Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. szeptember 21-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítészi irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézményüzemeltetési osztályvezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Premecz Enikő és Dr. Hardy Géza nem képviselő bizottsági tagok, Halag Mónika BTG Nonprofit Kft., Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, továbbá budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal, 15 képviselő jelenlétével határozatképes, a Képviselő-testület ülését 0838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Hivatal részéről beérkezett sürgősségi indítványokat, melyeket javasol napirendre venni. Ezek az alábbiak:

 

 • BTG közszolgáltatási keretszerződés IV. sz. módosítása
 • Jókai Mór Művelődési Központ részére pótelőirányzat biztosítása
 • Döntés a Budaörs, Esze tamás u. 11. alatti, 18 hrsz-ú ingatlan 2114/10000 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról – Zárt ülésen

 

Jegyző úr részéről érkezett egy módosítás is, melyet csak tájékoztatásként ismertet:

 

 • a 14.) Döntés az ingatlanértékesítésekből származó bevételek felhasználásáról napirendhez.

 

A meghívón szereplő napirendek közül nem javasolja napirendre venni:

 

 • a 15.) A városi sportszervezetek intézményi sportcélú helyiség használata előterjesztést, mert késve érkeztek be a kérelmek, ezért ezt majd a következő ülésen fogják tárgyalni.

 

Továbbiakban ismerteti a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint:

 

 • az Mötv. 46. § (2) –c) pontja alapján, vagyoni érdek miatt: a meghívón szereplő ) Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása – „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Csatornázás V. tender – Budaörsi bevezetés kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (KÉ6334/2016, TED 2016/S 108-192208, TED korrigendum 2016/S135-2424-03) – ZÁRT ülésen és ha napirendre veszik a SÜRGŐSSÉGI: Döntés a Budaörs, Esze tamás u. 11. alatti, 18 hrsz-ú ingatlan 2114/10000 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
 • az Mötv. 46. § (2) -a) és -b) pontja alapján kötelező: a meghívón szereplő ) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása (egyik érintett zárt ülést kért)

            39.) A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása  

            40.) Javaslattétel megyei kitüntető díjakra

 

Kérdezi, hogy a napirendhez van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele?

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a fentiek szerint ismertetett módosításokat egyben – napirendre vétel, napirendről levétel, zárt ülésen tárgyalandó napirendek –, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

201/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása

7.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

8.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

9.) A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan

10.) Elektromos töltőállomás pályázat

11) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

12.) Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása

13.) Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem

14.) Döntés az ingatlanértékesítésekből származó bevételek felhasználásáról

15.) Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szerződés és megállapodás módosításáról

16.) Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KszKI)

17.) Döntés a BSC 1924 Kft. Társasági Szerződésének módosításáról

18.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása

19.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

20.) Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

21.) Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról

22.) Döntés a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatári úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról

23.) Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról

24.) Döntés a Budaörs, Virág utca 7677/1 hrsz-ú ingatlan 231 m2 területű részének értékesítéséről

25.) Döntés a Budaörs, Hóvirág utcában lévő, 7650 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

26.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 24. sz. alatti, 2062 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról

27.) Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerinti Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról

28.) Döntés a Budaörsi Köztemető parcella kiosztásának módosításáról

29.) Bridgeston Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme

30.) Javaslat a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött Együttműködési megállapodás módosítására

31.) A Bleyer Jakab Nemzetiségi Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések, a 172/2016.(VI.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

32.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Herman Ottó Általános Iskola feladatellátási helyen – kertész munkakörben történő alkalmazáshoz

33.) A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

34.) A Wendler Alapítvány kérelme – céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez

35.) Döntés a Mákszem Óvoda NGM és VEKOP pályázatáról

36.) Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről – tájékoztató

37.) BTG közszolgáltatási keretszerződés IV. sz. módosítása

38.) Jókai Mór Művelődési Központ részére pótelőirányzat biztosítása

39.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása – ZÁRT ülésen

40.) A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása – ZÁRT ülésen

41.) Javaslattétel megyei kitüntető díjakra – ZÁRT ülésen

42.) Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása – „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Csatornázás V. tender – Budaörsi bevezetés kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (KÉ6334/2016, TED 2016/S 108-192208, TED korrigendum 2016/S135-2424-03)ZÁRT ülésen

43.) Döntés a Budaörs, Esze Tamás u. 11. alatti, 18 hrsz-ú ingatlan 2114/10000 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Sokolowski Márk képviselő: A Műszaki Ügyosztályhoz intézi kérdéseit: 1. A korábbi testületi ülésen egyszer felvetett a Templom téri körforgalom feletti járdaszakaszon felhúzott korlátról van-e valami előrelépés, illetve tudnak-e valamit?

 1. Most már ugyan annyira nem aktuális, de az öntözőrendszer meghibásodása szintén ezen a szakaszon korábban problémát okozott, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami?

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: a Templom térnél a járdánál a BTG-vel tegnap bejárták, megrendelték, a hétvégén vagy a jövő hét elején elkészül maga a korlát. Tehát, megoldódik ez a kérdés. Az öntözőberendezéseket folyamatosan próbálják karbantartani, sajnos hol az autósok, hol vicces emberek, mindig megtréfálják a rendszer bizonyos elemeit, de folyamatosan ellenőrzés alatt tartják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez volt az alapvetően a kérdés, amikor annakidején ez készült, – és megpróbál udvariasan fogalmazni –, hogy elég érett-e már a társadalom ahhoz, hogy a Nyugat-Európában, egyébként évtizedeken keresztül nyugalomban és sértetlenül működni tudó rendszereket telepítsenek, hát remélik, hogy szép lassan igen.

 

Löfler Dávid képviselő: Az Egészségügyi Központ ügye most nincsen napirenden, ezért napirend előtt egy apró fejleményt szeretne elmondani. Ugye az előző ülésen polgármester urat kérdezték, hogy milyen kapcsolatban közte és az új ügyvezető között. Akkor elhangzott, hogy jó barátok, stb., de egy apró részlet kimaradt, amire az interneten bukkantak rá. Kiderült, hogy párttársak és közösen alapították, alapító tagok az Új Magyar Köztársaság Egyesületben, az új, Kormány ellenes pártban. Ezt az apró részletet kifelejtette polgármester úr, amit mindenképpen meg szeretett volna említeni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Lassan majd az is előjön, hogy kormányellenes, meg nemzetellenes, ezek a régi, jó komcsi jelzők, bár ez Löfler Dávidék pártjára jellemző általában, hogy ilyen retorikai megfontolásokat szoktak alkalmazni, – de az embernek elég sokszor van de ja vu érzése. Szerinte följelentést kell tenni, mert az „tarthatatlan”, hogy vannak emberek, akik egyetértenek abban, hogy amit, pl.: Löfler Dávid képviselő úrék művelnek, illetve amit a Kormány művel, az ennek az országnak a kárára van, és úgy gondolják, hogy ezzel szemben valamit tenni kell. Tényleg megtisztelő ott a társaság! Hát sajnos mondhatná azt, hogy milyen jó lenne, ha csak ketten lennének ilyen okosak, miszerint azt érzik, hogy ez így nem stimmel, de hát itt volt Nemzeti Bank alelnöktől kezdve, közírón keresztül, a kulturális élet számos résztvevője, de nyilván ezeket Löfler Dávid képviselő úr nem sorolta föl, mert kicsit rontaná ezt a történetét. Egyébként tőle teljesen függetlenül történt, és ő is nagyon örült, hogy mind a ketten arra jutottak és mind a kettőjüket megkeresték ezzel kapcsolatban, hogy legyenek alapítói ennek a szervezetnek. Ezzel együtt, a Béke Világnapja van ma és valaki azt posztolta, hogy a béke, a szeretettel kezdődik. Mindig örömmel nyugtázza azt, hogy Löfler Dávid képviselő úrból, hogy árad a szeretet és mindig türelemmel és megértéssel hallgatja végig a zagyvaságait, meg a hazugságait is természetesen. Ugyan Löfler Dávid képviselő úrék azt bírják folyamatosan hazudni mindenféle médián keresztül, a tartótisztjükkel együtt, hogy ők kvázi valamiféle rokonságban volnának Spányik doktorral. Hát ezt egy barátja úgy jellemezte, hogy olyan szinten vannak ők rokonságban, mint például Löfler Dávid képviselő úr a neandervölgyi ősemberrel. Az kétségtelen, hogy Spányik doktor a homo sapienshez egy kicsit közelebb áll, ezt belátja. Most az a helyzet – mondja Löfler Dávid képviselő úrnak, hogy nyugodtan lehet ilyen játékokat játszani, nyugodtan lehet a mellé az ember mellé állni és sajtótájékoztatót tartani az Egészségügyi Központtal kapcsolatban, aki miatt ez az egész történet elindult, akivel szemben több 100 millió forintos hűtlenkezelés vagy pénz eltűnés miatt nyomozás folyik, hogy ebből mi lesz, hogy ennek mi a tartalma azt nem tudja. Az kétségtelen, hogy a pénznek az ügyvezető bottal üthette a nyomát és megpróbál mindent elkölteni azért, hogy ez az intézmény normálisan működjék. Az, hogy korábban az egészségügyben a Mentőszolgálatnál dolgozó, majd Kovács Attila felkérése alapján egyébként az ügyeletet ellátó szervezetet kérte meg Gamal doktor, aki jelenleg az ügyvezető, hogy Őket bízzák meg átmeneti időre – Önök hazudozhatnak bármit – ehhez annyi köze van pontosan, mint az imént említett közös ősöknek. Nos, a lényeg az, hogy ő ezt nagy tisztelettel hallgatja, tűri és tolerálja, mert vannak emberek, akik így működnek, ő másként működik. További jó szórakozást kíván Löfler Dávid képviselő úrnak, és tudja, hogy fognak erről mindenfélét még olvasni, de a legkevésbé sem érdekli a dolog!

 

Simándi Szelim képviselő: Egyrészt megköszöni a Műszaki Ügyosztálynak, hogy a Kőszikla utcában egy esővíz elvezetéses probléma kapcsán gyorsan léptek, bár megvalósulni csak októberben fog tudni, de mindenesetre azonnal reagáltak és a lakosokkal egyeztetve megtalálták a megoldást. Másrészt egy kicsit összetettebb ügyben: az Egészségügyi Központ melletti parkolóval kapcsolatban egyrészt, megköszönné, hogy szintén történt lépés! Ott probléma, hogy az autósok fölállnak a járdához, belóg az autó orra és e miatt nehéz közlekedni, főleg babakocsival. Ez ügyben történt is lépés, hiszen a hétvégén elkészültek azok a műszaki akadályok, amik ezt megakadályozni hivatottak. Itt szeretné megköszönni a lakosok türelmét, hiszen csak hétvégén tudtak történni ezek a munkák, mert hét közben ott állnak azok az autók. Az első tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy akadályok közé tökéletesen be tudnak állni az autók és így továbbra is fennáll a probléma, ezért az lenne a kérése, hogy figyeljék, rendszeres lesz-e továbbra is, és ha ez történik, akkor legyenek sűrűbbek azok a bizonyos akadályok!

 

Gáspár Béla képviselő: Most, hogy a polgármester 1-2 perce a szeretetet említette, még aktuálisabbá vált mindaz, amit szeretne elmondani. Soha nem gondolta volna magáról azt, hogy egyszer majd az MSZP és az SZDSZ-es politikusok gondolatait hozza föl követendő példának. Most viszont, hogy a XV. Kerületi polgármester asszony, a volt SZDSZ-es Hack Péter, Thürmer Gyula is a jó oldalra állt, azaz a NEM szavazatot fogják voksolni, kéri Budaörs lakosait, kéri jelenlévőket, hogy lelkiismeretükre és családjukra gondolva a jó X-et húzzák be.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az, hogy képviselő úr kicsit tájékozatlan és összekever bizonyos dolgokat, az nem probléma, bár szerinte a XV. Kerületi polgármesternek köze nincs egy ilyen jellegű nyilatkozathoz, de ez egy lényegtelen dolog. Neki az tetszett a legjobban, hogy a „jó oldalra”, tehát az, hogy ki lehet deklaráltan jelenteni, hogy mi a jó oldal és nyilván, akik a rossz oldalon állnak, azok meg a hazaárulók, a nemzetvesztők. Ismerik ezeket a retorikai fordulatokat.

