Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Budaörs Városháza

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ). Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 56/2003.(XII.22.) ÖKT. sz. rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (letölthető innen)Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Budaörs Város weboldalán: http://www.budaors.hu/index.php?module=news&action=list&fname=onkormanyzat_tevekenyseg_alapfeladatok#MIDDLE

Az SZMSZ szövege

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ

a 19/2004. (VI.20.), 35/2004.(V.25.)
50/2004. (IX.15.), 21/2005. (III.23.)
52/2005. (IX.22.), 55/2005. (X.27.),
5/2006. (I.31), 44/2006. (IX.19.)
14/2006. (IV.27.), 14/2008. (III.27.),
29/2008. (IV.29.), 57/2008. (XII. 22.),
4/2010. (II.15.), 20/2010. (V.03.) és a
35/2010. (IX.27.), 46/2011. (X.28.),
52/2012. (XII.17.) , 50/2013. (X.31.)
5/2014. (III.03.), 26/2014. (IX.29.) és 41/2014. (XII.18.)

önkormányzati rendeletek
által módosított

56/2003.(XII.22.) ÖKT. sz. rendeletének
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 38.§. (1) bekezdésben valamint az 1992.
évi XXIII. tv. 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 36.§.(2)
bekezdésére- az egységes Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső
szervezetét, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA
1.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által létrehozott egységes szerv.
(2) A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy.
(3)1 A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(4)2 A Polgármesteri Hivatal
a) hivatalos megnevezése: Budaörsi Polgármesteri Hivatal;
b) székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
1 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
2 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
2
(5)3 A Polgármesteri Hivatal működési területe: Budaörs Város közigazgatási területe.

(6)4
2.§.
(1) A Polgármesteri Hivatalt – a képviselő-testület döntései szerint és saját
önkormányzati jogkörében- a polgármester irányítja.
(2) 5 A polgármester gyakorolja
a) a munkáltatói jogokat a jegyző;
b) az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők továbbá az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban
állók
tekintetében.
(3) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti.

(4)6 A jegyző gyakorolja
a) a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói;
b) az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző
tekintetében.
(5)7 A polgármester által – külön utasításban – meghatározott körben a polgármesteri
hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és
jutalmazásához a polgármester egyetértése szükséges.
(6) A jegyző rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal működéséről a
polgármesternek.

3.§.
(1) 8 A jegyző közvetlen irányítása alá tartoznak az ügyosztályvezetők, az ügyosztály
alá nem szervezett (a továbbiakban: önálló) irodavezetők, és az aljegyző.
(2) A jegyző távollétében helyettesítését az aljegyző látja el a jogszabályok szerint és a
jegyző utasítása alapján.
(3) 9 Az ügyosztály alá szervezett irodavezetőket az ügyosztályvezetők, a
osztályvezetőket10 az irodavezetők irányítják.

3 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
4 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. november
elsejétől.
5 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
6 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
7 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
8 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.

3
(4) 11 Az ügyosztályvezetők egymással, az ügyosztályok alá szervezett irodák
irodavezetői ügyosztályon belül egymással, az önálló irodavezetők egymással, az
irodákon belüli osztályvezetők12 irodán belül egymással mellérendeltségi viszonyban
állnak.
(5) A Polgármesteri Kabinet13,14 vezetője (Kabinetvezető) felügyeleti jogot gyakorol az
egyes szervezeti egységek egy-egy – külön utasításban kijelölt- kiemelt feladatának
figyelemmel kísérésére. A felügyelet alá tartozó szervezeti egységeket és feladatokat
a polgármesterrel egyetértésben a jegyző jelöli ki.
(6)15 A hatékony tevékenység, a működési folyamatok szervezettsége, valamint a hivatal
irányításában és működésében megvalósuló minőségirányítás mérhetővé tétele
érdekében a hivatal vezetése a Polgármesteri Hivatalban az Európai Unió által a
közigazgatási szervek számára kidolgozott CAF rendszert (Common Assessment
Framework), azaz Általános Értékelési Keretrendszert alkalmaz.

