Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 04-ei üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 04-ei üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. november 04-ei üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Mártonffy István főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: intézményvezetők, pályázók és budaörsi lakosok

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/dr. Varga Nikoletta/dr. Süveges Zsófia.

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testület ülésén. Köszönti a televízió nézőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 megjelent taggal, teljes létszámban határozatképes. Mielőtt rátérne a Képviselő-testület az ülés hivatalos részére, szeretne egy megemlékezéssel indítani, mivel 2015. november 4-e van. Döbbenetesnek tartja, hogy a magyar társadalom, milyen alacsony arányban tartja számon a legfontosabb ünnepek között 1956-ot. Úgy tűnik, hogy a több éve tapasztalható történelemhamisítás és népbutítás nagyon komoly eredményt ért el. Az eredményt idézőjelben kell érteni. Azt szokta mondani, hogy testületi ülésen nem emlékezünk meg ünnepekről, mert annak megvan a megfelelő helye, azonban ebben az esetben kivételt lehet tenni, mert voltak budaörsi áldozatok. A helyi történészek foglalkoztak azzal, hogy kik és hogyan veszítették életüket a budaörsiek közül. Azt kéri, hogy a budaörsi áldozatokra emlékezve egy percre álljon fel minden jelenlévő.

(1 perc néma emlékezés)

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff tamás polgármester: Ezt követően ismerteti, hogy a meghívóhoz képest a napirendhez milyen indítványok érkeztek.

Ismerteti, miszerint az alábbi sürgősségi indítványok érkeztek és javasolja a napirendre vételüket:

 

 • A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás tárgyában született határozat módosítása tárgyban
 • Sokolowski Márk képviselő részéről: Önkormányzati bizottsági tagok megválasztása tárgyban.

 

Ismerteti a módosító/kiegészítő indítványokat az alábbiak szerint:

 

 • Bakó Krisztina képviselő: 4.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításához
 • Bakó Krisztina és Simándi Szelim képviselők 5.) Tájékoztató Frankhegyi szabályozással kapcsolatban c. napirendhez
 • A Hivatal részéről: 19.) Budaörs, Szivárvány utcai lakótelep autóbusz végállomás tartózkodó épületének hasznosítása c. napirendhez

 

 • Sokolowski Márk képviselő módosító javaslatokat nyújtott be a meghívó szerinti:

 

 • ) Komáromi utca alsó szakaszán, forgalmi rend változás, valamint zajvédő fal tervezése
 • ) Térfigyelő kamerák telepítése a Frankhegy bevezető útjain
 • ) További térfigyelő kamerák telepítése a Templom téren
 • ) 4 darab közúti gyalogos átkelőhely létesítése
 • ) A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása
 • ) Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához
 • ) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása
 • ) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata
 • ) Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára c. napirendekhez

 

 • A Hivatal részéről készült a meghívó szerinti 34.) 4 darab közúti gyalogos átkelőhely létesítése tárgyban
 • Bakó Krisztina képviselő módosító javaslatokat nyújtott be:
 • ) Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához
 • ) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatásához

 

Ismerteti, hogy a meghívón 30., 31., 32., 33. sorszámokkal szereplő napirendekre a Jegyző törvényességi észrevételt tett, ennek megfelelően ezeket nem javasolta napirendre venni.

 

Javasolja a napirendek sorrendjére vonatkozóan, hogy a meghívó szerinti 44.) Budaörs, 11532 hrsz-ú és 11531 hrsz-ú (kivett út) ingatanokat érintő telekalakítás tárgyú napirendet a nyilvános ülésen, a 42. napirendi pont után tárgyalják, mert nem indokolt a zárt ülésen történő tárgyalása.

 

Javasolja zárt ülésen tárgyalni az alábbi meghívó szerinti napirendeket:

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt –:

 

 • ) Budaörs, Tűzkőhegyi u. 2. sz. alatti, 9757 hrsz-ú ingatlan hasznosítása –
 • ) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása
 • ) Budaörs, Kékes utca 1168/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
 • ) Budaörs, Szabadság út 1. sz. alatti, 336 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 • ) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi ajánlat

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kötelező a:

 

 • ) Javaslattétel Pest Megyei díjra (Év Sportolója kategória)
 • ) Méltányossági kérelmek lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt
 • ) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz

 

 

Ismerteti, miszerint interpellációt nyújtott be Gáspár Béla és Löfler Dávid képviselő, utóbbihoz is érkezett törvényességi észrevétel.

 

Jelzi, hogy a napirend elfogadása után Jegyző Úr szeretne egy észrevételt tenni.

 

Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e valakinek észrevétele és miután nem volt a javasolt napirendhez észrevétel, felteszi szavazásra a fentiek szerint ismertetett módosításokkal együtt szavazásra a napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

305/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003.(IX.08.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004.(XII.01.) ÖKT. rendelet módosítása

3.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Tájékoztató Frankhegyi szabályozással kapcsolatban

6.) Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása

7.) A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása

8.) Együttműködési Megállapodás módosítása (meghosszabbítása) a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2016. évre

9.) Budaörsi Városfejlesztő „VA” 2015. szeptember 15-i záró mérleg és beszámoló

10.) Budaörsi Teniszcentrum – Bérleti Szerződés

11.) BÉKISZ I. ütem Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

12.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1211 hrsz. – Hegyláb utca

13.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1214/5 és a 1216/3 hrsz. – Mosoly utca

14.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1304/10 hrsz. – Csap köz

15.) Közterületek elnevezése: Budaörs 7304/2 hrsz. – Vasútsor utca

16.) Közterületek elnevezése: Budaörs 9835 hrsz. – Darázs utca

17.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

18.) Szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

19.) Budaörs, Szivárvány utcai lakótelep autóbusz végállomás tartózkodó épületének hasznosítása

20.) Budaörs, Hegyalja utca 11466/1 hrsz-ú ingatlan 3 m2 területű részének értékesítése

21.) Budaörs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

22.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata

23.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása

24.) A családi napközikkel kötött támogatási szerződések meghosszabbítása és a családi napközik támogatásáról szóló 473/2011.(XI.30.) ÖKT. sz. határozat kiegészítése

25.) A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

26.) Határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

27.) Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

28.) A Budaörsi Tanoda 2016. évi munkaterve és támogatása

29.) Elvi döntés közterület elnevezéséről

30.) 4 darab közúti gyalogos átkelőhely létesítése

31.) A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása

32.) Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához

33.) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása

34.) Civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

36.) Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára

37.) Budaörs gyalogos közúti forgalmának felülvizsgálata a látássérültekre való tekintettel

38.) Nappali tagozaton tanuló diákok, budaörsi kiegészítő BKK bérlet támogatása

39.) Budaörs, 11532 hrsz-ú és 11531 hrsz-ú (kivett út) ingatanokat érintő telekalakítás

40.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás tárgyában született határozat módosítása

41.) Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása

42.) Budaörs, Tűzkőhegyi u. 2. sz. alatti, 9757 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – ZÁRT ülésen

43.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása – ZÁRT ülésen

44.) Budaörs, Kékes utca 1168/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen

45.) Budaörs, Szabadság út 1. sz. alatti, 336 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

46.) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi ajánlat – ZÁRT ülésen

47.) Javaslattétel Pest Megyei díjra (Év Sportolója kategória) – ZÁRT ülésen

48.) Méltányossági kérelmek lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt – ZÁRT ülésen

49.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz – ZÁRT ülésen

 

 

 1. Bocsi István jegyző: elmondja, hogy az elmúlt testületi üléssel kapcsolatban volt némi vita. A célból, hogy a napirend elfogadásával kapcsolatban mindenki számára minden világos legyen, és hogy a további vitákat elkerüljék, mondja el az alábbiakat. Az SZMSZ 19.§ alapján a Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az ülés napirendjére a Polgármester Úr tett javaslatot. Ez eltérő lehet a kiküldött meghívótól, mert ülésvezetési jogkörében a Polgármester kötelezettsége javaslatot tenni, és ő határozza meg, hogyan tesz javaslatot. Amennyiben a meghívó szerint tett volna javaslatot a napirendre, akkor is lett volna lehetőség, hogy egy bizottsági elnök vagy más képviselő módosítást javasoljon a napirendhez. Ezt most is így lehet, vagy lehetett volna megtenni.

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Becz György képviselő: minden naptári év végén megjelenik egy kimutatás arról, hogy az országban működő középiskoláknak, milyen sorrendje van. Ez különböző szempontok alapján kialakított sorrend. Az Illyés Gyula Gimnázium hosszú évek óta az első 25-30 iskola között van a listán. Most nagy örömmel tapasztalták, hogy a Gimnázium a fennállása óta a legjobb eredményt érte el, mert a listán szereplő 1100 intézményből a 10. helyet sikerült megszereznie. Szerinte ez elismerése annak, hogy – a nehezített körülmények ellenére is – az iskola tanárai, diákjai, dolgozói és az önkormányzat igyekszik mindent megteremteni ahhoz, hogy eredményes munka folyjék. Ő ezt innen mindenkinek köszöni, és ígéri, hogy megpróbálják hasonló szinten folytatni a munkájukat.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő : Egy apró kiegészítést tesz az előtte szóló szavaihoz. Az elmúlt év óta 10 helyet javított az Ilyés Gyula Gimnázium, ez hatalmas előrelépés, ezért ő innen szeretne gratulálni az intézmény igazgatójának, a tanároknak, és az összes ott tanuló diáknak is.

A Kisfaludy utca elején a Szabadság úthoz közeli részen, néhány méternyire van egy hatalmas kátyú a padkánál; erre szeretné felhívni a figyelmet, mert veszélyes a mélysége; kéri, hogy a Hivatalt, foglalkozzanak vele.

Kérdezi a Hivataltól, hogy a Kálvária utca felújítását a 2 hetes eső mennyiben hátráltatta; lesz-e csúszás, és ha igen, mennyi?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Válaszolja, hogy a kátyú elhárítására már tettek intézkedéseket a BTG felé, de addig is kitáblázzák, nehogy baleset legyen. A Kálvária utcánál a 2 hetes eső – mai ismeretei szerint – nem hátráltatta a munkát, és a kivitelező tartani tudja az eredeti november végi határidőt.

 

Simándi Szelim képviselő: A Kőhegyi pincék helyzete témában szól hozzá. Rendszeresen kap ő is, és a Hivatal is megkereséseket azzal kapcsolatban, hogy beáznak a pincék. A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy erre vannak az Önkormányzatnak elkülönített forrásai. Azt reméli, hogy az említett Kisfaludy utca felújítása is segíti majd a felszíni vizek elvezetését. Ugyanakkor a pincék beázásával kapcsolatban, ezen a jogcímen az Önkormányzat biztosan nem tud segíteni. Abban az esetben, ha valaki szociálisan rászorult, azt bíztatja abban, hogy a Szociális Irodához forduljon a költségek csökkentésének szociális támogatásáért. Az Önkormányzat megvizsgálja az ilyen kérelmeket. Egyelőre esetleg így tud segíteni az Önkormányzat.

Az Egészségügyi Központ melletti dohányzó kérdése: felvetődött, hogy mennyire helyes az EÜ Központ mellett dohányozni; de aki dohányos úgy is rágyújt, ezért mindenkinek az az érdeke, hogy ezt kulturált körülmények között tehessék. Ez csak egy részkérdése annak, hogy az EÜ Központ melletti parkoló az épület új bővítésével, illetve a kerítéssel rendezett legyen, és minden probléma megoldódjon. Kérdezi, hogy várható-e a napokban a dohányzó kialakítása?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: picit kiegészítené képviselő urat, nem beázásról van szó, mert ha valaki beázik, mindig felülről várja a vizet. Ezek a pincében megjelenő vizek nem a felszíni vizektől erednek, hanem a talaj és rétegvizek törnek be a pincékbe. Sajnos, vagy hála isten Budaörs bőséggel bír a vizekben. Ez sok esetben problémát is jelent, nem csak a Kőhegy, hanem a város többi területén is. Szakértői vizsgálatokat is végeztetett a Hivatal. A megjelenő talaj és rétegvizektől való megszabadulásnak egyetlen módja van, hogy amikor olyan idő van, utána ki kell szivattyúzni a pincét. Ezeknek a pincéknek az utólagos szigetelése borzalmasan sokba kerülne, ezzel együtt kell élni. Nem a felszíni vizek miatt vannak ezek a víz-megjelenések.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni, ugyanezt szerette volna elmondani, és hozzáteszi, hogy ez nem csak a Kőhegyen jelent problémát; a Törökugratón is a legmeglepőbb helyeken jelenik meg a talajvíz. Időnként megdöbbenve látja, megjelennek mozgalmak, hogy „emeljük vissza a talajvíz szintet”, mert hiányolják, hogy a talajvíz bizonyos területeken meg lejjebb került. Majd ebből vonnak le döbbenetesen szakmaiatlan következtetéseket, és próbálnak más ügyekben generálni mindenféle érdekes következtetéseket.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Megrendelték a dohányzáshoz szükséges kellékeket, a BTG még a héten kihelyezi, így kulturált körülmények között lehet majd dohányozni.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: megjegyzi: a dohányzás káros az egészségre.

Panaszok érkeznek hozzá, mert nehéz buszbérletet Budaörsön vásárolni, az automaták nem alkalmasak rá. Kéri, hogy a BKK-val erről egyeztessenek.

A Lévai utcában felfestették az új parkoló jeleket. Eddig a garázsok közti járdaszigeteknél 2 db autó bőségesen elfért. Ez most is így van, viszont sikerült másfél autónyi parkolóhelyet felfesteni. Így, ha a közterület-felügyelet kimegy, ott nyugodtan meg tudja büntetni minden második autót, vagy az összeset, mert mindkettő autó elől-hátul kilóg. Így is nehéz a lakótelepen parkolni, ezért kéri ezt kicsit felülvizsgálni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Egészen elképedve látta, hogy pár hét alatt, talán másodszor törték be a Víg utcában található, közforgalmat segítő tükröt. Látta, hogy megcsinálták, nem tudja mennyibe került, de nyilván nem 2 filléres dolog. Szeretné mindenki figyelmét felhívni arra, hogy ha ilyet lát, akkor jelezze. Az egy forgalmas kanyar, az ilyen rongálást mélységesen elítéli. Felhívja a környéken lakók figyelmét, hogy figyeljenek oda erre.

November 4. napja alkalmából csak egy mondatot szeretne idézni dr. Hegedűs Lóránt püspök úrtól: „56 hótiszta forradalom és igaz szabadságharc volt”. Ezzel szeretne emlékezni a mai napra.

 

Löfler Dávid képviselő: Elmondja, hogy a kőhegyi lakosok őt is megkeresték e-mail-ben, ő is megkapta azt az e-mailt, ami arról szólt, hogy sajnos Simándi képviselő úrnak már 3 db levelet küldtek, de még mindig nem kaptak választ. Gondolja, hogy ezért hangzott el többször is a kőhegyi pincék ügye. Azt szeretné kérni, hogy akár tudnak segíteni, akár nem, válaszoljanak a lakosok levelére; elkeseredettek voltak, kiment a helyszínre, beszélt velük. Kérte Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőt, hogy ami vizsgálatokat eddig végeztek, mert mint kiderült a felső lakásban már végeztek ilyen vizsgálatokat, azoknak az eredményeiről tájékoztassa. Kéri, tájékoztassák a lakosokat is, hogy mit lehet tenni ez ügyben.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszolja, minden esetben tájékoztatják a lakókat, előfordul, hogy a folyamatban lévő szakértői vizsgálatok miatt pár napot késik a tájékoztatás, mert bevárják a szakértői vizsgálat eredményét, de olyan nem fordulhat elő, hogy valakit nem tájékoztatnak. Természetesen a szakértői anyagot a Képviselő Úr rendelkezésére tudják bocsátani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hozzáfűzi, hogy nyilván a Képviselő Úrban semmilyen rossz szándék nem volt azért, mert Simándi Képviselő Úrral kapcsolatban ezt megfogalmazta. Valószínűleg ő értette félre, tehát a jóindulat szólalt meg belőle. Simándi Képviselő Úr minden alkalommal jelezte a problémát, és a Hivatal dolga válaszolni, még akkor is, ha ezt bárki másként próbálja feltüntetni.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: 4 kérdése van. A Kesjár híddal kapcsolatosan kérdezi, hogy ha jól tudja, volt bejárás. Milyen állapotban van a híd, több telefont kap ezzel kapcsolatban, mikor fejeződik be az építkezés?

A Budapesti Út tisztítása, takarítása: többen kifogásolták, hogy ebben az évben még csak 1-szer láttak arra takarítógépet.

A Hermann iskola futópályájára lehetne-e valami használati rendet kidolgozni, mert hétvégén nagyon sokan használják, és a futópályát nem mindenki használja rendeltetésszerűen pl. bicikliznek rajta.

 

A Szellő utca és Budapesti útnál a sarkon sárgán villogó jelzőlámpával ha tudnának tenni további lépéseket, az nagyon jó lenne, mert nagyon nehéz ott belátni a forgalmat.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A Kesjár híd építése utolsó fázisában van, nem ez a zsalukő marad, hanem kap még egy mészkőlapos díszítő fedést. Rusztikus megjelenésű kőhíd lesz. November vége a határidő, és ezt tartják a kivitelezők.

A Budapesti út takarítása: az útszegélyek közötti takarítás a Magyar Közút Kft-nek a dolga, mert az 1-es út állami út. A szegélyeken kívüli területet a BTG takarítja, azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy ősszel bizony hullanak a levelek, a BTG megpróbál körforgó rendszerben eljutni a város minden részére, de megkéri a BTG-t, hogy a főútra még nagyobb figyelmet fordítsanak. A járdát az ingatlantulajdonosoknak kellene takarítaniuk a jogszabály szerint, ennek sajnos nem egyenlő mértékben tesznek eleget a lakosok.

A Hermann futópályára a használati házirendet meg fogják csinálni, de az már egy másik kérdés, hogy be is fogják-e azt tartani a használók.

A Szellő utca – Budapesti út kereszteződésénél a Magyar Közúttal egyeztettek, és lehetőség van akár közlekedési lámpa kiépítésére, akár sárga villogóra is; ennek a megvalósítására majd szakmai javaslatot fognak tenni.

 

Bíró Gyula alpolgármester: Ismerteti, hogy minden képviselő megkapta a következő évi intézmény-felújítási tervet, ezért arra szeretne kérni mindenkit, hogy tanulmányozzák át. Hangsúlyozza, hogy ez még csak terv. Amennyiben szükséges, akkor intézmény bejárást is tartanak az ügyben, kéri, hogy ezt jelezzék felé a képviselők.

 

Stift Nándor képviselő: Köszönetet mond Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrnak és a Városépítési Iroda munkatársainak, hogy elkészült a Patkó u. 9. előtti játszótér rámpája.

Az AGIP kút Balaton felé menő szakaszán baloldalon min. 30 cm mély kátyú van és mögötte még 2-3 kátyú. Tegnap már beszélt a Közterületi Osztályvezetővel, és reméli, hogy hamar megoldódik a kérdés, mert ha valaki ott nagy ívben veszi a kanyart, akkor biztosan kitörik a kereke. A Kossuth Lajos utcával kapcsolatban is kapott kátyúkra vonatkozó jelzéseket. Azt kéri, hogy mivel lassan itt a tél, az egész városra nézzék át a területet, és a kirívó dolgokat próbálják meg orvosolni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a terület a fizetőssé tett autópályához tartozik, ezért az Önkormányzat csak jelezni tudja a problémát az állami közút kezelője felé, amit sokadszorra, újra és újra meg fog tenni.

 

Hauser Péter képviselő: A Farkasréti úton a Vízművek végzett munkálatokat kisebb-nagyobb zökkenőkkel. Ő járja a területet és folyamatos tájékoztatást fog adni az Ügyosztályvezető Úrnak. Az a kérése, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a Vízművek illetékeseivel, hogy a kisebb-nagyobb hiányosságokat azonnal jelezhessék feléjük.

Köszönetet mond a Gyöngy utca felújítása kapcsán. Beszélt a lakókkal, akik azt mondták, hogy ilyen rugalmas kivitelezővel ritkán lehet találkozni, aki jól végzi a munkáját és a lakók igényeit is figyelembe veszi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mivel több napirend előtti hozzászóló nincs, rátér a két Képviselő-testületi ülés között eltelt időszak ismertetésére.

Szeptember 23-án volt az előző testületi ülés, amelyen egy ingatlannal kapcsolatos előterjesztésnél az ingatlan felszámolója vagy hitelezője részéről olyan felszólalás fogalmazódott meg, hogy az a terület, amely a Herman iskolával szemben van és pillanatnyilag nincsen hasznosítva, a Komáromi utca – Bleyer utca által érintett terület; szóval ezzel kapcsolatban olyan felvetés történt, hogy menekültek átmeneti elhelyezésére szolgáló területet kívánnának itt esetlegesen létrehozni. Majd az ülést követően erre vonatkozóan egy üzenetet is kapott Alpolgármester Úr, hogy november 1-től ilyen célra akkor bérbe is adják a területet. Ezen mindannyian megdöbbentek. Ezzel kapcsolatban is mindenféle valótlan állítások fogalmazódtak meg, még az országgyűlési képviselőjük részéről is.

Ő azonban ez ügyben a Kormányhivatal vezetőjéhez fordult. Csak a mai testületi ülés reggelén kapott kérdésére választ faxon, ebben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Kormányhivatal a médián keresztül már közzé tett egy állásfoglalást erre vonatkozóan, de most levélben is megerősítette a Kormányhivatal, hogy ilyen elképzelése nem volt és nem is tervez ilyet. Így az a cég, aki ennek az ellenkezőjét állította, az nem mondott igazat, amit, majd ha tárgyalásokra kerül sor, akkor figyelembe fognak venni.

Szeptember 24-én a Felvidéken, mai Szlovákia területén található testvér településen, Kisújfaluban voltak. A meghívás közös testületi ülésre szólt, sajnos a jobb oldal részéről senki nem vett részt ezen. Az alpolgármesterekkel és a többi képviselővel vettek részt ezen a rendezvényen, amelyen áttekintették a múltbeli együttműködés tapasztalatait és a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.

Szeptember 26-án Empátia Nap volt a Jókai Mór Művelődési Központban.

Szeptember 29-én Polgármester Úrnál járt Kovács Imre a Hadisír Gondozó Népi Szövetség megbízottja, abból az okból, hogy Marcus Merks a Németországban hasonló tevékenységet ellátó szövetség elnöke, elismerve Budaörs város ezen a téren példamutató munkáját, meghívta a 70 éves évfordulónak a német Bundestag épületében megrendezésre kerülő rendezvényére. A több évtizedes együttműködésre tekintettel ezen a rendezvényen, Kovács Imrével közösen, részt fog venni.

Ugyanezen a napon tették le az Árpád utcai iskola alapkövét.

Szeptember 30-án Esély Társulás ülést tartottak. Ezzel kapcsolatosan lesz ma napirendi pont, mert olyan módon változnak meg a szociális ellátással kapcsolatos szabályok, hogy a hatósági feladatokat elveszik attól a településtől, ahol az érintett ügy felmerül, és ahol kezelni kellene a helyzetet. Ez döbbenetesen szakmaiatlan és káros, de meg fogják keresni azokat a megoldásokat, Esély Társulási szinten is, amellyel a Budaörsön ellátandókat ugyanolyan hatékonyan lehet kezelni, mint eddig is tették ezt itt a városban.

Ezen a napon nyílt meg a csomagolóanyag-mentes bolt is „No pack” néven.

Október 01-én a Városházán Prevenciós Szakmai Napot tartottak, és az Ifjúság Világnapját.

Október 03-án volt a Fut az Örs, ami nagyon sikeres volt idén is. Köszönet a Kesjár iskolának a szervezésért.

Október 05-én került sor a Régió Art kiállítására a Városháza Aulájában.

Október 06-án a Nyugdíjas Ház alapkövét tették le.

Október 07-én a Herman iskolában a Francia Kulturális Intézet részvételével egy rendezvényre került sor, ahol a diákok átvehették az ajándékba kapott francia nyelvű könyveket.

Ugyanezen a napon közmeghallgatás volt a Városházán.

Október 09-én megnyílt a Fábián Opel szalon Budaörsön.

Október 13-án egyeztettek az Erste Bank Hungary Zrt-vel, – nem biztos benne, hogy tulajdonosnak lehet-e nevezni vagy hitelezőnek. A cél az, hogy azt a meglehetősen elképesztő és szánalmas jegyzőkönyvet, amely a kormányhivatal bányakapitányság utódját jelentő szervezete részéről úgy fogalmaz, hogy távolról iszapos agyagnak tűnik, ami ott van, és ezzel kapcsolatban von le következtetéseket, miközben megállapítja, hogy az a környezetben semmiféle kárt nem okoz. Utalt már rá korábban, hogy egyesek szerint az a probléma, hogy lecsökkent a talajvízszint, ami ostobaság. Ennél már csak az a szörnyűbb, amit az említett szakmai anyag tartalmaz. A Fidesz tartott ott egy sajtótájékoztatót, ahol megint mindenféle furcsaság fogalmazódott meg. Véleménye szerint a műszaki egyetem másodévén nem jutott volna túl geodéziából vagy talajmechanikából az a hallgató, aki olyanokat ír le, ami a tárgyi szakmai anyagban szerepel. Azt pedig már nem is minősítené, hogy ez alapján a kormányhivatal milyen határozatokat hoz. Ő és az egész hivatal abban érdekelt, hogy ezt a területet – amit már benőtt a növényzet, így formailag is kizárt, hogy ott bármiféle talajmozgás megvalósuljon – minél előbb hasznosítsák és beépítsék, hogy ez a tájseb eltűnjön. De a lehető legnagyobb hiba az lenne, – ezt neki kötelezettsége elmondani, mivel ezzel kapcsolatban semmi nem hangzott el napirend előtt – ha ezt a területet visszatöltenék. Ez több tíz- vagy százezer m3 földet jelent, amiről nem lehet tudni, hogy mennyi idő alatt konszolidálódna, és így hosszú időre – évekre vagy évtizedekre – akadályozná azt meg, hogy az a terület bármilyen szinten hasznosítható legyen. Aki ezért bármilyen lépést tesz, az a város érdekei ellen tesz, mégpedig nagyon rosszat. A városnak az az alapvető érdeke, hogy valamilyen módon, ez a terület az eredeti célokhoz közel hasznosuljon. Az az egymilliárd forintos befektetés, amely szervizútban, felszíni víz problémák megoldásában, szennyvíz átemelőben, infrastuktúrában megvalósult, azzal kapcsolatban fel se merülhessen az, hogy az önkormányzatnak valamilyen kártérítést kelljen fizetni. Mivel felelőtlenül ostobaságokat mondani sajtótájékoztatókon, illetve megpróbálni rossz színben feltüntetni az önkormányzatot lehet, de a város érdekeit képviselni viszont kötelessége mind a hivatal munkatársainak, mind pedig a képviselőknek.

