Szociális kalauz – 2016.

Szociális kalauz - 2016.

Budaörs Város Önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekjóléti támogatásokról, a szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekről, továbbá egyes közérdekű intézmények elérhetőségéről szóló szociális kalauz 2016-évi kiadása jelent meg.

Szociális kalauz letölthető a város weboldaláról vagy innen: szociális kalauz 2016, tartalmát pedig alább közzétesszük.

 

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 

Szociális Kalauz

2016.

 

 

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 

 

Szociális Kalauz

2016.

 

Budaörs Város Önkormányzat

által nyújtott szociális és gyermekjóléti támogatásokról, a szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekről,

továbbá egyes közérdekű intézmények elérhetőségéről

 

 

Szerkesztette:

Kövesdi Gabriella

Szociális és Egészségügyi Iroda

irodavezető

Köszönetnyilvánítás:

a szociális- és gyermekjóléti, valamint az egészségügyi ágazat vezetőinek, a kiadványban szereplő intézmények és szervezetek vezetőinek

 

 

Tisztelt Olvasónk!

Kiadványunkat folyamatosan aktualizáljuk,

követve a vonatkozó jogszabályváltozásokat.

Előfordulhat, hogy kimarad,

esetleg csak címszavakban szerepel olyan információ,

amely az Ön és az Önhöz hasonló helyzetben lévő

állampolgárok számára segítséget jelentene.

 

Kérem, szíveskedjék jelezni

ilyen irányú észrevételeit

a kiadványban szereplő elérhetőségeink valamelyikén!

 

 

Köszönettel:

Kövesdi Gabriella

Irodavezető

Elérhetőségek: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: +36 23 447 800

Fax: +36 23 447 819

E-mail: polgarmester@budaors.hu

web: www.budaors.hu

 

 1. Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások

 

1. Szociális és Egészségügyi Iroda

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodája látja el az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátásokat, illetve szolgáltatásokat, valamint itt kerülnek elbírálásra a pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek. Az Iroda felügyeli az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményeket. Ellátja továbbá az egészségügyi alapellátással és szakellátással kapcsolatos ügyintézést és a védőnői szolgálat felügyeletét.

ÜGYFÉLFOGADÁS
hétfő   13:00 – 18:00
kedd    
szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
csütörtök    
péntek 08:00 – 12:00  

 IRODAVEZETŐ:          szerda: 08:00 – 12:00

 

Irodavezető: Kövesdi Gabriella

Telefon: 06 23 447 933

Titkárság: Döbörhegyi Csilla szociális ügyintéző

Telefon: 06 23 447 935

Szociális osztályvezető: Novozánszki Hajnalka

(pénzbeli és természetbeni szociális támogatások ügyintézése)

Telefon: 06 23 447 927

Intézmény-felügyeleti osztályvezető: Kokavecz-Varga Nóra

(Szociális, gyermekvédelmi valamint egészségügyi intézményekkel kapcsolatos felvilágosítás, panaszügyek kivizsgálása)

Telefon: 06 23 447 928

Rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet, gyermekvédelmi támogatás, temetés költségeihez I-P betűrendig), lakbértámogatás (I-P betűrendig), települési lakásfenntartási támogatás (I-P betűrendig), digitális esélyegyenlőségi támogatás, kedvezményes üdülés igénylése:

Vastag Györgyi

Telefon: 06 23 447 887

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, védőoltások támogatása:

Novozánszki Hajnalka

Telefon: 06 23 447 927

Lakáscélú támogatások, szociális bérlakásokkal, családi napközikkel kapcsolatos ügyintézés, 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása, közműfejlesztési hozzájárulás, babaköszöntő csomag:

Kiss-Molnár Enikő

Telefon: 06 23 880 412

Rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet, gyermekvédelmi támogatás, temetés költségeihez R-Zs betűrendig), lakbértámogatás (R-Zs betűrendig), települési lakásfenntartási támogatás (R-Zs betűrendig), köztemetés, önkormányzati kamatmentes kölcsön:

Jámbor Éva

Telefon: 06 23 447 934

Gyermekétkezési térítési díj-kedvezmény, települési ápolási támogatás, települési gyógyszertámogatás, szociális otthoni elhelyezés:

Török Anna

Telefon: 06 23 447 926

Életkezdési kiegészítő támogatás, születési támogatás, gondozási támogatás, települési adósságcsökkentési támogatás, tanulmányi ösztöndíjak:

Fehér Katalin

Telefon: 06 23 447 938

Rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet, gyermekvédelmi támogatás, temetés költségeihez A-H betűrendig), lakbértámogatás (A-H betűrendig), települési lakásfenntartási támogatás (A-H betűrendig):

Holczer Brigitta

Telefon: 06 23 447 939

* * *

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokra Budaörs városban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó személyek jogosultak, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez (továbbiakban: nyugdíjminimum) kapcsolódó jövedelmi feltételek és egyéb szociális szempontok alapján.

Az öregségi nyugdíjminimum összege 2016. január 1-jétől 28 500.- Ft.

A szociális ellátások elbírálása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, továbbá a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelete alapján történik.

2. Pénzbeli szociális ellátások

* * *

2.1 Települési Lakásfenntartási támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek,

 1. akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99 750 Ft),
 2. vagyona a kérelmezőnek valamint a háztartás tagjainak nincs,
 3. a kérelmező által használt lakás nagysága:
 4. ca) 3 személyig 2 lakószobás, illetve 1+2 félszobás lakás, amelynek alapterülete nem nagyobb 65 m2-nél,
 5. cb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,
 6. cc) 70 év feletti egyedül élő személy esetében az általa használt lakás nagyságától függetlenül adható támogatás, ha a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelel.

 

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a helyi rendelet alapján lakbértámogatásban részesül.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

–           vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,

–           a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, valamint

–           az utolsó havi közüzemi díj számlakivonatot, a szolgáltató megnevezését, ahova a kérelmező a támogatás utalását kéri.

 

* * *

2.2 Lakbértámogatás

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Lakbértámogatásra jogosult a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő, Budaörs Város Közigazgatási területén bérelt lakásban élő gyermeke(ke)t eltartó család amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik és bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 2. b) bérelt lakásának mértéke nem haladja meg
 3. ba) 3 személyig 2 lakószobást, illetve 1+2 félszobás lakást, amelynek alapterülete nem nagyobb 65m2-nél,
 4. bb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,
 5. c) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (71 250 Ft),
 6. d) vagyona nincs.

A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke 90 000.- Ft. A támogatás mértéke a lakbér 25 %-a, de legfeljebb havi 15 000.- Ft.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a közös háztartásban élők jövedelem igazolásait
 • lakásbérleti szerződés
 • vagyonnyilatkozat

 

* * *

2.3 Települési Ápolási támogatás

 

A 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható támogatás, mely folyósításának ideje szolgálati időre jogosít.

