Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 25-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 25-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. május 25-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft., Premecz Enikő TFVB nem képviselő bizottsági tag, Galuska-Tomsits László rendőrkapitány, Petró Tibor, továbbá intézményvezetők, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes

                                                Pintérné Berecz Anita – interpellációk

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Köszönti továbbá Szita László könyvvizsgáló urat, Galuska-Tomsits László rendőrkapitány urat, Petró Tibor urat és Tamás Ervint a BTG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal – 15 fő – jelen van, tehát a Képviselő-testület határozatképes, ennek megfelelően az ülést 838 órakor megnyitja.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az időközben a Hivatal részéről beérkezett változtatásokat, azaz a meghívón nem szereplő napirendeket, melyeket javasol napirendre venni. Ezek az alábbiak:

 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (belterületi utak felújítása)
 • TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagok jelölése – lejárt a mandátuma a tagoknak
 • Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében – itt talán nem is kell részleteznie, mert mindenki tudja, hogy az oktatással, az oktatásüggyel kapcsolatban milyen törvényi módosítás szerepel a Parlament napirendjén, ami minden jogosítványától megfosztaná az Önkormányzatokat e tekintetben.

 

Érkeztek módosítások is, melyeket csak tájékoztatásként mond el:

 • Az új vagyonrendelet megalkotása előterjesztéshez Biró Gyula alpolgármester két módosítást nyújtott be,
 • illetve a Döntés költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és vállalt egyéb feladatok ütemezett megvalósításáról előterjesztéshez is van egy módosító javaslata.

 

A meghívón szereplő 39.) Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása c. előterjesztéshez a Jegyzői Iroda törvényességi észrevételt fogalmazott meg, úgyhogy ennek a tárgyalását nem tartja alkalmasnak a Jegyzői Iroda, ezért ennek a levételét javasolja.

 

Továbbiakban ismerteti a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint:

 • az Mötv. 46. § (2) –c) pontja alapján, vagyoni érdek miatt: a meghívón szereplő ) A Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítése a Budaörs, 7688/3, 7688/4 és 7690 hrsz-ú ingatlanok bevonásával járdaépítés céljából c. napirend.
 • az Mötv. 46. § (2) -a) és -b) pontja alapján kötelező: a meghívón szereplő ) A Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélése c. napirend.

 

Jelzi, hogy interpellációt nyújtott be Gáspár Béla képviselő „Polgárőrség támogatás”, illetve Löfler Dávid képviselő „Autóbérlés közpénzen milliókért” tárgyában.

 

Löfler Dávid képviselő: Köszönt mindenkit! Nagyon szerette volna, ha a fatestvér program napirendre kerülhet, de úgy látja, hogy nem fog kerülni. A Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása kapcsán meg arra kéri a Hivatalt, hogy készítsenek egy olyan módosító indítványt, amivel tárgyalhatja a Testület és a Frankhegyi Részönkormányzat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tudja, hogy képviselő úr figyelt-e arra, amit az előzőekben mondott vagy csak előre megírt forgatókönyv szerint mondta el, amit mondott, mert senki nem beszélt a Fatestvér Program napirendnek a levételéről. Ezt Löfler Dávid képviselő úr érezte úgy, hogy nem volna indokolt ezek szerint tárgyalni. Rossz lehet a lelkiismerete, de maradjanak ennyiben.

 

 1. Bocsi István jegyző: elmondja: amikor a feljegyzést megírták, akkor megírták azt is, hogy mi a járható út ebbe és, ha kéri, akkor természetesen előkészítik számára ezt a variációt. Hozzáteszi: már az elmúlt héten megírták, hogy mi a normál menete a dolognak, hogy hogyan mehetett volna akár Bizottság, akár a Testület elé.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután egyéb észrevétel nem érkezett, először felteszi szavazásra az alábbiakban felsorolt hivatali indítványok napirendre vételére vonatkozó javaslatot:

 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (belterületi utak felújítása)
 • TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagok jelölése
 • Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében

 

A Képviselő-testület a napirendre vételre vonatkozó javaslatot, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Javasolja napirendről való levételét a meghívó szerinti 39.) Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása tárgyában készült napirendi pontot, ahol Jegyző Úr válaszolt és megbeszélték Löfler Dávid képviselő úrral, hogy mi a helyzet. Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napirendről való levételi javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra egyben a napirendet az elfogadott módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

94/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Az új vagyonrendelet megalkotása

5.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

6.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

7.) Döntés költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és vállalt egyéb feladatok ütemezett megvalósításáról

8.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről

9.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

10.) Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2015. évről

11.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tevékenységéről

12.) BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

13.) Budaörsi tájékoztató táblák koncepció terve

14.) VEKOP és KEHOP felhívásokra Támogatási Kérelmek benyújtása

15.) Konzorciumi együttműködés Törökbálint Város Önkormányzatával a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton

16.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Közút Nzrt-vel Szabadság úti csapadékvíz elvezetéséről

17.) A BTG Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2016. évi üzleti terve

18.) Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. számára

19.) Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola 4 tanulócsoportjának ideiglenes elhelyezéséről a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában

20.) Az Árok utcai sportlétesítmény üzemeltetése (Budaörs, 4175/3 hrsz.)

21.) Ingatlanrész megvásárlása a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlanból – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez

22.) Döntés a Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli visszaadásáról

23.) A Budaörs 1304/7 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

24.) A Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

25.) A Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület bontása

26.) Budaörs, Templom tér 1. sz. alatti, 60 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Szertár Kávézó) hasznosítása

27.) Javaslat a Budaörs, Budakeszi utca 1. szám alatti 1323/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon levő önkormányzati bérlakások hasznosítására, illetve felújítására

28.) A Jókai Mór Művelődési Központ státuszainak módosítása, létszám csökkentésének jóváhagyása

29.) A Heimatmuseum 2015. évi elszámolásával kapcsolatos kérelmek

30.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez

31.) Új tanulócsoport indítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása

32.) A budaörsi óvodákban és bölcsődékben dolgozó közalkalmazottak illetményének támogatása

33.) Civilszervezetek kiegészítő támogatási kérelme

34.) Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

35.) A Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat helyiségcsoport felújítása

36.) Döntés a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – Csatornázás V-VIII. tenderhez kapcsolódóan a 432/2015.(XII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításáról

37.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához

38.) Budaörs Város csatlakozása a Fatestvér programhoz

39.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (belterületi utak felújítása)

40.) TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

41.) Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében

42.) A Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítése a Budaörs, 7688/3, 7688/4 és 7690 hrsz-ú ingatlanok bevonásával járdaépítés céljából – ZÁRT ülésen javasolt

43.) A Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélése – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Sokolowski Márk képviselő: Sok szeretettel köszönt mindenkit!

A Műszaki Ügyosztálytól informálódna, illetve kérdezi: Egyik a Kinizsi utca egyes szakaszain az útburkolat már annyira töredezett, illetve annyi kátyú van, hogy maga is tapasztalta, de többen is jelezték, hogy már egyes autókban már a kár veszélyét súrolja, illetve egyéb járművek –pl.: buszok – is nehézkesen tudnak ezen a szakaszon átmenni. Kérdezi: mi várható a jövőben ezzel a szakasszal kapcsolatban?

A másik: a Templom téri körforgalmat érint a javaslata, mely szerint a Pest felé menő szakaszon, a baloldalon a járda igencsak beszűkül az épületek elhelyezkedése miatt és itt nem lehetne-e esetleg egy korlátot oda kihelyezni egy rövidebb szakaszon, hogy balesetveszély ne álljon elő.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Tisztelettel köszönt mindenkit! Válaszában elmondja: a Kinizsi utcának is és a Templom térnek, Szabadság útnak, Budapesti útnak a tulajdonosa és kezelője nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút. Az elmúlt héten éppen alpolgármester úrral tárgyaltak a Magyar Közút vezetőivel és felvetették ezeket a problémákat, hogy az ő általuk kezelt utaknál bizony jelentkezik az út minőségének romlása, illetve a kátyú. Akkor, azt a határozott ígéretet kapták, hogy igyekeznek kijavítani. Úgy tűnik, hogy a költségvetésben is jelentős plusz forrásokhoz jutnak és az 1-es, a 100-s és a Budaörsön keresztülmenő országos utak is felújításra kerülnek. Ennek ellenére a körforgalmat megvizsgálják és kezdeményezni fogják a Magyar Közútnál a Kinizsi utcával együtt!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: volt olyan, ahol megunták, hogy a magyar Közútkezelő nem tette a feladatát megítélésüknek megfelelően, de őt úgy tájékoztatták, hogy most fölszállt a füst és nyitottság, készségesség mutatkozik arra, hogy ezeket a feladatokat ellássák, továbbá kommunikációs problémának próbálják kezelni a múltat.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: a Munkácsy és a Széles utca között a telkek végében van egy vízelvezető árok, ami állandóan televan hulladékkal és a lakók panaszkodnak e miatt. Úgy tudja, hogy ez önkormányzati terület. 2 héttel ezelőtt a BTG – tudomása szerint – egyszer már kitisztította, de azóta is televan, és nem tudja, hogy a lakókat föl kellene-e szólítani vagy ez önkormányzati feladat? A műszaki ügyosztályvezető urat kéri, hogy intézkedjenek!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ügyosztályvezető úrhoz kellett címezni, aki már jegyzetelte is és intézkedni fognak!

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket és a televíziónézőket!

A Műszaki Ügyosztálytól kérdezi: lakossági panasz alapján a TFVB ülésén már kérte az ügyosztályt, hogy az Aradi utca 37 szám előtt egy 30 cm-es öntöttvas csatornafedél billeg, rosszul van lerakva. Megnézte kétszer is 30 mm-t, ha levenne valaki, ahhoz sem Sóhivatali engedély, semmi nem kell, helyreállna a rend, szerinte 10 perces munka.

 

Stift Nándor képviselő: Mindenkinek jó reggelt kíván!

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné hozzászólását: először is köszönetet mond a Vackor Óvoda korlátjavítása kapcsán, nagyon gyorsan kijavították, így elhárították a veszélyességet.

A másik: lakossági bejelentéssel keresték meg a Napsugár sétányon van egy kutyafuttató, ahol a BTG teljesen normálisan levágta a füvet, de mellette van egy magántulajdon, ahol a gaz lassan egy méteres. Kéri, szólítsák fel a tulajdonost, hogy rendezze a területét!

A harmadik: a Lévai utca 29-ből keresték meg, hogy megsüllyedt a Lévai utca 27. felöli bejáratnál a járda. Kéri ügyosztályvezető urat, mivel elég veszélyes helyen van, hogy menjenek ki, nézzék meg és próbálják meg orvosolni.

A negyedik: a Herman Ottó Általános Iskola igazgatója kereste meg azzal, hogy a Városépítési Iroda kollégájával folytatott komoly egyeztetést a felújításokkal kapcsolatban és azt az információt kapta, hogy a III. emeleten, a klíma nem fog beleférni az idei felújításokba. Polgármester úr is járt ott és megjegyezte, hogy egyszerűen élhetetlen a III. emelet a klíma nélkül. Kéri, ha foglalkoznának a kérdéssel!

Az ötödik: tegnap tartotta a TÖRSVIZ Kft. Felügyelő Bizottsága a soron következő ülését. A felügyelő Bizottság az év során figyelemmel kísérte a Kft. munkáját és összefoglalva megállapította, hogy a Kft. sikeresen működött és működése során, optimális megoldásokra törekedett.

A hatodik: május 28-án rendezik meg a Budaörsi Diák Sport Egyesület rendezésével, az önkormányzat támogatásával 18. alkalommal a Városi Sportnapot. Ezúton mond köszönetet minden kollégának, pedagógusnak, testnevelő tanárnak, aki kint lesz a Sportnapon és természetesen a képviselők is a meghívót megkapják!

