Belviszályok, puccs-kísérlet az EUROP-MED Kft-nél?

Komoly gondok a Budaörsi Egészségügyi Központ vezetésében?

Az EUROP-MED Kft-t érintő „belviszályok”? A betegellátás átvétele érdekében egy jogtalan „puccs-kísérletet”? Nem nyithat meg a fizikoterápia? 350 milliós károkozás az „Europ-Med” Kft. sérelmére? Nyugtalanító, komoly, egymást vádló és cáfoló sajtóközlemények jelentek meg az egészségügyi központ kapcsán. Veszélybe kerülhet-e a betegellátás Budaörsön?

Tegnap írtunk az elkészült, de meg nem nyitott fizikoterápiás központról, amit egy sajtótájékoztató és bejárás keretében látogattunk meg. Elsősorban arra kerestük a választ, hogy miért nem nyílhatott meg az új központ és megnyugtató választ vártunk a Budaörsi Egészségügyi Központ helyzetéről. A bejárást követően Dr. Gamal Eldin Mohamed egy sajtóközleményben indokolta meg a központ nyitásának elhalasztását. Ebben szerepelt többek között, hogy 2012 és 2016. február 28 közötti időszakban több mint 350.000.000.- Ft-ot meghaladó – az „Europ-Med” Kft. sérelmére elkövetett – tényleges károkozást állapított meg egy belső vizsgálat.

Ma dr. Kovács Attila főigazgató főorvos adott ki közleményt:

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

 „A Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által a www.budaorsinfo.hu internetes sajtóterméken 2016. május 12. napján közzétetetett közlemény több pontban is ellentétes a valósággal, több vonatkozásában hiányos, a való tényeket elhallgató, a teljességet nélkülöző állításokat rögzít, az a budaörsi polgárok, és a Budaörsi Egészségügyi Központ betegeinek megtévesztésére alkalmas, melynek okán megfontolás tárgyává teszem a vonatkozó jogszabályok szerinti sajtóhelyreigazítási eljárás útján történő igényérvényesítést.

Amint azt több betegem is meg tudja erősíteni, mintegy 25 éve vagyok főigazgató főorvos Budaörsön, ahol ezen hosszú idő alatt teljes mértékben és végig elkötelezetten a betegekért és a lehető legjobb színvonalú betegellátásért küzdöttem.

Személy szerint elsődleges célom, hogy a Budaörsi Egészségügyi Központot a betegellátás színvonala kapcsán – a betegek érdekeinek szem előtt tartásával – olyan hellyé tegyem, amely nem csak a betegek megelégedésére szolgál, de olyan munkahelyet biztosít, ahol a munkavállalók is örömmel látják el feladataikat.

Bizonyára sokan tudják, hogy Dr. Gamal Eldin Mohamed mintegy 15 éve került be a budaörsi orvosi ellátás „vérkeringésébe” azáltal, hogy személyesen én vezettem be az ottani betegellátásba, ha úgy tetszik, én vettem a szárnyaim alá. A hosszú évek alatt eltöltött együttműködés és gyógyítás ellenére az elmúlt hónapok fejleményei alapján számomra világossá vált, illetve határozott véleményem, hogy az EUROP-MED Kft. és a betegellátás átvétele érdekében egy jogtalan „puccs-kísérletet” hajtott végre ellenem.

2016. április 4. napján – hosszú várakozást követően – végre megkezdhette volna működését a Budaörsi Egészségügyi Központban a fizikoterápiás és gyógytorna komplexum, melyet mintegy 160 millió Ft-os beruházásból hoztunk létre, rendkívül magas, európai színvonalú műszerparkkal felszerelve.

Annak ellenére, hogy ezen ellátás a rendelkezésünkre állna, sajnálatos módon, egyelőre számomra is érthetetlen okból Dr. Gamal Eldin Mohamed az érvényes engedélyek ellenére nem engedi a komplexum megnyitását, az ellátás megkezdését, megakadályozva ezzel a betegeket abban, hogy az említett rendkívül magas színvonalú részlegben gyógyuljanak, és vegyék igénybe ezen egészségügyi ellátást.

Az EUROP-MED Kft-t érintő „belviszályok” álláspontom szerint nem érinthetik a fizikoterápiás és gyógytorna komplexum megnyitását, a Dr. Gamal Eldin Mohameddel fennálló vitás kérdéseket külön fórumokon rendezni fogjuk.

Az EUROP-MED Kft. vonatkozásában fennálló, a Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által hivatkozott bérleti szerződés a fizikoterápiás ellátás, mint orvosi tevékenység végzéséhez szükséges, amely szolgáltatás biztosítása az EUROP-MED Kft. célját és érdekeit képezi. A bérleti szerződés megszüntetése ellehetetlenítheti az EUROP-MED Kft. fizikoterápiás szolgáltatásait.

Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr a nyilatkozatai vonatkozásában kifejezetten rosszhiszeműen járt el, tekintettel arra, hogy az EUROP-MED Kft. fennálló bérleti szerződése vonatkozásában az előszerződést – amely a bérleti szerződés alapja – az EUROP-MED Kft. képviseletében Ő írta alá, nincs szó aláírás bélyegző használatáról!

Az EUROP-MED Kft. tagjaként Dr. Gamal Eldin Mohamed úrnak jogszabály által biztosított lehetősége van és volt bármilyen szerződésbe történő betekintésre.

Az EUROP-MED Kft. 2016. március 16. napján – vitatható módon kiegészített napirendekkel – megtartott és egyébként szabályszerűtlenül összehívott taggyűlésén a kisebbségi tulajdonos, Dr. Gamal Eldin Mohamed személyemet az ügyvezetői tisztségből visszahívta.

Ezen taggyűlési határozat ellen a szükséges jogi lépéseket megtettem, és indítványoztam új taggyűlés összehívását, amelyre – tekintettel arra, hogy annak ügyvezetőként, a jogszabályi előírás ellenére Dr. Gamal Eldin Mohamed nem tett eleget – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága feljogosított.

Az EUROP-MED Kft. vonatkozásában a 2016. március 16-i taggyűlés óta az ügyvezetői teendőket Dr. Gamal Eldin Mohamed önállóan látja el.

Az azóta eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy ezen önálló vezetői tisztséget sem a jogszabályi előírásoknak, sem pedig az EUROP-MED Kft. érdekeinek nem megfelelően látja el.

Az EUROP-MED Kft. törvényes működése érdekében több – a jelen közleményben nem részletezett – jogszabály által is kötelező intézkedés megtételére szólítottam fel az egyedüli ügyvezető urat, azonban ezeknek nem tett eleget, veszélyeztetve ezzel az EUROP-MED Kft. törvényes működését. Meg kívánom jegyezni, bízom benne, hogy valamennyi olyan intézkedés valamilyen együttműködés keretében megvalósításra kerül, hogy sem az EUROP-MED Kft. törvényes működését, se a budaörsi polgárok betegellátását, mint legfontosabb prioritást, ne érje semmilyen hátrány.

Érdekesnek találtam Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr munkavállalókkal kapcsolatos nyilatkozatát is, tekintettel arra, hogy több munkavállalót jogszabályellenes felmondásra bírt rá más gazdasági társaságokban betöltött munkaviszonyuk kapcsán, de ennek megállapítása is más fórumra tartozik.

A Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által közzétett sajtóközlemény keretében több szerződésre, azok érvénytelenségére hivatkozik, illetve hatalmas, légből kapott, és számomra ismeretlen forrásból szerzett könyvszakértői véleményre hivatkozott számokkal dobálózik.

A Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által hivatkozott szerződések vonatkozásában a jogszabályok és a bírósági gyakorlat is egyértelmű és világos abban, hogy kizárólag eredményes megtámadás esetén válik egy szerződés érvénytelenné, vagyis akkor, ha azt a bíróság jogerősen megállapítja. Önmagában a megtámadás másik féllel való közlése nem vezet, és nem is vezethet a szerződés érvénytelenségéhez, így Dr. Gamal Eldin Mohamednek, mint az EUROP-MED Kft. – kérdéses módon tartott taggyűlés útján – egyedüli ügyvezetőjének kötelessége a szerződések fenntartása, már csak azért is, mert például a bérleti szerződés a Budaörsi Önkormányzattal kötött együttműködésnek is része, és amelynek alapjául szolgáló előszerződést – a részét képező együttműködés ismeretében – maga írt alá.

Ügyvezetőként Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr nem intézkedett az EUROP-MED Kft. könyvvizsgálójának – megválasztása ellenére – a cégjegyzékbe történő bejegyzése iránt (mely körülmény egyébként a cég kényszertörléséhez vezethet), amelynek okán a könyvvizsgáló a megbízását visszavonta. Ennek alapján kérdéses és kétséges, hogy milyen módszerekkel és kivel vizsgálta meg az EUROP-MED Kft. könyvelési anyagait – az ezzel kapcsolatos éves beszámolók korábbi elfogadása ellenére – és milyen úton-módon jutott olyan következtetésekre, amelyek a közleményében rögzített számadatokra vezetnek. A Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által tett állításait alátámasztó iratokat, bizonyítékokat jogi képviselőm kérésére a mai napig nem tudta/akarta rendelkezésre bocsátani.

Tekintettel arra, hogy a Dr. Gamal Eldin Mohamed Úr által közöltek valótlanságot is tartalmaznak, nagy nyilvánosság előtt, és mivel indokolatlanul és alaptalanul bűncselekmény elkövetésével vádol, a szükséges jogi lépéseket – beleértve az EUROP-MED Kft. működése érdekében szükséges cégjogi és polgári jogi lépéseket, feljelentéseket – megtettem és megteszem.”

Forrás: Budaörsi Infó