Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i üléséről

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. március 25-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, Becz György, dr. Bakó Krisztina, Hauser Péter, Dr. Ritter Gergely, dr. Molnár Gábor, Löfler Dávid, Sokolowski Márk, Gáspár Béla, dr. Tóth Ferenc, Stift Nándor, dr. Kisfalvi Péter, Simándi Szelim képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Mártonffy István főépítész, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent kollegákat, érdeklődőket, illetve köszönti azokat is, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal jelen vannak, (15 fő), az ülést 841 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a meghívóhoz képest az alábbi módosításokat ismerteti:

 

Javasolja napirendre venni az alábbi általa előterjesztett sürgősségi indítványokat:

 

 • Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom – ez egy rendeletalkotás, amelyet majd miután rendeletről van szó, 6. napirendi pontként javasol tárgyalni.
 • Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – itt a Mákszem Óvoda bővítéséről van szó.

 

Képviselői sürgősségi indítvány nem érkezett.

 

Módosító, illetve kiegészítő javaslatok készültek, de ezekről nem kell szavazniuk, majd az adott napirendnél fogják tárgyalni:

 

 • ) A közterületek elnevezéséről és jelöléséről…szóló rendelet módosításához
 • ) Pályázati kiírás helyi hírek, tartalomszolgáltatás nyújtására
 • ) Javaslat HPV elleni védőoltás támogatására
 • ) Baross utcai területek értékesítése
 • ) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, új feladat-ellátási szerződés megkötése

 

Javasolja ZÁRT ülésen tárgyalni az alábbi napirendeket:

 

Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolt:

 • ) Baross utcai területek értékesítése
 • ) Budaörs, Kassai utca 81. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme

 

Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:

 • ) Kiegészítő forrásbevonás a Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
 • ) Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás
 • ) A Jutalom Vagyok Óvoda fellebbezése a településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen
 • ) Díszpolgári címek adományozása
 • ) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, új feladat-ellátási szerződés megkötése
 • ) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt

 

 

Sokolowski Márk képviselő: az egyik sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban kérdezi Jegyző urat, ami a Máriavölgy utcai építésre vonatkozik, hogy a sürgősséget mi indokolja?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: visszakérdez: a Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom c. sürgősségi előterjesztés kapcsán kérdezi Sokolowski Márk képviselő úr, hogy mi a sürgősség indoka, és ezt frakcióvezető úr a Jegyző úrtól kérdezi? (Sokolowski Márk: igen.) Akkor meghagyja Jegyző úrnak a válaszadási lehetőséget, de hogy ez most kérdésként merült fel, ez nagyon meglepi. Tehát, akkor nem sürgős foglalkozni a kőhegyi építkezés problémájával és a Máriavölgy szabályozási tervével? Nem gondolja azt, hogy Jegyző urat bele kellene kompromittálni egy ilyen történetbe. Sürgős az, hogy ezt a kérdést a képviselő-testület minél hamarabb meghozza annak érdekében, hogy meg lehessen azt nézni, van-e egyáltalán még olyan ügy ezen a területen, ami hasonló csontváz kihullásához vezethet. Ha ezt indokolni kell? Nem gondolta, hogy ezt indokolni kell, azt gondolta, hogy ez az ügy önmagában indokolja saját magát, de hát mindig érik az embert meglepetések! Sokolowski Márk képviselő úrnak címezi: ügyrendi kérdésben nem nyitnak vitát. Föltette a kérdését, a válasz elhangzott, a sürgősség oka az, hogy mentsék meg a Kőhegyet és állítólag ebben közösek az érdekek.

Szeretné kérni, miután most Löfler Dávid képviselő úr kért ügyrendi kérdésben szót, hogy ügyrendi kérdés legyen, mert az előző sem volt az.

 

Löfler Dávid képviselő ügyrendi kérdésben: szeretné kérdezni, hogy a változtatási tilalom erre a konkrét Máriavölgy utcai építkezésre hatással van-e?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendnél ezt meg fogják beszélni, ez nem ügyrendi kérdés.

 

Löfler Dávid képviselő közbeszól: csak akkor sürgősségi, akkor van értelme sürgősséginek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr! Ez nem ügyrendi kérdés!

Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban javaslata arra, hogy levegyék napirendről, fölvegyék napirendre és egyáltalán bármely, a napirendre vonatkozó kérdése azon kívül, hogy egyébként próbálnak értelmezni alapkérdéseket, amit minden képviselőnek illene tudnia?

 

Miután nem lát a monitoron több jelentkezőt a napirendhez elhangzott módosításokról fog szavaztatni.

 

Felteszi szavazásra, a Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom és a Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c. sürgősségi indítványok napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre vonatkozó javaslatot, mely szerint az imént felvett sürgősségi indítványt – Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom – a 6. napirendi pontként tárgyalják. A Képviselő-testület a sorrendre vonatkozó javaslatot 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

A zárt ülésre vonatkozó javaslatokat teszi fel szavazásra, mely szerint az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt –  a 28.) Baross utcai területek értékesítése és a 29.) Budaörs, Kassai utca 81. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme, továbbá az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező a 30.) Kiegészítő forrásbevonás a Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a 31.) Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás, a 32.) A Jutalom Vagyok Óvoda fellebbezése a településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen, a 33.) Díszpolgári címek adományozása, a 34.) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, új feladat-ellátási szerződés megkötése és a 35.) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt. A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.   

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Szavazást követően megjegyzi, hogy nem pontosan érti, ha a törvényi rendelkezés alapján valamit zárt ülésen kell tárgyalni, akkor ott miért születik „nem” szavazat. Biztosan ennek is megvan a racionális magyarázata.

 

A fentiek szerint elfogadott módosításokkal együtt teszi fel szavazásra a napirendeket, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

44/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása valamint Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004.(X.20.) számú és Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendeletek módosítása

5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) A Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom

7.) A 2015. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

8.) Budaörs Város településrendezési eszközök partnerségi egyeztetési szabályainak módosítása

9.) Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2015. évi terve

10.) Intézmények 2015. évi felújítási tervének elfogadása

11.) Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

12.) Budaörs, Kismartoni u. 45. sz. alatti, Kamaraerdei Közösségi Házban lévő helyiségek hasznosítása

13.) Hozzájárulás az Esély Szociális Társulás használatába adott ingatlan továbbhasznosításához

14.) A Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségének bérbeadása

15.) Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2015. évi költségvetés alapján

16.) Budaörs (belterület) 9359 és 9329/2 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása

17.) Intézményi alapító okiratok módosítása az államháztartásról szóló CXCV. törvény rendelkezéseivel összefüggésben

18.) A Jókai Mór Művelődési Központ státusz módosításának jóváhagyása

19.) Az óvodai felvételi rend városi szabályai és működtetői javaslat az iskolai felvétel helyi szabályaihoz

20.) Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal

21.) A közművelődési intézmények és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2014. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

22.) Civil szervezetek 2014 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

23.) Helyi kiadványok megjelentetését támogató pályázati felhívás elfogadása

24.) Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására

25.) Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatási kérelme

26.) A közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása

27.) Javaslat Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatására

28.) Elvi állásfoglalás a Hársfa utcában található építési terület, ún. „gödör” rendezésére

29.) Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

30.) Baross utcai területek értékesítése – ZÁRT ülésen

31.) Budaörs, Kassai utca 81. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme – ZÁRT ülésen

32.) Kiegészítő forrásbevonás a Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban – ZÁRT ülésen

33.) Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás – ZÁRT ülésen

34.) A Jutalom Vagyok Óvoda fellebbezése a településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen – ZÁRT ülésen

35.) Díszpolgári címek adományozása – ZÁRT ülésen

36.) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, új feladat-ellátási szerződés megkötése – ZÁRT ülésen

37.) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt – ZÁRT ülésen

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: nagyon röviden reagálna Sokolowski Márk képviselőtársa furcsa kérdésére, mivel ő pontosan azért kért szót, mert szeretné megköszönni sokaknak azt, ami a Kőhegy kapcsán történt. Szomorú és sajnálatos, amit láttak, viszont szívet melengető volt az a nagyon gyors összefogás, amely a városuk emblematikus természeti értékének megmentésére szerveződött. Mindenkinek szeretné még egyszer megköszönni, aki részt vett ebben, aki itt van, aki a televíziók előtt követi az eseményeket. Ugyanakkor szeretné a lakók köszönetét is tolmácsolni a Hivatal felé, illetve a polgármester úrnak is, hogy a lehető leggyorsabban minden eszközt megmozgatnak annak érdekében, hogy ezzel az építkezéssel megtegyenek mindent, ami a lehetőségeik tárházában rendelkezésükre áll. Sokolowski Márk képviselőtársával ellentétben ő nagyon nagy örömmel üdvözli a változtatási tilalomról szóló rendelet-tervezetet, mert ez teremt számukra arra lehetőséget, hogy felülvizsgálhassák és áttekinthessék a helyzetet a területen. Részéről most ennyi, a többit a napirendnél mondja majd el.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Budaörsön ma sajnos már mondhatják, hogy vannak olyan klasszikus témák, amik időről, időre fölmerülnek és megoldása még nem igen van. ilyen akár a LIDL telkek, a „gödör”, amiből lesz még ma előterjesztés, az Építők útja környéki helyzet, vagy akár a két új, a Kőhegyen az építkezés és a Hegyalja utcánál az úgymond tereprendezés. Azokkal most nem foglalkozna napirend előtt, amiről még ma lesz előterjesztés, mert majd akkor kerít erre sort. Felírta ő is magának a csontvázat. Most már új Helyi Építési Szabályzat van, ezt mindenki tudja. Viszont volt egy régi HÉSZ, amit valaki előkészített, azt valakik megszavazták és igen, nyilván volt olyan is a Hivatal apparátusán belül, aki ez alapján adott ki engedélyeket. Természetes, hogy föl kell tárni azt, ha valaki ebben hibázott, de ha valaki az akkori Testület által elfogadott, akkori kidolgozott szabályzatok alapján járt el, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy miért kapott egy olyat, ami alapján ilyen döntéseket hozott. A szemlélettel is óriási problémák vannak. A Hegyalja utcából nincsen előterjesztés ezért erről pár gondolatot szólna. Az ottani tulajdonos – az önkormányzat mellől is látszik a földmozgatás – nem is kért engedélyt, mert úgy gondolta, hogy 1 méteren belül van, vagy igazából nem tudja, hogy mit gondolt. A problémát az okozza, hogy amikor voltak olyan időszakok, hogy felparcelláztak Budaörsön védett területeket, igaz, helyi védetteket, akkor ő is azt gondolja, miszerint az ő magántelkén olyan területrendezéseket tesz, amilyet akar. Kérdez: ott mit tudnak tenni, mert tudomása szerint engedélyt sem kért, dehogy nem 1 méteren belül van a tereprendezés, az nyilván szabad szemmel is látható és azt is leállította a Hivatal.

 

 1. Bocsi István jegyző: mérhetetlen szakmai szomorúság van benne, mert amikor az építésügyi jogszabályok – és nem a helyi építési szabályzat – lazítása 1997-től elkezdődött, azóta folyamatosan érzékelhető az, hogy akár a budaörsi építéshatóság, akár más építéshatóság, – egyre eszköztelenebb lesz. Ennek az egyik legkiemelkedőbb példája ez a terepszínt rendezés. Ha normálszinten alkalmaznak egy jogszabályt, akkor általában nem történik olyan dolog, mint a Hegyalja utcában látnak. Hogy konkrétabb legyen elmondta: a jelenlegi jogszabályok úgy szolnak, hogy mindenféle építési tevékenységet, amikor elkezd, akkor azt a rendezett terepszinthez kell viszonyítania. Hihetetlen szakmai küzdelmet folytattak és folytatnak ezek ellen a pontatlan jogi megfogalmazások ellen. Egy rendezett terepszinttel ugyanis az történik, hogy ma van egy valamilyen terepszínt, holnap akárki az 1 méter lehetőséget kihasználva feltölti, majd 1 hét múlva még 1 métert tölt rá és 1 hét múlva még tölt rá és akkor egyszer elkezd építkezni és az lesz a rendezett terepszint. Ami most lecsapódik hozzájuk, az látható volt azoknak az építési jogszabályoknak a lazításában, amibe volt egy normál logika, hogy hogyan lehet ezeket kezelni és ehhez jöttek azok, akik megpróbálták a jogszabályok kiskapuit kihasználni és létrejönnek ezek az építkezések. Nagyon sok jogintézmény van ma az építési jogszabályokban, ami olyan anomáliákhoz, kiskapukhoz vezet, aminek ez az eredménye.

A főépítész úr éppen a napokban volt az állami főépítésznél, mert pontosan azt szerették volna definiálni a helyi építési szabályzatukba, hogy mit jelent a rendezett terepszint, honnan kell számítani az építmény magasságokat és egyéb ilyen értékeket. Nem kapnak arra lehetőséget, hogy szigorúbb szabályokat alkalmazzanak, mint amit a felsőbb szintű jogszabályokba lefektetnek és belekerülnek. Ezek sajnos idevezetnek. Vérzik a szívük, amikor látják, hogy pl. a Hegyalja utcában is hogyan használják ki azokat a lazuló jogszabályokat, amik jelenleg vannak. Az építési szabályzataik megalkotása során, folyamatosan törekedtek arra, hogy a lehető legszigorúbb szabályokat állítsák be, amit csak tehettek. Ennek meg is lett a következménye, mert az építési szabályzatainkkal kapcsolatban – biztosan sokan emlékeznek rá – szinte nem volt egy sem, amihez ne kaptak volna törvényességi észrevételt, hogy túl szigorúan szabályoztak valamit és nem volt rá lehetőségük.

Teljesen egyetért, nem kellően településkép barát az a szabályozás, ami most kialakult. Azért is szomorú ez a helyzet, mert ez itt helyben csapódik le, illetve nem csak Budaörsön, hanem minden olyan településen, ahol folyik építkezés és nagyarányú építkezések folynak. Nincs köztük véleményeltérés – mondja Császárné Kollár Tímea képviselő asszonynak, teljesen egyetértenek abban, hogy ez a jelenlegi szabályrendszer, ami van sajnos ezekre lehetőséget ad.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben persze egyetértenek és sajnos arra is lehetőséget ad, hogy valaki politikai játszmát és hadszíntérré tegyék az ilyen ügyeket és úgy látszik, hogy erre erős késztetésük is van némelyeknek, de nekik nincs más lehetőségük, mint a szakmaiság mentén eljárni a jövőben is.

 

Simándi Szelim képviselő: pár héttel ezelőtt a Kőhíd utcában történt egy magán támfalomlás. Szeretné megköszönni a Hivatal munkatársainak, hogy kimentek, felmérték ezt a helyzetet, illetve egy tájékoztatást adni arról, hogy bár a költségvetésben szerepel a Kőhegyi utcák vízelvezetésére vonatkozó sor, valamint van a vis major alap is, de ez csak az önkormányzati tulajdonú támfalakra alkalmazható. A magántámfalak esetében az önkormányzat kamatmentes hitellel tudja segíteni a rászorulókat, ugyanakkor mivel ez egy elég jelentős probléma, azt szeretné kérni a Hivataltól, vizsgálja meg, hogy a magántámfalak, illetve a magánpincék megerősítésére, milyen egyéb lehetőségük lenne, hogyan tudná az önkormányzat a jelenleginél hatékonyabban segíteni ezeket a tulajdonosokat.

Lakosok jelezték, hogy a Tátra utca egy kis csinosításra szorulna, illetve egy mogyoróbokrot meg kellene metszeni. A BTG a takarítást el is végezte, illetve megegyezett a lakosokkal, hogy ők fogják gondozni a bokrot, illetve ez volt az igényük is. Köszönik szépen a gyors eljárást!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előző témához jelzi: túl azon, amit Jegyző úr elmondott a mélységes szomorúságát illetően, van egy június 30-ai határidős miniszterelnökségi előterjesztési kötelezettség, gondolja a Kormány illetékességének, amelyik nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz. Ilyen például: hogy szeretnének létrehozni valami egységes nemzeti építészeti nem tudja, mi csodát, egyébként pedig egy egységes országos lefedéssel főépítészi, tervtanácsi rendszert. Ezekből a fél mondatokból arra a következtetésre jut, hogy még azok a jogosítványok is, amik jelenleg az önkormányzatot illetik, szépen, lassan el fognak vándorolni valahová. Hogy hová, azt persze még nyilván nem tudják, a következtetést meg akkor kell majd levonniuk, ha látják a javaslatot. Amikor az ember ilyet lát, akkor már a reflexei szoktak működni, akár útdíjról legyen szó, akár mi másról.

 

Biró Gyula alpolgármester: Jegyző Úr felé tolmácsolna egy kérést: többen megkeresték okmányiroda ügyben. Mindenki emlékszik arra, hogy volt valaha Budaörsön egy okmányiroda, ami remekül működött, elég gyorsan lehetett ügyeket intézni, ma meg azt tapasztalják a polgárok, hogy tizenegynéhány főből, talán hárman, négyen vannak, lerövidült a félfogadás is, rettentően lassan működik a dolog, telefonon szinte lehetetlen időpontot egyeztetni, netán előre kérni. Persze ez közben átkerült járási fennhatóság alá és itt szeretné a budaörsi lakosokkal is közölni, hogy nem Budaörs működteti ezt az irodát! Azért mondja el, mert nagyon sokan még mindig nem tudják. Kéri Jegyző Urat, jelezzék a megfelelő illetékesek felé, hogy próbálják meg ismét visszaállítani a régi működési stílust, ami működött. Ne az legyen, hogy neki valaki azt mondja, el kellett mennie Százhalombattára, mert ott 3 perc alatt elintézték az egészet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: sajnos heti rendszerességgel kapnak ilyen jelzéseket, jegyző úr írt is levelet ez ügyben. Nem talál magyarázatot erre a történetre, hogy miért így van, de az kétségtelen, ha az ember keres összefüggést és látja azt, hogy a budaörsiek jelentős része nyilvánvalóan nem tud különbséget tenni. Egy értelmes ember nem is érti azt, hogy a Városháza, a Polgármesteri Hivatal épületében működik egy okmányiroda, ami korábban az országban legjobban működő okmányirodája volt és most így működik. Nehéz nem feltételezni azt, hogy ennek valamilyen oka van, de az egyik oka lehet a hozzánemértés is, a szakmaiatlanság, a másik meg, ha ez szándékosan alakul így, annál szomorúbb nincsen.

 

 1. Bocsi István jegyző: fogják ezt is jelezni a többivel együtt.

 

Gáspár Béla képviselő: a Polgármesteri Hivatal 2009-ben adta ki a Máriavölgy utcai építési engedélyt, mely visszavonhatatlan károkat okozott a településben, a Kőhegyben. Ennek kapcsán szeretné a budaörsiek aggodalmát kifejezni, tolmácsolni! A lakosok arra kíváncsiak, miért nem védte meg a polgármester úr a Kőhegyet? 1997. évi LXXVIII. 20-22. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalnak lehetősége lett volna építési tilalmat bevezetni a Kőhegyre. Ezt egészen 12-ig nem tette meg, elmulasztotta. Miért várt 15 évet polgármester úr az építési tilalom bevezetésével? Ha hamarabb megteszi, ma is épségben áll a Kőhegy. Kérdése tehát, miért nem védte meg a polgármester úr a Kőhegyet?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: látja, hogy képviselő úr kezd lenni a „verőembere” a FIDESZ-nek itt a Képviselő-testületben. Nagyon sajnálja, hogy ilyenre használják Gáspár Béla képviselő urat! Érdekes, hogy szó szerint ugyanezt a szamárságot lehetett olvasni a facebookon valaki részéről, akit még ő az életben nem látott, viszont van már két komoly bejegyzés az oldalán és akkor az ember nyilván teljesen alaptalanul gondolja, hogy ez az egész facebook oldal azért jött létre, hogy az ilyen jellegű csúsztatásokat próbálja meg itt tartani. Csak csendben jegyzi meg – mert Jegyző Úr majd válaszolni fog, majd elmondja hogyan alakult az építéshatósági eljárási rend – hogy 2009-ben egy bizonyos Budavári György volt a jobb oldal részéről javasolt alpolgármester, aki a műszaki ügyekért felelt és a FIDESZ-KDNP volt többségben és nekik pontosan ugyanannyi hatósági jogkörük volt, mint neki.