Október 17-én konferencia volt a városháza tanácstermében, melyen Kálóczi Imre vett részt, 1945 és Budaörs összefüggéseit vizsgálta a konferencia. A Fehér bot napja volt ugyan ezen a napon és a Budapest Bár adott jótékonysági koncertet a BULÁKE szervezésében.

Október 18-ra esett az egyik legrégebben – a rendszerváltás környékén – Budaörsre telepedett cégnek, a Lagermax-nak a 25 éves évfordulós rendezvénye.

Október 19-én a Zichy majorban egy kiállítást tekintettek meg.

Október 20-án Magyarkanizsán, Vajdaságban, a „Kanizsa napja” elnevezésű rendezvényen vett részt a két alpolgármester úrral, ahol felmerültek a két települést érintő, illetve egyéb kérdések is. Szép prezentációban mutatták be, hogy hogyan kezelték ott a menekültválságot, hiszen erre a környékre nagyon erős nyomás nehezedett ezzel kapcsolatban. Nem sok segítséget kaptak a kormányzattól, szinte mindent önerőből kellett megoldaniuk, iszonyú sok pénzükbe került és sok kár keletkezett. De elmondták, hogy a város főterén – ahol hosszú ideig tartózkodtak a menekültek – egészen elképesztően pozitív összefogással hogyan segítették az ott élők átvészelni a menekülteknek ezt az időszakot. Megrázó volt ezt is látni.

Október 21-én kezdődött az immár negyedik animációs filmfesztivál Budaörsön. Nyugodtan lehet mondani, hogy Budaörs már az animáció fővárosa, egy nagyon sikeres fesztiválon vannak túl.

Október 22-én a VIVART ünnepi koncertet tartott a városházán.

Október 23-án tartották az 1956-os emlékműnél a városi megemlékezést.

Október 24-én a BSC karate versenye volt a sportcsarnokban. Illetve a Primanimának este a záró, díjátadó rendezvénye.

Október 26-án a Virágos Budaörsért díjátadójára került sor.

Október 28-án ESÉLY Szociális Társulási Tanácsi ülést tartottak délelőtt. Este a Szertár kávézóban Somogyi Ferenc képzőművész kiállításának a megnyitója volt.

Október 30-án zenés koncerttel ünnepelték a 25 éves önkormányzatiságot, melyen minden jelenlegi és – a rendszerváltás után – volt képviselőnek emléklapot adott át.

 

Két dolgot kell még megemlítenie. November 1-i dátummal Löfler Dávid képviselő úr közérdekű adatigénylésért fordult a hivatalhoz, erre a választ hamarosan meg fogja kapni, ezzel kapcsolatban nem lesz nehéz helyzetben a hivatal. Az adatigénylési kérelemben – melyben jegyző úrhoz fordul – az szerepel, hogy: „kéri az azzal kapcsolatos adatszolgáltatást, hogy Andor Mihály szerződésben vagy bármilyen munkaviszonyban volt-e vagy van-e Budaörs Város Önkormányzatával”.

Amikor erről tudomást szerzett, elgondolkodott, hogy ez biztos azért van, mert „A”-val kezdődik Andor Mihály neve, és mostantól kezdve az összes magyar állampolgár vonatkozásában, – de lehet, hogy ezt majd bővítik – névsor szerint ilyen jellegű kérdéssel fognak fordulni jegyző úrhoz. Ma már Löfler képviselő úr jóindulatú megjegyzéséből – Simándi Szelimmel kapcsolatban – kaptak egy kis ízelítőt. Megértette, hogy miről van szó, egy évvel ezelőtt a Facebookon megjelent a HVG oldalán egy írás Andor Mihálytól, amely arról szól, hogy bárcsak Magyarország olyan lenne, mint Budaörs, és egyéb, hasonlóan pozitív dolgokat mond a városról. Képviselő úr vélhetően azt gondolja – kérdése alapján -, hogy úgy működik a Budaörsi Önkormányzat is, mint a kormányzat a Századvéggel, hogy milliárdokat töm bele és ezért dicsőítik a nagy tetteket. Budaörs nem ilyen, Andor Mihállyal semmiféle szerződésük nem volt. Úgy tudja, hogy Andor Mihály törökbálinti lakos, és nem kell azért fizetni senkinek Budaörsön és környékén, hogy észrevegye, hogy Budaörs egy fejlett település. Egészen elképesztő dolognak tartja ezt.

 

A másik, amiről jegyző úr már szót ejtett, egy hétfőre eső, szintén FIDESZ-es sajtótájékoztató, mely – véleménye szerint – a városért végzett munkának egy ismételt, nagyon pozitív megnyilvánulása lehet. Erről tájékoztatott az egyik helyi internetes lap, ezt nem kívánja nevesíteni, mert egy bizonyos szint alatt az ember nem vesz a szájára neveket. Budai Mátyás lapjáról van szó, mely jeleskedik abban, hogy bizonyos dolgokat eltorzítva vagy valótlanságokat közvetítve folyamatosan próbál a hivatalnak, a képviselőknek illetve neki keresztbe tenni. Ezen a sajtótájékoztatón valótlan állítások hangzottak el. Ezért most szeretné elmondani mindenkinek, hogy nem igaz az, hogy az előző képviselő-testületi ülés vezetésével kapcsolatos, szabálysértésre vonatkozó bármiféle törvényességi észrevételt kapott volna. A törvény világosan előírja azt, hogy a kormányhivatal vezetőjének – amennyiben törvénytelen eljárást észlel – a polgármester felé a törvénysértést jeleznie kell. Ilyenről nem volt szó. Az hogy ki, milyen megrendelésre vagy tévedésből miket ír le ilyen ügyekkel kapcsolatban a Fidesz kérésére, – az egy másik kérdés. Szomorú az, hogy ma Magyarországon itt tartanak, de ő ezt tudomásul veszi, és ebből nem nehéz levonni a következtetéseket. Arra szeretné megkérni a Fidesz frakciót, ismételten és sokadszorra, hogy sokkal jobb lenne, ha egy normális együttműködést próbálnának kialakítani egymással. Mert az, hogy mit olvas azzal kapcsolatban – ez szintén az elmúlt időszakra esik – hogy a Fidesz-KDNP milyen „bűnök” miatt – és a bűnöket értsék idézőjelben – igyekszik kizárni Kálóczi Imrét, aki az előző időszakban a Fidesz-KDNP frakciójának a vezetője volt, akinek akkor is volt egy nagy hibája: akkor is a városért akart együttműködni és nem személyeskedett soha. Ezért volt az, hogy a választási időszakban azt mondta, hogy – bármilyen eredmény is lesz – mindenképpen szeretné az együttműködést nem csak deklarálni, hanem meg is valósítani úgy, hogy a jobboldal részéről is jelöl alpolgármestert. Kálóczi Imre ezt elfogadta és tisztességesen végzi a városért a munkát. Soha nem politizálnak, egészen más a közös céljuk: az, hogy a város fejlődjön. Az, hogy ezért Kálóczi Imrét azzal büntetik, hogy eltávolítják őt ezekből a szervezetekből, véleménye szerint az egy üzenet az ő személyének, hogy a jobboldal nem akar együttműködni, ezt tudomásul veszi. Azt is tudomásul veszi, hogy a jobboldal hetente tart valótlan állításokkal sajtótájékoztatót. De továbbra is nyitott a lehetőség, hogy tisztességesen működjenek együtt, de ez két félen áll. Ő maga, és a képviselői erre nyitottak, véleménye szerint Kálóczi Imre is. Fontolja ezt meg a jobboldal! Lehet azt is csinálni, hogy éveken keresztül folyamatosan személyeskednek és valótlanságokkal próbálják lejáratni őket, nyilván ennek megfelelően tudnak ők is reagálni, de a várossal fognak foglalkozni, nem ezekkel az állításokkal.

 

Napirend előtti hozzászólások végére értek ezzel. A napirend tárgyalása előtt következnek az interpellációk. Az első Gáspár Bélától érkezett, mely „A közvilágítás hibáinak elhárítása” címet viseli, a címzettje Stifft Nándor a TFVB elnöke.

 

Interpelláció: „A közvilágítás hibáinak elhárítása”:

(A jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönt mindenkit. Tisztelt Elnök Úr! Budaörsön az utóbbi időkben gyakoriak a közvilágítással kapcsolatos panaszok. Ez talán betudható a rendszer fejlesztésének, a lámpatestek cseréjének, ugyanakkor, már a bejelentett hibák elhárítása nagyon lassan történik. Bizonyos esetekben akár heteket is vehet igénybe. Gondol itt a Templom tér utáni meredek, kanyargós útszakaszra, az Őszibarack utcára vagy a lakótelepi utcákra. Sorolhatná még a többi, lakosok által bejelentett utcákat. Felmerülhet a kérdés, hogy mi okozza a közvilágítás hibái elhárításának ilyen hosszú idejét? Korábbi ülésen elhangzott, hogy a tárgyalások folynak a szolgáltatóval. Sikerült-e megoldást találni erre? A karbantartást végző szolgáltató szerződése emiatt felülvizsgálható-e?

 

Válasz:

 

Stifft Nándor képviselő és, mint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Gáspár Béla Fiszed-KDNP képviselő az elhangzott interpellációt nyújtotta be az előző nap folyamán. Nem mondja, hogy nem tudott felkészülni rá, mert fel tudott készülni. Illetve, az SZMSZ erre lehetőséget ad, mely szerint az ülést megelőző 24 órával erre nyílik lehetőség. Az elmúlt testületi üléseken több képviselő is elmondta, hogy gondok, problémák vannak e tekintetben, amire a hivatal elmondta a válaszát. Szeretné megkérni Gáspár Bélát, hogy segítsen abban, hogy ha egy olyan szolgáltatóval van probléma, ami az állam tulajdona, akkor járjon közbe, hogy ezek a folyamatok egy picit meggyorsuljanak. A másik dolog, hogy nem ő áll operatív módon kapcsolatban a szolgáltatóval vagy a karbantartóval, hanem a hivatal, így nem szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez úgy van jól, ahogy van, hogy a hivatal van kapcsolatban a szolgáltatóval, így szeretné a hivatal képviselőjét, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető urat megkérni, hogy adja meg a tájékoztatást a kérdésben.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Ahogy képviselő úr mondta, 2014-ben döntött a képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítéséről, közel fél év alatt több, mint 3800 lámpatest cseréjére került sor, LED lámpatestek cseréjére. A végső átadás, üzembe helyezés 2015. júliusában történt meg, azóta üzemel a város teljes területén a LED-es közvilágítás. Kigyűjtötték, hogy milyen hibabejelentések érkeztek 2015. júliustól. 23 db lakossági bejelentés érkezett, 63 db jelzéssel élt az önkormányzat a szolgáltató felé bejelentett hibaként. El szeretné mondani, hogy nem mindenki előtt világos, hogy két rendszerről és két tulajdonosról van szó. A földben lévő kábelek és a lámpaoszlopok az ELMŰ tulajdonában vannak, és az ELMŰ üzemelteti őket. A LED-es lámpatestek pedig az Enerin Kft. tulajdonai, aki közbeszerzési eljárás során nyerte meg ezt a lehetőséget. Tehát, amikor a lámpatestben jelentkezik a hiba, akkor az Enerin Kft. kötelessége a hiba kijavítása, egyrészt, még garanciában is, másrészt, üzemeltetési feladatként is, a szerződés alapján a hiba kijavítására 48 óra áll rendelkezésre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ilyen volt már?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Volt már ilyen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megcsinálták 48 órán belül?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Igen. Minden esetben kapnak visszajelzéseket erről, ezt iratokkal is alá tudja támasztani, ha képviselő urat tételesen is érdekli. Bejelentik a hibát, majd amikor elhárítják, azt elektronikus úton visszajelzik a hivatalnak, ez egy folyamat. A másik típusú hiba viszont sokkal problémásabb. Amikor egy hosszú lámpasor nem ég, az egyértelmű, hogy rendszer hiba, és nem egy lámpának vagy egy égőnek a hibája. Ennek kijavítása az ELMŰ feladata, a hivatalnak erre nincs lehetősége. Tehát, ha egy szakaszon egy biztosítékot lever egy zárlat miatt, az ELMŰ lakattal zárja el a biztosító szekrényét, ehhez nem tudnak hozzájutni és kénytelenek az ELMŰ felé bejelenteni. Itt már problémát jelent az, hogy nem minden esetben tudják 48 órán belül elhárítani a hibát. Viszont, az ELMŰ-vel a hivatalnak ilyen típusú szerződéses kapcsolata nincs. Alpolgármester úrral felvették a kapcsolatot az ELMŰ vezetésével, akik egy tárgyalássorozat folytán ígéretet tettek, hogy megpróbálják lerövidíteni azt az időszakot, ami a hibajavításhoz szükséges, de kulcsot nem adnak a kapcsoló szekrényekhez sem az önkormányzatnak, sem az Enerin Kft-nek. Tehát, a hibabejelentéseket és a hibákat ketté kell választani. Arra törekszenek, hogy minél rövidebb legyen az az időszak, amikor nem ég a közvilágítás, és arra kér mindenkit, hogy a www.budaors.hu honlapon szerepel egy közvilágítás hibabejelentő link, ahol be lehet jelenteni – akár telefonon – egy Kovika nevű cégnél – ez a közvilágítás hibaelhárítási részlege – be lehet jelenteni telefonon, e-mailben a hibát és elvileg 48 órán belül ki is kell javítaniuk. A hivatal azon lesz, hogy az Enerin Kft. a szerződéses kötelezettségének eleget tegyen. Nem a kötbér beszedése a lényeg, – a szerződés lehetőséget ad kötbér érvényesítésére is, természetesen élnek ezzel a lehetőséggel, ha nem végzi el a feladatát – hanem azt szeretnék, ha eleget tenne a feladatának és minél kevesebb lenne a hiba. Sajnos, egy új rendszer bevezetése esetén az átlagosnál nagyobb a meghibásodások száma.

 

Gáspár Béla képviselő: Köszöni és elfogadja a választ. A kulcskérdés megoldódott, hogy nehéz a kulcsot megtalálni, de bízik benne, hogy valamikor erre is lesz megoldás. Elfogadja a választ és kéri Lőrincz Mihálytól, hogy azt írásban is küldje meg neki.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az SZMSZ azt tartalmazza, hogy abban az esetben, ha a képviselő az interpellációra adott választ elfogadja, akkor nem kell erről szavazni, a válasz elhangzott, a jegyzőkönyv képviselő úr rendelkezésére fog állni, abban szerepelni fog írásban.

 

A másik interpelláció:

Löfler Dávid: „15%-os költségvetési megszorítás az óvodai intézményekben„ (a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

címet viseli, de ez nem interpelláció – és jegyző úr törvényességi észrevételt tett erre vonatkozóan -, ez világos, hogy ez nem meríti ki az interpelláció kritériumát, de más probléma is van vele. De nem szeretne ezzel kapcsolatban megint viták kereszttüzében lenni, majd később, alaptalan állításokkal kapcsolatban magyarázkodni. Így, szeretné kellő eleganciával megadni a lehetőséget, ha nem is az interpellációra, de hogy a kérdését feltehesse képviselő úr.

 

 

Kérdések:

 

Löfler Dávid képviselő: Nehéz megszólalnia polgármester úr bevezetője után, amire nem is adhatnak választ, de köszöni szépen, elegáns volt, hogy megkaphatta a szót. Nagyon röviden feltenné, akkor ez nem interpelláció, hanem egy szóbeli kérdés. A jegyző úrral való egyeztetésen és a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy zajlanak már az intézményi egyeztetések. Ezeken az egyeztetéseken a hivatal 15%-os megszorítást kér az óvodai intézményvezetőktől. Feltette azt a kérdést, hogy milyen testületi döntés vagy kinek a döntése alapján kér a hivatal 15%-os megszorítást az óvodai intézményektől. Erre szeretne választ kérni, mert nem emlékszik olyan döntésre, hogy úgy határoztak volna, hogy szeretnék, hogy jövőre 15%-kal kevesebb lenne az óvodák támogatása. Erre kér választ, és szeretné, ha az óvodák eredeti igényei, a megszorítás előtti igényei is bemennének a képviselő-testület elé, amikor erről dönthetnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután az eredendő megszólíttatás ebben az esetben Bakó Krisztinához szólt, megkérdezi, hogy kíván-e képviselő asszony ezzel kapcsolatban észrevételt tenni?

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Nem szeretné elvenni senkinek a kenyerét, de meg lett szólítva és nagyon izgalmas, új helyzetnek tartja, hogy Löfler Dávid képviselő úr figyelmének fókuszába kerülhetett. Annyit szeretne csak kérni, ha legközelebb hivatalos iratban szólítja meg őt a képviselő úr, akkor – egyébként a névtáblájára is ki van írva – hogy a hivatalos neve „dr”-ral kezdődik, ez legközelebb legyen rajta. Egyébként, azt nyilván el fogják mondani, hogy miért tévedés, hogy őt szólították meg, azt sem érti, de utána lehet olvasni az SZMSZ-ben, hogy a téma melyik bizottság hatásköre és kit miről lehet megkérdezni. Javasolná forgatni az SZMSZ-t, ő maga szokta, preparálva van. Ha esetleg ők is nézegetnék, akkor könnyebb dolguk lenne és nem kéne vitatkozni eljárási kérdéseken.

 

 1. Bocsi István jegyző: Egy segítő szakmai tájékoztatást szeretne adni ő is.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem mindenki tudja, hogy miért nevetnek, de elnézést kér érte.

 

 1. Bocsi István jegyző: Biztos abban, hogy sikerült elolvasni a feljegyzést, amit írt, ennél egyszerűbb a kérdés és nem gondolja, hogy ilyen (majdnem azt mondta, hogy rémhíreket) kell megfogalmazni, mert nem erről van szó. Az államháztartásról szóló törvény a jegyző kötelezettségévé teszi azt, hogy a költségvetést előkészítse, és az előkészítés után a polgármester úrnak odaadja, aki azt majd a saját javaslataival kiegészítve a testület elé terjeszti. Minden évben, amióta önkormányzat van, de véleménye szerint a tanácsnál is és minden érintett szervnél ez az az időszak, amikor a költségvetés készül. Ahogy azt az előbb már elmondta, ennek a készítése az államháztartásról szóló törvény megfelelő szakasza alapján a jegyző, tehát az ő kötelezettsége. Ebben az időszakban rettenetesen sok tervezési feladat van, és tervezési szám készül. Nagyon sok variáció elkészül azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat költségvetése hogyan nézzen ki, mi lesz a javaslat. Ebben van olyan is, ami mínusz 15%-ot, van ami mínusz 30%-ot tartalmaz, de olyan is van, ami plusz 15%-ot és van ami plusz 30%-ot tartalmaz, a milliárdok a tervezés folyamán jönnek-mennek. De az a jó hír ebben a képviselők számára, hogy nem kell ezt igazából tudniuk, hiszen nekik nem ez a szakmájuk. Ez a szakmai előkészítés az ő feladata. Ez a szakmai előkészítés folyik, senki nem rendelte el az intézményeknek, hogy az lesz a költségvetésük, hogy -15%, hanem sok-sok variáció készül. Valóban, olyan is készül, ami negatív, olyan is készül, ami pozitív. Majd, amikor látják a bevételeiket és a kiadásaikat, akkor mindenki meg fogja kapni azt a variációt, amit a jogszabályok szerint meg kell kapnia. Ezeken a költségvetési egyeztetéseken szerencsére egyetlen képviselő sem vesz részt, sem az egyik oldalról, sem a másik oldalról. Nagyon nagy előremozdulás véleménye szerint az, hogy abszolút szakmai vonalon megy a dolog. Az a példa jutott eszébe, hogy szakmailag egyetlen képviselő sem megy oda az óvónőhöz, ül le mellé és mondja azt, hogy végignézi, hogy hogyan neveli a gyereket. Az óvodákba a gyerekeket nevelik, a polgármesteri hivatalban sok minden mást, pl. a költségvetést pátyolgatják. Az óvónő mellé sem ül oda a képviselő, hogy rendesen tartja-e a foglalkozást. Így, ezeken a szakmai megbeszéléseken sem, mert mi értelme lenne. Nagyjából ez folyik, véleménye szerint, amikor ennek a folyamatnak vége van, akkor természetesen, minden képviselő a jogszabályok szerinti minden információt meg fog kapni, hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Lezárták a napirend előttieket. Napirendeknél nyilvánvalóan látszani fog, hogy nem csak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nem árt, egy év után azért bizonyos információkat egy-egy képviselőnek megtanulnia vagy utána járnia. Véleménye szerint jegyző úr bárkinek szívesen elmondja, hogy milyen hatáskörök, milyen feladatok és jogosítványok kinél és hogyan vannak jelen. Így elkerülhető lenne, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek. Császárné Kollár Tímea ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem biztos, hogy ügyrendi kérdést kellett volna jeleznie, de ez most ki fog derülni. Mivel interpelláció ebben a testületben még nem fordult elő, ha jól gondolja, ez az első kettő, ezért szeretné megkérdezni…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: pontosít: egy interpelláció, a második nem interpelláció volt, jegyző úr elmondta, hogy az tévedés.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Véleménye szerint most nem ez a lényeg, a kérdésének végképp nem ez a lényege. Ilyenkor azon kívül, hogy tudomásul veszik a választ, van-e bármi másra lehetőségük? Ezt nem maga miatt kérdezi, hanem a televízió nézők felé is, mivel ilyen még nem volt. Lehet-e hozzászólni? Szerinte sem, de akkor mondják ezt ki, hogy nem azért nem történnek hozzászólások… Érthető most már, hogy mire akar kilyukadni? Nem azért nem történnek hozzászólások, mert nincs véleményük az elhangzottakról, hanem azért, mert ez a műfaj ezt nem teszi lehetővé. Ezt szeretné a televízió nézők számára nyilvánvalóvá tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ezt érti, de hozzáteszi, hogy a napirend előtti kérdéseknél sem lehet vitát nyitni, azt is tartalmazza az SZMSZ, szóval egy mellette, egy ellene, bár nem szokta ezt szigorúan szabályozni. Lehet, hogy majd egyszer ezért is meg lesz feddve, hogy túl lazán kezeli ezt a dolgot. Igyekszik udvarias lenni, nem mindig sikerül ez, és van, amikor ezzel kapcsolatban szigorúbbnak kellene lenni. Az interpellálásnál valóban, a szabály az az, hogy az interpelláló ismerteti az interpellációt, az interpellált erre válaszol, a viszontválasz kapcsán tud az interpelláló erre észrevételt tenni és vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Ha elfogadja, akkor a dolog a lovagiasság szabályai szerint lezárult, ha nem fogadja el, akkor megnyílik az a lehetőség, hogy írásban és bizottság elé kerülve ezt a kérdést megtárgyalja a képviselő-testület azon szerve, amelyre ez tartozik. De valóban, vitát nyitni róla nem lehet, más nem tud hozzászólni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Így nyilvánvaló a televízió nézők számára is, hogy mi ez a műfaj.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003.(IX.08.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, amelyet az illetékes bizottságok megtárgyaltak, és azt valamennyi egyhangú szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló

31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004.(XII.01.) ÖKT. rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jogszabályi változás miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. A két Bizottság – TFVB és Ügyrendi Bizottság – egyhangú szavazattal támogatták. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

29/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló

68/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben az esetben rendeletalkotás és határozathozatal is szükséges. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző, illetve az Ügyrendi Bizottság egyhangú igen szavazatokkal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

30/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló

45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, amely az óvodapedagógusi – 2015. december hónapra – megillető pótlékok biztosítására vonatkozik. A javaslatot a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

306/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok biztosítása (2015. december hónapra)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) számú rendelet módosításához kapcsolódó decemberi pótlékok biztosításához szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

 

Intézmény Engedélyezett álláshelyek száma december hónap pótlékkerete*

(a magasabb vezetők pótlékát a szeptemberben megállapított mértékben tartalmazzák)

december hónap pótlékkerete *

 

kerekítve

pedagógus magasabb vezető
Budaörsi Csicsergő Óvoda 18 2 431 986 Ft 432 000 Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda 17 1 349 019 Ft 349 000 Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 15 2 361 655 Ft 362 000 Ft
Holdfény Utcai Óvoda 11,5 2 332 011 Ft 332 000 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda 9,5 2 305 213 Ft 305 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda 9,75 2 261 464 Ft 261 000 Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda 13 2 360 355 Ft 360 000 Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda 10 2 228 129 Ft 228 000 Ft
Budaörsi Vackor Óvoda 19,5 2 289 443 Ft 289 000 Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 12 2 335 312 Ft 335 000 Ft

* A december 1-jén üres álláshelyre eső keretösszeg nem osztható fel.

 (Számítási mód: keret – magasabb vezetők pótléka/pedagógusálláshely)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2015 decemberi pótlékokhoz az 1. pont szerint szükséges fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe terveztesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

 

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tegnap éjszaka volt egy érdekes olvasmánya, a már korábban említett és meg nem nevezendő Budai Mátyás által jegyzett honlap, előre leírta azt, hogy mit tartalmaz és értelmezte is azt, hogy mi szerepel ebben a javaslatban. Természetesen megint csak nem sikerült megérteniük azt, ami itt szerepel, tehát csak innen üzeni Budai Mátyásnak, hogy az általa feltett kérdésre a válasza az, hogy: Nem jól érti, bárki nyújthat be bármilyen előterjesztést! Sajnálatos, ha valakinek ilyen szintű értelmezési problémái vannak, aki közben önkormányzati ügyekkel próbál foglalkozni, de egyáltalán nem lepi meg.

 

Sokolowski Márk képviselő: „Szokolowszki” Márk csak a pontosítás kedvéért mondja, hogy ahogy eddig is nevezte őt a polgármester.

Nagy tisztelettel köszönt mindenkit, a kedves tévénézőket és a jelenlévőket!

Az SzMSz módosítással kapcsolatban ugyan az Ügyrendi Bizottságon is tett már fel kérdéseket, azonban ő úgy gondolja – és belemenne akár részletekbe is, ha erre szükség van –, hogy a sürgősségi előterjesztésekre vonatkozó módosítások, azaz nem a teljes körű, de a rendelettervezetet, illetve a költségvetést érintő, az önkormányzati költségvetési rendeletében megjelenő kiadások módosításával, kiadási előirányzatok közti átcsoportosítással járó sürgősségi előterjesztést, képviselő nem fog tudni előterjeszteni a módosítással kapcsolatban, vagyis a módosítás értelmében. A polgármesternek természetesen erre lesz jogosultsága.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri Sokolowski Márk képviselőtől, fejtse ki, hogy ezt hol olvassa?