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

Ápolási támogatás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. életévét betöltött tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását, gondozását végzi,
 2. családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
 3. vagyona neki és családtagjainak nincs.

 

Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani és havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a (23 600 Ft).

A kérelemhez mellékelni kell:

–           a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

–           közös háztartásban élők jövedelemigazolása,

–           vagyonnyilatkozat.

2.4 Települési gyógyszertámogatás

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át (5700 Ft),
 2. családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft), egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 410%-át (116 850 Ft) és vagyona nincs,
 3. normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult,
 4. a kérelem benyújtásakor érvényes méltányossági közgyógyellátással nem rendelkezik.

A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de minimum havi 3000 Ft.

A gyógyszertámogatás összege a havi gyógyszerköltség/gyógyító ellátás figyelembevételével kerül megállapításra.

A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

 1. a) a háziorvos igazolását a krónikus betegségre havi rendszerességgel szedett, gyógyszerekről/gyógyító ellátásokról, a szükséges gyógyászati segédeszköz szükségletről,
 2. b) a gyógyszertár igazolását az a) pontban szereplő gyógyszerek/ gyógyító ellátások, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó igazolását a gyógyászati segédeszköz fogyasztói áráról.
 3. c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásban nem részesül, és ez irányú kérelmet nem terjesztett elő,
 4. d) közös háztartásban élők jövedelemigazolása,
 5. e) vagyonnyilatkozat.

* * *

2.5 Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Azokat a személyeket indokolt részesíteni, az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl, aki

 1. ba) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés vagy munkanélküliség miatt jelentős jövedelem-kiesést keletkezik,
 2. bb) a gyermek létfenntartása veszélyeztetve van,
 3. bc) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),
 4. bd) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik,
 5. be) egyedülélő vagy öregségi, rokkantsági, vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57 000 Ft),
 6. bf) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

Az rendkívüli települési támogatás pénzbeli formái:

 1. a) krízishelyzetre támogatás,
 2. b) gyermekvédelmi támogatás,
 3. c) temetési költségeihez támogatás,
 4. d) önkormányzati kamatmentes kölcsön.

 

A közös háztartásban élő családtagok külön-külön ugyanazon jogcímen nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban. A rendkívüli települési támogatás egy jogcímen havonta egy alkalommal állapítható meg.

 

2.5.1 Krízishelyzetre támogatás

Krízishelyzetre támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft).

 

2.5.2 Gyermekvédelmi támogatás

 

Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft).

A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában is nyújtható, így különösen gyermektáboroztatásként oktatási intézményhez történő utalással.

 

2.5.3 Temetés költségeihez támogatás

 

Települési támogatás nyújtható temetés költségeihez annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft), egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft).

 

A települési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:

 

Jövedelmi értékhatár        Települési támogatás mértéke

 

0-ÖNYM 100%-ig                                      ÖNYM 350%-a

ÖNYM 100%-a – 200%-a                         ÖNYM 300%-a

ÖNYM 200%-a – 300%-a                         ÖNYM 250%-a

ÖNYM 300%-a – 400%-a                          ÖNYM 200%-a

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely 28 500 Ft)

 

Amennyiben a temetési számla összege kevesebb, mint az egy főre jutó havi jövedelem alapján megállapítható támogatás mértéke, abban az esetben a támogatás összege megegyezik a számla összegével.

A települési támogatás mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

 

A tartásra kötelezett hozzátartozó létfenntartása veszélyeztetett, ha az eltemettetésről gondoskodó személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének mértékét, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42 750 Ft).

 

A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a közös háztartásban élők jövedelem igazolásait és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A települési támogatás megállapítható a temetést megelőzően, a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a támogatást megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségéről.

 

A települési támogatás a temetés napját követő 90 napon belül igényelhető.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségére a Temetkezési Szolgáltatók árajánlatai az irányadók.

 

2.5.4 Önkormányzati kamatmentes kölcsön

 

Önkormányzati kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) formájában is nyújtható az alábbi esetekben:

 1. a) közüzemi díj és lakbérhátralék kiegyenlítésére (adott számlára történő teljesítéssel)
 2. b) egyedi, méltányolható és támogatást igénylő életkörülmény megoldására.

 

Kamatmentes kölcsön annak nyújtható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének összegét, de nem haladja meg annak 400%-át (114 000 Ft).

Kamatmentes kölcsön egy személynek, családnak legfeljebb öt évre adható és felső határa 500 ezer forint.

 

A kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az önkormányzat javára – a kölcsön összegének erejéig és visszafizetésének időtartamára – jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásban a kölcsönigénylő tulajdonában levő ingatlanra.

 

Önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelemhez mellékelni kell:

 1. feltüntetett jövedelmekről a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat,
 2. az utolsó havi közüzemi számlákat,
 3. fennálló hiteltartozás esetén hitelintézettel kötött szerződés másolatát és a havi törlesztő részlet összegének igazolását,
 4. a kérelem indokául szolgáló tény, körülmény igazolását,
 5. a kérelem kedvező elbírálása esetén eredeti tulajdoni lapot.

 

2.6 Települési támogatás méltányosságból

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága méltányossági hatáskörben települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek betegség, temetés, gyógyászati segédeszköz vásárlás, lakhatást, megélhetést veszélyeztető életkörülmény, elemi csapás, váratlan kiadás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és

 1. a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg annak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft),
 2. b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142 500 Ft).

 

* * *

2.7 Karácsonyi támogatás

 

A karácsonyi támogatás az idős személyek részére biztosított egyszeri támogatás.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • Budaörsön bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • életévét tárgyévben betöltötte,
 • saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül, valamint
 • a havi nyugellátása 110 ezer forintot nem haladja meg.

 

A budaörsi folyósítási címmel rendelkező 70. életévet betöltött nyugdíjasok listáját a szakfeladatot ellátó iroda a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól tárgy év november 1. napjáig megkéri.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában postai úton történik.

A támogatás mértéke évente egy alkalommal 10.000,- Ft.

 

* * *

 

 

3. Természetbeni szociális ellátások

3.1    Kedvezményes üdülés

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Kedvezményes üdülésre – az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra elkülönített keretösszeg erejéig – az a személy jogosult, aki:

 • saját jogú nyugellátásban ( életévét, illetőleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy)
 • átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban (52. életévét betöltött személy) részesül és

a támogatás iránt kérelmet nyújt be, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét ( 99 750 Ft), egyedül élő esetében ötszörösét (142 500 Ft).

