Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. április 22-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, Becz György, dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Junghausz Tímea Főépítészi Iroda, Zolnai Márton mélyépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Mandel Gábor magasépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Premecz Enikő a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezető igazgatója, Halász Endre Törökugrató Polgárőr Egyesület képviselője.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Timár Zsanett/Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent kollegákat, érdeklődőket, illetve köszönti azokat is, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal jelen vannak, (15 fő), a Testület ülését 838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a meghívóhoz képest ismerteti az alábbi módosításokat:

 

Az alábbi előterjesztésekhez készültek módosító javaslatok, de ezekről nem kell szavazniuk, majd az adott napirendnél fogják tárgyalni:

 

 

 • ) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása – köznapi nyelvén a parkolási rendelet.
 • ) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása – a felosztást illetően, de nem lényegi, tehát egy adott támogatottnak a célok közötti támogatására tesznek ebben javaslatot.

 

Visszavonja az alábbi előterjesztését, ahol egy pályázatról van szó, egy takarítói munkakörrel kapcsolatban, ahol a pályázó visszalépett, ezért nincs ok arra, hogy ezt a napirendet ma tárgyalják:

 

 • ) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz

 

Továbbá visszavonja a meghívó szerinti 8.) A lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás c. előterjesztést. Több levelet is kaptak, vannak a pro és a kontralevelek. Az egyik levél azt tartalmazza, hogy az adott egyik területen – az Ifjúság utcánál – nem történt egyeztetés az ügy kapcsán. Megjelent már az, hogy a kompromisszumos javaslat több helyet javasol kijelölésre. Ennek az oka az, hogy egyfelől mindenkihez viszonylag közel legyen ilyen terület, másik pedig az, hogy ezek a területek alapvetően alkalmasak erre. Tud róla, hogy számtalan egyeztetés volt ebben az ügyben, de tegnap értette meg, hogy éppen, kifejezetten kihegyezve az Ifjúság utcaira nem történt egyeztetés. Minden más, ami a levélben volt, a valóságtól viszonylag távol van, de ezt most itt nem szeretné elemezni. De miután kétségtelen, hogy ígéretet tettek annakidején arra irodavezető úrral, hogy csak egyeztetés után fogják ezt megtenni – olyat viszont nem mondtak, hogy ha mindenki egyetért, mert olyan soha nem lesz, hogy mindenki, mindennel egyetértsen – ezt az egyeztetést a következő testületi ülésig feltétlenül meg kell tartani és meg fogják tartani. Ezért vonja vissza ezt a napirendet.

A másik levelet ma reggel kapták, amiben – joggal írják és meg is érti azokat, akik meg a kutyafuttató mellett foglalnak állást és itt is százas nagyságrendű az aláírás – nagyon sok igénnyel, sőt nagyon sok kritikával illették őket. Mindegyik jogos, azt írja, „… úgy tűnik, mintha a Testület megijedt volna vagy megfáradt volna.” Egyik állítás sem helyes, bár megérti az indulatot is és mindazt, amit a levél tartalmaz. Azt szeretné jelezni, hogy ahhoz mindenképpen szeretnék magukat kötni, illetve ragaszkodnának, hogy egyeztetés és az ügy megbeszélésére legyen lehetőség az érintetteknek.  Hangsúlyozza, ez nem azt jelenti, hogy megfutamodtak, illetve hogy ezzel a kérdéssel nem kívánnak foglalkozni. Arra ígéretet tesz, hogy a következő testületi ülésen ezt a Képviselő-testület tárgyalni fogja, sőt, dönteni is fog ebben a kérdésben. Tehát, ismétli, a 8. napirendi pontot előterjesztőként visszavonja.

 

Javasolja ZÁRT ülésen tárgyalni az alábbi napirendeket:

 

Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolt:

 • ) A BTG Nonprofit Kft. 2014. évi vagyongazdálkodásról szóló beszámolója
 • ) A Budaörs, Szabadság út 24/2-3. szám alatt megépíteni tervezett nyugdíjas klub kivitelezéséhez kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozat
 • ) Budaörs, Tárogató u. 49. sz. alatti, 11122 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
 • ) Budaörs, Pelikán u. 10715 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, kivett közterület értékesítése
 • ) Budaörs, 4316 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 50 nm terület értékesítése

 

Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:

 • ) Bírósági ülnök választás a Budaörsi Járásbíróságra.

 

 

Sokolowski Márk képviselő ügyrendi kérdésben: Köszönti a kedves tévénézőket, illetve a jelenlévőket! Arra szeretné kérni a Képviselő-testületet, hogy a 18.) Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása c. napirendet vegye le napirendről, ugyanis úgy gondolja, hogy ez több bizottságot is érint – Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi Bizottság és KMISB – és szerinte a bizottságoknak át kellene gondolniuk, tárgyalniuk kellene a Testület döntése előtt. Javasolja, hogy csak a bizottsági véleményezéseket követően kerüljön vissza a testület elé.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez nem ügyrendi kérdés volt, hanem csak egy javaslat, de ezzel a témával kapcsolatban van egy másik napirend is napirenden. Most vagy mindegyiket leveszik, bár ennek nincs értelme és akkor nem fog működni polgárőrség, ezért ezt nem javasolja. Magáról az indítványról szavaztatni fog, mert ha jól érzékeli erre irányult a hozzászólás.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: A sürgősséget a polgárőrség kapcsán érti, ő maga is megfogalmazta előterjesztése beadásakor, hogy azért tartja sürgősnek, mert a polgárőrök dolgoznak január óta, nyilván a támogatásukkal sem várhatnak nyárig vagy őszig. Ezt érti, azt viszont egyáltalán nem érti, hogy egy, a bizottságokon végigtárgyalt előterjesztésnek miért elé kerül ebben a témában egy újabb előterjesztés? Azt szeretné kérni, hogy a sorrendről szavazzanak, azaz előbb szavazzanak arról, ami már járt a bizottság előtt és amivel kapcsolatban több megbeszélésük volt és utána a sürgősséggel bekerült napirendi pontról. A sürgősségieket csak nagyon fontos esetben szokták, vagy ha az SzMSz úgy rendelkezik, elé venni a többinek, de mivel ez a kettő ugyanolyan témakörben született és az övé járt már a bizottságok előtt, kéri, hogy előbb kerüljön tárgyalásra, mint az újonnan beérkező.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a kezdeményezés ügyes volt, de több szempontból sem stimmel. Először is: az előterjesztés, amit képviselő asszony kérne, hogy később tárgyaljanak az nem sürgősségi indítvány, ugyanúgy a meghívón szereplő rendes napirend. Másodszor: a Képviselő-testület ülésén már beszéltek arról, hogy a rendőrkapitány úrnak mi az álláspontja – hogy egy polgárőrség, egy település szinten kell működnie. Erre felkérték az összes szervezetet és remélték, hogy egyeztetnek. Képviselő asszony előterjesztése ezzel ellentétes, más javaslatot fogalmaz meg, tehát nem látja indokoltnak azt, hogy megfordítsák a napirendet.

 

Miután több javaslat nincs a napirendre vonatkozóan, felteszi szavazásra Sokolowski Márk képviselő úr a meghívó szerinti 18.) Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása c. előterjesztés napirendről való levételi javaslatát, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Felteszi szavazásra Császárné Kollár Tímea sorrendre vonatkozó javaslatát, mely szerint a meghívó szerinti 18.) Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása c. napirendet előtt tárgyalják a meghívó szerinti 19.) Céltartalék felszabadítása (polgárőrség támogatása) c. napirendi pontot. A Képviselő-testület a sorrendre vonatkozó javaslatot 4 igen, 11 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a Képviselő-testület napirendjét a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel együtt azzal, hogy a meghívó szerinti 8. és 21. napirendek lekerülnek napirendről – előterjesztő visszavonta – melyet a Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

80/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról szóló önkormányzati rendelet megalkotás

3.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

5.) Törökbálint önkormányzatával kapcsolatos ügyek

6.) A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységükről

7.) Budaörs, Rét utca (10349 hrsz) és Agip utca (103506 és 10350/4 hrsz.) elnevezése

8.) Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat elbírálása

9.) A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása

10.) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

11.) A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium módosított támogatási kérelme

12.) 2014. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

13.) Támogatási keret átcsoportosítása

14.) Alapító okiratok módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlásának megfelelően

15.) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése

16.) A Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme

17.) Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása

18.) Céltartalék felszabadítása (polgárőrség támogatása)

 

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina: Elmondja, hogy a Máriavölgy utcai kőhegyi építkezés vonatkozásában az érdi építéshatóság megállapította, hogy szabálytalan volt az építkezés, az építkezés nem folytatható. Ez a határozat napokon belül talán már jogerős is lesz. Ezzel egyidejűleg az előző képviselő-testületi ülésen változtatási tilalmat rendeltek el a területre. Ezzel kapcsolatban több megkeresés is érkezett hozzá a terület kapcsán. Szeretné kérni Jegyző Urat, hogy erősítse meg abban a tudatban, hogy a már beadott, elbírált, de még határozathozatalra nem került építési engedélyezésekre ez nem terjed ki.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nemcsak erről van szó, hanem általánosságban is arról, hogyan fogják ezt kezelni. Több levelet is kaptak, de abban voltak megalapozottak is, de hát volt olyan is, aki azt írta (nem pontosan fogalmazva, de a tartalmát mégis visszaidézve): ha most azonnal visszavonnák, akkor azzal bizonyítanák, hogy itt nem politikai döntés született. Véleménye szerint pont azzal bizonyítanák, hogy az született. Itt szakmai megfontolásról van szó, de Jegyző Úr elmondja, hogyan fogják kezelni és hogyan tudják az adott ügyben is kezelni.

 

 1. Bocsi István jegyző: Van néhány szakmai értelmezési kérdés, amellyel most nem szeretné a képviselő-testületet hosszan terhelni, csak a lényeget mondja: tegnap konzultált Budakeszi Építéshatóság vezetőjével, nagyon kedves volt és segítőkész, abban maradtak, hogy azoknak a segítésére, akiknek ez szükséges, nem fogják elutasítani az építési engedélyüket. Írtak egy levelet, amelyben megkérték az építéshatóságot figyelemmel arra, hogy a következő testületi ülésen várható, hogy ennek a rendeletnek felülvizsgálata (nem visszavonása) megtörténik, s ahol ez nem indokolt, ott szabad utat kaphatnak. Ezért azt kérték, ne utasítsák el az építési engedélykérelmüket, hanem addig, amíg ez eljárásjogilag – ha csak ez az oka – megállna, függesszék fel az eljárást. Az építéshatóság azt válaszolta, amennyiben a levél megérkezik – ezt tegnap megírták – tudják akceptálni és akkor nem utasítják el ezeket a beadott építésengedély kérelmeket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő asszony felszólalásához hozzáteszi: nem csupán azt állapította meg az érdi építésfelügyelet az indítványuk alapján, hogy engedély nélküli építkezés volt az, ami ott történt, hanem a helyreállításra is kötelezte az építtetőt.

 

Sokolowski Márk: Két lakossági megkeresést szeretne most elmondani. Az egyik a Kertész utca útburkolatának állapotával kapcsolatos. Többen keresték meg azzal, tegye fel itt azt a kérdést, hogy mikorra van tervezve, illetve ha nincs, mikorra lehet betervezni az útfelújítást? Ez lenne az egyik kérdése, a másik: megfontolásra javasolja, hogy a Budafoki utca – Temesvári utca sarkán helyezzenek el egy tükröt, ugyanis a sarkon lévő ház annyira kint van az út szélén, nagyon le kell jönni ahhoz, hogy belátható legyen az út teljes szakasza.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Válaszul elmondja, a Kertész utca évek óta problémát jelent. Hosszasan tárgyaltak a lakókkal, az ingatlantulajdonosokkal, az útszabályozásokhoz szükséges területleadásokra nem került sor. A rendeletük értelmében akkor tudnak egy teljes körű felújítást elvégezni (a csapadékcsatornától, a csatornától az útfelújításig), amennyiben az útszabályozás megtörténik. Ha valaki most végignéz a Kertész utca vonalán, akkor azt látja, hogy a kerítések jobbra-balra ugrálnak, lejjebb-kijjebb. Ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, kész tervekkel rendelkeznek, de ahhoz hogy építési engedélyt kapjanak, az útszabályozáshoz szükséges területleadást végre kell hajtani. A tükröt pedig meg fogják nézni.

