Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. február 22-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emelet nagyterem (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol volt: dr. Bakó Krisztina képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítészi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Karsainé Kovács Judit köznevelési és közoktatás osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézményüzemeltetési osztályvezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Premecz Enikő, dr. Hardy Géza nem képviselő bizottsági tagok, Károly Katalin intézményvezető, Szita László könyvvizsgáló, Tamás Ervin és Halag Mónika BTG Kft., továbbá budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes és Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 képviselő jelenlétével határozatképes – dr. Bakó Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem tud ma részt venni az ülésen –, a Képviselő-testület ülését 0845 órakor megnyitja.

 

 

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja: a kiküldött meghívóhoz képest egy hivatali sürgősségi előterjesztés van, ami egyébkén nem túl örömteli. Az ASP rendszeren belül egy interfészes csatlakozási lehetőséget próbál megvalósítani, magyarul, hogy a jobb informatikai rendszerüket nem elvetve csatlakozzanak az ASP-hez, erre irányul az alábbi tárgyú előterjesztés, amelyet javasol napirendre venni, és amelyhez készült egy módosító indítvány is:

 

 • Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására

 

Az alábbi módosító indítványok készültek, melyekről nem kell külön szavazniuk, de ismerteti:

 • Képviselői indítványokhoz készültek módosító indítványok: ) Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata (Sokolowski Márk képviselő) és a 32.) Három vagy több gyermeket nevelő családok részére családtámogatási csomag létrehozása (Biró Gyula alpolgármester és Sokolowski Márk képviselő)
 • Továbbá módosító indítvány készült a ) Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata és kézirathiba miatt az 1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése című előterjesztésekhez.

 

Visszavonja, mint előterjesztő a meghívó szerinti 14.) A Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása c. előterjesztést, mert nem tudtak az ülésre olyat beterjeszteni, amit elfogadásra javasolnának a Képviselő-testületnek. Még a héten is tárgyalt a Volánnal a Hivatal és nem sikerült olyan megállapodásra jutni, ami a város érdekeit minden tekintetben tükrözné, ezért ezzel kapcsolatban még további tárgyalások szükségesek.

 

Zárt ülésen nem javasolnak semmit tárgyalni.

 

Sokolowski Márk képviselő: Sok szeretettel köszönti a jelenlévőket, illetve a televízió nézőit!

Az előterjesztő részéről szeretné visszavonni a 30.) Gyalogos túraútvonalak térképének elkészítése és kiadása c. előterjesztést, mert a bizottsági üléseken megtudták, hogy létezik ilyen kiadvány, így tárgytalanná vált ez az előterjesztés. Nem sajnálják, hogy behozták ezt az előterjesztést, mert így megtudták, hogy léteznek ilyen kiadványok és azt kérik, hogy a város különböző pontjaira, látható helyen helyezzék ki és akkor sokan örülnének ennek, illetve ha hozzáférhető lenne ilyen szempontból!

 

Visszavonja ugyanakkor a 31.) Nyilvános illemhelyek létesítése c. előterjesztést, mert szintén a bizottsági üléseken kapták azt az információt, hogy a Hivatal részéről is betervezésre került egyrészt a buszvégállomás beruházásával kapcsolatban, hogy azzal együtt egy nyilvános illemhely is létesülni fog, illetve, hogy a CBA környékén is tervbe van véve. Ezzel együtt, hogyha ezek megvalósulnak, akkor az előterjesztésük elérte a célját.

 

Visszavonja továbbá a 32.) Három vagy több gyermeket nevelő családok részére családtámogatási csomag létrehozása c. előterjesztést. Szintén a bizottsági üléseken elhangzottakat szeretnék figyelembe venni. Sajnálatukra sok esetben politikai üggyé vált ez a téma, de nem szeretnék, ha ilyen felhangot kapna, ezért a következő testületi ülésre egy nagyobb konzultációt követően szeretnék visszahozni. Ezzel az előterjesztéssel is az volt a céljuk – nem véletlen volt az általános megfogalmazás –, hogy párbeszédet alakítsanak ki, illetve, hogy konzultáljanak a nagycsaládosok támogatását illetően. Úgy gondolja, hogy ez az út elindult, és szeretnék ezt folytatni, és ahogy mondta, a következő ülésre vissza fogják hozni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte, abból, ami most elhangzott az a tanulság levonható, hogy nem ártalmas egy előterjesztés előtt egyeztetni, mert semmiféle politikai történet nincsen sem a városi illemhelyek esetében, sem a másik esetben, de különösen nem a nagycsaládosok támogatása esetében. Itt filozófiai különbség van, nem politikai. Ha megnézi valaki – és egyeztet a Szociális és Egészségügyi Irodával -hogy milyen támogatási rendszerük van, amellett, hogy egyébként a kormányzat, hogy vonult ki a szociális támogatásokból, hogy mennyit költ a város, 400 millió forint nagyságrendileg éves szinten, az világosan megmutatja, hogyha az egy főre eső jövedelem bizonyos szint alá csökken, akkor milyen támogatásra van lehetőség és most nem fogja felsorolni. Ez azt jelenti, hogy egy nagycsaládosnál hogy bizony bármelyiküknél, aki itt ül, a jövedelem meghaladhatja és mégis kaphat támogatást. Most direkt nem mond számokat, mert meglepő volna, meg egyébként majd, amikor az egyeztetés és konzultáció lezajlik, akkor ennek van értelme, de szerinte jobb, ha előtte beszélnek és akkor elkerülhetőek az esetleges félreértések. Hozzáteszi: az előterjesztések nyilván jó szándékkal fogalmazódtak meg. Az említett előterjesztésekről nem kell szavazni, mert ha jól értette, akkor Sokolowski Márk képviselő úr visszavonta őket.

Szavazniuk akkor a fentiek figyelembevételével csak a hivatali sürgősségi indítvány napirendre vételéről kell és utána a napirendről.

 

Felteszi szavazásra a Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására c. sürgősségi előterjesztés napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a fentiek szerint elfogadott módosítással a Képviselő-testület mai ülésének napirendjét, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

7/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A temetői díjak éves felülvizsgálata – a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Döntés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 9/2012. (IV.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

6.) Utólagos csatlakozási, és víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotása

7.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások, és a részönkormányzatok rövidítése)

9.) Településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

11.) Budaörs Város partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítéséhez

12.) Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése

13.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

14.) Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

15.) Együttműködési Keretmegállapodás megkötése az ELMÜ Hálózati Kft-vel

16.) Döntés a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről

17.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-és villamos energia beszerzése intézményei ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések megindításához

18.) Döntés megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

19.) Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

20.) Döntés a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú telekre a Községi Tanács VB Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

21.) Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására

22.) Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Televízió) határozatlan idejű megbízási szerződés

23.) Víz-Hang Fesztivál támogatása

24.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

25.) A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve

26.) A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

27.) Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata

28.) A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése

29.) Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Szeretettel köszönt Mindenkit, köszönti a televízió nézőit!

Lakosok keresték meg az ügyben, hogy a Garibaldi útnál az AGIP kút, Mcdonald’s után, nyílt egy újabb gyorsétterem és a visszaforduló sáv átépítésre került. Ezzel az a probléma, hogy korábban az útszélét jelző sáv most egy záróvonalként keresztül megy ezen a sávon és az autósokat, akik fordulnának vissza, a szembejövő sávba tereli. Készített egy képet – közben mutatja, bár nem tudja, hogy mennyire látszik, de a Hivatalnak szeretné majd átnyújtani – nem tudja, hogy ez ügyben kit kell majd keresni. Kéri a Hivatal segítségét, hogy próbáljanak megoldást találni. Fontos lenne ezt a felfestést legalább eltűntetni, hogy senki se tévedjen át szembejövő sávba, még véletlenül sem, mert ott elég nagy a forgalom az autópályáról feljövő ás az autópályáról lejövő, akár kamionok is arra közlekednek, és nem lenne szerencsés, ha esetleg egy család pont eléjük fordulna!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen a Műszaki Ügyosztályhoz kell fordulni – kezdi válaszát. Azt nem tudja, de őt is meglepte, hogy ott engedte a közúti hatóság, hogy meglehessen nyitni a gyorséttermet, mert emlékszik, hogy annakidején milyen vircsaft volt, hogy egyáltalán a bejövő forgalom ott létrejöhessen. Nem tudja, hogy ebben a közúti hatóság volt az engedélyező?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: ők is tapasztalták ezt a problémát. Először lefestette a kivitelező a félrevezető fehér sávot, ami lekopott. Most azt kérték levélben, hogy távolítsák el a régi burkoltjeleket és alakítsák ki annak megfelelően, hogy biztonságos közlekedésre alkalmas legyen. Magát a közlekedés átalakítását a közlekedési hatóság hagyta jóvá. Tehát, a problémát már a Hivatal is jelezte, reméli, hogy pár napon belül a kivitelező ezt meg is oldja.

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelettel köszönt Mindenkit! A műszaki ügyosztályvezető úr felé van egy kérdése, lakossági bejelentés alapján. A Farkashegyi Repülőtérnél van egy emlékmű, ahol két repülőgépszárny volt, most már csak egy, aminek a környékén fiatal fenyőfákat vágnak ki. Kérdezi, kihez tartozik, miért történik ez, van-e erről tudomása a Hivatalnak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: válaszában elmondja, hogy szerinte erről már beszéltek testületi ülésen, de hát az ismétlés a tudás édesanyja, ezért kéri műszaki ügyosztályvezető urat, hogy ismételje el újra az információt.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: valóban, több lakossági bejelentést is kaptak és a Pilisi Erdőgazdaság felé továbbították is, és a kapott választ minden esetben megosztották a bejelentővel. Tudatos fakivágásról, erdőművelésről van szó. A fekete erdeifenyő a szakemberek szerint nem a budaörsi területen honos faj és a budaörsi kopárokat elnyomja, ami viszont védett terület, ezért tudatosan, az erdőgazdálkodás figyelembevételével történik meg ezeknek a fáknak a kivágása.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Tisztelettel és Szeretettel köszönt minden jelenlévőt és a televíziónézőit! Igazából ez a testületi ülésük legfontosabb része és az évük legfontosabb része a költségvetés tárgyalása. Nyilván a napirendi pontnál is el fogják mondani, de a napirend előttibe is szeretné azért a televíziónézők figyelmét arra felhívni, hogy miről szól majd ez az év.

Zömmel a város számára ez az év arról a rablásról szól, amit itt a Kormány a városuk ellen elkövetett. Ezt majd részleteiben meg fogják beszélni, de tudja, hogy sokan leginkább csak a napirend előtti hozzászólásokat hallgatják végig és utána esetleg nem annyira figyelnek majd a napirendek tárgyalására. Azért olyan nagyon ne aggódjanak, mert éhen halni nem fognak! Egyébként az állam azért mégsem vette le teljesen, illetve annyira Budaörstől… Itt több héttel ezelőtt Vajna Tímeának a kis fánkos autóját lehetett látni, le is fotózták a Pedagógiai Szakszolgálat előtt. Hogy most kinek vittek fánkot vagy kinek nem? Nagyon örülne, ha a Pedagógia Szakszolgálatnak, de attól tart, hogy nem, úgyhogy megnyugtatja a képviselőtársait, hogy azért az élelmezésük az meglesz, hogy hol bukkan föl Vajna Tímea államilag finanszírozott autója azt nem tudja, de majd kéri, hogy figyeljék ezt!

Műszaki ügyosztályvezető urat kéri, hogy a budaörsi kisbuszokkal kapcsolatban legyenek kedvesek felmérni, hogy milyen sűrűséggel követik egymást. Ez alatt azt érti, hogy a legsűrűbben, ahol használják, az a szakasz körülbelül a Templom tér és az Uszoda – Sportcsarnok, illetve az 1. sz. Általános Iskola között van, és úgy jön ki a menetrend, hogy a legfőbb csúcsidőben, délután, amikor a különórák, egyesületi edzések, stb. vannak, akkor van úgy, hogy 15-20 perc múlva jön valamelyik és utána rá 40 percre a következő. Azt kéri, próbálják meg optimalizálni, hogy ne kelljen sokat várni ott a megállóban!

Nagyon fontosnak tartja még, hogy a héten lesz szombaton a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. A Budaörsi Jobbik minden évben – hasonlóan idén is – február 25-én 11.00 órakor az 56-os emlékműnél megemlékezést tart és mindenkit arra kér, hogy ezen a héten, akármikor 1 percnyi néma csönddel emlékezzen a kommunizmus áldozataira!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a menetrenddel kapcsolatban ügyosztályvezető úr jegyezte a kérést.

