Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-ai üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-ai üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. szeptember 23-ai üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Császárné Kollár Tímea és Dr. Ritter Gergely képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Mártonffy István főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Szita János könyvvizsgáló a Szita és Társa Kft. részéről, Dr. Hardy Géza FRÖK tag.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/dr. Varga Nikoletta/Pintérné Berecz Anita és dr. Süveges Zsófia.

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti a vendégeket, képviselőtársakat, kollégákat és azokat, akik a televízión keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, Császárné Kollár Tímea jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem tud jelen lenni, illetve dr. Ritter Gergely tartózkodik külföldön, így 13 fővel a Képviselő-testület ülését 843 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a testületi ülés meghívójához képest az elkészült hivatali sürgősségi előterjesztéseket:

 

 • A Zichy major használatba adása a BUM és a Húsznegyven Egyesület részére
 • A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása II. 
 • illetve, tegnap, 11 órakor érkezett a KLIK-től egy levél, ami szeptember 30-ai határidőt tartalmaz a nevelési tanácsadóra vonatkozóan, úgyhogy ezt is sürgősséggel terjesztették a Képviselő-testület elé, Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, PMPSZ Budakeszi Tagintézménye (korábbi Nevelési Tanácsadó) tagintézményvezetői megbízásához címmel.

 

 

A módosító indítványokat külön nem ismerteti, azok tájékoztató jelleggel szerepelnek a forgatókönyvben.

 

Napirendről levenni javasolják:

 

 • a 39.) napirendi pontot – Kiegészítő forrás biztosítása a BTG Kft. részére, kátyúzási feladatok ellátására –. Löfler Dávid képviselő úr, a BTG Kft. részére kátyúzási feladatokhoz fogalmazott meg javaslatot, de az a hivatali előterjesztésben ugyan ilyen mértékben szerepel, tehát az párhuzamosságot eredményezne. Tehát a 15. napirendben – Javaslat keretek átcsoportosításra – azt figyelembe vették, illetve a hivatalnak is ez volt a javaslata.
 • Levételre javasolják a 49.) napirendet – Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása – aminek egy oka van: a nyugdíjas ház építése kapcsán, még nincs kizárva, hogy ez az ingatlan kaphat-e a későbbiekben szerepet és ennek a lehetőségét szeretné a Hivatal biztosítani, ezért annak a mai tárgyalását Képviselő-testületnek nem javasolják.

 

Zárt ülésen tárgyalandó az alábbi indokok alapján:

 

 • Az Mötv. 46.§ (2) c) pontja alapján – javasolt:

 

 • ) Máriavölgy u. 8/1. sz. alatti, 1456/1, 1456/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat
 • ) Budaörs, külterület 095/6 hrsz-ú, szilvás ingatlan 22/2520 tulajdoni hányadára és 22/2520 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatok
 • ) Tulajdonosi hozzájárulás a Budaörs, Sport utcában lévő 4146/6 és 4146/21 hrsz-ú ingatlanok használatára vonatkozóan, valamint vételi jog alapítása
 • ) Termálvíz hasznosítás tanulmányterve – Envicom per – egyezségi ajánlat
 • ) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi ajánlat –

 

 • Az Mötv. 46. § (2) a) illetve/és/vagy b) pontja alapján – kötelező –:
 • ) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában
 • ) Méltányossági kérelmek lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt
 • ) Méltányossági kérelem adósságcsökkentési támogatás visszafizetése ügyében
 • ) Rendkívüli települési támogatás (temetési költségeihez) ügyben benyújtott fellebbezés
 • ) Javaslat Pest Megyei díjakra
 • ) A Hauser József Városi Közművelődési Díj odaítélése
 • ) Budaörs Város Testnevelési és Sport Díjának odaítélése

 

 

Löfler Dávid képviselő: Olyan kérése lenne, hogy a 39. napirendi pontot egyelőre ne vegyék le, hanem, ezt csak utána fontolnák meg, ha a 15. napirendi pont átment, mert ők is beadták ezt a javaslatot és egyelőre megvárnák azt, hogy átmegy-e a 15-ös napirend.

 

Sokolowski Márk képviselő: A 43. napirenddel, azaz, a „Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához” című napirenddel kapcsolatban az lenne a kérése, hogy mivel beszélt a parókus úrral, aki hamarosan megérkezik, de nem tud valószínűleg maradni a 43. napirendi pontig, és mivel ez őt érinti, kérné, hogy a napirenden korábbra vegyék ezt a pontot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné felhívni a figyelmet, hogy sürgősségi indítványoknál ilyen jellegű kérést megfogalmazni több, mint óvatlanság, de majd a Testület dönt.

 

 1. Molnár Gábor képviselő: A napirendről levenni javasolja – mivel ugyan nem sürgősségi indítvány, hanem módosító indítvány, de a költségvetést nagyban érinti, nagyban befolyásolja –, a 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezeket az indítványokat, viszont akkor egész más keretből kellett volna ezeket teljesíteni, úgyhogy kéri polgármester urat, hogy utalja vissza bizottsági hatáskörbe, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt meg tudja tárgyalni, illetve, kérdezné jegyző urat is, hogy releváns-e a kérelme, illetve, hogy kezelhető-e ez így?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző úrnak megadja a szót, de itt két dolog összekeveredett. Az egyik testületi hatáskör, a másik bizottsági elnöki hatáskör. Megvárja, hogy Jegyző úr mit mond és utána folytatja.

 

 1. Bocsi István jegyző: Szeretett volna ő is szólni, mert a felsorolt előterjesztéseket a Képviselő-testület nem fogja tudni ilyen formában tárgyalni, mivel jó részénél a költségvetési forrás nincs normálisan megjelölve. Elmondja egy példában és akkor érteni fogják, hogy miről van szó. Azok a költségvetési helyek, amik az előterjesztésekben – legalább négyben – meg lettek jelölve, azok nem állnak rendelkezésre. Azért nem állnak rendelkezésre, mert az előterjesztés készítője a félévi beszámolónak a pénzügyi teljesítés adataiból indult ki. Elmondja egy egyszerű példával, szerinte mindenkinek világos lesz. Ha van egy soron mondjuk 100 Ft, erre a 100 Ft-ra májusban köt valaki egy szerződést és a májusi szerződés szerint majd, mondjuk októberben kell fizetni, de a szerződés összege 100 Ft, akkor azon a soron a pénzügyi teljesítés félévkor nulla, ezért látszik úgy a félévi beszámolóban, hogy azokon a sorokon nulla a teljesítés. De a pénzügyi lekötés, mivel az a sor az már elfogyott, az viszont az egész. Ez jellemzően a legjobban tetten érhető, amikor az előterjesztők a József Attila utcai útépítésből szeretnének pénzt elvenni. A József Attila utcai útépítés soron nincsen szabad pénzeszköz, hiszen a szerződéssel teljes egészében le van kötve. Még egyszer elmondja, az egy másik kérdés, hogy a féléves beszámolókor félévkor, még nem volt kifizetve ez az összeg, de ott, szabad pénz nem áll rendelkezésre. Ezért, ő is azt kéri, hogy ezt ilyen formában nem fogja tudni a Képviselő-testület megtárgyalni, mert azok a sorok jogilag már fel vannak használva. Tehát, nem tud a Testület erről dönteni. Azt javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg ezeket és, ha az előterjesztők ezeket a javaslatokat fenn akarják tartani, akkor egy hivatali egyeztetés után azt meg tudják mondani, hogy melyek azok a sorok, ahol ténylegesen van rendelkezésre álló forrás vagy nincs.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy kicsit már bele mentek a tartalmi részbe, de érti, hogy erre szükség volt. Szeretné arra felhívni a figyelmet, hogy a napirend elfogadásánál vitát nyitni nem lehet tartalmi kérdésekben. Nem megintette jegyző urat, csak a jövőre előremutatóan szeretné ezt javasolni. Nem keresnek bűnösöket, felelősöket sem. A kérdése az akkor, mert ebből számára, amit jegyző úr elmondott, az következik, hogy ez pénzügyileg kezelhetetlen jelenleg, ha ez így van, akkor a Pénzügyi Bizottság elnökének van-e joga visszakérni, és akkor nem kell szavazni róla? Vagy ez van, vagy az van, hogy azt javasolja dr. Molnár Gábor képviselő úr, nem mint elnök, hanem mint képviselő, hogy döntsön a Testület róla, ezt el kell döntenie képviselő úrnak.

 

 1. Molnár Gábor képviselő: Lehet, hogy az előbb nem volt világos, visszakéri a Pénzügyi Bizottság elé.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor viszont nincs miről szavazni.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Köszönt minden jelenlévőt és a nézőket is a televízió képernyője előtt! Neki is szintén jegyző úrhoz volna kérdése. Nem gondolta, hogy magával kellett volna hoznia az SZMSZ-t, úgyhogy, kénytelen megkérdezni: a módosító indítványokra is igaz-e az a beterjesztési határidő, ami egyébként áll az előterjesztésekre is, hiszen, azok a módosító indítványok, amelyek nem külön napirendként szerepelnek, azok csak valamikor az elmúlt nap folyamán kerültek fel a rendszerre és neki, például a megelőző napi munka kapcsán, annak következtében, este volt arra alkalma, hogy ezeket megismerje, belemélyedjen, ráadásul, – plusz, újabb kérdés – mindez költségvetési helyeket jelölt meg. Egyszerűen, ennyi idő alatt nincs arra lehetőség, hogy felelős döntést megalapozó, elmélyedő tanulmányozásra alkalma legyen bárkinek is. Megvárja a kérdésre a választ, és hogyha az olyan, akkor szeretne kezdeményezni egy SZMSZ módosítást ezzel kapcsolatban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az a javaslata, mert ez most nem a napirendhez kapcsolódott, hanem a napirend előttihez, hogy tegyék át ezt a részt a napirend előtti kérdések első kérdéseként, hogy a napirendeket le tudják zárni.

 

Löfler Dávid képviselő: Csak egy gyors kérdése, észrevétele van. Akkor, ha jól érti, az előterjesztéseik, a módosító nélkül azért fennmaradnak, mert egyelőre, amíg a 15-ös napirendet nem fogadják el, addig, úgymond, megvan a forrása, a 15-ös napirendhez meg beadtak módosítót. Tehát akkor azt jól érti, hogy az eredeti előterjesztéseik fennmaradnak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rosszul érti képviselő úr.