 

 1. Kisfalvi Péter: szintén május 28-ára lenne egy meghívása, ekkor tartják Kamaraerdő napját és egyben 2. alkalommal Gyermeknap is lesz az egész napos rendezvényen. Mindenkit sok szeretettel látnak!

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Jó reggelt kíván mindenkinek! A 4-es körzettel kapcsolatban kérdezi: az Aradi utcában a járda burkolata több helyen sérült, legfőképpen a 70-es szám környékén, innen jelezték a legtöbben a problémát, fényképekkel alátámasztva. Jó lenne orvosolni!

A másik: az Árnyas utca felújítása mikorra várható, mert a közbeszerzést már kiírták és ügyosztályvezető úr hogy látja, mikor kezdődik meg a kivitelezés és meddig tart és milyen munkák fognak bekövetkezni?

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszolt dr. Tóth Ferenc képviselő úr kérdéseire, mikrofonját nem kapcsolta be, csak az utolsó mondata elhangzásakor, ezért válaszának első része nem érthető.

Elnézést kér, hogy nem kapcsolta be a mikrofont – várhatólag július, augusztus hónapban – nyári hónapokban – történik meg az úttest, illetve a szegély felújítása.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Tisztelettel és szeretettel köszönti a jelenlévőket és a televíziónézőit!

Stift Nándor képviselőtársa már elmondta a Vackor Óvodást, amit ő is mondott volna! De ő is köszöni szépen a gyors intézkedést!

Felhívná a nézők és a Testület figyelmét két eseményre: Egyrészről, vasárnap Úr Napja van és a méltán nevezetes Virágszőnyegre, amiről reméli, hogy Budaörs minél híresebb lesz! Gyönyörű, nagyon szép összefogás és nagyon szép ünnep, úgyhogy mindenki, aki teheti, menjen el!

A másik: június 04-ei időpont, amire felhívná a figyelmet! Ez a Trianon Emléknapja és Ők maguk június 03-án 6 órakor fognak megemlékezni a Templom téri emlékműnél. Mindenkit szeretettel és tisztelettel várnak!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretettel köszönt mindenkit a jelenlévőket is és a televíziónézőket is!

A Műszaki Ügyosztálytól kérdezi: a jelenlegi előterjesztések között örömmel látja, hogy a Budaörs, mint a digitális jövő városa keretében terveznek a buszmegállókba is wifi-t telepíteni, ugyanakkor, ugyanennek a kérdéskörnek a keretében szeretné megtudni, hogy a kb. 1 hónappal ezelőtt fölvetett probléma, mely a hegyi területeken lakók számára nehézséget okoz, hogy ugyanis az internet ellátottságuk az katasztrofális. Ez ügyben arról volt szó, hogy elindulnak tárgyalások a helyben szolgáltatókkal. Kérdezi, hogy momentán, hogy állnak ezzel?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: valóban megkezdték a tárgyalásokat. Elsőnek az Invitellel vették fel a kapcsolatot, akikkel múlthét péntekre volt egy időpont egyeztetésre, de sajnálatos módon lemondták. E hét péntekre tették át, úgyhogy megvizsgálják a város ellátatlan területének az internettel való ellátásának a lehetőségét. Minden szolgáltatónál, úgy az Invitelnél, a Digi-nél és a UPC-nél egyaránt. Folyamatosan tárgyalnak mindegyikükkel.

 

Becz György képviselő: Jó napot kíván mindenkinek!

Az Árvácska utca rövidesen megkezdődő átépítésével kapcsolatban a Műszaki Ügyosztállyal egy Lakossági Fórumot szerveznek május 30-án hétfőn, 17.00 órakor az Illyés gyula Gimnáziumban. Minden érintette nagy szeretettel várnak a Műszaki Ügyosztály képviselőivel!

 

Hauser Péter képviselő: Jó napot kíván mindenkinek!

Köszönetet mond két olyan megvalósult beruházás kapcsán, ami mind a kettő lakossági kezdeményezésre készült el. Az egyik a Mátyás király utcában felfestésre kerültek a parkolósávok – ezért köszönet a Műszaki Ügyosztálynak! Továbbá virágok kerültek a Farkasréti úti villanyoszlopokra, amiért köszönet a BTG-nek!     

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tájékoztatta a Testületet, hogy most az interpellációkra kerül sor, ahogy mondta már, kettő volt. Előzetesen annyit mondana, hogy az egészen biztosan a konstruktivitás és az együttműködés jele, miszerint az utolsó pillanatban nyújtják be a Képviselő-testületi ülés előtt ezeket a dolgokat most már rendszeresen a FIDESZ képviselői. Ennek ellenére nem fognak és ő sem fog azzal élni, hogy 15 napon belül majd írásban válaszolnak. Összegyűjtötték természetesen a válaszhoz szükséges adatokat, de azt hiszi, mindenki levonhatja a következtetést abból, ha így, ezt teszik az ülések előtt nagyon rövididővel – egy fél nappal –, akkor mennyire hatékonyan tud a Hivatal a lényegi dolgokra koncentrálni.

 

 

Interpellációk tárgyalása:

 

 

Interpelláció:

Gáspár Béla „Polgárőrség támogatása”:

(A jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! A Törökugrató polgárőrség nem kapta meg a 2015. évi támogatását, és félő, hogy idén sem jutnak önkormányzati támogatáshoz. Annak ellenére, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolójában a Törökugrató polgárőrséggel való jó együttműködés egyértelműen említésre került. Pénteken a rendőrség komoly erőkkel, a polgárőrség és egy százfős nyomozócsoport bevonásával, nagy nehezen elkapta a 49 tűzesettel és 11 bombafenyegetéssel gyanúsított 22 éves fiatalembert. Kérdése, hogy miért nem támogatják a korábbi évekhez képest hasonlóan a Törökugrató polgárőrség munkáját, növelve a közbiztonságot és segítve a rendőrség munkáját?

 

Válasz:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr, bizonyára tudja, hogy a költségvetési rendeletük hogyan épül föl és említést tett a korábbi évekhez hasonlóan. Hát a jelenlegi Képviselő-testület, a korábbi éveihez hasonlóan egy sor szerepel, aminek az a neve, hogy Polgárőrség támogatása. Ebből következően az ott szereplő hatmillió forint fedezetet jelentene a Törökugratói részleg számára is, amennyiben az együttműködés a budaörsi fokozottan közhasznú polgárőr egyesülettel létrejönne. Ez egyébként nem az önkormányzaton múlik, hogy nem jön létre, számára egyébként elég meglepő, hogy miért nem jön létre. Azt hiszi, leginkább ott kellene az okát keresni, ahol a címzett van az adott kérdéssel kapcsolatban. Amit képviselő úr elmondott a korábbi gyújtogató és a bombával fenyegetővel kapcsolatban, egy dolgot szeretne elmondani! Az ő teóriája az volt és hát nem sokan, de kapitány úr osztotta, hogy ez a gyanúja megalapozott lehet. Hogy miből jutott erre a következtetésre azt most itt nem fogja sorolni, de hónapok óta mondta neki, ha ezt a bombafenyegetőt sikerülne végre elfogni és a TEK, meg majdnem csúnyát mondott, a különböző milliárdokért létrehozott szervezetek és a BRFK, mert bizonyos esetekben nem a helyi kapitányság nyomozott, hisz a fővárosból érkeztek a fenyegetések. Szóval, ha hatékonyan működne, akkor már régen el lehetett volna kapni az illetőt, nem mondja, hogy milyen módszerekkel, meg milyen eszközökkel, de hát hál istennek ez a teóriája igazolódott és nem az, hogy gyorsan fogják elkapni, mert az szerinte nem volt gyors, hanem az, hogy a két ügy az összekapcsolódik. Hozzáteszi, a fesztivált is bombafenyegetés alatt tartották végig –külön köszönet a Kapitányságnak – ezért volt olyan magas a rendőri készültség és a polgárőrség jelenléte, figyelemreméltó, hogy a polgárőrség jelenléténél ő a Budakesziről és más településekről jött polgárőröket is látta, és ezt Bilisics úrék, a Budaörsi Fokozottan Közhasznú Polgárőr Egyesület szervezte. Más településekkel akkor, az ottani polgárőrségekkel együtt tud működni, a budaörsi szervezettel valahogy nem sikerül. Csak annyit szeretne mondani, hogy a polgárőrségnek körül-belül annyi köze volt a bombafenyegető és gyújtogató elfogásához, mint a nemzet töltőtollának a helyesíráshoz, vagyis semmi. Az illetőt úgy lehetett elfogni, hogy különböző információi alapján, az Auchan biztonsági szolgálatot bérelt fel, mert elege volt abból, hogy heti rendszerességgel többször bombariadó van. A budaörsi kapitányság dolgozói és a tűzszerészek rendkívül gyorsan dolgoztak, ez mégis, mind a városnak, mind pedig az itt működő áruházaknak jelentős kárt okozott, ezért aztán ez az úgynevezett biztonsági szolgálat, amit az Auchan finanszírozott, minden olyan telefonfülkét megfigyelt és az egyik ilyen ember szúrta ki az illetőt és hívta fel a biztonsági szolgálat vezetőjét, aki aztán jelezte a BRFK-nak. Miután ez a Maros utcában történt, ahol a gyermekkorát töltötte és a rendelőintézettel szemben van a kapitányság, így a jó személyleírás okán viszonylag gyorsan sikerült hál istennek elkapni az illetőt, de gondolja, hogy nem fogják a Maros utcai polgárőrséget, meg a XII. kerületi polgárőrséget ezek miatt támogatni, mint ahogy teljesen értelmetlen és teljesen egyértelmű volt a Képviselő testület álláspontja, hogy egy településen ilyen jellegű szervezetből egyre van szükség, amihez kapcsolódhat számtalan részleg, de hogy egy helyről kell koordinálni, és hogy lehetőség szerint, ha olyan jellegű feladat van, azt meg a Kapitányság tegye és a polgárőrségen belül is meglegyen a megfelelő hierarchia, bár nem a hierarchiák mániákusa, szemben másokkal, de egy ilyen jellegű szervezetnél ennek bizony van jelentősége. Egyébként van ennek egy másik oldala is, mert ilyen alapon holnap megszerveződhet a Frankhegyi polgárőrség, a Kamaraerdei polgárőrség, az ilyen dombi, olyan dombi, ilyen utcai olyan utcai, a végén létrejön 86 polgárőr szervezet és ez egyszerűen kezelhetetlen. Tehát képviselő úrnak még egyszer mondja, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll az összeg. A Bilisics Péter vezette budaörsi polgárőrség személyi garanciái pedig adottak a működéshez, mert Bilisics úr nemcsak a budaörsi polgárőrségnek a vezetője, hanem a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, egyébként az országos szövetség elnökségi tagja, és tavaly vagy tavaly előtt ő lett az év polgárőre. Az ő személyében megfelelő garanciája van az önkormányzatnak arra, hogy ha vele együttműködnek, akkor ez a feladat jól lesz ellátva, s azt hiszi világos az eddig elmondottakból, hogy egy dolognak nincsen helye ebben a történetben, a politikai játszmáknak, aki erre szeretné használni bármelyik ügyet, vagy akár a polgárőrséget, az szerinte rossz ösvényen próbál közlekedni. Képviselő úré a szó.

