Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. február 24-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Szita János könyvvizsgáló a Szita és Társa Kft. részéről, Dr. Hardy Géza, Premecz Enikő, Galuska-Tomsits László, Csabay Károly, Tamás Ervin, továbbá budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/dr. Varga Nikoletta/ dr. Süveges Zsófia.

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti a vendégeket, képviselőtársakat, kollégákat és azokat, akik a televízión keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal, 15 fővel határozatképes, a Képviselő-testület ülését 839 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a testületi ülés meghívójához képest egy képviselői előterjesztés van, Sokolowski Márk képviselő részéről:

 

 • Elvi döntés szociális bérlakás koncepció készítéséről

 

 

A módosító indítványokat külön nem ismerteti, azok tájékoztató jelleggel szerepelnek a forgatókönyvben, előterjesztéshez kapcsolódnak, tehát külön dönteni nem szükséges róluk.

 

Napirendről levételre javasolja a meghívó szerinti:

 

 • ) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása napirendi pontot, mert itt a Kamaraerdei RÖK kérését javasolja figyelembe venni, még egyszer körbejárják és utána tárgyalja a Képviselő-testület.

Sorrendre vonatkozóan javasolja a

 

 • ) Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése és a
 • ) A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38, 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése tárgyú napirendeket, nyilvános ülésen, a 39. napirend után, a ZÁRT ülés napirendjei előtt tárgyalják

mivel úgy ítélte meg, hogy nincs semmi értelme annak, hogy ezt zárt ülésen tárgyalják, még a látszatát is el kell annak kerülni, hogy bármi olyanról dönt a Képviselő-testület zárt ülésen, ami esetleg abszolút a nyilvánosságra tartozik és ezt valamiért mégis zárt ülésen kívánja tárgyalni. Fentiek alapján a sorrendet meg kell változtatni.

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó az alábbi indokok alapján, a meghívó szerinti napirendek közül:

 

            Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolt:

 • ) Budaörs, Farkasréti u. 54. sz. alatti, 2687/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 • ) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi megállapodás
 • ) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzés megindításához

            Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:

 • ) Települési ápolási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés

 

Kérdés, észrevétel, javaslat a napirend kapcsán, a napirendhez nem érkezett.

 

Felteszi szavazásra a módosításokat egyben: a napirendre vételi javaslatot, a napirendről való levételi javaslatot, illetve a sorrendre vonatkozó javaslatot és a 42. és 43. napirendeket nyílt ülésen tárgyalják, valamint a zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt a napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

1/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

3.) Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995.(II.07.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzat jóváhagyása (rendeletalkotás)

5.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása (rendeletalkotás)

7.) Javaslat a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

8.) Javaslat a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására

9.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

10.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

11.) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjának megválasztása

12.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

13.) A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

14.) Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozat módosítása

15.) Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

16.) Közterület elnevezése: Budaörs 4002/23 hrsz. – Buzogány utca

17.) ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrészére vonatkozó döntés

18.) A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása vonatkozó 201/2015.(VII.29.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

19.) Az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó tervezési feladat vázlatterve alapján döntés a tervezési programot illetően

20.) Viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

21.) BKISZ V. és BKISZ VIII. projektelemek önerejére vonatkozó döntés

22.) Az Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégium nyílt pályázati felhívása – a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújítása

23.) A Budaörs, 449/2 hrsz-ú Károly király utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

24.) Budaörs 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és a Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

25.) Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlannak a 1200/12 hrsz-ú, Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadása

26.) Budaörs, Károly király utca 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

27.) Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

28.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

29.) Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat

30.) „Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása

31.) A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve

32.) A polgármester 2016. évi szabadsága

33.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

34.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

35.) Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása

36.) Javaslat Idősügyi Tanács megalakítására

37.) Pályázat előkészítése a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására 2016. évben

38.) A Lévai utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról

39.) Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

40.) Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

41.) A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38, 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése

42.) Elvi döntés szociális bérlakás koncepció készítéséről

43.) Települési ápolási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés – ZÁRT ülésen

44.) Budaörs, Farkasréti u. 54. sz. alatti, 2687/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

45.) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi megállapodás – ZÁRT ülésen

46.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzés megindításához – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Csenger-Zalán Zsolt lakossági fórumot tart a következő héten, erre szeretné felhívni a figyelmet. Ez 2016. március 1-én, kedden lesz, 19 órakor, a PostArt-on, ami a régi posta épülete. Erre szeretettel vár minden budaörsi lakost.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretettel köszönt minden jelenlévőt és a televízió készülék előtt ülő nézőket. Azonnal megragadná az alkalmat, hogy elnézést kérjen mindenkitől, mivel valamennyi külső körülménynek, elvárt kritériumnak nem tud megfelelni, pedig nagyon-nagyon próbálkozott, hogy az ülésre a borostáját is megnövessze, de sajnos, az arcán nem nő szőr, úgyhogy csak a kockás ingét tudja felmutatni, és nagyon reméli, hogy aki vele együtt a kockás inget felvette, az azért vette fel, amiért ő, hogy kifejezzék ilyen módon is a tönkretett, szétvert magyar közoktatás állapota ellen összefogott és fellépő pedagógusok mellett a szolidaritásukat. Mindenkinek köszöni, aki vele együtt ugyan így tett.

 

Sokolowski Márk képviselő: Először is, szeretné megköszönni a közterület-felügyeletnek, hogy a Temesvári utca-Budafoki utca sarkára kihelyezték a tükröt, beszélt a helyi lakosokkal, jól sikerült beállítani, úgyhogy használható állapotban van. Ezzel kapcsolatban csak egy kérése lenne esetleg, hogy az utca másik irányába – jobb felől van a tükör – bal felé is hogy elmutasson, arra van-e lehetőség, illetve szükség? Másik kérdése a Műszaki Ügyosztályhoz lenne, hogy a kátyúzási feladatok idén mikor tudnak megkezdődni, kinek a feladata és a város mennyiben tudja ezt elvégezni külső segítség nélkül? Még egy kérése lenne: a Hermann Ottó Iskolában a külső, felnőtt játszótér, felnőtt kondigépeket használó ismerősei nagyon örülnek neki, hogy megvalósult ez a beruházás, tudják használni, azonban egy eszköz hiányzik nekik, ami a teljes komfortérzetüket megadná, ez pedig egy-két magasabb húzódzkodó rúd. Erre van-e lehetőség, illetve van-e terv arra, hogy ez megvalósuljon?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A tükröt a Temesvári utcánál meg fogják vizsgálni a másik irányba is. A kátyúzást az önkormányzat tulajdonában lévő és kezelésében lévő közterületeken, közutakon a BTG Kft. végzi, ebben a téli időszakban hideg aszfalttal. Azonban, most már elindultak az aszfalt gyártó üzemek is, és a tartósabb meleg aszfalttal történik a kátyúzás. Folyamatosan végzik, a téli időszak nyomait folyamatosan tüntetik el az utakról. Az állami tulajdonban, illetve a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő utaknál pedig a Magyar Közút Zrt. kötelezettsége ennek az ellátása, ez a Károly király út, Szabadság út, Budapesti út, tehát, a 100-as út, 1-es útnak a területe. Itt többszöri levelezést folytattak már velük, felhívták a figyelmüket a buszöblök hibáira, illetve, a jelentkező kátyúk veszélyességére is. A Herman Ottó Iskolánál komplex felnőtt fitness gépek telepítése történt, ő is hallotta már, hogy ilyen nyújtó típusú eszközre szükség lenne, meg fogják vizsgálni a költségvetés elfogadását követően ennek a lehetőségét.

 

Gáspár Béla képviselő: A nyugdíjas klubok köszönetét szeretné tolmácsolni a hivatal és Vágó Csaba úr felé, hogy az internet hozzáférést elintézték, ahogy megígérték. Ugyancsak örömhír volt számukra, Fodros utca lakosok számára, hogy ott is el fog kezdődni a régen elmaradt útfelújítás. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úr elmondta, hogy ráadásul logikusan lesz elvégezve a munka, hogy először a csatornát fektetik le és utána az aszfaltot és nem fordítva. És csak azt szeretné, egy kicsit konkrétan, mivel műszaki emberek a határidőt általában szokták tudni tartani, hogy nagyjából a lakosok mikor számíthatnak ennek a munkának az elkezdésére? Mert nagyon várják.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az időpontra vonatkozóan: miután ennek az utcának a szennyvízcsatorna-rekonstrukciója szerepel a BKISZ program keretén belül, amely szintén ennek a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel, és hogy annak mikor lesz támogatási szerződése és mikor tudják a közbeszerzési eljárást kiírni, annak pontos dátumát még ők sem tudják. Azt gondolja az előzetes egyeztetések szerint, hogy március-április hónap az, amikor a támogatási szerződés megszülethet, és azt követően lehet a közbeszerzést kiírni. Úgyhogy, az év második felében, de még a téli időjárás előtt szeretnék a szennyvízcsatorna fektetését az utcában, és azt követően jönne az útépítés. Reálisan 2017. első félévére tudja azt mondani, hogy végképp el tud készülni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Kátyúról már volt szó, ő csak hozzátenné, hogy a rózsa utcai kacsaúsztatók is nyilván várnak a javításra, igen nagy gödrök vannak ott. Valamint meg szeretné kérdezni – előző nap látta, ha azóta megjavították, akkor annak nyilván örül – hogy a Tulipán utcánál az Átlós utcai gyalogosátkelőhely jelzőrendszerénél lógnak ki a vezetékek, megrongálták. Eléggé balesetveszélyes, úgyhogy kéri, a hivatal nézzen utána, hogy mi van vele. Ő, maga ugyan nem öltött kockás inget magára, de nyilván, mindenki tudja, hogy a Jobbik is szolidáris a pedagógusokkal és a diákok kéréseivel és nagyon nagy részét jogosnak is tartják. Hozzáteszi – és ez magánvéleménye is -, hogy az nagyon jó, ha a politika ebből minél jobban kimarad. Nem nekik jó, hanem egyébként a pedagógusoknak és a diákoknak jó. De tudja, hogy ebben az országban és ebben a világban ez már majdnem lehetetlen kérés, valamit civil keretek között tartani. De arra azért emlékeztetne – és ez a kockás ingről jutott eszébe -, hogy tányérsapkás elvtársak azért a ’70-es, ’80-as években jöttek ezzel a „mi a kockás ing, mi az angol zászlós póló és mi ez a cipzáros paplan”… szóval, erre emlékeznek, és a felsőoktatási államtitkár megjegyzéséről neki akkor egyből ez ugrott be.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Neki is.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Olyannyira emlékeznek rá, hogy nem szeretné a tavalyi, nagyon méltatlan vitát előhozni, viszont – vagy helyette – a másnapi, kommunizmus áldozatai emléknapra invitál mindenkit, a Jobbik Magyarországért Mozgalom minden évben emlékezést tart. Tehát, mindenkit várnak szeretettel másnap 18 órakor. Mindig a napján tartják, mindig 18 órakor és mindig az ’56-os emlékműnél. Kéri, ha nem is felállva, de mindenki, magában egy néhány percet minimum áldozzon a kommunizmus kb. 100 millió áldozatának emlékére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, Klinghammer úrnak a neve nem hangzott el. Néha előfordul, hogy van olyan, amiben a Jobbikkal is egyetért. Neki is inkább még az ’50-es éveket idézte mindaz, amit ő mondott, és nyilvánvaló, hogy ez provokálta azt ki, hogy egyébként nem nagyon szereti, ha külsőségekben nyilvánulnak meg bizonyos dolgok, de ezt a leghatározottabban kell visszautasítani.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Pár ügye van a 4-es körzettel kapcsolatosan. Az első egy kérés lenne, ez már korábban is megfogalmazódott, hogy a Csillag utcában, a Fejlesztőház elé szeretnék 1-2-3 parkoló elhelyezését, mert délután, amikor a gyerekeket viszik el, akkor jelentős autóforgalom van az utcában és a gyalogosok nem tudnak közlekedni. A második, a Szellő utcai hídnál szeretnék a lakosok a tükröt visszakapni, ez valamilyen okból kifolyólag – úgy tudja, hogy – nem került vissza. A harmadik, az Alsóhatár utcánál a város felé való visszafordulás nagyon nehéz továbbra is, mert a parkoló autók a buszmegálló és az Alsóhatár utca között elállják a helyeket és nem lehet visszafelé látni, a város felé. Nem lehetne esetleg azokkal a parkolókkal valamit csinálni, véglegesen megszüntetni? Két autó helye van ott és ez nagyon zavarja a visszafelé nézést a város felé. A negyedik a Kesjár Csaba Általános Iskola felé vezető utcákban – már előző üléseken is mondta és most is szeretné jelezni -, hogy ismételten gond lesz a gyerekek közlekedésével, hogy az úton közlekednek, és nem lehetne-e szórólapokat kihelyezni a tulajdonosoknak, hogy tavasszal, amikor a természet újra beindul, igenis a növényeket, bokrokat vagdossák le, mert ezek lógnak be valószínűleg a járdákra, és a gyerekek ezért nem a járdát használják, hanem az utat. Ráadásul, ott közlekedik a busz, ami szintén balesetveszélyes ebből a szempontból. Az utolsó pedig az lenne, hogy valóban, a Temesvári utca és a Fészek utca környékén a tükör kihelyezésre került. De a Fészek utca és a Budafoki utca kereszteződésében egy elsőbbségadás kötelező táblát, ha ki lehetne helyezni, az nagyon szerencsés lenne.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Elfelejtkezett arról, hogy egy nagyon fontos kérést, kérdést tolmácsolnia kell a hivatal felé. A Máriavölgy utcában a kis híd néhány nappal ezelőtt megrongálódott, ezt tudják és erre viszonylag gyorsan reagált a közterület-felügyelet, el is kerítették a balesetveszélyes kis hidat. Megkérdezte már bizottsági ülésen, de itt, a nagy nyilvánosság előtt is szeretné, ha a Műszaki Ügyosztály valamiféle támpontot adhatna a lakosoknak, hogy mikorra számítsanak arra, hogy ez el is fog készülni, és helyreállítják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szokott testületi ülésen ilyet mondani, de ő meg tegnap vette észre, hogy a Károly király úti körforgalomban, ahol a bank van, ott valamilyen autós úgy látszik, hogy kicsit kiszélesítette az utat és az oszlopok mindenfelé dőlögetnek. Ezt próbálják meg rendezni!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: dr. Bakó Krisztina képviselő asszonynak jó hírt szeretne mondani: hétfőn elkészült a javítás.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ilyen gyorsan még kérés nem valósult meg!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Múlt héten egyeztettek képviselő asszonnyal, rögtön jelezték és elkészült a statikai terv hozzá és a javítás el is készült hétfőn, tehát most már ismét használható a híd.

 

Simándi Szelim képviselő: Pár héttel ezelőtt kapott egy jelzést, hogy a Bor utca egy szakaszán megsüllyedt az útburkolat. Egyrészt, szeretné megköszönni ezt a bejelentést, hiszen, így tudnak mit kezdeni ezekkel az ügyekkel. Másrészt, szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak, hogy azonnal nagyon komolyan vették ezt a jelzést és ki is mentek. Bár, úgy tudja, hogy a süllyedés oka még nem tisztázott, de a BTG munkatársai már körülkerítették ezt a süllyedést. És itt jelezné, hogy sajnos azóta valaki az elkerítő szalagot leszakította és – ha jól tudja – el is vitte. Ezért jelezné, hogy azt pótolni kéne, esetleg valami olyan módon, hogy kevésbé legyen eltávolítható.

 

Stifft Nándor képviselő: Köszönt mindenkit. Napirend előtt három fontos dologban kért szót. Az első kettőt Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrnak címezné, harmadikat pedig jegyző úrnak. Az első: lakossági bejelentés érkezett a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola elől, hogy az Ifjúság utcában lakó lakos írt levelet neki azzal kapcsolatban, hogy tavaly megtörtént az egész városban a ledes világítás elkészítése, és az iskola kerítésétől 4-5 méterre folyamatosan megy a lakótelepen keresztül a kerékpáros út, ami mellett természetesen gyalogosok is közlekednek. Ez egészen a Patkó utcáig nem világít és nem is lett kicserélve ez a ledes világítás. Felhívták a figyelmét arra, hogy a tornatermet esténként is sokan használják. Sötét van, nézzék meg a lehetőségét, hogy ezzel mit lehet tenni! A másik dolog, ami szerinte megint nagyon fontos. Megint, nem a lakótelepről beszélve, – a lakótelep egyik körzete az övé – hanem a város összességében. Február 16-án a Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság ülésén is elmondta és szeretné, ha erre Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úr odafigyelne majd. Következő héten már örülnek annak, hogy március lesz, nem sokára március 21-e, a tavasz első napja, de városszerte – lakótelepen is – nagyon, de nagyon sok helyen belógnak a növények táblák elé, utak elé, gyalogátkelő helyek elé. Úgyhogy, szeretné kérni – nem lakótelep, hanem a város összességében – akkor, amikor az idő erre lehetőséget ad, és a szakma úgy gondolja, hogy ezeket a nyírásokat, vágásokat meg lehet csinálni, akkor ezt tegyék meg! A harmadik és az utolsó: jegyző úrhoz szeretné mondani, hogy interneten kapott egy budaörsi lakostól egy levelet – véleménye szerint minden képviselő megkapta – egy segítségkérés van megfogalmazva benne, 2016. évi építményadó ügyében. Azt gondolja, hogy ha ezt megkapta, akkor ezt mindenféleképpen szeretné mondani. Jegyző úr megkapta ezt a levelet?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megkapta, de erről nyílt ülésen nem beszélhetnek.

 

Stift Nándor képviselő: Rendben, csak annyit szeretne, hogy akkor folyamatban van és foglalkoznak vele? (Polgármester válaszol: Igen.)

 

Becz György képviselő: Köszönt mindenkit. Néhány gondolat erejéig szeretne visszatérni dr. Bakó Krisztina képviselőtársa által említett témához – a képviselő-testületben leginkább érintett kapcsán. Azt gondolja, hogy az elmúlt hetek azt jelzik, hogy a magyar közoktatásban, a magyar egészségügyben nagyon komoly problémák vannak. Azt is gondolja, hogy amikor országos politikai ügyeket hoznak helyi képviselő-testületi ülésre, lásd a betelepítési kvóta kérdését, akkor arra is szeretné kérni kedves fideszes kollégáit, ezekkel, a nagyon sokukat, az ország egészét érintő rendszerszintű problémákkal is fogalmazzanak meg állásfoglalást. Ő, a maga részéről azt tudja ígérni, hogy nagyon-nagyon fogja támogatni. Azt is gondolja, hogy a kormányzó pártnak hihetetlen felelőssége van abban, hogy ez a helyzet idáig fajult. Hogy több tízezer tanár, nagyon sok ezer diák teszi szóvá azt, hogy ez a rendszer nem működik. Reméli, képviselőtársai is látják ezt, és a legközelebbi képviselői előterjesztésük ezzel fog foglalkozni és talán, ezeket az észrevételek, amik itt és máshol is elhangzanak, talán eljutnak majd a döntéshozók, illetve azok fülébe is, akik az országos politikát alakítják. És reméli, hogy nem kell majd ennyit foglalkozniuk ezekkel a kérdésekkel.

 

Gáspár Béla képviselő: Becz György képviselő úr észrevételeivel kapcsolatban annyit akar megjegyezni, hogy szeretné, ha észrevennék azt, hogy a kormány észreveszi a hibákat, leül tárgyalni, nem úgy, mint 2006-ban, hogy gumibottal tárgyalt, hanem leül, és normális módon tárgyalnak és igyekeznek a megoldásra. Teljesen fölösleges most itt kockás inget hordani, mert nem a kockás ing fogja kiváltani a megoldást, folyamatban van a megoldás és hajlandóságot mutat kormány erre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Béla a dresscode-ot azért ha lehet, ne szabja meg nekik, mert szerinte vannak annyira felnőttek, hogy eldöntsék, hogy milyen ruhába öltöznek, mert ez tényleg az ’50-es éveket idézi, amikor pártfunkcionáriusok megmondták, hogy hogyan szabad és hogyan kell öltözni, és ha valaki esetleg valamit ki akart fejezni, akkor a rendőr rögtön elvitte, talán itt még nem tartanak. Bár, az előző nap után már nem tudja, hogy mikor kell attól félni, hogy egy testületi ülésen is megjelennek skinhead-ek és terrorizálják az embert, a weimarizálódás elkezdődött. A 2006-os eseményeken a békés tüntetők lángba borították a várost és kifosztották az MTV székházat, tévések autóit gyújtották fel, míg ezek a ronda, terrorista pedagógusok esernyővel és öt perces csenddel fejezték ki a véleményüket. Ha valaki ennek a különbségét nem tudja látni, akkor zenét se hallgasson, mert össze fogja keverni Fischer Annie-t a, de nem folytatja kivel.

 

Löfler Dávid képviselő: Szeretne segíteni Becz György képviselőtársának. Vannak helyi ügyek is az oktatással kapcsolatban. A Szent Benedek iskola tanárai levelet írtak polgármester úrnak, tavaly január 16-án, hogy ők is szeretnének Clementis ösztöndíjat. Ez a levél nála van. A mai napig – úgy tudja – nem kaptak választ, sem semmiféle segítséget. Hat tanárról van szó, ez egy helyi ügy. Kéri, hogy támogassák a Celementis ösztöndíjba való bekerülésüket, hogyha már ennyire kiállnak az oktatás mellet!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, említette az előbb, hogy a szezont a fazonnal össze lehet keverni. Amennyiben Löfler képviselő úrnak és a Fidesznek az az álláspontja, hogy az oktatás rendszerszintű problémája az annyiban áll, hogy a Szent Benedek iskola… egyébként, kapott választ szóban, mert az egyik tanár – meglehetősen sajátságos módon egy ünnepségen, amikor a beszédét kezdte volna elmondani – kezdett el lökdösni és kérdezősködni, hogy ők miért nem jogosultak erre, akkor elmondta neki, hogy azért, mert amikor meglehetősen jutányos áron, 50 évre – a jutányos ár az azt jelenti, hogy ingyen – kapta meg az intézmény ezt a létesítményt, akkor ez volt a megállapodás, hogy semmi egyéb kérése a felnőttoktatást végző intézménynek az önkormányzat felé nem lesz. A semmibe véleménye szerint ez is beletartozik. Ha jól tudja, akkor az önkormányzatnak alapvetően az önkormányzati intézményekkel van feladata. És ha meg Löfler képviselő úr utána nézett volna, akkor azt is tudná, hogy akikkel köznevelési megállapodásuk van – például, a Mindszenty iskolával van, mert ők alapoktatást végeznek és nem felnőtt oktatást – ott ez helyénvaló. De egyébként abba meg nem szeretne mélyen belemenni, hogy az állam hogyan támogatja az állami, a kötelező oktatási intézményeket és hogyan az egyháziakat. Ebben is jelentős keveredés van, de ez tényleg egy olyan politikai kérdés, amit már nem szeretne ide hozni. De ha már kinyílt ez a dolog, Császárné Kollár Tímea képviselő asszony azt mondta, hogy nem jó, hogyha a politika belekeveredik bizonyos kérdésekbe. Azért ne legyenek álszentek, – ezt nem Császárné Kollár Tímea képviselő asszonyra érti, félreértés ne legyen – ne legyenek saját magukkal szemben sem igazságtalanok és álszentek. A szó: politika, mindannyian tudják, a görög demokráciából ered, a poliszok… nem fogja hosszasan levezetni, jelentése ma: a közügyekkel való foglalkozás. Mondjon valaki személyesebb közügyet, mint az oktatás, és mondjon valaki olyan ügyet, amiben az önkormányzatnak legalább akkora felelőssége volna, mint az oktatás. Ha valaki tud ilyet, akkor azonnal felmegy és kicseréli az ingét.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszöni a szót, annak ellenére, hogy lejárt már az előbb is az ideje, de egy mondatot ezek szerint megengedhet magának – meg is fog.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó, hogy ilyen engedékeny képviselő asszony saját magával szemben.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Igen, saját magával jóban van, köszöni. Tehát igen, nyilván közügy és nyilván, foglalkozni kell vele. Ő attól intett óvva, hogy olyan politikai szereplők jelezzék, hogy ők képviselik a pedagógusokat, amire a pedagógusok őket erre egyébként nem kérték föl. Tehát, lehet szolidárisnak lenni, ez nagyon rendben is van. Kell is róla beszélni, de elvinni bármilyen irányba, ez rettenetesen rossz. A pedagógusokat sem és a diákokat sem szabad baloldali meg jobboldali meg ilyen, olyan, amolyan liberális részekre ebben az ügyben felosztani. Ha valaki megszólal, akkor vagy legyen szolidáris és szakmai, de semmiképpen ne mondja azt, hogy például milyen gondolatvilágú, vagy milyen ideológiával vannak kint ezek az emberek, mert nem azért vannak kint.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Napirend előtti hozzászólásokat lezárja. A két ülés közötti eseményekről kell ilyenkor még szót ejtenie. Miután, az utolsó ülés még decemberben volt, olyan nagyon részletesen nem szeretné ismertetni a 2015. december 16. óta eltelt valamennyi karácsonyi rendezvényt, de azért mindenki tudja, hogy a Gyerekek karácsonya, a pedagógusok jutalmazása, a házi Nyugdíjas karácsony, a Gazdakör karácsonya, az adventi rendezvények és a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonya mind-mind rendben lezajlottak, és azt gondolja, hogy megfelelő hangulatban és az adott időszakra vonatkozó ünnepek keretében zajlott ez az időszak.