 

 1. Bocsi István jegyző: ha egy kis történelmi visszatekintést tesznek, akkor azt kell látniuk, hogy – de ezt a napirendnél kellett volna elkezdeni, de mindegy, elmondja most – az alábbiak szerint alakult az építési szabályzat, illetve az egyedi építési engedélyeknek a sorsa:

Ameddig az építéshatóság a Polgármesteri Hivatalnál volt, addig úgy alakult ki a rendszer, miszerint a Képviselő-testület volt az, aki az építési szabályzatot elfogadta. Az építési szabályzat tartalmazta azt, hogy milyen módon lehet az egyes telkeket beépíteni. Ebben mindig elég erőteljes vita volt, hiszen mindenki a saját érdekeit szerette volna érvényesíteni. A Polgármesteri Hivatal részéről többször érkezett olyan jelzés a Képviselő-testületnek is, hogy nagyon komoly problémák vannak a Kőheggyel kapcsolatban, hiszen az ott lévő pincerendszer feltáratlansága, illetve az abban rejlő veszélyek, azok komoly kockázati tényezőket hordoznak, ezért többször fölmerült az, miszerint nem csak az, hogy rendeljenek el építési tilalmat, hanem, hogy ez ellen szabad-e a Kőhegyen további építkezéseket egyáltalán engedni. Ugyanígy fölmerült problémaként, hogy milyen méretű járműveket szabad oda beengedni, hogyan legyen a súlykorlátozás. Ennek volt mindig egy szakmai része, ami egészséges szakmai elhivatottsággal azt mondta, hogy a Kőhegyen veszélyes bármit is építeni és bármilyen forgalmat rávezetni. Mindig volt ezzel ellentétben egy ebből a szempontból azt gondolja, hogy a lakosság részéről egy jogos igény, érdek, hogy akinek viszont ott volt telke az mindig nagyon szerette volna, ha ezeket a korlátozásokat a Képviselő-testület nem hozza meg. Ha végignézik azokat a rendeleteket, iratanyagokat, ami ezzel kapcsolatos, akkor látják, hogy az építési szabályzatok szintjén mindig ebbe a kettőségbe mozgott a Testület is meg a Polgármesteri Hivatal is. Mindenki látta, hogy lehetnek ott problémák, mindenki érezte, hogy a lakosoknál jogos az, hogy mégis tudjanak építeni. Az építési szabályzatok kidolgozásába nyilván a Polgármesteri Hivatal vette ki ennek a részét és igyekeztek úgy kidolgozni ezeket a szabályokat, hogy ezek megfelelők legyenek. Ezért van az, hogy speciális szabályok vannak, például az oldalkert, hátsókert részekre is, hiszen azok a piciny telkeken, amik ott létrejöttek, léteznek, ami pl.: egy önkormányzati telek, ami 174 nm, de a 400 nm-es telkek szinte nagynak mondhatók ott, ezért volt lehetőség arra, hogy mégis valamilyen módon az építkezés ott végbemehessen, s mondjuk az oldalkert, hátsókert mérete gyakorlatilag a nullára redukálódhasson. A 2009-ben érvényes szabályok alapján az építési engedélyek kiadása úgy nézett ki, hogy azt a Polgármesteri hivatal szakirodája adta ki. Ebben a műszaki rész vett részt, illetve részt vett a tervtanács, főépítész a település véleményezés folyamán. Akik itt ülnek, abból kettő rész az, akik ebben egyáltalán nem vettek részt, az egyik a Képviselő-testület, s különösen a Polgármester úr, mivel a hatósági jogosítványok nem nála voltak, ezért az egyedi hatósági ügyekbe nem volt lehetősége belenézni, hanem a szabályozás szintjén volt ez letisztázva. Valamennyi építési szabályzatnak van egy, ha úgy tetszik ilyen létezési folyamata, amikor születik valami az alkotók fejében s ehhez képest jön a valóság, ahogy az elején elkezdte, az nagyon érdekes, hogy hogyan lehet a Kőhegyen ezt a kettősséget kezelni, s mégis építést engedni. Itt is bekövetkezett ennél az építkezésnél, amit ma látnak, ez egy hiba volt, hogy az építési lehetőséget felemelték annak a teleknek a szintjéig, s hiba volt, hogy ott építés lehetőséget keletkeztettek azon a telken. A mai állapot nyilván egy szörnyű állapot, hiszen ráadásul egy félkész dolgot látnak. Azt gondolja, hogy amikor a Tervtanácsban véleményezték ezt a tervet, akkor nem érzékelték azt, hogy amikor majd ez az épület megépül, az építési  fázisban mi fog történni, hanem sokkal inkább a volt előttük, hogy mi az, ami a megvalósulás lesz, de nyilván nem volt szerencsés ez a helyzet. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy megmaradt a Képviselő-testületnek az a joga, hogy az építési szabályzatokat megalkothassa, szabályokat alkothasson, az építés hatóság pedig ma már nem Budaörsön van, Budaörs csak településképi véleményt ad ki. Az építéshatóság elválik építés-felügyeletre és normál építés hatóságra. Ez Érden és Budakeszin van. Most az a lehetősége megvan a Képviselő-testületnek, hogy ha a jelenleg folyó eljárásban az derül ki, hogy az építési engedély érvényességi ideje már lejárt, akkor lehet hatással ez az építési tilalom elrendelésre, új építési engedélyt erre a területre már nem fognak tudni kiadni, illetve a felülvizsgált szabályok szerint lehet építési engedélyt kiadni. Ez nem Budaörs lesz, ő csak a szabályokat fogja tudni megalkotni. Nem tudja, kielégítő választ adott-e.              

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő eddig is értette ezt a kérdést, szerinte a többiek is, csak a cél és az eszközrendszer itt más. Annyit szeretne ehhez hozzátenni, hogy az ő megítélése szerint amilyen módon most az ügyet látja, az eredendő, s ha úgy tetszik az „ős bűn” akkor követődött el, amikor a telek megosztása megtörtént. Ha ő építéshatósági jogosítvánnyal rendelkezik akkor, s hozzá fordulnak egy ilyennel, akkor ő azonnal felrohant volna a polgármesterhez és a jegyzőhöz, s azonnal elmondja azt, hogy miután úgy osztották itt meg a telket, hogy abból az következik, egy olyan területrészt is be lehet majd építeni, amely most mint látjuk a természetvédelmi területhez nagyon közel van, s az egész Kőhegy szempontjából a jelenlegi építési vonaltól eltérően még egy szintet lehetővé tesz beépíteni, hogy azonnal történjen meg az, hogy azonnal megpróbálja kezelni a város szabályozási terv módosítással. Miután erről senkinek nem volt információja olyan okból, amit Jegyző úr elmondott, innentől kezdve az eszköze nyilván nem volt meg a képviselő-testületnek. Ő most azon az állásponton van, s reméli a Hivatalnak sikerül is elérni a társhatóságoknál, hogy itt egy építési engedély nélküli építkezés kezdődött meg, hiszen a 2009-benkiadott engedély lejárt, azóta új szabályozási terv van, érdemi építési munka ezen a területen nem történt, s azért javasolta akkor – itt a válasz frakcióvezető úr részére – s készült a testület elé előterjesztés, hogy meg lehessen úgy alkotni azt a rendeletet, ami szigorúan előírja, hogy az út tengelyétől vagy a telekhatártól kialakult beépítéstől, akár a Máriavölgy utcában, akár a többi érintett területen milyen mértékig lehet beépíteni a telket annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen ilyen üggyel foglalkozni senkinek, s még csak eszébe se jusson bárkinek, akinek ott ingatlana van. Egyébként, ha a légi fotókat megnézik, látható, hogy sokaknak ott messze fölmegy a meredek kőhegyi részre az ingatlan tulajdonuk.

 

Löffler Dávid képviselő: köszöni a szót, szeretettel köszönt mindenkit, s a Budaörsi Városi Televízió nézőit. Köszöni a Máriavölgy utcában kihelyezett kötelező elsőbbségadás táblát, nagyon jó célt szolgál a helyi lakosok számára. Szeretné kifejezni a lakosok aggodalmát, meghallgatták, hogy Polgármester úrnak semmi köze nem volt az itt történtekhez, viszont vannak olyan kérdések, hogy a Budaörsi Városi Televízióban elhangzott Polgármester úrtól, hogy március 15-én az ünnepség alatt tudott a Máriavölgy utcai építkezésről, ami a Kőhegy nagy rombolásával járt, Ugyanakkor a Kormányhivatal hivatalos dokumentumaiból az derül ki, hogy csak március 18.-án tett lépéseket, akkor is rossz irányban, hiszen nem Budakeszi az illetékes, hanem Érd. A kormányhivatal 24 óra alatt leállított az építkezést, tehát ha a jelzés megtörtént volna hétfőn, akkor akár már hétfőn megállíthatták volna az építkezést. A lakosok kérdése, hogy miért kellett 72 órának eltelnie ahhoz, hogy lépésre szánja el magát Bakó Krisztina és a Polgármester úr, miért nem védték meg a Kőhegyet.     

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Próbál számolni kicsit… az volt a kérés a Képviselő-testület Fideszes frakciója részéről a hozzá eljuttatott üzenet alapján, hogy amennyiben – s messziről kezdi – az M0-on belüli szakaszokkal kapcsolatos ügyet nem veri rá a Fidesz frakcióra, akkor ők hajlandóak megszavazni a kérdéssel kapcsolatos előterjesztést, amit egyébként velük egyeztettek annak idején. Hozzáteszi, a Fidesz azzal kezdte a tevékenységét Budaörsön, hogy azokat, akik bejutottak a Testületbe nagyon messzire elhajtotta a Képviselő-testület munkájától, s helyettük három új embert ültetet be, s éppen ezért azt kérték, hogy 100 napig legyen türelmi idő, s egymást meg ne támadják. Akkor se értette ezt az üzenetet, ő egymás nem támadását 100 napon túl öt évre is szívesen kiterjesztené, mert úgy gondolja ő együttműködni szeretne, – de most már érti miről van szó. Úgy tűnik, a Fidesz-KDNP a régi szép „Nagy Tamás-féle” hagyományokhoz tér vissza. Folyamatosan mindenféle hazugságokkal próbálja a hivatalt lejáratni. Kezdődött azzal, hogy az újsütetű, nagy reményű elnöke kétségbe vonta azt a forgalomszámlálást, amit egyébként egy tőlük független szervezet közzétett, majd aztán, amikor azt közzétette egy másik szervezet, aki való idejű mérésekkel támasztotta ugyanezt alá, függetlenül Budaörstől, mindenkitől, egész Pest megyére vizsgálva ezt, akkor kicsit csendesebb lett a történet.  Mindenki látta, hogy az a hazugság, hogy a forgalom nem nőtt a városban, azzal a Fidesz kommunikációja nincsen összhangban. Aztán jött a következő történet az előző ülésen, amikor költségvetést tárgyaltak, a heveny komcsizással, ez is egészen elképesztő volt. Szóval azt látja, hogy a Fidesz arra rendezkedett be helyben, hogy felelősség nélkül próbálja szétverni, csatatérré változtatni Budaörs város önkormányzatának a munkáját. Igen, most szigorút fog mondani: „szégyellhetitek magatokat azért, amit itt műveltek”! Látja, hogy ennek a hozzászólásnak is semmi más szerepe nem volt, mint az, amiről az imént Jegyző úr beszélt, világosan elmondta, hogy kinek milyen szerepe van egy ilyen ügyben. A március 15.-i beszéd közben, s hát nagyon sajnálja, Löffler képviselő úr magas szintű hozzászólásához szeretné hozzátenni, hogy a beszédében nem tért ki a Máriavölgy utcai történetre. Amikor erről értesült azonnal jelezte Jegyző úrnak, aki azonnal fölvette a kapcsolatot Budakeszi építéshatóságával, mert bármennyire is próbálta Löffler képviselő úr ezt meglehetősen szakmaiatlanul levezetni, miután nem Budaörs az építéshatóság, ha valakinek lépnie kell, az bizony csak Budakeszi lehet, ők kérhetik fel rajtuk keresztül, s nem ők jártak el alkalmatlanul, hanem képviselő úr próbálja itt a Kormányhivatalt megemelni. Azt is tudja, volt egy olyan szándék, hogy majd arról lesz a szó, míg a Hivatal nem tesz semmit, addig a Kormányhivatal milyen fantasztikusan lépett, csak az a pech, hogy a Kormányhivatal levelében benne van, hogy ez a mi kezdeményezésünkre történt. Így vált alkalmatlan eszközzé ez a kis papír, a kormányhivatal nem tehette meg, hogy a kezdeményezőt nem tünteti fel az indoklásban. Van egy ennél rosszabb híre, ő ezt nem mondta volna el, de nagyon elege van abból, amit művelnek. Nem szerette volna elmondani, de nem akarja ebbe Budakeszit belekeverni, így amikor Jegyző úr azt jelezte felé, hogy most hívta fel őt Budakeszi jegyzője, ez kedden történt, hogy nem fognak lépni, mert minden kérés ellenére szabályosnak tartják az építkezést, akkor a televízió munkatársait kérte, hogy jöjjenek oda mellé, s így hívta fel Budakeszi jegyzőjét és mondta el neki, hogy tarthatatlan, ha ebben nem lépnek és minden felelősség az övék lesz, ha nem partnerek abban, hogy ezt a brutális környezetszennyezést a természetvédelmi területbe is belenyúló munkálatot nem segítenek leállítani. Budakeszi jegyzője egy óra múlva visszahívta, mert jelezte neki, erről a beszélgetésről felvétel készül – jelezte rendben van, együtt fognak működni és felkeresik Érdet, de azt kéri, hogy ő is keresse meg Érdet ezzel a levéllel, amit természetesen meg is tett. Úgy gondolta elegendő ezt Budakeszivel lejátszani, de ha ez volt a kérés, hogy ők is erősítsék meg, megtette. Aztán kiderült az, hogy nincsen kocsija Érdnek, ahhoz, hogy kijöjjön ide, de szerencsére aztán ezt sikerült megoldani a két fantasztikus társhatóságnak. Ha van itt bizonyos képviselőkben egy csöppnyi becsület, egy nagyon súlyos építéshatósági ügyből nem csinálják ezt a műsort, hanem segítenek abban, hogy ebből ne egy politikai melodráma legyen, hanem egy olyan ügy, amiben meg tudják oldani a város problémáját. Ha nincs bennük, akkor hajrá, csak így tovább, nagyon népszerű lesz ez a városban.

 

Sokolowski Márk képviselő: arra szeretné kérni a polgármester urat, hogy nyugodjon le, nem a személyét támadják, nekik joguk és kötelességük van belekérdezni…    

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rossz belegondolni mi lenne, ha a személyét támadnák.

 

Sokolowski Márk képviselő: Azt szeretné kérni, hogy a személyeskedést tegyék el későbbre, ugyanis most a kérdés elhangzott, joguk van kérdést föltenni…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr! Az ülésvezetési jogosítvány világossá teszi, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, nem lehet az ülésvezetőt sem személyében, sem az ülés vezetése tárgyában semmilyen módos korlátozni. Próbálja meg elolvasni, le van írva. Amennyiben úgy gondolja, hogy az a személyeskedés, ha a személyeskedést valaki kikéri magának, akkor javasolja az értelmező kéziszótárt is forgatni. Ő azt kéri, hogy próbáljanak maradni a napirend előtti hozzászólások tárgyánál. Minden egyes kérdésre nagyon szívesen válaszol. borzasztóan nyugodt, mert nyugalommal tekint arra, amilyen módon teszik itt egyes képviselők tönkre a várost, jó ezt látni. Tényleg, az ember ettől rendkívül nyugodt lesz, ugyanakkor azt szeretné kérni, hogy ha lehet, még egyszer kéri, ha lehet, próbáljanak úgy működni, ahogyan az elmúlt ciklus végén már sikerült, hogy nem egymással szórakoznak. Ha azt kérték, hogy 100 napos türelmi idő legyen, amiben nem támadják egymást – csóválhatja a fejét képviselő úr – kéri, ne száz napos legyen. Még egyszer mondja képviselő úrnak, ne csóválja a fejét… (Most provokálsz engem Dávid?) Azt szeretné kérni, hogy ötször 365 napos nyugalom legyen. Érti azt, hogy ebben az országban ez a kérés nagyon nehezen tolerálható, mégis azt kéri, hogy próbálják meg azt megtenni, hogy a város érdekében ne egymással szórakozzanak. Ha valaki elkezdenek személyeskedni, és semmi más a tevékenységüket nem jellemzi, mint az, hogy személyeskednek és embereket bélyegezgetnek meg, hazugsággal megvádolják, körberohannak médiákhoz rágalmakkal – reméli egyébként már fel van jelentve, hogy van annyi becsület bennük, ha már megrágalmazták a  nyilvánosság előtt, akkor megtették a  feljelentést annak érdekében, hogy az rendezetten lehessen kezelhető. De ha ilyen dolgokat művelnek, akkor nagyon kéri Márkot arra, hogy ha lehet, ne azt mondja, hogy az személyeskedik, akit megrágalmaztak, meghazudtoltak, kiforgatták a szavait, hanem próbáljanak ember módjára viselkedni. Azt állították valakiről, hogy mondott valamit, s az valami, amiért feljelentik, akkor tessék feljelenteni. Majd a bíróságon megfogják azt beszélni, hogy egyébként az a rágalom, amit a nyakába zúdítottak megállja-e a helyét, avagy nem. Itt ezen a testületi ülésen ne essék több szó, s e ne folytassák azzal, hogy megint megpróbálják ugyanoda visszaterelni, hogy kinek milyen felelőssége van abban ami lesz napirend, ott szépen el lehet mondani, fog a szakma válaszolni. Napirend előtt a város ügyeivel kapcsolatban lehet észrevételt tenni.

 

Sokolowski Márk képviselő: Újfent köszöni a szót, akkor elmondaná, amit el szeretett volna mondani első körben is. Van egy rossz híre, szintén a Máriavölgy utcával kapcsolatban lenne egy kérdése, ugyanis tudomása szerint a Polgármester úr Budakeszi jegyzőjét próbálta utasítani a Kőhegy rombolásának leállítására, azt állítva, hogy Budaörsnek erre semmilyen jogosítványa nincsen…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jobbulást kívánok a képviselő úrnak, jobbulást kívánok.

 

Sokolowski Márk képviselő: Köszöni szépen. Ezzel szemben a 2004. évi CXL törvény 22. §-a alapján ideiglenes intézkedési jogkörben Budaörs jegyzőjével, azaz dr. Bocsi Istvánnal is leállíthatta volna az építkezést. Ezt kötelessége is lett volna megtenni, azt szeretné kérdezni, ez miért nem történt meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Értem, sikerült oda eljutnunk, hogy ne személyeskednek, látja, megértette. Jegyző úré a szó.

 

 1. Bocsi István jegyző: megtenné-e képviselő úr, hogy felolvassa, mikor van lehetősége neki leállítani az építkezést?

 

Sokolowski Márk képviselő: „A hatóság, tekintet nélkül a joghatóságára, hatáskörére valamint az illetékességére, hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, melynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral járna.”

 

 1. Bocsi István jegyző: Önmagában itt megvan a válasz. Ez az ember egyébként a saját telkén építi, amit épít. Nincsen elháríthatatlan kár. Az építkezési folyamat pedig le lett állítva. Ez nem az a jogi kategóriája az elháríthatatlan kárnak, amikor bárkinek joghatóságra tekintet nélkül joga lett volna ezt leállítani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte teljesen értelmetlen bármit is magyarázni, képviselő úr elmondta, hogy miről nincsen szó, aztán mindenki láthatja, hogy arról van szó. Berendezkednek erre, szép öt év elé néznek, köszönik szépen Fidesz-KDNP-nek azt amit a városért tesz.

 

Ritter Gergely képviselő: Kellemes ebben a környezetben üldögélni, az idiotizmusnak is van határa. Két apróságot kér, a Komáromi és a Baross utca sarkán van egy vízfolyás most már hetek óta. Műszaki Ügyosztály vezető urat kéri, hogy intézkedés történjen. A másik, amit kérne, hogy az új temető és a Méhecske utca közötti részen van két illegális szemétlerakó, itt pedig a Közterület felügyelet intézkedését kérné. Kérdése még, hogy mikor lesz készen a József Attila utca?

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: A Komáromi és a Méhecske utcával kapcsolatban azt tudja mondani, hogy a BTG Kft. felé intézkednek, rövid időn belül kijavítják. A József Attila utca teljes rekonstrukciója a célegyenesbe érkezett, már az a szegélyköveket lehelyezték, az utolsó fázisnál tartanak, április folyamán elkészül az utca.

