Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 16-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 16-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. november 16-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítészi irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézményüzemeltetési osztályvezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Simon Erika pályázó, Dr. Hardy Géza nem képviselő bizottsági tag, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, továbbá budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita/dr. Süveges Zsófia/dr. Tasnádi Ferenc

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat és természetesen a sajtó munkatársait is!  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal, 15 képviselő jelenlétével határozatképes, a Képviselő-testület ülését 0838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: két sürgősségi indítvány érkezett: a Hivatal készített előterjesztést egy korábbi bejegyzési, beépítési kötelezettség törlésére vonatkozóan, illetve a BKISZ-szel kapcsolatban a Fővárostól érkezett egy igény. Utóbbit decemberben gondolták tárgyalni, de azt jelezték, hogy nagyon sürgős lenne ahhoz, hogy el tudjon indulni a Főváros a munkákkal, hogy erről a Képviselő-testület a mai ülésén döntsön, ezért került a Testület elé ma előterjesztés formájában.

Egy módosító indítvány készült a Frankhegyi Víziközmű Társulat beadványához, de erről nem kell dönteni a napirendeknél, ez csak egy tájékoztató.

Az Mötv. 46.§ (2) a), illetve b) pontja alapján a meghívó szerinti 22. és 23-as napirend zárt ülésen tárgyalandó, melyek az alábbiak és ezekről döntenie kell a testületnek:

 

 • ) Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás volt bérlőjének kérelme
 • ) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában

 

 

Továbbiakban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 1100 órától ünnepi ülésük lesz.

 

Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

 

Miután a napirendhez nincs kérdés, javaslat egyben teszi fel szavazásra az alábbi sürgősségi indítványok napirendre vételére vonatkozó javaslatot:

 

 • Döntés a Budaörs, 4307/18 hrsz-ú telekre Budaörs Város Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséről
 • BKISZ támogatási szerződés módosítása

 

A sürgősségi indítványok napirendre vételét a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a meghívó szerinti 22.) Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás volt bérlőjének kérelme, valamint a 23.) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában c. előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Ezt követően felteszi az elfogadott módosításokkal együtt a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

249/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) A Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

2.) Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről

3.) Előirányzat átcsoportosítás Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítéséhez

4.) Liver 3 És… FC Budaörs Herman Ottó Általános Iskola területén lévő sportpálya lefedéséhez TAO önrész biztosítása

5.) Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer Budaörsön – döntés előkészítő tanulmány jóváhagyása

6.) A viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás, valamint közműfejlesztés mértékének meghatározása

7.) A szennyvíz Viziközmű integrált vagyonértékelésének felülvizsgálata

8.) Tájékoztatás a Budaörs, 8457 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárásról, valamint a Herman Ottó Általános Iskolában található lakáscélú helyiség jogi helyzetének rendezésére vonatkozóan

9.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő meghosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

10.) Döntés hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról

11.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

12.) Döntés a Budaörs, Komáromi u. 18. sz. alatti, 1002 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

13.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 174 m2 területű részének értékesítéséről

14.) Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából

15.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről

16.) A családi napközikkel kötött támogatási szerződés meghosszabbítása

17.) Az ARAMIS SE és BSC 1927 Futball Kft. kiegészítő támogatási kérelme

18.) Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2016. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

19.) Javaslat a Fit’s’kool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására

20.) Együttműködési Megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

21.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Kesjár Csaba Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazásához

22.) Döntés a Budaörs, 4307/18 hrsz-ú telekre Budaörs Város Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséről

23.) BKISZ támogatási szerződés módosítása

24.) Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás volt bérlőjének kérelme – ZÁRT ülésen

25.) Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Sokolowski Márk képviselő: Sok tisztelettel köszönt mindenkit. Temesvári utca lakóinak kérését szeretné közvetíteni. Az utcában néhány évvel ezelőtt történt felületkezelés, amelyet a lakók kifizettek, viszont az utóbbi egy-két évben a költségvetés korai szakaszában be is lett tervezve az utca felújítása. A feltétel akkor az volt, hogy a Fővárosi Vízművek a vízvezetéket az elöregedett állapota miatt cserélje ki, ez az utóbbi hónapokban meg is történt. A Temesvári utca lakói ezért azt szeretnék kérni a Polgármesteri Hivataltól, illetve a BTG Kft-től, hogy amíg nincs lehetőség az út teljes felújítására, – mivel az autóbejárókat helyreállította az alvállalkozója a Fővárosi Vízműveknek, azonban az út széléről a sarat rámossa az útra és ezt, különösen télen csúszóssá és veszélyessé teszi, ezért, ameddig a felújítás nem tud megtörténni, addig – legalább egy tisztítással vagy folyamatos, valamennyi karbantartással segítsék, ezt kéri a BTG Kft-től vagy az illetékesektől.

 

Gáspár Béla képviselő: a Műszaki Ügyosztályvezető Úrhoz van kettő kérdése, kérése. A Dózsa György út 2. számú háznál az úttest és a járda közötti beton rész, illetve, aszfaltos rész egy picit rövidre sikerült, amikor ott azt elkészítették, kb. 3 m2-nyi terület a lakosok kérése, illetve, az ott lakó idős hölgy kérése, hogy be tudjon gond nélkül állni. A másik pedig a Budafoki út 63. számú ház előtt van egy szomorú fűzfa. Ami olyannyira szomorú, hogy ősszel elhullajtja a leveleit, a levelek a csatornába hullanak, a csatorna eltömődik. Ott is egy idős hölgy van, nem tudja a fát kivágni, és állítólag, a fele lenne az ő kötelessége, a fele az önkormányzaté. Hátha, a felét az önkormányzat kivágja, főként, ha a fölső felét, és még az elektromos vezetékeket is zavarja, sőt, a fán keresztül megy, úgyhogy, veszélyesnek tűnik ez a dolog, kéri a segítséget!

 

Löfler Dávid képviselő: Neki az lenne a kérdése, és polgármester úrnak is szeretné címezni, majd hogyha tud figyelni…

 

Wittinghoff Tamás polgármester (mikrofonon kívül): Tud figyelni, képviselő úrra különösen!

 

Löfler Dávid képviselő: Azért is szeretné, ha figyelne, mert az lenne a kérdése, hogy Budaörs Város nevében ki válaszolgat neki a közösségi oldalon? Egyrészt, szeretné tudni, hogy kinek van hozzáférése, másrészt, szeretné tudni, hogy ki az, aki Budaörs Város nevével visszaélve válaszolgat és politizál a közösségi oldalon, mindezt Budaörs Város hivatalos közösségi oldalán teszi, ezért arra szeretné kérni polgármester urat… Neki elég gyanús, hogy ő maga, személyesen válaszol, ezekből a válaszokból. De ha nem ő, akkor nevezze meg, hogy ki volt az, aki ezeket a válaszokat tette!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, csak közben kapott egy elég fontos közérdekű hírt, hát, képviselő úré is fantasztikusan közérdekű. Úgy gondolja, hogy az a legszebb, amikor ilyen szintű arcátlansággal találkoznak. De őt ez egyáltalán nem lepi meg és rendkívüli örömmel tölti el, hogy képviselő úr memóriája ennyire kihagy. Nos, akkor kezdi:

Képviselő úr 2015. december 18-án kapott egy hivatalos levelet a város jegyzőjétől, – tudja, hogy a jegyző nem számít egy önkormányzatnál, képviselő úr ennél sokkal magasabbra helyezi saját magát – amiben azt írta neki, hogy „Hivatalos tudomásomra jutott, hogy a Facebook-on „Budaörs” megnevezéssel közösségi oldalt hoztak létre, melyen a település életével kapcsolatos hírek, programok, események megosztása történik”. Megjegyzi, ezen az oldalon elég szelektáltan és elég egyirányúan történtek a dolgok, tényleg 5-6 hír után történt csak egy-egy ilyen politikai propagandaanyag, szokásos kormánypárti stílusban elhelyezve, és hát kétségtelen, hogy a várossal kapcsolatos valódi történeteket kiretusálták és Budaörs oldalon az, hogy a város vezetői egyáltalán léteznek-e, ez egyáltalán nem tűnt föl. De hát, ez ebből a levélből nem derül ki. Ebben a levélben csak azt írta le jegyző úr, hogy „Felhívom szíves figyelmét, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs név felvételéről és használatáról szóló 47/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: névhasználati rendelet) 2. § b) pontjára és 3. §-ára figyelemmel a „Budaörs” nevet és annak toldalékos formáit a természetes személyek és szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben kizárólag engedéllyel használhatják. Kérem, hogy amennyiben a fentebb megjelölt oldalt Ön kezeli (szerkeszti), jelen felhívásom kézhez vételétől számított 30 napon belül Budaörs Város Polgármesteréhez címzett névhasználati kérelmet benyújtani, ellenkező esetben a város nevének jogellenes használatával felhagyni szíveskedjen.”

Ezt egyébként mindenki tudta és pontosan tudja és majd aztán később ki is derül, hogy képviselő úr volt, aki ezt az oldalt létrehozta és működtette. Február 22-én, tehát két hónappal később jegyző úr ismét képviselő úrhoz fordult, mivel, természetesen nem reagált, hiszen biztos messze van a városháza, biztos nagyon nehezére esik képviselő úrnak a jegyző úrral kapcsolatot teremteni. „A fent megjelölt tárgyban 2015. december 18. napján kelt levelemben felhívtam, hogy – a város névhasználatával kapcsolatos hatályos önkormányzati rendeletre figyelemmel – a Facebook-on „Budaörs” megnevezéssel létrehozott közösségi oldal működtetésével összefüggésben nyújtson be kérelmet az elsőfokú hatáskört gyakorló hatósághoz… A felhívás tartalmáról bizonyára tudomással bír, mivel azt a hivatalos közlés mellett elektronikus levélként visszaigazolt módon sikeresen kézbesítettük hivatali postafiókjába. ”

Ezt csak azért kellett leírni jegyző úrnak, mert képviselő úr nem veszi át a hivatalos leveleket a megadott címén, nyilván, megvan a jó oka arra, hogy miért. „…ismételten felszólítom, hogy a jelen levelem kézhez vételétől számított 30 napon belül szíveskedjék Budaörs Város Polgármesteréhez címzett névhasználati kérelmet benyújtani.”

Ez volt február 22-én 2016-ban. Az, hogy ebből nem csináltak ügyet a képviselő-testületi ülésen, ez az ő eleganciájukat illeti, de ha képviselő úr tolvajként rablót kiált, akkor kénytelek mindent elmondani.

Írt egy levelet – nagyon gyorsan reagált – március 22-én, tehát, az utolsó levelet követő egy hónap múlva. „A Facebook nevű közösségi oldalon már semmilyen Budaörs elnevezésű oldalt nem kezelek, szerkesztek.” írja „A Facebook oldalt természetes személyként, szerkesztői jogosultság birtokában gondozó személy a tevékenységet szórakozás, önként vállalt közösségépítő aktivitás keretén belül végzi…” írja.

Erre jegyző úr írt képviselő úrnak március 31-én: „Tekintettel arra, hogy a Facebook-on fent hivatkozott leveleimben kifogásolt „Budaörs” megnevezéssel létrehozott közösségi oldal jelenleg is működik és folyamatosan új bejegyzésekkel bővül, megállapítható, hogy kezelője a jogellenes névhasználattal nem hagyott fel. Mivel válaszlevelében maga is elismeri, hogy az oldalt a korábbiakban Ön szerkesztette – mely egyben beigazolja a korábbi felszólításban Ön által kifogásolt feltételezést is – , kérem, az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a szerkesztői jogosultság kinek a részére került átadásra. A hatályos, a városi címer és zászló alkotásáról, valamint Budaörs Város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 41/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, illetve az első felszólításom idején hatályban volt korábbi helyi jogszabály egyaránt hatálya alá vonja (vonta) a jogi személyek működése mellett a természetes személyek valamennyi olyan tevékenységét is, mellyel összefüggésben a város nevének használata megvalósul. Az Alkotmánybíróság 40/1998. (IX.25.) AB határozatában leszögezte, hogy különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egy településnek jogi érdeke fűződhet nevének használatához, s „nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett stb. kívánják használni.”

