Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megdöbbentő számok a Budaörs költségvetésében

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése az év elején nyilvánosságra került, majd  a képviselő-testület többsége meg is szavazta. A költségvetés megdöbbentő számairól már korábban írtam, ebben a bejegyzésben a teljes költségvetés módosítás nélkül tekinthető meg.

Dokumentumok:

Eloterjesztes_2017.01.24_

2017._evi_ktgv._rendelet_mellekletekkel

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesterének

 ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2017. február 22-ei,

valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2017. februári üléseire

 Ügyiratszám: VII/2-2/2017.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § – a alapján nyílt ülésen történik.

                                                                                            

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 A 2017. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2017. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2017.évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (továbbiakban: Gst.)
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint a 280/2016. (XII. 14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2017. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét.

A Mötv. 111.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

 

 • a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 • a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 • a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 • az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

 • az önkormányzat költségvetési bevételeit – így különösen:
  • a helyi adó bevételeket,
  • a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
  • a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 • az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
  • a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  • a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  • az általános és céltartalékot, és
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
 • A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

 

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

A helyi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásához a központi költségvetés 641 milliárd forint támogatást biztosít országosan, összesen.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.

A 2017. évi költségvetési törvény elfogadását követően az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyonkezelői jog illeti meg.

A 2017. évi költségvetési törvény 32.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 21,3 milliárd forint összegben.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

Budaörs tekintetében a számított bevétel 2.580.950.691,- Ft, melyből 455.200.552,- Ft a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó 2.125.750.139,- Ft a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség, amely összeg az egész országot érintő elvonás közel 10 %-a. Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4.számú melléklet C. pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban a 8%-a).

 

 1. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2017-ben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege (a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparűzési adóval rendelkező települések meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

 

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2017-ben is egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2015. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2017. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2017. évben is az önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

 

2017-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés, amely program 2013-ban indult és közel 160 ezer pedagógust érint. A központi költségvetés a 2016. december 31-ig minősített pedagógusok 2017. évben jelentkező többletbérének és járulékainak forrását, valamint a 2017. szeptember 1-ei általános bérfejlesztés költségkihatását minden fenntartó számára célzott támogatásként biztosítja. A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkori költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2017. évben is 101.500 Ft.

 

 1. évet érintő központi intézkedések a 2017. évi közalkalmazotti béreket érintően:

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamit a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2017- ben sem változott.  (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de egyrészt a minimálbér (110.000,- Ft –ról 127.500,- Ft-ra) és a garantált bérminimum (129.000,- Ft –ról 161.000,- Ft-ra) jelentős emelkedésével, másrészt az egyes ágazatokat érintő béremelési program bevezetésével különböző mértékben, de minden közalkalmazottnak emelkedik a bére 2017-ben.

A szociális ágazatban a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, valamint a 2017. január 1-étől bevezetett úgynevezett bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

A középfokú végzettségű „C”,”D”,”E” fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelőt a szociális ágazati összevont pótlék helyett 2017. január 1-étől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg.

A pedagógus végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, szaktanácsadókra a pedagógus életpálya kiterjesztésre került 2016. január 1-étől, ezért 2017-ben rájuk a pedagógusokat is érintő béremelkedés vonatkozik.

 

Elmondható tehát, hogy a szociális ágazatban (Bölcsőde) minden munkakörben emelkednek a bérek. A pótlékok kifizetéséhez, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a központi költségvetés támogatást biztosít.

 

 1. január 1-étől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg, amely átlagosan 15 %-os béremelést jelent. A kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

 

 1. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

 

Lényeges változás, hogy a személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkent.

 

 1. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014.(XII.12.) Kormány határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. E feladathoz a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára 67,2 milliárd forint támogatást biztosít.

 

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2017. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 19,6 milliárd forint fordítható.

 

A színházak támogatási rendszerét 2017-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (Emtv.) határozza meg. Az Emvt-ben szabályozott feltételek és eljárási szabályok szerint nemzeti és kiemelt minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására szolgál az előirányzat. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben maghatározott szempontok szerint történik. Az egyes támogatási összegeket azonban továbbra is az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2016. december 1-éig állapítja meg.

 

A központi költségvetés 2017-ban is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

Az elmúlt évek során a központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásról szóló 262/2004. (IX.23.) Kormány rendeletben meghatározott hányadát (befizetett összeg 15%-át) támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította. 2017-ben a lakossági közműfejlesztés támogatás megszűnik.

 

 1. január 1-től az önkormányzatokat az általuk bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz kiegészítő állami támogatás illeti meg.

 

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a – Gyvt. 67/A. § alapján – a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltétel rendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

 • a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
 • a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
 • a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzat által beszedett – SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

 

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2016. évben:

 • a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
 • a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
 • a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
 • a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
 • a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

 

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

 

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2016. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési tervszámait.

 

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

 

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

 

A 2017. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2016.évi költségvetési maradványa.

 

Bevételi előirányzatok tervezése

 

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2017. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

 

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

1.    Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

 

 • Önkormányzatok működési támogatásai
 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A 2017. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft, valamint a 2016. évről áthúzódó bérkompenzációra 1.606 e Ft a központi támogatás összege.

 

 1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 157.684 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

 

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre a Védőnői szolgálat működtetéséhez nyújtandó OEP finanszírozás, amely éves szinten 73.591 e Ft.

 

 1. Közhatalmi bevételek

A helyi adók jogi szabályozásában 2016. évben nem történt olyan módosítás, mely az adóbevételek tervezése során a 2016. évihez képest jelentős elmozdulásra adna okot.

Az adózók 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásainak adatai szerint azonban a helyi iparűzési adóalap növekedése figyelhető meg különösen a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, többnyire „nagyadózó” vállalkozások körében. A tervezéshez végzett elemzések azt mutatják, hogy a város területén működő, eltérő üzleti évet választó adózók esetében az előző évben vallott adóelőleghez képest 2017. évben 300 millió forinttal magasabb összegű adóelőleg várható.

A 2017. évi helyi iparűzési adóbevételi terv készítésekor az adózók által a 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokban 2017. március 15-ei esedékességgel bevallott adóelőleg 2.693.876.710.-Ft. Ez az összeg az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő, illetve az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével módosulhat. Feltételezve, hogy a gazdasági életben negatív jellegű változás nem következik be a 2017. szeptember 15-én esedékes adóelőleget az előző év, azaz 2016. szeptember 15-én előírt összegben, 2.932.109.935.-Ft-ban tervezzük.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásoktól várható helyi iparűzési adóbevétel 2017. évben 1.732.878.500.-Ft lesz.

Az adózók 2017. május 31-ig nyújtják be a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásukat és számolnak el a 2016. évi adóelőleg és a tényleges fizetendő adó különbözetével. Az adóhatóságnak a tervezés időszakában nincsenek még adatai az elszámolási különbözetre vonatkozóan, ezért azt minden évben nulla forinttal tervezi.

Feltöltési kötelezettségre az elmúlt években 500-880 millió forint közötti befizetések teljesültek. Az óvatosság elve alapján 2017. évre 600 millió forint előleg-kiegészítéssel számolunk.

Az adóbevételek maradéktalan beszedése irreális terv lenne, ezért 2017. évre helyi iparűzési adónemben 150 millió forint hátralékkal célszerű kalkulálni a korábbi évek tapasztalati adatai alapján.

A fentieket figyelembe véve 2017. évre 7.800.000 e Ft helyi iparűzési adó bevétellel tervezünk.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó, talajterhelési díj és a késedelmi pótlék bevételek tervezése a 2016. évben beszedett adók és az adónyilvántartásban jelenleg előírt kötelezettségek alapul vételével történik. A bírság összegét jelentősen befolyásolja az adózók jogkövető magatartása, ezért az az előző évek tapasztalatai alapján került megtervezésre.

 

Az alábbi táblázat a 2017. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

 

Adónem2017. évi
költségvetés tervezett bevétele
e Ft
Iparűzési adó7 800 000
Építményadó1 060 000
Telekadó350 000
Bírság45 000
Késedelmi pótlék12 000
Gépjárműadó160 000
Talajterhelési díj1 900
Összesen9 428 900

 

 

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 2.300 e Ft-ot tervezünk.

 

 1. Működési bevételek

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 209.499 e Ft, közterület foglalás 9.463 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 3.662 e Ft, útvonalengedélyek 17.000 e Ft, egyéb bérleti díj, egyéb szolgáltatás 11.615 e Ft) 251.239 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 132 978 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft. 26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 23.000 e Ft) 49.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 111.000 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 141.648 e Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérülések 11.712 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 2.625 e Ft-tal szerepel.

 

 1. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 432 e Ft összegben.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt tervezzük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatás összegét.

Az Önkormányzat által benyújtott, befogadott, de még el nem bírált pályázatait a költségvetési rendelettervezett 27. számú melléklete tartalmazza. Az egyes pályázatok a támogatói döntést követően évközben kerülnek, illetve épülnek majd be a költségvetési rendeletbe.

 

 1. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (762 e Ft).

 

 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 10.000 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 176 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 7.757 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 3.783 e Ft-tal számolunk.  Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez, valamint a Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához külső források bevonását 131 600 e Ft összegben.

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

 1. évben eredeti előirányzatként 3.853.658 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.591.676 e Ft 2016. évi áthúzódó feladatok forrása, 2.261.982 e Ft pedig a 2017. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).
 1. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére, melynek megindítására 2017. márciusában nyílik meg a lehetőség. A költségvetési javaslatban a Képviselő-testület által elfogadott módosított hitelcélok a 7/C mellékletben szerepelnek. A Kormány által jóváhagyott, 2017-ben megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

 

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 500 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére 17.685 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 8.927 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 7.185 e Ft-ot terveztünk.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 7.860 e Ft összegben.

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.791.426 e Ft összegben.

 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

 

 1. Működési költségvetés bevételei
 2. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 – 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 135.971 e Ft összegben.

 

 1. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 14.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.256.725 e Ft összegben.

 

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

 

Önkormányzat kiadásai

A 2017. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2017. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos 2016. december hónapra vonatkozó kiadásokat, valamint a gyermekétkeztetés kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékletekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (213.402 e Ft) és járulékai (46.948 e Ft) fedezetére 2017.évben a 2016. évivel megegyező, összesen 260.350 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

 

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat dologi kiadásai között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

 

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 290.360 e Ft.

 

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.681 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége.

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (34.919 e Ft).

 • Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2017. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (47.371 e Ft), valamint a 2016. évről áthúzódó kötelezettség (6.371 e Ft) összegét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk.

 

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 • Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2017. évre tervezett összege (1.399.681 e Ft), 2016. évi áthúzódó kötelezettséggel (49.356 e Ft) együtt összesen 1.449.037 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.
 • Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.
 • Az általános tartalék mértékét 102.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.
 1. évben működési célra 12.500 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladathoz kapcsolódóan:

 

 • BTG kezességvállalás

 

 

 

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

           

 • Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

A 2016. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 440 e Ft, a 133/2016. (V.25.) ÖKT számú határozat alapján, adásvétellel vegyes telekmegosztási szerződés a 7690 Hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Előirányzat összesen: 100 440 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 440 e Ft

 

1.2 Főépítész tanulmánytervek

A keretből valósul meg az „Arculati kézikönyv” valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány.