 

Gáspár Béla: A legutóbbi testületi ülésen a „gödörrel” kapcsolatos előterjesztését visszavonta, ugyanis polgármester úr tett egy ígéretet, miszerint egyszerűsítik a dolgot: a hivatal fog segítségére lenni a lakosságnak. Ezt a felajánlását köszönettel veszi, köszöni most is. A lakosság kimondott kérésére viszont egy lakossági fórumot szeretne összehívni polgármester úr idejéhez igazodva. Tisztelettel megkéri polgármester urat és a képviselőtársait, egyeztessenek időpontot és ennek megfelelően – ahogy polgármester úr ráér – ez ügyben egy lakossági fórumot szeretne összehívni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Valószínűleg az előző ülésen nem világosan mondták el, megpróbálja most megvilágítani a dolgot. Elmehet jómaga is, a miniszterelnököt is meg lehet hívni, jegyző urat is, köztársasági elnököt is, pontosan annyit tudnak mondani ha nincs ott a tulajdonos, mint amennyit képviselő úr vagy bárki. Tudniillik egy lakossági fórumon nem fogják tudni elmondani, egy tulajdonos egy magántulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatban, hogy mi fog történni konkrétan. Erre nincs értelme lakossági fórumot összehívni. Ami történt, az az, hogy a gazdasági válság beköszöntött, akkor az adott vállalkozó elbizonytalanodott a vállalkozását illetően. A település szerencséje: azokat a közcélú beruházásokat, amelyeket az önkormányzat előírt számára, ami 100 M Ft összegekben mérhető, hiszen az a szervizút, amely ott kialakult, szennyvízátemelő, felszíni vízelvezetési műtárgyak, azokat mind megvalósította, mert az volt a feltétele annak, hogy elkezdhesse egyáltalán a munkát a saját területén az adott beruházás tekintetében. Azon túlmenően, hogy a saját területén mit kezd el és hogyan kezd el tevékenykedni, ebben sajnos nincsenek lehetőségeik. Építéshatósági ügyben különösen nem lehet fórumot tartani, tehát az, hogy most ott milyen építéshatósági eszközei vannak az illetékes építéshatóságnak, akár építésfelügyeletről legyen szó, akár építési engedély kiadásáról, azt nem lehet egy fórumon megtartani. Furcsa is lenne, ha Budakeszit vagy Érdet idecitálnák ebben az ügyben. Azt kéri képviselő úrtól, ha bárki ezzel kapcsolatban megkeresi, ezt mondja el neki, mert összeülhetnek egy lakossági fórumon, okosan nézhetnek egymásra, de nem tudnak mit mondani egymásnak. Tehát nincs a dolognak értelme.

 

Császárné Kollár Tímea: Bizonyára sokan hallottak róla, miszerint a hulladékgyűjtés, elszállítás, hulladékok kezelése környékén Pest megyében illetve az agglomerációban különböző folyamatok indultak el. Ezt Gémesi György gödöllői polgármester nevével tudná fémjelezni, aki olvasta, nyilván hallott róla. Azért szeretett volna ehhez napirend előtt hozzászólni, mert erősen él a gyanúperrel, nyilván más Pest megyei településről jutottak el hozzá az elmúlt hetekben információk, ez nem egy elszigetelt kérdés, ez nem a Zöld Híd Kft-t érinti, hanem többeket is fog a jövőben. Arra szeretné felhívni a városvezetés és a hivatal figyelmét, miszerint náluk megfelelő körülmények között tud dolgozni a BTG Nonprofit Kft, s ezekre a feladatokra mindenképp ügyeljen és továbbra is segítsék abban a BTG-t, hogy a lehető legjobban meg tudja oldani ezeket a feladatokat akkor is, ha egyébként nem erre utaló jelek vannak az agglomerációban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Meg akkor is, ha a jogszabályi körülmények és a lerakóhelyi díj s sorolhatná az összes ezzel kapcsolatos mellékkörülményt, nem kedveznek ennek.

 

Löfler Dávid: Bakó Krisztina képviselőtársa részben elmondta, amit szeretett volna. S halkan jegyzi meg, senkit nem szeretne provokálni, az előző testületi ülésen jómaguk is ezeket a kérdéseket tették fel: ez a változási tilalom érinti-e a már megkezdett építkezéseket, mint kiderült, hogy a Máriavölgy utcaira sem vonatkozott. A cél nem feltétlenül járult hozzá, hogy megoldja a Máriavölgy utcai problémát. Szeretné kérni a hivatalt, hogy a rendeletet vizsgálják felül, s vizsgálják meg, hogy az egész területen változási tilalmat kell továbbra is fenntartani.

Másik problémát is szeretne felvetni: Károly király utca főút felőli oldalán, a régészeti kiállítás felőli területen van egy füves placc, ahol szerinte még három parkoló területet lehetne kialakítani. Szeretné kérni a hivatalt, hogy vizsgálja meg, lehetséges-e ott parkolóhely kialakítása. S ha igen, vegyék bele a parkolási programba.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mindig tud neki képviselő úr meglepetést okozni, de ezen viszont nem lepődik meg. Kellene egyeztetni saját párton belül vagy saját párton belül, vagy frakción belül vagy helyi pártszervezeten vagy országgyűlési képviselővel, akkor nem történne az, miszerint folyamatosan ellentmondásba keverednének egymással. Egyébként, ha valaki a képviselő-testület ülésén itt volt és figyelt, akkor pontosan tudja, hogy természetesen nem a Máriavölgy utca 2. sz. alatti építkezésre rendelték el, egy folyamatban lévő ügyre hogyan vonatkozna egy ilyen eljárás? A célja annak, amit elrendeltek éppenséggel az volt, hogy megelőzzék azt, miszerint hasonló ügy történhessen, s hogy átnézzék mindazon szituációkat, amelyek az adott érintett területre vonatkozóan még felmerülhetnek. S azért mondta, nem ártana egyeztetni, az országgyűlési képviselőjük kiállt a Máriavölgy utca 2. sz. elé s két héttel azután, hogy bevezették ezt a bizonyos tilalmat, amit most vitatnak vagy megbeszélték, minél előbb szeretnék feloldani azért, hogy azokat, akik tisztességesen, becsületesen egyeztetnek, és olyan terveket nyújtanak be, amelyek nem olyanok, amelyek ártanak, hanem a saját ingatlanjaik hasznosításához vezetnek, azokat ne akadályozzák. Tehát kiállt az országgyűlési képviselő két héttel azt követően, hogy bevezették és követelte azt, amit már bevezettek, most meg képviselő úr elmondja ezt. Azt kéri, próbáljanak meg egymás között rendet tenni, a céljuk, jegyző úr célja és a hivatal célja egyértelműen az, hogy ez szakmailag kezelt ügy legyen és ha lehet, a politikát takarítsák le gyorsan méghozzá egyszer s mindenkorra.

 

 1. Kisfalvi Péter: Egy közlekedéstechnikai felvetése lenne: az Auchan hídnál ha az ember jön befele a városba hétköznap délután, 16 óra után az, hogy csak az 5. piros lámpára tudnak csak átjönni a város felé, arról valószínűleg az útdíj tehet s nem valaki más. De hogy a második lámpához odaérve, pont akkor vált pirosra, arról lehet, ők is tehetnének valamit. Esetleg így a XXI. század hajnalán valamilyen összehangolós módszert, ha be lehetne vetni, az szuper lenne.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ebben az ügyben műszaki ügyosztályvezető úrral számtalanszor fordultak már az illetékeshez, aki ebben bármit is tehet. Illetékes: Magyar Közút Kht., de természetesen most is meg fogják tenni. Ezt lehet látni, ha valaki reggel fél 8-9 között közlekedik a városban, az észreveszi azt, amit a politika nem feltétlenül vesz észre, merthogy a kettő nem feltétlenül van összhangban. Valószínűleg azért állnak sorban az autók, merthogy valami történt, s a Tükörhegyről özönlenek át rajtuk keresztül. Egyébként neki írják is a tükörhegyiek, sajnálják, de ők is Budaörsön keresztül járnak.

 

 1. Tóth Ferenc: Három körzetes kérdése lenne. 1. Budafoki utca lakói még mindig keresgélnek a kerítéssel kapcsolatban. Itt egy végleges álláspontot ha utoljára elmondanak, az nagyon örvendetes lenne. 2. A Kesjár Iskola mögötti híd helyzete hogy áll? Illetve mennyire függ össze a hídkérdés megoldása a lerakott járdalapokkal kapcsolatosan tudnak-e valamit tenni, mert nagyon nehezen lehet megközelíteni a játszótereket? 3. Az Őszibarack utca vége, Szervizút, Aradi utca vége nagyon rendezetlen, sáros, gazos, itt esetleg tudnának-e valamit kieszközölni?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az Őszibarack utca végét meg fogják nézni s a BTG-vel közösen el fogják rendezni. Ami még szóba került ezen a területen s szeretné elmondani, több kritikát kaptak azért, hogy a Stefánia utca végén lévő földkupac még mindig ott van. Napokon belül elszállításra kerül. Tehát folyamatosan szállítják, ez a földkupac az önkormányzati építkezésekből, útépítkezésekből került oda átmeneti deponálással és most mindegyiket el fogják vinni, tehát rendezni fogják a területet. A kishíddal kapcsolatosan elmondja, a mai napig nincs építési engedély. 2014. decemberében adták be másodszorra, a történet ismerős: volt egy építési engedélyük, amelyet egy lakó megfellebbezett, a II. fok eljárási hibákra hivatkozva visszautalta az I. fokra, a hivatal újra benyújtotta az I. fokra és onnantól a mai napig, tehát több mint 4 hónapon keresztül nem kaptak információt. Az útügyi hatóság arra hivatkozik, hogy a vízügyi hatóság nem adja meg a szakhatósági hozzájárulását. Mindennel készen állnak, kész tervekkel, tehát ahogy az engedély megvan, el tudják indítani. Addig is érdekes módon a vízügyi hatóság a híd mellett lévő nyílt csatorna lefedéséhez hozzájárult, az eljárás megindult, kiválasztásra került a kivitelező, a szerződés megkötésre került és elkezdik azt a munkát, amivel építési engedéllyel rendelkeznek, akkor valamikor javulni fog a helyzet, hiszen a híd mellett lesz a gyalogosok részére egy közlekedő terület. Addig ideiglenes megoldásként szolgáltak a betonlapok azért, hogy ne a sárban kelljen menjen menni s ne azon az ideiglenes hídon kelljen a gyalogosoknak átkelni, amelyet addig is létesítettek. A végleges megoldás a híd megépítése lenne. Reméli, előbb-utóbb a hatóság is kiadja az engedélyt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a jogállamiság kérdése vetődik fel. Az egy évtizedes probléma, miszerint nincs megoldás arra, ha a hatóság hallgat. Ha valamire 3 nap, 15 nap vagy 30 nap a határidő s eltelik fél év s semmit nem lép, erre vonatkozóan nagyon rég óta próbált különböző kormányzatok idején azt javasolni, ha a hatóság a részére előírt határidőn belül nem reagál, akkor hallgatás beleegyezés elv alapján működjön a dolog. Erre persze mondhatják azt vagy mondják is sokszor azt, hogy na jó, de akkor itt előfordulhat, miszerint olyan dolgok valósulnak meg, amelyek jogilag, műszakilag nincsenek rendben. Erre mindig azt válaszolta, ok, legyen ez a felelőssége annak, aki hallgat, ez ösztönözze őt arra, hogy időben hozza meg a szükséges rendelkezésekeit vagy döntéseit. Elképesztő szerinte egy jogállamban, hogy féléven keresztül semmiféle reakció ne legyen. Ráadásul nagyon nehéz nem észrevenni azt, hogy itt valamiféle nyomás is érezhető a hatóság irányába s nem feltétlenül az engedély kiadásának érdekében.