Ez 2016. március 31-i levél. Kérdezi jegyző urat, hogy azóta kapott-e bármilyen választ képviselő úrtól?

 

 1. Bocsi István jegyző: Nem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr jogszabályt sértett. Nem válaszolt a jegyzőnek. És most azt kéri számon tőle, hogy a város hivatalos, Budaörs oldalán ki írogat neki, amikor hazudozik az oldalukon? Képviselő úrnak erre nincsen erkölcsi alapja. De egyénként, semmi probléma nincs, mert szerinte pontos eligazítást ad számukra mindaz, amit képviselő úrék egymás között művelnek. Nem tudja, hogy a képviselő úr mellett ülő, hozzá közel álló képviselők egy ilyen ügyben szégyellik-e magukat, fognak-e elnézést kérni egyszer, valamikor, vagy elhatárolódnak-e tőle. Ezt nem tudja. Nem tudja, hogy mennyit kell lopni, csalni, hazudni, ahhoz, hogy egy képviselő elszégyellje magát, vagy a társai elszégyelljék magukat. De azért, az mindenképpen meglepő, amit képviselő úr tartótisztje, pontosabban párt elnöke egy levélben, egy írásban a saját párttársaitól kapott, nevezetesen idéz három Fidesz-KDNP-s helyi ember leveléből: „Semmitől vissza nem riadva közöl hamis állításokat, rágalmaz és rossz színben tünteti fel azokat, akik a törekvései ellen szót emelnek. Nem riad vissza esetleges bűncselekmények elkövetésétől sem, úgy, mint nyilvános rágalmazás, személyes adatokkal történő visszaélés.”

Képviselő úrék így működnek, és már egymás között is ezt problémának tartják. Képviselő úr ezt hűen követi. Elmondja neki az egyszerű választ: ha képviselő úr egy tisztességes képviselő lenne, akkor a válasza az lenne és az is lesz, hogy a város hivatalos honlapját természetesen a város alkalmazottjai, illetve, a médiával megbízott emberei szerkesztik és szerkeszthetik. És természetesen, a várost képviselő polgármesternek is van jogosultsága arra, hogy ebben írjon. És természetesen, amikor képviselő úr valótlan állításokat tesz, mert a város oldalára hazugságot írt föl, – szokás szerint…ez majd ki fog derülni a mai testületi ülésen, hiszen napirend lesz –  akkor természetesen, fog ő maga is válaszolni arra, és ha adminjoga van, akkor természetesen, a Budaörs oldal fog fönt szerepelni, pontosan ugyan úgy, ahogy egyébként képviselő úrék visszaélve a város nevével ezt az oldalt használták. Képviselő úr mosolyoghat ezen, de ha nem érzi azt, hogy erkölcsileg mennyire tarthatatlan az, amit művel, akkor természetesen, csak azt tudja mondani, hogy ezen meg nincs meglepődve.

 

Löfler Dávid képviselő: Mivel meglett szólíttatva, csak annyit mond, hogy ezek szerint, polgármester úr elismerte itt most, hogy Budaörs város nevében ő válaszolt. Mert arra nem vette a bátorságot, hogy saját nevével oda kommenteljen, hanem, felhasználva Budaörs város nevét válaszolgat. És ezt meg fogja tenni több alkalommal, látható már előre, hogy milyen cenzúrák lesznek, milyen hozzászólások lesznek törölve, és Budaörs város nevében – ezek szerint – a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői bármikor bárkinek írhatnak. Gratulál hozzá!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon szépen köszöni képviselő úrnak és jobbulást kíván neki! Csak annyit szeretne hozzátenni, hogy – bizonyára, ez most új információ lesz számára – ha valaki adminisztrátor joggal rendelkezik egy adott honlapon, akkor nem tudja váltogatni azt, hogy kinek a nevében írjon, mert a facebook automatikusan azt teszi oda, hogy aki bejegyezte az az „admin”. Ő ezt párszor megpróbálta és lehet, hogy ő az ügyetlen, nem annyira ügyes manipulátor, mint képviselő úr, de ettől függetlenül, rossz híre van képviselő úr számára: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény világossá teszi, hogy a várost ki képviselheti. Egy tolvaj, aki ellopja a város nevét, az nem képviselheti, ez volt képviselő úr. A polgármester, akit megválasztottak, az képviselheti a várost és a város nevében, természetesen tehet nyilatkozatot, sőt, kizárólagosan ő tehet nyilatkozatot bármilyen jellegű kérdésben. Ez körülbelül olyan, mintha ő megkérdőjelezné, hogy Orbán Viktor a kormány nevében tehet-e nyilatkozatot vagy válaszolhat-e a kormány oldalon, hogyha bárki bármit ír. Nevetséges lenne, ha ő ezt megkérdőjelezné, de hát, ennyire, természetesen nem lesz nevetséges, másrészt pedig nem szokott azon az oldalon sétálgatni.

 

Gáspár Béla képviselő: Megszólította polgármester úr, hogy ők hogy reagálnak ezekre a bejegyzésekre. Ők, ő legalábbis elszokta olvasni, meg is beszélik, de amiért szót kért, ez, hogy lopni, csalni, hát nem tudja elképzelni, hogy képviselő társa bármit is, öt fillért is ellopott volna, ezért szólt csupán, hogy ezt egy kicsit erősnek tartotta, sőt nagyon erősnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, képviselő úr valószínűleg nem figyelt, akkor lehet, hogy még egyszer el kellene olvasnia, vagy kellene egy olyan órát tartaniuk, ahol a szövegértelmezést megpróbálják a helyére tenni. Nem tudja, figyelt-e képviselő úr, de fölolvasott egy levelezést a város jegyzője és az képviselő úr mellett ülő képviselő között, amiből világosan kiderült, hogy az ön mellett ülő képviselő, jogszabálysértő módon, a város nevével visszaélve, egy olyan oldalt hozott létre, ami abban a színben tüntette fel magát, mintha a városé lenne, ezért ő azt mondta, hogy ellopta a város nevét. Igen, ezt fenntartja. Jelzi, ha Ön ezt erkölcsileg rendben tartja, azt meg tudomásul veszi. Semmi probléma nincsen ezzel, ez az Ön, hát hogy is mondja, lelkiismeretén fog múlni, hogy mennyi ideig tudnak egy ilyen helyzetben kitartani. Az, hogy a most már létező, hivatalos önkormányzati oldalon valaki hazugságokat tesz közzé, s azt Ön szintén nem tartja kifogásolhatónak, ezt is tudomásul veszi, nem őt minősíti.

 

Hauser Péter képviselő: Köszöni szépen, jó reggelt kíván. Elmondja, két dologban kért szót, az egyik, hogy néhány anyuka megkereste, hogy a Thököly utcai játszótéren hiányolják a világítást, ugye most téli időszakot élnek, hamarabb sötétedik, balesetveszélyes, ebben kéri szépen a Műszaki Ügyosztály segítségét, azt gondolja, erre nagyon gyorsan és frappánsan fogják megoldani ezt a kérdést. A másik dologban az 1. sz. Általános Iskola „szülői” keresték meg, ő is nap, mint nap viszi a gyermekét, hisz ő is odajár, megkeresték a földlerakó ügyében. A földlerakó, ami tulajdonképpen nagy kincs, amit egy párthatározat alapján kapott meg valaki, hogy oda ilyen-olyan földeket rakjon le és az ott sűrűn ki-be járó billencsek óriási sarat, óriási koszt hoznak fel az útfelületre, ami miatt a közlekedés is veszélybe kerül, ez a sárréteg a közlekedés biztonságát is veszélyezteti. Alkalmanként lát ott söprő gépet, de meg kell, mondja ez édeskevés ennek az eltüntetésére. A másik dolog ugyanezzel az úttal kapcsolatban, hogy ezek a billencsek nehéz teherautók, 20-25 tonnás teherautók, az út nem erre van mértezve és már most lehet látni, néhány hónap után, hogy az út kopórétege az szerinte 5-7 évet öregedett az elmúlt néhány hónap alatt. Nem tudja, ez ügyben kihez forduljon.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez volt az az ügy, ami miatt itt jegyző úrral, és a közterület-felügyelet vezetőjével beszélgettek, ami miatt nehezményezett Löfler képviselő úr, hogy itt ők miért foglalkoznak a város ügyeivel, amikor éppen olyan fontos dolgok vannak, hogy éppen kötekedni szeretne vele, de a helyzet az az, igen, hogy ez egy eszement, őrült történet, önmagában is az egész sztori egy őrület, és az, hogy valaki, persze a ki tudja honnan kitermelt földet elhelyezheti, annak ez a több tízezer köbméter elhelyezése nagy buli, de neki most egy szülő küldte el az iskola és a sportcsarnok közötti városi útnak az állapotát. Egy sártenger van ott, elképesztő, ahogyan kinéz, és azt kérték, hogy a közterület-felügyelet menjen ki és legalább mossák le, de hát persze ő is látja már azokat a mélyedéseket, amiket ezek a teherautók okoznak. Lelke rajta, aki boldog attól, hogy most ezt sikerült elintézni, és tényleg, valami teljesen elmebeteg határozat mentén egy ilyen dolog megtörténhetett, és most tönkreteszik az útjaikat, és egyébként meg annak a területnek a hasznosíthatóságát meg jelentősen megdrágítják, hát komolyan mondja, hogy ép elmével ezt nehéz követni, de hát ma itt tartanak Magyarországon sajnos.

 

Stift Nándor képviselő: Elmondja, hogy nagyon örült az ifjúság utca 10.-20. sz. lakóközösség, hogy a kocsi beállókat az önkormányzat megoldotta, ezzel kapcsolatban, amikor a kivitelezés folyt kapott egy megkeresést az Ifjúság utca 18. sz. alatti lakóközösségtől, hogy előttük van egy zöldfelület, ez kb. 6-8 m2, amit valamikor még a lakók ültettek, mely elburjánzott, és ennek a megszüntetését kérték. Jelzi, megkereste a BTG igazgatóját, hogy nézzék meg, vizsgálják meg, mi ennek a lehetősége, személyesen beszélve az igazgató úrral, azt ígérte, hogy napokon belül a szakemberek ki fognak menni és meg fogják nézni, mit lehet tenni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Jelzi, addig úgyis minden alkalommal elmondja ezt, amíg nem történik valami, Lőrincz Mihály úrhoz, az egyirányúsítás ügyét jelzi ismét, s ezt már sokszor elmondta, reméli tényleg haladni is fognak.

A másik a Jókai Mór Művelődési Házban, nyilván nagyon sokan látták, hogy végre kulturált mellékhelyiségek várják az oda szórakozni és kikapcsolódni vágyókat, aminek nyilván mindenki nagyon örült. A kérdése az, s ő nyilván nem ért hozzá, majd ügyosztály vezető úr elmondja neki, hogy miért van ez így, hogy elég későn kezdték el szerinte a kinti munkálatokat, és ő nem is látja, hogy nagy haladás lenne, úgyhogy azt szeretné megkérdezni, hogy mi volt ennek az oka, miért nem kezdték el kicsit korábban, hogy be lehetett volna télre fejezni, vagy egyáltalán most hogy áll a dolog, mert miközben bent ugye szépül az épület, kint meg igencsak csúnyácska ott, s úgy, hogy miközben megcsinálták a kertet, megcsinálták a melléképületet, a kettő között meg van egy ilyen farostlemezekkel letakart sártenger,  és az is azzá válik itt az időjárás következtében hamar.

