Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. április 20-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely Simándi Szelim, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Sokolowski Márk képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Egri Péter Polgármesteri Kabinet, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft., Premecz Enikő TFVB nem képviselő bizottsági tag, intézményvezetők, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/dr. Süveges Zsófia/dr. Tasnádi Ferenc

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, egy képviselő hiányzik, ő írásban jelezte, – és ez már a hétfői bizottsági ülésen is így volt – hogy betegség miatt nem tud a testületi ülés munkájában részt venni, Sokolowski Márk képviselő úr volt az, aki ezt a tájékoztatást nyújtotta számára írásban. Úgyhogy, 14 fővel a Képviselő-testület határozatképes, ennek megfelelően az ülést 843 órakor megnyitja.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A meghívóban szereplő napirendi javaslathoz képest a hivatalnak vannak sürgősségi előterjesztései, melyek az alábbiak:

 • Döntés a Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekt megvalósításáról
 • Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás
 • Döntés a Cremum Kozmetikai Kft. településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében
 • Az Illyés Gyula Gimnázium szakmai dokumentumai módosításának véleményezése

 

Meghívón szereplők között van öt olyan előterjesztés, amelyet a három Fidesz-KDNP-s képviselő nyújtott be, ezekkel kapcsolatban érkezett törvényességi észrevétel. A törvényességi észrevétel világossá teszi, hogy igazából, formai okokból és tartalmi okokból is, egyik sem lehetne tárgyalható, de hogy mennyire lesznek ebben szigorúak vagy nem, az egy másik kérdés.

 

Mielőtt ezekre rátérne, a meghívó szerinti 42.) A Víz-Hang Fesztivál támogatása c. napirendhez, ma reggel érkezett Paróczi Bencétől, a szervezőtől egy levél, hogy nem tudják megrendezni idén a fesztivált, úgyhogy nagyon köszönik az önkormányzat eddigi – az elmúlt évekbeli – támogatását. Így, akkor ezt a napirendet, ennek megfelelően nem kell tárgyalni.

 

A meghívó szerinti 46.) napirendnél, „A budaörsi bölcsődei kisgyermeknevelők uszoda és wellness bérlettel való támogatása 2016-ban” elmondja azt, hogy az intézményvezető küldött egy levelet, amiben világosan leírja, azt hogy ezzel kapcsolatban semmiféle megkeresés, semmiféle információ, semmiféle egyeztetés velük e tekintetben nem volt. Egyébként, ez a bizottsági ülésen is kiderült, és miután, a bizottságok sem tárgyalták, nem is lehetne napirendre venni, de azért, ha már itt tartanak, azért elmondja, hogy itt az önkormányzat nem maga szeretné megmondani az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, hogy mire költsék valakik a munkájukért megérdemelt juttatásaikat, hanem ezt rájuk bízza – felnőtt emberekre. Egyébként a bölcsőde tekintetében és az óvoda tekintetében is – bár, ugye eltérő mértékben, mert vannak, akik a pedagógusi bértábla szerint más besorolásban vannak – de mindenesetre 40-50 %-kal egészíti ki az önkormányzat azt az összeget, amit az állam biztosít. Megjegyzi, jelenleg a bölcsődében éppen sztrájk van, azért a bérkövetelésért, ami egyébként gyalázatos a szociális szférában, így, a bölcsődék tekintetében is – nem az önkormányzat részéről, hanem az állam részéről. De miután az intézményvezető úgy fogalmaz a levelében, hogy nagyon köszönik az önkormányzatnak az eddigi támogatását, de a dolgozókkal egyeztetve nem igénylik ezt a bérletet, ennek a napirendnek a tárgyalását nem javasolja napirendre venni.

 

Ami a meghívó szerinti 48.), „Elvi döntés a kőhegy-rombolás felelőseinek nyilvánosságra hozataláról és egy vizsgálóbizottság felállításáról” napirendet illeti, ez egy örökzöld téma, amivel kapcsolatban folyamatosan olvashatnak, láthatnak mindenféle valótlanságokat és a tényekkel nehezen összeegyeztethető dolgokat.

Ami tény az az, hogy pillanatnyilag, miután az ő bejelentésére az érdi építésfelügyelet elrendelte a helyreállítását, annak a tevékenységnek, amit ő addig a tulajdonos tett, azt a tulajdonos bíróságon megtámadta, és azóta más információjuk nincsen ezzel kapcsolatban. Pillanatnyilag ez a helyzet. Ami viszont a Jegyzői Iroda törvényességi észrevételéből számára egyértelmű (bizonyára, azok számára, akik szeretik a valóságot torzítani, azok számára vagy nem tudott, vagy szándékosan nem érteni akart tény), hogy olyan hatósági ügyben, amelyben sem az önkormányzat képviselő-testületének, sem a polgármesternek semmiféle jogosítványa nem volt, olyan ügyben vizsgálóbizottságot nem lehet létrehozni, mert ez egy egyedi hatósági ügy. De kérdezi jegyző urat, hogy ezt jól értelmezi-e?

 

 1. Bocsi István jegyző: Igen. Hogy ez mindenki számára talán közérthetőbb legyen: valamennyi szervezet, legyen az hivatal, vagy bármilyen más, államigazgatási ügyet intéző szerv egy bizonyos hatáskörrel rendelkezik. Ez az a hatáskör, ami megmondja az ő feladatait, és hogy mit tud ebben tenni vagy mit nem. Az építési engedélyezési hatáskör az a mai napon is és gyakorlatilag végig, az egy állami feladat volt. Az állam ezt a feladatot a polgármesteri hivatalra telepítette. Ezért, építési engedélyezési ügye a képviselő-testületnek nem volt, nem is lehetett, és hatásköre sem volt rá. Ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy amiben nincs valakinek hatásköre, abban vizsgálódni sem fog tudni, sem eredménnyel, sem érdemben, mert nem az ő asztalához tartozik ez az ügy. Ez a tartalmi rész. A formai rész pedig egy egyszerű SZMSZ előírás, az SZMSZ szerint ideiglenes bizottságot vagy vizsgálóbizottságot akkor lehet felállítani, ha a képviselők ¼-e kezdeményezi. Ez jelen pillanatban még nem állt fenn, úgyhogy, ilyen formai oknál fogva sem tudja ezt a képviselő-testület tárgyalni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester:

Ismerteti továbbiakban a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint:

 • az Mötv. 46. § (2) –c) pontja alapján, vagyoni érdek miatt: az ) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása és az 52.) A Budaörs, Farkasréti u. 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás elindítása c. napirendek.
 • az Mötv. 46. § (2) -a) és -b) pontja alapján kötelező: a sürgősségi indítvány: Döntés a Cremum Kozmetikai Kft. településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében”.

 

Továbbiakban elmondta, hogy interpellációt nyújtott be Gáspár Béla képviselő „Tájékoztatás gödör ügyében” és Löfler Dávid képviselő „Polgármester, alpolgármester dologi kiadásai tárgyában”, majd, a napirend előtti hozzászólások után, a napirendek tárgyalása előtt ez lesz az első két tárgyalandó pont.

 

Simándi Szelim képviselő: A 47.) Elvi döntés a Szent Benedek iskola, Clementis László működtetői ösztöndíjáról és a polgármester jutalmáról c. napirendi ponttal kapcsolatban lenne javaslata. Bizottságokon volt szó, ugyanakkor, formailag nem tárgyalták ezt a napirendet. Ez egy olyan kezdeményezés, ami már nem először merül fel, és mindannyiszor elhangzott, hogy amikor a Szent Benedek iskolának ingyenesen átadta az iskolaépületet az önkormányzat, akkor egy megállapodás született, aminek több pontja is van. Ezek között szerepel az is, hogy az ott dolgozók nem részesülnek a Clementis Ösztöndíjban. Ennek ellenére van most előttük ez az előterjesztés, ami ráadásul egyben szerepelteti a polgármester jutalmával. Vicces módon azt tartalmazza, hogy amíg a polgármester ezt a korábbi megállapodást fel nem rúgja, addig nem részesülhet jutalomban. Azóta új fejlemény, hogy a polgármester és a képviselő-testület is megkapta Hardi Titusz főigazgató úr levelét, hogyha jól tudja, a képviselők itt kézhez is kapták ezt a levelet, amiben főigazgató őr amellett, hogy megköszöni az eddigi támogatást az önkormányzat részéről, mind az ingyenes bérbeadás tekintetében, mind a tornacsarnok tervezéséhez nyújtott támogatást, megerősíti azt a megállapodást, hogy az ott dolgozók, éppen, mivel az önkormányzat már nagyon sok egyéb módon is támogatja az iskola működését, nem részesülnek Clementis ösztöndíjban. Ezért az a tiszteletteljes javaslata, hogy a képviselő-testület ne tárgyalja ezt a napirendi pontot.

 

Becz György képviselő: A 49.) Elvi állásfoglalás Bakó Krisztina képviselő asszony képviselő-testületi ülésen történt kijelentése kapcsán c. napirendi pontot szeretné több okból napirendről való levételre javasolni. Az egyik az, hogy megítélése szerint ez a napirendi pont okafogyottá vált azzal, hogy dr. Bakó Krisztina képviselő asszony az előző ülésen az ominózus kijelentéséért nyilvánosan elnézést kért. Reméli, hogy ezt hallották képviselő társai. Azt gondolja, hogy nem kéne ezeket a dolgokat feltupírozni, annál is inkább, mert a képviselő-testületnek nem az a feladata, hogy személyében támadjon embereket, személyében vegzáljon – most is két ügyben – a polgármestert. Azt gondolja, hogy nekik vannak sokkal fontosabb dolgaik, amiben dönteniük kell, amik a budaörsiek életét, Budaörs városának fontos dolgait jelentik. Azt gondolja, hogy miután ez a napirend, ráadásul azt is gondolja, hogy lényegtelen, és ebben a pozícióban talán az sem lenne haszontalan, ha képviselőtársai a lényeges és lényegtelen dolgokat meg tudnék különböztetni egymástól. Ezért kéri szépen, hogy ezt a napirendet vegyék le.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Ő is egy napirendről levételt szeretne javasolni, mégpedig az 50.) Határozat kötelező betelepítési kvóta és menekülttábor elutasításáról Budaörsön c. napirendi pontot. Az elmúlt képviselő-testületi ülésükön egy hasonló tárgyú előterjesztés már volt előttük és ebben hoztak is határozatot. Ennek az volt a címe, hogy Elvi döntés – tehát, nem határozat, hanem elvi döntés – kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. Ez most annyival bővült, hogy hozzátették még, hogy és menekülttábor elutasításáról. Ezt a múlt ülés alkalmával megbeszélték és hoztak is egy határozatot, felolvasná, hogy ez a határozat miről szól. Ezek után pedig kérné, hogy vegyék le napirendről.

A határozat pedig a következő volt:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjának politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire, indulataira hatni kívánó, egyértelműen belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslatát. Bízunk abban, hogy a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált „elvi döntések” nélkül is tudja a feladatát, és tisztában van azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO illetve európai uniós tagságából következően olyan megoldást kell keresnie a tagállamokkal közösen, amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból az európai országok együttműködésén alapuló, megnyugtató megoldást eredményez.”

Ennek figyelembevételével kérné, hogy ezt vegyék le a napirendről.

 

Löfler Dávid képviselő: szeretettel köszönt mindenkit. Nem csodálkozik rajta, hogy az összes előterjesztésüket le akarják venni napirendről, ha itt sorrendben haladhat és – nyilván, itt vitát nem lehet folytatni – csak elmondana pár gondolatot. Kőhegy ügyben nem csodálkozik rajta, hogy kellemetlen az önkormányzatnak, hogy ők itt egy vizsgálóbizottságot szeretnének. Arra kíváncsiak, hogy ki volt a felelős és ki volt az, aki már nem dolgozik a hivatalban emiatt az ügy miatt, amit polgármester úr elmondott egy televízió vitában. A Szent Benedek iskolánál továbbra sem csodálkoznak, hogy polgármester úr a fenntartóval takarózik, ez kicsit olyan, mint hogyha a KLIK vezetője írna egy levelet polgármester úrnak, hogy ne sztrájkoljanak a tanárok, vagyis, ne kapjanak Clementis László ösztöndíjat, akkor nem tudja, hogy polgármester úr a fenntartóra hallgatna-e vagy a tanárok kérésére. Ugyanis, a tanárok 2015. januárjában polgármester úrhoz egy levéllel fordultak és abban azt kérték, hogy ők is részesüljenek ebben a Clementis László ösztöndíjban. Ez a kérésük továbbra sem lett teljesítve annak ellenére, hogy ők ezt írásban polgármester úrtól kérték, és választ ők nem kaptak polgármester úrtól. Született egy levél, amit az iskola fenntartójának írt, és nem a tanároknak. És a tanárok továbbra sem vonták vissza a kérésüket, ők továbbra is szeretnék kérni a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Ezt 2015-ben kérték, azóta polgármester úr sokkal nagyobb jutalmat vett föl, mint a 6 tanárra eső Clementis László működtetői ösztöndíj, amit ez a 6 db tanár felvehetett volna a Szent Benedek iskolából. Nem tudja, hogy polgármester úr hogy tud így kiállni, hogy tud így felszólalni, tüntetéseken a kormány ellen, mikor saját hatáskörébe tartozó 6 db tanár kérelme…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Löfler Dávid képviselő úrnak mondja – van egy időkeret, és nem vitát folytatnak. Szívesen fog erre válaszolni, ha már képviselő úr ebbe belement, de egyfelől, képviselő úr valótlanságokat állít folyamatosan, másfelől, túllépi azt a keretet, amit biztosít az SZMSZ, harmadrészt pedig, láthatóan nem érti azt, hogy mi történik a testületben és összekeveri a szezont a fazonnal, ami nem csoda, tehát, végül is, másfél évi képviselői munka valószínűleg kevés volt ahhoz, hogy megértse, hogy miről van szó. Majd jegyző úr el fogja mondani, hogy például, amit eddig elmondott, az miért nem stimmel, de nagyon kéri, hogy próbálja a mondandóját rövidre fogni, mert most pillanatnyilag nem napirend előtti hozzászólásoknál tartanak, hanem, napirendre vétellel kapcsolatos észrevételeknél.

 

Löfler Dávid képviselő: Igen, ők itt sajnos, csak hárman vannak, és ő most itt öt napirendről beszél, úgyhogy, elnézést kér, ha kicsit hosszabb.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem nézi el, ne haragudjon a képviselő úr!

 

Löfler Dávid képviselő: Akkor nem nézi el, akkor bocsánatot kér. Viszont a tanárok pontosan tudják, hogy miről van szó. Lehet itt azt mondani, hogy ő nem érti ezt a dolgot, de azok a tanárok, akik ezt a kérelmet írták polgármester úrnak, aki nem is válaszolt nekik, ők pontosan tudják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, harmadszor mond valótlant…

 

Löfler Dávid képviselő: Ők pontosan tudják, hogy miért nem kapták meg…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, harmadszor mond valótlant…

 

Löfler Dávid képviselő: Sokkal nagyobb jutalmat vett föl…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, harmadszor mond valótlant…

 

Löfler Dávid képviselő: mint amit ők az előző évben Celementis László működtetői ösztöndíjként fölvehettek volna.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, harmadszor mond valótlant. Nem igaz az, amit képviselő úr mond és közbe kell szólnia. Azt a levelet, amit képviselő úr elhazudott most, azt egészen pontosan felmutatta az előző testületi ülésen is, és nem a fenntartónak írta, hanem Czuczor Gergely képviselő úrnak, – bocsánat, nyelvbotlás volt – bizottsági tagnak, aki a Fidesz-KDNP képviselőjeként ült itt, és egyébként, aki kigründolta magának, hogy ő legyen az igazgatója ennek az intézménynek, és akivel szemben az ő saját főnöke, fenntartója, intézményvezetője fel van azon háborodva, hogy a Fidesz-KDNP politikai célra használja fel a Szent Benedek Gimnáziumot ilyen ügyekben. Tehát, képviselő úr nem mond igazat, levelet, amit kapott az iskola pedagógusaitól, azt megválaszolta, és nagyon kéri… ő érti, biztos képviselő úr teljes jó szándékkal teszi azt, amit tesz – rossz belegondolni, mi lenne, ha rossz szándékú volna vagy valami hátsó szándéka volna – csak arra kéri képviselő urat, hogy ha lehetséges, fejezze be a hazudozást vele kapcsolatban.

 

Löfler Dávid képviselő: Akkor kéri, hogy polgármester úr olvassa már fel azt a levelet, mert ő kérte írásban is, és szeretné felolvasni itt, a képviselő-testületi ülésen, hogy mit írt a tanároknak, amit nem a tanároknak írt, hanem az iskola igazgatójának, amiben számon kéri, hogy az egyik tanár odafordult hozzá egy önkormányzati rendezvény előtt, és számon kérte, hogy még mindig nem kapott választ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megvonja a képviselő úrtól a szót és egyszerűen felháborítónak tarja azt, hogy ismét valótlanságokat állít. A levelet, amit az igazgató írnak írt, kérje el, nem lesz nehéz, mert a Fidesz-KDNP delegáltjaként ott ül a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésein a mai napig az igazgató úr, el kell kérni. Amit ő egy pedagógusnak ír, egy intézményvezetőnek ír, azt nyugodtan el lehet kérni az intézményvezetőtől, különösen akkor, ha az, a Fidesz-KDNP frakciója által egy bizottságba delegált ember. Tessék elolvasni, aztán, nyugodtan lehet napirend előtt olvasgatni, de ez nem tárgya, és ne szólítsa őt képviselő úr fel arra, hogy akkor, amikor a napirendre vételről beszélnek, leveleket olvasson fel. Érti, hogy képviselő úrnak – még egyszer mondja – fogalma nincs arról, hogy hogy működik egy önkormányzat, és azt is érti, ha szomorú attól, ha sajnos, csak hárman vannak. Folyamatosan hivatkoznak arra, hogy ez a település véleménye, meg hogy megkeresték őket állampolgárok. Az állampolgárok döntöttek úgy, hogy ők sajnos, csak hárman vannak.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszöni, tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Napirendről itt ugye, sok dolgot hivatalból, illetve, képviselőtársai lekértek. Azért fog nemmel szavazni a napirendre és itt ő viszont tényleg csak 1-1 mondatban, nem szeretne semmibe belemenni. A Szent Benedek Gimnáziummal kapcsolatban annyit tud mondani, ezerszer elmondta, most is tartja, szerinte gyermek és gyermek és tanár és tanár között nincs különbség. Nyilván, lehetnek megállapodások, de mondjuk ő olyan nagyon nem bánná, ha beszélnének róla. Nem feltétlenül a Szent Benedekről, hanem az iskolai dolgozók, pedagógusok helyzetéről, amire egy napirend teret adhatna. Dr. Bakó Krisztinával kapcsolatban azt tudja mondani, hogy tartja a véleményét, hogy nem méltó a tisztségére, de ezt tényleg nem a képviselő-testületnek kell eldöntenie. Őt delegálta a Budaörs Fejlődéséért Egyesület, ha ők úgy döntenek, hogy marad, akkor marad, ha nem, akkor nem, ebben ők hiába szavazgatnak egyébként, tehát, nem az ő kompetenciájuk, úgyhogy, ő akkor ezt elmondta és ezt azóta is tartja. A Kőheggyel kapcsolatban, ami jogi okfejtés volt, hogy miért nem, ez biztos, hogy így is van, tehát, ez teljesen technikailag helyes. Ő nagyon sokszor azt mondja, hogy meg lehet talán találni, illetve, meg lehetett volna találni a Kőheggyel kapcsolatban olyan technikai megoldást, ami jogilag jó és mégis tudnak a Kőhegy ügyével olyan érdemben foglalkozni, hogy kiderüljön, hogy hogy történhetett ez, ami megtörtént és szerinte ez minden budaörsit érdekelne is. Ez akarat kérdése, hogy megtalálják-e ennek a módját, hogy egy bármilyen néven futó bizottság ezzel foglalkozzék vagy nem. Egyébként, persze, a jogi érvelés, az nyilván helyes. A bölcsődei dolgozók kérdését ő kérte le e napirend tárgyalása közben vagy a legvégén, a szavazás előtt a bizottsági ülésen, tehát tárgyalták, csak nem szavaztak róla. És ennek pontosan az volt az oka és ezt mindenképpen el szeretné mondani, hogy miért kérte le. Azért kérte le a vita végén, mert olyan méltatlan volt már a végén a bölcsődei dolgozókra nézve, hogy ő egyszerűen nem akart erről ott szavazni. Lement a vita, mindenki elmondta a dolgát. Azt gondolja és reméli is, hogy nincs a teremben olyan, aki ne lenne azzal tisztában, hogy ők milyen helyzetben, milyen juttatásokért, milyen munkát, milyen felelősségteljes munkát végeznek. Ő bármit odaadna nekik, tehát, a wellness bérlettől kezdve a vásárlási utalványon keresztül bármit, tehát, nem ez a lényeg, És ha egy ilyenben döntenek, – és ezért kérte, hogy vegyék le a vita után – akkor egy olyan hatást kelt, mintha nem értenének egyet esetleg a bölcsődei dolgozók helyzetével és ez nemes egyszerűséggel nem igaz. Az, hogyha egy határozati javaslat mondjuk, nem szerencsésen van megfogalmazva, emberekkel, munkavállalókkal akkor sem lehet ilyen módon bánni, hogy a szavazás mást mutat, mint ami az embereknek a lelkében van. Ezért kérte le a tárgyalás végén. Tehát, a napirend tárgyalása megtörtént, de nem szavaztak. S legvégül a betelepítési kvóta: tényleg járt már itt. Nem árul el nagy titkot, ő nagyon szívesen elvitázna róla, de nyilván, le fog kerülni a napirendről. Úgyhogy, összességében ő azt gondolja, hogy ezekből azért némelyik fennmaradhatott volna. Igyekezett rövid lenni, mert ő is egyedül van. De szerinte szorítkozott arra, ami…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, bár, már ezt sem engedné meg az SZMSZ, mert vitát nem nyitnak a napirendeken.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem is vitatkozott, az indokait igyekezett gyorsan elmondani!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend előtti hozzászólásokat követően, neki van egy kötelezettsége, hogy a két ülés között eltelt időszakról beszámoljon, abból ide belelop egy picit, mert volt egy pedagógus, egy oktatási fórum Gödöllőn. Szóval, tegyen különbséget azért az alap oktatás, a közép szintű oktatás, a szakoktatás és egyebek között és fenntartók között. Ott elhangzott, hogy kistelepülések és számos település azért menti ki egyházi fenntartású intézménnyé az ő saját iskoláját, mert a helyi egyházzal jó viszonyban van az önkormányzat és sokkal jobb finanszírozási feltételeket tud biztosítani az egyház, így aztán megoldódik, az, hogy az állam ne vihesse el és mégis helyben bele tudjanak szólni az oktatás kérdésébe. Ez önmagában problémát jelent, mert az is elmondták, hogy ezért viszont vannak sokan, akik más településekre viszik a gyereküket, mert ugye a világnézeti szabadság az biztosított, csak a helyben nincsen nem egyházi fenntartású iskola, akkor ez problémát okoz. Ezt pusztán csak azért mondta el, mert a magániskoláknak sem adnak természetesen, miért adnának? és miért adna kiegészítő támogatást bárki? És a megállapodás… akkor még nem tudták, hogy is mondja… hogy egy fideszes képviselő lesz az intézményvezető, amikor ezt a megállapodást megkötötték a pannonhalmiakkal. És abban világosan szerepelt, hogy kinek milyen feladata van, és hogy ötven évre ingyen adnak egy épületet és hogy az összes fenntartói kötelezettséget ők látják el, és mindent részletesen taglaltak pontosan azért, mert az önkormányzat költségvetése bizonyos szempontból korlátos és ilyen alapon nyugodtan lehetne bővíteni a kört, de hát meghatározott, hogy mely körnek adjanak. Csak ennyit erről a részről. A másik rész itt nem hangzott el, ugye, dr. Bakó Krisztina képviselő asszonnyal kapcsolatban megjegyezte, hogy őt a lakosság választotta meg, szemben a listáról bejutott emberekkel. Ő is nagyon szívesen elhatárolódnak nagyon sokaknak az álláspontjától, sőt, a hátterében lévő – hogy is fogalmazzon – szervezetektől, nem fogja őket minősíteni, bár, van véleménye róluk. De hát mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy elhatárolódjon bárkitől. Ilyet testületileg kérni egy önkormányzati ülésen, ez egy súlyos aránytévesztés. Határolódjon el a Jobbik, boldogan fogják hallgatni, határolódjon el a Fidesz-KDNP, boldogan fogják hallgatni. Ők meg elfognak határolódni attól, hogy szétverjék a botránypolitizálásukkal a képviselő-testület munkáját, mert ők dolgozni szeretnének a városért. Jegyző úr még szeretett volna egy észrevételt tenni az egyik valótlan állításához Löfler Dávid képviselő úrnak.

