Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 20-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 20-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. május 20-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, Becz György, dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Mártonffy István főépítész, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Mandel Gábor magasépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Szita László könyvvizsgáló (Szita és Társa Kft.), Galuska-Tomsits László rendőrkapitány, Premecz Enikő a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezető igazgatója, Halász Endre Törökugrató Polgárőr Egyesület képviselője.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat, a megjelent kedves vendégeket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel munkájukat!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal jelen vannak és az ülést 835 órakor megnyitja.    

 

 

Napirendhez:

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: javasolja napirendre venni a Hivatal részéről érkezett sürgősségi indítványt, „A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása” címmel.

 

Az alábbi előterjesztésekhez érkeztek módosító indítványok:

 

 • ) Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (pénzmaradvány)
 • 2) Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása
 • ) Részvétel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

 

Sorrendre vonatkozó javaslata:

 

A meghívó szerinti 24.) Többletforrás biztosítása a „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú pályázathoz c. napirendet zárt ülésen kell majd tárgyalniuk, miután közbeszerzést érint.

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslata:

 

Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolt:

 

 • ) Többletforrás biztosítása a „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú pályázathoz
 • ) Budaörs, belterület 10307 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
 • ) Budaörs, 9359 és 9523/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadás útján történő használatára beérkezett pályázatok elbírálása
 • ) Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs, Szivárvány u. 5. sz. alatti társasház között kötendő megállapodás

 

Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:

 

 • ) A Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem kitüntetés odaítélése
 • ) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt

 

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a sürgősségi indítvány napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre vonatkozó javaslatot, azaz a 24.) napirend zárt üléses napirendek között történő tárgyalását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó fentiek szerint ismertetett javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt a napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

108/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2.) A Budaörs Egészségügyéért Díj alapításáról szóló 26/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Kőhegyi változtatási tilalomról szóló 12/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca és környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

5.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről

6.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság számára

7.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára

8.) Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete” PostArt) használatba adásának meghosszabbítása

9.) Budaörs, Kassai köz (3506 hrsz.) elnevezése

10.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

11.) Lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás

12.) Csiki Pihenőkert tervezési program módosítása, továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala

13.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

14.) Budaörs, 1304/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog

15.) Budaörs, 11320 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

16.) A BTG Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve

17.) A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója, a TÖRSVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosítása

18.) Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása

19.) Előminősített cégek listájának módosítása

20.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez, újabb kisebb létszámú integrált óvodai csoport indításának engedélyezése

21.) A Budaörs Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme támogatás átcsoportosítására

22.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

23.) Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

24.) Részvétel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

25.) A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása

26.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz

27.) Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan fizikoterápiás központ kialakításához kötött értékesítése ajánlat

28.) Többletforrás biztosítása Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztéséhez

29.) Budaörs, belterület 10307 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen

30.) Budaörs, 9359 és 9523/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadás útján történő használatára beérkezett pályázatok elbírálása – ZÁRT ülésen

31.) Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs, Szivárvány u. 5. sz. alatti társasház között kötendő megállapodás – ZÁRT ülésen

32.) A Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem kitüntetés odaítélése – ZÁRT ülésen

33.) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Tisztelettel köszönt minden jelenlévőt és a televízió előtt ülőket is! A május 01-je óta élő parkolási rendelet tapasztalataival kapcsolatban kérdezi, hogy tudnak-e már valamilyen tapasztalatot leszűrni, tekintettel arra, hogy június hónapban ki fog bővülni a parkolási rendelettel érintett utcaszakaszok száma?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Még nem telt el 1 hónap a parkolási rendelet bevezetése óta, de folyamatosan ellenőrzik a környező utcákat, illetve a délelőtti órákban a parkolási övezeten belül a parkolási szokásokat. Büntetésre még egyetlen esetben sem került sor, figyelmeztetésekre viszont már igen. Úgy érzi, kezdik megszokni a város lakói ezt a parkolási rendeletet. Egyértelműen feltűnik, hogy napközben van parkolóhely a Szabadság út szerviz útján. Tehát azt a célt, amit szerettek volna elérni, azt gondolja, hogy elérték. Természetesen figyelik a hatásokat, elsősorban a megnövekedett parkolási igény a Budapesti úton jelentkezett, itt a parkolók telítettebbek és a bekötőutak is, mint a Clementis utca. A júniusi testületi ülésre ezeket a tapasztalatokat figyelembe véve fognak javaslatot tenni a parkolási övezetnek a bővítésére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt, hogy a célt elérték, az annyiban igaz, hogy azon a területen, ahol bevezették, ott kétségtelenül jobb a helyzet, és ő is a pozitívval kezdi, de azért vannak ebből adódóan még feladataik a jövőre nézve. Valóban, kaptak olyan észrevételt, hogy „Végre tudok parkolni a Templom téren! Köszönöm!” Ilyen is volt, de azért olyan is volt, hogy figyeljenek oda, mert nagyon sok mellékutca lett ezáltal sokkal terheltebb és a Budapesti út problematikájáról már beszéltek és ezt a következő ülésen kezelni is fogják. Azt kérte a Hivataltól ezzel együtt, hogy az elkövetkezendő napokban is – mind a mellékutcákban, mind a főutcán –, rögzítsék a tényeket, ahol sikerült parkolóhelyet ezáltal biztosítani, illetve ahol többletterhelés jelent meg, hogy minél több és precízebb információjuk legyen arra nézve, hogy merre kell még a korrekcióval követni a dolgot. Az viszont kétségtelen, hogy egy olyan problémára, amit kezelni óhajtottak, úgy tűnik, hogy megoldást fog tudni ez jelenteni.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Az elmúlt héten, szombaton kapott egy telefonhívást a Petőfi Sándor utcából, ahonnan is jelezte egy hölgy, hogy ismételten csőtörés volt az utcában és ahogy elmondta, már tavaly április óta gyakorlatilag tízedik volt ezen a szakaszon. Ami nehezítette a dolgot, mely szerint a Vízművek arra hivatkozott, hogy vezetéknek a javítása az nem a Vízműveknek a feladata, hanem az önkormányzaté. Kéri ügyosztályvezető urat, hogy ez ügyben intézkedjen. Saját maga is megnézte és hát folthátán folt van a bitumenben, mert annyiszor volt már javítva az elmúlt egy évben, illetve a tíz csőtörésnek ez lett a következménye. Kérdezi, mit lehetne ebben az ügyben tenni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szeretné a Vízműveket bántani, mert egyébként jó a viszony a vezetőkkel, de úgy látszik, minden diszpécserért nem tudnak jótállni. Nagyjából ez annyira az önkormányzata feladata, mint a város felett elrepülő repülők vezetése.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Ott lehetett a félreértés, hogy a Vízműveknek két csapata van. Van egy azonnali intézkedő csapata, aki nem csinál semmit, csak kimegy és elzárja a csapot, amikor valahol csőtörés van, a további károk megakadályozása okán és ez a csapat adta ezt az információt. Természetesen a következő órákban már a Vízművek javítócsoportja kint volt és még aznap éjfélig a hibát elhárította. Tehát, Budaörs Város területén a víz nyomóhálózatát a Fővárosi Vízművek üzemelteti és az ő kötelezettségük mindezen hibáknak a kijavítása és ezt meg is teszik. Az, hogy a Petőfi Sándor utcának a vízvezetéke milyen állapotban van, azt tudják, ismerik. A Vízművekkel fel is vették a kapcsolatot, hogy a beruházási tervükbe is megjelenjen majd ennek az utcának is a víznyomócső cseréje.

 

Sokolowski Márk képviselő: Kérdése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező szolgáltatási ellátására vonatkozik. Lakossági bejelentésre azt az információt kapta, hogy alvállalkozónak lett kiadva ez a szolgáltatás, amely szerződésben az áll, hogy a bejelentéstől számított 72 órán belül a szennyvizet el kell szállítani. A bejelentésben pedig az szerepel, hogy ez nem történt meg. Kérdezi: tudnak-e erről valamit, illetve tudnak-e tenni valamit annak érdekében, hogy ez a jövőben gördülékenyebb legyen?

Kérése: a Pénzügyi Bizottsági ülésen már felvetette, mert az Europ-Med Egészségügyi Központtal kötött feladatátadási szerződésben szerepel, hogy az önkormányzatnak kötelezően, évente be kell számolnia az Europ-Med Egészségügyi Központnak, hogy a következő testületi ülésre, ha lehet, akkor ezt hozzák be.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A második kérdésére válaszolva: valószínű, hogy elkerülte képviselő úr figyelmét, de a régiek ezt tudták, mely szerint a Képviselő-testület ezeket a hatásköröket a szakbizottságainak leadta. Tehát, a Képviselő-testület ezeket a hatásköröket a szakbizottságainak leadta, vagyis a Képviselő-testület nevében jár el a szakbizottság, ahova el mehet minden képviselő, de nem testületi ülésen tárgyalják ezeket a beszámolókat. Ilyen döntése van a Képviselő-testületnek.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az önkormányzat erre a szállításra a BTG Kft.-vel kötött szerződést, tehát a BTG Kft. látja el ezt a feladatot, valóban alvállalkozón keresztül. Felkérik majd a Kft. vezetését, hogy figyeljen oda, mely szerint a meghatározott időben történjen meg az elszállítás.

 

Biró Gyula alpolgármester: Ha analógiát húzna a vízművek és az elektromos művek között, akkor érti. A Nádasdűlő sétány mögött az új lámpák nem égnek. Lehet, hogy itt is van egy brigád, aki elzárja, a másik meg majd esetleg megjavítja. Nagyon sok panasz érkezik rá és pontosan tudja, hogy most folyik az átadás. Kéri, ügyosztályvezető úr mondja el, hogy nem vették még át a rendszert, még mérések folynak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kiegészíti azzal, hogy most már nagyon sokféle tapasztalat van és sok helyen, mint a vezetőin is beszéltek róla és most itt is elmondja, miszerint azt látja, pl.: a főúton, ahol nagyon sűrűn vannak az oszlopok, erősek a fényszórók, hogy például a Gimnázium körforgalma csodálatos fényárban úszik, szinte nappali világítás van. Olyan helyeken viszont, ahol viszonylag távol vannak egymástól a villanyoszlopok, ott a köztes részen azért vannak árnyékosabb foltok. Erre jelezte azt alpolgármester úr, hogy mérések lesznek, illetve az átvétel még folyik. Kéri ügyosztályvezető urat, hogy egészítse ki az általa elmondottakat.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Nem vették még át a teljes rendszernek az üzemeltetését. A műszaki átadás-átvétel holnap kezdődik meg a kivitelező és a megrendelő – ENERIN Kft. – között. Tehát, még csak a fizikai lámpatestek felszerelésének az átvételére kerül sor, majd azt követően jön az önkormányzat. Az önkormányzat kvázi bérleti szerződés keretén belül veszi majd át a lámpatesteket. Itt a határozott álláspontjuk az, hogy minden úton biztosítania kell azt a fényerőt, amit a Magyar Szabvány előír és nem csak a főutakon, hanem a mellékutakon is és ezt pedig mérési jegyzőkönyvekkel kell alátámasztania. Tehát, olyan esetekben, ahol sötét foltok vannak – amit polgármester úr is mondott – természetesen addig nem fogják átvenni, amíg ezeket nem küszöböli ki a Kft. és nem biztosítja a teljes fényt. Az elképzelhető, hogy lesznek még olyan problémák, mint hidegebb a fénye, mint a nátrium fénynek, de azt gondolja, hogy ezt az idő megoldja. Ez egy más típusú világítási rendszer, ez egy ledes rendszer, de korszerűbb, energiatakarékosabb rendszer de, ha majd biztosítja azt a megvilágítási rendszert, amire szükség van, akkor biztos, hogy előre léptek vele.          

 

Szószerinti rész:

 

„Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és a televíziónézőket, város lakosságát.

Hétfőn kaptam egy furcsa hívást. A telefonáló figyelmeztetett arra, hogy a gödör ügyében ne szólaljak fel. Ezt nyomásgyakorlásnak tekintem és visszautasítom! Azért lettem képviselő, hogy a város lakosainak az érdekét képviseljem. Erre tettem én esküt. Ezt fogom még tenni akkor is, ha kivívom a haragját azoknak, akik a gödör ügyében, a gödör ügyét évek óta a szőnyeg alá akarják söpörni. Ugyanilyen elhivatottsággal fogom majd a Törökbálinti úti csapadékvíz elvezető csatorna ügyében is cselekedni, ahol eső esetén följön a csatornából a szennyvíz. Ahogy a sajtóban is megjelent, fordulat állt be az ügyben, hiszen a szakhatóság kimondta, hogy a gödör hosszútávon veszélyezteti a környező házak, épületek állapotát. Nem várunk többet, nem mehetünk, nem tekinthetünk úgy, mintha minden rendjén lenne. Éppen ezért Lakossági Fórumot szeretnénk összehozni, fogunk rendezni és újfent, tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet, a polgármester urat, hogy hallgassák meg közvetlenül a lakosok panaszait és vizsgáljuk meg együtt, mit tehetünk a gödör ügyében. Köszönöm szépen! 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát, a gödör ügyében sikerült eljutni a „gödör a völgyben” című fejezethez. Képviselő úr valamire utalt. Én hívtam föl képviselő urat, semmivel nem fenyegettem meg. Hogyha jól emlékszik – de cáfoljon meg, ha nem így volt – azt mondtam, hogy én kedvelem annyira képviselő urat, hogy nem javaslom, hogy azt az anyagot, ami olyan szakmaiatlan és annyi hibát tartalmaz, képviselő úr vállalja fel az ülésen. Tőlem bárki megteheti, de nem szeretnék képviselő úrral olyan vitába keveredni, ami megalázó lesz. Most képviselő úr ezek szerint a telefonbeszélgetésünket itt, hát erre utalt, én meg vagyok annyira tisztességes, hogy vállaljam azt, amit elmondtam. De akkor most konfrontálódni fogunk, amit én szerettem volna elkerülni. Először is megkérem jegyző urat, hogy mondja el, hogy egy ilyen ügyben lehet-e Lakossági Fórumot tartani!   