Obama tegnap az ENSZ közgyűlésén azt mondta, hogy az agresszív nacionalizmus és a populizmus, kezdi eluralni a világot. Hát, úgy tűnik, hogy Budaörsöt is. Kapott Ő is egy levelet a Kormányzati Tájékoztató Központtól a tegnapi napon, amiben elmondják, hogyan kell abban szavazni, amit Ők írtak ki. Azért ez a demokráciának a gyönyörűsége, amikor egy országban csak arról lehet népszavazni, amit a miniszterelnök kitalál, arról viszont azonnal és azt is megmondják, hogy kell szavazni! Csak azt nem tudja, hogy minek kell akkor a népszavazás! Nem elég, ha megmondják nekik, hogy mi a frankó és ki a hazaáruló? Szerinte sokkal egyszerűbb lenne, és akkor nem kell elkölteni milliárdokat, mert persze ezek a milliárdok használhatók lennének az egészségügyre, az oktatásra és egy csomó olyan dologra, ami az itt élők életminősége szempontjából sokkal fontosabb, mint az itt nem lévő menekültekkel való riogatásra elköltött milliárdok. Tényleg, hát egészen egyszerűen, abban a rendszerben, amit ő egyébként gyűlölt, és amiben Gáspár Béla képviselő úrnak módja volt szocializálódni, hát ő ilyet még nem tapasztalt, már hogy olyan szavazás legyen, ahol kötelezően előre megmondják. Az más kérdés, hogy nem lehetett bemenni és nem lehetett jelölni alternatívát csak a Hazafias Népfront jelöltjét, hát most is itt a hazafias Népfront, megmondja számukra, csak ma Nemzeti Együttműködési Rendszernek hívják, hogy mi a helyes, mi a követendő, mi a kötelező. Az egy érdekes dolog, hogy amikor népszavazást kezdeményeznek olyan kérdésben, ami tényleg érinti az embereket, akkor kopasz skinhead-ek elállják az útját azoknak, akik ezt érvényesen próbálják megtenni, vagy nem lehet népszavazni olyan alapvető kérdésekben, mint Paks, ami a jövőjüket alapvetően határozza meg, és ami egyébként Oroszországhoz köti egyre jobban az országot. Döbbenetes, hogy az ilyen jellegű facebook oldalakon – amik egyéként egybeesnek Gáspár Béla képviselő úr által elmondottakkal, a „helyes” válasszal –, folyamatosan mindenhol azt olvassa már, hogy igen-igen, sokkal inkább tartozzanak Kelethez, meg Putyinhoz, mint ehhez az Európához. Szép lassan sikerül elérni azt, hogy a normalitás totálisan eltűnjön a közéletből, és hogy ennek milyen ára lesz a magyar közélet, meg a jövőjük szempontjából, azt valószínűleg nem egy képviselői nyilatkozat – hogy mi a helyes oldal – hanem majd a történelem fogja eldönteni. Szégyen! Egyébként Thürmer Gyulával előre, harcosan! – tette még hozzá.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: már nem is szeretne polgármester úr szavaihoz hozzátenni, mert tökéletesen elmondta azt, amit gondol a kérdésről. Egyébként pedig szeretne Mindenkit köszönteni a teremben és a televízió képernyői előtt is!

De most visszaszállnak a kicsi városuk talajára. A Műszaki Ügyosztályvezetőhöz tenne fölt kérdést, mert hozzá is intézik a kérdést a körzete lakói azzal kapcsolatban, hogy a Kisfaludy utca rendbetételének első lépéseként értékelhetően zajlik a nagyfeszültségi vezeték földbehelyezése. Ennek különféle kellemetlen hatásaival találkoznak rendszeresen az ott élők és azt szeretné kérdezni a lakók megnyugtatására, hogy körülbelül mikorra várható a munkálatok befejezése és hogy folyamatos műszaki ellenőrzés zajlik-e, mert volt néhány olyan eset, amivel kapcsolatban tett jelzést a Műszaki Ügyosztálynak, hogy problémákat tapasztaltak az ott lakók?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: körülbelül 30-35 nap van még hátra a szerződés alapján a kivitelezőnek. Határidőben be fogja fejezni a munkáját. Természetesen folyamatosan műszaki ellenőrzést végeznek, semmilyen olyan munkafázis nem lesz átvéve, ami nem I. osztályú és nem felel meg a terveknek, illetve az elvárásoknak. Sajnálatos esemény volt múlt héten egy csőtörés, amelyik egy kicsit felborzolta a kedélyeket, de ezt is a Fővárosi Vízművekkel közösen elhárították és most már újra az eredeti ütem szerint folyik a munka.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Műszaki ügyosztályvezető úrtól kérdezi: 1. az Alsóhatár út lakosai fordultak hozzá, hogy a XI. kerületi lakóparknak a beruházása a jövőben, mennyire fogja őket érinteni? Továbbá kérték, hogy lehetőség szerint – amennyi ráhatásuk van –, a beruházás alatt minél gyakoribb legyen a közterület-felügyelet jelenléte, mert elég nagy beruházásnak néz ki.
 2. a Csillag utcával kapcsolatban korábban már beszélték a gyermekjóléti Intézménnyel szemben parkoló kialakítása, hogy nem lehetséges, hogy lehetne itt murvázni, mert az átjáróknak a partja nagyon fel fog ázni ősszel és nagy a sárnak a felhordása az útra.
 3. az Ősz utca rendbetétele lenne – hiányosak a járdaszakaszok és nagyon sok gyerek jár ott iskolába és rendkívül zavaró számukra.
 4. a Kossuth utcai rendelővel kapcsolatos – amikor a külső végállomásról jönnek a buszok vissza a buszvégállomás a lakótelepre, hogy ott nem lehetne –e esetleg a buszvégállomást közelebb helyezni valamilyen technikával a rendelőintézethez, mert a két buszmegálló közé esik pont középre ez a rendelőintézet és nagyon sok embernek, nagyon nehéz így az intézménynek a megközelítése.
 5. kérdése, kérése: a Templom tér és a Shell kút között a főútnak a burkolati jelei nagyon hiányosak – tudja, ez a Közútkezelőhöz tartozik – kéri, nézzék meg, hogy hogyan lehetséges javítani a helyzeten!
 6. a mozgássérültek részéről érkezett egy megkeresés, hogy az 56-os Emlékműnél legyen egy kis szélesítés, mert a koszorúzás során nem tudják megközelíteni az emlékművet.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszában elmondja: az Alsóhatár út nagyon régóta probléma, mindenki előtt sajnos ismert, hogy az Alsóhatár út nagy része, főleg a Budapesti úttól induló szakasz, az a XI. kerület tulajdonában van, majd azt követően van egy rövidebb szakasz, amelyik Budaörsé, majd ismét a Fővárosé. Tehát, egy kicsit kalamajkás a helyzet! A budaörsi szakaszt ők ellátták súlykorlátozó KRESZ táblával, próbálják betartatni a szabályokat az ott lévő autósokkal. A Fővárosi szakaszra sajnos nincs jogosítványuk. Jelezték a XI. kerületnek, hogy próbáljanak együttműködni ezen a téren. Az, hogy mikor valósul meg a lakópark a XI. kerületben, nem tudja. Velük mindenféleképpen előzetesen egyeztetnie kell a XI. kerületnek, hiszen a közműellátottság egy részét az Alsóhatár útról fogja biztosítani, amihez viszont az Alsóhatár út szélesítését kérték a XI. kerülettől, hogy a Szabályozási Tervükbe szerepeljen egy jóval szélesebb kerékpárút, gyalogosjárda elhelyezésére is alkalmas terület.

A Csillag utcát megnézik, hogy mit lehet tenni, hasonlóan a buszmegálló áthelyezését is. Egy buszmegálló áthelyezése mindig azért probléma, mert mindenki szeretné, hogyha közel lenne, de ne az Ő háza elé. Tehát, ez a legfontosabb érv. Megnézik és a lakossági véleményeket is figyelembe fogják venni.

A Budapesti út állapotát többször jelezték már a Magyar Közútnak, hiszen az 1. sz. Főútról van szó, tehát a kezelője a Magyar Közút Nonprofit Kft. Tegnap előtt kaptak egy nagyon szép levelet tőlük, amiben sajnálkozásukat fejezik ki, hogy elfogyott a keretük, ami a burkolatok festésére tervezve volt, úgyhogy ebben az évben már nem is fogják tudni elvégezni a Szabadság útnak és a Budapesti útnak a felfestéseit. Itt elsősorban a gyalogátkelőket jelezték, mert most már nagyon kopottak. Sajnos nem volt fogadókészség!

Az 56-os Emlékműnél pedig az ünnepekre megnézik, hogy mit lehet tenni.

 

Stift Nándor képviselő: Ügyosztályvezető úrhoz címzi kérdéseit: 1. köszöni, hogy a Patkó utca 3. és 5. mögött elindult a járda felújítása és remélik, hogy ez is minél hamarabb el fog készülni!

 1. Kérdése: a már megkezdett Ifjúság utca 10. és 20-nál a gépkocsi beállóknak, illetve a zöldfelületnek a felújítása az mikor kezdődik el?
 2. a Lévai utca 29-nél a megsüllyedt járdaszakasznak a megvalósítása mikor fog elkezdődni, mikor fog befejeződni?
 3. Lakossági bejelentés érkezett hozzá, hogy szeptember 09-10-én volt egy rendezvény a Lévai utcai parkban, ami nagyon, de nagyon hangos volt. fölvetődött az a gondolat is, hogy az a Bizottság, aki megadja a területfoglalási engedélyt, valamilyen formában próbáljon meg egyezkedni a bérbeadókkal, mert igaz, hogy ez szembe volt a lakóteleppel a nagyszínpad, de gyakorlatilag majdnem beszakadtak az ablakok.
 4. az Illyés Gyula Gimnáziumban nagy sikerrel indult el az animáció, kerámia és a fotószakképzés. Az az információ jutott el hozzá, hogy az animációs képzésben, ami közel 20 diákot érint, a múlthéten még nem tartottak órát nagytöbbségben. Kérdezi: mi ennek az oka?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: számára ez az információ új, de reméli, hogy Becz György képviselő úr, aki az Illyés Gimnáziumban tanít, több információval szolgál majd.

 

Becz György képviselő: tegnap és ma is informálódott ennek az okáról. A tagozatvezetők tájékoztatása alapján kiderült, hogy a kollégák nagy része, akik tanítanak az Illyés Akadémián nagyrészük óraadó, akikkel a KLIK-nek szerződést kellene kötnie. Ezek a kollégák már tavaly is decemberben kapták meg a szeptemberi fizetésüket adminisztratív problémák miatt. A mai napig ezekkel a kollégákkal a KLIK nem kötött szerződést. Azért ezek a kollégák – kettő kivételével – függetlenül attól, hogy se szerződésük, se fizetést nem kaptak még, azért tartják az órákat. Tehát, igazándiból kettő olyan kolléga van, aki azt hangsúlyozta, hogy ameddig nem szerződnek vele, addig máshol kell, hogy helytálljon, de amennyiben szerződése lesz, akkor nyilvánvaló, hogy meg fogja tartani az órákat. Tehát az ok ez! És itt utalna Gáspár képviselőtársára, hogy az 5 milliárdos – szerinte is végtelen módon elfecsérelt – protokollpénzeket, hirdetési pénzeket, vagy legalább egy részét át lehetett volna csoportosítani a KLIK-hez, amelyik hosszú ideje forráshiányosan működik, és amelynek következtében, például az ő kollégái sem kapják meg a fizetésüket. Talán ezzel is kéne foglalkozni, és nemcsak ezzel a teljesen fölösleges szavazással, amelyiknek a kimenetele teljesen egyértelmű, illetve akármi is történik, a miniszterelnök elmondta, hogy mit is kell majd tenniük. Tehát, azt gondolja és kéri is a képviselőtársait – mint, ahogyan ezt már többször is megtette – hogy a budaörsi ügyekben lobbizni legyenek kedvesek!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nincsen ezzel semmi probléma, mert a kormányzati kommunikáció úgyis az lesz, hogy ez nem így van, csak úgy érzik Becz György képviselő úr kollégái, hogy nem kapják meg a pénzt, mert minden rendben van, tökéletesen működik – és „nem is érti egészen, hogy miről van szó!”.

