Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 17-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 17-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. augusztus 17-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Löfler Dávid képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Szabó Imre Közterület-felügyelet.

 

Jelen voltak továbbá: Halag Mónika BTG Nonprofit Kft., Premecz Enikő TFVB nem képviselő bizottsági tag, Frigyesi András a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, továbbá intézményvezetők, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkájukat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 11 fővel, négyen jelezték – dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea és Löfler Dávid – hogy nem tudnak jelen lenni. A Képviselő-testület ülését 1011 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a meghívóhoz képest nincsen más indítvány, a rendkívüli ülés összehívását pedig az indokolja, hogy a színháznak szerződéseket kell kötni és, hogy ezt megtegye, szükséges a rájuk vonatkozó első napirend tárgyalása. Kérdezi, hogy a napirendhez van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele?

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

 

192/2016.(VIII.17.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Napirend

 

1.) A Budaörsi Latinovits Színház pótelőirányzat kérelme

2.) Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez, támogatás átadása az iskola alapítványának

3.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan 52 m2 nagyságú területének értékesítéséről

4.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Biró Gyula alpolgármester: felhívná a Testület figyelmét arra, hogy jövő héten kedden (augusztus 23.) intézményi bejárást tartanak, amiről tegnap kiment az e-mail. Kéri, hogy mindenki jelezze, hogy tud-e jönni. Előre is köszöni szépen!

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönt mindenkit! 2 hónappal ezelőtti testületi ülésen kérte a műszaki ügyvezető urat, hogy a McDonald’s parkolónál egy fényvisszaverő berendezést építsenek, kerítést építsenek föl. Köszöni szépen, a lakosok visszajeleztek és nagyon örülnek ennek a megvalósulásnak.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A Budaörsi Latinovits Színház pótelőirányzat kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, reméli, hogy ez a pótelőirányzatra vonatkozó kérelemben szereplő összeg az év végére azért valamilyen módon pótlódni fog. Mindenesetre ahhoz, hogy – mint, ahogyan azt már jelezte – szerződéseket tudjanak kötni, szükséges ez a döntés.

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

 

 

193/2016.(VIII.17.) ÖKT sz.                                             határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház pótelőirányzat kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Latinovits Színház működéséhez 15.000.000 Ft pótelőirányzatot biztosít.. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére biztosítja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

2.) Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez, támogatás átadása az iskola alapítványának

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet, majd miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

194/2016.(VIII.17.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez, támogatás átadása az iskola alapítványának

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) Önkormányzati rendelet 4/G. sz. melléklet 3.1 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületüzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadások sorról Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 5/B. mellékletének 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokhoz előirányzat sorra 4 118 ezer  Forintot átcsoportosít.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 5/B. mellékletének 57. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokhoz sorról 4 118 ezer Forintot átad a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási szerződés megkötéséről és a támogatási összeg utalásának előkészítéséről.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

 

Határidő: 2016. augusztus 26. (támogatási szerződés)

költségvetés módosítása (rendelet-módosítás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés)  Pénzügyi Iroda (költségvetési rendelet módosítása)

 

 

 

3.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan 52 m2 nagyságú területének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy ez a legviccesebb napirend a maiak közül, ha egyáltalán lehet ilyet mondani egy előterjesztésnél, miután a Földhivatal nem tud bejegyezni csak egész négyzetmétert, ezért a korábbi 51-et, 52 m2 –re kell módosítaniuk, mert kettővel oszthatónak kell lennie, merthogy a két szomszéd megállapodása alapján erre szükség van.

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

195/2016.(VIII.17.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan 52 m2 nagyságú területének értékesítéséről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékleteként szereplő helyszínrajzon megjelölt, a Budaörs, 4235/2 helyrajzi számú közterület 1 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és a 158/2016.(VI.22) ÖKT sz. határozattal forgalomképessé nyilvánított 51 m² nagyságú területtel együtt 22.500,- Ft/m² áron értékesíti a Budaörs, 4234/3 és 4232/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére fele –fele arányban azzal, hogy a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra kerülnek bejegyzésre. A megvásárolt ingatlanrészt terhelő elektromos hálózatra vonatkozó vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőket terhelik.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

4.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt egy kiegészítő javaslatot fogalmazott meg Bíró Gyula alpolgármester úr a bizottsági ülésen, ami egyébként az előterjesztés mellékletében  is szerepel, de javasolja, hogy a határozatban is nyomatékkal legyen. Nevezetesen az a bekezdés, hogy: Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási kötelezettségét a 3 hónapos határidőn belül nem – vagy felszólítás ellenére nem megfelelően – teljesíti, a Megállapodás megszűnik és a lakást 15 napon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni.” Tehát, ezt a kiegészítést javasolta elfogadni, amit a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot az előzőekben ismertetett kiegészítéssel és a kiegészítő indítványban szereplő javaslattal együtt, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

 

196/2016.(VIII.17.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz., és a földszint 3. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. nyilvános pályázatot hirdet – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján – a Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 1. szám alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan, azzal, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges felújítási feladatokat a nyertes pályázó vállalja, annak a lakáskezelő által elismert költségei pedig a bérleti díjba beszámításra kerülnek. Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási kötelezettségét a 3 hónapos határidőn belül nem – vagy felszólítás ellenére nem megfelelően – teljesíti, a Megállapodás megszűnik és a lakást 15 napon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni.
 2. amennyiben az 1. pont szerinti pályázati felhívásra a benyújtási határidőig érvényes pályázat nem érkezik, a benyújtási határidő külön döntés nélkül meghoszabbodik legalább az első kiírás szerinti határidő tartamának megfelelően.

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást készíttesse el és intézkedjen a közzétételről.

 

Határidő:                   A pályázat kiírására: 2016. augusztus 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendjeik tárgyalásának végére értek. Jelzi továbbá, hogy az augusztus 20-ai Szent István napi megemlékezés és augusztus 27-én pedig Idesüss Budaörs Napja az, amire érdemes figyelemmel lenni annak, aki ez iránt érdeklődik.

Köszöni mindenkinek a munkáját, a Képviselő-testület ülését 1024 órakor bezárja.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. augusztus 19.