Januári eseményeket január 11-től kezdené. Itt az Illyés-hét keretében egy kiállítás megnyitóra került sor 11-én a Zichy majorban. Esély Szociális Társulás Társulási Tanács ülés volt ugyanezen a napon, ez egy hétfői nap volt.

Kedden, január 12-én ülésezett a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gödöllőn.

 

Csütörtökön, január 14-én az Ébner György köz szabályozásával kapcsolatban az érintettek jelentek meg a hivatalban egyeztetést kérve. Megtekintették, megbeszélték, hogy hogyan fog alakulni ott, azon a területen. Egyénként, ezen a napon tárgyalja a testület a szabályozást és ott egy kérés fogalmazódott meg, és erre szeretné itt is felhívni Műszaki Ügyosztályvezető úr figyelmét, hogy ezt a következő ülésre dolgozzák ki, hogy az Ébner György közre is terjedjen ki a parkolásra vonatkozó rendelet.

 

Január 15-én, pénteken került sor az Illyés Gimnázium szalagavatójára. Ha már annyiszor megemlítődött ma az, hogy mi a helyzet az oktatásban, szeretné elmondani, hogy az igazgató úrnak ígérete volt arra, a KLIK-től, és nem gondolja, hogy ez a tankerületi igazgató felelőssége volna, hiszen látja, hogy ő a saját személyében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a dolog legalábbis a normalizálódás irányába, vagy normális mederben tudjon folyni. Nem mindig tehet arról, hogy mire van lehetősége. Majd a költségvetésnél is ki fog derülni, hogy mennyi pénzt kell ahhoz beletolniuk, hogy az iskolák tudják azokat a programokat az alapítványaikon keresztül finanszírozni, amit egyébként az önkormányzat finanszíroz. Ilyen, amikor egy fenntartó jól látja el a feladatát. Visszatérve a szalagavatóra, az történt, hogy az ígérvény meg volt arra, hogy finanszírozza ezt a KLIK, aztán 3 vagy 4 nappal a rendezvény előtt kiderült, hogy az egynegyedét tudja finanszírozni, ami azt jelentette, hogy az igazgató úr ott tartott, hogy lemondja a rendezvényt. Természetesen, ezt nem hagyták, és az önkormányzat megteremtette hozzá a háromnegyedét annak, amire egyébként korábban ígérvénye volt. A szalagavatót így tudták megrendezni.

Január 17-én, vasárnap a budaörsi pályaudvaron tartották a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a magyarországi németek elűzetésének 70. évfordulójával kapcsolatban a megemlékezést.

Január 18-án, hétfőn, időszaki kiállítás nyílt meg a Heimatmuseumban, hasonló tárgyban, természetesen.

Január 19-én, kedden, az országos emlékhelyen a központi ünnepségre került sor, ahol a miniszterelnök is jelen volt. Azon a napon délelőtt, egy nemzetközi konferenciára is sor került, illetve, megérkeztek Bretzfeldből a testvértelepülés küldöttei, delegációja. Ők részt vettek nem csak ezen a rendezvényen, hanem ezt követően került sor Budaörs várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából egy ünnepségsorozatra, ahol sokféle kulturális rendezvény volt, kiállítások, gyerekeknek, felnőtteknek koncertek és ennek kapcsán, több helyszínen többféle rendezvényt tekinthettek meg az érdeklődők. Ezeket sem fogja most mind részletesen ismertetni, mert szerinte, aki nyomon követte, az úgyis tisztában van vele.

Január 23-án, szombaton került sor az 1. Számú Általános Iskolában a Pro Musica Kórus báljára.

Január 26-án, kedden járt nála a görög katolikus érsek, Kocsis Fülöp. Az előző ciklusban még céltartalékba, pontosabban hitelfelvételtől függően került céltartalékba egy esetleges támogatás. Arról tájékoztatta az érsek urat, hogy annak idején, amikor még ez az egész kérdés elindult, akkor az ígérvény az volt, hogy a templom építésére van ereje az egyháznak, csak az ingatlan kérik. Ehhez képest jelentős – és most nem fogja itt valamennyit felsorolni, méltatlan volna – de nagyságrendekkel többet adott az önkormányzat, és ő most annak a lehetőségét, hogy több tízmillió forintot ilyen célra a költségvetésből fordítani tudnak, nem lát. De abban maradtak, hogy természetesen, ők is próbálnak forrásokat keresni, és ebben az önkormányzat is segítségükre lesz.

Január 29-én, pénteken, a Bleyer Jakab Általános Iskola ünnepsége és s Bleyer Díjak átadása kapcsán, illetve, a kitelepítési megemlékezések kapcsán vett részt rendezvényen. Majd, aznap este volt az 1. Számú Általános Iskolának a bálja.

Február 2-án járt nála a Német Nagykövetség kulturális és sajtó attaséja, több kérdést tekintettek át, többek között a kitelepítéssel kapcsolatos kérdéseket, illetve, aktuálpolitikai kérdéseket is. Ők nyilván, sok olyan kérdésben, ami a mai magyar közéletet is foglalkoztatja, határozott állásponttal rendelkeznek. De mindenesetre, azzal kapcsolatban, ami a közös kulturális értékeiket illeti, a jövőben minden bizonnyal szorosabb együttműködés fog kialakulni a követség és Budaörs között.

 

Február 3-án, szerdán került sor arra a rendezvényre, ahol a budaörsi Hermann iskola a miskolci Hermann iskolához csatlakozva néma demonstrációra hívta a pedagógusokat. És ahogy Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondta, azon túlmenően, ha valakit felkérnek, akkor jó, ha a politika óvatos ebben a kérdésben. Neki is dilemma volt, amikor felkérték arra, hogy ott beszédet mondjon, hogy mit tegyen. Hiszen, hogyha nem vesz ezen az ember részt, akkor joggal mondják a pedagógusok azt, hogy mindig azt mondják, hogy az oktatás fontos, de amikor ki kellene állni mellettük, akkor cserben hagyják őket. Ha pedig részt vesznek, akkor pedig, akik erre vannak ráhangolódva, azok meg – most nem Császárné Kollár Tímea képviselő asszonyra gondol, hanem azokra, akik mindent, mindig kiforgatnak, akinek nem inge, nyilván, nem veszi magára, akár kockás, akár fehér – szóval, ha meg az ember ezt elmondja, akkor meg az jön, hogy a politika. Ő meg azt gondolja, hogy miután a helyi pedagógusok alapvetően azt várták el – különösen azok, akik ott voltak – hogy ezzel kapcsolatban elmondja az álláspontját, és miután, természetesen annak okán is, hogy a gyermekeit is érinti ez a kérdés, elfogadta azt, hogy részt vegyen és beszédet mondjon. Aki óhajtja a beszédet, nyilván, utána tud járni, hiszen szerepel sok fórumon.

 

Február 5-én, pénteken egy nemzetközi tornászversenyre került sor.

Február 6-án, szombaton, a VIVART Budaörsi Sinfonietta tartott hangversenyt a városházán.

 

Február 8-án, hétfőn, Gyálon volt egy rendezvény, az agglomerációs települések önkormányzatait hívta össze a gyáli polgármester és Fónagy János államtitkár úr ismertette azt az álláspontot, ami elvileg megnyugtató és egy évre elvileg minden bizonnyal biztosítja azt, amit eddig is gondoltak, hogy nem fog változni semmi a tömegközlekedés területén. Abból, ami ott elhangzott, az derült ki, hogy ebben a kérdésben a főpolgármesternek igaza volt – ezt ő egyébként mindig is mondta – hogy a helyközi tömegközlekedés állami kötelezettségét, ha nem finanszírozza az állam, akkor világos, hogy valahol hiány keletkezik. A Budaörsi Önkormányzat a saját részét, természetesen eddig is és ezután is, tisztességes és szerződéses módon finanszírozta. Azt, hogy a fővárosnak hiánya volt, az alapvetően a HÉV, illetve, abból fakadt, hogy az állam a helyköziből kezdett kivonulni és a kötelezettségének megfelelő részt nem finanszírozta. Most kiderül az, hogy ebben az évben továbbra is a BKK a BKV-n és Volánon keresztül látja el ezt a feladatot és a hozzá szükséges forrásokat meg az állam oda fogja tenni. Magyarul, ha ezt tette volna eddig is, akkor minden maradhatott volna a régiben. Most megint sikerült az egészet felforgatni, és egy ilyen, a fejünket megkerülve hátulról, megvakarjuk a másik oldalon lévő fülünket módon fog a dolog rendeződni. Vagy rájönnek ez alatt az év alatt, hogy ezt kell tenni, mert véleménye szerint a BKK egy olyan intézmény, ami a főváros és az agglomerációs közlekedés összehangolásában bizony, komoly feladatot lát el, és ennek volna értelme, hogy ez maradjon meg, hiszen, egy egységes tömegközlekedéshez elementáris érdek fűződik.

 

Február 15-én, hétfőn, zászlótörténeti kiállítás nyílt meg a városházán.

Február 17-én, szerdán tartotta a küldöttgyűlését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Gödöllőn, ennek az elnöke Gémesi György. Ekkor alakult mega a polgármesteri tagozata a szervezetnek, amelyre őt jelölték elnökként, és a jelenlévők egyhangú szavazatával, hozzáteszi, itt jobb- és baloldali és mindenféle hátterű polgármesterek egyhangú döntéséről volt szó, úgyhogy ő ezt komoly megtiszteltetésnek és a megfelelő helyen való értékelésének tartja ezt a döntést. Amelynek a célja, természetesen az, hogy a Szövetségen túl bármely település polgármester vagy alpolgármester csatlakozásával tudják artikulálni azokat a kérdéseket, azokat a problémákat, amelyek az önkormányzatok működését illetően éppen napi aktualitást vagy az elmúlt időszakot érintő problémákat kezeli és próbálja valamilyen módon kommunikálni.

 

Február 18-án, csütörtökön jártak az önkormányzatnál a Tetra Pak Zrt. vezetői és arról tájékoztatták az önkormányzatot, főépítész asszonyt, alpolgármester urat, hogy a jelenlegi termelésüket növelni kívánják, bővíteni kívánják és az kiderült, hogy bőven belefér a szabályozási tervbe, ugyanakkor, nyilvánvaló, hogy egy ilyen jellegű bővülés jelentős munkahely növekedést, lehetőséget is teremt, az ő árbevételeiket és ezen keresztül a város adóbevételeit is növelni fogja, de ez persze, a megvalósulás után értendő.

Ezen a napon megnyílik egy új áruház, a Mömax Áruház a Baumax helyén. Szeretné jelezni, hogy kb. egy évvel ezelőtt, amikor a Baumax kivonult, és megtudta azt, hogy új tulajdonosa lesz ennek az ingatlan portfóliónak – tehát, az egész országban, az összes ilyen áruházra vonatkozóan született meg az adásvétel a jelenlegi tulajdonos és a Baumax között – akkor megkereste az ügyvezető igazgatóját ennek a cégnek, akivel abban állapodtak meg, hogy bár van a XI. kerületben egy ilyen áruház, de a budaörsit ők is stratégiai helynek tartják, azt minél előbb megvalósítják. Erre most került sor, és arra is ígéretet kapott, hogy a korábbi dolgozókból, akik a Baumaxban dolgoztak, próbáljanak minél több embernek lehetőséget adni arra, hogy a munkahelyük, amit elvesztettek, az pótolható legyen. 62 embernek adnak most munkát, ebből 30 az, akit a régiek közül átvettek, úgyhogy, azt gondolja, ez nagyjából teljesült is.

 

Még egy dologról szeretné a jelenlévőket tájékoztatni, pontosabban, főépítész asszonyt fogja megkérni arra, hogy röviden ezt tegye meg. A helyzet az, hogy az új építési szabályozás – mint ahogy látható – nagyon sok önkormányzatnak okoz fejtörést, és hogy ez egy teljes őrület. Ezt mi sem támasztja jobban alá – mert lehetne majd megint mondani, hogy most ebből ő politikát csinál – a III. kerület volt az első, akiről, ugye mindenki tudja, hogy fideszes polgármestere van, egy olyan szabályozást vezettek be, amit giccsadónak hívnak. Ezt megvizsgálta egyébként a budaörsi hivatal is, és nagyon sok jogi aggály van ezzel kapcsolatban, nyilván, majd a III. kerület rendelete meg fogja járni a különböző fórumokat, és ki fog derülni, hogy az jogilag helytálló-e vagy sem. De hogy mi okoz, és milyen problémákkal szembesülnek, akkor arról főépítész asszonyt kéri, hogy néhány szót szóljon.

 

Csík Edina főépítész: Köszönt mindenkit, budaörsieket, tervezőket, építtetőket, hiszen ezt most leginkább nekik szól. Az előző év során, december végén fogalmazott meg egy törvénymódosítást és egy új kormányrendeletet a kormány, 2016. január 1-től lépett hatályba. Ez az építésügy tekintetében a 300 m2 alatti épületek építése kapcsán – úgy gondolja, hogy nem túlzás azt mondani, hogy – megrengette az építész társadalmat, mind közigazgatási, mind tervezői oldalról elmondható ez, hiszen ezek a 300 m2 össz hasznos alapterületű lakóépületek nem engedélykötelesek többé. Ezt azt jelenti, hogy egy egyszerű bejelentési eljárással, ezt lefolytatva, 15 nap után elkezdhető az építkezés. Ezt a mindenkori építésügyi hatóságnál kell lefolytatni ezt az egyszeri bejelentési eljárást, ami nem számít hatósági eljárásnak. Nyilván, nem nagyon lehet máshogy nevezni, mint eljárás, de a közigazgatásról szóló eljárásjogi törvény sem vonatkozik rá. Ez Budaörs esetében Budakeszi, tehát, Budaörs sajnos ebben az eljárásban nem tud részt venni. Ez a jogszabály kimondja azt is, hogy sem településképi véleményt, sem bejelentési eljárást ezekben az ügyekben nem lehet lefolytatni, a beadandó dokumentáció tartalma, köre pedig olyan csekély, olyan léptékű, 200-as léptékű homlokzati rajzokból és helyszínrajzból áll, tehát, sem alaprajzzal, sem metszettel, sem egyéb olyan munkarészekkel nem kell felszerelni ezt a tervet, amiből tulajdonképpen kiderül, hogy milyen ház épül, csak egy látvánnyal kell igazolni azt, hogy a hatályos helyi építési szabályzatnak négy pontját teljesíti. A hatóság nem is vizsgál mást. Ezek a beépítettség, építménymagasság, építési hely és a telek szabályozottsága, tehát csak kizárólag az alap kondíciókat vizsgálhatja. Ami a helyi építési szabályzatokban a karakterre, a rendeltetésszámra, a zöldfelületi mutatóra, tereprendezésre, pinceszintek számára – szint szám tekintetében ez nyilván nagyon fontos néhány területen -, ezeket nem kell vizsgálnia. Úgyhogy, ez összességében sajnos azt jelenti, hogy sem rálátásuk nincs ezekre a tervekre, sem kötelezettségük nincs a hatóságoknak azokat a pontokat vizsgálni, amelyeket nagyon fontosnak tartanak. Ettől függetlenül, szerencsére az építtetők jól felfogott érdeke, tervezők jól felfogott érdeke, hogy a helyi építési szabályzat minden pontját igyekezzenek betartani, egyeztessenek a hivatallal, hiszen, magát az építés folyamatát az építésfelügyelet ellenőrizheti, a legvégén hatósági bizonyítvány kiadása a helyi, tehát Budaörs jegyzőjének feladata, amit úgy tudnak csak nyilván rendesen elvégezni, hogy azért tekintettel lesznek sok mindenre. Az építésztársadalom tervezői oldalának indíttatása volt, a Magyar Építészkamara fogalmazta azt meg, hogy azért a tervezők etikai vétséget véthetnek vagy követhetnek el azzal, ha a helyi építési szabályzatot nem tartják be. Az ő felelősségi körükről, az építkezést befolyásoló tervezői magatartásról úgy tudják, hogy a közeljövőben születik majd egy újabb kormányrendelet, de sajnos, ez nem fogja azt tartalmazni, hogy településeknek rálátása legyen ezekre az építkezésekre. Egyelőre itt tart a dolog, még mindig nagyon bizonytalan jogi helyzetet éreznek, és reménykednek abban, hogy a józan paraszti ész az építtetők és a tervezők oldaláról azt mondja, hogy igenis kell egy korrekt építési tervet készíteni és a megfelelő szabályok szerint kell megépíteni az ennek megfelelő épületet.

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elöljáróban annyit szeretne elmondani és köszönti is Szita László könyvvizsgáló urat, aki a nyilatkozatát meg is tette és valamennyi elemére és egységében rendben találta a benyújtott költségvetési tervezetet. Természetesen, a költségvetésnél a bevételi oldalon, a hivatal, amiről tájékoztatta és amiről ő maga is meggyőződött, a megfontolt és biztonságos tervezést, az óvatos tervezést tekintette alapvetően fontosnak a bevételi oldalon. Ami azt jelenti, hogy olyan bevételekkel számoltak csak, amelyek minden bizonnyal és biztosan be is folynak, amelyre valóban lehet tervezni is. Annyi a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy így is a folyó bevételek és a folyó kiadások olyan egyenleget mutatnak, ami lehetőséget ad arra, hogy egy 1,4 milliárdos nagyságrendű fejlesztésre legyen megfelelő forrás, illetve 900 millió forintos felújítás illetve karbantartási keretet tegyen lehetővé. Az elmúlt időszakhoz hasonlóan, természetesen most is úgy gondolják, mint ahogy azt korábban, mikor még a Fidesz volt többségben, így gondolták, hogy az, amit a Műszaki Ügyosztály összeállított hosszú távú fejlesztési tervet és annak a megfelelő rangsorolása mellett akkor járnak el helyesen, ha ezekből minél többet és minél gyorsabban valósítanak meg, mert a megvalósult beruházások nem pusztán előre hozott beruházást jelentenek, de generálnak olyan lehetőséget is, ami egyfelől, az oktatás területén – ha már beszéltek ma sokat az oktatásról – másfelől, az itt működő cégek szempontjából is számszerűsíthető lehetőséget jelentenek a város számára. Éppen az előző nap, mert ugye, fel fog merülni – egy remek sajtótájékoztatót is hallott a héten – a hitel kérdése, rendkívül hibásnak tarja sok közgazdász, ahogyan ő maga is, amikor valaki a hitelt egyértelműen adósságnak és negatív oldalon vagy módon tünteti fel. A fővárosnak sem az a problémája, hogy jelentős hitellel tervez, és még csak nemzetgazdasági szempontból sem az az igazi probléma, hogy a hiány milyen, sokkal nagyobb strukturális problémák vannak, amelyek viszont a budaörsi költségvetést nem érintik. Amelyik, egyébként így, a hitellel együtt is nagyon stabil és a lejáratát illetően is, természetesen, a megfelelő feltételek teljesülése esetén, vagyis, hogyha nem államosítják tökéletesen – mint ahogy bizonyos anyagokból ez derült ki, de reméli, hogy ez csak valami rémhír – az önkormányzatokat. Tehát, az önkormányzat saját gazdálkodása megmarad, akkor a saját bevételeikből rendkívül könnyedén lehet ezt finanszírozni. Azt is hozzáteszi, hogy még így is, a város nettó befizetője a költségvetésnek – és itt 10 milliárdokról beszélnek -, tehát, igazán nincs ezzel kapcsolatosan szégyenkezni valójuk. A helyi iparűzési adót tehát 7 milliárd forintos nagyságrenddel tervezték, és természetesen, a költségvetés legfontosabb bevétele az adóbevételekből származik, mindösszesen ez 8 939 500 e Ft. Általános tartalékot 100 milliós nagyságrendben, céltartalékot pedig 149 700 e Ft-ban rögzítve terveztek a költségvetésben. Azt, hogy a hitelfelvételre milyen feladatokat kívánnak megvalósítani, azt tartalmazza a költségvetéshez benyújtott előterjesztés. De csak emlékeztetőül: óvoda emeletráépítésről beszélnek, az uszoda-sportcsarnok korszerűsítéséről, 1. Számú Általános Iskola sportpályájáról, autóbusz végállomásról, Jókai Művelődési Központ átépítéséről, bővítéséről és számtalan út- és mélyépítési beruházásról, vagyis, csupa olyan dologról, aminek a szükségessége és az aktualitása nem is megkérdőjelezhető. Ezzel együtt hozzáteszi, persze, mindig azt szokták mondani, hogy ha még ez is megvalósul, sosem lehetnek elégedettek. A város fejlődik, mind lakos számában, mind pedig a szolgáltatásainak a minőségét illetően. Ezzel együtt azt állítja, hogy a költségvetés – és ez részben bizonyos előterjesztésekre és módosító indítványokra válasz is – olyan arányban tud fejlesztést biztosítani a saját bevételeiből, ami nem sok településen mondható el. Másrészt pedig, minden állítással ellentétben, nem hiszi, hogy létezik – ide értve a megyei jogú városokat is – még egy olyan település, amely civil szervezetek, sport szervezetek és egyházi szervezetek részére ilyen szintű önkormányzati támogatást adna, amely egyébként, mindösszesen több, mint fél milliárd forintot jelent. De, aki tud még ilyet mutatni, amely település ilyen arányban teszi ezt – bátran mer fogadásokat kötni, hogy nem fog tudni senki. Ennyit bevezetőnek. Annyit szeretne még elmondani, hogy a forgatókönyvben természetesen szerepelnek azok a módosító indítványok, amelyekről majd a képviselő-testületnek döntenie kell, az is, hogy a bizottságok milyen állást foglaltak, és ennek megfelelően, ilyen sorrendben fognak végigmenni a döntéshozatal keretében. Ezek szerint nincs hozzászóló, akkor elkezdik a szavazást.

Miután mégis van hozzászóló, az a kérése, hogyha lehet, akkor a taktikázásokat meg a játékot hagyják az üléstermen kívülre!