 

Löfler Dávid képviselő: Azt szeretném kérni, hogy annak nincs indoka egyelőre, mert a 15. napirendhez adtak be módosító javaslatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szeretne vitázni. Amit a jegyző úr elmondott, hogy azok az előterjesztések, amelyekre most képviselő úr rákérdezett, azok nincsenek pénzügyileg megalapozva, ezért, a Pénzügyi Bizottság, ahogy elnök úr mondta, nem is ezen alapon tárgyalta, ily módon nem is tudott róla döntést hozni, és miután költségvetési rendeletet érint, nincs hozzá meg a megfelelő költségvetési háttér, ezért visszakérte az elnök. Úgyhogy, még egyszer, szeretné világossá tenni mindenki számára, hogy napirend előtti kérdésekben nem nyitnak vitát. Az elnök úr visszakérte, akár indoklás nélkül is visszakérhette volna, ha a pénzügyi relevanciája a dolognak fennáll, de miután, a jegyző úr olyan részletesen mondta el, hogy mi a probléma vele, hogy az már szinte a napirend tárgyalásának tartalmi részét érintette, reméli, hogy további magyarázatokra már nincs szükség. Felnőtt emberek és értenek a magyar szóból.

 

Sokolowski Márk képviselő: Azt muszáj elmondania, hogy az eredeti előterjesztéseket a bizottság tárgyalta. Tehát, annak nem lehet indoka, ha a bizottság megtárgyalta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megvonja a szót Sokolowski Márk képviselő úrtól.

 

(Sokolowski Márk képviselő: Miért?)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért vonja meg a szót, mert harmadszor mondja el, hogy nem nyitnak vitát a napirend tárgyalásánál, az elnök visszakérte, a jegyző indokolt, ezt a kérdést lezárták. Nagyon szépen kéri, hogy ne verjék szét a testületi ülést, rengeteg napirendi pont van, próbáljanak tárgyalni. Egyben tud toleráns lenni, abban, amit Löfler képviselő úr mondott, mert ugye, ő azt kérte, hogy bár, jóllehet, a 15-ös napirendnél szerepel az egyik előterjesztése, nevezetesen, a BTG Kft. kátyúzására vonatkozó pont, és az a hivatali előterjesztésben is szerepel, szerinte, azzal nincs baj, ha azt fennhagyják napirenden, ha a testület eldönti, akkor meg automatikusan, úgysem fogják azt a napirendet tárgyalni. Sok értelme nincsen, mert annak sincsen fedezete, ha nem fogadja el a testület, tehát, ez játék a számokkal, de ezen nem nyitnak vitát. A kérésének megfelelően, a 39-es levételéről szavazhat a testület, aztán eldönti, hogy fönt hagyja-e vagy nem, de az elfog dőlni a 15-ös napirendnél. Tehát, most itt lehet ezekkel a történetekkel játszani. Még egyszer mondja, ha vitát nyitnak, ha tartalmi kérdésekről fognak most vitatkozni, akkor megvonja a szót, mert most a napirend elfogadásánál tartanak. Tehát próbálják, mert már tényleg, lassan eltelt egy év, a Képviselő-testület működése óta, a három új képviselő is igazán megérthetné, hogy napirend elfogadásánál nem vitatkoznak. Tehát, ott tartalmi vitára az SZMSZ nem ad lehetőséget. Ez egy szigorú szabály azért, hogy a napirendeknél vitatkozzanak.

 

Löfler Dávid képviselő: Nagyon szépen szeretné kérni a polgármester urat, hogy azokat az előterjesztéseket, amiken dolgoztak, és nem a módosítóról beszél, ami nem volt bizottság előtt, hogy azokat hagy tárgyalhassák, mert a 15-ös napirendhez beadtak egy módosítót, ami fedezné. Úgyhogy, nagyon szépen kéri, a jegyző urat is meg szeretné kérni, hogy foglaljon ebben állást. Ő a módosítóról beszélt, de mi a helyzet az eredeti előterjesztésiekkel, azokat tárgyalhatják, hiszen, az volt bizottságon, azt nem lehet visszakérni. Ezt jól tudja, Jegyző úr?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy legközelebb a testületi ülésre ki fognak rendeltetni olyan pszichológusokat, akik tudnak foglalkozni az ilyen ügyekkel, mert ő egyszerűen ezt már nem tudja kezelni. Szóval, ha tényleg itt tartanak, ha elemi értelmezési problémáik vannak, akkor nagyon nehéz a vitát folytatni. Jegyző úr kíván reagálni?

 

 1. Bocsi István jegyző (mikrofonon kívül): Nem, elmondta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tehát, jegyző úr is azt mondta, hogy elmondta. Próbálja a képviselő úr értelmezni, ha nem megy, akkor a képviselőtársaival megbeszélni és akkor lezárták a napirend felett folytatott vitát. Elmondja még egyszer, hogy eddig mi történt, a gyengébbek kedvéért. A jegyző úr értelmezése és javaslata alapján, a Pénzügyi Bizottság elnöke napirendről lekérte az egyébként föl sem vett 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. napirendeket azon indokkal, hogy a Pénzügyi Bizottságnak nem volt módja tárgyalni a forrásokról, az tegnap nem sokkal déli 12 előtt érkezett és olyan költségvetési helyeket nevezett meg, amelyek vagy nincsenek meg, vagy nem értelmezhetőek, mert kötelezettséggel terheltek, stb., – ahogy ezt jegyző úr elmondta. Aki ezt nem érti, vessen magára.

 

Először akkor a hivatal sürgősségi előterjesztéseiről döntenek. Itt a Zichy major használata, Pannonhalmi Gimnázium támogatási szerződése, illetve, a nevelési tanácsadó vezetői megbízásához való véleményezés az, amiről tárgyalni kell. Ha nem szól senki, hogy nem szavaztathatja egyben, akkor egyben fogja szavaztatni.

 

Közben Löfler Dávid, Gáspár Béla és Sokolowski Márk képviselők elhagyták az üléstermet. A Képviselő-testület létszáma: 10 fő.

 

Aki egyetért vele, az szavaz igennel, kéri a szavazatokat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a sürgősségi indítványok felvételére vonatkozó javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A médiának mondja, hogy eközben a Fidesz frakció, az ajtót nyitva hagyva távozott a Képviselő-testület tanácskozásáról, ami számára azt jelenti, hogy nem érdekli őket az általuk egyébként elkészített és olyan szinten megfogalmazott előterjesztések, amik csak szétvernék a város költségvetését, hogy az érdemi munkával mi történik. Szerinte, ez így megnyugtató lesz, mert kicsit jobb hangulatban fog telni talán a testületi ülés.

 

A módosító indítványok közül azokkal nem is foglalkoznak, amiket felvetettek, mert ha nincsenek itt és nem érdekli őket, akkor valószínűleg nem is kell vele foglalkozni. A kiegészítő indítványokról, amúgy sem kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek, és akkor maradnak abban, hogy aki egyetért azzal, hogy a 39-es és 49-es napirendet levegyék napirendről. A Képviselő-testület a levételre vonatkozó javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

Felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslatot, amit már ismertetett, aki egyetért vele, az szavaz igennel. A Képviselő-testület a már ismertettek szerint, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

Megállapítja, hogy a módosításokról döntöttek, ennek megfelelően, a módosításokkal elfogadott, egész napirendről kell most szavazni, aki egyetért vele, az szavaz igennel.

Megállapítja, hogy 10 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselő-testület az egész napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

232/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítás, valamint a kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosítása

2.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) BHÉSZ módosítás indítása és változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás) a volt kenyérgyár területére

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

5.) Budaörs Város helyi építési szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően (Egyszerűsített eljárás megindításáról szóló döntés)

6.) A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. többször módosított rendelettel kapcsolatban- Kúriának állásfoglalás megküldése (tájékoztatás)

7.) Frankhegy I/A-B fejlesztésekkel kapcsolatos döntések felülvizsgálata

8.) Helyi értékvédelmi támogatás – 2015.

9.) Gépkocsi haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal

10.) Közalkalmazotti státuszok további biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

11.) Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme

12.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása

13.) A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésével kapcsolatos tájékoztatás

14.) Tájékoztatás Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek módosításáról

15.) Javaslat keretek átcsoportosításra

16.) Együttműködési megállapodás a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel

17.) Céltartalékban szereplő forrás felszabadítása parkoló építésére

18.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

19.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlanra („régi posta épülete”) történő emléktábla elhelyezésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

20.) Döntés a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyisége bérbeadási feltételeinek módosítása tárgyában

21.) Kamaraerdei Közösségi Ház helyiségeinek hasznosítása

22.) A Budaörs, Ibolya köz 7927/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése

23.) A Budaörs, 130 hrsz-ú ingatlanban (Köz tér 5.) fennálló önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése

24.) Budaörs, Csalogány utcában található, 8683/1 hrsz-ú ingatlan közterület céljára történő térítésmentes átadása

25.) A Budaörs, Budapesti út 45/1. sz. alatti, 2708 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

26.) Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

27.) A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

28.) Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2015. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével, tagóvodavezető kötelező óraszámának meghatározása

29.) Együttműködési megállapodás az ELTE Tanító és Óvónőképző Karával az óvodapedagógus utánpótlást segítő gyakorlóhelyként történő közreműködésről

30.) Együttműködési megállapodás a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

31.) A Wendler Ferenc Alapítvány támogatási kérelme

32.) A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével

33.) Előminősített cégek listájának módosítása

34.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 140-142. sz. alatti társasházban található 3. sz. garázsra vonatkozó területhasználati szerződés aláírása tárgyában

35.) Javaslat a Budaörs, Hársfa utcai „gödör” helyzetének rendezésére

36.) Az Uzsoki köz átnevezése – Mathiász János utca

37.) Zichy major használatba adása a BUM és a Húsznegyven Egyesületek részére

38.) A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása II.