 

Stift Nándor képviselő ügyrendi kérdésben: megjegyzi – és persze érintett, mert az ő kislánya is másodéves. Tehát, elszomorítónak tartja azt, hogy szeptember 21-e van, szeptember 01-jén elkezdődött az iskola és kérdéseket tesznek föl 19 – 21 éves fiataloknak, amire nem tudnak válaszolni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jelzi Stift Nándor képviselő úrnak, hogy ez nem ügyrendi kérdés, bármennyire igaza is van!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Beindult az iskola. Egyrészről elmondja, hogy a városnak köszönhetően a Mindszentibe be nem férő kisdiákos osztályok a Templom téren vannak. Hátha sokan nézik és akkor fel is hívja a figyelmét az autózóknak arra, hogy mivel a gyerekek a két intézmény között mozognak, ezért nyilván kísérettel, de sokkal nagyobb a gyereklétszám a zebrán napközben, ezért kéri szépen, hogy erre az autósok figyeljenek, mert nem szoktak! Elmondja azt is, hogy lassan készen van, lassan kilátnak az ablakon, lekerültek a festőállványok és a hálók. Reméli, jól is fogják a kicsik ott érezni magukat. Ehhez kapcsolódva – évről, évre nagyobb a forgalom Budaörsön, de lehet, hogy ő látja rosszul, de most valami egészen elképesztő forgalom van a városban. Tehát, van ahol egyszerűen lehetetlen kikanyarodni a reggeli csúcsidőben. Nyilván nem tud a város mindent megoldani, de valahogy ezen el kellene gondolkodni, hogy még mit tudnának tenni, mert tényleg Budapestet idézi a forgalom és nagyon balesetveszélyes helyzeteket láthatnak, főleg a reggeli órákban.

A Csiki-pihenőkerttel kapcsolatban tett a műszaki ügyosztályvezető úrnak még pár hónappal ezelőtt és most itt az ősz, és most nem két választ, mert tudja, hogy ez egy hosszú történet, de most elkezdődnek bizonyos munkálatok és, amint azt megbeszélték, kérné szépen most majd írásban, hogy nagyjából milyen ütemezés, mi várható.

A népszavazással kapcsolatban ő arra buzdít mindenkit, hogy menjen el és szavazzon nemmel, de az, hogy az országnak a pénzével ilyen hazardírozás történik, azt azért felháborítónak tartja. Úgy gondolja, hogy tényleg felháborító és a Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig elmondta, hogy mi a véleménye a bevándorlásról, hogyan lehetne kezelni, de nem belpolitikai célokhoz időzítve döntöttek egyik hónapról, a másikra arról, hogy most pont mit csinálnak. Évek óta ezt az álláspontot képviselik. Még egyszer mondja, szerencsejátékot játszik a Kormány ezzel, rengeteg pénzt beleöl, és nagyon kíváncsi lesz, ha nem úgy sül el, mint ahogy szeretnék – és ő abszolút NEM párti – akkor ennek milyen következményei lesznek. Nyilván nem fog a miniszterelnök úr lemondani, pedig illene!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tényleg azt gondolja, hogy sokkal jobb lenne csak a városi ügyekkel foglalkozni, de nagyon nehéz függetleníteni magukat a kormányzat, illetve nagypolitika hatásaitól. Ennek majd még lesznek rezdülései. A költségvetési tervezés folyik és azért ennek ijesztő következményei vannak, amiről természetesen hallgat a FIDESZ-KDNP jelenlévő képviselőcsoportja, pedig lehetséges, hogy a 2.3 milliárd forint az egy kicsit többet nyom a latba problémaként, mint az általuk fölvetett, általában személyeskedő, de biztosan nagyon jó indulattal és a város érdekében végzett tevékenység. Amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondott és, ami folyamatosan elhangzik – anélkül, hogy a zsebébe lenne a bölcsek köve és tudná a jó megoldást, véletlenül pont a minap, egy keresztény honlapon – van egy keresztény honlap, amelyik keresztény szervezetek közleményeit teszik közé – elé került a Magyar Szerzetesrendek közleménye a menekültkérdésről. Nem fogja az egészet fölolvasni, de hátha elgondolkodnak azok, aki úgy gondolják, zsigerből tudják, hogy miért kellett több milliárdot vagy több tízmilliárdot az ablakon kidobni feleslegesen, amivel egyébként Magyarországon hátrányos helyzetű embereket lehetett volna támogatni, akiket egyébként ma meg uszít gyalázatos módon a kormányzat egymással szembe, így sikerült megmutatni, hogy lehet egy magyar társadalmi csoportot és a menekülteket együtt úgy stigmatizálni, hogy Magyarországon az emberekben gyűlöletet keltsenek. Ez a legalja! A Goebbelsi propaganda díszére vált volna az, amit e tárgyban mostanában művelnek, hogy a Házelnök például a német futballista, Özil származásával kapcsolatosan olyan gyalázatos kijelentéseket tegyen lakossági fórumon, hogy a német válogatott fontosnak tartsa ezt közleményben visszautasítani, – azért ez elképesztő! Tényleg olyan szintje már az aljasságnak, amire nagyon nehéz mit mondani. Ha ezt egy kormányzati tényező, egy magas beosztású állami tisztviselő teszi, az a pillanatnyi közpolitikai helyzetről is egy nagyon komoly látképet ad.

Hogy mit mondtak a szerzetesek egy szerzetesrendi találkozó után egységesen, azt azért érdemes meghallgatni (szó szerint idéz):

„Mi szerzetesek kiszeretnénk fejezni mélységes hálánkat és köszönetünket mindazok iránt, akik együtt érző szívvel fordultak az utóbbi időkben a hazánkba érkező menekültek felé – önkéntes segítők, adományozók és adományosztók, orvosok és mentális, pszichológiai segítséget nyújtók. Lelkünk jobbikfeléről tettek Ők tanulságot és mindannyiunkat kihívnak zárkózottságunkból, félelmeinkből. Köszönet és hála Nekik! S mi szerzetesek, saját, egyszerű, sokszor gyarló életünkkel és szolgálatunkkal és ugyanakkor mindig újra, és újra Krisztushoz megértő igyekezetünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy idehaza, magyar egyházunkban és hazánkban, ne a gyűlöletnek, félelemnek, hanem a szeretetnek, ne az elzárkózásnak, hanem az együttérzésnek, ne a másiktól való elfordulásnak, hanem a másik arca szemlélésének és az Ő elfogadásának tudjunk elsőbbséget adni.”

(szószerinti idézet vége)

Keresztény családban nőtt föl, ő ezeket a mondatokat tudja értelmezni. A magukat melldöngetően, hazug módon, álszent módon kereszténynek nevező, gyalázatos kijelentéseket tevő embereket természetesen nem tudja ebben a körben értelmezni. De azt tudja értelmezni, hogy augusztus 20-án, például miért egy olyan ember kapjon kitüntetést a Magyar Kormánytól, aki a pápát demens vénembernek, kvázi hülyének titulálja. Ma Magyarországon ilyen a közélet!                  

 

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: Stifft Nándor képviselő úrnak még nem adott választ egy kérdésben: a járdafelújítás második szakasza elindult, jelen pillanatban a Kamaraerdei óvoda előtti járda felújítása folyik, ott balesetveszélyes volt, a fagyökerek felnyomták már, tehát ez prioritást kapott. A következő napokban a Nádasdűlő járdája, a Lévai utca járdája, illetve az Ifjúság utcai járda is felújításra kerül, még most az őszi hónapokban.

 

Hauser Péter képviselő: három dolgot szeretne elmondani, az első egy kérés a közterület felügyelet felé. A Fém utcában építkezés folyik, és ezen építkezéshez nagy tengelyterhelésű tehergépjárművek hajtanak be és a lakók jelezték, hogy kérik, kísérjék figyelemmel, mert már feltörték az aszfaltot az ingatlan előtt, illetve féltik a közműveket, kéri, hogy kísérjék figyelemmel, gondol itt a behajtási engedélyekre és az aszfalt helyreállításra. A másik dolog az egy kicsit nehezebb, kínosabb ügy, a Zsíros Kenyér ügye. A környékbeli lakók már-már tényleg ott tartanak, hogy a hathatós fellépésüket kérik, mert nincs éjszakai nyugodalmuk az ott hajnalig tartó zajongástól, ez ügyben kéri majd Jegyző úrnak a közreműködését. A harmadik dolog pedig, köszönet a Műszaki ügyosztály felé, mert elkészült körzetében a Harmat utca, Réz utca útfelújítása, illetve a Tűzkőhegyi árok egy szakasza, ami, nem csak az ő véleményem szerint, de az ott lakók véleménye szerint is kiváló minőségben végeztek el a kivitelezők. Mivel régen nem volt már ülésünk, itt kell köszönetet mondjon a Farkasréti úti oszlopokra illetve a buszmegállóba kihelyezett virágokért, név szerint is szeretné megköszönni Borossa-Szűcs Barbarának, aki nagyon sokat tett ez ügyben, köszönet érte.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy dolog van, amire reagálni kell, ez alapvetően a Zsíros Kenyér problematikáját érinti. Sajnos az utóbbi évben valóban rengeteg panasz érkezett és saját maga is meggyőződött arról, hogy nemhogy javult volna a helyzet, hanem romlott és itt valamit lépni kell. Vezetői értekezleten volt is téma, és Jegyző urat kérdezte, hogy milyen lehetőségeik vannak, a jogszabály egyet tesz lehetővé, ilyen jellegű panaszok esetén a jegyző megteheti azt, hogy korlátozza az üzemelést tíz óráig. Itt a problémát általában az okozza, hogy éjfél után is, ugye általában akkor indul útjára a gyönyör, már hogy a film címét idézze, és hát tényleg utána pedig zárásig a környék is élvezi ennek minden áldásos hatását, ebből következően kétféle lehetőség van, azt reméli, hogy a józanész tud működni. Ott van egy közterület foglalás is, ami az önkormányzat kizárólagos hatásköre, és e tekintetben szabhat feltételeket. Azt kérte a Hivataltól, hogy tegyék világossá a tulajdonos, vagy üzemeltető felé – nem tudja, milyen formában működik ez a műintézmény – , hogy a közterület-foglalás addig és csak abban az esetben engedélyezett, ha 1.: éjfélkor bezárnak, 2.: tíz óra és éjfél között is olyan módon működnek, ami a környezetet nem zavarja. Ha zavarja, akkor ő maga fogja Jegyző urat ismételten felkérni, arra, hogy ha ez az egy lehetősége van, akkor tegye meg a környék nyugalma érdekében, hogy a szükséges korlátozást a megfelelő jogi eszközök használatával, vagy annak szerezzen érvényt.

 

Dr. Ritter Gergely: A Kenyérgyár utcából keresték meg, és a helyszínen néhány dologgal ő is szembesült. Az egyik mindjárt a vízelvezető árok állapota, amelyik lapos, nincs elvezetése, az átvezető hidak alatt ugyan egy kicsit kikapirgálták a földet, de máshol gyomos, nem vezeti el a vizet kisebb, közepesebb esőnél, a környező kertekbe befolyik a víz. Amikor ott járt, akkor éppen egy autó bejáratása folyt egy ottani autószerelő műhelyből, míg ott volt tizenötször teljes gázzal száguldozott azon az ötven méternyi szakaszon. A szemben lévő Bertzfeld-Kenyérgyár utcai sarkon lévő telken derékig érő a gaz, és amennyire megtudta ítélni parlagfűből is van néhány szál ott, a mellette lévő telken van egy szállítási cég, a régi Kenyérgyár épületében, amikor ott járt is targoncákkal szállítottak valamit, és a targoncák ott folyamatosan fütyörésztek, az sem egy kellemes élmény naponta ezt hallgatni. A lakók elmondása szerint kamionok járnak be, nem tudja közlekedési szempontból elfogadható e, hogy kamion abban a kis utcában és azon a környéken járhat-e.

Ennyit szeretett volna kérni, mellékmondat az, az előbbi témához, hogy őt pedig elképeszti, hogy a magukat keresztényeknek nevezők mennyire nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy van egy pápa, aki komolyan veszi az eredeti krisztusi tanításokat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Műszaki ügyosztályvezető úr vette az adást és utána fog nézni ennek a problémának.