 

Sokolowski Márk képviselő: Nem igazán érti, milyen taktikáról van szó, de azért szólna pár szót a költségvetéshez. Polgármester Úr szavai alapján majdnem elhitte, hogy nincs is szüksége a városnak hitel felvételére, mert ha olyan jók a bevételi adatok és ezt alátámasztja a Jegyző Úrtól kapott, főszámokat tartalmazó, tavalyi teljesítési táblázat, akkor nem igazán érti mire a hitel. A hitel céljaival teljes mértékben egyetért, a fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatban azonban úgy gondolja, hogy ilyen időkben, amikor a Hivatal szerint is kiszámíthatatlan a bevételi mutató, akkor így több évre előre – ha jól tudja – 20 éves törlesztésre felvett hitelt betervezni a költségvetésbe – szerintük – szükségtelen, illetve a város gazdálkodásából ezt ki lehet gazdálkodni az egyes beruházásokra. Nem támogatja a hitel felvételét. Az iparűzési adóval kapcsolatban lenne kérdése. Jegyző Úrtól azt az információt kapták, hogy a tavaly évi teljesülés messze, több száz millió forinttal meghaladta a tervezettet. Ha úgy látszik, hogy növekszik az iparűzési adó bevétel, miért szükséges még mindig annyira alultervezni az iparűzési adó bevételét.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt a csendes ellentmondást nem tudja, hogy aki a közgazdasághoz ért az ebben a hozzászólásban érzékelte-e, hogy még egy kicsit kibontsa ezt, már utalt rá, hogy a FIDESZ tartott egy, vagy nem tartott, hanem közzétett egy fantasztikus anyagot, amiben azt a szamárságot tudták leírni, hogy deviza alapú hitelt kíván felvenni az Önkormányzat. Szívesen hallana arról valamit, az éppen aktuális valótlan állításukat illetően, hogy ezt honnan vették és mivel tudják alátámasztani; mert ha csak hangulatkeltés volt, akkor az szomorú, ha meg tudatlanság, akkor az még szomorúbb. Erre majd szeretne választ kapni!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem lesz túl hosszú, bár addig szokta mondani, amíg Polgármester Úr hagyja. Egy dolgot látni kell, ezt a költségvetést nyilván a városvezetés a Budaörs Fejlődéséért Egyesülettel együtt közösen, illetve a Hivatallal szakmailag egyeztetve állította össze. Rengeteg ponton ő nem így csinálta volna. Nagyon sok olyan van benne, akár a polgárőr egyesületek támogatásától elkezdve a rendőrség támogatásáig, civil szervezeteknek ő többet adna. Nagyon sok ponton nem így csinálná, de egy dolgot látni kell, ezek mind-mind évek óta futó kérdések. Amennyiben a költségvetés akár politikai, akár szakmai összeállítói ezekkel a véleményekkel, amelyeket ő is sokszor megfogalmazott, egyetértenének, akkor így lenne benne. Nem értenek egyet, ezért nem így van benne. Ezt az egészet egy kétharmados frakció állította össze. Erről ő majd mond igent vagy nemet. Kiemelne egy-két dolgot, ami módosítót nem ért meg, mert akkor így lenne előttük. Örül a fedett buszvárók telepítésének a helyi busz vonalán. Többször szóvá tette ezt, ezért örül, hogy ez bekerült. A bizottsági ülésen is elmondta, tudja mi az oka, de ettől függetlenül a városi uszoda és sportcsarnok minden harmadik, negyedik oldalon szerepel különböző nagyságú tételekkel ezt itt mindenki tudja, és majd ha a városlakók közül bárki megnézi ezt a költségvetést, mivel nyilvános, nekik is fel fog tűnni. Egészen döbbenetes összegek mennek rá, amiről az ember tudja, hogy kell, meg hogy miért jutottak ide, de legalább ne menjenek el szó nélkül amellett, hogy ez így nincsen rendjén. Bármilyen építkezés, felújítás, bármi lesz itt ebben a városban, pl. nagyon pozitív a Csiki Pihenőkert és a Művelődési ház mellékhelyisége is benne van a költségvetésben, ez nagyon jó, de akkor nézzék meg, hogy úgy is legyen elvégezve az a munka. Ne legyenek ilyen következményei, mint ami az Uszoda és Sportcsarnoknál volt. Annak nincs értelme, hogy rengeteg pénzt ráköltenek és a következő években még a tripláját belerakják. Akkor joggal morognak az emberek, hogy a civil szervezeteknek kevesebb van; erre nincs, arra nincs, hitelfelvétel van; és közben egy rossz beruházás vagy rossz kivitelezés terheit nyögik. Kiemelné még a Városháza kőburkolatának felújítását. Minden évben szakértő által szakvéleményt kell adni róla. Ezt kicsit érdekesnek találja. Minden évben szakvéleményeztetik a kőburkolatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: közbeszólva mondja, hogy nem, a meglévő szakvélemény alapján kell végrehajtani.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: így van írva, tud magyarul és erről papírja is van, az olvasás tudásáról. Ez van ide írva, de ha nem így van, akkor örül neki. Összességében azt szeretné elmondani, hogy vannak olyan pontok, nyilván a hitelfelvételbe itt közgazdasági és egyéb tekintetekbe nem szeretne belemenni, eddig is azt képviselte, most is azt képviseli, hogy jobb lett volna más megoldást választani, de természetesen a célokkal egyetért. Amennyiben a Kormányhivatal engedi és fel tudják venni a hitelt – mert ezt nekik még engedélyezniük kell – akkor nyilván jó dolgokra lesz elköltve. Nem szeretné senki idejét tovább rabolni, mint mondotta ez egy többségi városvezetés által, többségi testületi jelenléten alapuló és a hivatallal elkészített költségvetés. Ha más vezetné ezt a várost ilyen szinten, akkor nyilván más számok lennének benne, erre a szavazata sejthető. Reméli, hogy amik benne vannak, és el lesznek végezve, annak nem lesznek olyan következményei, mint az Uszoda Sportcsarnoknak. Évekkel később is azt fizetik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: rossz híre van! Az egyik az, hogy ha az még úgy is lenne, ahogy mondta, akkor abban sem lenne semmi kivetni való. Vannak olyan politikai formációk, akik azt mondták, hogy ők kétharmados bizalmat kaptak, tessék tudomásul venni ezt, a választók akarták azt, amit csinálnak. Ők azonban nem ilyenek. Ez a második rossz híre. Kérdezze meg Jegyző Urat, hogyan készül egy költségvetés. A költségvetést a Hivatal készíti elő. Ha képviselő asszony jelen lett volna a most itt kicsit enyhén kritika alá vont frakciónknak a költségvetést tárgyaló ülésén, akkor megdöbbent volna, mert nagyjából ugyanezek a kritikák és vélemények hangzottak el.   Nagyon nehéz helyzetben volt a Hivatal, hogy megvédje azt az álláspontot; de meggyőzte őket arról, hogy azok a szigorú történetek és tételek, amik a költségvetésben vannak, azokat így kell és így helyes figyelembe venni. Nagyon minimális volt az a mozgástér, ahol elvi alapon és nyilván azt a Hivatal nem fogja megmondani, hogy a támogatásra vagy bármilyen ilyen jellegű célra osztandó pénzeknél, milyen elvi megfontolások legyenek. A Hivatal számokban gondolkodik. Hogy milyen számok alakultak ki, ezeket az egyeztetéseket akár intézményekkel, akár más szervezetekkel, hogyan végezte a Hivatal, az szigorúan és kizárólag a Hivatal munkája volt. Amikor ennek a nyers változata elkészült, akkor ült le, még addig sem befolyásolta – meg lehet kérdezni Jegyző Urat – a költségvetés készítését. Vagyis itt egy, alapvetően szakmai alapon elkészített anyagról van szó. Teljesen igaza van képviselő asszonynak az uszoda és sportcsarnokkal kapcsolatban. Ez is hosszasan szerepelt az egyeztetésük során. Hozzá kell tenni két dolgot. Az egyik, hogy külön kell azt választani, ami a tényleges használói igényekből fakadó fejlesztést jelenti, mert abban nyilván egyetértenek, hogy a budaörsi uszodát használóknak bizonyos igényei vannak, akkor azt meg kell próbálni teljesíteni, ami nem feltétlenül függ össze az előzményekkel, mert gondolja, hogy arra utalt képviselő asszony. Arról annyit, hogy 3 db per van folyamatban. Nem szeretné ezeket most mind tételesen cincálni, és ennek kapcsán azt elmondani, hogy azokkal, akikkel perben vannak, neki korábban, milyen álláspontja volt és másoknak milyen volt. Érdekes tanulságokat lehetne ebből is levonni. Az tény, hogy van 3 per, és ez a másik része, ami miatt a dolgot napirenden kell tartani, és ami miatt vannak a városnak költségei. Nyilván van egy 3. rész is, miszerint bizonyos karbantartási dolgokat el kell végezni.

 

 1. Bocsi István jegyző: Örül, hogy elmondhatja a költségvetés kialakításának koncepcióját, és az általa kialakított elveket. Budaörs városa abban a szerencsés helyzetben van, hogy olyan bevételi struktúrája van, ami lehetővé teszi azt, hogy a jelentkező igényeket kielégítse. Amikor a bevételeket nézik, akkor több nagy csoportot képeznek. Megnézik mi fog jelentkezni működési kiadásként, ezekhez terveznek; mik azok, amelyek felújítások, beruházások. Egyetlen nagyon lényeges dolog van, amit a maga részéről szükségesnek tart, hogy az év folyamán nem csak az éves költségvetéshez, hanem a gazdálkodáshoz kapcsolódóan a képviselő-testület majd figyelemmel kísérjen, ez pedig az, hogy nagyon sok dologra tartalékot is kell képezni. Nem szabad abba a hibába esni, hogy csak erre az évre nézik meg a pénzeket, és az erre az évre eső folyó bevételeket elköltik. Számos olyan koncepcionális elem kell, hogy legyen a képviselő-testületnek a fejébe, amire nagyon sok pénzt szükséges fordítani. Hirtelen példaként 2 dolgot említ. Pl. a Zichy majornak a fejlesztése, hogy ott létrejöjjön egy kulturális központ, ez valószínűleg milliárdos nagyságrendű pénzeszközöket fog igényelni. Ezt az Önkormányzat egy évi költségvetéséből nem fogja tudni kigazdálkodni. Tartalékokat kell képezni. De mondhatná a postát, aminek szintén nincs eldöntve a sorsa, de ami fejlesztési igények kialakultak, azok is nagyon sok pénzt igényelnek. Ugyanígy mondhatná az egészségügyet is, az oktatási intézményeket, óvodákat. 4, 5, 10 éves viszonylatban szükséges, hogy a források rendelkezésre álljanak. Abban a szerencsés helyzetben van Budaörs, hogy a jelenlegi gazdálkodási adatokkal lesz arra lehetősége, hogy akár még a hitelfelvétel mellett is tartalékokat tudjon képezni ezekre a beruházásokra. Ezért amikor a költségvetést megtervezték, akkor a bevételeknél maximálisan az óvatosság elvét vették figyelembe, ami azt jelenti, hogy olyan bevételek kerültek megtervezésre a költségvetésnél, amelyek szinte 100%-os biztonsággal bevételként befolynak. Ehhez hozzátartozik az, hogy természetesen bővíthetik ezt a kört, és nagyon bízik abban, sőt 100%-os biztonsággal állíthatja, hogy lesznek bevételek. Hogyha a csillagok nem is csak jól, hanem átlagosan alakulnak, akkor az év folyamán még 100 milliós nagyságrendű bevétel növekedés várható. Az adóval kapcsolatban felmerült kérdésre reméli, érthetően el tudja mondani. Az iparűzési adó bevétel az, ami az Önkormányzat számára a bevételek gerincét alkotja. Az iparűzési adó bevétel az év folyamán az egyes adófizetési határidőkhöz kötve érkezik meg az Önkormányzat számára. A 2015. évben december folyamán 1,1 milliárd volt az, amit az Önkormányzat akkor realizált. Ez azért érdekes, mert egy költségvetési évben a kiadások jellemzően nem decemberben jelennek meg, hanem előtte kötelezettséget vállalnak beruházásokra, fejlesztésekre, működésre; de van decemberben 1,1 milliárd, ami akkor dől el, hogy realizálódik vagy nem. Ami a tavalyi évi adóbevételeket érinti. Tavalyi évben nagyon jól működött az Adóiroda, 100 milliós nagyságrendben voltak azok a bevételek, amik azért jöttek be az Önkormányzathoz, mert az Adóiroda adófelderítése kapcsán ezek szankciójelleggel érkeztek be az Önkormányzathoz. Ezekre nyilván nem lehet mindig jellemzően tervezni, hiszen nem lehet azt mondani, hogy most is fel fog deríteni az Adóiroda 300, 400, 500 millió forintot, és azt be is fogják a vállalkozók fizetni. Egy példát szeretne ezzel kapcsolatban elmondani. Pl. a tavalyi év folyamán is volt olyan adózó, aki úgy döntött, hogy máshol folytatja a tevékenységét. Az mindig az adott gazdasági egység döntése, hogy Budaörsön marad-e, és ha Budaörsön marad, akkor mikor szünteti be itt a tevékenységét. Pl. ha itt ezt az egyet – nyilván nem nevezheti meg név szerint, hogy ki volt az – de az egyik legnagyobb, aki belejátszott a költségvetési bevételekbe, annak az adóbevétele egész évre viszonyítva 800 millió forint volt. Egyáltalán nem volt mindegy, hogy mondjuk félévkor megy el, vagy az adóév végén megy el. De azt látni kell, hogy ez nem az Önkormányzat vagy a Hivatal döntése. Egy ilyen nagyságrendű iparűzési adó bevételnél, akár egyetlen vállalkozó egyetlen döntése is milliárdos növekedést vagy csökkenést okozhat. Ezért amikor az adóbevételt és valamennyi bevételt tervezték, akkor azzal az óvatossággal történt a tervezés, amire bizton számíthatnak, ami biztosan bejön. Megismétli, hogy nagyon bízik abban, hogy az év folyamán ez növekedni fog, és lesz még lehetőség arra, hogy más feladatokra is fordítson a képviselő-testület, illetve tartalékot képezzen, és ő ezt nagyon fontosnak érzi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután még két FIDESZ-es képviselő jelezte, hogy szólni kíván, azt szeretné a figyelmükbe ajánlani, hogy ha lehetséges, arra a kérdésre válaszoljanak, hogy mi indította őket arra, hogy azt fogalmazzák meg, hogy a város deviza alapú hitelt kíván fölvenni, ha erre valami választ kaphatna, azt nagy tisztelettel és örömmel fogadná! Ismételten kéri!

 

Gáspár Béla képviselő: A hitelfelvétellel kapcsolatban majd képviselőtársa, Löfler Dávid fog magyarázatot adni, illetve kérdést feltenni. A frakció nevében azt kéri, illetve a frakció egyetért, mint ahogy Sokolowski képviselő úr is mondta, hogy egyetértenek a célokkal, csak a hitel felvételével nem értenek egyet. Európa úgy forrong, úgy mozog, olyan bizonytalanságban vannak. Már megélte az ország azt az egykori MSZP-SZDSZ-es kormányzás ideje alatt belevezették az embereket a hitelfelvételbe, az önkormányzatokat is. Talán a lakosság véleményét kellene megkérdezni ezzel kapcsolatban. Amit a Jegyző Úr elmondott az világos volt, szép volt. Úgy érzi, hogy ebben a bizonytalanságban megfontoltnak kell lenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A helyzet az az, hogy kétségtelenül nagy bizonytalanság van, különösen akkor, amikor tökéletesen tisztességtelen módon történik Magyarországon az önkormányzatokkal kapcsolatban számtalan dolog. Éppen említette azt, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége megalakította a polgármesteri tagozatot, és ott jobboldali polgármesterek mondták el azt, hogy felháborító az a gyakorlat, hogy kvázi – és így szerepelt, ő azt kérte, hogy ne így legyen benne, de ők csokipénznek írták – év végén, hogyan osztogat a miniszterelnök baráti önkormányzatoknak milliárdokat. Ha mondjuk Budaörs is olyan szerencsés lenne, mint Szekszárd polgármestere, ahová a mikulás zsák számra vitte a 10 milliárdokat, miközben a költségvetésének a többszörösére volt eladósodva korábban totálisan felelőtlenül gazdálkodva a település. Akkor persze nem kellene a budaörsi önkormányzatnak azon gondolkodni, hogy a saját erőből, a saját maguk bevételeiből – az államot egyébként jelentősen a bevételében támogató cégek, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójából ezt jelentősen meghaladó összegeket befizetve, tudják saját magukra fordítani. Hanem megpróbálnak a jövőbeli bevételekre hitelt felvenni. Ő ezt nem nagyon feszegetné, mert szerinte szégyen az, ami ennek kapcsán történik. Azt, hogy ezt ez az önkormányzat a saját erejéből se tehesse meg, az az ostobaság kategóriája.

 

Löfler Dávid képviselő: Tavaly részt vett egy megbeszélésen, amit a civil szervezeteknek tartottak a 307. sz. tárgyalóban. Nem kapott meghívást, teljesen véletlen keveredett oda. Ott elhangzott, hogy a város most nagyon nem fog jól állni, mindenki gondolja át, hogy mire van szüksége, és amit csak lehet, húzzanak le, 10%-kal kevesebb támogatást fognak kapni. Ugyanígy történt a nemzetiségi önkormányzatoknál, ott is megszorítást kért az Önkormányzat. Majd a legutóbbi KMISB ülésen, ahol a nemzetiségi önkormányzatok keretéről volt szó, ő ott elmondta, hogy módosító indítványt nyújtott be. 3 db módosító indítványa is van ezzel kapcsolatban. Úgy gondolja, ahogy ott is elhangzott, mivel a tavalyi évben majdnem 1 milliárd forinttal több bevétele volt a városnak, akkor a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek megérdemlik azt a pár millió forintot, amit kértek. Az első módosító indítványa a Törökugrató Polgárőrség támogatása. Ez a polgárőrség nem kapott támogatást 2015-ben. Nem tudja, hogy ennek mi az oka, mi volt a háttérben, mi történt pontosan. Akkor is szorgalmazták, hogy külön sorra kerüljenek, hogy megkaphassák a támogatást. Ezt nem támogatta a Képviselő-testület, nem is kaptak támogatást. Úgy gondolja, hogy akkor, amikor a Frankhegyen tűzesetek vannak, akkor a testületnek kötelessége egy polgárőr egyesületet támogatni. A másik a nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ahol 6 millió forintról van szó, miközben itt milliárdokról beszélnek. Véleménye szerint a városi nemzetiségi önkormányzatok megérdemlik azt a plusz 6 millió forintot. Bíró Gyulával voltak vitái, de gondolja, hogy majd a napirendnél is lesz. Amikor a polgármester és alpolgármesterek dologi kiadásai 12 millió, és veszik át, hogy milyen tollra, mennyi benzint vesznek, vagy van-e valahol még egy szakadt szék, ami még jó lehet a Polgármester Úrnak, nem mennek bele, azt mondják 12 millió, mert ennyit kértek. Akkor a nemzetiségi önkormányzatoknál se menjenek bele abba, hogy miért nem jó nekik a hivatali projektor, miért kell egy programra annyi pénz, miért tartjátok meg… Ezekbe ő nem benne bele, mert szerinte ez nem tisztességes. Azon az ülésen nem érezte magán kellemesen, és szerinte ezzel így voltak a nemzetiségi önkormányzatok képviselői is. A 3. előterjesztése a társadalmi önszerveződések támogatása. Ez már tavaly is csökkentésre került, 30 millió volt, most már csak 25 millió. Ebből tudnak a civil szervezetek pályázaton elindulni és forráshoz jutni. Szerinte, hogy ha ennyivel nőttek az Önkormányzat bevételei, akkor megtehetik azt, hogy ezt a keretösszeget visszaemelik a 2014-es év keretösszegére. A devizahitel kérdésre, nem tudja, hogy Polgármester Úr hol olvasta. A sajtónyilatkozatba, ami a „Városi konzultáció Budaörs jövőjéről” címmel jelent meg, ebben azt írják, hogy a kamatokat deviza alapon kell majd törleszteni. Ez abból következik, hogy az MFB hitelbe, amit csatoltak – nem tudja milyen közbeszerzés alapján, vagy mi alapján került föl – de ott szerepel is hitelkamat díjak címsoron, a hitel, ügyleti kamata 3 havi Euribor alapon számítandó. Tehát deviza alapú kamatolásról van ott szó. Erről beszéltek. A Városi konzultáció Budaörs jövőjéről elsősorban arról szól, hogy ők úgy gondolják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  elképesztő, amit mond Képviselő Úr…

 

Löfler Dávid képviselő: ő is végighallgatta Polgármester Urat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nagyon nehéz uralkodni…

 

Löfler Dávid képviselő: hozzáteszi, hogy neki is nehéz volt, amikor a Polgármester Úr a bevezetőt mondta, és politikai ügyet csinált belőle, húzta az idejüket, abszolút nem napirendről beszélt…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elnézést kér, de a képviselő úr ne folytasson vitát az ülésvezetéssel kapcsolatban, mert akkor elveszi a szót. Vissza fogja adni a szót, csak elnézést kell kérjen azért, hogy ha valaki a 2×2-ről be akarja bizonyítani, hogy 5, akkor ez derültséget vált ki valakiből. Az, hogy ennyire tájékozatlan legyen egy képviselő, és ennyire ne legyen fogalma arról, hogy miről beszél, ezt majd részletesen el fogja mondani, akkor, mikor képviselő úr befejezte, és még egyszer elnézést kér, hogy közbeszólt.

 

Löfler Dávid képviselő: Ő is végighallgatta, mikor nem szólhatott hozzá, ugyanis minden egyes Képviselő-testületi ülés azzal kezdődik, hogy Polgármester Úr beszámol a történtekről és abszolút nem korrekt módon, politikát is belehozva. Nem tudnak ilyenkor reagálni, sem hozzászólni. Azt gondolja, hogy megérdemelte volna, hogy végigmondja a mondandóját, nem akart még sokat hozzáfűzni. A budaörsi FIDESZ úgy gondolja, hogy erről a hitelről meg kell kérdezni a lakosokat, ugyanis 2,8 milliárd forintot kíván az Önkormányzat fölvenni, amit saját számításai szerint is, 4,2 milliárd forinton kell majd törleszteni. Úgy gondolja, hogy ha a város – és ezt PEB ülésen meg is kérdezte – 300 millió forintot meg tud takarítani évente, akkor ebből évente végre tudnák hajtani ezeket a beruházásokat, és a kamatokat – megspórolva – újabb beruházásokra tudnák fordítani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hogy miről kell a lakosokat megkérdezni arról volna ötlete. Képviselő úr azt mondja, hogy ő abszolút nem volt korrekt. Nagyon várja azt, hogy majd ha a napirend előtti tájékoztatójáról tud egyetlen egy olyan elemet mondani, aminek nem volt valóságtartalma, mert akkor igaza lehet, hogy nem korrekt. Képviselő úrnak meg az 1 négyzetméterre eső valótlanság-állítása meghaladja az országos átlagot. Ebből következően, hogy mi a korrekt, és mi a nem korrekt arról lehet beszélni. Képviselő úr azt mondja, hogy meg kellene kérdezni a lakosságot költségvetési kérdésben. Hogy ez mekkora szamárság, azt most nem fogja kifejteni. Javasolja áttanulmányozni az ide vonatkozó jogszabályokat. De hogy miről lehetne megkérdezni a lakosságot, mondjuk a tegnapi nap után, ő nem beszélne népszavazási kérdésről meg a lakosság megkérdezéséről anélkül FIDESZ-es létére, hogy a köldökét nem nézegetné. Az, ami történt, a fekete napja volt a demokráciának. Megcsúfolása mindannak, ami a jogállamiságról – ami egyszer még volt, talán majd lesz is Magyarországon – történhetett, hogy skeanhead-ekkel állják el a Nemzeti Választási Irodát, azért, hogy ne lehessen tényleges népszavazási kérdést kiírni abban, amiben a lakosságnak a véleménye elsöprő többséggel a vasárnapi zárva-tartással ellentétes, de a FIDESZ – KDNP úgy gondolja, hogy ő nekik lehet bárkivel szemben akár erőszakkal is fellépni. Ez a weimarizálódásnak a legtipikusabb jele, amit itt lehetett látni, mélységesen fölháborító. De tudna ötleteket mondani. Lehetne népszavazást tartani, meghallgatni a lakosság véleményét oktatási kérdésekben. Lehetne népszavazást tartani, megkérdezni a lakosságot olyan kérdésekben, amik tényleg érintik őket. Ha föltesszük majd azt a kérdést, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ha az Önkormányzat meg tudja azt tenni, hogy hamarabb bővüljön az az iskola, ahova a gyerekeik járnak, megépüljön-e az az utca, ahol járnak-kelnek; kíváncsi lesz arra, hogy egy ilyen kérdésnél, hogy ha csak az nem FIDESZ-es nemzeti konzultáció városi szintre levetítve, ahol csak FIDESZ-esek vannak jelen és mind a 15-en azt mondják, hogy egyetértenek önökkel; a lakosság jelentős része egészen biztos azt fogja mondani, hogy ezekre szükség van. Igen, meg lehet ezeket valósítani 20 év alatt is, és meg lehet úgy is valósítani, hogy most megvalósítjuk, és a hozadéka kitermeli azt a pénzt, amit egyébként 15 évig, ha nem valósítanánk meg, nem is lenne. És egyébként meg lehet úgy is valósítani, hogy egy zsákban a mikulás nekünk is hoz csokipénzt miniszterelnök formájában; de sajnos ez nem tud megtörténni. Ebből az következik, hogy a város a saját bevételeiből tud gazdálkodni. Ennyire egyszerű és ennyire szomorú a helyzet. Azt gondolja, hogy ami a tartalmi részét illeti, munkásőrség tekintetében, vagy… – jajj összekeverte a polgárőrséggel! Szóval van itt működő polgárőrség, és ha a képviselő úr nem tudja azt, hogy mi a helyzet, mi volt az álláspontja a Képviselő-testületnek a polgárőrség működését illetően, akkor probléma van, mert ha nem tudja, akkor nem figyelt arra, hogy a Képviselő-testület ezzel kapcsolatban, milyen döntést hozott. Ami a nemzetiségek és különböző szervezetek támogatását illeti, az sem igaz, amit képviselő úr mondott, nem 25 millió forint az, amivel a civilek gazdálkodhatnak, mert soron ez kiegészül 150 millióval. Tényleg sanyarú szám, megnézné a többi településnek a hasonló jellegű kiadásait. És azt, hogy ebben a hivatal, igen, arra kérte föl a szervezeteket, hogy úgy gazdálkodjanak, ahogy, abban meg szerinte tökéletesen igazuk van.

 

Sokolowski Márk képviselő (ügyrendi kérdésben): Úgy látja kicsit félrement a vita, ezért szeretné kérni, hogy szavazást rendeljen el a Polgármester Úr. Úgysem fogják tudni meggyőzni egymást, a politikai csatározásoknak van más fóruma is, ezért szavazást szeretne kérni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi, miről?