Azt szeretné még megkérdezni, hogy Törökbálint felől, ha bejönnek Budaörsre látta, hogy ott készül egy Budaörs felirat, gondolja virágokkal lesz majd beültetve a körforgalomnál, tetszik neki elsőre az ötlet, meg biztos jól is fog kinézni, úgyhogy pont ezt szeretné megkérdezni, hogy Budapest felől is fognak építeni egy körforgalmat, bár tudja, hogy, ott  a XI. kerülettel vannak átfedésben  ebben az ügyben, hogy ott esetleg lehetne-e, mert ez nagyon szép lesz, és jól nézne ki, ha mindkét oldalról, amikor megközelítik a települést, egy ilyen virággal kiírt – reméli, hogy virággal kiírt lesz, és nem valami modern fém dolog – településnévvel találkozhatnak. Ezeket szeretné megkérdezni.

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: Az egyirányúsítása az Ébner György köznek, ezzel kapcsoltban elmondja, hogy a hét elején elment a megrendelés a BTG Kft. felé, a forgalomtechnikát leegyeztették, úgyhogy jövő hét folyamán szerinte a táblák és a figyelmeztetés is egyúttal meg fog történni, s valóban az a rövid szakasz egyirányúvá válik, és biztonságosabbá válik várhatóan. A JMMK épületének akadálymentesítése, illetve az akadálymentes mosdók kiépítése az építési engedély köteles tevékenység volt, és ezért is vált el a belső átalakításoktól, ami viszont nem. Az építési engedély jogerősre emelkedése illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása elhúzódott, és így az őszi hónapokban tudták csak elkezdeni, neki is dilemmát okozott, hogy elkezdjék-e vagy sem, végül is a döntés az volt, hogy indokolt elkezdeni, megtudják úgy oldani a színház és a művelődési központ használatát, hogy jelentős fennakadást nem fog okozni. Azt hozzá kell tegye, hogy számukra is meglepő dolgok jöttek a föld alól, hogy az a tüzivíz vezeték az nem ott megy, ahogy tervek szerint kellett volna menni. Most ki kell váltani, a vízművekkel egyeztetnek, tehát ez a látszólagos semmittevés azért van, mert a Fővárosi Vízművekkel az egész tüzivíz hálózatnak a bevezető szakaszát most át kell építeniük, illetve ki kell váltani, de a kivitelezővel folyamatosan tartják a kapcsolatot, várhatóan január, február hónapra elkészül teljesen az új épület.

Az 1-es út nyugati kapujánál valóban a testületi döntés értelmében egy körforgalom, egy létező körforgalom felújítása történik, virágokkal komplett tervek állnak rendelkezésre, meg is tudják mutatni, természetesen bárki, aki érdeklődik és a honlapon is megtalálható lesz. Lassan elkészül, a virágosítás majd a tavaszi hónapokban fog megvalósulni. A keleti kapunál a majdan épülő Shell- Alsó-határút- Felső- határút körforgalomnál ilyen méretű körforgalmat nem tudnak megvalósítani, hisz nagyon szűk a terület, tehát ott ilyen mértékű növénytelepítésre valószínűleg nem tud sor kerülni, de ott is megpróbálják minél inkább dizájnosra és szépre tervezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend előtti hozzászólásokkal akkor végeztek. Neki ilyenkor kötelezettsége a két ülés között eltelt időszakról tájékoztatást adni.

Szeptember 21-én volt az utolsó ülés.

Szeptember 24-én a Művelődési Házban tartották az Empátia Napot, ugyanezen idő alatt Kisújfaluban volt a szüreti mulatság, ahol képviselők vettek részt és képviselték a várost a nevüknek megfelelően.

Szeptember 25-én, vasárnap Bridgestone félmaratoni futóversenyre került sor a városban, szerencsére akkor még nem volt sárfelhordás a futópályán, mert az lett volna igazán szép.

Szeptember 26-án alpolgármester úrral, Kálóczi Imrével a Tetra Paknál jártak megnézni a fejlesztést, illetve a bővítéseket, meg a jövőbeni elképzeléseit a cégnek, amely egyébként igen komoly gazdasági aktivitással rendelkezik és a város életében is fontos szerepet tölt be.

Szeptember 27-én, kedden a Magyar Önkormányzatok Szövetségének polgármesteri tagozatának volt egy ülése, 13 órakor pedig prevenciós szakmai nap itt a nagyteremben.

Szeptember 28-án Esély Társulási ülésre – ugye ez a Pusztazámorral és Sóskúttal működő társulás – került sor, 14 órakor pedig a hadisír-gondozással kapcsolatos egyeztetésre került sor a városházán.

Október 3-án a Nyugdíjasház átadására került sor az idősek világnapja alkalmából, illetve ezt követően 10:30-kor pedig a Művelődési Házban egy kulturális műsor keretében köszöntötték az időseket.

Október 4-én a német nagykövet meghívására a Pesti Vigadóban a német egység napja alkalmából tartott rendezvényre volt hivatalos, október 5-én pedig az Auchan Szolidaritás Napja rendezvénye keretében két civil szervezetnek adtak át nagyon komoly támogatást, az egyik a Föld Napja Alapítvány, amely budaörsi bejegyzésű. 17 órakor volt itt közmeghallgatás a városházán.

Október 8-án tartották a Fut az Örs-öt.

Október 15-én a 3. Budaörsi Építész Szüretre került sor a Zichy-majorban, illetve este 19 órakor a BULÁKE – most már mondható, hogy hagyományos – jótékonysági rendezvénye alkalmából egy nagy veterán, az Omega adott koncertet és számára is meglepő módon hihetetlen mennyiségű ember vett ezen részt. A zenekar pedig a gázsiját is felajánlotta, úgyhogy reméli, hogy egy komoly bevételre tudott szert tenni a céljai megvalósításához az egyesület illetve az egyesület tagjai.

Október 16-án októberben egy nemzetközi karateversenyre került sor, a Hungarian Open Nemzetközi Karateverseny volt itt a sportcsarnokban, nagyon sok külföldi résztvevővel, egy nagyon nívós verseny. 15 órakor pedig, ugyanezen a napon a német nemzetiségi kórustalálkozó, tehát a Líra Dalkör által szervezett kórustalálkozó volt a Művelődési Házban.

Október 19-én rendkívüli ülést tartottak, este 8 órakor pedig a Primanima Fesztivált, ami most már hagyományos és egyre bővülő, és a világból egyre több helyről érkeznek ide, több helyszínre Budaörsön is, és a filmeket az országban több helyszínen vetítették, sőt a határainkon túli magyar településeken is. Úgyhogy azt gondolja, hogy a fesztivál és annak a szervezése, amely nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az Illyés Gimnáziumnak a megfelelő oktatásából kinövő rendezvénysorozat, illetve az ott tanító tanárok által létrehozott történet, amiből reméli, egyszer felsőoktatási kihelyezett oktatás is lehet a Művészeti Egyetemmel együttműködve, bár kicsit nyögve nyelősen alakul a dolog.

Október 20-án, csütörtökön Szegeden a Pénzügykutató által szervezett kerekasztal-beszélgetésre illetve konferenciára került sor az Önkormányzatiság és Európa címmel. Igen érdekes előadásokat és beszélgetéseket hallhattak ott az ország állapotáról, az önkormányzatiság állapotáról, illetve a gazdaság állapotáról. Természetesen nívós szakemberekkel zajlott, jegybanki elnökkel és ilyen körben.

Október 22-én, szombaton a városházán avatták fel a névadóról, Göncz Árpádról a városháza oldalán lévő táblát, illetve a Bibó teret. Azt tudni kell, hogy a 60. évforduló alkalmából ehhez támogatást is kaptak az Emlékbizottságtól, tehát ezek a névtáblák nem egyszerűen csak nevet, hanem magát az 56-os eseményt is megörökítik. Ezt követően 19 órakor a Vivart szintén már hagyományos módon ünnepi hangversenyt tartott 23-a előestéjén, a városi ünnepségre az emlékműnél pedig másnap 10 órakor került sor. Hétfőn a gazdakör szervezésében őszibarack-rendezvény volt itt az aulában, október 29-én pedig egy bált szervezett szintén a gazdakör, ezt már a PostArtban.

Október 30-án, vasárnap szintén egy nemzetközi nívós bajnokság zajlott a sportcsarnokban, most tollaslabda sportágban, rengeteg résztvevővel, és szintén nagyon jó visszhangja volt ennek a rendezvénynek.

November 9-én rendkívüli ülést tartottak, 10 órakor pedig jegyző úrral, kabinetvezető úrral és az oktatási referensünkkel a zeneiskolában tájékoztatták a zeneiskola pedagógusait egy nevelői értekezleten arról, hogy a jövőt hogyan látják, illetve a jelenlegi helyzetben mihez kérik még a türelmüket. 14 órakor pedig az összes általános iskolai igazgatóval egyeztetve azt beszélték meg, hogy egy szülői értekezletre kell sort keríteni, ahová meghívják a KLIK tankerületi vezetőjét, Sárközi Mártát is, annak érdekében, hogy a szülőknek képet tudjanak adni arról, hogy mire számíthatnak a következő évben. Merthogy nyilván van aggodalmuk a tekintetben, hogy a várostól elvonják a 2,3 milliárdot – megjegyzi, törvénytelen módon – , és ezzel kapcsolatban egészen elképesztő levelezések folynak, de igaziból már nem tud semmitől elképedni; leginkább akkor képed el, ha van egy olyan hét vagy olyan nap, amikor nincs olyan dolog, amin el kell képedni. Szóval a lényeg mégiscsak az, hogy a 2,3 milliárdot, ha elvonják az önkormányzattól, még ha törvénytelen módon is teszik meg, és ezt jogi úton megpróbálják valamilyen jogszabályi keretek közé szorítani – hogy erre mennyi remény van a mai körülmények között, ezt persze nehéz megmondani – , de addig is  a városnak az anyagi lehetőségei meglehetősen korlátozottak lesznek a tekintetben, hogy ha a KLIK-nek nem lesz megfelelő forrása arra, hogy a fenntartási és működtetési kérdésekben a finanszírozást biztosítani tudja, akkor nem fognak tudni ehhez kiegészítést adni. A jegyző úr, illetve a Pénzügyi Iroda arról tájékoztatta, hogy az országos költségvetésben – ahol az EMMI költségvetésében szerepel a KLIK, tehát nincs külön az oktatásnak minisztériuma – , a KLIK-re vonatkozóan a 2017-es évre kevesebb, kisebb összeg szerepel, mint az idei évre, miközben a működés is át fog kerülni a KLIK-hez. Ez önmagában, ha csak a fenntartást nézik, akkor is nagyon rossz üzenet, hogy ha valamikor majd megpróbálják megteremteni a működéshez is a költségvetési fedezetet, ami egyéként már benne kellene legyen a 2017-es költségvetésben, de ennek nyomát sem látta senki, akkor is ez aggodalommal tölthet el mindenkit, ezért a jövő héten, ha jól emlékszik, kedden este fogják tartani ezt a szülői értekezletet az 1. sz. Általános Iskolában, ahova ezúton is az összes önkormányzati iskolába járó gyermek szülőjét szeretettel várják. Egyébként tegnap volt éppen egy, szintén a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által rendezett szakmai konferencia, ami a felzárkóztatásról is szólt, de az oktatásról is, és oktatási szakemberek is és önkormányzati vezetők is egészen elképedve sorolták –  hozzáteszi, kormánypártiak is – , hogy milyen szomorú az, hogy az önkormányzatoknak semmilyen hatáskörük nem lesz a jövőben az iskolákat illetően, és az, hogy Magyarországon alapítvány, magánszemély, egyház, állam tarthat fenn iskolát, működtethet iskolát, egyedül az önkormányzat – amely egyébként helyben a legnagyobb legitimitással rendelkezik és a helyi érdekek képviselője és megtestesítője –  nem lehet iskolafenntartó és működtető. És az ebből következő összes anomáliára is rávilágított ez a konferencia, meglehetősen szomorú a kép.

