Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. június 10-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Becz György, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Stift Nándor, Gáspár Béla, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Sokolowski Márk, dr. Tóth Ferenc képviselők

 

Igazoltan távol: Császárné Kollár Tímea, dr. Bakó Krisztina és Simándi Szelim képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Mártonffy István főépítész, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Timár Zsanett

Számítástechnika: Misik Tibor

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 12 képviselő jelen van, az ülést 1608 órakor megnyitja.    

 

 

Napirendhez:

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek 5 napirendi pontja van. Nincsenek módosító indítványok és sürgősségi előterjesztések. Zárt ülésen tárgyalandó az Mötv. 42. § (2) a) illetve b) pontjai alapján:

2.) Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés adományozása

3.) Döntés energia beszerzésekről – közbeszerzési eljárások eredmény megállapítása

4.) A előzetes döntéshozatal a KEOP-1.1.1./C-13-2013-0014. számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez kapcsolódóan

5.) Döntés szociális szolgáltatások beszerzéséről

 

Miután nincs észrevétel, felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a napirendet, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

145/2015.(VI.10.) ÖKT sz.                                   határozat

Napirend

 

1.) URBACT III – nemzetközi pályázati lehetőség

2.) Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés adományozása – ZÁRT ülésen

3.) Döntés energia beszerzésekről – közbeszerzési eljárások eredmény megállapítása – ZÁRT ülésen

4.) A előzetes döntéshozatal a KEOP-1.1.1./C-13-2013-0014. számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez kapcsolódóan – ZÁRT ülésen

5.) Döntés szociális szolgáltatások beszerzéséről – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Gáspár Béla: A május 20. napján tett felszólalásával kapcsolatban szeretne most észrevételeket tenni. Annak tartalma mellett továbbra is kiáll, bár megítélése szerint az akkor használt kifejezés vagyis a „nyomásgyakorlás” szó ugyan helyénvaló volt, de ahogy mások sem, jómaga sem hordozza magában a bölcsek kövét. Ez a kifejezés nem biztos, hogy a legszerencsésebb, legpontosabb volt. Mint ahogy mások is, jómaga is sokféleképpen ítélik meg ugyanazt a helyzetet. Amikor a „gödör” ügyében először meghallgatta a Fodros utca lakosait, a lakosok többsége olyan problémára tárta fel a figyelmét, amelyet dokumentumokkal is alátámasztottak. Ezt követően látta azt, hogy a helyzet súlyosabb, mint amilyen régen volt, mint ahogy gondolta. Már 2009. évben születtek olyan szakértői dokumentumok még a hivataltól is, amelyek szerint a gödörhöz legközelebb lévő Budafoki utcai lakók ingatlanjait a gödör miatt addigra már komoly károk érték. Mindezek alapján a tisztelt testület tagjaira bízza és kéri, hogy ki-ki a maga értékítélete, véleménye alapján válassza meg a korábbi felszólalásából idézett kifejezés számára leginkább tetsző szinonimáját.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem nagyon tudja értelmezni pontosan, ami elhangzott, ugyanakkor nem tudja, miért gondolta, hogy ez ma napirenden lesz. Szereti a szakmai kérdésekben az alaposságot és a szakmaiságot, s rendkívül szomorúnak tartja azt, amikor bárkik – s most nem Béla bácsira érti – bármiféle hátsó szándékból szakmaiságot félretéve nem a lakosság megnyugtatása és a tények feltárása, hanem valamilyen más, amit nem szeretne firtatni, mert ki tudja, mi ez,  mögöttes ok, nem megnyugtatják és nem tényeket keresik, hanem olyan dolgokat tesznek, amely egy adott ügyben sokkal többet árt, mint amennyit használ. Természetesen miután jómagát is érdekli – különösen, ha egy műszaki kérdésről van szó – valamit, ha felvetnek, műszakilag hogyan lehet alátámasztani, másfél héttel ezelőtt került a kezébe az Argon Geo által készített talajmechanikai szakvélemény, amelyet elolvasott s egyáltalán nem lepte meg, hogy mélyen s egyértelműen támasztja alá, amit erről gondolt. A legnagyobb szakmai meggyőződésével – ezt most nem mint polgármester mondja, hanem úgy mint vízépítő mérnök: az, aki azt állítja, hogy ennek a gödörnek akár a talajmechanikai, akár a hidrogeológiai vonatkozása befolyással van, s ez van alapvetően befolyással akár a Budafoki utca, akár a felette lévő bármely utca épületeinek állagára, az egyfelől súlyosan valótlant állít. Most próbált nagyon udvariasan fogalmazni, másfelől szándékosan vagy tudatlanságból vezeti félre az ott élőket. Nagyon szeretne mindenkit megkérni, hogy e tekintetben a hangulatkeltést, ha lehetséges, a jövőre nézve is tegyék félre. Érdemes elolvasni ezt az anyagot, amelyből ki fog derülni, hogy az, amelyet letermeltek, annak a jelentős része feltöltés, méghozzá egy meglévő termett talajról termelték le, ebből következően a talaj kiemelésnek semmiféle következménye nem lehet. Az is kiderül belőle, hogy több méteres vízszint ingadozás van, mert év közben végeztek számtalan mérést, mielőtt a munkák elkezdődtek volna. S az is kiderül belőle, hogy a talajvíz mozgás milyen jellegű az egész város területén, amelyet töredék mértékben sem befolyásol a gödörből kivett víz. Következésképpen az az anyag, amelyet ahhoz készítettek, hogy meg tudják óvni az adott építkezést, annyira világosan írja le és mutatja be nagyon pontos talajmechanikai laboratóriumi kérdések, vízmintavételek kapcsán azt, hogy milyen a hidrogeológiai és talajmechanikai helyzet azon a területen, hogy ebből a legvilágosabban is ez következik. S ez a legmélyebb szakmai meggyőződése, amely az ingatlanok azon területén, illetve az egész város területén, mert jómaga is mondhatja, hogy attól kezdve reped az egyik fal náluk a Törökugratón, csak az ok-okozati összefüggés a nullával azonos: rossz alapozás, hibás építés, tervezői vagy kivitelezői hibák, illetve egyéb talajmozgások okozzák ezt, a gödörnek ehhez semmi köze nincs. Egyszer s mindenkorra szeretné, ha ezt a testületi ülésen lezárnák, mert azt gondolja, hogy a tisztesség is ezt kívánja.

 

 

Napirend tárgyalása:

 

  • URBACT III – nemzetközi pályázati lehetőség

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont egy nemzetközi pályázati lehetőség, URBACT III. programhoz való csatlakozás. Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

146/2015.(VI.10.) ÖKT sz.                                    határozat

 

URBACT III – nemzetközi pályázati lehetőség

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az URBACT III nemzetközi pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

Budaörs Város Önkormányzata csatlakozik a Bologna által irányított Akcióterv Hálózathoz (RIME) és megküldi a csatlakozási igényt megerősítő levelet a partner fél számára.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda

 

 

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztés melléklettel együtt
  2. sz.: Forgatókönyv

 

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. június 17.