 

Kisfalvi Péter képviselő: Szeptember 10-én, jó egy héttel ezelőtt szombaton, Kamaraerdőn egy nagyon jó hangulatú sportnapot sikerült rendezni, ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a segítségét, és külön kiemelné a közterület- felügyelet és a BTG segítségét ebben az ügyben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután a napirend előtti hozzászólások elhangzottak, a két ülés közt eltelt időszakról kell tájékoztatást adjon, ez viszonylag hosszú időszak, június 22-én volt az utolsó rendes testületi ülés. Most egy olyan témával kell kezdenie, ami viszont a város jövőjét érinti, hogy milyen szinten, mennyire súlyos módon, ezt majd az idő el fogja dönteni, mindenesetre, ha a dolgok úgy maradnak, vagy nem tudnak ezen változtatni megfelelő módon, akkor mindenképpen tragikus a következménye. Volt már egyszer szó erről, testületi ülésen jelezte hogy, az utolsó pillanatban a költségvetési törvénybe becsempésztek – egyébként házszabállyal ellentétes módon és egyébként az önkormányzati törvényt sértő módon, és egyébként az alaptörvényt sértő módon, de ezek ugye nyilván ne számítanak manapság már – egy olyan passzust, ami az önkormányzatoktól, azon valótlan állításokkal ellentétben, hogy az iskolák működtetésének elvétele, vagyis a totális államosítás mentén nem fognak az önkormányzatoktól pénzt elvonni, most ugye ennek az állításnak a szavatossága 24 órán belül járt le, ez viszonylag hosszú idő, mert hamarabb szoktak ezek a dolgok megtörténni, vagyis az kiderülni, hogy valótlan egy-egy ilyen kormányzati állítás. Akkor jelezte, hogy több mint kétmilliárd, két és fél milliárd forintot számoltak első körben ki a kollégák a tekintetben, hogy ez milyen szinten fogja érinteni az önkormányzatot. Ezt a számot aztán pontosították, és 2,3 milliárd az a szám, amit a jogszabályból nagyjából ki lehet olvasni. Erre a helyi FIDESZ-es képviselők azt mondták, hogy ez még nem biztos, nem így van, az országgyűlési képviselő azt mondta, hogy ő megpróbálta kiszámolni, de nem tudta pontosan, de biztos nem úgy van, ahogy mi mondjuk, de hogy mennyi , azt nem tudja.  Ők természetesen ennél egy kicsit egzaktabb módon igyekeznek tervezni, mert hogy egy önkormányzatnak mégiscsak a bevételei és a kiadásai határozzák meg a lehetőségeit, ezért írtak egy levelet a nemzetgazdasági miniszternek, melyre a választ megkapták, s bár egy elég hosszú dodonai nagyon tanulságos levél az, ami leírja, hogy némi bizonytalanság bennük is, van. Az nagyon jó egyébként, hogy a jogszabályalkotó és a jogalkalmazóban is van a saját maguk által létrehozott jogszabállyal kapcsolatban bizonytalanság, de  a számot egyébként leírják, hogy 2,3 milliárd forint az, ami az önkormányzatot érintené. Ez azért több szempontból törvénysértő, mert először is az önkormányzat 8-9000 millió forintot messze az országos átlag felett minőségben, és színvonalon fordított működtetésre az oktatási intézményei tekintetében, de ehhez hozzáteszi azt, hogy ne haladja meg az egymilliárd forintot, ami a központi költségvetésből az önkormányzat számára jár, ami egyébként elképesztően és elenyészően alacsony, ez szintén példátlan az országban. Negyven, ötven százalék között szokott az lenni, ami egy település költségvetésében a költségvetésből származik. ebből az következik, hogy az állam egyszerűen rekvirálni akarja a több mint 1 milliárd, 1,2 milliárd forintot, ez azonban az önkormányzati törvény azon kitételébe ütközik, amely kimondja, és ez egy kétharmados törvény, hogy az önkormányzati vagyonkörében tartja számon a saját bevételeit, amivel az önkormányzat saját maga rendelkezik és a feladati ellátására fordíthatja, és nyilván a saját döntései alapján. Ebből következően folyamatban van  Banai Péter Benő államtitkár úr részére egy levélírás, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a jogi lépések előtt nem tettek meg mindent annak érdekében, hát, ugye tételezzék fel, hogy figyelmetlenség és nem szándékosság, nem gondoltak arra, hogy ilyen helyzet előadhat, és megkérik arra, hogy a jogszabályt akként módosítsák, hogy az elvonás ne haladhassa meg az állam által nyújtott támogatást, még így is oda fognak akkor jutni, hogy amit eddig mondtak hosszú éveken keresztül, hogy a város kvázi saját bevételeiből működik, ez esetben most már tökéletesen így fog alakulni, csak a saját bevételeiből fog működni a város. Hozzáteszi, hosszú évek óta nettó befizető a település, ha megnézik, hogy a településen keletkező személyi jövedelem adó, áfa és egyéb tételek milyen szinten járulnak hozzá a nemzetgazdaság bevételeihez, amelyek egyébként hála áldásos tevékenységeknek, sajnos egyre nehezebbek, és ha nem lennének az uniós források, akkor bizony nagy bajban lenne az egész nemzetgazdaság. Ehhez még azt hozzá kell tenni, hogy a kormányzat mintegy 23 milliárd forintot, vagy 24 milliárd forintot, de mindenesetre ilyen nagyságrendű összeget remél beszedni a teljes magyarországi önkormányzati rendszertől, olyan címen, hogy az elvont működtetés kapcsán a településektől beszedendő pénz ilyen nagyságrendű, ennek a tíz százaléka az, amit Budaörstől el akarnak venni, akkor ő kiszámolta, hogy ezek szerint Budaörsöt egy egymilliós nagyságrendű lakosságszámú településsel tartják azonosnak. Ha ehhez hozzáveszik, hogy ez a törvény olyan, hogy kivéve Budapestet, mert nekik nem kell ilyet fizetni, akkor az ember tényleg csak vakarja a fejét, hogy milyen országban élünk, de hát nyilván erre a helyi ellenzéki frakciónak nincsen szava, sőt, majd még azt is megtudják, hogy ez tulajdonképpen nagyon jó a városnak, hogy ezt a pénzt elvonják, és így fognak tudni a jövőben remekül működni, bizonyára így fogják tudni jól támogatni az oktatás ügyét, különböző fejlesztéseket megvalósítani az itt élők életminőségének javítása érdekében.

Szerinte ez volt a legfontosabb történés az elmúlt időszakból.

 

Június 22.-én volt az utolsó testületi ülés.

Június 24.-én a magyar Önkormányzati Szövetség rendezésében a Magyar polgármesterek XI. Világtalálkozóján vett részt.

Július 01-én a Köztisztviselők Napja volt

Július 06-án a szép korúakat köszöntötték.

Július 01-én mutatták be a Közbringa programot, illetve ezzel egy időben indult egy felmérés.

Július 19.-én egy új cég mutatkozott be, amelyik Budaörsön nyitott mintaboltot, ez a Kite amelyik Magyarországon családi és ipari, különböző nagyobb léptékű területeken végzett munkákhoz gépekkel kereskedő cég.

Július 21.-én rendkívüli ülést tartottak, a napirend alapvetően az egészségügyi ellátó rendszer volt, illetve az ehhez kapcsolódó nyolc napirend.

Több fordulóban jártak itt a német hadisír gondozók, illetve a magyarországi társszervezetek, a német-magyar katonai temetőbe minden évben érkeznek, és minden évben végeznek munkát a temetőben a rendbetétel, gondozás munkálataiban részt vevő mai szolgálatot teljesítők. Biró Gyula és Kálóczi Imre is segítségére volt ebben, és Kovács Imre az, aki a magyar részről most már hosszú évek óta partnerük.

Július 29.-én Verbőc Feketepatak tartott egy rendezvényt, ahová hivatalosak voltak, ide Kálóczi Imre tudott elmenni az önkormányzat képviseletében, a jövőbeli együttműködés lehetőségeit vizsgálták, ennek is egy része volt a látogatás, megnézni, hogy tulajdonképpen milyen településről van szó, milyen körülmények között, milyen problémáik vannak, stb.

Augusztus 17-én rendkívüli ülést tartottak, s ugyanezen a napon a magyarkanizsai polgármester látogatott el hozzájuk, akit nemrégiben választottak meg. Itt a testvértelepülési kapcsolatokkal kapcsolatos gazdasági együttműködési lehetőségekről vázolták fel a gondolatokat és vizsgálták, hogy ebben milyen lehetőségek rejlenek a jövőben.

Augusztus 20.-án volt a városi ünnepség a Templom téren, illetve Szent István napi hagyományőrző főzőverseny a Csiki pihenőkertben, s itt meg kell említeni egy nagyon pozitív dolgot. eredményes szakmai tevékenységének elismeréséül a belügyminiszter Szent –György érdemjelet adományozott Budaörs Város kapitányának, Galuska-Tomsics László ezredes úrnak, akinek ezúton is szeretne gratulálni.

Augusztus 20.-hoz tartozik egy kicsit szomorúbb esemény is, éppen azért, mert azt a mosdatlan szájú rasszista, gyűlöletkeltő közírót, akit egyébként még a szinte kizárólag Fideszes médiahatóság is elmarasztalt ugyanilyen okok miatt – már hogy  az írásaiban közösség elleni izgatást lehet felfedezni – ezt az alakot a magyar állam kitüntette, most már úgy tűnik, hogy száz fölött -, akkor jóval kevesebb – jómagához hasonlóan gondolkodóval  a Magyar Köztársasági Lovagkeresztet, amit  a kormányzattól korábban kapott, azt visszaadta, mert úgy gondolta, hogy egy listán egy ilyen emberrel nem lehet szerepelni, még egy lapon sem.

Augusztus 23.-án szakjogászokkal, ügyvédekkel egyeztettek iskolaügyben, itt a tulajdonjog és azzal összefüggésben a 2,3 milliárd forintos összeg rekvirálása volt a téma, s szeretné jelezni, hogy a Képviselő-testület korábbi felhatalmazása, meg egyébként az önkormányzati törvényből fakadó kötelezettsége okán is az önkormányzati vagyont minden erejével igyekszik megvédeni, s ebben minden lépést természetesen meg fognak tenni, legyen szó Alkotmánybíróságról, vagy akár valamilyen nemzetközi jogi jogorvoslati lehetőségről.

Augusztus 25.-én tartották az Anyatejes Világnapot.

A XXII. Városi Polgármesterek találkozójára Szerencsen került sor, s itt szeretné bejelenteni azt az örömteli hírt, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjaként képviselővé lett és hosszú idő óta képviselőként dolgozó Biró Gyula, aki pillanatnyilag most már az utóbbi választás óta Budaörs alpolgármestere, az „Év Alpolgármestere” Díjat vehette át, amihez ezúton is szeretne gratulálni az önkormányzat nevében.

Még ugyanezen a napon A Városért Egyesület meghívására egy kerekasztal-beszélgetésen vett részt, ahol a közoktatás volt a téma, szakszervezeti emberek, szakemberek, oktatási szakértők, hát nem mondja azt, hogy túl optimistán és sok pozitívumot említve próbáltak eligazodni a jelenlegi siralmas helyzetben.

Augusztus 26.-án volt a Foltvarró Fesztivál.

Augusztus 27-én tartották a nyárzáró, már hagyományos Idesüss Budaörs Napját.

Augusztus 30-án szépkorúakat köszöntöttek.

Augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyitóra, illetve az Árpád utcai Kisegítő Iskola átadására kerül sor, illetve rendkívüli ülést is tartottak ezen a napon, többek között a szavazatszámláló póttagokat választották meg ezen a napon.

Szeptember 08.-án a Budaörsi Kertbarátok kezdeményezésére emléktábla avatásra került sor dr. Luntz Ottokár emlékére a Víg utcai présház falára, és itt dr. Luntz Ottokár özvegyének, Magdi néninek a meghívására vett részt.

Szeptember 09.-én volt a Latinovits Színház évadnyitó rendezvénye.

Szeptember 17-én a Csiki pihenőkertben szüreti rendezvény volt, illetve a Budaörsi Vigasság a Templom téren.

Szeptember 19-én a Virágos Budaörsért díjátadójára került sor a nagyteremben.

