Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése, a Képviselő-testület 2017. február 22-ei, valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2017. februári üléseire.

Kapcsolódó dokumentumok:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/40610/751092

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat

                                                    Polgármesterének

 

ELŐTERJESZTÉSE

 

a Képviselő-testület 2017. február 22-ei,

valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2017. februári üléseire

 

Ügyiratszám: VII/2-2/2017.

 

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

 

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § – a alapján nyílt ülésen történik.

 

                                                                                                

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 

 1. A 2017. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2017. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

 

A 2017.évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (továbbiakban: Gst.)
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

 

 

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint a 280/2016. (XII. 14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2017. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét.

 

A Mötv. 111.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

 

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

 

 • a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 • a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 • a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 • az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.

 

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

 • az önkormányzat költségvetési bevételeit – így különösen:
  • a helyi adó bevételeket,
  • a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
  • a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 • az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
  • a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  • a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  • az általános és céltartalékot, és
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
 • A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

 

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

 

A helyi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásához a központi költségvetés 641 milliárd forint támogatást biztosít országosan, összesen.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.

A 2017. évi költségvetési törvény elfogadását követően az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyonkezelői jog illeti meg.

A 2017. évi költségvetési törvény 32.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 21,3 milliárd forint összegben.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

Budaörs tekintetében a számított bevétel 2.580.950.691,- Ft, melyből 455.200.552,- Ft a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó 2.125.750.139,- Ft a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség, amely összeg az egész országot érintő elvonás közel 10 %-a. Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4.számú melléklet C. pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban a 8%-a).

 

 1. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2017-ben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege (a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparűzési adóval rendelkező települések meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

 

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2017-ben is egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

 

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2015. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

 

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2017. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2017. évben is az önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

 

 

2017-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés, amely program 2013-ban indult és közel 160 ezer pedagógust érint. A központi költségvetés a 2016. december 31-ig minősített pedagógusok 2017. évben jelentkező többletbérének és járulékainak forrását, valamint a 2017. szeptember 1-ei általános bérfejlesztés költségkihatását minden fenntartó számára célzott támogatásként biztosítja. A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkori költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2017. évben is 101.500 Ft.

 

 1. évet érintő központi intézkedések a 2017. évi közalkalmazotti béreket érintően:

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamit a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2017- ben sem változott.  (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de egyrészt a minimálbér (110.000,- Ft –ról 127.500,- Ft-ra) és a garantált bérminimum (129.000,- Ft –ról 161.000,- Ft-ra) jelentős emelkedésével, másrészt az egyes ágazatokat érintő béremelési program bevezetésével különböző mértékben, de minden közalkalmazottnak emelkedik a bére 2017-ben.

A szociális ágazatban a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, valamint a 2017. január 1-étől bevezetett úgynevezett bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

A középfokú végzettségű „C”,”D”,”E” fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelőt a szociális ágazati összevont pótlék helyett 2017. január 1-étől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg.

A pedagógus végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, szaktanácsadókra a pedagógus életpálya kiterjesztésre került 2016. január 1-étől, ezért 2017-ben rájuk a pedagógusokat is érintő béremelkedés vonatkozik.

 

Elmondható tehát, hogy a szociális ágazatban (Bölcsőde) minden munkakörben emelkednek a bérek. A pótlékok kifizetéséhez, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a központi költségvetés támogatást biztosít.

 

 1. január 1-étől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg, amely átlagosan 15 %-os béremelést jelent. A kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

 

 1. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

 

Lényeges változás, hogy a személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkent.

 

 1. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014.(XII.12.) Kormány határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. E feladathoz a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára 67,2 milliárd forint támogatást biztosít.

 

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2017. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 19,6 milliárd forint fordítható.

 

A színházak támogatási rendszerét 2017-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (Emtv.) határozza meg. Az Emvt-ben szabályozott feltételek és eljárási szabályok szerint nemzeti és kiemelt minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására szolgál az előirányzat. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben maghatározott szempontok szerint történik. Az egyes támogatási összegeket azonban továbbra is az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2016. december 1-éig állapítja meg.

 

A központi költségvetés 2017-ban is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

Az elmúlt évek során a központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásról szóló 262/2004. (IX.23.) Kormány rendeletben meghatározott hányadát (befizetett összeg 15%-át) támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította. 2017-ben a lakossági közműfejlesztés támogatás megszűnik.