 

 1. Bocsi István jegyző: Biztos nem volt az előbb elég pontos és akkor még egy kicsit hagy ragadja magához a szót, és akkor hátha tisztább lesz a kép! Itt a szervezeti változásokkal kapcsolatban. A polgármesteri hivatalban – ameddig az építésügyi rendszert át nem alakították – működött egy iroda, építéshatósági irodának hívták. A feladat, amit ellátott, az egy állami feladat volt, az állam delegálta a jegyzőre azt a feladatot, hogy lássa el az építéshatóságot. Ma is van ilyen, az anyakönyv ugyanilyen, az önkormányzat nem magától vezet anyakönyvet például, hanem az állami feladatot látja el. Amikor ez megszűnt és egyéb módon következett be ennek a feladatnak az ellátása, az összes olyan dolgozó, aki építéshatósági munkakörben dolgozott, az megszűnt ilyen munkakörben dolgozni, és egyetlen egy ember sincsen, aki építéshatósági ügyintézőként ma Budaörsön dolgozik, mert ez a feladat már nem a budaörsi önkormányzaté, és nem is a polgármesteri hivatalé. Ezt azért mondja, hogy világos legyen, hogy bárki bármit, még ha lenne is ebbe hatásköre bármit is vizsgálni, akkor egyszerűen nincs ilyen ember, mert megszűnt évekkel ezelőtt ez a feladat. De az első mondata, talán így kellett volna kezdeni, hogy egyáltalán nincs ebben semmi olyan, amit sem az önkormányzatnak, sem a polgármesteri hivatalnak titkolnia kellene, csak egyszerűen van egy feladatmegosztás, ami azt mondja, hogy a képviselő-testület azokat a problémákat vizsgálhatja, amire neki döntési lehetősége van, amire hatásköre van. És ezt próbálta elmondani, hogy hiába próbálná, és akkor mond néhány extrém példát. Azt vizsgálni, hogy mondjuk, jól adta-e ki a népegészségügyi szolgálat annak idején valakire a cipőméretére az engedélyt, azt is hiába vizsgálja, mert nincs rá hatásköre. Ezt sem tudja vizsgálni, mert nincs rá hatásköre. Ami a képviselő-testülethez tartozik – és még egyszer mondja, nehogy azt gondolja valaki, hogy bármiféle titok van – és hogyha ránéznek az előterjesztésre és azt mondja, hogy hozza nyilvánosságra az eddigi vizsgálat eredményeit a képviselő-testület, ez azért nehézkes vagy nehezen értelmezhető, mert a képviselő-testület egyetlen olyan döntést, egyetlen ülést, sem bizottságit, sem testületit nem tartott, ami zárt ülés lett volna. Tehát, miden ezzel kapcsolatos tevékenysége nyilvános a képviselő-testületnek. Nincs mit nyilvánosságra hozni, minden a nyilvánosság előtt zajlott és nyilvános. Hogy mit tett a képviselő-testület? Megtette a képviselő-testület több bizottsági ülésen és testületi ülésen foglalkozott ezzel a témával, amikor ez a probléma felmerült. Építési tilalmat rendelt el, hogy ez ne következhessen be a továbbiakban, egy ilyen jellegű tevékenység, építési szabályzatot alkotott és pont a mai ülés napirendi pontjai között szerepel a Kőhegyi Építési Szabályzat elfogadása, nyilvános ülésen. Minden egyes tevékenysége nyilvános volt. Azt említette az előbb, hogy ebben a tekintetben nincs kit, felelőst keressen, hiszen mi is történt? Azt gondolja, hogy majd pont a mondanivalójából talán majd kiderül, hogy milyen zsákutcába vezet ez a dolog, hiszen most nekik el kell fogadni valakinek az álláspontját, ő elfogadja az érdi építésfelügyelet álláspontját, mert miért ne fogadná el. Az érdi építésfelügyelet azt mondta ki ebben az eljárásban, hogy az az építkezés, amikor ott elkezdődött, engedély nélküli építkezés volt, és az, aki ott építkezett, az engedély nélkül építkezett. Nem tudja, érthető-e az, hogy innentől fogva azon gondolkozni, hogy miért épít valaki az alapján az építési engedély alapján, az egy érdekes felvetés, mert nem volt neki építési engedélye, tehát, építési engedély nélkül kezdte el ezt a tevékenységet. A képviselő-testület, teljesen nyilvánvaló, hogy nem fogja tudni azt megvizsgálni, hogy ez az érdi döntés ez jó volt, rossz volt, szabályszerű volt, nem volt szabályszerű. Ezt majd a bíróság eldönti. Reméli, hogy hozzá tudott járulni egy kicsit, hogy világosabb legyen a kép, de azt szeretné még egyszer kiemelni, hogy semmiféle titkolnivalója senkinek nincsen, minden nyílt volt, minden tiszta és világos. Az egy másik kérdés, hogy jelenleg, ennek a kérdésnek az eldöntése egy bírósági eljárás, ebben a bírósági eljárásban budaörsi önkormányzat egyébként sem félként, sem egyéb módon nem vesz részt. Ez az érdi építésügyi hivatal és az építtető között folyik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Példa nélküli, de 40 perce a napirendek elfogadása körüli vitával foglakoznak, amely egyébként nem is lehetne az SZMSZ szerint. Jegyző urat szeretné megnyugtatni, hogy ne zavarják őt össze a tények, ettől még a hazugságok ezzel kapcsolatban természetesen folytatódni fognak meg a sanda sejtetések és a csúsztatások. Vannak a városban olyanok, akiknek – hogy is mondja – ez a tevékenységük lényege, vannak pedig olyanok, akik a városért szeretnének dolgozni.

Továbbiakban az a kérése, hogy akkor a napirendekről kezdjenek el szavazni, mert ez idáig még nem sikerült eljutni és talán esetleg segítene az előrejutásban!

 

Felteszi szavazásra az alábbiakban felsorolt hivatali indítványok napirendre vételére vonatkozó javaslatot:

 • Döntés Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekt megvalósításáról,
 • Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás,
 • Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezése,
 • és a „Döntés a Cremum Kozmetikai Kft. településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében.

 

A Képviselő-testület a napirendre vételre vonatkozó javaslatot, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Javasolja napirendről levenni a meghívó szerinti 42.) VÍZ-HANG Fesztivál támogatása c. előterjesztést az ismertetett okok miatt.

A Képviselő-testület a napirendről való levételre vonatkozó javaslatot, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Javasolja napirendről való levételét a meghívó szerinti 46., 47., 48., 49. és 50. napirendi pontoknak, melyekkel kapcsolatban elhangzottak az érvek – alapvetően a törvényességi észrevétel mindegyikre vonatkozóan jelezte, hogy nem tárgyalhatóak, illetve egyéb viták is elhangzottak, amihez most sem hozzátenni, sem elvenni nem szeretne, tudja mindenki, hogy mely napirendekről van szó. A napirendről való levételi javaslatot a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra az alábbi napirendek zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot:

 • az Mötv. 46. § (2) –c) pontja alapján, vagyoni érdek miatt:

51.) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása52.) A Budaörs, Farkasréti u. 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás elindítása c. napirendek.

 • az Mötv. 46. § (2) -a) és -b) pontja alapján kötelező:

sürgősségi indítvány: Döntés a Cremum Kozmetikai Kft. településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében.

A zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra egyben a napirendet az elfogadott módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

48/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása (Kőhegy területét érintően)

3.) Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

5.) A digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló 40/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére)

8.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzata 2016. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

9.) Szabad pénzeszköz lekötése

10.) Intézményi megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

11.) A Helyi Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

12.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

13.) Az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

14.) A lakásgazdálkodási és lakhatási támogatási koncepció elfogadása

15.) Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2016. évi terve

16.) Helyi értékvédelmi támogatás 2016. – pályázati felhívás

17.) Tűzoltó szertár bővítése

18.) Herman Ottó Általános Iskola sportpályája utólagos lefedésének színezésére kiírt ötletpályázat

19.) „Büszkeségpont” pályázat benyújtása

20.) Intézmények 2016 évi felújítási tervének elfogadása

21.) 2016. évi járdaprogram és parkoló program

22.) 2016. évi útépítések és útfelújítások

23.) Budaörs Városháza parkolási problémáinak megoldására vonatkozó tanulmányterv kiegészítése

24.) Temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendeletben a temetési díjak éves felülvizsgálata

25.) A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása

26.) TAO önrész biztosítása a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. számára

27.) Döntés a Budaörs, Templom tér 15. sz. alatti ingatlan pince helyiségének a Budaörsi Tanoda részére történő használatba adására vonatkozó kérelemről

28.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti, 2052 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról

29.) A Kassai utcában található, Budaörs, 4001/6 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

30.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási kérelme

31.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítása

32.) Közterület elnevezése Sport utca, Garibaldi utca, Kereskedők útja

33.) A Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetésének elfogadása

34.) A közművelődési intézmények, és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2015. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

35.) Civil szervezetek 2015. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

36.) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

37.) Budaörsi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi II. félévi programjainak támogatása

38.) 2015. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

39.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

40.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

41.) Döntés stratégiai partnerségi megállapodásról (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)

42.) A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének kiegészítése (közmeghallgatás)

43.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről

44.) BKISZ projekt I. ütem Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

45.) Döntés Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításáról

46.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás

47.) Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezése

48.) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása – ZÁRT ülésen

49.) Budaörs, Farkasréti u. 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás elindítása – ZÁRT ülésen

50.) Döntés a Cremum Kozmetikai Kft. településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében – Zárt ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Becz György képviselő: Nagyon örömteli eseményről szeretne beszámolni. Az Illyés Gyula Gimnázium egyik tanulója, egész pontosan, név szerint Olasz Domonkos az országos szakmai tanulmányi versenyen, amely a legmagasabb szintű ilyen megmérettetés, első helyezést ért el 1300 induló diák közül. Az egyik szeme sír ezzel kapcsolatban, a másik meg nevet, mert ez a fiatalember sajnos, az utolsó, közgazdasági tanulmányokat végző az Illyés Gyula Gimnáziumban, amely korábban közgazdasági szakközépiskola is volt. A kormány áldásos oktatáspolitikájának következtében közgazdasági szakközépiskolai képzéssel nem foglakozhatnak tovább, bármilyen eredményes is volt. Azt még hozzáteszi, hogy az 1. hely mellett a 7. helyet és a 11. helyet is ebben a versenyben Illyés-es diák nyerte. Azt gondolja, hogyha elhatárolódásokról beszélnek, akkor talán, egyrészt, az aznapi sztrájk nagyon aktuálissá teszi, másrészt pedig, ezek az eredmények, amik egy nagyon eredményes iskolatípus létjogosultságát igazolják, akkor nagyon-nagyon határozottan el kellene határolódniuk attól az oktatáspolitikától, amely ezeket, az eredményes, működő oktatási intézményeket, lehetőségeket megszünteti.

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlevőket és a város lakosságát. A következő, két témát szeretné mondani: egyszer már a műszaki ügyosztályvezető úrral beszélt a Depo felől a Budaörs Városháza irányába tartó forgalom nagyon akadozik. Akkori beszélgetésüknél egy lakossági kérést megbeszéltek nagyon korrektül. Egy újabb lakossági kérés és javaslat szerint egy olyan átalakítás oldaná meg a helyzetet, van ott kettő terelő sziget, ami az egyenes haladást ás jobbra, az autópályára fölhaladást, Budapest felé biztosítja és ketté választja. Ezt a két szigetet kicsit meg lehetne rövidíteni, következésképpen a jobboldali sáv egyenes és jobbra haladó volna, akkor, majdhogynem megduplázódna a kereszteződésnek az áteresztő képessége. Ezt kérné szépen átvizsgálni és hátha ez megoldáshoz vezetne. Lakossági kérés ez. Köszöni szépen. A másik pedig: szeretné megkérni tisztelt hivatalt, hogy az Europ-Med Kft. körüli dolgokkal kapcsolatban legyenek szívesek tájékoztatást adni a lakosság és a képviselő-testület számára. Köszöni szépen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kezdi a másodikkal. Természetesen, előttük sem ismeretlen az, hogy az Europ-Med Kft-n belül bizonyos problémák merültek föl. Azt szeretné világossá tenni és szeretné, ha a képviselő-testület ezt is pontosan értené, hogy legalább a városi legendákkal szemben a képviselő-testület tagjai precíz információkkal bírjanak, bár, tudja, hogy bizonyos esetben ez csak vágyálom a részéről. A lényeg az, hogy az önkormányzat egy céggel szerződést kötött, – majdnem azt mondta, hogy ez hasonló, mint a bencés gimnáziummal kapcsolatban – ahol feltételeket szabott meg, amely feltételekhez természetesen ragaszkodnak. És ezen feltételek az egészségügyi ellátás teljes körű, illetve, az ügyelet ellátás teljes körű biztosítására vonatkoznak, méghozzá úgy, hogy ez olyan finanszírozásban történik ez a kvázi privatizált megoldás formájában. Amikor arról információt szereztek, hogy a cégen belül bizonyos problémák merültek fel, természetesen, az ügyvezetéshez fordultak, amelyben feltettek a működésre vonatkozóan kérdéseket, hogy veszélyezteti-e bármi az egészségügyi ellátást és ugye, számukra alapvetően a szerződésből ez az alap kérdés. És a tájékoztatás egyértelműen az ügyvezetés részéről, az ügyvezető részéről az volt, hogy az ellátás mindenféle fennakadás nélkül, zavartalanul folyik, és természetesen, nyilván a belső ügyeiket meg nekik kell rendezni. Ehhez meg a hivatalnak nincsen köze. Annyi természetesen igaz, hogy azt fontosnak tartja ő is, hogy a dolog – hogy is mondja – a tisztességesség keretein belül rendeződjék, és ezzel kapcsolatban világos legyen, hogy mi történt. Annyit azért el kell ezzel kapcsolatban mondania, hogy a jelenlegi ügyvezető Dr. Gamal Eldin Mohamed feljelentést tett a rendőrség felé bizonyos súlyos visszaélésekkel kapcsolatban, amiben nyilvánvaló, hogy a nyomozóhatóságnak lesz dolga és ő itt nem ismertetheti ezeket a részleteket, mert az azért ütközik bizonyos jogi korlátokba. Másik felvetését Gáspár Béla képviselő úrnak meg fogja vizsgálni a Műszaki Ügyosztály.

 

Löfler Dávid képviselő: Nem csodálkozik, hogy még azt sem mondhatta végig, amit szeretett volna, meg azon sem csodálkozik, hogy az előterjesztéseik nem maradhattak fenn napirenden. Hozott egy plakátot, amin még polgármester úr dr. Bakó Krisztinát ajánlja, mint képviselő. Nem tudja, hogy most már el akar tőle határolódni vagy nem, az biztos, hogy a kérdést nagy ívben elkerülték és inkább levették napirendről. Amit el szeretett volna még mondani, és az Europ-Med Kft. ügyben, hogy a fizikoterápia nem nyitott meg április 4-én, ezzel kapcsolatban két levél is eljutott hozzá. Az egyiket Dr. Gamal Eldin Mohamed ügyvezető úr írta, ez arról szól, – ahogy polgármester úr is mondta – hogy Kovács Attila ellen elindított egy eljárást, az ő jogviszonyát, mint ügyvezető megszüntették, egy vizsgálatot kezdeményeztek, egy belső vizsgálatot. Ugyanakkor, Kovács Attila is írt egy levelet, tehát, látszik, hogy itt komoly problémák vannak, mert ilyen leveleket kapnak az ott dolgozók, amiben ő meg Dr. Gamal Eldin Mohamed tájékoztatását tartja valótlannak és ő is fellebbezett. Ő azt írja, hogy április 4-én megnyithatott volna a fizikoterápia és minden rendelkezésre áll, de a másik úr ezt nem engedi. Nem tudja, hogy mi folyik itt, de az önkormányzat kötött velük egy szerződést és úgy tudja, hamarosan ez a szerződés egyik pontja, miszerint meg kell nyitni a fizikoterápiának, hamarosan életbe lép. Ezzel kapcsolatban szeretnének tájékoztatást kérni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, ha a hozzászólás előtt ismét tájékozódott volna, akkor lehet, hogy ezt a kérdést nem teszi fel. És szerinte, ami elmondható egy testületi ülésen, azt mind elmondta. Abban nincsenek kétségei, hogy ebből majd megint olyan ügyeket fognak próbálni generálni, amelyek nem oda tartoznak. A fizikoterápiának a megnyitási határideje augusztus nem tudja pontosan hányadika. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető válaszol: (mikrofonon kívül): Augusztus 17-e.

Tehát, augusztus 17-e. Nagyon reméli, hogy addig ez a dolog rendeződni fog, ha nem, akkor nyilván azzal is majd fog a képviselő-testület foglalkozni. De azzal végképp nem fognak foglalkozni, hogy házon belül kik, milyen levelet írnak. Mint ahogy a házon belüli levelezéseit egyik intézménynek sem, ami nem az önkormányzat fennhatósága alatti – de még azt sem szokták -, szóval, nem gondolja, hogy egy iskolán belüli levelezést, ha még ők lennének a fenntartók, akkor nekik illendő volna testületi-ülésen elemezgetni. Azt hiszi, hogy ebben miután jogi eljárás indult, meg kellene hagyni – a feltételezések és az egyéb ügyek helyett – a feladat ellátást mondjuk a nyomozóhatóságnak, aztán meglátják, hogy ebből az ügyből mi fog kikerekedni. Annyit még azért szeretne itt megemlíteni, – mert Löfler Dávid képviselő úr azt mondja, hogy nem csodálkozik – hát ő sem csodálkozik, hogy öt olyan előterjesztést, ami sem formailag, sem tartalmilag nem felel meg az SZMSZ előírásainak, nem tárgyal a képviselő-testület. Azért, mert a képviselő-testület normális és a normális rend szerint működik. Viszont, van – eszébe jutott itt közben, mert jelezte valaki számára, hogy nem figyelt kellően oda arra, amit képviselő úr tett – és valóban valami elkerülte a figyelmét. Amivel kapcsolatban azonban eszébe jut az a történet, amikor a kollégiumi diák a szülőknek ír egy levelet, amiben zsebpénzt kér, amiben elfogyott a pénze és erre azt válaszolja az édesapa, hogy: „Kedves fiam! Azt a levelet, amelyben a pénzt kérted, azt nem kaptam meg!” Löfler Dávid képviselő úr azt állította, hogy nem válaszolt a Szent Benedek Gimnázium igazgatójának és ezek után, idézett abból a levélből. No comment.