A kérelem a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon, tárgyév február 28-ig nyújtható be.

A kérelemhez csatolni kell:

 1. a támogatás iránti jogcímét igazoló dokumentumot, valamint
 2. a jövedelemigazolást.

A kedvezményes üdülésre való jogosultság ugyanazon személy részére három évenként állapítható meg.

* * *

3.2  Szemétszállítási díj

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

A szemétszállítási díj fizetését 120 literes edényméretig az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki kizárólag egyedül, házastársával, élettársával vagy fogyatékkal élő hozzátartozójával él.

 

A jogosultság feltételeit kétévente, a népesség-nyilvántartás, valamint a szolgáltatást nyújtó BTG Nonprofit Kft. adatai alapján, a megállapítás hónapjával azonos hónapot követő hó 1. napjáig felül kell vizsgálni.

* * *

3.3  Adósságcsökkentési támogatás

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Az önkormányzat lakhatást segítő adósságcsökkentési támogatásban részesítheti azt a családot vagy személyt,

 • a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és akinek az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), egyedül élő esetén annak 300%-át (85 500 Ft), valamint
 • c) aki az önkormányzat rendelete által elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,
 • feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
  • Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint lehet.

Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

 • a) a háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat,
 • b)a szolgáltató által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
 • c)az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságcsökkentési támogatásának megállapítására.

 

Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül.

Az adósságcsökkentési támogatás időtartama  legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

Adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Az adósságkezelési tanácsadást az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálata végzi.

 

* * *

3.4   Köztemetés

Az eljárás jogi alapjai:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 1. a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

 1. a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
 2. b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

* * *

4. Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

4.1  Életkezdési kiegészítő támogatás

Az életkezdési kiegészítő támogatás a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozásához nyújtott egyösszegű hozzájárulás.

Az eljárás jogi alapjai:

 • a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a gyermek, amennyiben:

 1. a) egyik szülője a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Budaörsön bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él, valamint
 2. b) a 2005. évi CLXXIV. törvény 3. §-a szerinti Start-számlát a szülő megnyitotta.
 3. c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000 Ft).

A támogatás összege gyermekenként 30 000 Ft.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges a Start-számla megnyitásának igazolását, és a számlaszámot. Szükséges továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, az igénylő saját, és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolása és a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolását a Budaörsön történő életvitelszerű tartózkodás tényéről

 

A támogatást a szülő a gyermek születését követő egy éven belül igényelheti.

Az életkezdési kiegészítő támogatás összegének a Start-számlára utalásáról a Polgármesteri Hivatal a jogosultság megállapítását követő 30 napon belül gondoskodik. Az átutalást követően a támogatás kezelése a gyermek nevén vezetett Start-számlán történik.

* * *

4.2 Születési támogatás

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben

 • a) legalább az egyik szülő – a gyermek születése­kor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Budaörsön bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él, továbbá
 • b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000 Ft), a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft) és a családnak vagyona nincs.

A születési támogatást a szülő a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás összege gyermekenként 30 000.- Ft.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonatá­nak máso­latát, a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, saját és a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását, vagyonnyilatkozatát és a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolását a Budaörsön történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

* * *

4.3 Gondozási támogatás

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

A gondozási támogatás azon családoknak nyújtott támogatás, akik saját háztartásukban iker vagy többes ikergyermekek gondozását végzik.

Gondozási támogatásra jogosult a család, amennyiben

 • a szülő(k) Budaörsön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, valamint
 • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át (85 500 Ft).

A gondozási támogatást a szülő a gyermekek születését követően igényelheti a gyermekek egy éves koráig. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A megállapításának további visszamenőleges hatálya nincs.

A kérelemhez csatolni kell:

 • szülő/szülők nyilatkozatát, hogy a gyermekeket saját háztartásában neveli,
 • az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közeli hozzátartozók jövedelemigazolását,

A gondozási támogatás a gyermekek 12 hónapos koráig állapítható meg.

A gondozási támogatás összege családonként havonta

 • 2 ikergyermek esetén 60.000,- Ft.
 • 3 ikergyermek esetén 90.000,- Ft
 • 4 vagy több ikergyermek esetén 120.000,- Ft.

* * *

4.4 Gyermekek karácsonyi támogatása

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll minden év december hónapjában az önkormányzat egyszeri, gyermekenként 5000 forint pénzbeli támogatást folyósít.

 

 

5. Természetbeni gyermekvédelmi ellátások

5.1  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás

Az eljárás jogi alapjai:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a

 • gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • természetbeni támogatásnak,
 • ingyenes tankönyv,
 • külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények

igénybevételére.

A támogatásra jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a nyugdíjminimum 140%-át (39 900.- Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek, amennyiben
  • a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
  • és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
   • A nyugdíjminimum 130 %-át (37 050.- Ft) a fent leírtak alá nem tartozó esetben,

 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570 000 Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1 995 000 Ft).

 

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

–  tárgyév augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapban

–  tárgyév november 1-jén fennáll, november hónapban

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását, vagyonnyilatkozatát, a gyermek jogosultságát igazoló dokumentumokat.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egy év időtartamra állapítható meg.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

–  a gyermek tartására köteles, és

–  nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként a nyugdíjminimum 22 %-a (6270 Ft).

Annak a családbafogadó, gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága

–  a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában

–  a tárgyév november 1-jén fennáll, tárgyév november hónapjában

pótlékot folyósít a jegyző. A pótlék gyermekenkénti összege 8400,- Ft.

Fontos tudni!

 • A támogatás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.
 • A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

* * *

5.2  Hátrányos és Halmozottan hátrányos helyzet

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 1. a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 2. b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 3. c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

 

Halmozottan hátrányos helyzetű

 1. a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll,
 2. b) a nevelésbe vett gyermek,
 3. c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

 

* * *

5.3  Gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény

Az eljárás jogi alapjai:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani,

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,
 2. b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át (57 000 Ft) és a családnak vagyona nincs.

 

Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek normatív kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át (48 450,- Ft),
 2. b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57 000,- Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs

a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkezési díjkedvezményre jogosult.

 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

 1. a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 2. aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 3. ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 4. ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 5. ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 6. ae) nevelésbe vették;
 7. b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 8. ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 9. bb) nevelésbe vették;
 10. c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
 11. d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 12. da) nevelésbe vették, vagy
 13. db) utógondozói ellátásban részesül.

 

A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

 1. a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 2. b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
 3. c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező terjesztheti elő a Hivatalnál.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

* * *

5.4  Babaköszöntő csomag

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, aki 2013. július 1-jét követően született és a gyermek születésekor legalább egyik szülője életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él és bejelentett lakcímmel rendelkezik.

