Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. február 25-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme (Budaörs, Szabadság út 134.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, Hauser Péter dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda vezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Premecz Enikő TFVB külsős tag, Halász Endre (Törökugrató Polgárőr Közhasznú Egyesület vezetője), intézményvezetők, szervezetek vezetői, képviselői, budaörsi lakosok.

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítette: Timár Zsanett és Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János irodavezető 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollegákat, megjelent érdeklődőket, akik ma nagyobb számban vannak jelen – hiszen a város költségvetését is tárgyalja ma a Képviselő-testület. Továbbá köszönti azokat is, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent, (15 fő), tehát a Testület határozatképes, az ülést 847 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz hivatali, illetve képviselői sürgősségi indítvány nem érkezett. Módosító indítványok vannak a költségvetéshez, Biró gyulától, Sokolowski Márktól, Császárné Kollár Tímeától és Löfler Dávidtól. Továbbá érkezett egy módosító előterjesztés az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok c. előterjesztéshez és a Latinovits Színház szervezeti átalakításához, de ezekről nem kell szavazni, mert csak tájékoztatásként mondta el.

Sorrendre vonatkozó módosító javaslat sem érkezett.

A zárt ülésre javasolt napirendek a jogszabályon alapuló vagyoni, közbeszerzési és szociális ügyeket érintő kérdések:

 

 • ) Budaörs, 1338 hrsz-ú közterület rendezése
 • ) Budaörs, 9734/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
 • ) Budaörs, Lomnici köz 1. sz. alatti, 1088 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 • ) A Károly Király u. 54. sz. alatti cukrászda bérleti szerződésének módosítása
 • ) Budaörs, Máriavölgy utca 8/1. sz. alatti, 1456/1 és 1456/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat
 • ) Budaörs, Kossuth Lajos utca 55. szám alatti 2014 helyrajzi számú ingatlan 24/186 tulajdoni hányadára, valamint 150/186 tulajdon hányadára vonatkozó eladási ajánlat
 • ) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamosenergia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében „ tárgyú közbeszerzés megindításához
 • ) Kinevezések – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola és a Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazásokhoz
 • ) Védőnői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása
 • ) Bérlakásügyben benyújtott egyedi méltányossági kérelem elbírálása

Kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek észrevétele vagy javaslata?

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután a napirendhez kérdés, észrevétel, javaslat nincs, felteszi szavazásra az imént felsorolt napirendek zárt ülésen való tárgyalását, amelyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Ezt követően felteszi szavazásra az elfogadott módosítással a Képviselő-testület napirendjét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

6/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

3.) A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Az állattartásról szóló 59/2004.(X.20.) sz. és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(IV.15.) sz. önkormányzati rendeletek módosítása

7.) Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájának elfogadása

8.) Budaörs, Templom tér és környéke készülő helyi építési szabályzatának elfogadása az államigazgatási véleményezési szakasz megindításához

9.) Tájékoztatás az útdíj bevezetésével kapcsolatos intézkedések budaörsi hatásairól

10.) Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművek üzemeltetéséről

11.) KEOP-1.1.1/C13-2013-0014 számú hulladékgazdálkodási projekt

12.) Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására

13.) Budaörs Város Önkormányzata a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, a TÖRSVÍZ Kft. és a TÖRS Kft. között 2003. április 8-án kötött, majd 2009. szeptember 7-én módosított Együttműködési Megállapodás módosítása

14.) Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terv módosításának, valamint ezzel összefüggésben a Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosításának jóváhagyása

15.) Tájékoztatás a Hosszúréti patak mellett 4007/2/3/5 hrsz-ú területek tervezési folyamata jelenlegi állásáról, vázlatterv elfogadása

16.) A Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 helyrajzi számon felvett ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítése fizikoterápia kialakítása céljára

17.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

18.) Budaörs, Tűzkőhegy utca 2. sz. alatti, 9757 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázatok elbírálása

19.) Budaörs Város közterületi névjegyzékének módosítása, kiegészítése a közhiteles címregiszter (KCR) kialakítása kapcsán

20.) Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámoló megvitatása, a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2015. január 1. és 2015. július 31. közötti időszakra tervezett költségvetés megvitatása

21.) A Budaörsi Városmarketing Kft. végelszámolás lezárása

22.) A Budaörsi Latinovits Színház szervezeti átalakítása

23.) A Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda elszámolása a német nemzetiségi keret felhasználásáról (2014. év)

24.) A Képviselő-testület 2015. évi Munkaterve

25.) Megkeresés testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében Szék Községből (Románia)

26.) A XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

27.) A Magyar Kézilabda Szövetség 2018-as női junior kézilabda világbajnokság – támogatási szándéknyilatkozat

28.) Tag delegálása a BSC 1924 Labdarúgó Kft. Felügyelő Bizottságába

29.) A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

30.) Előminősített cégek listájának módosítása

31.) A Frankhegyi Részönkormányzat alelnökének megválasztása

32.) Budaörs, 1338 hrsz-ú közterület rendezése – ZÁRT ülésen

33.) Budaörs, 9734/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat – ZÁRT ülésen

34.) Budaörs, Lomnici köz 1. sz. alatti, 1088 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

35.) A Károly Király u. 54. sz. alatti cukrászda bérleti szerződésének módosítása – ZÁRT ülésen

36.) Budaörs, Máriavölgy utca 8/1. sz. alatti, 1456/1 és 1456/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat – ZÁRT ülésen

37.) Budaörs, Kossuth Lajos utca 55. szám alatti 2014 helyrajzi számú ingatlan 24/186 tulajdoni hányadára, valamint 150/186 tulajdon hányadára vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen

38.) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamosenergia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében „ tárgyú  közbeszerzés megindításához – ZÁRT ülésen

39.) Kinevezések – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola és a Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazásokhoz – ZÁRT ülésen

40.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása – ZÁRT ülésen

41.) Bérlakásügyben benyújtott egyedi méltányossági kérelem elbírálása – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Gáspár Béla: Mielőtt a napirend előtti hozzászólását elkezdené, szeretné megkérni a tisztelt jelenlévőket és a tisztelt képviselő-testületet, hogy miután ma van a XX. század egyik leggyalázatosabb, leggonoszabb tettének; a kommunizmusnak, illetve az  áldozataira való megemlékezés napja, kéri hogy 1 perces néma felállással tiszteljék meg az emléküket.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, azt szeretné kérni, a Parlamentben is elhangzott ilyen, tehát most Kövér Lászlót fogja idézni: ne hozzák ilyen helyzetbe a képviselő-testület tagjait. Volt egy megemlékezés, ahol egyetlen jobboldali képviselőt sem látott, ami a 70 évvel ezelőtti gyalázatra emlékezett meg. Azt gondolja, lesz egy megemlékezés annak az ügynek is, amelyről képviselő úr beszélt, de ha nem egyeztetnek ülés előtt ilyen kérdésekről, akkor ne tegyenek ilyent. Lesz még olyan észrevétele a napirend előtti hozzászólások között, amely arra vonatkozik, szerinte legalább annyira súlyos, amelyet kegyelettel illendő meghallgatni, de nem fogja arra kérni a testületet, hogy most akkor álljanak fel. Azt kéri, ne rángassák ilyen ügyekben a képviselő-testületet, mert nem biztos, hogy ez egy tisztességes hozzáállás. Képviselő úr ezen kérését nem kívánja teljesíteni.

Császárné Kollár Tímea: Jómaga is azzal szerette volna kezdeni, milyen nap van ma. Természetesen február 25-e, a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Természetesen nagyon szívesen felállt volna egy perces néma csöndre, a beszélgetés ezen részét nem óhajtja most továbbfolytatni, viszont elmondja, hogy Budaörsön a JOBBIK Magyarországért Mozgalom minden évben tart egy csendes megemlékezést emlékezve a kommunizmus áldozataira. Az 1956-os emlékműnél, a Szakály Mátyás utcában délután 18 órakor, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várnak továbbra is, ahogy az előző években is. Polgármester Úr utalt az aulában megtekinthető SOA fájdalma c. kiállításra, ha betér valaki a hivatalba, ezt megtekintheti. Ezzel kapcsolatban a www.budaors.hu városi honlapon egy hosszú írás jelent meg, – jómaga is nyilván elolvasta – amelynek a központi eleme maga a bűntudat, hogy kell-e, mennyire kell-e, kinek kell bűntudatot érezni a történelem, akár a XX. század cselekményei miatt. Szerencsére Budaörs a II. világháborúnak nem volt jelentős színtere, 1946 már igen, a kitelepítésre gondol, s a Budaörsön élők jó része gyermek volt vagy nem élt akkor. Nem is bűntudatra szeretne most senkit sem kérni, nyilván azokat igen, akiknek van miért, a többieket arra kéri, jöjjenek el délután 18 órakor emlékezni. Azért egy dolgot ne felejtsenek el: ha van 1 perces néma felállás, ha nincs, a kommunizmus bűnözői a mai napig is nagyon sokszor fontos közéleti szereplők, politikai, gazdasági szféra szereplői és mindenkit felszólít arra, hogy ezen a napon gondoljanak arra, hogy nekik van-e helyük egy társadalomban, a közéletben, akik ilyen cselekedeteket követtek el.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha van valami, akkor pont ez az, amelynek szerette volna az elejét venni, hogy elkezdjenek ilyen kérdésekbe belemenni. Azt gondolja, ha volt olyan időszak az országban, amelyet kommunizmusnak lehet nevezni, bár szerinte nem volt, az más kérdés, hogy ezt az elvet, ezt az ideológiát kik és milyen eszközökkel próbálták felhasználni s ezzel kiknek s milyen módon ártottak és tettek tönkre egzisztenciákat. De, hogy ezt elkezdjék szálazni, hogy ma léteznek-e közöttük olyanok, akik annak a bizonyos kommunizmusnak, amely egyébként elég sokfajta arcát mutatta akár ’45-től ’56-ig, akár azt követően a kádári hazugságok illetve konszolidáció időszakában, akár azt követően, vagy azok, akik átmentették mondjuk Pozsgai Imre, Szűrös Mátyás, megint ebbe a kategóriába tartozik-e, vagy ha nem, akkor ki igen és ki nem. Ettől szerette volna megóvni a képviselő-testület mai ülését, és azt gondolja, mind a 600 ezer magyar állampolgár gyalázatos megsemmisítése, mind pedig olyan ügyek – amelyek egyébként szintén a magyar történelem szégyenlapjai közé tartoznak – megbeszélése nem feltétlenül a képviselő-testületi ülés napirendjére tartozik. S ezért is mondta azt Gáspár Képviselő Úrnak bár egyetértve azzal, hogy mindegyik esemény szörnyű tragédiákat eredményez és rengeteg olyan ember van, akiért fel kellene álljanak, de azt gondolja, hogy ezek közül minőségi különbséget tenni s egyet-egyet kiragadni, súlyos aránytévesztés és a képviselő-testületnek nem helyes, ha ezt teszi. Azt szeretné kérdezni, hogy városi ügyekben, mert ha jól emlékszik, eddig egy városi ügy sem hangzott el, bár csendben jegyzi meg, van budaörsi vonatkozása annak a megemlékezésnek, amely a Városházán volt s kiderült, hogy a helytörténészeknek van ezzel kapcsolatban tennivalójuk, de ezzel sem terheli most a testületi ülést, ugyanis több marhavagon állomásozott a budaörsi állomáson napokon keresztül decemberi hónapban, fagyban, étlen-szomjan ott embertelen körülmények között. Nem is tudja, milyen kifejezést kell használni, a „tárolva” rossz szó emberek esetében, de hát szóval ami ott történt és ezzel kapcsolatban van egyébként szemtanú is, az is elképesztő. Szóval van budaörsi vonatkozás, van miért nem nekik szégyenkezniük, hanem ha úgy tetszik, e kérdésben helyretenni a dolgot és szembenézni a múlttal.

Dr. Ritter Gergely: A műszaki ügyosztályvezető felé lenne egy kérése. Érezhetően megnövekedett a forgalom az utóbbi időben a városban és egy nagyon kedves barátja hívta fel a figyelmet, hogy esetleg egy forgalomirányítási változtatással lehetne talán könnyíteni. Még pedig úgy, hogy a főváros felől bejövő forgalmat valahogy leirányítani figyelemfelkeltő táblákkal vagy valami mással az alsó szervizútra s onnan megoldani azt, hogy csak a sztrádáról megközelíthető alsó, a közvetlenül a bevásárlóközpontokhoz vezető útra rá lehessen csatlakozni a város felől. Most nem lehet rámenni, csak a sztráda felől tudnak lemenni, ahol aluljáróval lehet megközelíteni az Auchant meg a többit. Illetve a Csata utcán keresztül a Tesco felé. Kéri gondolkozzanak rajta, hogy ezt valahogy meg lehessen oldani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó híre van képviselő úrnak. Először is annak a tervei és hogy egyáltalán hogy tudják végre megoldani azt, hogy az Alsóhatár út – Felsőhatár út és főút körforgalom és a kész terveket mikor és hogy tudják megvalósítani, meg mikor lehet bekötni az egérútba a szerviz utat, ez egy kérdés. Azt tudják, hogy ott nagyon komoly ellenállás volt az Alsóhatár út környékén, de ezeket lehet s kell is kezelni. A jó hír nem ez, hogy ezek megoldandóak, mert ezek függetlenül attól oldandóak meg, hogy ez az egyébként nagyon kell keresni, hogy igazán udvarias szót használja, teljesen szakmaiatlan és ostoba döntés, amely a bevezető szakasz díjasításával kapcsolatosan történt. Ebben találtak egy olyan elemet, amelyet a héten még államtitkár úrral fog egyeztetni, de nem nagyon hiszi, hogy lesz más választásuk, tudniillik csak annyit árul el erről, hogy jogilag teljesen nonszensz az első kijáróig nem lehet autópálya díjat szedni az M1-M7-es szakaszon. Majd ennek a szakmai részét – majd lesz napirend – elmeséli, nem is véletlen az, hogy egyébként nincs kint a tábla. Az, hogy át van verve a társadalom e tekintetben az egy szomorú mellékkörülmény, de ezt szeretné megpróbálni udvariasan kezelni és nem sajtótájékoztatón felajánlja azt a lehetőséget államtitkár úrnak, hogy saját maguk korrigálják ezt. Ha nem sikerül, akkor természetesen világossá kell tenni mindenki számára, aki azért vett autópálya matricát, hogy csak ezt a szakaszt tegye meg, hogy feleslegesen tette mindezt és a jövőben nyugodtan közlekedhet ezen a szakaszon, mert az jogilag nem tud díjfizetős lenni.

 1. Tóth Ferenc: Két ügyben szeretne segítséget kérni. Már ügyosztályvezető úrral egyeztettek a Csillag utca elején lévő családi napközi- illetőleg játszótérnél kaotikus állapotok vannak, az autók szanaszét állnak meg, felállnak az útpadkára, gyakorlatilag délután nagyon sokszor nem tudnak gyalogosan sem ott közlekedni. Tehát balesetveszélyes állapotok vannak. Kérdi, ott a tudnának-e kezdeni a parkolással?

A másik egy tegnapi bejelentés volt, miszerint az Árpád utca és a József Attila utca közötti játszótéren szeretnék, ha meg lehetne oldani a kutyapiszok eltávolítására valamilyen megoldást, illetve több szemetes kihelyezését.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, vette a műszaki ügyosztályvezető úr.

Gáspár Béla: A Heimatmuseum bejárásán szembesült a korábban már bemutatott tarthatatlannak minősíthető állapotokkal. A FIDESZ és a Kereszténydemokrata Néppárt Frakció minden javaslatot támogat, amely ezeket a problémákat megoldja különös tekintettel arra, hogy ez a múzeum műemlékvédelem alatt áll. Kéri, hogy ebben az önkormányzat segítségre legyen a Heimatmuseum részére.

Hauser Péter: Gáspár Képviselő Úrnak mondja, ez ügyben már történt egyeztetés a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Alpolgármester Úr és Kabinetvezető Úr között.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolta, ezt képviselő úr is tudja, hiszen ennek a következménye is volt a bejárás többek között és a műszaki állapot felvétel, a költségvetés is tartalmaz ilyent, de nem akarta ezzel húzni a szót, ez evidencia csak nem mondják el, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület is támogat minden olyan kezdeményezést, amely arra irányul, hogy…

Stift Nándor: Három rövid dolgot szeretne így ülés előtt megjegyezni. Az egyik egy köszönet az ügyosztályvezető úrnak és a közterület-felügyeleti osztályvezetőnek címezve, mikor legutóbb beszéltek a Baross utca és a Deák Ferenc utca előtt 20-30 méterre volt egy hatalmas kátyú, azt pillanatok alatt megcsinálták. Köszönet érte.

Szeretné az ügyosztályvezető úrtól kérni, hogy az Ifjúság utca 10. és 20. szám között van két hatalmas világítótest, amely már napok óta nem ég. Szeretné megkérni, hogy azok a közterület-felügyelők, akik járják esténként a települést, nézzék meg, mert biztos, hogy más választókerületekben is van ilyen probléma.