 

                   

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igennel javasolta elfogadásra és az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett, minősített többség hiányában nem javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Simándi Szelim képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

28/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy itt lehetővé válik és ez egy régi adósságuk a közfeladatot ellátó Budaörsön dolgozók számára az intézmények igénybevételére. A bizottságok tárgyalták és egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Simándi Szelim képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

29/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló

24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy két orvos kérelmére az utcák áthelyezése történik az egyik körzetből a másikba, a megnövekedett beteglétszám miatt kerül erre sor. A Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

30/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy különböző enyhítéseket és az igénybevevők számára kedvezőbb feltételeket vezet be az önkormányzat az elfogadás esetén. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

31/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló

23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a rendelet módosítás kapcsán elmondja, hogy nyilván mindenki számára köztudott az, hogy például a piac esetében a rendeletükkel szemben nagyon nehéz volt a megfelelő kedvezményes használatot biztosítani, ezért van szükség a rendelet módosításának az elfogadására. A módosítást követően a rendelet lehetővé teszi a kedvezményes közterületi díj megállapítását. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

32/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló

22/2006 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a rendelet alapvetően a törvénynek való megfeleltetés. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra először a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

  

 

33/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról szóló

20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

  

 

202/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanok művelési ágát és megnevezését a megjelölt, több változat esetében a természetbeli állapotnak leginkább megfelelő módon változtatja meg:

 

Művelési ág, megnevezés módosítási javaslat
Sorszám Helyr.szám Megnevezésről

(jelenleg)

Megnevezésre

(tervezett)

1. 586 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület kivett közút
2. 1566 kivett lakóház, udvar kivett játszótér
3. 1588 kivett, beépítetlen terület kivett játszótér
4. 1648 kivett, udvar kivett közterület
5. 2018 kivett, udvar udvar, óvoda
6. 4130/1 rét kivett közút
7. 4451 kivett, beépítetlen terület kivett közterület
8. 7276/1 kivett, udvar, gazdasági épület kivett közút
9. 8456/1 kivett, udvar, hétvégi ház kivett közterület
10. 9607 kivett, beépítetlen terület kivett park
11. 10033/10 kivett, beépítetlen terület vízmosás
12. 10846 kivett, beépítetlen terület vízmosás
13. 11188 kivett, beépítetlen terület kivett közút
14. 4129/3 kivett, beépítetlen terület, rendezetlen funk. épület kivett közút
15. 4121/2 kivett, beépítetlen terület kivett közút
16. 3853/8 kivett, beépítetlen terület kivett közút

 

felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

 

Határidő:       az eljárás megindítására: 30 nap

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

7.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy ezt valamennyi Bizottság megtárgyalta, a SZEB, a TFVB, a PEB, az ÜB és a Kamaraerdei Részönkormányzat egyhangúlag támogatta, a KMISB 7 igen, 2 tartózkodással, a Frankhegyi Részönkormányzat 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a beterjesztett határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

203/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

8.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy a TFVB és a PEB megtárgyalta, egyhangúlag támogatták a beterjesztett határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

204/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő közalkalmazotti státusz biztosítását 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, a 2017. január 1 és 2017. december 31. közötti időszakra, 3 fő közalkalmazotti státuszhoz szükséges 8.600.000 Ft-ot a város 2017. évi költségvetésébe terveztesse be.

 

Határidő: a költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (a testület által jóváhagyott összeg betervezése a 2017. évi költségvetésbe)

Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

 

 

9.) A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

205/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az IJE-663 rendszámú, Skoda Octavia típusú gépjárműre vonatkozóan a haszonkölcsön szerződés meghosszabbítását 2018. szeptember 30-áig.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kösse meg.

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

10.) Elektromos töltőállomás pályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy itt alapvetően azon az állásponton vannak, hogy amennyiben az önkormányzat tud olyan jelentkezővel együttműködni, aki önkormányzati területen ingyenesen biztosítja a kiépítést és a működtetést, magyarul nem kerül az önkormányzatnak sem a működtetés, sem a létrehozás pénzébe, abban az esetben nyújtja be a pályázatot, és itt három helyszínt megjelölnek a javaslatban, ha esetlegesen tudják bővíteni és majd még fognak jelentkezni, ha még beleférnek a határidőbe. Tehát, alapvetően a javaslat ez, melyet a TFVB és a PEB is ezzel a kiegészítéssel javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a kiegészítéssel együtt az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

206/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Elektromos töltőállomás pályázat

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Elektromos töltőállomás pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

Amennyiben az önkormányzatnak nem kell többletforrást biztosítania az elektromos töltőállomás kiépítésre, működtetésre Budaörs Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt elektromos töltőállomások telepítésére vonatkozó Felhívásra a három alábbi helyszínnel:

 

helyszín 1: Opel előtti parkolóban, Bretzfeld utca

helyszín 2: Sportcsarnok parkolója

helyszín 3: irodaházak környéke: Puskás T. utca, Baross utca parkolóiban

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat megírásával és benyújtással kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester 5 perc szünetet rendelt el.

 

SZÜNET

 

Szünet után:

 

 

 

11.) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd hozzáteszi – természetesen tudatában és birtokában vannak a józanésznek és tudatában a helyzetnek. A dolog úgy néz ki, hogy itt van egy nagyon nagy cinizmus. Egyfelől ugye elvesznek a várostól 2.3 milliárdot, azután meg nyugodtan vegyen föl a város hitelt, majd belefulladnak. Önmagában is, hogy ehhez gyámság mellett lehet hozzájutni és a korábbi időszakban, amikor még úgy látták, hogy könnyedén kitermelhető a hitel költsége, akkor nem kaptak rá engedélyt, most meg kapnak, hogy ez mennyire kiszámítható, mennyire normatívjellegű és továbbra is az önkormányzatok támogatási rendszere milyen módon teszi lehetővé a tervezhetőséget, erről most már hosszasabban nem szeretne értekezni. Nagyjából azt szokta mondani, hogy még 10 évvel ezelőtt, nagyjából 5 évre előre láthatták, tudták látni, meg tudták mondani, hogy meddig ér a takaró és, hogy ezt hogyan lehet úgy kitölteni, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel a forrásaikat. Most nagyjából 1 évre előre sem tudnak tervezni. Ezzel együtt a Hivatal javaslata és az övé is természetesen az, hogy a lehetőségét ne zárják még ki. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy föl fogják tudni használni, de ez semmiképpen nem jelent addig felvételt, ameddig a pénzt ténylegesen fel nem veszik és ehhez nyilvánvalóan testületi döntés kell a későbbiek során. Ennek a lehetőségét biztosítsák a határozati javaslat alapján. Bízva a csodában, bár őszintén mondja, hogy ennek elég kicsi esélyt ad, azaz, hogy a dolgok a helyükre kerülnek és a saját forrásaik tudnak fedezetet biztosítani és az nem lopják egyszerűen el a budaörsiektől.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: már bizottsági ülésen is elmondta és nyilván nagyon sokan emlékezhetnek rá, vagy ha nem, akkor most ő emlékezet rá mindenkit, hogy ő hitelfelvételt nem szokott megszavazni szinte sosem. Nagyon sokszor elmondta azt is, hogy miért nem, mert eleddig úgy gondolta – és ezt tartja most is –, hogy egy olyan bevételekkel rendelkező és biztos lábakon álló településnek, mint Budaörs, nagyon sok fejlesztést nem hitelfelvétellel kellett volna megoldania, de ez már a múlt. Ezt tartja is, viszont most egy más helyzettel állnak szemben, méghozzá azzal, hogy az a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett köztörvényes valami, ez egy más helyzet. Tehát itt olyan respektált és fontos fejlesztésekről van szó, amire ez a hitelfelvételnek nyilván egy bizonyos részei majd felhasználásra kerülnek, avagy sem, ahogy azt a polgármester elmondta, hogy erre majd még vissza fognak térni. Hát ilyen még nem nagyon fordult elő, de nem fog nemmel szavazni, tartózkodni fog. Nemes egyszerűséggel azért, mert felháborítónak tartja, hogy egy komplett település ennyire ne tudja előre, hogy mivel, hogy lehet számolni. Ezek, amik a határozat mellékletében fel vannak sorolva – és most nyilván nem fogja elmondani – ezek már évek óta húzódó ügyek. Sokszor szavaztak róla, százszor átbeszélték, hogy szükség van rá és egyszer csak ott vannak, hogy nincs meg az az összeg, nem úgy áll rendelkezésre a bevételi forrás, ahogy ezt tervezni lehetett. Polgármester úr már sokat beszélt ma erről a kérdésről a beszámolója keretein belül, hogy nehogy azt higgyék, hogy csak ők beszélgetnek itt erről ebben a teremben, vagy bizottsági ülésen, vagy a Hivatalban, az emberek is tudják azért, hogy mi zajlik itt. Nagyon sokan fordultak hozzá az elmúlt időszakban és nagyon aggódnak, meg kell, hogy mondja. Még azok is, akik egyébként, amúgy nem tartják megfelelőnek, vagy nem tartják jónak, vagy nem a Budaörs Fejlődéséért Egyesületre szavaztak, hanem bármi másra, de önmagában az, hogy így belenyúlni egy városnak az életébe, ezt nagyon-nagyon nehezen értik meg az emberek és megmondja őszintén, nagyon aggódnak is miatta, mert ma ez, holnap, mi lesz és holnapután meg megint, mi lesz! Olyan, előre nem látható döntések sújtják ilyen értelemben a települést és a költségvetését és ehhez hozzájárul az is, hogy most kezdődött az iskola, tehát nyilván az iskolákkal kapcsolatos ügyek is napirenden vannak, a napi beszélgetésekben az utcán, a boltban, a bárhol, hogy egészen elképedve állnak az emberek azelőtt, hogy akkor ő most hiába megy el szavazni, hiába megy akár önkormányzati választáson, akár parlamenti választásra, egyszerűen kiszámíthatatlan az, hogy mikor, mit, hogyan fog csinálni ez a Kormány. Ezt mindenképpen szerette volna elmondani! Nekik legalább van alkalmuk belelátni, van alkalmuk eldiskurálni róla, de az emberek számára nagyobb részben csak az aggódás maradt! Úgyhogy ő tartózkodni fog, ismétli, ilyet még nem igen csinált és várja majd, hogy milyen előterjesztésekkel, mi lesz a megoldása annak, hogy kell-e hitelt fölvenni, avagy sem, de egyszerűen elképesztő, felháborító és gusztustalan az, ami itt zajlik! És az, hogy ő egy kicsit kitágítja a horizontot, Budaörs a 10%-át fizeti, de egyébként itt néhány agglomerációs település már a 30% felé megy. Itt akár Százhalombattát is mondhatná, de Veresegyházat is említheti, meg van még egy-két település. Tehát, itt azért ezt látni kell és azt mindenkinek a gondolatára, vagy az internetére bízza, hogy nézze meg, ezek a települések milyen többségűek és milyen városvezetésűek, amiket ő példaként mondott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kicsit cinikus lesz – megnyugtatja Császárné Kollár Tímea képviselő asszonyt, hogy van közte FIDESZ-es is, de oda már 100 milliárdot ígért a miniszterelnök, tehát ott ez a probléma busásan fog megtérülni, ezért aztán Szita Károly lelkesen támogatja és ezt nagyon igazságosnak tartja, amit az Ő múltjával meg is érti ezt. De a probléma, a lényeg mégsem itt van! Ritkán van az, hogy ők elvi kérdésben nagyon egyetértenek, de a demokráciát a diktatúrától, a jogállamot az autokráciától az különbözteti meg, hogy kiszámítható az egyik, ahol az állam, legyen az központi vagy helyi hatalom, eltűnik az emberek életéből, az intézmények életéből, ahol egyébként az autonómiát, helyi közösségek önrendelkezését tiszteletben tartják. A másik esetben pedig úgy hoznak szabályozásokat, hogy azok diszkriminatív módon érintenek egyes személyeket, egyes cégeket, vagy egyes településeket. Ki-ki döntse el, hogy ma éppen melyiket látja. Nem lesz nehéz dolga. Mindenesetre azért tényleg elképesztő, hogy egy demokratikus jogállam felszámolása milyen szinten zajlik és, hogy egyébként egy önkormányzat mennyire nem tud kalkulálni a saját bevételével és mennyire nem tudja átlátni azt, hogy hogyan fog alakulni a jövője. Meg kell mondani, nagyon nehéz volt a rendszerváltás utáni indulás, amikor az önkormányzat bevételei nagyon alacsonyak voltak, ahol tényleg alapvetően a központi forrásokra kellett hagyatkozniuk, de ilyen kilátástalanul bizonytalan helyzet, akkor sem volt. Az más kérdés, hogy az alatt az idő alatt, a máig eltelt, saját erőből tényleg elérték, hogy az ország egyik legfejlettebb teleülése lett Budaörs. Úgy tűnik, hogy ez csípi egyeseknek a szemét, meg az is, hogy ennek kapcsán az itt élők, mit gondolnak a világról.