 

Dr. Tóth Ferenc: A Csillag utcából kapott megkeresést, hogy mik kerülhetnek az utca felújítás során a felszín alá, hogy minél esztétikusabban tudjon az építkezés lezajlani. Szeretne tájékoztatást kapni, a Kesjár iskola mögött lévő hidakkal kapcsolatban. Köszöni a Hivatalnak, hogy a Budafoki utca illetve az 1. sz. iskola közötti kerítés ügyében megindult az egyeztetés az ott lakók örömére. Tegnap kapott egy megkeresést, hogy az új LED lámpák kapcsán a Budafoki utcában pár lakót zavar az erős fény. Hová tudnának ezzel fordulni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt megint egy érdekes történettel állnak szemben. Két dolog volt mindig, amit kértek tőlük a közbiztonság és az itt élők nyugalma érdekében. Az egyik az az volt, hogy a közvilágítás legyen olyan minőségű és olyan erősségű, hogy a különböző nem a közösségért végzett tevékenység ne valósulhasson meg. A másik a rendőri jelenlét. mindenki tudja, hogy egy közbeszerzési eljárás keretében, nem úgy, mint más településen, hogy magas beosztású kormány vezető ember vejének a cégével a város pénzéből valósítják meg, hanem egy teljesen szabályos eljárásban megtérülésből megcsinálják a LED-es világítást pontosan annak érekében, az energiatakarékosság illetve a minőség jegyében. Nehéz ebben jót tenni, reméli nem fogja senki csúzlival kilövöldözni az égőket.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Az útépítések során a 20 kw-os távvezetékek ahol vannak, azokat a minden esetben az ELMŰ-vel való egyeztetésünk során a földbe helyezik földkábellel, ez a program megkezdődött tavaly, a kertész utcában lebontották a használaton kívüli vezetéket, illetve a föld alá kerültek a vezetékek. A hagyományos kábelek (háztartások ellátása) föld alá helyezése viszont rendkívül problematikusnak ígérkezik. Most légvezetékek vannak és ezt elsősorban abban az övezetben mondja, ahol családi házak vannak. Légvezetékeken jön az áram és tetőtartókon keresztül érkezik be a villanyórához. Ahhoz, hogy ezek a föld alá kerüljenek, át kellene építeni a teljes belső hálózatot is, tehát fel kellene túrni a kerteket, föld alatt kellene behozni, áthelyezni a villanyórákat, szabványosítani kellene őket és ezt mind magántulajdonon. A lakossági igény sem jelentkezik ebben az ügyben ilyen nyomatékosan egyébként, mivel ezt nekik kellene elvégeztetniük, ugye ezt sem az önkormányzat, sem az ELMŰ nem tudja elvégeztetni az ingatlan tulajdonon. Vonatkozik egyébként a Digi-Tv, UPC típusú kábelekre is, habár ilyenkor már sok esetben más megoldást választ a szolgáltató, nem feltétlenül a légkábelt. Elmondható tehát, hogy minden vezetéket nem tudnak a föld alá helyezni. a hidakkal kapcsolatban elmondható, hogy három híd volt azon a szakaszon, egy abszolút illegálisan épült és rendkívül balesetveszélyes híd, amit a BTG Kft-vel el is bontattak. Tőle ötven méterre van a Kesjár iskola kertjének a végében egy gyalogos híd, mely jó állapotú, s az árok túloldalának a kapcsolati pontjainál kiépítették a járdát betonlapokból. A nagyhíd útépítési engedélyére még a mai napig várnak, második éve tart az engedélyeztetési folyamat, decemberben indult el újra az első fok, most március 25-ét írnak, a hatvan nap már régen eltelt, határozat még nincsen. Folyamatosan jelzik, sürgetik a hatóságnál. Ennek ellenére az árok lefedésével, amire jogerős vízjogi engedéllyel rendelkeznek, mely a híd előtti szakaszt föld alá helyezné egy zárt csatornával, ezt közbeszerzési eljárásként elindították, rövid időn belül elkezdik a munkát. Érdekes a dolog, az egyik hatóság kiad egy engedélyt, s a másik, amelyik az út építésének a részét köteles kiadni, az pedig nem. Lámpák kapcsán kétféle jelzés érkezett, az egyik, hogy nagyon örülnek neki, hogy korszerűek, magasabb fényűek a lámpák. Az elmúlt évtizedekben többször is átestek ilyenen, a kezdeti neonos, meg higanygőz lámpás hideg fények után megérkezett a nátrium meleg fény, ami sárgás színű volt, ez most egy picit hidegebb, ridegebb, LED-fényt ad, meg kell szokni ezt is. Vannak olyan helyzetek, ahol ez az erősebb fény zavarólag hat hálószoba ablakra, egyedileg vizsgálják, hogy a szabványoknak megfelelően hogy lehet biztosítani például a lámpák dőlésszögének vagy magasságának változtatásával, hogy az megfeleljen, de minden esetben ez nem járható. Oda nem szeretnénk eljutni például, hogy volt olyan vidéki város nem messze tőlünk, ahol ezt úgy oldották meg, hogy a korszerű, magasabb fényű lámpatestek felét fekete festékkel lefestették.

 

Kisfalvi Péter képviselő: két dolgot szeretne mondani, az egyik, hogy Kamaraerdőn néhány apró pozitív változtatás történt, úgymint, az elektromos kapcsolószekrény áthelyezése a gyalogjárda felől az úttest felé, valamint a Kamaraerdei út hibáinak a kiküszöbölése. Ebben jelentős szerepe volt a szakmának is, amit ez úton szeretne megköszönni nekik. Még egy témát szeretne felhozni a nemrég meghozott parkolási rendeletükkel kapcsolatban, felvetődött az az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha ez a zóna a gimnáziumtól a város határáig tartana, s erre olyan válasz érkezett, hogy ez azért nem működhet, mert akkor több közterület-felügyelőre van szükség. Ezt a utóbbit nem nagyon tudja értelmezni, hiszen nem arra gondoltak, hogy a rendeletet be nem tartóktól akkor több bírságot szedjenek be, hanem hogy a rendeletet betartókkal nagyobb  területen tudjanak kellemesen parkolni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Vezetőin számtalan alkalommal beszéltek, ő is vitában van a Hivatallal, attól tart, hogy mint minden új intézkedésénél ennél is pontosan azok fognak előjönni, ami kényelmetlen. Ötleteket most nem akar adni, hogy kell most ebben az esetben ugyanúgy parkolónak használni a várost, valószínűleg a vége az az lesz, hogy a teljes főútvonal sőt, más területeken is ezt a két órás zónát be kell vezetni. Nem egyszerű történet, itt megint ugyanaz a helyzet, mint az építési tilalomnál, van egy nagyon markáns érdek, ami amellett szól, hogy ezt minél nagyobb területre terjesszék ki, sőt lehetőség szerint tegyék fizetőssé, mert akkor lehet visszatartani azokat, akiknek nem itt van dolguk. Másrészt az itt működő üzletek, stb., ezt most nem szeretné sorolni, kezelni kell, az biztos.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: azt gondolja, hogy a jövőt a jelenlegi Képviselő-testület írja, viszont a történelemről néhány szót szeretne mondani. A Kőhegynél 2006-ban választották meg képviselőnek, akkor a legnagyobb probléma az volt, hogy nyomott rendszerű szennyvízelvezetés volt az egész hegyen. Ez azt jelenti, hogy nem gravitációval vitte le a szennyvizet a természet, hanem árammal működő házi átemelőket kellett üzemeltetni. Ezt 2005 – óta a lakosoknak kellett fenntartani, és üzemeltetni. Akkor több mint 10 évesek voltak a szivattyúk, rendszeresen tönkre mentek, nyolcvanezer forintba került a javítás, százezer forintba került az új szivattyú beszerzése. Rengetegen nem tudták ezt vállalni, úgyhogy igazság szerint folyt a szennyvíz a Kőhegyen, az utcákon, büdös volt, a patkányok meg rohangáltak. Alapvetően ezt a problémát kellett elsőként megoldani, több száz millió forintot sikerült a Kőhegybe beépíteni, mire el tudták azt mondani, hogy az összes utcában kicserélték ezt a rendszert és egy-két háztartáson kívül mindenhol normálisan működik a gravitációs rendszer most már. Ezután, 2008 magasságában leszakadt a hegy. Bizonyára sokan emlékeznek, de akik újak, azoknak elmondja, hogy a Kőhíd utcában megomlott a hegy, és az egyik három szintes családi háznak a földszintjére és az első emeletére bezúdult a föld. Azért nem halt meg senki, mert a tetőtérben aludt az egész család. Igazság szerint, ekkor, ott álltak, hogy valószínűsítették, túl van építve a Kőhegy, illetve a megnövekedett forgalom, a terhelés az oka ennek, de pontosan nem tudták. Hozzá nem értő módon egy Képviselő-testület csak nem osztogat – szorozgat, hogy mit lehet és mit nem, így azonnal megrendeltette és a Testület elfogadta a geodéziai felmérést teljes körűen a Kőhegyre. Ez nem két nap alatt készült el, felmérte az összes pincét, a támfalakat, a felszíni vízelfolyásokat, a felszín alatti folyásokat, s ez alapján lehetett szakmailag azt mondani, hogy egyfelől súlykorlátot vezetnek be a hegyen, addig egyedi engedélyekkel 20-30 tonnás gépeket vittek fel egy-egy építkezésre, a hegyre, és tették tönkre az utcákat. A súlykorlátot bevezették, három és fél tonnában állapítottuk meg, ezt már akkor, amikor leszakadt a hegy, s amikor elkészült a geodéziai felmérés, akkor pontosították azokra az utcákra, amiket a felmérés indokoltnak talált.  2010 és 2014 között ismét a Kőhegy képviselője volt, folytatódott a munka. Amikor a geodéziai felmérés elkészült, akkor javaslatot tettek arra, hogy építési tilalmat rendeljenek el és ezzel párhuzamosan minél rövidebb ideig legyenek a lakók kiszolgáltatva annak, hogy nem tudnak építkezni, bővíteni. Elhangzott akkor, hogy még egy ablakot sem tudnak kicserélni, ekkor egyébként igen nagy volt már az ellenállás az irányában, nagyon sokan védték a Kőhegyet akkor, ami arról szólt, hogy ő elértékteleníti az ingatlanjukat, meggátolja a fejlődésüket, közel kétszáz aláírást összeszedtek ellene. Bizalmatlansági indítványt akartak a képviselők ellene indítani. Többen, akik itt ülnek, ezt végigélték, ő azt gondolja, akkor a széllel szemben is azt mondta, hogy nekik a hegy a legfontosabb és nem az ott üzletelni kívánó befektetők. Úgyhogy elkezdődött az építési tilalom alatt a HÉSZ módosítása, több egyeztetésen végigmentek, amennyire tudták figyelembe vették, hogy az ott lakóknak az oda költözni vágyóknak legyen lehetőségük építkezni, ugyanakkor megpróbáltak maximálisan kereteket szabni a lehetőségeknek, s azokat a kiskapukat, de törvényesen kijátszott az összes szemtelen beruházó és tervező, és itt szeretné aláhúzni azt, hogy a tervező hónapról hónapra szemtelenedett el. Amit meg lehetett csinálni a Bor utcában januárban, akkor egy picit többet lehetett megcsinálni feljebb egy utcával márciusban. Azt gondolja, hogy sikerült egy olyan HÉSZ-t elfogadni, ami a kiskapukat, tehát régen 40% volt beépíthető, de lehetőség volt +20%-ra is (alkotóműhely, kiállító terem építésére), mert az eredeti HÉSZ szerint az volt az ötlet hogy, egy kulturális központja lehet majd a városnak. Ezt minden beruházó – az is, aki most elbontotta a Kőhegyet – úgy használta ki, hogy felépítette az ingatlant, mindenhol volt festőműhely és volt kiállító terem is, de ez utóbbi harmadik lakásként árulják és a változtatáshoz nem kellett semmilyen engedély, csak be kellett jelenteni, hogy mától nem a fotóházat csinálja, hanem a lakást.

Azt gondolja, hogy ma itt tartanak. Van egy helyi építési szabályzat, ami nem engedi meg ezeket a társasházakat, több, mint 200 aláírás jött össze akkor ellene. Azt gondolja, hogy részben ennek is köszönheti, hogy ma külsős alpolgármester, nem belsős. Azt kéri mindenkitől, hogy ne vigye politikai síkra ezt a dolgot, hanem megoldásokat próbáljanak meg keresni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a történelem a Kőhegy tekintetében persze sokkal régebben kezdődött, amikor még présházak voltak, meg sváb borkultúra, stb. de a rendszerváltás utáni önkormányzati történelem ott kezdődött, hogy miután innen elűzték a németséget, akkor az történt, hogy házakat építettek, sokan a pincéből kivették a pincét alkotó köveket és abból építettek föl mindenféle épületeket. Majd 1989-től a pincék feltárása, tömedékelése és veszélymentesítése volt a feladata az önkormányzatnak. Ebben egyébként szintén az országban elsőként jártak el, mert itt volt a legbonyolultabb összefüggő pincerendszer, sok esetben egymás fölött keresztbe, kasul haladó pincék. Amit Kálóczi Imre alpolgármester úr említett a nyomott rendszerű vezetékről, azért az nem volt véletlen. Tehát, egyfelől örülhettek annak a lakosok is, hogy gravitációs vezetékük van, másfelől az nem véletlen, hogy európai kisvárosokban, ahol annyira szűkek az utcák, ahol a védőtávolságot is – ezt műszaki ügyosztályvezető úr is alá tudja támasztani – hogy a különböző közműveknek az egymástól való távolsága az egy nagyon szigorú szabvány szerint történik és ha egy normális átmérőjű szennyvízcsatornát vesznek, az minimum 30 cm-es, egy nyomott vezeték az jóval kisebb és az védőcsőben mehet a másik vezetékek mentén is. Egy nagyon bonyolult, összefüggő rendszerről van szó, amit úgy örököltek meg és aminek a kezelése nem egy egyszerű történet. Az, hogy kik, milyen szándékkal nyúlnak egy ilyen kérdéshez, az egy másik kérdés!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: személyes megszólíttatás okán kért szót. Ez nem egyenlő a személyeskedéssel, ez csak az értelmező kéziszótár forgatására mondja, hogy ezt is érdemes tisztázni. Kénytelen megszólalni, hiszen nettó hazugság hangzott el a nevével kapcsolatban! Nem igaz, hogy ő szerdáig nem tett ez ügyben, hétfőn reggel kint volt a főépítész úrral, a közterület-felügyelőkkel, rendőrökkel. Erre több tanúja is van Kéri szépen, hogy a hazugságokat mellőzzék. Az is hazugság, hogy ne tudtak volna a FIDESZ képviselői erről, hiszen együtt koordinálták a későbbieket.

Örül egyébként, hogy Löfler Dávid képviselő űr levágta a szakállát, mert így legalább látja majd, ha elpirul a hazugságok miatt.

 

Stift Nándor képviselő: ügyosztályvezető úrnak mondana köszönetet, mert az előző testületi ülésen az Ifjúság utca 10-20 között jelezte, hogy probléma, gond van a közvilágítással. Köszönet, hogy megoldódott, jeleztek a lakók is. A Patkó utca 7. sz. alatti Társasházból is érkezett hozzá egy megkeresés és azt is egyik napról a másikra sikerült megoldaniuk, ezért is köszönetét fejezi ki.

Viszont kéri ügyosztályvezető urat, valamint a közterület-felügyeleti osztályvezetőt, hogy a Baross utca és a Deák Ferenc utca találkozásánál tudják, hogy ha a lámpától haladnak a Baross utca végéig, akkor ott van egy „S” kanyar és ha itt a Deák Ferenc utcából jönnek ki, akkor eléggé problémás a kijövetel. Ha szembe jönnek itt, akkor kivan téve két tükör és az gondolják az ott lakók, illetve az arra járók, hogy ki kellene ezt cserélni egy nagyobbra, a kihajtásnak a biztonsága érdekében. Kéri az ügyosztályt, a közterületi osztályt, nézzék meg, vizsgálják meg, és ha lehet, akkor tegyenek ki egy nagyobb tükröt.

 

 1. Bocsi István jegyző: annyiban reagálna dr. Kisfalvi Péter képviselő hozzászólására, mert a parkolási rendelet még sokszor elő fog kerülni, hogy nem gondolják ők sem, miszerint ez a parkolási rendelet a világ legjobbika, ami megszülethetett, de türelmet kér. Ha jól emlékszik, akkor egy 10 éves időtávlatban küzdött a Testület, hogy valamit végre el tudjon fogadni. Azt már a rendelet megalkotásakor is igyekeztek célul kitűzni, hogy ennek mind a hatályát, mind az egyes elemeit módosítani, kiterjeszteni fogják csak szerettek volna egy környezetet létrehozni, ahol azokat a problémákat, amik ezzel kapcsolatban ki fognak tudni jönni, azt viszonylag koordinált környezetben meg tudják tenni. Egyetértenek képviselő úrral abban is, hogy ez a rendelet nem teljes, ki kell majd bővíteni. Azért született egyből az a határozat, hogy ennek a rendeletnek a gyakorlati tapasztalatai után fognak tudni továbbhaladni.

 

Stift Nándor képviselő: jegyző urat szeretné abban megerősíteni, hogy amikor ezt a rendeletet elfogadta a Képviselő-testület, akkor pontosan egy olyan határozatot hoztak, miszerint májusban ezt vezessék be oda, ahova a döntés született és augusztus-szeptember környékén vizsgálják felül, hogyan lehet arra a területre bevezetni, ahova dr. kisfalvi Péter képviselő úr jelezte.

 

Hauser Péter képviselő: azt gondolja, hogy a kérésével nyitott ajtókat fog döngetni, mert azt a gyakorlatot folytatja, hogy amikor valami gond vagy probléma van a körzetében, akkor fölveszi az illetékes ügyosztályokkal a kapcsolatot. Most a műszaki ügyosztályvezető úrnak mondja a Tűzkőhegyi árok ügyében, hogy ott van egy szakasz a Semmelweis és az Átlós utca között, ami, amikor kint volt lakossági bejelentésre, elég rossz állapotban van. Kéri, hogy amikor alkalmas egy nap, az illetékes munkatárssal szeretné, ha kimennének és megnéznék.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: szeretné leszögezni, hogy imádja a próbaüzemet!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, ha dr. Kisfalvi Péter képviselő úr figyelt volna, akkor tegnap megtudhatta volna az egyik illetékes államtitkártól, hogy a hatástanulmány, az maga az élet. Tehát nem érti, hogy mi képviselő úr problémája! Ezt most persze nem kell komolyan venni, kellő kritikával volt cinikus.

 

Biró Gyula alpolgármester: telefonon értesítette most a lakosság, hogy egy dolgot elfelejtett említeni, nevezetesen a UPC-nek a járda visszaállítását. Kérdezi, hogy mikor fog megtörténni?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: komoly vitában állnak a UPC-vel, mert nem fogadták el a helyreállítás minőségét és amennyiben továbbra sem tudnak megegyezni, az építéshatóságon keresztül próbálnak meg érvényt szerezni neki.

 

Wittinghoff tamás polgármester: kéri, hogy akkor erről vezetőin beszéljenek. Ezt most hallja, hogy a UPC nem próbálja elismerni, de akkor föl fogja venni a kapcsolatot az igazgató úrral, megkérdezvén miszerint biztosan jó-e, ha pereskedni fognak. Azt gondolja, hogy nekik ezt presztízsből is illenék megcsinálni. Megjegyzi, a szolgáltatásukkal is sok probléma van, de nem szeretne hitelrontási ügybe keveredni, majd beszéljenek erről az ülést követően.

