Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. december 14-i

nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emelet nagyterem (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol volt: Sokolowski Márk képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítészi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézményüzemeltetési osztályvezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület, reményeik szerint évi utolsó Képviselő-testületi ülését!  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 képviselő jelenlétével határozatképes – Sokolowski Márk képviselő írásban jelezte, hogy külföldi tartózkodása okán nem tud ma részt venni az ülésen –, a Képviselő-testület ülését 0838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a Hivatal részéről beérkezett alábbi három sürgősségi előterjesztést, melyeket javasol napirendre venni:

 

 • Településrendezési szerződés Víg köz meghosszabbítása tárgyában
 • Az ARAMIS SE kérelme támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására
 • Döntés az ARAMIS SE támogatási szerződésével kapcsolatos külön megállapodás megkötéséről

 

Az alábbi két módosító indítvány készült, melyekről nem kell külön szavazniuk:

 • „Márton napi Vesperás Budaörs” című kiadvány támogatása

és

 • A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala című előterjesztésekhez.

 

Visszavonja, mint előterjesztő a meghívó szerinti 10.) Budaörs, Kereskedelmi Parkjának (Auchan) TSZT és HÉSZ módosítása (településrendezési szerződés, telepítési tanulmányterv) c. előterjesztést, mert egy alapvető közlekedési kérdésben, ami a város érdekét jelenti, az Auchan visszalépett, ilyen módon nincs értelme a napirend tárgyalásának, majd további egyeztetéseket igényel a kérdés.

 

Javasolja zárt ülésen tárgyalni a meghívó szerinti:

 • ) Lakossági panasz (növényültetési távolságok betartása) és a X-4880-6/2016. sz. határozat elleni fellebbezés

és

 • az érintett kérésére a) Kinevezés – a Budaörsi 1. sz. Általános Iskola feladatellátási helyen – üzemeltetési technikus munkakörben történő alkalmazásához c. előterjesztéseket az Mötv.) 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján.

 

Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra először a fentiek szerint ismertetett három Hivatali sürgősségi indítvány napirendre vételére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a fentiek szerint ismertetett zárt ülésre vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendet a fentiekben elfogadott módosításokkal és a visszavont napirenddel együtt, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

278/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

3.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

6.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

7.) Átadás-átvételi megállapodás, valamint vagyonkezelési szerződés megkötése az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatban

8.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

9.) Az állami fenntartású intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása

10.) Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

11.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

12.) Javaslat a „Járóbeteg szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai tartalmi szempontjaira

13.) Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatási kérelme – Gyógypedagógiai konferencia

14.) A helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

15.) A BTG Nonprofit Kft. számára nyújtott tagi kölcsön rendezése

16.) Közszolgáltatási keretszerződés V. sz. módosítása (2017. évi keretszerződés)

17.) Budaörsi Csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve

18.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

19.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

20.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 54. 2687/2 hrsz-ú ingatlan bérletének újabb meghosszabbításáról

21.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 132 m2 területű részének értékesítéséről

22.) Döntés Előminősített cégek jegyzékéről (2016/2)

23.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

24.) A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

25.) Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása

26.) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

27.) A Víz-Hang Fesztivál támogatása

28.) Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

29.) Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

30.) A polgármester 2016. második félévi jutalma

31.) A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala

32.) Településrendezési szerződés Víg köz meghosszabbítása tárgyában

33.) Az ARAMIS SE kérelme támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására

34.) Döntés az ARAMIS SE támogatási szerződésével kapcsolatos külön megállapodás megkötéséről

35.) Lakossági panasz (növényültetési távolságok betartása) és a X-4880-6/2016. sz. határozat elleni fellebbezés – ZÁRT ülésen

36.) Kinevezés – a Budaörsi 1. sz. Általános Iskola feladatellátási helyen – üzemeltetési technikus munkakörben történő alkalmazásához – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Nagy szeretettel köszönti a jelenlévőket és a televíziókészülék előtt ülőket is! Meghitt Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek!

Örömmel tudatja azokkal, akiket érint, hogy Budaörs Város azon területeinek vonatkozásában, ahol az internet ellátottság a digitális jövő programjuknak a szintjét még nem éri el, megkezdődött egy egyeztetési folyamat a szolgáltatókkal, úgyhogy majd érdemes lesz figyelemmel kísérni a további hónapokban, hogy mire jutnak. Bízik abban, hogy viszonylag gyorsan lesz fejlesztésekre majd lehetőség.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Már sok testületi ülésen elhangzott és most már így az ügy végére jutottak, ezért ügyosztályvezető úrnak, illetve a BTG-nek köszöni az egyirányúsitással kapcsolatos lépéseiket. Ő maga is látta, ahogy itt a Hivatal dolgozóival is egyeztettek menet közben, tényleg úgy volt, direkt meg is nézte, hogy nagyon jó, pillanatra megáll a nagyobbakkal, kiszállnak a gyerekek és mennek tovább, úgyhogy szerinte ez egy jó döntés volt és balesetvédelmi szempontból meg kimondottan szerencsés.

Nagyon szép, békés adventi készülődést kíván Mindenkinek és Áldott Karácsonyt, Boldog Új Esztendőt!

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlevőket, a televízió nézőit! A FIDESZ – Keresztény Demokrata Néppárt nevében Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván!

A lakossági bejelentéseknek megfelelően mondja el a műszaki jellegű kéréseket: a Bizottsági ülésen már megbeszélték az 1. sz. Iskola melletti sötét útnak a világítására vonatkozó kérelmet. Lőrincz Mihály úr teljesen logikus választ adott, de neki az a kérése, hogy biztos megtalálná az önkormányzat azt a lehetőséget, hogy a gyerekek biztonsága érdekében történjen ott valami kivilágítás, még ha az nem is az önkormányzat területe. Biztos nem menne tönkre a város, hogyha annak a néhány gyereknek a biztonságára valamilyen formában sort kerítenének.

A másik kérése: a Munkácsy Mihály utcának van egy rövid szakasza, az Eper utca és a Baross utca közötti rész, ahol a parkoló autók miatt nem tud a közlekedés normálisan folyni. Kérik a lakosok, hogy arra a rövid szakaszra egy „Megállni tilos!” táblát legyenek szívesek kihelyezni.

A harmadik: a Csata utcánál van egy lámpa, a Károly király és a Csata utca sarkán. Itt sokszor torlódnak az autók, mert a javaslat szerint, illetve aki javasolta az azt kéri, hogy a benzinkút felöli részről, ha a közlekedő autók 10 mp-el korábban kaphatnának pirosat, akkor a TESCO felé balra kanyarodók nem dugulnának be.              

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: valóban, a bizottsági üléseken jelezte már, hogy az egykori gödör melletti járdaszakasz, ami gyakorlatilag megkönnyíti a gyerekek közlekedését, az egy magánterület. Csak emlékeztetőül mondja: pár évvel ezelőtt szintén testületi ülésen hangzott el, hogy a sár miatt próbáljanak meg betonlapokat lerakni, hogy a gyerekek ne a sárba menjenek. Akkor ez megtörtént. Most jön a következő lépés, hogy világítás is szükséges hozzá… Nem az önkormányzat területe, nem közterület, egyeztetni kell a tulajdonosokkal mindenképpen, még ha az a döntés születik is, hogy ennek ellenére közvilágítási hálózatot építsenek ki.

A parkolási probléma tekintetben elmondja, hogy az Eper utcánál, a Munkácsy utca ezen szakaszát megvizsgálják, hogy a „Megállni tilos!” táblát, ha egy mód van rá, természetesen kihelyezik, ha ez a kérés.

A Csata utcai lámpával kapcsolatban elmondja, hogy a Csata utca, illetve a Károly király út az országos hálózat része, tehát a lámpát sem Budaörs üzemelteti, hanem a Magyar Közút és Ők állítják be, sőt, interaktív módon a forgalom függvényében állandóan, számítástechnikai eszközökkel vezérli. Tehát, attól függően, hogy indokolt vagy nem indokolt, de jelezni fogják feléjük ezt a kérést, de nekik nincs arra módjuk, hogy a lámpa fázisidején állítsanak.

 

Löfler Dávid képviselő: Tisztelettel köszönt Mindenkit! A Fátyol utcai lakosok nevében szeretné megköszönni a kátyúzást. Elégedettek vele és köszönik a munkát!