 

Viszontválasz:

 

Gáspár Béla képviselő: Köszöni a szót és köszöni a beszámolót az elfogással kapcsolatban, valóban nagyon érdekes volt. a pénzelosztással kapcsoltban szeretné azért hozzátenni, hogy ahogy például a nyugdíjas szervezetek is külön kapják a pénzt, számtalan dolog van, ahol külön kapják, nem hiszi, hogy ez megoldhatatlan probléma lenne békét teremtő céllal. Kéri ezt, hogy alakítsák át, amennyiben lehetséges.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr egyet mulasztott el, az interpelláció esetében nyilatkoznia kell arról, hogy a választ elfogadja-e vagy nem, ilyenkor a lehetőség nem egy kérés megfogalmazása, hanem ez.

 

Gáspár Béla képviselő: Köszöni, elfogadja a választ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen és azért azt szeretné hozzátenni egy rövid mondatban, hogy azért nem hasonlítaná össze a különböző civil szervezeteket, akik egy adott területre jönnek létre egy közbiztonsággal foglalkozó szervezettel, mert szerinte azért a kettő között van némi különbség. Löfler Dávidé a szó.

 

Interpelláció:

Löfler Dávid képviselő:  „Autóbérlés közpénzen milliókért”:

(A jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Löfler Dávid képviselő: Az atlatszo.hu weboldalon keresztül kikért „polgármester, alpolgármesterek dologi kiadásai” című 6,5 millió forintos költségvetési sor elszámolásában, autómosáson és tankoláson felül található 2,7 millió forint értékben autóbérlés. Kérdése, mi indokolta, hogy ekkora összegért, 2,7 millióért, közpénzen a város autót béreljen az alpolgármestereinek? Tudtával, több gépjárművel rendelkezik az önkormányzat és az új alpolgármesteri autók is megrendelésre kerültek, mégis jelentős összeget költött autóbérlésre a hivatal. Ezt mivel indokolja? Köszönettel.

 

Válasz:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor először is pontosítsák a számokat. korábbi közleményében magasabb számot jelzett a FIDESZ frakció is, hogy ezt most ne teszik, azt érti, mert akkor nehéz lenne ezt ilyen esti meseszerűen ilyen súlyos vádként megpróbálni megfogalmazni, csak a jereváni rádió tipikus esete van, csak fordítva, nem fosztogatnak, hanem osztogatnak. Az eredeti költségvetési soron, már az előző interpellációnál is erről beszéltek, hogy vannak bizonyos költségvetési sorok, melyek bizonyos feladatokra nyújtanak fedezetet. Tízmillió kétszáznegyvenötezer forint volt eredendően az adott feladatra. Ezt a Képviselő-testület az év során csökkentette és nyolcmillió hétszázhétezer forintra alakította át, ha jól emlékszik és ebből hatmillió négyszázkilencvenkilencezer forintot használtak föl. csak összehasonlításképpen, hogy ez a hatmillió négyszázkilencvenkilencezer forint a teljes vezetői kar és az egyébként általa is felsoroltak mellett számos más feladatra biztosítottak forrást. Mondjuk Kövér László a 2010-es évek elején, arról szóltak a hírek, hogy egy személyben két szolgálati autója mellé, melyből az egyik magáncélra, a másik hivatali célra szolgál, hatszázhuszonhatezer forintot kap havonta, ha ezt megszorozza 12-vel, az egymagában több, mint amennyit itt összességében használtak. Jó lenne, ha egy olyan pártnak a képviselője, ahol a közpénzek gyorsan veszítik el a közpénz jellegüket, egy kicsit visszafogottabban próbálnának olyan állításokat megpróbálni sugallni, amelyek egyébként nincsenek. Egyébként a Hivatalnak tényleg van autója, csak, hogy mivel indoklásként, egyet jegyző úr használ, szerintem körül-belül 10 év körüli, több autó pedig nem volt, majd el fogja jegyző úr mondani, mert meglepő hírt mond képviselő úrnak, sem autóbérléssel, sem autóvásárlással a Hivatal számára nem szokott foglalkozni. Nem hiszi, hogy ez az ő feladata lenne és meggyőződése szerint ezt egyébként a Hivatal korrekt módon látja el, de hogy mi volt az indoka hát a Fidesz frakciónak volt egy indítványa, amelyet a Fidesz többségű önkormányzat elfogadott, ő egyébként sokat gondolkodott rajta, hogy megpróbálja-e ezt megvétózni, vagy nem. Végül is úgy döntött, hogy 24 évig, ugye ez a város 2006-ban, aztán 2001-ben is az ország legfejlettebb települése címét elnyerte, nem használtak hivatali gépkocsit, szemben számos náluk sokkal szerényebb anyagi forrásokkal gazdálkodó településsel szemben, ahol az első munkahelyet töltő Fideszes polgármester azonnal gyönyörű autóba ület be, ő például a saját autóját használta ennek a ciklusnak az elejéig is rendszeresen. Miután 13 év óta a juttatásaik nem állandóak, hanem csökkentek, úgy gondolta, hogy igaza van a Fidesz képviselő csoportjának, amikor azt mondja, hogy nem helyes, ha a jegyző úr például a nem is tudom hány éves autójával, lassan a veterán autó kategóriába kerül az, amivel jár. Elfogadták és tudomásul vették, hogy ez így legyen. Azt javasolja, hogy képviselő úr ezeket mérlegelje, s jegyző úr ad konkrét választ arra, hogy miért volt szükség a bérlésre és hogyan látták ezt el.

 

 1. Bocsi István jegyző: 2014-ben voltak az önkormányzati választások, ami után megválasztásra kerültek az alpolgármesterek is. 2014-ben egyébként az önkormányzatnak nem volt olyan autója, amit az alpolgármesterek rendelkezésére tudott volna bocsájtani, hiszen valamennyi autó valamilyen közfeladat ellátásához kapcsolódott. Ez után indultak meg a beszerzési eljárások, szerintem, aki a bizottság tagja az részt vett, szerintem képviselő úr is részt vett azokon a döntéseken, amikor az autók beszerzéséről volt szó. Ezek nyilván a maguk időigényével jártak, ezért azon időszak között, amíg ezek az autók közbeszerzési eljárás során beszerzésre kerültek, ezen időszak az, amikor autóbérlésre sor került a két alpolgármesternek. Ennek az értéke kb. azt jelentette, hogy ha napokra kiszámolják, akkor kb. 7000 Ft napi bérleti díj jött ki, ami álláspontjuk szerint egy nagyon kedvező bérleti díj volt, ezért volt erre szükség és ez indokolta ennek az összegnek a felhasználását.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönöm szépen jegyző úr, képviselő úré a szó. S szeretné jelezni, mert az előbb nem tettem, hogy kell arról nyilatkozzon, hogy elfogadja a választ vagy nem, illetve  a viszontválasz joga illeti meg. Parancsoljon.

 

Viszont válasz:

 

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót, nagy szomorú, hogy 2015-ben, ami a megszorítások éve volt, ezt polgármester úr is nyilatkozta többször, amikor a tanárok kérelmet nyújtottak be és el lett utasítva azzal, hogy nincsen pénz.  Abban az évben volt 2 millió 700 ezer forint autóbérlésre és polgármester úr az előző fideszes brigádra fogja, mikor huszonöt éve polgármester és teljes többségben ülnek itt, de persze könnyebb a Fideszre kenni, meg a kormányra kenni, mindig. Mindig ez a kiút. Semmi felelőssége nincsen a polgármester úrnak tényleg, ezt el is hiszik a választók, hogy 2 millió 700 ezer forintot csak autóbérlésre el tudtak költeni abban az évben, amikor a tanárok kérelmére azt a választ adták, hogy sajnos Budaörsnek nincsen pénze. A civil szervezetek pontosan tudják, mert itt ültek a vezetőik, hogy nem volt elég támogatás, nem kaphattak annyit, mert azt mondta az önkormányzat, hogy idén 2015-ben megszorításokra van szükség, ennek ellenére az nem volt tapasztalható a polgármesteri kabinetben, ott volt pénz autóbérlésre. Nagyon szomorú, a választ ne tudom elfogadni, s mivel a testület fog dönteni, kíváncsi vagyok, hogy a BFE el tudja-e fogadni ezt az autóbérlést. Nagyon kíváncsi vagyok a döntésükre. Köszönöm.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr, csak hogy maradjanak a tényeknél, képviselő úr most sem mondott igazat, de ez a régi szép hagyományok folytatása. Senkinek nem mondták azt, hogy azért lett elutasítva bármilyen kérelme, de ezt most már kb. ötödször mondja el képviselő úr, lehet, hogy a számokban téved, hogy hányadszor. Amire utal, az a pedagógusok, akik ne az önkormányzat alapfeladat ellátásában vesznek részt, vagyis a Bencés iskolának a pedagógusai nem azért nem kaptak a Clementis ösztöndíjból további juttatást, mert nem volt pénz, hanem elvi okokból, abból az okból, amiben megállapodtak a fenntartóval, akinek ingyen adták rendelkezésre ötven évre az önkormányzati ingatlant. Csak annyit szeretne képviselő úrnak hozzátenni, amikor ilyen drámai hangot üt meg, hogy pillanatnyilag nem magáról beszél, az alpolgármestereknek a havi jövedelmét kb. egy iskolaigazgató olyan 100-150 ezer forinttal haladja meg, van olyan intézményvezető, ahol 2-300 ezerrel. Ezért nem várható el, hogy az alpolgármesterek a saját autójukkal furikázzanak hivatali ügyekben, s egyedül Budaörsön legyen ez így. lehet ezt persze beállítani képviselő úr, elvárhatná, hogy valószínűleg a teljes jövedelmüket arra használják fel, s utána meg majd valami más módon próbálják meg ezeket a feladatokat megoldani, ez egy hamis beállítás. Az a helyzet, hogy náluk a két alpolgármester meg ő maga is legális pénzekből élnek, nem szoktak elfelejteni egy milliárdost, mint a nemzet gázszerelője. nem szoktak elfelejteni olyan pénzeket, amikről aztán az ügyészség ne indít nyomozást, mert nem volt a tudatában az illetőnek az, hogy ott milliárdoknak vagy százmillióknak a bevallásban szerepelnie kellene. Nekik nincsen olyan védelmük, hogy a legfőbb ügyész, aki bizonyára teljesen függetlenül látja el a feladatát a kormányzattól, csak olyan ügyekben indít eljárást, amiben nem érintettek az ő politikai oldalához tartozó emberek, szóval az a helyzet, képviselő úr, hogy ez a beállítás rendkívül hamis. Kétmillió forintról beszélnek, s egyébként képviselő úr olyan dolgokat hoz föl, amik nem állják meg a helyüket, a civil szervezetek meg megfelelően tudtak működni. Valóban a Képviselő-testület feladata az, hogy a dologról döntsön, képviselő úr nem fogadta el a választ, kérdezem a Képviselő-testületet, aki elfogadja, az szavaz igennel, kérem szépen a szavazatokat.

A Képviselő-testület a választ 10 igen, 3 nem szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Wittinghoff Tamás polgármester és Biró Gyula alpolgármester nem vettek részt a szavazásban.)

 

 

95/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Interpellációra adott válasz elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Löfler Dávid képviselőnek a „Autóbérlés közpénzen milliókért” tárgyában benyújtott interpellációjára adott választ elfogadja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, hogy sem Biró Gyula, sem ő nem szavaztak, nehogy még valaki is véletlenül azt mondja, hogy a saját válaszukkal kapcsolatban döntést hoztak volna.

 

Következőkben a két ülés között eltelt időszakról tartja meg a beszámolóját:

Az utolsó testületi ülésük a mait megelőzően április 20-án volt.

Április 21-én tartották a Bölcsődék Napját a Pitypang Bölcsődében.

