Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 23-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 23-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. március 23-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, dr. Kisfalvi Péter, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Császárné Kollár Tímea, Löfler Dávid, Gáspár Béla és Dr. Ritter Gergely képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Egri Péter Polgármesteri Kabinet, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Tamás Ervin és Halag Mónika BTG Nonprofit Kft., Laczik Zoltán PEB nem képviselő bizottsági tag, intézményvezetők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes

Számítástechnika: Misik Tibor Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat!

Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívásának az oka az, hogy a BKISZ projekttel kapcsolatban határidős a nyilatkozattétel és a másik két ügy is olyan sürgős intézkedést igényel, ami miatt az ülést össze kellett hívni.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes, Löfler Dávid képviselő úr jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni, többen pedig még úton vannak. A Képviselő-testület ülését 1612 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását, mindenféle módosítás, kiegészítés és egyebek nélkül.

Miután kérdés, észrevétel a napirendekhez nem hangzott el, felteszi szavazásra a meghívó szerinti tartalommal a napirendet, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

44/2016.(III.23.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) Döntés Támogatási Kérelem benyújtásáról és Önerő megtérítésére vonatkozó Nyilatkozat megtételéről a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése című projekthez kapcsolódóan (KEHOP- 2.2.4)

2.) Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. részére

3.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretettel köszönt minden jelenlévőt és a televízió nézőit is. Először is, szeretné megragadni az alkalmat, hogy elmondja, sajnálja, ha az előző ülésen bárki érzékenységét megsértette volna!

A másik: az elmúlt időszakban többször is megkereste több lakó is őt a körzetéből, a Domb utca alján lévő szakasz kapcsán, ami balesetveszélyes, mert jó ideje nincsen ott járda. Legutóbbis egy helyszíni bejárás kapcsán, szintén megint megtörtént, hogy ott egy anyuka a gyermekével nem tudott hova állni az érkező föl, illetve lefelé haladó autók elől. Ezért a műszaki ügyosztályvezető úrhoz intézné a kérést, hogy most, a nyári munkálatok kapcsán, amiket majd beruházásként folytatni fog a város, teremtsék meg a lehetőségét annak, mely szerint megvizsgálják, hogyan lehet elérni, hogy ezen a 30 – 40 méteren ne kelljen állandóan az életét kockáztatva közlekedniük a lakóknak.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: ismerik a problémát. Sajnos a Domb utca említett szakasza leszűkült, tulajdonjogilag is, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy hogyan tudják vagy az egyik vagy a társasházak, sorházak irányába, vagy a másik irányba szélesíteni. Mindenféleképpen foglalkoznak vele és jelezni fogja képviselő asszonynak, hogy mire jutottak!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

Testületi hatáskör:

 

1.) Döntés Támogatási Kérelem benyújtásáról és Önerő megtérítésére vonatkozó Nyilatkozat megtételéről a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése című projekthez kapcsolódóan (KEHOP- 2.2.4)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a Döntés Támogatási Kérelem benyújtásáról és Önerő megtérítésére vonatkozó Nyilatkozat megtételéről a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése című projekthez kapcsolódóan tárgyú napirendet. Az előterjesztést, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság is egyhangú szavazással elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs. Felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

45/2016.(III.23.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés Támogatási Kérelem benyújtásáról és Önerő megtérítésére vonatkozó Nyilatkozat megtételéről a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése című projekthez kapcsolódóan (KEHOP- 2.2.4)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKISZ V. és VIII. (továbbiakban: Budaörsi BKISZ) projektelemekkel kapcsolatos nyilatkozattétel céljából az alábbiak szerint dönt:

 • Budaörs Város Önkormányzat benyújtja Támogatási Kérelmét a „KEHOP-2.2.4 – Szennyvíz elvezetés és- tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek” című felhívásra az alábbiak szerint:

 

– A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése

– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:

Budaörs        2040               Kolozsvári u.

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               Beregszászi u.

Budaörs        2040               Kolozsvári u.

Budaörs        2040               Varjú u.

Törökbálint    2045               Csobánc u.

Törökbálint    2045               Pistályi út

Budaörs        2040               közterület

Törökbálint    2045               szennyvíztisztító

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               Nádas u.