 

Becz György képviselő: Jó reggelt kíván! Egy köszönettel szeretne kezdeni – egy nagyon fontos és balesetveszélyes helyzetet hárított el a Műszaki Ügyosztály. Az Árok utca és az ottani körforgalom között volt egy kiszögellés, ami rettenetesen akadályozta a forgalmat, mert beszűkült egy szakaszon. Hosszúideig nem sikerült ezt az akadályt elhárítani és idén novemberben ezt a problémát megoldotta a Műszaki Ügyosztály. Nagyon szépen köszöni! Ahogyan azt elmondta ügyosztályvezető úr, a közútkezelőnek a feladata lett volna, de a Csiki Csárdánál a lámpás kereszteződés is megvalósult, ami szintén egy nagyon balesetveszélyes hely volt. Remélhetőleg ezek a beruházások csökkenteni fogják a baleseteket, illetve a balesetérzését az ott lakóknak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy a héten a műszaki ügyosztályvezető úrral beszéltek és többen jelezték, hogy a zebrák környékén problémáik adódnak. Abban maradtak, hogy természetesen fölmérik az összest, mert, pl. a Csiki – innen jutott az eszébe –, nagyon rendben van, külön világítást kap az átkelő, ott nincs ilyen jellegű probléma, hogy esetleg sötétben lépnek le, lépnek ki, meg a lámpa is véd. Ha végignézik az összes városi zebrát, akár védett lámpával, akár nem és a megvilágítását meg fogják erősíteni annak érdekében, hogy ne legyen probléma. Egyébként sokan azt jelezték, hogy a láthatósággal vannak gondok és ennek kapcsán megkérte a rendőrkapitányurat, hogy mivel a két időszaknak az összehasonlítására valamilyen statisztikai adattal rendelkeznek, majd készítsenek róla egy elemzést, tájékoztatót. Erről természetesen nem tud most beszámolni, mert pár nappal ezelőtt történt, várhatóan januárban fogják megkapni, akkor fog tudni majd a testületi ülésen beszámolni erről.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Jó reggelt kíván Mindenkinek! Csatlakozik az előtte elhangzott jókívánságokhoz!

Többen kérdezték és miután nem tudott rá válaszolni, most továbbkérdez: idén márciusban fizettek utoljára szemétszállítási díjat és azóta semmilyen számlát nem kaptak. Kérdezi, hogy most hogyan lesz tovább? Áttérnek az éves díjfizetésre vagy ingyenes lesz a szemétszállítás, vagy mi a helyzet? Egyenlőre a kukákat még ürítik és ez rendben van, de tudnak-e valamit, hogy hogyan tovább?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezzel leginkább ők is azt tudnák tenni, hogy továbbkérdeznek, de nyilván ennyivel nem fogja elintézni a dolgot. Minden vezetőin jelen van a BTG ügyvezetése és aggodalommal, vegyes értetlenséggel nézik ezt a történetet. Nem csak amiatt, hogy majd egyszerre fog megkapni mindenki – gondolja, majd az Erzsébet utalványok mellé – az egy számlát, aminek nagyon fognak örülni, csak hozzáteszi, hogy a 70 éven felüliek Budaörsön ingyenesen részesültek ennek az ellátásában. Akinek nem világos a történet, annak elmondja, hogy épp úgy, mintahogyan a gázszolgáltatásnál, van egy szolgáltató és van, aki beszedi a pénzt, aztán van, ahonnan jön a gáz. Ennek a tegnapi áldásos eredményét láthatták is. Az elmúlt 25 évben ő nem tud olyanról beszámolni, hogy ilyen méretű gázkimaradás lett volna. Gyakorlatilag este 11 órakor még műszaki segélyszolgálatot látott el, mert nyilvánvaló, miszerint nagyon sok ember nem tudja, hogy a nyomáscsökkentő ilyenkor lezár és újra kell indítani és ott ültek fagyoskodva a lakásukban, várva, hogy mi lesz. Normális tájékoztatást nem kaptak és volt, ahol 11 óráig vártak amiatt, hogy itt a gázszolgáltatás területén valami gáz volt! A mai napig nem tudja, hogy a műszaki ügyosztályvezető úr kapott-e arról tájékoztatást, hogy mi történt. Állítólag valami rossz anyag került bele, ami a szagosítást biztosítja, hogy érezzék a gázt, mert egyébként szagtalan lenne. Tehát, ezzel kapcsolatba volt valami műszaki probléma, de fogalma sincs, hogy mi történt, mindenesetre a város jelentős részén kimaradt a gázszolgáltatás. Elkeseredett, szomorú, meg segélykérő levelek érkeztek a facebook-on tucat számra. Ez utóbbi egy zárójeles kitérő volt, csak rámutat arra, hogy milyen fantasztikus az, amikor összezavarják a dolgokat. Lehet, hogy ez is már a rezsicsökkentés eredménye, ha fél napig nem ment a gáz, akkor lehet, hogy azt majd a számlájában meg fogja valaki érezni, bár azt mondták, úgy felpörgött utána, amikor helyreállították, hogy fogalmuk sincs arról, majd a végén mit fog mutatni az óra.

Visszatérve a szemétszállításra: a szemétszállításnál a BTG, a város tulajdonában lévő cég az, aki továbbra is végzi a feladatot. Ezt a feladatot minden probléma nélkül elvégzi. A probléma mégiscsak az, hogy a költségek, azok nap, mint nap jelentkeznek a tevékenység során, bevétele meg nincsen, mert nem számlázhat. Nem számlázhat gyakorlatilag március óta, mert, hogy számlázni a „nemzeti kukaholdingnak” van joga, amelyik nem küldi ki a számlát. Valami előleget fizetett a BGT-nek a tevékenységéért, amit ellát, de hogy mennyi lesz az az összeg, amit ténylegesen kap, azt a mai napig, tucatnyi kérdés, levelezés után sem tudta a BTG megtudni. Ez körülbelül olyan, mintha valaki – hogy a kedves nézők is értsék az abszurditását ennek a dolognak – elmenne egy áruházba, majd telerakja a kosarát, a pénztárnál beütik az árucikket, majd kap egy papírt, amit alá kell írnia. A papíron nincs összeg, csak a tételek és így igazolja az aláírásával azt, hogy elvitte az áruházból a teli kosarat és akkor közli vele a pénztáros, hogy itt most ezért nem kell fizetni, el lehet vinni. Aztán majd az áruház, valamilyen összeget a nemzeti számlázó cégtől majd fog kapni, amiről nem tudják, hogy egyezik-e majd a tényleges bekerülési költséggel és majd ehhez a nemzeti számlázó céghez kell befizetni utólag a vásárlónak azt az összeget, amennyit ildomosnak tart az állam. Tényleg, ez még a rendszerváltás előtti szocializmusnak nevezett sztoriban is, már szerinte olyan lett volna, amivel hát elszórakoztak volna a humoristák, csak az a baj, hogy ez nem vicc. Ez tényleg nagyon tragikus helyzetet fog eredményezni, mert amikor egyszerre megkapja valaki majd ezt a számlát, akkor nem fogja tudni kifizetni és, hogy ezt az egészet egyáltalán, hogy fogják kezelni, a BTG-nél a szemétszállítás sorsa hogyan fog kinézni, a jövőben hogyan fog kinézni, ezt nem tudja. Lehet, hogy majd itt is a „nemzet Mészárosa” fog komoly szerephez jutni. Nem lehet tudni, hiszen a fél ország már az övé, biztos ehhez is ért!

 

Stift Nándor képviselő: Jó reggelt kíván Mindenkinek! A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Szülői Munkaközösségétől kapott egy megkeresést, a Szivárvány utca és a végállomásnál lévő gyalogátkelőhellyel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban több olyan élethelyzet történt, amiben nagyon, de nagyon veszélyessé vált ez a gyalogátkelőhely. Egyeztetve a Hivatallal, a Hivatal két munkatársával kimentek helyszíni szemlét tartottak és a tegnapi nap folyamán a sövényt a BTG munkatársai visszavágták. Köszönet a Hivatalnak és a BTG dolgozóinak is a munkájukért! A világítással kapcsolatban pedig, ha a mérések megtörténtek, akkor szerinte utána tudnak arról beszélni, hogyha az eredményeket is megismerik, hogy hogyan tovább.

Köszönetet mond a Hivatalnak, illetve a BTG munkatársainak, hogy az Ifjúság út 18. szám előtti elburjánzott bokrot visszavágták.

 

Simándi Szelim képviselő: azzal kezdené, hogy a Kőszikla utcában az áteresszel kapcsolatos munkálatok úgy tudja, elkezdődtek, ha még nem is értek teljesen a végére, de ezért mindenféleképpen köszönet jár érte!

Azt viszont sajnos még nem tudja megköszönni, hogy a forgalmi tükrök kikerültek volna. Itt csak egy óvatos figyelmeztetéssel, illetve egy ismételt kéréssel élne, hogy lehetőség szerint minél hamarabb kerüljenek ki ezek.

Tájékoztatást szeretne a továbbiakban kérni, hogy a Dráva köz közvilágításával kapcsolatban mi a helyzet. Itt egy nagyon szűk közről van szó és problémás az, hogyan megoldható. A helyi lakosok azt remélték, hogy akár még a tél beállta előtt erre sikerül megoldást találni, de sajnos nem sikerült. Kérdezi, mire számíthatnak?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: vette a kritikát és természetesen a forgalmi tükröt pár napon belül ki fogják helyezni, hogy a januári, februári testületi ülésen is legyen köszönetnek helye.