Ami a Vajna család fedősztoriját, a fánkos buszt illeti a milliárdos lenyúlások kapcsán – ehhez nem tud mit hozzáfűzni. Egyet viszont megígérhet, hogy abból a fánkból ő, például soha nem fog enni, még ha ingyen adják akkor sem. Az úgy elképesztő – ha már képviselő asszony felhozta a témát –, hogyha belegondolnak abba, hogy Andy Vajna megkapta a kaszinó businesst állami pénzen, milliárdokkal kistafírungozva megkapta a TV2-t, a kaszinónál nem kell Áfa-t fizetni, így milliárdokat nyúlnak le – ez számszerűsíthető éves szinten, ami közelíti a 10 milliárdot – és akkor ez a tévé a hétvégén arról beszél, természetesen a helyi FIDESZ hazugságait vízhangozva, hogy Budaörsön mutyi volt, miközben a milliárdok ott cincognak a zsebükben. Szóval, vannak vicces dolgok ebben az országban és ez is azok közé tartozik. Természetesen itt annyit szeretne csak elmondani, miután nem merült föl, hogy itt minden, ami a hétvégén elhangzott és, amivel kapcsolatban természetesen a lakájmédia, az MTV1, illetve a TV2 volt csak jelen és természetesen nem keresték azokat, akik a valódi információkat a hazugságokkal szemben elmondhatták volna. Minden fórumon meg fogják tenni a szükséges lépéseket, és ami ott elhangzott, az mind szemenszedett hazugság.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Köszönt Mindenkit! Kérdései: 1. a Budapesti és a Csillag utca elején kezdődött egy építkezés az árokparton és ott megkeresték lakók, hogy az árokpart mintha elbontásra került volna. Tudja, hogy utánajártak az ügynek, ezért kéri, hogy ügyosztályvezető úr hivatalosan is közölje.
 2. a Kikelet utcából jött a kérés – ami már többéves probléma – a járdaépítéssel kapcsolatosan, hogy szeretnék a Kikelet utcai lakosok, ha járdát kapnának, mert a gyerekek reggel, illetve délben az utcán közlekednek és közlekedési veszélyforrás, illetve balesetveszélyes helyzetek fordulhatnak elő.
 3. a támogatószolgálattól keresték meg idős személyek, hogy sokszor délután 4 óra után van rendelés a Kossuth utcában és szeretnék, ha délután 5-6 körül is el tudnának jutni a támogatószolgálat segítségével a Kossuth utcába. Kérdezik, hogy ez megoldható-e az önkormányzat részéről?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: megvizsgálják a kérdéseket és nyílván, amit lehet meg fognak oldani!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: a Csillag utcai építkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy ők is tapasztalták és kaptak bejelentést, illetve ki is vizsgálták, hogy valóban, a közterületen levő fákat is kivágták, mindenféle engedély nélkül. Az árokpartról kivágták a fákat és a növényzetet érthetetlen módon, mert egyébként semmi értelme nincs, a saját építkezéseket illetően. Ezt jelezték a vízügyi hatóságnak, miután az árok ebben a tekintetben hatóságilag a vízügyhöz tartozik, hogy egyrészt az árokpartnak az állékonyságát is vizsgálják meg, mert azáltal, hogy a növényeket kivágták, így a rézsű könnyen megsüllyedhet és akár nagyobb problémát is okozhat. Ugyanakkor az eszközeik kevesek ahhoz, hogy az engedély nélküli kivágott fák miatt eljárás induljon, polgári peres úton tudnak kártérítést követelni majd, amikor kiderül, hogy mekkora az okozott kár. Ezt is meg fogják tenni, természetesen nem hagyják, hogy a közterületet bárki saját ötlete alapján károsítsa.

A Csillag utcai járdának tervei az utolsó fázisban vannak. Egy-két ingatlannál vannak még vitáik, hogy hogyan tudják az ingatlantulajdonosokkal a járda nyomvonalát közösen kialakítani. Várhatólag ez rövidesen megoldódik és a költségvetés elfogatását követően, a járdaprogram keretében el is tud indulni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután több napirend előtti hozzászóló nincs, a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját fogja a következőkben ismertetni.

Azzal kezdené, amire Császárné Kollár Tímea képviselő asszony is utalt az elején, ha jól emlékszik, akkor a kormányzati rablás szót használta. Hát igen, a jogállamiság valóban nem működik ebben a tekintetben, hiszen erről már több esetben szó volt. A jogalkotási törvényt is megsértve, egyébként meg egy kétharmados önkormányzati törvényt felülírva egy feles törvénnyel hoztak létre egy intézményt, aminek az a neve – viccesen –, hogy „szolidaritási hozzájárulás”, egy adónem és az az érdekes, hogy egy kormányzati politikus szájából is elhangzott az, hogy ez tulajdonképpen egy adó. Tehát, innentől kezdve neki ezzel nincs mit vitatkoznia. Azt, hogy egy önkormányzatot az állam hogyan adóztathat, erről megint csak volna mit beszélni. Most itt ennek a tartalmi részét nem is részletezi, mert valóban erről nyilván a költségvetésnél majd még szót ejtenek. Azt viszont fontosnak tartja elmondani, hogy a múlt héten az illetékes bíróság asztalára került a beadvány, amelyik a jogalkotással okozott kár megtérítését célozza és más jogi eljárásokat is fognak kezdeményezni. Az, hogy milyen állapotban van ma a jogállam, az majd a bírósági eljárásokat és abban az esetben, ha sikerül, az Alkotmánybírósághoz eljutni, mert azt itt is el kell, hogy mondja, miszerint Magyarország olyan ország lett, ahol nemcsak az „actio popularis”, tehát, ha egy magánszemélyt bármilyen jogsérelem ér, nem fordulhat Alkotmánybírósághoz, ez egy önkormányzat számára sem adott, tehát, nem csakhogy iskolát nem tarthat fenn egyedi módon, mindenki mással szemben, de az Alkotmánybírósághoz sem fordulhatnak egy ilyen súlyos jogsértés esetén, de azért megvan az a mód azért, amivel el lehet jutni az Alkotmánybíróságig. Neki az a meggyőződése, hogy a törvényszék, amikor ezzel az anyaggal szembesülni fog, akkor nem nagyon lesz más választása, illetve ő személy szerint, a helyében ezt tenné, mert ez olyan témákat érint, hogy a törvényszék maga fog az Alkotmánybírósághoz fordulni. Ha pedig nem, akkor meg hoz ítéletet és az meg még szebb lenne, ha megtérítenék a kárt. Szóval, ez az anyag ott van az asztalukon, a salzburgi anyag is készül, úgyhogy azt gondolja, hogy az a több mint 2 milliárd forintos padlássöprés, ami tényleg az 50-es éveket idézi már, az reményeik szerint jogi úton rendezhető. Az, hogy ez mennyi idő múlva tud az önkormányzathoz visszajutni, és az önkormányzat pozícióit – amilyen módon itt rontani kívánják – sikerül legalábbis arra a szintre visszahozni, hogy bár egyetlen fillért nem kapnak az államtól, de legalább nem lopják ki a zsebükből a pénzt – hogy ez az idő mennyi lesz, azt nem tudja, de mindent elkövetnek érte.

 

A két ülés közötti beszámolóját decemberrel fogja kezdeni, de nem fogja felsorolni az összes adventi rendezvényt, mert volt itt a Városi Nyugdíjas Klubon át, a hivatali, a korábbi dolgozók köszöntéséig, a gyerekek karácsonyán át nagyon sok rendezvény, de az adventi rendezvényeket szerinte már eléggé maguk mögött hagyták és túlvannak a vízkereszten is, ezért erről már részletes beszámolót tartani nincs sok értelme, és aki nyomon követte, illetve részt vett bármelyik programon, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Tehát, most a decemberi eseményeket ezért nem részletezné már.

 

Januárban a legizgalmasabb történet, ami már december 05-ével indult, ahol Érden, a leendő társulással kapcsolatban egyeztettek, amiről később lett is Képviselő-testületi ülés. Egy kényszerhelyzetben vannak és ennek a mai napirendjénél majd szintén részletezni fogják azt, hogy a Hivatal milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy a lehető legjobb pozíciót sikerüljön majd elérni. Nem mondja azt, hogy minden tekintetben megnyugtató a helyzet, de ami a szomorú ezzel kapcsolatban, és kicsit hajaz a szemétszállítási dolog az összes többi olyan problémára, amivel szembesülnek – legyen szó közműszolgáltatókról, ahol az egyik szolgáltat, a másik számláz, legyen szó iskolatörténetről –, hogy egy kényszer helyzet van, és ha ebben a dologban a város nem veszt részt, akkor már most kinyírják, illetve saját maguk hagyják, hogy kimúljon a BTG szemétszállítási üzletága és majd a katasztrófavédelem jelöl ki valakit, aminek meg a feltételrendszerét, az ellátási színvonalát nem nagyon tudják most felmérni. Ha meg belelépnek ebbe a történetbe, akkor azzal kell számolniuk, hogy egy csomó olyan nyitott kérdés van, és itt is bizonyos szempontból kiszolgáltatott a helyzet, de itt esetleg el lehet azt érni, hogy a BTG dolgozóit se veszítsék el, és legyen továbbra is hatásuk arra, hogy a szemétszállítás milyen színvonalon történik a városban. Tehát, ezzel több fordulóban is találkoztak, nem fogja mindegyik részletet ismertetni. Alpolgármester úr is, jegyző úr is, kabinetvezető úr is részt vettek az egyeztetésekben, de reméli, hogy ezzel sikerül egy olyan pályára tenni ezt a dolgot, amivel kihúzzák addig, ameddig normális mederbe kerülhetnek újra Magyarországon az ilyen jellegű szolgáltatások. Hogy lesz-e ilyen, az persze megint csak találgatás, mert a jövőt nem látják.

 

Január 09: fogadóóra

Január 10: Fotókiállítás a Városháza aulájában.

Január 12: az Illyés Gimnázium udvarán a futsal csarnok alapkőletételére került sor.

Január 13: Illyés Gimnázium szalagavató

Január 14: a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye volt, egy Vujicsics Együttes koncertjével együtt a művelődési házban.

Január 17: Szép korúak köszöntésén voltak jegyző úrral.

Január 18: az elűzetéssel kapcsolatos megemlékezés a Budaörsi Vasútállomáson.

Január 19: meghívót kaptak erre a napra a képviselők, bár nem túl sokan mentek el egy budaörsi, nagyon régi vállalkozó, aki egy európai színvonalú szolgáltatást nyújtott eddig is, de bérleményben a kamaraerdei oldalon a sajátfejlesztésű, hitelből létrehozott beruházásban egy csarnokot alakított ki. A Khell Food-ról van szó és nyilván sokan találkoznak a benzinkutakon, áruházakban a termékeikkel és nyugodtan mondhatják, hogy az a technológia, ami ott van, azzal még a nyugati versenytársak is nehezen tudnak lépést tartani, úgyhogy egy nagyon komoly fejlesztéssel gazdagodott ilyen módon a település is.

Január 21: a Latinovits Színházban drámaíró verseny volt.

Január 25: rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt.

Január 31: a FŐTÁV-val egyeztettek. A FŐTÁV-val, pontosabban a fűtőművel kapcsolatban is el lehet azt mondani, hogy nem tudják, a jövő mit hoz. Ott is hallanak arról, hogy valami nemzetivé válik, és amikor ezt a szót manapság meghallja az ember, nem csak a dohánybolt, hanem mindenféle furcsaság jut az eszébe, aminek a következményeinek az árát általában valakik megszokták fizetni. Nem tudja, hogy ebben az esetben merre fut majd ki a dolog.

Február 04. szombat: a Pro Musica farsangja volt az 1. sz. Általános Iskolában.

Február 08: a törökbálinti alpolgármester járt nála bemutatkozni, illetve a városok közös ügyeiről beszélgettek.

Február 13: a Magyar Önkormányzati Szövetségeknek volt az éves közgyűlése Gödöllőn.

Február 14: fogadóórája volt.

Február 15: az összes létező és érintett szakszervezettel, intézményvezetőkkel egyeztettek, ideértve a bölcsődét, óvodát, iskolát és az összes – valóban az összes – kulturális intézmény is és a 2017. évi költségvetésről. Ilyenkor nyilván mindig megbeszélik azt, hogy az önkormányzat milyen juttatásokat tud fenntartani és az adott évben, hogyan néz ki ez a helyzet. A költségvetés szöveges részéről elvileg a képviselők tudják, tehát mindenütt pozíciójavulásról lehet beszélni és egyébként a szakszervezetek pedig elfogadták. Az egyeztetésnek a jegyzőkönyve ezt tartalmazza is, az önkormányzat erre az évre vonatkozó ajánlatát.

Február 18: VIVART farsangi koncertje volt a Városházán.

Február 22. ez a mai nap és elérkeztek a testületi üléshez.