 

Simándi Szelim képviselő: Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető úrhoz lenne kérdése illetve kérése tájékoztatás tekintetében. Jelezte, lakossági bejelentés alapján, hogy a Szakály Mátyás utcában hiányoznak csatornafedelek a páros oldalon, a járdán. Sajnos ez egy állandó probléma, rendszeresen eltűnnek. Az ott élők próbálják ilyen házi megoldásokkal pótolni, de ez nyilván, nem biztonságos. Azt látta azóta, hogy történtek lépések, volt ahol lett pótolva, lehet, hogy ő később járt ott és azóta sajnos, újra eltűntek. Az lenne a kérdése, illetve, kérése, hogy valami tartós megoldás szülessen erre, mert nyilvánvalóan balesetveszélyes. Szintén, tájékoztatást szeretne kérni az ügyben, hogy a Templom téren a Cseh-mege nevű bolt előtt van egy vagy két parkolóhely, ez sajnos, egyáltalán nem egyértelmű, hogy az egy vagy két parkolóhely, és hogyha oda két autó áll be, akkor ott ellehetetlenül a gyalogos közlekedés, különösen, babakocsival. Valamint, lenne egy pozitívabb megjegyzése is. Szeretne köszönetet nyilvánítani a Bor utcai lakosoktól a korábbi üléseken is jelezte, hogy megsüllyedt az útburkolat, azóta ezt sikerült rendezni, már hetekkel ezelőtt és a lakók nagy megelégedésére, ezért, szeretne köszönetet mondani mindenkinek, akit illet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: megvizsgálják, és akkor jelezni fognak képviselő úrnak.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Kettő ügyben szeretne hozzászólni. Az első, hogy köszönik szépen a hivatal zöld csoportjának, hogy a Szabadság út – Törökugrató utcai kereszteződésekben azokat a fákat lemetszették, amik takarták a gyalogosátkelőt jelző táblát. Ebből ott baleset is történt, szerencsére nem olyan súlyos, de kisgyermekkel, és az mindig baj, akkor is, ha szegényke, csak elesik, úgyhogy köszönik szépen. Nagyon várják a környékben lakók azt, hogy a lámpás kereszteződés megvalósuljon, remélik, hogy ez a kis metszés addig is biztonságos közlekedést fog ott illetve átkelést nyújtani az ott élőknek. A másik, az egy rettenetesen kellemetlen történet. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésen tárgyalták a budaörsi médiák támogatásáról szóló napirendet. Ehhez többen hozzászóltak, több minden elhangzott, nem is ez lényeg benne, aki ott volt, az tudja. Hanem, Eller Erzsébet utána küldött egy levelet, – egyszerre kapták meg a levelet, látták egymást, tehát azért is nyilatkozhat az ő nevében – Czuczor Gergely és az ő számára, amiben leírta, hogy ugyan ő nem volt ott a bizottsági ülésen, de úgy hallotta, hogy ők – Czuczor Gergely és ő – nem látták nyomtatásban a Budaörsi Naplót stb., stb. Nyilván, beszélt Eller Erzsébettel ő maga is és Czuczor Gergely is levelezett vele. Három perc alatt végére tudtak járni a dolognak, ugyanis, az a furcsa helyzet történt, hogy ehhez a napirendhez sem Czuczor Gergely, sem ő nem szóltak hozzá. Tehát, még azt sem lehet mondani, hogy félreérthető volt a véleményük, úgyhogy, szeretné megkérdezni az itt ülőktől, mert talán, azt mondhatja, hogy szinte mindenki jelen van, aki akkor ott volt, hogy álljon föl, és mondja meg, aki ilyen ócska módszerekkel próbál valakik között ellentétet szítani, mert ez egyszerűen olyan nettó hazugság, hogy az valami egészen elképesztő. És ő nagyon örül annak, hogy Eller Erzsébet vette a fáradtságot és írt mind a kettejüknek, mert ha ezt nem teszi meg, akkor ő is úgy folytatta tovább a munkáját, hogy azt hiszi, hogy ők ilyen ostobaságot állítanak, hogy nem láttak Budaörsi Naplót ebben a városban. Úgyhogy, kéri szépen, hogy álljon föl, most legyen olyan nagylegény és megmondja, Eller Erzsébet kultúrált volt és korrekt, nem árulta el, pedig, nyilván, megkérdezte tőle, hogy ki volt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát, ugye, ez megint jópofa történet és ha nincs a teremben, aki ilyet mondott? Mert ugye képviselő asszony, ugye sokféle módon lehet provokálni embereket, például így is. Ő azt akarta javasolni, hogy kérdezze meg Eller Erzsébettől, mert valószínűleg ő fogja tudni. Akkor majd ő, maga megkérdezi tőle, hogy honnan van ez az információja. Mert miért feltételezi azt, hogy a teremben van az, aki ezt az információt vitte? Na de, bocsánatot kér! Hát a Fidesz-KDNP rendszeresen tart sajtótájékoztatót, ahol folyamatosan valótlanságokat állítanak. Most kérje azt, hogy álljon föl, hogy ki mondta neki azt a valótlan állítást? Van egy város, ahol emberek generálnak bizonyos híreket. Mi tudja ő… hát miért kellene azt tudnia bárkinek, aki ott a teremben van, hogy Eller Erzsébethez hogyan jut… Ő, egyébként, most hallja Császárné Kollár Tímeától ezt először, pedig hát szokott a városban terjedő legendákról, hírekről viszonylag gyorsan információt kapni. Erről nem hallott. Meg fogja keresni Eller Erzsébetet és meg fogja kérdezni, hogy ez a városi legenda hogyan keletkezett és ő kitől hallotta, de azért, tételezzék fel egymásról azt, – bár, tényleg, néha nehéz- hogy ilyen módszereket talán, csaknem alkalmaznak.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Egy mondat… nem nevesített senkit, azért mondta, hogy álljon fel, ha nem itt van, akkor ne itt álljon fel, akkor keresse meg…

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: a 4. körzetből megkeresések jöttek hozzá, hogy az autópálya hangtompító fala egyre rosszabb állapotban van, egyre hangosabb és egyre jobban zavaróbb. Nyilvánvaló, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrral már beszéltek, tudja, hogy mi lesz a válasz, de hogy hivatalosan is ez hangozzon el. A másik, szintén a körzettel kapcsolatos, a Szerviz út, hogy ennek mi a feltétele, hogy megvalósuljon, majd illetve, ennek milyen hatása lehet majd az ott lakókra, ez egy előző napi kérdés volt. Illetve – ez pedig már a testülethez érkezett köszönet volt – a Kesjár Csaba Általános Iskola köszöni, hogy a hulladékgyűjtők áthelyezésre kerültek, több évig őket zavarta az elhelyezés és ez most megszűnt. Illetve, az utolsó köszönet volt szintén az igazgatónőnek a részéről, hogy ott egy, az iskola tradíciójához tartozott, több mint 20 éve álló fűzfa és ennek a pótlása a héten újra bekövetkezik majd.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az autópálya fenntartója az autópálya kezelővel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel felvették a kapcsolatot. Valóban, a hangtompító falak vagy a kerítés állapota az meglehetősen rossz. Nem tudja, hogy mikorra tudják ezt a felújítást megtenni, sajnos, az önkormányzatnak nincs erre hatásköre, azon kívül, hogy megpróbálnak elérni náluk valamilyen eredményt, azon kívül nem tudnak mit tenni. Folyamatosan mérik azért a hangterhelést, a környék hangterhelését, hogy ezzel is bizonyítani tudják az állapotát a hangtompító falaknak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: És a díjfizetésből már telhetne arra, hogy rendbe rakják a hangvédő falat. Csakúgy, cinikus megjegyzésként.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Igen. A Szerviz úttal kapcsolatosan: engedélyezése folyik, a Szerviz út bekötése az Alsóhatár útba, és akkor, egy folyamatos közlekedést tudnának biztosítani, de a végleges megoldás, az a Szerviz útnak a bekötése az Egér útba, a XI. kerületi önkormányzattal folyamatosan tárgyalnak és próbálják elérni ezt a végső célt. Azt gondolja, hogy ez megnyugtató lenne a környék lakosságának is, mert eredmény már az is, ha az Alsóhatár úton keresztül közelítik meg a Budaörsi utat illetve, a Budaörs-Budapesti út Alsóhatár út- Felsőhatár út kereszteződését, de a végleges megoldás az az Egér útba való bekötés lenne teljesen. A köszönetet meg köszönik szépen!

 

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály úrhoz intézné a hozzászólása első részét. Az első, hogy 2014-ben adta át az önkormányzat a Kossuth Lajos utcában a Kincskereső Óvodát, az intézmény 2015-ben indított el két csoportot, kétszer tizenöt főt, ez egy ilyen Palánta csoport néven indult el, amely iskola előkészítő csoportot tartalmaz. Annak nézzék meg a lehetőségét, hogy ennek a két csoportnak a játszóudvarát hogy lehetne megvizsgálni ennek a lehetőségét, mert sajnos, ez nem működik. A másik dolog, egy, szintén, ügyosztályvezető úrnak szeretné mondani, nem tudja, hogy hallott-e már róla, múlt héten történt a mellettük lévő Vackor Óvodában egy majdnem baleset. Egy szülő kijött a gyerekével az óvodából, tartott a kezében egy labdát, a labda kiesett a kezéből, és a kisgyerek kilépett az útra és tényleg, centimétereken múlott, hogy egy autó nem gázolta el a kisgyereket. Ő elment és megnézte. Általában, iskola, óvoda intézmények elé azért raknak korlátot, hogy a korlát megvédje a gyereket – aki egyébként, kilép az iskolából és imád rohanni, szaladni – hogy ne szaladjon ki az úttestre. Itt kb. egy három méteres rész hiányzik. Elment, megnézte, és azt az információt kapta, hogy az ebédszállító kocsi mindig oda áll be, mert egyébként nagyon nehezen lehet parkolni az utcában, és hogy ne kelljen megkerülni a korlátot, hát könnyebb úgy rögtön bevinni az ebédet, meg a tízórait meg az uzsonnát. Úgyhogy, erre valami nagyon de nagyon gyors megoldást kell találni, hogy ebből ne legyen gond, probléma. A következő, Patkó utca 3. számból lakossági bejelentés érkezett, a részre, hogy a Patkó utca 3-ban a Törökugrató felé van a társasháznak az egyik kijárata, és hogyha csapadékosra fordul az idő, bokáig érő vízben mászkálnak ott a lakók, száz családot jelent ez. És röviden lezárva, még egy hozzászólás: az OTP házaknak a szervizútjánál, ami az OTP előtt megy el, gond, probléma van a felszíni vízelvezetéssel, egyébként, a következő hétre egyeztetett a hivatal dolgozójával, Muhits Ágnessel egy időpontot, hogy kimenjenek és megnézzék.

 

Gáspár Béla képviselő: Ugyancsak egy műszaki jellegű kérése van Lőrincz Mihály úrhoz. Az Agip benzinkútnál van a McDonald’s, illetve annak az autós kiszolgáló része a McDrive. És hát sajnos, az autósokat nehéz megtanítani arra, hogy ne fényszóróval parkoljanak. Oda egy kicsit magasabb fényvisszaverő sávot kérnek, mert akik jönnek a benzinkúttól vissza, Budaörs felé, azokat vakítja a fény.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Köszöni szépen a szót és most már úgy tűnik, hogy hallják is őt, úgyhogy, szeretne mindenkit szeretettel köszönteni ott is és a televízió nézőket is. Kettő darab közlekedési kérésben szeretné a lakók kérdéseit tolmácsolni, mind a kettő balesetveszélyes helyszín. Az egyikben történt is nemrégiben baleset, a másikban pedig nagyon remélik, hogy bár jó ideje fennáll a helyzet, de azért mégsem fog. Az egyik a Kisfaludy utca – Kossuth Lajos utca kereszteződése, ahol szerinte két hónappal ezelőtt volt egy komolyabb baleset, erről tudósítottak is a helyi médiumok, úgyhogy, ez az egyik kérdése. De már felmerült egyébként bizottságon is, hogy hogyan tudnak akár átmenetileg is, a Kisfaludy utca várható rendbetételéig valamiféle megoldást találni arra, hogy kicsit biztonságosabb legyen az a kereszteződés. A másik, amiről már szintén esett szó szűkebb körben, bizottságon, ez a Domb utcában a járda hiánya, azon a rövid szakaszon, amit mindannyian tudják, akik járnak arra rendszeresen, hogy az a gyalogosok számára nagyon komoly veszélyhelyzeteket jelent, úgyhogy, azt szeretné, hogy ott is és a nagynyilvánosság előtt is hangozzék el, hogy keresik rá a megoldást, és kérdezi, hogy ez irányban lépések történtek-e, ügyosztályvezető úrtól.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Akkor kezdené, Stift Nándor képviselő úr által feltett kérdésekre is két mondatban. Mindkét eseményről ismereteik vannak, tudnak róla és már intézkedtek is.  A Vackor Óvodánál a BTG Kft-t felkérték a hiányzó kerítésszakasz pótlására, amennyiben szükséges, akkor ez egy mobilizálható, kinyitható rács lesz, ha az ebédszállítás idejére kinyitják, és utána viszont biztonságot jelent a gyerekeknek. A Kincskereső Óvoda valóban, az új szárny megépítésével a játszótér, a játszóeszközök kevésnek bizonyulnak. Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy sajnos, nem tudják, magát, az ingatlan területét kicsit bővíteni, de annak a lehetőségét vizsgálják, hogy a meglévő ingatlanon hol tudnának még játszóteret vagy játszóeszközöket elhelyezni, a tervezés jelen pillanatban folyamatban van. A Kisfaludy utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében, amit meg tudtak tenni, és ezt tudja mondani, hogy meg is tették, mert aznap reggel is arra jött, azt a zöld bokrot, ami a kilátást akadályozta, azt visszavágták a BTG Kft. munkatársai. Tehát, most már a Kossuth Lajos utcából jövőknek a jobbra történő kilátása az akadálytalan, a tükör működik, tehát, az is használható. Azt gondolja, hogy nagymértékben javult a beláthatósága a kereszteződésnek, és erre figyelmet is fognak fordítani, a későbbiek folyamán is. A Domb utcai járda kicsit bonyolultabb dolog, mert sajnos, leszűkül a Domb utcának a keresztmetszete ezen a területen és magántulajdonú ingatlanok vannak mindkét irányban, és nem tudják elérni azt, hogy a magántulajdonosok valamilyen formában biztosítsák a járdához szükséges területet, nagy valószínűséggel nem marad más hátra, mint a kisajátítás eszköze, nem tudják másképp biztosítani a járda szélességét.

 

Biró Gyula alpolgármester: Egy felhívást, illetve, figyelmeztetést szeretne közzétenni. A tavalyi évben megépültek a kutyafuttatók, és ugye volt abban rengeteg vita. Most megkeresték olyan, kutyafuttató ellenesek is, akik azt mondják, hogy ők ellenezték, de most már tudomásul veszik, hogy van, viszont, azt kérik, hogy ennek szerezzenek is most már érvényt. Ő úgy gondolja, hogy lejárt a türelmi időszak, tehát, mindenkit megkér, aki ma még mindig úgy sétáltatja a kutyát, hogy a játszótéren elengedi és aztán hagy szaladjon! Hogy ne csodálkozzon, ha esetleg, rövid időn belül, akár, még büntetést is kaphatna. Tehát, mindenkitől azt kéri, hogy vigye be oda a kutyát, vagy pedig, pórázon sétáltassa!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Végére értek a képviselői napirend előtti hozzászólásoknak és akkor a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját – jegyző úr jelzésének megfelelően – az interpellációk után kell megtennie.

Az első interpelláló Gáspár Béla, az interpelláció tárgya: Tájékoztatás a gödör ügyében. Képviselő úré a szó.

 

Interpellációk tárgyalása:

 

Interpelláció:

Gáspár Béla „Tájékoztatás a gödör ügyében”:

(A jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Gáspár Béla: Kéri polgármester urat, tájékoztassa őt, illetve a lakosságot, hogy a gödör ügyében milyen lépéseket tett a Hivatal és milyen eredményekkel. Kikkel tudtak tárgyalni, milyen eredmények születtek? Mikorra várható a gödör ügyének rendezése? Mit mondhat a lakosoknak, akik őt felkeresik ez ügyben? Egyre többször még a nedvesedést emlegetik. Kéri szépen ennek kivizsgálását, illetve az előbb elhangzottak alapján várja a választ.

 

Válasz:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Most meglepte őt Gáspár Béla képviselő úr! Mit mondhat a lakosoknak? Csak az igazat, a színtiszta igazat! Eddig az állítás az az volt, hogy attól, hogy ott a vizet elszívják, ettől kiszáradtak az ingatlanok és ettől süllyedtek. Most ezek szerint a nedvesedés a probléma. Kicsit össze van zavarodva, bár elolvasta annak idején azt a nagyon részletes hidrogeológiai és talajmechanikai tanulmányt, ami az adott létesítmény megvalósításához készült, és aki már háromig el tud számolni mérnökként, az pontosan tudja, hogy abban mi szerepel. De ennél is érdekesebb az a dolog, hogy képviselő úr tőle kér tájékoztatást, miközben a FIDESZ-KDNP hathatós közreműködésére, deklaráltan vállalt közbenjárására, ami egy hatósági ügyben meglehetősen sajátos, a Kormányhivatal eljárt és leírt egy olyan szakhatósági állásfoglalást, amiért őt talajmechanikából úgy rúgták volna ki az egyetemről annak idején, hogy a lába nem érte volna a földet, és ennek nyomán egyébként a Kormányhivatal, aki nyilván szakmai alapon jár el, kötelezte a tulajdonost arra, hogy a gödröt temesse be. Ezt önök érték el. Ami egyébként szerinte egy példátlan és udvariasan és enyhén próbál fogalmazni, szamárság, de nyilvánvaló, hogy itt is fellebbezett az ingatlan tulajdonosa és jelenleg a dolog így áll. Ez a helyzetnek – hogy is mondja – a hivatalos része. Ettől még igaz az, hogy józan emberek vannak itt az önkormányzatban és nem az ilyen eszement dolgok mentén próbálják ezt a dolgot  megoldani, hanem a racionalitás mentén, és ezért alpolgármester úrral számos ügyben számos dolgot is tettek, ezért át is adja Kálóczi Imre alpolgármester úrnak a szót, aki felkészült abból, hogy tájékoztassa képviselő urat, hogy mi mit tettek, egyébként érdemben ezekben az ügyekben.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. A vizesedést ő sem teljesen érti, de gondol egy dologra, most már azért többször látott vadkacsát a gödörben úszkálni a kis tavon. Ez ügyben a Market Zrt. vezérigazgatójával és az ERSTE Banknak a felelős személyével is többször egyeztetett. A Market Zrt. egyszer teljesen kiszivattyúzta ezt a kis tavat, ugyanakkor azt állította, hogy ez nem az ő felelőssége és nem az ő költsége. Az ERSTE Bank, mint tulajdonos, azt mondta, hogy ez a Market felelőssége és kötelessége, ugyanis a Market Zrt. ásta ki anno a gödröt és pereskednek azon, hogy ezt jogosan tette-e meg vagy nem. Tehát ott van egy olyan bírósági ügy, amelynek nem tudják az eredményét, szívességből a Market Zrt. vezérigazgatója egyszer kiszivattyúztatta onnan a vizet, de ő is naponta jár el arra, látja, hogy hamarosan újra kell. Az ERSTE Bankkal többször tárgyaltak, legalábbis több tárgyaláson jómaga is részt vett. Nem szeretnék betömni a gödröt, fellebbeztek a határozat ellen és minden követ megmozgatnak, hogy oda épület kerüljön anélkül, hogy a gödröt újra be kelljen temetni. Kérték az önkormányzat segítségét abban, hogy ha bármilyen befektető jelentkezik a városban, akkor segítsenek nekik eladni ezt a területet vagy adott esetben egy közös fejlesztést tudjanak megvalósítani. Azt gondolja, hogy az önkormányzattal ők elég motiváltak abban, hogy az a gödör eltűnjön, éppen ezért minden potenciális befektetőnek elmondják azt, hogy ha érdekes lehet számára ez a gödör terület, akkor mondja meg, hogy milyen szabályozási tervet szeretne ahhoz kapni, hogy számára ott megérje egy beruházást eszközölni. Egyelőre erre nem kaptak még egyetlenegy befektetőtől sem konkrét javaslatot, hogy milyen szabályozási terv mentén tudná elképzelni azt, hogy átveszi az ERSTÉ-től a gödröt. Néhány konkrét dolgot azért elmond, hogy milyen konkrét tárgyalások voltak itt az elmúlt néhány hónapban.