 

 • A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely gyermekruházatot tartalmaz.
 • A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.
 • A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a Polgármesteri hivatalt, amely a jogosultsági feltételek ellenőrzése után – hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról.
 • A jogosultak részére történő eljuttatásáról a területileg illetékes védőnő gondoskodik.

 

6. Egyéb támogatások

6.1 Lakáscélú helyi támogatások

Az eljárás jogi alapjai:

 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Támogatási formák:

 • Lakásépítési támogatás,
 • Lakás-átalakítási támogatás
6.1.1 Lakásépítési támogatás

A lakásépítési támogatás saját tulajdonú lakás építésének, bővítésének, átalakításának, komfortfokozat növelésének, energiatakarékos felújításának, valamint lakás vásárlásának támogatása.

 

A támogatás igényelhető Budaörs Város közigazgatási területén megvalósuló

 • saját tulajdonában lévő, vagy a támogatás igénybevételével saját tulajdonba kerülő lakás építéséhez (ide értve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), bővítéséhez, átalakításához, komfortfokozat növeléséhez;
 • a lakás tulajdonjogának magánszemély általi megszerzéséhez, ha arra vásárlás és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor, amennyiben a telekárat nem tartalmazó vételár és építési költség nem haladja meg a 20 millió forintot;
 • saját tulajdonában lévő lakás energia megtakarítást eredményező felújításához.

Támogatásra jogosult az igénylő az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • a kérelem benyújtásakor, valamint a kérelem benyújtását megelőző öt évben kérelmező és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs tulajdonában, haszonélvezetében nincs és nem volt másik beköltözhető lakás, kivéve, ha a lakás elidegenítése házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági, bírósági határozat alapján történt, valamint vagyonnal nem rendelkezik;
 • pénzintézeti hitel nélküli készpénz megtakarítása (a továbbiakban: önerő) eléri
 1. a) az építkezés költségeinek, lakás vételárának a 10 %-át,
 2. b) a felújítás költségeinek a 20 %-át;
 • kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a kérelem benyújtásakor irányadó a nyugdíjminimum mértékét (28 500 Ft), de nem haladja meg annak háromszorosát (85 500 Ft), egyedülálló személy esetén annak három és félszeresét (99 750 Ft);
 • a kérelem alapjául szolgáló lakás a rendeletben foglaltaknak megfelel;

Ø  a kérelmező a kérelemhez csatolja az ingatlan tehermentességét igazoló tulajdoni lapot, vagy amennyiben az ingatlan nem tehermentes (jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba), a jelzálogjog jogosultjának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat jelzálogjoga az őt követő ranghelyre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet.

A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, melynek összege a vételár, vagy a teljes beruházási költségeinek 30 %-a, de legfeljebb

 1. a) lakásvásárlás és lakásépítés esetén 1 000 000 Ft, fiatal házasok illetve gyermeküket egyedül nevelők esetén 1 500 000 Ft;
 2. b) építkezés (lakásbővítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés, átalakítás, valamint a lakás komfortfokozatának növelése) esetén 800 000 Ft;
 3. c) felújítás esetén 500 000 Ft.

A támogatás felhasználását a Hivatal ellenőrzi.

* * *

6.1.2 Lakás átalakítási támogatás

A lakás-átalakítási támogatás időskorúak és mozgásukban korlátozott személyek lakás-átalakítási támogatása.

Lakás-átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy, és a 65. életévét betöltött mozgásában korlátozott személy lakásának akadálymentesítésére igényelhető. A támogatást az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, a tulajdonos családtagja igényelheti.

A támogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén igényelhető:

 • a kérelmező az átalakítási munkákról részletes, kivitelezői költségvetést nyújt be;
 • a lakás-átalakítás teljes beruházási költsége nem haladja meg a 400 000.- Ft-ot;
 • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor irányadó a nyugdíjminimum háromszorosát (85 500 Ft), egyedülálló személy esetén annak három és félszeresét (99 750 Ft);
 • az kérelmező a kérelem alapjául szolgáló lakásban életvitelszerűen tartózkodik.

A támogatás összege az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint, az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével a teljes beruházási költség 60 %-a és 85 %-a között.

A támogatás egy lakástulajdonra egy kérelmezőnek csak egy alkalommal adható. A támogatás felhasználását a hivatal ellenőrzi.

* * *

6.2  Bérlakás szociális rászorultság alapján

Az eljárás jogi alapjai:

 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet

Azt a lakásigénylőt, aki a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek megfelel, a Polgármester a névjegyzékbe felveszi. A névjegyzékbe felvett bérlőjelöltek sorrendjét pontrendszer szabályozza. Bérlakás megüresedése esetén a névjegyzékbe felvett kérelmezők közül a bérlőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság jelöli ki.

Szociális helyzet alapján lakás bérletére az a nagykorú személy jogosult,

                                                                                                                                                        

 • aki a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 5 éve Budaörs város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen lakik
 • akinek háztartásában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét (71 250 Ft), egyedül élő esetén a háromszorosát (85 500 Ft)
 • nem rendelkezik a nyugdíjminimum összegének ötvenszeresét (1 425 000 Ft) meghaladó ingatlanvagyonnal,
 • nem rendelkezik az ország területén önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével.

 

A lakásbérlet időtartama legfeljebb 2 év, melynek elteltével a feltételek fennállása, és ha rendeletben valamint a bérleti szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén a lakás ismételten bérbe adható.

* * *

6.3  Digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás

A szociálisan rászorult személyek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében biztosított, ingyenes Internetes felhasználói jártasságot elősegítő programcsomag. A támogatás célja, hogy a támogatott személyek az új információs eszközrendszert megfelelő módon megtanulják kezelni és használni.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásokról szóló 40/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet

 

A támogatás annak adható, aki:

 • fogyatékossági támogatásban
 • magasabb összegű családi pótlékban
 • aktív korúak ellátásában
 • időskorúak járadékában
 • ápolási díjban
 • nyugdíjszerű ellátásban: rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka és a rehabilitációs járadék
 • öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesül.

A támogatás formái:

 • 20 óra időtartamú, felhasználó szintű alapfokú informatikai és internet-használat oktatás,
 • további, összesen 20 óra gyakorlati számítógép és Internet használat biztosítása,
 • 10 óra továbbképzés.

A jogosult a támogatott szolgáltatásokat csak egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatott szolgáltatásokat a jogosult a kérelmének helyt adó határozat meghozatalától számított egy éven belül veheti igénybe.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges a támogatás iránti jogcím igazolására szolgáló dokumentum másolatát.

A jogosult személy a támogatási szolgáltatást az önkormányzattal szerződésben álló Szolgáltatónál veheti igénybe.