 

Biró Gyula alpolgármester: Két rövid észrevétele, illetve kérése lenne. A fogadóóráján volt nála egy hölgy, aki nehezményezte, hogy ha kisbusz megy a Kesjár Iskola fele és balra kanyarodik, a Fodor utca sarkán lévő buszmegállónál a lejtő alján áll meg a busz s mindenki cipekedik felfele a lejtőn arról nem beszélve, hogy ahogy leszállnak a buszról egy szelektív gyűjtőszigetre sikerül belépniük. Kéri, nézzék meg, hogy arrébb lehet-e rakni a buszmegállót. Egyébként kérdezte az egyik buszsofőrt, szerinte is rossz helyen van a megálló.

A másik észrevétele szintén egy tegnap délutáni rövid sétának az eredménye a lakótelepen. Többen felvetették azt, hogy a piac után nagy mennyiségű szemét illetve hulladék marad a területen, már nem a piac területén, hanem egy kicsit feljebb, ahol a szelektív hulladékgyűjtők állnak. A legelső alkalommal, amikor az úrral tárgyaltak, azt kérte tőle, hogy ezt feltétlen próbálják megoldani, kvázi kellene egy szerződést kötni a BTG-vel, hogy ezek onnan elkerüljenek. Azt a választ kapta, miszerint olyan nem lesz, mert minden árus elviszi a hulladékát. Hát láthatóan nem viszi el. Azt kérné, próbáljanak megint beszélni a piac szervezőjével, hogy ezt valahogy rakják a helyére. Most már nincsenek közterület-felügyelők, nem tudják ellenőrizni, de az lenne a jó, ha a BTG-vel kötne egy szerződést, kapna x db kukát és akkor elkerülne a hulladék onnan.

 

Stift Nándor: Lakossági megkeresés érkezett hozzá és gyakorlatilag a képviselő-testület döntött abban, hogy a közvilágításukat cseréljék az energiatakarékos égőkre. Lévai utcából keresték meg a lakók s szeretné kérni Lőrincz Mihály ügyosztályvezető urat arra, hogy ha ezen lehet mérni vagy lehet állítani, mert valószínű, hogy kell állítani, jelezték felé, hogy nem hozza azt a világítást, amelyet a régi hozott. Nem ért hozzá, valószínű elképzelhető, hogy ezen állítani kell. Kéri, nézzenek ennek utána.

Többen megkeresték az Ifjúság utcából, a lakótelepről. Az Ifjúság utcában, illetve a Lévai utcai játszótér mellé szeretnének kerti bútorokat, padokat még kitenni. Ezzel kapcsolatban írni fog ügyosztályvezető úrnak, ha kell, menjenek ki helyszíni bejárásra és nézzék meg annak a lehetőségét, hogy ezt hogy lehet telepíteni.

Ügyosztályvezető Úrtól kérdi, mikor lesz a Lévai utca műszaki átadása?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ügyosztályvezető Urat kéri, hogy az utolsó észrevételre válaszoljon, mert a második észrevétellel kapcsolatban elmennek helyszíni bejárásra, a LED-es izzóval kapcsolatban pedig hozzáteszi, mi a helyzet. Vezetői értekezleten számtalanszor beszéltek erről, sőt ügyosztályvezető úr bizonyos kérésekre ígéretet tett, merthogy az a szerződésben benne is van, s akkor ezeket el is mondja gyorsan. Az első észrevételek szűkebb utcából érkeztek. Ott az volt az észrevétel, hogy túl erős a fény vagy rosszul van beállítva a lámpa, s bevilágít a lakásokba. Így indult a problémakör. Ezeket úgy kezelték, épp tegnap látta, hogy csinálják a kivitelezők, ott beszélgettek, elmondták, hogy jártak Bor utcában, több helyen, s ezeket megpróbálták kezelni, átalakítani. A LED elég érdekes fényt adó és tényleg a régi nátrium lámpákhoz képest okozhat meglepetést. A Törökugrató környékén is most cserélik a lámpákat, s mikor az először meglátta az egyik utcában, bement és távolról azt gondolta, hogy itt sötétebb van. Kiszállt az autóból, körülnézett és azt látta, hogy nagyon jól lát, sőt a szemközti oldalon a postaládán ráírt nevet is el tudja olvasni, akkor itt valami másról lehet szó. Nyilván a színhőmérséklet, a sokkal hidegebb fény okoz problémát és a lámpák közötti szakaszon úgy tűnik távolról, mintha sötétebb lenne, s aztán az ember, ha közelebb megy, nem látja ugyanazt a foltot, amelyet távolról látott. Szóval igen, sokféle ilyen észrevétel van a túl fény, a kevés fény kapcsán is. Ügyosztályvezető Úr azt mondta, minden egyes helyen, minden egyes területen megadott értékeknek kell teljesülni. Ezt mérni fogják, és csak akkor veszik át, ha ez teljesül. Ahol nem teljesül, ott természetesen változtatni kell a lámpa fényének az erősségén, szórási irányán, vagy nem tudja micsodán. Ez már a kivitelező dolga.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A napokban, április végéig befejeződik minden területen a közvilágítási lámpák cseréje. Aki úgy észleli, hogy a területén valamilyen probléma van, akkor azt kéri jelezze a Városépítési Irodának akár e-mailen, akár személyesen, akár postán. S ahogy polgármester úr is mondta, minden egyes helyet ki fogják vizsgálni és a méréseket el fogják végeztetni, s addig nem fogják átvenni a bérleményben ezeket a lámpatesteket üzemeltetésre, ameddig nem biztosítják azt a szabványban előírt fényerősség értéket, amit minden úttípusra előírnak.

József Attila utca felújításra lassan a végéhez ér, befejeződött a felújítás, véleménye szerint szép lett. A jövő hét folyamán lesz a műszaki átadás-átvétel, addig a műszaki ellenőrök készítik elő a papírokat s a hibajavítások is – ha esetleg ilyen van – akkor ezek is elvégzésre kerülnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ügyosztályvezető Úrnak jelzi, amikor Biró alpolgármester úr beszélgetett az égőcserét végzőkkel, mesélték, volt olyan is, hogy elfelejtették levenni a védőfóliát a lámpáról. Ezeket is nézzék majd meg, mert lehet ezzel viszonylag kevesebb fényt tud átengedni.

A napirend előtti hozzászólások végéhez értek, viszonylag gyorsan igyekszik a két ülés között eltelt ülés eseményeit ismertetni.

 

 

2015. március 25. Képviselő-testület ülése
2015. március 27. EGYOSZ Illyés Diákönkormányzati Napja, amelyre meghívnak különböző előadókat az élet különböző területeiről. Idén két idősávban a demokrácia, autonómia és intézmények kapcsán kérték fel előadásra. Két dolog lepte meg: mindkét alkalommal teltházas volt a terem, illetve mennyire tájékozottak és érdeklődőek voltak a diákok, ez némi reményt ad a jövőre nézve.
2015. április 8. Egyeztetett Ritter Imrével a futsal Illyés kapcsán jött egyeztetni. Több problémájuk van és többféle megoldási lehetőség. Ezt a Műszaki Ügyosztály igyekszik egyeztetni tervezővel lehet-e műszaki tartalmat változtatva kereten belül maradni vagy új pályázat esetleg felmerülhet-e nagyobb összegre. Ezeket vizsgálják s reméli, hogy megoldásra jutnak, mert töretlenül az az álláspontjuk, hogy itt ezt a forrást meg kell próbálni megszerezni, szüksége van a Gimnáziumnak is erre a létesítményre.
2015. április 16. Az iskolákban megtartották a megemlékezést a Holokauszt áldozatairól. Ezzel kapcsolatban kapott egy levelet Petralsovics Annától, természetesen azt gondolja ez egy nagyon fontos rendezvény, amelyre meghívja őket. Nem tudja pontosan, hogy ezt kiszignálták-e a képviselőknek, a meghívás a hivatal vezetésének szól június 8. napjára, ahol a III. Birodalom egykori elosztó pályaudvaránál egy rendezvény lenne valamennyi európai ország vezetői, miniszterelnöksége, és különböző egyházi személyiségek részvételével zajlik. Ez olyan időpontban lesz, ahol nem fognak tudni részt venni, de azt látja, azért most már vannak olyan kezdeményezések, amelyek méltó módon emlékeznek meg a 70 évvel ezelőtti sorstragédiáról.
2015. április 17. Bölcsődék Napja. Ezt hagyományosan a Pitypang Bölcsőde Dózsa György úti intézményében tartották.
2015. április 21. Egyeztetett Kovács Imrével, aki a Német Hadisír Gondozó Népi Szövetség megbízottjaként két üggyel kapcsolatban járt itt. Kálóczi Imre alpolgármesterrel egyeztettek, öten voltak jelen. A német katonai temetőt nemcsak II. világháborús német, hanem a magyar elesettek sírjait is megtalálhatják, illetve az emlékparkot a Német Hadisír Gondozó Népi Szövetség tartja rendben. Több dolog merült fel bennük. Az egyik: lehetne tartani egy nyári tábort, ahol különböző országokból jönnének egyfelől megismerve az elűzetés történetét, a II. világháború, a különböző történelmi események történetét és persze ez a különböző országból érkező fiatalok egymás megismerésének, egymás kultúrájának lehet a területe. Ebben kérték, hogy egyeztessenek. Azt gondolja, ebben nyitottnak kell lenni.
Fesztivál igazgatója, Selmeczi Ágnestől mindenki megkapta a meghívót. Hagyományosan, sőt évtizedes múlttal május 1. napján a pártok szoktak rendezvényeket tartani és a következő héten majd egy hetes fesztivált tartanak, amely – ha úgy tetszik – tavaszköszöntő vagy ahogy kezdenek virágba borulni a fák, a tavasz beköszönt, akkor a kultúrát is megpróbálják az életébe becsempészni mindenkinek, meg lehetőséget adni arra, hogy sok rendezvényen találkozhassanak a budaörsiek és a nem budaörsiek. A Fesztivál május 6-tól 10-ig nagyon színes programokkal és természetesen nemcsak a képviselő-testület tagjainak szól, hanem mindenkinek, aki a televíziót nézi. Érdemes böngészni a programok között, mert nagyon színes lesz a program, biztos mindenki talál magának olyant, ami számára érdekes és jól érezheti magát. Idén is ingyenes még a Fesztivál. A „még” nem tudja meddig tart, ideiglenesen így alakult, ez kb. olyan, mint a szovjet csapatok állomásozása annak idején országukban.

 

 

Napirend tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Alapellátási Körzeteiről szóló

17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

2.) Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról szóló önkormányzati rendelet megalkotás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a rendelet azt szabályozza, hogy mely adatokat milyen tartalommal kell az önkormányzatnak a honlapján megjelentetnie. Ismerteti az Ügyrendi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

 

az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok

 – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E rendelethez egy módosító indítványt fogalmaztak meg annak érdekében, hogy az egészségügyi dolgozók egy-egy ellátás közben nehézségbe ütköznének, ha nekik a parkolóórával kellene matatniuk. Erre vonatkozik a módosítás s reméli, hogy ezzel ezt a problémát kezelni tudták. Továbbá sok észrevétel merült fel annak kapcsán, hogy a korábban elfogadott javaslat miért szorul kiegészítésre, így került be a Károly király utca – Szabadság út – Baross utca közötti szakasza, illetve ennek megfelelően a rendelet módosítása.

Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

 

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Sokolowski Márk: A tájékoztatóban szerepel egy ilyenkor szokásos, 3 Milliárd Ft-os lekötés. A kérdése arra irányulna, ez mekkora kamatra lett lekötve, illetve ez milyen bevételt jelent a városnak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Már megijedt, hogy ez a kérdés nem fog felmerülni, mert hallotta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén ez felmerült. Mielőtt bárki arra gondolna, hogy itt számolatlanul van az önkormányzat pénze, azért azt fontos tudni, hogy ezek célhoz rendelt összegek, és az önkormányzat másik célja persze az, hogy a lehetőség szerinti parkoltatott pénzek – addig, míg ki nem fizetik – a legmagasabb hozadékkal, de a legnagyobb biztonsággal üljenek bizonyos számlákon. Érti kormánypárti képviselők lelkiismereti problémáját ezzel kapcsolatban, de ezt az önkormányzatot nem Szíjjártó Péter vezeti, ezért sem nem haverok, sem nem a focipályáról hozzák a munkatársakat, hanem szakmai alapon vannak náluk jelen, s nem a Questorban, és nem a Budapest Bankban parkoltatják a pénzt, hanem pályázat alapján, ahogy a költségvetési rendeletben szerepel. Természetesen ajánlatokat kérnek be, a pénzeik egyik része egyébként az OTP Bankban van, a másik a Sber Bankban. Nem túl magas kamatozású, mert bizonyos un ortodoxia érvényesül annál a kamatlábnál, amelyet a Nemzeti Bank meghatározott épp – úgy véli – ezen a héten. 1,5%-ig vágták vissza a kamatlábat.

 

Barta Gáborné: A jegybanki alapkamat jelen pillanatban 1,8%. A pénzlekötés árajánlat kérése során arra törekedtek, hogy a benyújtott pályázatok alapján természetesen az önkormányzatnak legmegfelelőbb és legmagasabb kamatot biztonsággal kínáló pénzintézetnél kössék le átmenetileg azt a szabad pénzeszközt, amely a kifizetések vonatkozásában átmenetileg ki lehet vonni a költségvetésből. Jelen pillanatban 3 Milliárd Ft lekötéssel rendelkezik az önkormányzat, ez két időintervallumban lett lekötve: 1 Milliárd Ft-ot egy hónapra, 2 Milliárd Ft-ot 2 hónapra kötöttek le. Az egy hónapos lekötésnek 2,4%, a két hónapos lekötésnek 2,45% a kamata. Ebből is látszik, hogy valamivel több és kedvezőbb természetesen, mint a jegybanki alapkamat. Jóval kedvezőbb, mintha csak az OTP Banknál csak a folyószámlán tartaná az önkormányzat, hiszen az a fizetési számlán lévő folyószámla kamat most már „nevetséges”, amit ezért kap az önkormányzat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: S reménykednek benne, hogy nem köszönt be az az idő, amikor negatív kamat lesz a pénzeken, mert olyan is van a világban. Egyébként ez nem is a beszámolóhoz tartozik, ugye májusban járnak le ezek a lekötések, tehát gyakorlatilag azt teszik, ha van olyan összeg, amelynek a kifizetése később esedékes, igyekeznek a lehető legkedvezőbb módon lekötni.

Felteszi szavazásra az I. negyedéves pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

81/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

5.) Törökbálint önkormányzatával kapcsolatos ügyek

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi ponttal kapcsolatosan az előző ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Törökbálinttal milyen témákban történt egyeztetés. Alapvetően a temetővel kapcsolatban egy kérést fogalmaztak meg, amelyben megállapodtak és ezért került a testület elé a Mechanikai Művekre vonatkozó közigazgatási terület átadásra vonatkozó rész. Továbbá szóba került a gyepmesteri telep, a szennyvíztisztító telep. A gyepmesteri telepnél rövidesen fognak találkozni egy olyan adakozóval, aki Törökbálintnak és Budaörsnek és esetleg a jövőben lehet, hogy közösen létre tudnak hozni egy nagyon komoly létesítményt. Azt viszont mindenképp kérték, mindkét oldalon nagyon lelkes – budaörsi oldalon egészen biztos – egyesületek végeznek tevékenységet, tudja, hogy voltak közben problémák, de azért a jó szándékuk és az elkötelezettségük megkérdőjelezhetetlen, semmiképpen nem hagyják ki őket. A szennyvíztisztító telepnél a cél az, hogy lehetőség szerint – ott egy nagyon komoly rekultiváció előtt állnak – olyan módon próbálják közösen hasznosítani ezt a területet, hogy az a rekultivációs kötelezettséget nemcsak hogy minimalizálja, hanem lehetőség szerint valamiféle bevételt is eredményezzen. Hogy hogy fogják tudni elérni, az a jövő kérdése. A felszíni vízelvezés kapcsán Kálóczi Imre alpolgármester egyeztetett Szeneczey Balázs főpolgármester helyettessel. Ők már az előző ciklusban is elhatározták, hogy ebben a kérdésben megpróbálják az összes érintett önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatát koordinálni, esetleg egy konzorciumot létrehozni. Azt gondolja, ezt ambicionálni kell. Úgy érzékelte alpolgármester úr szavaiból, hogy erre nyitott a főváros. Természetesen egyeztettek az intermodális csomóponttal kapcsolatban is. Mind a két településnek vannak érdekei, nyilván Törökbálintnál a tópart, Budaörsnél a Szilvás területe az, amely izgalmas, meg hát alapvetően ne a város legyen a P+R parkolónak a P része, s lehetőség szerint legyen R része, vagyis kötött pályás valamikor.

 

Sokolowski Márk: A Mechanikai Művek közigazgatási terület változással kapcsolatban történt-e vizsgálat arra vonatkozóan, hogy ez jelent-e és ha igen, esetleg milyen iparűzési adó bevétel csökkenést?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt azért nehéz megvizsgálni, mert jelenleg minimális az, amely onnan származik. Évi 1,8 M Ft összegről van szó nagyságrendileg.

Felteszi szavazásra az elhangzottak fényében az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

82/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Törökbálint önkormányzatával kapcsolatos ügyek

 

1.) Budaörs Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy miután Törökbálint elfogadta a felülvizsgálat alatt lévő TSZT/HÉSZ-ben a mellékletben jelölt Budaörsi Temető bővítési területére, a 097/120, /121 és /122 hrsz alatti ingatlanokra a különleges beépítésre nem szánt temető terület-felhasználásba és övezetbe sorolást, kezdeményezi a Mechanikai Művek Budaörs közigazgatási területére eső részének, a 10359 hrsz alatti ingatlannak Törökbálint közigazgatási területéhez csatolása ügyében szükséges módosítások megindításának lépéseit.

 

2.) Budaörs Város Képviselő-testülete a Budaörs-Törökbálint városok településrendezési, – fejlesztési ügyeiben az előterjesztés 2-5 pontjaiban, az alábbi ügyekben foglaltakkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja:

Budaörs Gyepmesteri Telep,
Budaörsi Szennyvíztisztító Telep,
Felszíni Víz Rendezés,
Intermodális Csomópont.
Határidő: folyamatos

Felelős Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

 

6.) A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységükről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

83/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységükről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

7.) Budaörs, Rét utca (10349 hrsz) és Agip utca (103506 és 10350/4 hrsz.) elnevezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

84/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Rét utca (10349 hrsz) és Agip utca (103506 és 10350/4 hrsz.) elnevezése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 10349 helyrajzi számú ingatlanon keresztül vezető útszakaszt Rét utcának nevezi el.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 10350/6 és 10350/4 helyrajzi számú ingatlanokat is Agip utcának nevezi el.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2015. július 31. napjáig történő elhelyezéséről.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterületi elnevezések nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő:                   2015. július 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

8.) Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat elbírálása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy régóta húzódó probléma a fizikoterápiának megvalósítása, elhelyezése, kiegészítése, s ezzel az egészségügyi központban meglehetősen áldatlan állapotok feloldására vonatkozik e napirendi pont.

Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Sokolowski Márk: Úgy gondolja, abban mindannyian egyetértenek, hogy a fizikoterápiás kezelés s annak az elhelyezése egy olyan régebb óta húzódó dolog, amelyet minél előbb szeretnének megoldani, s ezért szerinte minél körültekintőbben kell eljárniuk ebben az esetben is. Ezért kiemelt fontosságú az, hogy olyan megoldás szülessen, amely hosszú távra rendezni tudja ezt a szolgáltatást. Úgy tudja, korábban volt szokás arra, ha egy pályázatra egy pályázat érkezett, illetve egy pályázó nyújtott be pályázatot, akkor utána ki lett írva még egy pályázat 1-2 hónappal később arra az esetre, ha mások jelentkeznek, legyen választási lehetőség. Valamint szeretné, ha megbízna a hivatal egy egészségügyi szakértőt, aki megvizsgálja, hogy az pályázó céget, illetve a pályázatot elnyert cég megfelelő gazdasági háttérrel illetve tapasztalattal, referenciákkal rendelkezik e feladat ellátásához. Arra alapozza ezt a javaslatot, mivel ami az anyagokból is kiderül, hogy a cég 2015. januárjában lett megalapítva, ezért gondolja, referenciákkal nem rendelkezik, ezért kéri, halasszák el ezt a döntést, vagy ha nem halasszák el, vizsgálják meg, hogy legalább milyen cégnek adják oda ezt a szolgáltatást. Úgy tudja, nincs múltja a cégnek, abból is látszik, hogy 2015. januárjában lett megalapítva, illetve egy Kft a tulajdonosa, amelynek a tevékenységi körében nem is szerepel a fizikoterápiás ellátás, ezért kéri, egy igazságügyi szakértő véleményezze ezt a pályázatot illetve pályázót.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Örül annak, hogy az egészségügyi szakértő kérdése felmerült, mert az előző képviselő-testületben képviselő úr helyén már ült egy képviselő, aki számtalan alkalommal kérte, hogy egészségügyi szakértővel készítessenek tanulmányokat, erre a képviselő-testülettel elköltetett szerinte nagyjából 10 M Ft nagyságrendű összeget, amely azt támasztotta alá, amelyet eddig az önkormányzat az ügyben tett, az mindenben megalapozott. Ezért kifizettek 10 M Ft-ot, biztos nagyon hasznos.

 

Biró Gyula alpolgármester: Nem kárhoztatja Sokolowski Urat azzal kapcsolatban, amelyet kérdezett, hiszen az előző testületben nem ült itt, sok mindenről nem tudhat (valaki segíthetett volna neki a háttérbőlj). A történet arról szól, hogy minél előbb elinduljon ez a fizikoterápia. Két éve tipródnak rajta, végre eljutottak oda, hogy megvették az épületet. Az más kérdés, hogy mi miatt kell még egy ilyen pályázati cirkuszt is végigjátszaniuk. Tehát a lényeg az, úgy gondolja, ettől nem kell idegeskedni, hogy itt fizikoterápia nem fog működni. Az egy más kérdés, hogy valami oknál fogva ezt ma így lehetett csak megoldani, nem tudták odaadni annak a cégnek az épületet, aki egyébként a működtetést vállalná.