 

Sokolowski Márk képviselő: Kérdezi: felolvassa-e a teljeset?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt szeretné tudni, hogy miből következtet arra Sokolowski Márk képviselő úr, ami nincs?

 

Sokolowski Márk képviselő: A módosításból.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: De az, nem ezt tartalmazza!

 

Sokolowski Márk képviselő: Ezek szerint értelmezési ellentét van közöttük, köszöni, de azért befejezné még a mondatát! A következő pontja a módosításnak az, hogy mostantól kezdve, bizottsági elnök, a bizottsági ülésre visszakérhet nem csak előterjesztéseket, hanem módosító javaslatokat is. Köszöni a helyreigazítást, ami a módosító javaslatot érinti, ugyanis az előző testületi üléseken pont ebből volt vita közöttük, ami miatt el is vette tőle a szót polgármester úr. Nagyon örül, hogy megszívlelte az ott elhangzottakat és ezt a módosító javaslatot terjesztette elő. Ugyanakkor ezzel sem tudnak teljesen egyetérteni, mert módosító javaslatot eddig is lehetett a testületi ülés előtti nap délig benyújtani. Ezután természetesen a bizottsági elnök visszatudja kérni ezeket bizottsági ülésre, ami azt jelenti, hogy némileg csúszni fognak egyes döntések ebben a kérdésben.

A következő felvetése az, hogy nem gondolja, hogy elegáns volt polgármester úrtól az, hogy akkor kezdte el mocskolni a frakciót, illetve a Kormányt, amikor nem volt lehetőségük hozzászólásra. Ezért most csak egy-két mondatban reagálna. Először is, nem is tudta, hogy ennyi gyűlölet egy mondatba belefér. Ezt komolyan mondja polgármester úrnak. A többire nem szeretne reagálni, mert nem akarja az időt elvenni, mert így is már régóta ülnek és még sok napirendi pont van előttük, úgyhogy a napirendi ponthoz visszatérve, ezt így nem tudják támogatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt egészen biztosan tudja, hogy a képviselő urat – Sokolowski Márk képviselő úrnak mondja –, amikor azt állítja, hogy ő törvénytelenül járt el, akkor a barátságosság és a szeretet vezérli! Abban is biztos, hogy amikor Sokolowski Márk képviselő úr sajtótájékoztatót tart arról, hogy ő nem ért még a szakmájához sem és, hogy a gödör ügyben ők elkentek ezt, azt, akkor is a szeretet és a barátság vezérli! És minden egyes alkalommal, amikor valótlant állítanak róla, akkor a szeretet és a barátság vezérli őket és, amikor ő erre azt mondja, hogy sajnos ez nem így van, akkor őt bizonyára a gyűlölet vezérli. Ő már csak egy ilyen, nem fogja a jövőben sem eltűrni azt, hogy valótlanságokat állítsanak és azt sem, hogy a várost nehéz helyzetbe hozzák olyan ügyekben, amikben megfontoltan kell dönteni és akkor maradjanak a napirendnél, mert egyébként el kellett volna, hogy vegye a szót Sokolowski Márk képviselőtől, de ő olyan gyűlölettel teli, hogy ezt nem tette meg és szeretettel hallgatta végig az állításait.

A helyzet az az, hogy természetesen a Szervezeti és Működési Szabályzatot, amikor annakidején úgy alkotta meg, az egyébként a FIDESZ-KDNP többség – még a szépreményű Nagy Tamás idejében –, hogy közölte velük, miszerint vegyék tudomásul, hogy a demokrácia a többség diktatúrája, amit ő a leghatározottabban utasít vissza és el! Akkor sem gondolta senki azt, hogy olyan szinten fogják változtatni az SzMSz-t, hogy az tényleg a Hivatalnak módot sem tud adni arra, hogy normálisan tudjon reagálni egy olyan ügyre, ahol milliárdos költségvetésről beszélnek és meg lehessen azt tenni, hogy a testületi ülés előtt déli 12 óráig, amikor már minden egyeztetés, minden bizottsági ülés lezajlott, akkor olyan módosítást tegyen be valaki, ami alapvetően változtatja meg az adott előterjesztést. Hozzá teszi, természetesen semmit nem szívlelt meg abból, amit megpróbált itt inszinuálni Sokolowski Márk képviselő úr, pusztán megpróbálták azt, amivel visszaéltek és azt, ami egyébként lehetetlenné tudja tenni mind a költségvetés kezelését – ami neki törvényi kötelezettsége –, mind a szakmai munkát úgy szabályozni, hogy az világos legyen mindenki számára, hogy a képviselő-testületi munka az felelősség és nem játék!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Jelezni, hogy nőként, bátran beszél az érzelmeiről, úgyhogy szíve minden szeretetével fordul most Sokolowski Márk képviselő úrhoz, amikor megkérdezi, hogy – bár látja a neve alapján, hogy nincs előtte ugyanaz a doktori cím, mint ami nála megvan, de azért szakmailag kíváncsi arra, hátha tud egy közelítőleg szakmai választ adni arra, hogy mégis, honnan olvasta azt ki, amit az előbb állított? Szívesen venne egy részletes indoklást!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy biztos, hogy az az újság, amiből ő kiolvasta, a forrása a cikknek, most már kiderült.

 

Löfler Dávid képviselő: Értik, hogy ez az SzMSz módosítás valószínűleg az előző testületi ülésnek köszönhető és Bakó Krisztinának – bocsánatot kér, dr. Bakó Krisztinának – a módosítói, amiket most beadott, az új SzMSz szerint nem tudnának időben fölkerülni a rendszerre. Szerinte most, hogy dr. Bakó Krisztina beadott egy módosító indítványt – nem tudja, de szerinte ez az első volt, de lehet, hogy a polgármester úr jutalma is Bakó Krisztina előterjesztése  volt – bocsánat: dr. Bakó Krisztina – és azt gondolja, hogy így már látja a képviselő asszony, hogy milyen nehéz nekik, ellenzékben lévő képviselőknek egy előterjesztést beadni időben, mert nekik a meghívó kiadása előtt, az előző nap 12 óráig le kell adniuk írásban, aláírva átvételeztetve, míg a hivatali előterjesztések, a polgármester úr előterjesztései fölkerülnek a meghívóra úgy, hogy nincs hozzá anyag. Aláírják a Bizottságok elnökei és fölkerül a rendszerre, akár az ülés előtti pár percben is. Ezért úgy gondolják, hogy ez az SzMSz leginkább őket fogja hátráltatni, de hát nyilván nekik nincsen többségük, úgyhogy majd igyekeznek előbb beadni az előterjesztéseket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tényleg csak azt nem érti, mi az akadálya annak, ha egy képviselő tudja, miszerint valamit szeretne, hogy azt a Képviselő-testület és a Bizottságok tárgyalják, hogy azt időben adja be. Ezt végképp nem érti, de biztosan az ő felfogóképességével van a baj.

 

Sokolowski Márk képviselő: Nem is tudja, hol kezdje!

 1. Bakó Krisztinának szeretné azt mondani, hogy a módosító javaslatot, egyrészt, ha elolvasta és biztos abban, hogy elolvasta, de azért felolvassa, hogy mindenki tudja, miről is van szó. Az szerepel ebben, hogy a 34. § (1) bekezdés ha alapos okkal következtetni lehet arra, hogy egy ügy tárgyalásának, illetve a döntés meghozatalának elmaradása hátrányos helyzetbe hozná az Önkormányzatot, vagy más érdekeltet és a 33. § (4) bekezdésében meghatározott határidő eltelte miatt előterjesztés benyújtására nincs mód, rendeletalkotási javaslat vagy a 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti ügy kivételével – ami azokat az ügyeket érinti, amiket ő felsorolt, tehát a költségvetést érintő ügyeket – sürgősséggel beterjesztett előterjesztést nyújthatnak be a 33. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Ebből az következik, hogy azokban az ügyekben, amit ő kifogásolt, a képviselő nem nyújthat be sürgősségi előterjesztést. Ez az egyik hozzászólása.

A másik pedig: sajnálja, hogy a szeptemberi testületi ülésen dr. Bakó Krisztina képviselő asszony, ennyire harcosan nem lóbálta az SzMSz-t, ugyanis az eljárási szabálysértés akkor megvalósult, amit a Kormányhivatal döntése, illetve a Kormányhivatal válasza – amit egyébként a jegyző úr, ha jól tudja megkapott – alátámaszt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Sokolowski Márk képviselő úr most sem mondott igazat. Ezt kategorikusan visszautasítja és akkor jegyző urat kéri, meg hogy ebben tegyen rendet, mert azt, hogy a Kormányhivatalt rángat egy párt, ez tényleg a pártállami időket idézi – elég szomorú – de nem igaz az, amit Sokolowski Márk képviselő úr állított, semmiféle törvényességi észrevételt a Hivatal nem kapott. Nem véletlenül mondta azt jegyző úr az imént, hogy szakmai segítségnyújtás keretében el fogja mondani, mert egy ilyet kapott, bár nem kért segítségnyújtást.

 

 1. Bocsi István jegyző: Amit most el fog mondani, azt nem csak Sokolowski Márk képviselő úréknak szánja, hanem mindenkinek, mert tényleg így gondolja, mert tényleg egy káosz, ami felé haladnak!

Azt mondja az Alaptörvényük 28. cikkelye, amikor a jogalkalmazásról beszél, hogy úgy alkalmazzák a jogot, hogy a józanész az benne maradjon a rendszerbe és, hogyha ezt az elemet kiveszik belőle, akkor borzalmas következményre jutnak. Vele is gyakran előfordul, amikor gondol valamit, az úgy az emberbe beleágyazódik és, akkor elindul a „vezérhangya” és nem akarja abbahagyni, megy előre és elfelejti azt, hogy az a tartalom, amiről beszélgetnek az a józan észen és a racionalitáson túlvan. Hogy miért mondja ezt? Kérve minden képviselőt, hogy tegye ezt maga elé, mert az elmúlt 3 percben, ami itt volt az szerinte ékes példája volt annak, hogy ez hova fog vezetni. Arról beszélgettek és forr a vita, hogy mi történt a szeptember 23-ai ülésen. A szeptember 23-ai ülésen volt néhány előterjesztés, amin egyetlen egy vita nem hangzott el arról, hogy tartalmilag tárgyalhatatlanok. Ha tartalmilag az előterjesztések tárgyalhatatlanok, mert mondjuk adott esetben nem voltak költségvetési források, akkor egy racionális gondolatmenet végén azt gondolja, hogy az a tartalmi része a lényeges a dolognak, hogy ezek nem tárgyalhatók. Innentől kezdve arról beszélnek, hogy bár tartalmilag nem tárgyalhatók, de formailag minden követelménynek megfelelt-e az, amikor ezt a Képviselő-testület nem tárgyalta. Ha ebbe a részbe belemennek, akkor biztos benne, hogy egy olyan szakmai vitába keverednek bele, amihez a Képviselő-testületnek nincsen semmi köze, nincsen semmi értelme. Majd fognak itt arról vitatkozni, hogy az homouszion vagy homoiuszion és a végén a nézők nem fogják tudni, hogy most A Birodalom visszavág-ot vagy Az ébredő Erő-t látják már, csak azt látják, hogy van egy óriási vita.

Mert mi történt tartalmilag és azért hozta föl itt az Alaptörvényt, ami a józanészről beszél, mert tartalmilag olyan előterjesztésekről beszélnek, amelyek teljesen vitathatatlanul tárgyalhatatlanok voltak, tehát nincs értelme erről tovább beszélni. Akkor most belemennek abba mégis – az értelmetlenségbe –, hogy beszéljenek ennek a formai kérdéseiről. Itt a sejtelmesség homályából előveszik a Kormányhivatalnak a leveleit – valóban érkezett neki címezve levél a Kormányhivataltól. Az üléssel kapcsolatban törvényességi észrevétel azonban nem érkezett sem a polgármester úrnak, sem a Képviselő-testületnek! Azt gondolja ő, hogy azért nem – és lehet, hogy ebben téved – mert ezt az eseményt a Kormányhivatal úgy ítélte meg, hogy biztos lehet rajta nagyon sokat vitatkozni, de nem éri el azt a szintet, amikor törvényességi észrevételt kéne tenni, ezért ő – mint jegyző – kapott egy levelet. Ez a levél szakmai segítségnyújtás, ez a címe. Nem azt mondta, hogy törvényességi észrevételt tesz a Képviselő-testület működésével kapcsolatban, hanem írt egy szakmai segítségnyújtásos levelet. Ennek a levélnek személy szerint ő, örül. Azért örül ennek a levélnek, mert hogyha leválasztják róla a Képviselő-testületet és a jogászok egy eljárásjogi kérdésben elkezdenek vitatkozni és ott hosszú konferenciákat tartanak, könyveket írnak, az számára, mint jogász számára rém izgalmas lesz, hogy most a polgármester úr vajon az SzMSz 257. pontja vagy 298. pontja alapján mondta-e azt, hogy ne tárgyalja ezt a Képviselő-testület, de tárgyalni, nem tárgyalták. Az, hogy ennek milyen cizellált jogi helyzetei vannak, az csak az elvakult jogászoknak az esetkörébe tartozik, de nagyon örül annak, hogy erről konzultálhat a Kormányhivatallal és, ha erről beszélnek, akkor nézzék meg, mert kénytelenek most erről beszélni, hogy mi is történ azon a testületi ülésen.

A testületi ülésen azt mondták, hogy polgármester úr feltesz valamit a képviselő-testületi ülés napirendjére. Ha figyeltek azért mondta most is az ülés elején az SzMSz-üket, vagyis polgármester úrnak több lehetősége van arra, hogy milyen módszert választ az ülés vezetési technikái közül. Az SzMSz-ük szerint kimegy egy meghívó, a meghívóban vannak napirendi pontok. A napirendi pontok alapján polgármester úr tesz egy ajánlást. Ezen ajánlás után elhangzanak itt javaslatok, például ő – jegyző úr – elmondja, hogy ez törvénytelen, Molnár képviselő úr – aki abban az időszakban nagyon fontos, hogy nem, mint képviselő szólt hozzá – azt mondja, hogy ezt ne tárgyalják, de bármilyen részről elhangozhatnak javaslatok. Polgármester úr, valamilyen módon, amit ő az ülés vezetőjeként jónak ítél, föltesz egy napirendi pont javaslatot szavazásra. Itt lehet bárkinek módosító indítványt tennie a napirendhez és azt mondani, hogy tárgyalják, avagy ne tárgyalják. Második módszer: polgármester úr fölteszi a napirendi pontot szavazásra és azután azt mondja, hogy akkor ő mégis ragaszkodik ehhez, van-e ahhoz módosító javaslat, ami ő mondott? Egyébként azért emeli ki a saját törvényességi észrevételét, hogy nehogy valaki magára vegye. Nem kötelező elfogadni azt, hogy ő törvényességi észrevételt tett és akkor nem tárgyalja a Testület. Azt is megteheti a Testület, hogy ennek ellenére tárgyalja, sőt még dönthet is benne annak ellenére, hogy neki más a véleménye, bár nyilván meg lesznek a következményei.

Menjenek vissza a mai ülés elejére, mert nagyon érdekes – már ilyen szempontból vizsgálva, hogyha azt a racionalitást, azt a józanészt bezárják egy kalitkába, akkor a mai üléssel mit kéne tenni – merül föl a kérdés? Nézzenek meg csak két napirendi pontot. Vizsgálják meg az Önkormányzati bizottsági tagoknak a választását. A bizottsági tagok megválasztásánál azt mondja a hatályos önkormányzati törvény, hogy a bizottságok létszámát a polgármester előterjesztésére lehet megváltoztatni. Jelen pillanatban nem a polgármester úr terjesztette ezt elő. Ha leválasztják a racionalitást, akkor, ha ő most azt mondja a Képviselő-testületnek, miszerint nem ezt mondja ez a törvény, ide, ebbe a törvénybe le van írva ez, ezért ő törvényességi észrevételt tesz, és az előterjesztés nem tárgyalható. Akkor ugye oda fog jutni a dolog, hogy a Képviselő-testületnek azt az értelmezést kellene, például elfogadni, hogy amennyiben a polgármester – és szerinte ebben az esetben valamennyire mégiscsak önkényesen – azt mondaná, hogy „tudjátok mit, nem terjesztem elő!”, akkor a bizottságokat soha az életbe nem lehetne megváltoztatni, azoknak az összetételét, csak akkor, ha a polgármester úr azt mondja. Biztos nem ez volt senkinek a szándéka, hogy ezt tegye az önkormányzati törvénnyel.

Nézzenek meg egy másik kérdést: azoknak a napirendi pontoknak a kérdését, amelyek kétségesek voltak. Csütörtökön ment ki a Képviselő-testületnek a meghívója. Csütörtökön nem voltak ezek a kérdéses előterjesztések olyan állapotban, hogy azok tárgyalhatóak lettek volna. Szerdán a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén az hangzott el a képviselő uraknak a részéről, hogy megfogják tenni hozzá a megfelelő módosító javaslatokat, a Pénzügyi Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy hétfőn, rendkívüli bizottsági ülés keretében ezeket megtárgyalják. De, ha formailag, eszetlenül ő azt mondta volna, hogy márpedig ez nem kerülhet fel a meghívóra, mert nincsen szabályos előterjesztés csütörtökön, akkor mindenben megtette volna azt a formállogika szerint, pengén értelmezett jogszabályt, hogy márpedig nem volt szabályos előterjesztés. De mégis azt mondta magába, hogy ennek van ennek az egész rendszernek egy ésszerűsége. Ennek a logikája azt diktálja, hogy bízzanak meg annyira egymásba, hogy ha egy képviselő azt mondja, hogy holnap beterjeszti ezt az előterjesztést, akkor kerüljön föl a meghívóra, ne küzdjön azzal, hogy sürgősségi előterjesztést kelljen készíteni és menjen tovább, a maga útján a dolog. De, ha bezárja magát ebbe a kalitkába, ahova, ha most be kell zárnia magát, akkor bezárja és bezár ez a dolog akkor, ha csak ragaszkodik a jogszabályhoz, akkor ezek az előterjesztések a meghívóra sem kerülhettek most sem föl, mint ahogy a bizottsági elnöké sem. Ha a bizottsági elnöki előterjesztéssel kapcsolatban természetesen törvényességi észrevételt fognak kapni, hogy az nem volt szabályos előterjesztés, akkor természetesen ebbe az irányba fognak elhaladni.

Térjenek vissza picit a levélhez: a levél, ami számára jött – nem tudja ezt másként elmondani – annak a neve, tárgya az, hogy szakmai segítségnyújtás. Amit ő elmondott az nagyjából alátámasztja ez a levél. A levél azt mondja – szigorúan a tartalmi résszel kapcsolatban – amire ő a legelején utalt és szeretné, hogyha mindenki próbálna visszatérni, hogy a dolognak a lényegéről beszélgessenek, ne annak a formai, cizellált kereteiről. Azt mondja a levél – szó szerint idézi –: „az előterjesztések előkészítő szakaszban maradása azt is jelenti, hogy napirendre tűzésének kérdésével a Testület megalapozott előkészítést követően döntenie kell.” (szószerinti idézet vége)

Tehát, ebbe a részbe abszolút alátámasztja ezt a részt. Azt is elmondja a levél, hogy ez a levél szakmai segítségnyújtás a Képviselő-testület és a maga részére, aláírta egyébként nem a Kormányhivatalt vezető úr, hanem dr. Danka Ferenc főosztályvezető helyettes. Azt szeretné még egyszer kérni így a vége felé, ha nem ilyen hangulatba szeretnék a következő éveket végigtölteni, akkor az Alaptörvénynek erre a józanészre való hivatkozására úgy térjenek vissza, jelenjen meg mindig előttük és a tartalmi kérdésekben próbáljanak meg előrehaladni, mert ez a formai szőrszálhasogatás ez olyan eredményre vezethet, hogy itt fogják egymást ölni. A levéllel kapcsolatban még egyszer hangsúlyozza, örül neki, az ezzel kapcsolatos szakmai konzultációt ő megpróbálja lefolytatni a Kormányhivatallal, számára nagyon érdekes lesz az, hogy jogászi szemmel, szakmailag hogyan lehet ezt a lehető legprecízebben, legfrappánsabban végigvezényelni.

Tudna még erről beszélni, de most abbahagyja és elnézésüket kéri, hogy ilyen hosszú volt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon szeretné, ha a napirendekkel foglalkoznának, de azt hiszi, legjobban az látszik, hogy hogyan tudja három képviselő elvinni a dolgokat úgy, hogy véletlenül se az érdemi ügyekkel foglalkozzanak.

Sokolowski Márk az imént szeretetről, meg gyűlöletről beszélt és bizonyára most is a szeret vezérelte, amikor vele kapcsolatban egy valótlan állítást megfogalmazott és őt pedig megint csak a gyűlölet vezérli akkor, amikor ennek kapcsán ezt határozottan igyekszik cáfolni, illetve nem is igyekszik, mert a tények magukért beszélnek. Természetesen, ha a Kormányhivatal vezetője törvénysértést állapít meg, akkor neki kötelessége törvényességi észrevételt tenni. Miután ilyet nem tett, számára az azért kérdéses, hogy ez a szakmai segítségnyújtás, amire jegyző úr azt mondta, hogy örül, ez vajon micsoda és ezt milyen kategóriába kell sorolni? De nem is ezzel szeretne igazából foglalkozni, mert látható – és egyáltalán nem szeretné bántani azt az ügyintézőt, aki a főosztályvezető aláírása előtt előkészítette ezt az anyagot – és mert ebből a levélből számára csak az nem derült ki, hogy tudatában volt-e, aki ezt a szakmai segítségnyújtást adta, hogy az a napirendi pont, ami egyébként ugyanúgy azt a címet viselte, amit aztán végül is nem vettek föl és korábban valóban volt a Bizottság előtt, csak éppen a tartalma változott meg olyan lényegesen, hogy az egészen más volt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szempontjából, mert, pl.: ha úgy kerül a Bizottság elé valami, hogy adjanak 10 millió forintot egy épület felújítására a kerékpártároló építési költségeinek a soráról és a tárolót hagyják el, akkor az nem ugyanaz, hogyha a módosító indítvány szerint eltörlik a kerékpártároló forrását és például az atomreaktor építésének a támogatása szerepel benne. Valószínűleg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is és a TFVB is akkor valószínűleg egy teljesen más előterjesztéssel szembesül. De ezek tényleg már olyan szakmai kérdések, amivel szánalmas és nevetséges foglalkozniuk itt, a testületi ülésen. Ezt jegyző úr majd a Kormányhivatallal meg fogja tenni.

Ennél súlyosabb az, ami nyilvánvalóan a szeretettől vezérelve állított a FIDESZ frakció a saját sajtótájékoztatóján, nevezetesen, hogy ugye, amit most is megismételt Sokolowski Márk képviselő úr – úgy látszik, ettől nem tud tágítani – hogy eljárási szabálysértést követett volna el azt követően, hogy a jegyző nem fogalmazott egyértelműen az előző testületi ülésen. Csak azért, hogy ez is egy kicsit világossá váljék mindenki számára, akik csak a tényeket szeretnék tudni és azoknak is üzeni, akik ezt szeretik elferdíteni, így fogalmazott jegyző úr az előző ülésen és egyébként most is elmondta: „A felsorolt előterjesztéseket a Képviselő-testület nem fogja tudni ilyen formában tárgyalni, nincs költségvetési forrás, nincs normálisan megjelölve. Azok a költségvetési helyek, amik az előterjesztésben meg lettek jelölve, azok nem állnak rendelkezésre, tehát nem tud a testület erről dönteni.”. Akinek ez nem egyértelmű, annak nem tud mit mondani, nem szeretne semmit mondani, mert az is ki lesz forgatva, amit ő szívesen ajánlana ilyenkor, hogy milyen módon érdemes a magyar nyelvvel barátkozni és azt értelmezni. Szerinte ez egy elég egyértelmű állítás. Ezt követően, miután ezt jegyző úr, kvázi törvényességi észrevételként megtette, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke – aki ezek szerint szintén nem tud világosan fogalmazni szegény – azt mondta, hogy visszakéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé. Hát, tényleg nem világos és nem egyértelmű mondat ez. Ezt valószínűleg még a Tudományos Akadémiának vagy a Fiumei Tengerészeti Bizottságnak kellene hitelesítenie ezt a mondatot, mielőtt még valaki bármilyen módon komolyan veszi. És ezt követően ő elmondta, hogy miután a jegyző úr elmondta az előterjesztésekről, hogy nincsenek pénzügyileg megalapozva, ezeknek a napirendre vételét nem javasolja és így szavazott róla a Képviselő-testület – már a napirendjéről – a jegyző úr által elmondottak szerint. Tehát, Ludas Matyi háromszor mondta el azt, hogy miért nem lesz napirenden és ez teljesen törvényes és teljesen szabályos volt. Aki bármit ezzel kapcsolatban ki akar forgatni, nyilván pusztán szeretetből és barátságból, az nem állít igazat.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Ellenáll a kísértésnek, hogy az ellenzékiség mibenlétéről meséljen Löfler Dávid képviselő úrnak, mert azt hiszi, hogy itt néhányan jóval többet tudnak, egyrészt életkorukból, másrészt a politikai tapasztalatuk okán, de ezt most nem fogja elmondani.

Az előterjesztések benyújtásának a határidejét tekintve, a határidő az egy végső pont, tehát azt jelenti, hogy addig, legkésőbb. Tehát, annak semmi akadálya nincsen, hogy a két ülés között eltelő időben bárki, bármelyik képviselő – ugyanis a képviselőknek azonos jogaik vannak – a Hivatalban, a hivatali személyzettől, az irodavezetőknél vagy akárkinél tájékozódjanak, velük egyeztessenek, részt vegyenek egy előterjesztésnek a megalkotási folyamatában, ilyen módon befolyásolva az, hogy mi kerül egy Képviselő-testület meghívójára. Minél több előterjesztést nyújtanak be, annál jobb, annál több érdemi munkát lehet elvégezni. De akkor maradna az előterjesztés keretei között, konkrétumokkal. Hát ő feltett egy kérdést az Ügyrendi Bizottság elnökének, aki ebbéli minőségében kénytelen volt, vagy lett volna – vagy nem tudja, milyen szót használjon – elolvasni az SzMSz módosítóinak valamennyi betűjét és azt értelmezni is – hogy ez miért nem történt meg azt nem tudja –. Miután rákérdezett, újra elhangzott, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke úgy gondolja, hogy a képviselőnek nem lesz joga ilyen formában előterjesztést beterjeszteni. Ő tényleg a szeretet jegyében: keressék vissza, de fel is olvashatja, de az idő rövidsége miatt most ezt nem teszi meg és már el is hangzott, hogy úgy gondolják – Sokolowski Márk képviselő úrék – miszerint a képviselő egy adott körülmény között, ami a módosítóban szerepel, nem fog tudni beterjeszteni előterjesztést. Erre rákérdezett kétszer is. Közben Sokolowski Márk képviselő úrék bele-beleszólnak a hozzászólásába, jelzi, hogy most nála van a szó egyébként, ami szintén egy eljárási dolog, miszerint most ő beszél. Tényleg a szeretet jegyében szeretné Sokolowski Márk képviselő urat megkímélni attól az iszonyatosan kínos és kellemetlen helyzettől, hogy szégyentől vöröslő füllel olvassa fel a 33.§ (1) bekezdését, amit fel is olvasott, azaz, hogy ki nyújthat be előterjesztést, de megteszi helyette, bár kacérkodott a gondolattal, hogy odasétál és odaadja képviselő úrnak, hogy akkor olvassa föl, hogy mit mondott, mert ez nem igaz. Az van az előterjesztésre vonatkozó 33.§ (1) bekezdésben, hogy ugyanúgy a sürgősség esetében is az előterjesztést előterjesztheti polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, képviselő-csoport nevében, annak vezetője, a Bizottság nevében a Bizottság elnöke. Tehát, az állításod hazugság volt!

