Tárcsás parkolás: Az orvosokat, ápolókat is büntetik Budaörsön

Tárcsás parkolás: Az orvosokat, ápolókat is büntetik Budaörsön

A Kossuth Lajos utca újabb szakaszán, és az Egészségház környékén lévő kis utcákban is bevezetésre került a tárcsás, korlátozott idejű parkolás, ami alól a Budaörsi Egészségügyi Központ orvosai, ápolói sem kaptak felmentést.

A Budaörsi Egészségügyi Központot működtető EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. ügyvezetője írásban kérte, hogy az intézmény orvosai és szakdolgozói az egészségház és a Kossuth Lajos utca környékén továbbra is korlátozás nélkül parkolhassanak, a kérelem elutasításra került, hivatkozással arra, hogy az abban megjelölt személyek nem felelnek meg az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek, mivel a várakozási területen található ingatlanban nem rendelkeznek lakcímmel.

Dr. Hardy Géza, az intézmény orvosa, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként a 2016. június 9-i rendes ülés napirend előtti hozzászólásai keretében is felhívta a figyelmet a problémára és arról is beszámolt, hogy munkavégzés közben parkolási bírságot kapott.

Gáspár Béla képviselő (Fidesz-KDNP) előterjesztést nyújtott be „A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása” címmel, amiben a jelenlegi helyzet megoldását és a benyújtott kérelem felülbírálását kéri.

Gáspár Béla képviselő 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉSE 

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. június 13-i,

az Ügyrendi Bizottság 2016. június 20-i, valamint

a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére

Tárgy: A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján nyilvános ülésen történik.

A sürgősség indokolása: A döntéshozatal a betegellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében szükséges.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésén megalkotott 16/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendeletével a várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) hatályát a Kossuth Lajos utca egészségház előtti szakaszára és az attól északra fekvő területekre is kiterjesztette.

A Budaörsi Egészségügyi Központot működtető EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2016. május 13. napján kelt megkeresésében azzal a kérelemmel fordult a Polgármesterhez, hogy az intézmény orvosai és szakdolgozói az egészségház és a Kossuth Lajos utca környékén továbbra is korlátozás nélkül parkolhassanak. A Polgármester részéről 2016. június 1-jén kelt válaszlevélben a kérelem elutasításra került, hivatkozással arra, hogy az abban megjelölt személyek nem felelnek meg az Ör-ben foglalt feltételeknek, mivel a várakozási területen található ingatlanban nem rendelkeznek lakcímmel. Ezt követően dr. Hardy Géza, az intézmény orvosa a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként a 2016. június 9-i rendes ülés napirend előtti hozzászólásai keretében is felhívta a figyelmet a problémára, melyre a Műszaki Ügyosztály vezetője úgy reagált, hogy a várakozóhelyek használatát elsősorban az intézménybe érkező betegek részére kell biztosítani, melyet a kérelemben szereplő több mint száz dolgozó mentesítése ellehetetlenítene.

Álláspontom szerint a kérelemben megjelölt orvosok és szakdolgozók részére a várakozási hozzájárulás megadása mindenképpen indokolt, figyelemmel arra, hogy az a betegellátás zökkenőmentességét biztosítja, illetve tekintettel arra is, hogy a több mint száz, mentesíteni kívánt személy nem egyidejűleg foglalja el gépjárművével a parkolóhelyeket, hiszen jelentős többségük csak bizonyos napokon tart rendelést a munkanapok korlátozással érintett időszakában.

Az Ör. rendelkezéseiből továbbá véleményem szerint egyértelműen kiolvasható az érintettek mentesítési lehetősége, mivel az Ör. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján: „A várakozási területről kiszolgált ingatlan esetében – írásbeli kérelemre – várakozási időkorlátozás nélküli parkolásra jogosító engedély adható azon gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának, aki az ingatlanban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni egészségügyi vállalkozó, vagy egészségügyi szolgáltató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet egészségügyi szolgáltatást végző tagja, illetve a szervezettel egészségügyi szolgáltatás végzésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.” Figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek az egészségügyi szolgáltatóra és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó, 3. § e) és f) pontjaiban található fogalom-magyarázataira, ez nem szűkíthető az alapellátásban részt vevő orvosokra, és az elutasító döntésben hivatkozott lakcímbejelentési feltételtől is teljesen független.

Fentiekre tekintettel kérem a t. Bizottságtól és a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási / Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási / Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Budaörsi Egészségügyi Központot működtető egészségügyi szolgáltató, az EUROP-MED Kft. képviselője által az intézmény orvosai és szakdolgozói részére várakozási hozzájárulás kiadása tárgyában előterjesztett kérelem ügyében meghozott, 2016. június 1. napján kelt döntését haladéktalanul vizsgálja felül, vagy amennyiben az érintettek részére a hozzájárulás kiadása a várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítását igényli, a Képviselő-testület soron következő ülésére készíttessen e tárgyban előterjesztést.

A határozathozatal az SZMSZ 60. §-a és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, az SZMSZ 60. §-a és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Egészségügyi Központot működtető egészségügyi szolgáltató, az EUROP-MED Kft. képviselője által az intézmény orvosai és szakdolgozói részére várakozási hozzájárulás kiadása tárgyában előterjesztett kérelem ügyében meghozott, 2016. június 1. napján kelt döntését haladéktalanul vizsgálja felül, vagy amennyiben az érintettek részére a hozzájárulás kiadása a várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítását igényli, a Képviselő-testület soron következő ülésére készíttessen e tárgyban előterjesztést.

Határidő: haladéktalan / soron következő testületi ülés

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budaörs, 2016. június 9.

                                                                                                            Gáspár Béla

                                                                                                              képviselő