Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 21-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 21-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. július 21-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Simándi Szelim képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

1400 órától: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, dr. Vincze Ildikó, Barta Gáborné Pénzügyi Irodavezető, Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit köznevelési és közoktatási osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Mandel Gábor mélyépítési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Torma Erzsébet igazgatási osztályvezető, dr. Mitró Noémi osztályvezető

 

Jelen voltak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft., Premecz Enikő TFVB, Dr. Hardy Géza SZEB és Kapitány Gábor PEB nem képviselő bizottsági tagok, Nyikes Fatime esélyegyenlőségi szószóló, továbbá érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: P. Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Süveges Zsófia/dr. Varga Nikoletta/ P. Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: (1407-kor):

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, valamennyi jelenlévőt, akik érdeklődnek a munkájuk iránt, illetve a TV előtt ülőket, akik figyelemmel kísérik a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Simándi Szelim képviselő van igazoltan távol. 14 fővel a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja. A napirendekhez képest új előterjesztés nem szerepel. A javaslatokból egyet – az Mötv. 46.§ alapján – zárt ülésen javasol tárgyalni, a 8. napirendet. Kérdezi, hogy a napirendekhez van-e valakinek észrevétele? Megadja a szót Sokolowski Márk képviselőnek.

 

Sokolowski Márk képviselő: Köszöni a szót, és sok szeretettel köszönt mindenkit. A SZEB ülésén az 1. napirendi pont, azaz az egészségügyi ellátó rendszer egyes kérdéseiről szóló pontnál „felvetettük”, illetve a Hivatal részéről elhangzott, hogy a kérdéseikre csak egy zárt ülésen kaphatnának felvilágosítást. Ezért, ha megoldható, akkor az lenne a kérése, hogy ezt a napirendi pontot is zárt ülésen tárgyalják, hogy a kérdéseikre a választ megkaphassák, hogy minden kétségük eloszlódjon. Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nincs olyan kérdés, amire ne tudnának válaszolni, illetve amire nem lehet válaszolni, az nem az Önkormányzat érdekkörében történik, azt zárt ülésen sem tudják elmondani. Ezért nem javasolja zárt ülésen tárgyalni azt, ami a város életében meghatározó napirend, de felteszi szavazásra. Azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy ne támogassa a zárt ülés tartását ebben a napirendben, mert a végén még úgy tűnhet, hogy ebben bármi olyan volna, amit nem lehetne az itt élők és a nyilvánosság előtt tárgyalni. Ha más módosítás nincsen, akkor először, arról a javaslatról szavaztat, amit Sokolowski Márk képviselő megfogalmazott. Aki azzal ért egyet, hogy zárt ülésen tárgyalják az 1. napirendet, az szavaz igennel. Kéri a szavazatokat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megállapítja, hogy 3 igen, 11 nem szavazattal ezt a javaslatot a Képviselő-testület elvetette. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.) Felteszi szavazásra, hogy az Mötv. 46.§ alapján, aki egyetért a 8. napirend zárt ülésen történő tárgyalásával, az szavaz igennel. Kéri a szavazatokat.

Megállapítja, hogy 14 egyhangú igen szavazattal ezt a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Felteszi szavazásra a napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

 

183/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                              határozat

 

Napirend

 

1.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (végrehajtási határidő)

2.) Közterület elnevezése: Budaörs, Rubik Ernő utca

3.) Az intézményekben található lakáscélú helyiségek jogi helyzetének rendezése

4.) Döntés a budaörsi köztemető bővítése céljából Törökbálint, külterület 097/120, 097/121 és 097/122 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint a parcella kiosztás módosításáról

5.) Budaörs, Farkasréti út 54/2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

6.) Döntés a Budaörs 11410 hrsz-ú telekre bejegyzett elővásárlási jog és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a Budaörs 2605 hrsz-ú telekre bejegyzett beépítési kötelezettség és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

7.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

8.) Építéshatósági eljárási bírság követelés rendezéséről szóló egyezségi megállapodás módosítása – ZÁRT ülésen

 

 