* * *

6.4  Tanulmányi ösztöndíjak

Az eljárás jogi alapjai:

 • a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet

Ösztöndíjformák:

Középfokú oktatásban tanulók számára:

 • Közoktatási ösztöndíj,
 • Arany János Tehetséggondozó Program;

Felsőoktatásban tanulók számára:

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj,
 • Külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz nyújtott ösztöndíj.

* * *

6.4.1 Közoktatási ösztöndíj

 

Közoktatási ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, tanuló adhat be, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, amennyiben az előző tanév folyamán

 • tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt;
 • országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el,

és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57 000.- Ft).

A ösztöndíj adott évi fordulójának pályázatát, tárgyév május 31. napjáig a Szociális és Egészségügyi Bizottság hirdeti meg, melyet a helyben szokásos módon közzétesz.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori minimálbér összegének 10%-ával, megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 5 hónapra történik.

A pályázati űrlap csak az alábbi kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap,
 • tanulmányi jogviszony igazolása,
 • tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata,
 • kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata,
 • az osztályfőnök támogató javaslatát.

A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

* * *

6.4.2 Arany János Tehetséggondozó Program

A Program a tehetséges tanulók középiskolai tanulmányaihoz nyújtott támogatás.

A Programra az oktatási és kulturális ügyekért felelős minisztérium hivatalos lapjában közzétett pályázati adatlapon az a szociális szempontból rászorult tanuló pályázhat, akinek

 • részvételét a Képviselő-testület döntésével támogatta, és
 • a programban való részvételre a kiíró által jogosultságot szerzett, erről írásbeli értesítéssel rendelkezik.

A Program adott évi pályázatához, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozata alapján, az oktatási és kulturális ügyekért felelős miniszter által meghirdetett országos pályázati felhívásban meghatározott határidőig nyújtható be jelölés.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • a nevelőtestület támogató nyilatkozata,
 • a szülő támogató nyilatkozata,
 • személyi adatlap,
 • az osztályfőnök tanulóról írt jellemzése, mely tartalmazza a tanuló hátrányos helyzetének indokolását,
 • a tanuló kézzel írott önéletrajza,
 • a tanuló választása, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét.

Az ösztöndíj megállapítása a képzés időtartamára, legfeljebb 5 évre szól, egy főre jutó havonkénti összege 5000.- forint, megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

* * *

 

6.4.3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

 

Az ösztöndíj odaítélése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozva történik.

Bursa ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatásban részt vevő, a külön jogszabály által meghatározott tanulmányokat folytató, szociális szempontból rászorult hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57 000.- Ft).

A Bursa ösztöndíj adott évi fordulójának pályázatát, az oktatási és kulturális ügyekért felelős miniszter által meghirdetett pályázathoz való csatlakozást követően, az országos pályázati felhívásban meghatározott időszakra a Szociális és Egészségügyi Bizottság hirdeti meg, melyet a helyben szokásos módon közzétesz.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • pályázati adatlap,
 • jövedelemigazolás,
 • hallgatói jogviszony igazolás,
 • az eltartott gyermekről szóló igazolás,
 • családi pótlék összegéről, valamint egyéb rendszeres pénzellátás folyósításáról (pl.: árvaellátás) igazolás,
 • kollégiumi felvétel igazolása, vagy albérleti szerződés.

Az önkormányzati ösztöndíjrész tárgyévre szóló havi egy főre jutó összegét a Bizottság határozza meg.

* * *

6.4.4  Külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz nyújtott ösztöndíj

A Külföldi ösztöndíj az államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz nyújtott egyszeri, egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás.

Az Ösztöndíjra pályázhat Budaörs Város Önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait.

Szociális szempontból rászorult hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57 000 Ft), és vagyona nem haladja meg az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értéket.

A Külföldi ösztöndíj adott évi fordulójának pályázatát, tárgyév január 31. napjáig a Szociális és Egészségügyi Bizottság hirdeti meg, melyet a helyben szokásos módon közzétesz.

Az pályázat a tárgyévben bármikor benyújtható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • pályázati adatlap,
 • jövedelemigazolás,
 • vagyonnyilatkozat,
 • hallgatói jogviszony igazolása,
 • folyószámla másolat,
 • a külföldi tanulmányokhoz elnyert ösztöndíj dokumentációjának másolata,
 • a külföldi tanulmányi pályázat pénzügyi terve, mely tartalmazza az elnyert összeget, a pályázó által fizetett saját részt, a hiányzó -, valamint az igényelt összeg megjelölését.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

A Külföldi ösztöndíj pályázónként elnyerhető maximális összege: 200 000.- forint.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a beadott pályázatot a következő havi rendes ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj összegével a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatában meghatározott határidőig elszámolni.

* * *

6.5  Védőoltások támogatása

Az eljárás jogi alapjai:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

Az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként biztosítja a méhnyakrák megelőzésére, a 13 – 18. éves leányok részére a méhnyak-rák kialakulásáért felelős humán papilloma vírusfertőzés (HPV) okozta megbetegedés elleni védőoltást feltéve, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásakor fennáll.

 

A támogatás a törvényes képviselő által önkéntes alapon igényelhető. A kérelem a Polgármesteri Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

A védőoltások térítésmentes kiváltása kizárólag Budaörs Város közigazgatási területén működtetett gyógyszertárakban lehetséges.

* * *

 1. Járási Hivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások
 2. január 1-jétől a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó feladatok (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) valamint az alábbi ellátások jegyzői hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe kerültek.

7.1  Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

 1. a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
 2. b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 3. c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
 4. d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 5. e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 6. f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 7. g) akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.

 

7.2 Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt

 1. a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
 2. b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
 3. c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

 

 

7.3 Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

 

 1. A járási hivatal ápolási díjra való jogosultságot állapít meg, ha a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj összege: 29 500 Ft.

 

 1. A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki
 2. a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy
 3. b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A kiemelt ápolási díj összege: 53 100 Ft.

 

 1. A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg.

Az emelt összegű ápolási díj összege: 44 250 Ft.

 

7.4 Alanyi közgyógyellátás

 1. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra
 • az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
 • az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a központi szociális segélyben részesülő;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az, aki
  1. rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
  2. az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
  3. rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,
  4. az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
  5. öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a a) vagy b) pont hatálya alá tartozott;
  6. az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

 1. Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42 750 Ft).

 

7.5 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34 200 Ft),
 2. b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42 750 Ft)

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.

 

* * *

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda honlapján www.emmiugyfelszolgalat.hu vagy www.csaladitudakozo.kormany.hu további tájékoztatást kaphatnak a Magyar Államkincstár illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított támogatásokkal kapcsolatosan.

