Budaörsi civil szervezetek 2016. évi pályázata

Pályázat

Február 24-én döntött a képviselő-testület a budaörsi civil szervezetek 2016. évi pályázatának kiírásáról. Erről korábbi bejegyzésemben írtam is. A pályázható keret 25 millió forint (sajnos a Fidesz-KDNP módosító javaslatát nem fogadták el, ami 30 millióra emelte volna a keretet) és ebből egy pályázóként 900.000 Ft a maximálisan pályázható összeg, amiből működési költségekre maximum 90.000 Ft költhető. A támogatás pályázati benyújtásához legalább 20% önrész/ saját forrás szükséges!

A pályázati felhívást közzéteszem, de a bejegyzés végén az összes pályázathoz kapcsolódó anyag megtalálható. Ez az anyag Budaörs Város weboldaláról is letölthető. (Link)

Budaörsi civil szervezetek 2016. évi pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő civil szervezetek támogatását, ezért 2016. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendletben foglaltakkal összhangban kerül kiírásra.

 1. Pályázat célja:

A városban működő civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős programjainak és kulturális, művészeti, sport, ifjúsági rendezvényeinek támogatása továbbá ehhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása. 

 1. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg és forrása: 25.000.000 Ft Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít. 
 1. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2015. január 1-ig bejegyzett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek.  Továbbá pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket Budaörsön végzik. 

 1. Nem nyújthatnak be pályázatot:
 • magánszemélyek
 • gazdasági társaságok,
 • biztosító egyesületek
 • szakszervezetek
 • pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek
 • közalapítványok
 • civil társaságok, társulások és szövetkezetek
 • nem budaörsi székhelyű szervezetek (kivéve Pest megyei székhelyű, Budaörsön karitatív tevékenységet ellátó szervezetek) 
 1. Pályázatból kizárt azon civil szervezetek (érvénytelenségi okok):
 • amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből részesülnek támogatásban.
 • amely 2015 évi azonos célú önkormányzati támogatásával a támogatási szerződésben foglaltakat megszegve még nem számolt el.
 • amelyek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás alatt áll
 • amely, a megelőző lezárt évben a TAO tv. alapján 3.000.000 Ft feletti támogatásban részesült
 • amelyet a bíróság 2015.01.01.után vett nyilvántartásba
 • amelyek nem szerepelnek az OBH (www.birosag.hu) nyilvántartásában és nem adtak le oda az utolsó üzleti évről szóló számviteli beszámolójkat.
 • amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
 • amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
 • amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű (kivéve Pest megyei székhelyű, Budaörsön karitatív tevékenységet ellátó szervezetek)
 • amelynek tevékenysége, programjai nem köthetőek Budaörshöz,
 • amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát. 
 1. Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás: 900.000 Ft.

Ezen belül működési költségekre elnyerhető maximum: 90.000 Ft

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 20% önrész/ saját forrás szükséges!

Egy pályázó által megpályázható, benyújtható támogatási igény: 900.000 Ft.

A saját forrást a pályázónak igazolnia szükséges és az elszámolásban is be kell mutatnia.

 1. Támogatási időszak és a támogatás formája

A támogatás, 2016. március 1. és 2017. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázni és támogatást kapni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet, illetve csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.   

 1. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, kiadások:

– Működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, banki költségek, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.

–  Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök (100.000 Ft alatt) beszerzése, szállás- , – utazási- költségek, étkezési/ vendéglátási költség a támogatás 10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátásra vonatkozik a pályázat; tábor, kirándulás.

Nem támogatható kiadások: nem a szervezet nevén lévő mobiltelefon- kártya feltöltése,  külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok – kivéve: oktatási intézmények diákjai részére tanulmányút. A szervezet tevékenységi körében nem szereplő pályázati programok. Dohányárú és alkohol. A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át! 

 1. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokon lehet benyújtani.

A pályázatot és annak mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban és 1 példányát elektronikus formában (scannelve aláírva e-mailen beküldve gaal.szilvia@budaors.hu ) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára.

Pályázati űrlapok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetnél (304. iroda), Budaörs, Szabadság út 134., illetve letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi – pályázati útmutatóban részletezett- dokumentumokat:

 1. Szervezet tevékenységének rövid leírását
 2. Pályázat tárgyát képező tevékenység / program (programok) részletes leírását.
 3. Kitöltött pályázati űrlapokat (2-3-4. sz. melléklet- költségvetések)
 4. Igazolás – beszámoló bírósági letétbe helyezéséről, amennyiben az az OBH oldalán (www.birosag.hu) nem érhető el. Ellenőrzésre kerül az utolsó üzleti évről szóló benyújtott számviteli beszámoló.
 5. Nyilatkozatok
 6. Szervezet alapszabályát/ alapító okiratát
 7. Közgyűlésének / taggyűlésének jegyzőkönyv-másolata
 8. Saját forrás igazolása, nyilatkozat
 1. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 5 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 5 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget a pályázat kizárásra kerül.

 1. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 20.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A Bizottság az elbírálás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

–  program részletes bemutatása,

–  város kulturális/ társadalmi életének tovább gazdagítása, színesítése

– széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, bekapcsolása

– új közönségréteget szólítanak meg, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra

– huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális/ társadalmi értéket hoznak létre

– rendezvény újszerű, innovatív megközelítése/megvalósítása

– együttműködés más civil szervezettek,

–  városi lakosság érdekeinek szolgálata 

–  egyéb pályázati források igénybevétele

–  költségtakarékos és hatékony tervezés

– önrész mértéke  

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (elektronikusan vagy levélben) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 1. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2017. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 93.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt költségvetési támogatás kifizethetőségéről beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a költségvetési támogatás és- saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén- a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 93.§ (3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, továbbá jogszabály vagy támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezése szerint a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák és számviteli bizonylatok másolatát. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani. Támogatott egy-egy pályázati célhoz rendelt támogatás 10%-át a támogatott programok között átcsoportosíthatja, melyet beszámolójában indokolni szükséges.

Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.

Támogatott a költségvetési támogatást érintő Áfa levonási joggal nem rendelkezik.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén. 

 1. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2016. március 25.

A pályázatot kitöltve a következő címre kell küldeni/ leadni:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet

Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző (III/em. 304. iroda)

2040 Budaörs, Szabadság út 134.; elektronikusan a gaal.szilvia@budaors.hu címre kell beküldeni.

 1. sz. melléklet

Pályázati útmutató

Tisztelt Pályázó Civil Szervezet!

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, hogy a pontos kitöltéssel és a kért kiegészítő információkkal könnyítse meg a Képviselő-testület, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság illetve a Hivatal munkáját.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A benyújtott pályázaton belül kell részletezni a működésre és a különböző programokra kért támogatási összeget.

A beküldött pályázatot elbírálás után nem küldjük vissza.

A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 1. A szervezet eddigi tevékenység rövid leírását ezen belül a 2015. évben végzett tevékenység rövid bemutatását
 2. A pályázat tárgyát képező tevékenység / program (programok) részletes leírását. Kifejtve a program célját és lényegét, megjelölve a célközönséget, feltüntetve a foglalkozások, rendezvények időpontját, helyszíneket várható létszámot.
 3. A kitöltött pályázati űrlapokat (2-3-4. sz. melléklet- adatlap, költségvetési lap, összesítő)
 4. Igazolás – előző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló bírósági letétbe helyezéséről
 5. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. 75.§(1) értelmében 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30.§. szerint letétbe helyezte előző évi beszámolóját az Országos Bíróság Hivatalánál.
 6. Nyilatkozatok: a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről /érintettségről.
 7. 6. Szervezet alapszabályát/ alapító okiratát– abban az esetben, ha azt megelőző évben nem nyújtotta be pályázatában az önkormányzathoz illetve, ha abban változás történt!
 8. Egyesület / alapítvány legutolsó közgyűlésének / taggyűlésének jegyzőkönyv-másolata.
 9. Igazolás 20% önrészről – a támogatás odaítélésnek feltétele 20% saját forrás.

A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott támogatás bekerülési költség 20% -val.  A saját forrás meglétéről nyilatkozni kell, igazolni szükséges. (történhet: számlavezető igazolásával, nyilatkozatával illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75§. (4)-ban foglaltak szerint) Támogatottnak a 20% önerővel növelt, teljes összeggel kell elszámolnia.

A pályázati adatlapok kitöltése:

 • Kérjük az adatlapokat nyomtatott betűkkel vagy géppel kitölteni.
 • A 2 sz. mellékleten ( Adatlap) kell a civil szervezet alapadatait rögzíteni. E-mail címet ( az értesítések hatékony kezelése miatt )feltétlenül kérjük kitölteni!
 • A 3. sz. melléklet ( Költségvetési lap) – Valamennyi programhoz külön költségvetési lapot kell kitölteni, feltűntetve az összes tervezett költséget, és azt, hogy ebből mennyit igényelnek a pályázat keretén belül az Önkormányzattól. Az elszámolásnál csak az itt feltűntetett tételekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el!
 • A 4 sz. melléklet: (Pályázati összesítő.) –  Itt kell valamennyi pályázatot összefoglalni, megjelölni a programon részvevők tervezett létszámát, várható egyéb bevételeket, önerőt, kiadásokat illetve a pályázat keretén belül igényélt teljes támogatási összeget.

Általános tudnivalók

 • A pályázatot és mellékleteit 1 példányban írásban (postán/személyesen) és 1 példányban elektronikus formában – aláírva, scannelve e-mailen beküldve  kell benyújtani.

2040 Budaörs, Szabadság út. 134. Polgármesteri Kabinet, gaal.szilvia@budaors.hu

 • A 2007. évi CLXXXI. tv. alapján minden pályázati eljárásban keletkező adat közérdekűnek minősül. A pályázat meghatározott adatait Budaörsi Város Önkormányzat közzé teszi a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalon.
 •  A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie, hogy működését illetve programjait Budaörs Város Önkormányzata támogatta!
 • A támogatásból megvalósuló városi programokról, rendezvényekről Támogatott szervezet a megvalósítást megelőzően tájékoztatja (gaal.szilvia@budaors.hu) az Önkormányzatot.
 • Beküldött pályázatot az elbírálás után nem küldjük vissza.
 • Támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!
 • Elszámolásnál a benzinköltséget számlával és kiküldetési rendelvénnyel lehet elszámolni, telefonköltséget csak az egyesület nevén bejegyzett mobil illetve vezetékes telefonra lehet elszámolni. Megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenységek szerződéseinek másolatát csatolni kell az elszámoláshoz.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bíroság Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni!

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2016. március 25.

A pályázatról további felvilágosítás kérhető:

Budaörs Polgármesteri Hivatal- Géczy-Gaál Szilvia-  kulturális ügyintéző

tel:  23/447-818,  e-mail: gaal.szilvia@budaors.hu

2016. február 25.

Kapcsolódó dokumentumok:

kozpenz_kozzeteteli_kerelem

kozpenz_nyilatkozat

költségvetési lap

pÁlyÁzati adatlap

pályázati felhívás_civil szervezetek_ 2016v

pályázati összessítő