A Dráva közzel kapcsolatban jó hírei vannak, A megoldást sikerült megtalálniuk, a tervezés, engedélyezés folyamatosan zajlik. Ez egy új közvilágítási hálózat, amihez engedélyek beszerzéséhez van szükség. Jelen pillanatban ez folyamatban van és a 2017. évi költségvetésben szerepeltetik is ennek a köznek a közvilágítás kiépítését. Ha nem is a tél beállta, de a tél végére azt gondolja, hogy március, áprilisra ez kivitelezhetővé válik.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: tegnap este 8 óra körül keresték meg, hogy közvilágítási problémák vannak az Aradi út és a Tulipán utca között, mert nem ég a közvilágítás, illetve az Őszibarack utcában, a Tavasz utcáig. Próbálta bejelenteni, tehát tudomásuk van róla, de kéri a Hivatalt is, hogy közös ráhatásuk legyen és működjön a közvilágítás.

A másik: a Pántlika utcából többször jelezték és úgy gondolja, hogy ezt közhírré kell tenni: a Budaörsön működő Posta nagyon sokszor elérhetetlen, az elsőbbségi levelek több nap után érkeznek meg. Nem tudja, hogy erre esetleg milyen ráhatásuk van. Nem érik el, nem veszik fel a telefont és ezt most már nem először jelzik.

A harmadik: a Hajnal utcában, ami pont a Kesjár Iskola mellett van, ugyanaz a helyzet, mint a Kikelet utcában, hogy a járda nagyon kevés, a gyerekek nagyon sokszor az utat veszik igénybe a járda helyett. Kéri, hogy esetleg ezt, ha tudják, vegyék már be a járdaprogramba, mert igen szerencsés lenne!        

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Postával kapcsolatban elmondja, hogy dr. Tóth Ferenc képviselő úr észrevételeit legfeljebb szomorúan tudják regisztrálni, illetve jelezni feléjük, de aki a híreket figyeli – bár a Posta cáfol és ebből lehet tudni, hogy az állítás igaz – az hallhatja, hogy iszonyúan feltorlódtak a levelek és valami probléma van. Nem érti, mert Budaörsön van a levélfeldolgozó, tehát, ha valahová gyorsan illendő lenne, hogy megérkezzen a levél, az éppen itt van. Nem tudja, hogy ennek, mi az oka, egy személyeset tud, hogy egy karácsonyi ajándéknak szánt dolgot november 25-e környékén rendelte és elvileg december 05-e környékén kellett volna megérkezni, hosszas levelezés után kiderült, hogy a Magyar Postán állt. Már mindenfélét kilátásba helyezett, szigorú szankciót a küldővel, a küldő meg értetlenül állt, nem tudta, hogy ez komoly-e vagy nem! Hát, nem tudja, hogy a Magyar Posta melyik zugában álldogált a csomag, de a tegnapi napon azután nagy nehezen megérkezett. Hát, ez van, sajnos heteket is – nem napokat – tudnak késni időnként küldemények.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: a közvilágításra reflektálva: az úgynevezett szakaszhibák, amikor nem egy-egy lámpatest nem ég, hanem egy egész szakasz, az nem a városüzemeltetésében levő cég feladatkörébe tartozik, hanem az ELMŰ-höz. Ez a kettősség sajnos nagyon sok közműbiztosításnál fennáll. Itt maga a hálózat és az oszlopok az ELMŰ tulajdona, a lámpatestek az ENERIN tulajdon, amit üzemeltet a városi önkormányzat, de a hálózatot azt az ELMŰ. Külön érdekesség, hogy az ELMŰ hibabejelentésénél hiába próbálkozik bárki, mert azt a választ kapja, hogy budaörsi hibát nem vesz fel annak ellenére, hogy az ELMŰ Hálózati Kft.-nek kötelessége ennek az elhárítása. A válaszuk az, hogy a megfelelő csatornán keresztül történjen meg a hibabejelentés, ami pedig azt jelenti, hogy a honlapon található telefonszámon, e-mailen kell bejelenteni és Ők továbbítják az ELMŰ-nek és akkor már az ELMŰ ezt elfogadja és 48 órán belül kijavítja. A Hivatal megpróbált ezen a 48 órán is egy kicsit gyorsítani. Az sikerült, hogy mind a két cég – ELMŰ és az önkormányzat – ugyanazt a hibaelhárító vagy hibajavító céget bízta meg a feladat ellátásával, tehát, lerövidül az „egymásnak átadom az információt” folyamat. Korábban az a probléma volt, hogy a javítócégüknek nem volt kulcsa az ELMŰ szekrényhez, hogy egy kismegszakítót visszakapcsoljon adott esetben. Sajnos ez a probléma fennáll, megpróbálnak folyamatosan az ELMŰ vezetőivel tárgyalva, rövidíteni ezt a folyamatot.

A járdaprogramot tervezik, ahogy a költségvetés lehetővé teszi, akkor természetesen figyelembe veszik ezt is és a Hajnal utcánál is a járdát.

 

Biró Gyula alpolgármester: talán furcsa lehet, hogy egy alpolgármester napirend előtt kér szót, de úgy gondolja, mindenképpen meg kellene osztani egy tényt azokkal a lakókkal, akik folyamatosan reklamálnak. Szintén világításról van szó, hiszen a Bleyer Iskola mögött a Nádas dűlőben pénzt és időt nem kímélve kiépítették a rendszert, kiépítették a kandelábereket, amik a mai napig nem világítanak. A műszaki ügyosztályvezetőtől megtudta, hogy egy darabig nem is fognak világítani, mert az ELMŰ-nek nincsen kapacitása, hogy bekapcsolja őket a rendszerbe. Tehát, elnézést kér azoktól a lakóktól, akik emiatt botorkálnak ott a sötétben, de van kukaholdingjuk, ami állam az államban, aztán van ELMŰ Holding, gázszolgáltató holding. Tehát, már mindenki csinálja a maga kis játékait, de azt viccnek találja, hogy egy kiépített rendszerbe fél éves határidőket mondanak, mert akkor lesz majd kapacitásuk kijönni és akkor valaki esetleg bemegy a trafóházba és akkor esetleg ott beköt két madzagot, meg elfordít egy kulcsot. Tehát, ahogy azt az ügyosztályvezető úr is mondta, kicsit megbonyolódott ez a dolog. Szerette volna ezt mindenképpen elmondani, és nem megnyugtatásul azoknak a lakóknak, akik a sötétben botorkálnak. Bár van egy ötlete! Most, hogy jön a karácsony, ha esetleg ajándékba elemlámpát kérnének, akkor az biztosan jól jönne. Elnézést kér a cinizmusért, de ilyenkor tényleg felháborodik, mert ilyen nincs, hogy valaki megcsinál, valamit, jelen esetben egy önkormányzat és azt nem tudja elérni, hogy bekerüljön a hálózatba és bekapcsolják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha a számtalan ellentmondása és – szerinte nyugodtan lehet azt mondani – aljassága az előző rendszernek, a szocializmusnak nevezett rendszernek volt, akkor az éppen azt a tapasztalatot tette világossá, hogy amikor az állam a mindenható, akkor az bizony olyan működési problémákhoz vezet, ami a legnagyobb jó szándék esetén is rosszabb minden másnál. Az állam rossz tulajdonos és ez bebizonyosodik most is az összes ilyen jellegű szolgáltatónál. Ha a piacon a szolgáltatásért versengő szereplők vannak, akkor azok nem tehetik kiszolgáltatottá a fogyasztót. Hát, majd egyszer lehet, hogy eljutnak ide is.

Arra a mondatra, hogy furcsa, ha egy alpolgármester napirend előtt kér szót, csak annyi megjegyzése lenne, hogy szerinte nem furcsa, ha egy alpolgármester szót kér, már csak azért sem, mert Biró Gyula alpolgármester képviselőként került be. Van egy másik alpolgármesterük is, aki nem udvariatlanságból vagy érdektelenségből nem vesz részt a mai testületi munkában, hanem van egy másik szolgáltatás is, ahol kicsit  kiszolgáltatottak és ebben a tekintetben a gyáli polgármester, aki egyébként kormánypárti és, aki a legjobban van ebben a tekintetben felháborodva. Bár az autópálya díjfizetés bevezetésénél is így volt ez Pápai Mihály részéről, de lehet, hogy azután megmondták neki, hogy mi a véleménye. Mindenesetre most a tömegközlekedés – BKV, BKK vagy a Volán, vagy ki tudja, hogy majd kifog, és milyen feltételekkel szolgáltatni – kapcsán vesz részt Kálóczi Imre egy tárgyaláson, Gyálon, mert itt is volt egy korábbi államtitkári ígéret, hogy nem fog történni semmi egyeztetés nélkül. Hát, semmi nem történt, csak kaptak egy kész helyzetre szóló megállapodás-tervezetet, ami természetesen nem elfogadható és az összes agglomerációs települést meghívva folyik most egy tárgyalás éppen a testületi üléssel egy időben arról, hogy milyen közös álláspontot képviseljenek az agglomerációs települések.