 

Már érintette egyszer a mai napon a sajtótájékoztatót, ami a hétvégén zajlott. Természetesen ezzel most ő a testületi ülést nem kívánja húzni, merthogy, hogy kerülne a csizma az asztalra. Csak annyit mondana, hogy az megint jellemző a magyar médiára, hogy a helyi újságok keresték meg azzal, hogy valamiféle furcsaságok hangzottak el és, hogy kívánnak-e reagálni. Természetesen a közszolgálati televízió, a FIDESZ vezérelt TV2 valahogy ezt nem tartotta fontosnak, ott csak a valótlanságokat közölték. Természetesen a tényeket ezzel kapcsolatban majd igyekeznek ismertetni, illetve eljuttatták az anyagot az illetékes két médiumnak is, majd kíváncsi arra, hogy ezzel kapcsolatban lesz-e bármiféle reakció. Illúziói nincsenek, ez ma egy olyan ország, ahol az információ az ugyanúgy, mint az „átkosban”, egyirányú.

 

Császárné Kollár Tímea ügyrendi kérdésben: nem nagyon szokott ilyet, de most úgy érzi és reméli mindenki érteni fogja, hogy miért vetemedett arra, hogy a két ülés közötti beszámolónál egy ügyrendi gombot nyomjon!

Amit polgármester úr elmondott, azt nyilván a Hivatal és a FIDESZ elintézi egymás között. Ebbe most nem mentek bele, ezért ő sem akarja ezt kinyitni. Viszont nem tud elmenni amellett szó nélkül, hogy hova jutnak! Hova lesz ez a város is, hova lesz a közbeszéd normális mivolta, merre fele haladnak!? Arról van szó, hogy amikor megtörtént ez a kis demonstráció vagy performansz, vagy nevezzék, aminek szeretnék, az egészségház előtt, ott ezt nyilván a FIDESZ vezetője – akit nagyon sajnál, hogy most nincs itt, mert szívesen a szemébe mondta volna és akkor itt jelesint le is játszhatták volna azt a meccset – megosztotta a saját facebook oldalán és erre az ő férje – ezt azért meri mondani, mert már többször beszéltek róla az elmúlt években – mint facebook használó magánember – egyébként persze a JOBBIK Magyarországért Mozgalom tagja – szokott kritikai észrevételeket tenni. Polgármester úrral is volt már nem egy, nem két futásuk az évek során, de olyanra soha nem történt példa, hogy az ő megjegyzésére, bármire is vonatkozzon, bármilyen kemény is lett volna, arra bárkinek a válasza az lett volna, hogy ő – saját magára utal – milyen, mit csinál, stb. Bár nagyon hamar lekerült a facebookról ez rész így sajnos már nem tudja senki megtekinteni, de az történt, hogy Nagy Sándor András, a férje kritikai észrevételeire avval válaszolt, hogy fölhozta – évekkel ezelőtt, akik itt ültek tudják – azt az atlétikai klubnak az ügyét, akik egyébként azóta méltóan képviselik, mint a BSC egyik szakosztálya, Budaörsöt és nagyon szép eredményeket érnek el. Mindezt olyan felütéssel, hogy ő vagy akárki a Jobbikból családi mutyikat rendezgetnek, lopnak, csalnak, hazudnak, na, nem szó szerint ez, de gyakorlatilag ez volt a lényege. Egy kormánypárti képviselő ilyen mocsok módon próbálta az őt, és a pártját vagy a demonstrációját ért kritikai észrevételeket, az illetőnek a feleségét mocskolva a nyilvánosság elé hozni. Azok után, hogy Orbán Viktor legfontosabb dolga az volt, mint miniszterelnöknek, hogy az egyik ellenzéki párt vezetőjét – és most kimondja szó szerint – lebuzizza, mondhatná, hogy nincs igazából meglepődve, de azt visszautasítja, és még egyszer mondja, nagyon sajnálja, hogy Nagy Sándor András nincs jelen, hogy hogy képzeli, hogy bárkinek a kritikai észrevételeire vádaskodik, undorító megjegyzéseket tesz és a feleségével jön. Itt van ő, Császárné Kollár Tímea a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője, és ha vele próbál bármilyen vitát generálni, vagy bármilyen vádja van az ő tevékenységével kapcsolatban, akkor keresse föl őt és ne a férje bejegyzéseire írogasson, meg osztogasson ilyeneket, utána pedig szépen leveszi! Mindenkire rábízza, hogy milyen országban élnek, mindenkire rábízza, döntse el, hogy ez hova vezet és nem csak országosan, hanem helyileg és Nagy Sándor Andrásnak meg az elnézését várja a nyilvánosság előtt. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nyilván egy következő korszakba lépnek át, egy következő lépés jön ezután!

Mindenkinek az elnézését kéri, hogy ezzel megszakította a két ülés közötti beszámolót! Szerette volna a figyelmét mindenkinek felhívni arra, hogy mire készülhetnek és hova jutnak. Erre így, ebben a városban még nem volt példa és nagyon reméli, hogy nem is lesz többet!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egyáltalán nem sajnálja, hogy nincs itt az illető, mert a levegő attól egy kicsit tisztább, ha ez a helyzet így van. Hozzáteszi, ő nem akart tartalmi és érdemi részekbe belemenni, mert szerinte önmagában az annyira jellemző, hogy egy olyan ügy, amivel állítólag az önkormányzattal kapcsolatos kérdés van, nem testületi ülésen vitatódik meg, hanem egy sajtótájékoztatót tartanak, aminek minden szava szemenszedett hazugság és az egy irányba megy az előre megszervezett médián keresztül. Ezzel nem nagyon van mit kezdeniük, de megnyugtatja Császárné Kollár Tímea képviselő asszonyt, hogy akinek a saját párttársai véleménye az – és a nevét nem is mondja ki, mert szerinte nem méltó rá – hogy tejhatalmú diktatórikus működése, csak az egyéni ambícióinak felépítését szolgálja. Ezt ő alá tudja támasztani, mert 2010-ben, a választásokat követően érdekes módon, akkor még a Budaörs Fejlődéséért Egyesületbe kívánt volna belépni, bár ezt minden fórumon tagadja, csak nagyon nehéz azt letagadni, ami közvetlenül a vele, vagy éppen dr. Molnár Gáborral folytatott megbeszélésén történt. Tehát, le lehet a dolgokat tagadni, meg lehet valótlant állítani, de ettől még a tények, azok tények. A mai napon, idefelé jövet azt hallotta a rádióban, hogy Magyarországon ma a kommunikáció elfedi a valóságot. Elég klasszikus fogalmazás ez, de igaz. És itt nem ér véget az, amikor a FIDESZ tagok – egyébként többen, de most nem fogja megnevezni, akikkel szemben egyébként éppen ő, Nagy Sándor András indított pert azért, mert róla azt állították, hogy semmitől vissza nem riadva közöl hamis állításokat, rágalmaz, és rossz színben tűnteti föl mindazokat, akik vele nem értenek egyet vagy az ambícióit zavarják. Ilyen embertől csak ezt lehet várni, szerinte a helyén fogják kezelni, nem feltétlenül a testületi ülésen, mert szerinte, ahogy mondani szokták – Budaörs ennél többet érdemel, minthogy ilyen pitiáner ügyekkel foglakozzanak!

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, a  költségvetési rendeletet az előírt szabályoknak megfelelően készítették el, az a bizottságok elé került és a bizottságok megtárgyalták. Az ülésen a napirend tárgyalásánál nyilván ismertetnie kell azt, hogy milyen döntések születtek, de előtte szeretné köszönteni Szita Lászlót, aki mint könyvvizsgáló a költségvetést megvizsgálta és el is látta ezt záradékolással, magyarul rendben találta az előterjesztett anyagot, elfogadásra javasolta, mint ahogyan az előterjesztő is ezt teszi. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen és 3 tartózkodó szavazattal nem fogadta el,  a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen 2 tartózkodó szavazattal fogadta el, a szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal fogadta el, az Ügyrendi bizottság 2 igen 1 tartózkodással, a  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen 3 tartózkodással, a  Kamaraerdei Részönkormányzat 4 egyhangú szavazattal elfogadta, a Frankhegyi Részönkormányzat 1 igen 3 tartózkodással elvetette(jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Elmondja, neki legjobban a költségvetésre készülve az tetszette, amit ott a jegyzőkönyvben olvasott, ami szerint akik tartózkodtak, azok azt mondták, hogy ők ebben nem szakemberek, nem támogatják, mert nincsen rálátásuk. Jelzi, ennél szebb nyilatkozatot ő keveset látott, nyilvánvaló. hogy melyik oldalról jött ez a nyilatkozat, azt nem tudja, hogy ha egyébként a Képviselő-testület sem fogadná el a költségvetést, akkor azzal a szegény frankhegyi nyomásfokozóval mi lenne, és honnan lenne rá pénz, de megnyugtatja azokat, akiknek se rálátásul, se hozzáértésük nincsen, de azért a döntéseket úgy gondolják, hogy indokolt, hogy ők hozzák meg, hogy ők el fogják fogadni és benne lesz a költségvetésben a  frankhegyi nyomásfokozó. Elmondja, egy kiegészítést tartalmaz az előterjesztést, de erre utalt is, hogy vannak az előterjesztésekhez kiegészítések, a  44. sor 5/B mellékletbe tévesen került bele, és nem a Primanima Kft. hanem az  Illyéses Diákokért Alapítvány a címzettje – ha elfogadja  a testület – annak a támogatásnak, ami ide vonatkozik. Ahogy említette, a  Képviselő-testület a korábbi döntéseknek megfelelően, illetve az elfogadott költségvetési koncepciónak megfelelően állította össze a költségvetésre vonatkozó előterjesztést, ezt a hivatal készítette el, nem volt kis munka, úgyhogy rögtön ennek mentén szeretne köszönetet mondani elsősorban a pénzügyi iroda dolgozóinak, irodavezető asszonynak, és természetesen Jegyző úrnak is aki koordinálta az előkészítését, és mindenkinek, aki ebben részt vett, mert hogy egy ilyen munkában az összes iroda részt vesz, különösen, hogy ha műszaki dolgokról van szó, akkor a Műszaki ügyosztály is, úgyhogy ezt komoly előkészítés előzte meg, már csak azért is, mert ha megnézik, bár az oldalszámokat elég nehéz látni, de a harmadik oldal tartalmazza, hogy milyen bevételek azok, amiket az önkormányzat számolhat, s ott szerepel egy ilyen, hogy központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, és hát ez már csak egy ilyen virtuális dolog.