Jelentkezett egy társaság, aki jégcsarnokot szeretne építeni Budaörsön a jégkorong szövetségnek a TAO-s támogatásából. Ők ide ajánlották elsőként ezt a gödröt, hiszen adja magát a terület, és ennél jobb helye a mélygarázsnak már nem is lehetne. A SPAR áruházzal tárgyalt INTERSPAR építése ügyében, akik szintén vizsgálják a gödröt, a Penny Market-tel ugyanez van, akik szeretnének Budaörsön áruházat nyitni. Egy Mercedes szalon sem kizárt, hogy Budaörsre költözik és náluk van a gödör anyaga. Egy szintén autókereskedéssel foglalkozó cég szeretne Hyundai és Mazda szalont nyitni Budaörsön, aminek szintén javasolták ezt a gödröt. A legnagyobb adózóiknál járt személyesen, ahol felmerült, hogy nincsen passzív irodaház Budaörsön, ezért olyan ingatlanfejlesztőkkel tárgyalnak, akik hajlandóak passzív irodaházat építeni Budaörsön, ezzel ezt a hiányt pótolni tudnák. Ezáltal néhány olyan meglévő adózó itt tudna maradni a városban, akik számára ez egy kulcskérdés, hogy környezettudatos irodában dolgozzanak, és ő azt várja ettől, hogy még további cégek költöznek Budaörsre. Sőt, most így viccesen elmondva, igazából tudva azt, hogy ebből úgyis probléma lett volna, inkább kivett szabadságot és a saját autójával, nem hivatalos kocsival, kiment Cannes-ba, Európa legnagyobb ingatlanfejlesztői kiállítására, ahol olyan szállodaüzemeltetőkkel tárgyalt, akik nincsenek jelen Magyarországon, ugyanakkor azt a konferenciaszállodát a hozzá tartozó multifunkciós kiállítócsarnokkal el tudnák képzelni Budaörsön, ami illeszkedik a kormány konferencia-turizmus koncepciójába. Tehát, ez a kifejezetten 500 és 1000 fő közötti konferenciák megrendezésére lehetőséget teremtő szálloda-együttest szeretnének Budaörsön látni, aminek az egyik potenciális területe pont a gödör lehetne. Azt gondolja, hogy tényleg minden követ megmozgattak azért, hogy valami megoldást találjanak, de azért ebben szívesen látnának segítséget. Azt is szívesen elmondja, hogy egyetlenegy képviselő sem jött még hozzá sem kamerák előtt, sem kamerák nélkül sem egy ötlettel, de végképp nem egy olyan komoly alternatívával, amin érdemes lenne elgondolkozni. Úgyhogy szívesen látnák a segítséget is!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Bélának módja van viszontválaszra, illetve nyilatkozni arról, hogy elfogadja-e a választ, avagy nem. Ha elfogadja, akkor a dolog rendeződött, ha nem, akkor a Képviselő-testület dönt arról, hogy elfogadja-e.

 

Gáspár Béla képviselő: A választ elfogadja, illetve kis módosítással javaslatokat már itt jegyző úr felé is indítványoztak. Azért nem beszéltek konkrétan a javaslatokról, mert várniuk kellett a fellebbezés lejártára. Azóta valóban nem tettek újabb javaslatot, de egyébként összességében elfogadja és köszönettel veszi. Egy kérdése volna még, hogy mikor várható mégis ezekből, van-e valami remény, vagy valami, amit mondhatnak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr nyilatkozott, hogy elfogadja a választ, módosítani a válaszon már nem nagyon van mód, mert az SZMSZ leírja. Szerinte abból, amit Kálóczi Imre alpolgármester úr elmondott, abból a kis kérdésre vonatkozó válasz kiolvasható, úgyhogy azt gondolja, hogy az SZMSZ, tehát a hivatalos előírásaik és a lovagiasság szabályai szerint is a dolog rendezve van.

A második interpelláló Löfler Dávid képviselő, az indítvány tárgya: a polgármester, alpolgármester dologi kiadásai.

 

 

 

Interpelláció:

Löfler Dávid: „Polgármester, alpolgármester dologi kiadásai”:

(a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Löfler Dávid képviselő: A FIDESZ-KDNP frakciója hónapok óta hiába várja a polgármester és két alpolgármester dologi kiadásaira vonatkozó adatokat. Mivel közérdekű adat, Sokolowski Márk képviselővel személyesen jártak a jegyzői hivatalba, hogy betekintést kapjanak az anyagokba. Ezt megtagadták tőlük, de ígéretet kaptak, hogy írásban meg fogják kapni az anyagokat. Ez nem történt meg, viszont március elsején a városi televízióban Biró Gyulával beszélgetve a közvélemény előtt kérte, hogy tájékoztasson. Ő azt mondta, hogy nem tudja, hogy ez a keret pontosan mit szolgál, de utánanéz. Azóta sem kaptak választ, majd március 30-án írásban is kérte jegyző úrtól, hogy fejtsék ki ezt a 12 milliós keretet. Erre továbbra sem jött válasz. Mindezek után a www.atlatszo.hu oknyomozó portálhoz fordultak, hogy biztosak lehessenek abban, hogy fognak választ kapni. Továbbra is az a kérdése, hogy 2016-ban mi indokolja, hogy 4 millióval több lett ez a keret, és 2015-ben mire lett felhasználva ez a polgármester, alpolgármester dologi kiadásai keret a költségvetésben, ami idén több mint 12 millió Ft-tal lett betervezve.

 

Válasz:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Löfler Dávid képviselő úr nem lepte meg, nem volna igazságos, hogy ha azt mondaná, hogy meglepte, mert az interpellációja kapcsán szembesült azzal, hogy ilyen igényük van, ugyanis őt se szóban, se írásban, sem semmilyen módon ezzel kapcsolatban senki nem kereste meg. Kereste még a jegyzői hivatalt, de ilyet nem talált, mert hogy ilyen nincs, amire képviselő úr hivatkozik. Ellenben a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző arról tájékoztatta, hogy semmit nem tagadtak meg, de ezt majd jegyző úr részletesen el fogja mondani. Annyit azért szeretne pontosítani, hogy az a bizonyos 10 millió forintos keret év közben 8.5 millió forintra csökkent, aztán abból 6.5 millió forintot használtak véglegesen fel. Ez tényleg vérlázító pazarlásnak tűnik így hirtelen. Hozzáteszi, jegyző úr azt is el fogja mondani, hogy mi az oka annak, hogy idén többet terveztek. Az persze, hogy abban a bizonyos valótlanság gyárban már úgy jelenik meg, hogy ez a polgármester kerete és úgy próbálják interpretálni, mint hogyha ő itt két kézzel szórná a pénzt, az enyhén szólva is udvariatlanság.

 

 1. Bocsi István jegyző: Próbálta áttekinteni ezt az interpellációt és volt benne, ami egész szórakoztató volt számára. A maga részéről először az érzéseit mondaná el. Azt gondolja, hogy azért kell annyi empátiával lenni egymás iránt, hogy jómaga részéről azt a szót, hogy megtagadták, azt egy fogalmazási pontatlanságnak tekinti, mert szerinte senki nem tagadott meg soha semmit. Amit itt hirtelen össze tudott gyűjteni, az az volt, és biztos vonatkozik erre ez a levél az ő gondolatmenetére, mert ugye elkezdtek beszélgetni a költségvetés megalkotása kapcsán, valamikor január-február környékén, hogy hogy is állnak össze ezek a dolgok.

 

 1. február 11-én volt egy találkozójuk, amikor beszélgettek arról, hogy hogyan alakul a 2016-os költségvetés. Ekkor kerültek elő azok a kérdések, hogy mik voltak a 2015-ös teljesítési adatok. Saját részéről megpróbálta elmondani és szerinte sikerült is, hogy az önkormányzat működésének az a jogszabályba foglalt rendje, hogy az önkormányzat egyébként az előző évi beszámolóját a májusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja, az egész precíz teljesítési adatok ott fognak mindenki számára láthatóvá válni. De annak érdekében, mivel azt kérték, hogy a 2016-os költségvetésről a képviselőknek a szavazáshoz szükséges az, hogy lássák, nagyjából hogy áll a 2015-ös teljesítés, ezért 2016. február 11-én elküldték e-mailben ezt.

Ez előtt, 2016. február 8-án is kaptak egy levelet, arra még aznap, február 8-án válaszoltak.

A továbbiakban, 2016. február 12-én jött az a levél, amelyben azt kérte Löfler Dávid képviselő úr, hogy az iparűzési adóról adjanak tájékoztatást, amelyre ugyancsak aznap, február 12-én ment el a válasz.

 1. február 13-án jött egy kérdés, ami arra vonatkozott, hogy elemi szinten küldjék meg az adatokat, amelyre február 15-én ment el a válasz.
 2. február 15-én jött egy levél azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési számaikat támasszák alá, erre szintén 2016. február 16-án elment a válasz.

 

Tehát semmilyen adatot nem tagadtak meg és ezért mondta azt, hogy szerinte ez csak egy fogalmazási pontatlanság, hiszen minden rendelkezésre álló adatot ők megadtak.

Alpolgármester úr kifejezetten kérte, mert, ami folyt televíziós vita, ott ő ígéretet tett arra, hogy a teljesítési adatokra vonatkozóan – polgármesteri, alpolgármesteri sor –, amik a vita során kérdésesek voltak, a választ még a testületi ülés előtt eljuttatja Löfler Dávid képviselő részére. Ezért kifejezetten kérte alpolgármester úr, hogy a számukra biztosított határidőt ne vegyék nagyon szigorúan figyelembe, hanem mindenképpen menjen el a Képviselő-testületi ülésig ez a tájékoztatás. Hiszen ez írásban, ahogy Löfler Dávid képviselő úr is az interpellációdban fogalmazott, 2016. március 30-án érkezett, erre még lett volna határidejük, hogy válaszoljanak, de a mai napon, számlák szerint részletezve, minden egyes iratot átküldtek számára.

Azt csak úgy kis színesben jegyzi meg, hogy egy kicsit hátha oldja a hangulatot, ami számára egy kis vidámságot vitt ebbe az egész történetbe, az az a megjegyzés, hogy hónapok óta tart ez az „adat-kiszolgáltatottsági” vita! Hiszen úgy eszébe jutott, hogy egyébként, ha valaki március 30-án ír egy levelet, az ugye már április 1-jén tudja mondani, hogy hónapok óta nem kapott választ! Ha valaki abba a szerencsés helyzetbe kerül, hogy december 31-én ír egy levelet, az már január 1-jén tudja mondani, hogy már évek óta nem kapott választ. Nem beszélve arról, aki például a kétezres évek fordulóján írhatott egy levelet, hiszen az már azt is mondhatta volna, hogy évezredek óta nem kapott választ. Így valóban el lehet mondani, hogy a március 30-án beérkezett levélre, ha április 1-jéig nem válaszolnak, akkor hónapok óta nem válaszoltak. De válaszoltak! Itt van nála – közben be is mutatja – egyébként a visszaigazoló képernyő-másolat. A www.atlatszo.hu visszaigazolta, hogy elment a levelük. Tehát tételesen, számlák szerint lebontva elküldték ennek a felhasználását, amit kért a képviselő úr.

Még volt egy olyan kérdés, hogy mi indokolja a keret növelését. A polgármester és az alpolgármester között van egy utasítás, ami szabályozza a köztük levő feladatmegosztást. Ez mindenki számára nyilvános, ebből világosan kiderül, hogy mik azok a feladatok, amiket polgármester úr úgy gondolta, hogy az egyik alpolgármester, illetve a másik alpolgármester közvetlen hatáskörébe utal. Ezek mind gazdasági, mind szociális jellegű feladatok. Ami az idei évben várható ezeknek a felhasználására, azok egyrészt azok a kiadások, amik az elmúlt évben is jelentkeztek, tehát akár a benzinfelhasználás, akár a gépjárművekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek, de azt gondolja, hogy ezek a kisebb részét fogja kitenni, amennyiben ez felhasználásra kerül. A nagyobb része a leosztott feladatokhoz kapcsolódó, mindennapi munka során jelentkező kiadások. Azért emelték meg a költségvetés tervezés során egyébként ezt a keretet, mert ő a maga részéről úgy látja és ez nagyjából be is igazolódik, hogy rengeteg olyan ad-hoc jellegű feladat fog felmerülni az önkormányzat idei évi működése során – akár jogszabályváltozásból, akár másból adódóan  -,  ahol kell adni egy keretet, egy viszonylag bő keretet a polgármester, alpolgármesterek számára, hogy az esetlegesen jelentkező, ad-hoc jellegű változásokat az önkormányzat kezelni tudja. Mint ahogy az az elmúlt évi teljesítésből is itt elhangzott és kiderült, ennek jó része nem került felhasználásra. Nagyon bízik abban, hogy elmaradnak ezek a nem várt hatások, amennyiben ezek elmaradnak és ezt év közben látják, akkor természetesen újra lehetőség nyílik arra, hogy ez a keret más célú felhasználást kapjon.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni jegyző úrnak a válaszát! Képviselő úrnak van módja nyilatkozni arról, hogy elfogadja-e a választ, illetve hogy viszontválaszt fogalmazzon meg.

 

Viszontválasz:

 

Löfler Dávid képviselő: Hát ha nem tagadja meg – mondja jegyző úrnak, tehát ha úgy értelmezi, akkor ő akár most elmegy jegyző úrral és átveszi ezeket a papírokat. Amikor bementek Sokolowski Márkkal, akkor azt kérték, hogy hadd nézzék meg. Azt mondták, hogy majd elküldik levélben. Nem kapták meg. Ő volt annyira nagyvonalú, hogy úgy volt, hogy akkor most nem ír egy levelet, mert szóban ezt megbeszélték még a költségvetés előtt. A költségvetés február 24-én volt, ez a megbeszélésük valószínűleg előtte volt, tehát az már elég régen volt. Nem kapták meg és a költségvetéshez kellett volna. Majd, amikor Biró Gyulával is volt ez a TV-vitájuk, ezután már tényleg elküldte írásban, mert már úgy volt vele, hogy maradjon írásos nyoma, mert arra fognak hivatkozni, hogy ő ezt nem is kérte. Amit itt most el is sütöttek, hogy ó, hát ezt csak nemrég kérte írásban, meg Polgármester úr nem is tud róla. Ez várható volt, nem elég, hogy ha szóban kér valamit, hanem írásban is kell, ez neki egy tanulság. Viszont ő szívesen most felfárad, átveszi ezt az anyagot, és akkor nagyon köszöni, el tudja fogadni. De ő most megnézte mindegyik email-rendszerét, ő nem kapott semmit, lehet, hogy a www.atlatszo.hu-nak feltöltötték, az rendben van, ő viszont most szívesen felfárad jegyző úrral és átveszi ezt az anyagot és akkor el tudja fogadni. De ő nem kapta meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Löfler Dávid képviselő úr azt mondja, hogy nagyvonalú, most is csak azt a fordulatot tudja mondani, hogy rossz belegondolni, mi lenne akkor, ha nem lenne nagyvonalú. Kéri, egy kérdésre válaszoljon neki! Hozzá fordult-e bármilyen levéllel képviselő úr, mint az önkormányzatot képviselő és a hivatalt irányító személyhez? Tehát ő kapott-e képviselő úrtól bármit ezzel kapcsolatban?

Löfler Dávid képviselő: A jegyző úrnak írt és a jegyző úrnak felelőssége ezt kiadni és polgármester urat tájékoztatni. Azért fordult Polgármester úrhoz, mert jegyző úrtól nem kapta meg a tájékoztatást. Alpolgármester úrral erről beszéltünk, a TV-ben beszéltek erről, tehát ezt le sem tudja tagadni, az, hogy Ön nem beszél a jegyzővel?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: (elveszi a szót) Köszönöm szépen a választ! Tehát a válasza, bár kicsit hosszan és mellébeszélve az, hogy hozzá nem fordult. Most fordult először, minden más mese!

 

 1. Bocsi István jegyző: nem szeretne ebbe a vitába belemenni! Azt tudja mondani, hogy itt van nála a visszaigazolás – ismét felmutatja –, de hogy ebből semmi probléma ne legyen, azonnal át fogják adni ezt itt írásban és akkor nem lesz gond.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tehát akkor kéri Löfler Dávid képviselő urat, próbáljon igennel vagy nemmel válaszolni, elfogadja-e a választ?

 

Löfler Dávid képviselő: Ahogy megkapja, azonnal elfogadja, de ha nem kapja meg, akkor nem tudja elfogadni. Tehát ő a mai napig nem kapta meg, tehát nem tudja elfogadni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönjük szépen, végre sikerült egy értelmes mondatot meghallaniuk. Nem fogadja el Löfler Dávid képviselő úr a választ, a Képviselő-testület feladata ez esetben az, hogy az interpellációra adott válaszról döntsön. Természetesen azt nem áll módjában kétségbe vonni, hogy jegyző úr valósat állított és ezeket az anyagokat feltöltötte. Nem tudom, titkárság küldte el vagy kérdezi, ki küldte el?

 1. Bocsi István jegyző: Itt van a visszaigazolás a www.atlatszo.hu-ról!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ne integessen képviselő úr – szól Löfler Dávid képviselő úrnak, mert nincsenek olyan jó viszonyban, hogy integessenek egymásnak. Azonnal adja jegyző úrnak a szót, tehát tényleg a normalitás az már nehezen számon kérhető. Löfler Dávid képviselő úr azt állítja, hogy a www.atlatszo.hu-n keresztül kért tőlük közérdekű adatot, a www.atlatszo.hu-n keresztül feltöltötte a hivatal a közérdekű adatot. Na most, minden épeszű ember érti, hogy ez azt jelenti, hogy teljesítette a hivatal a kérést, valószínűleg Löfler képviselő úrnak a normalitásról más az elképzelése.

 

 1. Bocsi István jegyző: nem szeretné ezt a vitát fokozni, hiszen azonnal oda fogják adni, de azt szeretné megerősíteni, hogy amikor valaki kér valamit, pl. a közérdekű adatot kér és mondjuk a www.atlatszo.hu-n keresztül kéri, akkor kifejezetten megad egy email-címet, ahova válaszolni kell neki! Nem tudnak máshova válaszolni. Azért hozta el ezt és harmadjára is bemutatja a nyomtatott visszaigazolást, hogy világos legyen, hogy a Hivatal arra a címre, amit Löfler Dávid képviselő megadott, oda feltöltötte ezt az anyagot, erről itt van a visszaigazolás. Az egyéb technikai problémákat, hogyha vannak itt a Hivatal rendszerein kívül, azt nem tudja kezelni, de azt gondolja, hogy mindjárt leérnek az anyaggal, odaadják Löfler Dávidnak és akkor ezt az áldatlan vitát be tudják fejezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy látszik, azt a levelet sem kapta meg Löfler Dávid képviselő úr, amiben azt a választ kapta meg és azon a címen, amit ő maga kért.

A Képviselő-testületnek döntési joga van az interpellációról, tehát felteszi szavazásra az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester és Császárné Kollár Tímea képviselő nem vettek részt a szavazásban.)

 

49/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Interpellációra adott válasz elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Löfler Dávid képviselőnek a „Polgármester, alpolgármesterek dologi kiadása” tárgyában benyújtott interpellációjára adott választ elfogadja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ő sem szavazott, valami más okból Császárné Kollár Timea sem szavazott. Azért nem szavazott, hogy majd nehogy azt mondják, mely szerint a saját válaszát, saját maga elfogadta, mert hát ő erre is számítana, de azt gondolja, hogy ez így már lezárult.

 

Császárné Kollár Timea képviselő (ügyrendi kérdésben): Igen, még a szavazás előtt nyomta be. Pont egy ilyen kis földhöz ragadt dolog lett volna, hogy sajnos ki kellett mennie egy fontos telefonnal, így a válasz nagy részét nem hallotta. Ezt szerette volna jelezni, hogy ezért nyomta ki, azért nem szavazott, mert nem hallotta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a két ülés között eltelt időszakról a beszámolóját:

Az előző ülés február 24-én szerdán volt és ezt az ülést követően még aznap a volt BauMax épületében a Mömax Áruház megnyitott, és azért itt örömmel szeretné jelezni, hogy bár ilyen nagy csinnadrattával hivatalos megnyitó nem volt, de egy ilyen folyamatos, lassú bevezetéssel az áruház megnyitott és sokakat láttak a média részéről is vendégül. Meghívta őt is az ügyvezető igazgató úr, és ahogy körbementek az áruházban, nagyon sok régi ismerős, sok budaörsi, örömmel köszönt az eladók közül. A kérésük, az ő kérése alapvetően az volt, amikor a BauMax kivonult és ez az áruházcsoport vásárolta fel az ingatlanportfoliót, hogy minél előbb nyissák meg ezt az áruházat és minél többeket, akik a régi BauMaxban dolgoztak, vegyenek fel. Talán nem kell magyaráznia, hogy ez milyen fontos. Nyilván a munkavállalók szempontjából és ha úgy tetszik, az önkormányzat szempontjából is.

Esély társulási ülés volt 25-én, azaz az ülés másnapján.