39.) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, PMPSZ Budakeszi Tagintézménye (korábbi Nevelési Tanácsadó) vezetői megbízásához

40.) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában – ZÁRT ülésen

41.) Máriavölgy u. 8/1. sz. alatti, 1456/1, 1456/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat – ZÁRT ülésen

42.) Budaörs, külterület 095/6 hrsz-ú, szilvás ingatlan 22/2520 tulajdoni hányadára és 22/2520 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatok – ZÁRT ülésen

43.) Tulajdonosi hozzájárulás a Budaörs, Sport utcában lévő 4146/6 és 4146/21 hrsz-ú ingatlanok használatára vonatkozóan, valamint vételi jog alapítása – ZÁRT ülésen

44.) Termálvíz hasznosítás tanulmányterve – Envicom per – egyezségi ajánlat – ZÁRT ülésen

45.) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi ajánlat – ZÁRT ülésen

46.) Méltányossági kérelmek lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt – ZÁRT ülésen

47.) Méltányossági kérelem adósságcsökkentési támogatás visszafizetése ügyében – ZÁRT ülésen

48.) Rendkívüli települési támogatás (temetési költségeihez) ügyben benyújtott fellebbezés – ZÁRT ülésen

49.) Budaörs Város Testnevelési és Sport Díjának odaítélése – ZÁRT ülésen

50.) A Hauser József Városi Közművelődési Díj odaítélése – ZÁRT ülésen

51.) Javaslat Pest Megyei díjakra – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend előtti hozzászólások tekintetében elsőként dr. Bakó Krisztina képviselő asszony, azon kérdése az első, amely összefüggött azzal a kis hisztériával, ami itt az ülés előtt megfogalmazódott. Annyiban csatlakozik képviselő asszonyhoz, mielőtt Jegyző Úr válaszol, hogy benne is felmerült, miszerint egészen elképesztő dolog az – persze majd látni fogják néhány helyi médiumban –, hogy a tulajdonképpen legfontosabb napirendeket leverte az Önkormányzat a napirendjéről, a gonosz Képviselő-testület, a még gonoszabb hivatali szakmai álláspont alapján. Hogy mi történt? Hogy ez világossá váljék mindenki számára elmondta: van egy költségvetése az Önkormányzatnak, amit szigorú szakmai előkészítések alapján elfogadtak. Vannak olyan előterjesztések, amelyek a Képviselő-testület ülését megelőző nap déli 12 óráig érkeznek meg, amiknél, például az egyik napirendnél forrásként az szerepel, hogy – és ezt nem is érti, hogyan kell kezelni, a Frankhegyi Részönkormányzat egyik tagja elment –, például a Frankhegyi nyomásfokozónak a forrását kívánják felhasználni. Ennek az indoklását nem tudja, hogy megtudják-e itt beszélni vagy nem, de szerinte elképesztő, hogy a FIDESZ frakció pont a Frankhegyi fejlesztés forrását kívánja elvenni. De van olyan napirend, ahol fél oldalon keresztül próbálják a forrást összekaparni különböző tételekből, aminek utána sem lehet nézni, hogy mi történik akkor, ha ezeket a forrásokat leveszik. dr. Bakó Krisztina képviselő asszonynak a kérdése nyilván arra irányul, amit ő is jelzett már az ülés előtt Jegyző Úrnak, hogy az SZMSZ-ükkel kell valamit tenni, hogy ne lehessen ilyen módon próbát tenni a költségvetés szétverésére.

 

 1. Bocsi István jegyző: az SZMSZ-nek megfeleltek a benyújtott módosító javaslatok, mert csak a költségvetési módosítóknál van az, hogy azt előző nap 12 óráig be kell nyújtani, de annak is megfelelt. Hogy ez célszerűen működik-e, nyilván a Testület eldönti majd.

 

Stift Nándor képviselő: 4 dologgal kapcsolatban kér szót napirend előtt, mindegyik a körzetét érinti. Előrebocsájtja, hogy ezeket a beruházásokat, felújításokat a körzetben lakók kérték, hogy az Önkormányzat ezeket idén próbálja meg megvalósítani. Köszönetet mond a Műszaki Ügyosztály dolgozóinak és Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőnek, hogy a 4 tétel majdhogynem teljes mértékben megvalósult, illetve folyamatban van. 1. Ifjúság u. 26-36 közötti Társasháznál a Bleyer iskola felé megtörtént a teljes járda felújítás. A kapubejárók előtti fúrásokból adódott beszakadásokat megoldották. 2. A Patkó u. 9-nél megtörtént a parkoló teljes felújítása, a napokban megtörténik a parkolók felfestése is. Tájékoztatták arról is, ami szintén nagy kérés volt, hogy a Patkó 9. melletti játszótér, amit nagyon sokan használnak, ennek a lépcső melletti mozgáskorlátozottak és babakocsik részére szánt rámpája el fog készülni. 3. Elkészült a Patkó u. 3-5. között a 16 parkolónak a teljes felújítása és felfestése. 4. Vége felé jár a Hermann Ottó sportpályán a felnőtt fittnesz játszótér befejezése. Itt 10 játékelemet telepített le az Önkormányzat, és a gumiburkolat is fel fog kerülni. Köszönet érte.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Köszöni, hogy a Kálvária utcában a munkálatok végre megkezdődtek, reméli, hogy a csúszások és problémák ellenére határidőre el fog készülni.

Nem tud elmenni amellett, hogy megdöbbenésének adjon hangot, miszerint a FIDESZ frakció lemondott a választóinak demokratikus képviseletéről, azaz a testületi ülésen való részvételről. Ezzel nehezen tud bármit is kezdeni. Sajnálja, hogy ilyen gyerekes módon reagáltak az előterjesztéseik sorsára, sajnálja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: de hát ne legyenek naivak, a következő sajtó hír az lesz, hogy az Önkormányzat nem volt hajlandó tárgyalni a várost jobbító szándékú előterjesztéseiket. Ez az egész semmi másról nem szólt, mint egy sajtótájékoztató előkészítéséről. Minden alkalommal láthatják, hol hazugság, hol csúsztatás, hol valótlanságok sorozata van benne. Megmutatja a kamerának, hogy az egyik előterjesztésükben kékkel szerepel, hány helyről szerették volna összegereblyézni a forrást, és ezt kellett volna mára a Hivatalnak értelmeznie. Egészen elképesztő, ez nem gyermekded, az én gyermekeim kikérik maguknak, hogy ezt gyermekdednek nevezzük, ők ennél komolyabbak.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: A körzetéből szeretne 1-2 ügyet megemlíteni. Háláját fejezi ki a közterületeseknek, hogy lehetővé tették azt, hogy a Felsőhatár útról ki lehet fordulni Budaörs irányába a Budaörsi útra. Ez fontos, mert megindult a Szellő utcai kis hídnak az építése, és az autósok úgy használták az utat, hogy nem lehetett belátni Budaörs irányába.

Volt a Kesjár iskolában, ahol az autómentes napot tartották, és itt a tanárnők kifejezetten megkérték arra, hogy a Kikelet utcát és a Fagyöngy utcát nézzék meg, mert a gyerekek reggel valamiért csak az utat használják a járdát nem. Vagy túl keskeny a járda, vagy benőtte a növényzet, és mivel a Fagyöngy utcán közlekedik a busz, nehogy ebből probléma legyen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, sajnos valóban, aki a Kikelet utcában a járdán akar végigmenni, az komoly nehézségekbe ütközik.

 

Becz György képviselő: A Budaörsi Civil Összefogás nevű szervezet köszönetét tolmácsolja a helyi és Budaörs környéki vállalkozóknak és mindazoknak, akik étellel, itallal és ruhával támogatták a Budaörsi Civil Összefogást. Megjegyzi, hogy nem keverendő össze egy másik civil összefogással sem tartalmában, sem nevében. Felhatalmazták, hogy közölje, minden felajánlott adomány eljutott a rászorultakhoz. A maradék felajánlást elraktározták és a családsegítő szolgálaton keresztül a rászorulók megkapták. Külön köszönik az Önkormányzat és a közterület-felügyelet segítségét.

A következő, egy személyes dolog. A Budaörsi Városi Sportdíjról ma születik döntés, őt a Budaörsi Diáksport Egyesület jelölte erre a díjra, már a bizottsági ülésen is közölte, hogy ő ettől a jelöléstől eláll, mert összeférhetetlennek tartja.

Lőrincz Mihálytól kérdezi, hogy az Árok utca alsó részén van egy olyan kiszögellés, ami nagyon zavarja a közlekedést és nagyon balesetveszélyes, tudnak-e ezzel valamit tenni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: megerősíti, hogy jogos a kérdés, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőt kéri, válaszoljon a kérdésekre!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Régóta problémás pontnak érzik ezt az útszűkületet. Az Önkormányzat kisajátítási eljárást folytatott le a hiányzó útszélesítéshez hiányzó területre, ez le is zárult. Ha valaki arra jár, láthatja, hogy 2 kerítés van, az egyik a már csökkentett helynél, a másik még a régi területen. Az ingatlantulajdonosokkal még jogi vitában állnak a kisajátítás összegét illetően. Reméli, hogy rövid időn belül ez lezárulhat és az Árok utca kiszélesítése megtörténhet, és akkor a balesetveszélyes kiszögellés megszűnik.

 

 1. Molnár Gábor képviselő: A törökbálinti úti csatornarekonstrukció a napokban megkezdődött. Várható befejezés idén november lesz. Kéri a lakosok türelmét. Így lehetővé válik később az út teljes rekonstrukciója. Amennyiben valakinek problémája van, az keresse nyugodtan, mert megpróbál segíteni.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Nagy örömükre elkezdődött a Kamaraerdei úti csapadékvíz-csatorna építése, ami némi közlekedési dugó keletkezéssel jár. Szeretné javasolni a lakóknak, hogy Beregszászi utca és Seregély utca útvonalat használják, amíg az építkezés tart.

 

Hauser Péter képviselő: Köszönetét szeretné nyilvánítani a Műszaki Ügyosztálynak, miszerint a Rózsa utcai tagóvoda mellett egy parkolóban korlátozó táblát helyeztünk ki, amit most némileg feloldottak a lakók kérésére. Köszöni, hogy ez viszonylag gyorsan megtörtént.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több napirend előtti hozzászólás nincs, ezért ismerteti a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját:

 

Június 17. az utolsó munkaterv szerinti testületi ülés

Június 30 – 31. Sportnap, Köztisztviselők napja

Július 04. Látogatás Kisújfalun

Július 06. Polgármesteri fogadóóra

Július 09. Szépkorúak köszöntése

Július 10. Bretzfeldi ruhaszállítmány megérkezése, szétosztása a budaörsi rászorultaknak

Július 13. Egyeztetés a református lelkész asszonnyal templomépítés ügyében

Július 29. Rendkívüli Testületi ülés, BKK-BKV szerződések kapcsán egyeztetés. Tarlós István levéllel fordult a miniszterelnökhöz több ügyben, Kálóczi Imre alpolgármester úr vett részt az egyeztetésen. Nem állítja, hogy izgalommentes egyeztetés volt, hogy az eredmény mi lesz, az majd kiderül. Annyit el lehet mondani, hogy az összes agglomerációs településhez képest, Budaörs az, aki eddig is és a jövőben is (Törökbálinttal együtt) elsőként állapodott meg még évtizedekkel ezelőtt a tényleges, valós elszámolásról BKV-val, más kérdés az, hogy a fővárosnak más települések esetében ezt nem sikerült elérnie, s tényleg vannak fedezetlen költségeik, Egyébként az az információjuk, hogy ebből az összegből meg lehetne oldani, s aki a jelenleg a szolgáltatást, mint alávállalkozó végzi, ezt nem is nagyon cáfolja. Igyekeznek a szolgáltatás biztonságáért mindent megtenni, már ami rajtuk múlik e tekintetben.