 

 1. január 1-től az önkormányzatokat az általuk bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz kiegészítő állami támogatás illeti meg.

 

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a – Gyvt. 67/A. § alapján – a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltétel rendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

 

 

 

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

 • a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
 • a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
 • a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzat által beszedett – SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

 

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2016. évben:

 • a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
 • a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
 • a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
 • a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
 • a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

 

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

 

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2016. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési tervszámait.

 

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

 

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

 

A 2017. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2016.évi költségvetési maradványa.

 

Bevételi előirányzatok tervezése

 

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2017. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

 

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

1.    Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

 

 • Önkormányzatok működési támogatásai
 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A 2017. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft, valamint a 2016. évről áthúzódó bérkompenzációra 1.606 e Ft a központi támogatás összege.

 

 

 

 1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 157.684 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

 

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre a Védőnői szolgálat működtetéséhez nyújtandó OEP finanszírozás, amely éves szinten 73.591 e Ft.

 

 1. Közhatalmi bevételek

A helyi adók jogi szabályozásában 2016. évben nem történt olyan módosítás, mely az adóbevételek tervezése során a 2016. évihez képest jelentős elmozdulásra adna okot.

Az adózók 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásainak adatai szerint azonban a helyi iparűzési adóalap növekedése figyelhető meg különösen a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, többnyire „nagyadózó” vállalkozások körében. A tervezéshez végzett elemzések azt mutatják, hogy a város területén működő, eltérő üzleti évet választó adózók esetében az előző évben vallott adóelőleghez képest 2017. évben 300 millió forinttal magasabb összegű adóelőleg várható.

A 2017. évi helyi iparűzési adóbevételi terv készítésekor az adózók által a 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokban 2017. március 15-ei esedékességgel bevallott adóelőleg 2.693.876.710.-Ft. Ez az összeg az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő, illetve az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével módosulhat. Feltételezve, hogy a gazdasági életben negatív jellegű változás nem következik be a 2017. szeptember 15-én esedékes adóelőleget az előző év, azaz 2016. szeptember 15-én előírt összegben, 2.932.109.935.-Ft-ban tervezzük.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásoktól várható helyi iparűzési adóbevétel 2017. évben 1.732.878.500.-Ft lesz.

Az adózók 2017. május 31-ig nyújtják be a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásukat és számolnak el a 2016. évi adóelőleg és a tényleges fizetendő adó különbözetével. Az adóhatóságnak a tervezés időszakában nincsenek még adatai az elszámolási különbözetre vonatkozóan, ezért azt minden évben nulla forinttal tervezi.

Feltöltési kötelezettségre az elmúlt években 500-880 millió forint közötti befizetések teljesültek. Az óvatosság elve alapján 2017. évre 600 millió forint előleg-kiegészítéssel számolunk.

Az adóbevételek maradéktalan beszedése irreális terv lenne, ezért 2017. évre helyi iparűzési adónemben 150 millió forint hátralékkal célszerű kalkulálni a korábbi évek tapasztalati adatai alapján.

A fentieket figyelembe véve 2017. évre 7.800.000 e Ft helyi iparűzési adó bevétellel tervezünk.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó, talajterhelési díj és a késedelmi pótlék bevételek tervezése a 2016. évben beszedett adók és az adónyilvántartásban jelenleg előírt kötelezettségek alapul vételével történik. A bírság összegét jelentősen befolyásolja az adózók jogkövető magatartása, ezért az az előző évek tapasztalatai alapján került megtervezésre.

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a 2017. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

 

Adónem 2017. évi
költségvetés tervezett bevétele
e Ft
Iparűzési adó 7 800 000
Építményadó 1 060 000
Telekadó 350 000
Bírság 45 000
Késedelmi pótlék 12 000
Gépjárműadó 160 000
Talajterhelési díj 1 900
Összesen 9 428 900

 

 

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 2.300 e Ft-ot tervezünk.

 

 1. Működési bevételek

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 209.499 e Ft, közterület foglalás 9.463 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 3.662 e Ft, útvonalengedélyek 17.000 e Ft, egyéb bérleti díj, egyéb szolgáltatás 11.615 e Ft) 251.239 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 132 978 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft. 26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 23.000 e Ft) 49.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 111.000 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 141.648 e Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérülések 11.712 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 2.625 e Ft-tal szerepel.