A márciusi programok egy nagyon szomorú eseményt követően, mert meg kell emlékezni itt is még egyszer arról, hogy Saal Bélát, aki hosszú éveken keresztül a fűtőművet vezette, elveszítették, és ügyvezető igazgató úr, Tamás Ervin bemutatta az új felelőst, az új vezetőjét a fűtőműnek. Az új vezető Vince László, aki reményeik szerint ugyanolyan magas színvonalon fogja ellátni ezt a feladatot, mint korábban az elődje.

Ugyanezen a napon, azaz március 3-án kereste fel őt az Evopro részéről munkatársuk, egy elektromos busz ügyében. Ezzel kapcsolatban aztán több kört is futottak esetleges pályázati lehetőségeket illetően, mert ezek a buszok azért nagyon drágák. Hogy erre lesz-e lehetőség vagy nem, ezen még dolgoznak alpolgármester úrral közösen. Nagyon jó lenne, ha a kisbuszoknak a vonalán ilyen járművek járnának, hogy ez sikerül-e vagy sem, az majd kiderül a jövőben.

Fogadóórája volt március 7-én.

Március 8-án tartották a hivatali nőnapot, utána a „Budaörsi Nő” fotókiállítás volt az aulában, az idén másodszor került megrendezésre ez a rendezvénysorozat. Ennek a kiállításnak a része, illetve a bemutatója volt és annak az ismertetése, hogy idén kik kapták március 8-án ezeket a díjakat.

Március 11-én pénteken búcsúztak el Szödényi Zsuzsától, aki az önkormányzatnál dolgozott nyugdíjba vonulásig és ő 16 évet dolgozott vele, közvetlen munkatársként az eltöltött 25 évéből.

Március 15-én tartották a városi ünnepséget a Kossuth-szobornál.

Március 17-én a német nagykövet látogatott el Budaörsre és mintegy 3 órán keresztül beszélgettek a várost, az országot és az EU-t érintő kérdésekről. Azt kell mondania, hogy egy igen érdekes és értékes beszélgetés volt. Nem tudja megállni, hogy ne tegye hozzá, tegnap a Miniszterelnök Németországban járt és kiadtak Kohl kancellárral egy közös nyilatkozatot, amelyből az derült ki, hogy mindenben támogatják Merkel kancellár törekvéseit. Hogy ez jó jel-e vagy sem arra vonatkozóan, amit képviselőtársaik szerettek volna ismét napirendre tűzetni, és amiben szerinte a kormánynak és nem az önkormányzatnak van szerepe, ezt ki-ki döntse el a saját maga vérmérséklete szerint.

Pénteken, március 18-án volt az Illyés Gimnáziumban az EGYOSZ nap. Most már éves rendszerességgel hívják meg egy 60 perces előadás megtartására a demokráciáról. Nem olyan könnyű manapság erről minden részletet illetően, illetve hogy a létező demokrácia működik-e vagy a működő demokrácia létezi-e kérdés, kicsit átírva a korábbi mondást, nem egyszerű feladat. De az azért nagyon érdekes volt, hogy a diákok mennyire nyitottak voltak és mennyire tájékozottak.

Ovis olimpia volt a Kesjár Iskolában március 21-én.

Március 23-án volt egy megkeresésünk egy hulladékszigettel kapcsolatban, ami a Nefelejcs utcában van. Itt megnyugtatták az érintetteket, hogy fognak keresni megfelelő alternatív helyet ennek a hulladékszigetnek, bizonyos szempontból sajnos szükség van rá, mert ahogy jelzik, a Frankhegyről is, meg más területekről is  nagyon sokan hordják a szemetüket és ahogy az ott időnként kinéz, az tényleg botrányos. Viszont a BTG ígéretet tett és ezt meg is tartja, hogy sokkal sűrűbben teszi rendbe a környéket, ők pedig ott parkolókat fognak kialakítani és kulturálttá fogják tenni azt a környéket, az épületet lebontják, ami ott éktelenkedik, úgyhogy e tekintetben megnyugtatták az érintetteket.

Még ezen a napon volt egy rendkívüli testületi ülésük is.

Március 26-án, szombaton egy karate magyar bajnokság volt, ezt Biró Gyula alpolgármester nyitotta meg a Sportcsarnokban.

Ezután jött a Húsvét, reméli, mindenki kellemesen töltötte!

Ezt követően volt egy TÖOSZ-konferencia az erdőkertesi faluházban, ott pedig Kálóczi Imre alpolgármester képviselte az önkormányzatot.

Az Április azzal indult 4-én, hogy hétfőn este meghívták Pusztazámorra, ahol Pátrovics Benedeket meglepve, a Képviselő-testülete Pusztazámorért Díjat adományozott a polgármester úrnak abból következően, hogy 25 éve látja el tevékenységét és ezért, ezzel a díjjal hálálták meg, valamint egy kis fogadással, és ott sok környékbeli település nevében ő is köszöntötte Polgármester urat.

Volt egy kiállítás a városházán, ezt Biró Gyula alpolgármester úr nyitotta meg, mert nem tudott a pusztazámori rendezvény miatt ezen részt venni, ami egy festmény- és kisplasztika kiállítás volt.

Április 8-án pénteken a Városháza nagytermében a BULÁKE 10. születésnapi évfordulója alkalmából volt egy szakmai konferencia.

Szombaton, április 9-én Szakály Mátyás 100. éves évfordulójára egy kórustalálkozót szervezett a Lyra Dalkör, ahol valamennyi olyan környékbeli kórusdalkör részt vett, akikkel valamilyen módon az elmúlt évtizedekben Szakály Mátyás együttműködött. Ugyanezen a napon, tehát szombaton 19:30-kor a görög nemzeti ünnep alkalmából volt egy rendezvény az Ifjúsági Klubban.

Április 11-én hétfőn tartották a 11. tavaszi pedagógiai napot az 1. sz. Általános Iskolában.

Április 13-án szerdán, azaz múlt héten – és ezt Gáspár Béla képviselő úrnak mondja –, éppen egy négynevű áruházlánc ügyvezető igazgatójával tárgyaltak és ott is a gödör volt az elsődleges olyan terület, amit ajánlottak a befektetni, vagy áruházat létrehozni szándékozóknak.

Április 14-én csütörtökön, a Friedmann-házban volt a Budaörsi Napló 25. éves születésnapi rendezvénye és másnap, április 15-én, pénteken 9 órakor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, illetve annak polgármesteri tagozata nevében Gémesi Györggyel közösen hívtak meg minden önkormányzati szövetséget, valamennyi szakmai szervezetet, akik az oktatásban érintettek, tehát azokat is, akik a kerekasztalnál nem vesznek részt. Valamennyi résztvevő azt mondta, hogy ez volt az első olyan egyeztetés, ahol azok vettek részt, akik valóban az oktatásban érintettek, érdemi párbeszéd zajlott. Számára az volt egyébként a meglepetés, hogy valamennyi önkormányzati szövetség – és nyugodtan elhiheti mindenki, hogy ezek között kormánypárti vezetésű és többségű önkormányzati szövetségek is vannak – , nagyon egyhangúlag, nagyon markánsan, nagyon határozottan, ugyanazon az állásponton voltak, mint valamennyi szakszervezet, akár a PSZ, akár a PDSZ, akár a Civil Platform, akár a Taní-tanék, akár a szülők képviselete. Tehát, mindenki, egyedül leszámítva a kormány államtitkárát, minden egyes hozzászólónak egyértelműen az volt az álláspontja, bocsánat, a Nemzeti Pedagógus Kar részéről jelen levő elnök az azt mondta, hogy szerinte másodlagos a fenntartói kérdés, de mindenki más nagyon markánsan és egyhangúlag arról beszélt, hogy az önkormányzatok szerepvállalását vissza kell állítani, meg kell erősíteni, természetesen megkülönböztetve a kistelepüléseket, ahol igen erős állami kötelezettség és szerepvállalás szükséges, különösen a finanszírozás tekintetében, de az önkormányzati beleszólásnak ott is nagyon súlyosan jelen kell lennie. Egyébként pedig azon településeknél mindenki abban látja a garanciát, ahol az önkormányzatok megfelelő színvonalon tudták ezt ellátni, hogy megkaphassák, visszakaphassák ezt a jogosítványt.

Még van egy kötelezettsége. A két ülés között eltelt időszak kapcsán tájékoztatást kell adnia az önkormányzat rendelete értelmében, ha a működés folyamatossága érdekében a két testületi ülés közti időszakban 5 millió Ft erejéig kötelezettségvállalás történik, tehát akkor arról be kell számolnia az ülésen. A 2014. évi kincstári beszámolóban elszámoltak az adott évi állami támogatásokkal, és ennek megalapozottságát a Kincstár az elszámolást alátámasztó dokumentumok bekérésével 2015. végén ellenőrizte. Az ellenőrzés lezárult, a felülvizsgálatról megküldött jegyzőkönyv, illetve a 2016. április 12-én kelt határozatban foglaltak alapján az önkormányzatnak összesen 4.785.913 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 2016. évi költségvetésben a fenti jogcímen előirányzat nem szerepel, előre nem volt tervezhető, ezért a visszafizetéshez szükséges fedezetet a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján az általános tartalék terhére engedélyezte a Hivatal javaslatára.

Nagy nehezen, de lassan kétórai munka után elérkeztek az érdemi munkához!

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítását a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta 6 igen, 1 tartózkodás mellett, a Frankhegyi RÖK nem fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

10/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása (Kőhegy területét érintően)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a rendelet módosítására vonatkozó javaslat a Kőhegy területét érinti. Jelzi, hogy a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Itt kötelessége elmondani a Máriavölgy utcai ügyek mentén, hogy mostantól kezdve és ezzel senkinek nem szeretne ötletet adni, de a helyzet az az, hogy az új építési törvény okán, a 300 m2 alatti bejelentési kötelezettség, vagyis minden olyan kontroll és engedélyezési eljárás megszűnése okán, számtalan olyan ügy lesz majd, amiben lehet azt mondani, hogy a Hivatal vagy személy szerint ő, vagy valaki más még itt, akinek sötét szándékai vannak a felelősek. Sajnos az lesz a következménye az építésügyi törvény ezen módosításának, hogy mindenféle kontrollt az önkormányzatok el fognak veszíteni. Ezzel együtt természetesen nekik feladatuk, hogy a rendeletek ezeket a szigorú szabályokat –amikkel igyekeznének vagy igyekeznek kordában, vagy keretekben tartani a különböző építési szándékokat – megfogalmazzák, aztán, hogy ezeknek milyen módon lehet érvényt szerezni, azzal kapcsolatban nagyon kétséges állásponton van a Hivatal szakmai része és ő maga is.    

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

11/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendeletének

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán elmondja, hogy itt adminisztrációs jellegű korrekciók átvezetéséről, illetve magasabb rendű jogszabályok változtatásairól van szó. Néhány módosítást megfogalmazott a telken meglévő mélypincével kapcsolatosan, meg egyebekkel Biró Gyula alpolgármester úr. Ez a módosító javaslatban szerepel és ezen módosításokkal javasolja elfogadni. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést 7 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a módosító javaslattal együtt, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

12/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló

28/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt is jogszabályi változások, elnevezés módosítás és egyebek szerepelnek a rendelet módosításának a javaslatában. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú, a PEB 8 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló

24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) A digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló 40/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben az esetben aktualizálásról van szó, az okostelefonok és a tablet, kezdik átvenni az uralmat az eszközök között és ezeket is fogják tanítani a Telekuckóban. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú, a PEB 8 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló

40/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

6.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt nem a személyi térítési díj változik, hanem jogszabályi kötelezettség a feladat, ami előttük áll. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

15/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben az esetben különböző észrevételek alapján történik a változás, egyébként nagyon jók a visszajelzések és úgy gondolja, hogy azt a célt, amit ezzel igyekeztek megvalósítani, tudják is teljesíteni a nélkül, hogy a mindenkit irritáló pénzbeszedési és büntetési játékok játszanák a főszerepet.

 

Gáspár Béla képviselő: az Egészségügy Központnál nem javasolná a 3 órás parkolást, mert kiszámíthatatlan az az idő, amíg várakozni kell, nem tehet a lakos arról, hogy hosszabb ideig van. Szerinte ezt nem kellene szorgalmazni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri ügyosztályvezető urat, hogy válaszoljon a felvetésre és hozzáteszi, most emelik 2 óráról, 3 órára, de a jelzett területen egyébként sincsen.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: jelen pillanatban nincs azon a helyen és szándékosan nem került bele az Egészségügyi Központ környezetében levő parkolók, valamint az Ó-temető falánál levő parkoló. Az a tapasztalat, hogy sajnos nagyon sokan visszaélnek ezzel és nem azok foglalják el azokat a parkolókat, akik az Egészségügyi Központba jönnek bármilyen kezelésre, hanem a P+R-esek, mert itt nem működik az egyébként 2 órás korlátozott idejű parkolási övezet.

Javaslatuk szerint 3 órára emelnék fel, pontosan azon indokok alapján, amiket képviselő úr is mondott ebben a térségben a várokozási időtartamot, miután az egész időtartam 4 óráról szól. Tehát, 8 – 12-ig tart ennek a rendeletnek az időbeli hatálya, így magasabbra emelni nincs értelme, mert ha 4 óránál szabad, akkor megint ugyanott lesznek, nem érik el azt a célt, amit szerettek volna és azok állnak majd ott, akik egésznap ott akarnak állni. Azért ritka az az eset, hogy valaki 8 órára érkezik az Egészségügyi Központba és 12 óráig tart a kezelése. Egyébként, ha ilyen van és tudja, hogy ezek egyedi esetek, melyeket tudnak kezelni. Ha 9 órakor kezdődik a rendelés, akkor már nyugodtan áll ott, mert a 3 óra 12 óráig biztosítja számára az ott megállás lehetőségét, de mindenféleképpen a céljuk az, hogy azok foglalják el ezeket a helyeket, akik az orvosi szolgáltatást kívánják igénybe venni. Ma, ha valaki odamegy 10 órára, borzalmasan nehezen tud parkolni.

 

A napirend tárgyalását követően a Képviselő-testület a parkolási rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

16/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/7. sz. mellékletét képezi.

 

8.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzata 2016. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az önkormányzat 2016. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

50/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzata 2016. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

9.) Szabad pénzeszköz lekötése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: számára az egy elég meglepő történet volt, hogy nem volt egyhangú a TFVB-nek a döntése, bár a többség elfogadta 6 igen, 1 tartózkodással, aztán a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság már 8 egyhangú igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

 

Löfler Dávid képviselő: a Pénzügyi Bizottságon és a többi Bizottságon is megkérdezték, hogy ez nem okoz-e likviditási gondokat, hogyha ezt a pénzeszközt lekötik. Erre vonatkozólag szeretne egy megerősítést kérni a Pénzügyi Irodától és akkor természetesen ők is tudják támogatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Iroda biztosan úgy fogja lekötni, hogy ne tudjanak fizetni, Ők általában így szoktak javaslatot tenni.

 

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: Tisztelettel köszönt mindenkit! Ahogy képviselő úr is mondta, a bizottsági ülésen is elmondta, hogy természetesen annak a figyelembevételével, miszerint mind az önkormányzat, mint pedig az intézményi működés biztosításának a szem előtt tartása mellett vásárol az önkormányzat olyan értékben kincstárjegyet, ami nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását és az intézmények működését. Ezt bizottsági ülésen is hangsúlyozta, de akkor ez ezek szerint nem volt kielégítő, nem tudja, most ez így elfogadható-e?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ő ismeretei szerint, ráadásul még a kincstárjegyek esetében, hogyha föl kellene használni, akkor föl is lehet bontani előbb is. Tehát, ilyen jellegű veszély nem is fenyeget.

 

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: ez a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén merült föl és akkor is elmondta, hogy mi a lényeges különbség az eddig szokásos módon, általában rövidebb időre, betétként történő elhelyezés, illetve az államkincstárjegy vásárlása között. A Kincstárjegyek tekintetében az állam a kibocsátó, ő a garancia, de ott futamidő végén van a 100%-os garancia, mind a tőke, mind a kamat vonatkozásában. A sima betét elhelyezésnél, amit eddig az önkormányzat a gyakorlatban követett, ott természetesen, amikor lekötnek és idő előtt kell felszabadítani a betétet, akkor ott a tőke az garantált, a kamatot veszítheti el az önkormányzat. A kincstárjegy vonatkozásában nem tudnak ilyen garanciát vállalni, ott csak a futamidő végén van csak a tőkegarancia. Ezt ő elmondta a bizottsági ülésen, tehát ennek a figyelembevételével, ezért tettek csak fél éves kincstárjegy vásárlására javaslatot és azt is elmondta, hogy természetesen ez egy alternatíva lenne, mert nem csak kincstárjegyben gondolkodnak továbbra sem, hiszen nagyobb értékben is tudnak, átmenetileg kivonni szabad pénzeszközöket. Tehát, megmaradna úgy a betétlekötés is és e mellett gondoltak egy kisebb összegű vonatkozásában kincstárjegy vásárlására. Nem tudja, ez így kielégítő volt-e?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte minden elhangzott már.

 

Stift Nándor képviselő: teljes mértékben meg tudja erősíteni irodavezető asszonyt. Az április 11-i TFVB ülésen gyakorlatilag ugyanezt mondta el a kérdésekre. Ezen az ülésen jelen volt Löfler Dávid a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője és ezen az ülésen történt egy olyan szavazás, ahol Gáspár Béla az állami kincstárjegyeknek a lekötése kérdésében tartózkodott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most viszont módja van bárhogy szavazni mindenkinek.

 

Felteszi szavazásra a szabad pénzeszköz lekötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

51/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Szabad pénzeszköz lekötése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközökből az Önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása mellett, magasabb kamatbevétel elérése érdekében Féléves Kincstárjegy vásárlásához hozzájárulását adja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert Féléves Kincstárjegy vásárlásának lebonyolítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

10.) Intézményi megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az hiszi, nem véletlen, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete), dr. Szelényiné dr. Dobi Gyöngyi intézményvezető megbízását 5 évre, hiszen az Ő munkájával maradéktalanul elégedett az önkormányzat és az intézmény is.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

52/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézményi megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői megbízásához, mint az intézményt működtető települési önkormányzat támogatja Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi intézményvezető megbízását öt évre.

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2016. április 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

11.) A Helyi Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt több javaslatot is kapott, ezek közül Lakatos Györgyre is érkezett jelölés, de Ő nem vállalta a feladatot. Linka Ágnesre és Nyikes Fatimére érkezett még javaslat. A rendelet értelmében Nyikes Fatimét javasolta elfogadásra, amelyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással javasolt elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Gáspár Béla képviselő: Nyikes Fatime jelölttel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy nagyon jól vezeti ezt az egyesületet, köszönetet érdemel, de ő tart attól, ha egy újabb terhet a nyakába ró a Hivatal, illetve az élet, akkor nem tudja olyan tökéletesen ellátni. Tehát, ő azt hiszi, hogy egy ilyen szóvivői poszt az egy másik embert kíván, ne szakítsák szét, ne terheljék túl, ha lehetséges ezt kérnie.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: néha azt gondolja a képviselők egy részével kapcsolatban, hogy nem kéne őket túlterhelni.

 

Stift Nándor képviselő (ügyrendi kérdésben): hallva ezt a felvetést, amit Gáspár Béla képviselő úr elmondott kérdezi: megkérdezték Nyikes Fatimét, hogy el tudja-e látni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: biztosan megbeszélték vele, pont úgy, mint a bölcsődei dolgozókkal a wellness bérletet.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: kérdezi: mi történt a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése óta, hiszen az ülésen ott volt Nyikes Fatime, megkérdezhette volna Gáspár Béla képviselő úr és megszavazta. Most azóta történt valami változás?

 

Löfler Dávid képviselő: több helyen szóvá tette, hogy ők a civilszervezetektől a jelöléseket nem kapták meg, benne van az anyagban, hogy a polgármester úr felkereste ezeket az egyesületeket és kikérte a véleményüket, ugyanakkor egy kicsit elkapkodottnak látja ezt az egészet és félreértés ne essék és ne próbálják úgy beállítani, mintha nekik bármi bajuk lenne Nyikes Fatimével, ők csak azt vetették fel, hogy ez egy kicsit sürgősen, három név bedobásra került, ebből egy már vissza is mondta, így maradt kettő és Nyikes Fatimének abszolút elismerik a munkáját, de még pontosan nem is tudják, miről fog szólni ez a szószólórendszer és ő az egyik csoportot amúgy is képviseli, nem biztos, hogy jó, hogy Ő lesz az egésznek a képviselője. Ez még szerinte átgondolást igényelne, de Ők le fogják tartózkodni és a Budaörs fejlődéséért Egyesület úgyis megszavazza, úgyse érdekli őket az ő véleményük, tehát teljesen egyértelmű és fölösleges itt bármit is hozzáfűzniük. Már eldőlt ez előre, sürgősséggel beérkezett azonnal, úgyhogy nincs mit hozzáfűzniük már.