 

Napirend előtti hozzászólásra több jelentkező nincs a monitoron, ezért a továbbiakban ismerteti a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját:

November 16-án Képviselő-testületi ülésük volt.

November 18.: egy új létesítmény, egy új beruházás átadása volt, a Honda magyarországi központja eddig is Budaörsön működött, de most már van márkakereskedése is és ennek a megnyitójára került sor.

November 19-e szombat: Sváb bál került megrendezésre és ezzel egy időben, a Sportcsarnokban egy Experidance koncert is volt.

November 21: Szépkorúakat köszöntöttek Jegyző Úrral, délután pedig Kende Sándor emléktáblájánál került sor koszorúzásra, majd a Regioartnak a Városházán a szokásos éves kiállítása megnyitójára.

Azt nem fogja mondani, de minden hétvégén, most már az önkormányzat támogatásával, a Szent Tarzícius Egyesületnek a szervezésében, illetve az önkormányzat rendezvénye tekintetében az Adventi eseménysorozat, rendezvénysorozat minden hétvégén számos érdekes lehetőséget kínál. Így arra buzdít mindenkit – tévé előtt ülőket is – hogy a város honlapján vagy különböző honlapokon meg lehet tekinteni, hogy milyen programok vannak, szerinte mindenki talál magának érdekességet, de most nem sorolja föl, mert nagyon hosszan menne az idő.            

November 22: 9 óra – rendkívüli testületi ülés volt.

10 óra – Gyermekvédelmi Nap volt a Városházán. Nem túl sok pozitívumot tudtak elmondani. Talán arra már utalt az előző Képviselő-testületi ülésen, hogy egészen döbbenetes az, miszerint a gyerekvédelem kapcsán az önkormányzatoknak mennyire kevés jogosítványuk van. Azóta egy újabb esettel szembesültek, ahol a gyereket teljesen indokolatlanul emelték ki a családból és – rögtön árnyalni is fogja, amit mond, mert ez nem a „van véleményem, de nem értek vele egyet” – a legrosszabb családban is jobb helye van a gyermeknek, mintha elhelyezik egy teljesen idegen környezetbe. Természetesen a legrosszabb család alatt nem azt érti, ahol a gyerek kiszolgáltatott, ütik, verik vagy különböző lelki, vagy egyéb traumák érhetik, de az, hogy indokolatlanul emeljenek ki gyereket, vegyenek el teljesen normális körülmények között és név nélkül, de a nagyszülő a lehető legnagyobb gondossággal gondozza a gyereket, majd beidézik Budakeszire és ott tér magához, hogy elvették tőle a gyereket! Totál szabálytalan módon, sem a jogszabályokat tiszteletben nem tartva, sem a gyerek érdekeit. Ez egészen elképesztő és miközben ezt az ügyet próbálták kezelni, látja a legszomorúbb hírt – nem budaörsi gyerek, de bármilyen gyerek is – hogy egy 11 éves gyerek kiugrik a II. emeletről, gerincsérülést szenved el és a lába eltörik, kérdés, hogy felépül-e egyáltalán és, hogy a gyerekvédelem ma Magyarországon erre legyen képes, ez egyszerűen elképesztő, abszurdum! Ez is abból az embertelen, hozzá nem értő, a jogszabályokat statáriálisan hozó, most nem is tud mást mondani, mint gonosz jogszabályalkotásnak és a normális ügyeknek a tiszteletbe nem tartásával működik, ahol az önkormányzatoknak, akik egyébként a legnagyobb legitimitással rendelkeznek, ilyen jellegű jogosítványait elveszik, miközben ők vannak a legközelebb az érintettekhez és ők tudnák a dolgot kezelni, mint ahogyan a város gyermekvédelmisei is pontosan tudják, hogy itt mit és hogyan kellett volna tenni. Eszközük nincsen, csak döbbenten néznek!

 

14 óra – szakszervezeti ülésük is volt, Ládonyi János kolléga az év végével nyugdíjba vonul, ezért a szakszervezeti tisztségéről lemondott és Kaintz Máriát választotta meg a tagság új vezetőnek.

20 óra – városi szülőértekezletre került sor, ahol a KLIK vezetőjével, Sárközi Mártával, illetve az iskolaigazgatókkal tájékoztatták a szülőket – akik eljöttek, akik érdeklődtek –hogy hogyan fog kinézni január 01-vel ez a történet, mert benne még mindig a kérdőjelek sokasodnak, de majd meglátják. Tájékoztatni szerették volna azokat, akik eddig a nyugodt, megszokott, önkormányzat által működtetett, korábban még fenntartott intézményrendszerben biztonságban tudták a gyermekeiket, és ahol megfelelő színvonalú szolgáltatással bírtak a gyermekeik.

November 26: az első ETU Kupa mérkőzését játszotta a női asztalitenisz csapatuk. Egy belga csapatot simán, 3:0-ra vertek meg. Ha jól tudja ezen a hétvégén lesz a következő forduló, ami valószínű, hogy kicsit nehezebb lesz és lehet menni szurkolni, mert szerinte megérdemlik a lányok. Ha sokan látnák, akkor hátha kedvet tudnak csinálni ehhez, mert ezek igazán nagyon magas színvonalú mérkőzések. A magyar válogatott játékosairól van szó, európai, nemzetközi szinten játszó játékosokról, úgyhogy azt hiszi, érdemes kilátogatni a sportcsarnokba.

November 29: Csillagfürt Óvoda átadóünnepsége volt.

Továbbiakban Kisújfaluból színházlátogatásra jöttek hozzájuk, délután pedig a Görög Katolikus Egyház világi és egyházi vezetői tettek udvariassági és bemutatkozó látogatást.

November 30: a Nyugdíjas Klubban elkészült kerámiaalkotások avatására került sor.

December 02-án: BTG Nonprofit Kft. évzárórendezvénye volt.

December 06: Városi Mikulás ünnepség volt.

December 07: aláírták a Digitális jövő települési hálózat megállapodását és erre a TÖOSZ székházában került sor, nagy érdeklődés mellett. Ugyanezen a napon délután 4 órakor volt az immár hagyományos Betlehemi jászolépítő verseny díjátadó ünnepsége, szintén a Városházán.

December 12: Bobák Bálint Nyugdíjas Klub évzárója volt, majd az atlétikai szakosztály évzárója.

December 13: ESÉLY Társulási ülés volt, majd Idősek Karácsonya, illetve este a BSC Futballszakosztály évzárója.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. továbbiakban elmondta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Ritter Gergely képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, ha esetleg valaki nem tudja, bár ez nyilván nem a képviselőkre vonatkozik, hogy a 2016-os költségvetés, illetve a 2017-es költségvetés elfogadása között rendelkeznie kell az átmeneti időszakra a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Ritter Gergely képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

35/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Ritter Gergely képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat vagyonáról szóló

20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a KMISB és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

37/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló

8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

279/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok biztosítása (2016. december havi pótlékok)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó decemberi pótlékok biztosításához szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

 

Intézmény Engedélyezett álláshelyek száma december hónap pótlékkerete*

(a magasabb vezetők pótlékát is tartalmazzák)

december hónap pótlékkerete *

kerekítve

pedagógus magasabb vezető
Budaörsi Csicsergő Óvoda 18 2 357 739 Ft 358 000 Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda 16 2 369 788 Ft 370 000 Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 14 2 320 622 Ft 321 000 Ft
Holdfény Utcai Óvoda 11,5 2 348 587 Ft 349 000 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda 10,5 2 283 150 Ft 283 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda 7,75 2 260 703 Ft 261 000 Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda 13 2 353 164 Ft 353 000 Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda 9,5 2 253 916 Ft 254 000 Ft
Budaörsi Vackor Óvoda 9,5 2 289 590 Ft 290 000 Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 12 2 341 400 Ft 341 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények

Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont

2 2 75 200 Ft 75 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények

Százszorszép Bölcsőde

4 2 181 400 Ft 181 000 Ft

* A december 1-jén üres álláshelyre eső keretösszeg nem került megállapításra.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2016 decemberi pótlékokhoz az 1. pont szerint szükséges fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe terveztesse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály Pénzügyi Iroda

 

 

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetése után elmondta, hogy az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták – kivétel az Ügyrendi, mert határozatképtelen volt –, a Kamaraerdei Részönkormányzat egyhangúlag támogatta, a Frankhegyi Részönkormányzat nem fogadta el – valószínűleg nem tartanak igényt semmilyen pénzügyi támogatásra –, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB 5 igen, 2 tartózkodással, a PEB 7 igen, 3 tartózkodással, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