 

 

A két ülés közötti eseményekkel kapcsolatban elmondja, hogy az egyik legfontosabb ügy volt a Kőhegyi építkezés, és sajnos rossz oldalról megközelítve, sokat beszéltek róla, csak nem feltétlenül a lényegről. Azt is sajnálja ebben a tekintetben, hogy el kellett mondja, némileg provokatív kérdésekre, amit elmondott. Nem gondolja azt és ezt hangsúlyozza, hogy Budakeszi jegyzője felelőtlenül akart volna eljárni, ne érezte volna át ennek a dolognak a súlyát. Nem személyi hiba van, hanem rendszere hiba ebben a történetben. Nem Remete Sándor az, aki hibát követett itt el, mert számtalan üggyel kell foglalkoznia. Az az elképesztő, hogy hozzátartozik a budaörsi építéshatóság és számos más település is, ideértve Budakeszit is. Tehát, nem feltételezi azt, hogy rossz szándék vezette volna őt akkor, amikor úgy érezte, hogy itt az eljárásban nem történt hiba. Szerinte hibát követett el, de egészen biztosan jóhiszeműen tette és nem azért, mert a várossal bármilyen módon ki akart tolni. Amikor a jelzésére megértette, hogy itt súlyos probléma van, akkor azonnal lépett. Ezt csak azért mondja itt el – nagyon hangsúlyozottan – mert amikor azon a bizonyos rendezvényen, dr. Bakó Krisztina képviselő asszonnyal elmondták a lakosságnak, hogy jelenleg hogyan áll a helyzet és ahol egyébként ugyanezt mondta el és nem kritizálva az eljárásukat, valaki nagyon fontosnak tartotta, hogy Budakeszi polgármester asszonyát fölhívja és azt mondja, hogy őket okolva, korholva jár ő el. Természetesen fölhívta polgármester asszonyt, aki jelezte, hogy időközben megnézte a felvételt és értette, hogy az nem úgy volt, nem az volt, szóval a régi jereváni rádió esete forog fenn. Biztosan itt is egy nagyon jó szándékú és biztosan nem pártpolitikai indíttatású megkeresésről lehetett szó, csak az ő rossz feltételezése lehet az, hogy valaki itt is megpróbált olyan ügyet generálni, ami.

Szeretné ezen építési ügy kapcsán azt is elmondani, hogy nagyon kéri a helyi politikai szervezeteket – bár ilyen csak egy van, aki ezt veszi bátorságként magának, hogy hatósági ügyekben eljárjon különböző helyeken – hogy Budaörs Város nevében senki nem járhat el azokon kívül, akiket a törvény erre felhatalmaz, éppen ezért sem a Kormányhivatalnál, sem semmilyen más szervezetnél jogszerűen ezt nem teheti. Baráti beszélgetésekre, meg fotózkodásokra persze lehet menni, az nagyon hatékony lesz a város szempontjából. Ezt azért mondta most el, mert nagyon nem szeretne a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolója kapcsán a Mária utcai építéshatósági üggyel foglalkozni.

 

Ezt követően ismerteti a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját:

 

Február 25.a Képviselő-testület előző ülése.
Február 26.a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Települések ülésére kaptak meghívást, bár nem tagjai ennek a szervezetnek, de mindig meghívják és el is kellene azon gondolkodniuk, hogy csatlakozzanak-e. A rendezvény Gyálon volt. Az érdekessége az volt, hogy a pályázati lehetőségek napirend kapcsán – bár már tudták, hogy mi fog elhangozni, mert a részleteket a Hivatal, illetve akik a politikai ügyek kapcsán érdeklődőek, tudták, hogy a közép-magyarországi régióban milyen lehetőségek vannak – Pápai Imre azt jelezte, hogy mindenképpen megpróbálta meghívni Tasó László államtitkár urat annak érdekében, hogy a Gyált és az összes agglomerációs települést is jelentősen érintő autópálya díjfizetőssé tételével kapcsolatosan egyeztessenek. Tette ezt különös tekintettel arra, hogy a dugódíj, mint Damoklész kardja lebeg a fejük fölött. Elmondta: rendkívül szomorúnak tartja, miközben ő is kormánypárti polgármester, hogy Tasó úr az utolsó pillanatban a megbeszélést lemondta, ő meg nem lepődött meg. Egyébként ezen az ülésen arról kaptak tájékoztatást, milyen lehetőségek vannak pályázatokra.
Március 04.ESÉLY Társulási ülés volt
Március 06.Városházán Nőnapi rendezvény, majd utána az Illyés Gimnáziumban az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából volt egy nagyszabású rendezvény, illetve egy öreg diák találkozó.
Március 09.Dégi András urat a POFOSZ elnökét kereste fel, akivel előtte hosszasan beszélt már telefonon és, aki egyébként arról tájékoztatta, hogy amit petíciót vele aláírattak, az a FIDESZ „roadshowjának” a része volt, aki körbejárta az összes szervezetet. Természetesen őt – elnök urat – is úgy tájékoztatták, ami a valóságnak nem felelt meg. Amikor minden részletét megmutatta annak, ami az ülésen elhangzott, akkor egy hosszas, nagyon barátságos beszélgetést követően – közben bejött egy úr is, aki nagyon fel volt háborodva, de amikor elmondta, hogy mi és hogyan van ezzel kapcsolatban, akkor azt mondták: ja, ezt nem tudták! Amikor elbúcsúztak, az elnök úr megveregette a vállát és annyit mondott – itt szól, hogy nagyon figyeljen az, aki a médiához szokott rohanni, mert fontos információt mond most is – (szó szerint idéz): „hát Tamás, a helyzet az, hogy Magyarországon kommunizmus valóban nem volt.” (idézet vége) Még mielőtt valaki elszalad és a POFOSZ elnökét is megpróbálja besározni, a folytatásban azt mondta (szó szerint idéz): „de aljas diktatúrák, ahogy mondtad voltak, a rákosista diktatúra, az 56-os leszámolások és aztán a kádári konszolidáció, mind-mind olyan hazugsággal teli aljas rendszer volt, amiben bizony nagyon sok ember lett áldozat, sok féle módon.” (idézet vége) Tovább nem részletezné, csak arra szerette volna felhívni a figyelmet, illetve azért említette meg ezt a történetet is, mert úgy ítélte meg, miszerint jóravaló, tisztességes embereket félrevezetni és felhasználni politikai eszközökhöz az legalább akkora aljasság, mint egyébként valakinek a szavait kiforgatni.
Március 11.a Nőszövetség elnöke kereste fel egy bemutatkozó látogatásra.
Március 13.a Mindszenty Iskola óvodarészlegének a március 15-ei rendezvényén vett részt. Azért hívták meg, mert elkészült az óvoda udvara, ami most már kicsit jobb és kulturáltabb környezetben várja a gyerekeket. Ehhez az önkormányzat adott támogatást.
Március 15.a városi ünnepségre került sor a Kossuth szobornál.
Március 17.a szociális ellátások változások ellátásával kapcsolatban volt egy szakmai tájékoztató, illetve a jelzőrendszeres rendszerről a Városházán. Este a Tegyünk Együtt Egymásért Közhasznú Egyesület nemzeti ünnepek kiállításának megnyitóján vett részt.
Március 17.Lentz József emléknap volt a régi posta épületében, ahol Lentz Klára textilműves kiállítását rendezték meg, most is megtekinthető.
Március 19.Jegyző úrral és főépítész úrral a törökbálinti polgármesterrel, főépítésszel, jegyzővel egyeztettek közös ügyeikről és azt gondolja, hogy nagyjából az összes olyan kérdésről, ami nyitott volt, sikerült megállapodniuk. Reméli, hogy ezeket tartalmilag is meg fogják tudni tölteni.

Hosszú idő után – mert Fónagy János úr beteg volt – eljött államtitkár úr Budaörsre, hogy egyeztessenek. Másfél, két órát beszélgettek olyan ügyekről, amelyek a várost érintik, és sajnos azt kell mondja, hogy láthatóan ő sem túl boldog attól, miszerint nem nagyon kecsegtette azzal, hogy változás lehetséges az autópálya díjfizetéssel kapcsolatban, miközben láthatóan pontosan megérti azt, hogy Budaörsöt ez milyen módon érinti extrém és kiemelt és egészen más szempontból, mint más településeket a kettévágottsága miatt. Azaz, hogy Kamaraerdőt és a város régi részét szeli ketté az autópálya, illetve a napi közlekedés feltételeit is itt, magyarul a közlekedési hálózat része is, meg azt, hogy gyakorlatilag minden olyan cél út, amellyel az autópálya elkerülhető és ez már pénteken és szombaton nagyon markánsan volt látható, egészen elképesztő helyzetet generál a vasárnapi zárva tartással megfejelve ez a történet. Sajnos ebben nem kecsegtette azzal, hogy változás lehet, ugyanakkor itt van még egy olyan momentum, amit jelzett felé és abban maradtak, hogy ő tudja tolerálni, ha ezt Budaörs a médián keresztül fogja jelezni. Ezt még szakmailag ki fogják dolgozni, mert megítélése szerint itt egy nagyon komoly problémával állnak szemben jogilag és szakmailag is, ami itt a kivezető szakaszt érinti.

Március 21.a görögök nemzeti ünnep volt a Károly király utcában.
Március 23.Ovis Olimpia volt a Kesjár Iskolában.

 

 

       

Napirend tárgyalása:  

 

1.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ahogyan Jegyző úr már a másik vitában elmondta, ez a jogosítvány keletkezett 2013-ban, amikor az építéshatósági jogosítványai megszűntek a városnak a járási rendszer bevezetésével. Az építéshatóság így Budakeszin lett, Érd pedig az építésfelügyelet látja el, és egy ilyen jellegű jogosítvány lett, maradt az önkormányzatnál, amiben apróbb módosítások, pontosítások, illetve korrekciókra kerül sor a rendelet elfogadása kapcsán. Mind a két bizottság  egyhangúlag javasolták elfogadásra a rendelet módosítását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

 

a településképi véleményezési eljárásról szóló

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása valamint Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a 2015. január 01-jén hatályba lépett központi címregiszterről és címkezelésről szóló Kormányrendelet rendelkezéseivel összefüggésben kell módosítást végrehajtani a rendeleten, illetve a zsákutca fogalmának a pontosítása okán. Kiegészítő előterjesztés is kötődik ehhez, amelyet javasol elfogadásra. A TFVB és az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004. (XII.01.)

önkormányzati rendelet, valamint

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet

 módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a különböző karitatív és adománygyűjtéssel kapcsolatos mentességekkel egészül ki a rendelet, illetve a filmcélú forgatással kapcsolatban van még módosítás. Ebben az esetben egy nagyon sajátságos módon nem az önkormányzat, hanem a közterület használati bérleti díjat a Kormányhivatal szabja ki. A TFVB és az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazataival támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

 

a Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló

22/2006 (III.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004.(X.20.) számú és Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendeletek módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  alapvetően az iskolaépületek hasznosítására vonatkozó kérdésekre szabályozza a rendelet módosítás. A TFVB 4 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással és az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal javasolták elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

 

Az Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet valamint

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló

23/2012. (VI. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezzel kapcsolatban a vezetői értekezleten elég komoly aggodalmak fogalmazódtak meg annak kapcsán, hogy ne a BTG Nonprofit Kft.-hez kerüljön a feladat, nem csak azért, hogy a Társaságot kímélni akarnák, hanem ennek olyan szakmai és egyéb háttere van, ami miatt a felelősséget nem szeretnék hosszútávon a BTG Kft.-nél tudni. Kálóczi Imre alpolgármester úr vállalta azt, hogy itt a főváros illetékes szolgáltatójával egyeztet, de mint kiderült az most már megszűnőben van és helyette a vízművek fogja átvenni, akik nyitottak arra, hogy ezt a feladatot majd ellássák. Ideiglenesen mindenképpen most nem tudnak mást tenni, mint a BTG Nonprofit Kft.-t kijelölni erre a feladatra.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: a fővárosnak van egy 100%-os tulajdonában álló cége, ahol több mint 30 szippantós autó van. Ezen cég ügyvezetőjével tárgyaltak Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrral. Elkezdik a megszervezését a közszolgáltatási szerződés megkötésének, ők nyitottak erre és szívesen ellátják ezt a feladatot. Közben más informális úton megtudták azt, hogy nem biztos, miszerint hosszútávon kell ezzel a céggel tervezni, de teljesen mindegy, hogy házon belül hogyan rendezik a sorsát, ha velük kötnek egy szerződést, akkor, aki örökli a céget, az fogja továbbörökölni ezt a szerződést. Tehát, megnyugtató megoldás lesz ez Budaörsnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután kérdés nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló

 58/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

45/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló, 3. sz. mellékletben szereplő közszolgáltatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

6.) A Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: már nagyon hosszasan és sokat nem szeretne ezzel foglalkozni, mert azt gondolja, miszerint a szó minden értelmében kimerítően foglalkoztak ezzel a kérdéssel már. A magyar nyelv nagyon választékos, tehát mindenki bizonyára érti, hogy a kimerítő az ebben az esetben milyenféle értelmezéseket is hordoz magán. Amit viszont nem válaszoltak meg, az az, hogy mennyiben érinti a mostani ingatlan beépítését ez a rendelkezés. Jegyző úrral együtt azon az állásponton vannak, és azt próbálják meg elérni a társhatóságoknál is, hogy itt engedély nélküli építkezés történik, és ha pedig ez így van, akkor a jövőben már csak az új szabályozás szerint kaphat engedélyt és nem csak ez az ingatlan, hanem minden olyan ingatlan, ahol nem nyújtottak be engedélyezést és nyilván így akkor átnézve mindent, tudja szabályozni. Nem tudja, hogy milyen településszabályozási eszközök vannak, de reméli, hogy lehet olyat, ami meghatározza azt, hogy meghatározott vonalon túl ne lehessen építeni, stb., de ezt a szakma fogja előkészíteni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: miután a napirend előtti hozzászólásoknál betartotta azt, hogy ott nem szól ehhez a tárgyhoz hozzá, most pár mondatot mindenképpen elmondana.

Nagyon sokszor jutnak oda, hogy kicsit elméleti filozofikus kérdés, de mégis érdemes majd mindenkinek elgondolkodnia ezen ügyek mentén a közösségi és a magánérdeknek a létező ellentétéről. Ezt már többször elmondták és tényleg mindenkinek a figyelmébe ajánlja, akármilyen döntéshozói pozícióban is van, hogy bizony-bizony sokszor a közösségi érdeknek meg kell előznie a magánérdeket. Ezt tudomásul kell venni!

Az 1634/1-es, fokozottan védett természetvédelmi terület, ami e fölött a rombolás fölött van, önkormányzati tulajdon. Amikor ezt az engedélyt mégis kiadták az akkori jogi lehetőségek mezsgyéjén, nem érti, hogy akkor néhány méter, vagy puffer területet miért nem hagytak a kettő között? Ugyanis ez olyan balesetveszélyes és olyan fokozottan védett természetvédelmi területet érint, hogy az önkormányzat megtehette volna, hogy jelzi, miszerint a kettő között egyszerűen egy területet nem enged semmilyen beépítésre. Nem feltétlenül szeretne most jogi vitába belemenni, de ilyenre azért a magánterületeik védelmében és a természetvédelmi területek védelmében azért lett volna lehetőség. Viszont van egy külön jó hír is és remélik, hogy eredménnyel is járnak majd a munkájuk során a lépések megtétele során, hogy komoly omlásveszély áll fönn, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park meg fogja tenni – illetve már folyamatban van – a szükséges lépéseket. Nyilván ők viszont olyan hatóság, akik olyan megállapításokat tehetnek, ami reményeik szerint segítheti majd az ügynek a megoldását természetvédelmi szempontból, omlásveszély tekintetében.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: valóban megkereste levélben a Környezetvédelmi Főfelügyelőséget is és nyilván ők feladatként fogják adni annak a felügyeletnek, amelyről Császárné Kollár Tímea képviselő asszony beszélt. Sokkal több mindent nem értett ennek az ügynek a kapcsán, de szerinte ezt már kimerítően taglalták eddig.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: azért mondta el, mert ez kimaradt, volt egyébként minden másról szó, csak erről nem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte ez sokkal fontosabb, mint amikről szóesett. Ez valóban tartalmi része a dolognak!

 

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

46/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó szabályozás módosítása

 

Budaörs Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert intézkedjen arról, hogy a Főépítészi Iroda készíttesse el a Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról (BHÉSZ) szóló 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelet módosítását az előterjesztésben ismertetett előírások, az épületek telepítésével kapcsolatos változtatások beillesztésével kapcsolatos módosításokkal Kőhegy területére az Lk-1/VED övezetbe sorolt ingatlanokra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda, Városépítési Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó

változtatási tilalom elrendeléséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

Szavazást követően egy rövid időre átadja Biró Gyula alpolgármester úrnak az ülés vezetését.

 

 

7.) A 2015. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Biró Gyula alpolgármester: Ismertette a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Stift Nándor: A bizottság március 17. napján tárgyalta ezt a napirendi pontot. A napirend elfogadása során dr. Bakó Krisztina a bizottság elnöke arra tett javaslatot, hogy e napirendi pontot az ülés végén tárgyalják, mert valószínűleg nem 5 perc alatt végeznek a megvitatásával. Egyébként igaza volt elnök asszonynak, mert közel 2 és fél órán keresztül tárgyalta a bizottság. Amikor meghallgatták a jelenlévő pályázókat, elmondták a pályázatukban szereplő rendezvényeket, akkor utána egy hosszas vita alakult ki, amelynek a végén a bizottság jelen lévő tagjai elvonultak, hogy próbálják ezt a helyzetet kezelni tudniillik a költségvetésben 20 MFt van erre elkülönítve és a pályázók 30.150 e Ft-os igényt nyújtottak be. Tehát gyakorlatilag 10.150 e Ft-os igényt kellett valahol lefaragni. Nem egy hálás feladat egy bizottságnak, egy testületnek, hogy beleszóljon egy nemzetiségi csoportnak abba, hogy a.) b.) vagy c.) dolog legyen a megvalósítandó, de mivel ez egy szakmai bizottság volt, mindenféleképpen nekik kellett döntést hozniuk. Amikor a III. emeleti tárgyalóterembe felmentek, mielőtt a bizottság elnöke kezébe vette a dolgot, hogy menjenek végig minden pályázónak pályázatán, akkor azt kérdezte a FIDESZ-KDNP jelenlévő két képviselőjétől (Löfler Dávidtól és dr. Czuczor Gergelytől), miszerint tudnak-e konszenzusban dönteni arról, hogy úgy menjenek le a döntéshozatalra, hogy abban egységesen egyetértenek. Azt a választ kapta, ha figyelembe veszik és konszenzust tudnak találni ebben, akkor igen. (Wittinghoff Tamás: mit vesznek figyelembe?) Ezt a 10.150 e Ft többletet hogyan csökkentsék. Azt gondolja, hogy a hivatal részéről Zsák András volt az, aki nagyban segített ebben, és koordinálta a dolgot. Azt gondolja, úgy léptek ki abból a teremből, mint ahogy alpolgármester is elmondta, miszerint a bizottság 8 igen szavazattal fogadta el ezt a határozati javaslatot. Mielőtt szavaznának, mindenképpen fontos volt neki elmondani, mert ha leül valakivel tárgyalni, és ha komoly partnereknek tekintik egymást, és ha valamiben kezet fognak, akkor azt gondolja, ha ez így működik, mint ahogy alpolgármester úr is elmondta, miszerint a szakmai bizottság 8 igen szavazattal ezt támogatta, ezt nagyon fontos volt neki elmondani.

 

Császárné Kollár Tímea: Stift képviselőtársa sok mindent elmondott, jómaga csak arra szeretné felhívni a figyelmet és mivel mindenki számára elérhető a kért támogatás és a javasolt támogatás összege is, meg lehet nézni mindenhonnan bizonyos arányban karcsúsítva lett, nyilván a 20 MFt-ba bele kellett férni. Viszont a Roma Nemzetiségi Önkormányzat figyelmét szeretné felhívni, 6.430 e Ft-ot kértek, 2.100 e Ft-ot kaptak, tehát itt nagy csökkentést kellett a bizottságnak végrehajtani. A többieknél ez jóval kisebb arányú volt. Kéri azért legyenek szívesek a következő évben körültekintőbben összeállítani, mit szeretnének csinálni és mennyiből, mert nyilván ez a bizottság mindenféle párt és egyesület tagjaiból áll, s mindenki egyetértett abban, hogy ez nagyon erős túlzás volt, amit kértek. Nem véletlenül lett jóval kevesebb, mint amit kértek, önmérsékletre szeretné őket kérni. A többi nemzetiségi önkormányzatnál nagyjából hasonló lett az az az arány, amely kevesebb lett a kértnél, úgy látszik előre át tudták gondolni, hogy mit szeretnének megvalósítani és mire van lehetőség.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hozzá kell tenni, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat új felállású önkormányzat, nyilván meg kell érteniük azt, mekkora az a takaró, amely alá be kell tudni férni. Ezzel együtt azt gondolja, majd a tevékenységük alapján látni is fogják jövőre, melyek azok a területek, ahol szükség van segítségre. Még egy dolgot szeretne elmondani, volt némi félreértés, Heinek Ottó is megkereste tegnap, elmondta neki a részleteket és aztán tökéletes egyetértésben váltak el. Elmesélte, hogy itt 11.750 e Ft összegű támogatásról van összesen szó a Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében és ha a tételeket átnézik, akkor egy tétel, a Német Tájházak Szakmai és Információs Központja kapcsán volt közöttük együttműködés, de azt mondta, abban semmi probléma nincs, ha adott támogatáson belül átcsoportosítást kérnek, azt biztos tudja tolerálni a testület, ezt gondolják meg. Heinek Ottó azt válaszolta, rendben van, így el tudja fogadni és nem lesz ezzel probléma.