 

 1. Molnár Gábor képviselő: Tudja, hogy nem ez az előterjesztés tárgya, de visszatérve két mondat erejéig elmondja: most már borzasztóan sajnálja, hogy a szeptember 23-ai ülésen követ dobott a pocsolyába, mert ha ő ezt nem kéri a Bizottság elé vissza, akkor annak rendje és módja szerint, megtörténik a szavazás, ugyanúgy nem fog fölkerülni a napirendi pontok közé. Becsület szavára mondja, pusztán a jó szándék vezette, hogy a tárgyalhatatlan napirendi pontok ne vesszenek el és tartsanak egy új ülést. Ő ezért kérte vissza. Ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy benyújtják újra – úgy látszik tévedett, legközelebb nem fog ilyet tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ebbe már nem is akart belemenni. A mai ülésen már idézte szépreményű Nagy Tamás eljárási módjait. Nyilván, akik képviselők voltak akkor, azok emlékeznek, hogy hogyan kezdődött egy testületi ülés. A Hivatal, a szakma előkészítette az előterjesztéseket, majd az ülésen Nagy Tamás elővette a sillabuszt és fölsorolt „x” számú napirendet és minden indoklás nélkül azt mondta, hogy ezeket vegyék le a napirendről. Itt természetesen ők nem így jártak el és azt gondolja, hogy ez a mostani vita is azt támasztja alá, hogy miért van szükség az SzMSz pontosítására és módosítására annak érdekében, hogy az olyan jellegű viták, amik itt most zajlanak – amit ő is a legszomorúbb napjai közé írja föl az önkormányzatnak – ezek elkerülhetőek legyenek.

 

Löfler Dávid képviselő: Az előző ülés után Bakó Krisztinának írt egy levelet, amiben kérte, hogy egyeztessenek az SzMSz módosításával kapcsolatban. Ez még nem történt meg, úgyhogy ő megkérné a polgármester urat, hogyha komolyan gondolja, miszerint egyeztessenek, jussanak közös nevezőre, együtt akarnak működni, akkor most ezt vonja vissza és következő alkalommal egy közös SzMSz módosítást nyújtsanak be. Persze, lehet nevetni, de akkor fölösleges vitázniuk, hogyha úgysincs értelme, úgyse tudja meggyőzni, tehát akkor nincs miről beszélni, nem húzza az időt.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Kéri, had ne olvassa föl azt a levelet, amit válaszul a Löfler Dávid képviselő úr levelére írt, ami arról szólt, hogy Löfler Dávid, mint képviselőtársa felkéri őt, hogy vegyen részt egy olyan munkában, amit egyébként előtte egy héttel már kezdeményezett. Tehát, nem érti, hogy miről van szó. Ez egy egyeztetett munka volt, amin ő részt vett. Az Ügyrendi Bizottság, ami egy megfelelő keret arra, hogy egyébként mindenki, az előzőleg előkészített jogi típusú, mert ez egy jogi szöveg és annak a magyarázatait vagy a véleményét ott ütköztethesse. A frakciójukból elég sokan jelen voltak, hogy ezen a vitán részt vegyenek, aminek ugye ez lett volna a célja. Ott nem volt jelen Löfler Dávid képviselőn és az Ügyrendi Bizottság elnökén kívül, akinek kötelező a jelenléte, senki más. A Löfler Dávid képviselő úr frakciójától semmilyen javaslat nem érkezett, se a levele, se az ő válaszlevele között semmi, ott az Ügyrendi Bizottságon szintén semmi, úgyhogy nem nagyon érti, hogy mi az, amit hiányol Löfler Dávid képviselő. Ők dolgoztak, Löfler Dávid képviselőék meg számon kérnek úgy, hogy nem dolgoztak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt most már tényleg nehéz a józanész keretei között kezelni. Ül a képviselő és bánatos arccal elmondja azt, hogy nem egyezettek, amikor az egyeztetésnek a fórumára eljön és nem egyeztet. Hova? Elkellett volna menni egy kávéházba, vagy egy étterembe, vagy mire várt, egy családi hétvégi ebédre meghívják? Mi az, ami hiányzik? Nem érti! Kapott egy levelet képviselő asszony, hogy egyeztessenek. Képviselő asszony válaszolt rá, hogy várják a javaslatokat és az egyeztetésnek a terepe egy normális demokráciában, az adott bizottságnak az ülése. Az adott bizottság ülésén eljön a képviselő, aki az egyeztetést kéri, ül, mint a hal a fűben – ez egy képzavar, szándékos – és utána számon kéri, hogy miért nem egyeztette ő velük. Komolyan mondja, nem érti, de biztos vele van a baj, szeretettel!

 

Sokolowski Márk képviselő: Egy-két elhangzott dologra szeretne csak reagálni. Köszöni jegyző úrnak a törvényességi felülvizsgálatát, ha nevezheti így a hozzászólását. A Kormányhivatal döntésében, illetve levelében azonban van egy olyan mondat is, hogy: „a napirendre tűzés kérdéséről, azaz az előző testületi ülésen tárgyalandó előterjesztéseikről a Képviselő-testületnek kellett volna döntést hoznia, melynek elmaradása eljárási szabálysértést valósít meg”. Ő nem azt vitatja, hogy nem lehetett levenni ezeket az előterjesztéseket, csak annak a módját. Azt is többször elmondták, hogy ha a Testület megszavazza, minden további nélkül le lehetett venni napirendről, nem is vitatkoztak volna. Csak az eljárási része és lehet, hogy ő érti félre ezt a levelet is meg az SzMSz-t is – Bakó képviselő társa örülne is neki – de ő így értelmezte. Ha már megszólította dr. Bakó képviselőtársát – ő azt soha nem mondta, hogy előterjesztést ezek után a képviselők nem tudnak tenni. Ő a sürgősségi előterjesztéseket mondta, a sürgősségi – előszó – ahol is az SzMSz módosításba be van írva, amit még egyszer idéz, a kivétellel kapcsolatban volt neki kifogása, nem azzal kapcsolatban, mert le van írva, látja. Előterjesztést nem tudja megtiltani az SzMSz sem, hogy tegyenek előterjesztést. Sürgősségi előterjesztés – arra határidők vonatkoznak. Itt levan írva a kivétel, hogy milyen kivételekben nem fognak tudni sürgősségi előterjesztést tenni. Nem minden esetben, hanem az itt kivételek esetében.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, vannak speciális kivételek, de azokban valóban nem, de reméli, hogy majd megpróbálja képviselő úr értelmezni, mint ahogy abban is bízik, hogy megpróbálja – és ezt a legnagyobb szeretettel mondja megint – értelmezni a mai testületi ülést. Szándékosan ugyanúgy vezette, mint az előzőt és ezek szerint nem sikerült észrevenni. Jegyző úr törvényességi észrevétele alapján egyben szavaztak a napirendről és azt mondta, hogy azokat a napirendeket nem veszik fel napirendre és úgy szavaznak róla. Ezt Sokolowski Márk képviselő úr is megszavazta jelen esetben. A múltkori esetben is ugyanez történt. Az, hogyha ezt még jegyző úrnak meg kell beszélnie a Kormányhivatallal, hogy nem igaz az az állítás, amit most is megismételt Sokolowski Márk képviselő úr, hogy a Képviselő-testület nem döntött a kérdéséről. Dehogynem döntött! Döntött a napirendre vételről és addig nincs semmi a napirenden, amíg nem veszik azt oda föl, tudniillik addig csak javaslatok vannak és akkor van napirenden, amikor a Testület dönt róla és, ha a Testület nem dönt a napirendre vételének a valamilyéről, akkor az nincs a napirenden. Aki pedig azt gondolja, hogy ez nem döntés az adott ügyben, annak tényleg továbbképzést javasol!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Tényleg nem akar hangosan nevetni, komoly lesz, ezt megígérheti, mert szereti Sokolowski képviselő úrékat, szívből.

Tudja, hogy nehéz egy nem jogásznak egy olyan javaslatot elolvasni, amiben hivatkozásokkal vannak megadva bizonyos helyek. Ezt helytakarékossági okokból csinálják így. Itt is hivatkozással a sürgősségi előterjesztések esetén, hivatkozással vannak megjelölve a személyek, akik benyújthatják – a sürgősségi esetén, annál a résznél van. Ezt a technikát, ha valaki jár egy jogi jellegű képzésre – nem kell végigmenni az egyetemen, tudja nagyon nehéz, 5 évbe telik legalább és nem érnek rá tudja, nem kell csinálni, de vannak ennél rövidebb képzések is, ahol, pl.: közigazgatási alapvizsgát is lehet tenni, ott is meg lehet tanulni, hogy ez hogyan működik. Sőt, biztos abban, hogy ebben a Hivatalban nagyon sok jogász van, biztos mindenki majd szívesen segít abban, hogy a leírt szöveget sikerüljön végre értelmezni és ezeket a teljességgel fölösleges alapvetés jellegű vitákat nem kell itt lefolytatni.

 

 1. Bocsi István jegyző: Számára megnyugtató az, hogy most már mind a ketten – Sokolowski Már képviselő úrnak mondja – illetve azt gondolja, mindannyian ugyanúgy látják, hogy tartalmilag nincs köztük semmilyen nézeteltérés abban, hogy ezeket az előterjesztéseket ott, azon a testületi ülésen érdemlegesen nem lehetett volna tárgyalni.

Most azért kért szót, hogy ne maradjon a levegőben, amit Sokolowski képviselő úr mondott. Azt szeretné, ha mindenki számára – a saját maga számára is – világos lenne, hogy a Kormányhivatal, amikor megvizsgálja az ülések jegyzőkönyveit és törvényességi felügyeletet gyakorol, akkor számára több lehetőség van arra, hogy mi az, amivel kapcsolatban a véleményét kifejti és azt milyen súlyúnak értékeli. Ezt az eseményt, ami történt – és szerinte érdemes még egyszer elmondani –, olyan súlyúnak értékelte a Kormányhivatal, amire nem azt mondta, hogy törvényességi észrevételt tesz, hanem egy szakmai segítő javaslatot tesz és innentől fogva ez egy más műfaj. Az a műfaj, amikor neki van erről ugyan egy véleménye, ő is azt gondolja, hogy nem tett törvényességi észrevételt és egy segítő, szakmai állásfoglalást ad ki számára, és azért mondta, hogy neki ez öröm, mert utat nyit arra, hogy egy szakmai vitát lefolytassanak és nem egy törvényességi észrevétellel kapcsolatos esetleges eljárást és ilyen értelemben nem is szaporítaná tovább a szót.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A vitát követően felteszi szavazásra a módosító javaslattal együtt a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

31/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

                                          

       

 

5.) Tájékoztató Frankhegy szabályozásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, amellyel kapcsolatban  egy módosító/kiegészítő indítványt nyújtottak be dr. Bakó Krisztina és Simándi Szelim képviselők; amely arra vonatkozik, mely területrészeket vonjanak ki ezen előterjesztés hatálya alól. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen és 1 tartózkodással javasolta elfogadásra. A Frankhegyi Részönkormányzat 2 igen 2 nem szavazattal nem fogadta el, és volt egy módosító indítvány ott is 2 igen, 2 tartózkodás fogalmazódott meg. A TFVB az eredeti előterjesztést 5 igen, 1 tartózkodással, illetve dr. Bakó Krisztina és Simándi Szelim képviselők indítványát 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Itt a határozati javaslatnál a módosító indítvánnyal együtt, és a rendeletalkotásról külön kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek.

 

Löfler Dávid képviselő: Több lakos megkereste a Víztorony utca, Kőhát utca, Zúzmara utca által határolt területről, hogy szeretnék a terület átminősítését lakóövezetté. Ezzel kapcsolatban fölkereste Főépítész Urat is, aki eleinte nem igazán állt ehhez pozitívan, majd a lakosokkal aláírásokat is gyűjtöttek, ami elküldött Polgármester Úrnak és a Főépítész Úrnak, így most ő örömmel veszi, hogy van egy ilyen szándék, hogy vizsgálják felül ezeket a besorolásokat, és esetleg ezt a tömböt is lakóövezetbe sorolják; ezt abszolút támogatják.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: A módosító javaslathoz azért nem szól semmit, mert meg fogja szavazni. A másik része, hogy a televízió nézők, akik figyelik, nem tudja, hogy tudják-e, de szeretné elmondani, hogy a Kúria – bár nem tudjákk, hogy mit – a tegnapi napon döntést hozott – nevezzék csak így – a Frankheggyel kapcsolatos ügyekben. 1. kérdése, hogy mivel nekik – ha jól emlékszik – 30 napjuk van arra, hogy közzétegyék, milyen döntésük volt, de javítsa ki Jegyző Úr, ha téved, mert lehet. Miért nem tudták megvárni, mert a téma nyilván kapcsolódik az előterjesztéshez; még akkor is, ha el lehet mondani, hogy miért független és irreleváns a Kúria döntése; de érdemben mégis csak kapcsolódik hozzá. 2. Ha a változtatási tilalmat megszavazza a Képviselő-testület, azzal nem gátolják meg a közterületek kiszabályozását? Milyen olyan akadályt jelent a változtatási tilalom, amely megakadályozhatná a közművesítést, az utcák bővítését? 3. A közmeghallgatáson már volt kérdés az uniós támogatások. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület elfogadja ezt az előterjesztést, akkor mi lesz a helyzet az uniós támogatásokkal? Így lehet-e pályázni, mire lehet? Ez azért érdekes, mert nem túl régen a Pest Megye kérte a Kormányt, és ebben úgy tűnik a Kormány együtt is működik, hogy szakadjanak el Budapesttől, tehát hogy külön EU-s régió legyen Pest Megye Budapesttől. Ez azért fontos, mert Budapesttel együtt nem, vagy szinte alig lehet csatornaépítésre pályázni, de külön már inkább nyílna erre lehetőség. Érdekességként mondja még el, hogy ott amilyen árak vannak telkenként, annak közel a 10-szeresét is hallotta Frankhegy viszonylatában, egy családnak vagy lakónak annyiba kerülne ez, ami nyilván így nem jó, és nem is lehet jó.

 

Simándi Szelim képviselő: Örül, hogy végre érdemi kérdésekről is beszélnek a mai ülésen. A lakóterületi átsorolás a Naphegy utca és Tüske utcai részen, ami az ő körzetét érinti, illetve dr. Bakó Krisztina körzetét is több utcában, ez egy nagyon régi igénye az ott élőknek. Szeretné kifejezni, hogy nagyon nehezen tett ígéretet arra, hogy ez sikerülhet, és arra biztos nem, hogy rövidtávon sikerülhet. Most is látható, hogy nagyon lassan őrölnek ezek a malmok, és csak egyéb jogszabályokkal összefüggésben lehet vizsgálni. Ez a kiegészítő határozati javaslat egy egyértelmű előrelépés abba az irányba, hogy sikerüljön a lakóterületi átsorolás. Ettől ez még automatikusan nem fog megtörténni, de egy nagy lépés ebbe az irányba. Megköszöni az ott élők eddigi türelmét és még egy kicsi további türelmet is kér.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Első sorban az örömét szeretné kifejezni, és elmondja, hogy az itt elhangzott állításokkal szemben ez nem egy 2-3 hetes történet, ehhez nem kell aláírásokat gyűjteni, mert évek óta zajló, hosszú folyamatról van szó, ezt mindenki tudja, évek óta terítéken van az ügy. A lassan őrlő malmokkal már eljutottak oda, hogy a körzetében, az 1. számú körzetben, a Zúzmara utca környékén is nagyon sok lakót érinthet a lakóövezeti átsorolás. Még meg fogják vizsgálni, de biztosan sok ingatlant fog pozitívan érinteni, és nagyon örül annak, hogy a szabályozási terv már olyan fázisban van, hogy ezt is meg lehet tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy kiegészítést tesz dr. Bakó Krisztina és Simándi Szelim képviselők által elmondottakhoz. Az nem hangzott el, de nagyon fontos tudni, hogy azon a területen, amelyre a módosító beadvány irányul, ott az összes közmű megvan, ami nem egy lényegtelen mellékkörülmény.

 

Löfler Dávid képviselő: köszöni Polgármester Úr kiegészítését, ő is ugyanezt mondta Főépítész Úrnál, hogy ez nem az a terület, ahol ne lehetne ezt véghez vinni, akkor még az volt az álláspont, hogy lehetetlent kér. Úgy látja, hogy változott a politika, de ez ilyen. Viszont a változtatási tilalommal kapcsolatban a Frankhegyi Részönkormányzat ülésén részt vett, és ott nem fogadták el a változtatási tilalmat, valamint kifejezetten azt kérték a résztvevők, hogy hagy ismerhessék meg az anyagot, mert egy rendkívüli ülés volt, amelyen nem is tudott részt venni minden tag. Szeretnének még egy kis haladékot kérni. Kéri, hogy a napirendet halasszák el a következő alkalomra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hozzáfűzi, hogy ez az a javaslat, amit egyébként a Frankhegyi Részönkormányzat szintén nem fogadott el, azaz, ami az elhalasztásra vonatkozik.

 

Hauser Péter képviselő: köszöni, de Polgármester Úr megválaszolta, amit mondani akart, vagyis hogy az elhalasztást sem fogadta el a Frankhegyi Részönkormányzat; és hogy milyen anyagról beszélnek, az előterjesztés összesen 6 oldal. Ha ezt nem lehet ennyi idő alatt áttanulmányozni, akkor a nagyobb anyagokkal igencsak bajban lesznek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy apró megjegyzést szeretne itt tenni. A Főépítész Úrral kapcsolatban elhangzott a politika, ő azonban nem politikus, hanem köztisztviselő.

 

 1. Bocsi István jegyző: 1978-ban, az akkori tanács úgy döntött, hogy ezt a területet belterületbe sorolja, és majd üdülőövezetként fogja a város a későbbiekben hasznosítani. Azóta nem találta meg sem a tanács, sem az önkormányzat, hogy hogyan lehetne ezt a területet normál módon integrálni a településhez vagy, hogy kell-e egyáltalán integrálni. Véleménye szerint nem kell felidézni sem a közmeghallgatásokat sem az egyéb lakossági fórumokat, hogy érezzék annak a hangulatát, hogy ebben óriási energia van. Párhuzamosan azzal, hogy a hivatal az új építési szabályzat tervezetét megalkotta, – ami véleménye szerint már alkalmas társadalmi vitára – megnézte, hogy milyen reális esélye van annak, hogy ez alapján az építési szabályzat alapján el is jussanak oda, ahová az önkormányzat szeretné. Van néhány eljárás folyamatban – ide értve a Kúria eljárását, de vannak bírósági eljárások is -, amelyek támpontot mutatnak az önkormányzatnak, hogy merre haladhat a Frankhegy ügye. Ezek közül emelne ki most néhányat, azért, hogy a testület érezze át, hogy már nincsenek abban a helyzetben – véleménye szerint talán nem is voltak soha -, hogy vannak rossz döntések és van egy jó döntés. Hanem a több rossz döntés közül – aminek anyagilag negatív következményei lehetnek – próbálja a legkisebb rosszat megtalálni. A jelenlegi helyzetről: jelenleg van egy építési szabályzat, melynek a rendelkezéseit a Kormányhivatal is és a Kúria is vizsgálja. Az önkormányzat azt állította, hogy a jelenlegi szabályozás, ami erre a területre vonatkozik – nem csak az önkormányzati szabályozás, hanem a központi szabályozás is -, az alkalmatlan arra, hogy világos és egyértelmű iránymutatást nyújtson a jogalkalmazók, tervezők, építtetők számára abban a tekintetben, hogy hogyan valósítható itt meg bármi vagy megvalósítható-e valami. Az elmúlt időszakban a kormányhivatallal folytatott vita nagyjából erről szólt. Ha sikerhajhász irányba szeretne elmenni, akkor mondhatná azt, hogy győzött az önkormányzat, mivel a napokban kapták meg Lázár János miniszter úr levelét, aki egy szakmai anyagot készített a számukra, melynek egyik lényeges eleme az volt, hogy egyet értenek abban, hogy a Frankhegyhez hasonló területek vonatkozásában a szabályozás nem koherens. A szabályozási összhang megteremtésére kormányhatározat született, és valószínűleg a jövő év végéig ki fog alakulni az a rendszer, ami alapján ez majd továbbfejlődhet. Véleménye szerint ez olyan értelemben alátámasztotta az önkormányzat álláspontját, hogy jogbizonytalan helyzet van, melynek többféle kimenetele lehet. Azt is el kell, hogy mondja, hogy jelenleg hét olyan építési engedélyezési eljárás van folyamatban, amely a másodfokú eljárás szakaszában tart, és majd el fog dőlni, hogy kapnak-e építési engedélyt vagy nem. Területileg ezeknek az elhelyezkedése az egész Frankhegyet érinti, van a lakóterülethez közel lévő és attól távolabb lévő területen is. Van, aki azért fordult az önkormányzattal szemben a kormányhivatalhoz, hogy állapítsa meg, hogy neki az önkormányzat kárt okozott. Ő egyébként 45 millió forintos ajánlatott tett a telkének a megvételére, a szakértő azt mondta – amit az önkormányzat maximálisan vitat -, hogy őt nyolc millió forintos kár érte. Véleménye szerint amennyiben a területen a rendezetlen fejlődés elindulhat, és ott lakóházak épülhetnek – mindegy, hogy üdülőnek nevezik őket vagy nem, hanem olyan emberi tartózkodásra alkalmas épületek épülhetnek, ahol ott fognak tartózkodni az emberek -, akkor ez mind az önkormányzat, mind az ottani, jogkövető magatartást tanúsítani szándékozók számára óriási akadályokat fog állítani. Amennyiben ott épületek fognak épülni, szinte lehetetlen lesz elkerülni azt a helyzetet, hogy az önkormányzat ott valamilyen módon a közművesítésről gondoskodjon. Ha ezt az önkormányzat kötelezettségéül szabják, akkor nem lesz lehetőségük arra, hogy a lakossági erőket ezzel kapcsolatban bevonják. Az önkormányzatnak viszont erre anyagi ereje nem lesz. A képviselő testület az utóbbi ülések egyikén elfogadta azt, hogy milyen módon szeretnének tovább menni, erre elkészült az építési szabályzat tervezete. Azt gondolja, hogy van egy világosan kitűzött cél – ez az építési szabályzat – és ehhez tartozik egy megvalósítási lehetőség, most nem idézné be a testületi határozatot, ami arról szól, hogyan tudják az emberek műszakilag szabályozható tömbökön belül ezt megvalósítani. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson – álláspontjuk szerint – kell húzni egy határt, és ez mindenkinek fáj. Senkinek nem öröm az, hogy van egy olyan előterjesztése, hogy rendeljenek el a Frankhegyen változtatási tilalmat. Mégis az az álláspontja, hogy egy rendezetlen helyzetben, ahol előre be nem látható építkezések vagy beruházások történhetnek, az nem fogja azt a célt elősegíteni, hogy rendezett módon tudjon ez a terület előre haladni. Ezért – bármennyire fájdalmas – azt a javaslatot tették, hogy most álljon meg minden, legyen változtatási tilalom, menjen végig a rendszeren az a társadalmi egyeztetési folyamat, ami oda vezet, hogy a Frankhegyre az építési szabályzat – amit a testület meg akar valósítani – megszülethet, és ez alapján, ahol ezek a feltételek tömbönként létrejönnek, ott pedig léptesse hatályba az építési szabályzatot. Képviselő asszony kérdezte a Kúriát. Az általa előbb elmondottakból talán világosan kitűnik, hogy tulajdonképpen másodlagos kérdés, hogy a Kúria igazat ad-e az önkormányzatnak, eltörli-e a helyi építési szabályzatból a szóban forgó rendelkezést vagy nem, mert ők azzal kezdtek – a Kúria felé is feltették azt a javaslatukat, hogy az Alkotmánybírósággal vizsgáltassa meg, ezt nem biztos, hogy el fogják fogadni – hogy rendezetlen állapotok vannak. Az építési engedélyeztetés folyamata most abszolút egy nyitás felé törekszik, ami lehet, hogy egy jó irány, mert könnyebbé teszi az építési engedélyek megszerzését, de tudni kell, hogy abba az irányba megy el a dolog – az információik szerint – hogy egyrészt, jelenleg Budakeszi jegyzőjénél lévő hatáskört átveszik a járási hivatalok, sőt, még abban is könnyítés történik, hogy az építési engedélyezés középpontjába a tervezők kerülnek, és az általuk tett nyilatkozat alapján tud valaki építeni vagy nem. Olyan eset is elő fog fordulni, hogy típustervek alapján ez még könnyebben fog menni. Nem látják ezt még egész pontosan, nem is szeretne erre különösebben kitérni, de ez az irány. Lehet, hogy ez országosan jó irány, de azokon a területeken, amelyek ilyen képlékenyek, ott ez afelé fog vezetni – ez teljesen normális dolog -, hogy nem a szabályzatuk szerinti szigorú értelmezésben fognak építési engedélyek és épületek születni, hanem mindenki megpróbálja a saját érdekét érvényesíteni. Elmond erre egy példát, hogy világos legyen. Megnézték a most folyamatban lévő építési engedélyeket, hogy ezek vonatkozásában milyen tervezői nyilatkozatok születtek, hiszen a jelen építési engedélyezési eljárások során is a tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy például, a közművek rendelkezésre állnak-e, és kíváncsiak voltak ezekre a nyilatkozatokra. Valamennyi tervező nyilatkozott valamit. Formailag eleget tett annak, hogy írjon be abba a rubrikába valamit. Egyik sem nyilatkozta azt, hogy van az a közmű, ami az előírás, de formailag mégiscsak írt valamit. Formailag, így akár meg is lehet kapni az építési engedélyt, hiszen eleget tettek ennek a rubrika kitöltésének. Sajnos, bármennyire fáj ez a döntés, de amennyiben ezt komolyan gondolják, el kell rendelni a változtatási tilalmat és az alapján kell továbbmenni, amit a testület elfogad építési szabályzatot. Ilyen értelemben tehát nincs jelentősége annak, hogy a Kúria mit fog dönteni, mert akár igazuk van, akár nincs igazuk ebben a kérdésben, az másodlagos ebből a szempontból. Abból a szempontból viszont nem másodlagos, hogy amennyiben a Kúria eltörli az önkormányzati rendeletnek ezeket a szakaszait, akkor a kormányhivatal törvényességi felhívása az összes közmű törlésére vonatkozott. Tehát, elméletileg az a lehetőség is fennállna, hogy mindenféle közmű nélkül szabályosan építési engedélyt kaphassanak ott. Nem javasolja az önkormányzat azt, hogy ennek akár a lehetősége is felmerüljön. Amikor az emberek a szándéknyilatkozatot meg fogják tenni az önkormányzat felé, megkötik az ezzel kapcsolatos szerződéseket és a közterületek kialakítására sor kerül, akkor megvan arra a megfelelő jogi technika, hogy ez a változtatási tilalom milyen módon kezelhető, például egy közterület kialakításával kapcsolatban, tehát ez nem lesz akadálya annak, hogy a közterületek kialakuljanak. Ezekkel a technikai kérdésekkel most nem untatná a képviselő-testületet. Az uniós támogatásokra vonatkozott még egy kérdés. Az önkormányzat által ismert, jelenlegi kiírásokban a pályázatok nem adnak lehetőséget az előközművesítésre. Ha lesz olyan pályázati kiírás, amelyen az adott feltételek mellett elindulhat egy-egy terület, az a testület elé fog kerülni és biztos abban, hogy támogatást fog kapni, jelenleg nem látnak ilyen pályázatot.