 

Sokolowski Márk képviselő: válaszolja, hogy a költségvetésről.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ja, hogy képviselő úrnak az volt az indítványa, hogy zárják le a vitát. Ők elmondták, a mi képviselőink ne mondják el. Ez igen korrekt, szavaztatni fog róla. Ugyanakkor egy dologra még nem válaszolt, mert látta, hogy ügyrendi kérdés van. Azt mondta képviselő úr (Löfler Dávid), hogy deviza alapon kell a kamatokat törleszteni. Javasol egy kis közgazdasági utánajárást a LIBOR és az EURIBOR  közötti különbségben. Javasolja képviselő úrnak, hogy kicsit olvasgassa azt, hogy az a hitelintézet, nevezetesen a Magyar Fejlesztési Bank, amely 100%-ig állami tulajdonban van, és amelyet az önkormányzatoknak ajánlanak, a magyar gazdaságfejlesztésre és az önkormányzati gazdaságfejlesztési hitelfelvételre. Az Önkormányzat ehhez a bankhoz fordult. Feltételezi, hogy képviselő úr a kormányzatot azért tartja annyira tisztességesnek, hogy … ha nem, ha fél tőlük, ha úgy gondolja, hogy olyanba akarják belevinni az önkormányzatokat, ami veszélyt jelent, akkor azt mondja el, mert jó, ha tudják, de meg kell mondania, hogy e tekintetben ő jobban bízik a magyar kormányban, mint a FIDESZ helyi képviselői. Tudniillik igazuk van akkor, amikor a kamatok tekintetében a sokkal kedvezőbb, és sokkal kevésbé kitett kamatfeltételeket használják, ez egy viszonyítási alap. Lehetne azt is mondani, hogy az önkormányzat hitelei, mondjuk Löfler képviselő úr éves bevételei változásának az arányában változzanak. Ez egy kicsit bizonytalanabb feltétel lenne, ennél már csak a LIBOR-hoz, a MNB árfolyamához kötés lenne bizonytalanabb, az EURIBOR-hoz kötés viszont egy sokkal stabilabb és egy kiszámíthatóbb hitel. De ez nem azt jelenti, hogy ez valuta alapú, ez olyan közgazdasági szamárság, ami nevetséges, hogy ilyenekkel kell foglalkozni, hogy ilyen szintre kell lemenni a Képviselő-testületi ülésen. Ez egy viszonyszám, ami alapján megállapítják, hogy a forint alapú hitel – minden valótlan állításotokkal ellentétben – a forint alapú hitel forintos kamatait mihez viszonyítva… egy viszonyszám… nem tudja, hogy a viszonyszám fogalmát is tisztázzák-e vagy az értelmező szótárban ezt megtalálják. Ez rögzíti, hogy az Önkormányzat, milyen módon fogja a hiteleket visszafizetni. Tényleg méltánytalan ez a vita, és tényleg szomorú, hogy ilyen dolgokat kell elmondani. Aztán majd biztos ebből mindenféle dolgot lehet keríteni, hogy ő, mit, kit, hogyan oktat ki. Nem lenne rá szükség, ha ilyen hülyeségeket a testületi ülésen és a sajtótájékoztatókon nem mondanának egyesek.

Ügyrendi kérdésben szavaztatnia kell, ezért felteszi szavazásra Sokolowski Márk képviselő úr ügyrendi javaslatát, miszerint a vitát zárják le a költségvetést illetően, amelyet a Képviselő-testület 3 igen, 11 nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

2/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Vita lezárása (ügyrendi javaslat elutasítása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Sokolowski Márk képviselőnek a javaslatát, mely szerint a „Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése” tárgyú napirend vitáját zárják le.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a vitát folytatják.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretne most egy megerősítést itt kitenni mindenki elé. Valóban úgy van, ahogy Polgármester Úr is mondta, a saját frakción belül is nagyon komoly, nagyon kemény vitákat folytattak a költségvetéssel kapcsolatban, mert szerinte nincs, nem létezik tökéletes költségvetés. Ennek a költségvetésnek is vannak olyan pontjai, ami a következő évi költségvetés elkészültéig valamilyen formában javítani kell. Ezen dolgoznak is, kaptak is ígéretet arra, hogy bizonyos dolgokat megvizsgál a Hivatal, hogyan lehetne a város számára még előnyösebben a következő költségvetésbe beépíteni. Arról szó nincsen, hogy minden tekintetben tökéletesnek gondolnák a költségvetést, de a meglévő keretek között, jelen pillanatban ez a lehető legjobb megoldás. A másik, ha már Szekszárdot emlegette Polgármester Úr, akkor megosztana a jelen lévőkkel némi információt Szekszárddal kapcsolatban. Továbbra is ömlik a pénz Szekszárdra. Nagyon jó lenne, ha Budaörsre is így ömlene, akkor nem kellene hiteleket felvenni. Meg sem fordulna senki fejében, ha az történne náluk is, mint Szekszárdon. Az egyik önkormányzati képviselőtől tudta meg, hogy úgy kap Szekszárd ismételten 3 milliárd forintot, a képviselők maguk sem tudják, milyen forrásból jön, és vajon mire is kéne azt fordítani. Most gondolkodnak rajta, hová használják fel. Ezek le vannak írva bizottsági jegyzőkönyvekbe. Nagyon klassz lenne, ha ez is egy Szekszárd lenne, de sajnos nem az. Ja, és most jelezték nekik, hogy jön a következő 7 milliárdos ajándék Szekszárdnak, amiről még mindig nem tudják, hogy mire kapják, de ha már jön, akkor csináljanak egy uszodát. Most ezen gondolkodnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: még puszit is fog kapni a polgármester úr a homlokára.

 

Becz György képviselő: a Törökugrató Polgárőr Egyesület sokadszor felmerülő problémájához szeretne hozzászólni. Nem egyszer, nem kétszer került szóba. Most Halász Endre az egyesület elnöke is nyilatkozott a televízióban, amiből – aki picit is odafigyelt – egyértelművé vált a számára, hogy itt személyes problémákról van szó. Halász Úr nem hajlandó megegyezni Bilisics elnök úrral a Budaörsi Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökével. Nem hajlandó vele a polgárőrség számára adott keretösszegben megegyezni. Az is elhangzott ebben az interjúban, hogy a rendőrség, városi kapitány azt szeretné, hogy ha neki egy polgárőr egyesülettel kellene együttmunkálkodnia, mert amire Halász Úr ott hivatkozott, hogy X városban 3-4 van; ő azt gondolja, hogy az a munka megnehezítése, amikor nem 1, hanem 3-4 emberrel kell egyeztetni. Tehát itt alapvető dolgokban téved Halász Úr, és nagyon jó lenne, ha félretenné a személyes sértettségét, mert a pénz rendelkezésre áll, csak tárgyalóképesnek kellene lennie Bilisics Úrral. Ő azt kéri, hogy akik meghallgatják Halász Úr panaszáradatát, azok próbálják meg rávenni arra, hogy a működőképesség azt jelenti, hogy kompromisszum-kész vagyok, vagy kompromisszumképesség is van benne. Ez az egyik dolog. A másik, mert már nem tudják kivonni magunkat itt a nagypolitika hatásai alól. Azt is szeretné elmondani, ugye a KLIKK 17 milliárd forintos adósságot halmozott fel, amikor a magyar kormány rendkívül nagyvonalúan 50 milliárd forinttal támogatta a vajdasági magyar pártot, akik ideológiailag nem állnak túlzottan messze a kormánypárttól. Tehát ő azt gondolja, hogy ebben a vonatkozásban is kicsit körül kéne nézni, hogy azok a bizonyos ömlő milliárdok hova mennek el. És arra kéri őket, ha van ráhatásuk, akkor hassanak ez ügyben is. Előre is köszöni nekik.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Volt itt minden, de ő a témához jobban kapcsolódó dologban szeretne pár mondatot mondani. Ez a temető fölújítása. Itt nagyon sokan voltak, és itt egy ilyen módosító indítvány is van. Nagyon sokan voltak a bejáráson a temetőben, és tényleg borzalmas állapotok vannak. Nyilván ő ezt fogja támogatni, ha rajta múlna, még többet is támogatna.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: közbeszólva bocsánatot kér képviselő asszonytól, kéri, tegye hozzá, hogy nem a városi temetőről beszél.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: válaszolja persze, akarta is mondani egyébként, nyilván ez lett volna a következő mondata, ha kicsit türelmesebb a Polgármester Úr, magától is mondta volna. Pont erre szeretett volna kitérni, hogy sajnos az élet úgy hozta, hogy a városi temetőben, ami kint van a Pistálynál, ott elég sűrűn jár, ott a BTG kezeli a temetőt, és csak pozitívumokat tud mondani a tisztasággal és a renddel kapcsolatban. Ezért ha rajta múlna, akkor még többet is adna, mert vannak olyan erkölcsi kötelezettségek, amin az ember nem gondolkodik, hanem cselekszik. Ezt nyilván támogatni fogja. A többi módosító javaslattal nagyon rövid lesz, ezek olyan ügyek, hogy az elmúlt években vagy ő is benyújtotta már, akár az előző testületben is, vagy hozzászólt mellettük. Nyilván magához igyekszik hű lenni, és nem ellentmondani annak, amit már egyszer kimondott. Úgyhogy ezeket meg fogja szavazni, nincs kétsége, hogy nem fog átmenni. Szerinte a temető felújítása most egy nagyon fontos kérdés és nagyon örül, hogy belekerült. Ennyit szeretett volna csak mondani. Több minden más elhangzott Szekszárdról, egyebekről, ezekről ő is tud. Kicsit bánja, hogy Raffaello ifjú képmását nem tekintheti meg itt a falon, kicsit jobban érezné magát. 1983-ban a szomszédban, Törökbálinton úgy is járt egy nejlonzacskóba, azt megúszta, hát nem tudja, hogy még miket fognak megúszni vagy mi lesz ezeknek a festményeknek a sorsa. Ha már itt nagypolitikai kérdésekről beszélnek. Ő se maradjon ki, ha mindenki elmondja, hogy nem kéne itt, de mondja, akkor ez még nem volt. Minden más az elmúlt hetekből már palettára került itt a testületin, akkor még itt a Szépművészeti Múzeum és Habony Árpáddal kapcsolatos véleményt is azért hangozzék el. Tényleg ez a része is felháborító. Most ő is beállt a sorba, és haladjanak a költségvetés-módosító szavazásának irányába, majd amikor mindenki végigmondta a magáét.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: olyan nehéz helyzetbe hozza őt képviselő asszony, mert nem tud vitatkozni azon, hogy ne értsen azon egyet, hogy egy önkormányzat nincs annyira komoly súllyal a 30 ezer lakosával, hogy mondjuk egy ilyen kiállítást, amit másnak az anyósának a lakásán meg lehet tenni. A Szépművészeti Múzeumban lehet esküvőt tartani ingyen, ez is pontosan ugyanabba a sorba illik bele, ami fölháborító, amit másik a maffiakormányzás részleteinek tartanak. Egészen elképesztő dolog ez. Ugyanarról a tőről fakad, aminél az egyikben 10-100 milliárdokat lehet vinni az egyik településre, a másiknál meg majd a hitelhez sem fognak hozzájárulni. Azt gondolja, sokkal jobb lett volna, ha ez a vita nem nyílik ki, mert itt akkor ezek nem hangzanak el. Da hát, ha valaki szeret házhoz jönni ezért, annak szívesen szolgálnak ilyen részletekkel.

 

Löfler Dávid képviselő: Nem szeretné már húzni a szót. Az előbb említett Habony Árpádhoz elmondottakhoz, neki egyből a szakértői díjak jutnak eszébe a polgármesteri kabinet 32 millió forinttal, meg egyéb ilyen alpolgármester dologi kiadásai 12 millió forint, de biztos hasznos célokra mennek, meg tájékoztató anyagok készítésére. Propaganda 6 millió forintért biztos nagyon fontos. De nem ezt akarta mondani, hanem, hogy a térfigyelő kamerák viszont bekerültek, meg a Heimatmuseum felújítása, amit ők tavaly nagyon szerettek volna. A zebrák is többé kevésbé bekerültek. A 6 milliárdos hitelt, amit az állam átvállalt Budaörstől, azért hagy említse meg. Nem tudja, hogy ha még lenne ez a hitelük, akkor egyáltalán gondolkodhatnának-e bármilyen hitel felvételében, vagy bármiféle fejlesztésben. Ezt azért tegyék hozzá. A polgárőrségnél azt mondaná el, hogy nem kaptak pénzt, a Törökugrató Polgárőrség, ahogy Becz György is elmondta. Azt gondolja, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet, külön sorra kell tenni, ez semmiből sem áll. Megkapják, és akkor ők megkapták a tavalyi és az idei évi támogatásukat is, szerinte ez nagyon egyszerű. Simán, ahogy eddig működött, sorra kell őket tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Persze, hogy nagyon egyszerű, „simán”… ha belegondolnak ebbe, ha már képviselő úr itt fölhozott dolgokat, hogy simán azt mondják sokan, hogy időnként politikai feladatokat is ellát ez a polgárőrség. Sőt, azt is mondják, hogy tagjai között nehezen nem észrevehető a FIDESZ-hez való közeliség. Akkor érti, hogy simán kellene annak külön pénzt adni. Ő viszont azt mondja, hogy egy a város, egy a polgárőrség. Ha valakik nem tudnak együttműködni, és nem értik meg azt, hogy egy városban egy polgárőrség kell, azoknak ennél több érvet nem tud elmondani. Aztán ki-ki helyére teszi ezt a dolgot. Azt persze, hogy Löfler képviselő úr, mint FIDESZ-es képviselő Habony Árpáddal kapcsolatos botrányokat a város szakértői díjaival veti össze, az természetesen őt minősíti. Nyilvánvaló, hogy azt gondolja képviselő úr, hogy egy településnek nincs arra szüksége, hogy ilyen szintű szakértői anyagokat készítsen. Hozzáteszi, hogy ilyen mennyiségű pénzt a Századvég olyan anyagokra szokott kapni, amik el sem készülnek. Nem tudja, hogy honnan veszi a bátorságot képviselő úr arra, hogy ezeket a nyilvánvaló botrányokat az Önkormányzat tisztességes gazdálkodásával vesse össze. De ha a központi és állami pénzlenyúlásokat próbálja összevetni velük, akkor Jegyző Úrral együtt áll rendelkezésére képviselő úrnak. Akkor meg fog lepődni azon, hogyha ezeket a nagyságrendeket elkezdi összevetni. Szóval tényleg egészen elképesztő, ami itt megy.

 

Simándi Szelim képviselő: Még szerencse, hogy nem szavazták meg Sokolowski képviselő társa indítványát, hogy zárják le a vitát, hiszen így nem tudta volna elmondani Dávid sem, amit most mondott el. Gáspár Béla is jelentkezett még hozzászólásra. Sőt, a JOBBIK-os képviselő sem tudta volna megtenni a hozzászólását. Úgy gondolja, hogy ez így helyes, hogy amikor ilyen fontos kérdésekről beszélnek, pl. a város költségvetése, akkor mindenki elmondhassa a véleményét. Nem csak elmondják a sajátjukat és akkor szólnak, hogy jó, akkor legyen vége ennek. Így kerülhetett szóba pl. a temetőnek a felújítása is, amelynél reméli, hogy nagy többséggel fogja megszavazni ezt a további 3 millió forintot a képviselő-testület. Itt hozzátenné, hogy ez egy kisebb összeg ahhoz képest, amit már az elmúlt években is költött erre az Önkormányzat. Nagy örömmel látja azt a konszenzust, ami kezd kialakulni a képviselő-testületben az irányba, hogy átvegye a BTG az üzemeltetését ennek a temetőnek, és azt reméli, hogy ez lehetőséget nyit az irányba, hogy a jövőben még többet tudjon áldozni a város arra, hogy valóban méltó körülmények legyenek ebben a temetőben.

 

Kisfalvi Péter képviselő: Csak a hitelfelvételhez szeretne annyit hozzátenni, hogy ha jól emlékszik, 2 évvel ezelőtt, amikor ez a Képviselő-testület FIDESZ-es többséggel működött, akkor a képviselő-testület hozzájárult, és megszavazta, hogy hitelfelvétellel próbálkozzanak. Amire aztán persze később nem kapták meg az engedélyt. Most akkor előtte volt-e nemzeti konzultáció ez ügyben, bocsánat, városi konzultáció.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: annyit tesz hozzá, hogy ráadásul ez az ő kezdeményezésük volt részben, bár tökéletesen egyetértettek vele.

De hogy lezárják a történetet, és hogy Löfler képviselő úr azt mondta, hogy korrekt vagy nem korrekt valami, ő az előterjesztésből egy mondatot szeretne ismertetni, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy vajon a magyar állam tulajdonában lévő bank devizaalapú hiteléről szól, avagy nem, és még az is szerepel a részletek között, ha megnézik és fontos lett volna a számukra, hogy az igazat mondják, ne csak a valótlant,  hogy maximum 3%-ban limitálja az egyébként a sokkal kedvezőbb, a Magyar Nemzeti Bank kamatlábához képest sokkal kedvezőbb, konstrukcióban kiírt feltételt, ami egyébként helyes.

 

Gáspár Béla képviselő: Azt szeretné észrevételezni, Budaörsön 4 nyugdíjas klub van. Mind a 4 külön kapja a támogatást az Önkormányzattól, miért nem lehet ezt ugyanúgy a polgárőrségnél megtenni. Polgármester Úr szavaiból ő azt vette ki, lehet, hogy rosszul értette, hogy büntetés azért, mert van FIDESZ-es tagja a Törökugrató Polgárőrségnek, ezért nem kapnak önálló rendelkezést a pénz fölött. Nem érti, hogy azt miért kell büntetni, ha FIDESZ-es valaki.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem kell senkit büntetni képviselő úr. Ezt is tökéletesen rosszul értette. Arra kell kérni, mint az összes többi, a polgárőrség munkájában részt venni szándékozót, hogy működjenek együtt. Ha a rendőrség álláspontja és az Önkormányzat álláspontja is az az ésszerű álláspont, hogy egy városi polgárőrség legyen, ő még olyan elmebeteg önkormányzatot nem látott, amelynek a falujának, vagy városának a határába az lett volna kiírva, hogy a városban polgárőrségek működnek; de olyat már igen, hogy a városban polgárőrség működik. Akik képtelenek együttműködni, hogy ha ez azért van, mert képviselő úr azt mondja, hogy FIDESZ-esek a tagjai, akkor ez még szomorúbb. Nem gondolta, hogy erről van szó. Ő ezt arra, mondta, hogy ha valaki külön soron akar pénzt, akkor ő már gyanakszik; hogy ha ez valamilyen pártfunkciókkal is összefügg, úgy hogy óvatos vele. Magát óva intené attól, hogy ilyen jellegű szervezetnek politikai színezete legyen, és azzá váljék, meg hogy szórólapokat választáskor – azt mondják, nem tudja, hogy igaz-e – ilyen szervezetek hordjanak, vigyenek; mert ez nehezíti azt, hogy a megítélésük tényleg ne keveredjen össze a korábbi munkásőrséggel kapcsolatos érzéseikkel. Szóval, magyarul, senki senkit nem büntet. Ha a polgárőrség képes együttműködni a városban évtizedes múlttal működő polgárőrséggel, amelynek a vezetője tavaly az év polgárőre díjat nyerte meg, amelynek a vezetője a Pest Megyei Polgárőrségnek a vezetője, és országos funkciói vannak. Ha vele képtelenek együttműködni, az azt jelenti, hogy a polgárőrségre vonatkozó szabályokat nem tudják az erre leghivatottabbal megfelelően egyeztetni. Ez számára szakmai problémákat és kérdéseket vet föl, a politikaiak csak egy kis habot jelentenek a tortán.

 

Gáspár Béla képviselő: Azt szeretné megkérdezni, hogy a korábbi ciklusban is ugyanígy együtt volt finanszírozva a polgárőrség vagy külön?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Arról, hogy a FIDESZ korábban kinek adott pénzt, arról hagy ne ő adjon számot! Tényleg, legyenek már kicsit józanok. Álljon már meg a menet. Ami a képviselő úr felvetését illeti, ugyanazt mondta vissza, amit a Törökugrató Polgárőrség vezetője a TV-ben mondott, és akkor majdnem hanyatt esett a székben, hogy ha lehetnek különböző nyugdíjas szervezetek, akkor miért nem lehet több polgárőrség? Ez annyira színvonaltalan, hogy ezt már nem is szeretné ragozni. Ilyen összehasonlítást tenni, ez tényleg, szóval, ez már rangon aluli, hogy ilyennel foglalkozzon az ember.

Miután több hozzászóló nincsen, lezárja a vitát, és szavazások következnek. A módosító indítványok sorrendjében fogja kezdeni és ezt a forgatókönyv is így tartalmazza azért, hogy a képviselőknek is, illetve az ülésvezetésnek is ez könnyen mehessen.

 

A Bizottságok által elfogadott javaslat a Sokolowski Márk és Löfler Dávid képviselő urak módosító indítványa, amiről több szót ejtett már Császárné Kollár Tímea képviselő asszony is, vagyis, hogy 3 millió forintot a Wendler Alapítványnak a temető felújítás céljára, a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temető felújítására biztosítsanak. Ezt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi a javaslatot szavazásra, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

A Bizottságok nem támogatták Löfler Dávid képviselő úr nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozó javaslatát. Itt lesz egy későbbi napirend, ahol a nemzetiségi önkormányzatok elfogadták és egy konszenzus született arra, hogy 15 370 000 forintot osszanak szét, miközben a költségvetés 20 milliót tartalmaz, és a fennmaradó összegre pedig külön fognak pályázatot kiírni és ennek fényében a 6 millió forinttal való megemelést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen, 5 tartózkodással nem javasolta, az Ügyrendi Bizottság sem támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi Löfler Dávid nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretére vonatkozó módosító javaslatát szavazásra, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

A társadalmi önszerveződések támogatására vonatkozó módosító javaslat, és itt a pályázatról van szó, mert nem 30 millió, hanem 150 milliós keret az, ami az önszerveződéseknél rendelkezésre áll. Ezt azért jó, ha a tárgyhűség kedvéért pontosan tudnak. Tehát, ennek az 5 millió forinttal való megemelését a Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottság sem támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi Löfler Dávid társadalmi önszerveződések támogatására vonatkozó módosító javaslatát szavazásra, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

A Törökugrató Polgárőrség új sorral, külön soron 2 millió forinttal szerepeljen – a Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottság is elvetette a javaslatot.

Felteszi Löfler Dávid Törökugrató Polgárőrség új, külön soron, 2 millió Ft-tal történő támogatására vonatkozó módosító javaslatát szavazásra, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

3/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése – elutasított javaslatok

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Löfler Dávid képviselőnek alábbi módosító javaslatait:

 1. ) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként (táblázatának) 1. Helyi média szolgáltatás soron előirányzott 19 247 e Ft, lecsökken 6 189 580 Ft-al (az új keret ezen a soron:……………) és az 5/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten (táblázat) 4. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása sora 6 189 580 Ft összeggel nő, így 26 189 580Ft-ra módosul.

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként (táblázatának) 1. Helyi média szolgáltatás soron előirányzott 19 247 e Ft, lecsökken 5 000 e Ft-al (az új keret ezen a soron:……………) és az 5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten,  (táblázat) 22. Társadalmi önszerveződések támogatása sora 5 000 e Ft összeggel nő, így 30 000 e Ft-ra módosul.

 1. ) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként (táblázatának) 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda soron előirányzott 6 129 e Ft, lecsökken 2 000 e Ft-al (az új keret ezen a soron:……………) és az 5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, új sorral bővül „Törökugrató Polgárőrség támogatása” címen 2 000 e Ft összeggel.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A módosító indítványokról való szavazást követően elsőként a saját bevételek összegét, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

4/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a következő határozati javaslat a fejlesztési célú hitelfelvétel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és az általa elmondott konstrukció szerint, ami forintalapú és forintban fizetendő a kamat, illetve az adósságtörlesztés és a mellékelt dokumentum szerinti célokra, amit most már külön nem fog ismertetni, mer már elhangzott a vita során.

Felteszi szavazásra a 2. sz. határozati javaslatot – fejlesztési célú hitelfelvétel – melyet a Képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

5/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Fejlesztési célú hitelfelvétel

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési célú hitelfelvétellel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fejlesztési hitelt a Magyar Fejlesztési Bank zRt. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 című hitelprogramban való részvétel útján, az alábbi konstrukció szerint kívánja igénybe venni:

 

– igényelt összeg: 2 830 000 e Ft

– rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

– türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– teljeskörű költségmentesség

– kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat szerinti, legfeljebb        3%/év

 

 1. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 Ingatlan beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Mákszem óvoda emeletráépítése 400 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpálya építése 350 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
Összesen 1335 000
Út és mélyépítési beruházások

 

Fejlesztési célok
Farkasréti útépítés I. ütem 500 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Komáromi utca útépítés 150 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Összesen 1385 000
 Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
1.sz. Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Összesen 110 000
MINDÖSSZESEN 2830 000

 

 1. Az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a pénzügyi szolgáltatás beszerzésének előkészítését azzal, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot.

 

 1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat

 1. évi költségvetéséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

A napirend lezárását és a szavazást követően Wittinghoff Tamás polgármester megköszöni a Pénzügyi Irodának és a Hivatalnak a munkáját, mert nem volt ez egy egyszerű munka. Emberfeletti munka volt, pontosan látta és tudja, hogy ennek az előkészítése mit jelent, úgyhogy azt hiszi, egy olyan költségvetést fogadott el az ő munkájuk kapcsán a város, ami biztosítja a város kiegyensúlyozott gazdálkodását és a fejlesztésekre is lehetőséget ad.