Augusztus 25. Szépkorúak köszöntése

Augusztus 26. Rendkívüli Testületi ülés, költségvetés módosítás

Augusztus 27. Anyatejes Világnap

Augusztus 29. Idesüss Budaörs Napja

Augusztus 30. II. Félmaraton futóverseny

Szeptember 01. Tanévnyitó – A megújult Herman Ottó Általános Iskola meglátogatása, mely az országos átlagot jelentősen meghaladó minőségben áll immár rendelkezésre

Ugyanaz nap a Városházán az intézményvezetőkkel tartottak tanévnyitót

Szeptember 02. Egyeztetés Csenger-Z. Zsolttal

Szeptember 08. Szabó István igazgató úrral való egyeztetés az Egyházi iskola bővítési ügyeiről

Szeptember 10. A Német Nemzetiségi szószólóval, Ritter Imrével való egyeztetés (Futsall, Heimatmuseum)

Szeptember 12. Kőhegyi kápolna búcsúja, Böjte Csaba atya beszélt a befogadásról, (800.000 Ft támogatást sikerült összegyűjteni) valamint ugyanezen napon volt megtartva a Vízilabda Expo a Sportcsarnokban

Szeptember 15. Szépkorúak köszöntése

Szeptember 16. Kovách Tiborral való egyeztetés a Bridzsklubról

Szeptember 18. Egyeztetés a Heimatmuseumról, a Budaörsi Tanodáról, mellyel kapcsolatosan komoly anyagi támogatás lehetősége merült fel

Szeptember 19. Budaörsi Vigasság a Templom téren

Szeptember 20. Szüreti mulatság a Csiki Pihenőkertben.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítás, valamint a kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondta: jelen tárgyú előterjesztés Kamaraerdőt érinti, egy viszonylag régi problémának a kezelése, rendezése. Tehát a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, egy kedvezményes ideiglenes díjzóna bevezetésére vonatkozik az előterjesztés, ami a Kolozsvári utca, Zombori utca, Kassai utca, Beregszászi utca által határolt területet érinti. A Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, valamennyi egyhangúlag fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet  módosításhoz kapcsolódó előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

233/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosítása – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2015. április 14-én létrejött közszolgáltatási szerződésnek az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti I. sz. módosítását; valamint felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés I. sz. módosításának aláírására.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1. pontban elfogadott közszolgáltatási szerződés I. sz. módosításában megjelöltek szerint, a 2015. évre 1.000.000,-Ft díjkompenzáció fedezetét Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletben az alábbi sorok közötti átcsoportosítással biztosítja:

 

Forrás sor Cél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetés kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadások – 5. Általános tartalék megnevezésű sor Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. mellékletében: „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja” megnevezéssel kialakításra kerülő új sor
1.000eFt-tal csökken 1.000eFt-tal nő

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 2.) pont szerinti módosításának beterjesztésére a Képviselő-testület ülésére.

 

 

 

 

 

 

 

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: Polgármester, BTG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, BTG Nonprofit Kft.

 

 

2.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondta: mind a két Bizottság (KMISB és ÜB) megtárgyalta a napirendet, egyhangú szavazattal javasolták a Testületnek elfogadásra a rendelet módosítását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

27/2015. (IX.29) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló

45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) BHÉSZ módosítás indítása és változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás) a volt kenyérgyár területére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, határozathozatal és rendeletalkotás a feladata a Képviselő-testületnek. Tegnap jelezte számára, aki az ingatlanban érdekelt, hogy hozzá kíván szólni. Mivel jelenleg is fennáll ez a kérése, kérdezi a Képviselő-testület, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ingatlan felszámolója az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászóljon? Jelzi, hogy 2 percben van lehetősége a hozzászólásra.

A Képviselő-testület a hozzászólásra feltett javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

234/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a „BHÉSZ módosítás indítása és változatási tilalom elrendelése a volt kenyérgyár területére” tárgyú napirend vitája során az érintett ingatlan felszámolója, Fórián Csaba a napirendhez hozzászóljon.

 

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos: a REAL-HOLDING Kft.-től érkezett és a HPD Hungary felszámolását végzik. Ennek a cégnek a tulajdonában van a Komáromi utcai ingatlan és ezzel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Elnézést kér, de tegnap kapta meg ezt a megbízást, illetve tegnap hallott erről és kicsi volt az idő erre felkészülnie. Annyit elmond még, hogy 2 éve is történt ilyen esemény – változtatási tilalmat rátett az önkormányzat mindenfajta egyeztetés nélkül és most megint ez az esemény történne, megint változatási tilalom kerülne elrendelésre, amely az ingatlan értékét azért jelentősen befolyásolja. A kérdések feltétele előtt ő mindenképpen javasolna egy párbeszédet, egyeztetést az önkormányzattal. Ez már meg is indult egyébként a vételár, illetve az elővásárlás tekintetében. Ezt továbbra is javasolná – hogy esetleg egy párbeszéd alakuljon már ki a felek között is és ne ilyen lépésekkel próbálják esetleg kikényszeríteni egymásból valamifajta döntést. Elkezdené felolvasni a különböző kérdéseket, amire vára választ!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismét jelzi, hogy 2 perc áll rendelkezésére a hozzászólásra!

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos:

 1. a tervezett alvárosi központ fejlesztéséről, mikor, milyen tartalmú önkormányzati rendeletet hoztak? A rendeletben miről határoztak, mi az elérendő közcél? Miért élt ennek a célnak az elérése érdekében az önkormányzat az ingatlanok elővásárlási jog bejegyeztetésével?
 2. Tanulmányaik és tapasztalataik szerint, minden épített környezetben, jelentős változást eredményező beruházás, építési engedély köteles. Az ingatlan bérbeadással történő hasznosítása pedig nem. Ezért jelen helyzetben, ezen településrendezési eszköz alkalmazása jogszerűtlen, célszerűtlen, aránytalan és legfőképpen nem indokolt. Hogyan lehet, olyan, ad hoc jellegű beruházást végezni, amely véglegesen ellehetetlenítené ezen, valószínűleg közcélnak megfogalmazott, tervezett városközpont kialakításának lehetőségét?
 3. Az előterjesztés hatásvizsgálati lapjának 2. pontja költségvetési hatásként írja elő a lehetséges kártalanítási igényt. Egy kérdésben, kérdésként megfogalmazott, a második kérdésben és előterjesztésben körülírt, a törvény betűje szerint pedig később megvalósítandó közérdekű cél eléréséhez, amely nyilvánvaló nem kötelessége a magántulajdonosnak, ha az építési szabályzat, a tervezett felülvizsgálat után mennyiben módosul, milyen változások állnak be az övezeti besorolásban beépíthetőségben. Ez az ingatlan értékét, mennyiben fogja befolyásolni?
 4. Tekintettel a 3. kérdésre és figyelemmel az 1991. évi tv. – az épített környezet alakítása és védelméről szóló – 30.§ kártalanítási szabályok alcímen futó rendelkezésére, kérdésként teszik fel, hogy a Testület tisztában van-e a Komáromi út 16. szám alatt található, két helyrajzi számon nyilvántartott, egyrészről 3000 négyzetméter összterületű irodaépület és 2,4 hektár beépítendő telek forgalmi értékével?
 5. Ismeri-e és ismertetné-e a Képviselő-testület Tisztelt jegyző úr az 1991. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet átalakítására és védelméről szóló törvény, tilalmak alcímen szereplő 20.§ 7. f) pontjában, valamint 22. § f) pontját, amely a 2015. évi CXL 7.§ és 8.§ iktatott be, 2005. szeptember 15-én és nem terjed ki a tilalmi felsorolásban szereplő, alábbi tilalomra: Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.

Elnézést, hogy kicsit gyorsan olvasta fel, de igyekezett beleférni a 2 percbe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző úr nyilván fog ezekre reagálni és válaszolni. Egy az, ami a Képviselő-testület információit illeti, természetesen a Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy milyen értékű lehet ez a terület, hiszen korábban már sok-sok tulajdonossal ezelőtt is egyeztettek azok, akik miatt a felszámolás – gondolja – elindult és akik, ami miatt a felszámolást végzi. Velük az egyeztetés, a Szabályozási Terv elkészítésére elindult. Azt is lehet tudni, hogy a tulajdonossal is tárgyalt, aki jelen van a teremben ma, pontosabban hitelező. A lényeges az, hogy egy ajánlatot kaptak tőle 1.2 milliárdos vételáron, ami, ha jól értelmezi – az általuk ismert jelenlegi értékeket – egy picit mintha túl lenne árazva, de valahol nyilván ilyen mértékben tartja nyilván a tulajdonos ezt az értéket. Amit nem olvasott fel és ezek szerint jegyző úr megkapta a papírt – most kapta meg jegyző úrtól –, amiben szerepel két tételben is, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet nemzetbiztonsági célú építmény elhelyezésére szóló terület és ehhez hasonlók, akkor valószínűleg az, ami itt közszájon terjeng, akkor mégsem lehet egy indokolatlan kérdés. Bár nem ez az, ami motiválta a Hivatalt, ahogy őt tájékoztatták a dolgokról, de azért azt nem tudja, hogy azt tényleg komolyan gondolta-e a terület felszámolója, hitelezője vagy bár kicsodája, hogy egy iskola mellett, egy városközpontban, ilyennek lehet létjogosultsága, mindenféle közművek nélkül. Ez a cinizmusnál is rosszabb szerinte, de ebben most itt nem akar elmélyülni. Hétfőn rákérdezett vezetői értekezleten, hogy ennek a történetnek, ennek az előterjesztésnek milyen szakmai háttere van és arról tájékoztatták, hogy a környéken volt már olyan beépítés, ahol a Kormányhivatal még a rendelkezésre álló településszerkezeti eszközök birtokában sem tudott érvényt szerezni a város érdekeinek és, hogy ezért szükséges a szabályozás pontosítása. De nyilván együttműködve a tulajdonossal, pontosabban értsék úgy a tulajdonost, hogy felszámoló, meg hitelező, hajlandóak, akár azonnal kötni olyan szerződést, ami mindenben tekintettel van az érdekekre, de természetesen úgy, hogy az a város érdekeit se sértse! Kéri jegyző urat, hogy válaszoljon!

 

 1. Bocsi István jegyző: az ülés előtt kapta meg ő is a másik tulajdonos úrtól a kérdéseket és egy kicsit elgondolkodott, egy kicsit érdekesen érintette őt. Kérdezi: van olyan tervük ezzel a területtel, hogy itt a menekültválsággal kapcsolatban ide szeretnék a menekülteket erre a területre elhelyezni?

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos: Úgy gondolja, hogy a felszámolónak elsősorban az értékesítés a feladata. Ezt is próbálják előtérbe helyezni. Több kiírás is volt, pályázat nem érkezett. Természetesen neki valahogy hasznosítani kell a területet. A területet fent kell tartani, mert az önkormányzat a másik oldalról elő fogja írni a különböző olyan feladatoknak az előírását, mint kaszálástól kezdve bármit. Azért ők eleget próbálnak tenni, hogy a környezetet olyan állapotba hozzák, hogy az a környék lakóit, illetve az önkormányzat érdekeit ne sértse.