 

 

 

 1. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 432 e Ft összegben.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt tervezzük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatás összegét.

Az Önkormányzat által benyújtott, befogadott, de még el nem bírált pályázatait a költségvetési rendelettervezett 27. számú melléklete tartalmazza. Az egyes pályázatok a támogatói döntést követően évközben kerülnek, illetve épülnek majd be a költségvetési rendeletbe.

 

 1. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (762 e Ft).

 

 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 10.000 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 176 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 7.757 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 3.783 e Ft-tal számolunk.  Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez, valamint a Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához külső források bevonását 131 600 e Ft összegben.

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

 1. évben eredeti előirányzatként 3.853.658 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.591.676 e Ft 2016. évi áthúzódó feladatok forrása, 2.261.982 e Ft pedig a 2017. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

 

 

 

 

 

 

 1. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére, melynek megindítására 2017. márciusában nyílik meg a lehetőség. A költségvetési javaslatban a Képviselő-testület által elfogadott módosított hitelcélok a 7/C mellékletben szerepelnek. A Kormány által jóváhagyott, 2017-ben megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

 

 

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 500 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére 17.685 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 8.927 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 7.185 e Ft-ot terveztünk.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 7.860 e Ft összegben.

 

 

 

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.791.426 e Ft összegben.

 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

 

 1. Működési költségvetés bevételei
 2. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 – 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 135.971 e Ft összegben.

 

 1. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 14.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.256.725 e Ft összegben.

 

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

 

Önkormányzat kiadásai

A 2017. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2017. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos 2016. december hónapra vonatkozó kiadásokat, valamint a gyermekétkeztetés kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékletekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (213.402 e Ft) és járulékai (46.948 e Ft) fedezetére 2017.évben a 2016. évivel megegyező, összesen 260.350 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

 

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat dologi kiadásai között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

 

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 290.360 e Ft.

 

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.681 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége.

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (34.919 e Ft).

 • Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2017. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (47.371 e Ft), valamint a 2016. évről áthúzódó kötelezettség (6.371 e Ft) összegét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk.

 

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 • Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2017. évre tervezett összege (1.399.681 e Ft), 2016. évi áthúzódó kötelezettséggel (49.356 e Ft) együtt összesen 1.449.037 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.
 • Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.
 • Az általános tartalék mértékét 102.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.
 1. évben működési célra 12.500 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladathoz kapcsolódóan:

 

 • BTG kezességvállalás

 

 

 

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

           

 • Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

A 2016. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 440 e Ft, a 133/2016. (V.25.) ÖKT számú határozat alapján, adásvétellel vegyes telekmegosztási szerződés a 7690 Hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Előirányzat összesen: 100 440 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 440 e Ft

 

1.2 Főépítész tanulmánytervek

A keretből valósul meg az „Arculati kézikönyv” valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány.

Előirányzat összesen: 16 660 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 660 e Ft

 

 

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A BHÉSZ módosítás költségeit fedezi. A 2-es, 3-as tétel azért szükséges, mivel 2016-évben született és 2017. év január 1-ével módosított településképi törvény előírja az úgynevezett településképi rendelet megalkotását. A rendeletnek magába kell majd foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. E rendelet megalapozásához szükséges az Arculati kézikönyv és az Örökségvédelmi Hatástanulmány, és ennek kapcsán szükséges a BHÉSZ-t is módosítani.

Előirányzat összesen: 10 282 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 282 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal) indokolja a soron tervezett beszerzéseket.

Előirányzat összesen: 1 426 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 562 e Ft

 

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepel.

Előirányzat összesen: 106 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 106 e Ft

 

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint fogorvosok részére a napi munkavégzésükhöz szükséges eszközbeszerzések kerültek tervezésre.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek  beszerzését az elhasználódott, javíthatatlan készülékek helyett.

Előirányzat összesen: 1 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 65 e Ft

 

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák pótlására, valamint azok pótlására ad fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

1.9 Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a korábban megkötött, a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése tárgyú szerződés pénzügyi rendezése történik meg.

Áthúzódó kötelezettség: 1 481 e Ft

 

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségként az iskola kamera stabilizátor beszerzését tartalmazza a keret.

Előirányzat összesen: 202 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 202 e Ft

 

 

 

1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az iskola függöny beszerzése került lekötésre erre a keretre, melynek pénzügyi rendezése 2017. évben történik.