 

 1. Bocsi István jegyző: Lakossági Fórumot, azt a Testület tud majd összehívni. Tehát, ilyen értelemben Lakossági Fórumra nem lesz lehetőség. Nyilván a képviselő úr önmagában tarthat összejövetelt ebben a kérdésben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Először is. Másodsorban szeretném megkérni főépítész urat, hogy azon képviselői – hát hogy is mondjam –, itt hivatkozott szakértői anyagnak nevezett szamárságok gyűjteményével kapcsolatosan, szíveskedjen elmondani, hogy hogy ez hogyan néz ki szakmailag.

 

Mártonffy István főépítész: Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Ez a szakértés, ez a Pest Megyei Kormányhivatal részéről történt. Igazából véve nem is szakértés, hanem egy helyszíni szemlének a jegyzőkönyvéről van szó. Ez a helyszíni szemle 2015. április 28-án készült. Egy bányafelügyeleti mérnök és egy főgeológus volt kint a területen. Mint ahogy leírják ebbe a jegyzőkönyvbe, ők nem tudtak bejutni erre a területre, tehát csak kerítésen kívülről tettek megállapításokat, kerítésen kívülről figyelték meg a területet. Vannak benne olyan megállapítások, amikkel a Főépítészi Iroda, illetve főépítészként egyetértek. Az egyik lényeges megállapítása ennek a jegyzőkönyvnek, hogy a bányafelügyelet adattári nyilvántartása alapján a terület nem felszínmozgás veszélyes, nem tekinthető földtani veszélyforrás területnek. A gödör teljes környezetét vizsgálva, az útburkolaton egyértelmű felszínmozgásra utaló repedés nyoma nem látható, a Budafoki utcai lakóépületeket az utcafrontról nézve, repedések nem fedezhetőek fel. Továbbá megállapítja azt is, hogy a területet lágyszárú növényzettel benőtte az idő, és hogy a részükön is megvannak ezek a növényzetek.[1] Ugye ő ezt nem fejti ki tovább, de az a lényege, hogyha a rézsün már ezek a növények már megvannak, akkor nagyon kicsi esély van arra, hogy ez a rézsű, ez tovább leszakadjon. Azt írja még[2], hogy a munkagödör alján talajvíz vagy csapadékvíz áll.

Mi tegnap voltunk kint a helyszínen, mi is csak természetesen kerítésen kívülről tettük a megállapításainkat. Körbefotóztuk a területet, bejártunk mindent, gyakorlatilag víz, a területnek egy nagyon kis részén található. Azon a részen, ahol van egy kis alap és ezen az alapon van víz, ott nyilvánvaló nem tud elszikkadni, a többi terület az száraz.

Szintén ebben a jegyzőkönyvben benne van az, hogy rövidtávon semmiféle veszély nem várható. Hosszútávra pedig azt írja, hogy abban az esetben, hogyha a víz elszivárogtatása, tehát a szivattyúzás megszűnik, abban az esetben elképzelhető az, hogy ez a partfal, ez leomlik – erre utaló jel nincsen egyébként, de hogyha le is omlana, körülbelül egy 3-4 méter, illetve van, ahol talán még ennél is több ennek a gödörnek a mélysége – ez maximum, ugye ennek a mélységnek megfelelően tud továbbmenni. Tehát, gyakorlatilag sok helyen a kerítésig sem ér el ez, hogyha ez esetleg megtörténne, tehát, még a környező utakat se befolyásolja, nemhogy az épületeket. Mi megnéztük az épületeknek a távolságát. Az 1. sz. Iskola az 16 méterre van, a Sportcsarnok 36 méterre, illetve a Budafoki utcai házak, azok 15 és 50 méter közötti távolságra vannak. Tehát, ezek akkora távolságok, hogyha megszűnik a víznek a szivattyúzása és feltelik a víz és ezáltal tényleg az alja ott egy olyan résszé válik, hogy esetleg beomlana a rézsű, akkor történne ott bármiféle károsodás, de ez maximum a kerítésig menne el, még az utat sem érintené, véleményem szerint.

Azt is hozzáteszem, hogy az önkormányzat annak ellenére, hogy ez egy magánberuházás, több szakvéleményt is készíttetett el. Az engedélyezési tervhez elő volt írva talajmechanikai szakvélemény készítése.

2007-ben készült el ez a szakvélemény. Ez a szakvélemény megállapítja azt – ugye ez egy talajmechanika, tehát fúrásokból megállapított az, hogy a terület a jelenlegi útfelszínhez képest, körülbelül 2-4 méter mélységben felöltés, ez nem alkalmas alapozásra. Az alatta lévő talaj, az viszont alkalmas, viszont ott már talajvíz van. Ennek megfelelően kellett ugye szivattyúzni ezt a területet.

2009-ben egy újabb szakvéleményt készíttetett el az önkormányzat, amiben több kérdés lett feltéve a szakértőnek. Többek között egy olyan kérdés is fel volt téve, hogy ha a víztelenítést leállítanák, az milyen hatással lenne magára a gödörre, a területre, illetve a környezetére. Ebbe is leírja azt, hogy a víztelenítés leállítása, önmagában nincs káros hatással a környezetre. Leírja azt 2009-ben, hogy javasolja azt, hogy a területet sűrűn szemrevételezzék, a záporok után nézzék meg, hogy bármiféle károsodás keletkezett-e ott a rézsűben. Valóban a rézsűk azok meredekebbek, mint amit az ember gondolna, hogy egy természetes rézsűt kellene kialakítani, de ez a természetes rézsű, ez megállt az elmúlt 6 évben. Rengeteg eső volt, nagyon sok csapadék volt és ez a rézsűnek a dőlésszöge nem változott.

2014-ben egy újabb szakértői véleményt készíttetett el az önkormányzat, ami megvizsgálta, hogy 2009-hez képest bármiféle változás beállt. Leírja a szakvélemény, hogy az eltelt 5 évben változás nem állt be, fenntartják az eredeti szakértői állásfoglalásukat, tehát ebben megint azt mondja, hogy problémát nem talál.

 1. augusztusában pedig egy részletes talajmechanikai szakvéleményt készíttettünk, ami szintén ezt a megállapítást teszi meg. A feltöltés konszolidációja, teherbírása az anyagi és tömörségbeli inhomogenitások miatt megbízhatatlan, szeszélyesen fordulnak elő benn jó állapotú és puha, laza zónák. A feltöltések különböző pontszerű szennyező-gócokat tartalmaz. A geotechnikai adottságok nem kedvezőek a feltöltésnél.

Megpróbálom ezt egy kicsit nem ennyire szakmaian összefoglalni: tehát, mind a talajmechanikai szakvélemények, mind a geotechnikai szakvélemény, mind a Főépítészi Irodának, mind a főépítészként is az a szakvéleményem, hogy a jelenlegi állapot, hogyha továbbra is ezt a víztelenítést végzik, akkor ez nem veszélyes a környezetre, a környezet mellett lévő utakra sincs semmilyen veszélyeztető hatása, nemhogy a tőle 15 – 50 méterre távolságra lévő épületekre.

Azt is leírja ez a jegyzőkönyv, hogy továbbítani fogja ezt az illetékes építési hatóságoknak ezt a jegyzőkönyvet, ami alapján nyilvánvaló, hogy az illetékes hatóságok el fogják dönteni azt, hogy további vizsgálatokra van-e szükség, illetve véleményem szerint be fogják kérni ezt a négy talajmechanikai vizsgálatot, amivel rendelkezik az önkormányzat és ez alapján fognak majd továbblépni. Még az is a személyes véleményem ezzel kapcsolatban, hogy amikor hosszan leírja ez a jegyzőkönyv, hogy semmilyen veszélyforrást ez nem tartalmaz, utána meg azt írja a zárómondat előtti mondatában, hogy hosszútávon szerinte nem tud megállni. Én azt gondolom, hogy kifelejtette azt, hogyha a víztelenítést abbahagyják, akkor nem tud megállni és szerintem egy biztonsági leírásként véleményem szerint írta oda, hogy a környező terület és az épületek biztonságát hosszútávon veszélyezteti. Leginkább is azért, hogy ez legyen kivizsgálva és nézzenek tovább. Nyilvánvaló, hogy erről a négy talajmechanikai szakvéleményről nem volt tudomása, hiszen akkor leírta volna a jegyzőkönyvbe.

Köszönöm szépen!                      

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönöm szépen! Én ennél egy kicsit szigorúbb leszek!

Szóval, én azt elhiszem, hogy egy helyi FIDESZ elnök kérésére a Pest megyei hivatal, FIDESZ-es Kormányhivatal vezetője az nagyon gyorsan tud valamiféle anyagot megrendelésre esetleg elkészíteni, de remélem, nem erről van szó, de vélhetően lehetséges. De az, amit főépítész úr elmondott az adott kérdésre, hogy a Budafoki utcai épületekben keletkezhetett-e az, ami miatt állítólag fordultak személyekhez vagy a helyi elnökhöz személyek, mert már az önkormányzat ez irányú tevékenységében nem bíznak – hát erre vonatkozóan 4 darab nem szerepel a szakértői anyagban. Ami utána következik az viszont hát maga a gyönyör! Én a Műszaki Egyetemen a tartós statikája mellett a talajmechanikát szerettem a legjobban és rézsűk állékonysága egy igen összetett tudomány. Szívesen megmutatom majd az indexemet képviselő úrnak, de abban egészen biztos vagyok, hogyha akkor egy ilyen mondatot mondtam volna a záróvizsgán másodév után, hogy „a munkagödörben feltárt, távolról iszapos anyagnak tűnő, a rézsűláb folyamatos áztatásának kitett anyag hosszútávon nem tud megállni a súrlódási szögnél jóval meredekebb rézsűszög falban, ezáltal a környező terület és épületek biztonságát hosszútávon veszélyezteti”  – úgy rúgtak volna ki kettős lábbal a vizsgáról, hogy a lábam nem éri a földet.

Én ezt elég szomorúnak tartom, hogy ma Magyarországon ez lehetséges, de olyan nagyon nem vagyok természetesen meglepődve tőle. Dehogy a dolog még szebb legyen, hát olvasom a médiában – mert látom, hogy ez a legújabb gumicsont, mert először volt az, hogy a főúton nincsen forgalom, mi azt csak úgy látjuk, a főút-számlálók azok pedig meghamisítják az adatokat, itt nincs is autót, meg mindenfélét kitalálnak; aztán jött ez a komcsizós történet. Van itt minden, aztán jött a Máriavölgy utca politikai akcióvá formálása, most jön a gödör és tényleg gödör a völgyben – tehát a legviccesebb az, hogy azt olvasom a mindenhez értő elnöktől, hogy Budafoki utca egyes lakói fordultak végső elkeseredésükben hozzájuk. Na most, hát szerintem, valami nagyon furcsa. Vagy bocsánat! Nem is ezt írta, hanem a Fodros utca. Ha ezt írta volna, tök jó lenne! A Fodros utca egyes lakói fordultak. Így szól szó szerint: „a Fodros utcai lakosok fordultak a képviselő úrhoz” – mondjuk Te hozzád Béla. Te tudod, hol van a Fodros utca? Az nagyszerű!

 

Gáspár Béla képviselő: Én ott lakom!

 