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal fogadta el a javaslatot.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995.(II.07.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a közszolgáltatást végző házi családorvosok, illetve védőnőkre vonatkozó kedvezőbb feltételek biztosítása szerepel az előterjesztésben.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: egy mondatban visszautal a költségvetésre: nagyon megnyugtatja őt, hogy a 17 milliárdos költségvetésükből 2 millió Ft-ért sikerült a FIDESZ-KDNP-nek ekkora vitát gerjeszteni. Úgy látszik a többivel egyébként meg vannak elégedve, még ha nem is szavazták meg.

Jelen napirendi ponthoz mondja: egy kormányrendelet lehetővé tette, hogy az önkormányzat saját hatáskörében a vállalkozóként alapellátásban dolgozók iparűzési adóját elengedje. Azért kért szót, mert tisztázná, hogy őt személyesen ez nem érinti, hiszen a rendelet úgy szól, hogy a vállalkozás bevételének legalább 80%-át Tb finanszírozás kell, hogy kitegye és 20%-ot meghaladó egyéb bevétel kizárja ebből a kedvezményből az érintetteket, így néhány kollégájával az előzetes egyeztetések alapján ők nem szerepelnek ebben a kedvezményben. Ennek ellenére vagy éppen ezért javasolja, hogy ezt az előterjesztést fogadja el a Képviselő-testület.

Jelzi, hogy ugyan személyesen nem érinti, de a tartalom miatt a szavazásban nem kíván részt venni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri a Testületet, hogy szavazzanak arról, miszerint Dr. Ritter Gergely képviselő urat kérésére zárják ki a szavazásból, mert az arányok tekintetében ekkor korrekt ez a dolog.

 

Felteszi szavazásra, hogy a döntéshozatalból Dr. Ritter Gergely képviselőt zárják ki, mely javaslatot a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolwski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben. Dr. Ritter Gergely képviselő úr nem szavazott.)

 

6/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Ritter Gergely képviselőt személyes érintettség okán „Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995.(II.07.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Bizottságok támogatták a beterjesztett rendelet módosítási javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolwski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben. Dr. Ritter Gergely képviselő érintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

 

3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló

1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzat jóváhagyása (rendeletalkotás)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolója kapcsán már adott tájékoztatást, de itt is jelzi, hogy az Ebner közre vonatkozó parkolási rendet a következő ülésre terjesszék be a Képviselő-testület elé. A TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni a rendelet módosítását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.   

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

 

4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város egyes területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról

szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

BUDAÖRS TEMPLOM TÉR ÉS KÖRNYÉKE területRE

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

5.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: építésüggyel kapcsolatos jogszabályváltozás miatt készült az előterjesztés, Kálóczi Imre alpolgármester úr módosító indítványt nyújtott be, mely módosító javaslat beépült a javaslatba, illetve ezzel a módosítással javasolják elfogadásra. Az Ügyrendi Bizottság és a TFVB elfogadásra javasolják a rendelet módosítását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs. Felteszi szavazásra a módosító indítvánnyal együtt elfogadásra az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

 

 

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról szóló

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása (rendeletalkotás)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ehhez a napirendhez dr. Bakó Krisztina nyújtott be módosító indítványt, amely és egyébként egy teljesen jogos észrevétel, evidenciának kéne lenni, hogy a napkollektornál ne kelljen ilyen jellegű eljárást lefolytatni.

A módosítással javasolja elfogadásra, melyet mind a két Bizottság támogatott – TFVB 6 igen, 1 tartózkodás, az Ügyrendi Bizottság módosítót 4 igen, az egészet 3 igen, 1 tartózkodással – (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

 

6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló

6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

7.) Javaslat a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a napirendi pontjuk 205 millió forintról szól, amely azt célozza, hogy az oktatásban résztvevő óvoda, illetve iskolapedagógusok megfelelő javadalmazásának a forrása meglegyen. Valamennyi szakszervezet és valamennyi érintettel, Iskola és Óvoda Szövetséggel leegyeztetett módon került a Képviselő-testület elé. A KMISB 6 igen, 2 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: ahogy a napirend előtt is mondta, a Szent Benedek Iskolának a tanárai, tehát nem az iskola vezetése, szeretnének ők is ilyen pótlékot kapni. Nem tudja, hogy az iskola vezetése és az önkormányzat milyen egyezségeket kötött, de azt gondolja, hogy egy itt tanító tanárnak, teljesen függetlenül attól, hogy melyik intézményben tanít, ez a budaörsi pótlék, amit már Clementis ösztöndíjnak hívnak, szerinte járna. 6 tanárról van szó – tudtával – ők polgármester úrhoz fordultak írásos levélben. Polgármester úr is elismerte, hogy csak szóban válaszolt. Kéri, hogy tájékoztassák őket és kéri, hogy polgármester úr is levélben válaszoljon a levélre és szerinte támogatható, hogy 6 tanár megkapja ezt a pótlékot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt hiszi, hogy a magyar nyelv szabályai szerint válaszolt erre napirend előtt, de ha ismétlés a tudás anyja, akkor ismétlés a tudás édesanyja!

Először is: kéri Löfler Dávid képviselőurat, bízza rá, ha kérdeznek tőle valamit, akkor arra milyen módon válaszol!

Másodsorban meg a fenntartóval állapodtak meg és, ha ezt el kell magyarázni, hogy mit jelent, akkor javasolja, amit a tanároknak is mondott, hogy a fenntartóhoz forduljanak, mert ezt az igényt a fenntartónak kell rendeznie. Felnőttoktatásról van szó, ami egészen más megítélés alá esik, mint az összes többi. És nem része a napirendnek, tehát ez post of volt, ha úgy tetszik, tehát napirendet nem érintő észrevétele képviselő úrnak, de nem számít, mert tudja, hogy ez jelen esetben nem okoz problémát. Egyébként számára sem okoz problémát.

 

További kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester  szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

 

7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló

50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/7. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

8.) Javaslat a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez 90 millió forintot jelent nagyságrendileg és annak a felosztásáról szól az előterjesztés. A KMISB 6 igen, 2 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester a szavazáskor nem tartózkodott a teremben)

 

 

8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/8. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

9.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a közmeghallgatásról szóló szabályok, illetve a bizottságok döntés előkészítő szerepének erősítéséről szóló javaslatok szerepelnek. Kiegészítést nyújtott be javaslatként Biró gyula alpolgármester a képviselő vagyonnyilatkozatok honlapon történő megjelenítésére vonatkozóan, illetve módosító javaslatot nyújtott be dr. Bakó Krisztina képviselő asszony a közmeghallgatás szabályaira vonatkozóan. A szavazáskor természetesen ezekre a módosításokra figyelemmel fogja majd a szavaztatást végrehajtani.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Biró Gyula alpolgármester úr javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy természetesen megszavazza és a pártjának a parlamentben is az a véleménye, hogy a családtagok vagyonnyilatkozatát is illene egyébként nyilvánossá tenni, mert legtöbbször ott rejtőznek a dolgok. Nyílván ez náluk nem kérdéses csak elmondja, hogy ez egy központi meglátásuk és véleményük, úgyhogy természetesen támogatni fogja. Ami viszont számára egy kicsit fura, az a közmeghallgatással kapcsolatos. Bakó képviselőtársa módosítójában a kihúzás az oké, a közmeghallgatáson, hogy a viszonválasz lehetősége hogy legyen, azt nyilván valahogy szabályozni kell, ezt ő is tudja., de azt, hogy viszonválasz lehetőséget nem adnak a közmeghallgatáson a kérdezőnek az neki egy kicsit erős, mert van benne egy ilyen rész is. És hogy jót is mondjon, elfogadhatónak tartja a Bizottságok hatásköreinek az erősítését, tehát a többivel nincsen gond. Neki ezzel van problémája, értve azt, hogy rendet kell tartani, ő mindent ért, de azért közmeghallgatás, hogy azért legalább egyszeri viszonválasz lehetőséget kapjon a polgár, aki idejön érdeklődni. Erre, ha valaki, valamit mond vagy van erre valami egyéb megfejtés, akkor azt köszönettel várja, a többi az rendben van.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az a baj, hogy megint egyetértenek abban, amit az elején mondott a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, de a törvény nem teszi lehetővé a családtagoknál. Tényleg ez így működik, hogy a gyerekeknek vesznek 80 millió ingatlanok, most neveket nem mond, de úgyis mindenki tudja, hogy kik és milyen módon, családi összefogással ingatlanvagyonokhoz jutottak, de hát nincs ezzel probléma. Sajnos ezt nyilván nem tehetik meg, hogy amit a törvény nem enged, abba túlterjeszkedjenek ezen a lehetőségen.

Ami a második részét illeti a kérdésnek igen, az a javaslat, amin sokat gondolkodtak ők is, hogy mit és hogyan lehet tenni. Biztosan meg fog lepődni Császárné Kollár Tímea képviselő asszony, mert a frakciójukon ez fölmerült, csak az a probléma, hogy – mint, ahogy a többség álláspontja is az volt – ez közmeghallgatás és nem közmegbeszélés. A Képviselő-testület ülésén van vitának helye, a közmeghallgatásnak meg az a lényege, hogy elmondják az érintettek a problémájukat és ők, ha tudnak helyben válaszolnak, ha nem tudnak akkor írásban válaszolnak. Ha írásban válaszolnak, már önmagában a viszontválasznak nehéz a közmeghallgatáson a szerepét vizsgálni. Ha meg továbbmennek ezen a dolgon és bárki viszontválaszolhat, akkor arra megint kell reagálni és, ha az megint nem stimmel, akkor az megint viszontválasz és az egy folyamatot indít el, ezért azt gondolja, hogy ez így helyénvaló. Alapvetően is azt gondolja, hogy sokkal helyesebb azt a gyakorlatot fojtani, amit például a Főváros, meg a kerületek is tesznek. Meg kell hallgatni az állampolgárokat aztán írásban válaszolni és akkor el lehet kerülni azt, hogy olyan játszmák zajlódjanak le, amiket most itt nem fog részletezni, de lezajlottak már több ízben.

 

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra Biró Gyula alpolgármester kiegészítő javaslatát, ami a vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzétételéről szól, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Szavazást követően hozzáteszi: a szavazati arányt igen érdekesnek tartja már azért is, mert ha jól hallotta a minap kérte volna valaki ki az ő vagyonnyilatkozatát és ugyanaz a közösség meg nem ért egyet azzal, hogy a sajátja is nyilvános legyen?! (Többen kérdezik: ki kérte ki?)  azt most hagyják, hogy ki kérte ki, nem fog itt neveket, tisztségeket mondani, de szerinte nem kell sokat gondolkodniuk rajta. Természetesen nincs titkolnivalójuk – ezek szerint, nekik! Reméli, másoknak sincsen, mert ez végül is mindenkire nézve kötelező, mert a Képviselő-testület így döntött.

 

Továbbiakban felteszi szavazásra dr. Bakó Krisztina képviselő módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Sokolowski Márk képviselő ügyrendi kérdésben: bevallja, hibát követett el, hogy a napirendhez nem fűzött semmit, természetesen az Ügyrendi Bizottság ülésén is Biró Gyula alpolgármester úr kiegészítő javaslatával egyetértett, azt megszavazta, tehát azt, hogy a vagyonnyilatkozatok eleve nyilvános adatként felkerülnek a honlapra, azzal semmi gondjuk nem volt. Itt egy kis figyelmetlenség miatt történt valószínűleg a szavazás, amiért elnézést kér. Ismétli: az Ügyrendi Bizottságon megszavazta, ezt a részét támogatják ők is a javaslatnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: no comment!

 

Felteszi szavazásra egyben az elfogadott kiegészítéssel és módosítóval a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

Úgy tűnik – teszi hozzá –, hogy most is mellényúltak a FIDESZ-es képviselők, ami már tényleg kabarészámba megy, de ennél többet nem tenne hozzá.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/9. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

10.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

7/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehérvári Szilvia tartós távolléte időtartamára, helyettesítése céljából, iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői körzet védőnői feladatok ellátásával 2016. március 01. napjától Tóth Anna védőnőt bízza meg a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével. Közalkalmazotti illetményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai Iroda

 

 

11.) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjának megválasztása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az egyik bizottsági tag lemondott a tagságáról, akit a Budaörs fejlődéséért Egyesület delegált, ennek megfelelően a helyéről gondoskodniuk kell. Kovács Gábor urat javasolják a Bizottság tagjának a megválasztására, aki Kaló Mátétól veszi át ezt a feladatot.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

8/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjának megválasztása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24. napjától Kovács Gábort a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kaló Máténak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának tisztségéről való 2016. január 26-ai hatályú lemondását tudomásul veszi.

 

Határidő: 2016. február 24.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

Wittinghoff Tamás polgármester a szavazást követően felkéri eskütételre Kovács Gábort.

 

ESKÜTÉTEL

 

Az esküokmány a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.

 

 

 

 

12.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, vita nélkül, 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

9/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Polgármesteri Hivatallal valamint

 

 1. a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal,
 2. b) a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
 3. c) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,
 4. d) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
 5. e) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
 6. f) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal

 

 1. december hónapban megkötött és 2015. január hónapban felülvizsgált együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat változatlan tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

 

 

 

13.) A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, nagy vihart kavart a költségvetés tárgyalásánál, hogy milyen szűkkeblű az önkormányzat a nemzetiségiekkel. Ennek az előterjesztésnek a részeként látható az az összeg, amin az a bizonyos vita volt, ahol az egyik képviselő, ahogy mondta rosszul érezte magát. Ezt követően leültek a nemzetiségiek egyeztetni és 15 370 000 Ft-ban állapodtak meg és a javaslat az az, hogy a 20 millió forinthoz fennmaradó 4 630 000 Ft-ra pályázatot írjon ki a Képviselő-testület. Ez a módosító be is került az előterjesztésbe. Hozzáteszi, itt intézményi fenntartás címén mintegy 50 milliós nagyságrendű további nemzetiségi célokat szolgáló összeg is szerepel. Itt is elmeri mondani, nincs sok, de lehet, hogy egy sincs olyan önkormányzat, amelyik ilyen arányban támogatja az ilyen jellegű feladatokat.

 

Löfler Dávid képviselő: az előterjesztéshez csatolt új, módosított táblázat kisebb összegeket tartalmaz, mint amit a Bizottság elé benyújtott a nem is tudja, hogy a Hivatal vagy a BFE-s képviselők többsége. Hogy mi zajlott ezen az egyeztetésen, ha valaki ezzel kapcsolatban tudna neki tájékoztatást adni, mert ő semmit nem tud róla.

 

 1. Bocsi István jegyző: a nemzetiségi önkormányzatokkal végignézték a programjaikat, végignézték az elmúlt évek gyakorlatát, illetve azokat a programokat, amiket ők szerepeltettek és ez alapján úgy gondolja, hogy egy ésszerű és pénzügyileg is kezelhető egyezség született, amit tartalmaz a táblázat. Igazából bővebbet nem tud mondani, mint azt, hogy végigbeszélték és ezek a számok jöttek ki, amik vállalhatók és elfogadhatók.

 

Hauser Péter képviselő: nemzetiségi kérdésről van szó, így azt gondolja, meg kell szólalnia. Hosszasan volt ő a nemzetiségi önkormányzatnak a tagja és rálátása van a nemzetiségi önkormányzatoknak a támogatására. Országos szinten mondja most, hogy a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatnak messze a legmagasabb a támogatottsága anyagilag Magyarországon. Ezt a polgármester úr megerősítheti vagy megcáfolhatja, hogy Heinek Ottó úr folyamatosan, minden évben köszönetet nyilvánít, hogy ilyen magas szinten, színvonalon támogatják a nemzetiségi önkormányzatot.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: részt vett ő is, mint a Bizottság tagja, az igen hosszúra sikerült szakbizottsági vitán, beszélgetésen. Egyébként ő, mindentől függetlenül azt gondolja, hogy szépen vannak támogatva a kisebbségek Budaörsön az országos példákhoz képest. Ezt mindenképpen tartja. Ilyen értelemben csatlakozik, hogy azért méltatlan volt. Tehát, ahogy az úgy lezajlott – aki ott volt, tudja – tényleg méltatlan volt. Ennek egy egészen más keretet kellene kitalálni, mert nem volt jó! Nyilván a Német Kisebbségi Önkormányzat bizonyos értelemben nem is kisebbség, de olyan dolgokat vállal föl, ami Budaörsnek a törökök rombolása nyomán kialakult üres részt telepítették ők be, tehát gyakorlatilag a város történelmével egyenértékű vagy a görögök jelenléte nem, de viszont ők 26 éve itt vannak és rengeteg olyan programot csinálnak, ami nem csak a görögszármazásúakat érinti, nem csak ők látogatják, hanem sok mindenki más is. Itt nagyon sok dolgot értékelni kell a helyén, tehát ezt valahogyan máshogy kell a jövő évben lefolytatni, ebben ő egészen biztos. Nyilván majd ezt, aki koordinálja, majd kitalálja az erre megfelelő módot, hogy hogyan legyen ez mindenkinek elfogadható. Amit ő ott elmondott és most egyébként most is tartja. Beszélgetnek és szavazgatnak azokról, hogy most akkor mennyi az annyi, mennyi az összeg. Valóban, egyébként ott még több volt a kabinet által ismertetett javaslat, tehát a végösszeg több volt, mint ami most került ide, ami elég fura, mert ott például azt keveselte mindenki. Tehát ez így tényleg egy kicsit érdekes, amiről itt szavazgatnak. Hova lett a többi igény? Tehát, de mindegy, ezt majd nyilván valaki meg fogja válaszolni, de az nem ő lesz, az biztos. Ami neki szemet szúrt és minidig is szemet szúr, hogy elbeszélgetnek arról, hogy kinek hány százezer, hogyan, stb. Tehát, ő tényleg olyat mond, hogy Ortodox Húsvét, rendben, de a hagyományos Roma Húsvét az 0 Ft. Akkor a Cigány Karácsony – ők hívják így magukat, csak még mielőtt beszól valaki, hogy rasszista, ez van a pályázatba beírva – 200 000 Ft, amit nem ért, mert nem tudja róla pontosan, hogy mi az, ami nyilván az ő hibája. De másra meg azt mondják, hogy nem. Tehát, biztos, hogy egészséges-e ez így, hogy ők a nemzetiségi önkormányzatoknak a programjait, akár a Hivatal ítéli meg, hogy mire, mennyi? Szerinte valami más megoldás kellene a jövőben, mert ez így számára elég fura. Nagy örömmel hallja, hogy a Görög – Német vegyes házasságos történet – bizottsági ülésen hívták így – az megmarad, mert ott volt ebből is egy kisebb vita. Tehát, az egész szerinte így nincsen rendjén! Nem érti, hogy miért kevesebb, ami már egyszer több volt és egyébként ott ő ezt sérelmezte is, vagyis, hogy azon kívül, hogy meghallgathatták szóban, mert előre nem kapták meg a kabinet javaslatcsomagját tanulmányozásra, hanem ott lett bizottságin felolvasva, ami nyilván egy kicsit nehézkessé teszi az új tervek ácsolását, illetve az értékelést. Ezt azért máshogyan kellene, tehát korábban, előre, hogy kapják meg. Egy utolsó megjegyzése még van: ő mindig szeretne ehhez kérni, megpróbálta, bement a megfelelő irodába, de annyiban is hagyta, mert látta, hogy rettenetesen el voltak foglalva ezeknek az értékelésével, pedig azt kérte, hogy valami komolyabb összefoglalót kapjanak arról, hogy az előző években ezek, hogy sikerültek. Most nem arról van szó, hogy számlával el tudnak-e számolni, ezt most hagyják, majd bizottságin elvitatkoznak erről, hanem tényleg milyen, ezeknek a számukra iderakott rendezvényeknek, programoknak milyen sikere volt, stb. Ezt az egészet ő a jövőre nézve átgondolná és azt az egy-két kérdést, amit föltett nem ártana, ha valaki megválaszolná.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jegyző úr a válasz egy részét már említette. Tényleg igaza van képviselő asszonynak, mert ami a bizottsági ülésen elhangzott az udvariasan nevezve, nem volt szerencsés és a bizottsági ülésen abban állapodtak meg – erre vonatkozólag született KMISB határozat –, hogy összeül még a bizottsági ülés hetében az összes nemzetiség. A Hivatal részéről jegyző úr és a kabinetvezető úr volt jelen, ott egyeztettek és egy közös kompromisszum révén, átnézve minden tételt jött ki ez az összeg. Csodálkozott ő is, amikor utána meglátta, mert azt gondolta, hogy egy nagyobb összeg jön majd ki, de ebbe ő nem szeretne az orrát beleverni és senki másét sem. A maradék összeget természetesen nem veszik el, hanem kiírnak pályázatot. Abban is igaza van képviselő asszonynak, hogy ez nem jó így, csak az a baj, hogy erre megint azt tudja mondani, amit a költségvetéssel kapcsolatban dr. Bakó Krisztina mondott, mely szerint nagyon nehéz jól csinálni ezt. Mert mit lehet még tenni? Lehet esetleg létszámarányosan? Akkor rögtön előjön az, hogy nem biztos, mert akkor ilyen alapon létszámarányosan, ha nézik, pont a legkiszolgáltatottabb, vagy a legkisebb lélekszámmal jelenlévő sokkal kevesebb pénzt fog kapni. Lehet, hogy azzal semmit nem fog tudni tenni. Hogyan mérlegeljék, hogy most jobba cigány családok és az ő általuk ismert, rászoruló családok szociális alapon történő karácsonyi rendezvénye, vagy összemérhető-e egy nemzetiségi bállal? Nagyon nehéz ezeket az összehasonlításokat megtenni, mert ahogy képviselő asszony is mondta, más jellegű. A német nemzetiség nem szociálisan és nem más szempontból kiszolgáltatott kisebbség, ma Magyarországon német származásúnak már hála istennek nem ciki, 45 után kicsit az volt. Természetesen egy kultúraőrző és egy egészen más jellegű, a település történetéhez kapcsolódó rendezvények kapcsán kérnek támogatást és vélhetően – és nem szeretné őket megbántani – nem nagyon finanszírozhatták alul, ha 30 milliós nagyságrendű szabad pénzmaradványuk van. Tehát, talán tudnak egy olyan rendezvényre, ami meg összefogásra irányul és van megfelelő forrásuk is hozzá, ők pénzt fordítani, míg a másik kisebbség talán meg nem tud. Sose fogják megtalálni, hogy ez igazságos legyen, de törekedni nyilván kell rá.

 

Biró Gyula alpolgármester: Löfler képviselő úr jelezte, hogy úgy is lesznek viták, bár nem látja a nevét a hozzászóló között, így akkor nem lesznek.

A dolognak már eleve az a neve, hogy pályázat. A pályázatnak nyilván van egy pályázati kiírása, aminek meg kell felelni. Tehát, amit Löfler Dávid képviselő módosító indítványba benyújtott, az nem pályázat, az a pénznek a szétosztása, vagyis ennyi volt az igény, osszák szét, ki mennyit kér. Amit képviselő asszony mondott, hogy miért az utolsó pillanatban kapták meg, arra nem tud válaszolni. Nem fogja azt a nemzetiségi önkormányzatot megnevezni, akiknek az utolsó pillanatba kellett szólni, hogy ugyan nyújtsák már be, mert egyébként a határidő leketyeg. Tehát, utolsó pillanatban érkeztek be pályázatok. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy fölvállalja, mely szerint olyan szinten koordinálja, mint ahogyan a civilszervezetek pályázatát, hogy valamit nyilván a Bizottság elé kell tenni és próbálták elnök asszonnyal, a kabinettel végignézni, hogy tényleg mik azok a programok, amik szervesen, valamilyen jellegű nemzetiségi programhoz kapcsolódnak. Mint az látszik is, hogy labdarúgó kupák és tornák azok 0 Ft-ot kaptak, mert hiszen az, hogy a bőrlabdát ki kergeti, az tulajdonképpen nemzetiségtől független. Erre ugyan polgármester úr már megadta a választ, de elmondja: amikor aztán a nemzetiségi önkormányzatok egymással leültek, mert a Bizottság azt mondta, hogy az egész úgy szánalmas, de egyébként nem tudja, mennyivel lett volna jobb, ha megkapott volna egy nagy paksaméta anyagot és azt kellett volna mondani, hogy na most szedjék ki belőle. Nem fogja a Bizottságnak felróni azt a lehetőségét, mert ezt gondosan nem vette észre a Bizottságnak azon része, aki egyfolytában csak azt magyarázta, hogy ez kevés, ez kevés, ez kevés, hogy még abban az elosztásban is volt 3.8 millió forint, amire akár a bizottsági ülésen lehetett volna javaslatot tenni. Senki nem vette a fáradtságot, hogy tegyen erre javaslatot. Löfler Dávid képviselő úr – mint, akinél megakadt a tű – egyfolytában magyarázta, hogy 26 millió, 26 millió, 26 millió. Ha valaki tud jobb ötletet, akkor ismertesse, de azt is meg lehet csinálni, mert jönnek a civilpályázatok, akkor üljön le a Bizottság, kb. 1 méter anyagot kezdjen el ott végignyálazgatni. Úgy gondolja, hogy amikor ezt ő felvállalta és leültek, azt hiszi, hogy megpróbálták szerinte abszolút objektíven áttekinteni a dolgot. Miután leültek a nemzetiségiek és egymás között meg elkezdik felosztani a pénzt és a végén döbbenek rá arra, hogy kevesebb, mert ő találkozott olyan elnökkel, aki egy nap múlva döbbent rá, hogy kevesebb pénzt kapott, mint amit kapott volna, és ha tudta volna, meg sem szólal.