 

Császárné Kollár Tímea: Biró alpolgármester úr nagyon szépen összefoglalta, de azért még tenne hozzá valamit. Jómaga is úgy gondolja, most már a legfontosabb, hogy legyen fizikoterápia, ez biztos. A Népfront egyetlen jelöltjére ugyan sokan emlékeznek, ezt azért nem szeretik. Érti, hogy ennek technikai oka, miért kellett így beadni. Ezt már sokszor átbeszélték különböző bizottsági üléseken, de a tartózkodása annak szól, hogy aki érdemben végezni fogja, ott is érezte a Népfront egyetlen jelöltjét, nem azt akarja mondani, hogy nem fogja jól csinálni, reméli, jól fogja, mert mindannyijuknak az az érdeke, főleg annak, aki rászorul erre a szolgáltatásra, igen valóban irányított volt, de természetesen menjen a fizikoterápia ettől függetlenül. A város nem teheti már meg, hogy tovább halogassa azt, hogy ezek az emberek el tudjanak menni az ilyen jellegű vizsgálatokra és gyógyulásra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt egy kívülállóban az az érzés támadna, hogy itt a régi idők szele köszöntött volna be vagy áramlott volna be a keleti széllel együtt Budaörsre, nem erről van szó. Speciel arra emlékszik, amelyet képviselő asszony mondott, mikor ellenzéki képviselőként szerette volna jelöltetni magát egy ilyen Népfrontos jelölésen az átkosban, akkor megtöltötték a termet a Népfront jelöltjei és be sem tudtak menni, s be sem tudtak menni, akik jelölni akarták. Itt azért nem egészen erről van szó, mert szabadon pályázhatott volna bárki, de tényleg ez a pályáztatás egy nevetséges ok miatt vált szükségessé, s a nevetséges ok a szabályozásokban keresendő. Ezt nem szeretné részletezni. Véleménye szerint senki előtt nem volt zárva az út, aki ilyen egészségügyi szolgáltatást szeretne tenni, de azért nem véletlen, hogy az tudott pályázni és az pályázott erre, akinek mindenféle más egészségügyi szolgáltatása is van a környéken. Ez azért annyira nem fogja meglepni. Tehát ha egy településen egy állatorvos lesz, akkor a kutyáját valószínűleg hozzá fogja vinni és nem ír ki egy pályázatot arra, mondják meg, ki tudja meggyógyítani, mert mire meggyógyíthatná, addigra elpusztul.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 4 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Hozzáteszi, ez persze a részükről rendezte a dolgot, s aztán a hitelintézet és az egyéb dolgok hogyan alakulnak (mit fogad el garanciának, fedezetnek) az a jövő zenéje. Egyáltalán nem biztos, hogy ez volt az utolsó alkalom, mikor ezzel foglalkozniuk kellett.

 

85/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat elbírálása 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti, 2070/1 hrsz-ú, Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan fizikoterápiás központ kialakításához kötött értékesítésére az Euro-Fizikó 2014. Kft. által benyújtott pályázatot elfogadja azzal, hogy felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés pontosításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, és a szerződés megkötésével kapcsolatos döntés – a Képviselő-testület következő ülésére történő – előterjesztésére.

 

Határidő az eredmény közlésére: döntést követő 15 nap

Határidő az 1. pont végrehajtására: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző Úr figyelmeztette, hogy volt egy kiegészítő határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

Felteszi szavazásra a bizottság kiegészítő határozati javaslatát, amelyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

86/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – fizikoterápiás központ kialakítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fizikoterápiás központ kialakításával kapcsolatban úgy dönt, felkéri a nyertes pályázót, hogy a pénteki (5. napi) szakrendelés megtartása érdekében járjon el az Országos Egészségügyi Pénztárnál.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

 

9.) A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál arról van szó, hogy az Alapítvány részére szabott határidőt – mivel lejárt – szeptember 30. napjáig meghosszabbítják. Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

87/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány, illetve a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola valamint annak fenntartója között 2014. december 22. napján létrejött támogatási szerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítását.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti támogatási szerződés módosításának aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

10.) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál elmondja, a Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatásánál átcsoportosítást javasoltak, mert első körben a Mentőállomás belső kifestésére nem javasoltak volna támogatást, azonban volt egy furcsa dolog s ezt elfelejtette a két ülés közötti tájékoztatónál elmondani, úgyhogy itt kénytelen, mert szerinte fontos, hogy a testület tudjon róla. Műszaki Ügyosztályvezető Úr jelezte kb. 2-3 héttel ezelőtt vezetői értekezleten, miszerint valami új gazdasági vezetője lett a Mentőszolgálatnak, aki azt jelezte feléjük, hogy át kellene nézni a korábbi szerződést, mert nem tudják a kötelezettségeiket teljesíteni. Eléggé meglepően hangzik, mert azt tudni kell, Budaörsön azért van mentőállomás, mert nem tudta akkor sem az Országos Mentőszolgálat megugrani ezt a lécet, ezért az önkormányzat adott egy területet, ennek az értéke 30-40 M Ft körüli lehet, erre épített egy épületet, amelynek az értéke hasonló nagyságrendű lehet s innentől kezdve a Mentőszolgálat vállalt számos feladatot, amelyből persze nem mindent teljesített. Úgy volt, hogy két autóval indulnak, ebből egy lett, aztán természetesen sem a karbantartás, sem a fenntartási munkákat nem teljesítették. Ezek után megkereste telefonon és több ízben beszéltek a helyi mentősök korábbi vezetőjével, aki megdöbbent (nem idézi mit mondott, mert nem szeretne neki sem ártani), aztán az OMSZ sajtószóvivőjével egyeztetett, mert több ízben volt itt és megnyugtatta, hogy nem lehetséges és nem eszik ezt olyan forrón és kapni fog az önkormányzat egy levelet. Kaptak egy levelet, amelyben az szerepel, hogy gyakorlatilag mindent az önkormányzattal akarnak elvégeztetni, még az ésszerű közműköltségeket is. Lehet, hogy a mentősöket is nekik kell adni rövidesen, vagy az önkormányzat fogja kirendelni a mentősöket a megfelelő helyekre. Egyébként, ha csak Budaörsön látnák el ezt a feladatot, akkor ez indokolt is lehetne. Arra kérte a hivatalt, hogy egy válaszlevélben kérjék fel az illetékeseket arra, hogy az elmúlt időszakban, amióta ez a mentőállomás működik, hány esethez és hová vonultak, hogy megállapíthassák, hogy milyen körzetben teljesítenek feladatot és aztán utána van miről beszélni. Bár őszintén szólva egy megállapodás még egy úriemberek között is illendő, ha írásban történt, szóban úriemberek között, írásban cégek és önkormányzat között is megtartani. Ezt csak azért mondta el, mert amikor a pályázati forrásokról döntöttek, úgy gondolták, hogy akkor legalább a kifestése biztosított legyen az épületnek, mert valószínűleg van annyira fontos, hogy megtörténjen, mint valamilyen egyéb feladatok ellátása az alapítványnak. Szomorú dolog ez, amit elmondott, de hát ez van.

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosítással, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

88/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Budaörsi Alapszervezetét (bejegyzett székhely: Dunakeszi) a pályázati felhívás 5. pontjában – „Pályázatból kizárt szervezetek- érvénytelenségi okok” – foglaltak alapján kizárja a pályázatból.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.02.) ÖKT rendelet 5./B. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 22. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 25.000.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára, a táblázatban megjelölt összeget biztosítja pályázati programjaik megvalósítására:

 

Ssz. ALAPÍTVÁNY neve Pályázat tárgya  Kért összeg (Ft) Támogatási összeg (Ft)
1 Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány Egyházközségi Nagycsaládos Tábor /              KaCsa-tábor 2015 900 000 600 000
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány Működési költségek 100 000 90 000
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány Nyílt nap és mentési bemutató 245 000 100.000
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány Elsősegély tanfolyam 330 000 200.000
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány Mentőállomás belső kifestése 350 000 275.000
3 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
3 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Óvodai kirándulás 595 000 595 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Játszóházak 44 000 44 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Gyermeknap 60 000 60 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Termésköszöntő és Mihály napi vásár 148 000 148 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Márton nap 32 000 32 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Pepi Majális 44 000 44 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Agytorna szakkör 40 000 40 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Bakancstúra 80 000 80 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Culture club 80 000 80 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Kabala színjátszó szakkör 80 000 80 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Katasztrófavédelmi szakkör 40 000 40 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Kreatív grafikai szakkör 120 000 120 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Lurkó Bábcsoport 80 000 80 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Pillantás fotószakkör 120 000 120 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Robotok közöttünk szakkör 40 000 40 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Ügyes ujjak szakkör 40 000 40 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Vadonlesők szakkör 80 000 80 000
6 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány Hagyományőrző csapatépítő program 392 000 200 000
7 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány Kirándulás 300 000 300 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Pannonhalmi osztálykirándulás 100 000 100 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Év végi osztálykirándulás 170 000 170 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Kismarosi gólyatábor 240 000 240 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Szent Márton nap 60 000 0
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Helytörténeti vetélkedő 80 000 80 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Történészek előadássorozata 50 000 0
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Szent Miklós püspök napjának ünnepe 24 000 0
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Adventi hajnali (rorate) reggelik 16 000 16 000
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Magyar Kultúra Napja 50 000 50 000
9 Erős Várunk Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
9 Erős Várunk Alapítvány Családos tábor 510 000 480 000
9 Erős Várunk Alapítvány Angol nyelvi keresztény tábor 120 000 0
9 Erős Várunk Alapítvány Csapatépítő tréning 100 000 0
9 Erős Várunk Alapítvány Német nyelvi keresztény tábor 80 000 30 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Muzsika az iskolában 40 000 40 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Kis képzőművészek köre szakkör 24 000 24 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Természettudományos Tábor 60 000 60 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Fürkész Tábor 108 000 108 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Értékközvetítés és tehetséggondozás 36 000 36 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Fürkész Tábor 1-2 osztály 120 000 120 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Irodalmi zsongás 44 000 44 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Legyél Te is könyvmoly! 23 600 23 600
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Művészeti kavalkád 20 000 20 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Őszi vigasság 32 000 32 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Radnóti Est 80 000 0
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Ügyes kezek szakkör 22 400 22 400
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Nyári Tábor 130 000 130 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Természeti és kulturális örökség Tábor 60 000 60 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Internet-számítástechnika szakkör 24 000 24 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Tavaszkórus Tábor 40 000 30 000
10 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány ÖKO csoport 36 000 36 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Erdei iskola 7. osztály 85 000 85 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Erdei iskola 8. osztály 85 000 85 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Erdei iskola 9. osztály 85 000 85 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Matektábor 85 000 85 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Vándortábor 85 000 85 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Gólyatábor 340 000 340 000
11 Illyés Gimnázium Alapítvány Angol drámacsoport 45 000 45 000
12 Írisz Alapítvány Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör 140 000 140 000
12 Írisz Alapítvány Alsós tagozatosok rajz-kézműves foglalkozás 140 000 140 000
12 Írisz Alapítvány Festő és kézműves szakkör 30 000 30 000
12 Írisz Alapítvány Művészeti nevelés és kerámia szakkör 30 000 30 000
12 Írisz Alapítvány Néptánc és népi gyermekjáték szakkör 60 000 60 000
12 Írisz Alapítvány Nemzetikincs Őrzők Társasága 200 000 200 000
12 Írisz Alapítvány Ifjú természettudósok klubja 200 000 200 000
12 Írisz Alapítvány Nyári szabadidő, képzőművészeti és sporttábor – Zamárdi 50 000 50 000
12 Írisz Alapítvány Herman Színpad 50 000 50 000
13 Jövőkép Közhasznú Alapítvány Működési költségek 36 000 36 000
13 Jövőkép Közhasznú Alapítvány Kreatív angol tábor 467 000 284 000
14 Karizma Alapítvány Kiskukta szakkör 50 000 50 000
14 Karizma Alapítvány Alsó tagozatos mozgásfejlesztő napközis tábor 120 000 120 000
14 Karizma Alapítvány Élő népi kézműves szakkör 100 000 100 000
14 Karizma Alapítvány Játékszakkör pályázata 80 000 80 000
14 Karizma Alapítvány Óvoda informatikai eszköztár fejlesztés 50 000 50 000
14 Karizma Alapítvány Ópusztaszeri kirándulás 140 000 140 000
14 Karizma Alapítvány Szünidei színjátszó és sporttábor 120 000 120 000
14 Karizma Alapítvány Kis üvegfestők szakkör 60 000 60 000
14 Karizma Alapítvány Csengőszót- városi vers és prózamondó verseny 130 000 130 000
14 Karizma Alapítvány Márton nap 50 000 50 000
15 Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Működési költségek 240 000 90 000
15 Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Naptár 160 000 0
15 Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Montágh Imre szép-kiejtési verseny 152 764 152 000
15 Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Dadogásterápiás szeminárium 267 456 267 000
16 Leopold Mozart Z. Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
16 Leopold Mozart Z. Alapítvány Kamarazenekari tábor-Zánka 280 000 240 000
16 Leopold Mozart Z. Alapítvány Hegedű kurzus- Bozsok 35 000 0
16 Leopold Mozart Z. Alapítvány Cresendo Nyári Akadémia-Tokaj 75 000 0
16 Leopold Mozart Z. Alapítvány Vonós és Zongora Mesterkurzus 40 000 0
17 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet Működési költségek 90 000 0
17 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet Városi programok, rendezvények 65 000 0
17 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet Év végi ünnepségek, rendezvények 140 000 0
17 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet Oktatás, klub, ifjúság 130 000 0
18 Művészet a Nemzetért Alapítvány Működési költségek 42 000 40 000
18 Művészet a Nemzetért Alapítvány Kulturális műsorok 270 000 270 000
18 Művészet a Nemzetért Alapítvány Kárpátaljára utazás, kárpátaljai vendégfogadás 184 000 20 000
19 Pro Ecclesia Alapítvány Működési költségek 75 000 75 000
19 Pro Ecclesia Alapítvány Zenei programok 45 000 45 000
19 Pro Ecclesia Alapítvány Ifjúsági foglalkozások, hitoktatás 30 000 30 000
19 Pro Ecclesia Alapítvány Csendeshét –tábor 750 000 280 000
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Működési költségek 60 000 60 000
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Családi hét 130 000 130 000
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Önkéntes munka 30 000 30 000
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Madarak és fák napja 250 000 250 000
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Kirándulás, csapatépítés 430 000 180 000
21 Zászlótudományi Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
21 Zászlótudományi Alapítvány „Európa Budaörsön” c. városházi kiállítás 420 000 150 000