 

Sokolowski Márk képviselő: engedtessék meg számára, hogy a továbbiakban a Budaörs Kereszténydemokrata Néppárt Budaörsi Szervezete állásfoglalását közölje a hitelfelvételi szándékkal kapcsolatban, melyet szó szerint olvas fel:

 

„Tisztelt Képviselő-testület! A Kereszténydemokrata Néppárt meggyőződéséből fakadóan, mindig arra törekedett és törekszik, hogy a magyar emberek boldogulását és gyarapodását elősegítse. A magyar országgyűlés 2011-ben megalkotta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt, melynek hatálya alá esik az önkormányzatok hitelfelvételének szabályozása. Budaörs Város Önkormányzata a 2016. költségvetési rendeltében kinyilvánította azt a szándékát, miszerint az idei évben 2.830.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a rendeletben meghatározott fejlesztési célok megvalósítására. A Kereszténydemokrata Néppárt Budaörsi Szervezete a hitelfelvétel beépítését a költségvetésbe, nem támogatta, mivel a magyar állam által lefolytatott 2013-as hitelkonszolidáció eredményeképpen a teljes önkormányzati hitelállomány, az Államadósság Kezelő Központ részéről átvételre került. Véleményünk szerint az ezzel felszabaduló hiteltörlesztési kereteket kellett volna hosszútávon fejlesztésre fordítani. A Polgármesteri Hivatal által, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott hitelkérelmet a hatóság megvizsgálta és döntéshozatalra megküldte Magyarország Kormánya részére. Magyarország Kormánya megvizsgálta Budaörs Város Önkormányzat hitelkérelmét és úgy ítélte meg, hogy a város gazdasági helyzete lehetővé teszi a hitel felvételét és annak visszafizetését. A Kereszténydemokrata Néppárt Budaörsi Szervezet tudomásul veszi Magyarország Kormányának döntését, azonban azt javasolja Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy vegye fontolóra a hitelösszeg tényleges felhasználásának mellőzését, mivel a város általános infrastrukturális állapota nem indokolja ilyen mérvű fejlesztések egy időben történő lebonyolítását, valamint a város 20 évre történő elzálogosítását. Budaörs Városának gazdasági állapota lehetőséget biztosít a fejlesztések saját erőből történő finanszírozására. Igaz ez a megoldás hosszú távú ütemezést igényel. A 2016-os költségvetési rendelet megalkotásánál jeleztük, hogy a költségvetés struktúrájával nem értünk egyet, bár Budaörs Város ez évi működését nyilvánvalóan biztosítja. A jövő évi költségvetési rendelet megalkotásakor meg fogjuk tenni azokat a javaslatainkat, amik a jelzett struktúraváltásra vonatkoznak. Bízunk abban, hogy javaslataink be tudnak épülni a jövő évi költségvetésbe és ilyen formán a fejlesztések egy része meg tud valósulni. Fontos megjegyezni, hogy a választott hitelkonstrukció futamideje 20 év, tehát a hitelcélok esetleges megvalósulása esetén 20 éven keresztül fizethetjük annak terheit. Ezzel szemben az elmúlt évek fejlesztési keretei alapján, a felsorolt fejlesztések, véleményünk szerint 5 év alatt megvalósulhatnak hitelfelvétel nélkül is. Ennek megfelelően az előterjesztést így nem tudjuk támogatni. Köszönöm!”

 

(szószerinti rész vége)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha ezt beadnák egy közgazdásznak intravénásan, az biztosan azonnal kimúlna! De nem fogja minden részletét elemezni ennek a dolognak. Jó munkát kíván! Továbbiakban, alig várja, hogy a mínusz 2.3 milliárdra olvashassa a kereszténydemokrata Néppárt fantasztikus javaslatát! Egyébiránt egybeesik azzal, amit ő az elején mondott, azaz, hogy a lehetőségét tartsák meg a hitelnek. Ezt Sokolowski Márk képviselő úr nem ismertette, ő azt mondta, hogy akkor veszik csak föl, ha biztonságosan föl lehet venni.

Visszatérve arra, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondott – abban a részben nem értenek egyet, hogy a hitelfelvételnek csak akkor van értelme, ha valakinek rossz az anyagi helyzete. Ő ezt pont fordítva látja, sőt Széchenyi is kicsit fordítva látta és minden gazdálkodó szervezet ezt fordítva látja, sőt mindenki, aki a gazdasághoz nagyon ért. A lényege az az, hogy aki kiszolgáltatott helyzetben van, és nehezen tudja visszafizetni a hitelt, ott tényleg veszélyes a hitelfelvétel, mert nem lesz biztosított, nem fogja látni, nem tudja, hogy visszatudja-e fizetni a részleteket. Ahol viszont megvan a megfelelő háttér, ott az előrehozott beruházásokból megtérülő és ennek a hasznából többletforrások keletkezése, sokkal nagyobb előnyt jelent és mindig az tud jól hitelt felvenni és ezért aztán nagyobbat előrelépni, akinek megfelelő anyagi háttere van, de ez egy filozófiai vita, az adott kérdést nem érinti. Sajnos most Ők abban a helyzetben vannak, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, hogy a ma, az általuk látott, egyébként elfogadhatatlan – és ebben tökéletesen egyetértenek – körülmények között a hitelt felvenni – ha ma megkérdezné őt bárki – biztos, hogy nem szabad, de a feltételeken változtatni kell és vissza kell állítani azt a lehetőséget, hogy ennek a háttere biztosított legyen.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: nem szeretne ő sem belemenni, de, ha más jelezte polgármester úr, akkor egy mondatot ő is mond. A hitelfelvétel, mint olyan visszafizetése nem feltétlenül csak – sajnos nem – a hitelfelvevő akaratán múlik. Ezt ugye kormányokon átívelve látják, hogy a bankszektor különböző ilyen jellegű szolgáltatásai, milyen helyzetbe hoztak embereket és önkormányzatokat. Tehát, a kiszámíthatóság azért itt sincs meg, ezt pontosan jól tudják. Akár itt a devizából történő átváltásokra gondolnak, akár a devizahitelesekre és ez nyilván településekre is igaz. Tehát, még ha föl is készül egy önkormányzat arra, hogy bizton fizetni tudjon, ott is nagyon sokszor előfordultak a településekkel, hogy sokkal többet fizettek vissza, mint amennyit egyébként előzetesen gondoltak volna.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nyilván az sem lényegtelen – és ez abból következett, amit mondott –, hogy mennyire kiszolgáltatott az, aki fölveszi a hitelt. Jelen esetben az ő számukra megnyíló lehetőség az olyan alacsony költségekkel jár, ami gyakorlatilag abszolút minden magánszemély számára boldogság lenne, ha ilyen hitelfelvételekkel hitelt tudna felvenni. Biztos abba, hogy akinek a fedezete megvan, az a saját beruházásainak az előrehozatala érdekében, azonnal élne is ilyennel, ha magánszemélyként, ilyenhez hozzá tudna jutni. Nem arról van szó tehát, hogy ma fölveszik a hitelt, a lehetőségét biztosítják, és erről szól a határozati javaslat, melyet a TFVB 4 igen, 1 tartózkodással, a PEB pedig 7 igen, 3 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

207/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a 5/2016. (II.24.) számú határozatában meghatározott feltételekkel jóváhagyja a 1386/2016. (VII.21.) Korm. határozatban engedélyezett fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatását, a hitelszerződés megkötését azzal, hogy a rendelkezésre álló hitelösszeg igénybevételéről, lehívásának ütemezéséről a Képviselő-testület csak a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hoz döntést.

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések aláírására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Pénzügyi Iroda/Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda/Műszaki Ügyosztály

 

 

12.) Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igennel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

208/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budaörs SEAP Monitoring jelentést a Fenntartható Energia Cselekvési Terv végrehajtásáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

13.) Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú szavazatokkal támogatta a javaslat elfogadást (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: nagyon örül annak, hogy két kamera is kikerül Kamaraerdőre. Különösen annak örül, hogy a kamerák segítségével a súlykorlátozást be nem tartó autósokat majd fülön lehet csípni, mert továbbra is problémát jelent a Kamaraerdei úton hömpölygő 12 tonna súlykorlátozást figyelembe nem vevő autók közlekedése. Ez ugyan jövő április 30-áig kerül megvalósításra, de a kapitányúrral egyeztetve addig is azért igyekeznek lépéseket tenni a szabályszegők visszatartására.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban igyekezett mindig kihasználni a lehetőségeit és alapvetően jó ötletnek is tartja és arról már sokszor beszéltek, hogy ez igazából akkor jó, ha napi 24 órán keresztül van is, aki nézi, mert ha ennél kevesebb, akkor nyilván csak egy részét fedi le a valóságnak. Itt szeretné megjegyezni, mert napirend előtt már nem fért bele és ide jó, hogy térfigyelő kamera ide vagy oda, például, ami most a Templom téren zajlik az most már valami egészen hihetetlen. Tehát, ott ahol iskolás gyerekek vannak – kisebbek, nagyobbacskák – verik szét a padokat, üvöltöznek, dobálóznak, szemetelek, tehát valami olyan méltatlan helyzet van, az egyébként most már egészen szép kis Templom téren, hogy az valami egészen döbbenetes. Tehát, akár a közterület-felügyelőknek is nyilván tudja, hogy jönnek és próbálkoznak, de utána elmennek, és ott folytatódik, ahol abbahagyták. Tehát, azért meg kellene mindenképpen gondolni és tudja, hogy anyagilag megterhelő dolog, de legalább bizonyos jellemzői, jellegzetes és frekventált helyeken ugye ezt a napi 24 órás térfigyelést legalább próbálják meg megoldani, mert tényleg elképesztő. Tehát ott, akik fekszenek, vannak, beüvöltöznek a gyerekeknek. Ő maga hallotta, hogy részegen ráüvöltöznek az iskolából kijövő kisgyerekekre. Tehát, azért egy magára valamit is adó város, ezzel próbáljon meg mit kezdeni, mert amikor hozzáfordul egy ismeretlen kisgyerek és azt kérdezi, mi a baja a bácsinak, hát most akkor ő mit válaszoljon. Meg, amikor törik szét egyébként a padokat, meg az egész berendezést. Tényleg borzalmas az, ami most már ott van! A szülők szólogatnak be a bizonyos fiatalembereknek, meg idősebbeknek is, akik ott hőzöngenek, de hát nem ez a megoldás nyilván. Tehát, erre valamit ki kellene találni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, ez egy létező probléma, mondhatná azt is, hogy ez a kultúrájuk része és nem biztos, hogy ezt kell védeniük, hanem vélhetően ezzel szemben, mindenfélét meg kell tenniük. Többféle korosztályról van itt szó. szerinte a padokat alapvetően azok a fiatalok teszik tönkre, akik az itt élők gyermekei, és akik mindenféle tudatmódosító-szerrel felbuzdulva, nagyon erősnek érzik magukat. Elég szomorú ez és ez mutatja, hogy minden társadalomnak megvan a maga problémája és akkor még udvariasan fogalmazott.            

 

További hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

209/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi kamera telepítési helyszíneket:

 • Budapesti u. – Felsőhatár u. kereszteződés
 • Vasút utca – Temető út kereszteződés
 • Kamaraerdei ipartelep körforgalom
 • Károly Király u. – Csata u. kereszteződés
 • Kisfaludy köz szökőkút

 

valamint az operátori hely technikai jellegű bővítését elfogadja.

 

Határidő: 2017.április 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

14.) Döntés az ingatlanértékesítésekből származó bevételek felhasználásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a határozati javaslatot, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a módosító indítvány szerinti határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Jelzi, hogy itt 4.445 eFt csak a népszavazási költség a j) és a k) pontokban.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a módosító javaslat szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

210/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés az ingatlanértékesítésekből származó bevételek felhasználásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) az ingatlanértékesítésekből származó bevételt úgy használja fel, hogy a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 2. melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 110.800 eFt-tal , valamint az I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 20.871 eFt-tal emelkedik és ezzel egyidejűleg a Költségvetés

 1. 6/A. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sora 11.300 eFt-tal emelkedik,
 2. 6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 22. Lévai u.31. orvosi rendelő pályázati önerő sora 30.752 eFt-tal emelkedik,
 3. 6/A. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházásokban új sorként létrejövő „Bleyer Jakab Általános Iskola udvarbővítés I. ütem” sora 18.627 eFt-tal emelkedik,
 4. 6/A. melléklet, 2. Ingatlan beruházások, 13. Nyugdíjas Klub építése sora 4.500 eFt-tal emelkedik,
 5. 4/A. melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése sora 5.000 eFt-tal emelkedik,
 6. 4/B melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sora 20.871 eFt-tal emelkedik,
 7. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sora 20.492 eFt-tal  emelkedik,
 8. melléklet I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor 11.888 eFt-tal csökken,
 9. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor 3.796 eFt-tal csökken.
 10. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor 4.445 eFt-tal emelkedik,
 11. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor 4.445 eFt-tal emelkedik, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 3 500 eFt-tal emelkedik, valamint a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 945 eFt-tal emelkedik.

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

15.) Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szerződés és megállapodás módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

211/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szerződés és megállapodás módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a BTG Nonprofit Kft., mint bérbeadó, az Önkormányzat, mint bérlő és a Polgármesteri Hivatal, mint használó között a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, 1181/1 hrsz-ú (Városháza) ingatlanra vonatkozóan 2012.XII.19-én létrejött bérleti szerződésben

 1. módosítja a bérleti díj mértékét havonta bruttó 11,38 Euro/nettó m² összegre, amelyből az Önkormányzat által fizetendő bérleti díj mértéke havonta bruttó 4,55 Euro/nettó m²,
 2. a bérleti szerződés 4. sz. melléklete kiegészül a nyílászárók karbantartásával,
 3. a bérleti szerződés 4. sz. mellékletének megnevezése „Használó üzemeltetési feladatainak listája” megnevezésre módosul.