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy napirend előtt van-e bárkinek észrevétele vagy kérdése? Megadja a szót Császárné Kollár Tímea képviselőnek.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszöni a szót. Egy rendezvényre szeretné felhívni a figyelmet. Ezt azért teszi, mert ma lesz a rendezvény. Van Hunyadi parkja a városnak és Hunyadi szobra, és 560. évfordulója van a nándorfehérvári diadalnak. Szeretnének ezzel hagyományt teremteni. Ma tartanak megemlékezést délután 6 órakor a Hunyadi parkban a Hunyadi szobornál és mindenkit szeretettel várnak. Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, megadja a szót dr. Bakó Krisztina képviselőnek.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Köszöni a szót, és köszönt mindenkit. Tájékoztatást szeretne. Elsősorban a Máriavölgy utca százhúsz lakójának, akik aláírtak egy petíciót a „Csaka pince” ügyében, illetve mindenki másnak is, akit érint. Jelen pillanatban ott tart az ügy, hogy a tulajdonos településképi bejelentési eljárást kezdeményezett a Polgármesteri Hivatal felé, a Hivatal pedig tiltó határozatot hozott, tehát nem járult hozzá ahhoz, hogy a lakóépület vendéglátóhellyé legyen átminősítve. A közútkezelői hozzájárulást is megtagadta a Hivatal. Ez azt jelenti, hogy ez a vendéglátóhely, ezen az ingatlanon most nem nyílhat meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni. Ez jó, hogy elhangzott, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok érdekes információt hallott. Minden állítással ellentétben, a Hivatal semmiféle hozzájárulást, semmiféle engedélyt, semmiféle olyan nyilatkozatot nem tett, ami ezen üggyel kapcsolatban, az, aki nagyon sok szabályt megszegve jár el támogatta volna. Az ügy nyilvánvalóan az építésfelügyelet kezében van Érden; hogy ez mennyire jó, hogy Budaörsnek nincs beleszólása, azt most nem fogja ecsetelni. Megadja a szót Bíró Gyula alpolgármesternek.

 

Biró Gyula alpolgármester: Köszöni a szót és köszönt mindenkit. A múltkori testületi ülésen Löfler Dávid képviselőt kérte, hogy amennyiben ráhatása van, mégis a Fidesz frakció vezetője, aki jelenleg a kormánypárt, segítsen a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél lévő ügyeknek a gyorsabb ügyintézésében. Most átadja a vonatkozó leveleket, és kéri, hogy segítsen ebben az Önkormányzatnak. Nehogy az legyen, hogy a következő blokkba beírja, hogy Bíró Gyula mondott valamit, de nem csinálta meg. Most akkor átadja, és köszöni.

(Biró Gyula alpolgármester átnyújtja a leveleket Löfler Dávid képviselőnek.)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, megadja a szót Löfler Dávid képviselőnek.

 

Löfler Dávid képviselő: Már várta a leveleket, és akarta is jelezni, hogy nem kapott semmit, de akkor köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csalódott lett volna, ha ez a mondat nem hangzik el. Miután több napirend előtti hozzászólás nincs, elkezdik a napirendek tárgyalását.

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

Napirendek tárgyalása:

 

 • Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (végrehajtási határidő)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Végrehajtási határidő módosításáról van szó. Szeretné jelezni, mert a bizottsági üléseken elhangzottakról van információja, hogy semmi más nem történik, mint egyébként az előterjesztés is tartalmazza, hogy milyen okok miatt, a már megszületett döntés végrehajtásának elhalasztásáról van szó. Méghozzá augusztus 31-ig. Ennek több oka van, és ezen okokat egyébként összefoglalja az előterjesztés. Megadja a szót Sokolowski Márk képviselőnek.

