Pályázati felhívás lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására

Pályázati felhívás a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására.

Pályázati felhívás a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete nyilvános pályázatokat hirdet a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására.

Kapcsolódó linkek:

Budaörsi Infó

Budaörs.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A hagyományos technológiával épült lakóépületek

korszerűsítésének, felújításának támogatására

Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 138/2016. (VI.22.) ÖKT számú határozata alapján pályázatot hirdet a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának helyi támogatására.

I. A támogatás formája és célja

 

A támogatás formája utólagos finanszízrozású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, felújításának ösztönzése az energiahatékonyság és használati biztonság növelése céljából.

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a 2001. december 31. előtt kiadott jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező Budaörs Város közigazgatási határain belül hagyományos technológiával épített lakóingatlanok ingatlan nyilvántartásban szereplő

a.)    tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkező magánszemélyek,

b.)    osztatlan közös tulajdonban lévő, használat szerint megosztott épületrész tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkező magánszemélyek,

c.)    társasházi közösségek.

Több tulajdonos, vagy haszonélvező esetén a pályázat benyújtására, és a támogatási szerződés megkötésére tulajdonosok, vagy haszonélvezők által írásban meghatalmazott tulajdonostárs, vagy haszonélvező jogosult. A meghatalmazást minden tulajdonostársnak, vagy haszonélvezőnek alá kell írnia és a pályázónak a pályázathoz csatolva be kell nyújtania.

Nem vehetnek részt a pályázaton

a.)    az iparosított technológiával épült lakóépületek (a pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, blokk, alagútzsalu ill. öntött technológia felhasználásával, vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával készült épületek) tulajdonosai,

b.)    olyan ingatlanok, vagy épületrészek korszerűsítésére, felújítására pályázni kívánók, amelyek az ingatlan nyilvántartásban nem lakás, lakóház, lakóépület művelési ág megjelöléssel szerepelnek.

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, egy pályázat azonban a III. pontban meghatározott támogatott tevékenységek közül többre is vonatkozhat.

III. A támogatott tevékenységek köre

 

  1. 1.    A hagyományos technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása esetén a következő munkálatokra igényelhető támogatás:

a.)                               kazáncsere, amennyiben energiatakarékosabb berendezés kerül beépítésre,

b.)    homlokzat utólagos hőszigetelése, amennyiben az épület a jelenlegi állapotában nem elégíti ki a hatályos magyar hőtechnikai előírásokat, kivételt képez a nyílászáró csere, amely jelen pályázatban nem támogatható,

c.)    tetőfödém utólagos hőszigetelése,

d.)   megújuló energiaforrások (napelem, napkollektor) telepítése.

  1. 2.      A hagyományos technológiával épített lakóépületek használati biztonságát elősegítő korszerűsítés, felújítás esetén a következő munkálatokra igényelhető támogatás:

a)      magas tetők ács-szerkezetének megerősítése, részleges vagy teljes cseréje, tetőfedés, bádogozás felújítása,

b)      lapostetők vízszigetelésének, hőszigetelésének és bádogos szerkezeteinek felújítása,

c)      falazatok, padlószerkezetek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése,

d)     kéményseprő szakvélemény vagy kémény felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján veszélyesnek minősített kémények megerősítése, bélelése, cseréje, újjáépítése, valamint kéményseprő járda, kéménylépcső kiépítése.

A felújítási, korszerűsítési munkák előkészítése (pl. tervezés, felmérés) önállóan nem, csak a kivitelezést is magában foglaló projekt részeként támogatható.

Pályázni csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok felhasználásával történő felújítással, korszerűsítéssel lehet.

IV. Pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke

A pályázattal elnyerhető támogatás utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amely az Önkormányzat által meghatározott keret erejéig nyújtható.

A támogatás mértéke

–                 nem társasházi ingatlanok esetében a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft,

–                 társasházak esetében a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb 1.000.000 Ft,

Az önrész a teljes elszámolható beruházási költség önkormányzati támogatással nem fedezett része, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A pályázónak legalább a teljes elszámolható beruházási költség 50%-ának megfelelő, vagy ha az a 1.000.000 Ft-ot (társasházak esetében a 2.000.000 Ft-ot) meghaladja, a maximálisan nyújtható 500.000 Ft-os (társasházak esetében az 1.000.000 Ft-os) támogatás feletti összeggel kell rendelkeznie önrészként.

Az önrész lehet készpénz, bankbetét, hitel, vagy hitelígérvény, vagy más forrásból kapott támogatás.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó elszámolható költsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó elszámolható költsége.