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés határozat mellékleteként csatolt módosításának további egyeztetésére, a lényeges tartalmát nem érintő módosítására, valamint jelen módosításra vonatkozóan, eseti jelleggel felhatalmazza a végleges dokumentum elkészíttetésére és aláírására.

 

3.) a Járási Hivatal működéséhez szükséges ingatlanrész használatával kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatallal 2013.XII.12-én kötött megállapodást úgy módosítja, hogy

 1. a Polgármesteri Hivatal által fizetett közüzemi díjak 20%-a továbbszámlázásra kerül a Kormányhivatal felé,
 2. a bérleti díj részét képező üzemeltetési költségek teljes összegének 20%-át az Önkormányzat, a további üzemeltetési költségek 20%-át pedig a Polgármesteri Hivatal számlázza a Kormányhivatal felé,
 3. a Polgármesteri Hivatal is a szerződő felek közé kerül,
 4. a megállapodás 2. sz. mellékleteként szereplő, üzemeltetési költségeket tartalmazó táblázat aktualizálásra kerül a megállapodás határozat mellékleteként csatolt módosítása szerint.

4.) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határozat mellékleteként csatolt módosításának további egyeztetésére, a lényeges tartalmát nem érintő módosítására, valamint jelen módosításra vonatkozóan, eseti jelleggel felhatalmazza a végleges dokumentum elkészíttetésére és aláírására.

 

5.) a bérleti díj többletfedezet biztosítása érdekében a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) alábbiak szerinti módosításáról gondoskodik: a 8. sz. melléklet Kiadások  I.1.3. Karbantartási kiadások sora csökken, ezzel egyidejűleg a Bevételek III.2. Irányító szervi támogatás sora csökken 7 324 eFt-tal, ugyanakkor a 4/A melléklet 16. Városháza bérleti díja sora nő, ezzel egyidejűleg a 2. melléklet III. 3. Irányító szervi támogatás sor csökken 7 324 eFt-tal. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

16.) Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KszKI)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet és elmondja, hogy itt a Zichy kerámiáról van alapvetően szó, illetve ezzel jellemezhető. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, a KMISB 7 igen, 2 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

212/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KszKI)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) meghosszabbítja az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia (Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI) a 227/2015.(VIII.26.) ÖKT sz. határozattal módosított 213/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozat alapján létrejött használati jogviszonyát, amely a Zichy-major, Clementis László utca 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú ingatlan kulturális szolgáltató tevékenység céljára történő térítésmentes használatba adására vonatkozik.

2.) a használati jogviszony határozott, 2016. szeptember 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra szól azzal, hogy a közüzemi költségeket az Önkormányzat 2016. december 31. napjáig, mint működtető átvállalja.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodások megkötésére.

 

Határidő: szerződéskötésre 2016. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

17.) Döntés a BSC 1924 Kft. Társasági Szerződésének módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertei a napirendet és elmondja, hogy itt a tulajdoni hányad változik, illetve rögzíti azt, hogy mik tartoznak a tulajdonosi döntés határkörbe. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, a KMISB 7 igen, 2 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igennel javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

213/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a BSC 1924 Kft. Társasági Szerződésének módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSC 1924 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének határozat melléklete szerinti módosítását jóváhagyja és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadását javasolja a társaság taggyűlése számára. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

18.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy itt mind a három Bizottság az „A” változatot javasolta elfogadásra különböző arányokban, a PEB egyhangúlag (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Dr. Ritter Gergely képviselő úr a napirend tárgyalása közben megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 15 fő.

 

Löfler Dávid képviselő: Bakó Krisztinát akarta volna megkérdezni és javasolja is, hogy várják meg, mert eddig minden Bizottságon letartózkodta ezt a kérdést. Most tudni illik, hogy Bakó Krisztina a Közoktatási, Művelődési és Sport Bizottságnak az elnöke és Ő volt az egyetlen, aki a PostArt-ot nem támogatta, ezért nagyon kíváncsi lenne a véleményére. Nem tudja, hogy csak azért ment ki, mert nem akart erről szavazni vagy 5 perc múlva visszavárhatják és akkor esetleg akkor ezt a napirendet el tudják addig halasztani, hogy az Ő szavazatát, az Ő véleményét is számon tudják kérni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tudomása szerint az ülést még ő maga vezeti, bár tudja, hogy ez problémát jelent Löfler Dávid képviselő úrnak. Szerinte várja meg majd képviselő úr képviselő asszonyt, aztán majd megbeszélik, de most haladnak tovább a napirendek szerint. Egyébként, amit állított abban persze megint csak nem volt valós állítás. Az, hogy nem támogat valaki, valamit vagy nem ért egyet az adott konstrukcióval, az nem feltétlenül jelenti ugyanazt, de tudja, hogy a képviselő úr kijelentései nem szoktak feltétlenül a tényekhez igazodni, nem szokta megzavarni a képviselő urat a tények ismerete. Vitát egy ilyen kérdésben nem folytatnak, képviselő úr tett egy javaslatot és most látja, újra szót kér, de ha lehet, ne szórakozzanak sokáig egymással.

 

Löfler Dávid képviselő: csak arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy így működik a Budaörs Fejlődésért Egyesületben a szavazás, hogy ha valakinek különvéleménye van, akkor kifárad arról a napirendről és akkor máris nem lesz probléma, nem lesz ellenszavazat. Ő szívesen megvárná!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: érti ő Löfler Dávid képviselő úr vonzalmát, de azt hiszi, hogy ez viszonozatlan, úgyhogy szerinte tegye nyugodtan félre az ilyen jellegű igényeit. Az kétségtelen, az ő képviselőik nem lopnak, csalnak, hazudnak és közöttük szokott lenni ellenvélemény, amit meg szoktak beszélni, mert Ők így működnek. Tudja, hogy ez érthetetlen azok számára, ahol parancsuralmi rendszer működik.       

 

Továbbiakban feltette szavazásra az előterjesztett A” változat szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

214/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület (a továbbiakban: Használatba vevő) között 2014. VIII. 29-én létrejött, a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződést úgy módosítja, hogy Használatba vevő a használt ingatlanrész után valamennyi közműre vonatkozóan átalány közüzemi díjat fizet, amelynek összege havonta bruttó 40.000 Ft.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

19.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy ez azért egy üdítő történet, nem tipikus és nem általános. Egy adott területről korábban döntöttek, ahol két érintett meg tudott állapodni, most másik három is meg tudott állapodni. Az, hogy egy adott ingatlan értékesítésével kapcsolatban öt magyar meg tud állapodni egy adott kérdésben és nem vita van, veszekedés – jó, volt egy ideig – és konszenzusra tudtak jutni, szerinte ez egy üdítő és talán Budaörsre lehet, hogy jellemzőbb, mint általában szokott lenni. Magyarul, itt egy pici módosítás azért van, mert kiderült, hogy nem 47 m2, hanem 45 m2, ami a fennmaradó három érintett tulajdonos részére értékesíthető, de a két Bizottság egyhangú támogatásával (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a Testület így is tud dönteni.

 

Hozzászólás nem volt, feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, az ismertetett módosítással, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

215/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs, 4235/2 helyrajzi számú ingatlant átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul 52 m² nagyságú területének a Budaörs, 4233/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai általi, 1.170.000,- Ft összegű vételáron, 45 m² nagyságú területének pedig a Budaörs, 4232/6 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által, 1.012.500,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy

 

 1. a határozat melléklete szerinti vázrajz tervezeten szereplő telekalakítás megvalósításra kerül, így a Budaörs, 4233/2 helyrajzi számú ingatlan a Pipacs utca felől közúti kapcsolattal rendelkező nyeles telekké válik,
 2. a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanokra bejegyzésre kerülnek,
 3. a megvásárolt ingatlanrészt terhelő elektromos hálózatra vonatkozó vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőket terhelik.

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

20.) Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a bizottság 6.010.000,-Ft vételárat javasolt, pontosabban az értékbecslő ilyen értéken határozta azt meg.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a 6.010.000,-Ft vételárral, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

216/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 4147, 4148, 4153/131 helyrajzi számú ingatlanok – a Budaörs, 4153/44 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz-tervezet szerint elkerítve használt – 182 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és értékesíti azokat a Budaörs, 4153/44 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére, azzal, hogy a vételárat 6.010.000,-Ft-ban határozza meg, továbbá a 4153/44 helyrajzi számú ingatlanból a jelenlegi kerítés vonalán túllógó területet az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat tulajdonába adja.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó eljárások lefolytatására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

21.) Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB és a PEB is egyhangú szavazattal támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

217/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs, 474 hrsz-ú ingatlant kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és az üzleti vagyon körébe sorolja.

 

 1. az 1.) pont szerinti ingatlan művelési ágát „közforgalom számára megnyitott magánút”-ra módosítja azzal, hogy az átminősítés költségeit az SHC International Kft. viseli.

 

 1. a 2.) pont szerinti művelési ág változtatást követően a Budaörs, 474 hrsz-ú ingatlant értékesíti az SHC International Kft. részére, amennyiben az a Budaörs, 479 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát megszerzi, 7.000.000,-Ft vételáron az alábbi feltételekkel:

 

 1. az új tulajdonos a magánutat közforgalom előtt megnyitja, valamint biztosítja azon telkek közúti megközelítését, amelyek máshonnan nem rendelkeznek közúti kapcsolattal,
 2. a 472 és 478 hrsz-ú ingatlanok közműellátását biztosítja, amennyiben a szolgáltatók ezt előírják, számukra szolgalmi jogot alapít.

 

 1. felkéri a Polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

22.) Döntés a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatári úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, erről korábban döntöttek már, csak az ajánlatukban úgy értelmezték, hogy az az ár, de kiderült, hogy még ÁFA is terheli. A két Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

218/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatári úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1.közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából mint közérdekű célból vételi ajánlatot tesz a Shell Hungary Zrt. részére a tulajdonában álló, 1110 Budapest, külterület 01151/1 hrsz. alatti, kivett üzemanyagtöltő állomás megnevezésű ingatlanból a határozat melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett, a Budapesti úton megépítendő körforgalmú csomópont megvalósításához szükséges 259 m2 területű ingatlanrész kisajátítást helyettesítő megvásárlására, nettó 20.000 Ft/m2, összesen 5.180.000 Ft + 27 % ÁFA vételárért. A vételi ajánlat elfogadása esetén az ingatlant megvásárolja tulajdonosától.

 1. közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából mint közérdekű célból megindítja az 1. pont szerinti ingatlanrész kisajátítására vonatkozó eljárást, amennyiben a vételi ajánlatot az ingatlan tulajdonosa 2016. október 31-éig nem fogadja el, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés nem jön létre.”

 

2.) a vételár/kártalanítás összegének [112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítotton túli] többlet fedezetét, 1.400.000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 6/A. számú melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sora terhére biztosítja.

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal, szerződéskötésre: 2016. október 31-éig

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

23.) Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy erre a forrást a 14. napirendnél teremtették meg. A két Bizottság (TFVB és a PEB) egyhangúlag támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

219/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9.900.000,-Ft vételáron azzal, hogy Szepesi Béla 2017. május 31-éig az ingatlanban továbbra is tárolhatja ingóságait, valamint a tulajdonszerzéssel kapcsolatos díjakat a vevő viseli.
 2. a vételár fedezetét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 6/A. számú melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sora terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

24.) Döntés a Budaörs, Virág utca 7677/1 hrsz-ú ingatlan 231 m2 területű részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB egyhangúlag támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

220/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Virág utca 7677/1 hrsz-ú ingatlan 231 m2 területű részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs, 7677/1 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 7730/12 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz-tervezet szerint elkerítve használt – 231 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul a Budaörs, 7730/12 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által, bruttó 4.900.000,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához,

 

2.) az 1. pont szerinti értékesítés feltétele, hogy a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek, a Szabadság út felől tervezett szabályozási vonallal érintett területet az ingatlan tulajdonosa térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja, továbbá az ezen felüli túlkerítést megszűnteti.

 

3.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

25.) Döntés a Budaörs, Hóvirág utcában lévő, 7650 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy az elővásárlási jog, az elidegenítési és a terhelési tilalom teljesen fölöslegesen volt már régóta ezen az ingatlanon. Ezt reparálja ez az előterjesztés.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

221/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Hóvirág utcában lévő, 7650 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul a Budaörs, 7650 hrsz-ú ingatlant terhelő elővásárlási jog, valamint az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,
 2. felkéri a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Biró Gyula alpolgármesternek.