Előirányzat összesen: 16 660 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 660 e Ft

 

 

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A BHÉSZ módosítás költségeit fedezi. A 2-es, 3-as tétel azért szükséges, mivel 2016-évben született és 2017. év január 1-ével módosított településképi törvény előírja az úgynevezett településképi rendelet megalkotását. A rendeletnek magába kell majd foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. E rendelet megalapozásához szükséges az Arculati kézikönyv és az Örökségvédelmi Hatástanulmány, és ennek kapcsán szükséges a BHÉSZ-t is módosítani.

Előirányzat összesen: 10 282 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 282 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal) indokolja a soron tervezett beszerzéseket.

Előirányzat összesen: 1 426 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 562 e Ft

 

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepel.

Előirányzat összesen: 106 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 106 e Ft

 

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint fogorvosok részére a napi munkavégzésükhöz szükséges eszközbeszerzések kerültek tervezésre.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek  beszerzését az elhasználódott, javíthatatlan készülékek helyett.

Előirányzat összesen: 1 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 65 e Ft

 

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák pótlására, valamint azok pótlására ad fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

1.9 Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a korábban megkötött, a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése tárgyú szerződés pénzügyi rendezése történik meg.

Áthúzódó kötelezettség: 1 481 e Ft

 

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségként az iskola kamera stabilizátor beszerzését tartalmazza a keret.

Előirányzat összesen: 202 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 202 e Ft

  1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az iskola függöny beszerzése került lekötésre erre a keretre, melynek pénzügyi rendezése 2017. évben történik.

Előirányzat összesen: 292 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 292 e Ft

 

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzések áthúzódó kötelezettsége szerepel a soron.

Előirányzat összesen: 150 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 150 e Ft

 

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E keret terhére tervezzük az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

            

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az önkormányzat által eddig használt Toyota Hilux gépkocsi több mint 10 éves, így a javítási, üzemeltetési költsége igen magas, gazdaságtalan, új gépjármű beszerzése szükséges.

Előirányzat összesen: 8 675 e Ft

 

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás.  Előirányzat összesen: 15 005 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 005 e Ft

 

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

Áthúzódó beruházás a térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme, jelenleg folyik a kivitelezés közbeszerzési eljárása.

Előirányzat összesen: 29 996 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29 996 e Ft

 

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A Képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján a táblák kihelyezése történik meg.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

 1. Ingatlan beruházások

           

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére intézményi beruházások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. A keret terhére tervezzük: Buszvégállomás továbbtervezése, Csíki pihenőkert továbbtervezése, BVUSS épületben elvégzendő munkálatok tervezései, illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési szerződések továbbtervezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 46 914 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 914 e Ft

 

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére az intézményi beruházások terveinek tervellenőrzése és a beruházások időszakában a tervezői művezetési tevékenységek valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a beruházások megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Tűzoltó laktanya bővítése, JMMK akadálymentesítése) befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 28 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 065 e Ft

 

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

 

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

Áthúzódó pénzmaradvány. A bíróság a kivitelezést felfüggesztette, a keret terhére a korábban megkötött kivitelezési szerződés folytatása lehetséges. Továbbá a keret a szükséges helyigényt biztosító konténerek bérlésére ad lehetőséget.

Előirányzat összesen: 27 408 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 908 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó pénzmaradvány. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 18 979 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 979 e Ft

 

2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

A BVUSS létesítmény új beléptető rendszer kiépítése és a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van. A keret egyrészt a sikeres eljárást követően megkötendő szerződéshez nyújt fedezetet, illetve lehetséges további, üzemeltető által jelzett munkálatok elindítása (vonal menti lábmosó átalakítása, tv közvetítő hely kialakítása, gépészeti átalakítás).

Előirányzat összesen: 70 017 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 017 e Ft

 

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

A keret terhére az évközben megjelenő pályázati források benyújtásához szükséges önrészt kívánjuk biztosítani.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre. Az akadálymentesítés az épület bővítésével kerül kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal.

Előirányzat összesen: 9 219 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 219 e Ft

 

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A keret terhére a Csiki Pihenőkert favázas rendszerű, teljesen elhasználódott vizesblokk épületének kiváltását tervezzük megvalósítani.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

 

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 000 e Ft

 

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS létesítmény világításának, a gazdaságos üzemeltetés szempontjait figyelembe vevő korszerűsítését tervezzük megvalósítani a fejlesztési hitel felhasználásával.

Előirányzat összesen: 50 000 e Ft

           

 1. Út és mélyépítési beruházások

 

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét.

Előirányzat összesen: 53 025 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32 825 e Ft

 

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 43 802 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 802 e Ft

 

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 6 351 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 351 e Ft

 

3.4 Útépítések

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődnek el.

Előirányzat összesen: 227 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 227 000 e Ft

 

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkákat tartalmaz.

Előirányzat összesen: 1 790 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 790 e Ft

3.6 Elektromos tervezések – mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi.

Előirányzat összesen: 8 335 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 335 e Ft

 

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 62 177 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 177 e Ft

 

3.8  Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 8 222 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 222 e Ft

 

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően vagy azzal egy időben lehet elvégezni.

Előirányzat összesen: 74 267 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 267 e Ft

 

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik a térségben beruházó cégekkel illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Előirányzat összesen: 9 398 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 398 e Ft

 

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött műszakilag áthúzódó munkákat tartalmaz, mely az időjárás függvényében 2017. tavaszán fejeződik be.

Előirányzat összesen: 9 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 566 e Ft

 

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 7 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 523 e Ft

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósul meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán.

Előirányzat összesen: 1 575 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 575 e Ft

 

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 12 436 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 436 e Ft

 

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

Előirányzat összesen: 1 562 432 e Ft

 

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

Előirányzat összesen: 23 700 e Ft

 

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 29 634 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29 634 e Ft

 

 

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 145 670 e Ft

 

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 196 850 e Ft

 

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A beruházást egy rövid vízvezeték építés előz meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 78 740 e Ft

 

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából mintegy fél tucat párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

 

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

 

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesülnek a Kőszirt, Kígyó utcákban és a Mező utca Stefánia út felőli végén.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban.

Előirányzat összesen: 5 512 e Ft

 

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesül a csomópontban.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

 

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

 

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok. A posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kamaraerdei út még fővárosi de budaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes.

Előirányzat összesen: 38 600 e Ft

 

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok rézsűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteti a rézsű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlyukasztotta a rézsűt, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte.

Előirányzat összesen: 59 000 e Ft

 

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

 

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé.

Előirányzat összesen: 43 000 e Ft

 

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út – Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felöli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog.

Előirányzat összesen: 15 800 e Ft

 

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 9 000 e Ft

 

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az elöregedett szennyvízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 55 200 e Ft

 

3.38 Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolózárak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.39 Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 700 e Ft

 

3.40 Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

 

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az elöregedett vízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 7 100 e Ft

 

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

 

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az utcában az út és járdaépítést megelőzően vízvezeték hosszabbítás valósul meg.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

 

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekventált megállónál létesülhet fedett buszváró.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

           

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzései kerülnek tervezésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 5 513 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 513 e Ft

 

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Előirányzat összesen: 7 675 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 675 e Ft

 

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő–testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Előirányzat összesen: 1 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 400 e Ft

 

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutyafuttató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A gyepesítés kifizetésére előreláthatóan 2017. áprilisában kerül sor.

Előirányzat összesen: 2 074 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 074 e Ft

 

4.5 Kutyafuttatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutyafuttató beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 4 628 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 628 e Ft

 

4.6 Új köztemető bővítése

A keret terhére történik a temető bővítési területén meglévő dróthálós kerítés cseréje az elmúlt évben kialakított pálcás kerítéssel azonos minőségben.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 18 627 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 627 e Ft

 

4.8 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerülnek átépítésre pl. az épület által közrefogott udvarrészek a fejlesztési hitel terhére.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 19 000 e Ft

 

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására.

Előirányzat összesen: 1 850 e Ft

 

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütéscsillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulin, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

 1. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

           

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelésére 128 300 e Ft-ot terveztünk (a 299/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat alapján).

A BSC 1924 Futball Kft. sportlétesítmény fejlesztéséhez 178 000 e Ft-ot, további üzletrészeinek megszerzésére 600 e Ft-ot, törzstőkéje emelésére 200 e Ft-ot terveztünk (67/2016. IV.20.) ÖKT sz. határozat alapján).

A hulladék közszolgáltatási tevékenység hatósági átszervezése miatt várhatóan indokolt lesz a BTG kft-nek további 200 000 e Ft jegyzett tőke illetve tőke tartalék biztosítása a szolgáltatás változatlan színvonalon történő ellátása érdekében.

Előirányzat összesen: 507 100 e Ft

 

 

 1. Ingatlan felújítások

 

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását tervezzük.

Előirányzat összesen: 1 248 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 248 e Ft

 

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítés érdekében.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

1.3 2017 évi intézményi felújítások

A keret terhére nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkáit tervezzük megvalósítani az intézmények nyári zárva tartási szünetében.

Előirányzat összesen: 220 000 e Ft

 

1.4 2016 évi intézményi felújítások

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a szerződéssel lekötött áthúzó feladatok elvégzését tervezzük megvalósítani (MET Idősek Otthona).

Előirányzat összesen: 21 308 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 308 e Ft

 

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 165 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 165 e Ft

 

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 31 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 809 e Ft

 

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 68 346 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 346 e Ft

 

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a pénzügyileg lezáratlan tervezési feladat teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 1 778 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 778 e Ft

 

1.9  Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére lekötésre került önrész pénzügyi teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 087 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 087 e Ft

 

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

 1. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésére előreláthatóan 2017. szeptemberében kerül sor.

Előirányzat összesen: 88 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 88 e Ft

 

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszerkezete több helyen beázik, a beázás okairól szakértői anyag készült 2015-ben. A keret terhére a tetőszigetelés javításának II. ütemét tervezzük elvégezni. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött szerződés (I. ütem) megvalósítása, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 47 123 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 17 123 e Ft

 

1.12 Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Előirányzat összesen: 19 750 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 750 e Ft

 

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

 1. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 15 986 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 986 e Ft

 

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére a rendelő mai kor igényeit kielégítő teljes körű felújítását tervezzük mind építészeti megjelenítés, mind épületgépészeti és elektromos korszerűsítés tekintetében.

Előirányzat összesen: 41 905 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 905 e Ft

 

1.15 Templom tér 15. födém és tető szerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt födém részleges cseréje illetve megerősítése történik meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) födém és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa födém megerősítése történik meg. A munkálatok előkészítése (faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv készítése) folyamatban van.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

 

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka, melynek tervezése folyamatban van. Megvalósítása után a Petőfi Sándor u. 1. ingatlan értékesíthetővé válik.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó épület bitumenes zsindely fedése tönkre ment, cseréje haladéktalanul szükséges.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

 

 1. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 95 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 089 e Ft

 

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 13 382 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 382 e Ft

 

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Előirányzat összesen: 18 105 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 105 e Ft

 

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján.

