évben fizetett adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözetével. Tekintettel arra, hogy jóval magasabb összegű befizetést teljesítettek 2014. december 20-ig feltöltési kötelezettségre, mint az előző években, megvan az esély arra, hogy az elszámolási különbözet visszaigénylést eredményez.

Az adó-nyilvántartási rendszerben rendelkezésre álló kivetési adatok alapján a 2015. évi adóbevételek a 2014. évi szinten tervezhetőek. Az adóbírságot az adózási fegyelem javulása miatt alacsonyabb szinten tervezzük. A késedelmi pótlék bevétel 30%-kal kisebb összegben tervezését részben az alacsony banki alapkamat, részben pedig a korábbi évek hátralékainak végrehajtás útján történő jelentős csökkenése indokolja.

Az alábbi táblázat a 2015. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

Adónem 2015. évi
költségvetés tervezett bevétele
eFt
Iparűzési adó 7 000 000
Építményadó 990 000
Telekadó 300 000
Bírság 25 000
Késedelmi pótlék 20 000
Gépjárműadó 175 000
Talajterhelési díj 2 000
Összesen 8 512 000

 

 1. Működési bevételek

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (közútkezelői hozzájárulás) 7.000 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 158.881 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (uszoda, önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, reklámfelületek bérbeadása, önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft, útvonalengedélyek, közterület használati díj, hangszer bérleti díj) 242.811 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés és alkalmazotti térítésdíj bevételek 105.264 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 140.894 e Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérülések 70.106 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételeken belül a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 60.000 e Ft-tal, illetve a parkolóhely megváltásból és egyéb befizetésekből származó bevétel összesen 10.000 e Ft-tal szerepel.

 1. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 270 e Ft összegben.

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt tervezzük a KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában pályázatból tárgyévben befolyó 42.279 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI intézményére napelemes rendszer telepítése pályázatból 2.602 e Ft támogatás, a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 „Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire” pályázatból 133.801 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 1. sz. Általános Iskola pályázatból 44.146 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Városháza pályázatból 44.146 e Ft támogatás, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” pályázatból 246.667 e Ft támogatás, valamint a HULEJAF-2013-0138 „A budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” címen és „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” pályázatból 91.327 e Ft támogatás összegét.

 

 1. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (839 e Ft).

 

 

 

 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 7874 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások címén 1.873 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 15.717 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 5.478 e Ft-tal számolunk.

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

 1. évben eredeti előirányzatként 3.017.021 e Ft pénzmaradvány került beépítésre (ebből 1.881.646 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 1.135.375 e Ft pedig szabad pénzmaradvány, mely kiegészítő forrásul szolgál a 2015. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához).

 

 

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

 1. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 300 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére (Ispánki vendégház, esküvői szolgáltatás) 1.491 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 24.625 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 7.051 e Ft-ot terveztünk.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 9.395 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként pénzmaradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány beépítésére a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.738.537 e Ft összegben.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

 

 1. Működési költségvetés bevételei
 2. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 – 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételekből (bérbeadás) származó bevételeket, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 169.374 e Ft összegben.

 1. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 14.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként pénzmaradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványok beépítésére a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2015. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.070.344 e Ft összegben.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2015. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2015. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az önkormányzat, mint az állami fenntartású intézmények működtetője, kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékletekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (205.000 e Ft) és járulékai (55.350 e Ft) fedezetére 2015.évben összesen 260.350 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat dologi kiadásai között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 270.087 e Ft.

 

Egyéb működési célú kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2015. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (58.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.793 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához kapott normatív állami támogatás (51.440 e Ft), illetve a Támogató Szolgáltatás központi finanszírozásának összegét (8.709 e Ft).

 • Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2015. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (41.374 e Ft), illetve a 2014-ről áthúzódó, még le nem utalt támogatás (2.185 e Ft) összegét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk.

 

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 • Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2015. évre tervezett összege (1.208.254 e Ft), 2014. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (23.342 e Ft) együtt összesen 1.231.596 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.
 • Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.
 • Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 520/2011. (XII.15.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy a Budaörs1181/1 hrsz. ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának apportálásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség teljesítése céljából a BTG Kft részére 71.200 e Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. A keret előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
 • Az általános tartalék mértékét 119.038 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.
 1. évben működési célra 357.500 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

 • BTG kezességvállalás
 • Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék
 • Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai
 • Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire
 • Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése
 • Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása
 • Iparűzési adó visszatérítés

 

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
 2. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)

2015-re nem terveztünk ingatlan vásárlást, az előirányzat áthúzódó kötelezettség, amelynek összege 524 e Ft.