Wittinghoff Tamás polgármester folytatja: Tudniillik még szebb lett volna, ha a Frankhegyen lakók fordultak a gödör miatt, mert, hogy olyan távol van a Fodros utca a gödörtől, hogy erről már nem is érdemes beszélni. A Fodros utca házai, épületeinek annyi köze van ehhez a gödörhöz, minthogyha a Törökugratóról panaszkodna valaki. Hát nézzétek meg, a Törökugratón a bányagödör mellett, fönn a fal mellé épültek házak, ennél egyébként jóval meredekebb falmellé – mondjuk én oda nem építettem volna – de ott állnak ezer éve ezek a házak – azért az ezer az túlzás –. Szóval, egyszerűen számomra értelmezhetetlen az, hogy hogy történhet egy olyan dolog, hogy teljes szakmai – hogy is mondjam – ismeretek hiányában, ha megnézi valaki a gödörnek, az úgynevezett gödörnek az alakját, hogy hogyan néz ki. A gödör ugye egy egyetlen egy sarkával van viszonylag közel a Budafoki úthoz. A Fodros utca ugye eggyel följebb van, semmi köze a kettőnek egymáshoz. A Fodros utca ugye eggyel följebb van. Semmi köze a kettőnek egymáshoz és a gödör ott áll hetes éve, semmiféle, de semmiféle probléma a gödörrel kapcsolatban nincs. Egy épület van nagyon közel a gödörhöz. Tudod melyik képviselő úr? Az 1. Iskola. Az 1. Iskola, amit az Önkormányzat épített. Az 1. Iskola, amelyik ugyanarra a talajhordó szerkezetre van alapozva, mint amire ennek az itt tervezett épületnek az alapozási síkját is meghatározták és semmiféle talajmozgás, semmiféle probléma nem adódik. Az a súrlódási szög, amiről egyébként ez az anyag beszél, az azt határozza meg, hogy önmagában egy rézsű mennyire tud állékony lenni, hogyha mindenféle építmény nélkül, mindenféle megtámasztás nélkül áll az a rézsű. Csak, hogy ezalatt a hetes év alatt, mialatt ez a munkagödör kialakult – azt hiszem talán nem is említette főépítész úr – növényzet nőtte be, méghozzá nem lazán. Olyan szinten nőtte be a növényzet és olyan szinten lett növénnyel fedett – és ugye a hét év alatt meg sem mozdult –, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy milyen szakmai érv mentén mondhat valaki olyat, hogy hosszútávon okozhat gondot, miközben hét év telt el és semmiféle gond nem keletkezett. Hozzáteszem, az nagyon helyes, hogyha képviselők felelős magatartást mutatnak és keresnek megoldásokat. Mi például, a Kálóczi alpolgármester úrral is ezt keressük, meg főépítész úrral, mert erről ugye nem esett szó. Hogy az ERSTE Bank a háttérben az, aki itt, mint befektető, itt annak idején megjelent. Mi történt? „X” évvel ezelőtt megjelenik egy befektetési szándék. Az önkormányzat az adott területre vonatkozóan nagyon komoly és nagyon szigorú feltételeket ír elő. Ezek között, többek között ott van, hogy meg kell építeni a szerviz utat és meg kell építeni számos olyan műtárgyat, ami a város érdekében valósul meg. Ha ma megépítenénk – irodavezető úr, ezt a szerviz utat, a szennyvízátemelőt, csapadékot, hány száz milliónál tartanánk körülbelül? 4-500 millió forint! Ezek megvalósultak ezek a beruházások. A kivitelező a gazdasági vállság miatt elakadt a beruházásával, majd következett egy időszak, amiben elrendeltek bizonyos stopokat. Olyan stopokat, amelyek meghatározzák azt, hogy mit lehet, meg mit nem lehet a jövőben építeni. Ezt nem én vezettem be, hanem képviselő úr mögött álló és hasonló pártállású kormányzat. Ehhez képest az előző ciklusban a Képviselő-testület többsége, sőt igen erős FIDESZ háttérrel, igyekezett segíteni azt a céget, amelyik úgy tűnt, hogy itt valamit majd mégis fog tudni ezzel az üggyel kezdeni. Aztán kiderült, hogy nem sikerült! Azt halljuk, hogy a tulajdonos, az ERSTE Bank feljelentést tett és azt látjuk, hogy érkeznek hozzánk papírok, amelyek különböző pénzek eltűnése miatt vizsgálatot indítanak. A tulajdonost mi természetesen szeretnénk arra rávenni, hogy ez a terület hasznosuljon. Azért az rendkívül barátságtalan lenne, ha most azt mondjuk neki, hogy mindent dózeroljatok vissza, mert lehet, hogy akkor az 500 milliónyi beruházását is majd visszadózerolja, mert ő neki ennek a beruházásnak a megvalósulásához kötött feladatai voltak. Erkölcsileg is, szakmailag is és jogilag is aggályosnak tartanám azt, hogy az ember ne azt a megoldást keresse, hogy itt lehetőség szerint a beruházások valamilyen szinten megvalósuljon és ez a gödör eltűnjön. Na de aztán az meg végképp tényleg vicces, amikor valaki arra hívja föl a figyelmet, hogy azt a kötelezettségemet mulasztottam én el, ami a törvényből fakad. Nevezetesen ugye, hogy ezen a területen az önkormányzat, avagy a polgármesternek volnának olyan jogosítványai, hogy a reparálásban valamiféle eszközt biztosít számára a törvény. A törvény azt mondja, hogy a polgármester bizonyos esetekben építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti a tulajdonost olyan esetekben, hogyha a helyi építészeti értékek és a településkép védelemre szorul.

Na most! Javaslom mindazoknak, akik ilyen dolgokra hivatkoznak, mielőtt ilyen szamárságokat nyilatkoznak – tanulmányozzák, hogy mit jelent az építmény, az építményrész felújítása és átalakítása, mert nehezen tudom értelmezni azt, hogy egy gödröt, hogyan lehet elbontani, egy gödröt hogyan lehet felújítani, vagy egy gödröt hogyan lehet elbontani. Ha valakinek ez sikerül értelmeznie, utána majd beszélgessünk! És az a javaslatom képviselő úr egyébként is, hogy van egy alpolgármester itt a Hivatalban, van egy polgármester, van egy főépítész, van egy jegyző, ha ilyen probléma van, beszéljük már meg és ne Testületi ülésen szórakozzunk egymással!„          

 

A szó szerinti rész vége

 

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Különböző helyekről kapott értesítést, informálást a városból, hogy az Ó-temető területén, a Csulits-kápolna, Görög katolikus kápolna környékén valószínűleg hajléktalan vagy hajléktalanok élnek, amiről fotót is küldtek neki, amin takarók, párnák, alvásra való hely látszódtak. Arra kéri a Hivatalt, hogy próbálják meg megkeresni azokat, akik ott vannak és a megfelelő szakszolgálathoz irányítsák el őket. Ha temetés vagy mise van a kápolnába, akkor nem biztos, hogy egy Ó-temető környékén ez a jó mód. Nyilván megértik az illetőt vagy illetőket, akik ott élnek, de a szakszolgálatok ebben az illetékesek, hogy eljárjanak.

A másik: kérdezi a város vezetésétől – többen jelezték, hogy május 01-jén, de március 15-én is, több helyen a városban, de főleg az Aradi utca környékéről kapott információt, hogy nem a magyar zászló és a Budaörs Város címerével ékesített zászló lengett az oszlopokon, hanem az Európai Uniós zászló. Azt kéri, amennyiben van budaörsi zászló, mert az Európai Uniónak március 15-éhez nem túl sok köze volt, akkor tegyék azt ki. Azt gondolja, hogy Európai Uniós zászlót, főleg nemzeti ünnepen felesleges kitenni, nagyon jó megoldásnak tartja a budaörsi zászlót.

Három budaörsi témakörben kerültek bele a Pest megyei Értéktárba. Azt gondolja, hogy ez érdekes lehet, bár a 2 perc hozzászólási ideje lejárt, de majd a televíziót megkéri, hogy akkor készítsen vele interjút és megtudhatják a budaörsi nézők, hogy mik kerültek bele a Pest megyei Értéktárba Budaörsről.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelen vannak többen is a BTG részéről, akik igazolni tudják, hogyha jól gondolja nem volt olyan része a városnak, ahol kizárólagosan valamiféle lobogó lett volna, hanem háromféle lobogó van minden ünnepen, akár nemzeti, akár bármilyen ünnepről legyen is szó. Ezek a város zászlaja, a nemzeti lobogó és az uniós lobogó és ez a jövőben is így lesz.

 

Hauser Péter képviselő: Kicsit visszacsatol a parkolási helyzetre. Mióta bevezették a parkolási rendszert a város közepén, azóta a Budapesti úton, eddig azt mondta, hogy nehéz volt megállni, de most azt mondja – lehetetlen! Tehát, az a kérése, hogy mielőbb találjanak erre ki valamit! Vagy bevezessék, vagy találjanak erre is valami megoldást!

Nem régiben jártak testvérvárosukban, Bretzfeldben, ami nem egy nagyváros, hanem egy faluknak a közössége. Viszont érdekes módon, minden házon napelemet látott, az egyes településeknek a szélén pedig napeleme, zöldelem parkokat. Kéri, nézzék meg milyen lehetőség van Budaörsön, hasonlókat megtenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az első kérdésére elmondja, hogy az már egy megszületett döntést sürget, de még egyszer nem fognak dönteni róla, mert már megvan a döntés a Budapesti útra vonatkozóan. Amit ügyosztályvezető úr elmondott a mellékutak és egyebek tekintetében, azaz mit fognak követni és hogyan próbálják korrigálni, vagy az esetlegesen nagyon pozitív vonatkozások melletti negatívokat kiküszöbölni.

A napelemmel kapcsolatban elmondja: képviselő úr is pontosan tudja, hogy Németországban, Ausztriában milyen szinten és hogyan finanszírozódik ez. Hát nem a bretzfeldi önkormányzat adja a támogatást hozzá. Amikor a 25 éves évforduló alkalmával ott voltak egy malomban, akkor a malom egész oldalán napelemek voltak. Akkor elmondták, hogy tartományi szinten hogyan támogatják ezt. Rendkívül jó lenne, ha ilyen támogatások, magánszemélyek számára is megnyílnának. Itt ők azt tudták tenni, amit tettek eddig is, azaz a közintézmények tetején, a Városháza tetején, az óvoda tetején, Kamaraerdőben, a gimnázium tetején, mert erre nyíltak pályázatok. Ezek uniós források, de magáningatlanokra sajnos ő ilyen jellegű lehetőséget nem ismer, pedig a rezsicsökkentés, ha valahol elérhető lenne, akkor itt elérhető lenne.

 

Simándi Szelim képviselő: Egyrészről: a Kőszírt utcából kapott egy hívást tegnap, hogy kiraktak egy „Lassú járművel behajtani tilos!” táblát. Érdeklődnek a lakosok, hogy ezt mi indokolja és ennek kapcsán kéri a Hivatalt, nyugtassa meg a lakosokat, hogy ez a kerékpárokra nem vonatkozik, tehát a gyerekek nyugodtan kerékpározhatnak ott tovább.

Másrészt: a parkolási rendelet kapcsán a Nefelejcs utcából keresték meg, hogy az utca elején a társasházak eléggé kényelmetlen helyzetbe kerültek. Azt kéri, hogy ahogy felülvizsgálják a parkolási rendeletet mindenféleképpen figyeljenek oda erre, illetve bátorítaná a lakosokat, hogy a továbbiakban is jelezzék ezeket az ügyeket, mert így tudják kiigazítani a rendszert.

Harmadrészt: Bevallja, hogy Császárné Kollár Tímea képviselő asszony hozzászólása kicsit zavarba hozta, hiszen pontosan tudja, hogy képviselő asszony nagyon is jártas a magyar a történelemben és úgy gondolja, egyet kell, hogy értsenek abban, hogyha valami, akkor pont március 15-e egy kifejezetten Európához és az európai értékekhez köthető nemzeti ünnep. Maga a forradalom is egy forradalmi hullámnak volt a része, egy európai forradalmi hullámnak, tehát ő egyáltalán nem lát kivetni valót abban, hogyha természetesen a nemzeti lobogó, Budaörs címere mellett az Európai Unió zászlaja is kint van a városban. Ugyanakkor köszöni szépen, hogy képviselő asszony a pártelnökéhez hasonlóan, nem elégette azonnal ezt a zászlót, hanem ezt a kulturált európai megoldást választotta, azaz kifejtette a véleményét egy hivatalos fórumon.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Köszöni Simándi Szelim képviselő úrnak a bejelentést. Sem a közterület-felügyelet, sem az út- és mélyépítési csoport nem tett ki ilyen táblát, tehát utána fognak járni annak, hogy ki volt az. Értelemszerűen indokolatlan is, de mindenképpen meg fogják nézni, hogy mi okozta!

A társasházak ügyében elmondja: június 01-jétől a korábbi döntésnek megfelelően a Nefelejcs köz már része lesz a parkolási övezetnek és amiről itt korábban szó volt, hogy a júniusi testületi ülésre pedig magának a Nefelejcs utcának a Kossuth Lajos utcáig terjedő részét is szeretnék a parkolási övezet részévé tenni. Tehát, ez majd megoldást jelent a társasház számára is.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi: bárki más rakhat ki táblát Budaörsön legálisan? (válasz: Nem) Akkor kéri, hogy intézkedjenek sürgősen! Ez így nagyon humoros és újabb újdonsággal szembesülhetnek, az önkényes táblakihelyezéssel. Eddig vitték, most meg hozzák a táblákat.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Az elmúlt héten több telefonhívást kapott a lomtalanítással kapcsolatban. Kedden volt a lomtalanítás, reggelre szokás szerint nagyon szépen széttúrták a hulladékot az utcán, estére viszont nyoma sem volt. Ezt nagyon szépen köszönik!

A gödör nevű gumicsont helyett esetleg tudja ajánlani a következő ülésre a csónakázó tó gumicsontot. Most ezt bővebben nem fejtené ki.

 

Biró Gyula alpolgármester: Gáspár Béla képviselő úrnak mondja, miután hiányolta a törökbálinti szennyvízcsatornát, csak szól, hogy a mai ülésen a 18. napirendi pont tartalmazza, mert valóban egy rossz állapotban lévő csatorna és most felújításra kerül. Lehet, hogy Gáspár Béla képviselő úr, „gödrös” teendői okán, nem jutott el oda, hogy észrevegye, pedig nagybetűkkel, direkt kiemelték, hogy belekerült, mert tényleg nagyon rossz állapotban van.

 

Stifft Nándor képviselő: Jó napot kíván mindenkinek! Ügyosztályvezető úrnak mondja: kéri, hogy a lehető leggyorsabban – akár 10 perc múlva intézkedve – a Szabadság út, Bretzfeld útnál szemben van egy jelzőlámpa, aminek valaki éjszaka elvitte a fedlapját. Ha ebbe valamelyik gyerek belenyúl, meghal!

A Zippel-Zappel Óvodának a dél-keleti sarka mellett, ahol van az a víztározó, ami nem működik – van egy 40 cm-es járdabeszakadás és, ha ott sötétben, valaki belesétál, az egészen biztos, hogy kórházba kerül. Kéri az ezzel kapcsolatos intézkedést!

A Lévai utca 19-21. sz. között szintén lakossági bejelentés érkezett hozzá: a park felé néző részen van egy járdarész és van egy négylépcsős lépcső, aminek a két lépcsője teljesen beszakadt és életveszélyes. Kéri, hogy intézkedjenek, de nézzék meg legalább!

Május 30-án rendezik meg a XVII. Városi Sportnapot a Decathlon rendezésében. Az áruház a 10. éves évfordulóját ünnepli. Nagy szeretettel várnak mindenkit! A képviselők megkapják majd a meghívót!

Június 07-én fogják megrendezni Budaörsön a törökbálinti horgász tavon először a Herman Ottó Horgászkupát, 25 felső tagozatos és 25 alsó tagozatos gyerek részvételével, melynek a meghívóját szintén meg fogják kapni a képviselők.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Köszöni szépen műszaki ügyosztályvezető úrnak a Szellő utcai híd gyors renoválását. Miután jelezték a problémát, pár órán belül kijavították a hibát.

Köszönik a Kesjár Iskola mellett a tipegőknek a sűrítését, mert a gyerekes szülők könnyebben tudják megközelíteni a játszótereket.

Kérdezi, hogy a Szellő utca felől nem lehetne a növényzetet sűríteni? Ez lenne a lakosság kérése, mert most a gyerekek egyre többen vannak kint és vannak, akiket ez zavar.