Előirányzat összesen: 7 924 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 924 e Ft

 

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor a térkő burkolat és alapok újra rakásával, vagy az aszfalt felület marásával, visszaaszfaltozásával.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósul meg lakossági igények alapján.

Előirányzat összesen: 65 000 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 • Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások 2.000 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 283.160 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

 • Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 11.450 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.
 • Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel (7/C. melléklet) 1.380.066 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

 

 • Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
 • Idősek Otthona bővítése
 • Fodros utca építése
 • Stefánia utca építése
 • Temesvári utca építése
 • Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítása, bővítése
 • Alsó – Felsőhatár úti körforgalom kivitelezése
 • 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között
 • Közterületi játszóterek felújítása
 • Puskás Tivadar u., Baross u., Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)

 

 

III. Finanszírozási kiadások

 

 1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.048.151 e Ft összegben.

 

 

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

 • A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.
 • Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.
 • A 2017. évi költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2017. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
 • Az utóbbi években az állami szféra szinte minden területén elkezdődött az életpályamodellek bevezetése, valamint ezzel párhuzamosan sorozatos béremelések valósultak, illetve valósulnak meg 2017. év folyamán (köznevelési, egészségügyi, rendvédelmi, szociális ágazat stb.).
 1. július 1-én hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyára terjed ki. A törvény jelentősen megnövelte az állami tisztviselők illetményét, az alsó határok is meghaladják átlagban a 30%-os emelést, a felső határok pedig a 200%-ot is, valamint az egyéb juttatások is emelésre kerültek. Az állami szféra számos területén végbement jelentős illetményemelés miatt félő, hogy az ugyanolyan végzettséget, gyakorlatot igénylő járási hivatali, kormányhivatali munkakörök elszívó ereje olyan mértékű lesz, hogy veszélyezteti a kvalifikált munkaerő megtartását és ezzel az önkormányzati feladatok színvonalas ellátását is.
 • Fentiekre tekintettel javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa az önkormányzati köztisztviselők számára az illetményalap 43.000 Ft-ra történő megemelését 2017. január 1-től.
 • A költségvetési rendelettervezetben már az emelt összeggel került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi kiadása.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.
 • A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre szoftver, számítástechnikai eszközök) összesen 35.500 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 9.300 e Ft-ot a tervezett összeg.

 • Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

 • Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2017-ben a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.
 • Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pótlékok meghatározásáról rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.
 • A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2017. évben a 2017. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.
 • A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.
 • Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

 

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

 

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

 

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

 

 • Az Áht. 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

 

 

 1. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

 

 

 

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

 

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

 

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

 

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

 

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik:   Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

 

Melléklet:

 1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

 

 

Budaörs, 2017. február „     ”

 

……………………………………

  Wittinghoff Tamás

                                                                                                    polgármester

Az előterjesztést készítette:

 

Pénzügyi Iroda :……………………………….

Barta Gáborné

 

 

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet:  ……………………………….

 

 

Műszaki Ügyosztály: ……………………………………

 

 

Törvényességi felügyelet:

 

Jegyzői Iroda: ………………………

 