És hogy nem csak az oktatás területén vannak egészen elképesztő dolgok, arra egy nagyon friss – nem mondja azt, hogy élmény, mert az élményt általában pozitívként szokták értelmezni az emberek, bár a negatív élmény is az – problémájuk van egy gyámügyi eljárással kapcsolatban, ahol a hivatalt is megkeresték az érintettek. Nyilván neveket nem fog mondani, mert hogy ez már tényleg személyiségi jogot sért, de a járási hivatalhoz fordultak. A levélből szeretne idézni: „Személyesen megjelent 2016. október 3-án tartott polgármesteri ügyfélfogadáson az ügyfél, ahol előadta, hogy a gyermekeket a Budakeszi Járási Hivatal Járási Gyámügyi Hivatala döntése értelmében átmeneti nevelésbe vették. A döntést az apa megfellebbezte, melynek következtében az ügyfél állítása szerint láthatásra nem kerülhet sor, amíg a fellebbezést el nem bírálják. Az ügyfelek hónapok óta nem találkozhattak a gyermekekkel, elmondásuk szerint az engedélyezett telefonos kapcsolattartás sem bizonyult gördülékenynek.”  Azt nyilván nem tudja  megítélni egy ügyfélfogadás kapcsán, nem elvárható, hogy az ügy körülményeire mindenre kiterjedően ráláthasson, de az egészen biztos, hogy amikor a gyámügyi ellátást elvitték a várostól, akkor pontosan arra hívták fel a figyelmet, hogy az tarthatatlan, hogy egy településen azok, akik a legközelebb vannak –  nevezetesen az adott önkormányzat ügyintézői – , nem tudnak az ügyekkel kapcsolatban konkrét információkat, és hogy ezért egy szomszédos településre kell átjárni. Itt adott esetben egy olyan személyről van szó, aki mozgáskorlátozott ráadásul, tehát egészen elképesztő, hogy neki át kelljen bumlizni egy másik településre. És abban is egészen biztos, hogy gyerekek elhelyezése esetén a közvetlen hozzátartozóknál, a legközelebbi hozzátartozóknál jobb hely nincsen, szomorú ilyet mondani, de még egy rossz apa és egy rossz anya is jobb, mint egy idegen. Természetesen adott esetben, hogy ha olyan dolgok történnek az adott családban, ami a gyerekekre veszélyes, akkor az egy másik szituáció. A rossz szó alatt nem azt érti, hogy ütik-verik a gyereket vagy bármilyen módon lelki vagy fizikai terrornak teszik ki. De ezt nyilván ő nem tudja eldönteni, ezért megkeresték a járási hivatalt és a kormányhivatalból a következő választ kapták. „Megkeresésére szíves tájékoztatásul közlöm, hogy kiskorú – és akkor a neveket itt kihagyom, két gyerekről van szó – nevelésbe vétele ügyében nem áll módunkban érdemi tájékoztatást adni, mivel az ügyben Ön nem ügyfél.” A vezetői értekezleten azt kérte az irodavezető asszonytól, Kövesdi Gabriellától, hogy keresse meg az ügyfelet, aki egyébként minket a bizalmával megtisztelt, és mondja el, hogy mi a helyzet, és ha úgy ítéli meg, hogy a segítségünkre a továbbiakban is szeretne igényt tartani, akkor adjon egy meghatalmazást, hogy abban az ügyben, amiben azt kérte tőle személyesen, hogy járjon el és segítsen, abban hatalmazza őt fel, hogy ezt a fantasztikus problémát át lehessen hidalni. Közben egyébként itt az ülés előtt dr. Szelenczy Gabriellával egyeztettek, és ő is azt mondta, hogy ez a megoldás tud működni. Nem gondolja azt, hogy az eljárás szabálytalan lett volna, de hogy elképesztő és elkeserítő, abban egészen biztos. Ennyit szeretett volna a két ülés közt eltelt időszakról mondani és akkor rátér a napirendek tárgyalására.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet, majd elmondta, hogy mind a három pályázó hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A szakbizottság mind a három pályázónak a pályázatát megismerte és 8 egyhangú szavazattal a Képviselő-testület számára Simon Erikát javasolja megbízni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Kérdezi a Testület tagjait, hogy adjanak-e lehetőséget további meghallgatásra? Azért kérdezi, mert a bizottsági ülésen volt lehetőség meghallgatni a pályázókat, de nem szeretné senkitől elvenni annak a lehetőségét, hogy bármelyik pályázót most is megkérdezze, nem szeretné, hogy utólag valaki kitalálja, hogy itt diktatórikus módon csak egy névről lehetett szavazni. Miután 8 egyhangú szavazat volt a Bizottságban úgy látja, hogy egyetértésre találtak abban, hogy a KMISB javaslatáról döntsön a Képviselő-testület.       

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy Simon Erikát bízzák meg a Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával, aki jelenleg is az intézmény vezetője, és a Bizottság is az ő pályázatát ítélte a legjobbnak. A Képviselő-testület a javaslatot 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

250/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig Simon Erikát bízza meg.
 2. Közalkalmazotti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (VII. 30.) Kormányrendelet figyelembevételével állapítja meg. Magasabb vezetői pótlékát a Kormányrendelet 3. sz. melléklet 3.1.12. pontja alapján 225%-ban állapítja meg

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Humánpolitikai Iroda

 

 

Döntéshozatal után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kihirdeti a határozatot, mely szerint Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig Simon Erikát bízza meg, természetesen a jogszabályoknak megfelelő javadalmazásokkal.

 

Simon Erika intézményvezető: Nagyon szépen köszöni a Testület ismételt bizalmát!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó munkát kíván a Képviselő-testület nevében!

 

 

 

2.) Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Frankhegyi Részönkormányzat döntése alapján készített a Hivatal egy olyan kiegészítő javaslatot, amivel egyébként az ő javaslatuk elfogadhatóvá válik (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Azt kell tudniuk róla, hogy korábban a Testület 100%-os részvételhez kötötte azt, hogy el lehessen indítani. Megbeszélték vezetőin, hogy lehet tolerálni azt, ha a kétharmad megvan, bár tényleg fontos, hogy az tényleges kétharmad legyen. Ebben az esetben azt tudni kell, hogy a kétharmad felett a fennmaradó tulajdonosokat az önkormányzatnak kell majd köteleznie arra, részt vegyen a Társulat, illetve a finanszírozás megvalósításában és még egy dolgot kellett rögzíteniük: a Vízművek világosan nyilatkozott arról, hogy csak párhuzamosan történhet a nyomásfokozónak a kiépítése. A kiegészítő javaslat ezt tartalmazza, hogy világos legyen mindenki számára, az alábbi a kiegészítő javaslat:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben Frankhegy Viziközmű Társulata beszerzi a Frankhegy közműfejlesztés I. ütemmel érintett ingatlanok 66,6%-ának, azaz a kétharmadának a hozzájárulását, és ez tényleges kétharmad, az Önkormányzat által kiadott Szándéknyilatkozat aláírásával, megkezdheti a közmű- és útépítéshez szükséges munkálatok szervezését. A Fővárosi Vízművek nyilatkozata alapján a Víztorony u.-i nyomásfokozó gépházat a vízhálózat I. ütemének kivitelezésével egyidejűleg kell megépíteni, így az Önkormányzat a kivitelezést ennek megfelelően fogja ütemezni.”

Azt gondolja, hogy ez egyébként összhangban van azzal, amit a Társulat kért és a Vízművek, illetve a racionális finanszírozás és egyéb kérdéseket is megfelelően rögzíti.

 

Hauser Péter képviselő: még a költségvetés tárgyalásánál hangzott el egy olyan módosító javaslat, amelynek az alapját, a bázisát, a nyomásfokozóra előirányzott 70 millió forint képezte. Most a jelen költségvetési helyzetben belegondolni sem akar, hogy honnan teremtenék elő a 70 millió forintot. Tehát nem véletlen, hogy vigyáz ő erre a pénzre, amit a nyomásfokozóra tettek félre, mint kiskakas a gyémánt félkrajcárosára.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ők is vigyázni fognak rá. Megjegyzi: volt olyan indítvány éppen a FIDESZ-KDNP részéről, ami ezt szerette volna eltüntetni, valamilyen támogatási, ha jól emlékszik a civilszervezeteknek szétosztandó összegre. Nem pontosan emlékszik a címekre, de ezt az összeget nyilván, hogy viszik tovább és, ha 2016-ban nem valósul meg, akkor a költségvetési fedezetével együtt kerül át a 2017. évi költségvetésbe újratervezve.

Miután nincs további hozzászólás, felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, a kiegészítő javaslattal együtt, ami a Frankhegyi RÖK döntését is tartalmazza, pontosítja. A Képviselő-testület a javaslatot a kiegészítéssel együtt, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

251/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat Frankhegy közterület- közmű fejlesztés I. ütemére vonatkozó beadványával kapcsolatos tájékoztatást.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Frankhegy közterület fejlesztés I. ütemével kapcsolatos – Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által előkészített – Szándéknyilatkozatot írja alá.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben Frankhegy Viziközmű Társulata beszerzi a Frankhegy közműfejlesztés I. ütemmel érintett ingatlanok 66,6%-ának hozzájárulását az Önkormányzat által kiadott Szándéknyilatkozat aláírásával, megkezdheti a közmű- és útépítéshez szükséges munkálatok szervezését. A Fővárosi Vízművek nyilatkozata alapján a Víztorony u.-i nyomásfokozó gépházat a vízhálózat I. ütemének kivitelezésével egyidejűleg kell megépíteni, így az Önkormányzat a kivitelezést ennek megfelelően fogja ütemezni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

3.) Előirányzat átcsoportosítás Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

252/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Előirányzat átcsoportosítás Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítéséhez

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy átcsoportosít Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 6/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai / Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások / 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása / 3. Főépítészi Szabályozási Tervek sorról br. 1.390 eFt-ot a 3. sz. melléklet „Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként” I.1.2 „Külső személyi juttatások” sorra, valamint ugyanerről a sorról átcsoportosít br. 375 eFt-ot a 3. sz. melléklet „Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként” I.2.1. „Szociális hozzájárulási adó” sorra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetésekről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: 2016. november

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

4.) Liver 3 És… FC Budaörs Herman Ottó Általános Iskola területén lévő sportpálya lefedéséhez TAO önrész biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirend kapcsán, hogy itt két területre vonatkozó sportpálya lefedéshez TAO önrész biztosításáról van szó. A Bizottságok egyhangú igen szavazattal támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

253/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Liver 3 És… FC Budaörs Herman Ottó Általános Iskola területén lévő sportpálya lefedéséhez TAO önrész biztosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Liver 3 És… FC Budaörs egyesület részére a teljes megvalósítási költség 30%-ának megfelelő 9.020 ezer Ft TAO önrész biztosítását a kérelmében foglalt cél, a Herman Ottó Általános Iskola udvarán lévő sportpálya lefedésére, hogy a munkát saját hatáskörben elvégeztethessék.

2.) A fedezet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város Önkormányzat 2016 évi Költségvetése 7B melléklet 7. soron „Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész” rendelkezésre áll.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

 

Határidő:       2016. december 15. a támogatási szerződés módosítás megkötésére.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

5.) Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer Budaörsön – döntés előkészítő tanulmány jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

254/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer Budaörsön – döntés előkészítő tanulmány jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer Budaörsön – Döntéselőkészítő tanulmány jóváhagyása” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt Döntéselőkészítő tanulmányt.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett Döntéselőkészítő tanulmányban foglaltak szerint a budaörsi közbringa rendszer fejlesztését a „G változat” alapján támogatja.  A „G változat” megvalósítását, műszaki és pénzügyi tartalmának részletes kidolgozását elindítja, de csak abban az esetben, ha a közbringa rendszer megvalósítása és üzemeltetése külső forrásból finanszírozható.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

6.) A viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás, valamint közműfejlesztés mértékének meghatározása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

255/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A viziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás, valamint közműfejlesztés mértékének meghatározása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

KÖZCÉLÚ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS vízellátó, és szennyvízcsatorna hálózat esetében:

 

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: „R”) 25. § (1) bek. alapján a 2017. évi víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása tárgyában a jegyzői megkeresést az alábbiak szerint adja meg:

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonosok vagy egyéb jogcím szerinti használók, akiknek ingatlana az újonnan kiépített vízellátó, szennyvízelvezető hálózat érdekeltségi területén fekszik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján, közcélú érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

 1. évben a megvalósított víziközmű beruházás esetén a közérdek mértékét meghaladó költségek 100% – a, melyet érdekeltségük arányában kell kivetni, azzal, hogy az érdekeltségi egység:

– Lakossági célú érdekeltségi egység: egy lakóegység átlagos vízhasználat, vagy szennyvízkibocsátás: 0,6 m3/nap,

– Gazdasági célú érdekeltségi egység: minimum a lakossági célú érdekeltségi egység, illetve a tényleges szennyvízkibocsátás alapján 0,6 m3/nap arányos többszöröse.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulást különös esetekben fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonos, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki az érdekeltségi területen, ahol a vízgazdálkodási közfeladat megvalósult, nem fizette be korábban az érdekeltsége arányára eső közcélú vizimunka költségét.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás különös esetben mértéke:

Az érdekeltségi területen a víziközmű megvalósításának időpontjában meghatározott közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékével azonos mérték.