 

Alapítványok támogatása összesen: 11.333.000 Ft

 

Nyertes pályázó alapítványokkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2016. február 29.

 

Határidők: 2015. május 15. (szerződés megkötése, támogatás átutalása)

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés) Pénzügyi Iroda ( utalás)

 

 

 

11.) A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium módosított támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A korábbi testületi ülésen döntöttek a Gimnázium támogatásáról, a Gimnázium egy módosítást kért a cél megváltoztatása érdekében. Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

89/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium módosított támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2015. (III.25.) ÖKT sz. határozatban a felhasználás célja az alábbiak szerint módosul:

 

a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium kérelmét 1.000.000 Ft-al, azaz: Egymillió forinttal támogatja a gimnázium informatikai szaktantermének fejlesztését a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló – 1/2015.(III.02.) ÖKT rendelet 4./B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok 22. sor „Polgármester, alpolgármester dologi kiadásai ” keret terhére. A támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidő: 2016. december 31. Technikailag a támogatást Támogatott a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány bankszámláján keresztül kapja meg.

 

Határidő:2015. május 15. (tájékoztatás, szerződéskötés)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

12.) 2014. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

90/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2014 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

 

Kiadvány címe Pályázó/ Kiadó neve

 

Példány

szám(db)

Önkormányzati támogatás  (Ft)
1. Régiségbúvár  Ifjúsági és Kulturális Egyesület /

Dr. Mester Edit, Lechner Judit

Sólyom szárnyán. Nomád ökosuli munkafüzet az általános iskola 5-8. osztály számára 500 400 000
2. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI /

Budaörsi Szolgáltató és Művészeti Iskolaszövetkezet

Jubileumi Évkönyv 1000 350 000
3. Kertészek és Kertbarátok dr. Luntz Ottokár Egyesülete/

Baráthné Bátai Beatrix

Kertbarátok a természetért 500 300 000
4.

 

Kanizsa József /

BBS-Info Könyvkiadó Kft.

Varázsos, ezerarcú Budaörs 400 100 000
5. Wunderlich Antal Budaörs város díszpolgára- Varga János plébános / DVD 10 300 000
6. Novotny Tihamér A látható és a láthatatlan – Művészeti írások 2004-2013 400 350 000

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÖNK Sz2014-487 sz. támogatási szerződés – Béndek András: „Innovatív vállalkozások Budaörsön” c. kiadvány – elszámolási határidejét 2015. május 31-ig meghosszabbítja.

 

Határidő:       2015. április 30. (értesítés, szerződés módosítás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

13.) Támogatási keret átcsoportosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál megmaradt források átcsoportosításáról van szó.

Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Jelzi, egy elírás volt az egyik helyen, e betű hiányzik, de gondolja, mindenki tudja, hogy nem 3.000 Ft-ról van szó.

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, a bizottságok döntése szerint, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

91/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Támogatási keret átcsoportosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 5/B melléklet 40. során, a Liver 3 és FC támogatására biztosított 27.340e Ft-os támogatási összeget 10.080e Ft-tal csökkenti, 17.260e Ft-ra.

 

A Képviselő-testület az így felszabaduló 10.080e Ft-os összeg átcsoportosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

támogatni kívánt szervezet támogatás cél támogatási összeg
Budaörs Fesztivál (Rendelet, 5/B melléklet 29. sor) kiegészítő támogatás a Fesztivál megrendezéséhez 650e Ft
Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása (5/B mell. 25. sor) Kamaraerdő Napja rendezvény megvalósításának támogatása 1.500e Ft
Budaörsi Triatlon Klub támogatása a Budaörsi Triatlon Klub működésének és Olimpiai  felkészülésének támogatása 2.500e Ft
Goldtimer Alapítvány az Alapítvány 2015. évi működésének támogatása 3.000e Ft
Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete (Rendelet, 5/B, 7. sor) 2.000e Ft
Pest Megyei Vöröskereszt Budaörsi Alszervezete 2015. évi budaörsi programjainak támogatása 430e Ft
                                                          Mindösszesen:                    10.080e Ft

 

 1. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: 2015. május 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda

 

 

14.) Alapító okiratok módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlásának megfelelően

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál az Államkincstár igénye okán járnak el a Könyvtár és a Színház vonatkozásában.

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

92/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (Magyar Államkincstár hiánypótlás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (1. sz. mellékletek) jóváhagyja.

 

Határidő: 2015. április 24.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet,

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző Úr jelezte, hogy minden pontról külön határozatnak kell születnie. Most döntöttek az 1. határozati javaslatról, most a 2. határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

93/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyása (Magyar Államkincstár hiánypótlás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (2. sz. mellékletek) jóváhagyja.

 

Határidő: 2015. április 24.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet,

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

94/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház Alapító Okiratának módosítása (Magyar Államkincstár hiánypótlás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (3. sz. mellékletek) jóváhagyja.

 

Határidő: 2015. április 24.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet,

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

95/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyása (Magyar Államkincstár hiánypótlás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (4. sz. mellékletek) jóváhagyja.

 

Határidő: 2015. április 24.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet,

 

 

 

15.) Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál elmondja, hogy ez az 1. napirendi pontban szereplő körzetekre vonatkozó rendeletmódosítással kapcsolatos, Pásztor doktor úr befejezi a működését, nyugdíjba vonul, erre vonatkozik az előterjesztés.  Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

96/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Pásztor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (1016 Budapest, Szirtes u. 28/b. III.e. 11., Cg. 01-06-514412, adószám: 28661704-3-41) képviseletében Dr. Pásztor János háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződést megszünteti a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

16.) A Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

97/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Triatlon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Triatlon Klubbal, a támogatási szerződést kösse meg. Az elszámolási határidő: 2016. január 31.
 3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

17.) Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés szerint a céltartalékbanlévő 6.000 e Ft-ot szabadítsák fel és azt a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület részére biztosítsák. Azért ehhez hozzáteszi, még mielőtt valaki azt gondolja, hogy ebben nincs a megállapodásra vonatkozó lehetőség, természetesen az egyeztetés elindult, ott azt látták, hogy nem feltétlenül volt nyitottság a különböző szervezetek részéről, viszont a legrégebb óta, a legtöbb feladatot és nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező szervezettel való egyeztetés kapcsán azt az ígéretet kapták, hogy természetesen a városi szintű szervezést hajlandó és szívesen meg is teszi ez a Polgárőr Egyesület. S amennyiben ez a nyitottság mégiscsak rendelkezésre áll, természetesen mégiscsak osztozni fognak ezen az összegen megállapodás szerint.

 

Császárné Kollár Tímea: Nem szeretne azzal foglalkozni, hogy a sorrendiség jogos volt, nem volt jogos. Továbbra is tartja, hogy nem volt jogos, de ebbe most ne menjenek bele, mert ez már lefutott kör. Ami miatt szót kért, az egy elég furcsa történet, ugyanis amikor az előterjesztéséről tárgyaltak a bizottsági üléseken, legfőbb érvként az fogalmazódott meg a BFE képviselői, bizottság tagjai részéről, hogy azért nem támogatják, amit előterjesztett, mert nem történt meg az a megállapodás és az a tárgyalás még, amit a céltartalékba helyezéskor felvetett Biró alpolgármester úr, miszerint attól teszik függővé a céltartalék felszabadítását. Na, most ez azóta sem történt meg. Örül, hogy a napirenden van, csak nagyon sajnálja, hogy nem úgy támogatják majd ezek szerint. Leszögezi, hogy meg fogja szavazni, azért mert nem akar senkinek rosszat, ha a másiknak nem jó. Nagyon jó lett volna, ha olyan megoldást tudnak találni, amely mindenki számára elfogadható. Az a nagy gondja, hogy nem történt olyan egyeztetés, amelyre hivatkoztak. Valóban volt egy megbeszélés, ezt az utolsó bizottsági ülésen ugyancsak Biró alpolgármester jelezte, hogy a következő nap lesz egy ilyen. A probléma azonban csak az, hogy ez az egyeztetés nem erről szólt, s azon az egyik fél nem vett részt. S nem azért nem vett részt Halász Endre a Törökugrató Régió Polgárőr Egység vezetője, mert nem hívták meg vagy nem akart elmenni, de nem is azért nem hívta meg a rendőrkapitány úr, mert nem akarta hogy ott legyen, egyszerűen azért, mert az az egyeztetés egy olyan technikai feladatkiosztással kapcsolatos egyeztetés volt dr. Bilisics Péterrel, amilyen feladatokat egyébként a Bilisics Péter vezette polgárőrség végez, viszont a Törökugratóé nem. Tehát ez egy olyan technikai megbeszélés volt feladatokkal kapcsolatban, meg lehet nyilván az illetékest kérdezni. Jómaga is megtette. S ezért nem volt ott Halász Endre. Tehát olyan megállapodásról beszélni, amelyet célként tűztek ki Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai, az nem valósult meg. Ettől még nagyon örül, ha ilyen fontos problémának tartja mindenki és pénzt fognak kapni, csak ez következő problémákat is fog generálni, méghozzá azt, maga is tudja, Bilisics Péter nagyon pozitívan állt hozzá egyébként az együttműködéshez s ahhoz, hogy valamilyen módon tudjanak egymással dolgozni. Ez nyitott kapu, ez természetesen így van. A gond csak az, hogy pont ezekben a percekben fog kezdődni a parlamenti bizottság ülése, ahol a polgárőrségekről tárgyalni fognak és azt erősen lehet sejteni, – maradjanak ennyiben – hogy az az előterjesztés valószínűleg át fog menni a Parlamenten, mely szerint a Budapest környéki agglomerációs településeknek joguk és lehetőségük van arra, attól függetlenül, hogy Pest Megye területén működnek, de a budapesti polgárőr szövetséghez tartozzanak. Tehát megint ott maradnak, ahol voltak: a területükön működő két polgárőrség nem egy polgárőr szövetségben végzi majd a munkáját s ha ez így van, eléggé bekorlátozza majd a technikai lehetőségét annak, hogy az egyik polgárőr egyesület, ha ő kapja csak papíron a támogatást, milyen úton-módon tudja technikailag bevonni a másikat? S ezt abszolút pozitívan kérdezi, Jegyző Úrtól is majd pozitív választ vár, hogy ha nem lesznek egy szövetség tagjai sem, s nyilvánvalóan két különböző egyesületről beszélnek, de ha nem egy szövetségben vannak, úgy gondolja, lehetett volna egy jó kis technikai megoldást erre találni. Így nem tudja, milyen úton-módon lehet ezt majd elintézni. Ha valaki figyelte a televíziós összeállítást is róla, az látszik, hogy azok a kedélyek most nincsenek felkorbácsolva, hogy a polgárőrök vezetői nem szeretnének egymással, illetve a rendőrséggel együtt dolgozni megállapodások alapján. Nagyon nem tartja ezt jó útnak, hogy egy általuk kreált rendszer, igény alapján „A-polgárőr” kap támogatás, „B-polgárőr” nem kap támogatást. Polgárőr, polgárőr, Polgármester Úr is a Törökugrató környékén lakik, nyilván a Törökugratón teljesítő polgárőrök ugyanúgy jogosultak lennének a támogatásra. Akkor lenne elfogadható maximálisan ez az előterjesztés, ha megadná annak a lehetőségét az előterjesztés, hogy a Törökugratón működő polgárőrök hogyan kapnak majd támogatást, mert egy város nem embereket, nem vezetőket, nem különböző polgárőrségeket kell, hogy támogasson, hanem nyilván minden polgárőrt, aki a budaörsi polgárok számára megfelelő és dicséretes és egyébként köszönetre méltó munkát nyújt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Van ebben igazság, csak egy másik fele elmaradt: az, hogy milyen szempontok alapján, hogyan alakult ez ki és miért van így, ezt nem akarja elemezni, de van egy harmadik polgárőrség, az Óvárosért Polgárőrség, amely elindult, nem indult, az előző testület FIDESZ-es többsége pénzt szavazott meg neki, amit felhasználtak. Akkor még sem olyan egyértelmű az a történet, hogy közpénzen mit és hogyan szabad pályázni. Aztán hallották azt, hogy Kamaraerdőben is akar alakulni egy és aztán azt is hallottak, hogy a Frankhegyen is akar alakulni egy, aztán minden pártnak, minden szervezetnek lesz egy-egy polgárőrsége, – ez nem megy. Természetesen az, hogy településen minden polgárőr – képviselő asszonynak teljesen igaza van – azonos feltételek mellett tudjon dolgozni, az helyes, de ebben némi alázat illendő lenne, ha az adott feladatra önként jelentkező és közpénzt felhasználók is tanúsítanának.