 1. Bocsi István jegyző: ………………………………..

MELLÉKLETEK

1
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÉS MELLÉKLETEI
2
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. ( . ) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A Képviselő-testület − figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra − az
Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2017. évi
költségvetésének
költségvetési bevételét 13 219 409 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 18 780 109 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét – 5 560 700 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül:
működési költségvetési bevételét 11 524 039 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 12 140 401 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét – 616 362 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 1 695 370 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 6 639 708 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét – 4 944 338 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 560 700 ezer Ft összegű költségvetési hiányt
belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának
bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez
az Önkormányzat.
(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3
3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
3. §
(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az
általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi
előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:
a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és
felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.sz.
melléklet,
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban a 30.sz. melléklet
tartalmazza.
(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési
mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. sz. melléklet, a költségvetésben
megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási
előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási
ütemtervet a 29. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Áht. 24.§. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatását a 31. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és
költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8-22. sz.
mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-
4/G számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat
beruházásonként a 6/A. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a
6/B. sz. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit az
intézményi költségvetések, a 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A. , 5/B., 7/A.
és 7/B. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4
(5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési
szervek létszámkereteit a 23. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi
fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt
rendelkezés alapján az Önkormányzat 2017. évi általános tartalékát a 3. sz.
melléklet, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a
7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi
többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.
6. §
(1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves
kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. sz.
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen
az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és
kezességvállalásainak lejárat szerinti bemutatása a 26. sz. mellékletben kerül
bemutatásra.
(3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr.28. §-a szerint az Önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. sz. melléklet mutatja be.
(4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Uniós
támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27.
sz. melléklet tartalmazza.
.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására,
költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem
szabályozott kérdésekben – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.
5
8. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati
gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban
5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a
költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről
a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen
köteles tájékoztatni.
(2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális
javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a
beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a
beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás
rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a
polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület a 4/A. számú melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és
szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. számú melléklet Úthálózat karbantartás
sor, valamint a 6/A sz. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek
bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2)
bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a
Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
9. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért az intézmény vezetője
felelős.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési
kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját
bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen
összeghatárig rendelhet el.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi
működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a
felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselőtestület
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
6
Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet
keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak
élelmezési kiadásokra fordítható.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási
igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes
rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó
kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35.
§ (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat
módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett
bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás
növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
(7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzatain belüli rovatok között – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – saját
hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(8) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt
élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre
megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra,
esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást
saját hatáskörben biztosítani.
(9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó
illetményalap 43 000 Ft.
(10) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi
kiadásainak költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában
működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról
szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak
kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából
megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti
illetmények összegére vetített 8 %.
(11) A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő
intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló
8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak számára a
költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés
céljából az alábbi összeget biztosítja:
Budaörsi Csicsergő Óvoda 3 656 e Ft
Csillagfürt Óvoda 2 949 e Ft
7
Holdfény Utcai Óvoda 2 844 e Ft
Kamaraerdei Óvoda 2 110 e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda 2 977 e Ft
Mákszem Óvoda 2 348 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda 2 348 e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda 3 544 e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda 2 361 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi
Óvoda
2 441 e Ft
Pitypang Bölcsőde 1 199
e Ft
Százszorszép Bölcsőde 777
e Ft
(12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés,
személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti
illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
(13) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az
Önkormányzat által foglalkoztattak számára jutalom címén biztosított összeg
kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal
történik. A jutalom címén biztosított összeg minimum 30%-át a tárgyév
decemberében kell felhasználni.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél,
valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára – a
Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT
rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – 2017. évben keresetkiegészítést
állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 4 460
e Ft
Budaörsi Latinovits Színház 3 890
e Ft
Városi Ifjúsági Klub 1 687
e Ft
Pitypang Bölcsőde 12 777
e Ft
Százszorszép Bölcsőde 9 761
e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház 4 478
e Ft
Védőnői Szolgálat 3 600
e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda 4 029 e Ft
8
Csillagfürt Óvoda 4 035
e Ft
Holdfény Utcai Óvoda 3 608
e Ft
Kamaraerdei Óvoda 3 039
e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda 4 391
e Ft
Mákszem Óvoda 2 518
e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda
5 376 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda 3 040
e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda 3 372
e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 3 379 e Ft
(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az
intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők
tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak
esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a keresetkiegészítés
megállapítására a polgármester jogosult.
(16) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves
cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
(17) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében céljuttatás címén tervezhető
előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét – a
törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 12 %.
(18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által
irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – a Budaörs Város
Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető
pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó
közalkalmazottak kivételével – egyhavi külön juttatást biztosít a 2017. évi
költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül
sor.
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek,
közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén
köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét
letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni
jogviszony létesítése – kivéve ha budaörsi intézményből áthelyezéssel létesít
9
közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt- esetén a juttatás időarányos
része fizethető ki.
(19) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó
közalkalmazottak számára a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában
működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról
szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel megállapított teljesítménypótlék,
valamint pótlék és többletpótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:
intézmény neve teljesítménypótlék
keretösszege
(eFt)
pótlék és többletpótlék
keretösszege
(eFt)
Budaörsi Csicsergő Óvoda 3 309 5 042
Csillagfürt Óvoda 2 670 4 015
Holdfény Utcai Óvoda 2 575 4 085
Kamaraerdei Óvoda 1 910 3 175
Budaörsi Kincskereső Óvoda 2 695 4 466
Mákszem Óvoda 2 126 3 047
Farkasréti Pagony Óvoda 2 126 3 877
Rózsa Utcai Tagóvoda 3 208 4 461
Budaörsi Vackor Óvoda 2 137 3 661
Zippel-Zappel N.Nemz.Óvoda 2 209 4 098
Pitypang Bölcsőde 1 101 2 207
Százszorszép Bölcsőde 703 902
(20) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az
Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend
K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai
költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az
egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat
eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.
(21) A sajátos közszolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni kell Budaörs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó helyi
rendeleteit, továbbá a köztisztviselőkre vonatkozó belső szabályzatokat.
(22) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való
gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.
10. §
A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
11. §
10
A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított
támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is
– a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben
biztosítja.
12. §
A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének
támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít
pályázat útján.
13. §
(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek
számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni
a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem
teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó
ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a
támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget,
és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult
lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett
támogatás visszafizetésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról
szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg
felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a
támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén
kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség
érvényesítéséről gondoskodni.
5. A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok
14. §
(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László
működtetői ösztöndíjról szóló többször módosított 50/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ösztöndíjrendelet) 5.§ (2)
bekezdése alapján a havonta folyósítandó és a karácsonyi ösztöndíj
keretösszege az intézmények összességére nézve: 213 402 e Ft.
11
(2) Az Ösztöndíjrendeletben meghatározott havonta folyósítandó és karácsonyi
ösztöndíj intézményi keretösszege a következő:
Intézmény neve Havonta folyósítandó
ösztöndíj
keretösszeg (e Ft)
Karácsonyi ösztöndíj
keretösszeg
(e Ft)
Budaörsi 1. sz. Általános
Iskola
28 087 14 094
Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
27 690 13 569
Budaörsi Herman Ottó
Általános Iskola
23 929 12 083
Kesjár Csaba Általános
Iskola
18 918 8 966
Leopold Mozart Alapfokú
Művészeti Iskola
10 271 4 498
Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
10 696 5 067
Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium és
Közgazdasági
Szakközépiskola
23 066 12 468
(3) Amennyiben a 2017-os költségvetési év során önkormányzati rendeletnél
magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az
ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a
Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és
juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként
az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek
vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt
töltse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az
12
állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a
korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – működtetőként
kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában
maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. §
A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri
Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az
ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok
16. §
(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott
esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés
a házipénztárból:
a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési,
reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti)
szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak
készpénzben kifizetendő összegére,
c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban
résztvevők személyi juttatásaira.
8. Vegyes rendelkezések
17. §
(1) Budaörs Város közigazgatási területén 2017. évben a fapótlási kötelezettség
pénzben történő megváltásának bruttó összege: 76 905 Ft.
(2) 2017. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi
pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.
13
18. §
A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az
intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg
gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
19. §
(1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat
abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást
igényel.
(2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben
nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása
miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó
Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.
20. §
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a
Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek
kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról,
elvonásáról.
21. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
22. §
A költségvetési rendelet 7/C melléklet 2-6. sorokon szereplő fejlesztési célok kiadási
előirányzatainak felszabadításáról a Képviselő-testület legkorábban az adósságot
keletkeztető ügylethez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló határozat
meghozatalát követően dönt.
9. Záró rendelkezések
23. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi
költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
14
(2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett
bevételek és teljesített kiadások a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
24. §
(1) E rendelet 9. § (9) bekezdését 2017. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet 10/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármesteri Hivatal
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 30%-ának
megfelelő,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10%-ának
megfelelő
illetménykiegészítésre jogosult a 2017. évben.”
(3) Hatályát veszti a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 35/2016.
(XII.15.) önkormányzati rendelet.
Budaörs, 2017. február
Wittinghoff Tamás
polgármester
dr. Bocsi István
Jegyző
1. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
Önkormányzat
fenntartásában működő
költségvetési szervek
összesen
Összesen
2017 évi eredeti
előirányzat 2017 évi eredeti előirányzat 2017 évi eredeti
előirányzat
11 339 771 184 268 11 524 039
1. 1 207 937 0 1 207 937
2. 9 431 200 500 9 431 700
3. 700 202 169 768 869 970
4. 432 14 000 14 432
1 687 510 7 860 1 695 370
1. 1 532 432 0 1 532 432
2. 762 0 762
3. 154 316 7 860 162 176
13 027 281 192 128 13 219 409
III. Finanszírozási bevételek 5 573 658 4 048 151 9 621 809
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 3 853 658 0 3 853 658
1. 3 853 658 0 3 853 658
2. 0 0 0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 1 720 000 0 1 720 000
1. 1 720 000 0 1 720 000
3. Irányító szervi támogatás 0 4 048 151 4 048 151
18 600 939 4 240 279 22 841 218
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 18 600 939 192 128 18 793 067
Önkormányzat
Önkormányzat
fenntartásában működő
költségvetési szervek
összesen
Összesen:
2017 évi eredeti
előirányzat 2017 évi eredeti előirányzat 2017 évi eredeti
előirányzat
I. 7 985 209 4 155 192 12 140 401
511 212 2 549 919 3 061 131
139 188 601 516 740 704
3 138 198 1 003 757 4 141 955
290 360 0 290 360
3 906 251 0 3 906 251
II. 6 554 621 85 087 6 639 708
4 087 132 80 087 4 167 219
790 813 0 790 813
1 676 676 5 000 1 681 676
14 539 830 4 240 279 18 780 109
III. 4 061 109 0 4 061 109
1. 4 048 151 0 4 048 151
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 958 0 12 958
18 600 939 4 240 279 22 841 218
14 552 788 4 240 279 18 793 067
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
1. Beruházások
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése
Irányító szervi támogatás folyósítása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés kiadásai
5. Egyéb működési célú kiadások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
3. Dologi kiadások
Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
KIADÁSOK
Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen
eFt
Megnevezés
BEVÉTELEK
1
2. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017 évi eredeti
előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei 11 339 771
1. 1 207 937
1. 1 134 346
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 891
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 723 929
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 301 047
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 107 479
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0
6. Elszámolásból származó bevételek 0
2. 73 591
2. Közhatalmi bevételek 9 431 200
1. Vagyoni típusú adók 1 410 000
1. Építményadó 1 060 000
2. Telekadó 350 000
2. Termékek és szolgáltatások adói 7 961 900
1. Iparűzési adó 7 800 000
2. Gépjárműadó 160 000
3. Talajterhelési díj 1 900
3. Egyéb közhatalmi bevételek 59 300
3. 700 202
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke 251 239
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 132 978
4. Tulajdonosi bevételek 49 000
5. Ellátási díjak 111 000
6. Kiszámlázott ÁFA 141 648
7. ÁFA visszatérülés 11 712
8. Egyéb működési bevétel 2 625
4. Működési célú átvett pénzeszközök 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1 687 510
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 532 432
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 532 432
2. Felhalmozási bevételek 762
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 762
2. Részesedések értékesítése 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 154 316
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 027 281
III. Finanszírozási bevételek 5 573 658
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 3 853 658
1. 3 853 658
2. 0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 1 720 000
1. 1 720 000
3. Irányító szervi támogatás 0
18 600 939
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
2
3. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 7 985 209
1. Személyi juttatások 511 212
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 87 107
2. Külső személyi juttatások 424 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 188
1. Szociális hozzájárulási adó 126 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 359
3. Dologi kiadások 3 138 198
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 978 835
2. Igazgatási feladatok kiadásai 768 818
3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 968 991
4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 34 586
5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 28 856
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 24 032
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 334 080
4. 290 360
5. Egyéb működési célú kiadások 3 906 251
1. Elvonások és befizetések 2 131 431
– Szolidaritási hozzájárulás 2 125 750
– Egyéb elvonások 5 681
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 211 283
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 449 037
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 0
5. Általános tartalék 102 000
6. Működési céltartalék 12 500
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 6 554 621
1. 4 087 132
2. 790 813
3. 1 676 676
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 283 160
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 11 450
4. Befektetési kiadások 0
5. Felhalmozási céltartalék 1 380 066
14 539 830
III. Finanszírozási kiadások 4 061 109
1. Irányító szervi támogatás folyósítása 4 048 151
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 958
18 600 939
14 552 788
Felújítások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Beruházások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
Megnevezés
Működési költségvetés kiadásai
3
3/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017. évi eredeti
előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola
1. Személyi juttatások 3 732
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 316
2. Külső személyi juttatások 416
2. 1 738
1. Szociális hozzájárulási adó 1 667
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 71
Összesen: 5 470
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet
1. Személyi juttatások 7 486
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 200
2. Külső személyi juttatások 5 286
2. 2 111
1. Szociális hozzájárulási adó 2 057
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 54
Összesen: 9 597
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
1. Személyi juttatások 1 840
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 449
2. Külső személyi juttatások 391
2. 812
1. Szociális hozzájárulási adó 775
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 37
Összesen: 2 652
4. Kesjár Csaba Általános Iskola
1. Személyi juttatások 7 137
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 724
2. Külső személyi juttatások 4 413
2. 2 281
1. Szociális hozzájárulási adó 2 219
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 62
Összesen: 9 418
5. Illyés Gyula Gimnázium
1. Személyi juttatások 10 356
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 149
2. Külső személyi juttatások 8 207
2. 2 672
1. Szociális hozzájárulási adó 2 625
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 47
Összesen: 13 028
6. Leopold Mozart Zeneiskola
1. Személyi juttatások 1 261
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 922
2. Külső személyi juttatások 339
2. 587
1. Szociális hozzájárulási adó 552
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 35
Összesen: 1 848
7. Nevelési Tanácsadó
1. Személyi juttatások 1 700
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 670
2. Külső személyi juttatások 1 030
2. 617
1. Szociális hozzájárulási adó 596
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 21
Összesen: 2 317
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen
1. Személyi juttatások 33 512
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 13 430
2. Külső személyi juttatások 20 082
2. 10 818
1. Szociális hozzájárulási adó 10 491
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 327
Összesen: 44 330
8. Védőnői Szolgálat
1. Személyi juttatások 63 112
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 63 112
2. Külső személyi juttatások 0
2. 15 241
1. Szociális hozzájárulási adó 14 309
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 932
Összesen: 78 353
9. Egyéb külső személyi juttatás
1. Személyi juttatások 414 588
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 565
2. Külső személyi juttatások 404 023
2. 113 129
1. Szociális hozzájárulási adó 102 029
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 11 100
Összesen: 527 717
Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatások 511 212
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 87 107
2. Külső személyi juttatások 424 105
2. 139 188
1. Szociális hozzájárulási adó 126 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 359
Összesen: 650 400
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális
hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Megnevezés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
4/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017. évi
eredeti
előirányzat
1.
Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése
(rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak
és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés;
Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők
karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház
fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás,
felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda –
Vagyongazdálkodási osztály,
Intézményüzemeltetési osztály,
Magasépítési osztály
121 595
2.
Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli
tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek
felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és
fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak
magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása,
Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák
konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 63 587
3.
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat
hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások
karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak
melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok
karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási,
Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 138 240
4.
Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város
különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és
forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák
karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/;
üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások,
Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő
garanciális út javítások)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 196 926
5. Műszaki Ügyosztály – Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés,
tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj
főépítész)
Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda 8 387
6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály –
Környezetvédelmi osztály 2 500
7. Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 100
8.
Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály – Mélyépítés
87 808
9. Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 6 171
10. Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 160 000
11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 8 423
12. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Igazgatási Iroda 8 940
13. Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 7 000
14. Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 1 500
15. Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály –
Vagyongazdálkodási osztály 16 462
16. Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály –
Vagyongazdálkodási osztály 128 258
17. Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Műszaki ügyosztály – IntézményÜzemeltetési
Osztály 7 000
18.
Szennyvíz viziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata Műszaki ügyosztály – Városépítés
7 938
19. Beruházások eljárási, hatósági díja Műszaki ügyosztály – Városépítés 8 000
Összesen: 978 835
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati
szinten, szervezeti egységenként
5
4/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017 évi
eredeti
előirányzat
1.
Helyi média szolgáltatás Polgármesteri Kabinet
21 750
2.
Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály – Vagyongazdálkodási
Osztály 500
3.
Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet
6 200
4.
Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet
67 351
5.
Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Pénzügyi Iroda
3 000
6.
Vagyonbiztosítás kártérítés Műszaki ügyosztály – Vagyongazdálkodási
Osztály 500
7.
Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály – Vagyongazdálkodási
Osztály 9 000
8.
Bankköltség Pénzügyi Iroda
24 000
9.
Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Pénzügyi Iroda
2 139
10.
Áfa befizetési kötelezettsség Pénzügyi Iroda
349 072
11.
Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet
3 000
12.
Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet – Köznevelési és
Közművelődési Osztály 16 631
13.
Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki ügyosztály – Városép. Iroda
13 626
14.
Műszaki felmérések Műszaki ügyosztály – Mélyépítés
3 845
15.
Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály – Mélyépítés
1 000
16.
Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály – Vagyongazdálkodási
Osztály 20 000
17.
Képviselői telefon Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési
Osztály 2 000
18.
Képviselői internet Informatikai Iroda
1 300
19.
Képviselő-testület inf. támogatása Informatikai Iroda