Előirányzat összesen: 292 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 292 e Ft

 

 

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzések áthúzódó kötelezettsége szerepel a soron.

Előirányzat összesen: 150 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 150 e Ft

 

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E keret terhére tervezzük az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

            

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az önkormányzat által eddig használt Toyota Hilux gépkocsi több mint 10 éves, így a javítási, üzemeltetési költsége igen magas, gazdaságtalan, új gépjármű beszerzése szükséges.

Előirányzat összesen: 8 675 e Ft

 

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás.  Előirányzat összesen: 15 005 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 005 e Ft

 

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

Áthúzódó beruházás a térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme, jelenleg folyik a kivitelezés közbeszerzési eljárása.

Előirányzat összesen: 29 996 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29 996 e Ft

 

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A Képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján a táblák kihelyezése történik meg.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

 

 

 1. Ingatlan beruházások

           

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére intézményi beruházások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. A keret terhére tervezzük: Buszvégállomás továbbtervezése, Csíki pihenőkert továbbtervezése, BVUSS épületben elvégzendő munkálatok tervezései, illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési szerződések továbbtervezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 46 914 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 914 e Ft

 

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére az intézményi beruházások terveinek tervellenőrzése és a beruházások időszakában a tervezői művezetési tevékenységek valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a beruházások megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Tűzoltó laktanya bővítése, JMMK akadálymentesítése) befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 28 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 065 e Ft

 

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

 

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

Áthúzódó pénzmaradvány. A bíróság a kivitelezést felfüggesztette, a keret terhére a korábban megkötött kivitelezési szerződés folytatása lehetséges. Továbbá a keret a szükséges helyigényt biztosító konténerek bérlésére ad lehetőséget.

Előirányzat összesen: 27 408 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 908 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó pénzmaradvány. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 18 979 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 979 e Ft

 

2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

A BVUSS létesítmény új beléptető rendszer kiépítése és a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van. A keret egyrészt a sikeres eljárást követően megkötendő szerződéshez nyújt fedezetet, illetve lehetséges további, üzemeltető által jelzett munkálatok elindítása (vonal menti lábmosó átalakítása, tv közvetítő hely kialakítása, gépészeti átalakítás).

Előirányzat összesen: 70 017 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 017 e Ft

 

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

A keret terhére az évközben megjelenő pályázati források benyújtásához szükséges önrészt kívánjuk biztosítani.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre. Az akadálymentesítés az épület bővítésével kerül kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal.

Előirányzat összesen: 9 219 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 219 e Ft

 

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A keret terhére a Csiki Pihenőkert favázas rendszerű, teljesen elhasználódott vizesblokk épületének kiváltását tervezzük megvalósítani.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

 

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 000 e Ft

 

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS létesítmény világításának, a gazdaságos üzemeltetés szempontjait figyelembe vevő korszerűsítését tervezzük megvalósítani a fejlesztési hitel felhasználásával.

Előirányzat összesen: 50 000 e Ft

           

 1. Út és mélyépítési beruházások

 

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét.

Előirányzat összesen: 53 025 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32 825 e Ft

 

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 43 802 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 802 e Ft

 

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 6 351 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 351 e Ft

 

3.4 Útépítések

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődnek el.

Előirányzat összesen: 227 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 227 000 e Ft

 

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkákat tartalmaz.

Előirányzat összesen: 1 790 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 790 e Ft

3.6 Elektromos tervezések – mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi.

Előirányzat összesen: 8 335 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 335 e Ft

 

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 62 177 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 177 e Ft

 

3.8  Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 8 222 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 222 e Ft

 

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően vagy azzal egy időben lehet elvégezni.

Előirányzat összesen: 74 267 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 267 e Ft

 

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik a térségben beruházó cégekkel illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Előirányzat összesen: 9 398 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 398 e Ft

 

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött műszakilag áthúzódó munkákat tartalmaz, mely az időjárás függvényében 2017. tavaszán fejeződik be.

Előirányzat összesen: 9 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 566 e Ft

 

 

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 7 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 523 e Ft

 

 

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósul meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán.

