Bedőlt a budaörsi betegellátás, csődben az EUROP-MED Kft?

Bedőlt a budaörsi betegellátás, csődben az EUROP-MED Kft?

Az EUROP-MED Kft. levelében jelezte az Önkormányzatnak, hogy nem látja biztosítottnak a betegellátást. A társaság egyetlen bejegyzett ügyvezetőjét is visszahívták és tetemes tartozással rendelkezik. Budaörs Város szerződésbontásra készül.

Ma került fel sürgősséggel a képviselői rendszerre, azaz előterjesztés ami az EUROP-MED Kft. szerződésének felbontását sürgeti. A holnapi Képviselő-testület egyik napirendje lesz. Korábban már írtunk az egészségügy és az Europ-Med helyzetéről a fizikoterápia kapcsán. Most úgy tűnik komolyabb a gond mint gondoltuk volna!

Frissítés: Megszűnhet az egynapos sebészet! Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egy hónapos határidővel felmondja az EUROP-MED Kft-vel megkötött feladatátadási szerződést. A betegellátás biztosítása érdekében, ellátási érdekből hozzájárul ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.  személyében.

Új előterjesztés, mellékletek és testületi döntés:

Új előterjesztés készült, ennek az „A” változatát fogadta el a testület. (előterjesztés) Mellékletek között szerepel Dr. Gamal Eldin Mohamed két levele is, melyekben a szolgáltatási szerződés felmondását szorgalmazza és Dr. Kovács Attila szintén két levelet küldött. Az első még higgadtabb hangvételű, a másodikban (amit csak az ülés előtt küldött el, majd az ülésen kiosztásra is került) már arról ír, hogy a betegellátást Wittinghoff Tamás volt élettársának fia veszi majd át, a hivatal segítségével.

a betegellátást Wittinghoff Tamás volt élettársának fia veszi majd át

Javaslom a mellékletek áttekintését!  Meglepő vádak, információk! Jól látszik, hogy komoly gondok vannak!

A napirend további mellékletei:

Dr. Gamal Eldin Mohamed: eu_ellatorendszer_3 _mellekleteu_ellatorendszer_4_melleklet

Dr. Kovács Attila: Palotai_5. sz. melleklet,  Dr_Kovacs_level_Kepviselo-testulet (Ülés előtt érkezett, megdöbbentő levél)

Egyéb: Telki_szandeknyilatkozat_160621

Az elfogadott határozat szövege

A/ változat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.       a cég fizetésképtelensége miatt a szerződés 37. pontja utolsó bekezdésének negyedik pontja alapján, figyelemmel a második pontra is, egy hónapos határidővel felmondja az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött feladatátadási szerződést,

2.       pályázatot ír ki a Budaörs Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására, feladatátadási szerződés keretei között,

3.       a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, ellátási érdekből hozzájárul ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C, Cg. 01-19-177713) személyében,

4.       a 2. pont szerinti pályázat sikeres lezárultáig tartó átmeneti időre szerződést köt az ideiglenes feladatellátóval, az EURO-MED Kft-vel kötött szerződésben szereplő tartalommal megegyező, kizárólagos OEP finanszírozási feltételek kikötésével,

5.       felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére valamint az e határozat végrehajtásához szükséges okiratok aláírására.

Wittinghoff Tamás előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

2001. április 17-én Budaörs Város Önkormányzata és az EUROP-MED Kft. feladat-átadási szerződést kötött Budaörs Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások nyújtásának feltételeiről (1. melléklet). A szerződés határozott időre, 2021. június 30-ig szól, és – a szerződés 35. pontja szerint – a határozott idő elteltével megszűnik. A szerződés 36. pontja így szól: „A határozott idő letelte előtt rendes felmondásnak van helye, amelynek felmondási ideje 6 hónapnál nem lehet rövidebb. A felmondás ideje alatt a szolgáltató gondoskodik az önkormányzattól átvállalt egészségügyi szolgáltatási feladatok zavartalan ellátásáról.” A szerződés 37. pontjának utolsó bekezdése második és negyedik pontja szerint az önkormányzat jogosult a határozott időtartam lejárta előtt a szerződést egy hónapos felmondási idővel felmondani, amennyiben a feladatellátás helyrehozhatatlanul ellehetetlenül, illetve a szolgáltató fizetésképtelenné válik.