2 700
20.
Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési
Osztály 1 000
21.
Önkormányzat egyéb dologi kiadásai Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési
Osztály 6 226
22.
ETL szoftver üzemeltetés Informatikai Iroda
2 100
23.
Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat Pénzügyi Iroda
254
24.
Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások Pénzügyi Iroda
87
25.
Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék Pénzügyi Iroda
20 003
26.
Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása Polgármesteri Kabinet
52 500
27.
Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi Iroda
136 814
28.
Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Polgármesteri Kabinet
600
29.
40 EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda
500
30.
Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai Humánpolitikai Iroda
200
31.
Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos
költségek
Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési
Osztály 920
Összesen: 768 818
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként
6
4/C. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017. évi
eredeti
előirányzat
1.
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Vasúti
aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás,
síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló
zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények
ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális
hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat
üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db
szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt
vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók
napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)
Műszaki ügyosztály/ Városépítési
Iroda 441 169
2.
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek
és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett
fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős
fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás
költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése;
Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás,
műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása,
ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári
és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények
cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek
locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása;
Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás;
Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Önkormányzati
tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri
eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák
ápolása)
Műszaki ügyosztály/ Városépítési
Iroda 398 043
3.
Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Műszaki ügyosztály – Közterületfelügyeleti
Osztály 3 225
4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály – Mélyépítés 20 000
5. Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Műszaki ügyosztály –
Vagyongazdálkodási Osztály 220
6. Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Műszaki ügyosztály –
Környezetvédelmi Osztály 20 284
7. Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak
veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés,
védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata,
környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)
Műszaki ügyosztály –
Környezetvédelmi Osztály
82 905
8.
Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Műszaki ügyosztály –
Környezetvédelmi Osztály 3 145
Összesen: 968 991
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként
7
4/D. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda 500
2.
Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek,
szabadidőparkok éjszakai őrzése)
Műszaki ügyosztály –
Környezetvédelmi Osztály 19 422
3.
Drogprevenciós Munkacsoport Polgármesteri Kabinet-Köznevelési
és Közművelődési Osztály 3 260
4.
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés,
karbantartás
Műszaki ügyosztály – Közterületfelügyeleti
Osztály 7 904
5.
Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat – kamerák
üzemeltetés bérleti díja
Műszaki ügyosztály – Közterületfelügyeleti
Osztály 3 500
Összesen: 34 586
4/E. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017. évi
eredeti
előirányzat
1.
Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet
686
2.
Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet
4 000
3. Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 10 702
4.
Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház
rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet
5 000
5.
Közoktatási kiadványok megjelentetése
(iskolacsengő + mesevár)
Polgármesteri Kabinet-Köznevelési
és Közművelődési Osztály 700
6.
Városi rendezvények reprezentáció, üzleti
ajándék, díjak Áfa Polgármesteri Kabinet
4 768
7. Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 3 000
Összesen: 28 856
4/F. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés Szervezeti egység
2017. évi
eredeti
előirányzat
1.
Idősek és gyermekek részére karácsonyi
rendezvény, vendéglátás Szociális és egészségügyi Iroda 1 000
2.
Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi
kiadások Szociális és egészségügyi Iroda 5 865
3. Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet 11 627
4. Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet 1 940
5.
Egyéb dologi költségek Szociális és
Egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda 1 600
6.
Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda
2 000
Összesen: 24 032
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési
és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
8
4/G sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés 2017. évi eredeti
előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
15 736
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 69 869
Összesen: 85 605
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
6 874
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 61 848
Összesen: 68 722
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
14 748
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 75 832
Összesen: 90 580
4. Kesjár Csaba Általános Iskola
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
4 388
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 43 627
Összesen: 48 015
5. Illyés Gyula Gimnázium
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
14 863
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 20 426
Összesen: 35 289
6. Leopold Mozart Zeneiskola
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
3 695
Összesen: 3 695
7. Nevelési Tanácsadó
1.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások
2 174
Összesen: 2 174
Intézmények Összesen
1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 62 478
2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 271 602
Összesen: 334 080
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak
9
5/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. 8 600
2. Rendőrség működésének támogatása 2 000
3. Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 000
4. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 20 000
5. Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása 53 742
6. Fogyatékosok nappali ellátása 8 075
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) 113 866
8 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 0
Összesen: 211 283
5/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 300 000
2. Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása 9 500
3. Gyepmesteri feladat támogatása 2 500
4. Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 9 000
5. Polgárőrség támogatás 6 000
6. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 2 000
7. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 000
8. Polgármester kerete 2 000
9. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 12 000
10. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 14 000
11. Nem önkormányzati intézmények támogatása 15 467
12. Budaörsi Tanoda támogatása 20 508
13. Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft 48 000
14. Pro Musica Kórusalapítvány támogatása 4 300
15. Lyra Dalkör Egyesület támogatása 2 020
16. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása 3 040
17. Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása 3 040
18. Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása 1 670
19. Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása 1 280
20. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása – 2040 Egyesület (Zichy-major) 5 000
21. Társadalmi önszerveződések támogatása 25 000
22. Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása 11 500
23. Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft) 33 000
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú
támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú
támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
10
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
24. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása 13 000
25. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 27 200
26. Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása 90 000
27. BDSE (diáksport) támogatása 69 000
28. Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) 11 150
29. Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás 400
30. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása 35 140
31. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) 800
32. Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) 11 821
33. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 5 000
34. Szociális szolgáltatás – (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 50 200
35. Oktatási pályázatok 6 000
36. BULÁKE támogatása 5 400
37. Budaörsi Triatlon Klub támogatás 4 000
38. Goldtimer Alapítvány támogatás 4 000
39. Liver 3. és … FC Egyesület támogatása 16 000
40. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása 1 800
41. Peter Cerny Alapítvány „a beteg koraszülöttek gyógyításáért” kiemelten közhasznú szervezet támogatása 500
42. Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása 1 600
43. Aramis Sportegyesület támogatása 11 000
44.
Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása
(Primanima Kft) 25 000
45. Háztartások támogatása 90
46. Budaörsi Vígasságok támogatása (Kőporossy Bt.) 4 000
47. Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 52 800
48. Vivace Kulturális Egyesület támogatása 1 400
49. Wendler Alapítvány támogatása 3 400
50. Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzíciusz Egyesület) 5 000
51. Helyi média támogatása 6 000
52. Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása 4 300
53. Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) 40 000
54. Tömegközlekedés Támogatása 308 845
55. Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra 87 366
56. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) 4 000
57. ELTE TOK Alapítvány támogatása 2 000
58. Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához 1 500
59. TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása 5 000
60. Érdi Tűzoltóság támogatása 1 500
Összesen: 1 449 037
11
5/C. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. BTG kezességvállalás 12 500
Összesen: 12 500
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
12
6/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés 2017. évi eredeti
előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) 100 440
2. Főépítész tanulmánytervek 16 660
3. Főépítész szabályozási tervek 10 282
4. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 1 426
5. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 106
6. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés 1 000
7. Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés 1 065
8. Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje 1 000
9. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása 1 481
10. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés 202
11. Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés 292
12. Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés 150
13. Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése 2 000
14. Gépkocsi beszerzés 8 675
15. Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése 15 005
16. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem 29 996
17. Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése 8 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 197 780
2. Ingatlan beruházások
1. Intézményi beruházások tervezése 46 914
2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés 5 000
3. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése 28 065
4. Intézményi beruházások közműfejlesztése 5 000
5. Városi Uszoda és Sportcsarnok 13 878
6. Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem 27 408
7. Nyugdíjas klub építése 18 979
8. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer
kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás) 70 017
9. Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész 10 000
10. Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés) 9 219
11. Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem 40 000
12. Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása 5 000
13. Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel) 50 000
2. Ingatlan beruházások összesen: 329 480
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
13
Ssz. Megnevezés 2017. évi eredeti
előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások
1. Tervezések – mélyépítés 53 025
2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés 43 802
3. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 6 351
4. Útépítések 227 000
5. Víz-csatornaközmű beruházások 1 790
6. Elektromos tervezések – mélyépítés 8 335
7. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján 62 177
8. Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések 8 222
9. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 74 267
10. Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés 9 398
11. Tűzcsapok átépítése GFT alapján 9 566
12. Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca) 7 523
13. Taktilis jelek közterületen (Maros u.) 1 575
14. Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése 12 436
15. BKISZ budaörsi szakasz beruházás 1 562 432
16. Akácfa köz szennyvízcsatorna építés 23 700
17. Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása 29 634
18. Thököly u. építés (forrása: hitel) 145 670
19. Kisfaludy u. építés (forrása: hitel) 196 850
20. Árvácska u. építés (forrása: hitel) 78 740
21. Károly Király úti parkoló sáv létesítése 6 300
22. Akadálymentesítés közterületen 12 000
23. Parkoló építési program 15 000
24. Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése 5 512
25. Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés 1 000
26. Máriavölgy gyalogos híd építés 8 000
27. Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.) 38 600
28. Domb u. szélesítése 25 000
29. Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés 59 000
30. Kolozsvári utca közvilágítás létesítés 10 000
31. Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál 10 000
32. Dráva u. közvilágítás létesítés 6 000
33. Galagonya u. közvilágítás bővítés 4 000
34. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 43 000
35. Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út – Bányász u. közötti szakaszon 15 800
36. Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján 9 000
37. Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján 55 200
38. Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján 10 000
39. Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján 6 700
40. Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján 6 300
41. Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján 7 100
42. Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján 6 000
43. Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás 2 000
44. Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán 10 000
45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése 5 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen: 2 939 005
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások
1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése 5 513
2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése 7 675
3. Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv 1 400
4. Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem 2 074
5. Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében 4 628
6. Új Köztemető bővítése 10 000
7. Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem 18 627
8. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel) 8 000
9. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel) 10 000
10. Kincskereső óvoda udvar bővítés 19 000
11. Thököly utcai játszótér világítás kiépítés 1 850
12. Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem 25 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: 113 767
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások
1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 507 100
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: 507 100
Beruházások összesen: 4 087 132
14
6/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés 2017. évi eredeti
előirányzat
1. Ingatlan felújítások
1. Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) 1 248
2. Intézményi felújítások tervezése (2017) 20 000
3. 2017 évi intézményi felújítások 220 000
4. 2016. évi intézményi felújítások 21 308
5. Intézményi felújítások tervezése (2016) 7 165
6. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése 31 809
7. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása 68 346
8. Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés 1 778
9. Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész 7 087
10. Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás 88
11. Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása 47 123
12. Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem 19 750
13. Közterületi játszóterek felújítása 15 986
14. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása 41 905
15. Templom tér 15. födém és tető szerkezet felújítása 20 000
16. Clementis u. 22 (Zichy major) födém és tetőfedés felújítás 12 000
17. Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása 15 000
18. Új köztemető ravatalozó tető felújítása 5 000
1. Ingatlan felújítások összesen: 555 593
2. Út és mélyépítési felújítások
1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) 95 809
2. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés 13 382
3. Útfelújítások 18 105
4. Járdaprogram 7 924
5. Parkoló program 10 000
6. Lakótelepi út és járda felújítások 65 000
7. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész) 25 000
1. Út és mélyépítési felújítások 235 220
Felújítások összesen: 790 813
Beruházások és Felújítások Összesen: 4 877 945
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások
15
7/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) 2 000
Összesen: 2 000
7/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 9 047
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) 13 932
3. Budaörsi vállalkozások helyi támogatása 3 063
4. Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész 9 021
5. Baross utcai ingatlanok területrendezése – visszfizetések 42
6. Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás 6 000
7.
Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő
temető felújítására 3 000
8.
Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás 8 977
9. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás 33 160
10. ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész 196 918
Összesen: 283 160
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
16
7/C. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Megnevezés
2017. évi
eredeti
előirányzat
1 Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) 3 598
2 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) 500 000
3 Fodros u. építés (forrása: hitel) 300 000
4 Stefánia u. építés (forrása: hitel) 160 000
5 Temesvári u. építése (forrása: hitel) 90 000
6 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) 67 000
7 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés 150 000
8 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között 53 000
9 Közterületi játszóterek felújítása 30 000
10 Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész) 26 468
Összesen: 1 380 066
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten
17
8. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017. évi
eredeti
előirányzat
34 297
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 0
1.
2. 0
2. 500
1. Igazgatási szolgáltatási díj 0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja 0
3. Bírság bevétele 500
4. Egyéb közhatalmi bevételek 0
3. 33 797
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 17 685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 927
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 7 185
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 7 860
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 7 860
42 157
III. Finanszírozási bevételek 1 791 426
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 1 791 426
1 791 426
1 833 583
eFt
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 1 783 783
1. 1 145 277
1. 1 137 271
2. 8 006
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269 772
1. 233 880
2. 35 892
3. 368 734
1. 35 600
2. 66 833
3. 0
4. 266 301
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 49 800
1. 44 800
1. 24 500
2. 11 000
3. 9 300
2. 0
3. 5 000
1. 0
2. 5 000
1 833 583
1 833 583
Szociális hozzájárulási adó
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Dologi kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Elvonások és befizetések
Közüzemi kiadások
Karbantartási kiadások
Egyéb dologi kiadások
Étkeztetés
Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások
Működési célú támoatások Áh-t kívülre
Működési célú támogatások Áh-t-belülre
Beruházások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások
Részesedések értékesítése
Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről
Önkormányzatok működési támogatásai
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek
Megnevezés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
I. Működési költségvetés bevételei
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Működési költségvetés kiadásai
KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18
9. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017. évi
eredeti
előirányzat
149 971
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 0
1.
2. 0
2. 0
3. 135 971
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 54 892
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 917
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 38 893
6. Kiszámlázott ÁFA 24 357
7. ÁFA visszatérülés 12 137
8. Egyéb működési bevétel 775
4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1. 0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről 0
2. 0
1. 0
2. 0
3. 0
149 971
III. Finanszírozási bevételek 2 256 725
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Működési célú irányító szervi támogatás 2 256 725
2 256 725
2 406 696
eFt
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 2 371 409
1. 1 404 642
1. 1 376 889
2. 27 753
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 744
1. 290 921
2. 40 823
3. 635 023
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 35 287
1. 35 287
2. 0
3. 0
2 406 696
III. Működési finanszírozási kiadások
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 406 696
Működési célú támoatások Áh-t kívülre
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Működési célú támogatások Áh-t-belülre
Elvonások és befizetések
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Külső személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
KIADÁSOK
Személyi juttatások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Beruházások
Egyéb működési célú kiadások
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről
Részesedések értékesítése
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Megnevezés
Működési költségvetés kiadásai
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei
19
10. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
1 125
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 1 125
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 0
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 75
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
1 125
III. Finanszírozási bevételek 63 415
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 63 415
63 415
64 540
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 58 809
1. 38 955
1. 38 835
2. 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 796
1. 7 956
2. 840
3. 11 058
1. 3 048
2. 2 982
3. 0
4. 5 028
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 731
1. 5 731
1. 0
2. 0
3. 5 731
2. 0
3. 0
64 540
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 540
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
20
11. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
67 433
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 53 433
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 33 839
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 8 894
7. ÁFA visszatérülés 10 000
8. Egyéb működési bevétel 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
67 433
III. Finanszírozási bevételek 234 399
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 234 399
234 399
301 832
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 292 669
1. 86 476
1. 62 292
2. 24 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 943
1. 17 152
2. 1 791
3. 187 250
1. 8 348
2. 4 906
3. 0
4. 173 996
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 9 163
1. 9 163
1. 0
2. 191
3. 8 972
2. 0
3. 0
301 832
301 832
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Működési bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Működési költségvetés kiadásai
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Étkeztetés
Karbantartási kiadások
Egyéb dologi kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Elvonások és befizetések
Beruházások
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
21
11/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
63 435
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 49 435
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 30 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 8 235
7. ÁFA visszatérülés 10 000
8. Egyéb működési bevétel 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
63 435
III. Finanszírozási bevételek 200 797
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 200 797
200 797
264 232
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 255 069
1. 71 992
1. 48 108
2. 23 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 577
1. 14 160
2. 1 417
3. 167 500
1. 6 039
2. 3 042
3. 0
4. 158 419
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 9 163
1. 9 163
1. 0
2. 191
3. 8 972
2. 0
3. 0
264 232
264 232
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés
KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
22
11/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
3 998
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 3 998
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 3 339
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 659
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
3 998
III. Finanszírozási bevételek 33 602
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 33 602
33 602
37 600
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 37 600
1. 14 484
1. 14 184
2. 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 366
1. 2 992
2. 374
3. 19 750
1. 2 309
2. 1 864
3. 0
4. 15 577
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0
1. 0
1. 0
2. 0
3. 0
2. 0
3. 0
37 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 37 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
23
12. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
17 505
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 17 505
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 5 967
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 8 495
6. Kiszámlázott ÁFA 3 043
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
17 505
III. Finanszírozási bevételek 410 555
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 410 555
410 555
428 060
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 426 027
1. 273 868
1. 273 868
2. 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 883
1. 56 029
2. 10 854
3. 85 276
1. 21 808
2. 15 530
3. 26 035
4. 21 903
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 033
1. 2 033
1. 0
2. 404
3. 1 629
2. 0
3. 0
428 060
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 428 060
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
Részesedések értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Elvonások és befizetések
Egyéb dologi kiadások
Karbantartási kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Beruházások
I. Működési költségvetés bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Külső személyi juttatások
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
Szociális hozzájárulási adó
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Közüzemi kiadások
Étkeztetés
Dologi kiadások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Működési bevételek
Megnevezés
Működési költségvetés kiadásai
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek
24
12/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
10 090
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 10 090
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 3 623
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 4 743
6. Kiszámlázott ÁFA 1 724
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
10 090
III. Finanszírozási bevételek 237 107
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 237 107
237 107
247 197
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 246 133
1. 157 769
1. 157 769
2. 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 520
1. 32 252
2. 6 268
3. 49 844
1. 11 811
2. 9 986
3. 14 732
4. 13 315
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 064
1. 1 064
1. 0
2. 404
3. 660
2. 0
3. 0
247 197
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 247 197
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
25
12/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
7 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 7 415
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 2 344
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 752
6. Kiszámlázott ÁFA 1 319
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
7 415
III. Finanszírozási bevételek 173 448
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 173 448
173 448
180 863
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 179 894
1. 116 099
1. 116 099
2. 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 363
1. 23 777
2. 4 586
3. 35 432
1. 9 997
2. 5 544
3. 11 303
4. 8 588
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 969
1. 969
1. 0
2. 0
3. 969
2. 0
3. 0
180 863
180 863
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés
KIADÁSOK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
26
13. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
14 054
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 14 054
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 6 574
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 917
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0
6. Kiszámlázott ÁFA 2 563
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
14 054
III. Finanszírozási bevételek 102 759
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 102 759
102 759
116 813
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 112 833
1. 42 746
1. 40 052
2. 2 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 832
1. 8 704
2. 1 128
3. 60 255
1. 7 692
2. 6 329
3. 0
4. 46 234
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 980
1. 3 980
1. 0
2. 64
3. 3 916
2. 0
3. 0
116 813
116 813