Jó, hogy képviselő asszony jelezte, hogy a Parlament most tárgyalja az előterjesztést, mert kapott egy jelzést, Bilisics Úr nyilván szeretett volna itt lenni, de nem tud jelen lenni, mert a Parlament Rendészeti Bizottsága ebben a pillanatban tárgyalja épp a polgárőrségekre vonatkozó előterjesztés és Bilisics Úr szakértőként van meghívva, mint az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja és a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, azért valamilyen kompetenciája bizonyára van.

 

Gáspár Béla: Egyetértenek azzal, hogy a bűnüldözést hatékonyabbá kell tenni. Kérdi, merült-e fel valamilyen probléma a Törökugrató Polgárőrség munkájával kapcsolatban akár a rendőrség, akár a lakosság részéről?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A válasz egyértelműen kapitány úrnak szólna, ezt nem szeretné minősíteni. Amiről itt szó van, az nem arról szól, kivel szemben merült fel probléma. Lehet, hogy a Bilisicsék által vezetett polgárőrséggel kapcsolatban is merült fel probléma, ezeket meg lehet oldani, nem erről van szó. Arról van szó, hogy 1 város, nem 86 polgárőrség.

 

Sokolowski Márk: Úgy gondolja, mindannyijuk érdeke, hogy Budaörs közbiztonsága megfelelő szinten legyen, illetve a már meglévő polgárőr egyesületek jól működjenek, amelyhez elengedhetetlen a céltartalék felszabadítása. Kérdi, melyek azok a szakmai érvek esetleg, amelyek azt indokolják, hogy a már jól működő és a rendőrséggel érvényes megállapodással rendelkező polgárőr egyesületek ne részesüljenek egyenlő arányban ebből a támogatásból? Fontos feladatot látnak el önkéntesként szabad idejükben, ezért úgy gondolja, hogy nem lehet ebből a már jól működő polgárőr egyesületeket kihagyni. A másik kérdése az lenne: olvasta az előterjesztésben, hogy a budaörsi rendőrkapitányság vezetőjének álláspontjával megegyezik az, hogy egy polgárőr egyesületet megemelt létszámmal tartson fenn a város. Lehet, csak jómaga nem kellően tájékozott, de ha jól hallotta illetve úgy tudja, nem történt ilyen nyilatkozat. A rendőrség jelenlévő képviselőjét megkérné, hogy esetleg egy nyilatkozatban ismételje meg ezt a kérést, csak hogy pontosan lássanak az ügyben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő Úr ezek szerint nem látta azt a levelet, amelyet kapitány úr írt, amely itt volt a testület előtt, kiosztották, amelyben szó szerint ez szerepelt, miszerint azt preferálja, hogy egy polgárőrség legyen, és azzal kelljen a szakmai egyeztetést lefolytatnia. Nem úgy megy egy városi szintű feladatot ellátó kapitányság esetében sem, de a Budaörsi Önkormányzat közterület-felügyeleténél sem úgy megy az, hogy nem városi szinten látják el a feladatot, s ha Józsi van benn, a Pistát nem küldik ki. Szóval ez nem működik így. Aki ezt nem érti, hogy ez egy szakmai szempont és magyarázni kell, nagyon nehéz, az eszközrendszere viszonylag gyorsan elfogy.

 

Biró Gyula alpolgármester: Induljanak ki abból, hogy a képviselő-testületnek volt egy olyan óhaja, hogy egy polgárőr egyesület működjön a városban, ezt kapitány úr levele annyiban erősítette meg egyébként – a korábbi testületi ülésen idézett belőle – ha Sokolowski képviselőtársa figyelt volna, ezt hallotta volna. Volt egy megbeszélés utána a Rendőrkapitányságon, ahol egyébként Halász Endre mellette ült, tehát az, hogy nem volt ott, az túlzás. Bár kétségtelen, hogy némaságba burkolódzott, hiszen a legutolsó TFVB ülésen is hallgatott, a Pénzügyi Bizottság ülésén ugyan már sikerült provokálnia, hogy megszólaljon. Elhangzott, hogy logisztikai szempontból lenne sokkal egyszerűbb a rendőrség részéről, ha egy vezetővel kellene tárgyalni. Ez nem azt jelenti, hogy a törökugratói polgárőrség vezetője alárendeltje lenne Bilisics Úrnak, hanem egy mellérendelt szerep lenne és meg tudnák egymás között osztani a feladatokat, sőt ahogy Bilisics Úr elmondta, annak sincs egyébként akadálya, hogy aztán azt a bizonyos összeget akár egyben, akár különböző részletekben odaadja az egyesületnek. Egyébként Premecz Enikő jelen van a teremben, aki egyébként meg is tudja erősíteni abban. Tehát nem látja az egyesület működési problémáját. Az, hogy ez az előterjesztés miért került ide, magukba szálltak, megfogadták képviselő asszony azon javaslatát, miszerint ne várjanak tovább, hanem adjanak pénzt, mert az egyesületeknek működniük kell. Úgy gondolja, ez lenne egy ilyen járható úgy, amelyet szerinte nyugodtan ki lehet próbálni. A harmadik polgárőr egyesület – Halász Úrnak megköszöni, hogy e-mailben elküldte – a Budaörs Óváros Polgárőr Egyesület március 21-i keltezéssel az Országos Polgárőr Szövetség tagjai közé felvették a 30/2014. számú határozattal. Köszöni Halász Úrnak, bár meg kell mondja, inkább attól az egyesülettől várta volna, aki annak a vezetője. Összességében úgy gondolja, ha ezt az összeget most felszabadítják, akkor el tud kezdődni egy munka és semmi akadálya nincs, hogy a két polgárőrség egymás mellett működjön. Szóba kellene állni egymással, nem tud mást mondani. Le kellene ülni, Enikő a tanú, aki ott volt, szóba állnak egymással, meg tudják osztani a feladatot, hogy ez most technikailag, pénzügyileg hogyan oldható meg, azt nem tudja, de maga a gyakorlati része minden további nélkül működhet és akkor képviselő asszonynak is igaza van, miszerint fel lesz szabadítva a pénz és akkor működhet a polgárőrség Budaörsön. Továbbra is azt javasolná a képviselő-testületnek, törekedjenek arra, hogy egy polgárőrség legyen. Állítólag ebben a mostani törvényben volt egy ilyen rész is, hogy ez most benne marad, nem marad benne, nem tudja, majd kiderül a végén.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, küldjenek neki egy olyan fényképet, mivel az országban sokfele járt s mindenhol látott olyan táblát, mely szerint „a városban polgárőrség működik”. Ha valaki egy olyan képet tudna neki adni anélkül, hogy az adott önkormányzatot orvosi kezelésre ne utalnák, miszerint „a városban polgárőrségek működnek”, azt örömmel fogadná.

 

Löfler Dávid: Bizottsági üléseken is elég komoly vita volt e témában, többször elhangzott, hogy voltak egyeztetések. Úgy gondolja, az idejükbe beleférne, hogy a megjelent feleket is meghallgassák: Halász Endrét, aki meg lett szólítva és nem tudja, a Rendőrség részéről van-e jelen valaki. Kéri a testületet, adják meg nekik a szót, hogy röviden ismertessék ezt a helyzetet, mert heves viták voltak. A másik, amit el szeretett volna mondani, ez az előterjesztés, ami most itt van előttük, nem tartalmaz költségvetést, csak arról szól, hogy 6 M Ft-ot adjanak az egyik polgárőr egyesületnek, míg a másik előterjesztés, amelyet bizottsági üléseken is tárgyaltak, tartalmaz egy költségvetést is. Nem tudja, hogy miért ezt kellene inkább támogatniuk, de a felek biztos el tudják mondani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, hogy a határozati javaslat 1. pontjában benne van a költségvetési forrás, és a felek nincsenek jelen a teremben. Most mondták el, képviselő asszony is megerősítette ebben, hogy az a fél, aki egyébként politikai okok miatt tavaly a képviselő-testület FIDESZ-es többsége eléggé egy irányba osztotta szét a pénzt egy fillér támogatás nélkül látta el a feladatát, egyébként a tavalyi iskolakezdéskor mindenhol ők látták el azt a feladatot, miszerint a gyerekek biztonságosan tudjanak közlekedni, nincs jelen a teremben. Azt gondolja, ha nincs jelen a teremben az egyik fél, akkor a feleket nem tudják meghallgatni. Azt gondolja, ennek a kérésnek nagyon inkorrekt lenne eleget tenni. Viszont a felek ott voltak a bizottsági ülésen és a felek elmondhatták a véleményüket, a felek álláspontját ismerik.