 

Sokolowski Márk képviselő: Köszöni a szót. A napirendeknél felvetett zárt ülést igazából nem ő találta ki, hanem a bizottsági ülésen a Hivatal részéről vetettek fel egy ilyen lehetőséget, hogy a kérdésére így kaphatna választ. De akkor feltenné itt a kérdést. Az előterjesztésben van egy olyan mondat, miszerint a „határozat meghozatalát követően eltelt idő alatt egy olyan jogi és gazdasági megoldás körvonalazódott, amely rendkívüli felmondás nélkül is képes lenne biztosítani az egészségügyi szolgáltatás biztonságos ellátását”, a bizottságon is feltette ezt a kérdést, de akkor itt is feltenné, reméli, hogy kap rá érdemi választ. Kicsit tisztábban szeretne látni. Melyek ezek a jogi és gazdasági megoldások, amelyek az említett időszakban történtek? Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Reméli, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja előtt világos, hogy itt egy szerződéses jogviszonyról van szó, egy magántulajdonban levő céggel; illetve több olyan cég végzi ezt a feladatot, akik meg ezzel a céggel vannak szerződésben. Ebből az következik, hogy a cég körül kialakult problémákkal kapcsolatosan részleteket itt nyilván nem mondhat, mert ezeknek van büntetőjogi része, és van egyéb más része is. Van az OEP finanszírozást érintő, és a szolgáltatás biztonságát érintő része. Az, ami ebben a mondatban szerepel, az egészen világosan azt tartalmazza, hogy valóban, a határozat meghozatalát követően eltelt időben olyan jogi és gazdasági megoldás körvonalazódott. Ha valami körvonalazódik, az, azt jelenti, hogy még nem áll minden pontosan rendelkezésre. A felek vizsgálják, a tulajdonosok vizsgálják a lehetséges megoldásokat. Pont emiatt szükséges az az idő, hogy kivárjunk. A megalapozott végrehajtásához a dolognak az a legfontosabb szempont, hogy az összes olyan, OEP által finanszírozott ellátás, lehetőség szerint, a változás kapcsán, azonnal biztosítható legyen az, ami jelenleg is rendelkezésre áll. Semmiképp ne legyen a helyzet rosszabb. Ennek a helyzetnek a megoldásán dolgozik a tulajdonos, illetve azok a szereplők, akikről a korábbi határozat szólt. Nyilván a Hivatal is ezt erősíti. Addig nem szeretne olyan döntést végrehajtani, ami veszélybe hozhatja, esetleg például bármelyik szakellátás, vagy az egynapos sebészet ellátását. Erről szól ez a történet. Ha valaki tanulmányozza, hogy Százhalombattán, vagy máshol, mi történt ilyen esetben, akkor ezeket a részleteket pontosan fogja érteni. Ennél többet sem nyílt, sem zárt ülésen nem szeretne, és nem is szabad mondani az ügy érdekében. Kérdezi, van-e még kérdés, vagy észrevétel? Mivel nincsen, ezért felteszi szavazásra. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a határidő módosítását, az szavaz igennel. Kéri a szavazatokat.

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megállapítja, hogy 11 igen, 3 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

184/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (végrehajtási határidő)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozata végrehajtásának határidejét 2016. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

 

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

2.) Közterület elnevezése: Budaörs, Rubik Ernő utca

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

185/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Közterület elnevezése: Budaörs, Rubik Ernő utca

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2040 Budaörs, 10352/1, 10350/4 és a 10350/6 helyrajzi számú ingatlanon keresztül vezető útszakaszt 2016. október 03.-ai hatállyal Rubik Ernő utcának nevezi el.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév táblák 2016. október 02. napját követő, 2016. december 31. napjáig történő elhelyezéséről.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2016. október 02. napját követően azonnal intézkedjen a közterületi elnevezések nyilvántartásokon való átvezetéséről.