 

Wittinghoff tamás polgármester: Löfler Dávid képviselő úr az igazmondásból most is jelesre vizsgázott, csak a régi módszer szerint, amikor az az elégtelent jelentette! Az a helyzet, hogy nem sürgősséggel jött be az előterjesztés, hanem rendes napirendként jött be. Érti ő azt, hogy Löfler Dávid képviselő úr nem nagyon szereti azt, ha valami sürgősen dől el, ezért biztos folyamatosan tesz észrevételt, a Parlament elé hétfőn bekerül és kedden már törvénnyé váló, senkivel nem egyeztetett, egyébként kardinális kérdéseket szabályozó törvényeket illetően. Ezt olyan sürgősen döntötte el a Képviselő-testület, hogy tavaly decemberben, azaz 4 hónappal ezelőtt döntött. A Képviselő-testület döntésének megfelelően megkeresték az összes érintett civilszervezetet, hogy tegyenek javaslatot. A javaslatok alapján tették meg, egyébként a rendelet előírása szerint a javaslatot. Tessék nyugodtan fontolgatni – mondja Löfler Dávid képviselő úrnak, őt például borzasztóan érdekli Löfler Dávid képviselő úr véleménye, mert visz egy kis színt, egyfajta sajátságos színt a munkájukba, de a helyzet azért az az, hogy itt semmiféle sürgősség nem volt, semmiféle probléma nem volt. ha valaki tud aktívabb szereplőt azok részéről, akik helyben bármilyen hátrányos csoporttal kapcsolatban folytatnak, mint Nyikes Fatime, akkor meghajlik a nagysága előtt. Szerinte Nyikes Fatime tevékenysége példamutató a városban és lehet mindenféle mázzal leönteni azt, hogy aggódnak érte, meg szegény majd túl lesz terhelve. Akinek van füle és aki ismeri Löfler Dávid képviselő úrék működését, az úgyis tudja, hogy ez miről szól.

 

Löfler Dávid képviselő: Szociális Bizottságra sürgősséggel ment be, ő erről beszélt, de nem csodálkozik, itt minden hazugnak el van mondva, viszont időközben megérkezett az anyag, amit a testületi ülés kezdetekor töltöttek föl és érdekes módon, 6 millió forintot elsikerült…

 

Wittinghoff Tamás polgármester – a napirendhez nem tartozó hozzászólás miatt – megvonta a szót Löfler Dávid képviselőtől.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr! Most az adott napirendről tárgyalnak, nem hiszi, hogy Nyikes Fatime elköltött volna bárhány forintot is.

 

Ha Löfler Dávid képviselő úr továbbra is obstruálja a Képviselő-testület ülését, akkor végig kell gondolnia, mit kell tennie. Nem fog átmenni természetesen Kövér Lászlóba, mert az nagyon nem állna neki jól, sem esztétikailag, se tartalmilag, de ez egyébként tényleg elképesztő már, nem lehetne, hogy a csillagászatról is tartsanak egy előadást, amikor egyébként az Esélyegyenlőségi Szószólóról beszélnek? Tényleg egészen elképesztő az az arcátlanság, amit ma előad, a magát csoportnak nevező képviselői társulat!

 

Gáspár Béla képviselő: hát ő csupán annyit szeretne hozzátenni, hogy polgármester úr azzal vádolta az előbb, hogy – és nem is tudja, hogy mivel vádolta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért nem tudja, mert nem is vádolta Gáspár Béla képviselő urat semmivel!

 

Gáspár Béla képviselő folytatja: Hát dehogynem, vissza kell hallgatni, hogy tudja azt, hogy miért, hogy nem az őszinte aggodalom. Igen, valóban az aggodalom, mert ha valaki nagyon levan terhelve, nagyon jól csinál egy feladatot, akkor nem biztos, hogy a másikkal meg tudja osztani. Tényleg semmi háttere nem volt ennek a mondatának!          

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi a kérdést Gáspár Béla képviselő úrnak- megkérdezte Nyikes Fatimét, hogy ő vajon ezen aggodalom okán, ezen feladatra alkalmasnak tartja-e magát?

 

Gáspár Béla képviselő: bevallja, nem kérdezte meg, egészen másról beszélgettek, nagyon színpatikusnak tartotta. Neki ez volt a véleménye, de ha már itt szót kért, nagyon szépen megkéri polgármester urat, nincs olyan mondata, olyan bekezdése, ahol vagy a frakciójukat vagy a Kormányt ne szidná! Ha ez 90%-ba lecsökkentené, akkor ők is lecsökkentik azokat a gondolataikat, ami a másik oldal és nem az itteni, hanem az igazi bolsi világ felé megfogalmazódik bennük. De ezt nem mondják ki!   

 

Wittinghoff Tamás polgármester: képviselő úrnak jobbulást kíván a „bolsizáshoz” és egyébként szégyellje magát e miatt, mert gondolja, hogy magából indul ki, amikor másokat „lebolsizik”. Ez körülbelül megegyezik azzal a kulturáltsági szinttel, amivel kapcsolatban azt kéri tőle, hogy 90%-kal, de rossz híre van, mert ő 99%-ba lecsökkentette. Ha ő mindent elmondana, amit el kellene mondani azzal kapcsolatban, amit Gáspár Béla képviselő úrék művelnek, akár helyi, akár országos szinten, akkor sose érne véget a Testületi ülés, úgyhogy maradjanak ennyiben! Egyébként meg nagyon kéri képviselő urat, hogy az SzMSz szerint próbálja értelmezni, hogy ott az ülés vezetésre vonatkozóan milyen jogosítványai vannak.

Nagyon széppé sikerült tenni egy olyan feladat ellátását és tényleg azt mondja, hogy szégyellje magát az a képviselő és most nem nevesít, teljesen mindegy, hogy melyik párt képviseletében ül itt, aki egy olyan napirendnél, ami a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló ami az országban példanélküli, első olyan ügy, amit Budaörsön bevezetnek és erről, ha valaki tisztességes képviselő, akkor úgy kellene beszélni, hogy büszke arra, hogy ilyet létrehoznak és ezt sikerül, ilyen ócska módon egészen más irányba elvinni! Ez tényleg szégyenletes, az üggyel kapcsolatban is szégyenletes, a személlyel kapcsolatban is szégyenletes és az egész eljárás is szégyenletes. Úgyhogy képviselő úr, ez a 10%-on belül volt.

 

Ezt követően felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, mely szerint Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától számított egy évre megválassza Helyi Esélyegyenlőségi Szószólónak Nyikes Fatimét. Az ismertetett javaslatot a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Gáspár Béla és Löfler Dávid képviselők kikapcsolták a szavazógépüket, nem vettek részt a szavazásban) 

 

53/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Helyi Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától számított egy évre megválasztja Helyi Esélyegyenlőségi Szószólónak Nyikes Fatimét.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

12.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

54/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 18. napján 480/2013 (XII.18.) ÖKT sz. határozatával elfogadott „Budaörs Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program” 1. számú, felülvizsgálat alapján készült kiegészítését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú kiegészítésének közzétételére, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet részére történő megküldésére.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

13.) Az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jogszabályhoz igazítás okán van szükség erre a döntésre. A javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

55/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társtelepülések Képviselő-testületeinek megerősítő tartalmú döntését követően felkéri a Társulási Tanács Elnökét a szükséges intézkedések megtételére a dokumentum hatályba léptetéséhez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

14.) A lakásgazdálkodási és lakhatási támogatási koncepció elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, a TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

56/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A lakásgazdálkodási és lakhatási támogatási koncepció elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a további döntéseket megalapozó Lakásgazdálkodási és lakhatás támogatási tanulmányt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen elő költségbecsléssel alátámasztott javaslatot a további feladatok meghatározására.

 

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

15.) Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2016. évi terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: módosító indítvány is készült. Biró Gyula alpolgármester úr a Budakeszi utca 1. sz. alatti ingatlan vonatkozásában fogalmazott meg módosítást. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással fogadta el, a TFVB 2 igen, 3 tartózkodással nem támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). A módosító indítvánnyal együtt javasolja elfogadásra a beterjesztett határozati javaslatot.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a módosítással együtt melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

57/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2016. évi terve

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. mellékletként csatolt módosított táblázatban szereplő ingatlanok, lakások felújításának címlistáját. A fedezet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet – 1. Ingatlan felújítások – 8. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása elnevezésű soron rendelkezésre áll.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot az 1. pont szerinti címlista 2016. év közbeni módosítására.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készítsen szakmai javaslatot a Budakeszi u. 1. sz. (Hrsz. 1323/1) ingatlanon álló 1/1. és1/2. sz. önkormányzati bérlakások hasznosításáról a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

 

Határidő szakmai javaslat készítésére, Budakeszi u. 1. (Hrsz. 1323/1) tárgyban: előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Határidő az ingatlanok felújítására: 2016. december 23.  Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

 

16.) Helyi értékvédelmi támogatás 2016. – pályázati felhívás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

58/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi értékvédelmi támogatás 2016. – pályázati felhívás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívásával kapcsolatosan az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívását és mellékleteit.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a támogatási pályázat kiírására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

 

 

17.) Tűzoltó szertár bővítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Szertár Kávézó bővítéséről van szó,a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

59/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Tűzoltó szertár bővítése

 

Budaörs Város Képviselő-testülete elfogadja és támogatja a Budaörs, Templom tér 1., 60 hrsz-ú ingatlanon található Tűzoltószertár épületének az előterjesztés melléklete szerinti bővítését.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

 

 

18.) Herman Ottó Általános Iskola sportpályája utólagos lefedésének színezésére kiírt ötletpályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt gólyamadarak fogják díszíteni az egyébként nem túl esztétikus látványt nyújtó lefedését ennek a sportpályának. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

60/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Herman Ottó Általános Iskola sportpályája utólagos lefedésének színezésére kiírt ötletpályázat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herman Ottó Általános Iskola sportpályája utólagos lefedésének színezése céljából a 3. sz. melléklet szerinti ötlettervet támogatja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Főépítészi Iroda

 

 

 

 

 

19.) „Büszkeségpont” pályázat benyújtása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztés egy pályázat benyújtására vonatkozik. Lehetőség van nem túl nagy összegű pályázat elnyerésére, de annak igyekeznek a lehetőségét maximálisan kihasználni ezen pályázat keretében, amely egyedi és nagyon esztétikus utcatáblák készítését és kihelyezését jelenti a Göncz Árpád utca, illetve a Bibó István téren. Ez, a Büszkeségpont pályázati felhívásra Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatra történő jelentkezés. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság minősített többség hiányában 5 igen, 3 tartózkodással nem fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Úgy tűnik, hogy a 3 tartózkodó nem szeretné, hogyha pénzt nyernének el egy pályázaton.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: ő szeretné, ha pénzt nyernének el egy pályázaton, ezzel nincsen gond. Egyszerűen ő nem odarakta volna. A Szabadság úton, ahol lőtt az orosz tank a gyülekezőkre, ő büszkeségpontot iderakna, egyszerűen azért, mert ott budaörsiek hunytak el. A táblán szereplők, illetve akik az utca nevét viselik, ők meg nem budaörsiek voltak. Egyébként ezt ő már az akkori vitákban is kifejtette, hogy az 56-os tevékenységükkel nyilván ő is tisztában van és rendben is van, csak ő helyi érdekeltségű büszkeségpontot képzelt volna el.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni, de azért ő annyira nem büszke arra, hogy itt lövöldözött orosz tank, viszont a nevekkel kapcsolatban képviselő asszonnyal együtt, ugyanarra gondolt ő is, hogy nem lehetne-e esetleg a budaörsi áldozatoknak egy emléktáblát. Megkeresték a Heimatmuseumot és sajnos abban erősítették meg őket, amit maga is így tud, hogy nagyon bizonytalan bizonyos esetekben, hogy az áldozat, az melyik oldalon volt szereplő – és akkor nagyon udvariasan fogalmazott –, ezért nagyon óvatosnak kell e tekintetben lenniük, mert nagyon kényelmetlen lenne, ha utólag derülne ki, hogy valakit föltüntetnek a táblán és aztán kiderül, hogy éppen a forradalom leverői között vagy esetleg más okból veszítette az életét. Tehát, ebben az óvatosság szerinte indokolt, ezért nem ezt választották. De bennük is fölmerült ez a lehetőség.     

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

61/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

„Büszkeségpont” pályázat benyújtása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Büszkeségpont” pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kidolgozott pályázati tartalmat és benyújtja az „Egyedi utcatáblák készítése és kihelyezése a Göncz Árpád utcában és a Bibó István téren” című pályázatát a „Büszkeségpont” pályázati felhívásra, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány számára.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladat végrehajtására.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81.000-Ft önerő összegét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) sz. Önkormányzati rendelete szerinti 6/A sz. melléklet, 1. Tárgyi Eszközök, immateriális javak vásárlása, 15 sor útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje sorról biztosítja

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

20.) Intézmények 2016 évi felújítási tervének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: itt Biró Gyula alpolgármester úr módosító indítványa a Mákszem Óvodára, illetve az ESÉLY központra vonatkozóan szerepel az előterjesztés mellett. Ezen módosítással javasolja a határozati javaslatot elfogadni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal, a TFVB 4 igen, 2 tartózkodással, a módosítást 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB 6 igen, 3 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az a módosítás szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

62/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézmények 2016 évi felújítási tervének elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a módosító indítvány alapján az 1. sz. módosított mellékletként csatolt táblázatban szereplő intézmények felújításának listáját. A fedezet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet – 1. Ingatlan felújítások – 5. Intézmény felújítás elnevezésű soron rendelkezésre áll.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot az 1. pont szerinti címlista 2016. év közbeni módosítására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

21.) 2016. évi járdaprogram és parkoló program

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

63/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. évi járdaprogram és parkoló program

 

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi járdaprogramban az alábbi járdaépítések szerepeljenek:

 

 1. Taktilis vezetősáv buszmegállótól a Patkó u. 7-ig
 2. Járdalapok elhelyezése az Alsóhatár utca – Felleg utca közötti kutyafuttatónál
 3. Járdafelújítás a lakótelep területén (2016. 03. 30-i képviselői bejárás alapján)
 4. Járdaszakaszok akadálymentesítése útkereszteződésekben
 5. Kisfaludy u. járdafelújítás (20 kV-os kábelfelújítást követően)

 

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi parkoló programban az alábbi helyszíneken valósuljanak meg parkoló kialakítási beruházások:

 

 1. Kőszirt utca zsákutca végén gyephézagos parkolók
 2. Zúzmara utca alsó szakaszán gyephézagos parkolók
 3. Károly király utca 2. melletti parkolósáv (engedélyezés alatt, forrásátcsoportosítással)
 4. Őszibarack utca parkolósáv (építési engedély rendelkezésre áll, forrásátcsoportosítással)

 

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi forrásátcsoportosítás elvégzését:

 

Forrás sor Cél előirányzat sor
Budaörs Város 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendeletének 6/B. mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Felújítások 2. Út-és mélyépítési felújítások eFt-tal csökken Budaörs Város 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendeletének 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások eFt-tal nő
5. Parkoló program 10.000 új sor Parkoló építés (Őszibarack u. Károly király u.) 10.000

 

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

 

22.) 2016. évi útépítések és útfelújítások

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak a javaslata, amivel kiegészülne az 1. pont, nevezetesen, hogy a Halom utca, Gesztenye utca és Széles utca útépítések valósuljanak meg, amit a határozati javaslattal együtt, 6 igen szavazattal fogadott el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Simándi Szelim képviselő: köszönetet szeretne nyilvánítani a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak és a Képviselő-testületnek, amennyiben támogatja ezt az előterjesztést a 2. sz. választókerület lakóinak a nevében, mert a három felújítandó utcából ugyanis kettő is itt található. Mind a kettő olyan, ami már nagyon régóta és nagyon jogosan várja ezt a felújítást és ezzel együtt pedig türelmet szeretne kérni azoktól, akik a választókerületben laknak, de még nem kerültek sorra. Úgy gondolja, hogy nagyon nagy előrelépés ez a két utca és nagyon reméli, hogy a következő években szépen lassan a többi is teljesülni tud.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

64/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. évi útépítések és útfelújítások

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendeletének 6/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 5. Útépítések sor terhére az alábbi útépítési beruházások valósuljanak meg:

Halom utca, Gesztenye utca, Széles utca.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt Budaörs Város 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendeletének 6/B. mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Felújítások 2. Út-és mélyépítési felújítások 3. Útfelújítások sor terhére az alábbi helyszíneken valósuljon meg útfelújítás:

 

 • Lakótelepi utak felújítása
 • Budaörs egyéb területein lévő utak felújítása (a keret erejéig):
 • Baross utca (Károly király u. – Stefánia u. között)
 • Puskás Tivadar utca
 • Réz utca

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a 2016. évben elvégzendő további útfelújítási és útépítési munkák kijelölésére, ha 2016. folyamán Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT rendeletében további pénzügyi fedezet állna rendelkezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

 

 

 

23.) Budaörs Városháza parkolási problémáinak megoldására vonatkozó tanulmányterv kiegészítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással nem támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Azt gondolja, hogy az 1.3 millió forint + Áfa-s tartozásuk a Főmterv felé, amely egyébként még a korábbi Városfejlesztő cég megrendelése alapján terhelődik rájuk a kifizetése a szaktervező cég felé, nagyon is indokolt, függetlenül attól, hogy mit gondolnak a korábbi megrendelésről, annak tartalmáról, de a szerződésbeli kötelezettségeknek nem eleget tenni ilyen szinten azért nagyon kényelmetlen volna és a Főmterv azért egy komoly mérnökcég, tehát azt gondolja, hogy ezt illene helyretenni, ismétli – függetlenül attól, hogy ő rendelt volna-e ilyen dolgot, de ez egy másik kérdés. Tudják, hogy ez a cég már nincsen, hogy ennek a működésével kapcsolatban milyen problémáik voltak, meg egyáltalán hogy jött létre, de ebbe most nem szeretne elmélyedni. Reméli, Gáspár Béla képviselő úr értékeli, hogy nem mélyedt el, mert akkor ez a 80%-ba tartozna bele.  

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

65/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs Városháza parkolási problémáinak megoldására vonatkozó tanulmányterv kiegészítése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, és jóváhagyja a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. 12.13.129 tervszámú Budaörs Városháza parkolási problémá-inak megoldására vonatkozó tanulmánytervében, és az ahhoz 2016. februárjában készített ki-egészítésben foglaltakat.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

 

24.) Temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendeletben a temetési díjak éves felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a felülvizsgálat azt jelenti, hogy minden marad változatlanul, tehát nem nyúlnak hozzá a díjakhoz. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

66/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendeletben a temetési díjak éves felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott temetői díjakat a 2016. évre vonatkozóan változatlanul hagyja, valamint a temetőbe való behajtás továbbra is díjmentes marad.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

25.) A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB 5 igen, 4 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

67/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata részvételével működő BSC 1924 Futball Kft. (a továbbiakban: társaság) tőkeemelését az alábbiak szerint támogatja:
 2. a Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány 1.600.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a törzstőkébe kerül,
 3. a Budaörsi Sport Club 200.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a törzstőkébe kerül,
 4. Budaörs Város Önkormányzata 200.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a törzstőkébe kerül és további 378.000.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében lekötött tőketartalékba kerül,
 5. a lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátását Budaörs Város Önkormányzata az alábbi három részletben teljesíti:
  1. az épületfejlesztések vonatkozásában 2016. évben 200 millió forint összeget teljesít, amelynek fedezete a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete 7. sora (Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész) terhére biztosítható;
  2. évben, a beruházás befejezéséhez további 107 millió forint összeget teljesít, amelynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítja, és felkéri a polgármestert arra, hogy a 2017. évi költségvetésbe ezt az összeget terveztesse be.
  3. a sportpálya fejlesztése vonatkozásában 2017. évben 71 millió forint összeget biztosít, amelynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítja, és felkéri a polgármestert arra, hogy a 2017. évi költségvetésbe ezt az összeget terveztesse be.
 6. a lekötött tőketartalékba kerülő összeg célhoz kötött, Budaörs Város Önkormányzata azt a tulajdonában álló és a társaság által üzemeltetett, Árok utcai sportlétesítmény területén (Budaörs, 4175/3 hrsz.), a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett, PE-06D/EP/98-10/2014. szám alatt kiadott jogerős építési engedély szerinti, 2153,52 m2 területű öltözőépület és 1450 férőhelyes fedett lelátó fejlesztési program, valamint új sportpálya megvalósulásához biztosítja.
 7. a társaság tagjai a törzstőkébe kerülő összegek rendelkezésre bocsátására 2017.01.30. napjáig kötelesek, akként, hogy azt átutalják a társaság bankszámlájára.
 8. további 20% üzletrészt szerez a társaságban és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására. Az üzletrész megszerzéséhez szükséges 600.000 Ft összeget a 2017. évi költségvetésben biztosítja, és felkéri a polgármestert arra, hogy a 2017. évi költségvetésbe ezt az összeget terveztesse be.
 9. a 200.000 Ft összegű törzstőke hozzájárulást a 2017. évi költségvetésben biztosítja, és felkéri a polgármestert arra, hogy a 2017. évi költségvetésbe ezt az összeget tervezze be.
 10. biztosítja a használat jogát az Önkormányzat tulajdonában álló Budaörs, 4175/3 hrsz-ú ingatlanon az 1. pont e. alpontja szerinti sportpálya- és épületfejlesztési program keretében létrejövő építmények által elfoglalt földterületre.
 11. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, használat jogáról és pénzeszköz átadásról szóló megállapodást, valamint szindikátusi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert azok, valamint a használat jogának bejegyzéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
 12. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a támogatás erejéig 15 évre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 4175/3 hrsz-ú ingatlanra.
 13. a 108/2013. (IV. 10.) ÖKT számú önkormányzati határozat I. (TAO pályázatok) 2. pontjának b.) és d.) alpontjait visszavonja.