Ugyan ezt már jelezte ügyosztályvezető úrnak, de azóta is többen jelezték, hogy a Víg utcában a vízaknákat javítsák ki. Kérdezik, hogy erre mikor kerülhet sor, mert jönnek az esőzések és egyes vélemények szerint zavarja a házakat, hogy esetleg beáznának.

Közterület-felügyeletnek vagy a rendőrségnek jelzi, hogy a Csillag utcai és a Domb utcai játszótéren nagyon gyakoriak a hangoskodások, illegális tevékenységek folynak, az utcabútorok össze vannak törve. Kéri, ezekre próbáljanak meg jobban odafigyelni.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Megdöbbenve hallotta képviselőtársnője hozzászólásában azt, hogy a hívek a vasárnapi misén a hajléktalanok szem elől való eltávolításáért lobbiznak a képviselő asszonynál. Nagyon reméli, mely szerint olyan nem fog előfordulni ebben a városban, hogy a hajléktalanokat utalják valami szakszolgálat irányába, hanem inkább majd azt fogja számon kérni a Hivatalon és rajtuk, hogy az egyébként is sűrű szociális hálón ugye nem esett ki senki és, hogy arról kér majd beszámolót, mi történ ezekkel az emberekkel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Tímea képviselő asszonynak jelzi, hogy sajnos nem tud most már szót adni, mert már az előző hozzászólásánál lejárt az ideje. A napirend előtti hozzászólások esetén 2 perc áll rendelkezésre és már így is 2 perc 44 másodpercnél jártak. Tehát most már a napirend előtti hozzászólására nincs lehetőség, amiért ne haragudjon! Kéri, ha ügyrendi kérdésben kér szót, akkor lehetőség szerint önkorlátozással tegye!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő ügyrendi kérdésben – személyes megszólíttatás okán: Itt van a laptopján és megmutatja, elküldi bárkinek a fotókat. Nem arról van szó, hogy szegénynek nincs hol laknia, de ezt el is mondta! Kéri, ne keverjék össze és ne forgassák ki a szavait. Szemét van – műanyagpoharak, zacskók, ételmaradékok és ez igen zavarja az embereket!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a hozzászólás nem személyes megszólíttatás okán volt, hanem vita a kérdésről.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő folytatja: azért személyes megszólíttatás, mert a dr. Bakó Krisztina képviselő asszony a szociális érzékenységét vitatta és ezért ő jelezte, hogy nem az úr problémáit vonja kétségbe, hanem a szemét miatt keresték meg őt, nem pedig azért, miért lakik ott az ember, de az előző hozzászólásánál is ezt mondta!

 

Wittinghoff Tamás polgármester két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolója:

Április 22: előző testületi ülés.

Április 23: Jókai napok és még ezen a napon szépkorúakat is köszöntöttek aljegyző asszonnyal és irodavezető asszonnyal.

Április 25: egy egész napos (24 órás) asztalitenisz rendezvény volt a Sportcsarnokban. Ennek célja az volt, hogy minél több ember megfordulva ott a sportot megszeresse és lehetőséget adtak arra is, hogy az aznapi versenyeket is megtekinthessék. Az igazi verseny nem ekkor volt, hanem az elmúlt hétvégén. 2011., 2012. és 2013. után 2015-ben is egy óriási mérkőzésen, nem várt eredmény született, a Postás ellen sikerült fordítani és nagyszerű játékkal nyerni, így ismét magyar bajnok lett a női asztalitenisz csapat.

További sporteredmények, ha már a sportnál tartanak, bár nem biztos, hogy mindent föl tud majd sorolni, de azért megpróbálja és reméli, hogy azért a legkiemelkedőbbekről van információja. Például: serdülő fiúk Országos Bajnoksága 4×100 méteres váltóban – magyar bajnokok lettek. A focicsapat megnyerte már, mert olyan arányban vezeti a bajnokságot az NB 3-ban. A kézilabda női csapat a hétvégi győzelmével bajnok lett. Azt hiszi, hogy olyan nagyon nagy szégyenkezni valójuk a város sportélete kapcsán nincsen. Mindenkinek gratulál az elért eredményhez!

Az elmúlt időszak a Budaörsi Fesztivál jegyében is zajlott. Itt Selmeczi Ágnesnek mondana köszönetet, mert szerinte nyugodtan elmondhatják, mely szerint szinte minden rendezvény teltházzal ment és nagy sikert aratott. Tehát, egy jól sikerült rendezvény volt. A többit majd mondják ki azok, akik a Fesztivált látogatták, ne ők minősítsenek. Azt gondolja, az, hogy minden rendezvényen nagyon sokan voltak és nagyon jól érezték magukat, az már mindenképpen valamiféle jó irányt mutat. Ez volt a 18-ai.

Április 28-án volt a sajtótájékoztató a Posta régi épületében, utána következtek az események szinte folyamatosan, megállás nélkül és több helyszínen párhuzamosan.

Április 30-án volt a Gimnáziumban a ballagás. Önmagában a ballagás nem keltene nagy vízhangot, de ott ült mellette a Kormányhivatal oktatásért felelős helyettese, aki ahogy sorolta díjakat és a diákok eredményeit, még a feléig sem jutott, amikor azt mondta, hogy ez elképesztő, nem is tudja, hogyan lehetséges. Azt gondolja, hogy számukra már szinte természetes és ez az igazán örömteli ebben.

Május 04-én: a Herman Iskolában volt egy kiállítás megnyitója, ami a 35. évfordulóját ünneplő iskolának az életét mutatta be. A kiállítási anyagot a diákok készítették.

Május 05-én: alpolgármester úrral Törökbálinton jártak. Állatmenhely, kutyamenhely ügyében egyeztettek, mert egy lehetőség merült föl, dehogy ez a lehetőség majd sikeres lesz-e vagy nem, ezt egy kicsit még óvatosan kezeljék, mert sok mindennek utána kell még járni. Egy német társaság, akik nagyon állatbarátnak mondják magukat, felajánlottal egy lehetőséget, de azért igyekeznek körüljárni a dolgokat, hogy valóban csak jó megoldás lehesse, legyen ebből.

Ugyanezen a napon 13.00 órakor jártak a főpolgármester helyettesnél – Szeneczey Balázsnál –, ahol több ügyben is egyeztettek, szennyvízprojekt, felszíni vízelvezetés és tömegközlekedés kérdésekben, hogy a legfontosabbakat említse. Tulajdonképpen mindegyikben egyetértés van, de hogy ezekből majd mi realizálódik, az a jövő zenéje.

Május 06-án következett ténylegesen a fesztivál, de most nem fogja az összes programot fölolvasni, mert szerinte mindenki számára ismertek, illetve az időbe sem fér bele, hogy mindet felsorolja. Egyet kiemel, mert szerinte egy nagyon jó kezdeményezés volt a szervező részéről, hogy a fesztivál életre hívóját, Mandel Róbertet meghívta egy koncertre a kvartettjével az Evangélikus Templomba. Azt gondolja, hogy ennek van egy pozitív üzenete, amit nem is kell magyarázni.

Május 07-én a Geri Valéria megnyitójának a napján érkezett meg a kisújfalusiak delegációja. Nyilván mindenki tudja, hogy a polgármesterek választásán Kiss Róbert nem indult és Geri Valéria lett a polgármester, így néhány képviselővel ellátogattak ide, ahol beszélgettek a jövőről. Majd a rendezvényeikre ők is küldenek meghívót és egyeztetnek majd velük a jövővel kapcsolatban.

Május 12-én volt a Virágok vetélkedése, a Gyepük Népe Alapítvány rendezésében. Egy Kárpát-medencei népdalvetélkedő kapcsán egy nagyon szép gálarendezvény, mert ez már egy hagyományos verseny és ebből is következően, követően a Művelődési Házban népdal és néptáncbemutatóra került sor.

Május 15-én: erre már utalt Hauser Péter képviselő úr, Bretzfeldben voltak, ahol a polgármester úr 24 év közszolgálat után, nem indult a mostani választáson és az ő búcsúztatására hívták meg őket a tanulságos, de egyébként szép rendezvényre.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: elmondja, hogy a 2014. évi beszámolóhoz készült egy módosító indítvány, amely a felhasználásra tesz javaslatot. A napirendnél határozati javaslat elfogadása és rendeletalkotás is szükséges. Tájékoztatás okán elmondta, hogy Szita László könyvvizsgáló úr jelen van az ülésen, aki részéről is pozitív a hozzáfűzött nyilatkozat.

Ezt követően ismerteti a Bizottságok javaslatait, mely szerint nagy többségében egyhangú igen szavazatokkal javasolták elfogadásra, volt egy-két ülés, ahol tartózkodtak, illetve volt a Frankhegyi Részönkormányzat ülésén egy nem szavazta is, amelyet nem is ért. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra először az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

109/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Szabad költségvetési maradvány felosztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 495.124 e  Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

 

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2015. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 191.993 e Ft
A 2014.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség 4.830 e Ft
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása 476 e Ft
Kálvária utca útépítés 160.000 e Ft
Szellő utcai híd építése 15.000 e Ft
2015. évi intézmény felújítások 30.000 e Ft
Járdaprogram (felújítások) 18.000 e Ft
Városi Uszoda és sportcsarnok fejlesztés 27.000 e Ft
Városi Uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 18.000 e Ft
Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 7.000 e Ft
Műszaki felmérések (Műszaki ügyosztály) 15.000 e Ft
Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása (működési céltartalék) 7.825 e Ft

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet

 

 

Felteszi szavazásra a rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) A Budaörs Egészségügyéért Díj alapításáról szóló 26/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy itt megfogalmazódott egy kritika, amelynek igyekeznek eleget tenni, de ennek az a következménye, hogy nem fognak tudni ma dönteni a javaslatokról, ami nem probléma. Tájékoztatásul ismerteti, hogy közmeghallgatást tartanak június 10-én – szerda 17.00 óra – és ez előtt fognak egy rövid, rendkívüli ülést tartani az addig beérkező javaslatokról és fognak dönteni az ez évi Egészségügyéért Díj díjazottjairól. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a módosítást. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra a rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Egészségügyéért Díj alapításáról szóló

26/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

3.) Kőhegyi változtatási tilalomról szóló 12/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Talán ehhez már nem kell indoklást fűzni, mert mindenki tudja, hogy igazából azon a részen tartják csak fenn, ami kifejezetten a természetvédelmi területen mentén van és ott nincsenek jelenleg olyan építésre irányuló szándékok, amik miatt ez problémát generálhatna. Mind a két Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó

változtatási tilalom elrendeléséről szóló 12/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca és környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A tárggyal kapcsolatban a Hivatal álláspontja, amely nem ért egyet a Kormányhivatal álláspontjával – került a Bizottságok elé. A TFVB 4 igen, 2 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 3 igennel javasolta elfogadásra, a Frankhegyi Részönkormányzat 2 nem és 1 tartózkodással nem javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Szomorúsággal kért szót, mert holnap lesz 1 éve, amikor pontosan ma május 21-ei ülés volt, amikor ígéretet kapott arra és ehhez kötötte akkor a szavazatát, hogy haladjon tovább, tudjon Budaörs előrelépni ebben az ügyben, vagyis, hogy lesz egy jó, mindenki számára elfogadható HÉSZ és végre valami a Frankhegyen megváltozik. Csak annyit szeretne mondani, hogy egy nap híján 1 év eltelt és ismét egy törvényességi észrevétellel van dolguk. Lehet itt és nyilván lesz majd hozzászólás főépítész úr részéről, vagy ha nem, akkor nem, de ő nyilván tartózkodni fog. Egyszerűen ezt nem érti, hogy 1 év alatt, amikor konkrét ígéret volt rá. El lehet mondani, hogy mit csinált a Kormányhivatal, mit nem csinált, X. Y. tulajdonosok miért morognak, miért nem engedik, hogy folyjanak az események. Bár az számára nagyon fura, hogy itt azokról a tulajdonosokról van szó, akik nem szegtek törvényt. Ugyanis, akik a jogszabályokat megszegve építkeztek, azt 2012-ben szépen jóváhagyták nekik, senki nem bontotta le, aki meg évtizedeken keresztül várt és jogtalanul nem építkezett – itt mindenki tudja a teremben –, azok a mai napig harcolgatnak az igazukért és azoknak meg – a törvényi rendelkezések és itt most nem csupán budaörsi rendeletekre gondol, hanem az országosokra is – olyan szépen meg lett oldva, hogy aki rendeletet, törvényt szegett az a mai napig is benne lakik, semmi problémája nincs, aki kivárt, hogy rendeződjön ez a helyzet, ő róluk meg az a hír járja, miszerint miattuk akadnak meg a folyamatok. Csak ennyit szeretett volna mondani!

1 év eltelt és nem jutottak sehová!

 

Wittinghoff tamás polgármester: Még jó, hogy nem a zászlókról beszélt képviselő asszony – mondja Császárné Kollár Tímeának, mert annak is ennyi köze lett volna ehhez az előterjesztéshez. Azért megkéri főépítész urat, hogy az előterjesztés, illetve a tényleges törvényességi észrevétel tartalmáról, valamint a Hivatal álláspontjáról mondjon pár szót.

 

Mártonffy István főépítész: 2013. decemberében kapott a Képviselő-testület egy törvényességi észrevételt. Ezt egy év alatt sikerült úgy elfogadtatni, hogy a Képviselő-testület 2014. októberében elfogadta azt a módosítást, amit a Főépítészi iroda előterjesztett. A Főépítészi iroda azt mondta, hogy ez a módosítása a Helyi építési Szabályzatnak meg fogja állni a helyét és mind a Kúria vissza fogja vonni, mind pedig a Kormányhivatal vissza fogja vonni a törvényességi észrevételt. Amikor megalkotta a Képviselő-testület ezt a rendeletet, elküldték a Kormányhivatalnak, aki megvizsgálta a rendeletet és ez alapján visszavonta, sőt a Kúria felé is jelezte és visszavonta a Kúria felé is a törvényességi észrevételt. Tehát, ez alapján azt gondolták, hogy végre elkezdődhet az érdemi munka.