II. Szociális- gyermekjóléti és egészségügyi intézmények

1. Családok, gyermekek segítése

1.1 Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ

Vezető: Károly Katalin

Cím:  2040 Budaörs, Petőfi S. u. 1.

Telefon: 06 23 423 100

Fax: 06 23 428 677

E-mail: intezmenyvezeto@eselytarsulas.hu

 

1.1.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat

 • Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Telefon: 06 23 422 353, 06 23 422 354

Fax.: 06 23 422 353

E-mail: csaladsegito@eselytarsulas.hu

 

 • Cím: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 1.

Telefon: 06 23 423 100, 06 23 428 677

Fax.: 06 23 428 677

E-mail: gyermekjolet@eselytarsulas.hu

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

1.1.2 Támogató Szolgálat

Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Telefon: 06 23 428 981

Fax.: 06 23 428 982

E-mail: tamogatoszolgalat@eselytarsulas.hu

Az igénybevételi kérelem az intézményvezetőnél nyújtható be.

A szolgálat célja a fogyatékkal élő személye önrendelkezésén alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgálat azoknak a veleszületett, vagy szerzett fogyatékosságban szenvedő embereknek és hozzátartozóinak kíván segítséget nyújtani, akik a városban élnek és a szolgáltatást igénybe kívánják venni.

 

1.2 Egyesített Bölcsődei Intézmények

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, gondozását biztosítja.

Egyesített intézményvezető: Németh Lászlóné

Székhelye:  2040 Budaörs, Dózsa György út 17/A.

Posta címe: 2040 Budaörs, Dózsa György út 17/A.

Tel. és fax: +36 23 415 402

E-mail: budaors@pitypangbolcsi.t-online.hu

 

Pitypang Bölcsőde

Vezető: Pásti Katalin

Székhelye:  2040 Budaörs, Dózsa György út 17/A.

Posta címe: 2040 Budaörs, Dózsa György út 17/A.

Tel. és fax: +36 23 415 402

E-mail: budaors@pitypangbolcsi.t-online.hu

Százszorszép Bölcsőde

Vezető: Gáspár Lászlóné

Székhelye:  2040 Budaörs, Lévai u. 35.

Posta címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 35.

Tel: +36 23 420 959

fax: +36 23 415 402

E-mail: budaors@bolcsi.t-online.hu

Az ellátás igénylése az intézmény vezetőjénél történik

Az intézményben működik korai fejlesztéssel foglalkozó bölcsődei csoport. A speciális csoportban 6 év alatti, nagyobb mértékben sérült, felvételkor ép bölcsődei csoportba nem illeszthető, – jelentős fejlődési lemaradást mutató – gyermekeket gondoznak, fejlesztenek. Az elhelyezéshez szükséges a Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata.

2. Ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások

2.1 Idősek ellátása

2.1.1  Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Fenntartó címe:1125 Budapest Szarvas Gábor út 58-60

Cím: 2040 Budaörs, Clementis L. u. 20.

Telefon és fax: 06 23 415 208

E-mail: budaors@maltai.hu

Az intézmény az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés alapján szociális étkezést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátások közül az idősek klubját, és a fogyatékos személyek napközbeni ellátását biztosítja.

Az igénybevételi kérelem az intézményvezetőnél nyújtható be.

Házi gondozás

Az otthonukban élő önmaguk ellátásában segítséget igénylő, többnyire egyedül álló személyeket ellátó szolgálat. Az igénylő önálló életvitele fenntartása érdekében, szükségleteinek megfelelően, lakásán gondozói szolgáltatást nyújt, hogy az ellátott fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Az étkeztetés napi egyszeri meleg ételt nyújt azok számára, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem képesek biztosítani. Az ebéd elfogyasztható helyben, illetve házhozszállítás is lehetséges.

Az Idősek Klubja a gondozás az idős emberek szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelően történik. Időszaki háziorvosi ellátás, valamint jogi tanácsadás is igénybe vehető, továbbá kulturális jellegű szolgáltatásokat biztosít, és rendszeresen szervezett programokon, kirándulásokon való részvételre nyílik lehetőség.

A házi gondozásért és az étkeztetésért a jövedelmi helyzet alapján térítési díjat kell fizetni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely segélyhívás esetén biztosítja az ügyeletes gondozó megjelenését, a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

Fogyatékosok Napközi Otthonában olyan enyhe-, közép,- illetve súlyos értelmi és mozgás fogyatékost látnak el, akinek van családi háttere, és gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas, rendszeres munkavégzésre nem képes.

Cím:  2040 Budaörs, Farkasréti út 55.

Telefon és fax: 06 23 441 327

E-mail: budaors@maltai.hu

A felvétel: a törvényes képviselő által benyújtott kérelemre történik. A kérelemhez csatolni kell az állandó lakhely szerint illetékes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményét. Tanköteles gyermek esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleménye.

A családban élő középsúlyos értelmi fogyatékosok, mozgássérültek és halmozottan sérült értelmi fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény.

 

2.1.2 Nyugdíjas Ház, Civil szervezetek

 

Budaörsi Nyugdíjasok Háza

Ideiglenes cím:           2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. (Régi kis posta épülete)

2040 Budaörs, Farkasréti u. 53.

Az épületben működő nyugdíjas klubok, egyesületek:

 • Bobák Bálint Nyugdíjas Országjáró Klub Közhasznú Egyesület,
 • Budaörs Városi Nyugdíjas Klub,
 • Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület,
 • Honvéd Nyugállománynak Budaörsi Klubja,
 • Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete

A Nyugdíjas Házban kulturális, szabadidős programokat szerveznek a város nyugdíjasai részére.

 

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

Elnök: Nyikes Fatime

Cím: 2040 Budaörs, Patkó u. 7. fszt.

Telefon: 06 23 789 885

Honlap: www.bulake.hu

 

* * *

2.1.3 Idősek elhelyezését biztosító szolgáltatások

 

IDŐSEK OTTHONA

Fenntartó: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Fenntartó címe: 1086 Budapest, Dankó u. 11.

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Zombori u. 68-70.

Telefon: 06 23 430 142

Az intézményt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó u. 11.) az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján működteti.

Az Idősek Otthonába felvételét kérheti a nyugdíjkorhatárt betöltött,

 • a város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező,
 • korábban a városban lakcímmel rendelkező, jelenleg más településen szociális otthonban lakó,
 • akinek közvetlen hozzátartozója a város lakosa,
 • más településen lakó,

saját otthonában, környezetében önmagáról gondoskodni nem tudó, ápolásra, gondozásra szoruló személy.