Április 22-én, pénteken a Föld Napja Alapítvány kezdeményezésére, amely egyébként budaörsi székhelyű, melyhez aztán csatlakozott a budaörsi Gazda Kör is, faültetésre került sor több helyen: az Árok utcai szabadidőparkban, a Kesjár Iskolában. Szintén a Föld Napjához kapcsolódóan április 21-én volt a Fillari Team szervezésében kerékpáros felvonulás, ami a Városháza parkolójából indult.

Április 25-én indult el az a város jövőjét tervező és erre létrejött rendezvénysorozat első eseménye, ami az Integrált Településfejlesztési Stratégiához kapcsolódik.

Április 27-én, szerdán az 1. iskolában Német Nemzetiségi verseny volt, itt Biró Gyula alpolgármester úr képviselte a Hivatalt, mert ezzel egy időben tartották a Post Art sajtótájékoztatóját Selmeczi Ágnessel, ami egyébként szintén egy kulturális esemény is volt.

Április 29-én volt a Gimnáziumban a ballagás.

Május 02-án az ORFK jelenlévő munkatársával egyeztettek az aktuális helyzetről, de részleteket most nem mondana, hogy milyen az együttműködésük a kapitánysággal, mert kapitány úr beszámolójánál erre lesz mód, ha erre van igény. Ugyanezen a napon volt Monok Zsuzsannának, aki egyébként korábban az 1. Iskolában volt könyvtáros, a verseskötetének a megnyitója a Művelődési Házban.

Május 03-án a XV. Virágok Vetélkedése, Kárpát-medencei találkozó volt, illetve a gálájának a megnyitójára került sor. Ez egy 4 napos vetélkedő volt, hagyományosan Tündik Tamás szervezésében.

Május 04-én, szerdán indult és vasárnapig tartott a Budaörs Fesztivál. Közben Verbőc és Feketepatak, Kárpátalja két települése közös önkormányzatának a polgármestere és képviselői látogattak el hozzájuk. Magáról a Fesztivál rendezvénysorozatáról hosszasan nem szeretne tájékoztatást adni, mert szerinte, aki részt vett rajta az tudja, hogy milyen volt a Fesztivál, illetve, ha érdeklődik, akkor különböző médiumokban ezt megteheti. Mindenesetre innen is szeretne köszönetet mondani Selmeczi Ágnesnek, mert szerinte az idei Fesztivál kimagaslóan jó színvonalú volt.

Május 12-én, csütörtökön a Szent István Egyetemről keresték fel őket, dr. Sikos Tamás vezetésével, akik több területtel foglalkozva az agglomerációban, Törökbálint, Biatorbágy és Budaörs fejlődését is vizsgálva mutatták be azt az anyagot, ami olyan nagyon nem lepte meg őket, mert nagyjából egyetértettek az okokkal, a tartalommal is és abban maradtak, hogy megvizsgálják azt, hogy tudnak-e a jövőben ennek mentén együttműködni. Nyilván most folyik itt a jövővel foglalkozó fejlesztési kérdés, hogy ebben milyen észrevételeket tudnak esetleg Ők is megfogalmazni és természetesen itt várják mindenkinek az észrevételét, ennek a tervezésnek a folyamatában! Ugyanezen a napon, 17.30 órakor a Városháza nagytermében a Tegyünk Együtt Egymásért Egyesület szervezésében a Ki Mit Tud gálára, illetve a döntőjére került sor. Nagyon színvonalas vetélkedő volt, nagyon szép előadásokat láthattak és a győztes – aki egy gimnáziumi diák volt – mellett a Tanodának az aktív részvétele, nagyon széppé, színessé és gazdaggá tette a programot.

Május 13-án egy kínai delegáció jár a Városházán.

Május 14-én, szombaton volt az Országos Táncverseny, itt Kálóczi Imre alpolgármester képviselte az önkormányzatot.

Május 17-én a VIZÉP telekkel kapcsolatban a tulajdonosok keresték meg őket és itt is körvonalazódott egy olyan elképzelés, hogy esetleg az ún. gödör és a másik oldalon lévő, tehát az uszoda mellett lévő telken, illetve a VIZÉP teleknek a felhasználásával egy átfogó koncepciófejlesztési terv kialakítása megvalósulhatna esetleg. Ebben az önkormányzat is az érdekeltségét egyértelműen jelezte és úgy tűnik, hogy a terület tulajdonosai is érdekeltek ebben, illetve a háttérben a finanszírozó bank számára is ez érdekes lehet.

Május 18-án, szerdán tartották az ESÉLY Társulási ülést, amelyet követően egy megbeszélés történ, mert fölmerült, hogy esetleg más elképzelések is lehetnének, de úgy tűnik, egyértelműen a jövőben is együtt fog működni Sóskút, Pusztazámor és Budaörs.

Május 19-én, csütörtökön tartották az Üzleti Fórumot, ahol kis, közép és nagyvállalkozók is jelenvoltak. Teltházzal folyt a rendezvény, nagyon sokan jeleztek vissza és a visszajelzések a rendezvény után nagyon pozitívak.

Május 20-án, pénteken tartotta a Waldorf a 25 éves ünnepségét itt Budaörsön, ami azért is meglepő, mert Budaörsről indultak és annakidején az önkormányzat is jelentősen támogatta ezt az oktatási formát, ami egyre jobb és egyre több eredményt ér el. Bár most már nem Budaörsön működnek – de sok budaörsi gyerek jár hozzájuk –, úgy érezték, hogy igazából ez az Ő otthonuk, és ahogy fogalmaztak, a szülőhelyükre jöttek vissza ezt a rendezvényt megtartani és felkérték a védnökségre, illetve a megnyitóbeszédre.

Ha már az iskoláknál tartanak – lesz majd egy napirend ezzel kapcsolatban – a két ülés között, ami meglehetősen sok gondot okozott számukra, az egyik az az iskolaüggyel kapcsolatos kérdések. Jelzi, hogy a miniszter úrhoz írt egy levelet, mert januárban, amikor itt járt a kitelepítési rendezvényen, akkor egyetértettek abban, hogy itt komoly problémák vannak! Hogy a megoldás mi lehet? Abban a legrosszabb verzió tűnik most megvalósulni látszónak. Hogy ez így lesz-e, azt majd meglátják, mindenesetre ezzel kapcsolatban majd a napirendnél elmondja bővebben.

Május 21-én emléktábla avatás volt, ahol Biró Gyula és Vágó Csaba képviselték az önkormányzatot.

Május 23-án, hétfőn egy Német Katonai delegáció volt a Városháza vendége. Itt azokat fogadták, akik majd a nyári, ún. bevetést szervezik. A Német Katonai Temető minden évben történő felújítására, rendbetételére, Németországból idelátogatnak, ők a szervezők és a részleteket egyeztették, illetve, hogy milyen programokat tudnak a szabadidőben – amikor majd nem dolgoznak – biztosítani számukra.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a TFVB ülésén még nem volt minden nyilatkozat a birtokában a Hivatalnak és a Bizottságnak sem, de azóta a 8993 hrsz-ú kiegészült a 9002-es és a 9007/2 hrsz-ú ingatlanokkal, ezért a 4. sz. melléklettel javasolják elfogadni. Az Ügyrendi Bizottság már így is döntött, a Frankhegyi RÖK meg nem tartott ülést, mert a Részönkormányzat tagjainak egy része nem vett részt a munkában, ezért határozatképtelenné vált, így döntés sem születhetett. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) A tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a jövedelemhatárok emeléséről van szó, magyarul enyhítenek a feltételeken, illetve a többi rendelettel összhangba hozzák, bizonyos értelmezéseket pontosítanak benne. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, a KMISB, illetve az Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíjakról szóló

32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: két Bizottság, aki tárgyalta, egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

19/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

4.) Az új vagyonrendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy új rendelet megalkotása mellett egy határozatra is szükség van. alapvetően egységes szerkezet, törvényességi megfeleltetés és különböző hatáskörök megfelelő delegálása szerepel az anyagban. A TFVB 6 igen, a KMISB 6 igen, 2 tartózkodással, a PEB 9 igen, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a módosított szöveg szerint, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, amely a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésére vonatkozik, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett vita nélkül elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

96/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Önkormányzati tulajdonú vízellátó víziközművek

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését követően továbbra is a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében tartja az Önkormányzat tulajdonában álló vízellátó víziközműveket a hatályos vagyonkezelési szerződés értelmében.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

5.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt az SZMSZ kiegészítése új melléklettel, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége szerepel, illetve a Szakály Mátyás Emlékérem rendeletében egy javítás. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

21/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ülés elején köszöntötte könyvvizsgáló urat, akik megvizsgálták, rendben találták a beszámolót. A Bizottságok közül a SZEB, a TFVB, az ÜB és a Kamaraerdei RÖK egyhangúlag támogatták, a KMISB 6 igen, 2 tartózkodással, a PEB 6 igen, 3 tartózkodással, a Frankhegyi RÖK estén pedig nem volt ülés, úgyhogy ezekkel a bizottsági ajánlásokkal (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)  teszi fel szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

22/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Felteszi szavazásra a 417 millió forint szabad költségvetési pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

97/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Szabad költségvetési maradvány felosztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 417.041 e  Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

 

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2016. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 234.748 e Ft
Rendőrségi közalkalmazotti státuszok kiegészítő bértámogatása    516 e Ft
A 2015.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség 2.516 e Ft
Animációs fesztivál – Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása 3.400 e Ft
ELTE TOK Alapítvány támogatása 800 e Ft
Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása 700 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása (intézmény szakmai kiadásaira) 3.575 e Ft
Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása 500 e Ft
Általános tartalék 170.286 e Ft

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

7.) Döntés költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és vállalt egyéb feladatok ütemezett megvalósításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt készült egy módosító javaslat. A TFVB 4 igen, 1 tartózkodással fogadta el, a PEB már a módosítással 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, ami beépült a határozat szövegébe (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

98/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és vállalt egyéb feladatok ütemezett megvalósításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. számú (módosított) mellékletben felsorolt célok megvalósítását elfogadja.

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forrás biztosítására az alábbiak szerint dönt:

 

 • 1/2016(II.26.) ÖKT rendelet 2. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 40.000 e Ft-tal emelkedik és ezzel egyidejűleg a 4/B Önkormányzati kiadások/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként  10. Áfa befizetési kötelezettség sor nő 8 270 eFt-tal, a   7/B mell. Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten új sorként  kerüljön be: Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítése 20 000 eFt valamint további új sorként: Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése 20 000 eFt, továbbá a 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken 8 270 eFt-tal

 

 • 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 33 sor parkoló építés sor emelésére biztosít 8 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 4. sor közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban emelésére biztosít 5 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 1. sor Tervezések-mélyépítés emelésére biztosít 10 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások új sorként biztosít Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése 15 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 6/A mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások új sorként biztosít ingyenes WIFI kiépítés buszmegállókban 3 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 4/C mell. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten,szervezeti egységenként 2. sor Zöldfelületek karbantartása, fenntartása emelésére biztosít 19 000 eFt-ot a 3.sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról

 

 • 4/A mell. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. sor Úthálózat karbantartás emelésére biztosít 10 000 eFt-ot a 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról.

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

8.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Kéri rendőrkapitány urat, hogy oszlassa el, vagy erősítse meg, igaz-e az állítás, mert valahol azt olvasta, de forrást nem nevezné meg – mert ő olvas mindenfélét, mindenféle fórumokon és persze ezek egyáltalán nem politikaiak és természetesen csupa jó szándékú, ilyen nyilatkozatról van szó –, hogy Budaörs az ország 4. legveszélyesebb települése, ami szerinte egy kapitális marhaság, de hogy ennek összefüggésében is nézzék már meg azt, hogy hogyan állnak.

 

Galuska-Tomsits László rendőrkapitány: Mindenkit köszönt!