Elmondja, nem lehet elégszer elmondani, és muszáj hangsúlyozni,  mert úgy látszik a mai napig, hogy sokan nem értik azt, ezt bizonyos nyilatkozatokból, meg tévéinterjúkból tudja, hogy mi az, amivel a budaörsi önkormányzatnak ma szembe kell nézni, de egyébként ezt a negyedik oldal  is tartalmazza, hogy Budaörs tekintetében nem csak arról van szó, hogy egyetlen fillér állami támogatást nem kap, és az iparűzési adó kapcsán már olyan szintre csökkent egyébként a korábbi évek kapcsán is az önkormányzati támogatás, hogy az a nulla forinthoz konvergált, és hogy  2 milliárd 125 millió 750 ezer forint szolidaritási hozzájárulást elvonnak a várostól, ami azt jelenti, hogy a saját bevételekből is – nem tud máshogy fogalmazni – ellopják a pénzt a budaörsi emberektől, az itt élő állampolgároknak nyújtott szolgáltatásokból és azon feladatokból hiányzik, ami az önkormányzat feladatát jelenti, kötelező, vagy önként vállalt feladatot. Természetesen az önkormányzati autonómia, az önkormányzati szabadsághoz hozzátartozik a gazdasági függetlenség is, illetve az, hogy az önkormányzat szabadon dönt arról, hogy miként használja fel a forrásait. Ez az összeg, több mint 10%-a annak az összegnek, amit az országosan kívánnak elvonni településektől – egyébként azt hallotta  éppen a magyar önkormányzati szövetségek ülésén, hogy több önkormányzat most már megértette, hogy nagy a baj, tőlük kérték el azokat az anyagokat, ami alapján, miután náluk is érinti a saját bevételeiket, két vagy három ilyen település van még és alapvetően ez a törvénysértő, erre már utalt. Hozzá kell azt tenni, s itt ugrik kicsit a kilencedik oldalra, mert be is idézték a költségvetésbe, hogy a helyi adók, így az iparűzési adó rendszere nem változott, de az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, s helyben járul hozzá a feladatok ellátásához, tehát elvben ez következik az önkormányzati törvényből, csakhogy ez már itt egy virtuális valóság, mert nem ez teljesül, hogyha szabadon felhasználhatják, az nem azt jelenti, hogy abból el lehet vonni egy milliárdot, magyarul itt sérül ez az alapvető önkormányzati jog. Azt is szeretné jelezni, hogy bár a közalkalmazotti illetménytábla 2008 óta nem változott, azért minden egyes ágazatot érintően a béremelési program kapcsán különböző mértékben, de emelkedik a közalkalmazottak bére. Természetesen a nagyon nehéz helyzet ellenére is, s ezt is hangsúlyozni kell, az egyeztetéseken el is mondták, a Clementis ösztöndíjat változatlan formában fenntartják, s itt miután járulék változások voltak, mértékében egy picit magasabb is, mint a 2016. évi, és természetesen a köztisztviselőknél is, miután ott meg már nagyon régóta, több mint kilenc éve nem volt semmiféle változás, a  költségvetés számol azzal, hogy ezen a területen is előrelépjenek. Még el kell mondani, hogy az iparűzési adónál, s itt  a legnagyobb bevételi forrásról beszélnek, mert most már semmi másuk nincsen, mint amit saját maguk teremtenek meg, és sokszor elmondta évekkel ezelőtt, hogy tulajdonképpen, hogyha az önkormányzatot békén hagynák, és semmit nem vennének el tőle, a  saját lábán meg tud állni. Nem gondolta, hogy ilyen hamar elkövetkezik, hogy még lopnak is belőle, de mindenesetre a 9 milliárd 428 millió 900 ezer forint önkormányzati bevételből természetesen az iparűzési adó az ami 7.8 milliárddal a legnagyobb bevételi tételt jelenti, s ez önmagában már kijelöli azt a feladatot, amit egyébként alpolgármester urakkal, a hivatallal,a hivatal vezetésével egyetértésben nagyon igyekeznek megteremteni, nevezetesen azt, hogy a gazdadasági hátteret stabilnak megtartsák, sőt lehetőség szerint növeljék, mert máshonnan forrásra pillanatnyilag nem számíthatnak. Azt is hozzá kell tenni,hogy szigorú gazdálkodással, illetve  a hitelfelvétellel igyekeznek azokat a hatásokat enyhíteni, melyekről eddig beszélt, nevezetesen, hogy tudjanak fejlesztésre, bővítésre forrásokat biztosítani, ennek két forrása van, az egyik az előző évi pénzmaradvány, ennek egy része feladatokkal terhelt, 1milliárd 591 millió forint az áthúzódó feladatokkal, míg 2 milliárd 261 millió pedig az idei fejlesztési célok megvalósulására szolgál, s amint említette 1  milliárd 720 millió forint hitel lehívásával számolnak a költségvetésnél. Elmondja, itt többre gondoltak korábban, de a megváltozott körülmények okán, s itt megint kell egy zárójelet nyitni, amikor az megtörténhet, hogy egy költségvetési év közepén, amikor már  a következő évi költségvetést is tervezi a város, ilyen szintű elvonással kell számolni, akkor nem lehet azt tudni, hogy a jövő évben milyen meglepetés érheti még az önkormányzatot, de  a mai bevételek és kiadások láttán, azt felelősséggel lehet mondani, hogy az 1 milliárd 720 millió forintos hitelt, amire nagyon fontos feladatokat tervezetek megvalósítani, azokat a hitel visszafizetési kötelezettségeit tudja az önkormányzat, de még egyszer mondja, a most ismert feltételek mellett teljesíteni. Jelzi, a  fő számokat még ismerteti, hogy utána  a vita és a költségvetésről szóló szavazás megtörténhessen. A működési bevételek 11 milliárd 524 millió forintot tesznek ki, költségvetési egyéb bevételekkel, felhalmozási bevételekkel ez 13 milliárd 2019 millió forint, s ehhez jön még a belső finanszírozás, amiről beszélt, a  pénzmaradvány illetve  a költségvetési hiány külső finanszírozása, a  hitel, és így alakul ki a 18 milliárd 793 millió 67 ezer forintos költségvetési bevételi főösszeg, de hozzáteszi, amikor erről beszélnek, akkor rögtön tudni kell, hogy ebből lejön a 2 milliárd 122 millió forint, amit az állam elvisz, tehát ez nyilvánvalóan ennyivel csökken és a kiadási oldalon is szerepel ez az összeg, s az is ugyanilyen mértékben zár. Elmondja, ezek a fő számok, ezek a fő ismertetendő anyagok, legalábbis amit ő kiemelni tartott fontosnak a költségvetés elfogadása előtt, s akkor rátérnek a vitára.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Jelzi, ő is tartózkodott, de nem azzal a felütéssel, amit polgármester úr az elején jelzett, ennél sokkal konkrétabbakat mondott, és nem azért, mert egyébként ő meg tudná írni a költségvetést, nyilván ne valószínű, és köszöni is a Hivatal dolgozóinak, hogy ők ezt korrekten megteszik, hanem azért, mert a bizottsági üléseken nagyjából elmondta, hogy mik azok a tételek, és most egyet-kettőt még elmond, amivel nem ért egyet. Mindig felhozza, minden évben az uszoda sportcsarnokot, de nem szeretné hosszasan, mert úgyis mindenki tudja, hogy itt ő mire gondol, már többször elmondta, s némiképp kapott is választ a bizottsági ülésen. Összességében azt tudja mondani a költségvetésről, hogy ő egy ilyen válságköltségvetésre számított a többek által ismertetett országos pénzelvonás, rablás után kialakult, tehát arra számított, hogy itt egy ilyen költségvetéssel állnak majd szembe, ahol mindenhol azért kicsit meg kell húzni a nadrágszíjat, s látja ezt egyébként, nem gondolná, hogy ez egy költekező költségvetés egyébként, de lát azért benne olyan számokat, például a szakértői díjak, helyi média stb. tekintetében, ahol nemhogy csökkent, vagy stagnált, hanem  növekedett az előirányzat az idei évre. nyilván megvannak ennek az okai, ő ezt nem kétli, s ezért nem is szeretné itt ezt egyesével végigkérdezni, ezt meg lehet tenni bizottsági ülésen, ha valaki szeretné, de összességében mondja, hogy ennél egy kicsit visszafogottabbat várt bizonyos tételek esetén, de hogy jót is mondjon a végére, azt meg látja, hogy a tőlük elvett intézmények működésének a támogatása amennyire az erőből telik továbbra is folytatódik, ezt viszont nagyon pozitívan értékeli, hogy annak ellenére, hogy ezek már nem törvény adta kötelességük, mivel inkább erkölcsi, mégis látszik a költségvetésben. Összességében az ő tartózkodása annak szól, hogy el tudja fogadni a jó részét, van néhány olyan esemény, vagy rendezvény benne, amit jelen esetben nem támogatna ennyire, s megint azért nem példálózik vele, mert nem a szakmai oldalon vannak neki gondjai vele, hogy jó-e az a rendezvény vagy nem, nyilván jó, de ezt majd megbeszélik úgyis a szakbizottsági ülésen, de tényleg néhány soron több visszafogottságot várt volna, de még egyszer köszöni a Hivatalnak, hogy minden nehézség ellenére egy elfogadható költségvetélt tett le az asztalra, s az intézmények támogatásával pedig maximálisan egyet ért és támogatja, köszönik szépen.

 

Löfler Dávid képviselő: Elmondja, a bizottsági üléseken már elég sok minden elhangzott, csak pár dolgot szeretne hozzátenni. Jelzi, ami tetszett a költségvetés tervezetében, az előterjesztésben, hogy 2017-ben is folytatódik a pedagógus béremelés, szerepel benne az is, hogy a szociális ágazatban a bölcsőde minden munkakörében emelkednek a bérek, ennek nagyon örülnek.   Több ilyen béremelés is szerepel a költségvetés tervezetben, többek közt a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottakat illető kulturális illetménypótlék, mely átlagosan 15 % béremelést jelent, ezeknek örültek. Látható, hogy jelentősen nő a város iparűzési bevétele, s remélhetően ez így is marad, évről évre egyre több lesz. Elmondja, a  maradvány 3 milliárd 853 millió, ami egy elég szép szám, ebből 2 milliárd 261 millió fel is használható lesz idén. Ennek ellenére a város továbbra is hitel felvételében gondolkozik, erről már kifejtették a véleményüket, A civil szervezetek, nyugdíjas egyesületek továbbra is a 2015-ös csökkentett keretre pályázhatnak, ennek kapcsán már többször nyújtottak be módosító indítványt, jelzi, mivel ezek nem nagyon kerültek megfontolásra, idén már eltekintettek ettől. Korábban bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Hivatal többször egyeztetett az intézményvezetőkkel, s hogy erről esetleg majd kapnak valamilyen anyagot, de ezt továbbra sem kapták meg, ezért úgy gondolja, őket ebbe a költségvetésbe nem nagyon vonták bele, ez a Budaörs Fejlődésért Egyesület költségvetése, aminek részleteiből igyekeztek őket kizárni, így ezt nem fogják tudni támogatni, jelzi, ez a BFE költségvetése, az ő felelősségük.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felhívja a figyelmet, valószínűleg valamilyen szövegértési probléma lehet, de az oktatási rendszerük ismeretében ez nem meglepő. Nem az egyesület költségvetése, mert nem ők gazdálkodnak vele, ez a város költségvetése, és ahogy képviselő úr az imént elmondta, s aztán magával került fogalmi zavarba, hát nagyon nehéz, ha az ő költségvetésük lenne, akkor nem tudja, miért az óvodapedagógusok bére emelkedni, de hát mindegy, jelzi, vannak olyan szamárságok, amire tényleg nem nagyon érdemes sokat fordítani, de egy dolog megragadta a figyelmét, hogy a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos dolgoknak nem nagyon volt foganatja. Elmondja, kb. 1 milliárd forint az, amit különböző sport, civil és kulturális egyesületek támogatására fordít az önkormányzat, még olyan szervezeteket is támogatnak, sőt külön odafigyelnek erre, hogy azokat különösen támogassák, akik egyébként politikai tevékenységhez kötődő szervezetek, hogy ők egy kicsit más arcot mutassanak, mint az ország. Éppen most hallja, hogy a norvég alapnak újabb hadat üzent a kormány, s az idei év a civilek elleni harc lesz, Budaörsön pedig a civilek  támogatása melletti kiállás lesz a jövőben is. jelzi, nagyon érdekesek, amikor ilyenek hangoznak el a testületi ülésen, de hát ezt már megszokták.

 

Simándi Szelim képviselő: Üdvözöl mindenkit. A civil támogatások kapcsán arra visszautalna, bár tudja, hogy tisztában vannak vele a FIDESZ-es képviselők, hiszen számtalan alakalommal volt ez tárgyalva, hogy Budaörs városa kiemelten támogatja a civil szférát. Emlékeztet, hogy az Állami Számvevőszék  észrevételei között pont az szerepelt, hogy ha valami kiemelkedik, és kockázatot is jelenthetne akár a város költségvetése szempontjából, az a túlzott támogatása a civil szervezeteknek, úgy gondolja, hogy erre inkább büszkék kellene  hogy legyenek, ha valami kockázatot kell, hogy vállaljanak a költségvetésben, akkor az legyen az, hogy túltámogatják a civil szervezeteket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen a költségvetésről szavaznak, először a módosításról kell, hogy szavazzanak, aztán a határozatról, aztán a rendeletről.

 

Felteszi szavazásra először a módosítást, mely szerint a 4/B melléklet 44. sorába a Primanima Kft. helyett az  Illyéses Diákokért Alapítvány kerül. Az ismertetett módosítást a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellet fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

8/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az éves költségvetési rendeletet megalkotására vonatkozó javaslatot az elfogadott módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat

 1. évi költségvetéséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mindenkinek köszöni szépen, aki az előkészítésben részt vett és reméli, hogy megfelelő keretet fog ez nyújtani a város idei működéséhez! Továbbá elmondta, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy a lenyúlt összegeket, lenyúlt pénzeket visszaszerezzék.

 

 

 

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A javaslatot az ÜB és a PEB is támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy itt változtak a kedvezményes és az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai és feltételei, illetve a jogosultak köre, és ennek megfelelően kellett módosítani a rendeletet. A javaslatot a SZEB, a PEB és az ÜB is egyhangúlag javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

4.) A temetői díjak éves felülvizsgálata – a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással a Pénzügyi, illetve az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztett javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló

42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

5.) Döntés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 9/2012. (IV.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy  jogszabályváltozás indokolja az előterjesztést. A javaslatot az ÖKDB és az ÜB is egyhangúlag támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló

9/2012 (IV.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) Utólagos csatlakozási, és víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy a javaslatot a TFVB a PEB és az ÜB is egyhangúlag támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra először az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

 

9/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                          határozat

 

Utólagos csatlakozási, és víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

VÍZIKÖZMŰ – FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozása esetén

 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetők köre:

Nem lakossági felhasználó szennyvízcsatorna hálózathoz történő csatlakozásakor közműfejlesztési hozzájárulási díjat szükséges fizetni függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bekötéssel, vagy nem.