A POLGÁRMESTERI HIVATALON BELÜLI INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

4.§.
(1) Az aktuális szakmai feladatok meghatározása, a végrehajtás ellenőrzése céljából a
polgármester értekezletet tart
a) hetente az alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri
Kabinet16,17 vezetője
b)18 havonta az alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző, az ügyosztályvezetők és
az önálló irodavezetők (távollétében helyettesük)
részvételével.
(2)19 A jegyző az ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők részére hetente tart

értekezletet.
9 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
10 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
11 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
12 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
13 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
14 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
15 A 55/2005. (X.27.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2005. november elsejétől.
16 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
17 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
18 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
19 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
4

(3)20 Az ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők az ügyintézők részére hetente
tartanak értekezletet.
(4)21 A képviselő-testületi üléseken kötelesek részt venni az ügyosztályvezetők és az
önálló irodavezetők (távollétében helyettesük), valamint mindazon köztisztviselők,
akiket erre a polgármester vagy a jegyző utasít.
(5)22 A képviselő-testület bizottságainak ülésein kötelesek részt venni azok az
ügyosztályvezetők és önálló irodavezetők, akik által vezetett szervezeti egységek az
ülésre beterjesztett előterjesztéseket készítették, valamint mindazon köztisztviselők,
akiket erre a polgármester, a jegyző vagy az irodavezető utasít.

II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADATAI

5.§.
(1)23 A Polgármesteri Hivatal egységes hivatal, melynek feladata az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában való közreműködés.

(2) A Polgármesteri Hivatal működésével köteles elősegíteni:
a) a törvényesség betartását,
b) a képviselőtestület döntéseinek végrehajtását,
c) az állampolgári jogok érvényesülését.
(3) A Polgármesteri Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:
a) az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,
b) a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidő betartására,
c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken
belül történő egyszerűsítésére,

d) az ügyfelek -szóbeli és írásbeli- kultúrált felvilágosítására,
e) a gyakrabban előforduló hatósági ügyekben az ügyfelek ügyintézési
felkészültségét, tájékoztatását elősegítő tájékoztatók, szórólapok, irat- és
nyomtatvány-minták biztosítására.
(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles:
a) ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni
b) ügyintézése során az ügyfelekkel kulturáltan, humánusan viselkedni

c) az ügyiratokat az ügyvitelei szabályzat szerint kezelni
20 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
21 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
22 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
23 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.

5
d) az eljáró ügyintézők ügykörükben más belső szervezeti egység, külső
szakhatóság, társszerv, szakterület ügyintézőjével együttműködni, egyeztetni, az
egyeztetés tényét az ügyiratokban dokumentálni.
e) A munkaköri leírásában megjelölt feladatkört legjobb tudása szerint ellátni.
(5) A média részéről történő megkeresések esetén nyilatkozattételre a jegyző ad
engedélyt és arra az általa kijelölt személy jogosult.
(6) – (9) 24

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI SZINTJEI

6.§.
(1)25 A Polgármesteri Hivatal szervezete ügyosztályokra, irodákra és osztályokra26
tagozódik.
a) Az ügyosztály meghatározott irodák vezetését, szervezését és fokozott vezetői
ellenőrzését biztosító szervezeti egység.
b) Az iroda önálló, vagy ügyosztály alá szervezett, a Hivatal munkamegosztásában
jól elhatárolható, ágazatilag összetartozó feladatcsoportot ellátó szervezeti egység.
c) Az osztály27 az irodán belül szervezett, az ellátandó feladatkör vagy a
feladatcsoport homogén jellege miatt elkülönülő szervezeti egység.
(2) A Polgármesteri Hivatal létszámát a képviselő-testület minden évben a
költségvetésről szóló rendeletében határozza meg.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI

7. §28
1. Műszaki Ügyosztály
1.1. Főépítészi Iroda
1.2. Városépítési Iroda
1.2.1. Vagyongazdálkodási Osztály29
1.2.2. Közterület-felügyeleti Osztály30
1.2.3. Magasépítési Osztály31
24 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
25 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
26 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
27 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
28 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
29 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
30 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
31 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
6

1.2.4. Út- és mélyépítési Osztály32
1.2.5. Intézmény-üzemeltetési Osztály33,34
1.2.6. Környezetvédelmi Osztály35,36
2.37 Polgármesteri Kabinet
2.1. Köznevelési és Közművelődési Osztály
2.2. Polgármesteri és Alpolgármesteri Osztály
3. Jegyzői Iroda
3.1.38 Jogi és Szabályozási Osztály
3.2. Törvényességi Osztály39
3.3. Képviselői Kabinet

4. Humánpolitikai Iroda

5. Szociális és Egészségügyi Iroda
5.1. Szociális Osztály40
5.2. Intézmény-felügyeleti Osztály41
6. 42
7. Adóiroda
7.1. Adóigazgatási Osztály43
7.2. Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály44
32 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
33 A 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2014. szeptember 30. napjától.
34 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
35 Az 50/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2013. november elsejétől.
36 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
37 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.

38 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
39 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
40 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
41 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
42 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
43 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
44 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
7

8.45 Informatikai Iroda
9.46 Igazgatási Iroda
9.1. Igazgatási Osztály
9.2. Iratkezelési Osztály
9.3. Ügyfélszolgálati és Anyakönyvi Osztály
10. Belső Ellenőrzési Iroda
11. 47

12. 48

13. Pénzügyi Iroda

13.1. Költségvetési Osztály49
13.2. Gazdálkodási Osztály50
13.3. Intézményi-gazdálkodási Osztály51
A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATKÖREI
8. §52
1. Műszaki Ügyosztály
1.1.53 Főépítészi Iroda
45 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
46 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.

47 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
48 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
49 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
50 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
51 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
52 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
8

Településfejlesztési és –rendezési feladatok ellátása, továbbá az építésügyi
szolgáltatási pont feladatainak ellátása.
1.2. Városépítési Iroda
1.2.1. Vagyongazdálkodási Osztály54
Az önkormányzati vagyon működtetés, hasznosítás, vállalkozás és az
ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
1.2.2. Közterület-felügyeleti Osztály55
Közterület felügyeleti feladatok ellátása.
1.2.3. Magasépítési Osztály56

57, Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
1.2.4. Út- és mélyépítési Osztály58
Közvilágítási, energiaellátási, útfenntartási-kezelési, forgalomszervezési és
tömegközlekedés-szervezési, 59,, vízgazdálkodási, vízellátási, csatornázási
feladatok ellátása
1.2.5.60 Intézmény-üzemeltetési Osztály61
Raktárosi, anyagnyilvántartói, telefonkezelői, portaszolgálati, takarítói,
anyagbeszerzési, karbantartói, a Hivatali épületekkel kapcsolatos
technikai-szervezői feladatok, illetve egyes állami fenntartású köznevelési
intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
1.2.6. Környezetvédelmi Osztály62,63

Környezetvédelmi, természetvédelmi, köztisztasági, közterület-fenntartási,
kertészeti feladatok ellátása.
2.64 Polgármesteri Kabinet
53 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
54 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
55 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
56 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
57 Az 50/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2013. november elsejétől.
(egyes szövegrészek hatályon kívül helyezve)

58 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
59 Az 50/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2013. november elsejétől.
(egyes szövegrészek hatályon kívül helyezve)
60 A 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2014. szeptember 30.
napjától.
61 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
62 Az 50/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a által kiegészítve. Hatályos 2013. november elsejétől.
63 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
64 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.

9
2.1. Köznevelési és Közművelődési Osztály
Önkormányzati köznevelési, közművelődési, kulturális és sportügyi feladatok
ellátása.
2.2. Polgármesteri és alpolgármesteri Osztály

A Hivatal vezetése stratégiai jellegű döntéseinek előkészítése, tanácsadás; az
egyes szervezeti egységek egy-egy – külön utasításban kijelölt- kiemelt
feladatának figyelemmel kísérésére, összehangolása, egyeztetése; az ország
Európai Uniós tagságából eredő feladatok előkészítése, koordinálása, a kistérségi
kapcsolatok fejlesztésének elősegítése, a pályázati lehetőségek feltérképezése, a
pályázatok előkészítése, a Város és a Polgármesteri Hivatal médiamegjelenésének
előkészítése, biztosítása; a médiaszereplések figyelemmel
követése, szemlézése, esetleges helyreigazítások kezelése; a Város vezetői
protokolláris megjelenésének előkészítése, biztosítása, kapcsolattartás a
képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel,
társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel, a Városháza honlapjának
tartalmi összeállítása, folyamatos figyelemmel kísérése, a polgármester és az
alpolgármester(ek) munkájának segítése.

3. Jegyzői Iroda
3.1.65 Jogi és Szabályozási Osztály
A Képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésével, jogalkotással,
adatvédelemmel, az önkormányzat szervezetével és működésével, törvényességi
felügyeletével, választással és népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása
3.2.66 Törvényességi Osztály
A Képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésével, a hivatal
szervezetével és működésével, belső törvényességi ellenőrzésével, a
nemzetiségi önkormányzatok ügyvitelével és szervezésével kapcsolatos feladatok
ellátása”

3.3. Képviselői Kabinet

Képviselő-testületi, bizottsági ügyviteli és szervezési feladatok ellátása67.
4. Humánpolitikai Iroda
A képviselő-testület, valamint a polgármester és jegyző hatáskörébe tartozó,
köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói, illetve egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával
kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása.
65 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
66 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
67 Az „és kisebbségi önkormányzati” szövegrész a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja által
hatályon kívül helyezve. Hatálytalan: 2014. december 19. napjától.
10

5. Szociális és Egészségügyi Iroda
5.1. Szociális Osztály68
Népjóléti és szociális igazgatási feladatok ellátása.
5.2. Intézmény-felügyeleti Osztály69
Település-egészségügyi-, szociális intézményekkel kapcsolatos működési
engedélyezési-, szakmai felügyeleti-, ellenőrzési feladatok70 ellátása.
6. 71

7. Adóiroda

7.1. Adóigazgatási Osztály72
Az adóigazgatási feladatok ellátása.
7.2. Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály73
Az adóellenőrzéssel és –végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása.
8.74 Informatikai Iroda
A rendszer- és adatgazdai feladatok ellátása, az informatikai rendszer
üzemeltetése, a Polgármesteri Hivatal informatikai műszaki infrastruktúrájának
üzemben tartása, az egyes alkalmazások működési biztonságának fenntartása,
valamint az ún. kiszolgáló feladatok ellátása, az informatikai koncepció, fejlesztési
stratégia kidolgozása, a képviselő-testület ülésein a tanácskozást- és a
jegyzőkönyv készítést támogató számítástechnikai eszközök működésének
biztosítása, a választásokkal kapcsolatos informatikai feladatok végrehajtása.”
9.75,76 Igazgatási Iroda

9.1. Igazgatási Osztály

Birtokvédelemmel, ipari- és szolgáltató tevékenységekkel, valamint
kereskedelmi és szálláshely szolgáltatással, közösségi együttélés
szabályainak megszegésével, hagyatéki, eb- és haszonállat-
68 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
69 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
70 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve a „továbbá a jegyző
hatásköréve utalt gyámügyi” szövegrész. Nem hatályos 2013. január elsejétől.
71 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.