 

Határidő:                   2016. december 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda, Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

3.) Az intézményekben található lakáscélú helyiségek jogi helyzetének rendezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Itt a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, az Illyés Gyula Gimnázium és a Kesjár Csaba Általános Iskola illetve a Herman Ottó Általános Iskola egyes részeiről van szó. Indokolásnak annyit mondana – bár, nem gondolja, hogy részletes indokolás szükséges -, hogy a várost meglehetősen hátrányosan érintő sok döntés volt, de történetesen, az oktatás területén úgy látja, hogy katasztrofális irányba haladó ilyen jellegű döntések születtek. Korábban már igyekeztek azokat a létesítmény részeket, amelyek a lakosság egyéb – tehát, nem csak az oktatáshoz kapcsolódó – céljait is kielégítik megmenteni, itt most alapvetően a lakás albetétesítéséről szól az előterjesztés.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 11 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

186/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

Az intézményekben található lakáscélú helyiségek jogi helyzetének rendezése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolához tartozó lakás önálló helyrajzi szám alatti nyilvántartása érdekében megindítja a szükséges eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál,
 2. az Illyés Gyula Gimnázium, a Kesjár Csaba Általános Iskola és a Herman Ottó Általános Iskola épületében található lakások albetétesítése érdekében megindítja a szükséges eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál,
 3. a b.) pontban felsorolt intézmények ingatlanain egyszemélyi alapítóként társasházat létesít,
 4. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vonatkozó alapító okiratok, vázrajzok, alaprajzok, valamint más dokumentumok elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő:                   a vonatkozó eljárások megindítására: augusztus 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

4.) Döntés a budaörsi köztemető bővítése céljából Törökbálint, külterület 097/120, 097/121 és 097/122 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint a parcella kiosztás módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

187/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a budaörsi köztemető bővítése céljából Törökbálint, külterület 097/120, 097/121 és 097/122 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint a parcella kiosztás módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Törökbálint, külterület 097/120, 097/121 és 097/122 hrsz-ú ingatlanok művelési ágát „kivett temető”-re módosítja.
 2. a tervezett bővítéssel kialakuló új parcellák a határozat mellékletét képező térképen bejelöltek szerint kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
 • IV/3 jelölés alatt, kizárólag egyes koporsós sírhelyek számára,
 • V/3 jelölés alatt, kizárólag egyes koporsós sírhelyek számára,
 • V/4 jelölés alatt, kizárólag urna sírhelyek számára,
 • XI/1 jelölés alatt, kizárólag urna sírhelyek számára.
 1. a bővítéssel kapcsolatos feladatokat (pl. bontások, kutak telepítése, kerítésáthelyezés, burkolatok készítése) elvégezteti.
 2. a c.) pont szerinti beruházások költségeire a fedezetet úgy biztosítja, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet 3. Út- és mélyépítési beruházások 10. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján sorról a költségvetés 6/A. számú melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházásokban új sorként létrejövő „Köztemető területének bővítése” sorára 19 millió forint átcsoportosításra kerül. Felkéri a polgármestert, az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 3. felkéri a Polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására, valamint a temető bővítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

5.) Budaörs, Farkasréti út 54/2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

188/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Farkasréti út 54/2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul, hogy a BTG Nonprofit Kft. meghosszabbítsa Amár Alexandra, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Farkasréti út 54/2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését 2016. december 31. napjáig, egyebekben változatlan feltételek mellett.
 2. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

6.) Döntés a Budaörs 11410 hrsz-ú telekre bejegyzett elővásárlási jog és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a Budaörs 2605 hrsz-ú telekre bejegyzett beépítési kötelezettség és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy régi ügy, a döntést már meg kellett volna korábban is hozni, hiszen már ehhez nem fűződik az önkormányzatnak érdeke. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

189/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Budaörs 11410 hrsz-ú telekre bejegyzett elővásárlási jog és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a Budaörs 2605 hrsz-ú telekre bejegyzett beépítési kötelezettség és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs, 2605 hrsz-ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség, valamint az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,
 2. hozzájárul a Budaörs, 11410 hrsz-ú ingatlant terhelő elővásárlási jog, valamint az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,
 3. felkéri a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

7.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fszt. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, itt a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság az „A” változatot javasolta elfogadásra, azaz, 2016. december 31-ig változatlan feltételek mellett kerül a bérleti szerződés meghosszabbításra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

190/2016.(VII.21.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. meghosszabbítja Harsányi Judit, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központtal fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig, egyebekben változatlan feltételek mellett, azzal, hogy a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.
 2. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

 

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22. 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. július 22.