De természetesen megvizsgálták – válaszolt a kérdésre. Igen, kaptak egy ilyen lehetőséget, amit meg kell, hogy vizsgáljanak. Tudja, hogy ez senkinek nem tetszik, lehetőség szerint, hogy a menekültek költözzenek esetleg a belváros szívébe. Azt gondolja, hogy az eladás lenne először egy olyan párbeszéd, ha az önkormányzat azt meg akarja venni, vásárolni. Elővásárlási jog lett bejegyezve, tehát ez a szándék fennáll. Azt gondolja, hogy egy olyan párbeszéd kellene és egy olyan ár kialakítása, amiről ők egyébként már megkezdték a tárgyalásokat az önkormányzattal, Kálóczi úrral is. Várt is egy visszaszólást ezzel kapcsolatosan, az ár tekintetében. Azt gondolja, hogy az 1 milliárd fölötti ár, ez lehet, hogy magasnak tekintendő, bár úgy gondolja, a terület ér annyit. Annak idején a bank is finanszírozta, értékbecslések készültek, de ezen el lehet vitatkozni. Azt gondolja, hogy valahol meg tudnának állapodni a felek. Nincsenek olyan messze, hogyha ezt most így valahol 1 milliárd, vagy az alatti árban, de nem ez lenne szerinte az útja, módja, hogy akkor másik oldal. Azt gondolja, hogy a párbeszédre ő személy szerint hajlandó volt, a jegyző úrral találkozott személyesen is, a Kálóczi úrral is, tehát ezután is hajlandó bárkivel leülni ez ügyben.

 

 1. Bocsi István jegyző: Most egy kicsit meglepte őt az, amit Fórián Csaba felszámolóbiztos mondott, mert számukra ez egy alapvetően új információ volt, mert az a szándék, ami vezette őket, az teljesen független volt ettől. Tehát, azt gondolja, hogy mint felszámolóknak, nyilván megvannak a céljaik ezzel kapcsolatban. Az önkormányzat célja egyedül az volt, hogy amikor a jelenleg hatályos építési szabályzatot a Képviselő-testület elfogadta akkor az Innovacity égisze alatt egy nagyon jól működő, nagyon jól prosperáló, gazdaságilag termelékeny települési alközpont szerepét betöltő, beruházások kinövését képzelte el oda. Ehhez képest azt tapasztalták, hogy ott, a jelenlegi elindult folyamatok azaz az Innovacity helyett, inkább a sufni szint…

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos közbeszól – miért feltételezik ezt, mire alapozzák?

 

 1. Bocsi István jegyző: tehát a sufni szint, ami most ott megvalósul azon a területen. Ez nem a most érintett terület, mert azon nem történt semmi.

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos közbeszól: a bérbeadás vagy?

 

 1. Bocsi István jegyző: nem, de elmondja még egyszer, hátha érthetőbb lesz. Amikor a Képviselő-testület az építési szabályzatot hozta, azt szerették volna, ha egy olyan innovatív fejlesztésekkel teli központ, új városközpont, szolgáltatásokkal teli, az emberek számára is elérhető, pezsgő valami történik majd ott, például az iskolával szemben, ami ennek a városnak a javát szolgálja. Be kellett látniuk, hogy az építési szabályzat, amit megalkottak, az valószínűleg nem ebbe az irányba hatott, mert egyrészt a megjelentek területén láthatólag évek-óta semmi nem történt.

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos:  ez 2006-ban volt? Csak, hogy értse?

 

 1. Bocsi István jegyző: Két éve volt. Ahol meg történt, ott meg nem egy „Szilíciumvölgy” kezdett kialakulni, hogy finoman fogalmazzon. Ezért gondolták azt, hogy függetlenül a lefolytatott tárgyalásoktól – mert most nem keverné bele ebbe a részbe, hiszen ebbe a részbe, ráadásul egy nyomon haladnak – változtassanak ezen és a Képviselő-testület alkosson új szabályokat, amik még jobban efelé az irány felé mennek. Itt kapcsolódna a feltett kérdéshez, mert még csak véletlenül sem gondolkodott senki abban, hogy ezt a területet értéktelenné tegye vagy elértéktelenítse, hanem az építési szabályzat végcélja szerinte az lehet, hogy még értékesebb, még kelendőbb legyen.

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos: a hitelezőknek is ez a célja.

 

 1. Bocsi István jegyző: Szerinte ebben abszolút közösek a céljaik. Az, amit a felszámolóbiztos itt elmondott, hogy milyen céljaik vannak, az megint nem ebbe az irányba hat. Megint nem gondolja, hogy a Képviselő-testület most először értesülve erről komolyan.

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos: de nekik nem ez a céljuk.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri Fórián urat, hogy engedje jegyző úrnak végig mondani a mondandóját. Kapott 2 percet és a szabályok szerint már nem is szólhatna hozzá, dehogy még közbe is szól miközben jegyző úr beszél, az nem hiszi, hogy egy korrekt dolog!           

 

 1. Bocsi István jegyző: Ha közösek a céljaik, akkor ő semmi okot nem lát arra, hogy ne működjenek együtt. Az, hogy meg akarja-e venni az önkormányzat vagy nem akarja megvenni, szerinte ezt vegyék ki ebből a részből, mert abszolút nem tartozik ehhez az építési szabályzat megalkotásához. Ha majd a felszámolók eladják és az önkormányzat élni akar az elővásárlási jogával, akkor vagy megteszi, vagy nem, de az építési szabályzat mereven elzárkózik ettől. Az önkormányzatnak az a célja, hogy egy jól prosperáló alközpontot hozzon létre, ahol egy pezsgő gazdasági élet, folyhat, de nyilván nem ipari jelleggel és ebben közösek a céljaik. Azt gondolja, hogyha ebben a megjelennek, együtt akarnak működni, az önkormányzat bármikor nyitott, hogy akár tárgyalásokon, akár egy településrendezési szerződés útján is ezt megnyissák. De azt szeretné, ha elfogadnák részükről, hogy azt az utat az önkormányzat, amin most elindult ez a terület, amiből vált azalatt a két év alatt, amióta elfogadta az építési szabályzatot, azt nem szeretné tovább csinálni, szeretné megállítani ezt a folyamatot.

Szerinte a céljaik közösek és azt gondolja, az önkormányzat teljesen nyitott arra, hogy együttműködve a céggel, egy sokkal, gazdaságilag is és a város szempontjából is potenciálisabb területet tudjanak létrehozni.

A kártérítéssel kapcsolatban azt gondolja, hogy az volt a lényeg, miszerint az önkormányzatnak semmiképpen nem célja, hogy a jelzett területen kárt okozzon, a terület értékét csökkentse, hanem pontosan ellentétes célja van.

 

Fórián Csaba felszámolóbiztos: pedig csökkenteni fogja.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Jegyző úr már a nagy részét elmondta annak, amit az önkormányzat szándékairól akart mondani. Kicsit megvan lepve azon, hogy ez az információ most kerül ide a Testület elé és a Bizottságokat is már megjárta a javaslat és most kell itt, ebben a helyzetben, helyen szembesülniük a felszámoló kérdéseivel, amely kérdések között volt néhány igen barátságtalan kérdés is. Maga részéről egy kérdéssel zárná: a kaszálást milyen értelemben gondolta a felszámoló?

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, a felszámoló és hitelező urakat is! Először talán novemberben találkoztak a hitelező úrral, amikor valóban felmerült, mert kaptak egy megkeresését, hogy 1.2 milliárd forintért vegyék meg a területet. Akkor sem tartották reálisnak ezt az árat, ezt akkor jelezte is. Azt, hogy ezt az önkormányzat megvegye, mondta, hogy olyan árat kellene mondani, ami nem biztos, hogy a hitelezőnek vagy a felszámolónak elfogadható, hiszen azért nekik konkrét céljuk, be kell vallania, nem nagyon van ezzel a területtel, leginkább az, amit jegyző úr is elmondott, de ez nem azt jelenti, hogy itt van egy befektető. Alapvetően nyitottak arra is, hogy akár a hitelezővel közösen együttműködve tekintsenek erre a területre, mint fejlesztési terület. Azt gondolja, hogy ettől a szavazástól függetlenül a továbbiakban is teljesen nyitott az önkormányzat és saját maga is szívesen részt vesz abban, hogy ennek a területnek olyan fejlesztést adjanak, ami mind a két félnek – tulajdonosnak is és az önkormányzatnak is – megéri. Alapvetően azért szeretnék, hogy itt ne menekülttábor legyen! Azt gondolja, hogy ebben mindenki egyetért és ez a városnak az érdeke! Ismét mondja, függetlenül a mai döntéstől, nagyon szívesen áll rendelkezésre, mind a hitelezőnek, mind a felszámolónak, hogy folytassák a megkezdett párbeszédet. Továbbá, ahogy jegyző úr is mondta, vannak olyan hivatalos lehetőségek, pl. településrendezési szerződés, ami talán mind a két felet meg tudja nyugtatni abban, hogy valóban nem értéktelenítik el ezt az ingatlant.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Vissza is jelzett még tegnap este, hogy erre abszolút nyitottak, azaz, a településfejlesztési szerződést megkössék. Egyébként jegyző úr is ugyanezt az álláspontot képviselte azzal, hogy a szerződésnek pont az a célja, hogy a szabályozás megkezdődhessen és azért, hogy ne történhessen és itt valami felre értés volt, mert nem a felszámolt területre értette jegyző úr, hogy sufni village, hanem mellette számtalan olyan bejelentés érkezett az önkormányzathoz, a hivatalhoz és fölháborodottság, ami az egész területnek a szabályozásából következően nem volt megakadályozható. Ez nagy baj, mert nyilván a városnak az az érdeke, hogy a településszabályozási eszközök, azok adott helyeken olyan beépítéshez vezessenek, ami illik a környezetbe, a városhoz, stb.

Most lezárja az egyeztetést, a hozzászólásokat, hiszen több hozzászólás nincsen.