 

Stift Nándor: Császárné Kollár Tímea nem volt ott a szavazásnál a bizottsági ülésen, illetve a napirendi pont tárgyalása során el kellett mennie, de egyetért képviselő asszonnyal, szerinte ha a következő évben ki fogja írni a pályázatot az önkormányzat, erre oda fog figyelni. Maximálisan egyetért polgármesterrel, nem akarja ismételni, viszont azt kategorikusan szeretné elmondani, mert bizottsági ülésen felvetődött, minden pályázathoz, minden eseményhez rendelték a megjelölt a forrást. Ha valaki ebből át szeretne csoportosítani, azt csak így tudja csinálni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez teljesen egyértelmű.

 

Löfler Dávid: Ahogy Stift képviselő úr is említette, ez egy elég hosszú és kellemetlen ülés volt. Megérti, hogy Polgármester úr sem vett ezen részt, hanem inkább kiállítás átadón vett részt. Alapvetően a keret összegével sem értettek egyet, de valahogy egy ilyen konszenzusos megoldásba kénytelenek voltak belemenni, úgyhogy ezt támogatni fogják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azonnal szavaztat, csak ez annyira szép, hogy az ember már nem tudja, hová legyen a gyönyörűségtől. Szóval biztos benne képviselő úr, hogy erre szükség van? Mit csinálhatna, ha felkérik, hogy legyen védnök egy kiállításon, s ennek a kiállításnak a megnyitóján részt kell venni? Ezért is kapott, hogy 2 órát ült egy olyan kiállítás megnyitón, amely a Postán volt a Lenzt napon. Szóval tényleg nem tudja elképzelni, meddig lehet süllyedni bizonyos ügyek kapcsán. Sőt ma az is kiderült, hogy a március 15-i beszéd alatt is tehetett volna valamit a Kőhegy érdekében. Szedjék már össze magukat. Azt gondolja, ennél azért többre méltó ez a település.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottság javaslatával, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

47/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A 2015. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi elszámolását jóváhagyja: Görög, Német, Örmény, Ruszin, Román, Szlovák.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

 

ssz.nemzetiségi önkormányzatmegpályázott programkért támogatás (Ft)a támogatás összege (Ft)
0Közös pályázatNemzetiségi nap 2015. május 9.800.000800.000
1.Német Nemzetiségi Önk.Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása500.000 500.000
2.Passiótalálkozók, partnerség500.0000
3.Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok, partnerség1.000.000250.000
4.Német nyelvi örökség megőrzés500.000 500.000
5.Budaörsi Svábbál1.000.0001.000.000
6.Német Nemzetiségi Karácsony Délután2.000.000 2.000.000
7.Kálvária fenntartása, Keresztút500.000 500.000
8.Német Tájházak Szakmai és Információs Központja2.800.000 2.000.000
9.Wunderkäfer tánccsoport fenntartása900.000 900.000
10.Működési költségek3.300.000 3.300.000
1-10.ÖSSZESEN13.800.00011.750.000
11.Szerb Nemzetiségi Önk.Működési költségek875.000 795.000
12.TEEKE kiállításon részvétel90.00090.000
13.Ifjúsági irodalmi est220.000220.000
14.Történelmi előadás240.0000
15.Sportvetélkedő megszervezése190.000190.000
16.Szerb színház vendégjátéka310.000310.000
17.Néptáncos est350.0000
11-17.ÖSSZESEN2.275.0001.605.000
18.Román Nemzetiségi Önk.Működési költségek 

150.000

 150.000
19.Költészet napja260.000 200.000
20.Gyermeknapi program260.000 200.000
21.Jancsin György fotókiállítás, kult. műsor270.000 170.000
22.Mikulás nap250.000200.000
23.Dunának, Oltnak könyvbemutató260.000 130.000
18-23.ÖSSZESEN1.450.0001.050.000
24.Roma Nemzetiségi Önk.Nemzetközi Roma Nap Budaörsön170.000 170.000
25.Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban350.000 350.000
26.Budaörs Napja fellépők150.000 0
27.Budaörsi Sportnapok380.000 0
28.nyári gyermektábor1.700.000200.000
29.Nemzetközi Roma holokauszt megemlékezés920.000270.000
30.Országos Cigány Népzenei és Néptánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál570.000570.000
31.Egyéb nagy értékű eszközbeszerzés1.260.0000
32.hagyományos Cigány Karácsony200.000200.000
33.Működési költségek930.000 340.000
24-33ÖSSZESEN6.430.0002.100.000
34.Görög Nemzetiségi Önk.Működési költségek535.000 535.000
35.Részvétel egy görögországi fesztiválon600.000 0
 

36.

Nemzetiségi fesztivál Beloiannisz faluban (részvétel tánccsoporttal)200.000 0
37.Megemlékezés (Görög Nemzeti Ünnep) és a tánccsoport 15 éves évfordulójára830.000 830.000
38.Megemlékezés (1821-es Görög Szabadságharc)830.000830.000
34-38.ÖSSZESEN2.995.000 2.195.000
39.Örmény Nemzetiségi Önk.Működési költségek730.000 400.000
40.Genocídium 100 éves évforduló1.100.000600.000
41.Genealógiai kutatás570.0000
42.Könyvkiadás és terjesztés800.000300.000
39-42.ÖSSZESEN3.200.0001.300.000
0-42.Összesen igényelt támogatás30.150.00020.000.000

 

 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2016. február 15.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

8.) Budaörs Város településrendezési eszközök partnerségi egyeztetési szabályainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont egy új civil szervezettel, „a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület (civilek)” való együttműködésről szól.

Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

 

48/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs Város településrendezési eszközök partnerségi egyeztetési szabályainak módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályainak alábbi módosításával egyet ért:

 

 1. Az 59/2013.(III.07.) ÖKT sz. határozat 3. pontjának törlése, valamint
 2. a. határozat mellékletét képező Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályai táblázat 1. AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK cím alatti első sor, CIVILEK oszlopban a civil szervezetek felsorolása az alábbival egészül ki:

„a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület (civilek)”

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

9.) Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2015. évi terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

 

49/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2015. évi terve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet – 1. Ingatlan felújítások – 9. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása elnevezésű sor terhére bruttó 80.000.000.-Ft keretösszeg felhasználását az alábbi feladatokra, azzal, hogy a munkák megvalósítása a leginkább költségtakarékos módon valósuljon meg.

 

 1. Puskás Tivadar u. 55. II. 4. lakás felújítása.
 2. Baross u. 74/4. sz. lakás teljes felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés.
 3. Farkasréti u. 21. sz. lakás teljes felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés.
 4. Farkasréti u. 23. sz. lakás teljes felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés.
 5. Ifjúság u. 14. 1/4. sz. lakás teljes felújítása.
 6. Kamaraerdei út 31/3 sorházi lakás felújítása kiköltözést követően
 7. Kamaraerdei út 59.-61. fedélszék és tető felújítása 4 lakást érintő hányadban.
 8. Gáz kazán csere v. létesítés: Beregszászi u. 38. 1/7, 2/11, Ispánki üdülő.
 9. Elektromos felújítás: Ifjúság u. 16. fszt.3, Ifjúság u. 20. fszt. 3, Ifjúság u. 20. 2/7, Lévai u. 31. 7/66, Lévai u. 33. 3/22, Lévai u. 33. 4/31, Lévai u. 33. 4/36, Lévai u. 33. 8/73, Templom tér 15. (Telekuckó).
 10. Épületszerkezeti hibák javítása, részleges felújítás: Clementis u. 10. sz. lakás, Köztemető Ravatalozó épület tetőszigetelése, Patkó u. 9. könyvesbolt portál csere.
 11. Kémények felújítása Kéményseprő szakvélemény előírásai szerint

 

Határidő: 2015. december 22. Kiköltöztetést igénylő felújítások esetében az ütemezés nehézségei: csere-lakás biztosítása és a bérlőkkel történő egyeztetés miatt a megvalósítás 2016. áprilisig áthúzódhat, de a szerződéskötések 2015-ben megtörténnek.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

 

10.) Intézmények 2015. évi felújítási tervének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea: Nagyon részletesen kitárgyalták valamennyi bizottsági ülésen, de úgy gondolja, hogy az intézmények tekintetében jó lenne, ha elhangozna a TV nyilvánosság előtt is, miszerint számos olyan intézmény van, aki gyakorlatilag nem kap semmit, tehát az intézmény-felújítás 0 Ft maradt. Nem azt jelenti, hogy a többieknek nem jár és nem jogos, akik kapnak, de az ő kéréseik s igényeik ugyanilyen jogosak voltak, mint a többieké. Sőt hozzáteszi, volt benne jó néhány olyan, amely elég kisösszegű lett volna, szerinte egy kis elosztással, egy-egy kis összegű felújításnak is nagyon örültek volna, akiknek 0 Ft lett. Úgyhogy a tartózkodása ennek fog szólni, viszont aki szerepel a felújítási tervben, annak azt mondják, ez rendben van, s menjen. Sajnálja azokat, akiknek nem sikerült.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel mindannyian így vannak.

 

Biró Gyula alpolgármester: Megnyugtatásul mondja képviselő asszonynak, azért maradt egy 20 M Ft-os tartalékkeret a váratlan dolgokra. Úgy gondolja, amikor látják ezek számszerű összegét, vissza lehet térni a kisebb felújításokra is.

 

Stift Nándor: Jelen volt jómaga is azokon a bizottsági üléseken, amelyeken abszolút szakmai érvek alapján döntést hoztak. Azt szeretné mondani azzal kapcsolatban, elmondta képviselő asszony a véleményét a szavazás során való tartózkodása mellett, akkor amikor egy szakmai vitában vannak, amelyben képviselő asszony is részese, amikor a bizottság a képviselő asszony által tett érveléseket tolerálja, beleveszi a döntésébe, s utána egy végszavazásnál elfogadja, akkor nem tartózkodna képviselő asszony helyében.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ne presszionálják egymást szerinte, mindenki eldönti, hogy jár el.

 

Császárné Kollár Tímea: Alpolgármester Úrnak jelzi, örül a 20 M Ft összegnek, az általa említett kisebb felújításokkal – ezek szerint ha úgy alakul – akkor tudnak is érdemben beszélni. Stift képviselőtársának elmondja, ő sem szokott beleszólni, hogy mikor, mit szavaz, úgyhogy legyen kedves, képviselő úr se tegye meg. Attól, hogy bizonyos dolgok meghallgatása értő fülekre talált, amelyeket menet közben jeleztek és ez javult is, attól még az előterjesztés minden pontját nem jómaga írta, tehát lehet benne olyan is, amellyel továbbra sem ért egyet. Ha ennyire rossz lenne a helyzet, akkor nemet nyomna, tartózkodni fog.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A viszonylag jó helyzetre való tekintettel tartózkodni fog képviselő asszony, ezt nyugtázták.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottságok javaslatával együtt, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

50/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézmények 2015. évi felújítási tervének elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 6/B melléklet 1. Ingatlan felújítások 4. sor „2015. évi Intézmény felújítások” elnevezésű soron bruttó 150.000.000.-Ft keretösszeg felhasználását az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt 2015 évi intézmény felújítási javaslat szerint az alábbi módosításokkal

 

 • Herman Ottó Általános Iskola: a földszint, az I. és II. emelet lábazatfestésére a zárszámadást követően tér vissza a Képviselő-testület
 • Pitypang Bölcsőde: „Hátsó bejáratnál korhadt korlát helyére kerítés építése, rámpa kialakítása„ a munka megnevezésében csak a korlát cseréje szerepeljen, összeg megjelölése nélkül
 • Mákszem Óvoda: „óvoda burkolat felújítása I. ütem”: a munka megnevezéséhez kizárólag annyi legyen beírva, hogy: csak a szükséges, balesetveszélyes burkolat cseréje, nem az egész udvar
 • Csicsergő Óvoda (Clementis u.): 3 mosdó felújítása szerepeljen (a jelenlegi 2 helyett)
 • Csiky Pihenőkert: Favár lebontása, és az elektromos rendszer felújítása szerepeljen.

 

Amennyiben, a rendelkezésre álló forrás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, akkor a fel nem használt keret terhére a prioritások figyelembevételével engedélyezi a keretösszeg teljes felhasználását és felkéri a Polgármestert a végrehajtására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

11.) Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a KMISB Bleyer Iskolára vonatkozó kiegészítésével, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

51/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak 2015. április 1. hatállyal történő módosítását az alábbi táblázatokban foglaltak alapján jóváhagyja.

 

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskola

helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem6.000
Uszoda6.000
Tanterem2.000
Folyosó 2 db5.080 Ft/hó/db
Aula6.000

 

 

 1. sz. Általános Iskola
helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem8.000
Aula6.000
Könyvtár olvasó2.000
Ebédlő I. box1.000
Nyelvi csoportszoba 3.292.000
Tornaszoba3.500

 

 

Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola

helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem4.6004.700
Fedett kézilabda pálya 4.700
Táncterem2.0002.100
Tanterem1.0001.000

 

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola esetében a külső fedett kézilabdapálya díját 2015. év végéig felül kell vizsgálni.

 

Herman Ottó Általános Iskola

helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem8.000
Műfüves pálya8.000
Tanterem1.000

 

 

Kesjár Csaba Általános Iskola

helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem6.0006.100
Műfüves pálya6.0006.100
Tanterem1.0001.000
Ebédlő3.0003.000
Aula3.0003.000

 

 

Leopold Mozart Zeneiskola

helyiségek megnevezéseNettó bérleti díj Ft/óra
 Tornaterem3.0003.000
 Melléképület – 4. sz. terem8.000 Ft/hó8.300 Ft/hó

 

Fenti helyiségek bérbeadása kizárólag az intézmény alapfeladatait nem veszélyeztető módon, az intézményi szabad kapacitásának terhére kerülhet sor.

Az óradíjas tételeknél minden megkezdett óra egész órának minősül.

 

 1. Azon már meglévő és megkötött szerződésekre, melyek szerződésben foglalt határideje még nem járt le a fenti bérleti díjak nem vonatkoznak.

 

 1. Az önkormányzat éves költségvetési rendeltében soron támogatott budaörsi bejegyzett székhellyel rendelkező sportegyesületek kérelmük alapján, az éves sport-tevékenységükhöz kapcsolódóan, a fenti iskolaépületek tornatermei és sportpályái vonatkozásában 50 %-os bérleti díj kedvezményben részesülhetnek.

 

 1. Fenti bérleti díjak az egyes helyiségek teljes területére vonatkoznak, amennyiben a bérleti szerződés valamely fenti helyiségnek (pl. tornaterem) csak egy egyértelműen körülhatárolt részére terjed ki, úgy a díjat a használt terület arányában kell megállapítani.

 

 1. Az iskolaépületek helyiségeinek (aula, sportpálya, tornaterem) nem iskolai rendezvény céljából történő bérbeadása esetén (pl.: bálok, esküvők, fesztiválok) a bérleti díj egységesen 100.000 Ft + Áfa/ alkalom + takarítási költség.

 

Határidő: folyamatos, 2015. április (tájékoztatás), 2015. december 31. díj felülvizsgálata a Bleyer Jakab N.N.Ált. iskola esetében

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Intézményüzemeltetési osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

12.) Budaörs, Kismartoni u. 45. sz. alatti, Kamaraerdei Közösségi Házban lévő helyiségek hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottságok javaslatai alapján, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

52/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Kismartoni u. 45. sz. alatti, Kamaraerdei Közösségi Házban lévő helyiségek hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a BTG Nonprofit Kft. és a Kamaraerdő Alapítvány között – a Budaörs (belterület) 3567/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2040 Budaörs, Kismartoni utca 45 szám alatti ingatlan bérlete tárgyában, 2007. június 26-án – létrejött bérleti szerződés 2014. július hó 1-jei hatállyal történő meghosszabbításához az alábbiak szerint módosított – egyebekben változatlan – tartalommal:

 

 • A határozott időtartam 2019. február hónap 09. napjáig tartó határozott időtartamra meghosszabbodik.
 • A bérleti díj mértéke – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 42/2015.(III.18.) PEB sz. határozatában megállapított 2.085,-Ft/m2+ÁFA/hó árat alapul véve – szakaszosan kerül meghatározásra, ennek megfelelően a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától (2014. július hó 1. nap) kezdődő időszakra a 12 m2 alapterületre számított bérleti díjat, a szerződésmódosítás érvényes létrejöttét (aláírását) követő időszakra – a 3. sz. mellékletben feltüntetett – 3 m2 alapterületre számított bérleti díjat köteles a bérlő bérbeadónak megfizetni.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint vagyonkezelőt az 1. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés módosítására.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budaörs (belterület) 3567/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2040 Budaörs, Kismartoni utca 45 szám alatti ingatlan jelenleg használaton kívüli, üresen álló területei hasznosítási lehetőségeit vizsgáltassa meg.

 

Határidő: a szerződésmódosításra a döntést követő 30 nap

a vizsgálatra a döntést követő 60 nap

Felelős: Polgármester, BTG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, BTG Nonprofit Kft.

13.) Hozzájárulás az Esély Szociális Társulás használatába adott ingatlan továbbhasznosításához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

53/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Hozzájárulás az Esély Szociális Társulás használatába adott ingatlan továbbhasznosításához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esély Szociális Társulás előzetes tájékoztatását elfogadja, és a 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti (1036/34/A/100 hrsz.) ingatlan egy helyiségének a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Budakörnyéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére történő továbbhasznosítását tudomásul veszi.

 

Határidő: a döntés közlésére és a szerződés megkötésére 40 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

14.) A Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségének bérbeadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő fordult ezzel a kérelemmel a testülethez.

Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Hauser Péter: A kérelemben az szerepel, miszerint a 2. sz. faház emeleti helyisége komfortos alapterülete mintegy 18 m2. Mennyi ez a mintegy 18 m2?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Valószínűleg 17,85 m2, tehát mintegy 18 m2 alapterületű. Egy faházról van szó, amelynek pontosan kimérhetik a területét, de itt csak megközelítőleg írták.

 

Hauser Péter: Ha jól tudja, ezek ikerfaházak, tehát mindegyik ugyanolyan. A képviselőcsoportjuk is pont az emeleti helyiségben van, épp most állnak padlóburkolat beszerzés előtt, pontosan 6,8 m x 4,2 m, tehát a mintegy 18 m2 az pontosan 28 m2 alapterületnek felel meg. Ha most ezt leosztja a 9.450 Ft/ÁFA/hó bérleti díjjal, az 337 nettó Ft/m2/hó összegre jön ki. Megmondja őszintén az egyik szeme sír, a másik kacag, mint az öreg királynak. Az egyik szeme azért sír, mert 337 Ft összegért adnak oda egy irodát, amelyről azt gondolja, egy nagyon jelképes összeg. A másik szeme azért nevet, mert végre itt lesz az országgyűlési képviselő s talán most már szembesülni fog ezekkel a dolgokkal, amelyek itt Budaörsön történnek, mert a faház a Budapesti úton van, tehát látni fogja, mennyivel növekedett meg a forgalom, habár az ablakok nem oda nyílnak, de reméli, most már a város érdekeit is jobban fogja képviselni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami a m2 árat illeti, ezen jómaga is gondolkodott. Valószínűleg arról lehet szó, hogy az építéshatósági engedélyeknél csak az 1,90 alatti területek számítanak és gondolja, itt is az lehetett, de nem tudja megsaccolni, hogy jelen esetben ez mint jelent. Tehát sátortetős az épület és emiatt nem mindenhol éri el az 1,90-et. Számára az sem lenne probléma, ha az országgyűlési képviselő ingyen kapná az ingatlant használatba. Ami miatt ezt nem tehetik meg, az az Állami Számvevőszék egy korábbi döntése, amely szerint piaci alapon kell biztosítani és a pártok saját ügye, hogy ezeket hogyan finanszírozzák. Ezeket az ügyeket ne firtassák, mert az megint messzire vezetne. Azt kéri, nézzék meg a pontos m2-t, nehogy ebből félreértés legyen.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Polgármester Úr elmondta, hogy a hasznos alapterületet lehet a bérleti szerződésnél alkalmazni, ez pedig a tetőtér esetében 1,90 m magasságnál kell számítani. Tehát az alapterülete az emeleti helyiségnek, ahova a padlóburkolat kerül az nagyobb, de a hasznos alapterület ekkora. Ellenőrizni fogják pontosan még egyszer.