 

Császárné Kollár Tímea: Biró alpolgármester úrnak elmondja, volt olyan megbeszélés, amelyen Halász Endre részt vett, de amit mondott, az így van: az utolsó egyeztetésen, amelyről szó volt, arra nem hívták meg, mert nem a polgárőrségek támogatása volt a téma. Néz Vágó Csaba kabinetvezetőre, mert ő viszont ott volt – ha jól sejti – nem ez volt az alaptéma, volt egy ilyen megbeszélés, ha már ott voltak technikai ügyekben, de akkor erősítse meg Vágó Úr, azért nem lett meghívva Halász Endre, mert nem ez volt az eredeti összehívási cél. Nyilván ha már együtt voltak, beszéltek róla, de így nem is lehetett ott, továbbra is tartja ezt. Biró alpolgármester úrnak is mondja, meg fogja szavazni – már jelezte – csak nem kapta a válaszára kérdést, mely szerint két egymástól teljesen különálló egyesület, amely ráadásul úgy néz ki, hogy nem is kell regionális területi egységbe sem szerveződniük, milyen technikai módon lehet bármilyen forrást kapniuk, mert ha tényleg ez a cél, akkor az ő előterjesztését is el lehetett volna fogadnia a testületnek. Lényeg: az összeg ugyanakkora és a hozzájuk beérkezett támogatási igény alapján osztotta gyakorlatilag ketté a forrást. Ha tényleg ugyanaz a cél, akkor muszáj nekik technikai problémákat generálniuk abban, hogy az egyébként nagyon együttműködő dr. Bilisics Péter – jómaga is megerősíti, hogy mindenben egyeztetnek Halász Endrével – vagy lehetne úgy, hogy ne legyen ilyen technikai probléma s mindkettőt támogatják?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné kérni, hogy ami elhangzott, azt úgy értelmezzék. Amit alpolgármester úr mondott, abból világos volt, hogy volt olyan egyeztetés, amelyet az önkormányzat szervezett, s volt olyan, amelyet a kapitányság. Azért tudnak helyt állni, amelyet az önkormányzat szervezett, azon pedig ott volt mindenki.

 

 1. Bakó Krisztina: Nem tervezte, hogy hozzászól ehhez a napirendi ponthoz, mert semmiféle fegyverrel összefüggő kérdésben nem szakértő és nem is szeretne lenni. Egy apró pontosítást hagy tegyen már, mert itt azért a lényegi kérdés elsikkad, ugyanis az egyik bizottsági ülésen, ahol ez a kérdés előkerült, merthogy a képviselő asszony beterjesztette ezt az előterjesztést, elég érdekes dolgok kerültek a bizottság elé, hiszen az előterjesztésben az szerepelt, hogy folynak egyeztetések. A bizottsági ülésen pedig fehéren-feketén kiderült, hogy ezek az egyeztetések nem folynak, sőt még az is elhangzott, hogy ez az együttműködés – amelyre most a képviselő asszony azt mondta, nagyon kiválóan tudnak együttműködni, amelyet a képviselő-testület az elmúlt ülésén, illetve a költségvetés megszavazásakor megfogalmazott elvárásként, hogy egységbe tömörülve valamilyen technikai formában egy polgárőrség legyen – nem fog megvalósulni személyes ellentétek miatt. Tehát akkor ami jegyzőkönyvben elhangzott, arról beszéljenek és legyen tisztázva. Csak ennyit szeretett volna mondani.

 

 1. Kisfalvi Péter: Elöljáróban szeretné bejelenteni, hogy tegnap megalakult a „Kanapém és környéke Polgárőr Egyesület” s hamarosan jelentkezni fog, hogy részt vegyen ebben a méltó versengésben. Tréfát félretéve először is nem tartja jónak, ha sokféle szervezet működik egymással átfedésben. Ha egymással még meg tudnának egyeznek, azt mondaná, üsse kő, tegyék meg. Akkor is azt gondolja, hogy valami olyan arányt kellene találni a szervezetek támogatásában, amely vagy az adott szolgálati órák számát tekintve arányosítja a támogatás összegét vagy az ellátott, lefedett m2-eket vagy km2-eket. Egyik indítványból sem tűnik ki, hogy valahogy így alakulna a dolog. Továbbra is az eredeti elképzelés mellett fog szavazni.

 

Löfler Dávid: Még egyszer szeretné kérni polgármester urat, hogy hallgassák meg a feleket. Értette, hogy Bilisics Úr nincs jelen, de jelen van Halász Endre és a Rendőrség képviselője. Nem tudja, mi az oka annak, hogy nem hallgathatják meg őket, hogy komolyabb tájékoztatást kapjanak erről a dologról. Többször elhangzott, hogy ilyen-olyan egyeztetések voltak, mindenki csak átad bizonyos információt, miért nem kérdezik meg a megjelent feleket?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A „felek” szóban benne van, hogy nem fél. Képviselő úr most azt kéri, hogy a felet hallgassák meg, nem a feleket. Meg fogja szavaztatni, ha képviselőtársai hozzászólása véget ért, hogy egyetért-e abban, hogy a felekből egy felet meghallgassanak.

 

Biró Gyula alpolgármester: Képviselő asszony sérelmezte, hogy a válaszára nem kapott kérdést. Akkor most kap. Képviselő asszony azt említette, hogy Halász Úr és Bilisics Úr jól tud egymással együttműködni. Kérdi, akkor mi a probléma?

 

Molnár Gábor: Úgy érzi, ez az egész vita abszolút presztízsvita, hiszen az első-második mondatban elhangzott, hogy a két polgárőr egyesület elvan egymással, megvan a pénz, megvan a szándék arra, hogy elosztják ezt. Most az, hogy ezt kinek hívják, hogy hívják, mindenki azt mondta, az összeget fel kell szabadítani, hogy a polgárőrök tudják teljesíteni a feladatukat a városban. Egyszerűen nem érti, hogy itt háromnegyed órán keresztül min vitatkoznak. A szándék ugyanaz, senki nem mondta azt, hogy a Törökugrató Polgárőr Egyesületnek ne adjanak pénzt, a testület majdnem egyhangúan azt is kimondta, hogy egy egyesület egy város. Szeretne egy ügyrendi javaslatot tenni: szavazzanak.

 

Császárné Kollár Tímea: Tegyék tisztába: valóban nem voltak jó, 100%-ig beszélő viszonyban pont azért, mert a bizottsági üléseken elmondták, hogy üljenek ők is egy asztalhoz és beszéljék le ezért nyilván meghallgatva az idő és a képviselő-testület szavát, egyszerűen jobban elkezdtek egymással partneri viszonyban tárgyalni. Ami még 2-1,5 hete nem volt, az most már van. Ezt bizonyították a televízió felvételén is, fontosabb számukra az elvégzett munka az emberekért, mint az, hogy most azon álljanak le, hogy ki tartozik Budapesthez, ki tartozik Pest megyéhez és egyébként ki melyik egyesületben van. Egyetért Biró alpolgármester úrral, de továbbra is kérdi, technikailag még mindig nem hallották, ha adnak támogatást egy egyesületnek, az egy másik egyesület, jogi személy számára – s még szövetségi viszonyban sincs a kettő, mert akkor egy áthidaló megoldást lehetne tenni, megszavazza – hogy kerül az egyik egyesületnek nyújtott támogatás a másik egyesületben dolgozó polgárőrök munkájának megsegítésére? Többször nem fogja megkérdezni, látszik, hogy nem nagyon akaródzik erre válaszolni, de hát nem baj.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mikor képviselő asszony azt mondta, van egy áthidaló megoldása, kezdett megijedni, hogy a klasszikus viccet idézi, amit itt nem lehetne elmondani, mert az másféle nyomdafestékhez illik. Viszont ha az lesz a 2015. évi polgárőrségek vagy polgárőrség működésének a beszámolójában, hogy a polgárőr feladatot ellátó szervezetek leültek és a legrégebb óta itt működő polgárőr közhasznú egyesülettel, aki a Passión keresztül a Fut az Örs c. rendezvényen keresztül hosszasan tudná sorolni hány és milyen jellegű feladatot láttak el az egész város területén, irányításában hogy osztoztak meg a pénzen megállapodás alapján, akkor nem fogja ez a képviselő-testület ezt a beszámolót nem elfogadni, hanem örömmel fogja elfogadni. Amit képviselő asszony a legutóbbi hozzászólása elején mondott, az mindent alátámaszt, amelyet ebben az irányban gondoltak tenni, hogy végre leülnek egymással és egyeztetnek. Ez volt a céljuk, mert egy városban nem lehet az, hogy itt különféle szabad csapatok rohangáljanak. A felelősség, a feladatellátás… nem a mostaniakra gondol, de bármikor, bármi történhet, nem lehet arra precedenst adni, hogy már itt van a levél, amit Alpolgármester Úr bemutatott, elkezdenek osztódással szaporodni a különböző önkéntes szervezetek és nyugodtan mindenki elmondhatja, hogy a legjobb szándék vezeti. Az Önkormányzatot pedig az vezeti, hogy Kapitány Úr felügyelete mellett, egy vezénylés mellett együttműködésben és a pénzt korrekten, tisztességesen felhasználva és elszámolva a lakosság érdekében végezzék ezek a szervek a feladataikat.

Löfler Dávid képviselő úr azt kérte, hogy a felekből a felet hallgassák meg. Felteszi szavazásra Löfler Dávid képviselő javaslatát, amelyet a képviselő-testület 4 igen, 8 nem, 3 tartózkodás szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

98/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Hozzászólási lehetőség elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása c. napirendi pont tárgyalásakor a jelenlévő egyik érintett fél hozzászólási lehetőséget kapjon.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

99/2015.(IV.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 5/C melléklet 8. „Polgárőrség támogatása” soron tervezett 6.000e Ft-ot felszabadítja.

 

 1. A Képviselő-testület az így felszabaduló 6.000e Ft-os összeget a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület részére, az Egyesület 2015. évi működésének támogatására biztosítja, támogatási szerződés megkötését követően. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés megkötésére. Elszámolási határidő: 2016. február 15.

 

 1. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: 2015. május 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda

 

 

 

18.) Céltartalék felszabadítása (polgárőrség támogatása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Tímea képviselő indítványa, amelyben az első két javaslat az előző napirendi pont szerint már eldőlt. A határozati javaslat 3., 4. és 5. pontjaira vonatkozóan azt tudja mondani, hogy az általános tartalék terhére megállapodtak, egészen addig, amíg nem fog születni döntés s nem tudják, hogy mennyi a pénzmaradvány, addig az általános tartalékot nem érinthetik a döntések. A kérése az, – persze ha képviselő asszony ragaszkodik hozzá, szavazhatnak – az előző napirendi pontnál hozott döntés elég világosan irányt mutat abban, hogy az együttműködés esetén még azt is nyitva tartja, ha a két szervezet meg tud állapodni, akár ez az összeg valamilyen szinten emelhető is. Legyen meg a megállapodás és működjék úgy a dolog, ahogy a képviselő-testület többségének elvárása szerint ezek szerint már megfogalmazódott.

 

Császárné Kollár Tímea: Nem ragaszkodik a határozati javaslat 3. és 4. pontjának a szavazásához, bizottsági ülésen is eldőlt már. Azért is lett ennyi határozati javaslat, hogy minden benne legyen, amely gyakorlatilag bármilyen polgárőrség bármilyen munkájával és bármilyen igényével kapcsolatban felmerült. Utólag azt tudja mondani, mivel erről most nem szavaznak, olyan szempontból nagyon jónak tartja, hogy megszületett az az előterjesztés a részéről, mert így felpörögtek az események, ezt azért mindannyian lássák be. Nem tudja, hogy akkor mikor került volna rá sor. Maradjanak annyiban, hogy elmozdultak a holtpontról, valamilyen támogatást tudnak nyújtani. Szeretné a városvezetés számára azt a kérést tolmácsolni, hogy az előbb elhangzottak, miszerint támogatható majd az általános tartalék terhére, amennyiben kiderül, hogy van rajta és megállapodtak, akkor azért a polgárőrség támogatását tárgyalják meg ismételten. Reméli, ezt a hivatal magától előkészíti, ha nem, majd ő ír egy előterjesztést. Kéri jegyzőkönyvbe venni, most nem kéri, hogy szavazzanak erről, de kéri, hogy az általános tartalékban ha lesz keret további ilyen jellegű támogatásokra akármilyen polgárőrséggel kapcsolatos feladatra, lépjenek tovább.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendben, akkor erről most nem szavaztat.

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                           dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: rendeletek

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. május 04.