 

Löfler Dávid képviselő: Csak azt vetette fel, hogy volt egy rendkívüli részönkormányzati ülés, ahol semmiben sem tudtak döntést hozni, tehát, lehet úgy is nézni, hogy arról sem tudtak döntést hozni, hogy elhalasztják, de arról sem tudtak döntést hozni, hogy ezt megszavazzák, tehát támogassák ezt az előterjesztést. Azért kérte, hogy ha már van egy ilyen részönkormányzat, akkor várják meg annak a pozitív döntését és csak utána döntsön róla a testület.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné felhívni Löfler Dávid képviselő úr és az egész képviselő-testület figyelmét, arra hogy a részönkormányzatok azért vannak, hogy a saját, speciális, adott körzetükre vonatkozó kérdést megtárgyalják. A képviselő-testület pedig azért van, a város egészét érintő ügyekben a város összes szempontjait figyelembe véve alakítsák ki a véleményüket. A bizottság nem hozott döntést, ettől a képviselő-testület még meg tudja hozni a döntését. És nyilvánvaló, hogy a Frankhegyi Részönkormányzat, ugyan úgy, mint a Kamaraerdei Részönkormányzat, mind a kettő szervezeté a kellő tisztelete, de speciálisan csak a saját körzetük és a saját szempontjaik szerint fogják vizsgálni az adott kérdést. A testület pedig nyilvánvalóan az egész városért vállal felelősséget.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszöni jegyző úr tájékoztatását, amivel sokban tágult a horizontja. De pont azokra a kérdésekre, ami neki a legnagyobb problémája volt kapott választ, csak nem megnyugtató választ. Pont azért utalt rá, hogy lehet most nincsenek ilyen pályázatok, pályázati lehetőségek, de azzal, ha más euro régiós beosztása van a városnak, ott nyilván más pályázatok lesznek, de erről most nem nyitna vitát. Így ebben a kérdésben nem nyugodott meg. Ami őt még rettenetesen zavarja az az, hogy kimondják, hogy nincsen forrás rá, most még egyelőre uniós forrás sincs, de reménykedik abban, hogy ez megváltozik. Így viszont a lakóknak olyan horror árakon kellene megtenniük ezeket a lépéseket, amit követelnek tőlük, amit Budaörs más településrészein tized annyi vagy még kevesebb, ezért ezt nem fogja elfogadni. Reménykedik – mivel, nyilván a testület el fogja fogadni -, hogy tényleg azok megvalósulnak, hogy sem a közterülettel kapcsolatos változtatásoknál nem fog ez problémát okozni, és akár változtatni lehet akkor is, ha akár az uniós pályázati források megnyílnak. De ő olyan nagyon nem nyugodott meg, de köszöni szépen. Más kérdésekben viszont jó kis válaszokat kapott, ezt köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha a többi kérdésben jó válaszokat kapott, akkor ő is megerősíti képviselő asszonynak azt, hogy abban az esetben, ha a legkisebb reménye van annak, hogy egyrészt előközművesítésre lehet pályázni, másrészt a központi régióban lehet ilyen célra Budaörsnek pályáznia, akkor a szükséges döntéseket a testület elé fogják ebben az esetben vinni. Természetesen, a legnagyobb öröm lesz számukra, ha erre lehet nem olyan közpénzt felhasználni, ami egyébként a várost ellehetetlenítené. Ha az ott élők áldozatvállalása mellet, pályázati forrással ezt meg lehet valósítani, akkor azt meg fogják tenni. Löfler Dávidot szeretné némi önmegtartóztatásra kérni, de tudja, hogy ez reménytelen.

 

Löfler Dávid képviselő: Csak annyit szeretne kérni, hogy a módosító indítványról külön szavazzanak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra, hogy kíván-e a Képviselő-testület külön szavazni a módosító indítványról. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodással elvetette.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

307/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Ügyrendi javaslat elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, hogy a „Tájékoztató a Frankhegyi szabályozással kapcsolatban” tárgyú napirendhez benyújtott kiegészítő határozati javaslatról külön szavazzon.

 

 

 

A szavazást követően egyben teszi fel szavazásra a módosító indítvánnyal az I. és II. határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.   

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

308/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tájékoztató Frankhegyi szabályozással kapcsolatban

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy intézkedjen jelen előterjesztés 1. sz mellékletét képező 44/2000. (XII.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott, Merengő utca és környékére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat elkészült dokumentációjának véleményezési eljárásának a 381/2014.(XII.17.) ÖKT sz. határozattal elfogadott ütemezés szerinti folytatásáról.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy azon műszakilag értelmezhető tömbre, amelynél a 240/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozatban foglalt feltételek teljesültek, készítse elő a változtatási tilalom feloldására vonatkozó rendelet módosítását.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy a „Tájékoztató frankhegyi szabályozással kapcsolatban” készült előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Változtatási tilalomról szóló rendelet-tervezet szerint változtatási tilalommal nem érintett, azon ingatlanok esetében, amelyek tekintetében teljesülnek/teljesülhetnek a 240/2015.(IX.23.) ÖKT. sz. határozatban támasztott feltételek, intézkedjen ezen érintett műszakilag egy egységként kezelhető területegységek, tömbök lakóterületi átsorolási feltételeinek megállapításáról és az átsorolás mielőbbi lehetőségéről.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó

változtatási tilalom elrendeléséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/5. sz. mellékletét képezi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ünnepi ülés időtartamára szünetet rendel el.

 

 

SZÜNET

 

Szünet után: 

 

 

6.) Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff tamás polgármester: Szeretné Vokony Évának megköszönni az elmúlt évtizedek munkáját! Kéri a jelenlévő kollégákat, tolmácsolják a köszönetét, mert azt gondolja, hogy amit ő az adott területen tett az azért nagyon-nagyon kiemelkedő dolog és csak a hálával tartozhatnak azért, amit a gyermekekért és ezért az ellátásért és intézmény fejlesztéséért tett. Ha nem tudják is személyesen megköszönni – már el kellett időközben mennie – reméli, hogy azért átadják neki.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazatával (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) javasolja Németh Lászlóné megválasztását.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra Németh Lászlóné megválasztását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Gratulál Németh Lászlónénak és jó munkát kíván, illetve az eddigi munkáját is köszönik!

 

309/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Lászlónét bízza meg az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

Közalkalmazotti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény figyelembe vételével, a magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 4. számú melléklet I. Magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka: 1. d. alapján 200 %-ban állapítja meg.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai Iroda

 

 

 

7.) A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzik számára, hogy nincs jelen Filipszky István, de vele kapcsolatban is szeretné elmondani, hogy hosszú évtizedeken keresztül végezte a Városi Könyvtár vezetői munkáját és neki is egy nagyon erős köszönöm és hála kijár, valamint jó pihenés a nyugdíjas évekre!

A pályázattal kapcsolatban a Bizottság javaslata 8 igen és 1 tartózkodással Csabay Károlyra esett (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) és, ha a Képviselő-testületnek nincs más vagy nincs észrevétele, akkor a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

A Képviselő-testület Csabay Károly kinevezését, illetve az előterjesztett határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Stift Nándor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

310/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig Csabay Károlyt bízza meg.

 

 1. Közalkalmazotti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (VII. 30.) Kormányrendelet figyelembevételével állapítja meg. Magasabb vezetői pótlékát a Kormányrendelet 3. sz. melléklet 3.1.12. pontja alapján 225%-ban állapítja meg

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Humánpolitikai Iroda

 

Wittinghoff Tamás polgármester: gratulál, valamint jó munkát kíván Csabay Károlynak. Kéri és kívánja, hogy folytassa ugyanabban a szellemben, minél több szép rendezvénnyel a könyvtár működése mellett ezt a munkát, ahogy az eddig is volt.

 

 

 

 

 

 

 

8.) Együttműködési Megállapodás módosítása (meghosszabbítása) a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2016. évre

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a Bizottságok egyhangú szavazattal támogatták. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

311/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Együttműködési Megállapodás módosítása (meghosszabbítása) a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2016. évre

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között – Lakosságorientált Rendőrségi modell – tárgyban, 2014. január hónap 23. napján – létrejött együttműködési megállapodás 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő feladatok ellátására Budaörs Város 2016. évi költségvetésébe terveztesse be a feladatellátáshoz szükséges 8.000.000 Ft-os pénzügyi fedezetet.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: 2015. december 31. (az együttműködési keret-megállapodás módosítás módosításának elkészítése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése), Pénzügyi Iroda (költségvetés)

 

 

9.) Budaörsi Városfejlesztő „VA” 2015. szeptember 15-i záró mérleg és beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással fogadta el az előterjesztett javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

312/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi Városfejlesztő „VA” 2015. szeptember 15-i záró mérleg és beszámoló

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja

 • a „záró jelentés a Budaörsi Városfejlesztő Kft „VA” 2015. január 01. – 2015. október 15. évi Végelszámolást lezáró Egyszerűsített Éves Beszámolójához” tárgyú dokumentumot,
 • a „Budaörsi Városfejlesztő Kft „VA” Végelszámolást lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. január 01. – 2015. október 15. üzleti évről” tárgyú dokumentumot 6.296.000.- Ft mérlegfőösszeggel és – 14.262.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel,
 • A „Budaörsi Városfejlesztő Kft „VA” „Vagyonfelosztási Javaslat” tárgyú 2015. október 19.-i keltű dokumentumot.

 

2.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény alapján ingyenesen átveszi 2015. október 1-i fordulónappal a Budaörs Város víziközmű tulajdonát képező K 11. sz. kúthoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy Budaörs Város Önkormányzata vállalja a Budaörsi Városfejlesztő Kft „VA” által átadott iratanyagok őrzését a vonatkozó jogszabályok alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

10.) Budaörsi Teniszcentrum – Bérleti Szerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 4 tartózkodással fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

313/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi Teniszcentrum – Bérleti Szerződés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 Hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Budaörs Város Önkormányzat és a Budaörsi Teniszcentrum Zrt közti Bérleti Szerződés jelen előterjesztéshez mellékelt módosítását, mely szerint a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 Hrsz-ú ingatlan bérleti díja 2016. január 1-től 2018. december 31. napjáig 2.400.000.- Ft + ÁFA évente.

 

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet és Pénzügyi Iroda

 

 

 

11.) BÉKISZ I. ütem Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

314/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BÉKISZ I. ütem Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés melléklete szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 5. sz. módosítását és az ahhoz tartozó 1, 2, 3, 4, 5, 6, és 14. sz. mellékletek 5. sz. módosításait, valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

12.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1211 hrsz. – Hegyláb utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB is és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

315/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közterületek elnevezése: Budaörs 1211/1 hrsz. – Hegyláb utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 1211/1 helyrajzi számú ingatlant Hegyláb utcának nevezi el.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. január 31. napjáig történő elhelyezéséről.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

13.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1214/5 és a 1216/3 hrsz. – Mosoly utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB is és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

316/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közterületek elnevezése: Budaörs 1214/5 és a 1216/3 hrsz. – Mosoly utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 1214/5 és 1216/3 helyrajzi számú ingatlanokat is Mosoly utcának nevezi el a Mosoly utca (1211/9 és 1211/5 hrsz) folytatásaként.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. január 31. napjáig történő elhelyezéséről.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

14.) Közterületek elnevezése: Budaörs 1304/10 hrsz. – Csap köz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB is és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

317/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közterületek elnevezése: Budaörs 1304/10 hrsz. – Csap köz

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 1304/9 és 1304/10 helyrajzi számú ingatlanokat is Csap köznek nevezi el a 2040 Budaörs, Csap köz (1304/2 hrsz) kiegészítése (1304/9 hrsz), illetve nyúlványaként (1304/10 hrsz).

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. január 31. napjáig történő elhelyezéséről.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

15.) Közterületek elnevezése: Budaörs 7304/2 hrsz. – Vasútsor utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB is és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

318/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közterületek elnevezése: Budaörs 7304/2 hrsz. – Vasútsor utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 7304/2 helyrajzi számú ingatlant is a Vasútsor utcának nevezi el a 2040 Budaörs, Vasútsor utca (7303 hrsz) folytatásaként.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, intézkedjen az utcanév táblák 2016. január 31. napjáig történő elhelyezéséről.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

16.) Közterületek elnevezése: Budaörs 9835 hrsz. – Darázs utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB is és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

319/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közterületek elnevezése: Budaörs 9835 hrsz. – Darázs utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 9835 helyrajzi számú ingatlant Darázs utcának nevezi el.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. január 31. napjáig történő elhelyezéséről.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő:                   2016. január 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

17.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

320/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának, a 344/2014.(XI.19.) ÖKT sz. döntés alapján megkötött, önksz2014-1285 sz. támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmét elfogadja azzal, hogy a támogatási cél az iskola épületének bővítésével kapcsolatos tervezési dokumentációk elkészítése, míg az elszámolási határidő 2016. április 30.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

Határidő: 2016. április 30.

 

 

18.) Szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

321/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: „R”) 25. § (1) bek. alapján a 2016. évi szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése tárgyában a jegyzői megkeresést az alábbiak szerint adja meg:

 

 1. KÖZCÉLÚ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonosok vagy egyéb jogcím szerinti használók, akiknek ingatlana az újonnan kiépített szennyvízcsatorna hálózat érdekeltségi területén fekszik, a szennyvízcsatornához történő csatlakozás esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján, közcélú érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

 1. évben a megvalósított beruházás költségének 30 %-a, de maximum a tárgyévre az átlagos szennyvízkibocsátás alapján meghatározott utólagos rácsatlakozási díj mértéke, érdekeltségük arányában, azzal, hogy az érdekeltségi egység:

– Lakossági célú érdekeltségi egység: egy lakóegység átlagos szennyvízkibocsátás: 0,6 m3/nap,

– Gazdasági célú érdekeltségi egység: minimum a lakossági célú érdekeltségi egység, illetve a tényleges szennyvízkibocsátás alapján annak arányos többszöröse.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulással összefüggő kedvezmények:

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

II KÖZCÉLÚ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS KÜLÖNÖS ESETEKBEN (utólagos rácsatlakozás) az alábbiakra tekintettel állapítja meg:

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás különös esetekben (utólagos rácsatlakozás) fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonos, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki nem fizette be az érdekeltsége arányára eső közcélú vizimunka költségét, vagy a befizetetthez képest megnőtt az érdekeltségének aránya.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás különös esetekben (utólagos rácsatlakozás) mértéke:

Lakossági szennyvízkibocsátók által önálló rendeltetési egységenként fizetendő érdekeltségi hozzájárulás:

 

(Önálló rendeltetési egység az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. sz. melléklete szerinti fogalom:

meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.)

 

Érdekeltségi hozzájárulás (Ft) = 337.100 + Áfa (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap).

Szennyvízkibocsátás:

 1. korábban nem fizetett közcélú érdekeltségi hozzájárulást:

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott napi átlagos szennyvízmennyiség, de minimálisan 0,6 m3/nap.

 1. már fizetett közcélú érdekeltségi hozzájárulást, de lényegesen nőtt az érdekeltségi arány:

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott napi átlagos szennyvízmennyiség az átlagos 0,6 m3/nap mennyiséggel csökkentett értéke.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás különös esetekben (utólagos rácsatlakozás) díjjal kapcsolatos kedvezmények:

A meglévő hálózatra történő utólagos rácsatlakozás esetén fizetendő közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

III. KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (KONTINGENS):

 

Közműfejlesztési hozzájárulás fizetők köre:

Nem lakossági felhasználó szennyvízcsatorna hálózathoz történő csatlakozásakor közműfejlesztési hozzájárulási díjat szükséges fizetni függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bekötéssel, vagy nem.

Nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, a helyi önkormányzatoknak és annak költségvetési intézményeinek,

ahol a közintézményi felhasználó:

 1. a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
 2. aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 3. ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkezik,
 4. b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha
 5. ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 6. bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
 7. c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha
 8. ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 9. cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
 10. d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha
 11. da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 12. db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.”

 

Közműfejlesztési hozzájárulás mértékét az alábbiakra tekintettel állapítja meg:

 1. a szennyvízcsatorna építés ideje alatt:

Fizetendő közműfejlesztési hozzájárulásként a teljes szennyvízkibocsátás alapján számított közműfejlesztési hozzájárulás közcélú érdekeltségi hozzájárulással csökkentett értéke:

Fizetendő díj (Ft) = 337.100 Ft + Áfa (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap) – közcélú érdekeltségi hozzájárulás (Ft)

Amennyiben a közcélú érdekeltségi hozzájárulás összege egyenlő, vagy nagyobb a teljes szennyvízkibocsátás alapján számított közműfejlesztési hozzájárulás összegénél, úgy ezen esetben a közcélú érdekeltségi hozzájárulás fedezi a közműfejlesztés összegét.

 1. alapdíj:

Fizetendő díj (Ft) = 337.100 Ft + Áfa (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap)

Szennyvízkibocsátás:

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott napi átlagos szennyvízmennyiség.

 1. rendeltetés megváltoztatása esetén:

Lakossági fogyasztó helyébe ugyanazon fogyasztó lép közületi fogyasztóként

Fizetendő díj (Ft) = 337.100 Ft + Áfa (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap)

Szennyvízkibocsátás: A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott napi átlagos szennyvízmennyiség az átlagos 0,6 m3/nap mennyiséggel csökkentett értéke

Közületi fogyasztó helyébe ugyanazon fogyasztó lép lakossági fogyasztóként

Fizetendő díj (Ft) = 337.100 Ft + Áfa (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap)

Szennyvízkibocsátás: a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott napi átlagos szennyvízmennyiség, de minimálisan 0,6 m3/nap átlagos szennyvízmennyiség csökkenthető közületként korábban igazoltan befizetett közműfejlesztési hozzájárulás alapjául szolgáló napi szennyvízmennyiséggel.

 1. gazdálkodó szervezet valósítja meg részben vagy egészben a közműfejlesztést

Amennyiben a gazdálkodó szervezet saját beruházásban a számára megállapított közműfejlesztési hozzájárulás 90%-ánál nagyobb mértékű közműfejlesztést hajtott végre, úgy a közmű tulajdonos fizetési kötelezettsége mértékét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a szolgáltató szakértői elemzése alapján – külön állapítja meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

19.) Budaörs, Szivárvány utcai lakótelep autóbusz végállomás tartózkodó épületének hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Egy módosító javaslat szerepel, ami az 1. határozati javaslatnak egy fél sorát érinti, azaz törli azt a részt, mely szerint „a térvilágítás üzemeltetésének költségeit az Önkormányzat viseli”. Itt a dolog lényege, hogy a BKK-tól a Volán veszi át az üzemeltetést.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosítással, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

322/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Szivárvány utcai lakótelep autóbusz végállomás tartózkodó épületének hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs, Szivárvány utcai lakótelepi (4153/131 hrsz-ú ingatlanon található) autóbusz végállomás tartózkodó épületét a BKK Zrt. megbízásából ténylegesen személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. használatába adja határozatlan időre, – a helyi közösségi közlekedési közfeladatok ellátásának biztosításához kapcsolódóan – térítésmentesen, továbbá azzal, hogy

 • a Város számára személyszállítási feladatokat ellátó más szervezetek is jogosultak az állomás és a létesítmény használatára,
 • a létesítmény üzemeltetési és karbantartási költségeit a Volánbusz Zrt. viseli.

2.) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 2015. november 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

20.) Budaörs, Hegyalja utca 11466/1 hrsz-ú ingatlan 3 m2 területű részének értékesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

323/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Hegyalja utca 11466/1 hrsz-ú ingatlan 3 m2 területű részének értékesítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 11466/1 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 11471 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által elkerítve használt – 3 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul a Budaörs, 11471 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által, előszerződés megkötésével, 57.300,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához akként, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére a helyi építési szabályzat ezt lehetővé tevő módosítását követően kerül sor, és a vételár egyösszegű megfizetésével a kérelmezők jogosulttá válnak az ingatlanrész használatára.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

21.) Budaörs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy a törvényi módosítás okán került sor a szabályzat módosítására. Az ÖKDB 4 igen, 2 tartózkodással fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester megjegyzi: érdekesnek tartja ez esetben a tartózkodást, mert törvényi módosítást vezettek át.

 

324/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen elhangzottak és az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatályba lépését (2015. november 1.) követően megindított közbeszerzésekre alkalmazandó Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés 3. melléklete szerint. A folyamatban levő ügyekre – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a 297/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozattal egységes szerkezetben jóvá hagyott közbeszerzési szabályzatot kell alkalmazni.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal, Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

 

 

22.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy itt egy nagy gondban van az önkormányzat, de most nem fogja részletezni, mert mindenki tudja. A lényeg az az, hogy szeretnék ezeket a feladatokat a jövőben is ugyanolyan színvonalon ellátni. Ehhez azonban egyfelől a törvényi változásokat is meg kell érteni, meg pontosan kell átlátni és a társönkormányzatokkal is a szükséges döntéseket meg kell hozni és át kell tudniuk tekinteni azt, hogy melyik változat, milyen konzekvenciával jár. Erre vonatkozik az előterjesztés.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

325/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket és úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. január 01-től továbbra is az Esély Szociális Társulás keretében a Társulás által fenntartott Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által kívánja biztosítani.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készítessen szakmai és költségvetési javaslatot arra vonatkozóan, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése társulás vagy önkormányzati fenntartásban önálló intézményként működtethető-e hatékonyabban.

 

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

23.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend kapcsán azért szükség az alapító okirat módosítása, mert külön kell venni a munkahelyi és külön kell venni a gyermekétkeztetést. Ez a tartalma, ha esetleg valaki nem akarja megszavazni, tudjon róla. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

326/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) előterjesztés mellékletét képező, módosító alapító okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) előterjesztés mellékletét képező,  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az új egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

24.) A családi napközikkel kötött támogatási szerződések meghosszabbítása és a családi napközik támogatásáról szóló 473/2011.(XI.30.) ÖKT. sz. határozat kiegészítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző és a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a 473/2011.(XI.30.) ÖKT. Számú határozat kiegészítését. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

327/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A családi napközikkel kötött támogatási szerződések meghosszabbítása és a családi napközik támogatásáról szóló 473/2011.(XI.30.) ÖKT. sz. határozat kiegészítése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családi napközik támogatásáról szóló – 161/2014. (V. 21.) ÖKT sz. határozattal módosított – 473/2011. (XI. 30.) ÖKT számú határozatának I. pontját az alábbiak szerint egészíti ki.

„I. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családi napközi ellátás feltételeit az alábbiakban állapítja meg:

 • férőhely hiányában, valamint ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – bölcsődei felvétel elutasítása, továbbá külön szakmai javaslat esetén – kérelemre, a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt az elutasított gyermek/ek családi napköziben történő támogatásáról,
 • támogatásra jogosult, az a gyermekkel közös háztartásban élő szülő, aki Budaörsön bejelentett lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörsön tartózkodik,
 • az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja,
 • a szülő(k) igazolja(’k), hogy munkaviszonyban állnak.”
 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 44 fő gyermek családi napközi ellátását támogatja – 2016. január 1-től 2016. december 31-ig – a ténylegesen igénybevett ellátási napokra számított 2.381 Ft/fő/nap (50 eFt/hó) összegben.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi családi napközikkel 2016. január 1-től 2016. december 31-ig kötött támogatási szerződést módosítja az előterjesztés mellékletét képező tartalommal:
  1. Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Ajándék Családi Napközi (6 fő) és az Ajándék Családi Napközi II. (5 fő), Ajándék Családi Napközi III. (5 fő) (2040 Budaörs, Tavasz u. 56.),
  2. Alpha-Terra Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság fenntartásában működő Alpha Családi Napközi (7 fő) (2040 Budaörs, Árok út 10/B lph. Fsz. 11.),
  3. Gyermekévek Nonprofit Közhasznú Társaság fenntartásában működő a Daycare Családi Napközi (5 fő) (1121 Budapest, Irhás árok 65.),
  4. Tiszta Bolygó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő Sunlight család napközi legfeljebb (2 fő) (2040 Budaörs, Farkasréti u. 107.),
  5. Fit’s’kool Oktatási Egyesület fenntartásában működő Vitamini Családi Napközi (7 fő) és a Vitamini2 Családi Napközi (7 fő) (2040 Budaörs, Szőlő köz 1.).
 3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződések aláírására.
 4. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ellátások pénzügyi fedezetének (26 400 eFt) 2016. évi költségvetésbe történő betervezésére.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

25.) A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző és a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.  (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

328/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat számára kötelező feladatot jelentő Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – ellátási szerződést elfogadja a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött, egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződés aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ellátás pénzügyi fedezetét a mindenkori éves költségvetésbe tervezze be.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

26.) Határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5  egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

329/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozott idejű védőnői álláshelyet a mellékelt pályázati felhívás szerint meghirdeti.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

27.) Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: A KMISB 9 egyhangú igen szavazatával (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) került ismételten a Testület elé a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása tárgyú előterjesztés. Ez nem a Hivatal, illetve a testület hibája, hanem az Államkincstár változtatott a kitöltendő dokumentumokon, ezért került újra eléjük, külön, egyenként, óvodánként valamennyi intézményről szavazniuk kell és külön a módosításról, külön a egységes szerkezetű alapító okiratról.