 

Stift Nándor: Egyetért azzal, amit polgármester mond, miszerint az országgyűlési képviselő kapja meg ingyen, jöjjön és tegye meg a dolgát a legjobb tudása szerint. Azt is elfogadja, amit polgármester elmondott. A forgalomnövekedéssel kapcsolatban amit képviselőtársa elmondott, hozzáteszi, legutóbb amikor az országgyűlési képviselő úrral találkozott, az pont ez a terem volt s pont arra a testületi ülésre jött be, amikor arról tájékoztatta akkor FIDESZ-KDNP többségében lévő képviseletet és még meg is csapkodta az asztalt, hogy ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Budaörs legyen a járási hivatal és ne Budakeszi. A Parlamentben Budakeszire szavazott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez nem feltétlenül tartozott ide, zárják le ezt a kérdést.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

54/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségének bérbeadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségének Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő részére történő bérbeadásához az alábbi tartalommal:

 

 • A bérleti szerződés határozott időtartama Csenger-Zalán Zsolt jelenlegi országgyűlési képviselői mandátuma megszűnésének időpontjáig terjed,
 • a bérleti díj mértéke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 43/2015.(III.18.) PEB sz. határozatában megállapított 9.450,-Ft+ÁFA/hó.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő:       a szerződésmódosításra a döntést követő 30 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

15.) Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2015. évi költségvetés alapján

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság valamint a Frankhegyi Részönkormányzat javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

55/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2015. évi költségvetés alapján

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a BTG Nonprofit Kft-vel 2011.március 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése mellett, a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott keretek és a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés keretében 2015. március 31-ig teljesített szolgáltatások összegével csökkentett kereteket tartalmazó, 2. számú melléklet szerinti új közszolgáltatási keretszerződés megkötését.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

 

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2015. április 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

 

16.) Budaörs (belterület) 9359 és 9329/2 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont az őszibarackfák ültetése kapcsán merült fel. Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság valamint a Frankhegyi Részönkormányzat javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

56/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs (belterület) 9359 és 9329/2 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 9359 és 9523/2 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat alapján bérbe adja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 9359 és 9523/2 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadására az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás és a 2. sz. mellékletét képező pályázati anyag szerinti nyilvános pályázatot kiírja, a minimális bérleti díjat 50,-Ft+Áfa/nm éves díjban határozza meg.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

17.) Intézményi alapító okiratok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel összefüggésben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát azzal, hogy a határozati javaslatok közül az első 7 pontról döntenek, a 8. pont okafogyottá vált. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a fent jelzett pontosítással, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

57/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézményi alapító okiratok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel összefüggésben

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörsi Latinovits Színház és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (1/a, 1/b és 2/a, 2/b sz. mellékletek) jóváhagyja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színháznál két státuszt (gazdasági vezető és könyvelő) megszüntet, a gazdasági vezetői státuszt 2015. április 1-jével, a könyvelői státuszt 2015. május 1-jével.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál egy státuszt (gazdasági vezető) megszüntet 2015 április 1-jével.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát (Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Osztály) két fővel megemeli 2015. április 1-jével.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Budaörsi Latinovits Színház és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár gazdasági szervezetének feladatait 2015. április 1-jétől a Polgármesteri Hivatal lássa el.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál megszüntetett gazdasági vezetői álláshelyhez kapcsolódó időarányos előirányzatokat elvonja és beépíti a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a következők szerint:

 

A Budaörsi Latinovits Színház költségvetésében a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 3.140 eFt-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzat 818 eFt-tal és az Egyéb munkaadót terhelő járulékok előirányzat 39 eFt-tal csökken, a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár költségvetésében a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 2.551 eFt-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzat 659 eFt-tal és az Egyéb munkaadót terhelő járulékok előirányzat 39 eFt-tal csökken, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 5.691 eFt-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzat 1.477 eFt-tal és az Egyéb munkaadót terhelő járulékok előirányzat 78 eFt-tal nő.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színháznál megszüntetett könyvelői státuszhoz kapcsolódó személyi juttatásokat , valamint az azt terhelő munkaadói járulékokat az intézmény költségvetéséből elvonja és általános tartalékba helyezi az alábbiak szerint:

Az intézmény költségvetésében a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 1.222 eFt-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzat 303 eFt-tal és az Egyéb munkaadót terhelő járulékok előirányzat 35 eFt-tal csökken, ugyanakkor az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék nő 1.560 eFt-tal.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt munkamegosztási megállapodás tervezetet jóváhagyja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor, az előirányzat módosítások átvezetéséről intézkedjen.

 

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda, Polgármesteri Kabinet, Humánpolitikai Iroda

 

 

18.) A Jókai Mór Művelődési Központ státusz módosításának jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

58/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Jókai Mór Művelődési Központ státusz módosításának jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Központ (Közösségi Ház) létszámát és státuszait 2015. április 1-jétől az alábbiak szerint jóváhagyja:

 

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – igazgató (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – igazgató helyettes (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – vezető (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)

– 1 fő műszaki ügyintéző (8 órás)

– 2 fő karbantartó-gondnok (8 órás)

– 1 fő karbantartó-gondok (6 órás)

– 2 fő takarító (8 órás)

– 1 fő takarító (8 órás)

– 1 fő gazdasági ügyintéző – pénztáros (8 órás)

Összesen: 13 fő (státusz 12,75)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda,

 

 

19.) Az óvodai felvételi rend városi szabályai és működtetői javaslat az iskolai felvétel helyi szabályaihoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

59/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Az óvodai felvételi rend városi szabályai és működtetői javaslat az iskolai felvétel helyi szabályaihoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2015. április 1-jei hatállyal a budaörsi óvodai és általános iskolai felvételi eljárásrendet a melléklet szerinti tartalommal.

 

Határidők:     2015. április 1.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

20.) Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondja, az egyeztetés megtörtént, s mind az az egyházközség, mind az egyházmegye, mind az intézmény vezetése egyetért az előterjesztéssel. Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

60/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2015. április 1-jei hatállyal a Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság által fenntartott Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint Budaörs Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodást, a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Határidők: Együttműködési megállapodás hatálybalépése: 2015. április 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

21.) A közművelődési intézmények és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2014. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

61/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A közművelődési intézmények és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2014. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budaörsi Sport Club 2014. évi elszámolását 105.000.000 Ft helyett 103.500.000 Ft-tal fogadja el. Felszólítja a Budaörsi Sport Club elnökét, hogy a formai hibás számlák miatt 1.500.000 Ft-ot, 2015. március 31-éig utaljon vissza Budaörs Város Önkormányzat bankszámlájára.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt, a 2014. évben önkormányzati támogatásban részesült Támogatottak elszámolását és beszámolóit jóváhagyja és elfogadja.

 

1.Budaörs Fesztivál12.000.000 Ft
2.Budaörsi Diáksport Egyesület49.500.000 Ft
3.Budaörs Rádió (Hunicom Kft.)33.500.000 Ft
4.Vivart Zeneművészeti Egyesület14.000.000 Ft
5.Szt. Tarzíciusz Egyesület működés1.000.000 Ft
6.Szt. Tarzíciusz (Budaörs Advent) – maradvány 69.292 Ft10.000.000 Ft
7.Liver 3 és FC16.400.000 Ft
8.Budaörsi Goldtimer Alapítvány5.000.000 Ft
9.BULAKE5.400.000 Ft
10.Régiségbúvár Egyesület (Régészeti Kiállítás)10.000.000 Ft
11.Régiségbúvár Egyesület (Csiki Pihenőkert)10.000.000 Ft
12.Régiségbúvár Egyesület (Csiki Pihenőkert) karbantartás1.000.000 Ft
13.Illyés Gyula Gimnázium (animációs fesztivál)5.500.000 Ft
14.Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület9.000.000 Ft
15.Vivace Táncgála, működés1.800.000 Ft
16.Budaörs Televízió48.000.000 Ft
17.Caritas Alapítvány1.000.000 Ft
18.Pro Musica Kórus4.890.000 Ft
19.Lyra Dalkör2.300.000 Ft
20.Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncegyüttes)3.450.000 Ft
21.Széll Kult. Egyesület (Budaörs Néptánc)3.450.000 Ft
22.Budaörsi Fúvószenei Egylet1.900.000 Ft
23.Piros Rózsa Dalkör1.450.000 Ft
24.Budaörsi Művészek Egyesülete5.000.000 Ft
25.Aramis SE21.000.000 Ft
26.Óvárosért Egyesület1.000.000 Ft
27.Starkiss Kft. (Budaörsi Info) – két szerződés6.000.000 Ft
28.Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület1.688.000 Ft
29.Sportcentrum működtetésének támogatása BSC 1924 Kft27.200.000 Ft
30.Budaörsi Labdarúgó Kft (felnőtt labdarúgás)58.800.000 Ft
31.Budaörsi Napló6.000.000 Ft
32.Budaörsi Vigasság – Kőporossy Bt.4.500.000 Ft
33.Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Fesztivál)6.350.000 Ft
34.Wudersch Média – Új Lap6.000.000 Ft
35.Zöldkör Egyesület1.600.000 Ft
36.Budaörsi Kézilabda50.000.000 Ft
összesen445.678.000 Ft

 

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet / Pénzügyi Iroda

 

 

 

22.) Civil szervezetek 2014 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előző napirendnél érdemes elmondani, hogy 445.678.000 Ft összegről számoltak be a szervezetek, közművelődési intézmények. Azt gondolja, hogy érdemes ezt a számot ízlelgetni és összehasonlítani az ország más településein az ilyen jellegű településekkel. Míg a mostani napirendi pontnál 11. 501 e Ft összegről van szó.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

62/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek 2014 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2014 évi elszámolásait elfogadja:

 

AlapítványElszámolt önkormányzati támogatás  2014 év
1.A XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány300 000 Ft
2.Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány720 000 Ft
3.Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány370 000 Ft
4.Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány360 000 Ft
5.Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány340 000 Ft
6.Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány1 000 000 Ft
7.Erős Várunk Alapítvány1 000 000 Ft
8.Fenyves Kuckó Gyermek Alapítvány298 000 Ft
9.Gyermekeinkért Közösen Alapítvány1 000 000 Ft
10.Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány600 000 Ft
11.Illyés Gimnázium Alapítvány1 000 000 Ft
12.Írisz Alapítvány999 000 Ft
13.Karizma Alapítvány985 000 Ft
14.Leopold Mozart Z. Alapítvány454 000 Ft
15.Művészet a Nemzetért Alapítvány565 000 Ft
16.Pro Ecclesia Alapítvány800 000 Ft
17.Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány370 000 Ft
18.Vicus Teuto Örökségvédelmi Alapítvány100 000 Ft
19.Zászlótudományi Alapítvány240 000 Ft

 

Határidő: azonnali (tájékoztatás)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

23.) Helyi kiadványok megjelentetését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

63/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi kiadványok megjelentetését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok megjelenésének támogatására, a melléklet szerinti 2015. évi pályázati felhívását.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó – melléklet szerinti -, 2015. évi pályázati felhívást tegye közzé.

 

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős:         polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Kabinet Iroda

 

 

24.) Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi ponthoz módosító indítvány érkezett. Ismertette a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea: Bizottsági üléseken is elmondta, de nyilván szeretné a nyilvánosság előtt is megismételni. Az egyik módosító indítványa, amelyet leszavazott a többség, az az volt, hogy a pályázati kiírás úgy történt meg mindkét esetben, miszerint a „budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívások esetén, miszerint csak olyan pályázó lehet pályázati kritériumként, akinek nyomtatott sajtóterméke mindenképp van s hozzá vagy van vagy nincs internetes felülete. Több helyen elmondta, ha valaki a nyomtatott sajtótermékek barátja, azt aki ismeri, hogy mivel foglalkozott évtizedeken keresztül, az tudja, hogy neki ők a barátai, de jelen esetben azt gondolja, ne zárják ki az internetes portált a lehetőségből. Ha valakinek csak internetes portálja van, az is pályázhasson. Az, hogy a pályázata nyer vagy nem, az nyilván a döntéshozókon múlik, de a lehetőséget jómaga megadná. Jelen pillanatban azzal a kritériummal, hogy 2014. január 1. napja óta szerepelnek sajtótermékként… stb. feltétellel – úgy tudja – 4 sajtótermék van Budaörsön, aki pályázhat. Tehát 4-ből egyet emiatt kizárni, nem tartja szerencsésnek. Ez nem minősíti a sajtóterméket, a sajtóorgánumot, ez csak úgy gondolja így igazságos. Tehát erről szól az egyik javaslata, a másik javaslata is, miszerint mindkét pályázati felhívásban egy pályázó által maximálisan elnyerhető összeg 3 M Ft módosuljon 2 M Ft-ra. Sokszor elmondta, abból indult ki, mivel 4 pályázó van, nem tudják hányan fognak pályázni, nem tudják, hogy a pályázatuk sikeres lesz-e, mindennek megfelelnek-e. Szerinte a 2 M Ft is elegendő plafon a pályázatra már csak azért is, mert két különböző helyre lehet különböző témakörben pályázni. Tehát ha valaki jó pályázatot ír, jól határozza meg, hogy mit hogyan szeretne, minden kritériumnak megfelel, akkor mindkettő pályázatból kaphat az ő olvasatából 2 M Ft összeget, az eredeti előterjesztés szerint 3 M Ft-ot. Ennek a mezsgyéjén kéri a képviselőtársait, hátha meggondolták magukat a bizottsági ülés óta s támogatják legalább az egyik javaslatát, meglátják. Úgy gondolja, hogy az általa benyújtott javaslatok az igazságosságot próbálják meg jobban biztosítani.

 

Sokolowski Márk: Egyetérteni tud képviselő asszony módosító javaslatával. Sajnos megelőzte őket, de – természetesen – ahogy a bizottsági jegyzőkönyvekből is kiderül, nagyjából nekik is a gondolataik hasonló módon fogalmazódtak meg a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgármester Úr március 15-i beszédéből idéz egy sort, amely nagyon megfogta: „Ha a sajtó csak szavakban szabad, akkor nincs aki ellenőrizze a hatalom birtokosait, ez pedig mérhetetlen korrupcióhoz vezethet.” Ezzel teljes mértékben egyet tud érteni, épp ezért úgy gondolja, a módosító javaslat ezt a kérdést kiigazítja, illetve minden olyan sajtóterméket a pályázat hatálya alá von, amely budaörsi híreket jelentett meg, illetve nem zár ki semmi olyan hírportált, akinek nincs nyomtatott verziója.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Örül, hogy a március 15-i beszéde elindította a gondolkodást, mert szerinte van értelme a sajtószabadságról gondolkodni a FIDESZ-KDNP-nek, de majd ezt kifejti később.

 

 1. Bakó Krisztina: Ez esetben viszont nem szeretné Polgármester úr kenyerét elvenni a sajtószabadság iránti gondolatainak kifejtéséről. Néhány konkrétumra szeretne rávilágítani: az a bizottság, amelyre Császárné Kollár Tímea hivatkozott az imént, annak a bizottságnak jómaga az elnöke. Ott is elmondta, de miután nyilván nem olvas mindenki jegyzőkönyveket, elmondja még egyszer: a város pályázatában lévő kitételek, amelyeket képviselőtársa beidézett, elsősorban azért kerültek megfogalmazásra, hogy a város polgárainak lehető legszélesebb körét tudják elérni. Ezért szeretnének olyan sajtótermékeket, sajtóorgánumokat támogatni, pontosabban pályázhatóvá tenni számukra a támogatási összegeket, amelyek valamennyi lakóhoz el tudják juttatni az üzenetüket. Úgy érzi, akik ma nyomtatott sajtóból tájékozódnak, azok a lakosok idősek, akiknek a szokásrendszerében nem illeszthető a számítógépes online tájékozódás, nemcsak hogy a szokásrendszerében nem, de nagy valószínűséggel a legtöbbjüknek még számítógépük sincs. Az édesanyja például 78. életévét tapossa, neki sincs számítógépe, nem is tájékozódik számítógépes alapon, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy nyomtatott sajtóterméket ki tudjon adni mindenki, aki az önkormányzat illetve a város híreit az önkormányzat támogatásával szeretné eljuttatni a lakosokhoz.

Az összegekkel kapcsolatban azt mondta az imént képviselőtársa, miszerint elegendő 2 M Ft. Véleménye szerint a 0 Ft is teljesen rendben lenne adott esetben ha el tudná tartaná magát egy helyi orgánum. Az, hogy miért sikerülhet ez valakinek, miért nem, az egy másik kérdés, gazdasági téma, ebbe most nem menne bele. Sokall minden olyan összeget, amely nem megfelelő helyre megy, pl. a 80 Milliárd Ft-os támogatás az állami médiában szerinte nem megfelelő helyre megy, mert ebből a 80 Milliárd Ft-ból sem sikerül a vezérlőben egy megfelelő gombot megnyomni és egy megfelelő színvonalú tájékoztatást létrehozni. Azért szeretnék pontosan megnézni, hogy olyan sajtóorgánumok kapjanak támogatást az önkormányzattól, amelyek erre alkalmasak, méltóak és meg tudnak felelni a pályázati feltételeknek.

 

Simándi Szelim: Először is szeretne egy félreértést tisztázni, vagy legalább is úgy tűnik számára, hogy félreértés van még mindig a bizottsági ülések ellenére. Két pályázatról beszélnek: az egyik arról szól, hogy az önkormányzat munkájával kapcsolatos hírek, információk jussanak el a lakosokhoz, a másik általában a budaörsi élettel kapcsolatos, helyi kulturális rendezvények, civil szervezetek működése, stb. Azt hitte, sikerült ezt a félreértést tisztázni, ehhez képest mégis itt van a módosító javaslat, amely azt irányozná elő, amely szerint aki az egyiken indul, a másikon ne indulhasson. Ennek ilyen módon nem igazán látja értelmét.

Az elmúlt években volt egy olyan gyakorlat a képviselő-testületben a korábbi képviselő-testületek által, hogy nem egy egységes rendszerben kezelt a média támogatásokat, hanem ki éppen, mikor, hogyan tudott kijárni lobbizással valamit egy médiumnak, akkor azt a támogatást vagy sikerült megkapnia, vagy nem sikerült megkapnia. Olyan is előfordult, miszerint úgy kapott egy helyi média támogatást, hogy azt nem is kérte. Eléggé kilógott a lóláb, hogy itt valamilyen politikai döntésről lehet szó. Azért örül, hogy ebben a formában került eléjük ez a javaslat, mert ez egy átlátható, egyértelmű elvek mentén teszi lehetővé a pályáztatást és a döntéshozatalt. Mindenki számára nyilvánosak ezek a szempontok s nem változnak az év folyamán. Tehát nincs arra mód innentől kezdve, hogy akár a támogatás lehetséges belebegtetésével és mézes madzagként való húzogatásával lehessen befolyásolni a médiumokat akár oly módon, hogy a pályázat híján elnyert összegekkel később akármi történhet vagy céltartalékban tartja a testület és így próbálja szorongatni, vagy legalább is olyan érzetet kelteni, mintha szorongatná a helyi médiát. Ezért nagy előrelépésnek tartja azt, hogy ez mostanra leírt szabályok, egyértelmű feltételek mentén tud történni, mert valóban szükségesnek tartja, hogy a piac szűkössége miatt legyen támogatva a helyi média.