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               közterület

Budaörs        2040               Nádas u.

Budaörs        2040               Halom utca

Budaörs        2040               Széles utca

Budaörs        2040               Thököly utca

Budaörs        2040               Szabadság út –  Domb utca

Budaörs        2040               Baross köz

Budaörs        2040               Fodros utca

Budaörs        2040               Gesztenye utca

Budaörs        2040               Kisfaludy utca

– A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;

Budaörs: 4002/33, 4002/59, 4007/2, 4007/3, 4007/5, 3702, 4006, 7067, 091/10, 4002/23, 4002/30, 4026/13, 4026/18, 4026/2, 4026/9,  2300, 2334, 2340, 959, 837, 1044, 2377, 2434, 1036/31, 1036/67, 4173/2, 1192, 4149/37, 4148, 4697, 2274, 2275/19, 2275/1, 1533/1, 1533/2, 1060/8, 1065/1, 1329/3, 1329/2, 1729/1, 1746, 1488/4, 1817, 109/1

Törökbálint: 7101, 7247, 091/23,

– A felhívás száma: KEHOP-2.2.4

– A BKISZ projekt budaörsi projektelemekre vonatkozó összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően: 1.532.431.813.- Ft

– A BKISZ projektnek a budaörsi projektelemekre a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 1.532.431.813.- Ft

– A projekt budaörsi projektelemek költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;

Az önkormányzati önerő összege 257.746.128.- Ft, mely az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) értelmében kerülhet megtérítésre.

– A támogatási kérelem benyújtásakor a budaörsi projektelemekre igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 1.274.685.685.- Ft

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Kérelem és mellékleteként Önerő megtérítési Nyilatkozat aláírására és benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                          azonnal

Felelős:                            Polgármester

Végrehajtást végzi:        Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

 

2.) Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. részére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy ez a napirend a szemétszállításhoz kapcsolódik, a BTG támogatása a helyi lerakói díj megnevezésű sor terhére biztosítandó tagi kölcsönt jelenti, ami 52 500 000 Ft-ot jelent. Az előterjesztett három határozati javaslatpontot szintén megtárgyalta a Településfejlesztési s Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és egyhangú szavazással elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs. Felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

 

 

46/2016.(III.23.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. részére

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (rövidített cégnév BTG Nonprofit Kft. cg.: 13-09-064364, székhely 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21., adószám: 10639205-2-13, statisztikai számjele: 10639205-4030-113-13, bankszámlaszáma OTP Bank Nyrt. 11742173-20147349, képviseli: Tamás Ervin ügyvezető) részére, 52.500,- eFt összegben kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. A tagi kölcsön folyósítása három egyenlő részben történik, 2016. év II.-IV. negyedév első hónapjának 15. napjáig. A tagi kölcsönt a döntést követő 3 éven belül egy összegben kell visszafizetni.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban nyújtott tagi kölcsönt – 52.500,- eFt-ot – Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/b. sz. melléklet 2. BTG Kft. támogatása lerakói díj megnevezésű sora terhére biztosítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet jelen pontnak megfelelő módosítását terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön nyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda, BTG Kft.

3.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezt az előterjesztést is megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és egyhangú szavazással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a Képviselő-testületnek azt, hogy a BTG Kft.-ét felszólítja, pontosabban arra kötelezi a tulajdonos, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységet a továbbiakban is teljes körűen lássa el. A határozati javaslat azt ki is bontja, hogy a teljes körűség mit jelent.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 11 fő.

 

Sokolowski Márk képviselő: Sok szeretettel köszönt mindenkit!

Elsősorban jegyző úrtól szeretné kérdezni: olvasta az előterjesztést és úgy látta, hogy egy április 01-én hatályba lépő törvénymódosításokra reagálva született. Általános kérdése, hogy ennek az előterjesztésnek, ilyen szöveggel mennyi értelme van, ha már eleve egy törvény rendelkezik arról, hogy a közszolgáltatási szerződést hogy kell módosítani, illetve ki veszi át? Ez lenne az első kérdése és utána még valószínűleg lesz több is.

 

 1. Bocsi István jegyző: jelen pillanatban a hatályos jogszabály még nem rendelkezik erről. Április 01-én lesz hatályos. Nyilván az önkormányzat a jogszabályokkal ellentétesen nem mehet. Jelen pillanatban ennek a határozatnak így, ilyen szempontból nincsen összeütközése a jelenleg hatályos és élő jogszabályokkal.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért, hogy világos legyen mindenki számára, ha már Sokolowski Márk képviselő úr megkérdezte, hogy miről van szó. Tényleg egészen meglepő az és ő is azt gondolná Sokolowski Márk képviselő úr nevében is, hogy már olvasható, látható, tudható, ha valami április 01-jétől életbe lép, hogy az mit jelent tartalmilag. Egy normális országban ez így is van! Nem is beszélve a jogállamokról, meg ahol a demokráciának megvannak a megfelelő intézményei. Ma Magyarországon ott tartanak, hogy valaki pénteken gondol egy nagyot, hétfőn beterjeszti a törvényt és szerdán már a közpénz el is veszíti a közpénz jellegét és ezt még el is magyarázza nekik a kormánypárti frakcióvezető.

Most itt miről van szó? A KLIK bebizonyította, hogy egy bizonyos klikk, hogyan gondolta átalakítani az oktatás helyzetét a Klebelsberg intézményfenntartó intézménnyel, és hogy, hogyan sikerült ezzel kapcsolatban tökéletesen tönkreverni az oktatást az elmúlt években.

Ennél rosszabb a helyzet a szemétszállítással kapcsolatban.

A szemétszállításnál azt találták ki egyesek – de még egyszer mondja, hogy ez leírt formában és részletes szabályok szerint még nem ismerhető –, hogy megpróbálják meghágni – elnézést kér, hogy így fogalmaz, de erről van szó – az önkormányzati törvényt, mert hogy az önkormányzati törvény, ami kétharmados törvény, az önkormányzat kötelezettségévé teszi a hulladékártalmatlanítás teljes feladatát, ami azt jelenti, hogy neki kell ellátnia az összes ezzel kapcsolatos dolgot és neki kell megszerveznie. Ezt persze megteheti társulási formában, például Gödöllőnél – ha jól tudja 106 települést érint a szolgáltató ellátási körzete –, vagy saját cégen keresztül, mint pl.: Budaörsön, a BTG Kft. Azt a fantasztikus ötletet találták ki – és néha elgondolkodik azon, hogy kik és milyen háttérrel, akár gazdasági, akár jogi háttérrel hoznak létre ilyen szabályozásokat –, hogy a szolgáltató végezze el a feladatot, aztán majd ne ő számlázzon, hanem egy állam által létrehozott intézmény, egy Zrt számlázzon, majd visszaosztja (amely már létrejött egyébként, majd lesz megint egy vízfej, amit el kell tartani és ettől lesz biztos olcsóbb). Egyenlőre úgy tudják, hogy a visszaosztás negyedévenként lesz – ez a terv – a szolgáltatóknak, ami nagyszerű, mert negyedévig a költségeket állnia kell valakinek, de ki fogja állni a költségeket? Nyilván ez annak a kötelezettsége, aki a feladat címzettje, de az már nem szedheti be érte a díjakat, az elképzelés szerint. Na, most itt ilyen nincsen! Ez pontosan olyan, mintha Sokolowski Márk képviselő úr bemenne valamelyik áruházba, a pénztárnál kiállítanák a blokkot, amire rá van írva, hogy mennyiért vásárolt és azt mondanák, hogy fizesse be az Államkincstárba, aztán majd az áruház megkapja a számla ellenértékének feltételezett, arányosított részét, amit az állam elismerhetőnek tart ebből utólag, negyedévenként. Önmagában a rezsicsökkentés – tudja, hogy bonyolult dolog, de azért mégis érdemes a mélyére nézni – és már maga a rezsicsökkentés is ezen szolgáltatókat, illetve az olyan szolgáltatókat, akik önköltségi szinten tervezték a kiadásokat, már olyan helyzetbe hozta, hogy veszteségbe vitte őket. Ez látható, pl.: a gödöllői térségben. Erről számos információ van, valamint írott és különböző nyilatkozatokat láthattak, mert ugye a kiadások azok keletkeztek, a kiadásokhoz mérték a tényleges díjtételeket, miután a díjakat úgy határozták meg, hogy közben a lerakóhelyi díj belépett és számos más olyan költségelem, amivel nem számoltak ezek a cégek, amikor a díjakat meghatározták, ezért veszteségbe mentek. Most innentől kezdve, már a díjakat sem ők szedhetnék be, hanem valamilyen állami szervezet. Szóval, ő már ott tart, hogy javasolná a jegyrendszer bevezetését, mert szerinte sokkal egyszerűbb lenne, mindenhol jegyeket osztogatnának és a végén a jegyek értékét valahogy, valamilyen furcsa, nem is tudja, nemzeti jegykezelő részvénytársaságon keresztül próbálnák egyeztetni. Szóval, erről szól ez a dolog.

Ha úgy tetszik, jelenleg teljesen szabályos jogilag, de ha úgy tetszik, van benne valóban egyfajta fölháborodottság és engedetlenség, mert ne történhessen az meg, hogy egy önkormányzati céget, a BTG-t is csődbe vigyenek azzal, hogy egyébként az önkormányzati törvénnyel ellentétes módon átírva, valamiféle kormányrendelettel vagy nem tudja, milyen szabályozással, megpróbálják ezt átverni! Nem egyedül lesz e tekintetben egyébként szerinte Budaörs, aki ezzel kapcsolatban nagyon határozottan fog állást foglalni, és az ő szándékuk is ez.

 

Sokolowski Márk képviselő: érti az indokokat, meg azt is, hogy ez így jelen pillanatban törvényesnek mondható és ő minden inszinuációt félretéve azért is gondolta, hogy megkérdezi, mi értelme van ennek, mert látja, hogy egy decemberi közlönyben, december 22-én megjelent törvénymódosításról van szó, hogy ez már pont 3 hónappal ezelőtt volt, hogy a sürgősség esetében nem kellett volna-e egy korábbi testületi ülésen előhozni ezt a témát? Avagy, ha törvény április 01-jén hatályba lép, akkor a BTG Kft.-t kötelezni bármire ilyen szempontból a Testület – ismétli, nem tudja, mennyire van értelme ennek? Lehet, hogy ő ért valamit félre, de mivel nyilván, ami az Országgyűlésben törvényt hoznak, az felülír minden egyéb döntést az önkormányzatban is, ilyen szempontból nem feltétlenül érzi az értelmét ennek.

Reméli, ha rosszul látja, akkor fel tudják világosítani!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ő információja az, hogy a hatályos hulladéktörvény pillanatnyilag nem tartalmazza azt a dolgot. Kéri Egri Pétert, hogy tájékoztassa a Testületet a mai helyzetről, mert ő utoljára tegnap délután beszélt erről, ezzel kapcsolatban velük.

 

Egri Péter: valóban, tavaly évvégén a hulladékgazdálkodási törvény módosításra került. Vannak olyan módosítások, amik ezt a témakört érintik és 2016. április 01-jével lépnek hatályba, de ugyanakkor a részletszabályokra egy kormányhatározat-tervezet van és az előzetes információk alapján, ezt a tervezetet a mai kormányülésre terjesztették be elfogadásra. Hogy ezt aztán elfogadják-e vagy sem, azt nem tudja, de tulajdonképpen annyi értelme van az ilyen jellegű határozatoknak, amit most a Képviselő-testület elé terjesztett polgármester úr, hogy felhívja a figyelmet arra, ugyan nagyjából körvonalazódott a dolog, ami április 01-jével hatályba lép, de a részletszabályai még nem és még lehetőség van elgondolkodni kormányzati szinten arról, hogy ezek a részletszabályok, ezek kellenek-e vagy sem, vagy az egész rendszert megkellene-e változtatni, vagy sem, ami majd a tervezet szerint április 01-jén lépne életbe. Az persze a Képviselő-testület kompetenciája, hogy eldöntse, van-e ennek értelme vagy sem, de azt gondolja, hogy még egy figyelmeztetést lehet adni ebben az ügyben és, ahogy polgármester úr elmondta valóban, szakmai körökből nagyon sok észrevétel érkezett ehhez az új rendszerhez és hát azért ennek még igazából foganatja nem volt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte két dolgot kell végiggondolniuk. Az egyik az az, mely szerint hagyják-e azt, hogy vágóhídra vigyék a BTG-nek ezen üzletágát, mert ennek a következménye az ez lesz! Vagy: egyetértenek azon önkormányzati szervezetekkel, önkormányzatokkal, akik ezzel kapcsolatban eddig az álláspontjukat megfogalmazták, de senki nem hallgatta meg őket. Igazán nem lehet elfogultságot kijelenteni Schmidt Jenőről, a TÖOSZ elnökéről, aki Tab város FIDESZ-es polgármestere, aki eddig mindig lojálisan és udvariasan fogalmazott – volt már vitájuk a rádióban a járási rendszer bevezetésével kapcsolatban és szerinte ma már ő sem vitatkozna nagyon azzal kapcsolatban, amit akkor, ott lefolytattak – de éppen a napokban jelent meg vele egy interjú, ahol nagyon keményen fogalmazott ezzel kapcsolatban. Azt mondta, gyakorlatilag a tanácsrendszernél is rosszabb kiüresítése történik az önkormányzatoknak és ezt egyszerűen nem lehet elfogadni. Gémesi Györgyék – a Magyar Önkormányzatok Szövetsége –, több oldalon keresztül írták azt le, hogy miért nem fogadható az a szisztéma el, amit a kormányzat tervez és egyébként a 160 településnyi szolgáltatójukkal kapcsolatban ők is hasonló döntést fognak hozni. Hozzáteszi, Sokolowski Márk képviselő úr azt mondta, hogy még törvényesnek mondható. Amit ők tesznek az törvényes! Szerinte a jogállamiság kritériumát az nem bírja ki, hogy a Parlament egy kétharmados törvényt, egy egyszerű többségi törvénnyel úgy módosítson, hogy egy olyan feladatot, amit az önkormányzathoz címeznek, olyan módon írjon át, hogy annak egy-egy részei, nevezetesen az ellenszolgáltatás mértéke az meg máshová kerüljön. Ez olyan nonszensz, amire szerinte a világon nem lehet példát találni, párját ritkítja! Lehet, hogy vannak olyan országok, de most nem szeretne Dél-Amerika felé vagy egyéb országok felé mutogatni, de talán még ott sem születik ilyen ötlet senkinek a fejében.

 

Sokolowski Márk képviselő: ő itt érti a szakmai elképzeléseknek az ütközését, azonban a határozati javaslathoz ragaszkodva mondta: annak megvannak a formái, hogy a Kormány felé egy önkormányzat jelezze azt, hogy ő nem tart egy törvénymódosítást szerencsésnek. Azonban ez a határozati javaslat nem erről szól! Tehát, ez a BTG és a város közötti viszonynak a megerősítése, ha úgy tetszik és ilyen szempontból – de lehet, hogy megint ő ért félre valamit – a határozati javaslatra vonatkozóan nem érti, hogy hogyan kapcsolódik ide? Így megerősítik azt, ami a BTG Kft.-nek a feladata a szerződés tekintetében. Azon kívül nem tudja, indult-e az önkormányzattól a Kormány felé bármilyen megkeresés a rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel? Kéri, világosítsák fel, ha rosszul látja!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem szeretne udvariatlanul fogalmazni, inkább azt mondja, szerinte igen, rosszul látja Sokolowski Márk képviselő úr. Itt ez a határozati javaslat semmi mást nem tartalmaz, minthogy a normalitást rögzíti. Azt mondja, hogy a tulajdonukban lévő cég, járjon el szabályosan, végezze el a feladatát, állítsa ki a számlát és szedje be a díjat. Ha egy ilyen határozati javaslatot Németországban, vagy Európa bármelyik boldogabbik részén egy önkormányzat hoz, akkor tényleg megkérdezik, hogy vajon normális-e. De, ha megnézik, miért hozza meg és elmesélik, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, miszerint hát vannak, akik úgy gondolják, másnak kéne a díját szedni annak, amit egyébként az adott cég elvégez, akkor elkezdenék vakarni a fejüket és megkérdeznék, az meg hogyan lehetséges, mert ilyen közgazdasági fogalmat nem nagyon ismernek. Meggyőződése az, hogy ez nagyon sokféle számviteli és egyéb kérdést is megkérdőjelez és ő sok minden mást is föltenne! Nem tudja azt elképzelni, hogy egyébként – most tényleg kimondja – egy banánköztársaság vagy a szocializmus legviccesebb időszakaiban, elképzelhető lett volna-e olyan, hogy nem az a cég, vagy állami vállalat – vagy ma már nemzetinek hívják ezeket – állítja ki a számlát, aki az adott tevékenységet végzi. Tehát, ha Sokolowski Márk képviselő úr kérdése arra irányul, hogy itt a határozati javaslatban nem az szerepel, hogy legyen szíves az önkormányzat megkeresni a kormányzatot és azt a naiv tevékenységet lefolytatni, hogy egyeztetést kér tőlük – mert ugye tudják, hogy ez körülbelül, hogy nézne ki –, akkor igaza van! Ebben az szerepel, hogy a BTG Kft. felé, mint a tulajdonukban lévő cég felé leírják azt, hogy ne bizonytalanodjon el, ne az övék legyen a felelősség, az önkormányzat Képviselő-testülete mondja ki azt, hogy elvárja a BTG KFT-től, hogy a feladatát az eddigieknek megfelelő szakmai színvonalon ellássa, továbbá ezért a tevékenységéért a számlát állítsa ki és szedje be a díjat.

A másik oldala a dolognak, amit Sokolowski Márk képviselő úr kérdezett, az az, hogy azért az önkormányzati érdekszövetségek – itt idézett egyiküknek az ezzel kapcsolatos nagyon határozott megfogalmazásából, a TÖOSZ-nak a kormánypárti polgármesterétől – és ők is, meg a többi önkormányzati szövetség is, próbál tárgyalni. Gondolja, körülbelül olyan sikerrel tudnak tárgyalni, mint például az oktatás ügyében a szakmai szervezetek, de természetesen innen, erről az oldalról a megkeresés és a lehetőség felkínálása az adott, de ezt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének polgármesteri tagozatát vezetve, pontosan tudja, hogy ez az érdekszövetség is megkereste a kormányzatot. Hát, választ annyit kapott, mint amennyit Sokolowski Márk képviselő úr és, ha azt mondja, lehet, hogy tévedésben van!? Nincs tévedésben! Párbeszéd nincs, de a párbeszédből a „pár”-ból nem az érdekszövetség és nem az önkormányzat hiányzik, hanem a Kormány nem nagyon kíváncsi arra, hogy azok, akik ezt a feladatot ellátják és a kötelezettjei, mit gondolnak erről a dologról. Hogy ki fog ezzel kapcsolatban majd jól járni, arról van elképzelése, de ezt most itt nem részletezné, mert ez egy másik téma és az már túlmegy az önkormányzat feladatain, de azért alapvetően politikai.               

 

Szerinte a kérdésekre igyekeztek választ adni és természetesen nyilván ennek még lesznek azután, pont a Sokolowski Márk képviselő úr által feltett kérdések okán is folyományai, de ezt a döntést szerinte a Képviselő-testületnek meg kell hoznia!

 

Több hozzászóló nem volt.

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

 

47/2016.(III.23.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a BTG nonprofit Kft-vel Közszolgáltatási Szerződésben álló, és mint a BTG Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa úgy dönt, hogy kötelezi a BTG Nonprofit Kft-t arra, hogy:

 

 • a hulladékgazdálkodási tevékenységet a továbbiakban is lássa el Budaörs Város közigazgatási területén a hatályos Közszolgáltatási Szerződés alapján,
 • a fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződéseket továbbra is az azokban foglaltaknak megfelelően tartsa be,
 • a szolgáltatási díjakat folyamatosan, az eddigi díjbeszedési gyakorlatnak megfelelően számlázza le és szedje be,
 • az ügyfélszolgálati tevékenységét teljes körűen lássa el,
 • a fogyasztók számlázási adatait rajta kívül álló személyeknek – büntető és peres eljárást kivéve – ne adja ki.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester;

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több napirendi pontjuk nincs, az ülés végére értek, a Képviselő-testület ülését 1635 órakor bezárta, megköszöni mindenkinek a jelenlétét és a munkát.

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. március 24.