Megerősítve egy képviselőtársát, aki itt szintén forgalomról és túlterhelésről beszélt, tegnap 12 óra 30 perckor érkezett be Budaörsre autóval a Budapesti úton, szomorú és tragédia volt azt végignézni, hogy a Shell kútról egészen a Heimatmuseumig végig jőve egyetlen egy parkolót alig-alig talált. Szeretné a hivatal dolgozóit, vezetőit arra kérni, hogy szaladjanak azzal a parkolási rendelettel, hogy minél hamarabb be tudják vezetni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő Úr hozzászólásához annyit szeretne hozzátenni, Jegyző Úrral elég sokat beszéltek erről a kérdésről, jómaga is azt mondta, hogy megítélése szerint túl engedékenyek voltak, amikor a parkolási rendeletnél csak a város belső részére vonatkozóan határozták meg ezt a kérdést. Azt a szépséget, amelyet a közútkezelő ezzel kapcsolatban milyen állásfoglalást tett, ezt most itt nem szeretné elemezni, tényleg elképesztő az, hogy egy város próbál erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a települését s egyébként az, aki meg nem tesz erőfeszítéseket, hogy azon körülményeket javítsa, amelyek egyébként a kötelezettsége lenne. Magyarul a közút fenntartójáról beszél s nem ért egyet, csak a szerviz úttal kapcsolatban ért egyet azzal, hogy parkoló legyen. Ettől természetesen még be fogják vezetni. Jómaga is ezt látja, amelyet képviselő úr tapasztalt. Azóta, mióta az autópálya fizetős, még inkább még erősebben jelentkezik az, hogy már nemcsak a belvárosi részen nem lehet parkolni, hanem a Budapesti úton teljes hosszában. Ezt számtalan helyről erősítették meg, reggel látják, hogy jön az autó, leparkol, bemegy a buszmegállóba az illető, felszáll és az egyébként az általuk jelentősen többletfinanszírozott vagy a megfelelő minőségi színvonalon működő közösségi közlekedést egyszerűen gyakorlatilag – csúnya szó, hogy ezt mondja – potyautasként használják. Önmagával persze nincs azzal baj, hogy a más településekről rajtuk keresztül használjanak közlekedési eszközöket. A baj ott van, hogy ez a nagyon szakmaiatlan döntés, amelyről más esett szó, amely az autópálya díjfizetőssé tételéről szól – már hogy a bevezető szakaszról – rászoktat számos embert olyan közlekedési szokásokra, amely ha egyébként ésszerű döntés születne – legyenek optimisták vagy naivak, ki-ki vérmérséklete szerint – és ez a fizetős szakasz mégsem lesz fizetős, belátva minden szakmai szervezet erre vonatkozó és egyébként minden jogi anomáliát, sőt egyebeket is. Akkor sajnos azok közül, akik erre rászoktak, nem nagyon fognak erről leszokni, mert egyébként ez egy jó történet, Törökbálintról, Budakesziről átjönni, letenni az autót, felszállni az itteni buszra s aztán uzsgyi be a városba. Szóval igen, ki kellene terjeszteni arra a szakaszra is, Jegyző Úr álláspontja az volt, hogy ezt most indítsák el. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem szednek pénzt s a budaörsieket nem szeretnék terhelni, de miután két órát lehet parkolni, ezért ezt a P+R magatartást lehet ezzel korlátozni. Azt gondolja, hogy nagyon gyorsan ki kell ezt majd a tapasztalatok alapján terjeszteni. Ha nem úgy kellene rögtön kezdeni, hogy a Budapesti úti szakaszra is.

Löfler Dávid: Reggel jelezték számára, hogy amit a korábbi testületi ülésen felvetett; Máriavölgy utca és a Budakeszi utca kereszteződésénél hiányoznak az elsőbbségadás táblák. Nem tudja, hogy ebben az ügyben a hivatal tudott-e lépni valamit. Szeretné kérni, hogy lépjenek és vizsgálják meg, mert állítólag nagyon balesetveszélyes.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, ügyosztályvezető úr annyit mondott, hogy pótolják.

Stift Nándor: Polgármester Urat szeretné megerősíteni, mert pont amikor a parkolási rendeletet tárgyalták, a bizottság és a testület hozott egy olyan döntést, miszerint ezt májusban vezessék be, de valamikor szeptemberben, augusztusban térjenek vissza arra. Ez a képviselő-testület döntése, hogy az így kialakult helyzetben ezt változtassa meg és a főút teljes hosszára terjessze ki.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, ezt is vette ügyosztályvezető úr. Ezzel nagyon erősen foglalkoznak, ezt gondolja, képviselő úr magától is érzékeli.

Gáspár Béla: Előbb elhangzottakkal kapcsolatosan elmondja, Budaörs lakossága is kimegy a Felsőhatár útig autóval, mert onnan már nem kell két bérletet vagy buszjegyet használni. Ezt is rakják hozzá az igazsághoz.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, csak neki kevésbé fáj a budaörsi lakosok ez irányú tevékenysége, bár kétségtelen, hogy inkább a BKV-val kellene e tekintetben zöldágra vergődni. Ehhez hozzáteszi, hogy 25 éve képtelenség az egységes tarifa rendszerben előrelépni, mert ugye az megoldaná ezt a kérdést. Akkor nem kellene senkinek ilyen eszközhöz fordulnia. Tehát sokkal jobb lenne, ha azt nem a parkolási rendeleten keresztül oldanák meg, hanem a BKK vagy BKV vagy az épp aktuális közösségi közlekedést szolgáltatónak az egész agglomerációra vonatkozó tarifapolitikáján keresztül.

Miután több napirend előtti hozzászólás nincs, részletezi a két ülés között eltelt időszak eseményeit.

2014. december 17.A képviselő-testület előző ülése. Ha elnézik neki, az összes karácsonyi és adventi rendezvényt nem fogja felidézni már csak azért is, mert hamarosan itt a tavasz, és ennek a jeleit már nagyon lehet érzékelni. Ezúton is szeretné a Szent Tarzíciusz Egyesületnek illetve mindenkinek, aki ebben a szervezésben részt vett, megköszönni a rendezvényeket. Szerinte egy nagyon szép időszak volt ez.

Ez volt az az ülés, ahol a ma többször is felmerült és napirendi pontként is elhangzott autópálya díjjal kapcsolatos tiltakozó állásfoglalást a képviselő-testület egyhangúan fogadta el.

2014. december 18.A gyáli polgármester kezdeményezésére Gyálon az agglomeráció összes érintett településével egyeztetést tartottak szintén az autópálya díjasításával kapcsolatban, ahol egyébként a gyáli kormánypárti polgármester tartott sajtótájékoztatót kiemelve azt, hogy ez milyen súlyos károkat fog okozni s hogy milyen szinten nem ért egyet vele egyetlen érintett település sem. Az M0-ás, amely hol fizetős, hol nem, s az azon belüli bevezető szakaszok, amelyek jelentős részben párhuzamos utakkal is rendelkeznek és ezzel az ott lévő települések terhelése nő meg. Ezzel kapcsolatban egy tiltakozó állásfoglalás született ott és ezt ismertette a gyáli polgármester.

Benzinkút avatás volt az Auchannál, amelynek az érdekesség azon túl, hogy egy benzinkút nyílt, mert azért ilyen már volt, hogy ingyenes elektromos töltési lehetőség is van az elektromos autók számára, amely – ha úgy tetszik – egy lépés a környezetvédelem felé. Itt komoly együttműködés volt a szolgáltató, az érintett irányító hatóság és a budaörsi cég között.

2014. december 19.Jókai Művelődési Központban karácsonyi ünnepség, Nyugdíjas Karácsony a Városházán, aztán városházi karácsony. Jöttek az adventi rendezvények, ahol Selmeczi Ágnes nevét is meg kell említeni az egyesület mellett, aki komoly szerepet játszott e rendezvény ilyen színvonalú lebonyolításában. Karácsonyfa díszítő verseny s mindenféle ilyen rendezvény, amelyeket már tényleg nem sorol fel.
2015. január 16.Már jelezte, hogy egy nagyon szomorú esemény történt. A karácsonyi időszakot is egy kicsit megterhelte a városházi dolgozók számára. A fiatalabbak talán nem tudják, de akik régebb óta dolgoznak itt, illetve akik a város ügyeit ismerik, azok számára Farkas Jenő neve egy fogalom, nem csupán egy embert jelent, akit nagyon szerettek és akinek az élete gyakorlatilag egybe nőtt a várossal s minden tevékenysége, az életének minden mozzanata azzal függött össze, hogy a várossal mi történik, hogyan alakul a sorsa. Sajnos Jenőt elveszítették az adventi időszakban. A temetésére január 16. napján került sor a régi temetőben.

 

Illyés Gimnázium szalagavató rendezvénye, amely most már tényleg a város legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát. A sportcsarnokban került sor a rendezvényre teltház előtt, szokás szerint nagyon magas színvonalú előadással és sikerrel.

2015. január 18.A kitelepítés 69. évforduló kapcsán tartották a megemlékezést az Ótemetőben.
2015. január 19.A Városházán egy kiállítás nyílt, a 2040 építész csoport már egy korábbi sikeres, a Zichy majorban rendezett rendezvényének a kiállítása Budaörsi szüret címen, ahol egyébként budaörsi építészeti ügyekkel ismerkedhettek az érdeklődök, illetve a Budaörsön élő 2040 építész csoporthoz tartozó építészek munkáinak a bemutatására volt lehetőség. Ez egy nagyon friss és nagyon agilis építészcsoport, akikkel az együttműködést a Főépítész Iroda igyekszik szorosra venni, hiszen elkötelezett budaörsiekről van szó, akik a város alakulásában – az építészetire gondol – nagyon elkötelezetten szeretnének s úgy tűnik, hogy fognak is részt venni.
2015. január 21.Rendkívüli testületi ülést tartottak, egy pályázat miatt volt indokolt.
2015. január 22.Kincskereső Óvoda ünnepélyes átadása.
2015. január 27.Szépkorúak köszöntésére került sor.
2015. január 28.Rugalmas pályázat záró rendezvénye. Ez egy teljes egészében európai uniós pályázat által finanszírozott önkormányzati kezdeményezés, amely munkaidőn túl illetve otthoni munkavégzéssel is a lehető leginkább igyekszik segíteni az ügyfeleknek a tekintetben, hogy még könnyebben tudják intézni az ügyeiket a Polgármesteri Hivatalban.
2015. januárA januári időszak természetesen a költségvetés tervezésével telt, amelyben a hivatal valamennyi irodája nagyon komolyan vett részt és nagyon sokrétű egyeztetést kellett lefolytatni, erről majd a költségvetésnél fog említést tenni.
2015. január 28.Az intézményvezetők illetve az iskolák vezetőivel tartottak egyeztetést e tekintetben. Ott ismertették a költségvetés kereteit illetve hogy milyen helyzetben van jelenleg a város és ebből milyen következményeket gondolnak s ez hogyan alakítja az érintett intézmények költségvetését. Egyébként mind az intézményvezetőkkel, mind a rá következő héten – majd erről is tesz említést – a szakszervezetekkel történő egyeztetés nagyon konstruktív volt és az érintettek tökéletes együttműködését tolmácsolhatja. Ez egyébként az emlékeztetőkből is kiderül. Azt látja, hogy az intézmények is és a szakszervezetek is átérzik azt a helyzetet, amely a megfontolt tervezés és a visszafogott, biztonságos költségvetés elkészítéséhez hozzásegítette a hivatalt.
2015. január 29.Mentőállomáson volt egy érdekes rendezvény a Roche nevű cég, amely budaörsi központtal működik, az új mentőautóhoz és a világ élvonalában tartozó intelligens defibrillátor készüléket adott át, amely nagyban fogja segíteni a mentőszolgálat munkatársainak a munkáját. Hozzáteszi elkeserítő és katasztrofális az, amilyen állapotban a mentőszolgálatosok dolgoznak, s amelyben minden segítség elkel, bár azt gondolja, hogy miután nem önkormányzati feladatról van szó, az egész egészségügyet érintően eléggé siralmas szituáció.
2015. február 2.Fogadóóra
2015. február 4.Egyeztettek – ahogy már említette – a szakszervezetekkel. Erről most már részletesen többet nem szeretne mondani.
2015. február 5.A Városfejlesztők Országos Szövetségének elnöke járt náluk és próbáltak itt a lehetséges fejlesztések kapcsán egyeztetni. Őszintén szólva nem minden területen láttak áttörési lehetőséget a jelenlegi gazdasági szituációban.
2015. február 10.Felkereste Budai Mátyás, aki tájékoztatta arról, hogy kenuiskolát hozott létre Törökbálinton és ehhez kért támogatást. Azt kérte, hogy erre nyújtsa be az elképzeléseit s majd a támogatások elbírálásánál majd a testület foglalkozik a kérdéssel.

10 órakor a BULAKE vezetősége tájékoztatta a terveikről. Nyikes Fatime elmondta, milyen gondjaik vannak. Ezt azóta egyébként írásban is megküldte, s ezzel nyilván év közben fog a testület foglalkozni.

2015. február 11.BAUMAX a teljes magyarországi aktivitását beszűnteti, kivonul az országból. Megkereste annak a cégnek a magyarországi képviselőjét, aki az ingatlanállományát a Baumaxnak megvásárolta. Szerencsére azt tapasztalta, hogy sokféle tekintetben, megfelelő érzékenységgel és bölcsességgel rendelkezik az illető. Tudva azt, hogy ez az épület az ingatlan portfólióban, amit megvásároltak, az egyik legértékesebb, hiszen nagyon jó helyen van. Bár ők sem lelkesedtek az autópálya díjasításától s a vasárnapi zárva tartás sem nagy örömmel tölti el ezeket a bútor és barkács áruházakat, de azt pontosan tudják, hogy ez stratégiailag nagyon jó helyen van s úgy tűnik, itt egy Möbelix áruház lesz s ha minden igaz, a szándék az, hogy még lehetőség szerint az idén – minél hamarabb – szeretnék megnyitni, bár ez bizonyos átalakításokat igényelni fog. S még az sincs kizárva, hogy egy élelmiszerlánchoz tartozó áruházzal közösen fogják ezt a létesítményt hasznosítani. Amit kért és erre ígéretet is kapott az igazgató úrtól, az az, hogy a Baumax munkatársai, akik jelenleg elveszítik az állásukat s vélhetően nagyon nehéz szociális helyzetbe kerülnek, amely a városnak is és az egyéneknek is komoly problémát okoz, erre figyeljenek oda. Ezt az ígéretet meg is kapta, már csak azért is, mert a szóban lévő illető 8 évig a Baumaxnál dolgozott vezetőként és sokakat, akik a budaörsi áruházban dolgoztak, ő vette fel.

 

Megemlékezésre került sor, amelyre képviselő asszony már említést tett, a SOA fájdalma c. kiállítást illetve ezt követően a Holokauszt 70. évfordulójával összefüggésben egy megemlékezésre a Városháza nagytermében.

2015. február 12.Kálóczi Imrével a Fővárosi Vízművek agglomerációs településeinek képviselőivel együtt a Fővárosi Vízművek vezetőségével egy évnyitó rendezvényen vett részt, ahol ismertették a terveket, a jelenlegi helyzetet és megalakult az önkormányzati tanácsadó testület, amely azért jött létre, hogy tudja artikulálni az agglomeráció szolgáltatással kapcsolatos érdekeit, igényeit.
2015. február 13.Herman Iskolában tartották a hagyományos farsangot, illetve ezt követően 17 órakor az 1. sz. Általános Iskolában jótékonysági bál.
2015. február 14.A Vivart Egyesület tartott egy már hagyományosnak mondható farsangi hangversenyt.
2015. február 16.Rendkívül szomorú esemény történt, s ehhez kapcsolódóan már sajnos a tegnap este került a kezébe a Magyar Posta levele. Kálóczi Imrével illetve a hivatal vezetésével több fordulóban tárgyaltak a Posta vezetőivel, akiket igyekeztek mindenféle módon megpróbálni meggyőzni arról, hogy az önkormányzat milyen áldozatvállalása mellett, de ne tegyék azt, amit szándékoztak megtenni. Ezt már tavaly jelezték feléjük. Ők ebben igyekeztek mindenféle módon gátat szabni, és megoldást keresni. Nevezetesen arról van szó, hogy a kamaraerdei és a lakótelepi postát a Posta be akarja zárni. Ez szerinte egy súlyos hiba, jómaga meglehetősen felháborítónak is tartja, meg azt is, hogy e tekintetben hiába próbáltak bármilyen olyan megoldást keresni, hogy más szolgáltatóval közösen működtetik vagy az önkormányzat próbál ebben segítséget nyújtani. Úgy tűnik, hogy a Postának most ez országosan feladata, miszerint – ahogy ezt a Posta nevezi így – racionalizáljon és a hatékonyságot növelje.