A szerződést 2008. szeptember 30-án, majd 2013. december 31-én módosították a felek, a módosítások nem érintették a IV. A szerződés felmondása c. fejezetet illetve az ott szereplő 35-39. pontokat.

A szerződésben szereplő feladatokat az EUROP-MED Kft. a szerződés megkötésekor Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában, a BTG Kft. hasznosításában, majd később a BTG Kft tulajdonába került épületben végzi. Az épület használatára vonatkozóan 2001. április 24-én bérleti szerződés jött létre a BTG Kft. és az EUROP-MED Kft. között, melyet a felek később néhányszor módosítottak (2. melléklet). A bérleti szerződést határozott időre kötötték, 2001. július 1-től 2021. június 30-ig, azzal, hogy egyébként a feladatátadási szerződés bármely okból való megszűnése esetén ebben az időpontban a bérleti szerződés is automatikusan megszűnik (Bérleti szerződés 6. pontja). A bérleti szerződés későbbi módosításai ezt a rendelkezést nem érintették.

Az EUROP-MED Kft. ügyvezetői feladatait a szerződés megkötésekor négy ügyvezető, majd később csak kettő, dr. Gamal Eldin Mohamed és a Dr. Kovács Attila egymás mellett, önállóan látták el. E feladatok megosztása oly módon történt, hogy dr. Gamal Eldin Mohamed alapvetően csak az orvosi feladatainak az ellátásával foglalkozott, míg a Dr. Kovács Attila a cég tényleges irányítását látta el 2016. március 16. napjáig. A két ügyvezető között ellentét alakult ki, melynek eredményeként dr. Gamal Eldin Mohamed rendkívüli taggyűlést hívott össze. A taggyűlés elrendelte a Dr. Kovács Attila ügyvezetői tisztségéből történő azonnal visszahívását, amely változás bejegyzését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-998104/14. számú végzésével megtette.

2016. március 16. napja óta – és jelenleg is – az EUROP-MED Kft.-nek hivatalosan egy önálló képviseleti joggal rendelkező, a Cégbíróságon bejegyzett vezető tisztségviselője van: dr. Gamal Eldin Mohamed.

A feladatátadási szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtásának biztonsága

Az EUROP-MED Kft. 2016. március 16. napja után megkezdte a gazdálkodási adatok, szerződések visszamenőleges ellenőrzését. Mivel úgy ítélte meg, hogy az ellenőrzések során számos olyan jogszerűtlen szerződésre és jogügyletre derült fény, melyekkel az EUROP-MED Kft. részére Dr. Kovács Attila és a gazdasági érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok kárt okoztak, Dr. Gamal Eldin Mohamed 2016. április 18. napján feljelentést tett a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon a Dr. Kovács Attilával szemben a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen kezelés bűntette és a Btk. 345. §-ába ütköző hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt.

A nyomozó hatóság a nyomozást elrendelte, a büntetőeljárás folyamatban van.

Ezzel párhuzamosan polgári per is indult a Dr. Kovács Attilával és az érdekeltségi körébe tartozó hat gazdasági társasággal szemben mintegy háromszázhatvan millió forint kártérítés megfizetése iránt.

Ezt követően dr. Kovács Attila kezdeményezésére újabb taggyűlés összehívására került sor. Ez a június 9-i taggyűlés Dr. Gamal Eldin Mohamedet is visszahívta ügyvezetői tisztségéből, új ügyvezető megválasztására nem került sor. Ez utóbbi a változás a Cégbíróságon nem került még bejegyzésre. Dr. Gamal Eldin Mohamed a visszahívást jogellenesnek tartotta, és a Cégbírósághoz benyújtott iratok vonatkozásában feljelentést tett okirathamisítás kísérletének alapos gyanúja miatt.