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § (2) bekezdés szerint a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

 

Víziközmű – fejlesztési hozzájárulás mértéke:

 

Egységnyi víziközmű – fejlesztési hozzájárulás: 337.100 + Áfa (Ft/m3/nap)

 

A víziközmű – fejlesztési hozzájárulás mértéknek számítása a különböző esetekben az alábbiak:

Egységnyi víziközmű -fejlesztési hozzájárulás (Ft/m3/nap)  

Szennyvízkibocsátás (m3/nap)

 

Víziközmű – fejlesztési hozzájárulás (Ft)

1. Alapeset: a szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozáskor 337.100 + Áfa napi átlagos szennyvízmennyiség egységnyi víziközmű – fejlesztési hozzájárulás (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap)
2. Lakossági fogyasztó helyébe ugyanazon fogyasztó lép közületi fogyasztóként 337.100 + Áfa napi átlagos szennyvízmennyiség* 0,6 m3/nap mennyiséggel csökkentett értéke egységnyi víziközmű – fejlesztési hozzájárulás (Ft/m3/nap) x szennyvízkibocsátás (m3/nap)
3. gazdálkodó szervezet valósítja meg részben vagy egészben a közműfejlesztést Amennyiben a gazdálkodó szervezet saját beruházásban a számára megállapított víziközmű – fejlesztési hozzájárulás 90%-ánál nagyobb mértékű közműfejlesztést hajtott végre, úgy a közmű tulajdonos fizetési kötelezettsége mértékét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a szolgáltató szakértői elemzése alapján – külön állapítja meg.

*napi átlagos szennyvízmennyiség: a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete I. B) pontjában szereplő bekötési terv műszaki leírásában meghatározott

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

7.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy a javaslatot az ÜB tárgyalta és 2 igen, 1 tartózkodás mellett elvetette. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Tájékoztat mindenkit arról, hogy a módosítás a törvénnyel összhangban van az Alaptörvény változásával, amit a Parlament fogadott el, és ehhez igazította a polgármesterek illetményét, illetve az alpolgármesterekét, és a vonatkozó módosításhoz igazítják most a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját is.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

8/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló

36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/7. sz. mellékletét képezi.

 

 

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások, és a részönkormányzatok rövidítése)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy a nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások, illetve a részönkormányzatok rövidítése szerepel a javaslatban. A javaslatot a Frankhegyi Részönkormányzat 3 igen, 1 nem, a Kamaraerdei Részönkormányzat 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el, az ÜB 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

9/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/8. sz. mellékletét képezi.

9.) Településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy ennél a napirendnél és a következőnél is rendkívül nehéz helyzetben van az önkormányzat is, meg mindazon magánszemélyek, akik érintettek lehetnek egy-egy építkezéssel kapcsolatban, mert a törvényi változások a 300 m2 alapterület alatti lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentés eljáráskörét olyan szinten terjesztette ki és olyan ellentmondásokat tartalmaz, hogy gyakorlatilag a szomszéd nem lehet ügyfél, folyamatosan jönnek ide még azok is, akik építtetők, hogy nem tudnak mit mutatni a szomszédnak, nagyon kényelmetlen nekik ez, hiszen nem kell engedélyt bemutatniuk és ez teljesen értelmezhetetlen még azok számára is, akik egyébként ebbe könnyebb pozícióba kerültek. Hozzáteszi, ő is azt gondolja, hogy tisztességes emberek úgy járnak el egy építkezés kapcsán, hogy mielőtt csinálnak valamit, megkeresik a szomszédjukat és elmondják, hogy mit csinálnak. Persze láttak már arra is példát, hogy valaki egy egész útszakaszt átver – e mögé szokott a FIDESZ aztán odaállni és így csinálnak valamit. A helyzet az az, hogy ennek sajnos olyan következményei vannak, hogy ők csak az ilyen jellegű rendeletek kapcsán tudnak bármiféle módon befolyásolni, de alapvetően nem rendezni ezt a kérdést. Ezt fontosnak tartotta elmondani, mert ebből még nagyon sok probléma lesz a jövőben, sokféle jogvita fog adódni. Példaként elmondja: ha valaki lakóházat épít egy üdülő mellett, akkor az üdülőnek engedélyt kell kérnie, a lakóházasnak nem és természetesen ugyanakkor meg azok a szabályok, meg azok az érdekek, amik egy adott tulajdonost a saját tulajdonához fűződően megilletnek, elég nehéz helyzetet eredményeznek, nincs könnyű helyzetben e tekintetben senki, az állampolgárok pedig azt gondolják, hogy az önkormányzatnak ebbe legalább van beleszólása és döbbenten néznek, amikor megértik, hogy valójában nincs. A javaslatot az ÜB és a TFVB is egyhangúlag támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott. Úgy látja, hogy a FIDESZ-es képviselők nem szeretnék, hogy a városban jobb legyen kicsit az állampolgároknak, de ezt már tapasztalták az elvonások, meg az autópálya díjfizetőssé tételénél is

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

10/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról szóló

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/9. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

10.) Településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy szintén jogszabályi változás miatt szükséges a módosítás, melyet a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

11/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló

6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/10. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

11.) Budaörs Város partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondta, hogy TFVB 5 igen, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

10/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítéséhez

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 59/2013.(III.07.) ÖKT. sz. határozatát.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a melléklet szerinti Budaörs településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítésének, módosításának partnerségi egyeztetési szabályait.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

12.) Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Stift Nándor képviselő: Jelzi, hogy jelen van az érintett és szót kér.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy ennek a szabály az az, hogy a Képviselő-testület dönt a hozzászólási lehetőségről és 2 perces időkeret van. Azt kéri az érintettől, hogyha a Képviselő-testület hozzájárul, akkor legyen szíves ezt az időkeretre vonatkozó szabályozást tiszteletben tartani!

Felteszi szavazásra, hogy az érintett – Bíró Zsuzsanna – az adott kérdésben hozzászólhat-e. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy az érintett jelen napirend tárgyalása során hozzászóljon.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

11/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Biró Zsuzsanna kérelmező a „Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése” tárgyú napirend vitájában hozzászóljon.

 

 

Bíró Zsuzsanna az érintett telek tulajdonosa: a hozzászólással kapcsolatos ügyrendet nem ismeri, ezért elnézést kér!

Építkezni szeretnének ezen a telken, ami közvetlenül a mezőgazdasági övezetnek a szélén van. Az előterjesztésben számos jogszabályra hivatkoznak, de a legfőbb elutasítás azt jelenti, hogy kockázatot látnak abban, hogyha neki megadnák a lehetőséget arra, hogy ezen a telken építkezzenek, és azt vélelmezik, hogy újabb kérelmek lennének. Úgy gondolja, hogy ez egy fikció, feltevés, mert hogyha megnézik a térképet, ott esetleg 2 – 3 telek van még arra, ami alkalmas lenne az építkezésre, a többi nadrágszíjtelek és szolgalmi jogos. A másik fő indokuk az, hogy szakmailag indokolják a mezőgazdasági funkció fenntartását. Nem tudja, hogy milyen mezőgazdasági funkcióra gondolnak ott, ahol, ha ismerik a talaj minőségét, ott semmiféle mezőgazdasági termelés, ő úgy gondolja, hogy nem lehetséges. Közművel ellátott ez a telek, nem tudja, hogy mennyire ismerik. Megnézték az előterjesztést, meg az ő leveleit is. Földút van, nagyon közel van a főúthoz. A Budaörsi Önkormányzattól semmit nem kérnének, saját önerőből valósítanának mindent meg. Ő úgy gondolja, hogy csak szépítenék Budaörsöt és gazdagítanák egy szép családi házzal. Azt már csak mellékesen akarja megjegyezni, hogy még azt is írják ebbe az előterjesztésbe, hogy még állattartásra is lehetőség van, meg árnyékszék építésére. Nem tudja, mit szólna a szomszédban lakó család, ahol több gyermek van, ha ő ott most hirtelen állattenyésztéssel kezdene el foglalkozni. Úgyhogy ezek alapján kéri tisztelettel a képviselőtársulatot, hogy vizsgálják felül a döntőbizottság döntését, miszerint elutasították az ő kérelmét! Azt gondolja, hogy elmondta a legfontosabbakat. Ugye családi házat építenének, egy 26 éves fiúk van, akinek otthonteremtést biztosítanának evvel a családi házzal, azonkívül a férje, aki elkísérte, aki a Veolia dolgozója, aki nemrég költözött ide a volt KÜRT irodaházba.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: válaszában elmondja: amit felolvasott, amit érvként leírt az iroda azt a rendelet alapján kötelezettsége volt leírni, merthogy a rendelet szerint ez egy mezőgazdasági terület és a mezőgazdasági övezeti besorolás mentén nincs mód arra. Természetesen és most nem megbántani szeretné, mindenkinek a szándékát, a magánérdekét tudja értékelni, de ilyen alapon, ha ma ezt a Képviselő-testületi ülést valaki nézi, akkor azt mondhatja, hogy gyorsan megveszi ott a mellette levő mezőgazdasági területet töredéke árért, mint egy építési telket és utána ugyanezt majd elmondja – és joggal mondhatja majd el – és akkor egy lakóterületen lévő építési telekhez képest, töredékért tud ingatlanhoz jutni, az önkormányzat pedig rendeletétől eltérően járul hozzá valamihez… Hogyha ezt a Hivatal megtette volna és valaki ezt megvizsgálta volna, akkor nyugodtan vádolhatták volna őket azzal – joggal – hogy itt valamiféle visszaélés van, hiszen az övezeti besorolásoktól eltérően tett valamit a Hivatal, amit nem tehet meg. Kéri Jegyző Urat, hogy egészítse ki az általa elmondottakat!

 

 1. Bocsi István jegyző: annyival egészítené ki, hogy sajnálatos az, ami a Bíró Zsuzsannáékkal történik, de azt bizonyos szempontból mindenkinek el kell fogadni, és amikor ezt az ingatlant megvásárolták, akkor tisztában kellett lenniük azzal, hogy mi az, amit megvásárolnak. Minden övezetnek van egy határa. Amikor az önkormányzat meghúzza az övezeti határokat, akkor azért húzza meg, mert végiggondolja, hogy milyen ellátási kötelezettsége van, mi az, ami ezzel jár és van határ. Nyilván mindig, aki a határ mellett van, az tudja mondani, hogy de neki nem kell semmivel sem többet tenni, hiszen csak a határon kell áthúzni. Nyilván ez azzal jár, hogyha az érintetteknek a határ kitolódik, akkor Bíró Zsuzsannáéknak is lesz egy határa és akkor gyakorlatilag végigfut ez az egész. Azt tudja mondani, hogy amikor megvásárolták ezt az ingatlant, akkor szerinte tisztába kellett lenniük azzal, hogy mi az, amit megvásárolnak, hogy ez egy mezőgazdasági területen lévő ingatlan és valóban, az érintettek a határon vannak, de mégis ez a határ azt jelenti, hogy onnan tovább az önkormányzat nem tud menni, ezért javasolták azt, hogy sajnos ne támogassa a Képviselő-testület Bíró Zsuzsannáék kérelmét.