Tegnap megkapta a levelet, március 16. napjától – nagyon udvariasan nem azt tartalmazza, hogy bezárják – tájékoztat, hogy „2015. március 16. napjától a Budaörs II. Kamaraerdei Posta tevékenység és a Budaörs III. Posta – Szivárvány úti – tevékenységét az alábbi elérhetőségen található posták látják el”: Sport utca, ami az Auchan Postát jelenti, a Kinizsi utca, ami a Tesco postát jelenti, a Gyár utca, ami az Ipari Parkban lévő postát jelenti. Azt gondolja, hogy a budaörsi lakosok nem fogják kitörő lelkesedéssel fogadni, minthogy szerinte ez teljesen ésszerűtlen és rossz döntés ismét. Nem tudja, hogy ezt a tulajdonos milyen megfontolások alapján tette.

 

2015. februárTájékoztatásul elmondja, hogy a héten Fónagy János államtitkár úrral fognak találkozni és egyeztetni azon kérdésekről, amelyeket itt már érintettek, s amelynek a részleteit itt már az adott napirendnél fogják megbeszélni.

Napirend tárgyalása:

 • Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné elmondani, hogy természetesen ahogy már erre a költségvetéssel kapcsolatban a két ülés között eltelt időszak beszámolójában beszélt, nagyon hosszú munka az, amelynek az eredményeképp ezt most tárgyalják. S nemcsak arra gondol, hogy bizottságok tárgyalták meg, hanem arra, hogy számos több tucat, több körben lefolytatott egyeztetés eredménye s nem könnyű időszak eredménye, amelyben a hivatal valamennyi irodája részt vett természetesen a helyzetből adódóan. Aki régebb óta képviselő, pontosan tudja hogyan készül egy ilyen költségvetés. Szeretné megköszönni mind a Pénzügyi Irodának, mind a Jegyzői Irodának, Aljegyző Asszonynak és Jegyző Úrnak s hát tulajdonképpen mindenkinek, mert a Műszaki Ügyosztálytól kezdve az Adóirodán át mindenki hozzátette a lehető legkomolyabb szakmai megfontolásokkal a magáét. Azt gondolja, nagyon komoly munka eredményeképpen egy olyan költségvetés van előttük, amely minden olyan kritériumnak megfelel s ez a módosító indítványokból is látszik, ami a költségvetés bevételeinek és kiadásainak a racionális felhasználására vonatkozik. Általánosságban néhány dolgot el kell mondani a költségvetés tárgyalásának bevezetéseként s egyébként előterjesztőként kötelezettsége.

A gazdasági környezet – amelyben a költségvetést meghatározzák – alól nem vonhatják ki magukat. Az látszik, hogy a várost is érinti, a város is megérzi azt a helyzetet, amely a reálgazdaság körül az országban kialakult. Amely természetesen jár sajnos olyan következményekkel is, hogy az iparűzési adóban nem tudnak tervezni idén sem többet, mint amennyit az előző évben terveztek. Már csak azért sem, mert a Chevrolet mellett a Baumax kivonulásának adóvonatkozása is terhelni fogja az idei adóbevételüket s nem tudhatják azt sem, hogy a vasárnapi zárva tartás milyen következményekkel fog járni. Ennek a nemzetközi kitekintése alapján lehet kalkulálni bizonyos számokkal, de azt, hogy ez esetleg kényszerít-e térdre bárkit vagy azt, hogy tudnak-e talpon maradni, bár azt gondolja, hogy a budaörsi áruházak talán e tekintetben jobb helyzetben vannak. Sokkal inkább gondolja azt problematikusnak, ha valaki elmegy és megnézi azt, hogy az Ikea vagy a bútoráruházak környékén vasárnap gyakorlatilag egy tűt nem lehet leejteni a parkolókban, akkor ebből az fog következni, hogy szombaton és pénteken őrület lesz ezeken a területeken. Meglátják, hogy fognak ezek a nagy cégek erre reagálni. Mindenesetre ők a legnagyobb adófizetőik, s nyilván ennek is lesz valamiféle következménye. Nagyon szerette volna egy kicsit feljebb srófolni a 7 Milliárd Ft-os adóbevételt, de lerángatták a földre és be kell látnia, hogy az ő álláspontjuk e tekintetben helyes. Ehhez hozzátartozik az is, amely az elmúlt években már megfigyelhető volt, nevezetesen az, hogy a vállalkozók ahhoz, hogy a nyereségadó és az iparűzési adó között optimalizáljanak, – azt hiszi ez a helyes fogalom – év közben a feltöltéseiket egy kicsit a ténylegesen fizetendő adóhoz képest magasabb szinten fizetik be az önkormányzathoz és azt látják már évek óta, hogy ez több 100 M Ft visszafizetést eredményez az adott tárgyévben. Tehát a költségvetésben éppen ezért szerepel az a 300 M Ft-os tétel, amely egy óvatos becslés, amelynek fedezetet biztosít arra, hogy ezt a visszafizetést meg tudják tenni. Ezek azok a körülmények, amelyek kapcsán azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a bevételi oldalon a költségvetést az előző évi szinten tudják tervezni. Ehhez persze hozzájárul az a kiadási oldalon, hogy új intézmények léptek életbe (két óvoda, az iskolabővítés) s ezen szolgáltatások összes anyagi konzekvenciája. S gyakorlatilag a központi költségvetés szinten maradása mellett ez az önkormányzat költségvetése saját bevételeinek a terheit növeli. Ebből az következik, hogy a költségvetés pozíciója, a folyó bevételek és a folyó kiadások pozíciója most már valóban kezd arra a szintre jutni – különösen azért, mert a gazdaság nem indul be, nem lendült be, míg a válság előtti időszakban egy egyenletes pályát mutatott, most nem tud ebből a helyzetből ellendülni – ezt azt eredményezi, hogy fejlesztésre gyakorlatilag a folyó költségvetés kapcsán minimális az, amely tervezhető. Ez vezetett oda, hogy a hivatal azt a javaslatot fogalmazta meg, amely ellen elég sokáig igyekeztem küzdeni, de sajnos be kellett látni, hogy nincsen más út. Minden területen ideértve a hivatalt (köztisztviselők, közalkalmazottak, dologi kiadások és mindenféle más területen) egy 15%-os kiadáscsökkentéssel terveztek. Természetesen vannak olyan helyek, ahol ezt nem lehet realizálni, de általános elvként a költségvetés tervezésénél mégis ez fogalmazódott meg. S ugyanez volt az, amivel aztán természetesen az egyeztetések során az érintettekkel tárgyalásokat kellett lefolytatni, de erre már utalt. E tekintetben rendkívül konstruktív volt valamennyi érintett. A főszámokat nyilván mindenki látja, ennek a felsorolására nem hiszi, hogy szükség van. Mondjuk annyi látszik, hogy a folyó bevételek 11 Milliárd 87 M Ft, a bevételek mindösszesen a kötelezettséggel terhelt illetve a szabad pénzmaradványokkal együtt 14 Milliárd 104 M Ft. Ez az, amely a költségvetés alapszámait jelenti. A költségvetés elkészítése kapcsán elmondja, – mert azért sok furcsaságot lehetett itt tapasztalni és látni – ezért rendkívül udvariasan igyekszik nem ezekre reagálva néhány környezeti elemet ismertetni. Ha úgy tetszik a költségvetés készítésének szempontjai okán is. Megkapta a képviselő-testület is a könyvvizsgáló jelentését, akit egyébként külön tisztelettel köszönt a testület ülésén. Jelen van Szita László, aki elkészítette az igen részletes és összefoglaló jelentését. Ebből néhány részletet szeretne felolvasni. Az eleje nyilván egy összefoglaló jelentés, de alapvetően a költségvetés tartalmára vonatkozó összegzést tartalmazza. „Véleményünk szerint Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.” Ez önmagában persze még a költségvetésről sokat nem mond, legfeljebb a jogi és szakmai megfeleltetésére mond észrevételeket. Az, hogyan készül egy költségvetés azért mondja el, mert ezzel kapcsolatban ellentétes vagy hát nem ide mutató mindenféle nyilatkozatok láttak napvilágot, amit nehéz értelmezni. Az államháztartásról szóló törvény s annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet (Ávr. 27. §-a) kimondja, hogy a jegyző a költségvetési rendeletet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet, az egyeztetés eredményét a polgármester, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottsága elé terjeszti. Természetesen az is szerepel ebben, hogy a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti a megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét. Ezt csak azért szeretné kiemelni, mert a jövőben szeretnének a költségvetéssel kapcsolatban olyan SZMSZ módosítást megtenni, hogy ne lehessen a bizottságok által már megtárgyalt költségvetéshez módosító indítványt tenni, mert gyakorlatilag kezelhetetlen, hiszen alapjaiban borítja meg a számokat. Azt is hozzáteszi, hogy bizonyos esetekben meglehetősen felelőtlenül, és ezeket nincs módja a Pénzügyi Bizottságnak megtárgyalni és a testületi ülésen kell ezzel foglalkozni. Az nem baj, ha a testület ülésén foglalkoznak ezzel, az viszont baj, ha szakmai előkészítés nem történik meg és egy kicsit – ha jól érzékeli – ellentétes is az ide vonatkozó jogszabályokkal.

Kifejezetten kiemeli az anyag a város 2015. évre vonatkozó költségvetés fő elemeit. Tehát Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény azt mondja ki, hogy a családok megerősítése az önkormányzatoknál a kisgyermek ellátások finanszírozásának az emelése. Ehhez annyit szeretne hozzátenni, hogy gyakorlatilag a központi költségvetés a szociális ellátásból kivonult, amit erre a célra kapnak az 0 Ft, úgyhogy könnyen számszerűsíthető. Ez a város közel félmilliárdos ilyen jellegű feladatait további 10 M Ft-okkal emeli meg, és ha még az intézményeket is hozzáveszik, akkor szociális területen közelíthetnek az 1 Milliárd Ft-hoz, amelyet érdemes mindenkinek nagyon komolyan a fejében rögzíteni. Az önkormányzatoknál az átalakuló segélyezésre is felhívódik a figyelem.

Azt hallja sok helyen, hogy növekszik az a pénz, amely az önkormányzatokhoz kerül. Lehet, hogy van olyan település, ahol növekszik, Budaörs azok közé tartozik, – azt hiszi talán 200 valahány más településsel – amelyre ez nem igaz. Tehát itt nekik a saját erejükre kell támaszkodniuk. Ebből következően a bővülő fejlesztési források csak akkor léteznek, ha a saját forrásaikat igyekeznek növelni és a kiadásaikat csökkenteni. A pénzügyi helyzet értékelése tekintetében a 4. pont ad eligazítást. Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi helyzete a pénzügyi szabályozás kedvezőtlen változása ellenére egyelőre stabil. A bevételek között újabb adósságot keletkeztető fejlesztési hitel nem szerepel. Ehhez hozzá szeretné tenni, amit az előzetes – ha úgy tetszik – tárgyalásokon is szakszervezetekkel, intézményvezetőkkel ismertetett és most is itt elmondja, ameddig ezelőtt 5-6 évvel könnyedén tudta azt megmondani, hogy mi lesz az adott évben, a következő évben, tehát rövid távon, közép távon és hosszú távon. Ma azt mondja, hogy aki meg tudja mondani, hogy 2016. végéig mi lesz, ahhoz szeretne fordulni más egyéb jóslások tekintetében is. Annyira kiszámíthatatlan minden, amik e tekintetben körülveszik, jogi és gazdasági, közgazdasági értelemben, hogy egyszerűen kalkulálhatatlan az, hogy e tekintetben az önkormányzat milyen helyzetbe fog kerülni. Éppen ezért ebben a helyzetben hitelfelvételről jómaga sem gondolja, hogy szabad gondolkodni, mert nem látható, hogy ennek a fedezeteit hogyan lehet leképezni. Az anyag azt tartalmazza, hogy a szociális kiadásokat az önkormányzat 2015. március 1. napjától rendeletben kell szabályoznia. E tekintetben rendben vannak. Erre vonatkozó problémákra már felhívta a figyelmet. Van még egy kitétel, amelyet a könyvvizsgáló jelentésből szeretne nagyon hangsúlyosan ismertetni, reméli, mindenki figyel, akiknek ez fontos információ kell legyen: „ A költségvetés 119,038 M Ft általános tartalékot tartalmaz, amely a költségvetéshez képest részarányban 0,8% tartalékot jelent. Az általános tartalék az év közben felmerülő váratlan kiadásokra biztosít fedezetet, amelynek az 1%-os javasolt részarányhoz képest 0,8%-os részaránya még elfogadható, azonban csökkenése az évközben előre nem tervezhető feladatok ellátását veszélyezteti. A költségvetés végrehajtása során év közben fontosnak tartjuk a takarékos gazdálkodást, a működtetés biztonságát, a forrás megjelölésével történő újabb kötelezettségvállalást.” Ha valaki esetleg nem tudja a kívülállók részéről, hogy ezt miért mondja ilyen hangsúlyosan, azoknak elmondja, olyan módosító indítványok vannak, amelyek erre messzemenően nincsenek tekintettel.

Szeretné az Állami Számvevőszék legutóbbi anyagából, amely 2012. évben készült, s ezek szerint évek ezelőtti, a 2010. évet vizsgálta, ami úgy fogalmaz a 13. oldalon, miszerint „a folyó bevételek csökkenése és a folyó kiadások évről-évre történő emelkedése – erről beszélt eddig – miatt az önként vállalt feladatokra fordított kiadások összegének nagyságrendje, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását is a kötelező feladatok ellátása szempontjából a későbbiekben működési kockázatot jelent.” Gondolja, hogy érthető a mondat, nem kell különösebben kifejteni. Az intézmények működési kiadásainak emelkedése – amiről beszélt, új óvodák, új iskolák – már megemlíti ez a 3 évvel ezelőtti anyag is, hogy oda kell figyelni arra, miszerint emellett az önként vállalt feladatok finanszírozásának a változása és a kötelező feladatok finanszírozásának a növekedése milyen kockázatot jelent. Külön felhívja a figyelmet a pénzügyi egyensúly tekintetében, miszerint a pénzügyi egyensúly hosszú távú megőrzésére az önkormányzatnak fel kell készülnie és az önként vállalt feladatok ellátására fordított kiadásoknak s ennek az aránynak a magas foka milyen kockázatot eredményez. A pénzügyi egyensúlyi helyzet alapján az ellenőrzést igénylők a következő megállapításokat teszik kifejezetten a polgármesternek címezve: „Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete rövid és középtávon biztosított, a pénzügyi egyensúly hosszú távú megőrzésére az önkormányzatnak fel kell készülnie, az önként vállalt feladatokra fordított kiadás aránya és mértéke magas. Kezdeményezzen intézkedést a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében, tekintse át az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében”. Mindezeket azért mondta el – még egyszer mondja – , mert ezen szempontok mentén s okán készítették el úgy, ahogy elkészítették a költségvetést. S amit ezzel kapcsolatban lehetett korábban már olvasni nyilatkozatként, az messze nem tartalmazza a valóságot és mélyen lenézi a hivatal szakmai munkáját. Ezúton a lehatározottabban kell azt visszautasítania, s nyilván ha itt felmerülnek részletek, akkor részletekbe menően is lehet ezzel kapcsolatban véleményt mondani. Kicsit hosszú volt a bevezető, de egy fontos napirendi pontnál s egy fontos szituációban vannak. Nyilván a módosító indítványok előterjesztőinek van hozzászólnivalójuk, hogy alátámasszák az álláspontjukat.

Sokolowski Márk: Elsősorban a módosító javaslatáról szeretne pár szót szólni, ugyanis a hivatal javaslatában úgy gondolják, hogy három olyan terület támogatásának a csökkenésére nem került szó, amely a város életéhez elengedhetetlen, sok itt lakót érint. Az előterjesztésből nem látszik pontosan, de jómaga három részre osztaná ezt a módosító javaslatot. Az első része a civil szervezeteket és a nyugdíjas egyesületeket érinti, a második része a városi rendezvényeket, a harmadik pedig az egyházakat. Próbálták a javaslatban a tavalyi költségvetési sorokhoz igazítani a civil szervezetek támogatását, illetve a társadalmi önszerveződések keretét, amelyre a civil szervezetek még pluszban pályázhattak, azt igyekezték megemelni pont azért, hogy ebből a keretből minél többen tudjanak, illetve a tavalyi keretből is sok olyan kritika érkezett a civil szervezetek részéről, hogy a támogatás nem feltétlenül elég a normális működésükhöz. Itt most nem menne bele a felsorolásba, egy dolgot viszont kiemelne mindenképpen: a polgárőrség kérdését. A tavalyi költségvetésben ez 6 M Ft-os keret volt – ha jól emlékszik – idén ez a keret 50%-kal csökkent. Polgármester Úr bevezetőjéből érti a csökkenés rációit, de úgy gondolja, ez az a terület, amelyet semmiképpen nem engedhetik meg, hogy a támogatást csökkentik. Egy példát említ: a Frankhegy területéről több bejelentés is érkezett, hogy a bűncselekmények illetve betörések száma számottevően növekedett az utóbbi időben. A Polgárőrség természetesen – úgy gondolja – el tudná látni a feladatát, ha akárcsak a tavalyi mértékben részesülne a költségvetésből.