A koncepció elkészítésénél azért nem volt a Hivatal könnyű helyzetben, nagyon nehéz és extrém körülmények között zajlik a költségvetés tervezése. Azt azért már most el tudják mondani, hogy igyekeznek minden szolgáltatást megtartani, minden ellentmondani látszó körülmény ellenére. Arra hívná fel a figyelmet, hogy sokszor, sokáig kérdés volt sokak részéről, például többek között a média kérdezte, hogy az iskolákkal kapcsolatos ügy esetén milyen jövő vár, például a Clementis ösztöndíjra. A jelenlegi javaslat 17. pontja éppen azt tartalmazza, hogy fent kívánják tartani és biztosítani kívánják a működtetői ösztöndíjról szóló rendeletüket a következő évben is, de azért a legfontosabb pont a 18., ami azt tartalmazza, hogy az önkormányzattól egyébként – erről a Képviselő-testület korábban döntött – miután törvénysértő módon, törvénysértő tartalommal fogadta el a Parlament a 2017. évi költségvetési törvényben a szolidaritási hozzájárulást, nevezetesen olyan tételekre is kiterjesztette az elvonást, amely az önkormányzati vagyonkörbe tartozik, amelyet egyébként az önkormányzati 2/3-os törvény véd, vagyis nem elvonható. Ezt egy egyszerű feles törvénnyel nem lehet elvonni és egyébként is nem csak az önkormányzati törvényt, hanem a sziklaszilárd Alaptörvényt és nemzetközi megállapodásokat is felrúgja ebben az esetben a törvényalkotó, illetve a jogszabály, amikor azon túl, amikor egyetlen fillért nem ad, például egy olyan önkormányzatnak, mint Budaörs, bár ezt még le lehet nyelni. Mindig is azt mondták, hogy a saját lábukon is meg tudnak állni, eddig is nettó befizetők voltak, de az, hogy kilopják a budaörsiek zsebéből a pénzt, azért az tűrhetetlen! Ezért a javaslat 18. pontja rögzíti, hogy a több mint 2 milliárdos elvonás az nagyon nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatot és jelentősen szűkíti a mozgásterét.

 

Löfler Dávid képviselő: a Bizottságok ezt már tárgyalták, sok minden elhangzott. Egy dolgot kiemelne: az is elhangzott, hogy az intézményi egyeztetések lezajlottak és sajnos ők erre nem kaptak meghívást és kérte a bizottsági ülésen, hogy legalább valami tájékoztatást kapjanak erről, de még azt sem kaptak. A nézőknek, meg a budaörsieknek mondja, hogy ez arról szól, hogy az intézményvezetőket, az intézményben dolgozókat a Hivatal behívja és leegyeztetik velük a 2017. évi költségvetési koncepciójukat. Erről úgy gondolja, hogy egy fontos egyeztetés, amiről nekik semmilyen információjuk nincs, pedig jó lenne a költségvetési koncepció kapcsán, hogyha ők is látnák, hogy ezek az intézményvezetők mit mondtak, mi volt az igényük. Ezért úgy gondolja, hogy az egy fontos dolog lenne, hogy ők is kapjanak tájékoztatást.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az intézményvezetők igénye, hogy szeretnének budaörsi fenntartásban és működtetésben maradni. Kéri Jegyző Urat, hogy válaszoljon!

 

 1. Bocsi István jegyző: igazából, szerinte erre már tavaly válaszolt ugyanígy.

Meg fogják kapni természetesen a képviselők az erről szóló tájékoztatást akkor, amikor a költségvetés beterjesztésre kerül.

Azt mondja az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok, hogy a jegyző kötelezettsége az, hogy előkészítse ezt, ezért folynak ezek az egyeztetések. Nyilván ezeknek az eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni fogják.

 

Löfler Dávid képviselő: tényleg már csak a vicc kedvéért teszi föl a kérdést, hogy: a jegyző úr fog róla szavazni vagy akkor neki miért kell, mint képviselőnek szavaznia, ha ott sem lehet ezeken az egyeztetéseken? Nincs róla információja. Ha jegyző úrnak kell megszavaznia, akkor ő érti, hogy nincs meghívva, de akkor neki miért kell róla szavazni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: képviselő úr… nem kell róla szavaznia! Azt gondolja, hogy van egy szint, ami alatt nem érdemes folytatni a vitát. Löfler Dávid képviselő úrnak sikerült ezt a szintet elérnie. Jegyző úr világosan válaszolt!

 

Felteszi szavazásra a 2017. évi költségvetési koncepció tartalmára vonatkozó előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

                           

280/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket fogadja el:

 

 1. Elsődleges követelmény az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly megtartása mellett.

 

 1. Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.

 

 1. Önként vállalt feladatok a költségvetésben akkor tervezhetők, ha azok pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

 

 1. Az állami támogatásokat a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. számú mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.

 

 1. A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.

 

 1. Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.

 

 1. A kintlévőségek behajtására 2017. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

 1. A 2017. évi költségvetési javaslatban a 2016.évi gazdálkodás során keletkező szabad pénzmaradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelhető forrást, szerepeltetni kell.

 

 1. A folyamatban lévő, 2017. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletben foglaltakat 2017. évben is fenn kívánja tartani.

 

 1. Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére 2017. évben béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2016. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési és szociális intézményekben dolgozók részére munkaruha bruttó 35.000 Ft/fő/év, vagy védőruha 25.000 Ft/fő/év összeggel tervezhető.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény vezetője munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csak az irányító szerv előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.

 

 1. Az egyházi fenntartású közoktatási intézmény esetében az érvényben lévő szerződésnek megfelelően tervezhető a támogatás összege.

 

 1. A nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatására a Képviselő-testület tartalékot képez, melyre pályázatot nyújthatnak be a 2017. évi költségvetés beterjesztéséig.

 

 1. A költségvetésben önálló soron szerepelő, támogatott civil szervezetek, egyesületek, továbbá a társadalmi szervezetek, valamint éves pályázat során támogatásban részesült civil szervezetek által év közben előterjesztett további támogatási igény nem támogatható.

 

 1. Ezen eddig is maximálisan komolyan vett költségvetési irányelvek súlyát tovább növeli az állam által szolidaritási hozzájárulás ürügyén, az önkormányzat saját költségvetéséből egyoldalúan – és véleményeink szerint jogszerűtlenül – elvont több, mint 2 Mrd. Ft, amely következtében kialakult költségvetési szituáció a város mozgásterét jelentékeny mértékben korlátozza.

 

Határidő: 2017. költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtást végzik: pénzügyi irodavezető, szakirodák vezetői

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetését követően elmondja, hogy a javaslatot a TFVB 7 igen, a KMISB 5 igen, 2 tartózkodás, a PEB 10 igen, az ÜB határozatképtelen volt, az Frankhegyi RÖK 1 igen, 2 tartózkodással, a Kamaraerdei RÖK 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Számára azért szórakoztató a Frankhegyi Részönkormányzat szavazása, de valószínű, hogy kiegészítik majd azzal is, ha felkérik Őket, hogy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban milyen kritikájuk van, mert a végrehajtás, az az elfogadottnak a végrehajtását jelenti. Ebből az következik, hogy szerintük nem hajtotta végre az önkormányzat az első háromnegyedévben a költségvetéshez fűződő döntéseket. Hát ez egy érdekes hozzáállás.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

281/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

 

 

 

 

 

7.) Átadás-átvételi megállapodás, valamint vagyonkezelési szerződés megkötése az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy biztosan mindenki tudja, miszerint ezzel kapcsolatban a mai napon egy levelet küldött el. Az utolsó pillanatig három lehetőség volt. Ezek közül az van, ami van, nevezetesen, hogy a Hivatal elkészítette az észrevételeket, és durván 1 héttel ezelőtt elküldte a KLIK vezetőinek azon kiegészítésekkel tűzdelt megállapodás-tervezetet, amely alapvetően az önkormányzati érdeket igyekszik rögzíteni. Erre nem kaptak választ, ezért a Hivatal javaslata az és maximálisan egyetért vele ő is és az ő javaslatai is, hogy a határozati javaslatok közül az 1. pontról döntsön a Képviselő-testület ebben a helyzetben, mert ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a város összes szempontját figyelembe véve születik megállapodás, az aláírható legyen, a többi esetet is kezeli, de akkor nyilván az aláírásról nem lehet szó.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat 1. pontját, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

282/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Átadás-átvételi megállapodás, valamint vagyonkezelési szerződés megkötése az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatban

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. §-a alapján az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi központtal megkötendő vagyonkezelési szerződést és átadás-átvételi megállapodás szövegét az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő:       2016. december 15. (Nkt. szerint)

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

8.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Itt az önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési és közoktatási intézményekről beszélnek azért, hogy valamennyi helyen a jutalom biztosítása megoldott legyen.