Ezen közben az EUROP-MED Kft. saját közlése szerint közel 120 millió forint szállítói állománnyal rendelkezik, Dr. Kovács Attila cégeiért az EUROP-MED Kft. által vállalt kézfizető kezességek pedig meghaladják a 200 millió forintos kötelezettség állományt.

Az EUROP-MED Kft. levelében (3. melléklet) jelezte az Önkormányzatnak, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a jövőre nézve nem látja biztosítottnak a betegellátás további folyamatos biztosítását. Kilátásba helyezte, hogy tekintettel a várható rendkívüli helyzetre, a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében előzetesen tárgyalásokat folytat olyan egészségügyi szolgáltató társaságokkal, amelyek képesek lehetnek szükség esetén azonnal átvállalni a szerződésben vállalt feladat-ellátási kötelezettséget.

A bejegyzett ügyvezető egy újabb levélben (4. melléklet) a cég kritikus pénzügyi helyzetét vázolva leírta, hogy 90 700 497.- Ft már lejárt szállítói tartozása van a cégnek, továbbá június 30-án az MKB felé fennálló 50 millió Ft folyószámla hitel felét a Bank azonnal leterheli a fedezetként bevont lekötött betétből, a hitel másik felének pedig azonnali visszafizetése várható. Ezen túlmenően a kapcsolt cégek tekintetében készfizető kezessége áll fenn az EUROP-MED-nek, melyből június 30-án több mint 8 millió Ft negyedéves törlesztés válik esedékessé.

A helyzet lehetséges megoldása

A járóbeteg-szakellátás céljára szolgáló önkormányzati vagyon ezen célra való hasznosítása, a járóbeteg-szakellátás biztosítása önkormányzatunk kötelező feladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (3) bekezdés c) pontja értelmében.

2016. június 9-én a társaság egyetlen bejegyzett ügyvezetőjét is visszahívták. A társaságnak tetemes tartozása van, büntető és polgári peres eljárások lezárultával derül csak ki, hogy végső soron mi lesz a sorsa az ügyvezetésnek illetve magának a társaságnak. Bizonytalan, hogy a cég helyre tudja-e állítani fizetőképességét, pénzügyi helyzete kritikus.

A bejegyzett ügyvezető levelére is tekintettel megítélésünk szerint ezek a körülmények oly mértékben lehetetlenítik el a szolgáltató feladatellátását, pénzügyi helyzete annyira kritikus, hogy az okot ad akár a szerződés egy hónapos határidővel való rendkívüli felmondására is, amelyet a szerződés 37. pont utolsó bekezdésének második illetve negyedik pontja tartalmaz.

Megfontolandó azonban, hogy ez a rövid felmondási idő nem biztos, hogy elegendő lenne minden olyan intézkedés megtételére illetve körülmény megteremtésére, amely a betegellátás zavartalanságát biztosíthatná. A jogi és pénzügyi bizonytalanságok, az ügyvezetők közötti tárgyalás eredménytelensége, a cég kritikus pénzügyi helyzete mind arra utalnak, hogy a helyzet inkább csak rosszabbodni fog, nem várható a szolgáltató zavartalan működésének helyreállítása, a feladatellátás ellehetetlenül. Ezért indokolt lehet az önkormányzat részéről az is, hogy ne az egy hónapos, hanem a szerződést a szerződés 36. pontja alatti lehető legrövidebb, hat hónapos határidővel mondja fel a szerződés.

Mindkét megoldás mellett szükséges az is, hogy a lehető legsürgősebben pályázatot írjunk ki olyan új szolgáltató kiválasztására, amely hosszú távon biztonságosan tudja biztosítani a járóbeteg-szakellátás ellátását Budaörsön, valamint hogy a betegellátás zavartalan biztosítása érdekében, ellátási érdekből, azonnali közbeavatkozásként olyan ideiglenes feladatellátót vegyünk igénybe a pályázat sikeres lezárultáig, amely átmenetileg el tudja látni az EUROP-MED helyett a szerződésben vállalt feladat-ellátási kötelezettséget.

Miért nem nyílik meg a fizikoterápiás központ?