Elmondta, hogy benne nagyon sok indulat dúl az elmúlt két és félév kapcsán a tűzesetekkel kapcsolatosan! Először egy köszönetet nyilvánítást szeretne kifejezni mindazoknak, akiket a sajtó és média megkereste azzal, hogy nyilatkozzanak ebbe és nem rendőrségi forrásból és köztük polgármester úr és más képviselő is felhívta őt azzal, hogy azt szeretné csak mondani, hogy ez a nyomozás érdekeit sértené és így, ő nem kíván ebben nyilatkozni. Ezt nagyon szépen köszöni! Ennek dacára az origo-n megjelent egy cikk, aminek most már – olvasva az anyagot – látja, hogy milyen következményei lettek a gyújtogatással kapcsolatosan, úgyhogy ezt külön köszöni polgármester úrnak is és azoknak is, akik ebben részt vettek, hiszen másokat is megkerestek. Még egy dolog van ezzel kapcsolatban! Állandó frankhegyi térfelügyeleti rendszerben kellett kommunikálniuk és hónapokkal ezelőtt Kálóczi Imre alpolgármester úrnak volt egy javaslata, aminek mezsgyéjén elindultak és eljutottak addig, hogy az Országos Rendőrfőkapitány, altábornagy úr aláírt egy olyan eszközbeszerzést, amivel valóban le tudták volna fogni technikai eszközzel Frankhegyet és ez megrendelésre is került. Tehát, azt gondolja, hogy nem ültek a babérjaikon, de a nyomozás érdekeire való hivatkozással valóban nem számolhattak be. A dolog érdekessége csak az, hogy, akivel 3 hónappal korábban tárgyaltak, hogy milyen megoldás születhetne, az pont az a cég vagy ember, akit alpolgármester úr javasolt, hiszen ők szerepelnek a palettán olyan eszközökkel, amit ők tudnak hasznosítani. Azt is el kell, hogy mondja, miszerint a nyomozás során, Magyarországon található és a rendészeti szervek felügyelete alatt álló minden szervezet megfordult Budaörsön, akitől tanácsot kértek a tekintetben, hogy Frankhegy milyen technikai eszközökkel fogható, a térfelügyeletet mindenki elvetette. Ennek okán, ennek mezsgyéjén mondta ő mindig azt, hogy ez számukra nem megoldás. Szintén az anyag birtokában, amit olvasott – most is bizton állítja, hogy nem lett volna jó megoldás!

A „bűnös város”! Kálóczi Imre alpolgármester úrra hivatkozik ismét, aki mintegy fél évvel ezelőtt azt kérte tőle, hogy itt voltak a különféle szervezetek képviselői és ő szeretné azt tudni, hogy a különféle bevásárló centrumokhoz, ipari parkokhoz hány bűncselekmény köthető, hiszen akkor tudná nekik azt mondani, hogy mire kell odafigyelni közbiztonság szempontjából. 2015. évben az eddigi legkevesebb bűncselekményt követték el Budaörs Város területén 1989 óta, amióta a Budaörsi Városi Rendőrkapitányság létezik. Tehát, azt gondolja, bárki, bármit mond ezzel kapcsolatosan, hogy ez egy siker év! Ők azt mondták, hogy 4-500 bűncselekményre teszik azt a számot – és most pontosan nem emlékszik, de átirat formájában átküldték –, hogy ennyi köthető bevásárló centrumhoz, Ipari Parkhoz és egyéb olyan létesítményhez – nem megnevezvén bármelyik telefontársaságot – ahol elkövetnek egy csalást, például egy 200 darabot, azt beviszik B lap formájában Budaörshöz kötik, megnyomja a bűncselekményi számot és leosztják a város lakosságára, ami nem igaz. Tehát, ha csak a belvárost nézi, akkor ő abszolút nem érzi bűnös városnak. Ha leveszik a bevásárló centrumokhoz köthető számokat, akkor megint vissza kell osztani azokat a számokat, amit az újságokban vagy az internetes oldalon lehetett olvasni és máris nem a negyedikek lesznek, hanem jóval lejjebb fognak csúszni. Kéri, tegyék azt is hozzá, hogy Siófokon kívül, melyik még az a város, aki elmondhatja magáról, hogy például egy hétvége alatt nem budaörsi lakosként, de közel ennyi millió ember fordul meg és, akkor kössék ezt össze azzal, hogy mindenki egy rizikófaktor. Csak egyetlenegy példa: 1 hét alatt 10 notebookot loptak el a YISK és a KIKA parkoló környezetében, ott ahol kamerával nincs lefedve. A mai napi jelentést megnézte, négy Budaörshöz köthető bűncselekmény történt. Egyetlenegy nem köthető a város szigorú belterületéhez, mind a négy a bevásárló centrumhoz. Tehát, hogyha ezen a mezsgyén gondolkodnak, akkor jól látható, hogy a bűnös város megfogalmazás igaz, de nem abból a szempontból, akik itt laknak, hanem abból a szempontból, hogy olyan fejlett a kereskedelmi tevékenysége Budaörs Városának, hogy az itt létező vállalkozások tekintetében bizony sok bűncselekményt követnek el.

Ha megnézik az eredményességi mutatókat, hogy hova fejlődött a Budaörsi Rendőrkapitányság, szintén az az elmúlt 27 évnek az eredménye, amely a legjobb. Úgyhogy nem gondolja, hogy szégyenkeznének. A Pest megyei Rendőrfőkapitány készített egy slidet az éves beszámolón, ahol a Budaörsi Rendőrkapitányság a 11. helyen áll. Ezt úgy készítették el, hogy levetítették, hogy 10 ezer lakosra, hány bűncselekmény jut. Itt 10 ezer lakosra 111,8. A legrosszabb ebben a tekintetben Szigetszentmiklós, ahol a szám 308. Fele annyit követnek el itt, mint a szomszédos Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon, ami azt jelenti, hogy dobogósak, azaz a 3. legbiztonságosabb kapitányságról beszélnek és persze nem Budaörsről, mert itt 21 települést hozott föl, de azt gondolja, nincs szégyenkeznivalójuk és ez a statisztika, amit megjelentettek bűnös városként, nem gondolná, hogy olyan sokat kellene magyarázni, ha egy picit valaki a város felépítését, berendezkedését és gazdaságát ismeri, hogy hova követhető a bűncselekményi szám tódulása.

Nagyon szépen szeretné megköszönni azoknak is, akik a frankhegyi felderítésben a segítségükre voltak! A nagyon jól értesülteknek pedig azt szeretné mondani, ha lehet, akkor tartózkodjanak, mert nem tudják, hogy mit generálnak az elkövetőbe és nagyon nagy bajt tudnak okozni, ahogy ezt tették is. Egyébként ők ebben a bűncselekményben és a katasztrófásoknak is – mivel van itt képviselőjük – nagyon szépen köszöni a segítséget, hiszen Ők is egy külön nyomozócsoportot alakítottak, az együttműködés velük szoros volt. 28 helyszíni szemlét folytatott le a Budaörsi rendőrkapitányság, 62 személyt tanúként hallgattak meg, 85 megkeresését küldött ki, 5 szakértőt rendeltek ki és 8 személyt poligráffal vizsgáltak meg. Azt gondolja, hogy a két és fél évben nagyon sok szomorúság, de rendkívül sok munka volt. Volt egy 19-24-es szolgálat, ami azt jelentette, hogy túlórából vezényeltek rendőröket, amit szinte csak a Frankhegy vitte el, de az origo cikk megjelenésének köszönhetően, amikor valóban 70 és 90 fő között mozgott fönt a nyomozócsoportjuk, ennek a cikknek köszönhetően tulajdonképpen sutba dobhatták azt az akciót, amelyet ők szerveztek, terveztek és, ha nem jelenik meg és nincsenek ezek a jól értesült emberek lehet, hogy már régen elfogták volna ezt az elkövetőt. Nem mondja, hogy időzített lett volna ez az elfogás, hogy mire ma jön beszámolni, addigra az elkövető meglegyen, de élete egyik legnagyobb öröme, hogy ez az elkövető most már a vendégszeretetüket élvezi és igen, ő az, aki a Frankhegyen ezeket a cselekményeket elkövette. Azt gondolja, azt hiszi, mondhatná azt is, hogy tudja, de tegnap kérdezte, hogy mi az, amit erről mondhat, de kapott egy olyan sms-t, miszerint a nyomozás érdekeire való hivatkozással adatokat nem közölhet.

Nagyon szépen köszöni az önkormányzatnak is a segítséget. Mást ezzel kapcsolatban ő nem kíván elmondani, de ha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszol!

 

Miután kérdés észrevétel nem hangzott el, Wittinghoff Tamás polgármester felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Polgármester úr megköszönte kapitány úr és a kapitányság valamennyi dolgozójának a munkáját és az együttműködést!

 

 

99/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2015. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

 

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

9.) Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a két érintett Bizottság (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság) egyhangú igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Miután kérdés, észrevétel nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

100/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatási kérelmét – Dacia Duster típusú szolgálati gépjármű beszerzése – 3.000.000.- Ft-tal támogatja az 1/2016. (II.26) önkormányzati rendelet, 3. sz. melléklet, I. működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a gépkocsi átadásához szükséges szerződéseket kösse meg. Az elszámolási határidő: 2016. december 31.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítás átvezetéséről a soron következő rendelet módosításánál gondoskodjon.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 60. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

10.) Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2015. évről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igennel javasolta elfogadásra az előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). További jó munkát kíván az Egyesületnek és köszöni szépen az eddigieket!

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

101/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2015. évről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

11.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tevékenységéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 3 tartózkodással fogadta el előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

102/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2015. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

12.) BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással fogadta el előterjesztést (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

103/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

 

Budaörs Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. függeléke előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

 

13.) Budaörsi tájékoztató táblák koncepció terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság mindenféle módosítással, de végül 6 igen szavazattal, az ülésen elhangzott módosításokkal kiegészítve javasolja elfogadni a határozatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

104/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörsi tájékoztató táblák koncepció terve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a budaörsi tájékoztató táblák kiviteli tervei az alábbi szempontok alapján készüljenek el:

 

 • Az egyes telepítési helyszínek határozzák meg a magasságot, ill. hogy a tábla lehet-e kétoldalú, 4 irányú
 • Az alkalmazott anyag alu szendvics szerkezet
 • Színe fehér, fekete felirattal, színes piktogramokkal
 • Oszlop teteje kör vagy trapéz alakú.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

14.) VEKOP és KEHOP felhívásokra Támogatási Kérelmek benyújtása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

105/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

VEKOP és KEHOP felhívásokra Támogatási Kérelmek benyújtása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megjelent VEKOP és KEHOP Felhívásokkal kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata kidolgozza és benyújtja Támogatási Kérelmeit a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című Felhívásra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata kidolgozza és benyújtja Támogatási Kérelmét a VEKOP-5.3.2-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című Felhívásra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata kidolgozza és benyújtja Támogatási Kérelmét a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című Felhívásra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata kidolgozza és benyújtja Támogatási Kérelmét a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című Felhívásra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Támogatási Kérelmek kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

15.) Konzorciumi együttműködés Törökbálint Város Önkormányzatával a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester úr szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

106/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Konzorciumi együttműködés Törökbálint Város Önkormányzatával a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázaton Törökbálint Város Önkormányzatával közösen részt vesz, Budaörs és Törökbálint közötti kerékpáros összeköttetés kialakítása, és Budaörs területén közlekedésbiztonsági beruházások megvalósítása céljából.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázaton Törökbálint Város Önkormányzatával közös részvételre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

16.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Közút Nzrt-vel Szabadság úti csapadékvíz elvezetéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester úr szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

107/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Közút Nzrt-vel Szabadság úti csapadékvíz elvezetéséről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Wittinghoff Tamás polgármestert, az előterjesztéshez mellékelt, a Magyar Közút Nzrt. által aláírt, a Szabadság úti csapadékvíz elvezetésre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

 

 

17.) A BTG Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2016. évi üzleti terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és köszöntötte Tamás Ervin ügyvezető igazgató urat, majd elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatta az elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Továbbiakban a BTG Nonprofit Kft.-nek is megköszönte a munkáját ezúton is és a jövőre nézve is! Persze, ha a hulladékszállításra gondol, akkor nem a Kft. miatt, de némi aggodalommal, de jó munkát kíván!

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Biró Gyula alpolgármester úr és dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

108/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2016. évi üzleti terve

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.037.606,- eFt mérlegfőösszeggel és 2.382,- eFt adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.
 2. a társaság beszámolójában kimutatott 2015. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét.

 

III.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött Vagyonkezelési szerződés vonatkozásban a BTG Nonprofit Kft. 2015. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

 

Határidő:                   A határozat kiközlésére 15 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

18.) Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy ez összefügg azzal, amire az előbb utalt. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatta az elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

109/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft. számára

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. december 31-éig 75.800.000 Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a kizárólagos tulajdonában álló BTG Nonprofit Kft. részére. A tagi kölcsön összegét az Önkormányzat részére a határidő lejártának napján kell visszafizetni.
 2. a tagi kölcsön fedezetét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 4/C. melléklet 1. sora (Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok) terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során.
 3. felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönről szóló szerződés aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

19.) Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola 4 tanulócsoportjának ideiglenes elhelyezéséről a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a KMISB is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

110/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola 4 tanulócsoportjának ideiglenes elhelyezéséről a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú („régi posta épülete”) ingatlan főépületének 1. emeleti szárnyában a 2016-2017. tanév idejére a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola ideiglenes elhelyezéséhez azzal, hogy az épületrész közüzemi költségeit a kérelmező viseli.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

20.) Az Árok utcai sportlétesítmény üzemeltetése (Budaörs, 4175/3 hrsz.)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 3 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

111/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az Árok utcai sportlétesítmény üzemeltetése (Budaörs, 4175/3 hrsz.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. az Önkormányzat tulajdonában álló, Árok utcai sportlétesítményt (Budaörs, 4175/3 hrsz.) határozatlan időre a részvételével működő BSC 1924 Kft. térítésmentes üzemeltetésébe adja az alábbiakban felsorolt, sportot, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokhoz, mint önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások folyamatos nyújtása fejében:

 

A BSC 1924 Kft. vállalja labdarúgás sportágban a budaörsi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek leedzését és versenyeztetését a tehetségfaktortól függetlenül az alábbi részletességgel:

 • U6 korcsoport: Heti 3 óra / 2 alkalom
 • U7 korcsoport: Heti 3 óra / 2 alkalom
 • U9 korcsoport: Heti 4,5 óra / 3 alkalom
 • U11 & U11 korcsoport: Heti 4,5 óra / 3 alkalom
 • U13 korcsoport: Heti 4,5 óra / 3 alkalom
 • Az U6-U13 korosztályon belül hozzávetőlegesen 300 gyermekkel 13 fő szakedző foglalkozik
 • U14 korcsoport: Heti 6-8 óra / 4 alkalom
 • U15 korcsoport: Heti 6-8 óra / 4 alkalom
 • U17 korcsoport: Heti 6-8 óra / 4 alkalom
 • U19 korcsoport: Heti 6-8 óra / 4 alkalom
 • Az U-14-U19 korosztályokban hozzávetőlegesen 126 gyermekkel 7 fő szakedző és 2 fő technikai személyzet foglalkozik.

 

Fentieken túlmenően a BSC 1924 Kft. vállalja:

 • a MLSZ Bozsik tornák szervezését, bonyolítását;
 • versenyeztetés megszervezését különböző szintű bajnokságokban;
 • igény esetén hetente több alkalommal a testnevelés órák lebonyolításának megszervezését;
 • a felépülő öltözőépületben helyet kapó rehabilitációs teremben általános iskolás korú gyermekek rendszeres, orvos és gyógytornász által megtartandó mozgásszervi vizsgálat és szűrés, valamint szükség esetén az alkalmazandó rehabilitációs program összeállítását.
 • a tömegsport kapcsán a pályák hétvégenkénti és délutánonkénti térítésmentesen látogathatóságát, a mozogni vágyó budaörsi lakosok felügyeletét,
 • sportolási lehetőség biztosítását amatőr szinten, de versenyszerűen bajnokságokban induló Öregfiúk, Oldboys, és Senior korú sportemberek számára is.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

21.) Ingatlanrész megvásárlása a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlanból – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

112/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Ingatlanrész megvásárlása a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlanból – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából, mint közérdekű célból vételi ajánlatot tesz a Shell Hungary Zrt. részére a tulajdonában álló, 1110 Budapest, külterület 01151/1 hrsz. alatti, kivett üzemanyagtöltő állomás megnevezésű ingatlanból a határozat melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett, a Budapesti úton megépítendő körforgalmú csomópont megvalósításához szükséges 259 m2 területű ingatlanrész kisajátítást helyettesítő megvásárlására, 20.000 Ft/m2, összesen 5.180.000 Ft vételárért. A vételi ajánlat elfogadása esetén az ingatlant megvásárolja tulajdonosától.
 2. közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából, mint közérdekű célból megindítja az 1. pont szerinti ingatlanrész kisajátítására vonatkozó eljárást, amennyiben a vételi ajánlatot az ingatlan tulajdonosa 2016. szeptember 30-áig nem fogadja el, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés nem jön létre.
 3. a vételár/kártalanítás fedezete a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sorról a Költségvetés 6/A. számú melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sorára történő átcsoportosítással kerül biztosításra. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

22.) Döntés a Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli visszaadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy itt egy korábban leadott területről van szó, az ingatlanrészre már nincs szükség, egyértelmű a helyzet.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

113/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntés a Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli visszaadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és forgalomképessé nyilvánítja a Budaörs Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs 7981/9 hrsz-ú ingatlant.
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti ingatlan telekalakításához, amely során külön helyrajzi szám alá kerülnek a szomszédos, Budaörs, 7981/7 és 7981/8 hrsz-ú ingatlanokból korábban lejegyzett területrészek, figyelembe véve a DAT bevezetésekor rögzített területváltozást is.
 3. a 2. pont szerinti telekalakítás következtében kialakuló ingatlanrészeket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8) bekezdése alapján térítésmentesen vissza adja korábbi tulajdonosai részére a következők szerint: a Budaörs, 7981/7 hrsz-ú ingatlan esetén 46 m², a Budaörs 7981/8 hrsz-ú ingatlan esetén 38 m², valamint azzal, hogy a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz költségeit, valamint az ügyben felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a telekalakítást kezdeményező Budaörs, 7981/8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai vállalják.
 4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) A Budaörs 1304/7 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy itt az 1304/7 hrsz-ú, Hegyalja utcában található ingatlan értékestésére beérkezett pályázatokról döntenek.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

114/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Budaörs 1304/7 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs, 1304/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat nyertesének az Arcadia Residence Kft. pályázót nyilvánítja és a 1304/7 hrsz-ú ingatlant részére 1/1 tulajdoni hányadban értékesíti.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázóval, a pályázatban ajánlott bruttó 41.529.000,- Ft vételáron.

 

Határidő: a határozat közlésére 15 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

24.) A Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy ebben az esetben az Ibolya utcában található 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú ingatlanok értékestésére beérkezett pályázatokról döntenek.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

115/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázat nyertesének az Arcadia Residence Kft. pályázót nyilvánítja és az ingatlanokat részére 1/1 tulajdoni hányadban értékesíti.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázóval, a 7922/1 hrsz-ú ingatlan esetében a pályázatban ajánlott bruttó 30.607.000,- Ft vételáron, a 7923/1 hrsz-ú ingatlan esetében pedig 26.035.000,- Ft vételáron.

 

Határidő: a határozat közlésére 15 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

25.) A Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület bontása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a 1681/1 hrsz-ú, a Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület lebontásáról van szó. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

116/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület bontása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. az Önkormányzat lebontatja a Budaörs 1681/1 hrsz-ú, Nefelejcs utca közterületén álló, 34 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú – a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt – épületet és annak területét parkolóként hasznosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bontás utáni állapot ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
 3. az 1. pontban meghatározott bontási munka elvégzéséhez szükséges bruttó 1.800.000,- Ft összeg fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetés) 6/A. számú melléklet 2.2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetése sorról, a költségvetés 6/A. számú melléklet 1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása, Nefelejcs utcai épület bontása megnevezésű, új sorára történő átcsoportosítással biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő:       Az épület bontására: 2016. szeptember 30.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda

 

 

26.) Budaörs, Templom tér 1. sz. alatti, 60 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Szertár Kávézó) hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság meghatározva a bérleti díjat – ami 2000, Ft/m2+ÁFA/hó –, 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

117/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs, Templom tér 1. sz. alatti, 60 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Szertár Kávézó) hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Templom tér 1. szám alatti, 60 hrsz-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) 2016. június 1. napjától határozott, 10 éves időtartamra, további 5 évre szóló előbérleti jog biztosításával az ingatlant jelenleg is bérlő Szertár Kávézó Kft. részére.
 2. a 2016. június 1. napjától az ingatlanért fizetendő bérleti díjat 2000,-Ft/m2 + ÁFA /hó összegben határozza meg, amely összeg 2017. évtől minden évben az infláció mértékével növekszik. Az Ingatlan körüli közterület teraszként történő használata, igénybevétele a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó önkormányzati rendelet szerint történik.
 3. az Ingatlanon tervezett értéknövelő felújításhoz, bővítéshez az Önkormányzat előzetesen hozzájárul, azok megvalósítására, elismerhető költségeik bérleti díjba történő betudására vonatkozóan a későbbiekben hoz döntés.
 4. felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: Bérleti szerződés megkötésére: 2016. június 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

27.) Javaslat a Budaörs, Budakeszi utca 1. szám alatti 1323/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon levő önkormányzati bérlakások hasznosítására, illetve felújítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a B variáció tekintetében 6 egyhangú igennel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szintén a B variációt, 8 egyhangú igen szavazattal javasolta a testület számára elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

118/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Javaslat a Budaörs, Budakeszi utca 1. szám alatti 1323/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon levő önkormányzati bérlakások hasznosítására, illetve felújítására

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2016. évi tervének 1. számú melléklet 7-8. sorában szereplő, Budaörs, Budakeszi utca 1. szám alatti, 2 lakásos családi házat – a határozat melléklete szerinti műszaki leírás figyelembe vételével – részlegesen újítja fel. A gázkazán cseréje, a kémény bélelése, a tető járulékos munkáinak, valamint a szomszéd épület mellett a drénezés kiépítése nélkül, legfeljebb bruttó 10 millió Ft felújítási költséggel. A fedezet a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 6/B. számú melléklet – 1. Ingatlan felújítások – 8. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása elnevezésű soron rendelkezésre áll.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

28.) A Jókai Mór Művelődési Központ státuszainak módosítása, létszám csökkentésének jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina és Hauser Péter képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

119/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Jókai Mór Művelődési Központ státuszainak módosítása, létszám csökkentésének jóváhagyása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Központ 8 órás közalkalmazotti státuszát (karbantartó–gondnok) megszünteti a Kjt. (Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) szerint. A Jókai Mór Művelődési Központ létszámát és státuszait 2016. augusztus 1-jétől az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – igazgató (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – vezető (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)

