Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. május 14-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Stift Nándor képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető

 

Jegyzőkönyvvezető: Timár Zsanett

Jegyzőkönyvet készítette: Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Biró Gyula alpolgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent kollegákat. A képviselő-testület ülés apropója az, hogy egy pályázat keretében szükséges benyújtani a képviselő-testületi határozatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő jelen van, a Testület ülését 1011 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

 

Bíró Gyula alpolgármester: Felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendi pontot, amelyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

106/2015.(V.14.) ÖKT sz.                                     határozat

Napirend

 

1.) Javaslat a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtására

 

 

 

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

Napirend tárgyalása:

 

  • A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

  1. Bocsi István jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban írt ki a Kormány egy pályázatot. Sikerült viszonylag szűk határidőket meghatároznia, nem baj, azt gondolja, ezen ugorjanak át. Ehhez kell egy testületi felhatalmazás, erről szól az előterjesztés. Mivel a pályázatot már be kellett nyújtani, már bement, akkor lesz érvényes, ha ez a testületi döntés is megszületik hozzá.

 

Biró Gyula alpolgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

107/2015.(V.14.) ÖKT sz.                                     határozat

A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtása

 

  1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására pályázatot nyújt be.
  2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. május 07. napján benyújtott pályázathoz haladéktalanul küldje meg a Képviselő-testület határozatát.
  3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári étkeztetés biztosításához szükséges önrész fedezetére Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére 3 000 000 forintot biztosít.

 

Határidő: 2015. május 15.

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

Biró Gyula alpolgármester köszöni a megjelentést, az ülést 1013-kor bezárja.

 

 

k.m.f.

Biró Gyula                                                                                         dr. Bocsi István

 alpolgármester                                                                                      jegyző

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztés melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. május 14.