A városi rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, a polgármester úr az adventi időszak eseményeit illetve a budaörsi adventet is méltatta. Nagyon örül, jómaga is úgy gondolja, ezek olyan rendezvények voltak, amelyek minőségileg a város képéhez messzemenőkig pontosan hozzátartóztak. Ezért ugyanakkor szintén úgy gondolták, ahhoz hogy ezek az események tovább fejlődhessenek, ugyanehhez a szinten legalább működhessenek a tavalyi költségvetési számokat mindenképp megérdemlik.

Az egyházak kérdésével kapcsolatban elmondja, Budaörsön sokan vallják magukat valamelyik egyházhoz tartozónak. Pontos számot most nem tud mondani, utána fog nézni természetesen. Ebben a költségvetési javaslatban az egyházi keret, amely eddig mindig szerepelt céltartalékként, ebben a hivatali javaslatban lekerült. Ezzel a jobboldal nem ért egyet, ezért terjesztették elő ezt a módosító javaslatot, illetve amit bizottsági ülésen jegyző úrtól meg is kérdezett, a görög katolikus templom kérdése. Válaszul azt kapta, hogy a tavalyi testületi döntés alapján végül is nem tudott megvalósulni ez a beruházás, a beruházás befejeződése, ezért gondolták azt, hogy ebben az évben mindenképpen ennek meg kellene történnie. Ha lehetőség van arra, a módosító indítványa szavazásánál külön kérné e három terület szavazását, ezt természetesen a polgármester joga eldönteni. Ugyanakkor az itteni lakosokat számottevően érintő kérdésekben úgy gondolja, hogy konszenzusra juthatnak abban, hogy az itteni önszerveződések támogatása eléggé fontos feladatuk nekik is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt képviselő úr kilép, a nyilatkozatával kapcsolatban szeretne visszakérdezni: azt nyilatkozta képviselő úr, hogy a tervezet idegen a budaörsiek értékrendjétől. Nagyon irigyli azokat, akik tudják, hogy a budaörsiek úgy általában mitől idegenkednek, nem mindig találkozik ez a nyilatkozattevők bátorságával már a tapasztalati tény, de mit jelent az, hogy az egyházak támogatására létrehozott hitel alapú céltartalékot megszünteti az önkormányzat? Valószínűleg vele van probléma, de nem tudja, hogy ez mit jelent.

Sokolowski Márk: Igen, nem kért helyreigazítást, ez egy félreütés volt. Az értékrendhez annyit hozzátenne, hogy nem kíván ítélkezni, csak az itt élő hívóknak, illetve az itt élő egyházhoz tartozó emberek maga száma alapján gondolta, hogy mindenképpen ki kell térni a költségvetésben is erre a támogatásra.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt érti, szívesen adna mindenkinek kétszer ennyit, sőt négyszer ennyit is lehetne – ahogy ezt korábban mesélték – osztani úgy a pénzt, ha forrásai volnának az önkormányzatnak. Csak azért kérdezett vissza, mert ezek szerint az egyik súlyos megállapítás, miszerint valamit megszűntettek. Olyan nem is volt, amelyet megszűntettek, s nem az egyházi emberekről szól ez, hanem a tervezet idegen a budaörsiek értékrendjétől. Ez egy eléggé általános megfogalmazás, ettől óvna mindenkit.

Császárné Kollár Tímea: Általánosságban annyit szeretne elmondani, amit polgármester úr is elmondott, s nyilván a pénzügyi bizottsági ülésen meghallgatták, hogy a hivatal milyen meggondolások és opciók alapján építette fel a költségvetést. Szeretné tisztába tenni: akár valaki megszavazza, vagy nem szavazza meg a költségvetést, nyilván a hivatali dolgozók abból tudnak kiindulni, hogy milyen szemlélettel és döntésekkel állt hozzá Budaörs város életéhez az elmúlt testületek, nem is a mostani, hanem évtizedekre visszamenőleg. Nyilván azok a kötelezettségek, amelyek például az intézmények fenntartását tekintve alakult ki, mennyit kell fizetni, mennyibe került az intézményhálózatuk fenntartása, az a képviselő-testület döntésein alapult, nem a Pénzügyi Iroda megfontolásain. Tehát technikailag amit ők, vagy az előző képviselő-testületek meghatároztak, az alapján kell a költségvetést összeállítani. Tehát a hivatal munkáját ilyen szempontból megköszöni – gondolja – minden képviselő, azt hozták ki, ami a törvényeknek megfelel, és ami a testület által alakított szemlélet alapján kihozható.

Polgármester úr a gazdasági környezetről beszélt. Igen, az valóban változik, mint ahogy az ipa bevétel is változhat. Épp ezért gondolja azt, mint ahogy sokszor sokan elmondták ebben a városban, miközben nagyon örülnek az új intézményeknek, óvodáknak, felújításoknak, uszodának, 1. sz. Általános Iskolának, nagyon sok 100 e Ft-os betűkészletnek a bejáratnál nyilván kevésbé, ezeknek mind nagyon örülnek, természetesen kellenek, csak itt üt vissza gyakorlatilag az a szemlélet, miszerint milyeneket építettek fel. Nem szakember, de úgy gondolja, hogy az olcsó működtetés mint olyan, az elmúlt évtizedekben az intézmények építésénél nem látta olyan domináns szempontként, hogy amikor már elkészül és amennyiért elkészül, megtehették, akár kerülhetett volna kicsit többe is, viszont most a működtetési költsége alacsonyabb lenne, de nyilván nem szeretne erről hosszasan beszélni, csak hogy értse a televízió néző is, hogy miért tartanak itt. Nem lehet olyant megtenni, ha egyszer felépítettek egy intézményt, akkor azt nem működtetik. Ilyen nincs, tehát erre a költségvetésnek nyilván fel kell áldoznia a megfelelő mennyiségű forrást. Nem tud elmenni szó nélkül amellett, amelyet most polgármester úr is kimondott: a hitelfelvétel most már nem megoldás, mert látszik ezzel nem tud ebben a gazdasági környezetben és változó környezetben egy település számolni, hogy tudja-e fizetni avagy sem. Amikor tavaly erről döntöttek, miszerint 2 Milliárd Ft összeget felvesz Budaörs hitelre, akkor egyébként nagyon sokak szájából elhangzott, hogy nem is értik, hogy a Kormányhivatal… egyébként ilyen szempontból azt mondhatja, jómaga sem értett egyet a kormányhivatal döntésével, bár hozzá kell tegye, ezt az előterjesztést nem szavazta meg. Az volt az egyik érv, miszerint Budaörs minden további nélkül ki tudja gazdálkodni a törlesztő részleteket már csak azért is, mert egyébként az állam 40% hiteltől úgymond megszabadította a települést s nyilván ennek a hitelnek a törlesztő részletei negatív tételként jelentkeznek évente. Mielőtt még szentté avatnák a Kormányt a 40% miatt elmondja, hogy azt nem valaki kifizette, hanem ezt a magyar állam polgárai fizetgetik, és nagyon sokáig fogják bizonyos települések erős túlköltekezéseit s most kimondottan nemcsak Budaörsre gondol, hanem Hódmezővásárhely, Debrecen, hogy nevesítsenek is. Tehát nem volt igazságos ez, hogy átvállalták a települések hitelét és azt mondja, akár ilyen alapon az övükét sem, mert egyébként Edelénytől Szentgotthárdig mindenki fizeti ennek a törlesztő részleteit a következő években, évtizedekben. Tehát akkor sem értett egyet a 2 Milliárd Ft hitellel, nyilván nagyon rosszul jött, hogy ezt nem kapták meg s amit polgármester úr elmondott, ez valóban így van, az újonnan épített illetve felújított intézményeik szintén többletköltségeket okoznak. Ettől függetlenül azt gondolja, hogy nem a civil szervezeteken, nem a civil társadalmi szerveződéseken, nem a sportegyesületeken kellett volna 10%-30%-ot meghúzni, még akkor sem ha egyébként – mindenki tudja róla s egymásról is tudják – bizony-bizony ha tételesen végigmennek ezeken az egyesületeken, szervezeteken, nagyon hamar találnak olyant, aki nagyon hamar túlköltekezik nagyon hosszú évek óta. Mivel a fűnyíró elv valósult most meg, gyakorlatilag mindenkitől elvontak, így még azt sem mondhatják, hol volt az, ahol akár még jogos is lehetett volna és hol volt az, ahol egyáltalán nem, mert esetleg már a működést veszélyezteti ez a megvonás. Ezért nem nyújtottak be egyébként előterjesztést ezekre a tételekre, mert nagyon nem szerették ha ilyen alapon próbálják meg egy frakció nélküli párt helyi szervezete megbízásából jómaga (Wittinghoff Tamás: egyszemélyes frakció) egyszemélyes frakció, ők ezt most ebben a megvonásokkal terhes időszakban eldöntsék így ebben a formában, hogy mi jogos és mi nem jogos. Viszont a közbiztonsággal, rendőrséggel kapcsolatban tettek javaslatot, ezt mindenki elolvashatta. Ezzel kapcsolatban egy gondolatot szeretne kiemelni: méghozzá azt, hogy ők is igyekeztek, tehát míg az elmúlt években 15 M Ft, tavaly 20 M Ft összeg közbiztonsági céltartalékot kértek, amelyet a testület támogatott is. Minden évben nagyon jó helyre került, nagyon jó felhasználása volt, senkinek semmi problémája nem volt. Ebből 5 M Ft megmaradt, úgy lenne 15 M Ft, de azt gondolták, hogy a saját előterjesztésükön is nyesnek fűnyíróelvszerűen, s így 10 M Ft lett a 15 M Ft összegből. A legfőbb cél, amelyre el szeretnék költeni az, s ez ami a legfontosabb talán az előterjesztésükből, ez a rendszámfelismerő szoftver teljes kiépítése lenne, amely azon kívül a bűnüldözést is segíti és számos települést felsorolhatnak, ahol nagyon jó hatékonysággal működik s az árához képest sokkal többet hoz, mint amennyibe egyébként kerül. Itt össze is kapcsolják a megyei matricát bevezetésével, gyakorlatilag nagyon sok személygépjármű halad át Budaörsön s ki tudja, hol parkol és mit csinál egyébként menet közben, amelynek a felismerése ha nemcsak a bűnüldözési de egyébként egyéb feladatokat is segíthet. Mindenképp kéri a tisztelt képviselőtársai támogatását abban, hogy ez a céltartalék bekerüljön a költségvetésbe, illetve hogy a rendőrséget a lehető legjobban támogassák amennyire az erejükből telik, ugyanis a közbiztonság esetében olyan, hogy elegendő támogatás nincs, minden támogatás kevés addig, amíg valamilyen bűncselekmények illetve közbiztonságot rontó bármilyen cselekedetek vannak ebben a városban.

Wittinghoff Tamás polgármester: Többször hangzott el két hozzászólás kapcsán, hogy miért pont a civilektől. Szeretné még egyszer és hangsúlyosan elmondani: nem a civilektől, hanem a közalkalmazottaktól dologiban is és személyi juttatásokban a köztisztviselőktől is dologiban és személyi juttatásokban is ugyanez az elv érvényesült. Azt gondolja, ha valakik a munkájukért kapott juttatásaikban ilyen mértékű csökkenést kell hogy tudomásul vegyenek és ezt megteszik, akkor valakiknek a civil szervezetként végzett tevékenységükhöz juttatott pénzt, amely egyébként országosan kiemelkedő, nagyon érdekes és nagyon nehéz lenne indokolni, hogy miért pont oda. Ez az egyik, tehát nincs olyan, hogy tőlük vonják el és ebből, hanem minden területről és nem magyarázható, hogy miért nem a kötelező feladatokon hagyják ott és miért az önként vállaltakon. Úgy tűnik, nem sikerült átvinnie azt az üzenetet, amit az Állami Számvevőszék, illetve amit a könyvvizsgálói jelentésből idézett, de akkor még többször elmondja, hátha az ülés végéig mégiscsak rögzül. Ami a másik kérdést illeti, a közbiztonság kérdésében teljesen egyetértenek. Azt, hogy a kapitány úrral egyeztetve a rendszámfelismerőt mire és hogyan lehet használni, abba itt most nem menne bele. Azt gondolja, egynek kell egyébként a felhasználhatósága és az év közbeni módosítására van esély. A polgárőrség merült fel tartalmilag, erről néhány szót beszéltek képviselő asszonnyal az ülés előtt. Az elmúlt évben – ezt szeretné Sokolowski Márknak is elmondani – nem csökkentették a költségvetésben a támogatást, hanem a tavalyi fel nem használt összegnél többet szerepeltettetek, mert nem használták fel még a 3 M Ft-os keretet sem. Az történt, amely szokás szerint Magyarországon történni szokott: volt egy polgárőrség, aztán lett még egy, aztán lett még egy, s ha nem vigyáznak, akkor minden megállónál lesz egy polgárőrség s a végén a polgárőrségek fognak egymással küzdeni. Ez nem helyes és a kapitány úr levelet is világosan tartalmazza azt, hogy egy város, egy polgárőrség, egy rendőrség, mert az együttműködés így tud normális lenni, így lehet számon kérhető és így tud elszámolni az önkormányzattal a rábízott értékek tekintetében is. S ez egyébként nagyon üdvözlendő lenne. Jómaga járva az országban, sehol nem látott olyant, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy a településen polgárőrségek működnek. Olyant látott, hogy a településen polgárőrség működik és ez így normális és azt gondolja, ezt világosan elmondták a választás időszakában is, ehhez egy normális településen tartania is kell magát egy normális önkormányzatnak, s az ehhez szükséges fedezetet a képviselő-testület fogja is tudni biztosítani.

Biró Gyula alpolgármester: Polgármester Úr már felvezette a témát, a Polgárőrséggel kapcsolatban jómaga is adott be egy módosító javaslatot, amelyben jómaga is azt mondja, emeljék a duplájára, tehát 6 M Ft-ra a támogatást azzal a kikötéssel, hogy az összeg kerüljön céltartalékba. Azért javasolja a céltartalékot, mert az előző években szerveződtek területi, ideológiai – nem is tudja – milyen alapon polgárőrségek. Úgy gondolja egyetértvén azzal, amit polgármester úr mondott, jó lenne, ha ezek a polgárőrségek leülnének egy asztalhoz s akkor megpróbálnák ezt valahogy úgy összhangba hozni, hogy ez tényleg működőképes legyen függetlenül attól, hogy mint rendőrkapitány úr levelében kiderül, azért tavaly is működtek annak ellenére, hogy valóban a Budaörsi Polgárőr Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület 2014. évben nem vett igénybe támogatást. A rendőrkapitány úr leveléből idéz: „A Budaörsi Rendőrkapitányság álláspontja szerint célszerű lenne egy olyan polgárőr szervezet létrehozása, mely magában foglalná a jelenleg működő s a jövőben megalakuló polgárőr szervezeteket, ezáltal a településrészeken működő polgárőr szervezetek szervezetten, összehangoltan egy központ irányítása alatt látnák el a feladataikat. A rendőrség szempontjából a közös szolgálatok megszervezését, illetve az azzal kapcsolatos egyeztetéseket jelentősen egyszerűsítené, ha nem több polgárőr szervezettel kellene külön egyeztetni, hanem csupán egy szervezettel, amely kapcsolatban áll az összes Budaörs területén működő polgárőr egyesülettel.” Ennek ellenére a kapitány úr a levelében természetesen leírja, hogy a tavalyi évben mind a két egyesület működött is, volt egy működési szerződése. Ezért javasolná ezt a képviselő-testületnek, mert ha belekerül egy céltartalékba, akkor le kell, hogy ülnek és úgy gondolja, hogy egy négyszögletes kerek asztalnál meg lehetne tárgyalni a működő polgárőr egyesületekkel, kapitány úrral és a várossal, hogy ezt hogyan tovább úgy, hogy mindenkinek valóban megfeleljen. S ne az legyen, hogy van 5 db vagy 6 db polgárőr egyesület, hiszen hallani azt, hogy kezd itt is alakulni, ott is alakulni. Ez tényleg legyen egy szervezett dolog, próbálják ezt ilyen tényképpen működtetni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Még egy dolgot elfelejtett képviselő asszony hozzászólásához kiegészítésképp megemlíteni, csak hogy a számokat világosan lássák. A költségvetésben nem pusztán 2 M Ft van a Rendőrség működésére biztosítva, hanem a közalkalmazotti státuszokra további 4.800 e Ft s egyébként pedig régóta bevezették már, ahhoz hogy a rendőri jelenlét a közterületen minél magasabb legyen, az tud segíteni abban alapvetően, amely a bűnmegelőzésben sokat tud segíteni. A közterületesek juttatásai nélkül, nyilván az a Városháza költségvetésében szerepel, de nyilván ehhez a feladathoz rendelhető hozzá. Tehát ha úgy tetszik, számszerűsíthető is lenne, de így is – azt gondolja, hogy – az a 21.500 e Ft, ami a járőrözési tevékenységhez illetve a térfigyelő működtetéséhez tartozó juttatásokat jelenti a Rendőrkapitány felé, az alacsonyabb szám jóval, mint amit ténylegesen erre fordítanak, hiszen a közterület-felügyelet is végez ilyen feladatot, de még a közterületesek finanszírozása nélkül is ez összességében 28.300 e Ft. Függetlenül attól, hogy ezt valaki soknak vagy kevésnek tartja, azt gondolja, ezt mint tényt fontos, hogy rögzítsék.