Úgy gondolja, hogy jól próbálták megoldani, de ha bárkinek van valami ennél sokkal jobb ötlete, akkor ismertesse vagy akkor nem szabad pályázatnak kell hívni. Magánál a pályázatoknál akkor is elmondta, hogyha valaki pályázik még egy országos pályázatra és ilyen pályázatokat ad be, mint a jelenlegi, akkor ott, a második oldal megtekintése után dobják is a papírkosárba az egészet. Tehát az, hogy odaírnak egy programot „x” Ft, szervezés „y” forint, busz „y” forint, miről szól, hogy szól, stb. Az elszámolásokba most nem megy bele, mert az egy másik tészta és a Bizottság elfogadta. Ő ennél jobbat per pillanat nem tud, de ha Császárné Kollár Tímea képviselő asszony úgy gondolja, hogy van ennél sokkal jobb ötlete és úgy gondolja, hogy egy bizottsági ülésnek az a feladata, hogy fél méter magas papírtömeget nyálazzon át és egyenként olvasgassanak fel, akkor egye fene. Az, hogy az utolsó pillanatban kapta meg a Bizottság annak egyszerűen az volt az oka, hogy így érkeztek be a pályázatok. Azt is meg kell, hogy mondja, volt olyan szervezet, akinek a pályázatát be sem kellett volna fogadni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tiszte megvédeni Császárné Kollár Tímea képviselő asszonyt, de nem mondta, hogy mit tartana jónak, hanem azt mondta, nem volt ez így túl szerencsés. Szerinte ebben azért volt igazság.

 

Stift Nándor képviselő: jelen volt ő is a február 15-i KMISB ülésén, ahol tárgyalták ezt a napirendet. Szeretné alpolgármester urat megerősíteni abban, hogy pénteken ültek le és pénteken beszélték meg, hogy milyen formában, milyen javaslatot visznek a Bizottság elé. Hétfőn volt a bizottsági ülés és ugye tudják azt, hogy az eredeti formában 16 160 000 Ft volt az, amit gyakorlatilag behoztak javaslatként. Meghallgattak minden nemzetiségi önkormányzatot, akik ott voltak, a roma és örmény önkormányzatoktól nem volt ott senki. Polgármester úr szavaival élne, hogy nem volt szerencsés, de itt egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyezni, hogy a Bizottság elnöke, dr. Bakó Krisztina nem akarta kibontani, ezt tényként akarták, hogy ez a nemzetiség ennyit, az annyit és stb., aminek a végösszege 16 160 000 Ft és 3 840 000 Ft-ot egy újabb pályázatba kiírnak, ahol lehetősége lesz minden kisebbségnek, hogy pályázzon.

Ehhez képest mi történ? A FIDESZ-es bizottsági tagok mondták, hogy márpedig tárgyalják és bontsák ki ezt az egész dolgot. Így lett ez kibontva és így lett ez méltatlan. Egyébként akkor, amikor elszabadult a pokol, akkor a jegyző úrnak volt egy áthidaló magoldása, aminek az lett a produktuma, hogy kevesebb lett az az összeg, amikor leültek a nemzetiségi önkormányzatok vezetői jegyző úrral, ami 15 370 000 Ft-ba állt meg. A Bizottság ülésén ő egyedüliként nem fogadta el, hogy ne szavazzanak, azért mert ha a Bizottság hozott egy döntés, hogy pályázatot írnak ki, a testület ezt megerősítette, akkor tartsák magukat ehhez és újra írják ki ezt a pályázatot. Most ugyanott járnak, ezért javasolja, hogy ami most előttük van, azt fogadják el és írják ki a pályázatot!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászóló nincs, ezért felteszi szavazásra ahogy a módosító indítványban szerepelnek az összegek, melynek a végösszege 15 370 000 Ft, a fennmaradó 4 630 000 Ft-re pedig pályázatot írjanak ki legkésőbb május 31-ig, illetve a többi ponttal együtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

10/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi elszámolását jóváhagyja: Görög, Német, Örmény, Roma, Román, Szerb.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

 

ssz. nemzetiségi önkormányzat megpályázott program kért támogatás (Ft) elfogadott támogatás (Ft)
1. Német Nemzetiségi Önk. Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása 400.000  

100 000

2. Tavaszi Német Nemzetiségi Napok 700.000 700 000
3. Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok, partnerség 400.000 150 000
4. Német nyelvi örökség megőrzés 800.000 800 000
5. Budaörsi Svábbál 1.000.000 800 000
6. Német Nemzetiségi Karácsony Délután 2.000.000  

1 500 000

7. Görög-Német Ízek Ritmusok Est 200.000 400 000
8. Kálvária fenntartása, Keresztút 500.000 200 000
9. Német Tájházak Szakmai és Információs Központja 2.800.000  

2 800 000

10. Wunderkäfer tánccsoport fenntartása 900.000 900 000
11. Működési költségek 3.300.000 1 000 000
1-10. ÖSSZESEN 13.000.000 9 350 000
1. Szerb Önk. Működési költségek 990.000 180 000
2. Kisebbség-napi programon részvétel 190.000 0
3. Ifjúsági irodalmi est 200.000 140 000
4. Történelmi előadás 110.000 0
5. Sportvetélkedő megszervezése 190.000 0
6. Szerb színház vendégjátéka 310.000 250 000
7. Néptáncos est 350.000 290 000
8. Weboldal tartalmának szerkesztése 120.000 90 000
9. Etnográfia múzeum látogatása (Belgrád) kolostorok látogatása, népviselet beszerzése Szerbiából 330.000 0
1-9. ÖSSZESEN 2.790.000 950 000
1. Román Nemzetiségi Önk. Működési költségek  

150.000

 

0

2. Román Ortodox Húsvét 230.000 150 000
3. Gyermeknapi program 240.000 150 000
4. Román ortodox Pünkösd és fotókiállítás 230.000 150 000
5. Mikulás nap 250.000 150 000
6. Szimpózium 230.000 140 000
1-6. ÖSSZESEN 1.330.000 740 000
1. Roma Nemzetiségi Önk. Nemzetközi Roma Nap Budaörsön 200.000  

200 000

2. Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban 560.000  

560 000

3. Hagyományos Roma Húsvét 400.000 0
4. Budaörs Roma Labdarúgó Kupa 380.000 0
5. Hátrányos helyzetű gyerekek beiskolázása 400.000  

300 000

6. Roma holokauszt megemlékezés 270.000 200 000
7. Országos Cigány Népzenei és Néptánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál 570.000  

 

270 000

8. Cigány Táncház-sorozat 700.000 350 000
9. hagyományos Cigány Karácsony 200.000 200 000
10. Működési költségek 460.000 0
1-10. ÖSSZESEN 4.140.000 2 080 000
1. Görög Nemzetiségi Önk. Működési költségek 180.000  

0

 

2.

Megemlékezés (Görög Nemzeti Ünnep) 865.000  

865 000

3. Megemlékezés (1821-es Görög Szabadságharc) 865.000  

865 000

4. Görögországi népzenekar budaörsi fellépése 900.000  

0

1-4. ÖSSZESEN 2.810.000  

1 730 000

1. Örmény Nemzetiségi Önk. Működési költségek 530.000  

150 000

2. Örmény zenei CD kiadása 800.000 0
3. Genealógiai kutatás 370.000 370 000
4. Könyvkiadás és terjesztés 419.580 0
1-4. ÖSSZESEN 2.119.580  

520 000

1-44. Összesen igényelt támogatás 26.189.580  

15 370 000

 

A támogatás csak és kizárólag a támogatott pályázati célokra használható fel. Támogatott egy-egy megvalósított pályázati célhoz rendelt támogatás 40%-át átcsoportosíthatja a támogatott programok között, melyet beszámolójában indokolni szükséges. Meg nem valósuló program összeget nem lehet átcsoportosítani.

 

 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2017. február 15.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretből fennmaradó 4.630.000 Ft-ra új pályázatot ír ki legkésőbb 2016. május 31-ig.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

14.) Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, itt a kérés az volt, hogy a Frankhegy Víziközmű Társulat a partnerségi listára kerüljön föl. A szakmai érvek alapján a Hivatal javaslata az az, hogy ne vegyen részt. Ezt az összeférhetetlenség okán fogalmazta ezt meg jegyző úr.

 

Löfler Dávid képviselő: azt szeretné kérni, hogy a Frankhegyi Részönkormányzat elfogadott határozati javaslatát tegyék fel először szavazásra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi jegyző urat, hogy a szakmai javaslatnak mi az oka?

 

 1. Bocsi István jegyző: a következők miatt tették ezt a javaslatot: egyrészt látniuk kell, hogy az Építési Szabályzatot, amikor megalkotja a Képviselő-testület, az egy folyamat. Ezen folyamat során, gyakorlatilag nyitott a kapu arra, hogy bárki elmondhassa a véleményét. Tehát, mind az Építési Szabályzat alkotásának elindulásakor, gyakorlatilag az önkormányzat közzéteszi és bárki elmondhatja az ezzel kapcsolatos véleményét, illetve amikor az egyeztetési szakasz lezárul, akkor szintén, akár lakossági fórum, akár más formában is elmondhatja a véleményét. Van egy kör, aki a partnerséggel érintett. Ez a partnerséggel érintett azt jelenti, hogy velük gyakorlatilag egy ettől eltérő módon, még külön egyeztetést folytat le az önkormányzat. Ebbe a körbe azokat érdemes szerintük bevenni, akik egy olyan társadalmi, gazdasági szervezetek, akik hosszútávon az egyes Építési Szabályzattal érintett részeken részt vesznek és ott élnek. A Víziközmű Társulat az azért különbözik ettől a körtől, mert ők klasszikus esetben nem az Építési Szabályzat elfogadásában vesznek részt, hanem amikor már van egy Építési Szabályzat, akkor az ez alapján történő beruházásnak a megvalósítására jön létre Víziközmű Társulat és valósítja meg ez alapján a beruházást. Az itt egy sajátos helyzet, hogy létezik egy Víziközmű Társulat, ami már évtizedes múltra tekint vissza, de normál szinten Víziközmű Társulat az nem az Építési Szabályzat megalkotása előtt és közben véleményezésre jön létre, hanem magának a beruházásnak a megvalósítására. Annak a beruházásnak a megvalósítására, amit előtte az egyeztetési folyamatokon keresztül már elfogadott a Képviselő-testület. Ezért látták ők azt, hogy gyakorlatilag a Víziközmű Társulatnak a szerepe az nem ez az egyeztetési körben való részvétel, hanem megvan a maga szerepe, ott el is mondhatja véleményét, ezt a Képviselő-testület természetesen megismerheti, de az nem klasszikusan ez a csapat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester felteszi szavazásra a Hivatal javaslatát, azaz a „vagy” előtti határozati javaslatot, hogy nem támogatja, amelyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Dr. Ritter Gergely képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

11/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy dr. Hardy Géza úr kezdeményezése alapján a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat partnerként részt vegyen a folyamatban lévő Frankhegyi Helyi Építési Szabályzat egyeztetésében.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

Szavazást követően Wittinghoff Tamás polgármester egy rövid, 20 perces szünetet rendel el.

 

SZÜNET

 

SZÜNET UTÁN:

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy ügyrendi hozzászólással kell kezdenie. Hibát követett el, bízott Löfler Dávid képviselő úr igazmondásában és nem bízott annyira a saját jó modorában. De már azt is látja, hogy a helyi FIDESZ csoport már ezt a hazugságot a honlapon, a facebook-on is terjeszti, ezért kénytelen most a testületi ülésen és a nagy nyilvánosság előtt elmondani, amit mondani szeretne.

Dr. Czuczor Gergely képviselő volt az előző ciklusban, most a FIDESZ részéről külsős bizottsági tag és egyben a Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskolának az igazgatója és Löfler Dávid képviselő úr kétszer is számon kérte rajta, hogy ő több mint egy éve nem válaszol a kérdésre. Felhívták a munkatársai a figyelmét, hogy miután napjában többtucat levelet ír, aláír, intéz ügyeket, valószínűleg elfelejthette azt, miszerint nem igaz az, amit Löfler Dávid képviselő úr mondott. Valóban a szóbeli kérdésre szóban válaszolt, de kezében tartja, meg lehet nézni – kamerák is meg tudják nézni, mutatni – a tértivevényt, vagyis Löfler Dávid képviselő úr most is és a honlapjukon most is valótlant állít, állítanak. Egészen pontosan 2015. február 13-án válaszolt dr. Czuczor Gergelynek és ezt 2015. február 16-án vette át egy meghatalmazott, hogy ki volt a meghatalmazott az iskolában, szerinte neki ahhoz köze nincsen. Egy bocsánatkérésre viszont igényt tart!

 

Löfler Dávid képviselő: ő polgármester úrra hivatkozott, ahogy polgármester úr azzal kezdte, hogy ő nem válaszolt, hanem szóban válaszolt és ő erre válaszolt, hogy ahogy polgármester úr is mondta. Ő úgy tudja, hogy a tanárokhoz ez a levél nem jutott el, megint utána fog járni, megint megkérdezi őket, de a lényegen nem változtat, hogy szeretnék ezt a támogatást és ő azt gondolja, hogy bármilyen alku történt a háttérben, a tanárokat kell a budaörsi pótlékkal jutalmazni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: már nincs is budaörsi pótlék, a közoktatást támogatják, a hazugságot, hazugsággal tetézni erkölcsi alávalóság és ezt most nagyon határozottan mondja – képviselő úr most sem mond igazat, mert először azt mondta, hogy másfél éve hiába várnak a válaszra és erre mondta azt, amit mondott. Tehát, legalább saját maga hazugságaihoz legyen konzekvens, ha nem tud Löfler Dávid képviselő úr bocsánatot kérni, az természetesen nem őt minősíti. Úgyhogy nyugodtan lehet továbbfolytatni a hazugságokat, nagyon hosszú a listája. Mindennel kapcsolatban, amiben sajtótájékoztatót fogalmaznak meg, valótlant állítanak, megpróbálják folyamatosan, aljas módon lejáratni. Azt gondolja, hogy ez egy komoly teljesítmény a részükről, de azt hiszi, hogy ebben Löfler Dávid képviselő úr viszi a pálmát, úgyhogy nagyon köszöni Löfler Dávid képviselő úrnak! Megígéri, hogy nem fogja viszonozni ezt, ő soha nem fog megpróbálni olyan dolgot tenni, amikor valótlant állít Löfler Dávid képviselő úrról, mert elég, ha csak azt mondja el, ami a valóság.

 

 

15.) Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy itt alapvetően a védőtávolságok kérdéséről van szó, ha kérdés merül fel, főépítész asszony tud válaszolni rá.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: szeretné, ha a nyilvánosságnál is megerősítést nyerne, hogy a védősávok távolságai az ingatlan tulajdonlapjain szereplő területnagyságok szerint vannak és nem pedig az, ami nagyon sok esetben előfordul, hogy teljesen önhatalmúlag, mindenféle dolgokat ott a környéken lefoglalnak. Ezt szeretné, ha akkor ez itt elhangozna a főépítész asszony szájából is megerősítve azt.

 

Csík Edina főépítész: természetesen a tulajdoni lapon szereplő terület méretre és terület határra vonatkoznak a védősávok, az illegálisan elkerített, használt területrészeknek a felülvizsgálata folyamatban van. Ennek az élővilágát vizsgáló dokumentum elkészülte után a természetvédelmi hatóság fogja meghatározni, hogy mely területek veendők ki a fokozottan védett állományból és melyek azok, amelyeket vissza kell vonulniuk a tulajdonosoknak és vissza kell állítaniuk a természetes állapotot. Tehát, ez a határrendezés folyamatban van, maguk a védősávok pedig a hivatalos Földhivatali telekhatártól számítandók.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a partnerségi szakasz lezárását, az Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakat, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

12/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának Kőhegy területét érintő módosítása véleményeztetését, és partnerségi véleményeztetését, a beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló indoklást az előterjesztéshez mellékelt 1., 2., 3., 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 5., 6., sz. mellékletek és a Partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerinti Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának Kőhegy területét érintő módosítása tervezetének tartalmával, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezetnek a szükséges dokumentumokkal együtt való, állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezésének megküldésére.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek nyilatkozattételre, hogy a terv partnerségi egyeztetése az 59/2013.(III.07.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város településrendezési terveinek partnerségi egyeztetési szabályai szerint zajlott, és a partnerségi egyeztetés eredménye a Budaörs Város helyi építési szabályzatának Kőhegy területét érintő módosítása is ennek figyelembevételével készült.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

16.) Közterület elnevezése: Budaörs 4002/23 hrsz.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy itt egy Kamaraerdei utcáról van szó, a Gyékény utca név volt a kompromisszum és ez szerepel a határozati javaslatban.

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a Gyékény utca elnevezéssel a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

13/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Közterület elnevezése: Budaörs 4002/23 hrsz. – Gyékény utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 4002/23 helyrajzi számú ingatlant Gyékény utcának nevezi el.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. május 31. napjáig történő elhelyezéséről.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről

 

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda Főépítészi Iroda Műszaki Ügyosztály

 

 

17.) ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrészére vonatkozó döntés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy mind a három Bizottság megtárgyalta, a KMISB 8 igen, a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

14/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrészére vonatkozó döntés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Az ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás 3.973.765,- Ft önrész összegét Budaörs Város Önkormányzat biztosítja a 2016. évi költségvetés 7/B sz. melléklet 7. sor „Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész” soron.

 

 1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat és az ARAMIS SE közötti Támogatási Szerződést kösse meg.

 

Határidő: Támogatási Szerződés megkötése 2016. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

18.) A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása vonatkozó 201/2015.(VII.29.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Bizottságok (KMISB és PEB) egyhangú szavazattal támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

15/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása vonatkozó 201/2015.(VII.29.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházására vonatkozó 201/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozatát visszavonja.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

19.) Az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó tervezési feladat vázlatterve alapján döntés a tervezési programot illetően

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt egy korábbi döntés módosításáról van szó, a KMISB 4 igen, 4 tartózkodással nem hozott többségi döntést, a TFVB 5 igen, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

16/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó tervezési feladat vázlatterve alapján döntés a tervezési programot illetően

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

1.) Elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésre, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó vázlattervet és kéri annak engedélyezési szinten történő továbbtervezését.

 

2.) Felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a jövőben a beruházás tervezésével összefüggésben felmerülő döntéseket bizottsági hatáskörben hozza meg.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

 

 

20.) Viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a határozati javaslatot a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a PEB a javaslat 1. pontját 4 igen, 2 tartózkodással, 2. pontját 6 igen (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

17/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a vízellátó – víziközművek esetében közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításának vizsgálatára, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 321/2015.(XI.04.) ÖKT. sz. határozatának kiegészítésére vonatkozó javaslat elkészítésére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 321/2015.(XI.04.) ÖKT. sz. határozatát az alábbiakkal kiegészíti:

 

„IV. VÍZIKÖZMŰ TULAJDONOS RÁKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELE

Budaörs város közigazgatási területén egy ingatlanon ötnél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület építése esetén a víziközmű rákötéssel kapcsolatos hozzájárulás Budaörs Város Önkormányzata, mint a vízellátó és szennyvízelvezető hálózat tulajdonosa előzetes hozzájárulása nélkül nem adható ki.”

 

Határidő: folyamatos, 1. határozati javaslat tekintetében 2016. október 30.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

21.) BKISZ V. és BKISZ VIII. projektelemek önerejére vonatkozó döntés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy mind a két Bizottság (PEB és TFVB) egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

18/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

BKISZ V. és BKISZ VIII. projektelemek önerejére vonatkozó döntés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKISZ V. és VIII. projektelemek Támogatási Kérelmével és önerejével kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Támogatási Kérelmet nyújt be a KEHOP-2.2.4 – Szennyvíz elvezetés és- tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek” című felhívásra.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a BKISZ V. (budaörsi szennyvízelvezetés) és BKISZ VIII. (budaörsi csatorna rekonstrukció) projektelemek megvalósításához szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

 

– A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése

 

– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:

Budaörs                       2040               Kolozsvári u.

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               Beregszászi u.

Budaörs                       2040               Kolozsvári u.

Budaörs                       2040               Varjú u.

Törökbálint                  2045               Csobánc u.

Törökbálint                  2045               Pistályi út

Budaörs                       2040               közterület

Törökbálint                  2045               szennyvíztisztító

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               Nádas u.

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               közterület

Budaörs                       2040               Nádas u.

Budaörs                       2040               Halom utca

Budaörs                       2040               Széles utca

Budaörs                       2040               Thököly utca

Budaörs                       2040               Szabadság út –  Domb utca

Budaörs                       2040               Baross köz

Budaörs                       2040               Fodros utca

Budaörs                       2040               Gesztenye utca

Budaörs                       2040               Kisfaludy utca

 

– A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;

Budaörs: 4002/33, 4002/59, 4007/2, 4007/3, 4007/5, 3702, 4006, 7067, 091/10, 4002/23, 4002/30, 4026/13, 4026/18, 4026/2, 4026/9,  2300, 2334, 2340, 959, 837, 1044, 2377, 2434, 1036/31, 1036/67, 4173/2, 1192, 4149/37, 4148, 4697, 2274, 2275/19, 2275/1, 1533/1, 1533/2, 1060/8, 1065/1, 1329/3, 1329/2, 1729/1, 1746, 1488/4, 1817, 109/1

Törökbálint: 7101, 7247, 091/23,

 

– A felhívás száma

KEHOP-2.2.4

– A BKISZ projekt budaörsi projektelemekre vonatkozó összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően

1.532.431.813.- Ft

– A BKISZ projektnek a budaörsi projektelemekre a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;

1.532.431.813.- Ft

– A projekt budaörsi projektelemek költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;

Az önkormányzati önerő összege 257.746.128.- Ft saját forrás, melyet alábbiak szerint biztosít Budaörs Város Önkormányzata a költségvetésében:

 

 • évi költségvetés terhére biztosít 212.502.000.-Ft-ot a 2016. évi költségvetési rendelet 6/A. sz. mellékletének 28. során BKISZ budaörsi szakasz beruházás címen

 

 • évi költségvetés terhére biztosít 45.244.128.-Ft-ot

 

– A támogatási kérelem benyújtásakor a budaörsi projektelemekre igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően;

1.274.685.685.- Ft

 

– Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy terveztesse be Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésbe a 45.244.128.-Ft önerő összegét.

 

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

22.) Az Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégium nyílt pályázati felhívása – a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a benyújtáshoz szükséges önrészről, 13 millió forintról döntenek, hozzáteszi – ez is egy nemzetiséget érintő támogatás, hogyha esetleg valaki nem venné észre.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

19/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégium nyílt pályázati felhívása – a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nemzeti Kulturális Alap – 3235/111 jelű „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása ” c. pályázaton a HEIMATMUSEUM épületeinek tetőfelújítása tárgyú projekttel részt vesz. A pályázat benyújtásához szükséges 13.000 e Ft pályázati önrész Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 6/B. sz. mellékletének 1. Ingatlan felújítások 15. sz. (601168,51) „Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész”soron biztosítva van.

 

Határidő: Pályázat benyújtása 2016.02.26.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

23.) A Budaörs, 449/2 hrsz-ú Károly király utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetése után elmondja, mely szerint reméli, hogy majd az 1. sz. főúttal is fognak tudni ilyen helyzetbe kerülni. A TFVB és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú döntéssel támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

20/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörs, 449/2 hrsz-ú Károly király utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kérelmezi a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képező és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő 449/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását (a hídszerkezet nélkül) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés, helyi közutak és tartozékainak, valamint egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében, út, egyéb közterület, illetve parkolás biztosítása céljára, a Károly király utca országos közúti hálózatból történő kivonásával egyidejűleg. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során szükséges egyes jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

24.) Budaörs 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és a Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a beérkezett pályázatok közül az egyik ingatlan 38 900 000 Ft-on elkeltnek minősül, ha minden rendben van, erre érkezett ajánlat, a másikra pedig nyilvános pályázatot írnak ki.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

21/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és a Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a 430/2015.(XII.16.) ÖKT számú határozattal a Budaörs, 1304/8 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat nyertesének Schenk Szilvia, Vranek Zoltán, Gál Anita pályázókat nyilvánítja és a 1304/8 hrsz-ú ingatlant részükre Schenk Szilvia 50%, Vranek Zoltán 25%, Gál Anita 25% tulajdoni hányadban értékesíti.

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázókkal, a pályázatban ajánlott bruttó 38.900.000,- Ft vételáron.

3.) a 430/2015.(XII.16.) ÖKT számú határozata alapján kiírt nyilvános pályázat feltételeinek megfelelően a Budaörs, 1304/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére új nyilvános pályázatot ír ki, bruttó 38.300.000,- Ft irányáron.