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerint határozati javaslatot a beterjesztett tartalommal, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

283/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

 

e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda 9.186
Csillagfürt Óvoda 8.390
Holdfény Utcai Óvoda 8.006
Mákszem Óvoda 6.487
Budaörsi Kincskereső Óvoda 8.759
Kamaraerdei Óvoda 6.147
Farkasréti Pagony Óvoda 6.075
Rózsa Utcai Tagóvoda 10.710
Budaörsi Vackor Óvoda 6.692
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 7.170
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2.751
Pitypang Bölcsőde 11.262
Százszorszép Bölcsőde 8.153
Jókai Mór Művelődési Központ 2.267
Budaörsi Latinovits Színház 2.821
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub 1.028
Önkormányzat által működtetett iskolák 9.200
Védőnői Szolgálat 3.283

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az Önkormányzat költségvetését, valamint az intézményi költségvetéseket érintő előirányzat módosításokat támogatja az alábbiak szerint:

 

e Ft-ban
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 709
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 558
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 151
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1.782
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.403
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 379
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 567
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 446
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 121
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -7.225
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -5.689
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.536
Százszorszép  Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás  -5.146
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -4.052
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.094
Jókai Mór Művelődési Központ 13. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 254
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 200
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 54
 Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -9.379
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -7.385
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.994
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/A melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -2.198
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -1.731
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -467
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2.943
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.317
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 626
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1.411
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.111
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 300
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 5.754
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.531
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.223
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -7.417
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -5.840
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.577
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2.423
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.908
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 515
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 6.332
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.986
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.346
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 8.014
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6.310
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.704
 Mákszem Óvoda 22. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 5.226
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.115
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.111
Önkormányzat által működtetett iskolák 3/A melléklet
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -4.472
2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.207
Védőnői szolgálat 3/A melléklet
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.283
2. 1. Szociális hozzájárulási adó 346
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása 4.050

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Határidők:     azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

9.) Az állami fenntartású intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerint határozati javaslatot a beterjesztett tartalommal, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

284/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az állami fenntartású intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami fenntartású intézményekben Budaörs Város Önkormányzata által technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére meghatározott munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 2016. december 1-jétől bruttó 18.674 Ft/fő/hó mértékben emelkedik (részmunkaidő esetében részarányosan). Budaörs Város Önkormányzata a szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetésében biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy a 943 eFt személyi juttatások és az azt terhelő 254 eFt szociális hozzájárulási adó összegét  a 2017. évi költségvetésbe terveztesse be.

 

Határidő:                   2016. december 22.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda

 

 

10.) Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerint határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

285/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által a budaörsi bűnmegelőzés és közbiztonság növelése céljára felajánlott 1 000 000,- Ft összegű, valamint a General Com Kft. által székek vásárlása céljából felajánlott 1 000 000,- Ft összegű adományt elfogadja.
 2. az adományozások során befolyt összegek terhére támogatást nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budaörsi Rendőrkapitányság részére 1 000 000,- Ft összeg erejéig technikai eszközök beszerzésére, másfelől 1 000 000,- Ft összeg erejéig a működéséhez szükséges székek vásárlása céljára. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 7/A. sz. melléklet 1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) sora terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 3. felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére és a vonatkozó szerződések aláírására.

 

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

11.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerint határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

286/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között –Lakosságorientált Rendőrségi modell – tárgyban, 2014. január 23. napján – létrejött együttműködési megállapodás 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő feladatok ellátására Budaörs Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe terveztesse be a feladatellátáshoz szükséges 6.560 e Ft + 1.443 e Ft munkáltatót terhelő járulék: összesen 8.003 e Ft pénzügyi fedezetet.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: 2016. december 31. (az együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda (együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése), Pénzügyi Iroda (költségvetés)

 

 

12.) Javaslat a „Járóbeteg szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai tartalmi szempontjaira

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal, az ÖKDB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

287/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Javaslat a „Járóbeteg szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai tartalmi szempontjaira

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járóbeteg-szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. a közbeszerzési eljárásban az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szakmai tartalmi szempontok figyelembe vételével jár el,

 

 1. a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban úgy dönt, hogy:

 

a.) az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szakmai tartalmi szempontok jóváhagyását követően, szakértők bevonásával kerüljön sor a konkrét közbeszerzés előkészítésére vonatkozó javaslat (benne különösen: közbeszerzési eljárás fajtának meghatározása, alkalmassági követelmények, értékelési szempontok és az ahhoz kapcsolódó szakmai pontrendszer) kidolgozására.

b.) közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntéseket az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság hozza meg, míg a közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása tekintetében a Képviselő-testület dönt.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Szociális és Egészségügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

 

 

 

13.) Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatási kérelme – Gyógypedagógiai konferencia

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú szavazattal javasolta, hogy 256.000 Ft-al támogassák a kérelmet (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, a 256.000 Ft összegű támogatással, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

288/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatási kérelme – Gyógypedagógiai konferencia

 

1.Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért kérelmét 256.000,-Ft-al támogatja, a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások, 7. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” terhére azzal a céllal, hogy támogassa „A hang lelke – a lélek hangja” – művészeti terápiák a gyógypedagógiában című konferenciájához megvalósulását az Illyés Gyula Gimnáziumban

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés) Pénzügyi Iroda (utalás)

 

 

14.) A helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a KMISB 5 igen, 1 tartózkodással, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

289/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló 2016. évi – az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (értesítés)

 

 

15.) A BTG Nonprofit Kft. számára nyújtott tagi kölcsön rendezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

290/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. számára nyújtott tagi kölcsön rendezése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. az Önkormányzat által a 46/2016. (III.23.) ÖKT számú határozat alapján nyújtott 52 500 000.-Ft összegű, és a 109/2016. (V.25.) ÖKT számú határozat alapján nyújtott 75 800 000.-Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. december 25-éig fizesse vissza.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

16.) Közszolgáltatási keretszerződés V. sz. módosítása (2017. évi keretszerződés)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

291/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Közszolgáltatási keretszerződés V. sz. módosítása (2017. évi keretszerződés)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, V. számú módosítását.
 2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása aláírására.
 3. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2017. évi költségvetésbe tervezze be.

 

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

17.) Budaörsi Csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

292/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörsi Csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2017. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen. A tárgyévben fel nem használt bérleti díjat a TÖRSVÍZ Kft. Budaörs Város Önkormányzatával tárgyév december 15. napjáig lebonyolított egyeztetést követően Budaörs Város Önkormányzata által kiállított végszámla alapján tárgyév december 31. napjáig befizeti a Csatorna Építési Alapba.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja azzal, hogy hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

18.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat „vagy” előtti, azaz a I. pont 1. és 2. bekezdésének az elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat „vagy” előtti I. pont 1. és 2. bekezdését, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

293/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület között létrejött, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés 2017. december 31. napjáig történő meghosszabbításához.

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

19.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

294/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. meghosszabbítja Harsányi Judit, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központtal fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, de legkésőbb 2017.04.30. napjáig.
 2. A lakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 30/A. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 800 Ft/m2/hó; a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.
 3. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződésmegkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

20.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 54. 2687/2 hrsz-ú ingatlan bérletének újabb meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

295/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Budaörs, Farkasréti út 54. 2687/2 hrsz-ú ingatlan bérletének újabb meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) hozzájárul, hogy a BTG Nonprofit Kft. meghosszabbítsa Amár Alexandra, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Farkasréti út 54/2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését 2017. március 31. napjáig, 1.600 Ft/m2/hó bérleti díj megfizetése, egyebekben változatlan feltételek mellett.

 

2.) felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

21.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 132 m2 területű részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, mely szerint itt megállapodás történt a leendő tulajdonossal és az előterjesztés szerinti 2.376.000 Ft-ért történik az ingatlan értékesítése. A TFVB, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Kamaraerdei RÖK is megtárgyalta és egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

296/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 hrsz-ú ingatlan 132 m2 területű részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs, 4003/1 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3644 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz-tervezet szerint elkerítve használt – 132 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul a Budaörs, 3644 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által, bruttó 2.376.000,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy

 • a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek,
 • a megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

2.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

22.) Döntés Előminősített cégek jegyzékéről (2016/2)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy ismét bővül az előminősített cégek jegyzéke az előterjesztés szerinti javaslat alapján. Az ÖKDB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

297/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés Előminősített cégek jegyzékéről (2016/2)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának bővítését a melléklet (2016/2) alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

23.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy az ÖKDB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

298/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2017. évi igénybevétele tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

a.) 2017. évben továbbra is a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E ép. 3 em., adószám: 14969205-2-43), valamint a Topinform Bt. (1075 Budapest, Király u. 17., adószám: 20318282-3-42, cégjegyzékszám: 01-06-723624, képviseli Toperczer Ferenc) által alkotott Konzorcium által nyújtott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatást kívánja igénybe venni,

 

b.) felkéri a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos szerződés szerinti változatlan tartalommal, 2017. december 31-ig tartó érvényességgel a szolgáltatás igénybe vétele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

 

c.) felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges forrás 2017. évi költségvetésbe történő tervezésére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály. Pénzügyi Iroda

 

 

24.) A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

299/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: társaság) 2017. január 5-éig tőkeemelést hajt végre, az alábbiak szerint:

a.) 1.000.000,- Ft befizetést teljesít, amely teljes egészében a törzstőkébe kerül,

b.) 127.300.000,- Ft befizetést teljesít, amely teljes egészében tőketartalékba kerül.