 1. Bakó Krisztina: Nagyon igyekszik rövid lenni, de egyre nehezebb a dolga, mert a hozzászólások alapján annyi minden felmerült, amelyre szeretne reagálni. Elöljáróban néhány általános megjegyzést kell, hogy elmondjon. Annak örül, hogy a polgármester úr nagyrészt elvette a kenyerét, mert a könyvvizsgálói jelentésből nagyjából ugyanezeket idézte volna. Egy dolog szerinte kimaradt, amely szerinte rendkívül fontos s ezt is szerinte hangsúlyozni kell mindenképpen, amely szintén a könyvvizsgálói jelentésben szerepel: a pénzmaradvány az előirányzathoz képest a zárszámadáskor csökkenhet, tehát a legfontosabb része a költségvetésük egyensúlyának az a pénzmaradvány s erről még nem tudják, hogy a zárszámadáskor ez valójában mennyi lesz. Azzal együtt – ahogy már polgármester úr is említette – nem tudják megtervezni azt sem, hogy a helyi iparűzési adó bevételük mennyivel fog csökkeni s mennyit kell majd plusz visszatéríteni, erre még később szeretne visszatérni, hiszen a módosító indítványok, amelyek áttekintve – jómaga összesítette is – többek között ezt a forrást jelölik meg. Az általános megjegyzése ezzel kapcsolatban az, azt hiszi érteni véli, miért a civilek és az egyház van megemlítve a módosító indítványokban csak és kizárólag, ettől úgy tűnhet, hogy ők csak a civilekkel és az egyházaktól szeretnének elvenni, elnézést kér, hogy azt kell mondania, eléggé üresnek találja. Ugyanis végignézve a módosító indítványokat sem a bizottsági üléseken ahol még módosító indítványok sem kerültek eléjük, sem a mostani módosítókban nem látja a koncepciót, amely az egészben egy átfogó elképzelés volna arra nézve, hogyan lehetne a város költségvetését egyensúlyban tartani jelen helyzetben, amelynek a hátterét polgármester úr ismertette. Ezzel kapcsolatban ezt egy propaganda P+R fogásnak érzi, hogy a leggyengébbek védelme mögé bújva valamit mégiscsak mondani kell, ha már konkrét javaslataik nincsenek. A konkrét javaslat a módosító indítványok alapján annyit takar, – ahogy megnézte – legyen úgy minden, ahogy tavaly volt körülbelül, tehát ezt itt gyorsan összefoglalva. Képviselő Asszony említette, hogy tavaly illetve az előzőekben hogyan ment a döntéshozatal, ahhoz jómaga nem tud hozzászólni, ahogy minden tavaly volt s képviselő asszony szájából az is elhangzott, hogy nem a Pénzügyi Iroda elképzelései alapján születtek a döntések, szerinte ez nagy baj. Erre nem nagyon szívesen hivatkozna vissza, mert szerinte az jó, ha a szakmai háttér alapján születnek meg képviselő-testületi döntések, akkor előállnak olyan helyzetek, hogy nem tudják, mit honnan fognak finanszírozni. Ez az egyik. A másik: elhangzott Sokolowski képviselőtársa szájából, hogy kellene konszenzusra jutni. Konszenzusra már nem fognak jutni, itt most már csak kompromisszumoknak lehet helye. Jó lett volna, a konszenzust meg tudták volna csinálni abban az esetben, ha a bizottságoknál is már koncepciózus módosító indítványokkal, elképzelésekkel vagy kérdésekkel érkezetek volna, de a félreütések felemlegetésén túl nem tudtak menni, de a precizitás terén is idővel biztos sikerül majd előrébb jutni, akkor már nem lesz közleményszerű írásban sem félreütés meg előterjesztésben sem, mert azért talált néhány érdekes félreütést. Most nem akar nagyon szőrszálat hasogatni, mert az tényleg nagyon olcsó viccelődés lenne, hogy a módosító indítványba véletlenül bekerült még két civil szervezet számára mindösszesen 3.000 Ft-ot kért a képviselő. Jómaga azt boldogan zsebből holnap, de majd legközelebb biztosan szívesen és alaposabban át fogják nézni. S akkor az, hogy melyik sorra mi kerüljön, neki az is rendben van, hogy az 58. soron legyen egyszerre az egyházi támogatás és a bridzsklub támogatása, végtére is az ördög bibliája valahol összeköti a kettőt. Rátérne egy kicsit komolyabb dolgokra is. Kénytelen elmondani s ezt muszáj, hogy elismételje, mert a könyvvizsgálói jelentés nagyon világosan beszél a tekintetben, hogy az 1%-os ajánlott általános tartalékot kellene tartani, ehhez képest az előirányzat 0,8%. Nem volt rest, tegnap éjjel fél 2 órakor összeadta az összes módosító indítványban szereplő valamennyi összeget, ebből az jön ki, ha valamennyit most itt megszavaznák, akkor az általános tartalék az előirányzott 1% helyett 0,42% jönne ki, ez testvérek között is borzasztóan, ijesztően kevés. Ez nagyjából azt jelenti, hogy érthető legyen, mert nagyon nagy számokról, milliárdokról beszélnek, s azokat az ember általában nem érti, jómaga sem, túl sok, neki sosem volt annyi. Ez a 0,42% azt jelenti, hogy jómaga háziasszonyként 100.000 Ft-ot mindenképpen tart a ládafiában váratlan helyzetekre, kocsi összetörés, betegség, akkor hirtelen egy gyors döntés eredményeképpen ezt lecsökkentené 40.000 Ft-ra. Ez iszonyatos nagy különbség, látható, hogy ez az összeg semmire nem elég, még megélni sem lehet belőle, akármit is mondjon róla bármilyen országos politikus. A másik fontos szám, amit szintén rendkívül lényegesnek tart, hogy megértsék. Ez megint egy általános jellegű megjegyzés. Végig arról van szó, hogy nem tudnak működni így a civil szervezetek és milyen nehézségeik lesznek attól, ha a tavalyi színvonalat nem fogják tudni megtartani a finanszírozásukban. Szintén számolt tegnap éjszaka. Az az összeg, amely a civil támogatásokra, a civil sport és egyéb kalapba, ebben a bizonyos mellékletben az előirányzatban szerepel, ez mindent összevetve pénzbeli támogatás – a nem pénzbeli támogatásnál az intézmények díjmentes használata nincs is benne – 510 M Ft. Ez megint olyan irdatlan összeg egy évben, amelyet szintén nem lehet megérteni, ezért segít. 510 M Ft egy év alatt, minden nap 1.368 e Ft, akkor is ha felkel a nap, akkor is ha nem. Minden nap Budaörs Városa 1.368 e Ft-ot kíván adni az idézett szervezeteknek. Szerinte ez minden, csak nem kevés. Arról már nem is szeretne beszélni, hogy országos szinten ez mit jelent más települések vonatkozásában. Szeretne még egy dolgot felvetni, amelyet már az elején is mondott s aztán befejezi. Nagyon hiányzik neki, hogy koncepciótlannak érzi a módosító javaslatokat. Nincsen megjelölve azon túl, hogy a költségvetési sorokon talál valaki egy 300 M Ft-os összeget, az jó nagy, abból majd biztos el tudnak venni, de valójában nincs mögötte koncepció, hiszen mint látták, ebből az összegből nem tudnak elvenni, nem tudják, hogy a helyi iparűzési adó mennyivel fog csökkeni. Megkérdi, bárki tudja-e hogy a város helyi iparűzési adó bevétele mennyivel fog csökkeni? Mi van, ha annyival csökken, hogy az előirányzott visszatérítéseket, amelyről korábban szó volt, hogy azt muszáj megtenni, nem fogják tudni kifizetni? Akkor mit csinálnak? Ez az összeg nem azért van ott, hogy majd költsék el, hanem mert biztonsági tartalékot kell képezni erre nézve. Erről senkinek nincs információja. Ehhez ő nem merne hozzányúlni. Úgyhogy valami más forrást kell teremteni. Ehhez koncepciót kell kialakítani, hogy mit, honnan, hová tegyenek át. Ez olyan, mint egy sakk vagy egy puzzle, kirakós, amivel a gyerekeik játszanak. Úgyhogy felelőtlennek tartja minden szempontból ezeket a javaslatokat, mert nincsenek átgondolva. Nem tudja, honnan lehetne elvenni. Vegyenek el a rászorulóktól, mert a szociális kiadásokat aránytalanul megnövelte a kormányzati intézkedés sor? Vagy vegyenek el a pedagógusaiktól? Vagy a nyugdíjasoktól vegyék el? Vagy honnan vegyék el? Neki ez az egész javaslatcsomag, amelyet megkaptak olyan, mintha azt kérnék a tisztelt képviselőtársak, hogy legyenek tücskök a beteg szüleik pénzén. Jómaga inkább lenne hangya.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amit képviselő asszony elmondott a 300 M Ft-ra vonatkozóan, miszerint tud-e erre bármit mondani. Ez volt a másik olyan tétel, amelyben igyekezett nagyon keményen ellenállni, de hát sajnos legyőzte az adóiroda vezetője, s sajnos érvekkel győzte le. Szerinte, aki az érveket nem hallgatja meg, az egyéb szörnyűségekre is képes, s akkor még finom fogalmazás áldozatává vált a jelen lévő társaság. Szóval, amit képviselő asszony most elmondott, abból egyébként egyenesen az következik, hogy valóban, ami megfogalmaztak módosító indítványként, hogy magyarul fejezze ki magát, ne ilyen szenvedő szerkezetben, annak nincs forrása, mert aki a 300 M Ft-ra akar tervezni, az a semmire tervez. Nem akar itt különböző egyházi fordulatokból idézni, bár tudna. A lényege az, hogy az Adóiroda elég világosan elmondta, az eddigi tapasztalataik az év végén történt befizetéseik alapján az óvatos becslésük az, hogy erre az összegre szükség van. Ebből az következik, hogy ez az összeg a költségvetési soron nem változhat egészen addig, míg ha véletlenül csoda történik, és az nagyszerű lenne, hogy kevesebbet kell visszafizetni, de egy tisztességesen, felelősen gondolkodó képviselő-testület nem csinálhat ilyent, ha csak nem populista demagógiával szeretne élni. Az ő kötelessége az Állami Számvevőszék és a vonatkozó törvények szerint az az, hogy felhívja a képviselő-testület figyelmét a takarékos és a biztonságos gazdálkodásra, ha ezt nem teszi, nem tiszteli a vonatkozó törvényeket, amelyeket egyébként nem ő hoz. Ebből következően az álláspontja az, amely a hivatal álláspontja is, hogy ehhez a 300 M Ft-hoz nem lehet nyúlni.

Simándi Szelim képviselő: Sokolowski Márk képviselő úr módosító indítványához lenne pár hozzászólása, ezen belül is a civilszervezetekre vonatkozó javaslatokhoz, illetve az egyházi támogatásokhoz.

Azt hiszi, itt már elhangzott és a bizottsági üléseken is nyilvánvalóvá vált, hogy a Hivatal egyeztetett a civilszervezetekkel támogatásuk kapcsán. Az volt a kiinduló alap, hogy összébb kell húzni a nadrágszíjat és 15%-kal lehetőség szerint vissza kell vágni. Éppen azért, hogy ne a fűnyíróelvet kövessék, mert van, ahonnan kevésbé hiányzik esetleg az a pénz, van ahol jobban, ezért történt egyeztetés mindenegyes esetben és így alakult ki ez a koncepció. Szeretné megköszönni a civilszervezeteknek azt a nagyon konstruktív, felelősségteljes hozzáállást, hogy képesek voltak sok esetben azt mondani, miszerint: igen, amikor éppen jól megy a szekér, együtt részesednek a város sikeréből, és amikor kicsit vissza kell fogni a lovakat, akkor közösen kell visszafogni. Gondolja, hogy ez egy nagyon tisztességes és korrekt hozzáállás volt. Ehhez képest meglepődött Sokolowski Márk képviselő úr javaslatán, amiben olyan civilszervezeteket is látott, akik rábólintottak arra, hogy igen, most visszább kell venni, senki nem örül neki, de helyénvalónak találták, le fogják nyelni ezt a dolgot. Ehhez képest az említett javaslatban mégis az van, hogy ezeknek a civilszervezeteknek még adjanak pénzt. Tehát azért itt felmerül benne a kétség, hogy mennyire megalapozott ez a javaslat és nem csak azon az oldalon, hogy forrás nincs rá, hanem sok esetben olyan költés is van benne, amire tulajdonképpen azért nagy szükség nem lenne. Arról nem is beszélve, hogy akár egy civilszervezet zavarba is jöhet, ha ilyen módon kerül be egy módosító indítvány, vagyis egyeztetés nélkül és kényelmetlen helyzetbe is kerülhetnek ennek kapcsán. Szerinte nem korrekt ilyen helyzetbe hozni a civilszervezeteket.

Az egyházi támogatásokról: az elhangzott, hogy az állam, gyakorlatilag kivonul a szociális szférából, az önkormányzat kell, hogy mostantól ellássa a szociális feladatokat. Ráadásul az útdíjat is bevezették, jön a vasárnapi zárva tartás is és pontosan tudják, hogy az állam, milyen sok tekintetben hozza nehéz helyzetbe a várost. Ezzel szemben az elmúlt években azt láthatták, hogy az egyházak egyre jobb helyzetbe kerülnek. Kigyűjtötte, 14 féle kedvezményben és 14 féle juttatásban részesülnek az egyházak, ilyen: a személyi jövedelemadó 1%-a, az ingatlanjáradék, kistelepüléseken szolgáló lelkészek jövedelem-kiegészítése, hitoktatás finanszírozása, a teológiai felsőoktatás, az egyházi épített örökség védelme és rekonstrukciója, az egyházak kulturális tevékenységének támogatása, az egyházi karitatív szervezetek támogatása, egyéb eseti egyházi támogatások, amelyek jellemzően a költségvetési tartalék terhére szokott történni. Ilyen az egyházi közoktatás finanszírozása, az egyház szociális tevékenységek finanszírozása, az Európai Uniós pályázatok, amiben hitéleti tevékenységre is lehet pályázni, de ilyenek az egyházak adókedvezményei és a hívek adományai, egyéb befizetései, ami természetesen – szerinte – a legnagyobb arányt kellene, hogy képviseljen. Ez utóbbi sajnos nem így van, hanem az adóforintokból kapják a túlnyomó többségét az egyházak ezeknek a forrásoknak. Személy szerint ő büszke arra, hogy mindehhez képest Budaörs eddig is megtehette és meg is tette, hogyha konkrét, indokolt esetben segítségért fordult egy egyház az önkormányzathoz, akkor támogatta. Biztos abban, hogy a jövőben is így lesz és ezt tartja helyénvalónak. Ugyanakkor azt, hogy biankóra egyházak támogatása címen, semmi konkrét javaslat nélkül, 50 millió forintot betervezzenek, amikor tudják, hogy pontosan most összébb kell húzniuk magukat – ő ezt egyáltalán nem tartja helyénvalónak. Nem tartja helyénvalónak már csak azért sem, mert már most több lett betervezve a költségvetésbe egyházi célú támogatásokra, pl.: Mindszenty Iskola támogatása, az Ó temető fenntartása, a Budaörsi Advent, vagy a régi temető felújítása, aminek nagyon örült, hogy bekerült a költségvetésbe.

Az pedig, hogy 25 millióval tervezzenek új templom építésére – egyáltalán nem hiszi, hogy az önkormányzat feladata lenne, mely szerint egy ilyen helyzetben, miközben az egyházak ilyen szinten privilegizált helyzetben vannak az önkormányzatokhoz és a civilszférához képest, hogy még a budaörsi adófizetők pénzéből erre különítsenek el. Ezt egyáltalán nem tartja helyesnek!

A fentiekben elmondottak miatt nem fogja tudni támogatni Sokolowski Márk képviselő úr előterjesztését!

 

Császárné Kollár Tímea: Véleménye szerint túlzás volt, amit Simándi képviselőtársa itt előadott. El lehet azt mondani, miért nem ért egyet vele, de most itt hosszasan sorolni, hogy az egyház jobb helyzetben van-e vagy rosszabb helyzetben, mint egy önkormányzat és egy civil szervezet, szerinte ez tényleg nem ide tartozik. Egyébként a templom meg igenis kicsi, mert jómaga jár oda, Simándi képviselőtársa nyilván nem és lehet látni, hogy nem férnek be.

Nagyon fontos, hogy elmondja Biró Gyula megjegyzéséhez, miszerint igen, a négyszögletű kerekasztalhoz tényleg le kellene ülni a polgárőrségeknek, de egyelőre egy van, ami működik: a Törökugrató Régió Egyesület. Tehát elég egyedül üldögélne ott Mikkamakka és nincsenek ott a többiek. Úgyhogy amíg a Bilisics féle régi polgárőrség éppen most nem igazán működik, az óvárosi szerinte még nem állt fel, most akkor nevesítsék ezeket. Egyébként egyetért és meg is fogja szavazni Biró alpolgármester úr előterjesztését, mivel aki van, az jól működik, így a céltartalékból sincs semmi akadálya, hogy felszabadítsanak számára működési költséget. A többieket meg egyelőre még keresik.

El szeretné mondani, azért nem nyújtott be csak és kizárólag rendőrség, közbiztonság, rendszámfelismerő szoftverre módosító indítványt semmi másra, mert érti, hogy mindenkitől el lett véve akár közalkalmazotti – amit polgármester úr említett – akár civil szervezet, akár az intézményi működésre, mindenkitől el lett véve s így nem akartak különbséget tenni ezek között. Úgyhogy ezért nem nyújtott be módosító indítványt, egyébként a szemlélettel nem ért egyet, de ezt már az elején elmondta.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután képviselő asszony másodszorra is azt mondta, hogy nem ért egyet a szemlélettel, szeretné elmondani, hogy ők sem és nem is az a szemlélet, amelyet mondott képviselő asszony. Mert nem fűnyíró elvszerű, s ezt egy kicsit később be is fogja bizonyítani.

Biró Gyula alpolgármester: Egy-két dologra reagálva – főleg amit képviselő asszony mondott elmondja, nem kristálytisztán értette, melyik templom kicsi, amibe jár, mert fel sem épült, de teljesen mindegy. Egyébként úgy mellesleg megjegyezvén – még mielőtt valaki azt gondolná -, ahhoz a templomépítéshez tavaly adtak pénzt, nem is keveset. Nem lehet azt mondani az önkormányzatra, hogy nem támogatta.

Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, nagyjából egyet szoktak érteni Tímeával. Azért mondta, hogy a másik egyesület is működik, mert kapitány úr leírta, hogy a másik egyesület is működik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánat, hagy szóljon közbe. Szerette volna képviselő asszonynak is jelezni: azt a vitát most ne folytassák le, hogy hol, kit, milyen módon teljesít szolgálatot, a költségvetésről tárgyalnak, kereteket határoznak meg.

Biró Gyula alpolgármester: Egy tételhez szólna hozzá: ez a Sokolowski Úr által beadott módosításnál a társadalmi önszerveződések támogatása 60 M Ft összegre. 16 évig volt a KMISB elnöke és köztudottan ez a bizottság az, aki ezt az összeget elosztotta. Még akkor sem volt ez a támogatás 30 M Ft-nál nagyobb összeg, amikor a költségvetésük 24-25 Milliárd Ft környékén volt. Tudomása szerint nem nőtt a szervezetek száma s tavalyi évben a civilek támogatása 30 M Ft volt. Úgy érzi, hogy egy kicsit (költségvetésileg feltétlen) „rosszabb” évben, idén ez az 5 M Ft nem egy akkora tragédia. Neki egyébként mindig elve volt, mint bizottsági elnök elmondta, szívesen ad 1 Ft-hoz egyet. Azt gondolja, hogy a mostani bizottság a pályázatoknál egy kicsit jobban odafigyel, rá fog jönni arra, – s nem fog senkit nevesíteni – melyek azok a civil szervezetek – nem is akarja őket bántani – , de bizony, ha utánanéznek, csak abból a pénzből működnek, amit tőlük kapnak, amit jómaga nem tart egy szerencsés dolognak. Nem is érti, s ebben csatlakozik a képviselő asszonyhoz, aki azt mondta, nincs koncepció mögötte. Tehát nem látja azt, hogy duplájára emelkedtek volna a civil szervezetek. Annak ellenére azt mondja, valóban támogatni kell csak úgy gondolja, kicsit jobban meg kell nézni, melyek azok a feladatok s programok, amelyeket támogatnak.

Sokolowski Márk képviselő: Röviden reagálna csak, mert nem szeretné, ha ez a vita tényleg most napokig tartana. de többször is meg lett szólítva. A Bizottságokra a módosító javaslatokat – ezt elmondták a bizottsági ülésén is a frakció tagjaival – azért nem terjesztettek elő, ugyanis minden egyes bizottsági ülésre valamennyi módosítással ellátott, de különböző verziók kerültek fel. Tehát, minden Bizottság más költségvetésről döntött. Nem azt mondja, hogy ezek hatalmas változások voltak, hatalmas számváltozások, de azért voltak benne eltérések és addig nem tudtak kialakítani módosítást, illetve nem tudtak javaslatot előterjeszteni, míg ez nem tisztázódott, illetve az utolsó verzió nem került a Bizottságok elé.

A módosítóra még visszatérve – a Görög Katolikus Templom az volt, ami nagyon megütötte a fülét, itt nem egy új templom építéséről van szó mos, arról tavaly volt szó.  A Testület nagyon helyesen támogatta, ha jól tudja 35 millió forinttal és határozatban ígéretet tett arra, hogy a hátralévő 25 milliót is felszabadítja, ha szükséges lesz. Úgy gondolja, hogy ugyan nem ez a Testület szavazta meg, de ez valamennyire kötelességünk, hogy ezt teljesítsék, ezt az előző vállalást ilyen szempontból felvállalják magunkra.

A populizmusra is reagálna, ugyanis nincs populistább dolog annál, minthogyha valaki a rászorulókra hivatkozik ilyen esetben. Természetesen szerinte egy dolgot azért nem árt, hogyha most megbeszélnek, természetesen az állam ugye nem biztosít most szociális támogatásokra összeget, ezt a Járási Hivatal vette át és az irodavezető asszonytól (Szociális és Egészségügyi Iroda) megerősítést kér – ez nem félmilliárdos terhet ró a városra, ha jól tudja, akkor körülbelül 30 milliós az az összeg, amivel nagyobb teher hárul.

Wittinghoff tamás polgármester: úgy látszik, megint valami elírás történt képviselő úrnál, mert hogyha nem ró terhet rájuk, akkor hogy lesz 30 millióval több? Valószínű, hogy az ő értelmezésével van némi probléma. Ne keverjék össze a szezont a fazonnal. A helyzet az az, hogy, ami a Járási Hivatalokhoz került az valami munkavégzéssel kapcsolatos kiegészítő, ami egyébként jobb is lenne, ha nem lenne, mert az azt jelenti, hogy akiknek nincs munkájuk, azoknak valamilyen ilyen járulékpótlék, ami törvényi alapon jár.

Szociális ellátó feladatot Budaörs Város látja el, és ez iszonyú terheket jelent. Nem 30 millió forintról beszélnek, hanem fél milliárd forintról beszélnek, ami növekedett és amiből az állam tökéletesen kivonult, úgyhogy. Ő érti, hogy a sikerpropagandát ez némileg árnyalja és hát egyébként a lufit szétdurrantja, de a tények, azok nagyon szigorúak. Meg kell nézni a költségvetésben a számokat. Ez az, ami a szociális ellátást érinti.

Hát, hogyha az populizmus, hogy inkább meg kell építeni azt az Árpád utcai iskolát, amit évek óta húznak és húzódik és állandóan a szemünkre volt vetve a választások során, hogy miért nem valósult meg. Hogy az időseknek a Nyugdíjas Házát és ezzel szemben inkább adjanak kártyakeverőgépre még 2 millió forintot ki – ez tényleg populizmus, kétségtelen. De nem tudja, hogy melyik irányból. És hogyha valaki a költségvetés biztonságát teszi kockára azért, hogy ilyen kiadásokat növeljen, akkor tökéletesen igaza van Biró Gyula alpolgármesternek akkor, amikor azt mondja, hogy civil szervezetek tevékenysége… nagyon sok féle civilszervezeti tevékenység van, de nem gondolja, hogy a bélyeggyűjtők bélyegének a vásárlására – azért mond ilyet, mert ilyen nincs – nekik kellene bélyeget vásárolni vagy, hogy teniszütőt venni a felnövekvő reménységnek, mert hogy ilyenek vannak ezekben a dolgokban. Ő is azt gondolja, hogy nagyon fontos a civilszerveződés és hozzáteszi, ha az állam adna annyit, mint a norvég és a svájci alap, akkor boldog lenne.

Hogy a budaörsi önkormányzat messze az országos áltag felett finanszírozza ezt, s tavaly a FIDESZ-el egyeztetve, a frakcióvezető úrral (most már alpolgármester) nagyon határozottan azon az állásponton voltak, hogy nagyon szigorúan meg kell nézni a támogatási összegeket s oda kell figyelni arra, hogy mindaz, amely az Állami Számvevőszék illetve a mostani könyvvizsgálói adatokból látható, azt hogyan kezeljék. S akkor még egy dologra szeretne utalni. Ha már populizmus, jómaga is belemegy egy kicsit. Nagyon jó lehet az a költségvetés, ahol az ellenzéknek csak annyi mondanivalója van, hogy még egy keverőgépet vegyenek a bridzsezőknek. Azért mondja ezt, mert a bridzsezőktől kapott levélben benne van, hogy szívesen vennék azt, ha az önkormányzat segítene szponzorokat találni, vélhetően a saját erejükre is támaszkodna, de azért szerinte a súlyát vélhetően mindenki érzi annak, hogy ez kb. mit jelent, milyen aránytévesztést jelent egy költségvetés kapcsán. Tehát azt gondolja, ha csak annyi mondanivaló van a költségvetés bevételei, kiadásai, koncepciója, segélyezési rendszere, fejlesztési, intézményműködtetési és az egészet illetően, még hány helyre kellene pénzt odaadni azért, hogy a város közpénzéből civil szervezetek többet tudjanak a saját szenvedélyükre fordítani, hát ez szerinte egy érdekes történet. Igen, jómaga is azt gondolja, hogy erősíteni kellene a civil szervezeteket abban, sőt be is kellene vezetni egy ilyen szabályozást, hogy minden egyes általuk odatett forinthoz adjanak támogatást, mert akkor talán a saját – hogy is mondja – szenvedélyük, hobbijuk űzéséhez esetleg saját maguk is hozzájárulnak. Nem feltétlenül mások pénzéből gondolják ezt, mert jómaga is szeret sok mindent s örülne, ha ezt mások finanszíroznák, de nem hiszi, hogy ez egy helyénvaló dolog.

Még egy dologra szeretne válaszolni: szerinte pénzügyi irodavezető asszonynak nagy önfegyelemre volt szükség ahhoz, hogy ne essen le a székről, mikor képviselő úr azt mondta, hogy minden bizottsági ülésen más költségvetés volt előttük. Szóval aki azt mondja, ahhoz hogy egy olyan előterjesztést nyújtsanak be, ami pénzosztogatásról szól fedezet nélkül, ahhoz azt kell látnia, hogy a minimálisan, a bizottsági döntések alapján módosuló költségvetésben a főszámok hogyan alakulnak, annak komoly előtanulmányokat javasolna a következő költségvetés elfogadásáig.

 1. Bakó Krisztina: Képviselő Asszony az imént azt mondta, hogy túlzás volt, amit Simándi Szelim képviselőtársa mutatott az egyházak támogatási rendszeréről. Ha ez túlzás, akkor az állam túlozza el.

A görög katolikus templommal kapcsolatban 25 M Ft-ot kér képviselőtársa. Csak azt szeretné megkérdezni, hogy a TFVB és a Képviselő-testület ülése között honnan jött az ötlet a 25 M Ft-ot illetően, mert ebből az összegből az épület nem fejezhető be. Nem érti és nem látja, hol van a háttere, a tervezése, kivitelezése, költségvetése, mennyibe kerül, mit fognak ezzel, mit csinálnának ezzel a 25 M Ft-tal. Márpedig ha nem sikerül a templomot befejezni, már pedig 25 M Ft-ból nem lehet azt befejezni, akkor ezt kicsit átgondolatlan kérésnek érzi.

A módosító indítványok késedelmes benyújtásával kapcsolatban megjegyzi, vannak pártok, akik tudnak ciklus közben, alternatív költségvetést benyújtani, koncepciózusan kiszámolva, fillérre.

Wittinghoff Tamás polgármester: Többször felmerült és szeretné most egy kicsit megvédeni a görög katolikus egyházat, ráadásul a nagyon szimpatikus és agilis lelkész urat is. Fontos, hogy mindenki tudja: a görög katolikus templom helyét illetően számos támadás érte őket. Egyébként hozzáteszi, ha a lakótelepen bármit csinálnak, akkor lesz 150-200 db aláírás mellette, és 150-200 db aláírás ellene, és akkor el kell döntenie, hogy szakmai és egyéb megfontolások alapján mit képviseljen, mely társaság mellett legyen a falu rossza. A dolog lényege: a képviselő-testület korábbi döntéseiben és ebben konszenzus volt, – ezt képviselő asszonynak és a FIDESZ-KDNP képviselőinek is mondja – saját maga egyeztetett az akkori parókus úrral számtalanszor, a megállapodás az volt, ha az önkormányzat biztosít ingyen egy telket, akkor az egyházuk felépíti a templomot. Odaadták ingyen a telket. Aztán telt-múlt az idő és kiderült, hogy nincs pénz a tervezésre. Aztán az önkormányzat adott pénzt a tervezésre, a tervezés megtörtént, s akkor kiderült, hogy nincs pénz az építésre. Aztán adtak pénzt az építésre. No de azt gondolja, helyes is, ha az önkormányzatnak sok pénze van, hogy segít mindenben, jómaga már nagyon fél attól, ha valakinek valami megfordul a fejében, hogy segítsék egy kicsit, mert utána még felmerül, vajon ez még mibe fog kerülnie a városnak. Valaki itt azt mondta, borzasztó jó lenne, ha még lennének itt abban a helyzetben, amiben a 2008. évi válság előtt voltak. Senki nem gondolkodnak azon, hogy ezt a 25 M Ft-ot adják oda vagy ne adják oda. Természetesen odaadnák függetlenül attól, hogy az alap megállapodás az volt, hogy a város adja ingyen a telket és az egyház építi fel a templomot. Azt gondolja, számos pályázati lehetőség is van, meg kellene próbálni forrásokat keresni, ami a város költségvetését illeti, viszont meg kell mondani azt, hogy azt a 25 M Ft-ot honnan vegyék el, mert nincs forrás megjelölve. Nincs forrás az előterjesztésben.

Löfler Dávid: Megkeresték a Frankhegyi Részönkormányzattól, hogy szeretnének idén is keretet. Látta, hogy nincs betervezve, viszont a részönkormányzat is kér 4.500 e Ft-ot. A tavalyi számokból indult ki, s hogy igazságos legyen. (Wittinghoff Tamás: 5 M Ft-os keretet.) Igen, 5 M Ft-os keretet írt, de úgy gondolta, hogy a tavalyi bázisra tegyék ezt vissza, ne azon az 500 e Ft-on múljon. S akkor melléírta a Kamaraerdei Részönkormányzatot is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kicsit úgy érzi magát, mint a kaszinóban. Hölgyeim és Uraim, valaki még emelje a téteket, hova adhatnának még 10 M Ft-ot? Képviselő Úr esetleg még 10 M Ft-ot? Tartja. 15 M Ft-ot oda? Szóval ne hülyéskedjenek már. A város abban indította ebben a ciklusban a munkáját, hogy eltörölt számos olyan státuszt, ami felesleges pénzkidobáshoz vezetett. A bizottságoknál megszűntették a saját forrásokat, épp így a részönkormányzatoknál is, mert nem a működési feladatokhoz kapcsolódott, természetesen lesznek rendezvények, azokat majd a rendezvények c. sorról fogják finanszírozni a kérések alapján. Amikor az egész városnak a nem kis legitimitással megválasztott képviselő-testület polgármestere éves szinten 2 M Ft-os szabad kerettel rendelkezik, amelyet egyébként nem arra használ fel, hogy kártyakeverő gépet vegyen vagy gulyást főzzön belőle, hanem amikor bármi probléma, akkor abból segíteni lehessen, akkor egy ilyen szituációban ezek az 5-5 M Ft-os, tessék ide tenni még 5 M Ft-ot, tessék oda tenni még 5 M Ft-ot… Ezt szégyellené, s a képviselő úr nevében és helyében szégyelli is magát.

Császárné Kollár Tímea: Az egyházakkal kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, nagyon nehéz helyzetbe hozzák, őszintén ki meri mondani. Szíve szerint megszavazná, viszont tényleg nincs így forrás, ezért kellene nagyon átgondolni, mert ilyen helyzetben tényleg mit szavazzon az ember. Jelzi, tartózkodni fog a szavazás során, mert ezt a forrást jómaga sem tudja elfogadni, ami ott van. Polgármester Urat s a többieket is szeretné megkérni, hogy az ellenzék több pártból áll, tehát legyenek kedvesek úgy fogalmazni, hogy itt is jelöljék meg a forrást.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szokta volt mondani, az imént is mondta, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői és képviselő asszony, a Képviselő Asszony önálló entitás.

Stift Nándor: Sokolowski Márk képviselőtársa három pillérben fogalmazta meg az első hozzászólását, ebből kettőre szeretne csak reagálni. Ez a civil szervezetek illetve a költségvetés 5/A. sz. mellékletének több mint 1 Milliárd Ft-os tervezése. Kezdi azzal, hogy az év elején mikor a médián keresztül olvasta, hogy a FIDESZ-KDNP-nél komoly változások voltak a városban, ennek a legfontosabb üzenete az volt, hogy abszolút szakmaiság és a szakmai elvet legjobban figyelembe véve próbálnak dolgozni és együtt dolgozni az önkormányzattal. (Wittinghoff Tamás: konstruktív együttműködés) Köszöni Polgármester Úrnak. Konstruktív együttműködés. Tehát akkor, amikor – s nem akarja ismételni az előtte szólókat – tudják azt bizottsági üléseken, a Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, látják a költségvetésből, tudja mindenki, hogy össze kell húzni a nadrágszíjat, akkor ha ez a szakmaiság azt mondja, hogy a civil szervezetek 25 M Ft-os keretét emeljék meg 60 M Ft-ra, akkor erre nem akar semmit mondani.

A másik dolog: 17 éve annak a bizottság a tagja, amely gyakorlatilag tárgyalja minden egyes hónapban, minden egyes kérelemmel a város sportéletét. El kell mondania, hogy ez a költségvetés a számításai szerint 840-850 M Ft-ot tartalmaz, amelyet gyakorlatilag a város sportcélú támogatásokra ad át. Ebben természetesen benne van a működtetés és a támogatás. Azt gondolja, példaértékű lehet egy országban, hogy egy önkormányzat a bevételeihez illetve a költségvetéséhez képest mekkora összeggel támogatja ezt a célt. Nagyon örülnek, hogy sokszínűek. Azt gondolja, hogy a városnak bizonyos egyesületei, sportklubjai nagyon kiváló és világra szóló eredményeket érnek el. Nem felejti el mikor függetlenként 1998. évben tollat ragadott, hogy elinduljon a választásokon, akkor pontosan ez volt az első dolog, amelyet odatűzött, ment és vitte a saját szórólapjait, amit fénymásolt fekete-fehérben, ha valamihez szeretne hozzátenni a szakmai tudásával, akkor az a sport legyen. Nagyon fog dolgozni azért, hogy a város költségvetésnek 2%-át ez elérje. Nagyon büszke arra, hogy az önkormányzat ebben a költségvetésben a város sportjára ennyi pénzt ad.

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy érzi, hogy a hozzászólások végéhez értek s mielőtt a szavazásra sor kerülne, zárszóként egy kis anyagot készített, amely talán meg fogja győzni a képviselőket s jelenlévőket, miszerint az itteni vitában elhangzott kérdésekre azért vannak válaszaik. Amit Stift képviselő úr elmondott, a sporttámogatásban benne van, ha úgy tetszik képviselő úr bruttó összegben írta le, hogy mi az, amelyet intézményműködtetés s egyéb szempontok alapján a sportra biztosítanak.

Továbbiakban egy rövid prezentációban ismerteti a több város összehasonlításában Budaörs Város kiadásait civil, sport és egyházi szervezetek támogatása tekintetében.

Wittinghoff Tamás polgármester: A prezentációt követően szavazás következik.

Több módosító indítvány van előttük.

Biró Gyula módosító indítványa, amely arra vonatkozik, hogy A 6/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások/4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 14. Kutyafuttató a lakótelep környezetében soron előirányzott 5000 e Ft kerüljön a 7/C sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten sorra.

Ennek indoka az, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztések még nem jutottak nyugvópontra és azt hiszi, s azt hiszi, udvariasan fogalmazott. Azt gondolja, hogy ennek a céltartalékba helyezése indokolt.

Felteszi szavazásra Biró Gyula fenti írásbeli módosító javaslatát, amelyet a képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Biró Gyula következő módosító indítványa a Polgárőrségre vonatkozik: Az 5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 7. soron előirányzott Polgárőrség támogatása 3000 e Ft összegről 6000 e Ft összegre emelkedjen, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 3. sz. melléklet I/1.5.5. Általános tartalék soron szereplő 119 038 e Ft összeg 116 038 e Ft összegre csökkenjen, s az így megemelt Polgárőrség támogatása 6000 e Ft összeg kerüljön az 5/C sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése/Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten sorra.

Felteszi szavazásra Biró Gyula fenti írásbeli módosító javaslatát, amelyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat azt a javaslatot fogalmazta meg, miszerint 80 M Ft-ot kér az Önkormányzattól a 2018. évi Passió biztosítására.

Azt gondolja, azt hogy a 2018. évben legyen Passió, azt senki nem vonja kétségbe. 2017. évig a képviselő-testület bármikor tudja ezt biztosítani. Az önkormányzatnak a jelenlegi költségvetésben erre most fedezete nincs. A következő években egészen 2017. évig ezt meg lehet tenni. A javaslata az, hogy ez most ne kerüljön a képviselő-testület költségvetésébe.

Felteszi szavazásra a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát, mely szerint a 2015-2018. évi költségvetéseiben – így a 2015. évi költségvetésben is – 20 MFt / év összeget biztosítson céltartalékban a 2018. évi Budaörsi Passió és Europassió Kongresszus megrendezésére, amelyet a képviselő-testület 4 igen, 5 nem, 6 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Arra nagyon kíváncsi lenne, hogy akik elfogadták a javaslatot, milyen forrásból fedezték volna ezt, de ez már biztosan az ő elmeproblémájából adódik.

Sokolowski Márk javaslata, amely 15 tételben összességében mintegy 50 M Ft-tal szeretné növelni a kiadásokat az ismertetett módon. Szeretné a gordiuszi csomót azzal átvágni, miszerint a javaslatnak két vonatkozása van. Az egyik hova költsenek, a másik honnan költsenek. Azt gondolja, hogy ismert a képviselő-testület előtt az általános tartalékra vonatkozó kitétel. Tehát ezt szeretné feltenni szavazásra.

Biró Gyula ügyrendi kérdésben: Jelzi, hogy a polgárőrségre vonatkozó módosító javaslat okafogyott.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, de nem gondolja, ha soronként húzzák az időt, mert ha forrás nincs valamihez, akkor a kiadási oldalra sincs. Ha a képviselő-testület megszavazza azt, hogy csökkentsék az általános tartalékot egy forinttal is, akkor megnézik, melyiket veszik ki belőle. Ha nem, akkor a forrás hiánya miatt nincs mit tenni, egyébként szerinte nincs mit tenni.

Természetesen azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általános tartalékot – az az általános kötelezettsége a számvevőszéki jelentés, illetve könyvvizsgálói jelentés okán – hogy felhívja a képviselő-testület figyelmét, miszerint amennyiben igennel szavaz az általános tartalék csökkentésére, akkor a működési problémákat vetíti előre s felelőtlen gazdálkodás esetébe esik.

Felteszi szavazásra Sokolowski Márk módosító javaslatának 1. pontjában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt általános tartalék keret csökkentésére vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 3 igen, 9 nem, 3 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Felteszi szavazásra Sokolowski Márk módosító javaslatának 2. pontjában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt 5/C. sz. melléklet 7. Iparűzési adó visszatérítés sor csökkentésére vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 3 igen, 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Császárné Kollár Tímea képviselő javaslata, amellyel kapcsolatban itt most 14 M Ft általános tartalék csökkentést kellene megszavazni. Itt is ezt a technikát szeretné alkalmazni elfogadva azt, hogy itt vannak olyan tételek, amelyeket év közben majd kezelni kell, de az általános tartalékhoz nyúlni nem lehet a megítélése szerint.

Felteszi szavazásra Császárné Kollár Timea módosító javaslatában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt általános tartalék keret csökkentésére vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 1 igen, 11 nem, 3 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Löfler Dávid képviselő javaslata: a Frankhegyi és a Kamaraerdei Részönkormányzat számára 5 M Ft – 5 M Ft támogatást javasol, 10 M Ft-tal csökkentve az iparűzési adó visszatérítést.

Felteszi szavazásra Löfler Dávid módosító javaslatában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt 5/C. sz. melléklet 7. Iparűzési adó visszatérítés sor csökkentésére vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 3 igen, 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslatánál a részönkormányzat azzal fordult a képviselő-testülethez, miszerint a későbbiek során a részönkormányzat meghatározott programjaira biztosítson az önkormányzat pénzt. Azt gondolja, hogy a költségvetést ez nem érinti. Nem kell szavazniuk róla. Tehát ez egy tájékoztatás, tudomásul veszi a képviselő-testület.

A Frankhegyi Részönkormányzat esetében a nyomásfokozó gépház költségvetésben való feltüntetését kérte, ez 75 M Ft-tal szerepel, tehát benne van. A frankhegyi térfigyelő kamerákra vonatkozóan a kettes ütemben három kamera szerepel, tehát ez is teljesül. A 4.500 e Ft-ra vonatkozóan miután nincs forrás, erről már döntött a képviselő-testület Löfler képviselő úr javaslatánál. Tehát ily módon a dolog elintéződött, mert egy hasonló javaslatnál elfogadták, hogy nincs hozzá forrás. Tehát ha képviselő úr ezzel egyetért, lezárul. A módosító indítványokon túl vannak.

Fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

7/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése – módosító javaslatok

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban elfogadta az alábbi módosító javaslatokat:

 • A 6/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások/4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 14. Kutyafuttató a lakótelep környezetében soron előirányzott 5000 e Ft kerüljön a 7/C sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten sorra.
 • Az 5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 7. soron előirányzott Polgárőrség támogatása 3000 e Ft összegről 6000 e Ft összegre emelkedjen, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 3. sz. melléklet I/1.5.5. Általános tartalék soron szereplő 119 038 e Ft összeg 116 038 e Ft összegre csökkenjen, s az így megemelt Polgárőrség támogatása 6000 e Ft összeg kerüljön az 5/C sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése/Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten sorra.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban elutasította az alábbi módosító javaslatokat:

 • A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Budaörsi Passió Egyesület kérelmét, mely szerint a 2015-2018. évi költségvetéseiben – így a 2015. évi költségvetésben is – 20 MFt / év összeget biztosítson céltartalékban a 2018. évi Budaörsi Passió és Europassió Kongresszus megrendezésére,

 

 • Sokolowski Márk módosító javaslatának 1. pontjában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt általános tartalék keret csökkentésére vonatkozó javaslatot,
 • Sokolowski Márk módosító javaslatának 2. pontjában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt 5/C. sz. melléklet 7. Iparűzési adó visszatérítés sor csökkentésére vonatkozó javaslatot,
 • Császárné Kollár Timea módosító javaslatában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt általános tartalék keret csökkentésére vonatkozó javaslatot,
 • Löfler Dávid módosító javaslatában felsorolt tételek fedezetéül megjelölt 5/C. sz. melléklet 7. Iparűzési adó visszatérítés sor csökkentésére vonatkozó javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyző, Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott.

 

 

8/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

eFt-ban
Megnevezés2015.Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
2016.2017.2018.
Helyi adók8 292 0008 292 0008 292 0008 292 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel242 811243 000243 000243 000
Díjak, pótlékok, bírságok45 30045 30045 30045 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel839840840840
Részvények, részesedések értékesítése0000
Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek0000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés0000
Saját bevételek 8 580 9508 581 1408 581 1408 581 140
Saját bevételek  50%-a4 290 4754 290 5704 290 5704 290 570
Előző éve(ekben) keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség34 84112 50017 7650
Hitelből eredő fizetési kötelezettség22 34105 2650
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség0000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír0000
Adott váltó0000
Pénzügyi lízing0000
Halasztott fizetés0000
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség12 50012 50012 5000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 25 000000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)25 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség0000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír0000
Adott váltó0000
Pénzügyi lízing0000
Halasztott fizetés0000
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség0000
Fizetési kötelezettség összesen 59 84112 50017 7650
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 4 230 6344 278 0704 272 8054 290 570

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyző, Pénzügyi Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az elfogadott módosító indítványokkal együtt Budaörs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelettervezetét, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat

 1. évi költségvetéséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: 5 perc szünetet rendel el.

SZÜNET

 

Szünet után

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette, hogy a PEB és az ÜB a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett rendeletmódosítási javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. – Gáspár Béla képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

  

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

2/2014 (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette, hogy a PEB és az ÜB a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett rendeletmódosítási javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

A CLEMENTIS LÁSZLÓ MŰKÖDTETŐI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ

50/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést, valamint a PEB és az ÜB elfogadott módosító javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett rendeletmódosítási javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló

45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a szociális kiadásokat részletesen ismertette már, de megismétli, hogy 250 millió pénzbeli és durván 220 millió ellátási szerződéses jellegű költségei vannak az önkormányzatnak, ami több 10 millióval haladja meg az előző évit is. A Bizottságok egyhangú szavazataikkal támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

6.) Az állattartásról szóló 59/2004.(X.20.) sz. és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(IV.15.) sz. önkormányzati rendeletek módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták. A TFVB módosítással javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a rendeletmódosítási javaslatot a TFVB döntése szerint, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

 

az állattartásról szóló 59/2004 (X. 20.) számú és a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló

12/2013 (IV. 15.) számú önkormányzati rendeletek módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

7.) Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájának elfogadása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy van az előterjesztéshez egy módosító javaslat a rendelet-tervezet szövegére vonatkozóan és a módosítással együtt javasolja elfogadni az Ügyrendi Bizottság támogatásával együtt. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

9/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájának elfogadása 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról szóló, melléklet szerinti rendelet tervezetét, és kérje fel a polgármestert, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tervezettel kapcsolatos véleményének kikérésére.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy vizsgálják felül az Infotv. és végrehajtási rendelete alapján kiadott, a közérdekű adatok elektronikus közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló utasítást a honlap elektronikusan közzétett közérdekű adatokat tartalmazó felületének a jelenleginél felhasználóbarátabbá tétele érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

8.) Budaörs, Templom tér és környéke készülő helyi építési szabályzatának elfogadása az államigazgatási véleményezési szakasz megindításához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést, a javaslatban – a szakmai véleménnyel megegyezően – mindenütt a b. variációkat javasolják a Bizottságok elfogadni, illetve a 6. pontot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

10/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, Templom tér és környéke készülő helyi építési szabályzatának elfogadása az államigazgatási véleményezési szakasz megindításához

 

1.) Budaörs Város Képviselő-testülete támogatja, hogy az Ébner György köz északi oldalának beépítési magassága legfeljebb pince + földszint+ emelet + tetőtér legyen.

2.) Budaörs Város Képviselő-testülete támogatja, hogy Vt-Tt/1 és Vt-Tt/2 építési övezetekben az OTÉK és a BHÉSZ 4. sz. melléklete szerint lehessen a szükséges személygépjármű várakozóhelyeket elhelyezni.

3.) Budaörs Város Képviselő-testülete támogatja a rendelet-tervezet 40/A.§ (2) és (4) bekezdések terület közhasználatra céljára történő átadása esetén járó kedvezmények alkalmazásának lehetőségét.

4.) Budaörs Város Képviselő-testülete támogatja a helyrehozatali kötelezettség rendelet-tervezetben történő alkalmazását.

5.) Budaörs Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a 131 hrsz-ú ingatlan hátsó telekrészén a 132. hrsz-ú műemlék telek terepszintjétől mért 4,5 m (azaz 148,25 mBf érték) fölé épületrész nem nyúlhat.

6.) Budaörs Város Képviselő-testülete Budaörs, Templom tér és környékére készülő helyi építési szabályzatának tartalmával a megelőző pontok figyelembevétel egyetért és alkalmasnak tartja az államigazgatási véleményezési szakasz megindításához.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

9.) Tájékoztatás az útdíj bevezetésével kapcsolatos intézkedések budaörsi hatásairól

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt gondolja, hogy a kiküldött anyag nagyon részletesen tartalmaz mindent és azt is, hogy napirend előtt már behatóan érintették, sőt más képviselők is – Császárné Kollár Tímea képviselő asszony a JOBBIK részéről – tettek erre vonatkozóan említést. Egy dolgot kiemelne – még a héten egyeztetni fog az államtitkárral, mert olyan részletek merültek fel, derültek ki, amelyek alapvetően teszik jogilag kétségessé az intézkedés törvényességét. Sőt, nem kétségessé, hanem egészen egyértelmű, hogy nem törvényes, ha ma valaki az Egér útról fölmegy a pályára, a kifelé vezető oldalon, akkor nem fog találni ott autópálya és matricahasználati kötelezettséget. Viszont amikor eléri a budaörsi határt, akkor igen. Ebből azt következik, ha valaki jogkövető állampolgárként, de nem ismerve a magyar fantasztikus jogszabályi környezetet, fölmegy az autópályára, akkor meg kellene állnia a keresztmetszetben és el kellene gondolkodnia, hogy most mit tegyen. Elég szép dugó alakulna ki, ha mindenki így járna el. Következésképpen ebből a szempontból jogi értelemben ezen a szakaszon nem lehet díjfizetős az út, vagyis mindenki át van verve, aki kifele jön. Nem kellene Budaörsön keresztüljönniük, jöhetnének az autópályán is. Amennyiben pedig ez így igaz, akkor a visszavezető oldalról egy adott keresztmetszetben ugyanazon autópálya meg nem lehetne fizetős, no de ez Magyarország. Reméli, hogy államtitkár úrral ebben egyezségre fognak tudni jutni és nem lesz szükség arra, hogy a médiához forduljon. Ezt a lehetőséget szeretné felajánlani. Amennyiben nem sikerül, természetesen nem fogja visszafogni magát a város érdekében.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

11/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Tájékoztatás az útdíj bevezetésével kapcsolatos intézkedések budaörsi hatásairól

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását az útdíj bevezetésével kapcsolatos intézkedések budaörsi hatásairól.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda

Szavazást követően Wittinghoff Tamás polgármester: az érdeklődőknek elmondja, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői nem fogadták el a tájékoztató, de szerintük nincs is nagy forgalom, így ezzel nincs is nagy probléma.