 1. Főépítész tanulmánytervek

2014-ben indult áthúzódó feladatok kifizetése, továbbá új feladat a Zichy major hasznosításával kapcsolatban tanulmányterv készítése, valamint a Heimatmuseum fejlesztésével kapcsolatban tanulmányterv készítése.

Előirányzat összesen: 3 611 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 611 e Ft

 1. Főépítész szabályozási tervek

2014-ről áthúzódó kötelezettségek mellett 2015. évben indokolt elkészíttetni az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: ITS). Az ITS középtávra szóló településfejlesztési terv, melynek elkészítése azért szükséges, mert a későbbiekben ez képezi az alapját a pályázati forrásszerzéseknek. Budaörs Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-ben készült. Ennek felülvizsgálata négy évente szükséges. Az ITS nem az IVS felülvizsgálata, hanem egy önálló dokumentáció, mely az IVS-en alapul, annak aktualizálásán túl egy részletesebb tartalmú középtávú terv.

Tervezzük továbbá a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát. A hosszútávra szóló koncepciót 2002-ben készítettük, így felülvizsgálata időszerű.

Esetlegesen indokolt szabályozási terv módosítások forrását is ez a keret biztosítja.

2015-ben tervezzük Frankhegy úthálózat és közműfejlesztési terveinek elkészítését is.

Előirányzat összesen: 23.061 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3.061 e Ft

 

 1. 4. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

2014-ben elindult 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalás. 2015-ben nem tervezünk folytatást.

Előirányzat összesen: 554 e Ft

 

 1. Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

2014-ben elindult 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalás.

Előirányzat összesen:134 e Ft

 1. Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök

2014-ben elindult 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalás.

Előirányzat összesen: 20.947 e Ft

 1. KEOP 1.1.1/ C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című pályázat keretében e keret terhére kerül beszerzésre 2 db hulladékgyűjtő jármű, 6500 db hulladékgyűjtő edény, 600 db komposztáló prizma, 17 db 1,1 m3-es gyűjtőkonténer, 1 db univerzális munkagép, 1 db mobil hídmérleg, valamint 1 db hulladékválogató gépsor. A támogatás intenzitása nettó költség 95 %-a.

Előirányzat összesen: 329.755 E Ft

 

 1. Illyés Gyula Gimnáziumtárgyi eszköz beszerzés

2014-ben elindult 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalás.

Előirányzat összesen: 5 400 e Ft

 1. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése

A háziorvosok részére az alapellátás biztosításához szükséges eszközök és bútorok beszerzésére nyújt fedezetet a keret.

Előirányzat összesen: 5.683 e Ft

 1. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

2014-ben indult 100 % támogatási intenzitású Európai Uniós pályázat mely elszámolásának egy része áthúzódik 2015-re.

Előirányzat összesen: 116.332 e Ft

 

 

11.Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök

Az emeletráépítés miatti eszközök beszerzése még 2014-ben indult, teljesítés áthúzódik 2015-re.

Előirányzat összesen: 7.228 e Ft

 1. Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés

2014-ről áthúzódó kötelezettség, 2015-ben nem tervezünk új beszerzést.

Előirányzat összesen: 130 e Ft

 1. Képviselői laptopok beszerzése

Előirányzat összesen: 210 e Ft

 1. Útbaigazító és hirdető táblák cseréje

A jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák pótlására, valamint azok felújítására.

Előirányzat összesen: 1.000 e Ft

 1. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Az új nyugdíjas klub építéséhez szükséges bontási munka melyre a szerződés 2014-ben köttetett, a megvalósítás áthúzódik 2015-re.

Előirányzat összesen: 3.299 e Ft

 1. HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés

A HULEJAF 2013-0138 kódszámú, „A budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” című pályázat keretében, pályázati forrásból 2 db 16 m3-es és 1 db 10 m3-es hulladékgyűjtő jármű beszerezése.

Előirányzat összesen: 115.985 e Ft

 1. Gépjármű beszerzés

A Képviselő-testület döntése értelmében 2014. decemberében 2 db gépjármű beszerzésére indult közbeszerzési eljárás, mely eljárás lezárása és a beszerzés 2015-ben valósul meg.

Előirányzat összesen: 20.700 e Ft

 1. Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz. ingatlanok bontása

A BTG Kft-vel 2014-ben kötött szerződés. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 4.625 e Ft

 1. Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Tanári laptopok beszerzése

Előirányzat összesen: 3.000 e Ft

 

 1. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

1 darab projektor beszerzése.

Előirányzat összesen: 167 e Ft

 1. Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Könyvtári állványrendszer záró elemeinek beszerzése.