Előirányzat összesen: 1 575 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 575 e Ft

 

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 12 436 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 436 e Ft

 

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

Előirányzat összesen: 1 562 432 e Ft

 

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

Előirányzat összesen: 23 700 e Ft

 

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 29 634 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29 634 e Ft

 

 

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 145 670 e Ft

 

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 196 850 e Ft

 

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A beruházást egy rövid vízvezeték építés előz meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 78 740 e Ft

 

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából mintegy fél tucat párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

 

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

 

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesülnek a Kőszirt, Kígyó utcákban és a Mező utca Stefánia út felőli végén.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban.

Előirányzat összesen: 5 512 e Ft

 

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesül a csomópontban.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

 

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

 

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok. A posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kamaraerdei út még fővárosi de budaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes.

Előirányzat összesen: 38 600 e Ft

 

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok rézsűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteti a rézsű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlyukasztotta a rézsűt, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte.

Előirányzat összesen: 59 000 e Ft

 

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

 

 

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

 

 

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

 

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé.

Előirányzat összesen: 43 000 e Ft

 

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út – Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felöli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog.

Előirányzat összesen: 15 800 e Ft

 

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 9 000 e Ft

 

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az elöregedett szennyvízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 55 200 e Ft

 

3.38 Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolózárak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

 

 

 

3.39 Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 700 e Ft

 

3.40 Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

 

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az elöregedett vízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 7 100 e Ft

 

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

 

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az utcában az út és járdaépítést megelőzően vízvezeték hosszabbítás valósul meg.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

 

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekventált megállónál létesülhet fedett buszváró.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

           

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzései kerülnek tervezésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 5 513 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 513 e Ft

 

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Előirányzat összesen: 7 675 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 675 e Ft

 

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő–testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Előirányzat összesen: 1 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 400 e Ft

 

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutyafuttató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A gyepesítés kifizetésére előreláthatóan 2017. áprilisában kerül sor.

Előirányzat összesen: 2 074 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 074 e Ft

 

4.5 Kutyafuttatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutyafuttató beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 4 628 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 628 e Ft

 

4.6 Új köztemető bővítése

A keret terhére történik a temető bővítési területén meglévő dróthálós kerítés cseréje az elmúlt évben kialakított pálcás kerítéssel azonos minőségben.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 18 627 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 627 e Ft

 

4.8 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerülnek átépítésre pl. az épület által közrefogott udvarrészek a fejlesztési hitel terhére.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 19 000 e Ft

 

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására.

Előirányzat összesen: 1 850 e Ft

 

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütéscsillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulin, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

 1. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

           

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelésére 128 300 e Ft-ot terveztünk (a 299/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat alapján).

A BSC 1924 Futball Kft. sportlétesítmény fejlesztéséhez 178 000 e Ft-ot, további üzletrészeinek megszerzésére 600 e Ft-ot, törzstőkéje emelésére 200 e Ft-ot terveztünk (67/2016. IV.20.) ÖKT sz. határozat alapján).

A hulladék közszolgáltatási tevékenység hatósági átszervezése miatt várhatóan indokolt lesz a BTG kft-nek további 200 000 e Ft jegyzett tőke illetve tőke tartalék biztosítása a szolgáltatás változatlan színvonalon történő ellátása érdekében.

Előirányzat összesen: 507 100 e Ft

 

 

 1. Ingatlan felújítások

 

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását tervezzük.

Előirányzat összesen: 1 248 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 248 e Ft

 

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítés érdekében.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

1.3 2017 évi intézményi felújítások

A keret terhére nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkáit tervezzük megvalósítani az intézmények nyári zárva tartási szünetében.

Előirányzat összesen: 220 000 e Ft

 

1.4 2016 évi intézményi felújítások

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a szerződéssel lekötött áthúzó feladatok elvégzését tervezzük megvalósítani (MET Idősek Otthona).

Előirányzat összesen: 21 308 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 308 e Ft

 

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 165 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 165 e Ft

 

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 31 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 809 e Ft

 

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 68 346 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 346 e Ft

 

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a pénzügyileg lezáratlan tervezési feladat teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 1 778 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 778 e Ft

 

1.9  Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére lekötésre került önrész pénzügyi teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 087 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 087 e Ft

 

 

 

 

 

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

 1. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésére előreláthatóan 2017. szeptemberében kerül sor.