 

Felteszi szavazásra a Csicsergő Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását a melléklet szerint, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

330/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (1)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Csicsergő Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

331/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (2)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Csillagfürt Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

332/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (3)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csillagfürt Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Csillagfürt Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

333/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (4)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csillagfürt Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Farkasréti Pagony Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

334/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (5)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Farkasréti Pagony Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

335/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (6)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Holdfény Utcai Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

336/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (7)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Holdfény Utcai Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

337/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (8)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Kamaraerdei Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

338/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (9)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Kamaraerdei Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

339/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (10)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Kincskereső Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

340/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (11)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Kincskereső Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

341/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (12)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Mákszem Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

342/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (13)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Mákszem Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Mákszem Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

343/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (14)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Mákszem Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Vackor Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

344/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (15)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Vackor Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

345/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (16)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó alapító okirat módosítását, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

346/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (17)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással együtt a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

347/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (18)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

28.) A Budaörsi Tanoda 2016. évi munkaterve és támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) azon módosító javaslatával teszi fel szavazásra, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során vegyék figyelembe, mert ugye így konzekvensek bizonyos dolgokhoz.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az ismertetett módosítással az előterjesztés szerinti javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

348/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Tanoda 2016. évi munkaterve és támogatása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Tanoda a Budaörsi Tanoda 2016. évi működését a kérelemnek megfelelő mértékben támogatja. A 2016. évben a Megállapodás alapján 19 920 000 Ft támogatást biztosít.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány működésének támogatásához szükséges fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.

 

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

29.) Elvi döntés közterület elnevezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most egy elvi döntés következik, ahol is az 1180. hrsz-ú közterület, amely a Szabadság útról nyílik és a Víg utcáig terjed, valamint a Bibó István térrel párhuzamos szomszédos utcáról van szó, illetve ennek Göncz Árpádról történő elnevezéséről dönt a Képviselő-testület, melyet a 3 határozati pont tartalmaz.

Jelzi, hogy a családdal egyeztetett és ezt a javaslatot nagyon, nagy örömmel és köszönettel fogadták.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: szeretné előre leszögezni: senki számára ne legyen ez kérdés, hogy közszereplőkkel kapcsolatban bármilyen méltatás, megítélés, akár negatív is, ez nem sérti az elhunytat, nyilván ha egy közszereplő vagy a későbbiekben egy történelmi szereplőt is szoktak megítélni elhunyta után is.

Azt is reméli, hogy a Göncz Árpád köztársasági úrhoz hasonló szabadelvű elveket valló képviselőtársai is komolyan gondolják azt, hogy lehet és kell is véleménykülönbségnek lenni, akár egy közterület elnevezéséről, akár egy intézmény elnevezéséről legyen szó. Embert, mint embert, Göncz Árpádot nem ismerte. Nyilván rengeteg méltatást olvasott róla, akár az előterjesztésben, akár a médiában bárhol, úgyhogy előre nem is szeretne ilyen módon kitérni. Emberiességét és emberségét ő el tudja hinni azoknak, akik ezt megfogalmazták, ő nem ismerte.

Ugyancsak tisztelettel szól műfordítói és írói tevékenységéről, nekik is van otthon a szép könyvtárukban egy-két darab, úgyhogy ezt a részét is szeretné tisztázni, hogy ilyen formán Göncz Árpádot minden tisztelet megilleti.

Viszont Göncz Árpád politikus volt. a mai Magyarországon nagyon sok elnevezésen futnak bele abba az örök eldöntetlen kérdésbe, hogy megosztja-e a társadalmat, avagy nem! Még Horthy Miklósnál, aki egy sok-sok évtizede halott és még több évtizede nem vezeti ezt az országot és nagyon sokszor hallják azt, hogy nem időszerű, megosztja a társadalmat, tehát inkább ne nevezzenek el róla semmit. Nyílván, ha ő egy ilyet beterjeszt, akkor mindenkinek meg lesz a joga arra, hogy ezt elfogadja, örüljön neki, avagy sem. Visszatérve köztársasági elnök úrra: tehát, ha valaki politikus, akkor nyilván politikai dolgokkal foglalkozik, ez óhatatlan, hogy megítéljék. Az 56-os forradalomban betöltött szerepét ismerik, ez az életútjának egyik szakasza, ugyanúgy, mint az írói-műfordítói tevékenység is egy másik az ő életútjának. Az ő életútjának része és nagyon fontos része a 10 év köztársasági elnöki pozíciója, amit betöltött. Ezalatt a 10 év alatt, amilyen ügyeket ő vitt, vállalt, nem vitt, vagy nem vállalt, erről nyilván mindenkinek a mai napig is megoszlik a véleménye, lévén ugyanebben a típusú rendszerben élnek 1990-óta, amelyben köztársasági elnök volt, hosszú-hosszú éveken keresztül Göncz Árpád. Az, hogy az ő köztársasági elnöksége alatt az ő, az ők  olvasatában stratégiai nemzeti vagyont herdáltak el, kiárusították gyakorlatilag a fél országot, alig maradt belőle valami. Ez megint csak megítélésé kérdése, hogy valaki szerint ez egy elkerülhetetlen volt, avagy sem. Szerintük ez egy óriási hiba volt és azt gondolja, hogy egy köztársasági elnöknek mindenképpen ellene kellett volna lépéseket tennie. Ugyancsak ennek a mezsgyéjén, ami a legeslegnagyobb problémát okozza az ő megítélésével kapcsolatban, azt a Zétényi – Takács féle igazságtételi törvényjavaslat ügyével lehet jól megvilágítani, hogy 56-os ellenállóként neki, meddig kellett volna elmenni, mit kellett volna tenni, hogy azok az akták felnyíljanak, amire ők és nagyon kíváncsiak és reméli, még nagyon sokan a teremben, hogy mik vannak, hogy a bűnösök nevei napvilágra kerüljenek és egyébként ezek lettek volna az akták, amiket Göncz Árpád börtönévei alatti eseményekkel kapcsolatban is egy tiszta, világos képet mutattak volna, és akkor nincs annyi kérdőjel, amennyi van és ő ezt nyilván nem is fogja és nem is szeretné megítélni, mert nem látták ezeket a papírokat, így nem is tehetik meg.

Horn Gyula miniszterelnöke volt az ő köztársasági elnöksége idején hazánknak. Erre is lehet azt mondani, hogy volt-e lehetősége, nem volt és, ha igen, akkor milyen és milyen mértékben, hogy vele, mint miniszterelnökkel együttműködjön, de azért azt mindenki tudja, hogy az 56-os szervezetek döntő többsége ezt nem tudta elfogadni, azaz, hogy Horn gyulával ők vezetői voltak egy és ugyanazon időszakban egy demokratikusnak mondott időszakban, ennek az országnak.

De a leglényegesebb, hogy példát is mondjon: ő sem Antal Józsefről, se majd egyszer hátha úgy lesz a későbbiekben, sok évtized után, Vona Gáborról sem szeretne teret elnevezni. Egyszerűen ennek elvi oka van és ez egy elvi döntés és igenis idetartozik. Továbbra is tartja, hogy kortárs politikusokról szerinte nem szerencsés és nem is időszerű. Erre máskor vissza lehet térni. Az ő nem szavazata, ezen elvi megfontoláson nyugszik, és még egyszer hangsúlyozza, a tevékenysége megosztó volt, nem élete minden részének a tevékenysége – most itt a 10 év köztársasági elnöki működéséről beszél – és egy elnevezés, nyilván egy egész életútnak szól, ezért úgy gondolja, hogy ez nem szerencsés, de nyilván erről majd a Testület dönteni fog. Ő ezek az elvek mentén és még egyszer hangsúlyozza, hogy az el nem számoltatás miatt, amit szerintem, ha valakinek, akkor egy 56-osnak mindenegyes nap szorgalmaznia kellett volna a köztársasági elnöksége idején, hogy ne maradjanak zárva azok a bizonyos akták!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha eddig bizonytalan lett volna abban, amiben egyébként nagyon biztos, akkor most egészen nyugodt lenne ezután a felszólalás után. Kétségtelenül igaza van Császárné Kollár Tímea képviselő asszonynak, hogy Göncz Árpád bizonyos szempontból megosztó volt. akik a demokráciát kedvelik, azok szerették, akik nem, azok nem, és nem is gondolja, hogy az ő szeretetük az fontos és a tiszteletük fontos lenne ebből a szempontból.

Horthy Miklóssal egy napon említeni Göncz Árpádot az szégyen és gyalázat! Kétségtelen, Göncz Árpád abban a tekintetben is megosztó, hogy ő a Horthy rendszer alatti diktatúrát is éppúgy megvetette, mint a Rákosi és a Kádár rendszerben kialakult diktatúrát, mert, hogy minden diktatúrát megvetett és súlyos inszinuáció az, hogy ő bármilyen módon támogatta volna vagy egyetértett volna azzal, hogy az akták zárva maradjanak. A Zétényi – Takács féle terv vagy előterjesztés, az egész másról szólt. Egy visszataszító javaslat volt és nagyon helyes, hogy azt, annakidején a Parlament, amiben egyébként semmiféle többsége annak, akiknek ez az elvi közössége volt. Göncz Árpádnak nem volt, de ez egy másik kérdés, összekötnek olyan dolgokat, amik nem összeköthetőek. Aki összekeveri a végrehajtóhatalmat és a törvényhozóhatalmat a köztársasági elnöki funkciókkal, ott nagyon nehéz igazán jó érveket találni arra, hogy ezeket az állításokat cáfolja az ember, mert alapvető kérdésekkel nincsenek tisztába, úgy tűnik!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Göncz Árpád személyéhez és emlékéhez semmilyen vita sem méltó most, itt, ezen a helyen! Ezúton is, tényleg mély szertetettel szeretne meghívni mindenkit, aki szerette és tisztelte, a Budaörsön, pénteken este 18.00 órakor tartandó csöndes gyertyagyújtós megemlékezésre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a Városháza mellett a Bibó téren lesz a megemlékezés.

 

Miután több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

               

349/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Elvi döntés közterület elnevezéséről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntésével úgy határoz, hogy

 1. Budaörs Város 1180. hrsz. közterületének a Szabadság útról nyíló, a Víg utcáig terjedő, a természetben kialakított Bibó István térrel párhuzamosan szomszédos, közúti forgalom céljára szolgáló szakaszát Göncz Árpádról, a rendszerváltás utáni Magyar Köztársaság első köztársasági elnökéről kívánja elnevezni.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Göncz Árpád családjával, és kérje hozzájárulásukat a közterület elnevezéséhez.
 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a családtagok hozzájárulása esetén intézkedjék a közterületi telekalakításról, és a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a közterület konkrét elnevezéséről szóló határozati javaslatot.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

30.) 4 darab közúti gyalogos átkelőhely létesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend címe, 4 db gyalogos átkelőhely létesítése, ami azután kettő darabbá változott és aztán a végén, az utolsó módosító indítvánnyal 3 darabról van szó. A vezetői értekezleten ügyosztályvezető úr arról tájékoztatta a Hivatal vezetését, hogy valóban lehetséges az, hogy azon forrásról – az útépítési sorokról – lehessen 15 millió forintot erre a célra átcsoportosítani és így a 3 legindokoltabb utcában, a gyalogos átkelőhely megvalósítható. Ezért javasolják azt, hogy akkor a Képviselő-testület erre a három átkelőhelyre vonatkozóan hozzon döntést, – mert a 4-nek nincsenek meg a feltételei.

 

Löfler Dávid képviselő: a bizottsági ülésen elmondta és hozzátenné, hogy a Csata utcát továbbra is fontosnak tartják és kapott is ígéretet, hogyha annak is meg lesz a tervezése, akkor a Csata utcai gyalogos átkelőhely is megvalósulhat. Ilyen formán tudják támogatni az előterjesztést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen senki nem tud olyan célt megfogalmazni, amit ne tartanának ők is fontosnak, ideértve a műszaki ügyosztályvezető urat is, aki jelezte, hogy szót kér.

A Műszaki Ügyosztály, ahogy eddig, a jövőben is azt fogja tenni, hogy összeállítja azokat az igényeket, amely igények megvalósítását indokoltnak tart és ebben javasol is egy sorrendet, aztán a Képviselő-testület végül dönt a költségvetésnél ennek a költségvetés bevételeihez igazodó elköltéséről. Ők, soha nem is fognak ezen javaslatokon túlmenően, más irányban gondolkodni. Jelzi és biztos minden képviselő megkapta, mint ahogyan ő is, a jövő évi – Biró Gyula alpolgármester úr utalt is már erre –, szintén a Műszaki Ügyosztály által előterjesztett felújítások intézményenkénti bontását, tételesen, árral, mindennel együtt. Erre hangzott el, hogy járják be, aki csatlakozni kíván ehhez, az nyugodtan megteheti annak érdekében, hogy lássa, miről van szó. Ugyanez a helyzet más területeken is, tehát itt nyitott a kapu, az a felelősség persze ebben, hogy ténylegesen a költségvetéshez igazodva járjanak el.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: a ma reggeli TFVB ülésén is említette a Csata utcának a tervei készen vannak, tehát nem kell elkészíttetni. Egyedül a vízjogi engedélye hiányzik, ami teljesen bizonytalan, a hatóságtól függ, csak emlékeztetné a Képviselő-testületet, hogy a Szellő utcai hídnak a vízjogi engedélye 2 évig tartott, tehát az, hogy mikor szerzik meg az engedélyt, az teljesen bizonytalan. Ha a jövő évben meglesz, akkor tudnak benne gondolkodni értelemszerűen, mert szükséges. Most nem lehet megvalósítani ebben az évben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha valaki esetleg nem értette jól, amit ügyosztályvezető úr mondott, lefordítja: a 30 napos határidőt sikerült a jó állam működése keretében a hatóságnak 2 év alatt letudnia és ebben az ügyben meg nem tudják, hogy vajon a szerencse vagy a nem szerencse, mit fog dobni nekik.

 

Gáspár Béla képviselő: örül ennek a hírnek, mert naponta szólítják meg és ezentúl majd lesz, mit mondania, örvendetes. Egy kérdése van: tudja, hogy nehéz kiszámítani – időjárás, jön a tél, meg minden –, de körülbelül mikor kezdődik el a munka, mert az már megnyugtatná az embereket?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: nem tudja, melyiket kérdezi képviselő úr? Ha a háromra, akkor amint megszületik a döntés, ők már az árajánlatokat előkészítették és körülbelül kettő héten belül tudnak szerződést kötni a kivitelezésre.

 

Stift Nándor képviselő: a ma reggeli TFVB ülésén Löfler Dávid képviselőtársa azt kérte, hogy szavaztassa meg a Csata utcai átkelőnek a kérdését. Ügyosztályvezető úr elmondta, hogy ezt nem lehet, ha megszavazzák, hogy kerüljön be a jövő évi költségvetésbe, mert akkor sem lehet megcsinálni jövőre, ha nem fogják megkapni a vízjogi engedélyt. Azt kérte Löfler Dávid képviselő úrtól, hogy fogadja el, ne szavazzanak róla és arra kérte ügyosztályvezető urat, hogyha ez megérkezik, akkor utána térjenek vissza rá.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a hozzászólások elhangzottak, most azt a módosító javaslatot teszi fel szavazásra, amelyet a Hivatal készített el és, amely a módosító indítványok 1-es, 2-es sorszámot viseli, azaz a bizonyos három gyalogos átkelőhelyre és a hozzátartozó 15 millió forintos átcsoportosításra vonatkozik. A TFVB egyhangúlag támogatta ezt a módosítót. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

350/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közúti gyalogos átkelőhely létesítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja 3 közúti gyalogos átkelőhely kivitelezési munkálatait a következő helyszíneken: Törökbálinti u. – Stefánia u., Mező utca, Ifjúság utca.

A beruházáshoz szükséges 15.000 eFt átcsoportosításra kerül, Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.2.) ÖKT rendelet 6/a melléklet Útépítések sor terhére, és a Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. – Stefánia u., Mező u., Ifjúság u.) néven, új sorként beépül a költségvetésbe.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetésről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

 

 

31.) A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a napirendi pont itt maradt nekik a Vissza a jövőben című filmsorozat részeként. Tényleg nem szeretne cinikus lenni, de egészen meglepő az, hogy nem sikerült 1 hónap alatt, az előző testületi ülést végignézni és annak az anyagait áttanulmányozni vagy a jegyzőkönyvét elolvasni. Egy részletét úgy látszik, valahova sikerült elküldeni, de a tartalmi lényegével nem sikerült foglalkozni. A testületi ülésen ugyanis hogyha a jegyzőkönyveket valaki végignézte volna, elmondta a két ülés között eltelt időszakkal kapcsolatban és a Heimatmuseummal kapcsolatban konkrétan is elmondta azt, hogy Ritter Imrével teljes egyetértésben, vele egyeztetve megállapodtak abban, hogy miután az Országos Önkormányzatok idén nagyobb keretet kapnak és erre a célra, miután ez a tájház központi szerepet tölt be bizonyos szempontból fog tudni forrást biztosítani. A teljes költségvetés elkészültekor fogja azt látni, hogy a hozzá beszerezhető központi forrás, az milyen összegű és ezt követően még azt is elmondta, hogy Alapítványhoz fordultak mind a ketten, mert találkoztak annak elnökével, aki biztosította őket arról, hogy a céljaikkal a Tanodának és a Német nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrzésének a tevékenysége tökéletesen egybevág, a profiljukba beleillik és örömmel fogják támogatni. Ezt a pályázatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat, pontosabban Ritter Imre által elkészített anyag alapján a Hivatal eljuttatja az alapítványnak és, amikor látni fogják, mennyi pénzt fognak kapni az alapítványtól, látni fogják, hogy mennyi pénzt fognak kapni a központi költségvetésből, akkor fogják a tényleges költségeket figyelembe venni és majd a jövő évi költségvetés tervezésekor, a szükséges összegeket betervezni. Ehhez képest itt marad előttük az előterjesztés, ami egyébként azért is jópofa, mert őt kéri föl arra, hogy tervezze meg a tetőszerkezetet. Szeretné jelezni, hogy tényleg van mérnöki képzettsége, viszont ideje viszonylag kevés arra, hogy ezt megtegye. Ha az volt a szándéka az előterjesztőknek, mert mindegyiknél fölkérték arra, pl.: szereljen föl térfigyelő kamerát, tervezzen meg hangvédő falat, itt meg arra kérik föl, hogy a tetőszerkezet felújítását tervezze meg. Ha szórakoztatni akarták az olvasókat, akkor jelzi, ez sikerült, mert tényleg dőlt mindenki a nevetéstől az előterjesztéseket elolvasva! De ez nem olyan vicces! Szerinte komolyabban kéne venni a képviselői munkát és figyelemmel kellene arra lenni, mert lehet olyat javasolni, ami már rég eldőlt és, amikor azt mondják, hogy ennek semmi értelme, hogy egyáltalán tárgyalja a Testület, akkor lehet azt mondani, hogy elvetették, de ez megint nem lesz majd igaz!

Azt szeretné kérni – nem tudja, hogy ki ennek az ügynek az ura a három ellenzéki képviselőből – hogy szíveskedjenek ezt az előterjesztést visszavonni, mert teljesen értelmetlen. Ha fönnmarad napirenden, akkor természetesen letartózkodják, mert értelmetlen dologról szavazni, értelmetlenség.

 

Hauser Péter képviselő: jelzi, hogy polgármester úr mindent elmondott, amit ő is szeretett volna elmondani. Egyebekben nagyon furcsállotta ezt a napirendet és mindenféleképpen nemzetiségi származású unokája miatt is hozzászólna a témához néhány szóban.

Polgármester úr és Ritter Imre egyezetett ebben az ügyben és megegyezés született, úgyhogy itt ő a tájékozatlanságnak tudja ezt be.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: pontosítani szeretne a határozati javaslattal szemben, hogy nem kell terveztetni, hiszen a tervezési szerződés megkötésre került, a tervezés folyamatban van, a nemzetiségi önkormányzat elnökével egyeztetett szakmai tartalommal és az építési engedélyezési eljárás jelenleg a hatóságoknál van. Tehát, a terveztetés folyamata alól polgármester úr már mentesült, mert ezt már átvették.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen, ez így már megnyugtató számára. Ezt szerette volna még mondani, hogy igen, a tervezéssel ráadásul már túl vannak.

 

Sokolowski Márk képviselő: természetesen tisztában vannak vele és meg is értették, hogy Ritter Imrével történtek egyeztetések a Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítására vonatkozó forrásokkal kapcsolatban. De a módosító javaslatból is következik, ők úgy gondolják, hogy nyilván a megállapodás egy nagyon fontos és hiánypótló része a Heimatmuseum felújításának, azonban az ígéretek, hogy majd esetleg lesz forrása a jövő évben. Nem mondja azt, hogy a jövő évben nem fog megvalósulni. Természetesen nagyon örülnének neki, hogyha a forrás az felszabadulna, hogy 2016-ban megindulhatna a felújítása a Heimatmuseumnak és tájháznak, azonban az előterjesztés módosító javaslata is arra vonatkozik, hogy biztosítékként úgy gondolják, hogy a költségvetésbe attól függetlenül be lehet tervezni, maximum nem lesz szükség a felhasználásra. Biztosítékként, még egyszer mondja a tetőszerkezet felújítására kért összeget. Nem fogják visszavonni a javaslatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: meg is lepődött volna az ilyen döntésen. Tehát, fenntartja az előterjesztő azt, hogy tervezzék meg, aminek a tervezése folyamatban van és hamarosan elkészül. Ez egy ésszerű javaslatnak tűnik és, hogy majd a költségvetésnél, amikor tervezik, akkor majd a költségvetést tervezzék. Erre tényleg nem tud mit mondani. Erre csak azt tudja javasolni, hogyha valaki még mindig nem érti, amit mondott ezzel kapcsolatban, néhányszor hallgassa végig, hátha akkor megvilágosodik.

 

Több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra azt, ami már folyamatban van és ami az általa elmondott módon fog megvalósulni, a helyett ez történjen. A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 12 tartózkodással elutasította.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

351/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a Polgármester a Budaörs, Budapesti út 47. szám alatt található Heimatmuseum és tájház tetőszerkezetének felújítását terveztesse meg és a tervezés, valamint a beruházás költségeit tervezze be a jövő évi költségvetésbe.

 

 

 

32.) Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Testület előtt van még egy javaslat és már ő szégyelli magát, mert ebben az előterjesztésben az szerepel – de ehhez készül hála istennek módosító indítvány, melyet szintén Sokolowski Márk képviselő jegyez – hogy támogassa ő – a polgármester – 40 millió forinttal a katolikus templomot. Így a magyar nyelv ezen szabályai szerint valószínűleg, vagy ő nem érti a magyar nyelvet, vagy szándékosság, vagy pongyolaság, vagy ugratás van ebben, de nincs 40 millió forintja arra, hogy bárkit, bármivel támogasson. Ha ilyen jellegű jutalmat javasolnak előtte, nem fogja elfogadni, de ha véletlenül mégis, akkor más jellegű közcélra fogja fordítani. Komolyra fordítva a szót, elég világosan fogalmaztak akkor, amikor a Hivatal által elmondottak szerint az előző testületi ülésen a pénzmaradványokról és a jövő évi költségvetéssel foglalkoztak. Több tízmillió forintokkal ilyen szinten dobálózni felelőtlenség, ezért azt gondolja, hogy az a helyes, hogyha és egyébként is az a kötelezettségük, hogy először majd az utolsó módosító indítványról – dr. Bakó Krisztina képviselő módosítója – döntsenek, amit most véleménye szerint ismertetni fog képviselő asszony.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: amit szeretett volna azt nagyjából ismertette polgármester úr. Csak annyit tud hozzáfűzni, hogy tényleg nagyon-nagyon jó érzés egy olyan városvezetésben ténykedni, ahol a polgármester egy Da Vinci és ráadásul ennyi pénze van, ilyen összegeket lehet tőle kérni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra dr. Bakó Krisztina képviselő módosító indítványát, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

352/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Támogatás a görög katolikus templom építésének folytatásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a görög katolikus templom építése támogatásának kérdésében úgy határoz, hogy a következő évi támogatások céljairól és összegéről a 2016. évi önkormányzati költségvetés alapján kiírt pályázatok elbírálása során hoz döntést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

33.) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt is egy módosító indítványt nyújtott be dr. Bakó Krisztina képviselő asszony, de most nem mond semmit, hanem kéri a módosító előterjesztőjét, hogy ismertesse az indítványát.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: az a nagy szerencse, hogy tulajdonképpen a módosítójának az indoka az tulajdonképpen ugyanaz, mint az előzőnél is, azaz 2016. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállalni nem nagyon lehet. Annyit kért a módosító javaslatban, hogy erre az időszakra, ilyen formában ne vállaljanak kötelezettséget, majd csak a tárgyévben, 2016-ban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez az egyik része a polgárőrséggel kapcsolatos dolognak, a másik része, hogy abban töretlen az álláspontja a képviselőcsoportjuknak, miszerint a városban egy polgárőrséget támogatnak, egy vezetés mellett, aki koordinálja és aki kapcsolatot tart a rendőrséggel és ezt egyébként szakmai érvek alapján döntötték el. Ha ebből bárki ki akar lógni, azt lehet, de az a saját döntése. Nem lehet azt csinálni, hogy utcánként, közterületenként, dombonként, hegyenként, völgyenként létrejövő polgárőrségeket koordináljon a rendőrség, az önkormányzat, mert ez sehova nem vezet. Ha nem tudnak egymással megállapodni az az ő problémájuk. Szomorú, de nem az ő felelősségük!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: az ő álláspontja is töretlen abban a tekintetben, hogy aki polgárőrként dolgozik, az kapjon támogatást a várostól, függetlenül attól, hogy az ő vezetőjük vagy bárki más nem tud ebben egymással megállapodni. Tehát, ebben meg ő töretlen. Végig ez volt az álláspontja, hogy ne attól tegyék függővé, így nyilván ő a módosító javaslatot nem fogja támogatni.

Érti a célt, azt nem mondja, hogy elfogadja, de pillanatnyilag látszik, hogy nem ez az út és ennek következménye, hogy van, aki kap, van, aki nem kap, függetlenül attól, hogy egyébként mind a két egyesületben dolgozó polgárőrök, polgárőrként végzik a munkájukat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: még mielőtt a „csúnya” önkormányzat reakció alakulna ki, mindenki kaphat, ha az adott szervezet képes együttműködni azon feladat ellátásában, amire létrejött. Ha erre képtelen, azt nem hiszi, hogy az önkormányzat felelőssége lenne.