 

Bíró Zsuzsanna közbeszól: 20 éve vették meg ezt a telket és most lett lehetőségük arra, hogy építkezzenek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tehát, a Képviselő-testület tisztában van a helyzettel, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadni az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

12/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek kertes mezőgazdasági övezetből kertvárosias lakóterületbe történő átminősítését.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az Mk – kertes mezőgazdasági övezet telkeinek lakóterületbe történő átminősítését.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

13.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy ez egy nagyon nehéz napirendi pont – közben kérte Kálóczi Imre alpolgármester urat, hogy jöjjön vissza a terembe –, számtalan olyan egyeztetés volt, aminek a végén aztán a tegnapi napon még egy levélben igyekezett azokat az érveket, amelyek a társulási megállapodásból hiányoztak és az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy benne legyenek, ezt, legalábbis egy érdi polgármesteri nyilatkozattal pótolni. Azt nem mondja, hogy az, amit Kálóczi alpolgármester úr levelére válaszolt az érdi polgármester úr, hogy az mindenben megnyugtató volna, és hogy mindenre választ adna. Van, amire igen van, amire hagy nyitott kérdéseket a jövőre vonatkozóan. Az a szomorú helyzet azonban, hogyha semmire nem pozitívan reagál az érdi polgármester úr, még akkor is azt mondja, hogy csatlakozzanak a Társuláshoz azt az esetleges lehetőséget fenntartja, hogy a BTG a jövőben is a szemétszállítási vagy szemét elhelyezési, ártalmatlanítási, stb. tevékenységét folytathassa, folytatni tudja. Ez pedig azt jelenti, hogy kényszerpályán vannak, úgyhogy azzal együtt, hogy ő is lát még nyitott kérdéseket, televan ő is aggodalommal, nem tudja mit fog eredményezni a jövő e tekintetben hosszútávon. Ahogyan Kálóczi Imre alpolgármester, illetve Halag Mónika a BTG részéről elmondták a tárgyalásokat követően, valahogy el fognak tudni ketyegni még 2017-ben, de hogy jövőre, mit ismernek el a költségekből, ténylegesen mit fognak fizetni, ez a Társuláson belül hogyan fog alakulni, ma ezt nehéz nyomon követni. A legrosszabb verzió, az egyik vége a dolognak az az, hogy ellehetetlenül a dolog és akkor el kell engedniük majd a szemétszállítási üzletágat, ami fájdalmas lesz, már az elmondott okok miatt is. A legpozitívabb verzió az az, hogy sikerül olyan módon, mert most úgy néz ki, hogy sikerül, miszerint Törökbálinton is a BTG szolgáltatna. Aki nézi most az adást annak érthetetlen lehet, hogy végzi valaki a szolgáltatást a Társuláson keresztül, a Társulásnak az állam valamennyit fizet, amennyit elismer a költségekből és egyébként az állampolgároktól ő szedi a díjat, ilyen a világon nincsen, mint itt. Szóval, ha annakidején Rákosiék gondolkodtak volna, szerinte ilyen hülyeséget még ők sem tudtak volna kitalálni. De mindegy, nekik ebben a koordinátarendszerben kell megpróbálni megfelelni és a legjobb verzió tehát az lehet, hogyha a tényleges költségek és egy szerény amortizációi is keletkezve, a különböző forrásokból a BTG-hez eljut. Természetesen azt tudni kell, hogy a jövőben is az önkormányzatnak 100 milliós nagyságrendben finanszíroznia kell azokat a többletszolgáltatásokat, amik itt zöldhulladék és egyéb közterületi történetek kapcsán keletkeznek és, ha ez el tudja tartani az üzletágat, akkor meg tud maradni. Tehát, ez a másik vége, ez a pozitív változat. Röviden így tudná összefoglalni. Közben jegyző úrra néz és látja, hogy bólogat az elmondottakra, tehát nagyjából ez a keret és azon vannak, hogy ebből a legjobbat hozzák ki.

Továbbiakban elmondja még, hogy a TFVB és a PEB is egyhangúlag javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

13/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

 

1.) hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében csatlakozik az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.  Egyetért azzal, hogy a fenti feladat ellátására Érd Megyei Jogú Város székhellyel önkormányzati társulás létrehozásra kerüljön, egyúttal rögzíti, hogy annak alapító tagja kíván lenni.

 

2.) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

14.) Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy a Bizottságok támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

14/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és Budaörs Város Önkormányzata között „Budaörs agglomerációs településből érkező szennyvizeknek a fővárosi csatornahálózaton történő fogadása és a bevezetett szennyvizek után fizetendő csatornahasználati díj elszámolása tárgyában” kötendő szerződést jóvá hagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a TÖRSVÍZ Kft-t, mint Budaörs területén szennyvíz víziközmű szolgáltatást végző szolgáltatót, hogy szennyvíz átadás-átvételi szerződést kössön a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel az általa összegyűjtött szennyvizek átadására a „Budaörs agglomerációs településből érkező szennyvizeknek a fővárosi csatornahálózaton történő fogadása és a bevezetett szennyvizek után fizetendő csatornahasználati díj elszámolása tárgyában” a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és Budaörs Város Önkormányzata között kötött szerződésben foglaltak szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

15.) Együttműködési Keretmegállapodás megkötése az ELMÜ Hálózati Kft-vel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondta, hogy itt a 20 kW-os vezetékek, illetve a közvilágítás fejlesztése az, ami az ellentételezési oldalon szerepel. A TFVB 6 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

15/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Együttműködési Keretmegállapodás megkötése az ELMÜ Hálózati Kft-vel

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata megköti az 1. melléklet szerinti Együttműködési Keretmegállapodást az Elmű Hálózati Kft.-vel.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Keretmegállapodás aláírására.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

16.) Döntés a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy itt a Nevelési Tanácsadó részről van szó, illetve a Polgárok Házában egyéb feladatokra, egyéb célokra hasznosul az ingatlan. A TFVB 6 igen, a PEB 10 igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

16/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos megállapodást köt a Ceglédi Tankerületi Központtal a Budaörs, Budapesti út 54. szám alatti ingatlan Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye működtetése céljából vagyonkezelésbe vett, valamint az Önkormányzat által vagyonkezelésbe nem adott ingatlan részek működtetési, fenntartási költségeinek kölcsönös viseléséről, az alábbiak szerint:

 

 1. a vagyonkezelésbe vett és az intézmény által használt 400,79 m2 területű felépítményen kívül a teljes, ingatlanhatáron belüli területet és a további felépítményeket az Önkormányzat kezeli,
 2. a Ceglédi Tankerületi Központ nem követel az Önkormányzattól hozzájárulást az általa viselt közüzemi és egyéb, a teljes ingatlan működtetéséből fakadó költségek vonatkozásában,
 3. az Önkormányzat fentiek ellentételezéseként nem követel a Ceglédi Tankerületi Központtól hozzájárulást
 4. az át nem adott, de közösen használt bejárati kapu, valamint a kerítések fenntartásához,
 5. a parkolók használatáért,
 • a gépkocsi lejáró és a parkolók fenntartásához, gyommentesítéséhez, hó- és síkosságmentesítéséhez, takarításához,
 1. a csapadékvíz kiemelését szolgáló átemelő szivattyú fenntartásához.

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás elkészíttetésére, egyeztetésére és aláírására.

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. március 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

17.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-és villamos energia beszerzése intézményei ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések megindításához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB 6 egyhangú szavazattal javaslata elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

17/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-és villamos energia beszerzése intézményei ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések megindításához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt, hogy:

 • jóváhagyja a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzések központosított rendszerben történő megindítását azzal, hogy
 • a közbeszerzések megindításához szükséges ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot, és
 • felhatalmazza a Polgármestert, hogy erre vonatkozó szándékuk kinyilvánítása esetén, írja alá az Érdi illetve a Ceglédi Tankerületi Központtal a budaörsi iskolák 2017. évi energia beszerzése tekintetében, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 32.§ szerinti együttműködési megállapodást.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

18.) Döntés megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy itt egy olyan megállapodás van, amit letárgyalt a Hivatal, remélik, hogy ehhez tartani is fogják magukat az érintettek. A hosszú cím egyébként az Alsóhatár úti forgalmi csomópontot takarja és az ehhez való feltételrendszert. A Bizottságok egyhangúlag támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

18/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

 

 1. hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti szerződés megkötéséhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal, illetve az Agora Invest Group Zrt-vel,
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

19.) Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy történt egy módosítás a pályázati kiírás tartalmára vonatkozóan, nevezetesen, többek tették szóvá – ő is egyetért – hogy úgysincs szándékukban a területet eladni, ebből következően a pályázati felhívásból az értékesítés opció az kikerül és ezzel a módosítással javasolják elfogadni az előterjesztést.  

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, az ismertetett módosítással, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

19/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. jóváhagyja és kiírja a módosító előterjesztés 1. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatot a Budaörs, 4153/131 hrsz-ú ingatlan természetben a Szivárvány és Baross utca kereszteződésénél található cca. 8.835 m2 területű részének hasznosítására, új buszvégállomás építésére.

 

 1. felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, valamint a szükséges további intézkedések megtételére.

 

Határidő:       a pályázat kiírására: 2017. március 6.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

20.) Döntés a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú telekre a Községi Tanács VB Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy ez a Muskotály utcában lévő ingatlanra vonatkozik, a TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javaslata elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

20/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú telekre a Községi Tanács VB Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú ingatlant terhelő, a Községi Tanács V.B. Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,
 2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

21.) Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy a KMISB 5 igen, 1 nem szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: mint ahogy azt tavaly is jelezték, itt a pályázati kiírással vannak gondjaik, nem a helyi média támogatásával. Ugye ezt a pályázatot általában azok nyerik meg, akikre ki lett írva. Ez tavaly is így történt, a Budaörsi Infó és a Budaörsi Napló nyerték meg. Semmi bajuk az ő támogatásukkal, csak akkor miért hívják ezt pályázatnak, miért nem kerültek a költségvetés sorára és akkor tisztalapokkal játszanának. Így, hogy kiírnak egy pályázatot rájuk és gyakorlatilag a keretek is úgy vannak meghatározva, hogy ez a két média nyerje meg, így szerinte teljesen fölösleges pályázatnak nevezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tehát, képviselő úr azt javasolja, hogy azt kellene csinálni, amit a Kormány csinál a TV2-vel, miszerint milliárdokat odatolni és egyébként pedig azt mondani, hogy mindenki levan sajnálva, aki tiszta szabályokat szeretne, ha pedig szabályosan pályázatot írnak ki, akkor az a baj, ha meg nem írnak, akkor az a baj. Ezt a sapka kérdést ismeri máshonnan. Az a rossz híre Löfler Dávid képviselő úr számára, hogy a pályázat tartalmaz feltételeket és azokat a feltételeket tartalmazza, amit az önkormányzat elvár. Ha ezt nem fogadja el valaki, akkor az probléma. Persze, lehet azt mondani, hogyha például egy család orvosi ellátásra hirdetnek meg egy pályázatot, hogy az egy orvosra van kiírva – és igen, hát vélhetően egy orvos látja el a feladatokat. Itt is azokat a feltételeket kell teljesíteni, ami fontos; legyen írott formája és legyen másmilyen formája is, stb. Nyilván az önkormányzat olyat nem fog támogatni, amit például annakidején a FIDESZ szeretett volna, hogy legyen egy médiaszolgáltató Kft., amit egy volt FIDESZ-es ember vezet és akkor biztos az egy objektív tájékoztatási forma lett volna. 25 éve ő pedig töretlenül azt mondja, hogy olyan újságot, amit egyébként számos önkormányzat készít és az önkormányzat felelős szerkesztő, polgármester kiadásában legyen egy kiadvány, ami arról szól, hogy dicsőítse a helyi önkormányzatot és annak vezetőjét – ebben meg végképp nincs benne. Szerinte az egy nagyon tisztességes dolog, hogy pályázat útján a közéleti híreknek kívánnak helyet biztosítani azoknak, akik azt a feltételrendszert teljesítik, ami az önkormányzat elvárásai között szerepel. Az, hogy a FIDESZ elvárásai között mi szerepel, azt ő érti, de azzal meg ők nem tudnak mit kezdeni, mert olyan távol áll a nyilvánosság tisztességes biztosításától, hogy azt még csak hasonlattal sem tudja leírni.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

21/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására – a melléklet szerinti

– „ Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című, illetve

– ”Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázati felhívásokat.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívásokat tegye közzé.