 

Határidő: a határozat közlésére 15 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

25.) Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlannak a 1200/12 hrsz-ú, Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslat elfogadását a TFVB 7 igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

22/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlannak a 1200/12 hrsz-ú, Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 1191/8 és 1200/12 helyrajzi számú ingatlanok 53/2014. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakítását, a 60 nm földrészlet közterület céljára történő térítésmentes átadását jóváhagyja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlanból a 95/2014. sz. vázrajzon feltüntetett és átadott 60 nm területet forgalomképtelenné nyilvánítja és a 1200/12 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű belterületi ingatlanhoz csatolja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

26.) Budaörs, Károly király utca 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a TFVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta, hogy értékesítsék a határozati javaslatban megjelölt 33 millió forintért az ingatlant (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

23/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, Károly király utca 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Képviselő-testület 399/2015.(XII.16.) ÖKT számú határozata alapján kiírt nyilvános pályázat nyertesének a SERV-R Kft. pályázót nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 33.000.000,- Ft-ért értékesíti.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata az 1.) pont szerinti adásvételi szerződést megköti, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: A határozat közlésére 15 nap, szerződéskötésre: 2016. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

27.) Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a Jókai Mór Művelődési Központot kívánja a Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhelyként használni és ez szerepel a határozati javaslatban.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

24/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 2057. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a bíróság a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete székhelyeként a 2040 Budaörs, Szabadság út 26. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (Jókai Mór Művelődési Központ) jegyezze be.

 

Határidő: 2016. március 5.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

28.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jelzi, hogy itt is az iskolák melletti alapítványokon keresztül nagyon komoly összegek szerepelnek és ezeket olyan célra fordítanak, amit a fenntartónak, azaz a KLIK-nek kellene biztosítania, de nyilván miután ezt nem képes ellátni – 17 milliárdos adósságot halmozott fel eddig a KLIK – természetesen az önkormányzat meg szeretné, ha a budaörsi intézmények megfelelő módon lennének továbbra is felszerelve és a működésükhöz minden feltétel biztosított lenne. Ezt tartalmazza az előterjesztés.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

25/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 4 539 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 12 000 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 nyári napközis tábor kiadásaihoz, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola által történő megvalósításhoz Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 700 ezer Ft összegű támogatást biztosít 2015. május 15. napján történő átadással az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 5 080 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.
 5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 066 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 2 778 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.
 7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 2 967 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.
 8. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási szerződések megkötéséről és a támogatási összegek utalásának előkészítéséről.
 9. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

 

Határidő:       2016. március 15. (támogatási szerződés)

 1. május 15. (támogatási szerződés- nyári napközis tábor)

költségvetés soron következő módosítása (rendelet-módosítás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés) Pénzügyi Iroda (költségvetési rendelet módosítása)

 

 

29.) Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy Löfler képviselő úrnak van egy módosító indítványa – nyilván majd ismertetni fogja –amelyet a KMISB nem javasolt elfogadásra és az eredeti határozati javaslat szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára a pályázatok kiírását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: igen, KMISB ülésén benyújtott egy szóbeli módosítót, ami az „és” helyett „vagy” szót tartalmazta. Ennek az a lényege, hogy ne csak online és írott, nyomtatott sajtóval rendelkezők pályázhassanak, hanem olyanok is, akiknek csak online felületük van. Ezt már tavaly is elmondták, hogy ha most Budaörsöt nézik, akkor ebből a pályázati kiírásból előre lehet borítékolni, hogy kik fogják megnyerni, akkor teljesen fölösleges pályázatot is kiírni. Viszont hogyha itt „vagy” lenne, akkor akár a www.minalunk.hu is – meg is nevezi – pályázhatna, vagy akár más, online magazinok is pályázhatnának. Hogyha egy pályázat, akkor azt gondolja, nem arra a két előzetesen borítékolható nyertesre kéne kiírni, akik erre megfelelnek majd.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: valószínűleg itt matematikai probléma lehet, mert szerinte nem kettőről van szó, de nem baj, mert a médiumokat tekintve másokat is támogatnak csak nem feltétlenül itt. De ez egy jó javaslat és akkor holnap a Budaörs Fejlődésért Egyesület is létrehoz egy internetes újságot és természetesen benyújtják a pályázatot – persze nem fognak ilyet tenni, mert nekik van erkölcsi tartásuk. Azok a lapok, amelyek persze a FIDESZ-nek pedig a hírmondói, azok pedig szerinte önmérsékletet tanúsíthatnának. A pályázati kiírás az természetesen meg azért helyes így szerinte, mert Budaörs Város másokkal ellentétben nem azt teszi, hogy saját, öntömjénező újságot tart fent, amiben a polgármester átadja, a polgármester átvágja, a polgármester köszöntötte, megsimogatta az ovisok buksiját dolgok olvashatóak, mert sajnos az önkormányzati újságok jelentős része ilyen, hanem az önkormányzati híreket igyekszik a helyi, egyébként írott médiában biztosítani és, ha ennek van egyébként mellette internetes megjelenése, az nagyon jó, de az, hogy bármikor létrehozható internetes újságokat az önkormányzat finanszírozzon, azért, hogy különböző pártszervezeteknek meg legyen a szócsövük, hát ez egészen egyszerűen a nevetségesség kategóriájába sorolható.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: ő maga nem vádolható azzal, hogy bármilyen online vagy egyéb média itt a jobbik szócsöve lenne, úgyhogy az ő hozzászólása kimondottan szakmai és meggondolásokon alapul. Amikor ez először egyébként bejött tavaly is a Testület elé, ő volt az, aki mondta ugyanezt, azaz online is lehessen, de mint mondotta volt, ennek nem az volt az oka, mert ő aránytalanul sokat szerepelne vagy a pártja, sőt! Egyáltalán nem! Egyszerűen annyi, ha kiírnak valamit, akkor erre legyenek tekintettel, valamint a következő napirendi pont, a digitális jövő városa címet viseli, meg innova city, meg van minden. Tehát, ő nem zárkózik el tőle és továbbra is azt tartja és nem is teheti, mert tavaly ő vette ezt föl, hogy lehessen az online médiát is, tehát ezt a részét, a módosító javaslatot meg fogja szavazni, fenntartja. Az, hogy egyébként egy pályázati kiírásban mennyire azzal foglalkozzanak, hogy ki, mit csinál, vagy ki, kinek a szócsöve, vagy kinek nem a szócsöve, szerinte ezekben tényleg a szakmai és az egyéb meggondolásokat kell megdomborítani. Lehetne olyan online média, ami nem ezt csinálja, per pillanat nincs, de egy pályázati kiírásnak szerinte abszolút objektívnak kell lennie az egyébként fennálló dolgoktól. Ez az ő véleménye.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: továbbra is fenntartja, ha holnaptól bárki, ha ezt a stratégiát követik, hozhat létre olyan honlapot, pontosan a digitális jövő városa is és hozzon is létre, nagyon helyes, legyen mindenkinek ilyen lapja és aztán majd a közönség eldönti, a piac eldönti és képviselő asszonyt igazán nem akarja megbántani, de legtöbbet egy Császár nevű ember kommentel, például azon az oldalon és még egyszer hangsúlyozza, nem megbántani szeretné ezzel képviselő asszonyt ezzel, de hát ő neki ez egy olyan oldal, ahol otthonra lelt. Neki meg egy olyan oldal, ahol folyamatosan valótlan, sértegető és hát alpári stílusban íródó cikkeket olvas. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ilyen oldalakat létrehozzon, a JOBBIK-nak is, a FIDESZ-nek is, bármelyik másnak, MSZP-nek is, illetve bármelyik más, a városban működő pártszervezetnek, sőt az ő egyesületüknek is. Soha nem fog arra vetemedni, hogy ilyenre önkormányzati forrást vagy közpénzt használjanak föl, mindenki a saját meggyőződésének a közvetítésére médiafelületet létrehoznia van lehetősége. Ez nagyon helyes, de azt tegye a saját pénzén.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: mivel azért csak megszólíttatott elmondja: szerinte más egy kommentelés és más a szerkesztő vagy aki a cikkeket írja, tehát most az, hogy ki, hova kommentel, azért ezt a kettőt ne keverjék szerinte össze. A másik pedig, hogy ez egy pályázat, ez ma már itt elhangzott egyébként más ügyekkel kapcsolatban. Tehát, ha valaki csinál egyet vagy akár tudják, hogy egy van – biztosan mindenki tudja, hogy a www.minalunk.hu -ról beszélnek – pályázatot attól még lehet leadni. Az nem azt jelenti ugye – és Biró képviselő társát idézi a nemzetiségi pályázatokkal kapcsolatban – nem feltétlenül azt jelenti, hogy azt el kell fogadnia a Testületnek, azt a pályázatot, amit benyújtott. Ezért mondta azt, hogy az elméleti lehetőségét attól még meg lehet adni. Ha ő holnap csinál egy online JOBBIK-ot népszerűsítő lapot, beadja és majd jól nem kap érte egy vasat sem. Tehát, körülbelül ennyi. Ő a kiírásra mondta, nem a döntési mechanizmusra, hogy utána milyen alapon mondják azt, hogy melyik pályázat győztes, melyik nem, mert az viszont abszolút le van fektetve a pályázati kiírásban, hogy minek kell megfelelnie. Ha annak megfelelt, pl.: mióta kell itt lennie, stb., stb., akkor lehet róla vitázni, vagy szavazni egyáltalán és még ott is megvan egyébként a bármelyik képviselőnek a szubjektív meggondolása, hogy akkor ezt megszavazza, hogy ez egy győztes pályázat, avagy sem. Ő a kiírásról beszélt és ezt egyébként tartja is tovább.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen, és mint ahogy képviselő asszony helyesen kérte számon, hogy valami olyan kiírás kellene, amit egyébként nagyon nehéz megoldani a nemzetiségeknél és most is utalt rá, itt pont a kiírás veszi annak elejét, hogy olyan méltatlan helyzet legyen, miszerint a JOBBIK oldala az kaphasson támogatást vagy ne kaphasson, ezzel szemben a BFE oldala meg kaphasson, mert ők vannak többségben. Hát pont ez a lényege a történetnek, hogy ne lehessen. Ennek elejét kell venni, mert a végén még az is előfordulhat, hogy aki ellopta Budaörs nevét, majd az is kérni fog támogatást, egyébként, ha valaki nem válaszolt például a Hivatal levelére az éppen pont egy olyan képviselő, aki közöttük ül és a FIDESZ soraiban, aki illegálisan, a jogszabályokat sértő módon használta a város nevének az oldalát és még csak nem is válaszol – ahogy őt erről tájékoztatták – a Hivatal leveleire, de nyilván ezt a FIDESZ a helyi oldalán nem fogja népszerűsíteni, mert a közönséges névlopás az mégiscsak egy kényelmetlen dolog.

Visszatérve, akkor maradnak az előterjesztésnél és először Löfler képviselő úr módosító indítványáról szavaznak, amelyik azt kívánja biztosítani, hogy pályázhasson az is, aki csak internetest üzemeltet, ezt a módosítást teszi fel szavazásra, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

26/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi hírek, tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírásokkal kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. elutasította Löfler Dávid képviselő módosító javaslatát, mely szerint a pályázati felhívás 2. pontjában az „… internetes és nyomtatott helyi sajtóban” szövegrész „… internetes vagy nyomtatott helyi sajtóban” szövegre módosuljon.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására – a melléklet szerinti

– „ Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című, illetve

– ”Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázati felhívásokat.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívásokat tegye közzé.

 

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

30.) „Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ennek a részleteit a KMISB, illetve a TFVB megismerte, 6 igen, 2 tartózkodás, illetve 5 igen, 2 tartózkodással javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Sokolowski Márk képviselő: lehet, hogy a kérdésére már a bizottsági üléseken választ is kaptak a képviselők, csak ő egyiknek sem a tagja, úgyhogy engedjenek meg neki egy kérdésfeltevést. Ők természetesen támogatnak minden olyan programot, elképzelést, koncepciót, ami a város fejlődését hivatott, akár kulturális, akár szakmai, akár informatikai téren előmozdítani, viszont a kérdése pont erre vonatkozik – nem volt számára teljesen világos, hogy a Hivatal készítette ezt a programot vagy egy külsős szervezet, civilszervezet?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem civilszervezet, hanem Gáspár Mátyás, aki évtizedes múlttal az önkormányzatnak számos szakértői anyagot készített, aki egyébként politikai oldaltól függetlenül, közigazgatási szakértőként van számon tartva és számos ilyen szakkönyvet írt. A Tele-kuckó is az ő javaslatai révén jött létre és ennek a mintáját is ők dolgozták ki, valamint számos informatikai önkormányzati fejlesztést is. Annak idején, amikor az egyetemmel is együttműködve ilyen programokat hoztak létre és nagyon sok területen úttörők voltak, ennek mind-mind a szakmai hátterében Gáspár Mátyás szerepelt, ő az, aki ezt az anyagot készítette és a jövőben is, minden bizonnyal számítani fognak a munkájára. Amit önkormányzatról tanulni lehet, ő annak nagy részét Tőle tanulta.

 

Miután több kérdés nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

27/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

„Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. a határozat mellékletében szereplő „Budaörs – a digitális jövő és digitális részvétel városa” c. dokumentumot megtárgyalta és az abban szereplő programot elfogadja,
 2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a programnak megfelelő stratégia kidolgozásáról.

 

Határidő: 2016. április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

31.) A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztés a rendes ülések időpontjait tartalmazza.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

28/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2016. évi Munkatervet elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

 

 

32.) A polgármester 2016. évi szabadsága

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a napirend olyan, hogy valószínűleg, aki ezt a törvényt megfogalmazta, annak fogalma nincs arról, hogy milyen a munkarendje egy önkormányzati vezetőnek. Itt a polgármester 2016. évi szabadságolási tervéről van szó. Szeretné jelezni, hogy az előterjesztéshez képest egy pici módosulás van, de ezt már csak bejelentenie kell a szabályok szerint, hogy március 21. és 22-én is szabadságon lesz. Egyébként pedig a melléklet terv szerint igyekszik majd szabadságra menni, ha akkor éppen nem lesznek majd hivatalos programok és nem írja át az élet a terveit és jobbulást kíván azoknak, akik ilyennel mulatják az idejüket, hogy ilyen törvényeket hoznak.

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

29/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A polgármester 2016. évi szabadsága

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évre vonatkozóan Wittinghoff Tamás polgármester szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda

 

 

 

33.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslatot a Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

 

30/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) alapító okirat módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az új egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

34.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslatot a Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

  

 

31/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjét – a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2016. 06. 27 – 2016. 07. 31., a Százszorszép Bölcsőde 2016. 07. 28 – 2016. 08. 31. –ig zárva tart – jóváhagyja.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

35.) Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  a napirend ismertetését követően elmondja, hogy Dr. Kelényi Enikő jelentette be, hogy tevékenységét július 01-vel meg kívánja szüntetni Budaörsön.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

32/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kelényi Gyermekorvosi Bt. képviseletében Dr. Kelényi Enikő bejelentését a házi gyermekorvosi tevékenység megszüntetéséről 2016. július 01. napjával.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Kelényi Enikő házi gyermekorvos 2016. június 30. napjáig bejelentett alábbi rendelési idejéhez:

 

Hétfő 07.30 – 11.00 óráig

Kedd 15.30 – 19.30 óráig

Szerda 11.30 – 13.00 óráig

Csütörtök 15.30 – 19.00 óráig

Péntek 07.30 – 10.00 óráig

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

36.) Javaslat Idősügyi Tanács megalakítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslatot a Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

33/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Javaslat Idősügyi Tanács megalakítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősügyi Tanács létrehozását támogatja és felkéri a Polgármestert a megalakuláshoz szükséges további feladatok végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

37.) Pályázat előkészítése a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására 2016. évben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslatot a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is 6 igen szavazattal javasolták elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Stift Nándor képviselő: javasolja polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek is, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjában valahogy jelenjen meg, vagy egyébként a jegyzőkönyvben, miszerint nézzék meg, vizsgálják meg a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követően, nézzék meg a nem iparosított technológiával épült épületek támogatási lehetőségét.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a szavazást követően szándékozott elmondani, hogy amikor majd a rendelkezésükre áll a beszámoló és meglátják, hogy van-e pénzmaradvány, akkor természetesen a nem iparosított technológiával épült épületeket is sorra veszik, de ezt most a határozatban ne rögzítsék, hanem a fejükben, illetve a jegyzőkönyv ezt tartalmazni fogja, mert ugye vannak szabályok, amiket magukra nézve is kötelezőnek kell tartsanak és egyébként nagyon helyes, mely szerint az a fejükben van, hogy kezelniük kell.

 

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

34/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Pályázat előkészítése a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására 2016. évben

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) 2016. évben a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására pályázatot kíván kiírni.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásra vonatkozóan készítsen javaslatot és azt a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követően terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő képviselő-testületi ülés

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

38.) A Lévai utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt volt egy kis zavar, mert a beterjesztett költségvetésben szerepel 8 millió forint és egy egyeztetés során derült ki, Sokolowski Márk és Löfler Dávid képviselők előterjesztettek egy javaslatot, amiben magasabb összeg szerepelt, de itt van egy kompromisszum, ami azt tartalmazza, hogy ezt ki kell dolgozni, aztán majd meglátják, hogy beleférnek-e a 8 millióba, ha nem akkor nyilván erre készülni fog majd egy előterjesztés. Kérdezi, hogy akkor az előterjesztők szerint is rendben van az előterjesztett határozati javaslat?

 

Sokolowski Márk képviselő: igen, ez így pontos, mert módosult többször a bizottsági üléseken való megbeszéléseknek köszönhetően. Itt a lényeg az, hogy a szabad pénzmaradvány esetén hoz majd döntést a Testület erről a felújításról. Ez az egyik része.

A határozati javaslat második részére is utalna, ahol a Testület egy elvi állásfoglalást hozna arról, hogy a Budaörsi Egészségügy Központ diagnosztikai eszköze, illetve a röntgengépe milyen állapotban van, tehát egy felmérést végezne, illetve az irányokat, vagyis azt, hogy az Egészségügyi Központ fejlődését a Testület, hogy képzeli el, azt meghatározná.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért azt ne felejtsék el, hogy egy szerződés alapján, kvázi privatizált ellátásról van szó, hogy kinek, mi a feladata azt rögzíti, de ezt majd akkor, amikor a részletekről beszélnek.

 

Továbbiakban az előterjesztés szerinti tartalommal teszi fel szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Löfler Dávid képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

35/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Lévai utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a Lévai utcai gyermekorvosi rendelő felújításának tervezése során határozza meg annak költségeit. A tervek elkészülte után a 2015. évi szabad pénzmaradvány felosztásakor a rendelő felújítása prioritást élvez.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi állásfoglalást hoz annak érdekében, hogy Budaörs Város egészségügyi rendszerének képalkotó diagnosztikai eszközeiről, az eszközök fejlesztési irányairól, a 2016. évben döntést hoz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Műszaki Ügyosztály

 

 

 

39.) Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet.

 

Sokolowski Márk képviselő: a napirend előtti felszólalásoknál Becz György képviselőtársa már felvezette ezt a témát. Akkor úgy gondolta, hogy nem ott fog felszólalni, mert ha napirenden van, akkor már a vitát itt folytassák le. Sok minden elhangzott ma is erről. A témája és a lényege is az, hogy a kötelező betelepítési kvótát, mint olyat, amire egyenlőre nincsenek se uniós, se egyéb nemzetközi jogszabályok, amik kötelezhetnék a szuverén államokat arra, hogy ebbe belemenjenek, ezt a testület elutasítsa, ezzel is egy egységes képet mutatva a belpolitikában arra, hogy az önkormányzatok és polgármester úr is említette vagy a módosítójában, nem pontosan emlékszik, hogy több önkormányzat előtt is volt hasonló javaslat. Ez így van, ahogy elmondta, az a lényege, hogy egy egységes képet mutasson Magyarország arról, hogy képzeli el a jövőjét.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztésében az szerepel, hogy az előterjesztés beleillik azoknak az előterjesztéseknek a sorába, amelyeket FIDESZ-es képviselők, az ország legkülönbözőbb településein nyújtottak be az elmúlt hetekben, habár ezeknek az előterjesztéseknek az indoklása nem teljesen egyforma, mégis jól látható, hogy a központi sablon alapján készültek és ez a tömeges, spontán megegyezés, ami nyilván a véletlen műve, mégiscsak arra utal, hogy a képviselők kötelező pártfeladatot látnak el az önkormányzati munka címén. Mert, hogy a határozati javaslatok szóról, szóra mindenütt megegyeznek. Ebből is következik az, hogy óriási tévedés az, hogy ez önkormányzati munka része lenne, hiszen, ha minden önkormányzatnál ugyanazt a döntést hozzák, nem tudja, hogy Sajószentpéteren például milyen közös ügyük van az ott élőkkel, de a dolognak nem is ez a lényege. A dolognak a lényege az az, hogy az önkormányzatnak semmilyen hatása nincsen arra, hogy milyen döntést hoz a Kormány, milyen döntést hoz a Parlament, vagy milyen döntést hoz az Európai Unió. Úgy látja, hogy nem bízik az előterjesztő három képviselő a Magyar Kormányban, amit egyébként bizonyos szempontból meg is ért, csak kényelmetlennek tartja, mert a hírek szerint a minap a lillafüredi frakciótanácskozáson még arról beszélt Orbán Viktor, hogy meg kell hiúsítani a német-török megállapodást, pár nappal később a V4-ek ülésén e mellett kardoskodott, aztán elment az Uniós egyeztetésre, ahol a záródokumentumban megszavazta azt, hogy a korábban meghozott, a menekültek áttelepítésére, elhelyezésére vonatkozó döntéseket végre kell hajtani. Ebből kettő volt, az egyik egy 54 000 fős kontingens kötelező áthelyezéséről szól, majd hazajön és győzelmi jelentéseket tart. Kezdi azt hinni – tényleg – igaza van annak, aki azt mondta, hogy ha Napóleonnak olyan kommunikációs szakértője lett volna, mint Orbán Viktornak, akkor a Waterlooi csatavesztést győzelemként aposztrofálta volna a francia közélet előtt. Egészen meglepő ez a történet és ő nagyon szeretné, ha ezt tényleg nem így játszanák, hogy ilyen jellegű politikai játszmák, amik semmi másról nem szólnak, mint politikai haszonszerzésről, az önkormányzatokat ettől megkímélnék és a helyi képviselőik is ezt tiszteletben tartanák. Hozzáteszi, nem lesz soha egységes, mert a Gödöllőn a szemétkosárba dobta ki a Képviselő-testület ugyanezen javaslatot.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: elmondja, köztük is volt egy komolyabb vita e tekintetben és ő amellett kardoskodott, pontosan azért, amit az imént a polgármester úr is mondott, hogy ez nem tartozik egy 30 ezres kisváros Képviselő-testülete elé. Ez a nagypolitika, méghozzá nem is országos, hanem nemzetközi nagy külpolitikai kérdés, amiben szerinte Budaörsnek semmiféle kompetenciája nincs. Hogy ez idekerült, az egy nettó kommunikációs nem is tudja minek nevezze, médiahacknek, vagy mi a megfelelő kifejezés, hogyha ennek a megtárgyalásában részt vesznek, akkor gyakorlatilag dróton rángatott marionett bábúként mondanak el olyan érveket, amikre előre megírt szövegekkel lehet majd jókat válaszolni és ő amellett kardoskodott, hogy erre nem kell itt terepet adni, viszont el tudja fogadni mindenkinek azon érvelését, mely szerint erkölcsi kötelességének érzi, hogy ez ügyben kifejtse a saját álláspontját és ezért most ő is meg fogja tenni, ha már ez itt van és nem került le a napirendről, ahogy szerinte helyes lenne.