 

Löfler Dávid képviselő: azzal egészítené ki polgármester úr szavait, hogy arról is szó volt, miszerint mind a két polgárőr egyesület meg fogja kapni a támogatást, mégpedig úgy, hogy az egyik polgárőr egyesületen keresztül, kap támogatást a másik is. Ő úgy tudja, hogy november van és még egy fillér támogatást sem kapott a Törökugrató Polgárőrség és ezért gondolták, hogy behoznak egy ilyen előterjesztést, amiben ők is tudnának támogatást kapni, nem beszélve arról, hogy a városban milyen tűzesetek voltak az utóbbi időben. Úgy gondolja, hogy a polgárőrség támogatása nagyon fontos!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt javasolja Löfler Dávid képviselő úrnak, hogy nézzen utána, miért nem sikerült ennek a dolognak az eredményességéhez eljutni. Ő, olvasott elég sok mindent erről. Ha azt mondja, hogy egészen egyszerűen egy igazi magyar történet, ezzel nem mondott még túl sokat, érdemes elolvasni, megnézni, hogy mi az oka, nem az önkormányzaton múlt, hogy ez nem valósult meg. Hogyha valakik úgy állnak hozzá, hogy nem lehet, nem képesek megállapodni, az ne azt várja, hogy helyette majd ad az önkormányzat még külön pénzeket, mert az összeg erre a célra szólt és az egész városra szólt.

 

Becz György képviselő: javasolja Löfler képviselőtársának, hogy amennyiben ennyire fontos számára ez a feladat, amit ő is nagyon fontosnak gondol, vállaljon közvetítő szerepet a két egyesület között és akkor a Törökugratósok is meg fogják kapni, amennyiben ez a közvetítői tevékenysége sikeres lesz.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az utolsónak beérkezett módosító indítványt teszi fel szavazásra, melyet dr. Bakó Krisztina jegyzett és, amelyet már ismertetett. A Képviselő-testület dr. Bakó Krisztina módosító indítványát 11 igen, 4 nem szavazattal elfogadta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

353/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása

 

Budaörs Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évben továbbra sem kíván egynél több polgárőr egyesületet támogatni Budaörs város területén.

A Képviselő-testület a következő évi támogatások céljairól és összegéről a 2016. évi önkormányzati költségvetés alapján kiírt pályázatok elbírálása során hoz döntést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

34.) Civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egyik Bizottság sem támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

A legnagyobb meglepetés ebben a tekintetben a forrás volt, hogy a Kőhegyi medence mellet létesítendő nyomásfokozó gépháznak a terhére szavazzák ezt meg.

 

Hauser Péter képviselő: a nyomásfokozó gépház, a frankhegyi fejlesztéseknek a kulcsa. Igazából nagyon furcsán áll ez előtt, hogy amikor a jobb oldal azt mondja, miszerint fejlesszék a Frankhegyet, de a fejlesztés kulcsából, vegyenek el 5 milliót és azt adják oda a civileknek. Ez számára nagyon érdekes és azt gondolja, hogy a Frankhegy számára egy elfogadhatatlan döntés.

 

Löfler Dávid képviselő: ez nagyon megható volt, de most tényleg, polgármester úr is, meg Hauser Péter is nézzen a szemébe és mondja azt, hogy az idén megvalósul, mert akkor visszavonja az előterjesztést, de mind a ketten tudják, hogy idén nem lesz semmi, ez a pénz nem lesz elköltve, tehát a jövő évi költségvetésből ugyanúgy megvalósulhat a nyomásfokozó gépház, ami természetesen nagyon fontos számukra, viszont a civilek is fontosak, akiknek az idei költségvetésük 5 millió forinttal meg lett vágva. Gondol itt a nyugdíjas szervezetekre és nem akarja felsorolni, mert polgármester úr pontosan tudja. És szeptemberben szerettek volna egy második kört, ami sajnos nem jött össze, most sikerül – novemberben – tárgyalni. Kéri, hogy a Testület azért támogassa és nem kell aggódni a nyomásfokozó gépház miatt, mert jövőre ugyanúgy meg tud valósulni. Az idén nem lesz felhasználva a keret, de ha azt mondja neki bárki, hogy elkezdik csinálni a nyomásfokozó gépházat, akkor természetesen visszavonja és keresnek egy másik forrást. Azt mindenki tudja, hogy nem fog idén megvalósulni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mást mondana képviselő úrnak, és nem azért néz a szemébe, mert annyira nagy öröm lenne ez neki, hanem azért, mert amit mondott annak semmi köze ahhoz, amiről beszélnek. Mert, hogyha egy adott költségvetésben, egy adott célra meghatározott összeg el van különítve, akkor azt a céllal együtt viszik át a következő évre. Ha meg elszórják felelőtlenül, mert mibe kerül az nekik, úgyis kisebbségben vannak, majd a többség magyarázkodik, ha a jövő évi költségvetésben mégsem lesz rá forrás. Nem kerül az semmibe, ahogy a helyi svábok szokták mondani, akkor lehet ilyeneket mondani. Ez nem úgy függ össze, hogy megvalósul-e idén, avagy nem!

 

Biró Gyula alpolgármester: sokat gondolkodott azon, hogy itt a kis színesek alatt megszólaljon-e, de ahogy egy nagy ember mondta, akkor ezt vegyék úgy, „ez a gépház zaja”.

Ha ismerik magát a pályázati kiírást – gondolja a FIDESZ frakció is ismeri – akkor, ha most elfogadnának bármit, akkor a FIDESZ frakció szerint körülbelül december 22-e előtt lehetne ebből osztani egy forintot is? A saját kiírásuk azt mondja – ha azt nem módosítanák, mert akkor azt is módosítani kellene – hogy visszamenőleges programokat nem támogatnak, tehát, ha most ezt elfogadnák, akkor utána lenne egy kiírás, amit a következő KMISB hoz meg. Ebben az évben gyakorlatilag arra lehetne elkölteni, hogy két ünnep között legyen ünnepélyes hólapátolás vagy ilyesmi butaság, ami tökéletesen fölösleges. Polgármester úr teljesen normálisan elmondta, de kérdezi, hogy a nyomásfokozó sor terhére megjelöléssel mire gondolt az előterjesztő? Egy szivattyúval kevesebb fog bekerülni? Hát, ha egyszer ennek ennyi a költsége és ez át fog menni a következő évre és ha komolyan gondolták azt, hogy tényleg akarnak valamit csinálni – Frankhegyen – amit egyébként eddig tűzzel-vassal bizonygatott a FIDESZ frakció – hihetetlen nagy dolgokat kell ott csinálni, de azonnal – akkor nem érti a forrásrészét sem. De ismétli, csak menjenek vissza arra, hogy mit mond ki a pályázatuk és gondolják végig és, ha ezeket végiggondolták volna, akkor ma már ez nem került volna a Testület elé, mert ennek egyébként semmi értelme nincs.     

 

Wittinghoff Tamás polgármester: érti, hogy mi a célja ennek. El lehet azt mondani, hogy gonosz önkormányzati többséggel szemben a jóságos jobb oldali ellenzék szeretett volna még pénzt osztogatni – bár itt nem látják, hogy kinek, milyen célból és mire, de most 5 millió forint jutott az eszükbe és végül is annakidején, amikor az ÁSZ azt állapította meg Budaörs Város tekintetében, hogy Budaörsön csak két féle szervezet kap támogatást, a boldog és a boldogtalan és, hogy az országban nincs még egy olyan önkormányzat, ahol ilyen szinten támogatják a civileket. Természetesen elő lehet adni azt, hogy most nyomják Krahácsot, bántják szegény civileket és nem adnak elég pénzt – ez körülbelül úgy lesz igaz, mint a többi hasonló üggyel kapcsolatos állítás, de azt gondolja, hogy ez az ellenzéki létnek a lényege.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: szintén ellenzéki létből, de mást szeretne mondani. Egyet kell, hogy értsen Biró Gyula alpolgármesterrel. Mint a KMISB jelenlegi tagja és az előző ciklusban is tagja mondja, hogy ennek így nincs értelme. Tudja, hogy ez az előterjesztés nem mostanra jött volna be, hanem szeptemberre, de így november elején ennek az ég egy adta világon nincs értelme. Hozzáteszi: reméli, hogy senki nem felejtette el, hogy az ez évi költségvetést ő nem szavazta meg és egyébként egyrészt, mert úgy érezte, hogy a civilszervezetek támogatásának levonása helyett, máshogy is lehetett volna – ezt most ne nyissák ki, mert lassan vége az évnek -. Fontosnak tartotta, most is nagyon fontosnak tartja, de aminek már nincsen értelme az év végén, annak nincsen értelme.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra azt a javaslatot, mely szerint a Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház sorának terhére a Testület 5 millió forintot civil pályázatra az előterjesztés szerint használjon fel, mely javaslatot a Képviselő-testület 3 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

354/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a Civil szervezetek támogatására újabb pályázatot ír ki – a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 6/A melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, 3. Út és mélyépítési beruházások 21. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház sor terhére – amiben a tavalyi évhez képest elmaradt összegre (5.000.000 Ft) pályázhatnak civilek.

 

 

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tudja, hogy az előterjesztők kívánnak-e valamiféle kiegészítést tenni az előterjesztéshez, vagy el van a dolog annyival intézve, hogy ott van az előterjesztés?

 

Sokolowski Márk képviselő: ha arról van szó, szívesen beszél az előterjesztésről.

A Képviselő-testületnek az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettsége a gazdasági programot a Képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül vagy elfogadni, vagy ha fenntartja az előzőt, akkor felülvizsgálni. Ez a 6 hónap eltelt, úgyhogy ez egy olyan mulasztásra hívja fel a figyelmet, ami természetesen be fog jönni a következő testületi ülésre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez nem volt az előterjesztésben, abban valami egészen más szerepelt, de akkor ezek szerint ez is benne van. Természetesen a gazdasági programjukat felülvizsgálták, sőt, folyamatban van egy ennél sokkal komolyabb anyag, amelyet a Corvinus Egyetem munkatársaival dolgoznak ki. Mert ugye az előterjesztésben az szerepel, hogy az iparűzési adó csökkenésével kapcsolatban azt kéri az előterjesztő, hogy dolgozzanak ki egy hosszú távú cselekvési programot, már hogy a szakirodák. Azért szeretné elmondani a szempontokat, hogy mire kell kidolgozniuk javaslatot, akkor azt most röviden ismerteti, csakhogy tudják, miről is beszélnek.

Budaörs Városa a gazdaságfejlesztés területén valóban elég rosszul állt, mert ennek kapcsán érte el azt, hogy az ország legfejlettebb települése lett, amelyen belül az egy főre eső jutó jövedelmek és az egy főre jutó iparűzési bevételek mindig dobogós helyen, sokszor az első helyen végeztek. Elsőként értették azt meg a környező településeket is ideértve, sőt leginkább azt kihasználva, hogy egy megfelelő adópolitikával és gazdaságpolitikával lehet a város jövőjét biztosítani. Ezt akkor a jobb oldal – az aktuális jobb oldal – mindig támadta és mindig azt mondta, hogy ők a multikat szeretik és irgum-burgum, meg de csúnyák is, meg de rosszak, mert nem a gazdálkodók a fontosak. Most meg azt látja, úgy tűnik, hogy ez mégiscsak megváltozott. Szeretné a figyelmébe ajánlani a FIDESZ képviselőcsoportjának, hogy volt egyszer egy olyan döntés, ahol neki Török István, a korábbi FIDESZ elnök elmagyarázta, hogy az most egy taktikai lépés a hosszú távú stratégiával szemben, hogy az adót fölemelik a maximumra. Akkor elmondta azt, hogy ez a legsúlyosabb és a legnagyobb hiba, amit elkövethet az önkormányzat, mert a bizalmat megszerezni hosszú évek kemény munkája, eljátszani 5 perc alatt is lehet. Visszaszerezni pedig még nehezebb lesz. Kálóczi Imrével, mást sem tesznek, csak járják körbe – és alapvetően ő ezt a feladatot látja el és alapvetően azt hiszi, hogy most már túlvannak az összes irodaház, irodapark és üzemeltetőn –, hogy megpróbálják velük megértetni és elfogadtatni, miszerint visszatérnek ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket fognak adni és azt az adópolitikát, amit egyébként az itt ülő FIDESZ-es képviselők elődjei elrontottak, helyrehozzák és ezt el is hitetik, hogy hosszútávon fenn fogják tartani. Ezt legalább is el fogják nekik hinni, ennek a ciklusnak a végéig, mert addig biztos nem fognak az adópolitikán változtatni. Aztán van még két-három dolog, amin változtatni kellene, vagyis az itt ülő FIDESZ-es képviselőknek az aktivitására lenne szükség és nem azt mondani cinikusan, amikor itt forgalomszámlálásokat hajt végre a Hivatal, amiből látszik, hogy elviselhetetlen lett egyébként a városon belül is a forgalom. De nem csak erről van szó! Az autópályán megközelíthető bevásárlóközpontok fizetőssé tétele, a vasárnapi zárva tartás és az egyéb olyan ügyek, amelyek a külföldi befektetőket távol tartják, elijesztik az országtól, illetve az itt lévők működését súlyosan befolyásolják, azok nagy kért okoznak. Hozzáteszi: egészen vicces az, hogy a jobb oldali lapban megjelent és nagyon tetszik neki, megkerestek egy kisvállalkozót, megkérdezték tőle, hogy ugye milyen jól járt azzal, hogy most a nagyok nem lehetnek vasárnap nyitva! Minő meglepetés! Még ez az egy is azt mondta, hogy szó nincs róla, sokkal rosszabbul járt és nem a nagyok jártak rosszul alapvetően, mert ők át tudták pozícionálni magukat és a pénteki és a szombati őrület mentén a bevételeik nem csökkentek, ellenben a kicsik, a Budaörsön működő kicsik, jelentős kárt szenvedtek, emiatt az ostoba intézkedés miatt. Erre egyszerűen döbbenetes, minősíthetetlen módon akadályozzák meg minden alaklommal, hogy népszavazási kérdést lehessen beadni, mert Micike, meg Iluska, meg kit tudja még, ki áll mindig ott és az őrök nem engedik azokat oda, akik ténylegesen szeretnének népszavazási kérdést kezdeményezni. Mint ördög a tömjénfüsttől, fél a kormánypárt attól, hogy a vasárnapi zárva tartással kapcsolatban népszavazás legyen, mert pontosan tudja, hogy több mint 70%-a a lakosságnak ezt mélyen ítéli el és nem ért vele egyet. Ezek azok az okok, amelyek egyébként a gazdasági válság mellett elvezettek oda, hogy cégek hagyták el a települést, mentek tönkre és az iparűzési adó tekintetében nehezebb helyzetben állnak és meg fogják találni természetesen a választ arra, hogy ezt a megoldást megtegyék és amint a Corvinus Egyetemmel a szükséges anyagokat erre vonatkozóan elkészítették, a Testület erről fog tárgyalni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: volt is ilyen és még lesz is ilyen előterjesztés, ahol gyakorlatilag az előterjesztésnek, de legalábbis bizonyos részére az a válasz, hogy ez ugye zajlik. Na ezeket szereti úgy igazán, hogy erre mit szavazzon az ember. A közepén ezt most elsütötte, de már az elején is mondhatta volna és még lesz olyan, amire mondhatná. Tényleg egy kicsit értelmetlenné válnak itt bizonyos folyamatok, mert most rendben, akkor mit szavazzanak? Ha zajlik és egy olyan kérdés elhangzik, hogy csinálják? De csinálják, akkor ők nyomják ki és menjenek ki a büfébe? Mert gyakorlatilag ennek így tényleg nincs értelme, mert nem látja vagy akkor jobb tájékoztatás kellene a képviselő urak részére, hogy mi zajlik a Hivatalban. Szerinte ez is egy megoldás, vagy nekik kellene jobban informálódni, neki teljesen mindegy, de ez így tényleg egy kicsit érdekessé és kis színessé teszi – ahogy Biró Gyula alpolgármester mondta – hogy olyanokról szavazgatnak, ami elméletileg zajlik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ő, arról, amiről tudja, hogy hogyan zajlik és tudja amivel kapcsolatban az előterjesztést ugyan nem ő írta ezért nem is nagyon tud helytállni érte és amiben bizonyos dolgok összekeverednek, arról nyilván nem fog igennel szavazni, hanem tartózkodni fog. Ő, nem terjesztett ilyet elő, nem keresték őt meg, biztos a szeret és a jóindulat nevében, hogy valaki egy ilyet akar előterjeszteni. Csak mosolygott azon, hogy a gazdasági helyzetért aggódnak azok, akiknek sok felelősségük van abban, hogy a gazdasági helyzet jelenleg olyan, amilyen.

 

Löfler Dávid képviselő: kérdezi: attól függetlenül. Hogy zajlik, attól függetlenül, ha van egy testületi döntés, az akadályozza-e ezt a munkát bármiben is vagy inkább megerősíti ezt a munkát?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha Löfler képviselő egy olyan előterjesztést fog beterjeszteni, hogy holnap reggel föl kell kelni a Napnak, az sem fogja megakadályozni a Napot, hogy fölkelljen, de nem fognak szavazni róla, illetve fognak, ha előterjesztésben előkerül, hogy Budaörsön is kelljen föl a Nap holnap, de azt hiszi, hogy ő akkor is tartózkodni fog.

Hozzáteszi a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 10 tartózkodással elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

355/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a soron következő Képviselő-testületi ülésre a Polgármester terjessze elő Budaörs Város Önkormányzat Gazdasági Programját, és vizsgálja felül azt olyan módon, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai által jelzett iparűzési adó csökkenésre milyen hosszú távú cselekvési programot kívánnak a szakirodák javasolni.

 

 

36.) Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a helyzet az az, hogy mind a kettő, az eredeti is, meg az új módosító, meg a „vagy” előtti, „vagy” utáni is a jövő évi költségvetésről, a jövő évi költségvetésbe tervezendő kérdésekről beszél, éppen ezért ebben szeretne legalább is ő konzekvens lenni. Nem javasolja a Testületnek addig, ameddig és itt is elmondja; ügyosztályvezető úr is azt mondta és ezzel ő maga is egyetért, hogy indokolt a Stefánia utcának a bekötése a Szerviz útba. Abba a Szerviz útba, amit az a kivitelező épített meg, aki az elhíresült „gödörrel” kapcsolatos beruházással most elég nagy bajban van, de most ezt nem nyitja ki, mert szerinte ezt az őrületet mindenki ismeri és itt közel 1 milliárd forintot fejlesztett és valósított meg Szerviz útként, rá kellene kötni a Stefánia utcát és nyilvánvaló, hogy a jövő év elején a költségvetéshez a műszaki ügyosztály elő fogja készíteni a fejlesztésre vonatkozó javaslatait és majd ott ki fog derülni, már látni fogják, amikor a Pénzügyi Iroda eléjük teszi azt, hogy a bevételeik milyen fejlesztési lehetőséget biztosítanak és akkor kell majd a Testületnek eldöntenie, hogy milyen célokra fog felhasználni forrásokat. Ebből következően, ezt most előre eldönteni a nélkül, hogy mindazokat, amiket most itt felsorolt nem látnak, nem láttak, nem láthattak, az ő megítélése szerint, aki egyébként a költségvetés végrehajtásáért és a törvényességéért is felelős – ez az önkormányzati törvényből következik –, ő maga ezt felelőtlenségnek tartja.

Miután több hozzászóló nincs, kérdezi, hogy melyiket szeretné szavaztatni az előterjesztő, a „vagy” előtti, vagy a „vagy” utáni részt, mert ebben nem ő maga az ügy ura?

 

Sokolowski Márk képviselő: természetesen azért írtak bele két lehetőséget, mert véleményük szerint mind a kettő szolgálná az ottani lakosok érdekeit, de ő maga az ügyosztályvezető úrra hivatkozna – mégiscsak ő a szakember – hogy melyiket javasolja? Melyik valósulhat meg a leghamarabb?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: polgármester úr javaslatát javasolja elfogadni, hogy mindaddig, ameddig nem látják a jövő évi költségvetést, addig nem tudnak szerinte erről szavazni. Mindenféleképpen indokolt a bekötése, indokolt a Pacsirta utca és a Szerviz út közötti szakasznak a megnyitása. Nagyon sok mindent meg tudnak majd előzni, de ez a jövő évi tervezés folyamán kell, hogy előjöjjön.

 

Sokolowski Márk képviselő: kéri polgármester urat, hogy mind a két javaslatot tegye fel szavazásra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztett javaslat „vagy” előtti részét, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodással elutasította.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a az előterjesztett javaslat „vagy” utáni részét, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodással elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

356/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította az előterjesztésben szereplő mindkét javaslatot, úgymint a Stefánia utca szervizúthoz való becsatlakoztatásának megtervezésére illetve a Stefánia utca déli szakasza útfelújításának megtervezésére vonatkozó javaslatokat.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester a határozathozatal után: elmondta, hogy szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét arra, ha a jövőben, a következő napokban sajtótájékoztatót tart és azt állítja, hogy ezzel nem ért egyet a szakma vagy az önkormányzat, nem fog igazat mondani. Az az igazság, amit a műszaki ügyosztályvezető úr is elmondott ezzel kapcsolatban; nevezetesen: hogy a jövő évi költségvetésnél fogják látni, mire van forrás, indokoltnak tartják ezeknek a megvalósítását, de mi lesz a legindokoltabb, a sorrend, a ténylegesen lehetőségükre álló források szerint, azt a jövő évi költségvetésnél fogják látni. Minden más mese!   

 

 

 

37.) Budaörs gyalogos közúti forgalmának felülvizsgálata a látássérültekre való tekintettel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért fognak itt is tartózkodni, mert itt megint egy olyan ajtón dörömböl valaki, ami tárva-nyitva van.

 

Löfler Dávid képviselő: őt a bizottsági ülésen már majdnem meggyőzte Vágó Csaba arról, hogy minden rendben van. ez az előterjesztés arról szól, hogy szeretnék felmérni, hogy a látássérültek számára a budaörsi gyalogos átkelőhelyek biztonságosak-e. Azért kérték ezt a felülvizsgálatot, mert szeretnének ebben az ügyben tisztán látni. Erre neki Vágó Csaba azt mondta, hogy minden rendben van, nyugodjon meg, viszont ma reggel idekerült az asztalára egy emlékeztető, ami a Budakörnyéki Látássérültekkel történt és ebből szeretne egy olyat idézni, hogy: „a Maros utca, Kossuth utca sarkánál szükség lenne gyalogátkelőhely, látássérültek átkelését könnyítő intézkedésekre. Több éves dolog már, tavasszal elakadt a folyamat” 

Tehát, ezek szerint vannak olyan folyamatok, amik elakadtak és a látássérülteket lehetne még segíteni, nincs megoldva minden Budaörsön, ezért kéri, hogy támogassa a BFE is ezt az előterjesztést, kapjanak egy képet arról, hogy Budaörsön hogyan lehetne fejleszteni. Neki az is jó, ha egy olyan vizsgálati eredmény születik, hogy minden rendben van, nem kell sehol fejleszteni, de abba szerinte semmi rossz nincs, hogy kértek egy felülvizsgálatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: rossz nincs benne, csak nincs mit felülvizsgálni. Hogyha Löfler Dávid képviselő úr, amit megkapott emlékeztetőt figyelmesen elolvassa, akkor benne van ez az egy, ahol azt kérik, hogy folytassák. Tehát, föl van mérve, ezen az egy helyen kérik, hogy valósítsák meg. Tehát, megtörtén az, amiről ma szavaztatni akarnak Löfler képviselő úrék. De akkor beszéljenek egyenesen! Arról szól a dolog, hogy vizsgálják meg a buszmegállókat, járdákat, süllyesztett szegélyeket, vakvezető sávokat, jelzőlámpák mellé a hangjelzést adó készülékeket. Ebben az emlékeztetőben, ami a múlt hónapban készült, az szerepel, hogy mindenhol ez megfelelően működik, sőt, köszönik az eddigi munkát, a taktilis jeleket, a beszélő lámpákat, nagyon jól működnek, nem úgy, mint Pesten. Itt nagyon profi, nem zavarja a lakosságot, mivel a gyengén látóknál rendelkezésre álló távkapcsolóval működnek és kiemelik azt, hogy ez minden jelzőlámpa esetén így van és fölsorolják, hogy egy olyan hely an, ahol folytatni kellene, azt meg fogják tenni. Tehát, megtörtént az, amit Löfler Dávid képviselő úrék kértek, minden fölvan mérve, mindent velük egyeztettek folyamatosan. Nincs még egy olyan város, ahol ez ilyen szinten történne. Mindent így alakítottak ki, még a Városházát is, ami egyébként az átadása pillanatában is elnyerte az Év akadálymentes épülete” címet. Tehát, nincs mit vizsgálni.

 

Becz György képviselő a napirend tárgyalása közben távozott. A Képviselő-testület létszáma: 14 fő.

 

Hauser Péter képviselő: nem akar azzal a szakállas viccel élni, amikor a vakot kísérik át a zebrán, de nem is akar átmenni. Tehát, itt is kicsit értetlenül áll, mert elég gyakran fordul meg az egyesületnél, legutóbb csütörtökön beszélt az egyesület vezetőjével, Nyikes Fatimével, és azt mondta, hogy addig érzi magukat biztonságban, amíg Budaörsön vannak. Addig vannak meg számukra a legjobb feltételek, amíg itt vannak a városban. Azt gondolja, hogy ez ügyben mindig őket kell megkérdezni.

 

Löfler Dávid képviselő: csak annyit tenne hozzá, hogy szerinte egy átfogó képet kapni, mindenképpen szükség lenne, viszont ez a feljegyzés, ami október 22-én készült, ez később készült el, mint az előterjesztésük, tehát ezt akkor meg sem kaphatták volna, amikor ők már erre gondoltak. Szeretné kérni, hogy ettől függetlenül erről szavazzanak és, akkor kapnak erről egy kivonatot, minden képviselő akkor megnyugszik, hogy rendben van, minden gyalogos átkelőhely fel van készítve és nem kell további fejlesztéseket eszközölni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi Löfler Dávid képviselő úrtól: megkapta akkor az emlékeztetőt és végigolvasta minden részét? Kapott-e ennek alapján átfogó képet arról, hogy a városban a gyengén látók szempontjából, mi a helyzet?