– 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)

– 1 fő műszaki ügyintéző (8 órás)

– 2 fő karbantartó-gondnok (8 órás)

– 2 fő takarító (8 órás)

– 1 fő takarító (8 órás)

– 1 fő gazdasági ügyintéző – pénztáros (8 órás)

Összesen: 12 fő (státusz 12,00)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

29.) A Heimatmuseum 2015. évi elszámolásával kapcsolatos kérelmek

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/29. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 3 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina és Hauser Péter képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

120/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Heimatmuseum 2015. évi elszámolásával kapcsolatos kérelmek

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a BNNÖ, a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül utaljon vissza 540.000.- Ft-ot, azaz Ötszáznegyvenezer forintot Budaörs Város Önkormányzatának. A Képviselő testület a Heimatmuseum 2016. évi előirányzatát (2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5/A melléklet, 5. sor /Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása) 540.000.- Ft-tal, azaz Ötszáznegyvenezer forinttal, megemeli az 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékelt I. működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére;
 2. a BNNÖ, a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül utaljon vissza 120.490.- Ft-ot, azaz Egyszázhúszezer-négyszázkilencven forintot Budaörs Város Önkormányzatának (számítástechnikai eszközök);
 3. a BNNÖ, a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül utaljon vissza 987.000.- Ft-ot, azaz Kilencszáznyolcvanhétezer forintot Budaörs Város Önkormányzatának (könyvkiadás);
 4. a BNNÖ által kérelmezett 659.988.- Ft, azaz Hatszázötvenkilencezer-kilencszáznyolcvannyolc forint összegben, a Magyarországi Németek Elűzetésének 70. évfordulójára rendezett megemlékezéssel kapcsolatos költségek elszámolását jóváhagyja.
 5. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítás átvezetéséről a soron következő rendelet módosításánál gondoskodjon.

 

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

30.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/30. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

121/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2016/2017-es nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Határidők: felülbírálatok: 2016. június 15., év közbeni felvételek: folyamatos

 

 

31.) Új tanulócsoport indítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

122/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Új tanulócsoport indítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában egy tanulócsoport részére szükséges taneszközök beszerzéséhez a 2 600 ezer Ft összegű fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet 5/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzat szinten 2. sor Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék sorról, a költségvetés 6/A. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 19. Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés sorára történő előirányzat átcsoportosítással biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

32.) A budaörsi óvodákban és bölcsődékben dolgozó közalkalmazottak illetményének támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

123/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A budaörsi óvodákban és bölcsődékben dolgozó közalkalmazottak illetményének támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az óvoda és bölcsődevezetők kérésének megfelelően, 2016. április 20-ára minden alkalmazott részére a rá irányadó illetmény kerül kifizetésre.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

33.) Civilszervezetek kiegészítő támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy itt arról tájékoztatták, hogy a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság egyértelműen foglalt állást, mely álláspont alapvetően az volt, hogy akit pályázati úton támogatnak, ott ne legyen külön támogatás. Reméli, hogy azért megoldható lesz a kiállítás valamilyenmódon való megvalósítása, de azt gondolja, hogy ez az álláspont most jogos. Tehát, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem javasolja a kiegészítő támogatást (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a Bizottság álláspontját, miszerint a Képviselő-testület nem nyújt kiegészítő támogatást a Zászlótudományi Alapítványnak az „Amerikai Földrész” kiállítás megvalósítására. A Képviselő-testület a javaslatot 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

124/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Civilszervezet (Zászlótudományi Alapítvány) kiegészítő támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy nem nyújt kiegészítő támogatást a Zászlótudományi Alapítványnak az „Amerikai Földrész” kiállítás megvalósítására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

34.) Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

125/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. március 19. napján 56/2004. (III.19.) ÖKT sz. határozatával elfogadott „Budaörs város szociális koncepciója” tanulmányt felülvizsgálta és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal aktualizálja.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

35.) A Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat helyiségcsoport felújítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

126/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat helyiségcsoport felújítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat által használt helységcsoport „Önkormányzati feladatellátást Szolgáló fejlesztések 2016”:Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) pályázati alcél támogatására kiírt pályázat benyújtását.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat által használt helységcsoport közeljövőben kiírásra kerülő „egészségügyi fejlesztések” tárgyban történő pályázat(ok) benyújtását.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja, a 19.048e Ft pályázati önrészt és biztosítja Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 6/B sz. melléklet – 1. Ingatlan felújítások -„Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása” pályázati önrész új soron az alábbiak szerint:

 

a 3.sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról 8.888e Ft, illetve a 6/B. sz. melléklet- 1. Ingatlan felújítások – 5. 2016. évi Intézmény felújítások sorról 10.160 e Ft összeg átcsoportosításával és egyben felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

36.) Döntés a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – Csatornázás V-VIII. tenderhez kapcsolódóan a 432/2015.(XII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

127/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntés a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – Csatornázás V-VIII. tenderhez kapcsolódóan a 432/2015.(XII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 432/2015.(XII.16.) ÖKT sz. döntését módosítja akként, hogy a KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 számú azonosítószámú támogatási kérelemmel érintett, Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekthez kapcsolódóan:

 1. a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat című, tervdokumentációban szereplő építési munka megvalósítása” tárgyú (BKISZ V) közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntéshozatali jogát átruházza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságra,
 2. a csatorna rekonstrukciós építési munkák megvalósítására irányuló közbeszerzésekkel kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzatának Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát.
 3. a szakértők bevonásával előkészített közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt) rendelkezéseire tekintettel kell lefolytatni.
 4. felkéri a polgármestert a közbeszerzések megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

37.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/37. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

128/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához szükséges ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

38.) Budaörs Város csatlakozása a Fatestvér programhoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondta, hogy itt egy módosító javaslatot nyújtott be Biró Gyula alpolgármester, amit a településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadott, nevezetesen azt, miszerint a felkéri a Hivatalt, hogy következő testületi ülésre dolgozza ki a lakossági kezdeményezés alapján, a Budaörsön született gyermekek okán megfogalmazott faültetési elképzelés alternatíváit (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: azt kérné, hogy az eredeti előterjesztésről is szavazzanak, mert a módosító indítvány magát az előterjesztés tárgyát, miszerint csatlakozzanak a Fatestvér programhoz, azt elutasítja és egy helyi programot. Ő annak is örül, ha bármi megvalósul, ha nem is a Fatestvér program keretében, de ő nagyon jónak találná, ha Budaörs a Fatestvér programhoz is tudna csatlakozni, ezért kéri, hogy az eredetiről is szavazzanak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: személy szerint ő meg annak nagyon örülne, ha a FIDESZ képviselő csoportja az oktatásügyben óvná ennyire a város érdekeit, minthogy a Kormány valamelyik tisztségviselőjének a kezdeményezésére valamiféle politikai akcióban szeretne részt venni. Szeretné jelezni, hogy minden ellenkező híreszteléssel ellentétben az ügy tartalmi részével mindenki egyetért, olyannyira, hogy kapott egy levelet – nevet nem mond, mert nem egyeztetett azzal a hölggyel, aki ezt a leveket számára áprilisban küldte – amiben a hölgy kezdeményezte, hogy egy ilyen jellegű dolog történjen. Nevezetesen, hogy a gyermekszületésekhez köthetően ültessenek fát. Ezt a javaslatot ő bevitte vezetőire támogatólag és lehűtötték, leforrázták azzal, hogy olyan sok gyermek születik hála istennek – ez a dolog pozitív oldala Budaörsön – hogy az a 3-400 fa egyszerre egy helyen való kijelölése nem olyan egyszerű. Azt kérte a Hivataltól, amit egyébként a Bizottság is megfogalmazott, hogy keressenek olyan megoldást, hogy lehet ennek mégis érvényt szerezni. Persze, akinek a politikai része a fontos, az csatlakozni szeretne, akinek meg a faültetés megoldása a kérdés, érdek és a környezetvédelmi gesztus, az meg a megoldást keresi. Úgyhogy azt javasolja a Képviselő-testület számára, hogy helyesen, ahogy a TFVB is tette, elvetve a javaslatot, a módosító javaslatot fogadja el.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: azért szeretne hozzászólni, mert egy konkrét javaslat is eszébe jutott itt az elmúlt egy-két napban. A Kökörcsin és a rezeda utca sarkára szeretné a Hivatal figyelmét fölhívni, hogy ott úgyis gyakorlatilag nem dőlt el, hogy mi lesz ott azzal a területtel és mivel ennyi fát nagy sajnálatukra tényleg nem tudnak telepíteni, mert ő nagyon szívesen erdősítene. Vallják be azért őszintén, hogy egy-két épülettől azért mindannyian megszabadulnának és a helyére erdőt képzelnének el, de az így nem megvalósítható, viszont tény, ami tény, hogy egy gyermekliget elnevezéssel – ezt is javasolná – tudnának mégiscsak csatlakozni, mert egyébként mindenki egyetért a kezdeményezéssel. Még az is eszébe jutott a helyszínen, meg az elnevezésen kívül, hogy ugye voltak olyan javaslatok a lakók részéről, hogy akkor ilyen gravírozott táblák, meg minden, de nyilván ez így nem kivitelezhető, de úgy, ahogy a Gimnáziumnál lévő körforgalomban van az a kerámia kirakva, egy ilyen kis gyermekligetbe, egy ilyen kis falacskát ki lehetne tenni és, ha valaki szeretné a saját gyermeke születésére, például egy ilyen kerámiát kivinni, azt évente egyszer akár meg is lehetne oldani és az még talán a környezetbe is illik. Úgyhogy neki egy ilyen gyerekliget nyilván tetszik, a helyszínen meg majd elgondolkodnak az illetékesek, de ő ajánlja mindenki figyelmébe a Kökörcsin és rezeda utca sarkát, mert szerinte az megfelelő hely lenne egy ilyen ligetnek a kialakítására.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt kéri, hogy amit most elmondott képviselő asszony azt ügyosztályvezető úr jegyezze (jegyezte), de bárkinek még eszébe jut bármi – akkor a következő ülésig a műszaki ügyosztály kidolgozza – kéri, hogy jelezzék és akkor becsatornázzák, megnézik, mi az, ami ebből meg tud valósulni.

 

Biró Gyula alpolgármester: az előtte szólók nagyjából már elmondták, amit szeretett volna mondani, de olyan szívesen hallgatja Löfler Dávid képviselőt, hogy szeretné, ha kifejtené azt, miért nem a fa a legfontosabb, miért a Fatestvér programhoz való csatlakozás a legfontosabb? Ezt egyébként bizottsági ülésen is megkérdezte Löfler Dávid képviselő úrtól, de ott sem kapott rá választ. Úgy gondolja, ha az elfogadható mindenki számára, hogy valóban ültessenek fát bármilyen formában, akár úgy, ahogy képviselő asszony mondta, akár másféle formában, akkor ez miért lényeges? Kéri Löfler Dávid képviselő urat, fejtse ki miért a Fatestvér program? Érti ő, hogy vannak pártutasítások és, ha nem hajtja valaki végre, akkor abból dádá lesz, csak hátha valami értelmesebbet is tud mondani Löfler Dávid képviselő úr!