Az érdemi munkával kapcsolatban röviden azt említené meg, hogy a szabályozási terv készítése rohamléptekkel elkezdődött, nagyon jól állnak a szabályozási tervvel, csak sajnos ugyanebben a témában, amiben egyszer a Kormányhivatal már elfogadta a megalkotott rendeletet, megint kaptak egy törvényességi észrevételt. Ezután bementek a Kormányhivatalba, ahol a törvényességi észrevételt tevő kolléganő is ott volt és megpróbálták megtudni, miért kaptak egy ismételt törvényességi észrevételt. Sőt, a tervezett jogszabálynak az idevonatkozó részét már kétszer otthagyták, hogy kapjanak írásban állásfoglalást arra, hogy tovább tudják vinni a szabályozási tervet, de sajnos se az előzőre, se a mostanira nem kaptak írásban választ. Tehát, amikor kapták az újabb törvényességi észrevételt, ott állnak, hogy nem értik miért kapták ezt, nem kaptak rá szóban választ.

Az a Főépítészi Iroda és a saját véleménye is az, hogy a megalkotott Helyi Építési Szabályzat, ami Frankhegyre vonatkozik, az megállja a helyét a törvényesség szempontjából. Tehát, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne fogadják el az észrevételt és továbbra is tartsák hatályba a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatot Frankhegyre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: többször elhangzott itt már a Kormányhivatal. Hát, hogy milyen ügyben tud nagyon gyorsan az önkormányzatnak válaszolni, s milyen ügyben nem – egy egész várost érintő ügyben – azt gondolja, hogy ez önmagáért beszél és válasz arra egyébként arra, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony az imént elmondott.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: hozzászólásában nem nevesítette sem a Hivatalt, sem a Kormányhivatalt. Azt mondta, hogy 1 év alatt nem történt semmi és még azt is kiemelte, miszerint ez nyilván nem csak a budaörsi városi rendeleteken múlik. Az egész üggyel kapcsolatban mondta azt, hogy felháborító, miszerint egyetlenegy év alatt nem történt semmi. Mindenki vonja le a következtetést. Azt gondolja, hogy semmi nem fehér és fekete, nyilván a Kormányhivatalnak is megvoltak, pl.: a válasz elmaradása, ami nyilván elfogadhatatlan. Még azt is mondhatják, hogy és nem szakértő ugyan, nem is szeretne belemenni abba, hogy mennyire jogos vagy nem az észrevétel, de akkor is fura, hogy már a második alkalommal járnak egy törvényességi észrevételnél. Tehát, itt mindenkinek nyilván megvan a maga hibája ebben, de nem a Budaörsi polgármesteri Hivatal és nem a Kormányhivatal szenved ettől a legjobban, hanem nyilván az ott élők, akiknek évtizedes adóssága a városnak az, hogy ott rendeződjön az ő életük.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez kétségtelen. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy olyan döntést hozzon, ami az egész város érdekét figyelemmel kíséri, ideértve az érintett területen élőkét is. Egy irányba mutatóak a történetek, mert ha úgy lenne, akkor már régen túl lennének ezen a dolgon.

 

Miután nincs több hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztett, azaz a Hivatal által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

110/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca és környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztésben megfogalmazottakat és nem fogadja el, vitatja a Kormányhivatal törvényességi felhívásában megfogalmazottakat, így álláspontja szerint a Merengő utca környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000. (XII.01.) többször – legutóbb szinte ugyanezen tartalmú törvényességi felhívások alapján 2014. novemberében – módosított önkormányzati rendelet előírásai a magasabb szintű jogszabályokkal nem ellentétesek, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal 2015. február 18. napján PEB/030/471-1/2015. ügyiratszámon keltezett levelében megfogalmazott törvénysértés esete nem áll fent.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Kormányhivatalt.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

5.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a TFVB 6 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Rendőrkapitány urat kérdezi, hogy van-e beszámolóhoz hozzáfűznivalója?

 

Galuska-Tomsits László rendőrkapitány: Megköszöni az Önkormányzatnak, a közterület-felügyelőknek, illetve minden polgárőrnek azt a segítséget, amit kaphattak, hiszen azok az eredmények, amelyeket elértek, az egyedül nem jött volna létre. Tehát, ismét köszöni szépen a közreműködést!   

 

Sokolowski Márk képviselő: Ahogyan az a beszámolóból is kiderül, különösen a lopások és a lakásbetörések száma növekedett az egy évvel korábbi értékhez. Kérdez: van-e valami koncepció vagy terv ezzel kapcsolatban, azaz hogy lehetne esetleg visszaszorítani?

 

Galuska-Tomsits László rendőrkapitány: Természetesen koncepció mindig van egy adott elkövetői körhöz köthetően – illetőleg, ha a szubjektív biztonsági érzetet akarják növelni, akkor ez a kamerarendszernek a bővítése, nem csak a belvárosban, hanem tulajdonképpen mindenhol, ahol lehet. Nem olyan régen voltak Csepelen egy „Átölelő védelem” nevezetű térfelügyeleti rendszert megtekinteni, ahol tulajdonképpen a városba, illetve a városrészbe senki nem tud úgy be, illetve kijönni, hogy ez ne kerülne rögzítésre, ezzel 40%-os bűncselekményi csökkenés tapasztalható. Több koncepciót is tudna mondani, de ezek operatív információk.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy helyen ez a dolog viszont nem fog jól működni, amiről már nagyon sokszor beszélgettek, ez az, amikor a Szabadság hegy felől jönnek, illetve távoznak és nem feltétlenül járművön az elkövetők. De most nem azt szeretné mondani, hogy átfogó elképzelés kell, csak pont sajnos a kamerarendszerrel sokra nem mennek, ott valami más hatékony megoldás kellene vagy lenne szükség.

 

Galuska-Tomsits László rendőrkapitány: Része lehet egyébként, de nem azt mondja, hogy nem lehet eredményt elérni, de része lehet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor erről majd még beszélnek. Miután nincs több hozzászóló, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott és köszöni szépen kapitány úr jelenlétét is és az elmúlt évi munkáját is.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

111/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2014. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

 

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

6.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyet mind a két Bizottság (TFVB és PEB) egyhangúlag támogatott. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Kisfalvi Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

112/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság számára

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amennyiben a 2014. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyásra kerül, a Budaörsi Rendőrkapitányság kiegészítő támogatási kérelmét – számítástechnikai, és technikai eszközök beszerzése – 2.000.000 Ft-tal támogatja az 1/2015. (III.02) önkormányzati rendelet, 2014. évi pénzmaradványból képezett Közbiztonsági kerete terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést kösse meg. Az elszámolási határidő: 2016. január 31.
 3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

7.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a Bizottságok javaslatait, mely szerint egyhangúlag támogatták az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: 99%-ban hasonló előterjesztése már járt a Testület előtt egy hónappal ezelőtt. Akkor azt az ígéretet kapta – és ez végül is meg is valósult – hogy, amint lesz rá keret, akkor a tavalyi működéshez szükséges 2.000.000 Ft-ot a Testület utólag megszavazza a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára. Nyilván ezt támogatni fogja, mert maga is kérte, többek között ugyanezt. Még egy dologra felhívná a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kapcsolatban a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződést megkötötték – viszont, amit az összes bizottsági ülésen gyakorlatilag jelzett, de sehol nem kapott rá megfelelő választ és most sem –, ami itt van nála és ő maga is kérte az ő támogatásukat is, de rajtuk kívül ugye a Törökugrató Régió Polgárőr Egység támogatását is. Szóban abban állapodtak többször meg, hogy a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület fogja majd a támogatást kapni és ebből a munka elvégzett részéért vagy a területi leosztás miatt – de most ebbe ne menjenek bele, mert sokat beszélnek róla – nyilván a Törökugrató Régió Polgárőr Egységet is tudják támogatni. A gondja az, hogy a Támogatási Szerződésben nem lett nevesítve, tehát jogilag még mindig nem látja, ha szeretné is támogatni a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület a Törökugrató Régiót, ezt hogyan teheti a jogszabályokba nem ütközően meg? A másik pedig: ne felejtsék el, hogy a Törökugratói is 2009. óta működik, 2011. óta minden évben támogatta a munkájukat az önkormányzat, folyamatos egyetértésben és szakmai kapcsolódási pontként a rendőrséggel dolgoznak, tehát nem egy ismeretlen egység, ismeretlen munkájáról van szó. Továbbra is – és sokszor kérte a bizottsági üléseken is – kéri, hogy módosítsák úgy a Támogatási Szerződést, miszerint lehetősége legyen jogilag a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesületnek valamilyen úton, módon támogatni a Törökugrató Régió Egységet is, mert erről volt szó, minden bizottsági ülésen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy tájékoztatták – közben rá is kérdezett, hogy ez módosult-e a szerződésben – hogy egy adott szervezet támogatásánál egy másik szervezet neve nem fog szerepelni, viszont kikerült az ő támogatásából, hogy harmadik félnek nem adhat, és az a megállapodás született, hogy kölcsönösen egyeztetve, az elvégzett munkát és nyilván ezt a Bilisics féle egyesület koordinálásával kell tenni és annak megfelelően történik majd az elszámolás. Ő erről tud és tényleg ez nem napirend most. Itt arról van szó, hogy a kiegészítő támogatás legyen meg, ha ez a történet nem egyértelmű, akkor a feleket újra le kell ültetni megbeszélni. Ő úgy tudta és úgy értelmezi, hogy egyértelmű. Van egy szervezet, aminek a felelőssége, hogy rendben legyenek a dolgok, egyeztet az összes többivel és megfelelő munkaleosztás vagy egyeztetés mentén végzik a feladatot és részesülnek a finanszírozásból.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Igen, pont erre szerette volna a nyilvánosság előtt fölhívni a figyelmet, azaz jogászokkal, a résztvevőkkel egyeztetve ezt mindenképpen valahogy oldják meg, mert ebben állapodtak meg a Bizottságok ülésein is és a különböző tárgyalásokon a felek is ebben állapodtak meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

113/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete amennyiben a 2014. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyásra kerül, a Budaörsi Polgárőr Kiemelt Közhasznú Egyesület kiegészítő támogatási kérelmét – működési kiadásaik támogatása – 2.000.000 Ft-tal támogatja az 1/2015. (III.02) önkormányzati rendelet, 2014. évi pénzmaradványból képezett Közbiztonsági kerete terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesülettel, a támogatási szerződést kösse meg. Az elszámolási határidő: 2016. január 31.
 3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

8.) Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete” PostArt) használatba adásának meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, hogy mind a három bizottság támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

114/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete” PostArt) használatba adásának meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező „Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvara és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adása tárgyú, SZ/2014/0001045 sz. rögzített mellékelt használatba adási szerződés – 2015. szeptember 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Csoport

 

 

9.)  Budaörs, Kassai köz (3506 hrsz.) elnevezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: a közterület elnevezéssel kapcsolatban az az információja, hogy az érintettek egyetértenek és elfogadták az elnevezést.

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a bizottságok által is egyhangúlag támogatott határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

115/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs, Kassai köz (3506 hrsz.) elnevezése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 3506/3 helyrajzi számú ingatlant Kassai köznek nevezi el.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2015. augusztus 31. napjáig történő elhelyezéséről.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

10.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, miszerint a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Becz György és Sokolowski Márk képviselők szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

116/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2014. éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

 