 

Löfler Dávid képviselő: válaszában elmondta, van olyan rész, ahol azt mondja: (szószerinti idéz) „utána fogunk nézni, elképzelhető, hogy félreértettünk valamit”  (szószerinti idézet vége) és egyéb felsorolások vannak. Örülne, ha egy átfogó, de szerinte fölösleges ezen vitázni, ha most az a baj, hogy FIDESZ-es képviselő és előterjesztett valamit és szeretne ebben az ügyben tisztán látni, akkor ezt mondják ki világosan és ne húzzák itt egymás idejét. Tehát, ő maga szeretné, ha erről szavaznának, ő maga abszolút jó indulattal terjesztette elő. Lehet ezt még tovább ragozni, ő most kapta meg ezt az anyagot ma reggel, pedig október 22-én kelt itt írásban. E-mailen bármikor elérhető, megkaphatta volna e-mailben is, nem véletlenül, ülés előtt 5 perccel kapta meg. Nyilván mindenki tudja, hogy miről szól ez itt az ülésen ez a műsor! Arról, hogy itt az utolsó pillanatban elé tesznek egy ilyen papírt és, hogy a képviselő úr tájékoztatva van! Nem szeretné ezt tovább kommentálni! Köszöni szépen, zárják le ezt a vitát!

 

Wittinghoff tamás polgármester: jól fogalmazott a képviselő úr. Itt a műsor szól valamiről, az, hogy Löfler képviselő úr FIDESZ-es-e vagy nem FIDESZ-es, az neki nem probléma, legfeljebb képviselő úrnak, de a helyzet az az, hogy egy olyan dolgot szeretnének elfogadtatni, ami dolog nem ma, nem tegnap, hanem évtizedes múlttal működik a városban és mindenegyes ügyről, ami a bármilyen hátránnyal élőket érinti. Egyébként a következő ülésre a Testület elé fog kerülni annak az ombudsmannak, ami szintén egyedülálló lesz az országban, amelyik a bármilyen módon hátrányban vagy nehezebb helyzetben lévő közösségek képviselőit, kvázi ombudsmani módon képviselni fogja, ilyen sincs a városban. Arra is lehet előterjesztést tenni majd, hogy az ilyen, meg olyan legyen, de a műsor arról szól, hogy valami, ami remekül működik, arra most előterjesztést tesz valaki azért, hogy azt mondhassa, hogy azt ő csinálta, miközben az magától és régóta és sokkal jobban, mint bárhol máshol működik és ez természetesen, kétségtelenül egy műsor.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: az rögzítésre került ebben az emlékeztetőben, amit minden évben tartanak és folyamatosan egyeztetnek a BULAKE-val, mert nem lehet egy folyamatot lezárnak tekinteni. Gondoljanak csak bele, hogy most döntött a Képviselő-testület, hogy gyalogátkelőt fog létesíteni. Akkor már jelentkezik egy probléma, hogy igen, ott meg kell oldani a gyalogátkelőhelyeknél is – a létesítendőknél is – a gyengén látóknak a biztonságos átkelést. Tehát, ez egy folyamat. Ők ezt a folyamatot a mozgássérültekkel is és a BULAKE-val is minden évben, folyamatosan folytatják és figyelembe veszik a változásokat. Minden jelzőlámpás átkelő Budaörsön ezzel a szerkezettel ellátott, tehát nem kell felmérni, mert ott jelezték is ebben az emlékeztetőben. Különös figyelmet fordítanak nem csak a vakok és gyengén látókra, hanem a mozgássérültekre is. Az összes nagyobb útkereszteződéseknél a járdasüllyesztéseket az elmúlt 2 évben végrehajtották. Az útépítéseknél már eleve így terveztetik és így kiviteleztetik a megközelítésüket, illetve a járdán valóhaladásuknak a megkönnyítését. Tehát, ez egy folyamat a Maros utcába is odaköltözött egy vak házaspár, tehát jelentkezik egy probléma, de holnap, ha a Petőfi Sándor utcába költözik és jelzik feléjük, akkor ott jelentkezik ez a probléma. Tehát ezt a folyamatot nem lehet elzárni, elvágni és azt gondolja, hogy a város példakép lehet az ország bármely településének ebben a tekintetben is!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: az előbb a képviselő úr azt tudta mondani, hogy ne rabolják már egymás idejét. Ő annyira tud ehhez csatlakozni, kedves képviselő úr. Viszont, ha már így a nagynyilvánosság előtt megoszthat pár információt azokkal, akik nem voltak jelen, például a TFVB, PEB vagy bármely más bizottsági üléseken, amely Bizottságokat ezek az előterjesztések már megjárták és ő, mint a TFVB tagja, mindezeket a kérdéseket, érveket, válaszokat, tájékoztatásokat már egyszer meghallgatta. Végül is nagyon jó, hogy ugyanezek a tények a nagynyilvánossághoz is eljutnak, magyarán arra gondol, hogy ezek az előterjesztéseknek a 90%-a csak arról szól, hogy a megelőző-előkészítő munka hiányában kerülnek a Testület elé és okoznak iszonyatos és fölöslegesen hosszas vitákat olyan tényekről, amelyek egyértelműek, bizonyítottak, többszöri tájékoztatásban már elhangzottak. Nem tudja, hogy akkor miért tartja szükségesnek a Bizottság ülésen való megjelenést a képviselő úr, ha ugyanazokat a kérdéseket úgy teszi föl egyik bizottsági után a másik Bizottságon, illetve a testületi ülésen, mintha soha nem is hallotta volna. Ez most vagy memória probléma vagy valamilyen más történet van mögötte.

Nagyon-nagyon tud ahhoz csatlakozni, hogy ne folytassák már ezt, kéri szépen! Ez nem érdemi munka! Ez egy bohóckodás!

 

Biró Gyula alpolgármester: ő, képviselő asszonnyal ellentétben, most kezdi élvezni. Délelőtt kicsit unatkozott, de most kezd belejönni. Kiragadott egy mondatot, hogy valahol talált benne Löfler Dávid képviselő úr egy utcasarkot vagy egy gyalogátkelőt. Közli képviselő úrral, hogy fog még találni 25-öt, mert ő is tudna mondani. De, amit műszaki ügyosztályvezető úr elmondott, az tökéletesen igaz, mert nagyon kevés várost lehet találni ebben az országban, ahol tényleg ilyen szinten megvan oldva a vakok és gyengén látóknak a problémája és főleg a legforgalmasabb részeken, mert ez a leglényegesebb, hogy a legforgalmasabb rész legyen biztonságos. Mert, ha most elmennek a Széchenyi és Acél utca sarkára, ott is van egy átkelő, biztos, hogy nincsen hangjelzés és nincsen az a sáv, amiben el tudnak közlekedni. Tehát, ha így gondolja Löfler Dávid képviselő úr, akkor mindig fognak valahol találni egy helyet.

A másik mondata nagyon tetszett neki, hogy azt mondta Löfler Dávid képviselő úr, miszerint az a legnagyobb baj, hogy Löfler Dávid FIDESZ-es. Ez szerinte nem nekik baj, ez a FIDESZ-nek a baja.

 

Löfler Dávid képviselő: legalább annyit elért, hogy megkapta a papírt, amit nyilván október 22-e után simán el lehetett volna küldeni, meg érdekes módon, miután az előterjesztése beérkezett, akkor került sor erre az egyeztetésre. Biztos nincs összefüggés! De már ettől boldog, nyilván az előterjesztést úgysem fogja senki megszavazni, illetve a Budaörs Város Fejlődésért Egyesület úgy sem fogja megszavazni, ehhez nem tud mit hozzátenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem is nagyon lehet, különösen azok után, amit műszaki ügyosztályvezető úr mondott, mert, ha ő nem mondja, el is felejtett volna, hogy itt nem „csak” arról van szó, hogy látáskorlátozottak élnek a városban – az ő problémájuk is nagyon fontos számukra és ezért vannak napi kapcsolatban velük – hanem a mozgáskorlátozottak is. Érdekes, ez utóbbi valahogy kimaradt, de majd lehet, hogy a következő ülésre fognak egy előterjesztést kapni Löfler képviselő úrtól, hogy mozgáskorlátozottakat tekintve, tekintsék át a várost. Áttekintik! Jelzi, a műszaki ügyosztályvezető úr is a szívén viseli, mint ahogy azt elmondta. Minden évben egyeztetnek, mindenegyes beruházás esetén fontos szempont, leülnek velük és nem kell erre felhívni a figyelmüket külön, mert nem szakmai fogyatékosok és nem érzéketlen emberek dolgoznak a Városházán.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: megismétli: úgy látja, hogy itt azért elég súlyos kommunikációs zavar van és nem szeretné ő megfejteni, hogy ez kinek a hibája. Volt 19-én egy előterjesztés, volt 22-én egy egyeztetés, amiről most megkapták, bár szerinte hamarabb is megkaphatták volna, de nem akarja az időt pocsékolni. Az látszik, hogy itt valamilyen szinten el kell gondolkodni rajta, ha nem akarnak még 4 éven keresztül véget nem érő testületi üléseket tartani, hogy valami kommunikációs csatornákat akkor igyekezzen mindenki megtalálni saját magának vagy segíteni ebben. Például, ha ezt a levelet hamarabb kapják, lehet, hogy az előterjesztő visszavonja az előterjesztését, bár fogalma sincs, nem az ő előterjesztése, de tényleg csak az idő megy ezzel. Ezt tényleg flottabbá kellene tenni, mert kezd egy kicsit paródiává válni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Tímea képviselő asszonynak mondja, biztosan ismeri azt a viccet, amiben azt írják a gyereknek, miszerint azt a levelet, amiben pénzt kértél, azt nem kaptuk meg! Ezzel szemben meg, ha nem írnak, akkor nem kell rá válaszolni! Hogyha a Hivatal kap egy levelet arra vonatkozóan, hogy foglalkoznak-e azzal, miszerint a mozgáskorlátozottak vagy a látáskorlátozottak ügyével mi a helyzet, akkor vélhetően válaszolt volna rá. De e helyett, ha kap egy olyan levelet, aminek a munkáját maradéktalanul elvégzi, akkor természetesen megint össze fog hívni egy egyeztetést, hogy annak a jegyzőkönyvét a testületi ülésen szét tudja osztani. De nem csak ekkor tartanak egyeztetést és nem mindig szokták dokumentálni, mert napi, ha kell heti az egyeztetést, ha kell pedig, akkor alkalmi az egyeztetés. Mindenegyes beruházásnál kötelessége a műszaki ügyosztálynak, hogy e szerint járjon el és az összes fejlesztésnél és az összes beruházási tervnél, ami az adott évet illeti, ezt a szempontot is figyelnie kell. Még egyszer mondja: ezért teljesen fölösleges demonstratív előterjesztéseket megfogalmazni, mert az semmi másról nem szól, mint a demonstrációról. Ezért fognak tartózkodni, legalább is ő tartózkodni fog és azért gondolja, hogy ez a dolog semmi másról nem szól, mint megint arról, amit már többször megbeszéltek, ezért nem ismétli meg.

 

Hauser Péter képviselő: kéri nagy tisztelettel és szeretettel, hogyha valakin akarnak segíteni, akkor először beszéljenek vele, szeretné-e, hogy segítsenek rajta! Amikor ő a BULAKE-nál volt, ott elmondták, hogy senki őket a világon ebben az ügyben a FIDESZ részéről meg nem kereste!

 1. Kisfalvi Péter képviselő (ügyrendi kérdésben): kéri, hogy zárják le a vitát és szavazzanak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem akarta senkibe belefojtani a szót, nehogy valamilyen információval szegényebbek legyenek estére. Miután több hozzászólás nincs, nem is kell ügyrendi szavazást feltenni, mert a vitát lezárták.

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal, 7 tartózkodással elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

       

357/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs gyalogos közúti forgalmának felülvizsgálata a látássérültekre való tekintettel (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint felülvizsgáltatja a hivatallal a meglévő gyalogátkelőket, buszmegállókat, járdákat, a süllyesztett szegélyeket, vakvezető sávokat valamint a jelzőlámpák mellé több helyen hangjelzést adó készülékeket, amit a vakok és gyengénlátók közlekedésükhöz használnak.

 

 

38.) Nappali tagozaton tanuló diákok, budaörsi kiegészítő BKK bérlet támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy ez az előterjesztés már négy bizottságot megjárt. Október 22-én megtárgyalta a SZEB, ahol 3 nem, 2 tartózkodás mellett elvetette. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Számára ez azt jelentette aznap és ezt jelezték felé, hogy az előterjesztői oldal képviselői is a Bizottsági ülésen elfogadták az érveket és megértették, hogy ez biztosan nem a legjobb módszer arra, hogy bizonyos szociális úton támogassanak rászorultakat. Majd jött a TFVB, a KMISB és a PEB– mindegyik Bizottság nagyon, nagy arányban elvetette – de itt már másképpen alakult a dolog, bizonyára történt közben egy és mást.

 

Hauser Péter képviselő: nem érti, mi van akkor: vegyék meg a bérletet, persze, vegyék meg, de otthon a garázsban ott van a BMW, mellette a kis terepjáró és nem indul és akkor veszik elő a bérletet. Valahogy ezt nem érti. Azt sem érti, mi van azokkal, akik nem Budapesten tanulnak, hanem valamelyik vidéki városban? Akkor ott nekik majd vonatbérletet fognak venni?

 

Biró Gyula alpolgármester: azt hiszi, hogy ezzel elérkeztek az utolsó kis színeshez. Ott ült a TFVB ülésén, ahol aztán sikerült Gáspár Béla képviselőt egyedül otthagyni, aztán szegény az előterjesztésnél egyedül maradt és tőle kérdezte a következőt: nem úgy gondolták-e, hogy szociális alapon? Erre azt válaszolta, hogy: „Igen!” Erre azt kérdezte, hogy akkor miért nem ezt írták le, mert végül is nem ez került rá. Ő, már nagyon sok mindenen nem csodálkozik és csak egy dologra utalna vissza, amikor volt az a szavazási pont, amikor kellet szavazni a közbeszerzési törvényről, akkor mellesleg a kormánypárti képviselők azt mondták, hogy ez nem jó. Szerintük sem jó, de nem ők ülnek a Kormányban és talán ott kellene reklamálni! Akkor is elmondta, hogyha ő valamit szeretne, akkor azt leírja pontosan, hogy mi az, amihez kér. Ez, hogy általában kapja meg mindenki, hogy ez hány ember és még azt sem írták le, hogy mennyi, de ő utána nézett, hogy 2700 Ft. tehát, legalább ez lett volna a minimum, hogy valamilyen összeget azért megpróbál mellétenni, mert úgy általánosságban azt mondja, hogy – most nagyon demagóg lesz – minden budaörsi kapjon havonta 5 üveg sört. Szerinte ezt is le lehet írni és baromi népszerű, akik szeretik a sört, még örülnek is neki. Mindenképpen kellett volna valamit ebben az ügyben. Nagyon sokszor elmondta Löfler Dávid képviselő, hogy nem kap információt! Hát jönni kell és kérdezni. Lehet kérdezni, még tőle is, soha, senkit nem küldött még el, ha kérdeztek tőle. Azt tapasztalja, hogy Kálóczi Imréhez sem mentek, hozzá sem mennek, bár hozzá eddig sem, de ez másképpen nem működik. Ha ötletekre van szükség, akkor ad ő ötletet és azzal majd lehet nagyon népszerű lenni. Helyenként azt sem tudja, hogy kik írják az előterjesztéseket, hogy kik lektorálják, az sem, de a lektort azonnal elzavarná, mert abszolút zagyva dolgokat képes jóváhagyni. Úgy gondolja és leszűrve a mai napi tanulságot – Császárné Kollár Tímea is elmondta– próbáljanak már meg valamilyen szinten együtt dolgozni, mert ez már a vicc kategóriája. Valamit kitalálnak, ami nagyon népszerű, aztán bedobják, megpróbálják egyik bizottságra, másikra, na most ott sem megy át, akkor majd elmondja, hogy hát igen, ő a szegény FIDESZ-es, úgy sem fogják neki megszavazni. Nem érzik Löfler Dávidék, hogy ez valahol vicces dolog? Be kell jönni, pontosan meg kell kérdezni, ha nem tudja. Ha tudja, akkor az egy más tészta, akkor az egészet visszavonta. Szerinte sokkal egyszerűbben működne az élet, arról nem beszélve – már ez is elhangzott itt – hogy egyébként a bizottsági ülések meg erre valók. Ott meg néha olyan csönd van, hogy öröm nézni. Nem véletlenül mondta a TFVB ülését, ahol szép csendben mindenki elszivárgott, Gáspár Béla képviselő maradt ott egyedül. Elnézést kér Gáspár Béla képviselőtől, őt kedveli – bár lehet, hogy neki most egy rosszpont!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: több bizottságin is elmondta, most is elmondja: nem fogja fölsorolni újra, mert bizottsági üléseken elmondták, hogy kinek, milyen technikai problémái vannak az előterjesztéssel. Azt mondja, amit eddig is mondott, hogy abszolút jogtalannak, igazságtalannak és felháborítónak tartja, hogy háromszor fizetnek Budaörsön a BKK használatáért, úgyhogy mindenkinek azt javasolja a figyelmébe, hogy tegyék ingyenessé, de nem így, hanem úgy, hogy ne kelljen nekik kiegészítő bérletet vásárolni azért, mert 500 méterrel elhagyják a Budapest-Budaörs táblát. Ezen kellene dolgozni! Tehát, ő azt gondolja, hogy igen, legyen ingyenes, de abban a formában, ahogy mondta, akár zónával, akár bármivel, de ebbe most nem megy bele, mert beszéltek már róla. Mindenkit arra kér, hogy a megfelelő helyen, ahol tud, ott ezért kampányoljon számukra, vagyis, jogtalanul ne kelljen háromszor fizetni a lakosságnak, az önkormányzatnak, meg még pluszba a szülőnek. Tehát, legyen ingyenes, de így nem, mert ez technikailag nem megoldható és nem jó.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez most megint kinyit egy másik dolgot, egy másik szelepet. Nem akar most odáig elmenni, hogy a lyukas régió jót tesz-e vajon ennek a dolognak vagy nem, mert a lyukas régióval, amiről már képviselő asszony beszélt, annak az a lényege, hogy a nagyon erős gazdasági háttérrel rendelkező és a Pest megyétől jelentősen eltérő, fővárosi adottságok lehúzzák ennek a régiónak a támogathatóságát, de ettől még ebben a régióban van és Budaörs is ugyanolyan ilyen szempontból, mint a Főváros. A lyukas régióval, ha úgy teszik félrevezetik a Európai Uniós támogatási rendszert, ugyanakkor, ha ezt kialakítják, akkor például egy ilyen problémánál, ami egyébként teljesen jogos és tökéletesen egyetért képviselő asszonnyal, 25 év alatt az impotens közélet – elnézést kér a szóhasználatért – képtelen volt bármilyen felállású Főváros és Kormányzati relációban megoldani azt, hogy egy tisztességes, a ténylegesen használt tömegközlekedési útvonal hosszában, arányában és mindenki számára azonos feltételekkel működjék. De most látják, hogy Tarlós az asztalra csapott mert nem kapja úgy tűnik meg a Kormányzattól azt a pár milliárdot és már nem tudnak fizetni a BKK-nál. Tehát, annyiféle szála van ennek, amit ők nem tudnak kibogozni. Egyet látnak, hogy az kétségtelen, hogy Gyállal együtt, meg az összes többi agglomerációs településsel együtt, ugyanezt a problémát látják. Azt látja, hogy a kormánypárti polgármesterek nem mernek elég hangosan kiabálni, ha meg ő kiabál, akkor legyinteni fognak, mert mit akar a gazdag Budaörs. Szóval ebben van egy ilyen csapdahelyzet is és tényleg nem ez a megoldás rá. Kérdezte közben jegyző urat, hogy technikailag hogyan oldják meg, miszerint létrehozzák-e a kalauzügyi osztályt a Városházán belül és majd hozzák a jegyet, meg a bérletet és itt leigazolják, ellenjegyzik, nézik a személyigazolványt, hány éve lakik itt. Szóval, ez technikailag is olyan abszurdum, hogy nem is tudja, miszerint, aki előterjesztette az vajon komolyan gondolta-e.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő ügyrendi kérdésben: ez megint egy olyan napirend, amit bőséggel megtárgyaltak. Javasolja, hogy szavazzanak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: rendben van, de akiknek a neve jelenleg a monitoron van már, azoknak még szót kell adnia. Löfler Dávid és Császárné Kollár Tímea képviselők nevei vannak a monitoron, kéri, hogy más már ne kérjen szót, mert utánuk szavazni fognak!

 

Löfler Dávid képviselő: szerinte Biró Gyula egy másik bizottsági ülésre gondol, mert a TFVB ülésén ott volt és többször is hozzászólt a BKK-ás előterjesztése kapcsán. Azt is mondta, hogyha van valakinek javaslata, de erre jött, hogy ezt nekik kell kidolgozni. Az előterjesztési is úgy írták meg, hogy polgármester úrra, pontosabban a Hivatalra, mert ilyenkor a Hivatalra gondolnak, hogy rábízzák a szakmai kidolgozást. Ők ezt az ötletet hozzák – azt szeretnék, ha a nappali tagozatos iskolások, akik a budapesti bérleten kívül, kénytelenek megvenni a budaörsi kiegészítőt is, nekik járjon ez ingyen. Hogy ez pontosan milyen formában, abban vitatkozhatnak és várta volna a bizottsági ülésen ilyen témákat, ötleteket, nem igazán kapott vagy inkább az volt a vélemény, hogy ezt nem nagyon szeretné támogatni a Testület.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután már senki nem fog hozzászólni, mondja képviselő úrnak, hogy ebben az előterjesztésben is az van leírva, hogy a soron következő testületi ülésre a polgármester dolgozza ki – ez a magyar nyelv szabályai szerint azt jelenti, hogy neki kell kidolgozni. Arra kéri Löfler Dávid képviselőt, hogy legyen szíves dolgozza ki Löfler Dávid képviselő, ha ilyen remek javaslata van. Technikailag, hogy ezt egy Hivatal hogyan tudja kezelni? És akkor majd utána beszélgetnek róla.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: ma már itt mindenki elmondta, hogy ki, kit szeret. Ő, nem szeret senkit! De a köztük lévő ideológiai szakadékot most áthidalva, ez tényleg egy olyan, amit próbáljanak meg normálisan elintézni. Ebben sajnos igaza van polgármester úrnak és Solymáron is megtenné a polgármester – aki szintén kormánypárti –, de ott is az a baj, hogy sok az egy főre jutó, stb. Ezt valahogy mégiscsak el kellene mozdítani a holdpontról, amiben igenis a FIDESZ-nek, KDNP-nek is lenne tennivalója bőséggel, hogy megnyugtassa a saját polgármestereit, hogy egyébként ezzel csak jót tesznek és nem pedig valakinek ellenében!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most kimondta Császárné Kollár Tímea képviselő asszony a kulcsmondatot: hogyha a Kormány, a Főváros egy normális tarifarendszert kidolgozna, akkor erről nem kellene most beszélgetniük!

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal, 7 tartózkodással elutasított.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

358/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Nappali tagozaton tanuló diákok, budaörsi kiegészítő BKK bérlet támogatása (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a soron következő Képviselő-testületi ülésre a Polgármester dolgozza ki és terjessze elő a Budaörsön 3 éve bejelentett állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, környéki BKK bérlet támogatás rendszerének tervezetét.

 

 

39.) Budaörs, 11532 hrsz-ú és 11531 hrsz-ú (kivett út) ingatanokat érintő telekalakítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy a TFVB 5 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

359/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, 11532 hrsz-ú és 11531 hrsz-ú (kivett út) ingatanokat érintő telekalakítás

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és forgalomképessé nyilvánítja a Budaörs Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs 11531 hrsz-ú ingatlanból a határozathoz mellékelt változási vázrajz szerinti 121 m² nagyságú területet.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata hozzájárul az 1. pontban szereplő vázrajz szerinti telekcsoport újraosztáshoz, és a Szabályozási Terv szerint jelenleg értékesíthető 106 m² nagyságú területet felajánlja megvételre a Budaörs, 11532 helyrajzi számú ingatlan vételi ajánlatot benyújtó résztulajdonosa részére 20.834,-Ft/m² nagyságú vételáron. A Szabályozási terv szerint jelenleg nem eladható, a telekcsoport újraosztását követően kialakuló 15 m² nagyságú, Budaörs, 11531/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata adásvételi előszerződést köt 20.834 Ft/m² eladási áron, majd az értékesítéshez szükséges Szabályozási Tervmódosítást követően végleges adásvételi szerződést. A telekalakítási eljárás, ingatlannyilvántartási-bejegyzés költségei a vevőt terhelik. Vevő a megvásárolni szándékozott terület teljes vételárát egy összegben fizeti meg.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Szabályozási Terv 2. pont szerinti módosítására, és felhatalmazza fel a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

40.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás tárgyában született 245/2015. (IX.23.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jelzi, hogy semmi érdemi változás nincs a korábbi testületi döntéssel, egy korábbi döntésnek a pontosításáról van szó, a január 01-je változik benne.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

360/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás tárgyában született határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása tárgyában született 245/2015. (IX.23.) ÖKT sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„[Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete]

 1. elfogadja a Budaörs és Törökbálint közötti, a Budaörs belter. 10359 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó területrész átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelő tartalmú megállapodás aláírására azzal, hogy a II. 5. pontban a területrész átadás-átvételének időpontjaként 2016. január 1. napja kerüljön megjelölésre.”

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda/Jegyzői Iroda

 

 

41.) Önkormányzati bizottsági tagok megválasztása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagokra vonatkozóan, a jobb oldal azzal kereste meg, hogy két képviselő lemondott (nem képviselő tagok). Nem kötekedésből mondja, de az előterjesztett határozati javaslatban a két pontot meg kellene fordítani, mert először tudomásul kellene vennie a Testületnek a lemondást és utána lehet dönteni a bizottsági tagok megválasztására. Gondolja, ebben talán nincs vita közöttük.

 

Közben jegyző úr jelzi, hogy sőt, még csak nem is kell a Testületnek erről döntenie, mert, ha lemond, akkor az egy egyoldalú nyilatkozat a lemondó részéről. A két lemondó nyilatkozat birtokában – a Hivatalban megtalálhatóak – nem szükséges dönteni és a jobb oldal a lemondott bizottsági tagok helyére november 04. napjától Kapitány Gábort és a Tomory Gézát javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

361/2015.(XI.04.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása

 

I.

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 4. napjától Kapitány Gábort a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztja.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 4. napjától Tomory Gézát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztja.

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Richárdnak, valamint Szaniszló Csabának a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő bizottsági tagi tisztségükről 2015. november 4. napi hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

Wittinghoff Tamás polgármester a szavazást követően felkéri eskütételre Tomory Gézát és Kapitány Gábort.        

 

ESKÜTÉTEL

 

Az esküokmány a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Interpellációk
 2. sz. Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek melléklettel együtt
 5. sz.: Esküokmány

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. november 16.