Előirányzat összesen: 200 e Ft

 1. Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

1 darab laptop, bútorok, kiegészítők beszerzése.

Előirányzat összesen: 390 e Ft

 

 1. Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Fejlesztésekhez szükséges eszközök, bútorok, fejlesztő játékok beszerzése.

Előirányzat összesen: 400 e Ft

 

 1. Ingatlan beruházások
 2. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére a 2015 évben tervezett intézményi beruházások tervezési feladatai valósulnak meg, mint áthúzódó kötelezettség. A keret terhére új feladatként tervezzük: buszvégállomás továbbtervezése, lakótelepi Közösségi ház továbbtervezése, sportcélú fejlesztés, egyéb tervezési feladatok.

Előirányzat összesen: 58.117 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 33.117 e Ft

 

 1. Intézményi beruházások tervezői művezetés

A keret a 2014-ről áthúzódó kötelezettségek mellett a 2015 évben folyó beruházások tervellenőrzésére és tervezői művezetésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 9.654 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 654 e Ft

 1. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a 2014-ről áthúzódó magasépítési beruházások (Herman O. Iskola emeletráépítés és kapcsolódó munkái), valamint a 2015-re tervezett magasépítési munkák műszaki ellenőrzését tartalmazza. A feladatok végrehajtása keret jellegű szerződéssel történik.

Előirányzat összesen: 30.527 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10.527 e Ft

 1. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja

A keret felhasználása a 2014-ről áthúzódó és a 2015 évben tervezésre kerülő beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 4.162 e Ft

Áthúzódó kötelezettség:162 e Ft

 1. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a 2014-ről áthúzódó és a 2015 évben megvalósítani tervezett intézményi beruházások közműfejlesztési költségeit tartalmazza.

Előirányzat összesen:10.284 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2.284 e Ft

 1. Kincskereső Óvoda építése

A keretről csak a korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 8.555 e Ft

 1. Városi Uszoda-Sportcsarnok

A keretről csak a korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen:13.878 e Ft

 

 1. Ispánki tábor bővítése

Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen:70 e Ft

 

 1. 1. számú Általános Iskola játszóudvar kialakítása

Az 1. sz. Általános Iskola, Hársfa utca – kertbővítés, játszóudvar kialakítása I. ütem beruházás megvalósítása során kerítésépítésre, vízelvezetésre, tereprendezésre került sor. A beruházás az iskola északi részén található háromszög területre vonatkozik. 2014-ről áthozott kötelezettség.

Előirányzat összesen: 76 e Ft

 

 

 

 

 1. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

A keretről csak a 2014-ben megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 3 207 e Ft

 

 

 1. Kolozsvári u. 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés

A Liver üzemeltetésében levő futballpálya kerítésépítésre 2014-ben szerződtünk, a kivitelezésre 2015. április végéig kerül sor.

Előirányzat összesen: 7.593 e Ft

 

 1. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

A keretről csak a korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 7.470 e Ft

 

 1. KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés

A keretről csak a korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 19.371 e Ft

 

 1. KMOP 3.3.3-13-0067 Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó- felhasználás növelése

 

A keret terhére valósult meg a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162., hrsz: 8457) épületén egy 49,9 kW teljesítményű napelemes rendszer. Az előirányzat áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2.641 e Ft

 1. KMOP-3.3.3-13-0078 Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A KMOP-3.3.3-13-2013-0078 kódszámú pályázat keretében 2014-ben indult közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel készült el az 1. sz. Általános Iskola tetején a 49,98 kWp teljesítményű napelemes rendszer. A napelemes rendszer műszaki átadás átvétele 2015. január 16-án megtörtént. 100 %-os intenzitású pályázat, a pénzügyi teljesítés 2015-ben.

Előirányzat összesen: 45.318 e Ft

 1. KMOP-3.3.3-13-0077 I. számú Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A KMOP-3.3.3-13-2013-0077 kódszámú pályázat keretében 2014-ben indult közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel készült el az 1. sz. Általános Iskola tetején a 49,98 kWp teljesítményű napelemes rendszer. A napelemes rendszer műszaki átadás átvétele 2015. január 9-én megtörtént. 100 %-os intenzitású pályázat, a pénzügyi teljesítés 2015-ben.

Előirányzat összesen: 45.138 e Ft

 

 1. 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat

2014-ről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 320 e Ft

 

 1. Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emeletráépítés)

A keretről csak a 2014-ben megkötött és 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 50.599 e Ft

 1. Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása

A keretről csak a 2014-ben megkötött és 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 2.338 e Ft

 1. Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés

A keretről csak a 2014-ben megkötött és 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 31.483 e Ft

 1. Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások

Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 176 e Ft

 1. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése

A keretről csak a 2014-ben megkötött és 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 61.019 e Ft

 

 1. Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület méltatlan körülmények között működik. Épületének egy része, az ügyeleti tartózkodó és szertár műszakilag rendkívül avult, egészségtelen, talajnedves, fa födémje, fedélszéke, tetőfedése cserére szorul.