 

 

10.) Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművek üzemeltetéséről 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

12/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművek üzemeltetéséről 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HULEJAF-2013-0138 kódszámú, „a budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” című pályázat keretében beszerzésre kerülő hulladékgyűjtő járműveket bérleti szerződés formájában átadja üzemeltetésre a közszolgáltatást végző BTG Nonprofit Kft. részére.

2.) Budaörs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés ismeretében kerüljön véglegesítésre a bérleti szerződés, melyről a Képviselő-testület a későbbiekben dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

11.) KEOP-1.1.1/C13-2013-0014 számú hulladékgazdálkodási projekt

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

13/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

KEOP-1.1.1/C13-2013-0014 számú hulladékgazdálkodási projekt

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 számú projekthez szükséges saját forrást, 13 M Ft-ot a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

12.) Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

14/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, illetve elfogadja a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás (Társulás) jogutód nélküli megszűnése miatt a Társulás 2014. évi éves költségvetési (záró) beszámolóját az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.

2.) Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzatával a megszűnt jogi személyiségű önkormányzati Társulás vagyonának az alapító önkormányzatok által jóváhagyott éves költségvetési (záró) beszámolóban szereplő adatok alapján történő átadása, illetve felosztása tárgyában létrejövő Vagyonfelosztási Megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

13.) Budaörs Város Önkormányzata a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, a TÖRSVÍZ Kft. és a TÖRS Kft. között 2003. április 8-án kötött, majd 2009. szeptember 7-én módosított Együttműködési Megállapodás módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

15/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város Önkormányzata a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, a TÖRSVÍZ Kft. és a TÖRS Kft. között 2003. április 8-án kötött, majd 2009. szeptember 7-én módosított Együttműködési Megállapodás módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti „Megállapodást” jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

14.) Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terv módosításának, valamint ezzel összefüggésben a Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosításának jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

16/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terv módosításának, valamint ezzel összefüggésben a Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosításának jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletében szereplő Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, és beruházási terve módosításait, valamint a 3. sz. mellékletben szereplő Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítását elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásától függően a rendelkezésre álló keretek mértékéig történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Út – és mélyépítési Osztály

 

15.) Tájékoztatás a Hosszúréti patak mellett 4007/2/3/5 hrsz-ú területek tervezési folyamata jelenlegi állásáról, vázlatterv elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok, illetve Kamaraerdei RÖK a javaslatot egyhangúlag támogatták. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

17/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Tájékoztatás a Hosszúréti patak mellett 4007/2/3/5 hrsz-ú területek tervezési folyamata jelenlegi állásáról, vázlatterv elfogadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Kert-Szín-Vonal Kft Hosszúréti patak melletti 4007/3/2/5 hrsz-ú ingatlanok környezetrendezési vázlattervével kapcsolatos beszámolót és a tervezés folytatódjon a Kamaraerdei Részönkormányzat határozatainak megfelelően elfogadott tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kutyafuttatót, az előterjesztés mellékletét képező, Kert-Szín-Vonal Kft környezetrendezési vázlatterv 2015 januári változatán II. számmal jelölt helyen valósítja meg. A kutyafuttató tervezése, kialakítása a Kamaraerdei Részönkormányzattal egyeztetve történjen.  A 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú határozatát úgy módosítja, hogy a kutyafuttató szó törlésre kerül.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Liver FC részére, a konténeregység kihelyezése céljára. A szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzése a Liver FC feladata.

Határidő: a hatályos szerződésben foglaltaknak megfelelően, a tervezés azonnali folytatása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

16.) A Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 helyrajzi számon felvett ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítése fizikoterápia kialakítása céljára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Egy kérdés merült föl, hogy a javasolt 5 év – ami egyébként igaz – legyen 10 év. Vezetői értekezleten arra az álláspontra jutottak, hogy van abban ráció, hogy legyen eltérítve az 5 évtől, lehessen felkészülni, ha esetleg működtető váltás történik. Azt javasolják, hogy ne 10 év legyen, mert az megkötné a kezét a következő működtetőnek, aki lehet, hogy ugyan az marad, mint most, hanem 6 év legyen. Ez azt a problematikát is kezeli, amit Hardy úr is javasolt, tehát az előnyeit is tartalmazza, de a hátrányokat is kiküszöböli, hogyha esetleg váltás fog történni.

Tehát a javaslata: a két Bizottság által elfogadott módosítás és egyébként nem 10, hanem 6 év legyen az időtartam.

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a hivatali módosítással és a 6 évvel együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

18/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 helyrajzi számon felvett ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítése fizikoterápia kialakítása céljára

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. és 2. számú melléklet szerinti Pályázati felhívás, valamint Pályázati anyag alapján nyilvános pályázatot ír ki a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti, Budaörs (belterület) 2070/1 helyrajzi számon felvett ingatlan értékesítésére, az alábbi módosításokkal:

 • az 1. sz. melléklet (pályázati felhívás) 2. pontban „az ingatlan minimális ára” szerepeljen „irányár” helyett
 • a 2. sz. melléklet (pályázati anyag) 8. pontban „132 m2„ szerepeljen a „kb. 120 m2” helyett.
 • a 2. sz. melléklet (pályázati anyag) 3. pontban az 5 év helyett 6 év szerepeljen.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály–Városépítési Iroda–Vagyongazdálkodási Osztály,

 

17.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

19/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József Általános Iskola és Óvoda igazgatójának a 344/2014.(XI.19.) ÖKT sz. döntés alapján megkötött, önksz2014-1285 sz. támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmét elfogadja azzal, hogy az elszámolási határidő 2015. április 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

Határidő: 2015. május 30.

 

18.) Budaörs, Tűzkőhegy utca 2. sz. alatti, 9757 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

20/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, Tűzkőhegy utca 2. sz. alatti, 9757 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs, Tűzkőhegyi utca 2. szám alatti, 9757 hrsz.-ú, 5.794 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budaörs, Tűzkőhegyi utca 2. szám alatti, 9757 hrsz.-ú ingatlan hasznosításának, esetleges értékesítésének lehetőségeit vizsgáltassa meg.

Határidő az 1. pont végrehajtására (eredmény közlése):       döntést követő 15 nap

Határidő a 2. pont végrehajtására:                                              döntést követő 3 hónap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

19.) Budaörs Város közterületi névjegyzékének módosítása, kiegészítése a közhiteles címregiszter (KCR) kialakítása kapcsán

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottság a javaslatot támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

21/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város közterületi névjegyzékének módosítása, kiegészítése a közhiteles címregiszter (KCR) kialakítása kapcsán

 

Budaörs Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező módosított közterületi névjegyzéket, mint Budaörs Város Közterületei Névjegyzékét.

Határidő: Azonnal, illetve Folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

20.) Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámoló megvitatása, a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2015. január 1. és 2015. július 31. közötti időszakra tervezett költségvetés megvitatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a PEB kiegészítésével együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

22/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámoló megvitatása, a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2015. január 1. és 2015. július 31. közötti időszakra tervezett költségvetés megvitatása

 

 1. A Képviselő-testület elfogadja a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.
 2. A Képviselő-testület elfogadja a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámolójáról készített Felügyelő bizottsági jelentést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.
 3. A Képviselő-testület elfogadja a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” 2014. évi beszámolóját 181.553.000,- Ft mérleg szerinti főösszeggel, 1.100.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
 4. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2014. december 31-ig hivatalban volt ügyvezető – Szőke Balázs úr – részére a 2014. évi prémium kifizetését 3 havi munkabérének megfelelő összegben. Ennek forrása a 2015. január 01. és 2015. július 31. közti időszakra benyújtott támogatásban szerepel.
 5. A Képviselő-testület 25.172.000,- Ft támogatást nyújt a Budaörsi Városfejlesztő Kft. „Va” részére a 2015. január 31. és 2015. július 31. közti időszak működéséhez.

A támogatás havi egyenlő részletekben kerüljön kifizetésre minden tárgyhó 02. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

21.) A Budaörsi Városmarketing Kft. végelszámolás lezárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 1. Bocsi István jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy tegnap a Felügyelő Bizottság megtartotta az ülését, ahol szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke szintén jóváhagyta ugyanezekkel az adatokkal és kérte, hogy az önkormányzat is fogadja el.

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

23/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Városmarketing Kft. végelszámolás lezárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és jóváhagyja:

a.) az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Budaörsi Városmarketing Kft „Va” 2014. október 1. és 2015. január 31. közti időszakra vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolóját, 414 e Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 73 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.

b.) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint a Vagyonfelosztási Javaslatot, mely szerint a társaság vagyona 414 e Ft készpénz, mely teljes egészében a 100 %-os tulajdonost, Budaörs Város Önkormányzatát illeti.

c.) az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint a Zárójelentést.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budaörsi Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budaörsi Városmarketing Kft „Va” iratanyagát a végelszámolótól vegye át és irattározza.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

22.) A Budaörsi Latinovits Színház szervezeti átalakítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felmerült egy nagyon jónak tűnő nonprofit kft. megalapítására vonatkozó javaslat, ami viszont jelenleg sok bizonytalanságot tartalmaz. Kockázatos, mert ha most így megteszik a bizonytalan jogi környezetben, akkor előfordulhat az, hogy elveszítik az állami támogatást. Egyébként a Nemzeti Színház jelenlegi vezetője is föltett ezzel kapcsolatban az illetékes miniszternek kérdést és azt gondolja, hogy abban talán eldőlhet az a kérdés és akkor majd visszatérnek rá. Tehát, az előterjesztett javaslat B. változatát javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület a B. változatot 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

24/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház szervezeti átalakítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) amint a színház jövője szempontjából kockázatos jogi bizonytalanságok nem akadályozzák, elviekben támogatja, hogy a Budaörsi Latinovits Színház a jövőben a jelenlegi költségvetési intézmény helyett közhasznú nonprofit Kft-ként működjék tovább, a szakmai folytonosság megőrzése mellett.

2.) az 1. pontban írt feltételek bekövetkezéséig 2015. április 1-i hatállyal a Budaörsi Latinovits Színház költségvetési szerv gazdasági szervezete által ellátott feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében kísérje figyelemmel a joggyakorlat alakulását.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

23.) A Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda elszámolása a német nemzetiségi keret felhasználásáról (2014. év)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, hogy a Bizottságok a javaslatot egyhangú szavazataikkal támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a jövőben valamennyi pontot be kell tartani a szerződés esetében.

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat 1/A. pontját, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

25/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda elszámolása a német nemzetiségi keret felhasználásáról (2014. év)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola elszámolását (ÖS-14-1143 számú támogatási szerződés) jóváhagyja.

Egyúttal felhívja a Támogatott figyelmét, hogy a jövőben a szerződés valamennyi pontját tartsa be a támogatás felhasználása és az elszámolás elkészítése során.

Határidő: 2015. március 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

24.) A Képviselő-testület 2015. évi Munkaterve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

26/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Képviselő-testület 2015. évi Munkaterve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2015. évi Munkatervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

 

25.) Megkeresés testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében Szék Községből (Románia)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kicsit ugyan kényelmetlen, de a KMISB által elfogadott határozati javaslat az nagyon korrekt és tisztességes ebben a tekintetben. Elmondja, több helyről érkezett megkeresés, pl.: kínai, tunéziai, francia, stb. Azt gondolja, hogy ezt most általánosságban elfogadhatják, a jelenlegi költségvetési helyzetben a jelenleg kialakult testvér települési konstrukcióban, azaz a Testület a meglévő testvérvárosi kapcsolatokat kívánja erősíteni, újakat nem kíván létrehozni.

Császárné Kollár Tímea képviselő: érti az indokokat, de ettől függetlenül azt képviseli, hogy ettől még a kapcsolatokat nyílván fel lehetet volna venni, mert ez önmagában még nem kerül annyi pénzbe és mivel a JOBBIK Magyarországért Mozgalom már évekkel ezelőtt és az előző Testület elején is jelezte, hogy mindenképpen szerencsésnek tartanák a jelzett területről egy testvérvárost és ez a mezőségi Szék erre nagyon jó lenne, rájuk fér a segítség. Támogatni fogja, mert eddig is azt jelezték, hogy ezt szeretnék.

Nagyon fontosnak tartja, mert hallott olyat, miszerint a széki polgármester elírt egy dátumot, de nem írta el, valóban volt Erdélyben tatárjárás a XVIII. században és óriási pusztítás volt az eredménye. Tehát nem írt a széki polgármester butaságot. Az a kommunista történetírást minősíti, hogy egyébként, aki régen járt iskolába, de talán ma sem tanítják, ő sem az iskolában tanulta.

Wittinghoff Tamás polgármester: képviselő asszonynak egyébként igaza van, mert volt ilyen szándékuk, de majd, amikor megfelelő kerékvágásba kerülnek és már csak az lesz megint a gondjuk, hogy hogyan tudnak segíteni kifele, akkor azt meg is kell tenni, de nyilván értik most egymást!

A KMISB által elfogadott módosított javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

27/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Megkeresés testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében Szék Községből (Románia)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Szék község és Budaörs város közötti hivatalos kapcsolatfelvételt és testvérvárosi kapcsolat kiépítését, tekintettel arra, hogy 2015. évben Budaörs a meglévő testvérvárosi kapcsolatainak erősítésére kíván koncentrálni.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

26.) A XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, a KMISB javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a „VAGY” előtti részre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

28/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                        határozat

 

A XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány kérelmét jóváhagyja és a 160/2014. (V.21.) ÖKT sz. határozat alapján készült ÖNK/SZ2014-853. sz. támogatási szerződését az alábbiak szerint módosítja:

 Működési költségek100 000 Ft  – Elszámolási határidő: 2015. február 28.
Irodalmi barangoló165 000 Ft – Elszámolási határidő: 2015. május 25.
Kulturális Örökségnapok200 000 Ft  – Elszámolási határidő: 2015. február 28.

Az Alapítvány a 2015 évi civil pályázatában a meghosszabbított programmal azonos célú programra nem kaphat önkormányzati támogatást.

Határidő:       2015. március 10. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Kabinet Iroda  (tájékoztatás, támogatási szerződés módosítás)                                  Pénzügyi Iroda

 

 

27.) A Magyar Kézilabda Szövetség 2018-as női junior kézilabda világbajnokság – támogatási szándéknyilatkozat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, a KMISB javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

29/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Magyar Kézilabda Szövetség 2018-as női junior kézilabda világbajnokság – támogatási szándéknyilatkozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Kézilabda Egyesület 2018-as junior kézilabda világbajnokság megrendezéséhez benyújtandó pályázatához az előterjesztés mellékletét képező Budaörs Város támogatási szándéknyilatkozatát.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda

 

 

 

28.) Tag delegálása a BSC 1924 Labdarúgó Kft. Felügyelő Bizottságába

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, a KMISB javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

30/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Tag delegálása a BSC 1924 Labdarúgó Kft. Felügyelő Bizottságába

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BSC 1924 Labdarúgó Kft. Felügyelő Bizottság tagjai közül Sánta Áront visszahívja.

2.) A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság új tagjának Simándi Szelimet jelöli.

3.) A Képviselő-testület felkéri a BSC 1924 Labdarúgó Kft-t, hogy a szükséges módosításokról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

29.) A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tudja, ki volt az, aki kitalálta, hogy februárban meg lehet határozni egészen az év végig a szabadságát olyan embernek, akinek a hétköznapjai, a hétvégéi úgy vannak beosztva, hogy cipőkanállal tudja a szabadságát megoldani. De, ha a törvény ezt kéri, akkor eleget kell tenni neki.

Jelzi, hogy az alpolgármestereknek is van ilyen kötelezettségük!

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Wittinghoff Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban, személyes érintettség okán)

 

31/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

 

 

30.) Előminősített cégek listájának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést valamint, az ÖKDB javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

32/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának (2015/1) mellékletben megnevezett cégekkel való bővítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

31.) A Frankhegyi Részönkormányzat alelnökének megválasztása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint, a Frankhegyi RÖK javaslatát, miszerint Bottyán Istvánt javasolják alelnöknek megválasztani. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

33/2015.(II.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Frankhegyi Részönkormányzat alelnökének megválasztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Frankhegyi Részönkormányzat alelnökének – az SZMSZ 55. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására – Bottyán Istvánt a Frankhegyi Részönkormányzat tagját megválasztja.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                           dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek
 4. sz. Beszámoló a két ülés között történtekről

A jegyzőkönyv összeállításnak időpontja: 2015. március 10.