Azt kéri, hogy a döntést követően, akárhogy dől el a kérdés, minél előbb üljenek le és a szerződésnek a megkötése érdekében tegyenek lépéseket és akkor ez a dolog szerinte kezelhető.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

235/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BHÉSZ módosítás indítása a Budaörs, Brezfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan

 

Budaörs Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról (BHÉSZ) szóló 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelet előterjesztés szerinti módosításának elkészítéséről a Budaörs, Brezfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

   

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyhez egy kiegészítő határozati javaslat is készült. Kéri, hogy először eredeti határozati javaslatról szavazzanak, amelyben a melléklet szerint elfogadják a tájékoztatót. A Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

236/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Feltette szavazásra a kiegészítő indítványban szereplő határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

 

237/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tájékoztató a lejárt szállítói állomány alakulásáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt szállítói állomány alakulásáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

5.) Budaörs Város helyi építési szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően (Egyszerűsített eljárás megindításáról szóló döntés)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, amely egyszerűsített eljárás megindításáról szól. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

238/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város helyi építési szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően (Egyszerűsített eljárás megindításáról szóló döntés)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza azon településrendezési döntését, mely szerint a Főépítészi Iroda által elkészített jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendeletet módosító rendelettervezet, egyszerűsített államigazgatási jóváhagyási eljárását a Polgármester folytassa le.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

6.) A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. többször módosított rendelettel kapcsolatban- Kúriának állásfoglalás megküldése (tájékoztatás)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB és az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, a Frankhegyi Részönkormányzat 1 igen, 3 nem szavazattal elutasította (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a Kúria Önkormányzati Tanácsának megküldött állásfoglalásról szóló tájékoztatást.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

239/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. többször módosított rendelettel kapcsolatban- Kúriának állásfoglalás megküldése (tájékoztatás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Merengő utca környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000. (XII.01.) ÖKT sz. többször módosított rendelettel kapcsolatban, a Kúria Önkormányzati Tanácsának megküldött állásfoglalásról a tájékoztatást.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

7.) Frankhegy I/A-B fejlesztésekkel kapcsolatos döntések felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, a Frankhegyi Részönkormányzat 4 igennel (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) amely kicsit lazább lehatárolást tesz lehetővé és reményeik szerint ezzel valóban el fog tudni indulni, elsősorban az első nyomászóna területén valami, ami eddig nem nagyon tudott megmozdulni.

 

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

240/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Frankhegy I/A-B fejlesztésekkel kapcsolatos döntések felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Frankhegy fejlesztési lehetőségeit áttekintetve és az eddigi határozatait felülvizsgálva az alábbi döntéseket hozza meg:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a kidolgozott 44/2000. (XII.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott, Merengő utca és környékére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat tervezetének 2015. október 30.-ig való beterjesztésére a Budaörs Város Önkormányzat szervei, majd a Képviselő-testület elé.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési eszköz tervezet közterületi és közműfejlesztési javaslatait figyelembe véve támogatja a terület vagy a területegységek további fejlesztését. A fejlesztést a hálózati ivóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés és út együttes kiépítése esetén – első sorban a frankhegyi I. nyomászóna területén, – az alábbi feltételek teljes körű megléte esetén támogatja:

 

 1. A területegység, tömb műszakilag egy egységként kezelhető és a közmű és úthálózat kiépítése a vonatkozó jogszabályok és előírások alapján megvalósítható;
 2. Az érintett terület tulajdonosai vállalják az alábbi költségeket, melyet az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződésben rögzítenének:

– az ingatlan településrendezési eszköz felülvizsgálati dokumentációjában rögzített szabályozási vonallal érintett területrészeinek térítésmentes Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonba való átadását;

– az érintett területi egység közterület fejlesztési (út, vízi közművek) tervezési és kivitelezési díjainak megfizetését.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útépítések megvalósítása során – fenntartva 61/2014. (III.26.) ÖKT sz. határozat 2/c pontjában foglalt döntését – az útépítés költségeihez a mindenkori költségvetésének függvényében maximum 50%-os résszel járul hozzá.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

 

8.) Helyi értékvédelmi támogatás – 2015.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A PEB és a TFVB egyhangúan javasolták elfogadásra az előterjesztett határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

241/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Helyi értékvédelmi támogatás – 2015.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívásával kapcsolatosan az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívását és mellékleteit.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a támogatási pályázat kiírására.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

9.) Gépkocsi haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztésben egy gépjárműnek a haszonkölcsön meghosszabbítási kérelméről van szó, amelyet a TFVB 7 igen szavazattal javasolt elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

 

242/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Gépkocsi haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az KVZ-475 rendszámú, Skoda Octavia típusú gépjárműre vonatkozóan a haszonkölcsön szerződés meghosszabbítását 2017. december 31-ig.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kösse meg.

 

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

10.) Közalkalmazotti státuszok további biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ehhez a napirendhez készült egy kiegészítő javaslat, egy újabb főre vonatkozóan, melyet az eredeti javaslattal együtt tesz fel szavazásra.

 

A Képviselő-testület vita nélkül, az előterjesztett határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

243/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közalkalmazotti státuszok további biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő közalkalmazotti státusz biztosítását 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, a 2016. január 1 és 2016. december 31. közötti időszakra, a 1 fő közalkalmazotti státuszhoz szükséges 2.000.000 Ft-ot, és a 2 fő közalkalmazotti státuszhoz szükséges 5.600.000 Ft-ot a város 2016. évi költségvetésébe terveztesse be.

 

Határidő: a költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (a testület által jóváhagyott összeg betervezése a 2016. évi költségvetésbe)

Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

 

 

11.) Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mind a két Bizottság (TFVB és PEB) egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3.000.000 Ft támogatási összeggel (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, 3.000.000 Ft támogatási összeggel, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

244/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét (szünetmentes tápegység javítása, cseréje) 3.000 eFt-tal támogatja, a Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02) önkormányzati rendelet, 3. sz. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

12.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a mai napon kaptak egy levelet az egyik ott működő cégtől, melyről azt gondolja, hogy továbbítani kell majd a törökbálinti önkormányzatnak, mert ők fogják tudni teljesíteni azt a kérést, ami a levélben szerepel. Amiről ma döntenie kell a Testületnek, az egy korábbi döntésüknek a kibontása.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

245/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. elfogadja a Budaörs és Törökbálint közötti, a Budaörs belter. 10359. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó területrész átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelő tartalmú megállapodás aláírására,
 2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el Törökbálint Város Polgármestere részére és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Főépítészi Iroda/Jegyzői Iroda

 

 

 

13.) A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésével kapcsolatos tájékoztatás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A tájékoztatás részletesen tartalmazza írásban a helyzetet, de azért ehhez képest történtek érdekes dolgok, amire a napirend előtt utaltak. Igyekszenek minden elkövetni, minden lehetséges fórumon, annak érdekében, hogy fenntartható és magas színvonalú legyen a tömegközlekedés. Remélik, hogy ez most csak egy kis vihar egy pohár vízben, amit látnak és azután lenyugszanak a kedélyek. Mindenestre nem volt izgalom mentes az, amikor ezen a tárgyaláson az derült ki, hogy a Főváros úgy döntött, hogy akár megállítja a város határában a járatokat. Egy fennálló szerződéses jogviszony esetén ez nagyon érdekes lenne! De reméli, hogy ilyen csúnyaságok nem fognak történni és nem kell majd ezekre reagálni!

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

246/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésével kapcsolatos tájékoztatás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

 

 

14.) Tájékoztatás Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 3 tartózkodással, a Kamaraerdei RÖK 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra az előterjesztést, a Frankhegyi RÖK 2 igen, 2 tartózkodással nem támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

247/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tájékoztatás Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, 2016 – 2030 évek közötti időszakra vonatkozó, Budaörs vízellátó – víziközmű rendszere Gördülő fejlesztési terv beruházási terv, és 2. sz. mellékletében szereplő, 2016 – 2030 évek közötti időszakra vonatkozó, Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszere Gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási tervei módosításával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

15.) Javaslat keretek átcsoportosításra

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt az iparűzési adó visszatérítése sorról megmaradt 188 millió forint összegének a felosztásáról van szó és volt egy kis közjáték. Nevezzék így az ülés elején történteket, immár kellő távolságból .

A Hivatal szakmai javaslata, ami előttük van, – Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi iroda és Jegyzői Iroda készítette el – azt alapvetően egy óvatosság és a lehetséges és fontos beruházások megkezdése melletti óvatosság jellemzi azon okokból, hogy nem látják, pontosabban vannak dolgok, amiket látnak, vannak dolgok, amiket nem látnak, hogy a különböző szociális, népjóléti és egyéb ügyek kapcsán, milyen forrásokra lesz szükség a következő évben és annak érdekében a folyó bevételek, kiadások mellett tudjanak majd fejleszteni is, megfelelő óvatossággal kell eljárni, vagyis nem szétszórni a pénzt és biztosítani azt, hogy megfelelő céltartalék képzésével a lehetőségek biztosítottak legyenek. Volt egy olyan pont, ami a Löfler Dávid képviselő úr javaslatával is megegyezik. Ez a negyedik tétel, kátyúzásra 30 millió forintot határoz meg a Hivatal szakmai javaslata és ennek a kibontása szerepel azután különböző tételekben, amely a jövő évben valóban a szociális, oktatási és népjóléti feladatokra 200 milliós tartalékot javasol képezni. Ennek minden alapja megvan, különösen, ha hozzáteszik azt is, hogy a bevételeiknél is vannak némi bizonytalanságok, cég, telephelyek ideköltözése, illetve elköltözése okán. Tehát, óvatosan kell tervezni felelősséggel!

 

Löfler Dávid képviselő úrnak – aki már nem tud érvelni az álláspontja mellett, mert már nincs itt – volt egy módosító javaslata, hogy az általános tartalékot növeljék meg azzal az összeggel, amit a Hivatal szakmai javaslata szociális, oktatási és népjóléti feladatokra javasolt elfogadni. Az előterjesztőt nem tudja megkérdezni, hogy fenntartja-e a módosító indítványát, de természetesen az a javaslata, hogy a Képviselő-testület ezt ne fogadja el hiszen, akkor nem tudja a Hivatal szakmai javaslatának megfelelő forrásokat biztosítani.

 

Először felteszi szavazásra Löfler Dávid képviselő javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 nem szavazattal nem támogatott.