Felújítására, átalakítására és korszerűsítésére vonatkozó tervek készítése folyamatban. A tervezett keret a kivitelezésre nyújtana fedezetet.

Előirányzat összesen: 40.000 e Ft

 1. Árpád utcai iskola építése

Az épületben sérült gyerekek oktatása, nevelése folyik. Az épület biztosította körülmények nem megfelelőek. A melegítő konyha lehetetlen kicsi helyen működik, étkező nincs. Az oktatásra szánt hely nem megfelelő mértékben biztosított. Tornaszoba nincs. A vizesblokkot az udvaron keresztül lehet megközelíteni. Az épület vizesedő falait, a vizesblokkok fűtését, valamint egyéb minimum feltételeket a korábbi évek intézmény-felújításában biztosítottunk, azonban az új épület megépítése továbbra is erősen indokolt. A beruházás indításához az engedélyek birtokában vagyunk.

Előirányzat összesen: 300.000 e Ft

 1. Nyugdíjas Klub építése

Az épület engedélyezési tervei elkészültek. Az engedélyezési eljárás és a kivitelezési tervek készítése párhuzamosan folyik, véglegesítésük február hónapban várható. Jelen keret a megvalósítás költségeit tartalmazza. A terület előkészítése, meglévő épületek bontása folyamatban van.

Előirányzat összesen: 80.000 e Ft

 1. Idősek otthona tervezése

A Képviselő Testület döntése alapján 2014 évben tervezési program készült a kamaraerdőben található idősek otthona bővítésére. A fejlesztéshez szükséges telekalakítás megtörtént. A bővítés figyelembe véve a növekvő igényeket indokolt. A keret a tervezési munkák elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 9.000 e Ft

 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése

Az ÁNTSZ ellenőrzése során megállapításra került, hogy a gyermekmedence felújítására, a strand büfé bővítésére, átépítésére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy 2015-ben a BTG megkapja a szükséges engedélyeket. Az öltözőszekrények cseréjére elsősorban biztonsági okokból van szükség, a jelenlegi elavult rendszer nem ad biztonságot.

Előirányzat összesen: 50.000 e Ft

 1. Nevelési intézmények energia hatékony fejlesztése – pályázati önrész

A 2015. évben várhatóan meghirdetett energetikai korszerűsítési pályázat részvételéhez szükséges önrészt tervezzük ezen a soron. Terveink között szerepel a Csillagfürt óvoda teljes korszerűsítése, valamint nap kollektorok és napelemek telepítése.

Előirányzat összesen: 25.000 e Ft

 

 

 1. Út és mélyépítési beruházások

 

 1. Tervezések – mélyépítés

A keret a korábbi években elindított és az engedélyezési folyamatok elhúzódása miatt még folyamatban levő tervezésekre, valamint a 2015-ben indítandó út és mélyépítési beruházások előkészítéseire biztosít forrást.

Előirányzat összesen: 39.361 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29.361 e Ft

 

 1. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A 2014-ben elindult és 2015-re áthúzódó mélyépítési munkák, valamint a 2015-ben megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzésére ad fedezetet.

Előirányzat összesen: 39.110 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19.110 e Ft

 1. Beruházások eljárási – hatósági díja – mélyépítés

Áthúzódó és újonnan induló mélyépítési munkák hatósági eljárási díjaira biztosít fedezet.

Előirányzat összesen:10.165 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 165 e Ft

 1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A 2014-ről áthúzódó fejlesztések mellett a lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének és létesítésnek a szükségessége merült fel. A jóváhagyásra kerülő útépítési beruházásokon felül, a keret erejéig a Lévai utcai kerékpárút mentén, Áfonya utcában és a Szabadság úton (Margaréta utca és Csiki utca közötti szakasz) tervezünk bővítést.

Előirányzat összesen: 6.430 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1.430 e Ft

 1. Előző évi út- és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2.254 e Ft

 

 1. Útépítések

A 2014. évről áthúzódó és a rendelkezésre álló engedélyek alapján 2015-ben megvalósítható útépítésekre biztosít fedezetet. Az engedélyek birtokában indíthatók az alábbi utcák:

Rézvirág utca, Fodros utca, Kálvária utca, Komáromi utca, Széles utca, Máriavölgy utca, Temesvári utca, Thököly utca, Gesztenye utca, Halom utca. A sorrendet a forrás ismeretében a szakbizottság állítja fel.