 

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

22.) Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Televízió) határozatlan idejű megbízási szerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Bizottságok támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

22/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Televízió) határozatlan idejű megbízási szerződés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. január 1- napjától az Önkormányzat a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.-vel határozatlan idejű megbízási szerződést köt a budaörsi műsorok gyártására és sugárzására vonatkozóan. A megbízási szerződés 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél részéről indoklás nélkül felmondható.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 2017. március 31. (szerződéskötés és utalás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

 

23.) Víz-Hang Fesztivál támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy a KMISB 6 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 3 tartózkodással javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Sokolowski Márk képviselő: csak szeretné elismételni azt, amit a Bizottsági üléseken is felvetettek. A költségvetés, ami az anyagban szerepel a fesztivállal kapcsolatban, számukra kissé pontatlan, illetve nagyban kerekített számokat tartalmazott. A fesztivállal természetesen semmi gondjuk nincsen, csak ennek szólna majd a tartózkodásuk.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: már csak azért is érdekes lenne, ha volna gondjuk Sokolowski Márk képviselő úréknak, mert annak idején ezt Török Czene István akkor még kamaraerdei képviselőként és alpolgármesterként kérte, hogy ezt támogassa az önkormányzat. Ha most már Kisfalvi Péter az adott területnek, meg a részönkormányzatnak a vezetője, akkor persze lehet tartózkodni. Szerinte ez is üzenetértékű, de semmi probléma nincsen ezzel. Tudomásul veszik, hogyha valami Török Czene István mond, akkor jó, ha Kisfalvi Péter mond, akkor nem. Ilyen ez a világ.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

23/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Víz-Hang Fesztivál támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BA’N’DA Egyesület Víz-Hang Fesztivál megrendezésére vonatkozó igényét 4.000.000 Ft-al támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ../2017. (II.22.) önkormányzat rendelet 3 sz. melléklet,/ I„Működési költségek és kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor. Általános tartalék keret terhére.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2017. március 31. (szerződéskötés és utalás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

 

 

24.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy itt csupa olyan feladat van, 87 millió forint háttérrel, ami a fenntartó kötelezettsége lenne, de álmukban sem gondolják azt, hogy a fenntartó ezeket a feladatokat az iskolák különböző pedagógiai programjaira, illetve eszközbeszerzésre fordítaná, ezért az önkormányzat kénytelen ezt tenni, mert a budaörsi intézményekbe budaörsi gyerekek járnak és szerinte az állampolgároknak a jelentős része abszolút nem tudja, hogy itt mi történik, az ő kötelességük pedig az, hogy ezeket a feltételeket biztosítsák. De, hogy ez a játszma mennyire tisztességtelen, azt ez is mutatja, de nekik megint csak a körülmények között kell a megfelelő megoldásokat keresniük. Ez úgy tűnik, hogy sok költséggel jár.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: már a költségvetésnél is utalt arra, hogy nyilván erkölcsi kötelességük segíteni az intézményeiket, már akkor is, ha hivatalosan nem úgy az önkormányzaté, ahogyan azt szeretnék. Egy példát mondana el, amire most pont polgármester úr adta az ötletet, hogy nem értik feltétlenül az emberek, hogy ez mit jelent. Amit a bizottsági ülésen elmondott, és ez egészen pontosan a Leopold Mozart Zeneiskolával kapcsolatos. Hogy értsék az emberek, miről beszélnek: tehát, vettek rengeteg hangszert – mert nyilván hangszer nélkül hangszeres zenét játszani eléggé lehetetlen vállalkozás – amit nyilván, akik szülők odaíratják és – szerencsére sokan vannak és nagyon szép, színvonalas oktatás folyik ott – bizonyos összegeket hangszerbérlési díjként a szülők kifizettek az elmúlt sok évben is, ami ilyen módon ugye az önkormányzathoz került, lévén, hogy az önkormányzaté voltak a hangszerek, zömében az önkormányzat vette meg. Tehát ez egy teljesen működőképes történet volt és így a Zeneiskolát, azon kívül természetesen támogatta az önkormányzat, így még bevétel is volt belőle – a hangszerek bérleti díja –. Most ott tartanak, hogy mivel államosítva lett a Zeneiskola, ebből kifolyólag azokat a hangszereket, amiket egyébként is zömmel az önkormányzat pénzből, megvásárolt a Zeneiskola, és amiket a szülők bérleti díjként kifizetnek – nyilván senkitől nem elvárható, hogyha zongorázni szeretne a gyerek, akkor vegyenek egy zongorát, mert ez nem így hangzik és ez működésképtelen – az most már az államé és pluszba, még ráadásul a bérleti díjat, amit ők, szülők kifizetnek, azt az állam zsebeli be ugyan ezekért a hangszerekért. Ezt elmondta bizottsági ülésen is, és itt is azért mondta el, mert tényleg sokszor nem értik és nem is várják el az emberektől, hogy pontosan átlássák, de szerinte ez egy jó kis megfogható példa arra, hogy mi zajlik itt. Úgyhogy ő ezt szerette volna hozzátenni és természetesen támogatja az előterjesztést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a Tiborc panaszai következő pontja, de sajnos ez nagyon – nagyon szomorú történet és még hozzátesz majd valamit, ha a következő hozzászóló nem mondja el.

 

Biró Gyula alpolgármester: bizottsági ülésen a 8 pontból az egyik pont, ahol támogatást biztosít az önkormányzat, és ami neki egy picit kiverte a biztosítékot, az a nyári napközis tábor. Tehát, neki úgy tűnik, mintha a jelenlegi fenntartónál, június 15-én megszűnik az élet, majd utána lesz szeptember 01-jén újra élet. Nincsenek illúziói, mert ha ma valaki nézi a televíziót, akkor nagyon sok polgármester panaszkodott arra, hogy elfogyott a tűzifa. Államtitkár úr üzent erre, hogy lehet pályázni. Lehet persze pályázni, csak még ki sem írták a pályázatot, mire meg kiírják, addigra lesz május, amikor meg már tulajdonképpen a tűzifára olyan nagy szükség nincs is. Itt sincs egy percig sem kétsége, hogy majd május végén fogják azt mondani, hogy lehet majd erre pályázni, aztán a pályázat meg fog jelenni valamikor augusztusban és akkor természetesen már kezdődik a tanév. Összességében úgy gondolja, hogy ezeket a feladatokat nekik kell majd továbbra is ellátni és innentől kezdve mindenki gondolja végig, hogy ez mostani rendszer, ahogy az iskolák működnek, ez így rendben van-e. Tehát, hatalmi szóval mindent meg lehet oldani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a probléma az az, hogy az immunrendszere a társadalomnak olyan alacsony, hogy fogalma sincs szerinte a jelentős részének arról, hogy itt mi zajlik, és mi megy, a jövőt milyen szinten érinti. Amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondott példát, az is eléggé plasztikus kétségtelen, de éppen egy régi adósságuk volt az Árpád utca Kisegítő Iskola és ezzel kapcsolatban kérdezték az egyik képviselőjüket és tőle is megkérdezték, ha tudták volna előre, hogy ilyen módon nyúlja le az állam ezeket az intézményeket, akkor is megcsinálták volna-e. Nincs más válasz, nincs sajnos más lehetőség, minthogy azt mondják, teljesen mindegy, hogy milyen tisztességtelen és igazságtalan a dolog, de tudják, hogy az állam úgy sem épített volna ilyen intézmény ide, az Árpád utcába. Ebből következően természetesen megcsinálták volna. hogy az erkölcsileg milyen gyalázatos történet, azt meg már elemezték.

 

Becz György képviselő: Jó napot kíván, és mindenkit szeretettel üdvözöl!

A tanév elején volt egy értekezlet, ahol az Érdi Tankerület vezetője, polgármester úrral együtt tartott egy tájékoztatót arról, hogy hogyan működnek a tankerület kezelésébe átkerült iskolák. Emlékei szerint, ott elhangzott egy olyan kijelentés, hogy a tankerület nem veszi el az eszközöket, tehát, az iskoláktól egyetlen eszközt nem visz el, az iskoláktól egyetlen eszközt nem vesz el állami használatba. Több százan voltak ott és úgy tűnik, hogy akkor a Zeneiskolára ez a kitétel nem vonatkozik? Vagy ő valamit rosszul értelmez?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: válaszában elmondja, hogy igenis, meg nem is, de akkor kifejti. Rosszul értelmez képviselő úr, de tényleg az hangzott el, hogy nem visz el onnan egyetlen eszközt sem, vagyis arra tett ígéretet a tankerület vezetője, hogy minden eszközt, amit ott az önkormányzat biztosított, azt ott fogja hagyni. Nem lényegtelen nyilatkozat ez, mert ez még súlyosabban támasztja alá azt, amiről a képviselő asszony beszélt, mert egyébként az igaz, amit Ő mondott, de legalább arra ígéretet tett, hogy, amit a törvény lehetővé tesz, hogy innen el is vihetnék azt, amit az önkormányzat korábban odavett, azt nem fogja megtenni. Ilyen jellegű hozzászólása, kérdése volt az egyik szülőnek, hogy akkor az is elképzelhető-e, hogy akkor azokat az eszközöket, amit itt korábban az önkormányzat ahhoz a színvonalhoz, ami Budaörsön az oktatási rendszert érinti vagy biztosítja, abból el is vihetnek azért, mert máshol meg ilyen nincs? Erre a kérdésre nagyon határozottan azt mondta Sárközi Márta asszony, hogy nem, nem fognak semmit elvinni. De ettől még ő szedi a díjakat és ettől még ő gyakorolja, mint fenntartó és működtető, tehát az ilyen jellegű jogosítványok hozzá kerültek át, de legalább ott marad.

 

Továbbiakban felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

24/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 8 600 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 16 100 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben nyári napközis tábor kiadásaihoz, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola által történő megvalósításához Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 700 ezer Ft összegű támogatást biztosít 2017. május 15. napján történő átadással az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 11 100 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 7 900 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 33 616 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 4 450 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézmény szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 55. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 1 900 ezer Ft összegű támogatást biztosít, az intézményt segítő Írisz Alapítvány részére történő átadással.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási szerződések megkötéséről és a támogatási összegek utalásának előkészítéséről.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

 

Határidő: 2017. március 15. (támogatási szerződés)

 1. május 15. (támogatási szerződés- nyári napközis tábor)

költségvetés soron következő módosítása (rendelet-módosítás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés) Pénzügyi Iroda (költségvetési rendelet módosítása)

 

 

25.) A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

25/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2017. évi Munkatervet elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

26.) A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy az, aki ezt kitalálta az nagyon komoly ember lehetett. Jelzi, hogy ebben a szavazásban nem fog részt venni. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester a szavazásban nem vett részt.)

 

26/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan Wittinghoff Tamás polgármester szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

27.) Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, továbbá elmondja, hogy itt van egy eredeti előterjesztés Sokolowski Márktól. A TFVB levette napirendjétől Gáspár Béla képviselő úr kérésére, a KMISB 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodással elutasította, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság pedig 3 igen 1 nem, 6 tartózkodással utasította el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A módosító javaslat pedig, ha jól érelemezi, akkor azt mondja, hogy az uszodában biztosítsanak kedvezményes lehetőséget az élsportolóknak, ő pedig azt mondja, hogy a sportot, a tömegsportot, az élsportot az önkormányzat vastagon támogatja még mindig az erejéhez képest, mérten is nagyon kiemelten, és ha ezentúl még bárkit támogatni kell, akkor sokkal inkább azok a gyerekek és az a tömegsport, amire pénzt kell biztosítani. Egyébként pedig, akik meg, mint élsportolók szerepelnek, azokat meg különböző támogatási forrásokon keresztül szokták – különösen az olimpia közeledtével – támogatni, úgyhogy neki az a véleménye, hogy a Képviselő-testület ezt a gyakorlatát tartsa fenn.

Sokolowski Márk képviselő: való igaz, hogy a Bizottságon volt vita ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért is gondolták azt, hogy módosítani szeretnék, illetve egy kicsit pontosítani az ott felmerültek alapján az előterjesztést. Ezért is gondolták úgy, hogy első körben – ha elnyeri a Testület többségi szavazatát – az egyéni sportágakat vették célba, illetve ha megengedik, akkor a módosított indoklás szövegét most fel is olvasná, mert így a legpontosabb, és akkor világos lesz mindenki számár, hogy miről is szól ez az előterjesztés– szó szerint olvassa –: „az ingyenes létesítményhasználatra, azok az egyéni sportágak versenyzői legyenek jogosultak, akik a saját sportszövetségük által kiírt országos bajnokságok 1-10. helyének valamelyikén, vagy a Magyarországon megrendezésre kerülő Diákolimpia valamely számában, az 1-10. helyének valamelyikén végeznek. A támogatott sportolóknak legalább 3 éve Budaörsön állandó lakhellyel kell rendelkezniük.” Az ingyenes létesítményhasználat – ahogy polgármester úr is mondta – a módosító javaslatban a Budaörsi Városi Uszoda, Sportcsarnok és Stranduszodájára vonatkozna, mely évente 20 fő sportolónak lenne biztosítható, uszodabérlet formájában. A jogosultságot természetesen évente igazolni kellene, valamint a kérelmeket szintén évente kellene benyújtaniuk a Polgármesteri Hivatalnál. A kérelmeket a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága érkezési sorrendben vizsgálná meg és javaslatot tenne a Képviselő-testület számára a támogatottak köréről és a Testület határozna az odaítéléséről. Ennyit szeretett volna elmondani és szerinte ebben bennvan pontosan, hogy mire is gondoltak. Kéri a Képviselő-testület támogatását ehhez!