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Működési bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Működési költségvetés kiadásai
Megnevezés

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Étkeztetés
Karbantartási kiadások
Egyéb dologi kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Elvonások és befizetések
Beruházások
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
27
14. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
11 224
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1. 0
2. 0
2. 0
3. 11 224
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 1 521
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 6 969
6. Kiszámlázott ÁFA 2 234
7. ÁFA visszatérülés 500
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
11 224
III. Finanszírozási bevételek 350 969
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 350 969
350 969
362 193
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 361 442
1. 241 490
1. 241 440
2. 50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 624
1. 50 469
2. 8 155
3. 61 328
1. 7 328
2. 6 282
3. 31 846
4. 15 872
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 751
1. 751
1. 0
2. 238
3. 513
2. 0
3. 0
362 193
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 362 193
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
Részesedések értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Elvonások és befizetések
Egyéb dologi kiadások
Karbantartási kiadások
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Beruházások
I. Működési költségvetés bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Külső személyi juttatások
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
Szociális hozzájárulási adó
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Közüzemi kiadások
Étkeztetés
Dologi kiadások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Működési bevételek
Megnevezés
Működési költségvetés kiadásai
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek
28
14/A. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
5 899
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 5 899
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 542
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 929
6. Kiszámlázott ÁFA 1 178
7. ÁFA visszatérülés 250
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
5 899
III. Finanszírozási bevételek 174 365
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 174 365
174 365
180 264
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 179 773
1. 117 398
1. 117 373
2. 25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 406
1. 24 547
2. 3 859
3. 33 969
1. 4 768
2. 4 148
3. 16 825
4. 8 228
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 491
1. 491
1. 0
2. 225
3. 266
2. 0
3. 0
180 264
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 180 264
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
29
14/B. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
5 325
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 5 325
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 979
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 040
6. Kiszámlázott ÁFA 1 056
7. ÁFA visszatérülés 250
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
5 325
III. Finanszírozási bevételek 176 604
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 176 604
176 604
181 929
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 181 669
1. 124 092
1. 124 067
2. 25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 218
1. 25 922
2. 4 296
3. 27 359
1. 2 560
2. 2 134
3. 15 021
4. 7 644
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 260
1. 260
1. 0
2. 13
3. 247
2. 0
3. 0
181 929
181 929
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés
KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
30
15. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
3 544
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 3 544
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 2 150
6. Kiszámlázott ÁFA 709
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
3 544
III. Finanszírozási bevételek 123 320
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 123 320
123 320
126 864
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 126 523
1. 82 753
1. 82 753
2. 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 799
1. 17 360
2. 1 439
3. 24 971
1. 4 834
2. 2 665
3. 11 400
4. 6 072
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 341
1. 341
1. 100
2. 0
3. 241
2. 0
3. 0
126 864
126 864
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés

KIADÁSOK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
31
16. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
5 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 5 111
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 701
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 188
6. Kiszámlázott ÁFA 946
7. ÁFA visszatérülés 276
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
5 111
III. Finanszírozási bevételek 154 506
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 154 506
154 506
159 617
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 158 524
1. 102 328
1. 102 328
2. 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 645
1. 21 364
2. 3 281
3. 31 551
1. 6 144
2. 1 167
3. 16 228
4. 8 012
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 093
1. 1 093
1. 0
2. 0
3. 1 093
2. 0
3. 0
159 617
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 159 617
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
32
17. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
6 965
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 6 965
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 2 130
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 188
6. Kiszámlázott ÁFA 1 387
7. ÁFA visszatérülés 260
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
6 965
III. Finanszírozási bevételek 124 888
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 124 888
124 888
131 853
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 130 682
1. 79 065
1. 78 985
2. 80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 145
1. 16 274
2. 1 871
3. 33 472
1. 3 029
2. 8 564
3. 12 958
4. 8 921
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 171
1. 1 171
1. 0
2. 523
3. 648
2. 0
3. 0
131 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 131 853
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
33
18. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
3 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 3 766
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 2 966
6. Kiszámlázott ÁFA 800
7. ÁFA visszatérülés 0
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
3 766
III. Finanszírozási bevételek 135 576
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 135 576
135 576
139 342
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 132 067
1. 82 311
1. 82 271
2. 40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 601
1. 17 318
2. 1 283
3. 31 155
1. 5 334
2. 4 665
3. 14 216
4. 6 940
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 7 275
1. 7 275
1. 0
2. 559
3. 6 716
2. 0
3. 0
139 342
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 139 342
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Működési költségvetés kiadásai
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Külső személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Elvonások és befizetések
Karbantartási kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Étkeztetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Közhatalmi bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
I. Működési költségvetés bevételei
34
19. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
6 379
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 6 379
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 1 267
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 559
6. Kiszámlázott ÁFA 1 303
7. ÁFA visszatérülés 250
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
6 379
III. Finanszírozási bevételek 137 153
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 137 153
137 153
143 532
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 143 347
1. 93 059
1. 93 034
2. 25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 613
1. 19 197
2. 2 416
3. 28 675
1. 4 940
2. 4 587
3. 13 277
4. 5 871
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 185
1. 185
1. 0
2. 15
3. 170
2. 0
3. 0
143 532
143 532
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés
KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
35
20. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
5 670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 5 670
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 708
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 3 559
6. Kiszámlázott ÁFA 1 103
7. ÁFA visszatérülés 300
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
5 670
III. Finanszírozási bevételek 145 789
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 145 789
145 789
151 459
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 150 829
1. 99 087
1. 99 037
2. 50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 733
1. 20 883
2. 2 850
3. 28 009
1. 5 759
2. 4 726
3. 11 355
4. 6 169
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 630
1. 630
1. 0
2. 224
3. 406
2. 0
3. 0
151 459
151 459
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Megnevezés
Külső személyi juttatások
I. Működési költségvetés bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Személyi juttatások
Megnevezés
KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Közüzemi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartási kiadások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Étkeztetés
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Beruházások
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
36
21. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
3 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 3 705
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 450
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 2 298
6. Kiszámlázott ÁFA 694
7. ÁFA visszatérülés 263
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
3 705
III. Finanszírozási bevételek 157 326
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 157 326
157 326
161 031
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 160 513
1. 105 724
1. 105 314
2. 410
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 688
1. 22 044
2. 3 644
3. 29 101
1. 4 763
2. 2 413
3. 14 137
4. 7 788
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 518
1. 518
1. 0
2. 471
3. 47
2. 0
3. 0
161 031
161 031

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Működési bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Működési költségvetés kiadásai
Megnevezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Étkeztetés
Karbantartási kiadások
Egyéb dologi kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Elvonások és befizetések
Beruházások
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37
22. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. évi
eredeti
előirányzat
3 490
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
1.
2. 0
2.
3. 3 490
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 2 521
6. Kiszámlázott ÁFA 681
7. ÁFA visszatérülés 288
8. Egyéb működési bevétel 0
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0
1. 0
1.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0
2. 0
1. 0
2.
3. 0
3 490
III. Finanszírozási bevételek 116 070
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0
1. 0
2. Irányító szervi támogatás 116 070
116 070
119 560
2017. évi
eredeti
előirányzat
I. 117 144
1. 76 780
1. 76 680
2. 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 442
1. 16 171
2. 1 271
3. 22 922
1. 4 489
2. 1 989
3. 10 058
4. 6 386
4. 0
5. 0
1. 0
2. 0
3. 0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 416
1. 2 416
1. 0
2. 0
3. 2 416
2. 0
3. 0
119 560
119 560
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Működési bevételek
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Felhalmozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Közüzemi kiadások
Dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók
Működési költségvetés kiadásai
Megnevezés

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Étkeztetés
Karbantartási kiadások
Egyéb dologi kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítée
Elvonások és befizetések
Beruházások
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
38
23. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
2017. január 1-jén Teljes
munkaidős (fő)
Részmunkaidős
(fő)
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város
Könyvtár 12,00 10 3 13
Budaörsi Latinovits Színház összesen 17,00 16 2 18
Budaörsi Latinovits Színház 12,00 12 0 12
Városi Ifjúsági Klub 5,00 4 2 7
Egyesített Bölcsődei Intézmények 91,00 91 0 94
Pitypang Bölcsőde 52,00 50 0 52
Százszorszép Bölcsőde 39,00 38 2 41
Jókai Mór Művelődési Központ 12,00 12 0 12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen 65,00 61 2 68
Csicsergő Óvoda 31,00 29 0 30
Rózsa Utcai Tagóvoda 34,00 33 2 37
Budaörsi Vackor Óvoda 22,00 22 0 24
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 27,00 26 2 33
Kamaraerdei Óvoda 19,00 18 0 21
Farkasréti Pagony Óvoda 21,50 19 1 21
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi
Óvoda 24,00 24 0 30
Holdfény Utcai Óvoda 24,25 22 3 26
Budaörsi Kincskereső Óvoda 28,50 28 1 29
Budaörsi Mákszem Óvoda 19,00 17 4 22
Intézmények összesen 382,25 366,00 18,00 411,00
Polgármesteri Hivatal 175,50 164 5 178
Védőnői Szolgálat 15,00 15 0 15
Önkormányzat által foglalkoztatott
közalkalmazottak
3,00 3 0 3
Önkormányzat összesen 18,00 18 0 18
Összesen: 575,75 548,00 23,00 607,00
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete
2017. január
1-jei munkajogi
nyitólétszám
(fő)
2017. január 1-jei tényleges
nyitólétszám
Intézmény
Jóváhagyott
álláshely
39
24. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
Önkormányzatok működési támogatásai 1 189 268 1 192 744 1 134 346 Személyi juttatások 2 784 099 2 880 976 3 061 131
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 98 897 93 620 73 591 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 755 072 789 144 740 704
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen 1 288 165 1 286 364 1 207 937 Dologi kiadások 4 724 780 3 680 431 4 141 955
Közhatalmi bevételek összesen 9 355 873 9 197 164 9 431 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 262 689 217 436 290 360
Működési bevételek összesen 960 099 939 890 869 970 Egyéb működési célú kiadások 1 560 118 1 659 602 3 906 251
Működési célú átvett pénzeszközök 35 862 147 666 14 432
Működési költségvetési bevételei 11 639 999 11 571 084 11 524 039 Működési költségvetési kiadások 10 086 758 9 227 589 12 140 401
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 889 1 145 0 Beruházások 2 539 065 1 103 198 4 167 219
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 388 91 327 1 532 432 Felújítások 1 030 858 889 759 790 813
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen 585 277 92 472 1 532 432 Egyéb felhalmozási kiadások 415 390 81 132 1 681 676
Felhalmozási bevételek 87 454 160 807 762
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57 048 59 360 162 176
Felhalmozási költségvetési bevételek 729 779 312 639 1 695 370 Felhalmozási költségvetési kiadások 3 985 313 2 074 089 6 639 708
Betétek megszüntetése 3 000 000 4 500 000 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 7 000 000 4 500 000 0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása 3 590 258 3 732 276 3 853 658 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 134 000 0 0
Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 0 1 720 000 Irányító szervi támogatás folyósítása 3 556 236 3 686 174 4 048 151
Irányító szervi támogatás 3 577 151 3 686 174 4 048 151 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 30 785 12 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések 30 786 12 958 0
Finanszírozási bevételek 10 198 195 11 931 408 9 621 809 Finanszírozási kiadások 10 690 236 8 216 959 4 061 109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) 18 990 822 20 128 957 18 793 067 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) 21 206 071 15 832 463 18 793 067
2016.évi
várható
tény
2017. eredeti
előirányzat
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevétel 2017. eredeti Kiadások
előirányzat
Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi összevont költségvetési mérlege
2015.évi
tény
2016.évi
várható
tény
2015.évi
tény
40
25. sz. melléklet
az …/2017. (……..) önkormányzati rendelethez
eFt
Ssz. Kötelezettség jogcíme köt.váll éve 2017. 2018. 2019. 2020 Szerződés vége
1. Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke) 2010. 5 265 0 0 0 2017.09.30
2. Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat) 2010. 216 0 0 0 2017.09.30
3. Tervezett hiteltörlesztés tőke 2016. 0 0 157 222 157 222 2036.12.15
4. Hiteltörlesztés kamat 2016. 14 009 37 060 45 140 42 579 2036.12.15
5. Hitel rendelkezésre tartási jutalék 2016. 5 993 2 220 0 0 2018.12.15
6. BTG. Kft. Hitelfelvételéhez 2002. 12 500 0 0 0 2017.12.31
684 468 684 468 679 468 679 468
7.
97/2010 (III.25) ÖKT. „Sorsunk és Jövőnk
Szeretetszolgálat” módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT
sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött
határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év
április 30-ig kerül kiutalásra)
2007. 6 400 6 400 6 400 6 400 határozatlan idejű
8.
397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés
hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.)
sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa
2007. 5 000 5 000 0 0 2018.12.31
9. 354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz.
határozatok Budaörsi Tanoda 2008. 20 508 20 508 20 508 20 508 határozatlan idejű
10. 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda
üzemeltetés támogatása 2010. 300 000 300 000 300 000 300 000 határozatlan idejű
11. 472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés
közössségi illemhely üzemeltetésére
2012. 220 220 220 220 határozatlan idejű
12. 198/2015. ÖKT sz. BKK támogatási szerz 2015. 265 000 265 000 265 000 265 000 2022.06.30
13.
231/2015 ÖKT sz. Szociális ellátások idősek és
fogyatékkal élők részére Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
2015. 50 200 50 200 50 200 50 200 2025.09.30
14. 231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi
ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség 2015. 35 140 35 140 35 140 35 140 2025.10.29
15.
328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő
Egyesülettel kötött ellátási szerződés
meghosszabbítása
2015. 2 000 2 000 2 000 2 000 2020.12.31
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
Kezességvállalás
Egyéb feladatok
41
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Megnevezés Kezességvállalás
összege
Kezességvállalás
állománya
2017.01.01 2017. 2018. 2019. 2020.
BTG Kft. Hitel 200 000 12 500 12 500 0 0 0 0
Kezességvállalás összesen: 200 000 12 500 12 500 0 0 0 0
eFt
Megnevezés Kötelezettség
induló összege
Kötelezettség
állománya
2017.01.01 2017. 2018. 2019. 2020.
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szenyvíz) 5 962 5 265 5 481 0 0 0 0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési
Hitel Program 2 830 000 0 20 003 39 280 202 362 199 801 2 848 505
Adósságszolgálati kötelezettség összesen 2 835 962 5 265 25 484 39 280 202 362 199 801 2 848 505
Hátralévő
időszak
Hátralévő
időszak
26. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei
42
27. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
1. EU-S PÁLYÁZATOK
Budapest Komplex Integrált
Szenyvízelvezetése projekt – II.
szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-
00007
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a
Kohéziós Alap
1 274 686 257 746 1 532 432 – – – 0 1 532 432 1 274 686
A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elvának egymástól, ezért sem
pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II.
szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep
megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi
rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése
mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz
szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs
településen KEHOP-5.2.9-16-2016-
00002
Kohéziós Alap és
Magyarország
költségvetése
242 519 0 242 519
Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba
Általános Iskola korszerűsítése. A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános
Iskola esetében a közelmúltban történt energetikai felújítás, azonban azok során
egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek fejlesztése. A
támogatási kérelmet befogadták, de a projekt felfüggesztésre került.
Kapacitásbővítés a Budaörsi
Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-00056
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
Magyarország
költségvetése
375 400 57 214 432 614
Három csoportszobás bővítés emeletráépítéssel és a szükséges kiszolgáló
helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A
pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született
Törökbálint és Budaörs közötti
biztonságos kerékpáros kapcsolat
megteremtése VEKOP-5.3.2-15-
2016-00036
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
Magyarország
költségvetése
62 126 0 62 126
A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt
pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett
kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek,
kerékpáros átvezetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás
forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még
nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor
Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-
2016-00019
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
Magyarország
költségvetése
119 400 0 119 400
A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a
saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták,
támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi
Csillagfürt Óvodában VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-00027
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
Magyarország
költségvetése
120 268 0 120 268
A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a
saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták,
támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi
Százszorszép tagbölcsődében
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011
Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
Magyarország
költségvetése
11 005 72 11 077
A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásveszélyes
helyek megszüntetése, a játékra alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot
befogadták, támogatási döntés még nem született.
ÖSSZESEN 1 274 686 257 746 1 532 432 930 718 57 286 988 004 0 1 532 432 1 274 686
Projekt
költség
összesen