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

26.) TAO önrész biztosítása a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a KMISB 6 igen, 3 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

68/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

TAO önrész biztosítása a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. számára

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. részére a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett LED-fal és mobil lelátó beszerzés önerejeként összesen 26 millió forint támogatást nyújt, amelynek fedezetét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete 7. sora (Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész) terhére biztosítja.
 2. a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. részére a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola fedett csarnokának területén a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett moduláris sportpadló beszerzés önerejeként 5,5 millió forint támogatást nyújt, amelynek fedezetét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete 7. sora (Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész) terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal, a szerződés elkészítésére: a döntést követő 30 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

27.) Döntés a Budaörs, Templom tér 15. sz. alatti ingatlan pince helyiségének a Budaörsi Tanoda részére történő használatba adására vonatkozó kérelemről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a KMISB 9 igen és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

69/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Budaörs, Templom tér 15. sz. alatti ingatlan pince helyiségének a Budaörsi Tanoda részére történő használatba adására vonatkozó kérelemről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs, Templom tér 15. szám alatti ingatlan pincehelyiségének a Budaörsi Tanoda részére történő térítésmentes használatba adásához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Tanoda között 2006. március 29. napján létrejött bérleti szerződés 1. pont szerinti módosításának aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

28.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti, 2052 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéshez módosító javaslatot nyújtott be Biró Gyula alpolgármester úr a vételár összegének pontosítására, ami 21 260 000 Ft. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság módosítás nélkül 6 igen szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 21 260 000 Ft vételárral, 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a módosítás szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

70/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti, 2052 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. megvásárolja a Budaörs, 2052 helyrajzi számú ingatlant 21.260.000,- Ft összegű vételáron.
 2. az 1. pontban meghatározott 21.260.000,- Ft vételár fedezetét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetés) 3. sz. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sorról, a költségvetés 6/A. számú melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sorára történő átcsoportosítással biztosítja;
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására;
 4. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

29.) A Kassai utcában található, Budaörs, 4001/6 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az összes Bizottság egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal a határozat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

71/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Kassai utcában található, Budaörs, 4001/6 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 4001/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó – az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény szerinti – tulajdoni igényét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110/A.§-a alapján bírósági eljárásban érvényesíti.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

30.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a társasház kérése, hogy energia megtakarítást eredményező gépészeti felújítási munkákra fordíthassák a támogatási, szigetelési munkálatokból megmaradt összeget. A két Bizottság egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal a határozat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Stift Nándor képviselő: 2015. decemberében volt egy egyeztetés a Hivatalban, ahol evvel kapcsolatban a Hivatalnak a műszaki tartalmat vizsgálta és ott is elfogadták. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a kérelmet!

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

72/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház részére, energia megtakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez az összes bekerülési költség 30%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 3.548.792 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatás felhasználását és a munkálatok elvégzését a Társasház köteles legkésőbb 2017. szeptember 30-áig, műszaki dokumentumokkal és számlákkal igazolni.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 3.548.792,- Ft összegű támogatás fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetés) 3. sz. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sorról, a költségvetés 7/B. számú melléklet Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása megnevezésű, új sorára történő átcsoportosítással biztosítja.

 

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő:       A határozat közlésére 30 nap, az elszámolásra: 2017. szeptember 30.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály / Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

 

31.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéshez Biró Gyula alpolgármester úr nyújtott be módosító indítványt és ezzel a módosítással javasolja elfogadásra. A két Bizottság egyhangú szavazattal támogatta módosítással együtt az előterjesztett határozati javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra módosítással együtt az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

73/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a 398/2015.(XII.16.) ÖKT számú határozatával, a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, üzlethelyiség” megnevezésű, 36 m2 nagyságú önkormányzati helyiség értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelenek nyilvánítja.

 

 1. nyilvános pályázatot hirdet – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján – a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 36 m2 nagyságú önkormányzati helyiség értékesítésére vagy bérbeadására vonatkozóan azzal, hogy
  1. az ingatlan minimális vételára 10.000.000,- Ft,
  2. az ingatlan minimális bérleti díja 54.000,- Ft + ÁFA / hó,
  3. az ingatlan birtokbaadása bérbevétel és adásvétel esetében is 2016. október 1-jétől lehetséges.
 2. amennyiben a 2. pont szerinti pályázati felhívásra a benyújtási határidőig, 2016. június 27. napjáig érvényes pályázat nem érkezik, a benyújtási határidő 2016. július 25. napjáig külön döntés nélkül meghosszabbodik.

 

Határidő:                   A pályázat kiírására: 2016. május 6.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

32.) Közterület elnevezése Sport utca, Garibaldi utca, Kereskedők útja

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a két Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a Sport, a Garibaldi utca és a Kereskedők útjára vonatkozó az előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a módosítással együtt az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

74/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Közterület elnevezése Sport utca, Garibaldi utca, Kereskedők útja

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs,
 • 4123/23 helyrajzi számú ingatlant Sport utcának,
 • 3853/10, 813/6, 796/4, 3802/7, 718/11, 718/9, 718/8, 718/7 hrsz-ú ingatlanokat Garibaldi utcának,
 • 503/10, 503/11, 503/7, 503/8, 4119/1, 4116/1, 4114/2, 4111/15, 4111/18, 4111/19, 4080/13 hrsz-ú ingatlanokat Kereskedők útjának nevezi el.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Budaörs, 4114/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan művelési ágát kivett közútra változtatja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. július 1. napjáig történő elhelyezéséről, valamint a 2. pont szerinti eljárás lefolytatásáról.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntés kihirdetését követően azonnal intézkedjen a közterület elnevezésének nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő:                   2016. július 1.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda

Főépítészi Iroda

Műszaki Ügyosztály

 

 

 

33.) A Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetésének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Béla képviselő úrnak mondja, hogy megint el fog valami olyat mondani, aminek nem fog örülni.

Ami itt történik az az új közoktatási, illetve már köznevelésinek hívott  törvényből fakad. Megszűnik ez a Szakképző Központ, amiből az következik, hogy az Illyés Gimnázium a jövőben, a szakképzési hozzájárulásokat, amivel jelentős beruházásokat tudott végrehajtani, nem tudja folytatni, mellesleg a szakképzés felszámolásának is az egyik állomása ez, ami szintén szerinte tragikus a magyar közoktatás szempontjából. A KMISB 9 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Becz György képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

75/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetésének elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséhez és a végelszámolása megindításához.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával a Társaság ügyvezetője kerüljön megbízásra.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

34.) A közművelődési intézmények, és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2015. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a KMISB 7 igen, 2 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 3 tartózkodással fogadta el a beszámolót (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Becz György képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

 

76/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A közművelődési intézmények, és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2015. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt, a 2015. évben önkormányzati támogatásban részesült Támogatottak elszámolását és beszámolóit jóváhagyja és elfogadja.

 

1. Budaörs Fesztivál 11.150.000 Ft
2. Budaörsi Diáksport Egyesület 73.000.000 Ft
3. Budaörs Rádió (Hunicom Kft.) 33.250.000 Ft
4. Vivart Zeneművészeti Egyesület 11.500.000 Ft
5. Sapszon Ferenc Kórus 4.300.000 Ft
6. Szt. Tarzíciusz (Budaörs Advent) 5.000.000 Ft
7. Liver 3 és FC – meghosszabbítva 2016. június 30-ig 17.260.000 Ft
8. Budaörsi Goldtimer Alapítvány 3.000.000 Ft
9. BULAKE 5.400.000 Ft
10. Régiségbúvár Egyesület (Régészeti Kiállítás) 12.525.000 Ft
11. Régiségbúvár Egyesület (Csiki Pihenőkert) 14.000.000 Ft
12. Budaörsi Triatlon Klub 4.000.000 Ft
13. Illyés Gyula Gimnázium (animációs fesztivál) 4.900.000 Ft
14. Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 9.000.000 Ft
15. Vivace Táncgála, működés 1.800.000 Ft
16. Budaörs Televízió 48.000.000 Ft
17. Budaörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület 8.000.000 Ft
18. Pro Musica Kórus 4.300.000 Ft
19. Lyra Dalkör 2.020.000 Ft
20. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncegyüttes) 3.040.000 Ft
21. Széll Kult. Egyesület (Budaörs Néptánc) 3.040.000 Ft
22. Budaörsi Fúvószenei Egylet 1.670.000 Ft
23. Piros Rózsa Dalkör 1.280.000 Ft
24. Budaörsi Művészek Egyesülete 5.000.000 Ft
25. Aramis SE 21.000.000 Ft
26. Sportcentrum működtetésének támogatása BSC 1924 Kft 32.159.000 Ft
27. Budaörsi Labdarúgó Kft (felnőtt labdarúgás) 59.325.000 Ft
28. Budaörsi Vigasság – Kőporossy Bt. 4.000.000 Ft
29. Budaörsi Sport Club 90.000.000 Ft
30. Zöldkör Egyesület 1.600.000 Ft
31. Budaörsi Kézilabda 40.000.000 Ft
összesen 534.519.000 Ft

 

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

35.) Civil szervezetek 2015. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a KMISB 8 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

77/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek 2015. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2015 évi elszámolásait elfogadja:

 

Alapítvány Elszámolt önkormányzati támogatás  2015 év
1 Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány 600 000 Ft
2 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány 685 000 Ft
3 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány 328 000 Ft
4. Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 800 000 Ft
5 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány 200 000 Ft
6 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány 300 000 Ft
7 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 746 000 Ft
8 Erős Várunk Alapítvány 600 000 Ft
9 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány 900 000 Ft
10 Illyés Gimnázium Alapítvány 900 000 Ft
11 Írisz Alapítvány 900 000 Ft
12 Jövőkép Közhasznú Alapítvány 320 000 Ft
13 Karizma Alapítvány 900 000 Ft
14 Közhasznú Alapítvány a Dadogókért 509 000 Ft
15 Leopold Mozart Z. Alapítvány 330 000 Ft
16 Művészet a Nemzetért Alapítvány 330 000 Ft
17 Pro Ecclesia Alapítvány 430 000 Ft
18 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány 650 000 Ft
19 Zászlótudományi Alapítvány 240 000 Ft

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány benyújtott, hiányos pénzügyi elszámolását és beszámolóját nem fogadja el.

Felkéri a Polgármestert, hogy az ÖNK Sz. 2015-317 sz. szerződésben rögzítettek szerint szólítsa fel az Alapítványt, hogy az el nem számolt 200.000 Ft önkormányzati támogatást haladéktalanul fizesse vissza az önkormányzat költségvetési bankszámlaszámára és a szerződésben foglaltak szerinti elszámolási kötelezettségének így tegyen eleget.

 

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

36.) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a KMISB a határozat javaslatról részletekben, pontonként szavazott, az 1. pontot 6 igen, 2 tartózkodással, a többit 7 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolta a Testületnek (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a bizottsági ülésen is elmondta, hogy vannak benne olyan tételek szerinte, amelyek elképesztően indokolatlanul magasak, vagy indokolatlanul alacsonyak, viszont az egyeztetés során meghallgattatott egy – két olyan – számára értékteremtő – egyesület igénye, hogy ezek után ő azt tudja mondani, hogy így egyben el fogja fogadni akkor is, hogyha egyébként, ismétli, vannak benne olyan tételek is, ami számára nem elfogadhatóak. Köszöni az egyeztetésen résztvevőknek azt, hogy igyekeztek többüknek a meglátását belevinni a közös döntésbe!

 

Löfler Dávid képviselő: ők a költségvetés tárgyalásánál tettek be módosító indítványt arra vonatkozóan, hogy ezt a pályázatot ne 25 milliós keretre, hanem 30 milliós keretre lehessen kiírni, ezért ezt most ők nem szeretnék támogatni, mert nem szeretnének ilyen alkuba belemenni. Úgyhogy ezt inkább nem támogatják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát, ők sem alkudoznának!

 

Biró Gyula alpolgármester: ha Löfler Dávid képviselő úr vette volna a fáradtságot és elolvassa a javaslatot, akkor tudná, hogy most az alapítványokról fognak szavazni. Az alapítványoknál meg sehol nem volt egyetlenegy vita sem, hiszen az alapítványok nagy része, majdnem 100%-ban megkapta az összeget. Ezt csak úgy mellesleg jegyzi meg! Tehát, ha 55 millió lett volna a keret, akkor sem kaphatott volna egy alapítvány 900 eFt-nál többet, mert így szól a kiírás.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem baj, akkor sem szavazzák meg.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: miután Löfler képviselőtársa mondta itt az alku szót és a félreértések elkerülése végett, ő például nem alkuról beszélt, hanem egy normális egyeztetésről, ahol több érv elhangzott egymásután. Még egyszer leszögezi és Biró Gyula alpolgármesternek is mondja, hogy neki az alapítványokban is van egy sor, ami nagyon magas, de ezt akkor is úgy beszélték meg, hogy mivel általánosságban megtudtak állapodni, így egyben ő el fogja fogadni a fenntartásai ellenére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, de képviselő asszony sem azt mondta, hogy nagyon kevés és nem kap valaki, hanem arról beszélnek, hogy itt egy tisztességes kiosztása történt a bizottsági ülésen a dolognak. Csak, hogy megint a tényeknél maradjanak!

 

Löfler Dávid képviselő: annyit tenne hozzá, hogy nyilván, ha megvan szabályozva, hogy csak 900 000 forintra lehet benyújtani pályázatot, akkor nyilván nem fog tudni többre benyújtani. Ők azért mondták, hogy növeljék a keretet a korábbi 2014-es év szintjére és így simán ki lehetett volna írni a pályázatot, hogy nagyobb összegre is lehessen pályázni. Nyilván azért lett lecsökkentve ez a keret, meg a pályázható összeg, hogy ne legyen nagyobb az igény.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, csak itt nem erről van szó, nem erről a keretről, de szerinte hagyják, mert ez annyira méltatlan megint. Megint elbeszélnek egymás mellett. A képviselő úr pontosan tudja, hogy miről beszélnek.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

78/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy az alábbi civil szervezet pályázati dokumentációját a pályázati felhívás 5. pontjában – „Pályázatból kizárt szervezetek- érvénytelenségi okok” – foglaltak alapján kizárja a pályázatból:

– Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány (érvénytelenségi ok: 2016. március 25-ei határidőn túli benyújtás. Benyújtás időpontja: 2016. április 4. )

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5./B. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 22. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 25.000.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára a táblázatban megjelölt összeget biztosítja pályázati programjaik megvalósítására:

 

 

Ssz. ALAPÍTVÁNY neve Pályázat tárgya  Kért összeg (Ft) Jóváhagyott összeg (Ft)
1 Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány Egy Nagy Kisinóc 2016 Nagycsaládos Tábor 900 000  600 000
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány Nyílt nap, mentési bemutató 305 000  300 000
elsősegély nyújtó tanfolyam 425 000  250 000
mentőállomás karbantartása 80 000  0
Működési költségek 90 000  90 000
3 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Piliscsév kirándulás 250 000  250 000
Veresegyház Medvepark kirándulás 195 000  195 000
Működési költségek 90 000  90 000
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Játszóházak 57 000 57 000
Gyereknap 60 000 60 000
Termésköszöntő 85 000 85 000
Márton nap 50 000 50 000
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Agytorna 40 000 40 000
Bakancstúra 80 000 80 000
Culture Club 60 000 60 000
Diákönkormányzat 60 000 60 000
Furulya szakkör 40 000 40 000
Kabala színjátszó kör 80 000 80 000
Kreatív grafikai kör 120 000 120 000
Lurkó bábcsoport 40 000 40 000
Robotok közöttünk szakkör 80 000 80 000
Ügyes ujjak szakkör 40 000 40 000
Vadonlesők szakkör 80 000 80 000
6 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány Hagyományőrző nap Szántódpusztán 300 000 300 000
7 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
pannonhalmi kirándulás 150 000 0
év végi kirándulás 264 000 264 000
Krakkói Ifjúsági Világ Találkozó 64 000 0
Gólyatábor 240 000 240 000
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 93 000 93 000
Helytörténeti vetélkedő 80 000 80 000
Szent Miklós püspök napjának ünnepe 40 000 0
Adventi hajnali misék utáni reggelik 20 000 0
Magyar Kultúra Napja 56 000 56 000
8 Erős Várunk Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
Családbarát közösségépítő programok 160 000 0
Családos tábor 650 000 400 000
9 Fenyves Kuckó Alapítvány Működési költségek 20 000 20 000
Neked is sikerülhet program 400 000 200 000
Tudástenger kalózai képességfejlesztő tábor 480 000 120 000
10 Föld Napja Alapítvány Föld napi faültetés 560 000 210 000
11 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Irodalmi zsongás 32 000 32 000
Legyél Te is könyvmoly 23 000 23 000
Őszi Vigaszságok 32 000 32 000
Ügyes kezek szakkör 24 000 24 000
Kis képzőművészek köre 32 000 32 000
Működési költségek 90 000 90 000
Hangya Dani fürkész tábor 31 000 31 000
Bagoly-vár fürkésztábor 91 000 91 000
Kórus tábor 68 500 68 500
Természettud. Tábor 5. 73 000 73 000
Nyári tábor Rákóczi nyomán 148 000 148 000
Természettud. Tábor 6. 68 500 68 500
Természettud. Tábor 7. 62 000 62 000
Fürkész tábor Vackor Vár 125 000 125 000
12 Illyés Gimnázium Alapítvány Működési költségek 90 000 90 000
Erdei iskola 7.a 85 000 85 000
Erdei iskola 8. a. 85 000 85 000
Erdei Iskola 9.a 85 000 85 000
Matektábor 85 000 85 000
Vándortábor 85 000 85 000
Gólyatábor 340 000 340 000
Angol drámacsoport 45 000 45 000
13 Írisz Alapítvány Művészeti nevelés 140 000 140 000
Rajz-kézműves fogl. Alsó tag. 120 000 120 000
festő és kézműves szakkör 30 000 30 000
művészeti nevelés kerámia szakkör 50 000 50 000
néptánc és népi gyermekjátékok szakkör 50 000 50 000
Nemzetikincs Keresők Társasága 120 000 120 000
Ifjú természettudósok klubja 120 000 120 000
Herman Színpad 100 000 100 000
Kis Fizikus Szakkör 100 000 100 000
Műv. Nevelés és Képzm. Tehetséggondozó 70 000 70 000
14 Karizma Alapítvány Alsó tagozatos mozgásfejlesztő tábor 130 000 130 000
Élő népi kézműves tábor 85 000 85 000
Játékszakköri pályázat 80 000 80 000
Ópusztaszer kirándulás 200 000 200 000
Szünidei színjátszó tábor 205 000 205 000
Kis üvegfestők 50 000 50 000
Márton nap 45 000 45 000
Kiskukta 30 000 30 000
Csengőszó városi verseny 75 000 75 000
15 Leopold Mozart Z. Alapítvány Zánka tábor 232 000  

610 000

 

 

 

 

 

Kamarakórus fellépése 24 000
Boldog Békeidők koncert 274 000
XVIII. Vonós és Zongora mesterkurzus 64 000
Oboda tábor 28 000
Bozsoki tábor 128 000
Hódmezővásárhelyi tábor 56 000
Működési költségek 92 000 90 000
16 Magyar Vörökereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet Országos Elsősegélynyújtó verseny 404 000 400 000
ünnepségek 148 000 148 000
városi rendezvények 60 000 60 000
oktatás, előadás, tábor 112 000 0
adományozás lebonyolítása 40 000 0
véradás, egészség-szervezés 48 000 0
17 Művészet a Nemzetért Alapítvány Működési költségek 40 000 40 000
Színházi előadások, emlékműsorok 410 000 290 000
Kárpátaljai vendégek fogadása 168 000 0
18 Pro Ecclesia Alapítvány Csendeshét 735 000 330 000
Zenei programok 45 000 0
Ifjúsági foglalkozások 30 000 0
Működési támogatás 90 000 90 000
Működési költségek 90 000 0
19 Szabó Béla Alapítvány Segítő program 770 000  0
20 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány  Baba-Mama klub 140 000  140 000
Gyermeknap, Családi nap 220 000  220 000
Bölcsődék Szakmai napja, szakmai képzések 220 000  220 000
Kirándulás, Csapatépítés 230 000  0
Működtetési költségek 90 000  90 000
21 Zászlótudományi Alapítvány Működési költségek 90 000  90 000
” Amerika Budaörsön” c. zászlótörténeti kiállítás 390 000  50 000
22 A XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány XX. Magyar Drámaíró verseny 810 000 810 000
Működési költségek 90 000 90 000

 

 1. Nyertes pályázó alapítvány az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2017. február 28.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidők: 2016. május 15. (szerződés megkötése, támogatás átutalása)

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés) Pénzügyi Iroda (utalás)

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester 20 perces szünetet rendelt el.