11.) Lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff tamás polgármester: Két Bizottság tárgyalta, a TFVB 6 igennel, a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással fogadta el a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Nem mondja, hogy egy könnyű döntés. Számtalanszor elhalasztották ezért mind a két irányból, mindenféle kritikát kaptak. Azt szeretné, ha az mindenki számára világos lenne, hogy – úgyis, mint kutyát szerető ember pontosan tudja – ez egy korlátozás a kutyák tulajdonosainak is, hiszen ezeken a helyeken engedhetik csak el a kutyáikat és ezek után már parkokban, meg bárhol máshol, ha póráz nélkül teszik ezt, annak szankciója van. Továbbá, nem szabad és nem lehet, hogy a kutyások tevékenysége – nem a jó kifejezés ez, de hirtelen nem jut más az eszébe – zavarja azokat, akik pl.: egy parkban szeretnének nyugodtan pihenni, kikapcsolódni, vagy közterületen nem szeretnének megijedni, még akkor sem, ha az indokolatlan a szabadon engedett kutyáktól. Ugyanakkor természetesen sok kritika fogalmazódott meg. Azt gondolja, hogy ezek között sok olyan van, ami a jelenlegi helyzetben sokkal inkább indokolt, de nagyon reméli, hogy a megvalósult és a minden körülményekre figyelemmel lévő megvalósult megoldás, az rövid időn belül megnyugtató lesz mindenki számára, még akkor is, ha most úgy érzi, miszerint ez nem feltétlenül van így.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Mindent elmondott már polgármester úr, illetve tényleg egy régi történet már ez is. Egy problémája van. amikor fölmerült, hogy hol legyen a kutyafuttató, ő maga tett egy ígéretet, amihez tartani is szeretné magát. Nevezetesen: azt javasolta, ha lett volna rá lehetőség, hogy munkahelyek, irodák környékén jobb lett volna a kutyafuttató, mivel ott a kutyafuttató időben nyilván nem nagyon vannak, mert ugye az reggel és a délutáni órák, mire az előterjesztés tartalmazta, hogy azok a területek már réges-régen nem Budaörsé. Ezt nagyon szomorúan olvasta. Viszont akkor ő azt mondta, hogy játszótér és iskola szűk környezetében nem, de mivel egy pontban van a két helyszín – a 3. pontban –, az Ifjúság utca és a Nádasdűlő és Napsugár, így nem gondolná, hogy tudnának róla külön szavazni. Mivel az Ifjúság utcait egy megfelelő helynek tartja és erre mondta, hogy tett erre egy kijelentést a játszóterekkel kapcsolatban, amihez szeretné tartani magát és tudja, hogy meg kell csinálni a kutyafuttatókat, nem lehetett már tovább várni vele, a kutyatulajdonosoknak ugyanúgy megvannak a jogaik, mint akiknek nincsen kutyájuk, az egyik helyszínt tudja támogatni, a másikat a véleménye hangoztatásával nem szeretné. Kérdezi, tudnak-e külön szavazni vagy tartózkodjon és azt tudomásul vette mindenki, amit most elmondott. Egyébként támogatja, mert kell kutyafuttató, de a második helyszínt nem támogatja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Abban, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony támogatott, abban nagyon sok olyan elem van, ami miatt ő is nehéz helyzetben van, mert vannak olyan barátai, akiket kifejezetten nagyon kedvel és akikkel ebben a kérdésben némileg vitában vannak. Mert ugye az hangzik sokszor el, hogy olyan helyre tegyék a kutyafuttatót, ahol nem zavarja a lakosokat és erre mondta azt – nem túl szellemesen – hogy nem a kutyák tartanak embereket, hanem az emberek tartanak kutyát és olyan helyeken, ahol jó lett volna a kutyafuttató, ott nem nagyon vannak emberek, ezért aztán nem tudnak odamenni. Tehát, olyan helyen kell megoldani ezt a problémát, ahol ténylegesen van értelme, mert ha nagyon távolra teszik és egyébként azok a területek, amire Császárné Kollár Tímea képviselő asszony utalt, azokat nem ők adták el, már nagyon régen nem önkormányzati tulajdonban vannak. Tehát, gyakorlatilag nehéz ezt kezelni! Nincs akadálya egyébként annak, hogy külön szavazzanak, csak nem tartja túl etikusnak a külön szavazást, mert pont az volt az álláspontjuk, hogy azért nem helyes, ha csak egy helyre teszik, mert akkor tényleg az van, miszerint nyugodtan mondhatják – miért pont ide és majd lesz egy harmadik helyszín is a város másik részén is és mindenütt meg kell ezt a problémát oldani. Ha csak egy helyszínt jelölnek ki, akkor már ő is inkább azt mondaná, hogy na azt meg végképp ne! Szerinte fontos az, hogy ne az legyen a vége, hogy csak és kizárólag ott, mert van, aki az Ifjúság utcával szemben tud felhozni érveket, van, aki a Nádasdűlővel szemben és van, aki az összes területre, ami fölmerül, föl tud hozni érveket és a végén megint az lesz, mint sok, más esetben, hogy sehol nem lesz.

 

Löfler Dávid képviselő: Annyit tenne hozzá röviden, amit bizottsági ülésen is elmondott: szeretné javasolni, hogy minden körzetben vizsgálják meg, hova lehetne kutyafuttatót kialakítani, hogy ne teljen olyan hosszú időbe, és a lakosok is tudjanak róla, úgy építkezzenek. Úgy keressenek helyeket, hogy miden körzetben egy idő után szükség lesz rá. Szerinte nagyon hasznosak ezek a futtatók!

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta már: sajnos Kamaraerdő viszont kimaradt a kutyafuttató az idei építéséből. Nagyon reméli, ha esetleg valami pénzmaradvány maradna, mégis valahogy sort tudnának rá keríteni, mert ott viszonylag egyetértés van a kutyafuttató helyszínében.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a „Vannak még csodák!” kategóriája, de köszöni szépen az észrevételt!

 

Stift Nándor képviselő: Egy nagyon fontos kérdésre hívná fel a figyelmét az ügyosztályvezető úrnak: nagyon jó lenne, ha erről a két területről, amiről szavazni fognak, mert tudja, hogy a forrás megvan rá, egyszerre kezdődne el az építése.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Óvatosak és úgy látja, tojásokon lépkednek, de indokolt az előzményeket ismerve.

Miután volt egy kérés, külön teszi fel a két helyszínt szavazásra, bár ismétli, neki ezzel kapcsolatban neki etikai problémái vannak, de nem mondhat nemet.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem kéri, visszavonja a külön szavazásra vonatkozó kérését, mert valóban így nem etikus. Elmondta, amit szeretett volna, így tartózkodni fog és mindenki tudja, hogy miért.

 

Wittinghoff Tamás polgármester:

Felteszi szavazásra egyben a határozati javaslat három pontját, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Becz György képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

   

117/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelete 7.C. melléklet Céltartalék 2. kutyafuttató a lakótelep környezetében soráról 5.000.000,-Ft  összeget felszabadít kutyafuttatásra kijelölt hely bekerítése tárgyú beruházás céljára.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kutyafuttató létesítése céljára kijelöli 1. számú helyszínként, jelen előterjesztés 6. sz., mellékletében rögzített Ifjúság utcai park (4149/37 hrsz-ú ingatlan) északi részén található burkolt felületet, az egykori labdapályát és szűk környezetét, azzal, hogy az Ifjúság utca 4149/1/2/3/4 hrsz. ingatlanok irányába a zajvédelemről gondoskodik, valamint 2. számú  helyszínként, a Nádasdűlő sétány 1-3., a Napsugár sétány 4-2. és övárok közötti terület 7. sz. mellékletben feltüntetett részét, azzal, hogy a környező épületektől, játszótértől 22 m távolságot tart és a lakóterületek irányába sövény kerül telepítésre.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

Végrehajtást végzi: rendelet módosítás Pénzügyi Iroda, beruházás előkészítése Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály;

 

 

 

 

 

12.) Csiki Pihenőkert tervezési program módosítása, továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Bizottságok javaslatait: TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

118/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Csiki Pihenőkert tervezési program módosítása, továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt és ezzel a 451/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozatot megváltoztatja:

 

 1. A Régészeti Múzeum
 • az Intézményvezető javaslatával összhangban úgy kerüljön a Csíki Pihenőkertbe, hogy a múzeum funkció elhelyezése nem többlet területen, hanem egy többfunkciós tanterem – kiállító teremben történjen.
 1. A tanulmánytervek véglegesítése és az engedélyezési tervek készítése
 • a „B” változat (a meglévő, megtartandó épületek engedély nélküli felújítása és ezekhez kapcsolódóan ütemezhetően építhető épületek építése) továbbtervezésével induljon el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

13.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Bizottságok támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

119/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának a 344/2014.(XI.19.) ÖKT sz. döntés alapján megkötött, önksz2014-1285 sz. támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmét elfogadja azzal, hogy az elszámolási határidő 2015. szeptember 30.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

Határidő: 2015. október 30.

 

 

 

14.) Budaörs, 1304/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti, hogy ez egy szolgalmi jog átadás a Hegyalja úti ingatlanoknál, melyet a TFVB és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatott (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és az összeget 400.000 Ft+Áfa mértékben határozta meg és ily módon a I. és II. pontja az, amit feltesz szavazásra. A Képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

120/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs, 1304/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs 1307/1 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megoldása érdekében a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budaörs 1304/7 helyrajzi számú ingatlanon a szennyvízelvezetési szolgalom alapítását azzal, hogy a szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítés, és az ezzel kapcsolatos minden járulékos költség (bekötési terv készítés, szolgalomhoz szükséges vázrajz készítés, földhivatali eljárási költségek, stb.) a Budaörs 1307/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait terheli. Valamint a szolgalmi jog ellenértékeként 400.000,-Ft+ÁFA összeget határoz meg.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szennyvízcsatorna – vezetési szolgalmi szerződés, és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

15.) Budaörs, 11320 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Som utcában lévő ingatlannal kapcsolatos tulajdonba vételi igény, ami korábban valahogy kimaradt a vagyonátadások sorából. Két Bizottság egyhangúlag támogatta az indítványt (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

121/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs, 11320 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő 11320 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti településfejlesztés, településrendezés, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások megindítására, illetve az eljárások során szükséges egyes jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

16.) A BTG Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztést a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a PEB 7 egyhangú igennel javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

122/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését 3.075.872,- eFt mérlegfőösszeggel és 3.134,- eFt adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott 2014. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

 

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

17.) A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója, a TÖRSVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Felügyelő Bizottság döntésének hiányában nem tudnak a határozati javaslat első részéről szavazni, ott akadályoztatva volt Czinkos Árpád bizottsági tag, ezért nem tudott dönteni a Felügyelő Bizottság. Erre majd a következő ülésen visszatérnek. Ma a határozati javaslat utolsó pontjáról fognak csak dönteni, amely az alábbiak szerint hangzik:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRSVÍZ Kft Társasági Szerződésének módosítását a melléklet szerint elfogadja.

A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi Egyszerűsített Éves beszámolóját tájékoztatásul tudomásul veszi.”

 

Stifft Nándor képviselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 26-án fog összeülni a FEB. Egyébként, amikor tárgyalta a FEB a 8 napirendi pontot, végül is végigtárgyalták mindet, csak a szerződésben szerepel egy olyan kitétel, hogy csak akkor határozatképes a FEB, ha minden tagja jelen van, és ahogy polgármester úr említette, Czinkos Árpád tag akadályoztatva volt. Evvel csak azt akarta mondani, hogy jövő héten nagy valószínűséggel, egészen biztos, hogy a FEB el fogja fogadni.

 

Ezt követően a Képviselő-testület a polgármester úr által fentiek szerint ismertetett javaslatot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

123/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója, a TÖRSVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRSVÍZ Kft Társasági Szerződésének módosítását a melléklet szerint elfogadja.

A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi Egyszerűsített Éves beszámolóját tájékoztatásul tudomásul veszi.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Határidő: azonnal

 

 

 

18.) Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez viseli a Törökbálinti út fedőnevet, melyet a TFVB egyhangúlag fogadott el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

124/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítását” elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

19.) Előminősített cégek listájának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti, hogy az ÖKDB 6 igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), mely szerint bővül olyan cégekkel a lista, akiket meg kell hívni, vagy akiktől ajánlatot kell kérni egyes munkákhoz.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

125/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának (2015/2) mellékletben megnevezett cégekkel való bővítését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

20.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez, újabb kisebb létszámú integrált óvodai csoport indításának engedélyezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti: a KMISB 8 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

126/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez, újabb kisebb létszámú integrált óvodai csoport indításának engedélyezése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2015/2016-ös nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SNI és a BTM-es integrált óvodai ellátás fenntartása érdekében, továbbra is biztosítja a városi óvodák integrált ellátást nyújtó óvodai feladatát, melyhez az alapító okiratok felülvizsgálatára felkéri a polgármestert.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SNI és a BTM-es integrált óvodai ellátás hatékonysága érdekében engedélyezi, hogy a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai tagóvodájában 1 óvodai csoportban kisebb létszámú integrált ellátás biztosítson. A csoport létszámát 13 főben határozza meg.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebb létszámú integrált óvodai csoport működési feltételeinek kidolgozására felkéri a polgármestert, azzal, hogy az erre vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére terjessze elő.

 

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Határidők: csoportlétszámok, csoport indítás: 2015. szeptember 1.

kis létszámú csoport működési feltételeinek kidolgozása: a Képviselő-testület 2015. júniusi rendes ülése

 

 

 

21.) A Budaörs Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme támogatás átcsoportosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Császárné Kollár Tímea: A bizottsági ülésen e napirend szavazása során tartózkodott, s ez annak szólt, hogy kérte, a testület üléséig a támogatandó gyerekeknek a számát, ugyanúgy, mint a civil szervezeteknél való döntés során (milyen táborozás, kit milyen módon támogatnak) ott is meghatároznak alapelveket. Az olvasatában ez ugyanez a típusú támogatás lenne, ha a forrás helye nem is ugyanaz. Ezt kérte, nem látta az előterjesztés mellékleteként a szakbizottság ülésén elhangozott kérését. Legalább azt jelezzék, hány gyerekeket óhajtanak támogatni az iskolai beiratkozáskor. Továbbra is tartózkodni fog ugyanezen okok miatt, kérte, hogy több adatot kapjanak és sajnos nem kaptak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és dr. Molnár Gábor képviselők nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

127/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Budaörs Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme támogatás átcsoportosítására

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat átcsoportosítási kérelmét és az ÖNK/SZ2015-225. sz. támogatási szerződés 1. pontjában rögzített programok támogatását az alábbiak szerint jóváhagyja. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

Igényelt (Ft) megítélt (Ft) program átcsoportosítás (Ft) végleges (Ft)
170.000 170.000 Nemzetközi Roma Nap Budaörsön (új időpont május 9.) nem változik 170.000
350.000 350.000 Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban nem változik 350.000
150.000 0 Budaörs Napja (Fesztivál, május 9.) fellépők nem változik 0
380.000 0 Budaörsi Sportnapok nem változik 0
1.700.000 200.000 nyári gyermektábor -200.000 0
920.000 270.000 Nemzetközi Roma holokauszt megemlékezés -200.000 70.000
570.000 570.000 Országos Cigány Népzenei és Néptánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál 570.000
1.260.000 0 Egyéb nagy értékű eszközbeszerzés 0
200.000 200.000 hagyományos Cigány Karácsony +100.000 300.000
930.000 340.000 Működési költségek nem változik 340.000
új program 2015/16-os iskolakezdés, iskolai felszerelések biztosítása a budaörsi hátrányos helyzetű gyermekeknek +300.000 300.000
6.430.000 2.100.000 ÖSSZESEN 2.100.000

 

Határidő:       2015. június 5. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet

 

 

 

22.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és dr. Molnár Gábor képviselők nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

128/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

„Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet, 4/B melléklet, 1. „Média megjelenés és helyi médiumok támogatása” keret terhére:

 

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft) támogatás
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000 3.000.000

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, ”Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet, 5/B melléklet, 54. „Helyi hírek média tartalom szolgáltatás” keret terhére:

 

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft) támogatás
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000 3.000.000

 

Határidő:       2015. június 15

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

23.) Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Tájékoztatásul elmondja, egy módosító indítvány is érkezett egy hiányzó 50.000 Ft kezelésére vonatkozik és ezzel a módosítással teszi fel szavazásra.

Felteszi szavazásra a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát a fent jelzett módosítással, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és dr. Molnár Gábor képviselők nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

129/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy forrás biztosítása céljából a  Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléket 7. során lévő Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság keretből 50.000 Ft-ot átcsoportosít az 5/B. sz. melléklet 41. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” keretre, mely keret összeg így 1.800.000 Ft-ra módosul.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 41. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” 1.800.000 Ft –ra megemelt keret terhére a pályázati felhívásra beérkezett alábbi táblázatban szereplő pályázók kiadványainak megjelenését támogatja:

 

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Példány

szám

(db)

Teljes költség (Ft) Támogatás (Ft)
1. Antal László

/kiadó: Budaörsi Napló Bt.

TÜKÖR A VERS IS 500 481 000 150.000
2. Babinszki László RÍMBE SZEDETT TÖRTÉNETEK II. 100 950 000 300.000
3.

 

Dr. Dobosné Gerzsenyi Judit NE CSAK NÉZZ, LÁSS IS! Környezeti nevelés munkafüzet kisiskolásoknak 400 609 600 250.000
4. Dr. Dobos Botond Zsolt

 

 

A budaörsi építész szüret

szerző: Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Egyesülete

200 711 200 250.000
5. Horváth Györgyné (Monok Zsuzsanna) VERSCSOKOR c. verseskötet 300 434 700 200.000
6. Kőszegi Ádám Az organikus/anorganikus nő esztétikája 400 650 000 0
7. Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány Márton napi vesperás Budaörsön 300 532 350 0
8. Régiségbúvár  Ifjúsági és Kulturális Egyesület /

szerzők:  Dr. Mester Edit, dr. Mráv Zsolt

Túlvilági utazás. Kocsi- és lósírok a budaörsi római település temetőjében 500 800 000 250.000
9. Seregi József Seregi 250 115 888 80.000
10. Várhegyi István Kötődések III.  – Ambrus Andrással beszélget Várhegyi István 250 862 848 320.000
11. Wunderlich Antal Budaörs város díszpolgára- / DVD 10 650 000 0
Összesen 1.800.000

 

3.) A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltak alapján az 1. pont szerinti Támogatottakkal a támogatási szerződést kösse meg.  Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni. Elszámolási határidő: 2016. március 15.  Elszámolni a 30% önrésszel növelt teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített tiszteletpéldányokkal kell.

 

Határidő: 2015. június 15. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

24.) Részvétel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondja, ez egy nagyon rövid határidővel kiírt BM pályázat, itt ragaszkodtak egy kiegészítéshez, ez szerepel még benne és egy 4. pont: Kijelenti, hogy kedvező támogatói döntésre tekintettel jóváírt támogatási összegek – melyek 2015-ben esedékesek – után kapott kamatokat a Támogatási Szerződés szerint a fejlesztés céljára fordítja.” Vagyis miután 2016. évben történik meg ez, ehhez a kiegészítéshez ragaszkodik a Belügyminisztérium. Ezzel a kiegészítéssel javasolják elfogadni. Továbbá elmondja, a határozati javaslat 3. c.) pontjánál a szükséges önrész fedezetét a 2016. évben biztosítják – ezzel a résszel javasolják elfogadásra.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a fent jelzett kiegészítéssel és pontosítással, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Hauser Péter képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

130/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Részvétel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló (intézményfejlesztés, közlekedési infrastruktúra fejlesztés, sportfejlesztés)) illetve gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázatokon való részvételről tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban úgy dönt, hogy:

 

 • Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az előterjesztésben hivatkozott pályázatokon az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztési célok és alcélok megvalósításával.

 

 • Felkéri a Polgármestert a pályázatok megírásával és a benyújtással kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

 • Az önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

 

 • a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatán belül, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcél (továbbiakban: intézményfejlesztés) keretein belül, a 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézménye, a Budaörsi Csillagfürt óvoda infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása céljára kíván támogatást igényelni, az alábbi bekerülési összegekkel:
 • Lapostető felújítása (hőszigetelés, rétegrend cseréjével): 330 e Ft
 • Épületgépészeti rendszerek energetikai felújítása

(energiatakarékos vízadagolók, WC tartályok, perlátor)          20.000 e Ft

 • Elektromos felújítási munkák (LED-es világítás kialakítása): 000 e Ft

összesen                                                                                         65. 330 eFt

 

A szükséges önrész, 35.330 eFt összegének fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

 

 • a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatán belül, belterületi utak, járdák, hidak pályázati alcél keretein belül, az Árnyas utca, és a Zúzmara utca burkolatának felújítására kíván támogatást igényelni, az alábbi bekerülési összegekkel:
 • Árnyas utca felújítása 20.741eFt
 • Zúzmara utca felújítása 19.271eFt

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önrész összegét, 25.012eFt-ot Budaörs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 6/B sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Felújítások 2. Út-és mélyépítési felújítások 3. Útfelújítások költségvetési soron biztosítja.

 

 • a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatán belül, az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása továbbiakban: sportfejlesztés pályázati alcél tekintetében a Herman Ottó Általános Iskola (2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.) futópálya létesítményének felújítására kíván támogatást igényelni. A bruttó 40.000 eFt bekerülési költségre tekintettel, a pályázat benyújtásához szükséges önrész összege, 20.000 eFt, melyet az alábbiak szerint biztosít:

 

kedvező pályázati döntés esetén a szükséges önrész fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

 

 • a nemzetgazdasági miniszternek – a belügyminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására szóló pályázati felhívásában, a már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítése alcél keretein belül, az önkormányzati fenntartású, Csillagfürt Óvoda (2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.) melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (továbbiakban együttesen: konyha) fejlesztésére kíván támogatást igényelni, az alábbi bekerülési összegekkel (bruttó)
 • Konyha-mosogató helység felújítása 754,7 eFt
 • Kiszolgáló helység (öltöző felújítása)       908 eFt
 • Konyhai eszközök, berendezések beszerzése    715.eFt alapul vételével  a melegítő-tálalókonyha eszközbeszerzéssel megvalósuló felújításának összköltsége mindösszesen                          13.500 e Ft

 

A szükséges önrész, 6.750 eFt összegének fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

 

 • Kijelenti, hogy kedvező támogatói döntésre tekintettel jóváírt támogatási összegek – melyek 2015-ben esedékesek – után kapott kamatokat a Támogatási Szerződés szerint a fejlesztés céljára fordítja.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály /Pénzügyi Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

 

25.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondja, azért tárgyalják nyilvános ülésen a napirendi pontot, mert hozzájárult az érintett.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Hauser Péter képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

131/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában, 2015. június 1. napjától a takarítói feladatok ellátására 1 álláshelyen, napi 8 órában Lessi Jánosnét határozatlan időre kinevezi, három hónap próbaidő kikötésével. Illetményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

 

Határidő:2015. június 1.

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Humánpolitikai Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.) Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan fizikoterápiás központ kialakításához kötött értékesítése ajánlat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Sokolowski Márk: Korábban beszéltek arról, hogy a pályázat kiírására miért volt szükség ebben az esetben, felmerült az, hogy mivel az Europ-Med, amely most végzi a szolgáltatást, hitelképtelen vagy nem tudott volna hitelt felvenni az ingatlan megépítésére. Kérdi, ez mire vezethető esetleg vissza?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Erre nagyon egyszerű a válasz. Banki feltételek megfelelő garanciákat igényelnek és ezért kellett ennek megfelelően eljárniuk.

 

Császárné Kollár Tímea: Nem tudja, hogy az Europ-Med megtehette volna anyagi helyzetét tekintve avagy sem, hogy hitelfelvétel nélkül megvalósuljon, nyilván egyikük sem tudja, tehát ebbe nem menjenek bele. Bár úgy véli, igen. Tudja, volt igyekezet arra, hogy biztosíték szerepeljen, miszerint az, hogy ezt a telket, amelyen a fizikoterápia megvalósul, ha továbbra majd nem az Europ-Med Kft-vel kívánják a szolgáltatást folytatni, akkor ez gyakorlatilag önkormányzati tulajdonba visszaszáll, maradjanak ennyiben és mással is folytatható. Úgy érzi, ez a biztosíték – nagyon sokszor elmondta – amióta a fizikoterápia, amelyre maximális szükség van és ezért nem is fog nemet nyomni, természetesen induljon el, mert kell a fizikoterápia. Szerinte nagyon egy síkon haladtak, tehát mindig az Europ-Med Kft volt az, akivel tárgyaltak, gyakorlatilag végig bennük gondolkodott a városvezetés. Ezzel nincs semmi baj, de úgy érzi, kicsit nyitottabban is lehetett volna s mondja a biztosítékokat, – bár értékeli –  igyekezetek beleépíteni, de érzi, hogy amikor oda jutnak, hogy erről beszélgetnek vagy felülvizsgálják, fel fog jönni az a kérdés, amely már több esetben megtörtént: de hát már működik, de hát már meg van építve, most már hagyják így. S úgy érzi, amíg az Europ-Med önmaga nem szeretné ezt a szolgáltatást tovább folytatni vagy ezt az egészségügyi munkát tovább vinni, addig ő fogja vinni, mert egyszerűen az önkormányzat belavírozta magát egy olyan helyzetbe, hogy ő lesz olyan helyzetben, hogy tudja vinni. Ezt érzi, de reméli, hogy egyébként a fizikoterápia szakmailag kifogástalanul fog működni s reméli, minél hamarabb.

 

Dr. Ritter Gergely: Nem tisztje, hogy megvédje az Europ-Med Kft-t, hiszen nem ezért vannak itt. Nem lavírozta bele magát az önkormányzat semmilyen dologba, nem is érti a kérdésfeltevés. Nem is érti a kérdést. Kivel szeretné a képviselő asszony megcsináltatni egy olyan működést, amely egy rendszer része? Ez a fizikoterápia ugyanúgy egy szolgáltatás, mint a reumatológia vagy ortopédia, amelyekre ráépül. Ahhoz, hogy ezt külön akarják működtetni, akkor az összes kisegítő és ehhez vezető eszközöket és mindenfélét újra kellene csinálni. Tehát ehhez egy másik egészségügyi központot kellene építeni. Nem is érti, mi itt az aggály.

 

Császárné Kollár Tímea: Épp ezt mondta, hogy természetesen évek óta az Europ-Med végez mindent és a fizikoterápiát is, de mégis egy Kft-t alapított, – tudják milyen okokból – hogy megvalósuljon a hitelfelvétele. Akkor is egy önkormányzati ingatlant végül is odaadtak. Ez tény. Érti, el is mondta, hogy ez évek óta húzódó, nem kimondottan a fizikoterápiáról szól. Az egészségügyi ellátás Budaörsön az Europ-Med Kft. végzi, neki ők is jók, szakmailag nem ért hozzájuk, nem is szeretne vitába bonyolódni, mondta is, hogy biztos szakmailag jól meg fogják tudni oldani, de nincs is másnak erre lehetősége és évek óta nem is volt. Ez az önkormányzati ingatlan eladása számára nem hordoz biztosítékokat, de nem fog nemmel szavazni, mert szükség van rá és szakmailag sem támadta az Europ-Med Kft-t, nem is teheti, mert nem ért hozzá, hogy nem fogja jól elvégezni a dolgát. Ez a telek így az Europ-Med Kft-é lett.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hozzáteszi, hogy ne maradjon a levegőben a kedves nézők számára sem. Azt, hogy odaadták az ingatlant:  arról van szó, de ebben az esetben kénytelen némi cinizmust is belecsempészni a dologba, mely szerint az egészségügyi központban már évek óta méltatlan körülmények között működik a fizikoterápia. Az önkormányzat számos alkalommal ezt a problémát jelezte a szolgáltató felé, és most megvesz az önkormányzattól 45 M Ft összegért egy ingatlant, hogy ezt a problémát megoldja, hogy az egészségügyi központban több hely legyen, hogy lehetőség szerint a budaörsieknek ne is kelljen többet várni és hamarabb jussanak egészségügyi szolgáltatáshoz. Tényleg „elképesztően” súlyos gondok ezek.

 

Dr. Molnár Gábor: Kinek adják el azt a telket? Nem egy olyan intézménynek, amelynek a munkáját évek óta (több mint 10 éve) ismerik? Az előző ciklusban több tanulmány, több átvilágítás készült az Europ-Med Kft-ről, s érdekes módon mindegyiknek az lett a vége, hogy magas színvonalon működik, jól gazdálkodik. Jómaga sem érti a kérdést: bárki mást belevonni akkor, amikor van egy megbízható, kitaposott útjuk, úgy érzi, itt ez a biztosíték: a múltja a biztosíték, pontosan.