V. Támogatási feltételek

A pályázónak a tervezett beruházások teljes költségének és a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

1. A teljes költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költsége, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázathoz költségvetést kell csatolni, amelynek tételes kivitelezői árajánlaton, vagy tételes tervezői költségbecslésen kell alapulnia. A költségvetésnek, és a kivitelezői árajánlatnak, vagy tervezői költségbecslésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy az elszámolható költségeket alá lehessen támasztani.

2. A támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költségéből azok elszámolhatók, vagyis vehetők figyelembe a pályázat elbírálása során, amelyek nem tartoznak a 3. pont szerinti nem elszámolhaó költségek közé.

 

3. A nem elszámolható költségek

A pályázatban nem számolhatók el

–          a III. pont szerinti támogatott tevékenységek körén kívül eső munkák költségei,

–          a nem kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok költségei,

–          a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek felújításának, korszerűsítésének költségei (pl. üzlethelyiség, stb.),

–          az engedélyezéssel kapcsolatos költségek,

–          a hálózatfejlesztési hozzájárulások költségei,

–          a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek),

–          társasházak esetében a nem közös tulajdonban álló helyiségeket (pl. lakásokat), vagy felszereléseket (pl. lakáshoz tartozó mérőórákat) érintő felújítások, korszerűsítések,

–          továbbá azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

4. Egyéb előírások:

A projekt költségvetésében csak az elszámolás során számlákkal azonosított és igazolt költségek számolhatók el, amelyek a pályázat szerinti tervezett munkák végrehajtásához szükségesek voltak, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

Ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás mértéke nem emelkedik. Amennyiben a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, a támogatás összege ezzel arányosan csökkentésre kerül.

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés részét képezi – külön mellékletként történő csatolás nélkül is – a felhívás és a támogatott nyertes pályázata, amely a támogatási szerződés szerinti teljesítés elszámolásának és ellenőrzésének alapja.

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés szerinti teljesítést követően, utólag, az Önkormányzat műszaki ellenőre által jóváhagyott számlák alapján és a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzését követően, 30 napon belül, átutalással kerül sor.

Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött munkálatok esetén a Támogatott a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges engedélyeket.

VI. A felújítási program eljárási rendje

A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázatoknak minden, a pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt és dokumentumot tartalmaznia kell. A hiányosan benyújtott pályázat kiegészítésére, hiánypótlására az Önkormányzat egy alkalommal lehetőséget biztosít, amennyiben a pályázat hibája ezzel orvosolható. A hiánypótlási felhívást az Önkormányzat küldi meg a pályázók részére, az abban foglaltakat a megadott határidőn belül kell teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó

–          teljesíti, a pályázat érdemi bírálatra előkészítésre kerül a támogató számára,

–          nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázó az elbírált pályázatát utólag nem módosíthatja.

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat a beérkezést követő 60 napon belül Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el.

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:

 

A. Formanyomtatványok:

1. sz. adatlap (A pályázó általános adatai)

2. sz. adatlap (A beruházás pénzügyi adatai)

3. sz. adatlap (Nyilatkozatok)

 

B. Műszaki dokumentumok:

1.    A pályázattal érintett munkálatokra vonatkozó, kivitelező, vagy tervező által készített és cégszerű aláírással ellátott tételes, részletes költségvetés (tervezői költségbecslés vagy árajánlat) eredeti példánya, és a tervezett munkákat szabatosan leíró rövid műszaki leírás,

2.    A korszerűsítés előtti (jelenlegi) állapotot bemutató fényképek.

C. Mellékletek:

  1. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában.
  2. Társasház esetén közgyűlési határozat a pályázat benyújtásáról, valamint az önrész vállalásáról
  3. Saját erő készpénz részét igazoló bankszámla kivonat, vagy tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata, indikatív hitelígérvénye a hitelnyújtásról, amely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.
  4. Meghatalmazás – amennyiben az ingatlannak a Pályázó nem egyedüli tulajdonosa, hanem csak résztulajdonosa, vagy haszonélvezője, a tulajdonos, vagy tulajdonostársak meghatalmazásával kell rendelkeznie a pályázat benyújtásához és az abban foglaltak megvalósításához, valamint a támogatási szerződés megkötéséhez. A meghatalmazás(oka)t a pályázathoz csatolni kell!

VIII. Adminisztratív információk

A pályázat benyújtása díjtalan.

