Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 3-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 3-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. június 3-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Biró Gyula alpolgármester, Becz György, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Stift Nándor, Császárné Kollár Tímea, dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Wittinghoff Tamás polgármester

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Mártonffy István főépítész, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Az ülést Wittinghoff Tamás polgármester távollétében Biró Gyula alpolgármester vezeti.

 

Biró Gyula alpolgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent kollegákat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 14 fő jelen van, Polgármester Úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A Testület ülését 905 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

 

Bíró Gyula alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívó szereplő 2.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése c. napirendi pont nem tartalmaz dokumentumot.

Felteszi szavazásra a napirendi pont napirendről történő levételét, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendi pontot a fenti elfogadott módosítással, amelyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint 2.) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

141/2015.(VI.03.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) A 24/2014.(IX.29.) ÖKT. rendelet 4. sz. Függelékének módosítása

2.) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

Napirend tárgyalása:

 

1.) A 24/2014.(IX.29.) ÖKT. rendelet 4. sz. Függelékének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Lőrinc Mihály műszaki ügyosztályvezető: A rendeletmódosítás 4. sz. függelékének módosítására azért volt szükség, mert az élet úgy hozta, hogy azokat a tevékenységi köröket ki kellett bővíteni, amelyeket a 4. sz. táblázat tartalmaz. A további előterjesztés szerint javasolt három körrel javasolják bővíteni, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolta elfogadásra.

 

Biró Gyula alpolgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

142/2015.(VI.03.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A 24/2014.(IX.29.) ÖKT. rendelet 4. sz. Függelékének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 24/2014. (IX. 29.) ÖKT rendelet 4. számú Függelékét a melléklet szerint módosítja.

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda, Jegyzői Iroda

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a következő napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

   Biró Gyula                                                                                                 dr. Bocsi István

 alpolgármester                                                                                      jegyző

 

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztés melléklettel együtt
  2. sz.: Forgatókönyv

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. június 3.