Mondana néhány dolgot, amit szerinte ezzel kapcsolatban fontos lenne tudni. A migráció valóban régi és komoly probléma Európa életében, már 1600 évvel ezelőtt is az egyébként görög migránsok által alapított Római Birodalom végleges szétesését is, migráció, tehát az úgynevezett népvándorlás okozta, vagy az 1000 évvel ezelőtt történtekre gondolnak, akkor Európában egy egészen messziről, Keletről, belső Ázsiából érkező, idegen kultúrájú, erőszakos nép végigdúlta Európát. Lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott, mindent bevetett, majd még ráadásul földet is, azaz hont foglalt magának. Ezek után fontosnak tartja azt is elmondani, hogy nem ért azzal egyet, bár jogilag cáfolhatatlan, hogy egy szuverén államnak, amely egy szuverén államok szövetségében létező államalakulat, joga van saját döntéseket hozni és joga van a szolidaritást megtagadni rászorulóktól, elesettekről, háború, illetve halál elől menekülőktől. Meg tehet ilyet. Szerinte viszont morálisan tökéletesen indokolatlan és ezzel semmilyen formában, ő személy szerint biztosan nem kíván közösséget vállalni, annál is inkább nem, mert a szolidaritás területén Budaörs Városa, egészen kiemelkedő politikát folytat. Olyan páratlan támogatási rendszerük van, amire országosan is a csodájára lehet járni. Ezért is nagyon sajnálja, hogy erről a kérdésről itt beszélni kell és gyakorlati szempontból is teljességgel értelmetlen, mert az itt meghozott elvi döntésüknek semmiféle súlya nincsen a nagy politika színpadán – sajnos! Ráadásul az előterjesztés is keveri Gizikét a gőzekével és akkor még ragozhatná, mert az a helyzet és az imént képviselőtársa is elkövette azt az óriási hibát, amire alapszik egyébként az egész médiakampány. Ez egy nettó hazugság! Nincsen szó betelepítési kvótáról! Ez egy átverés! Ez egy szemenszedett hazugság, mert nem betelepítési kvótáról van szó, hanem – az eredeti szövegekben, ami angolul van és ha bárkit érdekel, elhozta az eredeti angol határozati szöveget, amihez a fordítás is mellékelve van mindazoknak, akik esetleg a túloldalról nem bírják ezt a nyelvet – arról van szó, hogy menedékkérők áthelyezési mechanizmusáról beszélnek. Ilyen típusú kvóta van, kettő darab Uniós döntésben megfogalmazva, amely azt írja elő – most olvasni fog szó szerint –: hogy mennyi menedékkérő menekültügyi eljárását kell az adott országban lefolytatni, nem azt hogy hányat kell letelepíteni. A menedékkérők átmeneti elhelyezést szoktak kérni, nem letelepednek. Letelepedni, aki akar viszont betelepültnek vagy bevándorlónak hívják, azokra semmiféle Európai Uniós, se határozat, se javaslat, se semmi nem létezik. Tehát, ez két dolog összekeverése és más célja nincs, minthogy rettegést keltsen azokban az emberekben, akiknek se lehetősége, se módja, se kedve, se nyelvtudása nincs ahhoz, hogy ezeknek utána olvasson. Ráadásul arról már nem is beszélne, hogy mennyi milliárdba kerül ez az állami szerveknek, hogy ezt a hergelő propagandát folytassák lassan fél éve.

Azt is rendkívül fontosnak tartja megjegyezni, hogy az a határozat, amiről beszélnek, ami menedékkérők eljárásáról szól, azt relokációnak hívják, ez Európai Unió szerte 160 000 embert érint mindösszesen, amiben megállapodtak az Uniós tagállamok. Ismétli 160 000 embert Európa szerte. Magyarországra az imént idézett záródokumentum 38.§ a) bekezdése pontosan megmondja, hogy mire utal vissza, ott Magyarországra vonatkoztatva 1294 ember menekültügyi eljárásáról beszélgetnek, és ha ezt arányosan elosztják, Budaörsre esne 4 ember menekültügyi eljárásának lefolytatása. Szerinte az sem vennék észre, ha négy szír állampolgár most beköltözne itt egy lakásban. Nem tudja, hogy miről folyik most ez a diskurzus. És még azt is nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy ők beszélhetnek itt mindenféléről, pártjuk és kormányuk fője, a miniszterelnök vasárnap ezt a záródokumentumot aláírta, aminek a szövege úgy szól magyarra fordítva, hogy a tavaly decemberi relokációs döntéseket minden elemükben, sürgősen végre kell hajtani. Akkor nem tudja, hogy mit kér most a néptől, miért gyűjtögetnek nagyon szorgalmasan aláírásokat, mi ellen, ha egyszer a miniszterelnök úgy gondolta, hogy ezt a kvótát bizony végre kell hajtani. Nem érti! Át van verve Magyarország és át vannak verve azok a képviselők is, akik most ezt az indítványt ide benyújtották és semmi mást nem csinálnak, mint egymás idejével játszanak itt és beszélnek erről és még ő is fog mindig erről beszélni sajnos, ha már idekerült, akkor mondja tovább.

A legeslegsúlyosabb része ennek a történetnek az, hogy ez a fél éve tartó kerítéshúzogatás Visegrádi 4-ekkel való összefogás, feszítése a falig ennek a történetnek. Most már láthatóak a következményei és ebben meg végképp szerinte senkinek, semmilyen magyar állampolgárnak támogatólag nem kell részt vennie az az, hogy sikerült elérni a mostani Európai Uniós csúcson ezzel a záródokumentummal, ami ismétli még egyszer a magyar miniszterelnök elárulta a magyarokat és aláírta, ugyanis a Brit Egyesült Királyságban, a nem brit állampolgároktól azok, akik ott dolgoznak, a családtagjaikat érintő családtámogatásokat ezennel megvonták és ez nem elég, mert ez a határozat, amit most az Európai Tanácsi záródokumentummal aláírtak a miniszterelnökök, ez lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban ugyanilyen intézkedéseket lehessen hozni, ami azt jelenti, hogy egészen vasárnapig, azonos jogokkal rendelkező Európai Uniós állampolgárok voltak, vasárnap óta már nem, mert Magyarországról eddig körülbelül 600 ezer ember ment el külföldre dolgozni. Ennek a 600 ezer embernek jórészének családja van, aki eddig élhetett azzal a lehetőséggel, hogy a fogadóállamnak a családtámogatási rendszerét igénybe vegye, mostantól a Brit Királyságban erre már nincs módja és a döntés következtében Ausztriában is és Németországban is ugyanígy megtehetik az államok, hogy megvonják ezt a családtámogatást. Erre minden jel meg is van, hogy ezt meg fogják tenni. Tehát szuper ez a miniszterelnök, elérte, hogy azok az emberek, akik a jobb élet reményében gazdasági bevándorlóként bizony külföldre betelepültek, most ezektől megint megvontak egy juttatást és akkor ennek a még távolabbra mutató nagypolitikai következményeiről szintén nem szeretne beszélni, mert az valóban már riogatás lenne, hogy akkor mi lesz Schengennel és mi lesz az Unióval. Ez tényleg nagyon messzire vezet. És akkor szeretné egy a jobboldali pártok képviselői által elismert személy szavaival befejezni a hozzászólását, Ferenc pápa a következőket mondta: „Hogyan is lenne képes az egyház másképpen cselekedni ebben a helyzetben, minthogy Jézuskrisztus szavaihoz és példájához igazodik. Az evangélium válasza korunk migrációs kihívásaira, az irgalmasság”

Mindezekre tekintettel úgy véli, hogy ebben a vitában a továbbiakban nem kívánna megnyilvánulni és a szavazásban sem fog részt venni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a lényeg nem a JOBBIK Magyarországért Mozgalom nyújtotta és nem ő nyújtotta be ezt a határozati javaslatot, ami előttük van. Nyilván mindenki számára világos, hogy akár a Parlamentben, akár bármilyen megnyilvánulásaikban egyébként a bevándorlási, betelepítési kvótát nem tartják jónak. Nem szeretne itt hosszas fejtegetésbe kezdeni, mert ezt már országos politikai szinten rengetegen megtették sok-sok hónap alatt. Úgyis ezt mindenki tudja, vonja le mindenki a saját következtetését, hogy ki, mit gondol. Annyit hozzátenne, hogy ő még azt is mondja, hogy ez is kevés, mert például a visszatoloncolás után ideérkező migránsokról nem szól. Tehát, ő ezt nyilván a Parlamentben is és a saját lelke alapján is, meg mindenképpen támogatni fogja.

Polgármester úr módosító javaslatára elmondja, hogy miért fog nemet nyomni: ugyanis azt írja, hogy belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslat, ami egyébként valószínűleg per, pillanat igaz, de a FIDESZ-es képviselőkre és nem rá. Mert, ha valamivel támadták a JOBBIK Magyarországért Mozgalmat vagy volt róla ugyan nem egy politikai elemzés ugye az elmúlt hónapokban, az pont az, hogy a JOBBIK nem ült bele ebbe a belpolitikai haszonszerzés, szavazatszerzés hintába az elmúlt egy évben, hanem amit ők, saját meggondolásuk alapján jónak látták azt támogatták, amit nem láttak jónak, nem támogatták. Ezzel lehet egyébként egyetérteni vagy nem egyetérteni, de nem attól tették függővé a parlamenti szavazásaikat, hogy ez nekik hoz-e valamilyen népszerűségi növekedést, avagy sem. Tehát, emiatt ő így magára ezt nem tartja vonatkozóak a belpolitikai haszonszerzést az alapján, amit elmondott és nyilván nem fogja támogatni.

Ami viszont sokkal durvább volt az előző hozzászólásban. dr. Bakó Krisztina képviselő asszonynak mondja: hogy a Honfoglalásról beszélt-e abban a kis helyes idézetében azt majd mindjárt bólintással jelzi neki. Van ő benne annyi jóindulat, hogy talán feltételezi, hogy valami egészen máshonnan szedte, valami szépirodalomi munkából, mert hogy ennek így ebben a formában történelmi oka, joga nincsen, amit képviselő asszony így felolvasott, az biztos. Ilyen szintű – tényleg azt mondja – magyar gyalázás, nem tud erre mit mondani… tehát, összekeverni egy mostani migrációs hullámot egy nemcsak és bármi mást is mondhat, több száz, több ezer évvel ezelőtti, akár népvándorlással, ez szerinte botrány! Ez tényleg botrány! Ez az a szint, aminek itt semmi keresnivalója nem lett volna. Meg is mondja, hogy miért, ugyanis amúgy is lehetett volna a Kormánynak a különböző ügyeivel miniszterelnök úr megnyilvánulásaival aláírt, alá nem írt és egyéb ügyeivel és egyébként a teljes következetlenséggel, ami nagyon sok helyzetben zajlik, tökéletes politikai 10 percet lehetett volna elmondani, ami még részben igaz is, akkor is, ha ők egyébként a kvóta ellen vannak. Mert az, ami országos politikai szinten ebben az ügyben is megy, és itt tényleg politikai haszonszerzéstől elkezdve aztán minden van, ez még jogos is lett volna, vagy egyetértenek, vagy nem. De itt van ez a teljesen burkolt szélső liberális álláspont, nem elégszenek meg azzal, hogy elmondják, hogy az, amiről most beszélnek vagy, ami az országban van vagy, ami Európában van, vagy a Visegrádi 4-ekkel van ez most mennyire jogos, mi a véleménye az embereknek, hogy állnak hozzá a magyar emberek egyébként a bevándorlás kérdéséhez, milyen szociális, egészségügyi, kulturális, egyéb következményei lehetnek egyébként bármilyen bevándorlásnak. – nem, hanem gyorsan elővesznek valamit, háromszor belerúgnak a magyarságba, mert az úgy jó és ez a követendő! Ezt az 1 percet kihagyta volna képviselő asszony, még egy csomó mindenről el lehetett volna vitatkozni, de ez egyszerűen felháborító és gyalázatos, hogy egy ilyen ügyre minden magyar embert megsért, mert ez nem pártpolitikai kérdés, sem a Honfoglalás, sem a magyar népnek a története. Miért kellett ezt belehozni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért azt szeretné elmondani, hogy természetesen ebben a kérdésben dr. Bakó Krisztina képviselő asszonnyal nem egyeztettek. Nem gondolja ő sem jónak azt, ha a Honfoglalást ide belekeverik, nem azon elvek vagy kritikák kapcsán, amit képviselő asszony mondott, hanem azért, mert a történelemnek van egy íve, amit illik tiszteletben tartani és ő, a mai problémákat, a mai Európai Uniós értékek mentén tartja és ebben viszont sajnos egyet kell, hogy értsen a jelen helyzet kritikájával kapcsolatban és azzal a zagyvasággal, ami mindezt körülveszi és nem a magyarság történelmével összefüggésben természetesen.

 

Gáspár Béla képviselő: reggel, amikor elindult ide, azt hitte, hogy egy testületi ülésre jött és most az utóbbi percekben azért az egész ülés alatt máskor is előfordult már, hogy tulajdonképpen Magyarország Kormányának és a miniszterelnökének a gyalázásáról szól. Hát ő ezt az ő nevében kéri ki magának, próbáljanak meg önkormányzati keretek között maradni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát, ez nagyon bájos, ha tetszettek volna ezt az előterjesztést ide nem terjeszteni, amit a miniszterelnök kért Önöktől akkor nem azt minősítenék, ami itt elhangzik – mondja Gáspár Béla képviselő útnak. Tudja, hogy Gáspár Béla képviselő úrék azt jobban szeretik, amikor őt gyalázzák a saját oldalaikon, de hát már elnézést kér, ha előttük van egy olyan előterjesztés, amiben a Kormánynak meghatározó szerepe van…, de tényleg súlyosan gyalázza a miniszterelnököt a következő mondattal, mert az alábbi van az előterjesztésben, de lehet, hogy ezt Gáspár Béla képviselő úr nem olvasta el (szó szerint idézi):

Bízunk abban, hogy a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált „elvi döntések” nélkül is tudja a feladatát, és tisztában van azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO illetve európai uniós tagságából következően olyan megoldást kell keresnie a tagállamokkal közösen, amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból az európai országok együttműködésén alapuló, megnyugtató megoldást eredményez.” (Szó szerinti idézet vége) Bocsánatot kér, ha ő jobban bízik a magyar Kormányban e tekintetben, mint az itt ülő FIDESZ-es képviselők. Ez az ő egyéni problémája, mert lehet, hogy téved.

 

Sokolowski Márk képviselő: nem szeretne hasonló terjengős hozzászólást produkálni, csak egy-két gondolatot tenne hozzá a vitához, meg azért is, mert 1-2 ügyben meg lettek úgy szólítva, amire egy rövid reakciót azért tenne.

Nem ők riogattak azzal 1-2 hónappal ezelőtt, hogy a Kenyérgyár területére menekült tárbort fognak létesíteni a telek tulajdonosai. Szerinte a migráns probléma sokkal összetettebb, mint hogy egy-két mondattal ezt le lehessen zárni. A betelepítési kvóta esetében és a migránsáradat esetében is azt nyugodtan kijelenthetik, hogy a magyar kormány a dublini rendeleteket, a schengeni egyezményt, illetve az ENSZ menekültügyi egyezményét is betartotta. Ahogy ugye a jogszabályok kötelezték, azt a feladatot elvégezte, azaz az Unió határait meg kell védeni, a menekülteket, hogyha nem közvetlenül veszélyben vannak Magyarország határain belül, a normál határátkelőhelyeken át kell engedni, nem a zöldhatáron és természetesen ez is benne van ezekben a jogszabályokban.

Zárásképpen két idézetet mondana. Az egyiket Hiller Istvántól idézné, aki annyit mondott a kvóta, illetve a migráns probléma kapcsán, hogy „vannak olyan országok itt a közelünkben is, ahol baloldali kormányok vannak, de másokkal ellentétben itt nem ideológiai megfontolásokat látok, hanem azt, hogy míg más ország határánál van a probléma, látok, hallok kijelentéseket, aztán amikor a migránshullám eléri a kijelentő ország határát is, mintha a gyakorlat 36 órán belül megdöntené az addigi kijelentéseket.” A Nyugati, illetve az Európai Unió vezetőinek a nyilatkozatain is ezt látja, amíg nem szembesültek a problémával, hogy hány darab – nem csak menekült, teszi hozzá, mert menekültekről is beszélnek természetesen. A menekültek elosztását, befogadását ugyanúgy nemzetközi egyezmények tartalmazzák, amelyeknek még egyszer mondja, a Magyarország Kormánya megfelelt, azonban látni kell azt is, hogy nem csak menekültek, hanem a gazdasági bevándorlók, illetve egyéb céllal bevándorolt emberek is vannak közöttük.

Még egy utolsó idézetet zárásként hozzátenné, ez Konrád Györgytől venné, aki az olasz Republicának nyilatkozott ebben a témában, amelyben leírják, hogy Konrád György úgy látja a muszlim bevándorlás rizikót és kihívásokat is jelent és vannak valódi problémák, amiről különösen a baloldal nem gondolkodott el és nem vonta le a következtetéseket sem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért ugye azt nem gondolja Sokolowski Márk képviselő úr, hogy Konrád Györgynek azon állításával, hogy vannak problémák, amin el kell gondolkodni, azzal bárki ne értene egyet. Sokkal több, mint abban a cikkben szerepel. Idetartozik például az is, mert volt egy utalás, hogy menekülttábor a Kenyérgyár helyén és, hogy ki riogatott azzal. Szerinte elmebeteg az, aki azt komolyan gondolta, hogy ott egy ilyesmi lehet, de nem ők riogattak ezzel, hanem alpolgármester úr kapott egy világos üzenetet erre vonatkozóan és a testületi ülésen elhangzott a kenyérgyár mellett lévő terület felszámolója szájából, jegyzői kérdésre az, ami elhangzott. Természetesen igazi idiotizmusnak tartja, hogy egy város közepére, egy iskola mellé olyan embereket, akiket esetleg megfelelően sem látnak el, mindenféle feltétel biztosítása nélkül, elhelyezzenek. Ha neki ezen el kell gondolkodnia, akkor azt mondja, hogy a humanitárius és az emberi jogi dolgokat tiszteletben tartva, sőt – hozzáteszi, az ENSZ Egyetemes Emberjogi Nyilatkozatának megfelelő eljárás az az, hogyha olyan kultúrát, környezetet teremtenek, amiben nem fordulhat elő utána az, hogy ez problémákat generáljon. Ha a Fradi B közepet akarnák odatelepíteni a Kenyérgyár helyére, annak körülbelül ennyire örülne. Az körülbelül olyan jeleneteket eredményezne, mint tegnap a nemzeti Választási irodánál történtek, hogy izomagyú emberek olyan hangulatot teremtettek, ami félelmet generált mindenkiben. Nem kell ahhoz menekültnek lenni, hogy az ember tömegtől aggódjon. Ha tömegesen betelepítenek egy város közepébe bárkiket, az szerinte kellő okkal, aggodalmat szül. Ami a dolognak a másik részét illeti, mert folyamatosan idéznek és ő is annyi embertől tudna itt idézni, hogy azzal Dunát lehet rekeszteni. Azért egy dolgot szeretne mondani. A kezében tart egy olyan papírt, amit Pintér Sándor belügyminiszter írt alá, talán nem vádolható azzal, hogy valótlan információkat közöl, mert egy kérdést tettek föl, amire hosszúideig nem lehetett választ kapni, hogy hogy lehet Magyarországon letelepedési engedélyt megvásárolni. Mert ugye van olyan, hogy állampolgársági kötvény, amiért offshore cégeken valakik gazdagodnak és ne a baloldalon keressék azokat, akik gazdagodnak ebből. Több ezer embert, sokkal többet, mint ami ellen most itt nekik egy nyilatkozatot kellene elvileg elfogadniuk, több ezer embert telepíttettek le Magyarországra. Ezek között van afgán, szíriai, egyiptomi, iraki, iráni, jordániai, libanoni, líbiai, marokkói, pakisztáni, palesztin, szaudi, szír, török, tunéziai. Ők bizonyára mind egytől, egyig kikeresztelkedett jó magyar állampolgárok lesznek és ő náluk nyilván semmi nem merül fel, amit veszélyt jelent, hogyha kellő pénzt fizetnek azoknak, akik hát esetleg a kormányhoz közel állóak. Szóval, visszább az agarakkal, tisztességtelen az egész történet, szándékosan nem mondta azt a több ezer kínait, akik szintén ugyanilyen módon szerepelnek, csak arra próbált utalni, hogy ha már itt Konrád Györgytől idéztek, hogy érdekes az, ha valaki fizet érte, akkor akár még terrorista is lehet, ha nem fizet érte, akkor meg biztos gazember, ha éppen a gyerekét menekíti. Nagyon nem jó, hogy erről vitatkoznak itt a testületi ülésen! Szerinte az a probléma egyáltalán, hogy ilyen kérdés eléjük került. Szerinte Orbán Viktor tőlük függetlenül akár mit mondanak itt ma, fogja – ezt nem gyalázásként mondja, hanem ez a kötelessége – eldönteni azt, hogy mit fog majd márciusban tenni, mert Merkel asszony addig kapott haladékot arra, hogy próbáljon a törökökkel megállapodásra jutni és akkor a kialakult helyzet alapján fog az Unió további lépéseket tenni és ebben nem oszt, nem szoroz az ilyen hangulatkeltő és tényleg tisztán politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire és indulataira hatni kívánó dologról, hogy a Képviselő-testület döntsön. Szerinte sokkal jobb lett volna, ha ezt nem terjesztik ide, megkímélték volna ettől a budaörsi önkormányzatot, de ha már kinyílt, akkor nagyon jó, hogy ezzel közel egy órát el tudtak tölteni, ahelyett, hogy a város ügyeivel foglalkoznának – és ezt itt idézőjelben mondta.                              

 

Miután nincs több hozzászólás, a módosító indítványt teszi fel szavazásra, nevezetesen azt, hogy és szó szerint olvassa fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjának politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire, indulataira hatni kívánó, egyértelműen belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslatát. Bízunk abban, hogy a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált „elvi döntések” nélkül is tudja a feladatát, és tisztában van azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO illetve európai uniós tagságából következően olyan megoldást kell keresnie a tagállamokkal közösen, amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból az európai országok együttműködésén alapuló, megnyugtató megoldást eredményez.”

A fentiekben szó szerint ismertetett módosító indítvány szerinti határozati javaslatot a Képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

36/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjának politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire, indulataira hatni kívánó, egyértelműen belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslatát.

Bízunk abban, hogy a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált „elvi döntések” nélkül is tudja a feladatát, és tisztában van azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO illetve európai uniós tagságából következően olyan megoldást kell keresnie a tagállamokkal közösen, amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból az európai országok együttműködésén alapuló, megnyugtató megoldást eredményez.

 

 

 

40.) Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság pedig 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

37/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található ingatlanokat nyilvános pályázat útján értékesíti.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanok értékesítésére a határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az irányár a 7922/1 hrsz-ú ingatlan esetében: bruttó 20.900.000,- Ft, a 7923/1 hrsz-ú ingatlan esetében: bruttó 21.200.000,- Ft.

 

Határidő:                                           A pályázat kiírására: 2016. március 10.

Felelős:                                             Polgármester

Végrehajtást végzi:                         Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

41.) A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38, 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a TFVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

38/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38, 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és megosztja

a.) a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs 7637 hrsz-ú „kivett út” művelési ágú, 4517 m2 nagyságú ingatlanból a Budaörs, 7400/44 hrsz-ú ingatlanhoz elkerített cca. 37 m2 nagyságú területet, majd értékesíti az ingatlant használó szomszédos ingatlan tulajdonosa részére,

b.) a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs 7400/61 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú, 28 m2 nagyságú ingatlanból a Budaörs, 7400/62 hrsz-ú ingatlanhoz elkerített cca. 25 m2 nagyságú területet, majd értékesíti az ingatlant használó szomszédos ingatlan tulajdonosa részére,

 1. megosztja a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs, 7400/36 hrsz-ú, 58 m2 nagyságú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló, a Budaörs 7400/52 hrsz-ú ingatlanhoz elkerített cca. 31 m2 nagyságú területet, majd értékesíti az ingatlant használó szomszédos ingatlan tulajdonosa részére.
 2. a határozat 1. pont b. alpontja és 2. pontja szerinti megosztást követően visszamaradó ingatlan részeket a Budaörs, 7637 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja.
 3. az ingatlanok vételára 9.000 Ft/ m2.
 4. a vételárat a vevő 10 havi egyenlő részletben is teljesítheti.
 5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására és dokumentumok aláírására.

 

Határidő: határozat közlésére 30 nap, vételár elfogadására: 2016. április 30., szerződéskötésekre: 2016. augusztus 31.  Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

42.) Elvi döntés szociális bérlakás koncepció készítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/42. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Sokolowski Márk képviselő úr nyújtotta be ezt az előterjesztést. Azt azért elhangzott a bizottsági ülésen, hogy itt nyitott ajtókon történik a kopogtatás. A Szociális Iroda természetesen kész arra, hogy ezt elkészítse. Egy pici módosítást kér a szövegben, mert neki annyi ideje nem lesz, hogy megalkossa ezt a rendeletet, tehát javasolja, hogy az alábbi pontosítással fogadják el a határozati javaslatot: „felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a szociális bérlakás koncepciót.” Nem szeretné, ha félreértés lenne, mert ugye az előterjesztő is úgy gondolta, hogy ez a megfelelő módja?

 

Sokolowski Márk képviselő: nyilván erről szó volt a Szociális Bizottsági ülés előtt is, amikor költségvetési módosítóként adták be eredetileg, de azért módosították, mert a Hivatal tudatta velük, hogy folyamatban van egy hasonló elképzelés megvalósítása. De mindazonáltal úgy gondolták nem árt, ha a Testület dönt arról, hogy ha elkészül ez a koncepció, akkor a Testület elé kerülhessen, megtárgyalhassa ezt a koncepciót.

A kiegészítéssel egyetért.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a szóbeli kiegészítéssel együtt – készíttesse el a szociális bérlakás koncepciót – teszi fel szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

39/2016.(II.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Elvi döntés szociális bérlakás koncepció készítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a szociális bérlakás koncepciót. Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a koncepció elkészültét követően terjessze azt a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: Képviselő-testület áprilisi ülése

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda/ Műszaki Ügyosztály

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt
 4. sz.: Esküokmány

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. március 05.