 

Császárné Kollár Tímea: Simándi képviselőtársának mondja, ilyen módosító indítványt soha nem nyújtott be, s most sem. Nem tudja, hogy mi az oka a fejcsóválásnak. Az, hogy kizárja a kettő egymást, ilyen javaslatot be sem nyújtott, fel sem tette a kérdést, sőt továbbmegy: meg sem szavazta, amikor volt erről szó. Tehát ez nem az ő asztala, ezt ne egymással beszéljék meg. Neki elég határozottan ez a kettő volt akkor is és most is. Bakó képviselőtársának jelzi, igen teljesen érti, hogy a nyomtatott sajtó mindenhez eljut, ennek ellenére nem látta a pályázat benyújtására jogosultak körében olyan kritériumot, hogy pl. 10.000 példányban kell megjelennie egy általuk támogatott lapnak, az biztosítja nyilván egy teljes körű lehetőséget, ebben azért meg tudnak állapodni, ha minden postaládába jut havonta egy. Ezért gondolta azt, miszerint nem feltétlenül igaz az, hogy mindenkihez eljut egy sajtóorgánum, amely ezer példányba jelenik meg s semmivel sem kevesebb embert ér el, – gondolja – mint egy online felület, amely annyi emberhez ér el, mint ahányan internet eléréssel bír. Ami még nagyon fontos, csak azzal hogy nyer valamennyit egy online sajtóorgánum vagy nem nyer, lehet, hogy nem is pályázik, azzal nyilván nem zárja ki a nyomtatott sajtóorgánumokat. Ezért van maximalizálva az eredeti felhívásban 3 M Ft-ban, a módosító javaslatában 2 M Ft-ban az elnyerhető támogatás, hogy még véletlenül se történhessen meg, hogy bármelyik pályázatnál valaki elviszi az egész összeget.

 

Löfler Dávid: Kimondja, amiről beszélnek. A www.minalunk.hu -ról van szó, amelynek nincs nyomtatott formában megjelenő példányszáma. Ez okán túl kritikus volt, vagy nem tudja, mi volt a probléma velük, de ők nem tudnak majd pályázni, ha ez a módosító indítvány nem megy át. Szeretné kérni, hogy a testület fontolja meg Császárné Kollár Tímea képviselő módosító javaslatát, hogy ők is pályázhassanak.

 1. Kisfalvi Péter: A kollégái egy kicsit elvették a kenyerét, de a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén is elmondta a FIDESZ-es kollégáknak, ezt a nagy szabadságharcot jó lenne, ha először a Kormány felé intéznék s velük beszélnék meg, mert ahogy az országos médiatámogatás áll, az eléggé csúfos azt hiszi, különösen ha ilyen nagy szabadságharcokat akarnak folytatni. Ami pedig a helyi ügyeket illeti az előbb elhangzott www.minalunk.hu oldalról úgy tudja, nem is pályázott soha és nem is akart.
 2. Bakó Krisztina: Még egyszer szeretné az alapelvet elismételni: tényszerűség – csak olvassa, nehogy elrontsa azt a három mondatot, biztos ami biztos – részrehajlás mentesség és maximális elérés. Ezek azok az elvek, amelyben azt hiszi, mindannyian megegyezhetnek. Ez egy nagyon fontos alapkritérium. Az imént elhangzott, legyen 10.000 példány egy lapnak, akkor fog mindenkit elérni, ez biztosítja a maximális elérést, akkor nagyon nehezen tudnának támogatni egy olyan sajtóorgánumot, amelynek reklámbevétele kevésbé van. Ezért mondta, a 0 Ft s hogy mekkora támogatás, ebbe most ne menjenek bele, ki hogyan tud talpon maradni, 10.000 példány kiadásának a havi nyomdaköltsége 2 MFt. Ez nagyon sok pénz. Ha maximalizálják az elérhető összegeket és a 10.000 példány kritériumot képviselőtársa fenntartja, akkor viszont a kettő nem tud logikailag összejönni. Még egy nagyon fontos dolgot szeretett volna elmondani: amikor még nem volt képviselő, akkor számára nagy öröm volt, hogy Budaörs nem megy abba az irányba, s képviselőként is ezt szeretné a továbbiakban támogatni: ne csináljanak egy „polgármester híradót”. Ne legyen az önkormányzatnak egy darab saját lapja, amelyben folyamatosan csak az van, hogy ki, mit, miért csinált a testületből, a polgármester erre járt, arra járt, itt leszakított egy virágot, ott pedig mosolygott a gyermekeknek és megsimogatta a buksijukat. Nagyon fontosnak tartják, hogy sokféle legyen. Nem akarnak ebbe beleszólni. A személyes véleménye az – nem érti a felhördülést – sajtószabadság esetén semmilyen pártnak, senkinek nincsen keresnivalója a média területén, ezért a pályázatot nyílttá kell tenni. Ennyi az egész, az alapelvek le vannak szögezve, de ha még egyszer el kell mondja, akkor elmondja még egyszer ezt a három pontot, de inkább nem húzza ezzel az időt. Elmondták a főbb érveiket, szerinte ez teljesen világos és érthető.

Császárné Kollár Tímea: Mindezen hozzászólásokat érti, csak nem ezt mondta. Pont azt mondta, hogy az online-nal lehetőséget adnak annak is, akinek nincs. S nem azt mondta, hogy 10.000 példányban kell beszórni, csak azt mondta, olyan kritérium nincs meghatározva, miszerint az a cél, hogy minél több emberhez maximálisan eljusson egy sajtótermék, nem határozták meg, hogy ez hány példány legyen, kinek van internet elérhetősége. Tehát elég fura, hogy jómaga aztán biztos nem liberális, itt nála szerinte csak leginkább azok vannak, mégis jómaga mondja azt, hogy adjanak teret egy módosító indítványban mindenkinek. Ezzel ezt a vitát le is zárta, mindenki szavaz, ahogy szeretne. Itt lóg ki egy kicsit a lóláb, hogy most a nyitásról van szó vagy valakinek a kizárásáról, de még ezt sem mondja, mert azt sem tudják, hogy a minalunk.hu pályázni fog-e vagy sem. Egy olyan módosító javaslatot adott be, amelyben minden mostani sajtóorgánumnak lehetőséget ad a pályázásra Budaörsön.

Wittinghoff Tamás polgármester: Már kezdett örülni, hogy vége lesz a vitának. Most lezárta az ülést, s a rendkívüli ünnepi ülést követően innen fogják folytatni.

 

SZÜNET

1100 órától Ünnepi testületi ülés

Szünet után

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A szünetet megelőzően ott tartottak, hogy két képviselő neve szerepelt a monitoron, aki hozzá kívánt szólni. Nem emlékszik pontosan, kik voltak ők s hogy kívánnak-e a továbbiakban is hozzászólni. (közbeszólás) Akkor miután több hozzászóló nincs, zárásként néhány gondolatot tessék neki megengedni, hogyha lehetséges. Érdeklődéssel figyelte, hallgatta végig ezt a beszélgetést s egészen meglepő volt, hogy fel is merült az egyik sajtóorgánum, a minalunk.hu, amelyet jómaga is nagy élvezettel szokott olvasgatni nemcsak azért, mert jó látni, hogy a nyelvi nehézségekkel mennyire nem sikerül megküzdenie helyesírásilag az adott oldalon, de tegnap nagyon szórakoztatónak tűnt számára az, ami a Kőhegy kapcsán mindenféle – hogy is mondja – Simicskai magaslatokba emelkedett az újság. Úgy szól egész pontosan a cikk: „Régi mondás szerint – itt utcalányt mondana a leírt „k” betűs szó helyett –  utcalány úgy kezdi a karrierjét, hogy nem tudja mit akar.” Jómaga sem tudja, mit akart ezzel az újságíró, úgy folytatja, hogy ez a prostituálódási folyamat érhető tetten a kőhegyi építkezés kapcsán. Biztos nagyon választékos lehet az, aki ezt a cikket írta és egészen biztos, hogy újságírói magaslatokba emelkedett. Szerinte nincs azzal semmi baj, ha ilyen különféle szórakoztató médiumok megjelennek a városban s ezek virágozzanak is, erre van közönség. Hát lelkük rajta. Mégis azt gondolja, az önkormányzatnak semmiképpen nem lehet célja, hogy azt üzenje, miszerint vállalkozz kockázatmentesen, majd az önkormányzat úgyis kifizeti a vállalkozást, ha ez nem sikeres. Nyilvánvaló, hogy nem teheti meg azt sem az önkormányzat, hogy nyilvánvaló pártok által létrehozott, pártkötődésű médiumokat támogat. Most ezt nem erre a médiumra mondta, természetesen általánosságban beszél. A sajtószabadság alapvetően is az az állapot, s szó szerint próbálja idézni a definíciót: amikor a sajtó munkatársai maguktól, csupán saját szakértelműkre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Budaörsön e tekintetben a helyzet jó, színes a paletta s senkit semmilyen korlátozás nem érint, ez nem mondható el a magyar, nemzeti viszonylatban. Kiegészíthetik azzal is, ha például egy médiumnak azért is küzdeni kell, hogy a frekvenciáját megtartsa. Hát az sem biztos, hogy a sajtószabadságnak a legbiztosabb jele vagy ha korlátozzák a hozzáférést, például az a rádió, amit szokott hallgatni, régen az egész országban fogható volt, mostanában Székesfehérvárnál eltűnik, mert nem kapott olyan lehetőséget, hogy elérhesse, ezért aztán interneten próbálják meg hallgatni. Tehát túl azon, hogy országos szinten olyan módon manipulált és egyoldalúvá vált nemcsak a médiumok támogatása, hanem a működési lehetőségeik korlátozása, hogy a Riporterek Határok Nélkül újságíró, jogvédő szervezet legújabb februári jelentése szerint Magyarország az elmúlt 5 évben 42 helyet csúszott vissza a demokrácia és a sajtószabadság helyzetét értékelő világranglistán. Nyilvánvaló, hogy erről is ki fog derülni, hogy valami ócska, bolsevik baloldali vagy liberális ármány és ez a nemzetközi szervezet – amely egyébként tekintélyes szervezet – az elmúlt 8 év magyarországi politikusai befolyásolása alatt áll. De azért ezt ne higgye el senki, hogy ez így van. Nos hogy ki mit gondol egyébként arról, hogy ez az előterjesztés milyen tartalmú, egy korábbi hírről szeretne beszámolni, ezt olvashatták évekkel ezelőtt: „Lemondott a FIDESZ kommunikációs posztjáról Meszleny László, aki ezt saját maga jelentette be.” Hogy ez most itt miért hír? Pusztán azért, mert néhány évvel ezelőtt egy Városmarketing Kft-t akart létrehozni a testület, amikor még többségben volt a FIDESZ-KDNP, s ezt az embert nevezte ki ügyvezető igazgatónak gondolja a sajtószabadság és az objektív tájékoztatás jegyében. S az évi több 10 MFt, mintegy 50-60 MFt-os kiadást jelentett volna. Azon az állásponton voltak, hogy az önkormányzat ne csináljon önkormányzati lapot, amelyben a nagyérdemű azt láthatja, hogy a polgármester átadja, a polgármester kitüntette, a polgármester elmondta, az ünnepségen megkoszorúzta, stb., mert ennél szomorúbb, fájdalmasabb és egyoldalúbb tájékoztatás nehezen létezik. Ma így néz ki egyébként az ország önkormányzati újságjainak a jelentős része. Ezt semmiféleképpen nem szerették volna s épp ezért nem gondolja azt, hogy az önkormányzatnak túl azon, amely ebben az előterjesztésben szerepel – nevezetesen hogy tájékoztatási kötelezettsége van – nagyon sok lehetősége és feladata lenne, sőt a kötelezettsége szerint az, hogy ennek tegyen eleget és ne egy piaci szférát próbáljon olyan szinten felnyitni, hogy onnantól kezdve semmiféle felelőssége azoknak, akik ezt a feladatot ellátják, ne legyen. Úgyhogy azt gondolja, amikor sajtószabadságról és médiahelyzetről beszélnek, még mielőtt megpróbálnak olyan dolgokat állítani, amelyek egyébként nem állják meg a helyüket, érdemes egy olyan kitekintést tenni, vajon náluk országosan ez a helyzet hogyan néz ki, szabad-e hirdetniük állami cégeknek, egyébként ellenzékinek nevezett médiumokban, hogyan néz ki a reklámadó kérdése, hogy ebből milyen viharok, botrányok voltak, ezen egy kicsit elgondolkozni. S utána végiggondolni azt, hogy vajon ez milyen szinten képezhető le a város szintjére. Ezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert úgy érzi, ezek a kérdések nagyon nincsenek a helyükön és miután a napirend elején éppen a március 15-i beszédére hivatkozott talán Löfler képviselő úr, fontosnak tartja, hogy világos legyen, jómaga mire gondolt a sajtószabadság tekintetében.

Most szavazás következik. Császárné Kollár Tímea képviselőnek voltak módosító javaslatai. Felteszi szavazásra Császárné Kollár Tímea által megfogalmazott I.a., I.b. és II. pontok módosításait, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 10 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

64/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Módosító javaslat elutasítása (Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Császárné Kollár Tímeának az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” és a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázati felhívásokra vonatkozó módosító javaslatait.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

65/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására – a melléklet szerinti
 • „ Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című, illetve
 • ”Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázati felhívásokat.
 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívásokat tegye közzé.

 

Határidő: a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

25.) Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea: Szeretné megköszönni a bizottság ülésén elhangzott hozzászólásokat, neki nagyon jól esett. Egy négysoros idézet jutott eszébe akkor, amelyet most szeretne elmondani. Reményik Sándor verséből idéz: „S gyermeketek az iskolában, Ne hallja szülője szavát? Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor most kivételesen veheti úgy, hogy a képviselő asszony pozitívan értékelte az előterjesztését? Azért ezt szeretné kicsit árnyalni. A dolog úgy indult, hogy az Illyés gimnáziumnak volt az 50. évfordulós rendezvénye, s ott találkozott az igazgató úrral, aki kapcsolatot tart a Kárpát-medencei intézményekkel, többek között a beregszászi Bethlen Gábor Gimnáziummal. Az igazgató úr azt mondta neki, hogy az egész évre a magyar államtól a Bethlen Alapítványon keresztül 150.000 Ft-ot kapnak. Ehhez nem tesz hozzá semmit, csak azt kéri az itt helyet foglaló három FIDESZ-KDNP-s képviselőtől, próbálják elérni azt, amilyen arányban az 1 MFt aránylik a város költségvetéséhez, az ország költségvetéséből is ilyen arányban kapjanak nemcsak ez az iskola, hanem a határon túllévő iskolák, mert nemcsak szavakban kell ám nagyon magyarnak lenni.

 

Császárné Kollár Tímea: A bizottsági ülésen elmondta, ha már így Polgármester úr felvetette, mégis mond pár mondatot az idézeten túl. A határon túli magyarság támogatása egészen rossz irányba megy és sajnos soha nem is volt jó. Ezt azért el kell, hogy mondja: soha nem volt jó. Nem az alapján kell és nem is szabad támogatni középiskolákat, felsőoktatási intézményeket, általános iskolákat, civil szerveteket, hogy ők egyébként milyen viszonyt ápolnak bármilyen kis-magyarországi párttal, szövetséggel vagy egyesülettel. Ez egy nagyon rossz irány. Kárpátalján háború van, s aki megteheti, hogy egy kicsit segítsen, az tegye meg. Ma reggel kapott egy levelet, a Mindszenthy József Római Katolikus Általános Iskolában is volt gyűjtés, mert ott viszont általános iskolai testvérintézmény van. Itt voltak a gyerekek a héten több napon keresztül, a szülők látták őket vendégül, mindenki sütött-főzött, igyekeztek egy kis jóságot csempészni az életükbe. Még egy általános iskolában – ha már a 100.000 Ft elhangzott – ennek az összegnek a 6x-a jött össze a szülőktől csupán adományként a testvér általános iskola javára.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jómaga ennyire direkt nem akart lenni, de tökéletesen egyetértenek. Nem tudja, hogy ebből lesz-e nekik bajuk, de néha adódik ez így.

 

Becz György: Az Illyés Gyula Gimnáziumnak ez a bizonyos Kárpát-medencei programja – amelyről Polgármester úr is beszélt – 16 éve működik. Tehát nem csak beszélnek róla, hanem valóban felvették a kapcsolatot minden határon túli magyar területen egy-egy iskolával, akivel azóta is nagyon komoly kapcsolataik vannak: kölcsönös találkozások, diákcsere programok. Azt gondolja, nem sok ilyen van az országban, s ez példaértékű lehet a politikai szervezetek számára is, amelyet ez az iskola kitalált és működtetett. Valószínűleg ezt úgy veszik néhányan, hogy ez itt a reklám helye, de jómaga nem ennek szánta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

66/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatási kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium kérelmét 1.000.000 Ft-al, azaz: Egymillió forinttal támogatja a gimnázium új épületszárnyának kivitelezési és építési munkáit a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló – 1/2015.(III.02.) ÖKT rendelet 4./B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok 22. sor „Polgármester, alpolgármester dologi kiadásai ” keret terhére.

A támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidő: 2016. december 31.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelt módosítást a soron következő ülésre terjessze be.

 

Határidő:2015. április 15. (tájékoztatás, szerződéskötés)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

26.) A közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs észrevétel, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

67/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai) 674 eFt-ot, az Egyesített Bölcsődei Intézmények Pitypang Bölcsőde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai) 270 eFt-ot biztosít az Általános tartalék keret terhére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: 2015. április 01.

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

27.) Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

A bizottság ülésén Löfler Dávid képviselőnek volt egy módosító indítványa.

 

Sokolowski Márk: A módosító javaslat az övé volt, így kicsit bemutatná. Az eredeti javaslatban az szerepel, hogy ebben a korosztályban (tehát a 15 év alatti, 8. osztályos lánytanulók között) 154 tanuló van, aki budaörsi lakhellyel rendelkezik. Ebből 70%-ot szakmai megfontoltságból kíván támogatni a város. Azonban úgy gondolja, hogy a lakóhelytől függetlenül mindenkinek meg kellene teremtenie azt a lehetőséget, hogy igénybe vegye a város támogatása által ezt a védőoltást természetesen azzal a kitétellel, miszerint a budaörsi lakóhellyel nem rendelkező 15 év alatti 8. osztályos lány lakóhelye szerinti önkormányzat szintén támogatja, ezt ott vegye igénybe, illetve ebben a nyilatkozatban le lehet írni. Kéri a testületet, támogassák a módosító javaslatát.

 

Dr. Ritter Gergely: Ez a módosító javaslat elhangzott a bizottsági ülésen is. Akkor is az volt a bizottság többségi véleménye, miszerint nagyon szép gesztus lenne, ha támogatnák ezt a javaslatot, csakhogy igen messzire vezetne. Március 1-jén megváltozott a központi segélyezés, tehát még nagyobb terheket rótt az önkormányzatra, kiterjesztené más települések lakóira is bármilyen formáját a segélyezésnek, igen nagy felelőtlenség lenne, mert egymás után hozná a többi ilyen kérelmet. Másrészt előtte megbeszélték azzal a szervezettel, aki tulajdonképpen elindította ezt az egész oltási dolgot ott, hogy a környező településeken is megszervezték ezt, tehát ha az ottani település is támogatja – tudják, hogy Törökbálint, Érd, Budakeszi, Biatorbágy is benne van ebben a programban – ezt a programot, tehát ezen települések gyerekei is részesülni fognak ebben az oltásban, legfeljebb nem a budaörsi iskolákban. A bizottsági ülésen felhívták a jelenlévő gyártó cég képviselőit, hogy ezt preferálják, a környező településeken is próbálják ilyen módon befolyásolni. A 70% olyan szempontból volt csak szakmai irány, hogy az előzetes felmérések alapján kb. ennyi azoknak a száma, akik részt kívánnak venni benne, még az is egy jó arány a magyarországi szűrési viszonyokhoz képest, hiszen Magyarországon köztudottan a rákszűréseken és egyéb ilyen szűrővizsgálatokon nagyjából 10%-15% (gyalázatosan kevés) a résztvevő. Tehát ehhez képest egy 70%-os részvétel igen jónak mondható. Tehát ezért számoltak ezzel a számmal. Azt gondolja, azok a gyerekek, akik itt Budaörsön 8. osztályosak s ilyen módon „kiesnek” az itteni oltásból, nem fognak elveszni ebben a dologban, mert a saját településükön meg fogják kapni, ezért nem támogatták ezt a javaslatot.