 

Közcélú érdekeltségi hozzájárulással összefüggő kedvezmények:

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

7.) A szennyvíz Viziközmű integrált vagyonértékelésének felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

256/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A szennyvíz Viziközmű integrált vagyonértékelésének felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközművek vagyonértékelésének bővítésével, aktualizálásával, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálatával megbízza a BDL Környezetvédelmi Kft-t.
 2. az 1. pont szerinti feladat fedezetét, bruttó 7.938.000 Ft összeget a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 15. Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész keretéből a 4/A. mellékletben létrejövő új, „Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata” sorra történő átcsoportosítással biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő:       szerződéskötésre: 2016. december 10.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

8.) Tájékoztatás a Budaörs, 8457 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárásról, valamint a Herman Ottó Általános Iskolában található lakáscélú helyiség jogi helyzetének rendezésére vonatkozóan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy itt sajnos a korábbi szándékuk nem nagyon valósítható meg, hiszen közös helyről indul, nem lehet leválasztani a lakást. Itt a cél az alapvetően az és az vezérlete az önkormányzatot is – a Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot – hogy azokat az ingatlanrészeket, amelyek nem közvetlenül az oktatást szolgálják, hanem közösségi vagy egyéb célokat, azokat megpróbálják megmenteni vagyoni jog, illetve tulajdonjog tekintetében (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Az előterjesztés ezt tartalmazza.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

257/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tájékoztatás a Budaörs, 8457 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárásról, valamint a Herman Ottó Általános Iskolában található lakáscélú helyiség jogi helyzetének rendezésére vonatkozóan

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. elfogadja a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Budaörs, 8457 hrsz-ú ingatlan megosztásához – a 163/2016.(VI.22.) ÖKT számú határozat mellékleteként – elfogadott, változási vázrajz a telekalakítási eljárás során a szakhatósági egyeztetések következtében a jelen határozat mellékleteként csatolt vázrajz szerint módosult.

 

 1. a Herman Ottó Általános Iskola társasházasításáról szóló döntését visszavonja, és ezáltal a 186/2016.(VII.21.) ÖKT számú határozat b.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„az Illyés Gyula Gimnázium, és Kesjár Csaba Általános Iskola épületében található lakások albetétesítése érdekében indítsa meg a szükséges eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál”

 

Határidő:                   az eljárás megindítására 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

9.) Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő meghosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

258/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő meghosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmében foglalt cél, a Budaörs, Esze Tamás u. 1. ingatlant határoló támfal és kerítés felújítás elvégzésének határidejét meghosszabbítsa 2017.08.30-ig.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés módosítást megkösse.

 

Határidő:       2016. december 15. a támogatási szerződés módosítás megkötésére.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

 

 

10.) Döntés hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

259/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) jóváhagyja és kiírja 4.845 eFt keret összeg erejéig az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatot a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására.

2.) felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságát a pályázatok elbírálására és felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, valamint a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

11.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodás, a PEB 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

260/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. módosítja a 72/2016.(IV.20.) ÖKT számú határozatának 1.) pontjában foglalt felhasználási célt a tető hő- és vízszigetelési munkáinak elvégzésére azzal a feltétellel, hogy az elvégzett munka a tető hőszigetelő képességét (hőátbocsátási tényezőjét) javítja.

 

 1. a 72/2016. (IV.20.) ÖKT számú határozat jelen módosítással nem érintett részeit változatlanul hatályban tartja, valamint felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály / Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

12.) Döntés a Budaörs, Komáromi u. 18. sz. alatti, 1002 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 nem, a PEB 7 igen, 4 tartózkodás mellett javasolja a Testületnek elfogadásra a javaslatot, mely szerint ne éljenek az elővásárlási joggal (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Ha volna az önkormányzatnak forrása és nem lebegne a fejük felett, mint Damoklész kardja a 2.3 milliárdos pénzellopás – hogy Gáspár Béla képviselő úrék kedvébe járjon – ő is örülnek annak, ha megvehetnék, de sajnos, felelősen e mellett dönteni nem lehet.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: tudván azt, hogy valóban nincs rá pénzük, de ő sem bírja magát rávenni egy igen szavazatra, úgyhogy tartózkodni fog, mert ha van fontos terület Budaörsön – nyilván van egy pár a főutat leszámítva – azért az egy nagyon központi helyen van. Szerinte nagyon szüksége lenne rá a városnak ilyen jellegű területre, már csak azért is, mert önmaga is építhetne oda olyan közintézményeket akár, ami jól megközelíthető, de annál talán még borzalmasabb, hogy ki tudja, ki, mit akar majd oda csinálni és azért ez egy nagyon értékes terület, sokan benne vannak ebben – de most ne menjenek bele a részletekbe – nem alszik e miatt túl nyugodtan. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy ha egy icike-picike kis lehetőségük is van arra, hogy egy kisebb területrésszel valamilyen úton, módon nagyobb érvényt szerezzenek a város akaratának a terület majdani felhasználása tekintetében, akkor azt meg kellene tenni, de tudja, hogy nincs pénzt, de ő az igen gombot most nem fogja tudni megnyomni. Nagyon reméli, hogy a lehető legkisebb rosszal fogják megúszni ott, annak a területnek a hasznosítását.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: reméli, hogy képviselő asszonynak nem árt azzal, ha azt mondja, tökéletesen egyetért vele, csak képviselő asszony megteheti azt, hogy nem szavaz igennel, nekik viszont van felelősségük és, ha a Hivatal azt mondja, hogy egyszerűen ez képtelenség, hogy éljenek az elővásárlási jogukkal ebben a helyzetben, mert annyira bizonytalan a helyzet és, ha felelősen gazdálkodnak, akkor ezt nem tehetik meg. De mindaz, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondott, abban tökéletesen igaza van – sajnos – és, ha volna lehetőségük, akkor, naná, hogy! A helyzet azonban az, ami.

 

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

261/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Komáromi u. 18. sz. alatti, 1002 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él elővásárlási jogával a Budaörs, Komáromi út 18. szám alatti, 1002 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó, Fabricom Kft. mint eladó, valamint a Ham-Bau Kft., mint vevő között 2016. október 6-án, 110.000.000 Ft vételárért létrejött ingatlan adásvételi előszerződés kapcsán.

 

Határidő: határozat közlésére és a nyilatkozattételre azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

Döntéshozatal után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért az tetszik neki, hogy a FIDESZ-KDNP is tartózkodik, miközben egy szavuk nem volt a 2.3 milliárd várostól történő ellopásához. Egyedül Császárné Kollár Tímea képviselő asszony aposztrofálta, talán politikai gazemberségnek, vagy valami hasonlónak, de tartalmilag egyébként tökéletesen egyetértenek.

 

 

13.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 174 m2 területű részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és PEB egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot, a Kamaraerdei RÖK kiegészítéssel javasolja elfogadásra. Véleménye szerint nyugodtan elfogadhatják a Kamaraerdei RÖK kiegészítésével.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a Kamaraerdei RÖK kiegészítésével együtt, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

262/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 174 m2 területű részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs, 4003/1 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3642 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz-tervezet szerint elkerítve használt – 174 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul a Budaörs, 3642 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által, bruttó 3.132.000,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy

 • a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek,
 • a megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

2.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy folytattasson tárgyalásokat az összes többi, az ügyben érintett telektulajdonossal a Beregszászi út és a környező telkek határának rendezése érdekében.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

14.) Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a napirend már az ülés elején nagyon kedves párbeszéddé alakult Löfler képviselő úr és ő közötte, ez váltotta ki. Ez az 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítása benzinkút üzemeltetése céljából. Megmondja őszintén, hogy derült égből villámcsapásként érte a hétvégén egy telefon, utána többféle facebook bejegyzés, és utána kezdett érdeklődni, hogy egyáltalán itt, miről van szó. De, hogy a dolognak a hátterére kicsit visszatérjenek: Löfler képviselő úr ugye nem fukarkodik általában azzal, hogy megpróbáljon, minthogyha volna neki erkölcsi tartása erre hivatkozni, és azt írta az oldalukon, ahol kifogásolta, hogy Budaörs névvel válaszolt neki valaki, hogy valaki hazudik. Nevezetesen az ő általa eléggé határozottan képviselt álláspont az az, hogy a Hivatal részéről elkészített előterjesztés, amelyet Löfler képviselő úr helyesen ír a saját oldalán, amit elküldtek neki, amit aztán föltett a budaörsi oldalra is, a Hivatal készítette az előterjesztést, ami kétségtelenül így van és Löfler Dávid képviselő úr azt írta, hogy de polgármester írta alá. Itt az első hazugság, amiben Löfler képviselő úr hazudik. Mosolyoghat ezen Löfler képviselő úr és az önelégült arcát is örömmel látja, de legalább az aláírásokat érdemes lenne, hogyha megpróbálná egymásmellé tenni. Szerinte az, hogy itt ül másfél éve és csak arra futja, hogy valótlanságokat írogat, az azért tényleg kényelmetlen lehet. Biztos Gáspár Béla képviselőnek az sem okoz problémát, hogy képviselőtársa azt mondja – örül, hogy közben Löfler képviselő úrék közben jól szórakoznak, miközben ilyen tisztességtelenül járnak el, de a helyzet az az, hogy Biró Gyula az aláírója az előterjesztésnek, nem mintha jelentősége lenne. De az, hogy Löfler Dávid képviselő utána meghamisítja – és biztosan ez is fog tetszeni Gáspár Béla képviselőnek – a Polgármesteri Hivatal által készített hivatalos jegyzőkönyvet, azért az már elképesztő! Az egy közokirat és azt meghamisítani, kvázi közokirat-hamisítás, bár Löfler képviselő úrtól ez is szép. Az helyzet – mondja Löfler Dávid képviselő úrnak –, hogy amit idéz a Budaörs oldalon, és amire kifogásolta, hogy a valóságot valaki leírta, és azt firtatja, hogy ki írta le a valóságot… ott Löfler képviselő valótlanokat állít.

Hát ő lesz az utolsó egyébkén, aki Vona Gábort, a Jobbik elnökét meg fogja védeni, mert egy fényév választja el őket egymástól, de, amit a TV2 művelt vele, az tipikusan az, amit Löfler Dávid képviselő is művel, hogy egy fél mondatot beleraknak és a fél mondattal az eredeti állításnak az ellenkezője derül ki és beállítják úgy az adott embert, Vona Gábort, minthogyha ő homoszexuális rendezvényeken vett volna részt és az ő általa elmondottak ezt támasztanák alá.