Előirányzat összesen: 151.923 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 101 923 e Ft

 1. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

Az árokszakasz rendezése, zártszelvénybe helyezése lehetővé teszi a jelenleg magánterületen húzódó szennyvíz csatorna közterületre történő kiváltását. A terv elkészült, hozzájárulások beszerzése folyamatban van, áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2.254 e Ft

 1. Víz-csatornaközmű beruházások

Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 45.849 e Ft

 1. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával

A Templom tér térségében 2014-ben három kamerával bővítettük a rendszert. A biztosítékok miatt áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 63 e Ft

 1. Feketesas utca nyomóvízcső építés

2014-ben szerződött 2015-ben megvalósuló beruházás, áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 14.859 e Ft

 

 1. Elektromos tervezések – mélyépítés

A keret a közvilágítás fejlesztési és elektromos hálózatokon 2014-ről áthúzódó és 2015-ben tervezett beruházások előkészítéseire biztosít pénzügyi forrást.

Előirányzat összesen: 11.836 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7.836 e Ft

 1. József Attila utca útépítés

2014-ben indult beruházás, áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 179.238 e Ft

 

 1. Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. A tervek alapján a jelenlegi vízelvezetés a közműhelyzettől függően zárt vagy felszíni elvezetéssel kerül kialakításra. Az első ütem kiépítése 2014-ben indult befejezése áthúzódott 2015-re.

Előirányzat összesen: 37.252 e Ft

 

14.Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem

A 281/2014 (IX.24) ÖKT sz.- határozat alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a meglévő térfigyelő rendszer II. ütemének megvalósításáról, mely szerint a jelenlegi rendszert 10 db kamerával kívánja bővíteni.

A közbeszerzési eljárás 2014-ben lebonyolításra került. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 46.380 e Ft

 1. Akadálymentesítés lakótelepen

Látássérültek részére vezetősáv készítése és akadálymentes átalakítások a város területén felmerülő igények alapján 2014-ben indult kivitelezői biztosítékok áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 110 e Ft

 1. Nyugati övárok 2. ütem

2014-ben indult beruházás, biztosítékok miatt áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 582 e Ft

 1. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

2014-ben indult beruházások áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 11.121 e Ft

 1. Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész

A Kamaraerdei úton és a folytatását képező Torockó és Vörösbegy utcákban jelenleg nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, emiatt nem megoldott a Kassai, Zombori és Kismartoni utcák, Kamaraerdei út, illetve a folytatását képező utcák felé lejtő szakaszainak vízelvezetése sem. I. ütem – a Hosszúréti pataktól a Kolozsvári utca – Kamaraerdei úti kereszteződés között – kivitelezése folyamatban. Ez áthúzódó kötelezettség. A II. ütem új beruházásként a Kolozsvári utca – Kamaraerdei úti kereszteződéstől a Kismartoni utcáig tartana.

Előirányzat összesen: 199.915 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 79.915 e Ft

 

 1. Gyalogátkelők létesítése Csata u., Őszibarack u., Hársfa u., Mező u., Tetra Pak bejáró helyszíneken

A korábban felmerült lakossági igények alapján a gyalogátkelőhelyek terveit elkészítettük. A forrás ismeretében első ütemben az Őszibarack utcai (Kesjár Iskola) gyalogátkelő létesítését javasoljuk.

Előirányzat összesen: 10.000 e Ft

 

 1. Kőhegy utcáiban geo technikai óvintézkedések

A Kőhegy súlykorlátozásának felülvizsgálatához készített geo technikai szakvélemény által javasolt beavatkozások végrehajtása. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján az I. ütem valósulna meg 2015-ben.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

 1. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság novemberben adta ki. A Fővárosi Vízművek Zrt. a nyomásfokozó gépház megvalósításával kapcsolatos feltétele, hogy a gépház elkészültéig szükséges vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is megvalósítani.

A gépház külső elektromos ellátásának terveztetését, építését megrendeltük az ELMŰ Zrt – től. A tervezés során a közműhelyzet miatt optimálisnak  a Nefelejcs – Kőhát – Víztorony utcai nyomvonalat tartottuk, ehhez szükséges  a temető ingatlan igénybevétele a terület rendezését követően. Az egyház hozzájárult az elkészített vázrajz alapján a terület út céljára történő leadásához, mellyel kapcsolatos megállapodás folyamatban van.

