Ismét szerződés bontásra készül Budaörs az EUROP-MED Kft.-vel?!

Ismét szerződés bontásra készül Budaörs az EUROP-MED Kft.-vel?!

Ismét szerződés bontásra készül Budaörs az EUROP-MED Kft.-vel?! Nem körvonalazódott a titokzatos „jogi és gazdasági megoldás” ?! Mi lesz az egynapos sebészettel?

Mi történt eddig?

Hogy valójában mi történik a színfalak mögött azt nem tudjuk, de az előterjesztések és sajtónyilatkozatok alapján, vázlatosan összeszedtük az eddigi eseményeket: 

  • Az EUROP-MED Kft és az egészségügyi központ körüli gondok, akkor kezdtek a felszínre törni, amikor kiderült, hogy nem nyithat meg az új fizikoterápiás központ.
  • Az EUROP-MED Kft-t érintő „belviszályok”? A betegellátás átvétele érdekében egy jogtalan „puccs-kísérletet”? Nem nyithat meg a fizikoterápia? 350 milliós károkozás az „Europ-Med” Kft. sérelmére? Nyugtalanító, komoly, egymást vádló és cáfoló sajtóközlemények jelentek meg az egészségügyi központ kapcsán.
  • A Képviselő-testület 2016. június 22-én egy hónapos határidővel felmondani rendelte az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött, a járóbeteg-szakellátást biztosító feladatátadási szerződést azzal, hogy pályázatot kell kiírni az ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására.
  • A betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében hozzájárult ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. személyében
  • A határozat meghozatalát követően egy olyan jogi és gazdasági megoldás körvonalazódott (???), amely rendkívüli felmondás nélkül is képes lett volna biztosítani az egészségügyi szolgáltatás biztonságos ellátását. Annak érdekében, hogy az érintettek a lebonyolításhoz szükséges döntéseket meghozhassák illetve a megfelelő eljárásokat lefolytathassák, a Képviselő-testület az eredeti  határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31-ig meghosszabbította.
  • Időközben az önkormányzat felszólította az EUROP-MED Kft-t, hogy 3 napon belül igazolja a feladatátadási szerződéshez fűződően nyújtott vagyoni biztosíték (bankgarancia) meglétét, valamint azt, hogy az az évek során a KSH inflációs indexének megfelelő összeggel kiegészítésre került, továbbá 2016. évre vonatkozóan – illetve, ha korábban ez nem történt volna meg, akkor visszamenőlegesen is – egészítse ki a bankgaranciát az éves inflációs indexhez viszonyított megfelelő összeggel/összegekkel, és ennek megtörténtét igazolja.
  • Erre a levélre nem érkezett választ. Nem csak a rendszeres éves kiegészítés maradt el, de az eredetileg megvolt bankgarancia megléte sem került igazolásra, ami azt jelzi, hogy már ez az összeg sem áll biztosítékként rendelkezésre. A szolgáltató ennek a kötelességének felszólításra sem tett eleget.
  • Az Eeft. 2/G.§ (3) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltató köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot hat hónapon belül pótolni, és a pótlás megtörténtét az erre vonatkozó okiratok bemutatásával a közszolgáltatásért felelős szervnek igazolni. Erre a mulasztásra tekintettel az önkormányzat az Eeft. 2/E § (5) bekezdése alapján akár azonnali hatályú felmondással is élhetne.

Miről szól az új előterjesztés?

A korábbi határozat új felmondási okkal egészül ki, valamint módosul annyiban, hogy az átmeneti időre más szolgáltatót (JUMP CONSULTING Kft) jelölnek ki a feladatellátásra.

Az előterjesztés indoklása

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. június 22-én a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozatával egy hónapos határidővel felmondani rendelte az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött, a járóbeteg-szakellátást biztosító feladatátadási szerződést azzal, hogy pályázatot kell kiírni a Budaörs Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására. Ellátási érdekből, a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében hozzájárult ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. személyében, a pályázat sikeres lezárultáig tartó átmeneti időre. A határozat végrehajtásának határidejét a Képviselő-testület egy hónapban határozta meg.

A határozat meghozatalát követően egy olyan jogi és gazdasági megoldás körvonalazódott, amely rendkívüli felmondás nélkül is képes lett volna biztosítani az egészségügyi szolgáltatás biztonságos ellátását. Annak érdekében, hogy az érintettek a lebonyolításhoz szükséges döntéseket meghozhassák illetve a megfelelő eljárásokat lefolytathassák, Képviselő-testületünk a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31-ig meghosszabbította.

Időközben felszólítottuk az EUROP-MED Kft-t arra, hogy a feladatátadási szerződés 38. pontjában foglaltakra valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eeft.) 2/D.§ (8) bekezdésére figyelemmel (mely szerint a vagyoni biztosíték meglétét az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi közszolgáltatásról készített éves beszámolója alkalmával igazolja), 3 napon belül igazolja a feladatátadási szerződéshez fűződően nyújtott vagyoni biztosíték (bankgarancia) meglétét, valamint azt, hogy az az évek során a KSH inflációs indexének megfelelő összeggel kiegészítésre került, továbbá 2016. évre vonatkozóan – illetve, ha korábban ez nem történt volna meg, akkor visszamenőlegesen is – egészítse ki a bankgaranciát az éves inflációs indexhez viszonyított megfelelő összeggel/összegekkel, és ennek megtörténtét igazolja. Erre a levélre nem kaptunk választ. Nem csak a rendszeres éves kiegészítés maradt el, de az eredetileg megvolt bankgarancia megléte sem került igazolásra, ami azt jelzi, hogy már ez az összeg sem áll biztosítékként rendelkezésre.