Előirányzat összesen: 88 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 88 e Ft

 

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszerkezete több helyen beázik, a beázás okairól szakértői anyag készült 2015-ben. A keret terhére a tetőszigetelés javításának II. ütemét tervezzük elvégezni. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött szerződés (I. ütem) megvalósítása, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 47 123 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 17 123 e Ft

 

1.12 Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Előirányzat összesen: 19 750 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 750 e Ft

 

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

 1. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 15 986 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 986 e Ft

 

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére a rendelő mai kor igényeit kielégítő teljes körű felújítását tervezzük mind építészeti megjelenítés, mind épületgépészeti és elektromos korszerűsítés tekintetében.

Előirányzat összesen: 41 905 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 905 e Ft

 

1.15 Templom tér 15. födém és tető szerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt födém részleges cseréje illetve megerősítése történik meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) födém és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa födém megerősítése történik meg. A munkálatok előkészítése (faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv készítése) folyamatban van.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

 

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka, melynek tervezése folyamatban van. Megvalósítása után a Petőfi Sándor u. 1. ingatlan értékesíthetővé válik.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó épület bitumenes zsindely fedése tönkre ment, cseréje haladéktalanul szükséges.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

 

 1. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 95 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 089 e Ft

 

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 13 382 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 382 e Ft

 

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Előirányzat összesen: 18 105 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 105 e Ft

 

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján.

Előirányzat összesen: 7 924 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 924 e Ft

 

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor a térkő burkolat és alapok újra rakásával, vagy az aszfalt felület marásával, visszaaszfaltozásával.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósul meg lakossági igények alapján.

Előirányzat összesen: 65 000 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 • Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások 2.000 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 283.160 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

 • Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 11.450 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.
 • Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel (7/C. melléklet) 1.380.066 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

 

 • Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
 • Idősek Otthona bővítése
 • Fodros utca építése
 • Stefánia utca építése
 • Temesvári utca építése
 • Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítása, bővítése
 • Alsó – Felsőhatár úti körforgalom kivitelezése
 • 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között
 • Közterületi játszóterek felújítása
 • Puskás Tivadar u., Baross u., Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)

 

 

III. Finanszírozási kiadások

 

 1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.048.151 e Ft összegben.

 

 

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

 • A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.
 • Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.
 • A 2017. évi költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2017. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
 • Az utóbbi években az állami szféra szinte minden területén elkezdődött az életpályamodellek bevezetése, valamint ezzel párhuzamosan sorozatos béremelések valósultak, illetve valósulnak meg 2017. év folyamán (köznevelési, egészségügyi, rendvédelmi, szociális ágazat stb.).
 1. július 1-én hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyára terjed ki. A törvény jelentősen megnövelte az állami tisztviselők illetményét, az alsó határok is meghaladják átlagban a 30%-os emelést, a felső határok pedig a 200%-ot is, valamint az egyéb juttatások is emelésre kerültek. Az állami szféra számos területén végbement jelentős illetményemelés miatt félő, hogy az ugyanolyan végzettséget, gyakorlatot igénylő járási hivatali, kormányhivatali munkakörök elszívó ereje olyan mértékű lesz, hogy veszélyezteti a kvalifikált munkaerő megtartását és ezzel az önkormányzati feladatok színvonalas ellátását is.
 • Fentiekre tekintettel javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa az önkormányzati köztisztviselők számára az illetményalap 43.000 Ft-ra történő megemelését 2017. január 1-től.
 • A költségvetési rendelettervezetben már az emelt összeggel került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi kiadása.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.
 • A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre szoftver, számítástechnikai eszközök) összesen 35.500 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 9.300 e Ft-ot a tervezett összeg.

 • Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

 • Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2017-ben a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.
 • Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pótlékok meghatározásáról rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.
 • A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2017. évben a 2017. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.
 • A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.
 • Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

 

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

 

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

 

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

 

 • Az Áht. 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

 

 

 1. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

 

 

 

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

 

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

 

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

 

 

 

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

 

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik:   Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

 

Melléklet:

 1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

 

 

 

Budaörs, 2017. február „     ”

 

……………………………………

  Wittinghoff Tamás

                                                                                                    polgármester

Az előterjesztést készítette:

 

Pénzügyi Iroda :……………………………….

Barta Gáborné

 

 

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet:  ……………………………….

 

 

Műszaki Ügyosztály: ……………………………………

 

 

Törvényességi felügyelet:

 

Jegyzői Iroda: ………………………

 

 1. Bocsi István jegyző: ………………………………..