A 48 férőhelyes intézmény teljes körű ellátással, többségében két személyes szobákban, 42 férőhelyen idősek tartós elhelyezését, 6 férőhelyen idősek átmeneti elhelyezését biztosítja.

2.2 Gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatások

„Fészek” Gyermekvédő Egyesület

Cím: 2030 Érd, Karolina u. 3.

Telefon: 06 23 375 843

A gyermekjóléti alapellátások keretébe tartozik a gyermekek átmeneti otthoni elhelyezése. Átmeneti otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

* * *

2.3 Családok elhelyezését biztosító szolgáltatások

„Sorsunk és Jövőnk” Szeretetszolgálat

Cím: 2049 Diósd, Szabadság u. 11.

Ellátás helyei:

 1. Dona Bea Családok Átmeneti Otthona 2049 Diósd, Szabadság u. 11.

Telefon: 06 23 545 668

 1. Don Bosco Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Törökbálinti út 24.

Telefon: 06 23 510 701

E-mail: info@sorsunk-jovonk.hu

 

Az ellátás igénylése a Szociális és Gyermekjóléti Központnál történik.

Az ellátás célja, önhibáján kívül, hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok hajléktalanná válásának megelőzése, időlegesen otthon biztosítása. Az ellátási szerződés keretében 3 család elhelyezésére van lehetőség.

Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az elhelyezés 6 hónappal, szükség estén a tanítási év végéig meghosszabbítható.

* * *

2.4 Hajléktalan Ellátás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Országos Központ címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Telefon: 1/39-14-700, 1/39-14-704

Fax: 1/39-14-728

E-mail: mmszok@maltai.hu

Közép-magyarországi Regio

Cím: 1033 Budapest, Miklós u. 32.

Telefon: 1/388-89-20

Fax: 1/368-42-83

E-mail: budapest@maltai.hu

Fontosabb telefonszámok: 06 1 388 87 60 (8-16 óráig)

06 30 620 45 77 (16 óra után)

06 30 391 38 43

Ellátás helye: Budaörs és Budapest

Igénybe vehető ellátások: 

 • utcai szociális munka,
 • nappali melegedő,
 • éjjeli menedékhely,
 • mozgó orvosi rendelő,
 • teajárat.

Az ellátás igénylése Családsegítő Szolgálatnál történik.

 

* * *


 

3. Egészségügyi Intézmények

3.1  Járóbeteg ellátás, Orvosi ügyelet

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.

Telefon: 23 445-480, 23 445-481

Email cím: europmed@t-online.hu

 

Ügyeleti telefon: 06 23 440 020

Éjszaka és munkaszüneti napokon

 

További információ:

www.europmed.hu

* * *

                                                             3.2  Háziorvosok

Gyermek háziorvosok:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Dr. Balogh Katalin
Kossuth u. 9. (23) 445-473 15.30-18.30 11.30-14.30 11.30-14.30 7.30-10.30 7.30-10.30.
tanácsadás 10.30-12.30
Dr. Baron Katalin
Kossuth u. 9. (23) 445-473 7.30-10.30 7.30-10.30 15.30-18.30 12.30-14.30 15.30-18.30
tanácsadás 10.30-12.30
Kismartoni u. 45. (23) 430-062 16.00-17.00
tanácsadás 10.30-11.30
Dr. Márkus György
Kossuth u. 9. (23) 445-473 11.30-14.30 15.30-18.30 7.30-10.30 15.30-18.30 11.30-14.30
tanácsadás 9.30-11.30
Dr. Kelényi Enikő
Lévai u. 31. (23) 420-622 7.30-10.30

 

15.30-18.30 11.30-14.30

 

15.30-18.30 7.30-10.30

 

tanácsadás: (23) 420-961 11.00-12.00 13.30-15.30
Dr. Benkő Adrienn
Lévai u. 31. (23)420-622 15.30-18.30 11.30-14.30 15.30-18.30 7.30-10.30 11.30-14.30
tanácsadás: (23) 420-961 13.30-15.30 10.30-12.30
Dr. Csányi Róbert
Lévai u. 31., (23) 420-622 11.30-14.30 7.30-10.30 7.30-10.30 11.30-14.30 15.30-18.30
tanácsadás: (23) 420-961 14.30-15.30 10.30-11.30
Kismartoni u. 45., (23) 430-062 17.00-18.00 17.00-18.00
tanácsadás: (23) 420-961 11.00-12.00

Felnőtt háziorvosok:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Dr. Janoczkó Márton
Budapesti út 105., (23) 440-875 8.00-12.00 15.30-18.30 08.00-12.00 15.30-18.30 8.00-11.00
Kismartoni u. 45. (23) 431-617 7.30-8.30
Dr. Nagy Vilmos
Kossuth u. 9. (23) 445-487 8.00-12.00 16.00-19.00 8.00-12.00 16.00-19.00 9.00-12.00
Dr. Réfi Péter
Kossuth u. 9. (23) 445-488 16.00-19.00 10.00-14.00 16.00-19.00 8.00-12.00 08.00-11.00
Dr. Rück Katalin
Kossuth u. 9. (23) 445-478 13.00-15.00 9.00-13.00 16.00-19.00 9.00-13.00 13.00-15.00
Dr. Schön Gábor
Szivárvány u. 5. (23) 420-211 16.00-19.00 8.00-12.00 8.00-12.00 15.00-19.00 8.00-11.00
Dr. Ritter Gergely
Szivárvány u. 5. (23) 610-798 8.00-12.00 14.00-17.00 17.00-19.00 7.00-10.00 14.00-16.00
Kismartoni u. 45. (23) 431-617 11.00-13.00 14.30-16.30
Dr. Ravasz Judit
Szivárvány u. 5. (23) 421-027 8.00-12.00 15.00-19.00 8.00-12.00 9.00-13.00 13.00-17.00
Dr. Tóth Magdolna
Szivárvány u. 5. (23) 420-521 15.00-19.00 7.00-11.00 15.00-19.00 15.00-19.00 7.00-11.00
Dr. Legeza Mária
Lévai u. 33. (23) 440-800 8.30-12.30 14.30-18.00 8.30-12.30 14.30-18.00 8.30-12.30
ifj. Dr. Cseke Gábor
Szabadság út 14. (23) 441-030 12.00-15.00 14.00-18.00 12.00-15.00 10.00-14.00 10.00-12.30
Dr. Nagy Marianna
Kossuth L. u. 9. (23) 445 497 13.00-16.30 14.30-18.00 8.00-12.00 12.30-16.00 12.00-15.30
Dr. Tímár Valéria
Kismartoni u. 45. (23) 431–617 13.00-17.00 08.30-10.30 17.00-19.00 08.00-12.00 12.00-15.00