 

248/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Módosító javaslat elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Löfler Dávidnak, a „Javaslat keretek átcsoportosítása” tárgyú napirendre vonatkozó módosító javaslatát.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot – a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a PEB 6 igen, 3 tartózkodással fogadott el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) –, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

249/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Keretek átcsoportosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 5/c melléklete 7. iparűzési adó visszatérítés 188.612 eFt összegét felszabadítja, a felszabadított összeg az alábbiak szerint kerül felosztásra:
Cél előirányzat sor/ összeg
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 6/A melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások/ Tűzkőhegyi árok (Átlós – Semmelweis) rendezése – új sor 19.000 eFt
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 6/A melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások, 13. sor Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával 10.000 eFt összeggel nő
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 6/A melléklet 2. Ingatlan beruházások, 23. Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem 15.000 eFt összeggel nő
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4/A melléklet

4.Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a

város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)

30.000 eFt összeggel nő
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 6/A melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások/ Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán – új sor 10.000 eFt
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4/c melléklet 4. Katasztrófakeret 15.000 eFt összeggel nő
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési

céltartalékok elemi előirányzati szinten 5/C melléklet Szociális oktatási és népjóléti feladatok 2016 évi tartaléka – új sor

89.612 eFt

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére az alábbi átcsoportosítást:
Cél előirányzat sor/ összeg
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési

céltartalékok elemi előirányzati szinten 5/C melléklet Szociális oktatási és népjóléti feladatok 2016 évi tartaléka – új sor

110.388 eFt

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a kátyúzási feladatok keretösszegének 30.000 eFt összegű módosulása tárgyában, a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én létrejött Közszolgáltatási keretszerződés II. számú módosításának aláírására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

 

16.) Együttműködési megállapodás a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Pénzügyi vonatkozása nincs a javaslatnak. A TFVB 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

250/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Együttműködési megállapodás a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda,

 

 

 

17.) Céltartalékban szereplő forrás felszabadítása parkoló építésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, amely a Kossuth Lajos utca 51. szám előtt létesítendő parkolósáv megépítését szolgálja, ami az óvodának a megközelítését könnyíti majd meg.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

251/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Céltartalékban szereplő forrás felszabadítása parkoló építésére

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Budaörs Város 2015 évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendeletének 7/c melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5. Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten 1. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) elnevezésű soron, céltartalékban szereplő összegből 5.772 eFt összeget a Kossuth Lajos u. 51. szám előtt létesítendő parkolósáv megépítésének céljából felszabadít.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

18.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

252/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület között létrejött, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés 2016. június 30. napjáig történő meghosszabbításához

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

19.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlanra („régi posta épülete”) történő emléktábla elhelyezésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 6 igen, a PEB 7 igen, 2 tartózkodással javasolja elfogadni, a KMISB pedig nem hozott döntést bizonyos okok miatt (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A határozati javaslat szerint a javaslat a meghatározott szöveg mentén a tulajdonosi hozzájárulás megadása.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

 

253/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlanra („régi posta épülete”) történő emléktábla elhelyezésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul művészeti alkotásnak nem minősülő szöveges emléktábla elhelyezéséhez az Önkormányzat tulajdonában lévő, Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan (régi posta épülete) belső terében, az alábbiak szerint: a tábla anyaga márvány, a tábla szövege: „E falak között működött a Vincés Nővérek rendháza 1884-től az 1950-es szétszóratásig. 1953-ban itt alapította meg Kubányi Endréné, sz.: Szabó Erzsébet (1929-2014) a Budai Járás első napközi otthonát”.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

20.) Döntés a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyisége bérbeadási feltételeinek módosítása tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mind a két Bizottság – TFVB és PEB – egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

254/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyisége bérbeadási feltételeinek módosítása tárgyában

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 54/2015. (III.25.) ÖKT sz. határozatát visszavonja, és a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségét a Fidesz Magyar Polgári Szövetség részére adja bérbe az alábbi tartalommal:

a bérleti szerződés 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól,

a bérleti díj mértéke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 146/2015 (IX.16.) PEB sz. határozatában megállapított 19.000,-Ft+ÁFA/hó.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

21.) Kamaraerdei Közösségi Ház helyiségeinek hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mind a két Bizottság – TFVB és PEB – egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

255/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Kamaraerdei Közösségi Ház helyiségeinek hasznosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Nonprofit Kft. kezelésében levő Kamaraerdei Közösségi Ház üres helyiségeit a Közösségi Ház számára programjai bővítésére biztosítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, hogy a helyiségeket a Kamaraerdei Közösségi Háznak adják át használatra.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Csoport

BTG Nonprofit Kft.

 

 

22.) A Budaörs, Ibolya köz 7927/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az Ibolya köz 7927/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetésére vonatkozó előterjesztést.

 

Hozzászólás nincs, így felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

256/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Ibolya köz 7927/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 7927/6 helyrajzi számú ingatlant átsorolja a forgalomképtelen vagyontárgyak körébe és művelési ágát „kivett helyi közút”-ra megváltoztatja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) A Budaörs, 130 hrsz-ú ingatlanban (Köz tér 5.) fennálló önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondta, hogy a javaslat azt tartalmazza, miszerint a BHÉSZ módosítását követően döntsön erről a Testület.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

257/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, 130 hrsz-ú ingatlanban (Köz tér 5.) fennálló önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Köz tér 5. szám alatti, 130 helyrajzi számú 938 m2 területű ingatlanban fennálló 4/8 arányú önkormányzati tulajdoni hányad értékesítéséről a területre vonatkozó BHÉSZ módosítását követően dönt.

 

Határidő:                   határozat közlésére: 2015. szeptember 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

 

24.) Budaörs, Csalogány utcában található, 8683/1 hrsz-ú ingatlan közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A 8683/1 hrsz-ú ingatlan a Csalogány utcában van, közterület céljára való átadásról, útszabályozásról van szó. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

258/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Csalogány utcában található, 8683/1 hrsz-ú ingatlan közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Csalogány utcában lévő 8683 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozással érintett 18 m2 területű részét ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

25.) A Budaörs, Budapesti út 45/1. sz. alatti, 2708 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az Első Budaörsi Sörcsap Működtető Baráti Társaság Egyesület székhelye lehessen a Heimatmuseum.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

259/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Budapesti út 45/1. sz. alatti, 2708 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére használatba adott – Budaörs, Budapesti út 45/1. szám alatti, 2708 helyrajzi számú – ingatlan címének az Első Budaörsi Sörcsap Működtető Baráti Társaság Egyesület székhelyeként történő bejelentéséhez.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

26.) Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy örökzöld téma, úgy látszik, hogy a Károly király utca 54. sz. bérbeadása az valamilyen okból mindig zátonyra fut. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazatával támogatta a javaslat „vagy” utáni részét, vagyis azt, hogy az ingatlant elidegenítésre jelölje ki az önkormányzat, minimális vételár, 33 M Ft érték meghatározásával.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

260/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli elidegenítésre a Budaörs, Károly király u. 54. szám alatti, 548/A/5 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 137 m2 nagyságú önkormányzati helyiséget.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont alapján – az előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján – nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Károly király u. 54. szám alatti, 548/A/5 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 137 m2 nagyságú önkormányzati helyiség értékesítésére vonatkozóan azzal, hogy az ingatlan minimális vételára 33.000.000,- Ft.

 

Határidő:                   A pályázat kiírására: 2015. október 15.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

27.) A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: A KMISB 8 egyhangú igen szavazatával (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) került a Testület elé a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása tárgyú előterjesztés.

 

Felteszi szavazásra a Csicsergő Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

261/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (1)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Csicsergő Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

262/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (2)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Csillagfürt Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

263/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (3)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagfürt Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Csillagfürt Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

264/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (4)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagfürt Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Farkasréti Pagony Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

265/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (5)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Farkasréti Pagony Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

266/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (6)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Holdfény Utcai Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

267/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (7)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Holdfény Utcai Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

268/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (8)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Kamaraerdei Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

269/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (9)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Kamaraerdei Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

270/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (10)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

Felteszi szavazásra a Kincskereső Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

271/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (11)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Kincskereső Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

272/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (12)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Mákszem Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

273/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (13)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mákszem Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Mákszem Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

274/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (14)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mákszem Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Vackor Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

275/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (15)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Vackor Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

276/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (16)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

277/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (17)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

278/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (18)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

28.) Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2015. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével, tagóvodavezető kötelező óraszámának meghatározása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: A KMISB és a Pénzügyi Bizottság egyhangú igen szavazatával támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

279/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2015. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével, tagóvodavezető kötelező óraszámának meghatározása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda karbantartó álláshelyét 2015. október 1. napjától 0,25 álláshellyel megemeli. Az álláshely bővítéssel járó kiadás fedezetét az intézmény 2015. évi elfogadott költségvetése biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2016. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény Csoportok száma 2015. október 1-jétől engedélyezett álláshelyek száma
Budaörsi Csicsergő Óvoda 6 32
Rózsa Utcai Tagóvoda 7 34
Budaörsi Vackor Óvoda 5 21,5
Holdfény Utcai Óvoda 4 24,25
Budaörsi Kincskereső Óvoda 6 28,5
Mákszem Óvoda 4 19
Csillagfürt Óvoda 6 29
Farkasréti Pagony Óvoda 5 21,5
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 4 24
Kamaraerdei Óvoda 4 18,75

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetők és a tagóvoda-vezető kötelezően teljesítendő óraszámát 6 órában határozza meg.

 

Határidők:     2015. október 1.

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

 

29.) Együttműködési megállapodás az ELTE Tanító és Óvónőképző Karával az óvodapedagógus utánpótlást segítő gyakorlóhelyként történő közreműködésről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A KMISB 8 egyhangú igen szavazatával támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő a  szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

280/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Együttműködési megállapodás az ELTE Tanító és Óvónőképző Karával az óvodapedagógus utánpótlást segítő gyakorlóhelyként történő közreműködésről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karral, a melléklet szerinti szakmai tartalommal.

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint az ösztöndíjprogram kidolgozására.

 

Határidő:       2015. október 15.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

30.) Együttműködési megállapodás a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: A tartalom nagyon rendben van, mármint az, hogy a budaörsiek kapjanak 10% engedményt. Egy módosítást azért megfogalmaztak a 2. pontban, mert reklámtevékenységet nyílván nem fognak folytatni. Tehát a „folyamatosan és az összes létező felületén az önkormányzat” helyett az a módosítás szerepel a javaslatban, hogy „tájékoztatják a döntésről az együttműködő partnert és az intézményt is”, de hogy folyamatosan a rendezvényeiről tájékoztasson, az a cég dolga. Ilyen tartalommal fogadják el, ha a cégnek ez így rendben van. Ha nem akkor nyilván ilyen jellegű feladatot az önkormányzat nem vállalhat a honlapján.

 

Tehát, a hivatali és a bizottság által megfogalmazott módosított javaslat szerint javasolja elfogadni. A Képviselő-testület a javaslatot, vita nélkül 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 9 fő. dr. Molnár Gábor képviselő úr szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

281/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Együttműködési megállapodás a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt az Izgiland Játszóházzal, a melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás 1. pont 3. bekezdése törlésre kerül, a 2. bekezdése pedig az alábbiak szerint módosul:

 

„Az Önkormányzat vállalja, hogy döntéséről, valamint az együttműködő partnerről a rendelkezésére álló saját média és egyéb információs felületein tájékoztatja a lakosságot a számukra alanyi jogon járó kedvezményről. A játszóház programjairól, illetve a Budaörsi lakosokat is érintő egyéb csomagokról a továbbiakban a Játszóház honlapja nyújt tájékoztatást.”