A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati adatlapok minden kérdésére választ adva, (a pályázatban nem érintett munkákra vonatkozó kérdések kihúzásával) és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók, kivéve, ha egy adott helyen erre külön lehetőség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt borítékban, kizárólag személyesen lehet leadni a következő címen:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

(2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

 

A borítékon fel kell tüntetni

–          a pályázat címé: „Pályázat: A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására”

–          a pályázó nevét és levelezési címét, valamint

–          a pályázattal érintett épület címét.

IX. Az elszámolás és az ellenőrzés rendje:

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt, amely az elnyert támogatás folyósítási, felhasználási, feltételeit, valamint a beszámolás és ellenőrzés rendjét is rögzíti. A támogatási szerződés részét képezi – külön mellékletként történő csatolás nélkül is – a felhívás és a támogatott nyertes pályázata, amely a támogatási szerződés szerinti teljesítés elszámolásának és ellenőrzésének alapja.

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint, utólagosan, a benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok, valamint ezek ellenőrzése alapján történik.

A pályázó a beruházás finanszírozására köteles először a saját önrészt felhasználni és a felhasználás tényét dokumentálni.

Pályázó a támogatást kizárólag a támogatási szerződés szerinti tevékenységek megvalósítására használhatja fel. Amennyiben a pályázó a támogatást nem megfelelően használta fel, vagy az Önkormányzat engedélye nélkül tér el a pályázatban közölt műszaki tartalomtól, a támogatási szerződés megszűnik.

A támogatott projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre. Ezen az időn belül kell a támogatási szerződés szerinti munkákat teljes körűen megvalósítani, valamint az erről szóló elszámolási kérelmet az Önkormányzathoz benyújtani.

Az elszámolási kérelem pályázó rövid beszámolóját tartalmazza, amely a projekt megvalósításáról és a támogatás felhasználásáról szól. A beszámoló mellékletét képezik a megvalósulást igazoló dokumentumok: kivitelezői szabványossági nyilatkozat, műszaki átadás- átvételi eljárás jegyzőkönyve, valamint a beruházás számláinak pályázó által hitelesített másolatai.

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés szerinti teljesítést követően, utólag, az Önkormányzat által jóváhagyott beszámoló alapján és a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzését követően, 30 napon belül, átutalással kerül sor.

Támogatott a munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. Támogatott köteles biztosítani az Önkormányzat részére:

–          a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségének lehetőségét, műszaki dokumentációk, tervek, építési napló, termék megfelelőségi bizonyítványok megtekintését.

–          a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

–          minden olyan okiratba történő betekintést, amely a támogatási szerződés teljesítését, a támogatás felhasználását érintheti.

1. sz. adatlap

A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatásához

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

részére

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

A pályázó

neve
címe/székhelye
helyrajzi száma
adóazonosító jele
számlaszáma
telefonszáma
email címe

A pályázó bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri. Támogatás csak a pályázó saját bankszámlájára folyósítható!)

Pályázó az ingatlan

tulajdonosa
haszonélvezője
résztulajdonosa

(a megfelelő választ jelölje x-szel)

A pályázattal érintett lakóépület

építésének éve
használatbavételi, vagy fennmaradási engedélye kiállításának dátuma
építésének technológiája

A projekt

megnevezése
tervezett kezdésének időpontja
tervezett befejezésének időpontja

A projekt rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kelt:………………………………..                        Aláírás:…………………..……………

 

1. sz. adatlap

A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatásához

TÁRSASHÁZAK

részére

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

A pályázó

neve
címe/székhelye
helyrajzi száma
adószáma
számlaszáma

A pályázó bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri. Támogatás csak a pályázó saját bankszámlájára folyósítható!)

Pályázó képviselőjének

neve
címe/székhelye
telefonszáma
email címe

A pályázattal érintett társasház/lakásszövetkezet

építésének éve
építésének technológiája
összes lakásának száma
projekttel érintett lakások száma

A közgyűlés határozata

a határozat azonosító száma
a határozat kelte
tulajdoni hányad alapján számított szavazati arány, amellyel a pályázaton való indulást a közgyűlés elfogadta:

A projekt

megnevezése
tervezett kezdésének időpontja
tervezett befejezésének időpontja

A projekt rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kelt:………………………………..                        Aláírás:…………………..……………

 

2. sz. adatlap

A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatásához

A PROJEKT PÉNZÜGYI ADATAI

 

A beruházás tervezett pénzügyi forrásai. (A beruházási költség ÁFÁ-val értendő, kivéve azon pályázatokat, ahol a pályázónak ÁFA visszaigénylési joga van).