Előirányzat összesen: 75.000 e Ft

 1. Sasad körforgalom (Sasad Resort közérdekű felajánlása)

A Sasod Resort 1. sz főút Felsőhatár úti tervezett körforgalom fejlesztéshez nyújtott közérdekű felajánlása. A terveztetést a Sasad Resort végzi, a módosult igényeihez igazítva. A kivitelezés csak az engedélyek megszerzése után indulhat.

Előirányzat összesen: 70.000 e Ft

 

 

 

 

 

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 1. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése

A Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar felújítása, a faház elbontása, a 0-6 éves korosztály részére közterületi játszótér kialakítása, környezetrendezéssel tárgyú tervezés és a kapcsolódó beruházás megvalósult. A parkoló- és járda kialakítása tárgyú engedélyezés és a kiviteli tervek készítése folyamatban van. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 229 e Ft

 

 

 1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A 2014-ről áthúzódó és a 2015-ben megvalósuló zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzéseire nyújt fedezetet a keret.

Előirányzat összesen: 5.443 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4.443 e Ft

 

 1. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2015. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Előirányzat összesen: 3.000 e Ft

 

 

 1. Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

A Képviselő Testület 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú, a lakossági észrevételek figyelembevételével az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark továbbtervezése, Bárka-projekt megvalósítási helyének módosítása tárgyú döntése alapján, a tervezés folyamatban van az új helyszínre, Kamaraerdőben. A tervezés a vázlatterv elfogadása szakaszban van. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 3.449 e Ft

 1. Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

A beruházás kivitelezése 2014. szeptemberében megkezdődött. Kivitelező a tömedék-hiányos pincével összefüggésben akadályt közölt. A pincével kapcsolatos előre nem látható esemény miatt intézkedési terv készítése van folyamatban.  Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 51.311 e Ft

 1. 1. sz. Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel

A keret terhére az iskola előtti elhanyagolt területre automata öntöző hálózat kiépítését terveztetjük, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében, a zöldfelület gyepesítésével. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 438 e Ft

 1. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem

A beruházás a Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar felújítása, a faház elbontása, a 0-6 éves korosztály részére közterületi játszótér kialakítása tartalommal megvalósult. A végszámla kifizetése áthúzódott 2015. évre.

Előirányzat összesen: 483 e Ft

 1. Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése

A beruházás az Óvoda építésével összhangban megvalósult. A tartalékkeret egy részének kifizetésére nem került sor. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 578 e Ft

 1. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás II. ütem

A Bölcsőde udvar felújítás I. üteme 2013. évben megvalósult, amely során, az udvar részén a balesetveszélyes helyek megszüntetésére került sor. A II. ütemben az udvar első ütemen kívüli részén kerül sor a napi használatot zavaró problémák egy része megszüntetésére, többek között burkolat-süllyedések, egyenetlenségek rendezésére, öntött gumi burkolat kialakítása, gyepszőnyeg és műfű fektetése.  A beruházás tervezett befejezési ideje 2015. április vége. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 5.688 e Ft

 1. Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj

A beruházások közműfejlesztési és egyéb hatósági díjai térítése valósul meg a keret terhére.

Előirányzat összesen: 5.000 e Ft

 1. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

A város területén lévő locsolóhálózat felújítása, új hálózat építése a Hosszúréti patak melletti parkban.

Előirányzat összesen: 5.000 e Ft

 

 

 

 1. Beregszászi óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem

Az I. ütem kivitelezésére 2014. évben sor került. A legrosszabb állapotban levő játszótéri eszköz elbontása, 2 db új eszköz kihelyezése valósult meg öntött gumiburkolat kialakításával. Az intézmény igénye, hogy a poros, sáros rézsűfelület öntött gumiburkolattal ellátott legyen és a játszóérték növelése érdekében úgynevezett akadálypálya kerüljön kialakításra, amely a kisgyermekek játék,- és mozgásigényét szolgálja ki. A terv elkészült. Az Intézmény jelezte, hogy a felső óvodaudvar ivókút környezetében megáll a víz, vízelvezetés tárgyában a néhány éve elkészült rendszer kiegészítése szükséges.

Előirányzat összesen:11.000 e Ft.

 

 1. Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával

A sportudvaron lehetőség nyílik felnőtt játszótéri eszközök/szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezésére. Az udvaron alul használt és növényzettel fedetlen, poros felületek találhatóak, amely rendezése és a gazdaságos fenntartás érdekében öntözőrendszer kialakítása indokolt.

Előirányzat összesen: 7.500 e Ft

 1. Kutyafuttató a lakótelep környezetében

A korábbi években a lakótelepen élőktől több alkalommal érkezett megkeresés, és az Önkormányzat több alkalommal kezdeményezett tervezést, lakossági egyeztetést kutyafuttató kialakítása tárgyában. A Budaörsi Kutyabarátok Egyesülete kezdeményezésére a Nádas-dűlő sétány mögötti, befedett lakótelepi övárok területén és a Napsugár sétány 1-3 számú házak nyugati oldalán kerül kialakításra a kutyafuttató.

Előirányzat összesen: 5.000 e Ft

 

 1. Ingatlan felújítások

 

 1. Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

2014-ről áthúzódó kötelezettség vállalás.

Előirányzat összesen: 7 656 e Ft

 1. 2. Intézményi felújítások tervezése (2015)

2014-ről áthúzódó kötelezettség vállalás a 2015-16-ban megvalósuló felújítások dokumentációjának elkészítése

Előirányzat összesen: 12.179 e Ft

 

 

 1. 2014 évi intézmény felújítások

2014-ben megkezdett és 2015-re áthúzódó kötelezettségvállalás

Előirányzat összesen: 19.600 e Ft

 

 1. Intézményi felújítások 2015

Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott intézményeinek 2015. évre vonatkozó felújítási igényeinek megtárgyalása után a költségvetés elfogadását követően nevesített felújítási címjegyzékben szereplő intézmények felújítási munkáinak kivitelezése.

Előirányzat összesen: 150.000 e Ft

 

 

 1. Intézményi felújítások tervezése 2016

A 2016. évre tervezett intézmény felújítások előkészítése, felmérése, dokumentációjának elkészítése.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

 1. Kamaraerdei óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

Az I. ütem kivitelezésére 2014. évben sor került. A legrosszabb állapotban levő játszótéri eszköz elbontása, valamint 2 db új eszköz kihelyezése valósult meg öntött gumiburkolat kialakításával. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 232 e Ft

 1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen:175 e Ft

 1. 2015. évi Intézmény felújítások műszaki ellenőrzése

A keretről a 2014-ről áthúzódó és 2015-ben megvalósuló intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenység kerül kifizetésre.

Előirányzat összesen: 17.459 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13.459 e Ft

 

 1. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása
 2. évben több önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása esedékes a Városfejlesztő Kft által elkészített felmérés, valamint a BTG Kft. által tett javaslat alapján, a következő prioritásokkal:
 1. Közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás, statikai problémák. Pl.:
 • Nagypaneles lakások érintés- vagy tűzvédelmi szempontból nem megfelelő villany-szerelés felújítása (8 lakás)
 • Templom tér 9/1. fedélszék részleges cseréje
 • Hatóságok által előírt munkák, pl. Kamaraerdei út 31/1. kémény-bélelés
 1. Működőképesség biztosítása.:
 • Bármikor működésképtelenné válható avult kazánok cseréje: Ispánki üdülő, Beregszászi u. 38. II. és I emeleti lakások
 1. Állagvédelmi szempontból halaszthatatlan feladatok:
 • Temető: Ravatalozó épület lapos-tető szigetelése. (Beázik)
 • Kamaraerdei út 59-61. fa födém, fedélszék, tetőfedés és bádogozás felújítása: 4 lakást érint, helyi védelem alatt álló épület.
 1. Bérbeadáshoz szükséges feladatok:
 2. Megüresedő bérlemények
 • Ifjúság u. 14. I. 4. visszaadott lakás felújítása
 • Lévai u. 29. 5/44. sz. lakás felújítása
 • Kamaraerdei út 31/3. lakás felújítása
 1. Piaci alapú bérbe adás
 • Puskás Tivadar u. 55-ben várható két lakás megüresedése, felújításra szorul.
 • Puskás Tivadar u. 55. épülethibák javítása: pl. gazdaságtalan, nem szabályozható és mérhető központi fűtés átalakítása, tetőfedési hibák, padlásfeljáró áthelyezés, teraszok vízszigetelése
 • Puskás Tivadar u. 55. lépcsőház tisztasági festése, telek bekerítése (illegális szemétlerakás)
 1. Az épületek műszaki avultsága miatt indokolt munkák.
 • Patkó u. 9. könyvesbolt portál csere és elektromos hálózat felújítása.
 • Baross u. 74/4, 6, 7 sz. lakások
 • Budakeszi u. 1/1, és 1/2. sz. lakások
 • Farkasréti u. 21 és 23 lakások
 • Kálvária u. 4/1 és 4/2 sz. lakások
 • Kamaraerdei út 59-61/4. sz. lakás

A részletes, címenkénti bekerülésre vonatkozó, lebontott javaslatot a költségvetési keret jóváhagyása után KT ülésre beterjesztjük. A keret a fenti munkák kivitelezésére és ahol szükséges, a tervezésre is fedezetet nyújt, továbbá tartalmazza a 2014-ről áthúzódó kötelezettségeket is.