Az Eeft. 2/G.§ (3) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltató köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot  hat hónapon belül pótolni, és a pótlás megtörténtét az erre vonatkozó okiratok bemutatásával a közszolgáltatásért felelős szervnek igazolni. A szolgáltató ennek a kötelességének felszólításra sem tett eleget. Erre a mulasztásra tekintettel az önkormányzat az Eeft. 2/E § (5) bekezdése alapján akár azonnali hatályú felmondással is élhetne. Azon az alapon, hogy a bankgarancia kiegészítése évente nem történt meg, mely ismétlődő szerződésszegés, egy havi határidővel lehet rendkívüli felmondással élni a feladatellátási szerződés 37. pont utolsó bekezdése első pontja alapján. Nincs okunk tehát arra, hogy ne éljünk a felmondás lehetőségével, ha nem is azonnali hatállyal, de olyan határidővel, amely az ellátás folyamatosságát lehetővé teszi. Helyes tehát, ha a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozat ebben a részében érdemben változatlanul marad, indokolt azonban egy újabb felmondási okkal kiegészíteni.

A határozat végrehajtására rendelkezésre álló, meghosszabbított határidő azonban sajnos csak arra bizonyult elegendőnek, hogy kiderüljön: nem várható a határozat teljes végrehajtása. Az átmeneti teljesítésre korábban szolgáltatóként ajánlkozott Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. ugyanis nem tudta vállalni egyebek mellett azt a szükséges előfinanszírozást, amely ahhoz kellett volna, hogy az ellátást kizárólag OEP finanszírozással el tudja látni, ez pedig a határozat 4. pontjában feltételként szerepelt.

Az EUROP-MED Kft. anyagi helyzete nem változott az elmúlt időszak alatt, továbbra is jogilag és technikailag fizetésképtelen, továbbra is fenyeget a szolgáltatás teljesítésének teljes ellehetetlenülése. Ennek elkerülése érdekében maga a szolgáltató is igyekezett lépéseket tenni, tárgyalt esetleges befektetőkkel, illetve új átmeneti szolgáltatót próbált keresni. A szolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy az eredetileg jelentkező Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. közreműködőjeként igénybe venni kívánt JUMP CONSULTING Kft. (2040 Budaörs, Árvácska u. 21, Cg. 13-09-179333) önállóan is vállalni tudja az átmeneti szolgáltatást, az ahhoz szükséges feltételei megvannak, az átvételt meg tudja oldani. Ezt a JUMP Kft. az Önkormányzathoz intézett levelében írásban is megerősítette, részletezve vállalásait is.

Fentiek alapján azt javasolom a Tisztelt Bizottságnak és Képviselő-testületnek, hogy a korábbi határozatunkat új felmondási okkal egészítsük ki, valamint módosítsuk annyiban, hogy az átmeneti időre más szolgáltatót jelöljünk ki feladatellátásra.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.       a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozatának

a)       1. pontját úgy módosítja, hogy annak helyébe a következő szöveg lép: „1. a cég fizetésképtelensége továbbá a bankgaranciára vonatkozó szerződéses szabályok ismételt megszegése miatt a szerződés 37. pontja utolsó bekezdésének első és negyedik pontja alapján – figyelemmel a második pontra is – valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény Eeft. 2/E § (5) bekezdés e) pontja alapján egy hónapos határidővel felmondja az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött feladatátadási szerződést”,

b)       3. pontját úgy módosítja, hogy a „Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C, Cg. 01-19-177713)” szöveg helyébe a „JUMP CONSULTING Kft. (2040 Budaörs, Árvácska utca 21., Cg. 13-09-179333)” szöveg lép;

2.       felkéri a polgármestert a módosított határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Előterjesztés és mellékletek

Eü_ell_remdsz_kérdéseiről_hat_mód_előterjesztés

eü ellátórendszer MÓD melléklet JUMP

eü ellátórendszer MÓD melléklet biztosíték levél és határozat

Megválaszolatlan kérdések

Mi lesz az egynapos sebészettel? Az előterjesztésből nem derül ki. Korábban szó volt róla, hogy amennyiben az EUROP-MED Kft.-vel az önkormányzat szerződést bont, átmenetileg vagy véglegesen megszűnhet.

Újabb 30 nap tárgyalási idő vagy most tényleg szerződést bont az önkormányzat? Az előterjesztés végrehajtási ideje ismét 30 nap, így ha elfogadásra is kerül, 30 nap múlva újabb határozatot hozhat a testület…

Ki jelenleg az EUROP-MED Kft. vezetője? „olyan jogi és gazdasági megoldás körvonalazódott” milyen?…