 

SZÜNET

 

Szünet után:

 

 

37.) Budaörsi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi II. félévi programjainak támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással fogadta el, hogy a 4.635.000 Ft fennmaradó összeget, milyen arányban osszák meg (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő. Császárné Kollár Tímea, Löfler Dávid, Stift Nándor, dr. Molnár Gábor képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

79/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörsi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi II. félévi programjainak támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron fennmaradó 4.630.000 Ft-os pályázati keretre az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (pályázati felhívás megküldése)

 

 

 

38.) 2015. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal fogadta el a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 10 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő. Császárné Kollár Tímea, Löfler Dávid, Stift Nándor, dr. Molnár Gábor képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

80/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2015 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

 

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Támogatás (Ft)
1. Babinszki László RÍMBE SZEDETT TÖRTÉNETEK II. 300 000
2.

 

Dr. Dobosné Gerzsenyi Judit NE CSAK NÉZZ, LÁSS IS! Környezeti nevelés munkafüzet kisiskolásoknak 250 000
3. Dr. Dobos Botond Zsolt

 

 

A budaörsi építész szüret

szerző: Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Egyesülete

250 000
4. Horváth Györgyné (Monok Zsuzsanna) VERSCSOKOR c. verseskötet 200 000
5. Régiségbúvár  Ifjúsági és Kulturális Egyesület /

szerzők:  Dr. Mester Edit, dr. Mráv Zsolt

Túlvilági utazás. Kocsi- és lósírok a budaörsi római település temetőjében 250 000
6. Seregi József Seregi 80 000
7. Várhegyi István Kötődések III.  – Ambrus Andrással beszélget Várhegyi István 320 000

 

Határidő:       2016. április 30. (értesítés)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet; Pénzügyi Iroda

 

 

 

39.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal fogadta el a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Császárné Kollár Tímea és dr. Molnár Gábor képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

81/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok megjelenésének támogatására, a melléklet szerinti 2016. évi pályázati felhívását.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó – melléklet szerinti -, 2016. évi pályázati felhívást tegye közzé.

 

Határidő: a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős: polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

40.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra a három pontból álló határozati javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: ez az a napirend, amiről napirend előtt beszélt képviselőtársa. Itt Czuczor Gergő és Császárné Kollár Tímea nem is szóltak hozzá, tehát nem hangzott el semmi olyasmi. Csak annyit jegyzett meg és nem akarta bántani a Budaörsi Naplót vagy a Budaörsi Infót, hogy ez egy olyan pályázat és egy olyan pályázati kiírás, ami gyakorlatilag arra a két nyertesre lett kiírva, akik most pályáztak is és valószínűleg meg fogják nyerni. Ők azt gondolják, hogy nem egy pályázatnak kéne lennie, hanem akkor kapjanak soron támogatást, vagy ha már pályázat, akkor azt a lehetséges harmadik szereplőt, a www.minalunk.hu-t, akkor ne zárják ki azzal az indokkal, hogy neki nincsen nyomtatott felülete. Ezt jegyezte meg és nem azt mondta, hogy nem létezik a Budaörsi Infó vagy a Budaörsi Napló nyomtatottan, hanem csak arról beszélt, hogy példányszámokat nézegették meg az elszámolásokat, de azt gondolja, hogy a www.minalunk.hu-nak is adhatnának lehetőséget és nem kéne ilyen kikötést kitenni pláne, ha most pályázatnak nevezik, akkor jobb lenne, ha soron támogatnák Őket. Hogyha pályázat, akkor mindenkinek adjanak egyenlő esélyeket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Löfler Dávid képviselő úr mindig meg tudja lepni! Azt mondja képviselő úr, hogy nem szól hozzá, csak azt jegyezte meg, de hogy jegyezte meg, ha nem szólt hozzá azt még megpróbálja megfejteni, de ma nem ez az első meglepetés.

Azért ő a FIDESZ helyében óvatosan fogalmazna a célzott pályázatokat illetően. Amikor a nemzet gázszerelője miatt 20 millióval emelnek meg egy vasútépítési pályázatot, akkor egy ilyen pályázat kapcsán egy célzott pályázatról beszélni, ahol két pályázó van és mind a kettő nyer, egészen furcsa! A pályázatnak az a lényege, hogy elektronikus és írott formában is jelenjék meg az a kiadvány, mert az önkormányzat többsége úgy gondolja, hogy ez így van helyén. Egyébként a www.minalunk.hu fölült a FIDESZ-nek arra a vonalára, ami a házi sajtója lett, tehát szerinte teljesen mindegy, hogy mit fog csinálni, nyugodtan írogathatja a FIDESZ véleményét, az biztos, hogy közpénzen FIDESZ orgánumot nem nagyon fog támogatni az önkormányzat ameddig van józan esze. Hát, ha majd elmegy, akkor az egy másik kérdés, úgyhogy ezen, szerinte nem érdemes nagyon vitatkozni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a napirendi pont utóéletéről már a napirend előtti hozzászólásoknál beszéltek, elmondja, hogy ott tartózkodott és most is ezt fogja tenni, de szeretné elmondani, hogy miért. Amikor ez az egész pályázati rendszer bejött, ő akkor se szavazta meg, mert voltak benne olyan kiírási pontok és nem a www.minalunk.hu feltétlenül, hogy ami neki nem tetszett, ezt továbbra is tartja, de a korrektség jegyében elmondja, hogy amióta ők ilyen módon – ez a két sajtóorgánum – támogatást kap, nekik sem volt olyan rendezvényük, amiről tisztességesen ne tájékoztatták volna a jónépet. Úgyhogy ezt azért szerette volna elmondani, hogy neki önmagával a pályázattal továbbra is vannak problémái, azzal, hogy teljesítik-e és most itt a színvonalba ne menjenek bele, mert ez inkább bizottsági hatáskör, hogy megteszik-e azt, amire egyébként a pályázati pénzt kapják és ez a tájékoztatás, ami a megfelelő rendezvényekről, azt ő úgy tapasztalta az utóbbi időben, hogy igen.

 

Gáspár Béla képviselő: polgármester úrnak az előbbi mondatán gondolkozik azóta is, hogy amíg van józan eszük, addig nem támogatnak jobboldali sajtót. Hát nem tudja! Ez túl liberális gondolkodás, hogy csak a baloldalt. Nem tudja! Nem érti! Kéri magyarázzák el neki, hogy miért nem lehet a másik oldalt is támogatni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: annyira liberális ő, hogyha lesz a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek – de csak akkor lesz neki, ha elment a józan esze – saját médiakiadványa, amiben úgy jelennek meg írások, hogy azt ők fogalmazzák meg, az sem fog kapni és semmi hozzájuk közelálló szervezet sem. Tehát, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület soha nem fog közpénzt semmilyen célra felhasználni és természetesen mindenegyes politikai szervezetnek az ilyen jellegű történetével így vannak. De például egy olyan médium, ami a választási kampányban – udvariasan fogalmazva – a mai hímsoviniszta világban jellemző, aljas módon fogalmaz egy képviselő asszonnyal kapcsolatban, az szerinte egyáltalán nem gondolhatja komolyan azt, hogy azt közpénzen lehet tenni, ezért egyébként mai napig nem kért elnézést. Igaz, ők sem terjesztették a Képviselő-testület elé, hogy határolódjon el kollektívan az újságnak ezen ominózus megnyilatkozásaitól, mert nekik speciel nem ment el a józan eszük. Szerinte megint nem arról vitatkoznak, amiről kellene, de természetesen ő nyitott mindenféle ilyen vitára bármikor, de ha lehet, akkor ne a Képviselő-testület ülésén tegyék.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

82/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

„Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat keretében, a Budaörsi Napló Bt-nek és a Starkiss Kft-nek nyújtott 3.000.000 Ft-os támogatás elszámolását jóváhagyja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 4/B melléklet, 1. „Helyi média szolgáltatás” keret terhére:

 

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft) támogatás
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000 3.000.000

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, ”Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 5/B melléklet, 53. „Helyi média támogatása” keret terhére:

 

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft) támogatás
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000 3.000.000

 

Határidő:       2016. május 1.

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

41.) Döntés stratégiai partnerségi megállapodásról (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: csupán az örömét és a köszönetét szeretné kifejezni. Ez a projekt már elég régóta alakul. Szeretné megköszönni mindazoknak, akik az utóbbi időben egyre többen bekapcsolódtak a munkába, ő másfél éve foglalkozik ezzel és most már városi szinten elég sokan és a partnerségben majdan résztvevők közül is egyre többen kapcsolódnak be. Fantasztikus dolog van születőben, a város számára egy hatalmas nagy lehetőség lesz egy egész új irányba megnyitni a városnak az életét, a működését és a fiatalok felé, még sokkal tágabb szívvel fordulni. Nagyon örül, hogy itt tartanak és reméli, hogy a projektben szereplő oktatási tervek, azok a lehető leghamarabb el is tudnak majd indulni és, hogy nemsokára majd ott mosolyoghatnak mindannyian a nem létező nemzeti színű szalag átvágásán.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

83/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés stratégiai partnerségi megállapodásról (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. jóváhagyja a Melléklet szerinti tartalommal a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel megkötendő Stratégiai Partnerségi Megállapodást;
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stratégiai Partnerségi Megállapodást megkösse.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

42.) A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének kiegészítése (közmeghallgatás)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/42. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

84/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének kiegészítése (közmeghallgatás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Munkatervét kiegészíti az alábbiak szerint:

A közmeghallgatás időpontja: 2016. október 05. 1700 óra.

 

Határidő: 2016. szeptember 05.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

43.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/43. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolta jóváhagyásra a Képviselő-testületnek (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az ÖKDB által elfogadott határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

85/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés előminősített cégek jegyzékéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja (2016/1) az előminősített cégek listájának felülvizsgálatát a melléklet alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

44.) BKISZ projekt I. ütem Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/44. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha jól tudja, akkor a BKISZ, a szennyvízprojekt ezen része, amit módosítanak, az nem érinti Budaörsöt, ez a budapesti rész, de miután összevannak kötve a fejlesztésben, illetve a pályázatban, szükséges az önkormányzat döntése is. Ennek megfelelően a TFVB 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az ÖKDB által elfogadott határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

86/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

BKISZ projekt I. ütem Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés melléklete szerint a „Azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 Támogatási Szerződés 7.sz. módosítása szakaszolt projekt első szakasz megvalósítása” tárgyú szerződést mellékleteivel együtt, és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

45.) Döntés Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/45. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy természetesen az előterjesztés, a velük történt egyeztetés alapján készült. A TFVB 4 egyhangú, a PEB pedig 7 egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

87/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

 1. A Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításra vonatkozó előterjesztésben összegzett javaslatot tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a projektet a fenntartó Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen valósítsa meg Budaörs Város Önkormányzata.

 

 1. Felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a projekt megvalósítással kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

 

 1. Jóváhagyja, hogy a Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat közös ajánlatkérőként vegyenek részt úgy, hogy a közbeszerzési eljárást Budaörs Város Önkormányzata bonyolítja le.

 

 1. Felhatalmazza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás közös ajánlatkérői megvalósítására a Közbeszerzési Szabályzat szükséges módosításáról a döntést hozza meg.

 

 1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításra a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodást kösse meg.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

46.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/46. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a közszolgáltatás tartalmára vonatkozik, sürgősségi indítvány volt, ezért a Bizottságok nem tárgyalták, ami az SzMSz szerint rendben van.

 

Stift Nándor képviselő: valóban nem tárgyalták, illetve határozati javaslatot nem hoztak a tárgyban, de beszélgettek és tárgyaltak róla, mint ahogy a jegyzőkönyv is ezt mutatja. Nagyon, de nagyon sok kérdés merült föl a napirenddel kapcsolatosan és a Hivatal részéről Egri Péter volt az, aki a kérdésekre választ adott a Bizottságok jelenlévő tagjainak. Nagyon, de nagyon nagy kérdés az számára és szerinte mindegyikük számára, hogy mivel április 01-jén lépett életbe ez a felsőbb szintű jogszabály és ez a törvény, rendelet, gyakorlatilag hány olyan önkormányzat lesz Magyarországon, mert ugye az egyértelmű, hogy a Képviselő-testületnek a jövőben nagyon, de nagyon komolyan foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, mert amit a törvény leír, ami alapján egy mamutszervezet jött létre, aki gyakorlatilag számlázni fogja és be fogja szedni ezt a díjat a lakosságtól és utána negyedévente vissza fogja osztani ezt a szolgáltatást elvégző cégnek, cégeknek. Azt, hogy mennyit fog visszaosztani, arról senki az ég világon nem tud semmit. De hány olyan magyarországi település lesz, aki föl fogja emelni a kezét és azt fogja kérdezni, miből fogják tudni ők ezt megfinanszírozni? Lesznek egy Nápoly-2?

A másik meg kérdés: hoztak egy döntést, ami szerinte teljesen egyhangú döntése volt a Képviselő-testületben, hogy a 70 év felettieknek ezt a szolgáltatást az önkormányzat ingyen biztosítja. Most akkor ez a közeljövőben, miként fog megvalósulni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem fog örülni Gáspár Béla képviselő úr, mert most jön a 10%-nyi része az elmondandóknak. Katasztrófa, ami következik! Számtalan település jelezte ezt, hozzáteszi – ezt speciel kormánypárti polgármester hosszasan taglalta, hogy ami most az önkormányzatok oktatás, szemétszállítás, közigazgatás ügyei kapcsán – egyébként Smith Jenőnek hívják, hogy meg lehessen keresni ezt a nyilatkozatot – nagyjából úgy fogalmaz, hogy ennél még a tanácsrendszer is több szabadságot adott az önkormányzatoknak. Ami itt történni fog az nagyjából úgy fog kinézni, mintha az ember elmegy valamelyik áruházba, telerakja a kosarat, odamegy a pénztárhoz és a pénztárnál adnak neki egy számlát, amin azt mondják, hogy az Államkincstárba tessék befizetni az alján szereplő összeget, mert a nálunk nyilvántartott ár, az ez, de az Államkincstár felé kell, ő meg majd negyedévenként, az általa, az áruért elismert összeget vissza fogja fizetni. Hát, nagyjából így lehet csődbe vinni egy céget! Ez a vonat elindult az önkormányzati cégek tekintetében! Sajnos kiszámíthatatlan, hogy mit fognak visszafizetni, de ha valaki ép ésszel végiggondolja, ha létrehoznak egy mamutszervezetet, az addig, egyébként működött településenként vagy társulásban, pl.: Gödöllőn 106 vagy 160 településen lát el egy ilyen nagy konzorcium szemétszállítási feladatot, nem nehéz kitalálni, nem nehéz azt pontosan tudni, hogy nagyon nagy bajba fognak kerülni, hiszen nem lehet semmit ennek kapcsán kiszámítani és, ha egy ilyen mamutszervezet még belép, annak fizetése van, költségei vannak, dologi kiadásai vannak, járműköltségek vannak, stb. Ebből következően a költségek növekedni fognak, a szétosztható pénz meg az a díj lesz, amit korábban megállapítottak. Itt próbálnak bizonyos dolgokat megoldani, hogy ez sikerülni fog-e vagy nem, azt nem tudja, de itt most egy pillanatra megáll, Ügyrendi javaslatot tesz: a Pedagógus Szakszervezet azzal fordult a köztisztviselők, közalkalmazottak és az ország nyilvánosságához, hogy amennyiben egyetértenek és támogatják a törekvéseiket, akkor 5 percre álljanak meg, 5 perccel 12 óra előtt és ez lehetőség mindenki számára,  ő szívesen szeretne élni azzal a jogosítványával, azzal a lehetőségével, hogy 5 percre megáll és lemenne a Városháza elé és aki ebben szívesen követi, az tegye meg.

Felteszi szavazásra a fentiekben ismertetett ügyrendi javaslatát, mely szerint 12 óra 05 percig szünetet rendeljenek el. A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadta.   

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

88/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Szünet elrendelése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Wittinghoff Tamás polgármester javaslatát, hogy a napirendek tárgyalása közben, a 2016. április 20-i pedagógus sztrájkra tekintettel 12 órakor szüntet rendel el.

 

 

SZÜNET

 

Szünet után:

 

A 46.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás c. napirend tárgyalásának folytatása:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy dolgot még el kell mondania, amit még Stift Nándor képviselő úr nem említett és ő maga sem, hogy a legnagyobb dilemmájuk, például abban a tekintetben is megfogalmazódik, hogy ennek a bizonyos „hosszúnevű pénztárgépnek” a színrelépésével nem tudják, hogy mi lesz a 70 év feletti budaörsiekkel, akik eddig ingyenes kapták a várostól ezt a közszolgáltatást, most meg majd le kell adniuk a szolgáltatást igénybevevők nevét, le kell adniuk a díjat és aztán majd lehet, hogy Ők is fognak kapni egy számlát vagy majd az Ő részükre eső összeget majd az önkormányzatnak be kell fizetnie valakinek, miközben az önkormányzat a szolgáltatást ingyen biztosítja, még majd fizethetnek is az állam által létrehozott szervezetnek! Szóval, hasonló őrültségek tömkelege az, amivel majd meg kell e tekintetben birkózni. Őszintén mondja, nem látja át azt, hogy mi fog történni, de azt, hogy nem látja át, az azért nem véletlen, mert akik létrehozták ezt a valamit, azok sem pontosan tudják, hogy mi, hogy fog működni, mert nem tudnak válaszolni a BTG olyan kérdéseire, ami egyébként kardinálisan érinti a jövőben ezt a területet, úgyhogy egészen elkeserítő és elszomorító a dolog, de ugye, ha ma tudják, hogy a közoktatásban dolgozók, sőt a bölcsődei dolgozók is tiltakozásukat fejezik ki a kialakult helyzetért és amikor látják azt, hogy az önkormányzatisággal kapcsolatban milyen kérdések merülnek föl, akkor mondja Gáspár Béla képviselő úrnak, hogy Smith Jenő – kormánypárti polgármester – nagyon határozottan kritizálta, mindezen dolgokat.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: a hétfői tájékoztató után kicsit próbált számolni, hogy ez anyagilag mit fog jelenteni a városnak és miután az egészen világos volt a hallgatóság és a számára is, hogy a majdan megkapott térítési díj és a tényleges bekerülési díj között, jelentős különbség van, úgy tűnt, hogy ez literenként, mintegy 5 forintot fog kitenni, amit feltehetőleg nem fog megkapni a szolgáltató és ezért valószínűleg a városnak kell ezt majd kipótolnia és, hogy a jövő évi költségvetésben majd tudnak erre gondolni az remek dolog, de számításai szerint ez mintegy 200 millió forintot jelent erre az évre is. Ezt honnan fogják előásni? Mit fognak elhagyni a fejlesztéseikből azért, hogy azonos szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a város a lakóknak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: reméli, hogy dr. Kisfalvi Péter képviselő úr rosszul számol, mert az katasztrófa enne, ha ilyen nagyságrendű konzekvenciája lenne, de sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja. Ahogy az előbb mondta, annyi a bizonytalanság, hogy itt most felelőtlenség lenne bármit mondani! Azt azért nagy biztonsággal meri mondani, ha létrejön egy új szervezet, ami többletforrásokat igényel, attól még olcsóbb sose szokott lenni egy szolgáltatás. Tehát, azt nem nagyon tartja valószínűnek, hogy Tamás Ervin majd, amikor megkapja a tájékoztatást, mint a BTG ügyvezető igazgatója, hogy mennyit kap vissza a „pénztárgéptől” – nevezzék csak így ezt a szervezet – akkor nem fog a boldogságtól fölsikítani, nem az lesz majd a tapasztalata, hogy többet fizetnek, mint amennyibe ténylegesen kerül és még az amortizációt is képezni tudják majd belőle! Sőt! Lehet, hogy még gépparkot is fejleszthetnek, ahogy ezt egyébként normális esetben tenni szokták.

 

Gáspár Béla képviselő: megjegyzi: polgármester úr többször is felé szegezte enyhe iróniával – nem sértően, ezt kiemeli –, hogy neki szól, hogy minek nem fog ő örülni. Téved – mondja polgármester úrnak, mert vannak dolgok… tehát, ő elkötelezett jobboldali, de nem elvakult! Tehát, előfordul, hogy nem tetszenek számára dolgok!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezt örömmel hallja, köszöni szépen, de azért mondta csak, mert máskor, amikor ilyet fogalmazott meg, akkor meg úgy reagált Gáspár Béla képviselő úr, hogy kemény kritika volt. Mindig is kemény ilyenben és, ha ezt más színezetű kormány tenné, akkor ugyanilyen keményen fogalmazna! Isten őrizz, hogy bárki ilyet csináljon, ebben egyetértenek!

 

Több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

89/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 • A BTG Nonprofit Kft és az Önkormányzat közti, az 55/2015 (III.25.) ÖKT. sz. határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződést akképpen módosítja, hogy abból kikerülnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, és
 • felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés módosítást készíttesse el és felhatalmazza annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinetiroda

 

 

47.) Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/47. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: van véleményezési joguk, azért ez nagyon komoly dolog, ezzel kapcsolatban nem szerette volna a Képviselő-testület nélkül álláspontot megfogalmazni, ezért a Gimnázium által megfogalmazott javaslatok véleményezése tekintetében az a javaslata, hogy a Képviselő-testület értsen egyet azzal, amit az intézmény megfogalmazott.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

90/2016.(IV.20.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai dokumentumai módosításának véleményezése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma módosítását (alapfeladat kiegészítése, a Budaörsi Szolgáltató és Művészeti Iskolaszövetkezet működésével, maximális létszám 650 főre történő emelése).

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2016. május 3.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.: Interpellációk
 2. sz. Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. május 02.