Előirányzat összesen: 83.669 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3.669 e Ft

 1. Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

2014-ben indult tervezési szerződés áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 1.199 e Ft

 1. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

2014-ről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 1.778 e Ft

 

 1. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

A 2014-ről áthúzódó zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzései kerülnek térítésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 52 e Ft

 

 1. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

A régi épület felújítása 2014-ben kezdődött. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 16.335 e Ft

 1. Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 635 e Ft

 1. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem

Medence átalakítás terveinek áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 2.337 e Ft

 1. Út és Mélyépítési felújítások

 

1.Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A keret felhasználása kötött részben a 2014-ről áthúzódó, részben pedig a Képviselő-testület által elfogadott 2015. évi csatorna felújításokra nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 140.053 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32.700 e Ft

 1. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A 2014-ről áthúzódó és 2015-ben megvalósuló felújítások műszaki ellenőrzés.

Előirányzat összesen: 13.261 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4.261 e Ft

 

 

 

 1. Útfelújítások

2015-ben a Puskás Tivadar utca, Árnyas utca, Zúzmara utca (lakóövezeti része), valamint lakótelepi utcák felújítását tervezzük, továbbá a keret tartalmazza a 2014-ről áthúzódó kötelezettséget.

Előirányzat összesen: 90.350 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 350 e Ft

 

 

 1. Járdaprogram

Felújításra javasolt járda szakaszok: Szabadság út – Csiki utca, Cserebogár utca, Aradi utca, Réz utca.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

 1. Ifjúság út felújítása

2014-ben indult felújítás áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 20.087 e Ft

 • Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (59.601 e Ft) együtt 159.601 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre szintén az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (66.784 e Ft) együtt 208.428 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

 • Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtására az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (2.550 e Ft) együtt összesen 22.550 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.
 • Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel 9.370 e Ft összeg, az alábbi feladathoz kapcsolódóan:
 • Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)

 

III. Finanszírozási kiadások

 1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2015. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 3.808.881 e Ft összegben.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Ezen a soron a megszűnt Hegyalja vízi közmű társulattól átvett hitel 2015-ben esedékes visszafizetése szerepel 22.341 e Ft összeggel.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

 • A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.
 • Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.
 • A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2015-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2015. évi költségvetési törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

Az új államháztartási számvitel szabályi szerint a korábban a dologi kiadások közt szereplő reprezentációs kiadásokat is itt a személyi kiadások között terveztük.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk. A 2015. évben bevezetésre kerülő új államháztartási számvitel szabályai szerint a dologi kiadások helyett a járulékok között terveztük a munkáltatót terhelő SZJA, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegei.

A tervezett dologi kiadásokat elemi előirányzat szinten a 8/A. sz. mellékeltben mutatjuk be.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre összesen 27.010 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések beszerzésére 17.000 e Ft-ot terveztünk az alábbi bontás szerint:

 • Számítástechnikai szoftver infrastruktúra fejlesztése (szoftverek beszerzése, szoftver fejlesztés) 10.600 e Ft,
 • Térinformatikai rendszer fejlesztése (újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés) 3.000 e Ft,
 • Számítástechnikai eszközök beszerzése 13.410 e Ft
 • Egyéb gépek, berendezések (sokszorosítási irodatechnikai eszközök, telefonközpont fejlesztések) 12.000 e Ft
 • Bútor beszerzésre 4.000 e Ft
 • Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 1.000 e Ft összegben.
  • Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 1.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

 • Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2015-ben a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.
 • Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.04.) ÖKT. sz. rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.
 • A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2015. évben a 2015. évi költségvetési törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

Az új államháztartási számvitel szabályi szerint a korábban a dologi kiadások közt szereplő reprezentációs kiadásokat az intézmények is a személyi kiadások között tervezték.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra. A 2014. évben bevezetésre került új államháztartási számvitel szabályai szerint a dologi kiadások helyett az intézményi költségvetésekben is a járulékok között terveztük a munkáltatót terhelő SZJA-t, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegeit.
 • A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.
 • Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

 

 

 1. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására és a rendelet megalkotására.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

 

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik:   jegyző, pénzügyi irodavezető, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet és mellékletei

Budaörs, 2015. február „     ”

                                                                                 ……………………………………

  Wittinghoff Tamás

                                                                                                    polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

                          ……………………………….

                                        Barta Gáborné

                                          irodavezető

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet:  ……………………………….

Adóiroda:               ……………………………………..

Műszaki ügyosztály: ……………………………………

 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: ………………………

 1. Bocsi István jegyző: ………………………………..