 

 

26.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 24. sz. alatti, 2062 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Biró Gyula alpolgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy ez a Válóczy féle ingatlan, amit biztosan mindenki tudj, és úgy tűnik, hogy létrejött az egyezség.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester  szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

 

222/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Szabadság út 24. sz. alatti, 2062 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a határozat mellékletét képező, a 2062 hrsz-ú földrészlet megosztásához készült változási vázrajztervezet alapján a Budaörs, 2062 hrsz-ú ingatlant megosztja.

2.) hozzájárul szolgalmi jogok alapításához a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonba kerülő Budaörs, 2062/2 hrsz-ú ingatlan terhére a határozat mellékletét képező, szolgalmi jogok bejegyzéséhez készült vázrajz tervezetek alapján a telekalakítással kialakuló Budaörs, 2062/1 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében (telki szolgalmi jog), valamint ezen ingatlan szennyvízcsatorna ellátása érdekében (szennyvízcsatorna vezetési szolgalmi jog).

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti változásokhoz szükséges eljárásokat folytassa le és a szükséges dokumentumokat írja alá.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester visszatér az ülésterembe és folytatta az ülés vezetését, megköszönve Biró Gyula alpolgármester közreműködését.

 

 

27.) Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerinti Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Egy kicsit aggodalmaskodott az előterjesztéssel kapcsolatban, de meggyőzték. Az ár, meg az egyenlő részlet, de kétségtelen, hogy ez más számára nem lenne értékesíthető, úgyhogy miután a Bizottságok is támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

 

223/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerinti Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből, és átsorolja az üzleti vagyon körébe

 1. a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs, 2210/5 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 66 m2 nagyságú területet,
 2. a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs, 2209/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 105 m2 nagyságú területet, majd értékesíti az ingatlant használó szomszédos Budaörs, 2209/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére,
 3. a Budaörs Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budaörs, 2209/3 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 65 m2 nagyságú területet, majd értékesíti az ingatlant használó szomszédos Budaörs, 2209/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére.

 

2.) az 1. pont b.) és c.) alpontjaiban lévő ingatlanok vételára 20.000 Ft/ m2.

3.) a vételárat a vevő 10 évi egyenlő részletben is teljesítheti.

4.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására és dokumentumok aláírására.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a vagyonrendelet soron következő módosításánál gondoskodjon a változások átvezetéséről.

 

Határidő: határozat közlésére 30 nap, vételár elfogadására: 2016. október 31, szerződéskötésekre: 2016. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

28.) Döntés a Budaörsi Köztemető parcella kiosztásának módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a döntés majd lehetővé fogja tenni az urna sírhelyek bővítését. A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

224/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörsi Köztemető parcella kiosztásának módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az urna sírhelyek területének bővítése számára a határozathoz mellékelt köztemető parcella kiosztási térképen VII/6. számú parcellát kijelöli és megnyitja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

29.) Bridgeston Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Nem anyagi, hanem más jellegű támogatásról van szó az előterjesztés szerint, azaz rendőrségi és közterület-felügyeleti jelenlét, illetve szolgálat biztosítása a futóverseny idején.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

225/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Bridgeston Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Jakab Gábor kérelmét, a 2016. szeptember 25-i Bridgestone Budaörs Félmaraton Futóverseny megrendezését – a kérelemben foglaltak alapján támogatja:

 

 • A rendezvény ideje alatt a rendőrségi és közterület- felügyeleti jelenlétet és szolgálatot az önkormányzat biztosítja, az ehhez szükséges forrás az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosított.

 

Határidők: 2016. szeptember 25. (a rendezvény időpontja)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

 

 

 

30.) Javaslat a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött Együttműködési megállapodás módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a helyszín és a név változik az előterjesztés szerint. A KMISB 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

226/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Javaslat a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött Együttműködési megállapodás módosítására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szolgáltató személyében történt változás miatt közös megegyezéssel felbontja a 29/2014. (II: 27.) ÖKT számú határozatával elfogadott, és a 361/2014. (XI. 19.) ÖKT számú határozattal módosított, az A-tól Zs-ig Bt. és Budaörs Város Önkormányzata között kötött Együttműködési Megállapodást.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete az iskola-előkészítő szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében 2016. szeptember 1-jei hatállyal az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány által fenntartott Kamaraerdei Kerekerdő Óvodában folyó iskola-előkészítő működéséhez, a korábbi feltételekkel, Együttműködési megállapodást köt, a melléklet szerinti tartalommal.

Az iskola-előkészítő csoport működésének támogatásához szükséges 2016. évi fedezetet Budaörs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése tartalmazza.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Határidő:

Együttműködési megállapodás hatálybalépése:          2016. szeptember 1.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

31.) A Bleyer Jakab Nemzetiségi Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések, a 172/2016.(VI.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy korábbi határozatuknak a módosítására van szükség, ezt tartalmazza az előterjesztés. Korábban a Bizottság jó döntést hozott, csak egy technikai malőr okán a Képviselő-testület nem, ezért korrigálniuk kell és teszik meg most.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

227/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Bleyer Jakab Nemzetiségi Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések, a 172/2016.(VI.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete visszavonja a 2016. június 22-i ülésen hozott 172/2016. (VI.22.) számú határozatát.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola takarításának kiszervezése miatt a korábban elfogadott 107/2016. (VI.15.) PEB számú határozat alapján jóváhagyja az alábbi forrásátcsoportosítás elvégzését:

 

Forrás sor Cél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 3/A. mell. 3.1.1 sora 5.968eFt-tal csökken Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 4/G mell. 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs ÁFA kiadások 5.968eFt-tal nő
Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 3/A. mell. 3.1.2 sora 1.611eFt-tal csökken Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 4/G mell. 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs ÁFA kiadások 1.611eFt-tal nő

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatottak létszámát a Bleyer Jakab Általános Iskola takarítási feladatainak kiszervezése miatt 2016. augusztus 1-től 8 fővel csökkenti. Az Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a döntést követően 59 fő.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Intézményüzemeltetési Osztály

Határidő:                     azonnal

 

 

32.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Herman Ottó Általános Iskola feladatellátási helyen – kertész munkakörben történő alkalmazáshoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

228/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Herman Ottó Általános Iskola feladatellátási helyen – kertész munkakörben történő alkalmazáshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, 2016. október 1. napjától a kertészi feladatok ellátására 1 álláshelyen, napi 8 órában Szarka Csenge Juditot határozatlan időre kinevezi, három hónap próbaidő kikötésével. Illetményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

 

Határidő:       2016. október 1.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

33.) A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a PEB 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

229/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pótelőirányzat kérelmét – könyvtári bútorzat cseréje, bővítése – 800.000 Ft-tal támogatja. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.
 2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

34.) A Wendler Alapítvány kérelme – céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a PEB 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: nem szervező, rendező volt csak részvevő és szeretné elmondani, hogy milyen sokan voltak, milyen szép volt annak ellenére, hogy döbbenetesen meleg volt és ő úgy gondolja, hogy Budaörsön ez az egyik, ugye a Kápolna és az ehhez kapcsolódó történések, jelenések, amire nagyon büszkék kell, hogy legyenek. Reméli, hogy a következőkben erre minél többen el fognak jönni, akár külföldről, bárhonnan, ez egy fantasztikus történet. Meg is előzték Nyugat-Európát bizonyos tekintetben, de ezt nyilván mindenki olvassa el, akit érdekel, úgyhogy ő csak arra tud mindenkit biztatni, hogy a következő években minél többen vegyenek részt rajta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután más hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

230/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Wendler Alapítvány kérelme – céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja. A Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzat rendelet 5/C. sz. melléklet,/  „Működési céltartalékok” 7. „Wendler Alapítvány támogatása” kereten lévő összegből 1.100.000 Ft-ot felszabadít és ezzel az Alapítvány 2016. II. félévi működését támogatja.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő:       2016. szeptember 30. (támogatási szerződés)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Pénzügyi Iroda

 

 

35.) Döntés a Mákszem Óvoda NGM és VEKOP pályázatáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság is egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a „VAGY” utáni részt (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat „VAGY” utáni részét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

231/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Mákszem Óvoda NGM és VEKOP pályázatáról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata nem veszi igénybe a 2016. évi Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében elnyert 66 000 000 Forint támogatást. Ezen döntés értelmében nem vonja vissza a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című uniós felhívásra benyújtott VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056 azonosítószámú Támogatási Kérelmét.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Nemzetgazdasági Minisztérium számára a döntéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 142/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozatának 2-es pontját, melyben a Mákszem Óvoda 60 férőhelyes kapacitásbővítéséhez szükséges 334.000.000 Forint pályázati önrész összegét biztosítja a 2017. évi költségvetés terhére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

36.) Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről – tájékoztató

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A tájékoztató elfogadására tett javaslatot a Hivatal, aztán a Frankhegyi Részönkormányzat egy módosítást fogalmazott meg ehhez, majd Jegyző Úr pedig tett egy módosítást, ami érdemben nem, de a pontosság kedvéért a szöveget egyértelműen tartalmazza a forgatókönyv (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felolvassa ezt, hogy később ebből nehogy félreértés legyen: „A beadott dokumentumok alapján, amennyiben a korábbi 240/2015. (IX.23.) ÖKT. sz. határozatban foglalt feltételek teljesülnek, ezen mozaik fejlesztésének elkezdése érdekében az előkészítő lépéseket a Hivatal tegye meg.”

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a fentiek szerint ismertetett kiegészítéssel együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

232/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről – tájékoztató

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat Frankhegy közterület- közmű fejlesztés I. ütemére vonatkozó beadványával kapcsolatos tájékoztatást.

 

2.) A beadott dokumentumok alapján, amennyiben a korábbi 240/2015. (IX.23.) ÖKT sz. határozatban foglalt feltételek teljesülnek, ezen mozaik fejlesztésének elkezdése érdekében az előkészítő lépéseket a Hivatal tegye meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

37.) BTG közszolgáltatási keretszerződés IV. sz. módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, mellyel kapcsolatban elég sok morgolódás volt náluk, de aztán mindenféle érvek elhangzottak vezetőin, amik előtt nincs más lehetőség, mint meghajolni. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a PEB pedig 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

 1. Bakó Krisztina képviselő ügyrendi kérdésben: nem biztos abban, hogy ügyrendi, de szeretne engedélyt kérni, hogy a testületi üléssel párhuzamosan folyó ügyben, ismételten lebonyolíthasson egy telefonhívást. Kérdezi: kimehet-e?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi dr. Bakó Krisztina képviselő asszonyt, hogy kitől kér engedélyt? Löfler Dávid képviselő úrtól?  Mert tőle nem kell engedélyt kérnie, Löfler Dávid képviselő úr vágyott nagyon képviselő asszony jelenlétére.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Igen, hallott róla, sajnálja, majd akkor szíveskedjen Löfler képviselő úr sorszámot tépni és akkor majd randizhatnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután egyéb hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

233/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BTG közszolgáltatási keretszerződés IV. sz. módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy átcsoportosít Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelete 6/A. sz. melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások 29. Akácfa köz szennyvízcsatorna építés soráról 12 000,-eFt összeget a 4/C melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sorára, (részletezve, 102 208,57 I. 13. Közterületi zöldsávok rendezésére 6 000,-eFt összeget és a 102 218,57 I. 17. Közterületi parkok gondozására, fenntartására, zászlózásra  6 000,-eFt összeget).

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés – jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező – IV. számú módosítás tervezetét.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés IV. számú módosítása aláírására.

 

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: azonnal.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

38.) Jókai Mór Művelődési Központ részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 7 igen, a PEB 6 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő asszony szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

234/2016.(IX.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Jókai Mór Művelődési Központ részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, a Jókai Mór Művelődési Központ pótelőirányzat kérelmét – Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatok (szerelés, költöztetés, távfelügyelet, technikai, szőnyeg bérlés) továbbá az év közben felmerült egyéb kiadás: végkielégítés kifizetése – 2.397 000 Ft-tal támogatja. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.

 

A 2 397 eFt pótelőirányzatot az intézmény költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

 1. melléklet

Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 2 397 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 837 eFt-tal, az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 226 eFt-tal, az I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő 489 eFt-tal, az I.3.2. Egyéb dologi kiadások sor nő 749 eFt-tal, valamint a II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzési, létesítése sor nő 96 eFt-tal.

 

 1. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirend tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. szeptember 28.