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai
Pályázat
Támogatást
nyújtó
megnevezése
Nyertes pályázatok Elbírálás alatt lévő pályázatok 2016.12.31-ig
befolyt
pályázati
támogatás
2017 évi
költségvetés
ben tervezett
kiadás
2017 évi
költségvetés
ben tervezett
bevétel
Megjegyzés
támogatás önerő
Projekt
költség
összesen
támogatás önerő
43
28. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
Összeg
6 000
0
3.1. Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) 29 035
3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) 402 338
3.2.1. Építményadó egyéb építmény után 92 848
3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) 114 447
3.4. Méltányosság címén elengedett adó 5 976
Összesen: 644 644
0
0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. + 4.): 650 644
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
Közvetett támogatás
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
44
29. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt
2017. évi eredeti
előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:
11 524 039 270 405 257 067 3 367 433 326 922 886 763 473 487 250 998 259 989 3 187 235 296 673 579 377 1 367 688 11 524 039
1. 1 207 937 142 453 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 97 008 1 209 543
2. 9 431 700 55 588 87 695 3 198 061 157 550 717 391 303 683 81 626 90 617 3 017 863 127 301 410 005 1 184 320 9 431 700
3. 869 970 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 364 72 360 868 364
4. 14 432 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 14 000 14 432
1 695 370 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 265 616 2 528 192 786 75 124 209 079 935 069 1 695 370
1. 1 532 432 0 0 0 0 0 0 203 088 0 190 258 0 206 551 932 535 1 532 432
2. 762 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 69 762
3. 162 176 2 465 2 465 2 465 2 465 2 465 2 465 62 465 2 465 2 465 75 061 2 465 2 465 162 176
13 219 409 272 933 259 595 3 369 961 329 450 889 291 476 015 516 614 262 517 3 380 021 371 797 788 456 2 302 757 13 219 409
5 573 658 3 853 658 0 0 1 720 000 0 0 0 0 0 0 5 573 658
18 793 067 4 126 591 259 595 3 369 961 329 450 889 291 2 196 015 516 614 262 517 3 380 021 371 797 788 456 2 302 757 18 793 067
eFt
2017. évi eredeti
előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:
I. 12 140 401 1 016 698 819 672 964 672 1 136 989 918 672 1 000 005 1 126 256 918 672 960 010 1 034 005 917 683 1 327 067 12 140 401
3 061 131 212 872 202 841 202 841 278 175 202 841 266 174 294 174 202 841 234 174 234 174 202 841 527 183 3 061 131
740 704 49 471 47 471 47 471 69 454 47 471 65 471 73 471 47 471 57 476 57 471 46 482 131 524 740 704
4 141 955 345 162 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 345 163 4 141 955
290 360 24 193 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 24 197 290 360
3 906 251 385 000 200 000 345 000 420 000 299 000 299 000 389 251 299 000 299 000 373 000 299 000 299 000 3 906 251
II. 6 639 708 410 000 165 000 210 000 150 000 141 000 441 000 340 676 491 000 561 000 576 865 686 841 2 466 326 6 639 708
4 167 219 330 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 300 000 400 000 450 000 450 000 450 000 987 219 4 167 219
790 813 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 80 000 100 000 115 865 225 841 99 107 790 813
1 681 676 70 000 55 000 80 000 20 000 11 000 11 000 10 676 11 000 11 000 11 000 11 000 1 380 000 1 681 676
18 780 109 1 426 698 984 672 1 174 672 1 286 989 1 059 672 1 441 005 1 466 932 1 409 672 1 521 010 1 610 870 1 604 524 3 793 393 18 780 109
12 958 12 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 958
18 793 067 1 439 656 984 672 1 174 672 1 286 989 1 059 672 1 441 005 1 466 932 1 409 672 1 521 010 1 610 870 1 604 524 3 793 393 18 793 067
Felhalmozási bevételek
Működési bevételek
Megnevezés
KIADÁSOK
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
III.Finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és
intézmények)
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés
BEVÉTELEK
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2. Felújítások
1. Beruházások
5. Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
Működési költségvetés kiadásai
3. Dologi kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
45
30. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
Összesen:
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
I. 8 665 480 3 137 382 337 539 12 140 401
I/1. Önkormányzat 5 262 206 2 723 003 0 7 985 209
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások 2 411 769 1 376 829 0 3 788 598
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 612 036 367 299 0 979 335
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 738 514 231 277 0 969 791
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 19 922 37 214 0 57 136
4. Igazgatási feladatok kiadásai 573 669 410 466 0 984 135
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 3 000 314 406 0 317 406
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 86 218 16 167 0 102 385
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 378 410 0 0 378 410
4. 128 595 161 765 0 290 360
5. Egyéb működési célú kiadások 2 721 842 1 184 409 0 3 906 251
1. Elvonások és befizetések 2 131 431 0 0 2 131 431
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 113 866 97 417 0 211 283
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 374 545 1 074 492 0 1 449 037
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
5. Általános tartalék 102 000 0 0 102 000
6. Működési céltartalék 0 12 500 0 12 500
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 3 403 274 414 379 337 539 4 155 192
1. Polgármesteri Hivatal 1 324 534 121 710 337 539 1 783 783
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 58 809 0 0 58 809
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub 0 292 669 0 292 669
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 426 027 0 0 426 027
5. Jókai Mór Művelődési Központ 112 833 0 0 112 833
6. Óvodák működési kiadásai 1 481 071 0 0 1 481 071
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 039 260 2 600 448 0 6 639 708
I/1. Önkormányzat 3 968 336 2 586 285 0 6 554 621
1. 3 242 801 844 331 0 4 087 132
2. 711 603 79 210 0 790 813
3. 13 932 1 662 744 0 1 676 676
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 0 2 000 0 2 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 13 932 269 228 0 283 160
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 0 11 450 0 11 450
4. Befektetési kiadások 0 0 0 0
6. Felhalmozási céltartalék 0 1 380 066 0 1 380 066
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 70 924 14 163 0 85 087
1. Polgármesteri Hivatal 44 800 5 000 0 49 800
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 5 731 0 0 5 731
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 0 9 163 0 9 163
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 2 033 0 0 2 033
5. Jókai Mór Művelődési Központ 3 980 0 0 3 980
6. Óvodák felhalmozási kiadásai 14 380 0 0 14 380
12 704 740 5 737 830 337 539 18 780 109
III. Finanszírozási kiadások 3 826 710 234 399 0 4 061 109
1. Irányító szervi támogatás folyósítása 3 813 752 234 399 0 4 048 151
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 0 0 0 0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 958 0 0 12 958
3 826 710 234 399 0 4 061 109
16 531 450 5 972 229 337 539 22 841 218
12 717 698 5 737 830 337 539 18 793 067
Összesen:
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
eredeti
előirányzat
7 168 670 4 017 830 337 539 11 524 039
1. 1 209 543 0 0 1 209 543
2. 5 076 331 4 017 830 337 539 9 431 700
3. 868 364 0 0 868 364
4. 14 432 0 0 14 432
1 695 370 0 0 1 695 370
1. 1 532 432 0 0 1 532 432
2. 762 0 0 762
3. 162 176 0 0 162 176
8 864 040 4 017 830 337 539 13 219 409
III. Finanszírozási bevételek 7 667 410 1 954 399 0 9 621 809
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 3 853 658 0 0 3 853 658
1. 3 853 658 0 0 3 853 658
2. 0 0 0 0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 1 720 000 0 1 720 000
3. Irányító szervi támogatás 3 813 752 234 399 0 4 048 151
16 531 450 5 972 229 337 539 22 841 218
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 12 717 698 5 737 830 337 539 18 793 067
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
KIADÁSOK
Megnevezés
Kötelező
feladat
Önként vállalt
feladat
Államigazgatási
feladat
Működési költségvetés kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)
Megnevezés
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
BEVÉTELEK
Kötelező
feladat
Önként vállalt
feladat
Államigazgatási
feladat
Működési célú átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
46
31. sz. melléklet
az ../2017. (……) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
2018. 2019. 2020.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel 9 250 000 9 300 000 9 400 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel 0 0 0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel 60 000 60 000 60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 250 000 250 000 250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0
Saját bevételek 9 560 000 9 610 000 9 710 000
Saját bevételek 50%-a 4 780 000 4 805 000 4 855 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség 39 280 202 362 199 801
Hitelből eredő fizetési kötelezettség 39 280 202 362 199 801
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Halasztott fizetés 0 0 0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség 0 0 0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Halasztott fizetés 0 0 0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0
Fizetési kötelezettség összesen 39 280 202 362 199 801
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 4 740 720 4 602 638 4 655 199
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatása
Megnevezés
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
47