 

Löfler Dávid képviselő: annak is örül, ha bármi lesz és most kivételesen meg fogják ezt a módosítót is szavazni annak ellenére, hogy a módosító azt tartalmazza, hogy a Fatestvér programhoz nem fognak csatlakozni. A programnak ő azért örült volna, mert a program keretében esetleg a fákat is ingyen kapták volna és egy országos programhoz tudtak volna csatlakozni, aminek sok, számos előnye lett volna. De nekik az volt a céljuk, hogy ne csak egy fénykép erejéig ültessenek el egy fát, mintahogyan a napokban látta, hogy polgármester úr is ültetett egy fát, meg azt hiszi alpolgármester úr is ültetett egy fát. Ők azt gondolták, hogy ezt vegyék komolyan, tényleg ültessenek szép számmal fát, de támogatni fogják a módosító indítványt is, mert ők, ahogy elindították ezt a kezdeményezést, annak örülnének, ha több fát tudnának ültetni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Löfler Dávid képviselő úr! Nem azok közé tartozik ő, szemben a Löfler Dávid képvisel úr elvtársaival, akik saját magukat fényképeztetik különböző rendezvényeken. Az, hogy ilyen faültetés volt, ez nem egy-egy fa volt, hanem sokkal több és, ha ott őt lefényképezik, nem mondhatja azt, hogy menjenek onnan a média és a fényképező hölgyek, urak. Egyébként meg ez dolguk, ezért teszik, szemben azokkal, akik meg bárhova elmennek nem csinálnak semmit, de lefényképeztetik magukat. Egyébként meg tényleg arról van szó, hogy nem politikai akciókat szeretnének ők itt támogatni. Egyébként azért vannak bajban Budaörsön, mert annyi a zöldterület és olyan szinten foglalkoztak eddig is vele, hogy nem tudnak ilyet létrehozni. Ha volnának pusztaságaik, amit tele lehetne ültetni fával, akkor nagyszerű volna, de a helyzet egy kicsit más, sok az erdő!

 

Löfler Dávid képviselő: szerinte polgármester úr is értette, hogy mire gondolt, mert ő az öltönyös faültetőkre gondol, akik egy selfi erejéig beállnak a fa mellé. Tehát, ő azt szeretné, ha tényleg fákat ültetnének!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi Löfler Dávid képviselő úrtól, hogy ki volt ilyen? Mert megint mond valamit Löfler Dávid képviselő úr, ami nem így volt! Tehát, ki az, aki öltönyös faültető ebben a városban? – válasz nem érkezett.

Reméli, hogy nem Kisberg Balázsra gondol, aki tényleg, kivételesen nyakkendőben jelent meg, de szerinte az ő tevékenysége a Gazdakörben egyáltalán nem kifogásolható és az, hogy egy ünnepi rendezvényre elegánsan érkezett meg, ahol egyébként fát ültettek közösen, ő nem gondolná, bár azt is olvasta Löfler Dávid képviselő úr elvtársától, hogy az elvtársa tanította meg őt – polgármester urat – fát ültetni. Szerinte ez az ember még meg sem született, amikor ő már fát ültetett.

Szóval! Hagyják már ezeket a hülyeségeket! De tényleg, Löfler Dávid képviselő úrnak annyira sikerül hangulatot teremtenie és ugyan Biró Gyula alpolgármester úr mondta, hogy szívesen hallgatja, de ő személy szerint már nem annyira!

 

Biró gyula alpolgármester: Löfler Dávid képviselő urat kérdezi, illetve kéri, mert ha jól tudja, akkor rövidesen megint fog egy fát elültetni, hogy ha elküldené számára a dress codet, hogy hogyan nézzen ki, akkor úgy fog felöltözni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: arról van szó, hogy felkérték őket az 1. sz. Általános Iskolában, ő meg azt mondta, hogy miután a gyermekei oda járnak, nem tartja helyesnek, hogy ő ott bármilyen hivatalos formában jelen legyen. Ezért Biró Gyula alpolgármester úr más nevezetes emberekkel együtt ültetett fát, bár nem tudja, miért volnának nevezetesek, de ha meghívták, akkor elmentek. Persze mondhatnák azt is, hogy szó nem lehet róla, nem mennek oda. Ekkora modortalanságot ne várjon el tőlük Löfler Dávid képviselő úr! Tehát, Biró Gyula alpolgármester úr valószínűleg nyakkendőben fog oda elmenni, de lehet, megmondja majd neki, hogy vegye le, mert Löfler Dávid képviselő úr jobban szereti, ha melegítőben megy az alpolgármester bárhová.

Jól eljátszadoztak tényleg a legfontosabb kérdéssel, hogy hogyan lehessen politikai deklarációkat megfogalmazni!

Felteszi szavazásra a TFVB javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

129/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Budaörs Város csatlakozása a Fatestvér programhoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Hivatalt, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre dolgozza ki a lakossági kezdeményezés alapján, a Budaörsön született gyermekek okán megfogalmazott faültetési elképzelés alternatíváit.

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

39.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (belterületi utak felújítása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

130/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (belterületi utak felújítása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Jóváhagyja az „Önkormányzati feladatellátást Szolgáló fejlesztések 2016”c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél támogatására kiírt pályázat benyújtását.

 

 1. A pályázatban szereplő útszakaszok felújítására vonatkozó 30.959.981,-Ft önerő összegét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) sz. Önkormányzati rendelete szerinti 3.sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadásai – 5. Általános tartalék sorról biztosítja.

 

 1. Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására és arra, hogy az előirányzat átcsoportosítás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

40.) TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot Simándi Szelim és Becz György személyével. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a beterjesztett javaslatot.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

131/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagjának 2016. június 1. és 2019. május 31. közti időszakra Becz György és Simándi Szelim képviselő urakat jelöli.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

41.) Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: talán itt nem kell részletezni, de drámai és egyszerűen elképesztő, elfogadhatatlan és cinikus reakció született arra vonatkozóan, amit egyébként valamennyi önkormányzati érdekszövetség és nála itt van egy levél, amelyben Schmidt Jenő FIDESZ-es polgármester, a TÖOSZ elnöke ezzel kapcsolatban, amit írt az milliméterrel egyezik meg azzal, amit ő is erről gondol, már az oktatás területén. Nyilván számos, más kérdésben volna közöttük vita, de az, hogy az önkormányzatoknak nemhogy erősítenék a szerepét a kérdésben, hanem egyszerűen elstandolják a tulajdonukban álló ingatlanokat, majd aztán azt tesznek azzal a vagyontárggyal, a vagyonértékű joggal, amit az 50 vagy 60 település és ez egy átlagos szám, és most már megszűnik a KLIK és helyette létrejön a KLIK, szóval erre egyszerűen nagyon nehéz mit mondani! Mindenesetre azt látja, hogy minden létező szakmai szervezet és érdekes módon azok is kibeszélnek néha, akik állítólag egyetértettek ezzel a módosítással – már a Köznevelési Kerekasztal egy-egy tagja –, dehogy a tényleges szakmai szervezetek és az önkormányzati szövetségek ezzel kapcsolatban mit gondolnak és velük mennyire nem egyeztettek és, hogy ez milyen drámaian fogja érinteni az oktatást, ebben a kérdésben nincsenek benne, ha úgy tetszik kérdések! Ebben egyértelmű az álláspont és ezért született a most beterjesztett határozati javaslat.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: nyilván nem perceken, hanem órákon keresztül tudnának erről beszélgetni, hogy mit okoz ez és milyen felháborító az, amerre a Kormány elindul. Nem tudja fejből, hogy mikor van Orbán Viktor születésnapja, de majd nyilván ezt is meg fogják majd tudni, mert majd azután vonulgatnak. A lényeg a lényeg, hogy ő nagyon sokat gondolkodott azon, hogy mit szóljon hozzá és arra jutott, hogy egyetlen egy mondatot szeretne evvel kapcsolatban mondani, ha valaki emlékszik Hofi Gézának azon megjegyzésére, hogy: „Ennél lejjebb már csak akkor, ha a vakondok is érdeklődik”!

 

Biró Gyula alpolgármester: gondolkodott azon, hozzászóljon-e ehhez az egészhez, de nagyon nehéz megállni. Az itt ülő képviselők és egyébként azok, akik a televízión keresztül nézik a Képviselő-testület ülését, azok pontosan tudják, hogy Budaörs Város az elmúlt 5 évben hány milliárd forintot költött az iskoláira. Ezt a múltkor egy ülésen, a tankerületi felügyelő úgy prezentálta, hogy felfuttatták. Megkérdezte a felügyelőt, hogy miből, abból a pénzből, amit ők fizettek és, amit az utolsó pillanatban el fognak vinni? Kéri, hogy gondolkodjanak már el azok a képviselő urak, akik a Kormányoldalt képviselik, hogy ez így tisztességes?!

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha nincs hozzászólás, akkor a néma csönd is, a magát jobboldalinak nevező oldalról is, beszédes.   

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Gáspár Béla képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

132/2016.(V.25.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával

 

 1. a következő elvi nyilatkozatot fogadja el:

 

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyet nem értését fejezi ki az oktatás szabályozására vonatkozó törvények tervezett módosításával szemben.

A benyújtott T/10729. sz. törvényjavaslat megvonná az iskolákat működtető és azt továbbra is vállaló önkormányzatoktól a működtetés jogát és lehetőségét, elvenné az önkormányzatoktól az általuk épített, saját tulajdonukban álló ingatlanokra vonatkozó jogaikat. Nem tudnák biztosítani, hogy a gyerekek ellátása az iskolában olyan szintű legyen, amilyent eddig a saját üzemeltetésük biztosított, és nem tudnánk megakadályozni, hogy az iskolaépületek, bútorok, felszerelések megfelelő karbantartás-felújítás hiányában leromoljanak. Az önkormányzatok megkérdezése nélkül válna lehetővé, hogy iskolákat szervezzenek át vagy szüntessenek meg, illetve hogy az iskoláik vagyonát más települések javára átcsoportosítsák, megszűnne az önkormányzatok eddigi véleményezési illetve egyetértési joga is az oktatás területén.

Nincsenek illúzióink: megtapasztalhatta az ország, hogy mit jelent az állami működtetés azokon a településeken, ahol eddig is a KLIK működtette az iskolákat. Ott nem az volt a probléma, hogy ki veszi meg a krétát, hanem az, hogy esetleg kikapcsolják a fűtést, mert a KLIK nem fizette ki a számlát.

Tiltakozunk az ellen, hogy teljesen elvegyék az iskoláinkat! Ellenkezőleg: úgy gondoljuk, az a helyes, ha azok az önkormányzatok, amelyek vállalják az intézmények fenntartását, kapják vissza a működtetés mellé a fenntartói jogot is, természetesen az elvett forrásokkal együtt. Budaörs erre elsőként jelentkezik.”

 

 1. felkéri a polgármestert, hogy az elvi nyilatkozatot hozza az oktatási kormányzat tudomására, a lehető legszélesebb körben terjessze, és annak megfelelően járjon el az ügyben.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az sem meglepő és most itt muszáj elmondania, hogy Löfler Dávid képviselő úr drámai szavakkal ecsetelte az oktatási intézményeknek, nem önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézményekkel kapcsolatos, egyébként meglehetősen erős csúsztatást tartalmazó forráshiányát, de amikor a város érdekeiről, oktatásáról van szó, akkor egy ilyen kérdésben természetesen nem állnak a budaörsi oktatási intézmények mellé. Ezzel majd el kell számolnia egyszer!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő ügyrendi kérdésben: nem tudja, mennyire van arra lehetőség és majd jegyző úr elmondja, hogy ezután a két tartózkodás után azt gondolja, hogy így ez rettenetesen inkorrekt a FIDESZ-es képviselők részéről, hogy nem szóltak hozzá. Úgyhogy nem tudja, de a vitát nyilván újra megnyitni nem lehet, de ő azért megkéri a FIDESZ-es képviselőket, hogy valamilyen úton-módon a véleményüket, akkor legyenek kedvesek megfogalmazni, mert ez így elfogadhatatlan!

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Interpellációk
 2. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. június 02.