 

Sokolowski Márk: Érti a 70% okát, nem feltétlenül fogja mindenki igénybe venni, sőt valószínűleg nem fogják ennyien igénybe venni ezt a védőoltást, azonban szerinte a lehetőségét meg kell adni. 12 főről van szó, aki nem budaörsi lakóhellyel rendelkezik, ha a 70%-ot nézik, nagyjából 8 főről van szó. Szerinte ez nem akkora arány, nem akkora összeg, hogy ezt ne lehessen biztosítani. Ha nem veszik igénybe, akkor pénzügyileg sem köteleződik el a város. Illetve még egy kérdése lenne ezzel kapcsolatban az előterjesztéshez: ki fogja beadni az oltást, kit bíztak meg azzal, hogy ezt a védőoltást beadja?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, ki fogja beadni. Valószínűleg egy olyan orvos, aki ezt beadhatja és akik ezt a szűrést megszervezik. Pontosítsanak valamit: már a felvezetés sem volt képviselő úr részéről korrekt. Nem 70%-ot kívánnak támogatni, hanem ahogy a Ritter képviselő úr mondta, az előző évek gyakorlata szerint a szülőknek nyilatkozni kell, mert nem úgy van, hogy bemegy az orvos a tűjével aztán végigszurkálja az adott korosztályban lévő lányokat. Erről a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárul-e s az eddigi gyakorlat szerint 70% az, aki ebben részt szokott venni, aki ezt igényelni szokta, aki a védőoltásokkal szemben fenntartásokkal viseltetik.

 

Hauser Péter: Elmondja, a bizottsági ülést követően egyeztettek az oltás szervezőivel, akik elmondták, sokkal egyszerűbb nekik lakóhely szerint végezni ezeket a dolgokat, illetve a nyilvántartásuk is lakóhely szerint működik. Tehát sokkal egyszerűbb és sokkal kézenfekvőbb, hogy aki itt lakik, ide van bejelentve Budaörsön, itt adják be, aki máshova van bejelentve, neki máshol adják be az oltást.

 

Dr. Ritter Gergely: Nem szeretne belemenni a részletekbe, de miután rákérdezett képviselő úr elmondja, volt már egy ilyen programjuk, ilyen támogatásuk: az idősek tüdőgyulladás elleni védőoltása volt. Ennek van egy jogi része is, amelyre annak idején Jegyző Úr hívta fel a figyelmet: ezt nem lehet csak úgy odaadni, mert az ajándékozásnak számít s az ajándékozást követően valamilyenfajta illetéket, adót kell fizetni. Csak úgy tudják megoldani a dolgot, hogy a kedvezményezett részére általuk a gyógyszertárban felírt receptre kiváltja a gyógyszert, s a gyógyszertár jelzi, hogy jogosult-e. Innentől kezdve kapja meg a gyógyszert, az oltás beadására pedig bármely háziorvos, illetve szervezett formában az iskolaorvos a legegyszerűbb. Hangsúlyozza a 70% egy tapasztalati tény, s még így is magasabb tekintettel arra, hogy különösen a fiatal szülők között nagyon sokan vannak, akik oltásellenesek, ahogy erre utalt Polgármester úr, akiket nagyon nehéz rávenni, hogy az államilag kötelező oltásokat megkapják a gyerekek, nehogy az ad-hoc oltásokat bevállalják.

 

 1. Bakó Krisztina: Gyors kérdés: ugye most a budaörsi testületben vannak? (Wittinghoff Tamás válaszol: igen.) Akkor szeretné megkérdezni képviselőtársától azt, hogy amikor először átolvasta a módosító javaslatát, akkor örült is neki tulajdonképpen, de azt hitte, rosszul olvassa: azt hitte arra vonatkozik, mi van azokkal a budaörsi lányokkal, akik budaörsiek ugyan, de nem ide járnak iskolába? Azt hitte, ezt a kérdést fogja feszegetni. Nem így történt. Szerinte ez fontosabb kérdés nekik, mint az, hogy nem a saját településükön lakó gyerekek ellátásával ezen az ülésen sokat foglalkozzanak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A vezetői értekezleten megkérdezte, hogy vannak-e olyan budaörsi gyerekek, akik nem Budaörsön járnak iskolába. Jelzi, rájuk is figyelnek, ők is meg fogják kapni. Azt gondolja, hogy minden önkormányzatnak a saját településén élő állampolgároknak kell – s nem aszerint hogy hol vásárolni, hova jár iskolába, hova jár moziba – a védőoltást beadni. Épp ezért azon van leginkább meglepődve, hogy még választási programban is – biztosan emlékeznek – folyamatosan azzal támadták őket a jobboldal részéről, hogy túlzottan tágra nyitották az iskolák, az óvodák és a bölcsődék elérési lehetőségét is, Budaörs a budaörsieké s mindenki húzzon innen, aki nem az. Most be akarnak oltatni mindenkit, aki átlépi a település közigazgatási határát. Nehezen tudja ezt követni, de tanul folyamatosan és ígéri, hogy megpróbálja megérteni a jövőben ezeket a dolgokat. Most még nehezen megy.

 

Sokolowski Márk: Ha képviselő asszony pontosan elolvassa a módosító javaslatot, benne van, hogy minden 8. osztályos lánygyermek. Ez nem azt jelenti, hogy a 70%-nál maradna. Megpróbálta 100%-ra emelni a módosító indítványával a rendelkezésre álló védőoltások számát. Illetve ezzel megteremti a lehetőséget, hogy mi van akkor, ha – nem mondja, hogy elő fog fordulni – 71% fogja igényelni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, az eredeti előterjesztés biztosítja azt, hogy minden budaörsi lánygyermek, akinek a szülője ezt igényli, megkapja a védőoltást. Amennyiben nem lesz elegendő rá a forrás, akkor akár polgármesteri keretből, akár a testülethez visszatérve fogják pótolni. Szavaztatni fog a módosító indítványról, amely most ellentmondásban van azzal, amelyet az imént frakcióvezető úr mondott, mert eddig azt mondta, függetlenül attól, hol lakik, most meg azt mondja, 100%. Azért azt már ne tegyék, mert érti, hogy vasárnap nem vásárolhatnak, de mindenkit nem oltathatnak be erővel, mert azért az már durva lenne.

Képviselő úr módosító indítványa arra irányul, amelyet elmondott, a tartalma le van írva a forgatókönyvben.

Felteszi szavazásra Sokolowski Márk képviselő módosító indítványát, amelyet a képviselő-testület 3 igen, 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

68/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Módosító javaslat elutasítása (Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Sokolowski Márknak a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása vonatkozó módosító javaslatait.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

69/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 100 fő  budaörsi lakóhellyel rendelkező 8. osztályos leánygyermekek részére, (akik a 2014/2015. tanévben a 15. életévüket nem töltötték be), támogatja a Nemzeti Védőoltási Programban szereplő kétadagos HPV védőoltást  3 498 eFt összegben, a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet: Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kerete terhére.

 

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

28.) Elvi állásfoglalás a Hársfa utcában található építési terület, ún. „gödör” rendezésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ennél a napirendi pontnál nagy bajban van, gondolja az előterjesztő majd segíti őket eligazítani abban, hogy tulajdonképpen mire gondolt.

 

Gáspár Béla képviselő: Elvi állásfoglalás elfogadását azért kérte, mert van egy bizonytalan kimenetelű, a lakosság által ismeretlen következményekkel járó építkezés a Hársfa utcában, közvetlenül az iskola mellett. S ennek a gödörnek a rendezésével kapcsolatban kérték azt, hogy az önkormányzat testülete foglaljon állást, milyen jogi lehetőségek vannak e gödör rendezésére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Konkrétan mire gondol képviselő úr? Milyen jogi lehetőség lehet egy magántulajdonban lévő megfeneklett beruházás, amellyel kapcsolatban perek vannak? Tudja azt képviselő úr, hogy itt mi a jogi helyet s ezzel kapcsolatban mi és hogyan történt, s egyáltalán milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak? Azt látja, ebből megint lesz egy újságcikk, ha szakmai okok miatt ezt a képviselő-testület nem tudja értelmezni: a város nem akarja rendezni a gödröt, de egyébként nem tudja, hogy mire gondol képviselő úr. Feladatként szabta az előterjesztő ebben a javaslatban azt, hogy a polgármester vizsgálja meg – nem tudja mit tud ezen vizsgálni, de vízépítő mérnökként talán egy részét tudja – a kérdésnek milyen jogi és szakmai javaslatok lehetségesek. Kérdi képviselő úrtól, mi legyen az első lépés, mit vizsgáljanak? Nem tudja értelmezni semmilyen szempontból.

 

Gáspár Béla: 23 évvel ezelőtt építkezett, akkor megkapta az építési engedélyt, majd utána közvetlenül kapott egy értesítést, miszerint amennyiben nem fejezi be, ilyen és ilyen szankciókat alkalmaznak ellene. Egy egyszerű magánház építésénél az önkormányzat akkor – gondolja most is – tudja figyelmeztetni az építkezőt, hogy az építkezést bizonyos időn belül el kell kezdeni, be kell fejezni. Úgy érzi, egy ilyen beruházásnál is van az önkormányzatnak hatásköre arra, hogy az építkezővel szemben eljárjon.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez nem így van. Ez még egyesek által a kommunizmusnak nevezett, mások által a szocializmusnak csúfolt, sokak által a rendszerváltás előttinek nevezett Kádár korszakban így volt. Ma az van, hogy lejár az építési engedélye s megpróbálják a tulajdonossal egyeztetve rávenni arra, hogy valamit tegyen.

 

Császárné Kollár Tímea: Jegyző Urat kérdi, valamilyen helyreállítási kötelezettséget nem írhatnak-e elő? Tehát az egy dolog, hogy magántulajdon, de egészen elképesztően csúfítja – igyekezett nagyon finoman fogalmazni – a városképet akárhonnan jönnek. Az, hogy zajlanak a perek, amelyet mindannyian tudnak s hogy milyen lehetőségük nincs, azt is nagyjából tudják, valamilyen helyreállítási kötelezettség nincs-e vagy nincs-e valamilyen módja a jegyzőnek Budaörs közigazgatási határán belül, legalább amíg a jogi helyzet nem rendeződik, legalább kinézetre ne legyen ilyen elképesztően ronda?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt Jegyző úr válaszol, pár dolgot szeretne elmondani, mert Jegyző úr a száraz jogi dolgokat tudja elmondani, amelyek a tartalmi és az erkölcsi részekkel nem feltétlenül van összhangban. Ez a beruházás – ha jól emlékszik – 2006. év környékén kezdődött körvonalazódni. 2008. évben kezdődött el a válság, amely elhúzódott elég sokáig. Azt kell tudni, egy nagyon reménykeltő beruházás komoly banki háttérrel indult volna el, amelynek a lehetőségét nem engedte el az önkormányzat egészen addig, amíg nem állapodott meg egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztési szerződésben s amelynek a feltétele az volt, hogy bárminemű munkavégzést addig nem lehet elkezdeni, ameddig ezek a dolgok nem valósulnak meg. Ezért készült el az Agip kúttól a csatlakozás, a szerviz út egészen a Budafoki útig, de nem csak az, hanem a bekötések, a különböző utcák bekötései, például a Sportcsarnoknál, a Budafoki úton s így tovább. Szennyvízvezetés kiváltás, járdaépítés, különböző közmű dolgok. Ezek összességében sok 100 MFt-os beruházást jelentettek, amelyet feltételként előírtak. Közben kitört a válság először a pénzpiaci, aztán a gazdasági s itt ellehetetlenült ez a beruházás, miként nyilván feltehetnénk azt a kérdést, (lehet Biatorbágyon is felteszik ezt a kérdést vagy Törökbálinton is felteszik ezt a kérdést) miszerint a tóparkkal Jegyző Úr mi a fene lesz? Ez most egy falanszter, egy kísértetváros, szerinte filmesek zombi filmek forgatására remekül alkalmasnak tarthatják, már aki szereti ezt a műfajt, jómaga irtózik tőle. Szóval borzasztó ott is, ami van. Szerinte a feladatuk és a céljuk egyedül az lehet, hogy próbálják ezt úgy kezelni, hogy a városnak hosszú távon haszna legyen belőle és ne éljenek vissza azzal, hogy milyen jogi lehetőségeik vannak. Mire gondol? Hogy hasznosuljon ez a terület, hozzon adóbevételt, teremtse meg azon a környéken azt a lehetőséget, amely a már kialakult uszoda-sportcsarnok, sportlétesítményekhez kapcsolódóan valamilyen lehetőséget biztosít. Aztán persze jött minden: plázastop, üvegbetéttel együtt. Nem olyan egyszerű ennek a kérdésnek a kezelése, de ha most azt nem tudja feltéve de nem megengedve kötelezhetné az önkormányzat arra, hogy visszatöltse – szerinte nem – a földet, akkor egy megint sok 10, de lehet, hogy 100 M Ft-os beruházásra köteleznének valakit, aki egyszer ezt már elvégezte s lehet, hogy utána majd valaki újra el fogja végezni. Tehát háromszor fogják ugyanazt elvégezni ha végre majd hasznosítani lehet a területet. Szóval ezeket a dolgokat – azt gondolja ha felelősen gondolkodnak – nagyon fontos, hogy szem előtt tartsák.

 

 1. Bocsi István jegyző: A Budaörsi Polgármesteri Hivatalnak ilyen jellegű hatósági hatáskörei nincsenek, amelyekkel tudnák kötelezni az építkezőt.

 

Császárné Kollár Tímea: A Templom térrel kapcsolatban – úgy véli – előírtak ilyent vagy elő lett ilyen írva. Az a probléma, azért nincs, mert az eredeti szerződésekben nem volt ilyen. Nem csak maga miatt kérdi. Nyilván a környéken lakókat nagyon érdekli. A Polgármester úr által elmondottakkal az a baj, hogy annak nincs vége. Tehát nem tudják, hogy 10 évig áll ott, 100 évig áll ott, közben benövi fával. Mindenki érti, csak nyilván mindenkit érdekel, mi lesz ennek a sorsa ha ez záros határidőn belül nem jut nyugvópontra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem akarja húzni az ülést ezzel, de hát vannak egyéb körülmények is. Nevezetesen az, hogy pillanatnyilag a banki finanszírozási háttért nyújtó büntetőeljárást kezdeményezett – úgy tűnik – esetében a pénzek eltűntek. Most nem akar hibásan elmondani bármit is ezzel kapcsolatban, de mindenesetre megkeresték a hivatalt – hogy most az ügyészséget vagy a rendőrséget, nem tudja pontosan – a tekintetben, hogy ott vizsgálódás folyik s hogy az eredeti tulajdonosnak problémái vannak azzal kapcsolatban, amelyet itt különböző általa megbízottak végeztek. Ez is lehet egy pongyola fogalmazás. Az a lényeg, nagyon nehéz erre tényleg érdemben válaszolni, hogy mikor fog bármi történni. Ha az ország unortodoxiából egy olyan fejlődési irányba jutna el, miszerint a gazdaság szereplői egyik napról a másikra nem 1 Milliárd Ft-os büntetést kapnának, ha nem 60x-ára emelkedne az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ha nem szűnne meg a vasárnapi nyitva tartás, ha nem lenne fizetős az autópálya… Hosszasan sorolhatná, ha nem lennének ezek a lévő dolgok, akkor a gazdasági környezet olyanná válna az országban, hogy attraktív lehetőségként vélhetően a befektetők ostromolnák az önkormányzatot mint ahogy az volt évtizedeken keresztül s mint ahogy ma nem találnak egy épkézláb befektetőt, aki azt mondja, „kösz, de akkor Magyarország nem”.

 

 1. Bocsi István jegyző: Tehát a Templom térnél sem hatósági eszközeik vannak, hanem a jelenleg készülő építési szabályzatba írják elő, amelynek a végrehajtására nem lesz az önkormányzatnak hatásköre, hanem azt majd az építéshatóság tudja végrehajtani. Ennél a résznél nincs helyreállítási kötelezettség előírva, tehát ezért nem lehet ezt ilyen módon véghezvinni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdi, ha ezt a határozati javaslatot a testület elfogadja, s azt a feladatot adja Jegyző úrnak, hogy a hivatallal ezt dolgoztassa ki, akkor mit tudnak csinálni? Tudja, hogy jómaga van megbízva, de a hivatalt…. Jegyző Úr azt mondja, nincs benne a hivatal, csak a polgármester. Tehát ez alapján tudnak bármit csinálni? (dr. Bocsi István válasza: érdemben nem, folynak a tárgyalások.)

Azért kénytelen ezt megkérdezni, mert biztos rosszul van szocializálódva, de látja maga előtt a holnapi ECHO TV-s, Magyar Nemzet-es s sorolhatná milyen cikkeket, miszerint a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnak és a Polgármesternek smafu a gödör s egyébként közben tagadja a kommunizmust. Szóval valahogy nem szeretne ilyenbe belecsöppeni. Tehát akkor Jegyző Úr szerint ezzel nem tudnak mit kezdeni, várja az erre vonatkozó újsághíreket. Akkor döntéshozatal következik.

 

Gáspár Béla: Köszöni, ezzel meg is kapta a választ. Illetve rossz választ kapott, mert semmiféle ECHO TV-ről itt szó nincs. Arról van szó, hogy a lakosok – tekintve hogy ott lakik a közelben – gyakran érdeklődnek, mi lesz ennek a gödörnek a sorsa. Ezért kérte, hogy foglaljanak állást s nyugtassák meg a lakosságot. Köszöni szépen, nincs ehhez a nagypolitikának, sem a kommunizmus áldozatainak semmi köze. Csupán arról van szó, hogy a szomszédjai, lakosok meg akarnak nyugodni, látni szeretnék mi lesz ennek a szúnyoggyárnak a területén.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: milyen tételben mer fogadni vele képviselő úr, hogy ebből lesz újságcikk?

 

Gáspár Béla: Örül, hogy a társaságot ilyen jókedvre tudja deríteni képviselő úr. (Wittinghoff Tamás: nem ő kezdte.) Nyilván nem polgármester úr kezdte a gödör kiásását.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdi képviselő úrtól, nem lenne az helyénvaló, ha érdeklődnek a lakosok, a hivatalt megkeresi a képviselő, kér egy választ, hogy írásban tudják tájékoztatni az ott élőket s ezt megteszik. Ha most ezt elfogadják, nem fog semmi történni, de szerinte képviselő úr is számos olyan információt kapott, amelyről eddig nem volt tudomása. Véleménye szerint sokkal jobb, ha ezeket a dolgokat megbeszélik, minthogy egy olyan értelmetlen döntést hoznak, amelynek nincs kimenetele. Azt szeretné kérdezni, nem lehetséges-e, hogy az előterjesztő eltekintsen attól, hogy a határozati javaslatról szavazzanak s inkább egy normális tájékoztatót adjanak azoknak, akik érdeklődnek erről?

 

Gáspár Béla: Nem kell szavazni a kérdésről. A televízió nézői ebből is fogják tudni azt, érzik azt, hogy az önkormányzat foglalkozik az üggyel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt kéri, bárki megkeresi ezzel kapcsolatban, nyugodtan mondja meg képviselő úr, tegye fel kérdéseit a honlapon keresztül, levélben, mindenkinek le tudják írni. A válasz nagyon egyszerű, a helyzet bonyolult, kell tudni őket erről tájékoztatni, s akkor nem testületi ülésen megy erről a beszélgetés.

 

 

29.) Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Mákszem Óvoda bővítése)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Sokolowski Márk: Miután a pályázat benyújtásának határideje tegnap, tegnapelőtt lejárt, ez egy utólagos jóváhagyás a keret felhasználására?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen. Benyújtották a pályázatot, de a testületi ülésére később került sor. Amennyiben a testület nem fogadja el a javaslatot, a pályázatot vissza fogják vonni, de természetesen megteremtették a feltételét annak – ha a testület pozitívan dönt -, hogy a pályázat élő legyen.

Miután nincs több észrevétel, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

70/2015.(III.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Mákszem Óvoda bővítése)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázati felhívással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

Budaörs Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében biztosítja a Mákszem Óvoda 60 férőhelyes kapacitásbővítéséhez szükséges 334.000.000 Forint pályázati önrész összegét és felkéri a Polgármestert a szükséges önrész összegének 2016. évi költségvetésbe történő betervezésére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                           dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: rendeletek

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. április 08.