 

2.) a tőketartalékba kerülő összeg célhoz kötött, célja a társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységek biztosítására.

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a cégnyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges dokumentumok elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

25.) Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy készült egy módosító indítvány hozzá. A KMISB az eredeti előterjesztést tárgyalta, módosítással javasolta elfogadásra, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság már a módosítással együtt tárgyalta és 8 igen, 2 tartózkodással támogatták a módosító indítvány szerinti javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). 258.000 Ft-ról van szó az általános tartalék terhére, amit a határozati javaslat 2. pontja rögzít, illetve a másik három pontot is egyben teszi fel szavazásra, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

300/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 122/2016. (XII.06.) KMISB sz. határozatát, mely szerint 167 ezer Ft-ot biztosít a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások, 7. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” terhére a Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére a „Márton-Napi Vesperás Budaörsön„ című kiadvány elkészítéséhez.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további 258 ezer Ft összegű támogatást nyújt a Budaörs Város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvánnyal történő szerződés megkötésére.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: 2016. december 31. Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (határozat 2. pont), Pénzügyi Iroda (határozat 3. pont)

 

 

26.) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja azt is, hogy Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

301/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2017. évi Éves Ellenőrzési Tervet az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő:                   2016. december 31.

Felelős:                     Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

27.) A Víz-Hang Fesztivál támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet, melynek során elmondta, hogy Kamaraerdei RÖK egyhangúlag javasolta elfogadásra, míg egyhangúlag, de a kérelemhez képest egy kisebb módosítással javasolta elfogadásra a KMISB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot a módosítással együtt – töröljék a „kérelmében foglaltakra tekintettel” részt –, melyet a Képviselő testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

302/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Víz-Hang Fesztivál támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a BA’N’DA Egyesület Víz-Hang Fesztivál megrendezésére vonatkozó igényét a 2017. évi költségvetés terveztetésekor vegye figyelembe.

 

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

28.) Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, valamint elmondja, hogy a Kamaraerdei Részönkormányzat megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

303/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kamaraerdei részönkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

 

 

29.) Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy van egy kis problémájuk. Készült egy beszámoló a részönkormányzat részéről, aztán a részönkormányzat megtárgyalta és egy olyan kiegészítéssel fogadta el, aminek a saját beszámolójához, munkájához semmi köze nincs és ráadásul tartalmilag sem stimmel (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Jegyző úr vezetőin azt jelezte, hogy ilyen tartalommal ez, az önkormányzat részéről nem fogadható el. Nehéz helyzet ez, de Löfler Dávid képviselő úr, majd megvilágítja számukra a kérdést.

 

Löfler Dávid képviselő: csak szeretné megköszönni a Frankhegyi Részönkormányzat külsős képviselőtagjainak a munkáját. Nincsenek könnyű helyzetben úgy, hogy az elnökükkel is vannak néha konfliktusaik és nem mindig az kerül napirendre, amit a Bizottság tagjai szeretnének. Itt is most kértek egy módosítást, ő pedig szeretné kérni, hogy erről szavazzanak! Amennyiben nem lehetséges, ha ők most tartózkodnak a beszámoló kapcsán, akkor az nem nekik szól, hanem a Hivatalnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez jó, tartózkodni fognak ők is, csak ez viszont nekik szól! Egyébként az egy bájos dolog, amikor valaki köszönetet mond a két saját pártcsaládjához tartozó embernek. Ez persze nem meglepő, viszont nem is mulatságos. Kérdezi Jegyző Urat, hogy mi a teendő ilyen esetben?

 

 1. Bocsi István jegyző: két lehetőség van: 1. vagy az eredeti határozatot fogadja el a Képviselő-testület vagy 2. azt mondja, meghallgatta a Frankhegyi Részönkormányzatnak a beszámolóját és ilyen értelemben fogadja el, mert azt, hogy a minősítést fogadja el, az a Frankhegyi Részönkormányzatnak a minősítése volt a saját munkájáról, nem pedig az a tevékenység, amit végzett. Nyilván minősítheti a saját munkáját, mert ez szíve, joga. Ez a beszámolónak nem része, tehát, ha a beszámolót el akarja fogadni a Testület, akkor a tevékenységet fogadja el, ha pedig a minősítéssel együtt akarja elfogadni, akkor meg nem elfogadja a beszámolót, hanem meghallgatta a Részönkormányzat véleményét a munkájáról.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miközben a fentieket elmondta Jegyző Úr, azon gondolkodott, hogy az egy lehetséges megoldás, hogy először fölteszi szavazásra, mely szerint a Képviselő-testület egyetért-e a kiegészítő mondattal, erről hoz egy döntést a Testület és annak függvényében utána döntenek az eredetiről és akkor arról lehet a módosítóról is, és valamiről csak lesz döntésük!

 

 1. Bocsi István jegyző: igen, de a Részönkormányzat önmaga minősítését a Testület egyébként nem fogja felülbírálni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor pedig úgy kellene szavaztatni róla, mintha nem venné figyelembe azt a nagyon komoly észrevételt, ami szerepel a forgatókönyvben is.   

 

 1. Bocsi István jegyző: javasolja, hogy bontsák ketté és legyen két határozati javaslat. Az első határozati javaslat, ami a minősítésről szól, ott azt mondja a Testület, hogy meghallgatta azt, hogy így minősítették magukat, és a másodikban pedig magát a beszámolót fogadja el.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: és ha a „meghallgat”-tára azt fogják szavazni, hogy nem, akkor az azt jelenti, hogy nem hallgatták meg?

 

 1. Bocsi István jegyző: nyilván logikusan nem fog tudni másról szavazni a Képviselő-testület, minthogy meghallgatta ezt a véleményt.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: most itt megtudták, hogy ki, miért tartózkodik, úgyhogy ez így nagyon jó kis szavazás lesz. Ki, milyen színben tartózkodik – merül föl a kérdés. A nézők számára kérdezi, mert nem csodálná, ha elvesztették volna már a fonalat, hogy miről megy itt a diskurzus a tartózkodásokkal és a mit értettek meg, és mire, mit fognak szavazni, de képviselőtársuk a Frankhegyi Részönkormányzat vezetője. Kérdezi, nem kellene őt meghallgatni, hogy neki ebben mi a véleménye, mert ez így egy kicsit tényleg fura, hogy most ki, milyen színben tartózkodik és mit értettek meg, és mit fogadnak el, hogy egy kicsit tegyék akkor már tisztába a nézők számára, hogy mégis miről van szó? Ugyan Löfler képviselőtársa megköszönte a Részönkormányzat más tagjainak a munkáját, tehát akkor valakit hallgassanak már meg, ha már tudomásul veszik, és jól letartózkodják!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az utolsó részével nem szeretne foglalkozni, mert azzal nem érdemes, amit viszont képviselő asszony mondott, arra azért van jó válasz. Speciel ő nem fog tartózkodni a beszámolónál és szerinte a képviselőtársai sem, csak nem tudták, hogy most mit kezdjenek egy olyan helyzettel, amikor egy alkalmatlan eszközzel, egy nem odaillő történetről szeretne szavaztatni valaki, akinek egyébként megköszönik ez irányú tevékenységét, amit ő egyébként ért. Szóval, ugye itt van egy beszámoló, ami arról szól, hogy milyen munkát végzett az adott Részönkormányzat. Az ő tevékenységéről kell neki a Testület felé beszámolnia. Tehát, ez olyan, mintha képviselő asszonyt megbízná egy feladattal, és akkor a Képviselő-testület felé beszámolóval tartozna képviselő asszony, és akkor abban a beszámolóban nem az lenne a lényeg, mely szerint elmondja a saját tevékenységére vonatkozóan, hogy hogyan oldotta meg, mire terjedt ki, kikkel egyezetett, stb., hanem azt mondja – koki nektek, akiktől ezt a feladatot kapta. Ez egy elegáns dolog, ezt ugye a FIDESZ-KDNP képviselője megköszöni, ő meg nem tartja helyesnek, méltányosnak és kulturáltnak, de nyilván másféle kultúrában mozognak, tehát, ezt is lehet értelmezni. Jegyző úr intelmei alapján, akkor ketté fogják bontani. Szavazni fognak arról, hogy meghallgatta a Képviselő-testület a Frankhegyi RÖK két tagjának, az egyébként nem odaillő véleményét is és erről majd dönt a Testület úgy, ahogy dönt, vagy meghallgatta, vagy nem, vagy szavaznak róla igennel, vagy nem. Szerinte ez innentől kezdve egy szomorú vígjáték… Utána szavaznak az eredeti határozati javaslatról, ami ténylegesen a tevékenységéről, a beszámolójáról szól, arról, ami a napirend és ott nincs probléma, azt el lehet fogadni. Ezt majd nem fogadja el a FIDESZ-KLDNP frakció, az majd azt fogja jelenteni, hogy nem fogadják el a beszámolóját a Részönkormányzatnak. Hát, van ez így!