 

(bruttó Ft)

Munkanem
bekerülési költség
Munkanem
bekerülési költség
Munkanem
bekerülési költség
Munkanem
bekerülési költség
Munkanem
bekerülési költség
Munkanem
bekerülési költség
Összesen (a pályázat szerinti tervezett munkák teljes költsége):
A támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség:
A kért vissza nem térítendő támogatás (a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft [társasházak esetében 1.000.000 Ft]):
Saját forrás összege és típusa:

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezem
ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezem

(a megfelelő választ jelölje x-szel)

Kelt:………………………………..                Aláírás:…………………..……………

 

3. sz. adatlap

NYILATKOZATOK – természetes személyek részére

Alulírott …………………………………………… (név), (szül. hely, idő:………………………………., édesanyja neve:………………………………………), mint a 2040 Budaörs, …………………………………….. szám alatti, ……….. hrsz-ú ingatlan

tulajdonosa / haszonélvezője / tulajdonosának, vagy haszonélvezőjének igazolt meghatalmazottja

(a megfelelő rész aláhúzandó)

a Budaörs Város Önkormányzata által „A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására” tárgyban kiírt pályázattal kapcsoaltban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

–          a benyújtott pályázatomban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

–          a pályázattal érintett ingatlan 2001. december 31. előtt kiadott jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik és hagyományos technológiával épült.

–          amennyiben az ingatlannak nem egyedüli tulajdonosa vagyok [hanem csak résztulajdonosa, vagy haszonélvezője], a tulajdonos, vagy tulajdonostársak meghatalmazásával rendelkezem a pályázat benyújtásához és az abban foglaltak megvalósításához, valamint a támogatási szerződés megkötéséhez. A meghatalmazás(oka)t a pályázatomhoz csatolom.

–          a támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat megismertem és magamra nézve kötelezőnek elismerem.

–          kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat szerinti munkákat a pályázat elnyerése esetén maradéktalanul elvégzem, Önkormányzattal a vonatkozó támogatási szerződést megkötöm és az abban foglaltakat teljesítem.

–          a pályázat szerinti korszerűsítési, felújítási munkákat a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdtem meg.

–          Budaörs Város Önkormányzata felé lejárt helyi adótartozásom, vagy egyéb, adók módjára behajtandó lejárt köztartozásom nincs, továbbá nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettségem vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvételem.

–          velem szemben

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok nem állnak fenn.

–          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatom, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizetem.

–          tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződés a közzétételre vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosságra hozható.

–          tudomásul veszem, hogy amennyiben általános forgalmi adó levonására lennék jogosult, a támogatásból általános forgalmi adó nem igényelhető.

Kelt: ………………………………

………………

                                                                                                                     aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Tanú 2.

név:
lakcím:
születési hely:
születési idő:
szig. száma:
aláírás:

3. sz. adatlap

NYILATKOZATOK – hagyományos technológiával épült társasházak részére

Alulírott …………………………………………… (név), (szül. hely, idő:………………………………., édesanyja neve:………………………………………), mint a 2040 Budaörs, …………………………………….. szám alatti társasház / lakásszövetkezet (a továbbiakban: Pályázó) képviselője a Budaörs Város Önkormányzata által „A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására” tárgyban kiírt pályázattal kapcsoaltban a Pályázó nevében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

–          a Pályázó képviseletében benyújtott pályázatomban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

–          Pályázó társasházi / szövetkezeti közgyűlése a pályázaton való indulást, valamint a pályázati kiírás szerinti feltételek teljesítését és az önerő biztosítását elfogadta.

–          Pályázó a támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat megismerte és magára nézve kötelezőnek elismeri.

–          Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat szerinti munkákat a pályázat elnyerése esetén maradéktalanul elvégzi, Önkormányzattal a vonatkozó támogatási szerződést megköti és az abban foglaltakat teljesíti.

–          Pályázó a pályázat szerinti korszerűsítési, felújítási munkákat a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdte meg.

–          Pályázónak Budaörs Város Önkormányzata felé lejárt helyi adótartozása, vagy egyéb, adók módjára behajtandó lejárt köztartozása nincs, továbbá nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele.

–          Pályázóval szemben

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok nem állnak fenn.

–          Pályázó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

–          Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés a közzétételre vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosságra hozható.

–          Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben általános forgalmi adó levonására jogosult, a támogatásból általános forgalmi adó nem igényelhető.

Kelt: ………………………………

………………

                                                                                                                     aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Tanú 2.

név:
lakcím:
születési hely:
születési idő:
szig. száma:
aláírás: