Február 24-én ülésezik a testület.

Képviselő-testületi ülés

2016. február 24-én 8:30 -tól képviselő-testületi ülés lesz. Napirenden 2016-os költségvetési rendelettervezet és az ahhoz benyújtott módosító indítványok.

Az ülés meghívója:

KT_Meghivo_02_24_rendk

Az ülés anyagai elérhetőek: itt

Napirendi pontok:

2016. február 24. (rendkívüli)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) rendeletének módosítása
4. napirendi pont: Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzat jóváhagyása
5. napirendi pont: A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása
6. napirendi pont: Településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása
7. napirendi pont: Javaslat a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
8. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet megújításra
9. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása
10. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
11. napirendi pont: Pénzügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása
12. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
13. napirendi pont: A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása
14. napirendi pont: Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozat módosítása
15. napirendi pont: Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítsa Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása
16. napirendi pont: Közterület elnevezése – 2040 Budaörs 4002/23 helyrajzi számú ingatlan elnevezése Buzogány utcára
17. napirendi pont: ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrészére vonatkozó döntés
18. napirendi pont: A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházására vonatkozó 201/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozat visszavonása
19. napirendi pont: 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó tervezési feladat vázlatterve alapján döntés a tervezési programot illetően
20. napirendi pont: Víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben
21. napirendi pont: BKISZ V. és BKISZ VIII. projektelemek önerejére vonatkozó döntés
22. napirendi pont: Az Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégium nyílt pályázati felhívása – a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújítása
23. napirendi pont: A Budaörs, 449/2 helyrajzi számú Károly király utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
24. napirendi pont: Budaörs 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása
25. napirendi pont: Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlannak a 1200/12 hrsz-ú, Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadása
26. napirendi pont: Budaörs, Károly király u. 54. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt nyilvános pályázat elbírálása
27. napirendi pont: Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében
28. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása
29. napirendi pont: Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat
30. napirendi pont: „Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása
31. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve
32. napirendi pont: A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
33. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására
34. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
35. napirendi pont: Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása
36. napirendi pont: Javaslat Idősügyi Tanács megalakítására
37. napirendi pont: Pályázat előkészítése a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására 2016. évben
38. napirendi pont: A Lévay utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról
39. napirendi pont: Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
40. napirendi pont: Települési ápolási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés (zárt ülés)
41. napirendi pont: A Budaörs, Kamaraerdei u. 31., fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (zárt ülés)
42. napirendi pont: Budaörs 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (zárt ülés)
43. napirendi pont: A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38 és 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése (zárt ülés)
44. napirendi pont: Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog (zárt ülés)
45. napirendi pont: Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi megállapodás (zárt ülés)
46. napirendi pont: Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések megindításához (zárt ülés)
47. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza a meghívót, meg kell nyitni)
48. napirendi pont: Módosító javaslat a településképi bejelntési eljárásról szóló önkormányzati rendelet napirendhez
49. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, Törökugrató Polgárőrség támogatása
50. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, nemzetiségi önkormányzatok támogatása
51. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, társadalmi önszerveződések támogatása
52. napirendi pont: Módosító indítvány a 2016. évi költségvetési rendelet tervezethez
53. napirendi pont: Módosító indítvány a 2016. évi költségvetési rendelet tervezethez (SZEB ülés utáni)
54. napirendi pont: Napirend előtti hózzászólásra adott válaszok (tartalmaz mellékletet meg kell nyitni) (zárt ülés)