 

Stift Nándor képviselő: igaza van Sokolowski képviselő úrnak, mert a bizottsági ülésen nagy vitát váltott ki, de nem csak ez az előterjesztésük, hanem az összes, amit benyújtottak. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondana el, hogy a szakbizottság február 13-án tárgyalta ezt a napirendet és az az előterjesztés, amit akkor benyújtottak az egyszerűen nem volt tárgyalható. Tehát, nem véletlenül, a vita közben az, aki aláírta az előterjesztést – Gáspár Béla – az vissza is vonta. Azt gondolja, teljesen egyetértve azzal, amit polgármester úr elmondott, hogy a városban két nagy sportegyesület működik. Gyakorlatilag, aki sportolni vágyik, sportolni szeretne, két nagy sportegyesületben megtalálja ezt a lehetőséget, mint ahogyan, körülbelül 1 órával ezelőtt, a polgármester úr elmondta, hogy közel 1 milliárd forinttal támogatják a civileket, akik itt vannak a városban – és most sportról beszél –. Amikor vége volt a bizottsági ülésnek, akkor utána beszélgettek arról, hogy gondolják át ezt az egész dolgot, és ő akkor is és most is azt mondja, vonják vissza ezt az előterjesztést, és próbáljanak meg azon gondolkodni, hogy üljenek le, és próbálják meg ezt úgy megbeszélni, hogy ez elfogadható legyen mindenki számára. Egyébként minden előterjesztésük, ami bejött, az szakmailag nem volt alátámasztva, értelmezhetetlen volt. Azt szeretné kérni a Képviselő-testülettől, hogy ne támogassa ezt az előterjesztést.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a szakbizottság ülésén ő is hozzászólt ehhez, bár most már tisztább a kép, mint akkor volt. Most már maradnak csak az uszodánál. Neki már csak annyi problémája van az előterjesztéssel, hogy ő nem nagyon gondolná, hogy pár élsportolónál többről van szó. mondhatnak most olyat, hogy 20 főig, de szerinte, aki Budaörsön lakcímmel rendelkezik, tehát életvitelszerűen Budaörsön él, nem budaörsi sportegyesületben sporttól, egyéni sportot űz, ami azt feltételezi, hogy más sportegyesületbe sporttól, más települése, például Budapesten, viszont itt lakik, viszont egyébként vízi sport környéki dologról lehet szó. ha szépen kihúznak mindenkit, akkor marad pár ember. Azt gondolja, ha élnek Budaörsön olyan élsportolók, akik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek, akkor szakbizottságon, akár egyesével is, beszéljék meg, támogassák őket. Ezzel nincsen baj, ez egy megfogható történet, mint ahogyan pont ő mondta tavaly, hogy a Budaörsi Triatlon Klub számára adjanak több támogatást, mert egyébként olimpiára kijutó sportolójuk van. Tehát, vannak olyanok, hogy nem, hogy nem probléma megnevezni az illetőt, hanem kimondottan jó, mert akkor el tudják dönteni, hogy egyébként ő milyen körülmények között, mit sportol, milyen eredménnyel. Végül is a civil szervezeteknél sem úgy adják oda, hogy akkor nagyjából körvonalazzák, hogy ki és akkor odaadják, hanem nyilván megnézik a munkatervüket, megnézik, mit szeretnének csinálni, mivel foglakoztak az elmúlt években. Tehát, ilyenkor szerinte érdemes nevesíteni, mert olyan sokról nem lehet szó, hogy ezt ne tegyék meg és semmilyen problémát nem hoz, mivel élsportolóról van szó. Tehát, ilyen értelemben beszéljék meg és, ha ez neki segít, és szívesebben végez edzést akkor itthon, és ez neki jól jön, akkor legyen. A szakbizottságin ezt végig lehet beszélni, de nem látja nagyon annak az értelmét, hogy név nélkül egy nagy zsák legyen, aztán valaki majd beesik, ő a konkrétumok mezsgyéjén tudna ebben gondolkodni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: megint egyet kell értsen képviselő asszonnyal és nem tudja, hogy melyiküknek lesz ebből előbb-utóbb problémája, de implicit módon képviselő asszony pontosan azt mondta el, amit ő is szeretett volna, hogy ezek, ahogy az Stift Nándor képviselő úr is elmondta, a várost sport, a versenysport és tömegsport részét az önkormányzat rendeletileg rendezi, szabályozza, ami minden általános esetet, nagyon is precízen – ebben benne vannak élsportolók is – kezel. Előfordulhatnak olyan egyedi esetek, amire képviselő asszony utalt, és igen, azt szerinte is úgy kell kezelni, már csak azért is, mert, ha általában kimondják azt, hogy mindenkinek adnak lehetőséget – pénzt, paripát, fegyvert (a fegyver! Ott a fél városrészt tartja rettegésben a lövöldöző hölgy és 2 éve az ombudsmannak nem sikerül állást foglalnia, mert megtiltották neki, szép ország ez, ebben a tekintetben is!) – és, például képzeljék el: van egy fiatal, tehetséges teniszező, és kérné, hogy támogassák, amit elviekben támogathatnának is, de áll mögötte egy olyan szponzor, aki annyi pénzt tud beletenni, amit ők még az életben nem is láttak – mert ez egy ilyen jellegű sport –, akkor miért is kellene neki ingyenes uszodalehetőséget biztosítani, hát micsoda marhaság ez? És igen – mondja képviselő asszonynak – teljesen jogos az, amit mondott!

 

Sokolowski Márk képviselő: reagálva az elmondottakra: a céljuk az előterjesztéseikkel is az volt, hogy ezekben az ügyekben párbeszédet kezdeményezzenek, illetve, hogy előmozdítsák ezeknek az ügyeknek a megvalósulását. Örülnek is azon, hogy mindenki gondolkodik azon, hogy ezt hogy lehetne megoldani és akkor majd a következőkben, mert természetesen nem szeretné visszavonni az előterjesztést, de a következőben reméli, hogy konkrét párbeszéd ki tud alakulni akár a sportolók támogatásával kapcsolatban, akár egyéb ügyekkel kapcsolatban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem Sokolowski Márk képviselő úrnak fog szólni az, amit most mondani fog, mert képviselő úr esetében még igaz is, az amit mondott, de a párbeszédről neki egy pár beszéd jutott az eszébe, amitől az embernek általában a gyomra szokott forogni, de amit képviselő úr felajánlott, természetesen az elé készségesen áll.

 

Simándi Szelim képviselő: nem akarja továbbhúzni az erről való vitát, már csak azért sem, mert a bizottsági üléseken részletesen beszéltek ezekről a kérdésekről. Azt azért megemlítené, hogy egyenlőre jelzés az önkormányzat felé, arra vonatkozóan, hogy ez egy megoldandó probléma lenne, nem érkezett. Általában az csak újabb problémákat szül, ha olyan helyzetet szeretnének kezelni, ami nincsen. Tehát, ami nem romlott el, azt ne próbálják megjavítani – van egy ilyen mondás és ő ezt ajánlaná a képviselőtársai figyelmébe és kicsit talán még előremozdítva az erről való beszélgetést, azért azt a szempontot is bedobná, hogy aki Budaörsön lakik, de nem budaörsi egyesületnek tagja, ott azért benne felmerül az a kérdés, hogy ugye lényegében ez az ő egyesülete számára lenne egy támogatás. Aki például egy budapesti egyesületnek a tagja, ott miért is ne várnák el, hogy az ő egyesülete fizessen bérleti díjat, például az uszodában, hiszen pontosan tudják, hogy a város számára mekkora teher az uszoda fenntartása és igen, szeretnék továbbra is fenntartani és sokat dolgoznak azon, hogy fenntartható legyen, de azt egyáltalán nem tartaná indokoltnak, hogy például fővárosi egyesületek helyett is a város tegye bele ezt a pénzt az uszodába.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: arra gondolt például Simándi Szelim képviselő úr, hogy például Hosszú Katinka Budaörsre költözik és fölajánlják neki az uszodát, miközben ez nem olyan méretű uszoda, mint amelyikben versenyezni szokott, de biztosan nagyon örülne neki. A vitát lezárták, elhangzottak az érvek. Ha jól értelmezi, akkor Sokolowski Márk képviselő úr azt kéri, hogy a módosító indítványáról a Képviselő-testület szavazzon.

 

Felteszi szavazásra a módosító indítvány szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással elvetett.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

27/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Sokolowski Márk képviselőnek – a budaörsi élsportolók ingyenes létesítmény használatára vonatkozó – előterjesztését.

 

 

28.) A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet, majd elmondta, hogy a jó szándékot, hogy lássák, mert azt kereste, hogy mit lehetne legalább elfogadni a javaslatok közül, mert hármat visszavontak, egyet nem fogadtak el és tényleg szeretné, ha látnák, van nyitottság abban, hogy az értelmes dolgokról beszéljenek. Ennél a javaslatnál, ami egy régi probléma, mert annak idején a Habsburg fiú írt neki, mert nem tudtak ott parkolni, hogy alakítsák ki és most erre van itt a javaslat is. A Hivatal már vizsgálja a parkolósáv építését, így a javaslat 1. pontját tudják elfogadni, mert ez megerősíti azt, ami jelenleg történik. A 2. és a 3. pontot meg azért ne, mert ha kell rá forrás, azt látni fogják és be tudják nyújtani hozzá, illetve, hogy hogyan kell kialakítani, arra meg ügyosztályvezető úr mindjárt mond pár szót. Ismétli, az 1. pontot el tudják fogadni, de azt tudja – mondja Sokolowski Márk képviselő úrnak – hogy ez már folyamatban van, a Műszaki Ügyosztály foglalkozik vele.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: olyannyira foglalkoznak vele, hogy polgármester úr, ahogy nagyon helyesen mondta, a 2. és 3. pontok már idejüket múlták, hiszen az 1. napirendi pontnál, a 2017. évi költségvetés elfogadásánál, a parkolási program keretén belüli keretszámmal a forrást már meg is teremtette a testület rá. Az ügyosztály a műszaki átalakítás lehetőségét megvizsgálták, tehát ezen is túlvannak már. Azt tudja mondani, hogy az első félévben meg is valósul ez az átalakítás.

 

Sokolowski Márk képviselő: éppen azt akarta kérni, hogy a Bizottsági ülésen felmerültek, illetve a Műszaki Ügyosztállyal egyeztetések következményeként az 1. pontról azért szavazzanak. A legelején még az volt a tárgyalásokkor a problémájuk, hogy a költségvetésben nem volt nevesítve, de később kiderült, hogy nincs nevesítve, de ott van a soron és meg fog tudni valósulni. Ezért is tartották fenn és egyetért azzal. Hogy az 1. pontról azért szavazzanak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a beterjesztett javaslat 1. pontját – a 2. és 3. pont teljesül, ezért nem, kell róla szavazni – melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

28/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nefelejcs utcában található Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítését.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

29.) Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet, melynek során elmondta, hogy itt is van egy olyan rendszer, ami eléggé elszomorító, a tapasztalatokat tudják, önkormányzati rendezvényeken kormánypárti polgármesterek is elmondják, hogy milyen szintű és milyen módon működik, vagyis inkább nem működik, és milyen problémáik vannak és közben pedig mindenféle szankciót helyeznek nekik kilátásba, miközben a rendszer nem működik, és ezért nem tudják a feladataikat ellátni. Tehát, az egy vicces történet, hogy az, akinek a feladata lenne, hogy azt működtesse, az nem jól működik, de utána, amiért nem jól működik, és ezért nem tud megfelelő adatot szolgáltatni az önkormányzat, megbünteti. Neki ez tetszik egyébként, mert ilyen rendszert ő is szívesen kidolgoz. A klasszikus vicc jut eszébe Kohn bácsival, aki azt mondja: „ögyes”. Itt viszont most arra szeretnének törekedni, hogy lehetőség szerint a saját rendszerük interfésszel kapcsolódjon és meg tudják őrizni azt a technikai számítógépes, informatikai hátteret, ami fényévvel jobb, mint amit most itt megpróbálnak bevezetni.

 

Felteszi szavazásra a mind a két határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

29/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. az önkormányzati ASP rendszerhez interfész kiépítésével kíván csatlakozni; és felhatalmazza a polgármestert, hogy az interfészes csatlakozásra vonatkozó engedély-kérelmet az illetékes miniszter felé benyújtsa.

 

 1. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozás költségeiről és pénzügyi fedezetének biztosításáról készítsen külön előterjesztést a Képviselő-testület részére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: Folyamatos

Végrehajtást végzi: Informatikai Iroda

 

30/2017.(II.22.) ÖKT sz.                                       határozat

 

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton részt vesz, és interfészes csatlakozás támogatására pályázatot nyújt be.

 

 1. az interfészes csatlakozási engedély-kérelem elutasítása esetén a pályázat módosítását kérelmezi.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a támogatás elnyerése esetén a végrehajtással összefüggő dokumentumokat aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye; továbbá az interfészes csatlakozási engedély-kérelem elutasítása esetén a pályázatot megfelelően módosítsa.

Felelős: Polgármester

Határidő: Folyamatos

Végrehajtást végzi: Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek, mindenkinek köszöni a munkát és további szép napot kíván! A Képviselő-testület ülését 1041 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

                            

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017. március 07.