Löfler képviselő úr ugyanezt az alantas eljárást műveli akkor, amikor egy jegyzőkönyvből kimásol valamit, amely jegyzőkönyvben utána világosan elmondja a hivatal munkatársa az ellenkezőjét és világosan leírja azt, hogy miről van szó. Tudja, hogy Löfler képviselő úr soha nem fog bocsánatot kérni, mert tudja, hogy hazugságra vannak szocializálva és, hogy ez az eszközrendszerük és nézhet nagyon csúnyán rá a FIDESZ egykori alelnöke, de a helyzet az ez. Nyugodtan jelentsék föl, ha az állítása valótlan, majd a Bíróság előtt tudnak helytállni e tekintetben, mert ez, amit itt művelnek, ez egyszerűen fölháborító. Ez egy olyan politikai gazemberség, hogy Császárné Kollár Tímea képviselő asszony korábbi mondatát idézze, ami az a szint, ahol nekik egyszerűen át kellene lépniük és nem lenne szabad foglalkozni vele.

Ezek után rátér a tényleges részére a dolognak, mert egyébként, amikor az egész történet napirendre került és a testületi ülés meghívóján szerepelt, akkor ő – kb. 2-3 héttel ezelőtt – megkérdezte jegyző urat, hogy minek kell egy működő benzinkút esetében, amit egyébként az emberek szeretnek, pályázatot kiírni. Jegyző úr válasza az volt, hogy azért, mert a vagyontörvény ezt tartalmazza, meghatározott értékhatár felett kötelező kiírni pályázatot. Innentől kezdve azt számon kérni, hogy miért járnak el törvényesen, az egy egészen elképesztő döbbenet és nem is érti, hogy lehet ezzel kapcsolatban ilyen jellegű történetet kreálni. Egyébként a legmegnyugtatóbb számára éppen a bizottsági ülésen – és tényleg nem ismerte és most sem tudja, kik esetleg azok, akik majd pályáznak, és személyesen nem ismeri a jelenlegi üzemeltetőt sem. Akik ott dolgoznak, azokkal nagyon jó a viszonya, nagyon helyes emberek és nagyon örülne, ha az ő munkájuk megmaradna és a benzinkút a jövőben is tudna működni, de, és akkor idéz a bizottsági ülés jegyzőkönyvéből: „Farkas László elmondja, hogy nagyszámú törzsvásárlóval rendelkeznek, amire nagyon büszkét. A felújítás valóban ráfér a kútra, hisz sok idő telt el és valóban előnnyel indulhat a pályázaton, hisz nagy tapasztalattal rendelkezik és minden erejével azon lesz, hogy sikeres pályázatot adjon be.” – idézet vége. Azt gondolja, hogy ez a történet lényegi része, az összes többi az rosszindulatú hazugság, szándékos hangulatkeltés és több oldalon keresztül történik ez a facebookon és különböző internetes oldalakon, ahol egyébként a hozzá közelálló emberek is megdöbbennek, mert azt hiszik, hogy itt valami olyan sötét ármány történik, bár látott olyan hozzászólást is, ami azt írta, hogy tényleg, botrányos, hogy az önkormányzat törvényesen akar eljárni, ezt joggal lehet számon kérni rajta. Csak ezért ilyen hosszasan vezette ezt be, mert rámutat valamire ez az egyetlen egy napirendi pont, hogy a FIDESZ-KDNP hogyan működik ma Budaörsön és, hogy milyen eszközrendszerrel próbálnak lopni, csalni, hazudni – képviselő úr kikérte magának az imént, de ő megismétli.

 

Gáspár Béla képviselő: most egy kicsit zavarban van, pontosabban nem is tudja, hol kezdje. Az előbb úgy gondolta, hogy a 14. napirendi pontnál vannak, aztán polgármester úr egy hosszú monológba fogott bele, miszerint a szokásának megfelelően a FIDESZ-t mindig szidja, a Kormányt is mindig szidja és ezzel egy kicsit belekavart a dologba. Az első monológjához akart hozzászólni, hogy ő a lopás kifejezést, a képviselőtársára tett lopás kifejezést akarta megkérdőjelezni, illetve nem megkérdőjelezni, hanem az esett neki rosszul, hogy ilyen a stílusban beszél polgármester úr – nem most először, sokszor – tehát egy kicsit… Sokszor figyelmezteti ő a képviselőtársait, polgármester urat meg kéri, hogy igyekezzenek a békésebb megszólítások felé haladni!

Rátérne a 14. pontra. Biztos abban, hogy a jelenlévők között, meg a város lakossága között nagyon sokan jártak már nyugaton és, ha megfigyelték nem csak az autópályán száguldoztak el, Budaörsnél sokkal kisebb, egyötöde nagyságú faluban is van egy kis családi benzinkút. Hála Istennek, itt Budaörsön is van. Nincs WC? Dehogy nincs, van WC! De, Budaörsön van két másik benzinkút is, a Metró, ott sincs WC, az Auchannál lévő benzinkútnál sincs WC. Nem szabad összekeverni a két dolgot, a WC-t a benzinkúttal, egészen más célt szolgál ez is, az is. Ezt azért mondta, mert már várta, hogy nevessenek! Ami a város lakói részéről szeretet megnyilvánul a benzinkút felé, arra a benzinkút dolgozói rászolgáltak. Nem véletlen bíznak bennük, mindenki tudja azt, hogy oda sem kell nézni az órára, nem csapja be őket senki, tehát egy nagyon tisztességes kútról van szó és 6 családot lát el ez a benzinkút, 6 családnak a megélhetését biztosítja. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni és, hogyha mindenképpen pártpolitikát akarnak bevinni, igen a FIDESZ-nek a munkahelyteremtés nagyon fontos. Bizottsági ülésen megvitatták és Lőrincz Mihály úr szavai szerint, nem kötelező a benzinkútra kiírni a pályázatot. Ha viszont kivan írva, akkor minden pályázati elemet be kell tartani. Ez teljesen világos, érhető, normális dolog, de az, hogy ne legyen kötelező – ennek a döntését kéri ő a Hivataltól, kéri a képviselőtársaitól. Ne tegyenek tönkre 6 családot, és erre a segítségüket kéri és ők is úgy fognak szavazni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy dolognak nagyon örül a válaszából, amikor azt mondta, hogy ő a FIDESZ-t és a Kormányt szidta, miközben a TV2 eljárását minősítette. Ezek szerint világossá tette Gáspár Béla képviselő úr, hogy a TV2 a FIDESZ-KDNP, illetve a Kormány szócsöve. Eddig is tudták, de legalább Gáspár képviselő úr világossá tette számukra. Ami a dolog tartalmi részét illeti, az meg nagyon jó, amikor azt mondja, hogy igyekezzenek a békésebb hangnemre. Képviselő úr tudja a legjobban, hogy ő ezt Gáspár képviselő úrnak többször is felvetette már és mindig megbeszélték az ülésen kívül, aztán az ülésen jöttek a hazugságok, a rágalmazások és ugye, ha valaki a város nevét ellopja, az lop. Hát, nem tud mit mondani, de a dolognak nem ez a lényege! Azok után, hogy a választásokat követően 100 nap türelmet kértek – és muszáj ide visszamennie – és a választás előtt azt mondta, teljesen mindegy, hogy milyen eredményt érnek el az ő jelöltjei és nem mellesleg nem volt rossz érzés, hogy mind a 10 választókerületben győztek, és szerinte az politizálás, amit most Gáspár képviselő úrék művelnek, az segítette hozzá az ő képviselőiket ahhoz, hogy minden körzetben nyerjenek, mert erre szerinte nem vevő senki ma Budaörsön, illetve nagyon kevesen vannak azok az elvbarátok, akik teljesen elvakultan követik Gáspár képviselő úrékat. Azt mondta, hogy teljesen függetlenül attól, mert vannak jó szándékú emberek a jobb oldalon is, meg a baloldalon is, bár ezek az oldalak is nagyon összemosódnak, tehát a Gáspár képviselő úrék szavazói között is számos tisztességes, jóravaló ember van, mint ahogyan az övék között is feltehetően, nem csak gazemberek, ebből az következik, hogy fölajánlotta azt, akármi is lesz az eredmény, a FIDESZ-KDNP korábbi frakcióvezetőjének fölajánlja az alpolgármesteri széket. A FIDESZ-KDNP barátságos, békülékeny reakciója mi volt? Egy vagy két hónap után kizárták mind a KDNP-ből, mind a FIDESZ-ből. Hát ez a gyönyörű együttműködés az Önök olvasatában – mondja Gáspár képviselő úréknak –.

Ők megpróbálnak együttműködni, aztán 100 nap elteltével, amikor ő azt mondta, hogy rendben, működjenek együtt, jöttek sorban a folyamatosan, mindenféle kreált, valótlan állítások, hazugságok, rágalmazások. Ne várja képviselő úr, hogyha gyomron vágja bárki, akkor odatartja az arcát, hogy egyet még jobboldalról is üssenek. Világosan fogja elmondani, hogy mi, mit jelent, mikor állítanak valótlanságok és mi a tisztességtelen. Ezt mindig világossá fogja tenni. Ha Gáspár Béla képviselő úrék egyszer azt fogják mondani, hogy fátylat a múltra, megpróbálnak tisztességesen együttműködni és a város ügyeiben fognak egyeztetések útján működni, akkor ő benne van. De nem rajtuk múlik! Ezt az eljárást Gáspár Béla képviselő úrék generálják és azt ne várják, hogy boldogan fognak mosolyogni akkor, amikor össze-vissza hordanak hetet-havat, valótlanságokat és állítanak hazugságokat. Kéri, jegyző urat, hogy válaszoljon és addig nem ad másnak szót, mert képviselő úr azt kérte, hogy miközben a Hivatal a város önkormányzata számára – mert nem úgy van, ahogy megint csak elmondta Gáspár Béla képviselő úr – mert a bizottsági ülésen dr. Benis Péter – a neve előtt azért mondja most a doktort, mert ő jogász, szemben Lőrincz Mihállyal, aki tényleg tett egy félreérthető – bár azt is lehet utána értelmezni – , nem túl szerencsés mondatot, de világosan mondta, hogy mivel az útnak a része és, ha így hasznosítják, akkor a vagyontörvény hatálya alá kerül ez a kérdés, és mindenképpen előírja a vagyontörvény a pályázati kötelezettséget. Ezt az egy apróságot hamisította ki, retusálta ki a Gáspár Béla képviselő mellett ülő képviselő és hajtott végre, kvázi közokirat-hamisítást. Az a helyzet, hogy innentől kezdve minden más mese, tehát, amikor Gáspár Béla képviselő úr azt kéri, hogy a Hivatal jegyzőjének, aki a törvényességet felügyeli a városban, álláspontjától ellentétesen, törvénysértően járjanak el, és ne pályáztassanak, akkor egyfelől döbbenten néz, mert más esetben, amikor legalább ennyire indokolt volna, akkor két kézzel verekedve mondják, hogy pályázat, pályázat, pályázat, mintha ők nem akarnának pályáztatni. Természetesen nem fognak senkinek átjátszani semmit. Nem úgy fognak eljárni, ahogy más közbeszerzésekben láthatják, hogy egyes érdekesen, a földből kinőtt, fantasztikus gáz-vízszerelők hogy lesznek az ország egyik leggazdagabb emberévé – nem így fognak eljárni, hanem mindig tisztességes, nyílt pályázat keretében fogják ezeket a dolgokat elbírálni, de azt, hogy Gáspár Béla képviselőék az kérik, hogy törvénytelenül járjanak el, majd azt híresztelik, azt kürtölik ki a városban, hogy a város mindenféle sötét üzelmeket, manipulációt folytat, azért mert törvényesen jár el, ez egyszerűen arcátlanság! Kéri jegyző urat, legyen szíves, ismertesse ebben a helyzetben a jogi lehetőségeit az önkormányzatnak!