Felnőtt fogorvosok:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Dr. Szarvas Éva
Kossuth L. u. 9. (23) 445-479 8.30-14.00 13.00-19.00 8.30-14.00 13.00-19.00 változó
Dr. Kővári Marietta
Kossuth L. u. 9. (23) 445-479 14.00-20.00 8.00-13.00 14.00-20.00 8.00-13.00 nincs rendelés
Dr. Tibold Zsuzsanna
Kossuth L. u. 9. (23) 445-477 9.00-13.00 14.00-18.00 14.00-18.00
Dr. Radányi Éva
Szabadság út 14. (23) 428-515 14.00-19.00 8.00-13.30 8.00-13.30 14.00-19.00 8.00-12.00
Dr. D. Tóth Beatrix
Károly Kir. u. 15. (23) 415-437 14.00-20.00 8.00-12.00 14.00-20.00 8.00-12.00 8.00-12.00
Dr. Tóth Péter
Kossuth L. u. 33. (23) 441-558 13.00-20.00 10.30-13.30 14.00-20.00 10.30-13.30 7.30-10.30

Ifjúsági fogorvosok:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Dr. Málics Nóra
Kossuth L. u. 9. (23) 445-474 8.00-13.00 13.00-19.00 8.00-13.00 13.00-19.00 változó
Dr. Halász Margit
Kossuth L. u. 9. (23) 445-474 13.00-19.00 8.00-13.00 13.00-19.00 8.00-13.00 változó

 

                                                                 3.3 Védőnők                                                                

 

Védőnői Szolgálat

Cím: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.

Telefon: 23/445-471

Honlap: www.budaorsivedonok.hu

* * *

                                                         3.4  Gyógyszertárak

Szivárvány Gyógyszertár

Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Telefon: 06 23 420 577

Riedl Patika

Cím: 2040 Budaörs, Budapesti u. 105.

Telefon: 06 23 440 255

Kőszikla Gyógyszertár

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság u. 48.

Telefon: 06 23 500 870, 06 23 500 871

Szent István Patika

Cím: 2040 Budaörs, Templom tér 17.

Telefon: 06 23 415 211

Medicina Patika (TESCO)

Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 13.

Telefon: 06 23 444 028

Sziklakert Gyógyszertár

Cím: 2040 Budaörs, Kossuth u. 13.

Telefon: 06 23 444 117

Szent Jobb Gyógyszertár (AUCHAN)

Cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Telefon: 06 23 428 100

* * *

3. 5  Népegészségügyi Szakigazgatási szerv

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Cím: 2030 Érd, Felső u. 39.
Levelezési cím: 2030 Érd, Pf.: 110
E-mail cím: szhbatta@kmr.antsz.hu
Telefon/fax: 06 23/354-765

* * *

 1. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők

Betegjogi képviselő:

Erhardtné dr. Gachályi Anikó

Email: erhardtne.aniko@obdk.hu

Telefon: 06-20/4899-525

 

Ellátottjogi képviselő:

Engediné Mandel Gizella

Email: mandel.gizella@obdk.hu

Telefon: 06-20/4899-595

 

Gyermekjogi képviselő:

Varga M. Bea

Email: vargab@obdk.hu

Telefon: 06-20/4899-627

* * *

5. Karitatív és segítő szervezetek

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Érd – Budaörs – Százhalombatta Területi Szervezet

Cím: 2040 Budaörs, Deák F. u. 12.

Telefon: 06 23 367 825,

Fax: 06 23 367 825

A szervezet ingyenes ruhaosztást szervez, adományokat gyűjt és oszt szét a rászorulóknak.

* * *

Nagycsaládosok Budaörsi Csoportja

Cím: 2040 Ötvös u. 2.

Telefon: 06 23 441 541

06 20/917 1005

* * *

6. Közérdekű Intézmények

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

E-mail cím: pest@pmkh.hu

Telefon: 06-1-485-6900

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

E-mail cím: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu

Telefon: 06 23 535 719

 

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Budaörsi Kirendeltség

 

 • Kormányablak Osztály

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

E-mail cím: okmanyiroda@budakeszi.pmkh.gov.hu

Telefon: 06 23 889 191

 

 • Hatósági és Gyámügyi Osztály

Cím: 2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.

Telefon: 06 23 415 411

 

 • Foglalkoztatási Osztály

Cím: 2049 Budaörs, Nefelejcs u. 1.

E-mail cím: pestmmkbudaors@lab.hu

Telefon: 23 441 919, 23 441 920

* * *

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Budapest (Főváros és Pest Megye területén)

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Cím: 1081 Budapest Fiumei út 19/a.
Levelezési cím: 1430 Budapest Pf.: 38
E-mail cím: onyf_budapest@onyf.hu

Telefon: 06-1-323-6000
Fax: 06-1-323-6116

* * *

Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály

Székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.

Postai címe: 1387 Budapest, Pf. 27.

Telefonszám: 06-1-288-5100

Fax szám: 06-1-288-5235

Központi e-mailcím:  kmrep@oep.hu

Nyitva tartás: 

hétfő – kedd: 8.00 – 15.00 óráig

szerda: 8.00 – 17.30 óráig

csütörtök: 8.00 – 15.00 óráig

péntek: 8.00 – 13.00 óráig

Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály ügyfélszolgálata, Budapest XI. kerület

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. (Kormányablak)

Telefon: 06-1/288-5100

Fax: 06/1/371-0140

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7.00 – 17.00 óráig

Kedd és Csütörtök: 8.00 – 18.00 óráig

Szerda: 8.00 – 20.00 óráig

Péntek: 8.00 – 15.00 óráig

 • Jogviszony-rendezés,
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya, valamint EU-s nyomtatványok igénylése
 • Kifizetőhelyi elszámolás és statisztikai jelentés átvétele
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétele
 • Közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
 • Nyomtatványforgalmazás
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya, valamint EU-s nyomtatványok igénylése.

* * *

Budapest Főváros Kormányhivatala

Családtámogatási Ügyfélszolgálata

 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

Telefon: 06-1/452-29-10, 06-30/344-00-45, 06-70/460-90-05, 06-20/881-95-35

E-mail: cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-kedd: 8.00-15.30

Szerda: 8.00-17.30

Csütörtök-péntek: 8.00-.12.00

 

Itt intézhető ügyek többek között:

 • anyasági támogatás
 • családi pótlék
 • gyermekgondozási segély
 • gyermeknevelési támogatás
 • fogyatékossági támogatás
 • lakástámogatás

 

Magyar Államkincstár Állampénztári Ügyfélszolgálat

Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

Telefon: 06 1 452-2900, 06 1 552-8665, 06 1 452-8666

Email: info.kmrig@allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-14.00

Itt intézhető ügy többek között:

 

– Start-számla ügyintézése

 

* * *