 

Hauser Péter képviselő: polgármester úr már elég jól elmondta itt a dolgokat. Tehát, a beszámoló tulajdonképpen miről szól? A tevékenységet, tehát milyen tevékenységet végzett az adott Bizottság, az adott Részönkormányzat. A beszámolónak nem kell tartalmaznia azt, hogy milyen minőségben minősíti. A tevékenységről kell szólnia. Ezt a beszámolót ő jegyzi és valóban a tevékenységet írta le benne.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: először szavaznak a Frankhegyi Részönkormányzat kiegészítő mondatáról, vagyis, hogy ők úgy értékelik, miszerint a Frankhegy érdeke nem kellő hatásfokkal érvényesült a 2016-os évben. Kéri, hogy, aki „meghallgatta” ezt, – az szavazzon igennel.

A Képviselő-testület 4 igen, 6 nem szavazattal, 4 tartózkodással elutasította a kiegészítést.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

  

304/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint döntsön úgy, hogy meghallgatta a Frankhegyi Településrészi Önkormányzatnak a 2016. évi munkájáról szóló beszámolójával kapcsolatos kiegészítését.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte nincs ezzel semmi probléma, mert ez körülbelül olyan, mint a népszavazás, nem értelmes kérdésre, nem lehet értelmes választ adni.

 

Továbbiakban felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

305/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Frankhegyi részönkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

 

 

30.) A polgármester 2016. második félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd egy ügyrendi szavazást kért arra vonatkozóan, hogy ennek a napirendnek a szavazásából zárják ki.

 

A Képviselő-testület Wittinghoff Tamás polgármestert, 14 egyhangú igen szavazattal személyes érintettség okán a döntéshozatalból kizárta. 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

306/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2016. második félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután a napirendhez nincs hozzászóló, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester a szavazásban nem vett részt.)

 

307/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A polgármester 2016. második félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2016. második félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

31.) A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy az előterjesztést a TFVB 5 igen, 2 tartózkodással, a PEB 6 igen, 4 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), továbbá készült egy módosító indítvány is. Lehet, hogy lesznek kérdések, ezért majd utána válaszol vagy a szakmai kérdésekre az érintettek válaszolnak.  

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: bizottsági üléseken ez már volt többször is, több módon is és ott elmondta, de szeretné a testületi ülésen is elmondani, hogy ők az elmúlt sok évben a hitelfelvételeket általában nem támogatták egyszerűen azért, mert akkor még úgy állt a város, hogy úgy látták jónak, mely szerint okos gazdálkodással máshogyan is meg lehet oldani, de most már vissza ne nézzenek.

Az, amilyen célok most le vannak írva, az természetesen rendben van, nincs velük semmi probléma. Eddig is tartózkodtak, most is tartózkodni fognak, de ez egy jóindulatú tartózkodás a részükről, mert van, amikor az ember más miatt tartózkodik, ezt mindenki tudja. Értik, hogy miért van rá szükség, de nem biztos abban, hogy ennek továbbra is ez lenne az útja, de nehéz a helyzet és, ha még konkrétabb lesz a történet, nyilván még részletesebben elbeszélgetnek róla, de a meghatározott célok rendben vannak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: bevezetnek majd egy új fogalmat – egy jóindulatú tartózkodást, egy rosszindulatú és egy semleges tartózkodást. Reméli, hogy ők majd egy jóindulatú igennel fogják elfogadni.

 

Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, az ahhoz fűzött módosított tartalommal, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

308/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

I.

A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a nyertes ajánlattevő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

második az OTP Bank Nyrt.

 

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

 

A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatosan rendelkezésre álló 1386/2016. (VII.21.) számú Korm. határozatában megnevezett hitelcélok alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy ennek megfelelően kezdeményezze a Kormányhatározat módosítását:

 

Ingatlan beruházások (eFt) Fejlesztési célok
Idősek Otthona férőhely bővítés 500 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása fejlesztési cél
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Farkasréti Pagony Óvoda épület felújítás, bővítés 250 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
Összesen 1335 000
Út és mélyépítési beruházások (eFt) Fejlesztési célok
Fodros utca útépítés 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Temesvári utca útépítés 90 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Stefánia utca útépítés 160 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Árvácska utca útépítés 100 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Összesen 1385 000
 
 Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások (eFt)

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés. 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Összesen 110 000
MINDÖSSZESEN 2830 000

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

 

 

32.) Településrendezési szerződés Víg köz meghosszabbítása tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

309/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                              határozat

 

Településrendezési szerződés Víg köz meghosszabbítása tárgyában

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendeletének folyamatban levő módosítása keretében a módosítások közt szerepeljen a Víg köz meghosszabbításában tervezett feltáró utat biztosító szabályozási vonal.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Településrendezési Szerződés tervezet aláírására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

33.) Az ARAMIS SE kérelme támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és a továbbiakban elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

310/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az ARAMIS SE kérelme támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. az ARAMIS Sport Egyesülettel 2016. március 31. napján megkötött ÖNK-SZ-2016-162. számú szerződés (3.973.765.- Ft) felhasználási határidejét 2017.06.30-ig, elszámolási határidejét 2017. 07. 31-ig meghosszabbítja,
 2. felkéri a polgármestert, hogy az ARAMIS Sport Egyesülettel kösse meg a módosított szerződést.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály (szerződésmódosítás), Pénzügyi Iroda

 

 

34.) Döntés az ARAMIS SE támogatási szerződésével kapcsolatos külön megállapodás megkötéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

311/2016.(XII.14.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés az ARAMIS SE támogatási szerződésével kapcsolatos külön megállapodás megkötéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és az ARAMIS Sport Egyesület között a Képviselő-testület 143/2016. (VI.22.) ÖKT számú határozata alapján 2016. szeptember 12. napján létrejött támogatási szerződés 2. pontja értelmében a támogatási összeg (BVÖ Önrész) ütemezésére vonatkozó külön megállapodást a kérelemmel egyező tartalommal, az alábbi táblázatban részletezettek szerint megköti:
Sorszám Számla típusa Dátum Nettó összeg ÁFA összege Bruttó összeg BVÖ Önrész
I. részszámla 2016. 12. 15. 12.475.000.- 3.368.250.- 15.843.250.- 15.843.250.-
II. részszámla 2017. 01. 15. 54.750.000.- 14.782.500.- 69.532.500.- 69.532.500.-
III. részszámla 2017. 02. 15. 41.110.000.- 11.099.700.- 52.209.700.- 52.209.700.-
IV. részszámla 2017. 03. 15. 52.330.000.- 14.129.100.- 66.459.100.- 66.459.100.-
V. részszámla 2017. 04. 15. 55.260.000.- 14.920.200.- 70.180.200.- 8.716.450.-
VI. részszámla 2017. 05. 15. 62.796.000.- 16.954.920.- 79.750.920.- 0.-
VII. részszámla 2017. 06. 15. 70.834.000.- 19.125.180.- 89.959.180.- 0.-
VIII. részszámla 2017. 07. 15. 65.726.000.- 17.746.020.- 83.472.020.- 0.-
IX. részszámla 2017. 08. 15. 73.680.000.- 18.983.600.- 93.573.600.- 0.-
X. végszámla 2017. 09. 15. 57.710.107.- 15.581.729.- 73.291.836.- 0.-
mindösszesen 546.671.107.- 147.601.199.- 694.272.306.- 212.761.000.-

 

 1. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ütemezésben bekövetkezett változások engedélyezésére és a megállapodás szükség szerinti módosítására.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására.

 

Határidő: közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a zárt ülés megkezdése előtt szeretne a televízión keresztül is Mindenkinek Nagyon Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánni, hiszen több ilyen nyilvános rendezvény már önkormányzati nem lesz! Bár önkormányzati rendezvények lesznek, ahogyan ezt el is mondta és mindenkit buzdít arra, hogy az adventi rendezvénysorozatokat figyelje, mert érdemes!

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. december 27.