 

 1. Bocsi István jegyző: kicsit bajban van, mert ez egy eléggé egyszerű kérdés és szerinte picit túlfűtik ezt a dolgot. Annyival szeretné kezelni a bizottsági ülést, hogy annyi lehetőséget hadd kapjon már a Hivatal, illetve minden dolgozója is a bizottsági ülésen, hogyha elhangzik egy kérdés, és ott válaszol valamit, amivel kapcsolatban a kollegája is elmondja a véleményét és kialakul egy álláspont, akkor hadd legyen már az ott ülő dolgozóknak is az az esélye, hogy nem biztos, hogy elsőre a 100%-os választ adták, de ott a bizottsági ülésen, nyilvánvalóan kialakult egy egységes álláspont arra, hogy kell ezt kezelni, hiszen az ügyosztályvezető úr, ha egészen pontosan emlékszik arra, amit mondott, akkor ő a közterület-használatának feltételéről, a közterület használatáról szóló rendeletről beszélt és az osztályvezető úr egészítette ki azzal, hogy pontosan ezzel kapcsolatban mit mond a vagyontörvény és világossá tették, hogy az önkormányzat szándékától, akaratától függetlenül van egy jogszabály, ami megmondja, milyen értéknél kötelező a pályáztatás. Nincs választási lehetősége az önkormányzatnak, hogyha szabályosan akar eljárni, minthogy pályáztat. Ez volt az egyik része, ha úgy tetszik a hivatalos része.

A másik része: az semmibe nem köti az önkormányzatot, ha elbírálja, akkor milyen szempontokat vesz figyelembe és kit fog győztesnek kihozni. Azt gondolja, hogy a pályázat elbírálásánál azok a szempontok, hogy mi van itt helyben és óvják, babusgassák a helyeket, annak fontos szerepe van, de az nem annak a kérdése, hogy kiírnak-e pályázatot vagy nem.

A másik kérdés és ez abszolút kockafejű, pénzügyi álláspont, hogy egyébként ez egy önkormányzati vagyontárgy, és ki az, aki otthon, például azt mondja, van egy vagyontárgya és azt nem méri meg egyébként a piacon, amikor lehetősége van arra, hogy azt milyen értéken lehet hasznosítani. Otthon is bejönnek majd az ajánlatok, hogy hogyan lehet a vagyontárgyat hasznosítani és eldönti, mi a legszerencsésebb, nem feltétlenül a legtöbb pénzt hozó dönti el, hanem egyéb szempontokat is mérlegelhet, de mindenképpen vizsgálják meg, hogy a piacon egyébként mit ér ez a terület.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi még jegyző úrtól, hogy van-e arra lehetőség, hogy a pályázat kiírásánál azt a feltételt belefogalmazzák, mely szerint a pályázó, a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálását követően az anyagát nyilvánosan kezelhesse az önkormányzat annak érdekében, hogy a legátláthatóbb, a legtisztább, legvilágosabb legyen mindenki számára, hogy milyen pályázatok érkeztek, és aztán milyen szempontok alapján, hogyan döntött végül is a Testület, hogy utólag semmilyen ilyen alantas játszma ne történhessen.

 

 1. Bocsi István jegyző: ennek nincsen semmilyen akadálya. Egyetlen dolog az, ha esetleg üzleti titkai vannak, tehát olyan értelemben, hogy szellemi megoldás szerepel a pályázatban. (Polgármester: akkor ezt tegye kockára az, aki pályázik.)

Önmagában a pályázati anyagnak a nyilvánosságra hozása, az benne lehet pályázati feltételként.   

 

Wittinghoff Tamás polgármester: akkor kéri, hogy ez mindenképpen szerepeljen minden további jelzés nélkül.

 

Gáspár Béla képviselő ügyrendi kérdésben: elég régen, illetve ennek a beszélgetésnek az elején hangzott el polgármester úrtól, hogy Kálóczi Imrét kizárta a FIDESZ. Eszébe nem jutna polgármester úrra e miatt a mondata miatt azt mondani, hogy hazudott, szó nincs róla! Rosszul tudja, tévedett – ilyen maximum, amit mondhat. Kálóczi Imrét nem zárta ki a FIDESZ, ő még azon a délutánon az Imrével beszélt a PostArt udvarán, ahol ő elmondta az ő véleményét, hogy ő mit tartana célszerűnek, de kizárásról szó nem volt! Kálóczi Imre önmagától lépett ki a FIDESZ-ből és a vállalkozók pártja irányába mozdult el. Ezzel kapcsolatban ennyit akart mondani, eszébe sem jutott polgármester urat hazugsággal vádolni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a KDNP-ből sem zárták ki?

 

Gáspár Béla képviselő: azt nem tudja, nem tagja a KDNP-nek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: akkor valószínűleg valamit ő rosszul tud, de az ő információja az, hogy nagyon nyomatékosan rábírták arra. Ez körülbelül olyan, mint, amikor a keresztapa esetében ott a papír és vagy az aláírása, vagy az agyveleje, önként aláírta, tényleg.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Tisztelettel köszönt Mindenkit! Elnézést, hogy ilyen ügyben zavarja a nézők, illetve a részvevők idejét. Valóban, a FIDESZ-ben körülbelül 8 darab aláírás készült arra, hogy zárják ki őt a FIDESZ-ből. Természetesen alapvetően azért egy 100 fős tagsággal rendelkező pártról beszélnek itt helyben, ami talán tényleg a legnagyobb tagsággal rendelkező párt itt Budaörsön. Azt gondolja, hogy valóban lett volna lehetősége arra, hogy elvigye ezt a 8 vagy 6 aláírást a megfelelő fórumokra, azonban az elnök úrral leült beszélni és ő nyilvánvalóan megkérte őt arra, próbáljon meg békésen inkább kilépni ebből a pártból, hiszen a jelenlegi FIDESZ-nek a céljaival nehezen összeegyeztethető az, hogy van egy FIDESZ-es alpolgármestere a városnak, holott korábban erről azért többször beszéltek és nem önmagától vállalta ezt a pozíciót, minden egyeztetés nélkül. Azért lépett ki, hogy ne legyen semmi olyan támadási felület a helyi FIDESZ-szel, aminek ő az akadálya vagy ő problémát jelent nekik. A KDNP-ben szintén, ha jól emlékszik 5 db aláírás jött össze ellene. Furcsa, hogy az 5 ember nagytöbbsége már megbánta, hogy aláírta, mert őket is megkérték arra, hogy írják alá. Jelen pillanatban a KDNP-ből nincs kizárva, azon a fórumon nem kapott az elnök úrtól ilyen beszélgetést, tehát természetesen ott a megfelelő fórumokon majd azokat a vádakat, amiket ellene felhoztak, azokat megfelelően fogja cáfolni. Jelen pillanatban, több mint 1 éve vár arra, hogy ez az ülés megszülessen. Azt gondolja, hogy majd tájékoztatja polgármester urat is az eredményről. Tehát, ma még KDNP tag.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Béla képviselő úr azt mondta, hogy az 50-es évek. Teljesen egyetértenek, modern változatban. Az ítéletek már megvannak, a vádirat azt még nem tudja Bástya elvtárs, de megölni megakarják, az egészen biztos, csak még nem tud róla.

Továbbiakra kéri, hogy maradjanak a 14. napirendi pontnál, mert annak speciel nem tárgya Kálóczi Imre alpolgármester úr párttagsága, csak egy jellemző mellékkörülmény volt és szerinte nagyon szomorú, hogy ilyen ügyekkel terhelik az egyébként nagyon fontos kérdést. És igaza van jegyző úrnak, hogy ez egy kicsit túlvan tolva, de itt ugye megint arról van szó, hogyha mindenki tisztességesen járna el, akkor ez egy 5 perces napirend lett volna. Világossá tették volna az üzemeltető számára is, hogy fontos egy nagyon jó pályázat beadása és reményeik szerint, akkor esélyesen indulhat, hiszen minden eszköz, ami ott van, az az övé. Szóval, maradjanak ennél a témánál!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: igyekszik visszatérni, bár tényleg egy kicsit érdekes volt, hogy Pelikán elvtárstól és a szocialista szellemvasútjától, hadd csináljon be az, akinek vaj van a füle mögött – mondták a szocialista szellem vasútjában.

Jegyző úrtól akarta azt kérni, hogy mondja el, amit már elmondott, ezért nem kéri, hogy ismételje meg.

A másik: most nem mondja el, hogy ő is szereti azt a benzinkutat, pedig nem is tud vezetni, de ezt még így is lehet szeretni. Ebbe most nem megy bele, mert szerinte ebben mindenki nagyjából egyetért. Ami viszont fontosabb – elhangzott itt a nyilvánosság szó. Azt gondolja, ha itt minden tisztességesen és úgy megy, ahogy szeretnék, és mindenki evvel egyetért, akkor ennek a leges, legfontosabb lépése az, hogy az egész nyilvánosan, és minél nyilvánosabban történik és akkor mindenki látja és egyesével hozzászólhatnának és elmondhatnák, hogy szeretik a benzinkutat. Azért azt mindenkiről feltételezi, van annyira gerinces, hogyha most itt a televízió nyilvánossága előtt elmondta, és utána majd nyilvánosan folyik a pályázati kiírás és annak elbírálása, akkor mindenki ehhez fogja tartani magát. A Bíráló Bizottsággal kapcsolatban javasolja, hogy mivel nem mindenki lesz benne ebbe – mert akkor már nem bizottság lenne –, egy javaslatot fognak csak tenni a pályázat után és maga a döntés itt, a Képviselő-testület ülésén fog megtörténni? Tehát, tesznek egy javaslatot, a Testület pedig szépen megtárgyalja. Biztosan mindenki tudja ezt, de ez inkább a televíziónézőinek szólt, hogy igen, lesz egy Bíráló Bizottság, akik tesznek egy javaslatot és ők szépen, minden, nyilvánosan át fognak beszélni. Körülbelül ez várható. Szerinte is jó és maradjon a kis benzinkút, a törvényeket meg be kell tartani, amit jegyző úr el is mondott.

 

Gáspár Béla képviselő: csak annyit akart mondani, hogy ő nagyon esélytelennek, illetve nem sportszerű küzdelemnek tartja, hogy a kis benzinkút tulajdonosa és egy multi versenyezzen egymással. Ezért kérte azt, hogy amit tudnak tenni, hogy pályázat nélkül hagyják a kis benzinkutat. Ő ezt tartja a legemberibbnek, ugyanakkor jelen van a benzinkút vezetője és kéri polgármester urat, hogyha lehet, hallgassák meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: és mit fog elmondani a kis benzinkút vezetője, azt fogja kérni az önkormányzattól, hogy ne járjanak el törvényesen? Tényleg kéri Gáspár Béla képviselő urat, hogy szedje össze magát! És igaza van, jó lenne, ha eséllyel tudna indulni és reméli, hogy így is lesz. Nem tudja, hogy kik fognak pályázni. Őt senki nem kereste azzal, hogy pályázni akar. Nem tud olyanról, hogy kik fognak pályázni. Azt tudja, hogy a bizottsági ülésen a mostani benzinkút üzemeltetője hozzászólt és elmondta, hogy fog pályázni és szerinte eséllyel tudnak majd pályázni, hiszen ők birtokon belül vannak. Szívesen szót ad, de előtte – igaz elég kényelmetlen számára ez a történet – meg kell szavaztatni a Képviselő-testületet, hogy adjanak szót, de nem szokásos ez a történet, ezt hozzáteszi, de megteszik.

Annyit még elmond, hogy Gáspár Béla emberségről beszélt és lehetőségekről. A törvény 2011-es. Nem tudja, hogy Gáspár Béla képviselő úrnak mond-e ez valamit, hogy ezt a törvényt ki fogadta el. Lehet a törvényeket jónak meg rossznak tartani. Nem tudja, hogy rossz-e vagy jó ez a törvény, de Gáspár Béla képviselő úrék Kormánya terjesztette ezek szerint elő és 2011-ben fogadták el és ez kötelezi őket valamire. Nem biztos, hogy rossz, tehát most nem a Kormányt szidja, csak szeretné Gáspár Béla képviselő úr figyelmébe ajánlani, hogy amit most kifogásol, azt házon belül kellene megkérdezni, miért fogadtak el olyan törvényt, amit Gáspár Béla képviselő most nem tart emberségesnek.

 

Felteszi szavazásra, hogy Farkas László jelenlegi üzemeltető hozzászólhasson, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

263/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából” tárgyú napirend tárgyalása során a jelenlegi üzemeltető, Farkas László hozzászóljon.