 

 1. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       2015. október 1.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

31.) A Wendler Ferenc Alapítvány támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Készült egy módosító indítvány Simándi Szelim képviselő úr részéről, ami azt tartalmazza, hogy 2015. december 31-ig írásban, részletesen kell beszámolnia az alapítványnak a bevételeiről és a kiadásairól annak érdekében, hogy a jövő évi kérelem benyújtásnak ez a feltétele megszülethessék.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, az 1., 2. pontot kiegészítve az ismertetett 3. módosító ponttal, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

282/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Wendler Ferenc Alapítvány támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 1.696.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015 évi működését – Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Alapítványt, hogy 2015. december hó 31. napjáig írásban részletesen számoljon be a Képviselő-testületnek az éves bevételeiről és kiadásairól. A beszámoló határidőre való megküldése feltétele a 2016. évi támogatási kérelem benyújtásának illetve teljesítésének.

 

Határidő: 2015. október 5. (támogatási szerződés)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

 

 

 

32.) A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével tárgyú napirendet, melynek elfogadását a PEB egyhangú szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

283/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BSC 1924 Futball Kft. részére – a kérelemben foglalt feladatokra – 4.959.000 Ft-ot biztosít, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 7/B melléklet, 8. sor – TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze – terhére.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4.959.000 Ft-ról, a BSC 1924 Futball Kft-vel a kösse meg a támogatási szerződést.

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon az erre a feladatra tervezett keret csökkentéséről 4.959.000 Ft-tal.

 

Határidő: 2015. október 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (határozat 2. pont), Pénzügyi Iroda (határozat 3. pont)

 

 

33.) Előminősített cégek listájának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette az előminősített cégek kistájának módosítására vonatkozó javaslatot, melyet az ÖKDB 7 egyhangú igen szavazattal javasolt elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

284/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja (2015/4) az előminősített cégek listájának bővítését a melléklet alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

34.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 140-142. sz. alatti társasházban található 3. sz. garázsra vonatkozó területhasználati szerződés aláírása tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a Budaörs, Szabadság út 140-142. sz. alatti társasházban található 3. sz. garázsra vonatkozó területhasználati szerződés aláírása tárgyában készült előterjesztést, melyet a PEB 9 egyhangú igen szavazattal javasolt elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

285/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Szabadság út 140-142. sz. alatti társasházban található 3. sz. garázsra vonatkozó területhasználati szerződés aláírása tárgyában

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabadság út 140-142. szám alatti társasház közgyűlésének 2014. október 2-án hozott 7. sz. határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Budaörs, 1200/5 helyrajzi számú társasházi garázsra vonatkozó területhasználati szerződés tervezetét elfogadja, az aszerinti bérleti díjat megfizeti.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75.000,- Ft bérleti díjat Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete 4/A. melléklet 1. soráról, az önkormányzati ingatlanok kezelése keretből biztosítja.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

35.) Javaslat a Budaörs, Hársfa utcai „gödör” helyzetének rendezésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, hogy sajnos az előterjesztő – Gáspár Béla képviselő – nem tiszteli meg az ülést jelenlétével. Az előterjesztés a Hársfa utcai „gödör” rendezése tárgyban készült. Annyit elmond – mert persze majd erről is mindenféle híradások lesznek, mindenféle médiumokban –, aki tárgyilagosan szeretne erről tájékoztatni az jó, ha tudja, hogy az előterjesztésben számtalan tévedés van. Azt nem tudja, hogy tényleg történtek-e képviselőkkel egyeztetések és abba bele sem mer gondolni, hogy volt e ennek ellentételezése vagy nem, amire képviselő úrnak – Gáspár Béla képviselőre utal – nyílván a saját környezetéből származik az információja, miként az is, hogy már a színház is eldőlt, hogy ott fog működni, amiről a Hivatal és ő maga sem tudnak. Tehát, érdekes információi lehettek képviselő úrnak. Viszont az kétségtelen, ha eleget tennének annak, hogy a tulajdonost felszólítanák, miszerint állítsa helyre az eredeti állapotot, akkor először – ha volna humorérzéke – dózerekkel megjelenne és a mintegy 1 milliárd forintos nagyságrendű, közcélú fejlesztés keretében megvalósult Szerviz utat, szennyvízátemelőt tüntetné el, amelynek a tulajdonosi rendezése az ÁFA kérdések miatt a mai napig nem valósult meg. Úgyhogy ez megint egy alkalmatlan eszközzel elkövetett, udvarias jelzővel illetve, tökéletes tájékozatlanságból fakadó előterjesztés, aminek semmi, de semmi értelme nincsen. Ez nem baj, mert azért ennek ellenére próbálták azért komolyan venni és azt gondolták, hátha van annak jelentősége – ezt megint a helyi médiumoknak mondja – hogy időrendben összeállítsák azt, hogy mi, hogyan történt, egészen a kezdetektől, amikor még korábbi, más tulajdonosa volt a területnek, majd egy új tulajdonos jött.

Itt olyan információk sikkadnak el és olyan szamárságok fogalmazódnak meg, hogy ez tényleg a Képviselő-testület színvonalát nem túlzottan emeli magasba. Ennek ellenére egy nagyon hosszas anyagot készítettek el, ami mindent tartalmaz – mi és hogyan történt, milyen tárgyalásokat folytatott részben alpolgármester úr, részben a Hivatal megfelelő részlege, illetve a vagyonnal, műszaki ügyekkel foglalkozó része, a Főépítészi Iroda, jegyző úr és jó maga. Ezeket összefoglalták és a meggyőződése az, hogy nem deklarációkat kell megfogalmazni, amik sehova nem vezetnek, hanem a megoldást keresni. Azért született a módosító indítvány, hogy a három, egyébként teljesen alkalmatlan és értelmetlen határozati javaslat helyett a Képviselő-testület megismerve a tájékoztatást, ennek mentén javasolja és támogassa, hogy a Hivatal a jövőben eljárjon. Tehát, erről szól a módosító javaslat.

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a módosító javaslatot, az első három pont szerinti javaslat elvetésével, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

286/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Javaslat a Budaörs, Hársfa utcai „gödör” helyzetének rendezésére

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 4080/23 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Beruházással kapcsolatban megkezdett egyeztetések tovább folytatására.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Főépítész Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

Döntéshozatalt követően:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A 36.) ponttól a Testület nem vette napirendjére a 45.) pontig, tehát a 46.) napirend fog következni a forgatókönyv szerint. Kérdezi, hogy azt le kell venniük napirendről, ami a kátyúzással kapcsolatos?

 

 1. Bocsi István jegyző: A pontosítást kedvéért elmondta: az említett napirendeket nem levette a Testület a napirendjéről, nem a Bizottság elnöke kérte vissza, hanem a Képviselő-testület nem vette napirendjére ezeket a napirendeket. Tehát még pontosabban: nem a Bizottság elnökének a kérésére nem tárgyalják. Elmondja az SzMSz idevonatkozó szabályát. Az SzMSz-ük – lehet, hogy nem elég cizelláltan – azt mondja, hogy a napirendi pontokat a meghívó alapján a polgármester mondja el, de nem a meghívó az, amiről a napirendek kapcsán a Képviselő-testület szavaz. A meghívó alapján a polgármester úr előterjeszti, hogy mik azok a napirendek. Ezek a napirendek nem levételre kerültek, mert nem is voltak fönn, hanem az itteni ügyrendi megbeszélés alapján ezeket a Képviselő-testület nem vette napirendre. Ebben azért van különbség. Lehet, hogy ez most egy kicsit cizellált jogászkodásnak tűnik, de azért mondta el, hogy tiszta legyen mindenkinek!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez viszont azt támasztja alá, hogy egy kicsit az SzMSz-ükben rendet kell majd tenniük annak érdekében, hogy ilyen félreértések se lehessenek. Bizonyos abban, hogy jegyző úrnak van igaza, ők meg majd megtanulják a jogászi nyelvet, egyszer.   

 

 

36.) Az Uzsoki köz átnevezése – Mathiász János utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 2 tartózkodással, 5 nemmel, a KMISB 6 nem, 2 tartózkodással elutasította a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Tehát, sok igen szavazat nem gyűlt ehhez össze, de ez érthető is, hiszen egy olyan utcaszakaszról van szó, amelyik meglehetősen bonyolulttá tenné, hogy a közepe egy utcának máshogy van elnevezve, mint a két széle – ha jól értelmezi. Úgyhogy ezt nem javasolta sem a szakma, sem a Bizottságok.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú nem szavazattal elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

287/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az Uzsoki köz átnevezésére vonatkozó javaslat elutasítása (Mathiász János utca)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a 2040 Budaörs, Uzsoki köz 1200/12. hrsz. kivett közterületet és a 2040 Budaörs, Uzsoki köz 1112 hrsz. kivett közterületből a Kékes utcáig tartó szakaszt (Uzsoki köz 40-56. házszámok) Mathiász János utcának nevezze el.

 

Határidő:                  2015. szeptember 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Igazgatási Iroda

 

 

 

37.) Zichy major használatba adása a BUM és a Húsznegyven Egyesületek részére  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismertette a Zichy major használatba adása a BUM és a Húsznegyven Egyesületek részére készített előterjesztést.  

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

 

 

288/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Zichy major használatba adása a BUM és a Húsznegyven Egyesületek részére  

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a – 227/2015. (VIII. 26.) ÖKT sz. határozatával módosított – 213/2015. (VII. 29.) ÖKT sz. határozat alapján a Budaörsi Művészek Egyesületével és a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesülettel kötendő, a jelen határozat mellékletét képező használatba adási szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyong. Osztály

 

 

 

38.) A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása II.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondta, hogy itt szeptember 30-ára módosul a szerződésben a határidő, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

289/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása II.

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány, a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint annak fenntartója között 2014. december 22. napján létrejött és a 87/2015. (IV. 22.) ÖKT. sz. határozat alapján 2015. június 24-én módosított támogatási szerződést akként módosítja, hogy a csarnok használatáról szóló megállapodás megkötésének határideje és a vagyonkezelői jog létesítésének határideje 2016. szeptember 30-ára módosul.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

39.) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, PMPSZ Budakeszi Tagintézménye (korábbi Nevelési Tanácsadó) vezetői megbízásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelezte az ülés elején, hogy erre tegnap kapták meg a KLIK-től a felkérést, úgyhogy ezért volt a sürgősség, de gondolja, hogy ez senkit nem befolyásol, mert egy régen ott dolgozó, az önkormányzat megelégedését és a város érintettjeinek is a megelégedésére dolgozó Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna tagintézményvezető, 5 évre szóló megbízásának a véleményezése van most előttük.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  (A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

290/2015.(IX.23.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tagintézményivezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, PMPSZ Budakeszi Tagintézménye (korábbi Nevelési Tanácsadó) vezetői megbízásához

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye tagintézményvezetői megbízásához, mint az intézményt működtető települési önkormányzat támogatja Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna tagintézményvezető megbízását öt évre.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt vélemény továbbítására.

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a zárt ülésen tárgyalandó napirendek következnek, de előtte 5 perc szünetet rendel el.

 

SZÜNET

SZÜNET UTÁN:

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. október 05.