 

Dr. Ritter Gergely: Két apró pontosítást szeretne ez ügyben mondani: egyrészt a járóbeteg szakellátás nem tartalmazza az önkormányzati alapellátási kötelezettségek közé. Tehát az, hogy Budaörsön járóbeteg szakellátás van, csak annyiban az önkormányzatnak az érdeme, miszerint van egy épület, amely alkalmas részben arra, hogy járóbeteg szakellátást lehessen benne végezni. Ezt a feladatot látja el az Europ-Med, amely – mint mondja – alapvetően nem önkormányzati feladat. A másik: kb. 15 éve, azóta, mióta az Europ-Med működik Budaörsön, a budaörsi önkormányzat az éves költségvetésében egy alkalommal költött egészségügyi kiadásra pénzt a költségvetésben, ez tavaly volt, amikor az alapellátás fejlesztésére 11 M Ft-ot szavazott meg a testület, amelynek a nagy része most is céltartalékban van, tehát felhasználásra sem került. Ezen kívül 15-16 éve Budaörs Önkormányzata egy fillért nem költött célzottan egészségügyi tevékenységre, csak hogy tudják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Még néhány dolgot szeretne elmondani, hogy ne maradjon a levegőben. Szokták mondani, nehéz gyerekkora volt s elő szokott fordulni, ha valamire nem reagálnak, az olyan, mintha igaz lenne, s onnantól kezdve arra, mint axiómára lehet hivatkozni. Nincs olyan, hogy Budaörs város vezetésnek ez volt a szándéka. Ez a mindenkori képviselő-testület döntésén alapul. Elmondja, hogy akkor egy Kereszt Éva szakértő volt, aki ebben a kérdésben az önkormányzatnak szakmai segítséget adott. Annak idején – ha jól emlékszik, az első FIDESZ kormány idejében – s az egészségügyi minisztérium főosztályvezetője volt az illető, aki azt mondta, hogy amit ők szándékoznak megtenni – függetlenül attól, milyen céggel – minta- és példaértékű lehet az országban, minden szakmai vélemény igen pozitív volt. Nem emlékszik arra, hogy a képviselő-testület politikai oldalaktól függően ebben megoszlott volna. Tehát ha a város vezetésén azt értik, hogy a mindenkori képviselő-testület elégedett volt ezzel és jó döntést hozott, akkor ebben egyetértenek. A másik megjegyzés, amelyre a képviselő asszony azt mondta, hogy nem tudja, van-e anyagi fedezete vagy nincs, azért szerinte ma Magyarországon különös tekintettel a hétvégi sztrájkra is, amely az egészségüggyel kapcsolatos volt, ha valaki azt mondja, hogy az egészségügyben túl sok pénz van, az vagy nem ebben az országban élte le az elmúlt éveket, vagy fogalma nincs a kérdésről. Nincs az egészségügyben olyan forrás, amelyből két perc alatt lehetne olyan összegeket teremteni akármilyen szinten is látják el, amelyből bármit meg lehetne valósítani. S mégis Budaörsön kvázi privatizált módon sikerült valamit elérni, de itt is komoly hitelfelvételek, azaz kockázatvállalás árán tette meg a szolgáltató, természetesen van rizikó, mert nem olyan környezetben dolgozik, ahol az OEP finanszírozás nagyon kiegyensúlyozott lenne és bizony az egy napos sebészet messze nem úgy tud működni, ahogy egy normális országban annak működnie kellene. Ma Magyarországon rengeteg probléma van és alapvetően az egészségügy a szállodáztatásra elköltött pénzekből a felesleges kórházban tartásra és a hihetetlen színvonaltalan ezzel kapcsolatos körülményekre már azt írja valaki, hogy lassan az is megtörténik, ha valaki kórházba megy, az orvost is vinnie kell magával. Ez némi túlzás természetesen, de hát tényleg elképesztő dolgokat tapasztalnak. Ehhez képest Budaörsön egy számvevőszéki jelentés készült az első 5-ről, s most nem fogja az egész jelentést részletezni, de az elmúlt 25 éves tevékenysége alatt nem élt meg olyan számvevőszéki jelentést, amelyben csak pozitívumokat írt le felsőfokon a számvevő. A végén lévő összefoglalás nagyon fontos: „a szerződés mindkét fél számára előnyös, a szolgáltató nyereséggel tudja működtetni az egészségügyi központot, hiteleket tud felvállalni az intézmény működtetésére, az önkormányzat számára számszerűsíthető pénzügyi előnyök származnak a szerződésekből. Mindezek alapján a működtetésbe adás eredményesnek minősül, jó gyakorlatot valósít meg.” Ezt a Magyar Állami Számvevőszék írta le. Ehhez képest kinek a mániája, s kinek nem a mániája ez a történet. Tényleg fontosnak tartja és nagyon rossz ízűnek érzi, amit itt elhangzott: mindenki tudja, hogy az előző ciklusban nem az ő oldala volt többségben, volt egy képviselő, akit Sánta Áronnak hívnak, s állandóan azt kérte, hogy egy bizonyos Tujner Miklós nevű szakértő készítsen szakértői anyagot, hogy kell-e szerződést módosítani, milyen az Europ-Med Kft működése, milyen az egészségügyi helyzet, stb… Azt akkor is kétségbe vonták, miért kell milliókat elkölteni valamire, amelyről pontosan tudják, milyen, de a képviselő-testület többsége megszavazta, elkészítette a Mediprojekt nevű cég a szakértői vizsgálatot, amelyben a következőek olvashatók: Az Europ-Med Kft az utóbbi 10 esztendőben nagyarányú szakmai fejlesztéseket és az ingatlan értékét növelő beruházásokat hajtott végre, jelentősen növelte a betegek minőségi szakellátásához szükséges óraszámot. Az imént mondta el doktor úr azt, hogy ez nem önkormányzati kötelezettség, egy olyan feladatot oldottak meg olyan színvonalon, amelyet az OEP-el történt tárgyalások révén kapott meg és országos, példaértékű fejlesztések voltak. S az úgynevezett egy napos sebészet megindítása, amely jelentős infrastruktúra fejlesztés volt, kiemelkedő minőségben biztosítja a szolgáltatást. S végezetül azt írja a végén: „Budaörs Város Egészségügyi infrastruktúrája igen fejlett, országosan a hasonló településekhez a város egészségügyi ellátásának a környező településeken és a főváros budai területén is jó híre van.” Ez vezetett oda egyébként, hogy olyan túlterhelt néha, hogy a budaörsieknek várniuk kell, és ők ezt szeretnék majd – ha lehet – minél inkább csökkenteni. Azt kérné, hogy ezeket mind-mind a szemük előtt tartva ne fogalmazzanak meg olyanokat, amelyek valamiféle olyanra utalnak, mintha itt valami mutyi lenne, mintha bármi ilyesmi történne, amely kifogásolható. Csak jelzi, hogy a hivatal ezt a napirendi pontot miután ingatlanról és olyan dolgokról van benne szó, amelyet általában zárt ülésen szokás tárgyalni, megjelent egy meglehetősen gusztustalan újságban egy meglehetősen gusztustalan cikk: A pesti srácok c. szennylap írogat mindenféle dolgot. Nemcsak ezért, hanem azért is, mert látta, itt is egyfajta gumicsont kezd el rágódni, egyesek szájában, ragaszkodott hozzá, hogy ezt nyilvános ülésen tárgyalják. Nincs semmiféle takargatni valója egészségügyi kérdésekben Budaörs Város Önkormányzatának. Ha van valami, amelyre büszkék lehetnek, szerinte elég sok minden van, ez is közöttük van.

 

Császárné Kollár Tímea: Jómaga csak egyszerűen a biztosítékokat, de örül, hogy egyébként ilyen hosszú vita lett belőle, mert annyira jó válaszokat kapott, mintha egyébként az egészet elutasította volna s jelezte volna, hogy az egészet nem szavazza meg. Nem is ezzel kezdte, hanem azzal, hogy tartózkodik, mert egyébként szükség van rá és nyilván szakmailag jól fogják megoldani. Ezt sem igazából érti, mert nem is vonta kétségbe a szakmai hozzáállásukat és a szakmai felkészültségüket a fizikoterápiához sem, és egyébként a többihez sem, csak azt mondta, az önkormányzati telket eladták, a biztosítékokat nem látja és azt is elmondta, látta még a szándékot is egyébként, hogy valamilyen módon ezt intézzék, ezért tartózkodik, de a fizikoterápia kell. Nem gondolja, hogy annyira súlyos vádakat mondott, jómaga sem szeretné, ha a levegőben maradna, hogy az egészségügyben nincs pénz. Persze, hogy nincs. Jómaga és polgármester is tudja, hogy az egészségügyben nincs pénz. Nem is a magyar egészségügy pénzére gondolt, amikor a felvételről beszélt, de az Europ-Med Kft egy gazdasági társulás, tehát neki valamilyen jellegű vagyona van. Erre is azt mondta, hogy nem tudja. Rá lehet keresni az interneten, – majd mindenki megteszi – hogy nekik erre a hitelfelvételre milyen módon volt szükségük vagy meg tudták volna-e oldani másból. Nem tudja, jómaga csak az önkormányzati ingatlannal kapcsolatban jelezte kicsit, hogy bizonytalannak látja pár év múlva, hogy mi lesz a helyzet. Nyilván ők maradnak. Ennyi, de fel sem merült a nem lehetősége sem, s szakmailag sem firtatta az Europ-Med hozzáértését.

 

Dr. Ritter Gergely: Nem szeret ilyen vitákba belebonyolódni, de nem hagyhatja szó nélkül. Ha az önkormányzat elad egy telket valakinek és annak kifizetik az árát, akkor mi a gond? A dolog másik része: miért ne lenne érdeke az Europ-Med Kft-nek a fizikoterápiát ott folytatni azon a telken, amelyet ő fog megépíteni? Volt egy másik lehetőség: az, hogy megtartják a telket, felépítik rá az épületet, átalakítják, megcsinálják hozzá a fizikoterápiát. Végig kell gondolni: ez mennyivel többe került volna az önkormányzatnak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Örülne, ha befejeznék ezt, mert őszintén szólva – nagyon csúnya lesz, amit mond – de ezt a lufi borotválást rendkívül utálja. Nem arról beszélnek, amely a lényeg. Van egy feladat, amelyet a lehető legjobban próbálnak megoldani és felesleges dolgokról vitatkoznak, szerinte ezzel egymást sem tisztelik túlzottan meg.

 

Császárné Kollár Tímea: Véleménye szerint is, csak egy kételyét fogalmazta meg, ennyi egyébként valóban megvették, csak ez egy nagyon frekventált helyen lévő telek, amely az Europ-Med további bővítését is akár magába hordozza. Egy megjegyzést tett, elmondta, mindenki elmondta a magáért, szavaznak, kész, olyanok is bele lettek gondolva, – szerinte – amelyek nem volt benne.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tényleg megvehették volna a Szabadság hegy tetején is vagy adhattak volna telket. Olyan hülyék, hogy az egészségügyi központ melletti telket adják oda. Szóval az ember ül és azt mondja, hogy nem érti, de valószínűleg vele van a probléma.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

132/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. sz. alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan fizikoterápiás központ kialakításához kötött értékesítése ajánlat

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti, 2070/1 hrsz-ú, Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ingatlant értékesíti az Euro-Fizikó 2014. Kft. részére 45.000.000,- Ft vételáron azzal a feltétellel, hogy a Vevő az ingatlanon legkésőbb a birtokba lépést követő egy éven belül kifejezetten fizikoterápia, gyógytorna és ehhez kapcsolódó egészségügyi ellátás végzésére alkalmas központot alakít ki, és azt legalább 6 éven keresztül üzemelteti.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés és négyoldalú megállapodás aláírására, illetve a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos eljárás során szükséges egyes jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 15 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

27.) A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Pest Megyei Kormányhivatalnak volt egy törvényességi észrevétele, álláspontjuk szerint a hivatal hibásan állapította meg az alpolgármesterek illetményét illetve a polgármester költségtérítését. Ennek megfelelően miután ez érinti őket, Kálóczi Imre nem szavazhat, Biró Gyula viszont jelezte, hogy kéri, – mint ahogy jómaga is – hogy a döntéshozatalból legyenek kizárva. Tehát először egy ügyrendi szavazás: arra szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy zárja ki őket a döntéshozatalból.

Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatát, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

133/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása” tárgyú kérdésben Wittinghoff Tamás polgármestert és Biró Gyula alpolgármestert – személyes érintettség okán – a döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés illetve annak határozati javaslata részletesen tartalmazza azt a kissé bonyolult, ám de igen egyszerű levezetést, amely alapján az alpolgármesteri illetményeket, illetve költségtérítéseket meg kell állapítani a Kormányhivatal szerint. A hivatal ezeket áttekintette és helyt adott ennek hozzátéve, hogy a levezetés nem volt egyértelmű a választások utáni döntésnél s ebből adódott ez a probléma. Ebből következik, hogy egy körlevelet kapott minden önkormányzat – Budaörs is – erre vonatkozóan.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. A szavazásban nem vett részt:  Wittinghoff Tamás polgármester és Biró Gyula alpolgármester.)

 

 

134/2015.(V.20.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja 319/2014. (X.27.) ÖKT sz. határozatának

a.) 1. pontját: „1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – havi 523.500 (ötszázhuszonháromezer-ötszáz) Ft-ban állapítja meg, valamint az Mötv. 73. §-ára, továbbá a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése és 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján részére 23.400 (huszonháromezer-négyszáz) Ft idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

b.) 3. pontját: „3. A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését havonta az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a havi illetménye 15%-ában, azaz 78.525 (hetvennyolcezer-ötszázhuszonöt) Ft-ban állapítja meg.”

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja 324/2014. (X.27.) ÖKT sz. határozatának

a.) 1. pontját: „1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biró Gyula alpolgármester illetményét az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri illetmény 90 %-ában, havi 471.200 (négyzázhetvenegyezer-kétszáz) Ft-ban állapítja meg.”

b.) 3. pontját: „3. A Képviselő-testület Biró Gyula alpolgármester költségtérítését havonta az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a havi illetmény 15%-ában, 70.680 (hetvenezer-hatszáznyolcvan) Ft-ban állapítja meg.”

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja 325/2014. (X.27.) ÖKT sz. határozatának

a.) 1. pontját: „1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kálóczi Imre alpolgármester illetményét az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri illetmény 90 %-ában, havi 471.200 (négyzázhetvenegyezer-kétszáz) Ft-ban állapítja meg, valamint az Mötv. 73. §-ára, továbbá a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése és 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján részére 23.400 (huszonháromezer-négyszáz) Ft idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

b.) 3. pontját: „3. A Képviselő-testület Kálóczi Imre alpolgármester költségtérítését havonta az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a havi illetmény 15%-ában, 70.680 (hetvenezer-hatszáznyolcvan) Ft-ban állapítja meg.”

 

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda

 

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: rendeletek

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. május 28.

[1] A 2015. április 28-án készült helyszíni szemle jegyzőkönyvéből olvasta fel.

[2] Ismét a 2015. április 28-án készült helyszíni szemle jegyzőkönyvéből olvasta fel.