 

 

Farkas László jelenlegi üzemeltető: Minden képviselőt és polgármester urat is tisztelettel köszönt!

Először is szeretne minden tekintetben és mindenképpen elhatárolódni a facebookon, interneten levő megjegyzésektől. Tehát, ez a hangnem rendkívül távol áll tőle. (Polgármester: Köszöni szépen! )

Az egy dolog, hogy amióta kitudódott, hogy tulajdonképpen meg lesz pályáztatva a benzinkút, illetve 1 hete úgymond nyilvánosságot kapott, hát megmondja, vannak álmatlan éjszakái és a kollégáinak is, de tulajdonképpen a mai délelőtt itt végighallgatva a Képviselő-testületnek az időnként egy kicsit elferdült vitáit, úgy érzi, hogy a továbbiakban nem kell neki mosakodni olyan tekintetben, hogy milyen ez a benzinkút. 25 év alatt letettek valamit az asztalra, amit azt hiszi egy kicsit speciális is ez a benzinkút, mert olyan szolgáltatásokat sikerült kialakítaniuk, hogy valóban neki az elmúlt 25 év alatt – gondolja a képviselők ismerik a Metró áruházat és az Osztapenko Szobrot – és 10 km-es körben 16 versenytárs, úgymond multinacionális cég épült. Tehát, ezekkel kell neki versenyezni, illetve versenyez is, időnként felveszi a kesztyűt, amikor hétvégén 10 Ft-tal az egyik igen-igen kedves versenytársa lemegy az árral, akkor már nem minden esetben tudja felvenni a kesztyűt, mert ő is elmúlt 18 éves. Lényeg, hogy elég speciális dolgokat kellett neki kialakítani, hogy versenyben tudjon maradni ebbe az elég telített piacba és ahogy hallja a kedves képviselőket, illetve akik járnak oda, a 25 év alatt, kb. 300 -400 ezer ember fordult meg náluk tankolni. A lényeg az, hogy mondhatná – és szégyelli, de nem budaörsi, hanem Pesten lakik – a munkából kifolyólag elég sok időt tölt Budaörsön, mondhatná, hogy betelepült jött-ment, de ezért még harcolnia kell egy kicsit. A lényeg az, hogy olyan speciális munka és benzinkút alkalmazási dolgokat kellett kialakítania, hogy ezt a benzinkútnak talán sikerült úgy megoldani, ezt az elég sarkalatos dolgát, hogy gyorsan tankoljanak az emberek, van nem egy olyan mozgássérült vevő, aki azért jár hozzájuk, mert nem kell kiszállni a kocsiból, mert a kollegák a bankkártya terminált is beadják, stb. azt hiszi, hogy neki, ahogy hallotta a hozzászólásokból, nem igazán kell mosakodnia, de látván, hogy itt most valóban meg fogják a képviselők szavazni ezt a pályázatot, ő minden igyekezetével azon lesz, ha nyilvános lesz és természetesen minél nagyobb nyilvánosságot és ahogy hallotta, mert a madarak is csiripelik, egy jó pályázatot kell beadni. Remélhetőleg egy jó pályázatot fog beadni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni és különösen azt, amit az elején mondott Farkas László úr, nagyon jó szívvel hallgatta! Reméli, hogy sikerül jó pályázatot leírni és szerinte teljesen független attól, hogy budapesti vagy budaörsi. Egy kis vállalkozásról van szó és nyilván ez a szempont a mérlegelésnél jelen lesz, amikor a Képviselő-testület, illetve a Bizottság erről mérlegelni fog. Az, hogy mit szavaznak meg, az alapvetően nem arról szól, hogy pályázatot írnak ki, vagy pályázatot írjanak-e ki, hanem a tartalmáról, mert a pályázat kiírása meg kötelező, ahogy ezt jegyző úr világosan elmondta.

 

Miután több kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a pályázat kiírására vonatkozó javaslatot azzal a módosítással, hogy a nyilvánosság olyan módon történő kezelése az szerepeljen a kiírásban, mely szerint járuljanak hozzá a pályázók ahhoz, hogy nyilvánosan történhessék meg ez a dolog. A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

264/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. jóváhagyja és kiírja az előterjesztés 1. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatot a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására, benzinkút üzemeltetése céljából, azzal, hogy a pályázati felhívásban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület a pályázatát nyilvánosan kezelje.
 2. felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, valamint a szükséges további intézkedések megtételére.

 

Határidő:       a pályázat kiírására: 2016. december 5.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

15.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy ez a volt posta épülete, a TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

265/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a.) a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan művelési ágát „kivett vegyes funkciójú épület”-re módosítja.

b.) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vonatkozó dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   az eljárás megindítására 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

16.) A családi napközikkel kötött támogatási szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Bizottságok egyhangú igen szavazattal javasolták elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

266/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A családi napközikkel kötött támogatási szerződés meghosszabbítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18 fő gyermek családi napközi ellátását támogatja – 2017. január 1-től 2017. augusztus 31-ig – a ténylegesen igénybevett ellátási napokra számított 2.381 Ft/fő/nap (50 eFt/hó) összegben.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi családi napközikkel 2017. január 1-től 2017. augusztus 31-ig támogatási szerződést meghosszabbítja az alábbiak szerint:
 3. Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Ajándék Családi Napközi III. (1 fő) (2040 Budaörs, Tavasz u. 56.),
 4. Alpha-Terra Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság fenntartásában működő Alpha Családi Napközi (2 fő) (2040 Budaörs, Árok út 10/B lph. fsz. 11.),
 5. Tiszta Bolygó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő Sunlight család napközi legfeljebb (2 fő) (2040 Budaörs, Farkasréti u. 107.),
 6. Fitskool Oktatási Egyesület fenntartásában működő Vitamini Családi Napközi (6 fő) és a Vitamini2 Családi Napközi (7 fő) (2040 Budaörs, Törökugrató utca 67.).
 7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekévek Nonprofit Közhasznú Társaság fenntartásában működő a Daycare Családi Napközi esetében a támogatási szerződést nem hosszabbítja meg, tekintettel arra, hogy 2016. szeptember 1.-ét követően támogatott gyermeket nem lát el,
 8. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződések aláírására.
 9. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ellátások pénzügyi fedezetének (7 200 eFt) 2017. évi költségvetésbe történő betervezésére.
 10. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő – testülete további új családi napközi támogatás iránti kérelmet a 2016/2017-es nevelési évben nem fogad be.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

17.) Az ARAMIS SE és BSC 1927 Futball Kft. kiegészítő támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy itt azért azt tudni kell, hogy nem arról van szó, mely szerint többlettámogatást kérnek, hanem a jövő évi költségvetésből fognak előrehozni az ideire. Benne is működik azért az, hogy persze, ha hosszútávon, és 100 évig még ez így megy, akkor ez mégiscsak olyan, mintha többlettámogatás lenne. Ezzel együtt elfogadásra javasolja, csakúgy, mint a KMISB 7 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

267/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az ARAMIS SE és BSC 1924 Futball Kft. kiegészítő támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. az ARAMIS Sport Egyesület részére – a 2016. október 24-én érkezett kérelmében foglaltakra tekintettel – összesen 4.000.000 Ft kiegészítő támogatást biztosít a Budaörs Város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére;
 2. a BSC 1924 Futball Kft. részére – a 2016. november 2-án érkezett kérelmében foglaltakra tekintettel – összesen 6.000.000 Ft kiegészítő támogatást biztosít. A támogatás összegét a Budaörs Város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a 4.000.000 Ft kiegészítő támogatásról az ARAMIS Sport Egyesülettel és a 6.000.000 Ft kiegészítő támogatásról a BSC 1924 Futball Kft-vel a támogatási szerződést kösse meg;
 4. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon arról, hogy az ARAMIS SE támogatására tervezett keret 4.000.000 Ft-tal, a BSC 1924 Futball Kft. kerete 6.000.000 Ft-tal csökkenjen.
 5. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (határozat 2. és 3. pont), Pénzügyi Iroda (határozat 4. pont)

 

 

18.) Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2016. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

268/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Óvodai álláshelyek meghatározása, a 2016. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézményeink Pedagógus munkakör nevelő oktató munkát közvetlenül segítő funkcionális munkakör összesen
óvodapedagógus nemzetiségi óvodapedagógus fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus gyógytestnevelő óvodapszichológus óvoda-titkár pedagógia asszisztens / gyógypedagógia asszisztens dajka kisegítő dolgozók karban-tartó portás
konyhai kisegítő takarító
Budaörsi Csicsergő Óvoda 8 9 1 1 0 1 2 6 1 1 1 0 31
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája 15 0 3 0 0 1 3 7 2 1 1 1 34
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 11 2 1 1 0 1 2 6 1 1 1 0 27
Holdfény Utcai Óvoda 9,5 0 1 1 2 1 1 5 1 1,75 1 0 24,25
Budaörsi Kincskereső Óvoda 13 0 2,5 0 0 1 2 6 1 2 1 0 28,5
Budaörsi Mákszem Óvoda 9 0 1 0 0 1 1 4 1 1 1 0 19
Kamaraerdei Óvoda 9 0 1 0 0 1 1 4 1 1 1 0 19
Farkasréti Pagony Óvoda 11 0 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 22
Budaörsi Vackor Óvoda 10 1 1 0 0 1 1 6 1 0 1 0 22
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 4 9 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 24
Összesen: 99,5 21 13,5 3 2 10 15 54 11 10,75 10 1 250,75

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2017. január 1. napjától jóváhagyott álláshelyeknek megfelelően terveztesse az 2017. évi intézményi költségvetéseket.

 

Határidők:     2017. január 1.

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Pénzügyi Iroda

19.) Javaslat a Fit’s’kool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

269/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Javaslat a Fit’s’kool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. november 1-jei hatállyal a Fitskool Oktatási Egyesület és Budaörs Város Önkormányzata között megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Határidő: Együttműködési megállapodás hatálybalépése: 2016. november 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

20.) Együttműködési Megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy azt tudni kell, hogy ez az önkormányzatnak nem kerül semmibe.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

 

 

270/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Együttműködési Megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslatára az Izgiland Játszóházzal 2015. október 20-án aláírt megállapodást további 1 évvel meghosszabbítja, és ennek megfelelően az Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

Felkéri a polgármestert a megállapodás módosításnak aláírására.

 

Határidő:       2016. november 30.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

21.) Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Kesjár Csaba Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és Sokolowski Márk képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

271/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Kesjár Csaba Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kesjár Csaba Általános Iskolában, 2016. december 1. napjától a takarítói feladatok ellátására 0,5 álláshelyen, napi 4 órában Martonné Takács Mónika Kittit határozatlan időre kinevezi, három hónap próbaidő kikötésével. Illetményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

 

Határidő:       2016. november 30.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

 

 1. Döntés a Budaörs, 4307/18 hrsz-ú telekre Budaörs Város Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy egy évtizedes múlttal történt bejegyzés törléséről van szó, ami a jelenlegi tulajdonost gátolja és a Hivatal azt javasolja, hogy az előterjesztés szerinti döntést hozza meg a Képviselő-testület.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és Sokolowski Márk képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

272/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, 4307/18 hrsz-ú telekre Budaörs Város Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs, 4307/18 hrsz-ú ingatlant terhelő, Budaörs Város Önkormányzatát mint jogosultat megillető beépítési kötelezettség ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,
 2. felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) BKISZ támogatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: már az ülés elején a napirendeknél elmondta, mi indokolja azt, hogy a Testület sürgősséggel tárgyalja. Egyértelműen a Fővárosi Önkormányzat kérése és igénye, de nem érinti a budaörsi részt csak annyiban, hogy mikor tud elindulni az egész projekt, de a budaörsi feltételrendszert nem érinti.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Hauser Péter és Sokolowski Márk képviselők szavazáskor nem tartózkodtak a teremben.)

 

 

273/2016.(XI.16.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BKISZ támogatási szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja, jelen előterjesztés mellékletét képező, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” tárgyú szakaszolt projekt második szakasz megvalósítására szóló Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirend tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. november 28.