72 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
73 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
74 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.
75 Az 5/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2014. március 4-től.
76 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése által módosítva. Hatályos 2014. december 19.
napjától.

11
nyilvántartással, állattartással, lakcímrendezéssel, címnyilvántartással,
települési cím megállapítással, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézési
feladatok ellátása, valamint a társasház szerveinek törvényességi
felügyelete.

9.2. Iratkezelési Osztály

Ellátja a vegyes iratkezelésből adódó, valamint elektronikus igazgatási és
szervezési feladatokat.

9.3. Ügyfélszolgálati és Anyakönyvi Osztály

A Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfelek általános tájékoztatása az intézhető
ügyekről, az ügyintézés menetéről, az ügyintézéshez szükséges iratokról, eljárási
díjakról, illetékekről, közérdekű információkról, az ügyfelek szervezeti
egységekhez irányítása, beadványainak átvétele, hatósági hirdetményezéssel
kapcsolatos teljes körű ügyintézés, hivatali kapuval kapcsolatos ügyintézés,

hatósági bizonyítvány kiállítási ügyek intézése, a választásokkal kapcsolatos
egyes adategyeztetési, adatfeldolgozási feladatok végrehajtása, továbbá
népesség-, lakcím-, cím-, települési címnyilvántartási, anyakönyvi igazgatási
feladatok ellátása, a választásokkal kapcsolatos egyes adategyeztetési,
adatfeldolgozási feladatok ellátása.
10. Belső Ellenőrzési Iroda

A hivatal belső pénzügyi ellenőrzési feladatainak, továbbá az önkormányzati
intézmények gazdálkodásának, az önkormányzat által – intézményeknek,
egyesületeknek, civil szervezeteknek stb. – adott támogatások elszámolásának
ellenőrzési feladatainak ellátása az iroda köztisztviselői és az önkormányzattal
szerződésben álló személyek, szervezetek által.”
11. 77
12. 78

13. Pénzügyi Iroda
13.1. Költségvetési Osztály79
A költségvetési tervezéssel, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
pénzügyi-, gazdasági elemzési és az ezekkel kapcsolatos információs feladatok
ellátása.
77 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
78 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
79 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
12

13.2. Gazdálkodási Osztály80
Pénzügyi, számviteli, operatív gazdálkodási és mindezekkel kapcsolatos
információs feladatok ellátása.
13.3. Intézményi-gazdálkodási Osztály81
Az önállóan működő költségvetési intézményekkel kapcsolatos pénzügyi,
számviteli, operatív gazdálkodási és mindezekkel kapcsolatos információs
feladatok ellátása.”
9.§.

Az egyes szervezeti egységek feladatkörükön belüli konkrét feladatait az Önkormányzati
Hatásköri Jegyzék alapján a jegyző jelöli ki.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSE

10. §82
(1)83 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkaideje – a (4) bekezdésben
meghatározottak kivételével – heti negyven óra.
(2)84 A munkaidő a (3)-(4) bekezdésben írtak kivételével hétfőn 8,00 órától 18,00 óráig,
keddtől csütörtökig 8-16.00 óráig, pénteken 8-14 óráig tart, mely magában foglalja a
munkaközi szünetet is.85

(3)86
(4)87 A Műszaki Ügyosztály Városépítési Irodája Közterület-felügyeleti Osztályában88
dolgozó köztisztviselők munkaidő beosztása négy heti keretben (160 óra) kerül
meghatározásra.
(5)89 Nem köztisztviselő alkalmazottak munkaideje heti negyven óra.
80 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
81 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
82 A 44/2006. (IX.19.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2006. november elsejétől.

83 A 14/2007. (IV.27.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2007. május elsejétől.
84 A 14/2007. (IV.27.) rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2007. május elsejétől.
85 Az 57/2008. (XII.22.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2009. február elsejétől.
86 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
87 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
88 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § g) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
89 A 14/2007. (IV.27.) rendelet 4. §-a által kiegészítve. Hatályos 2007. május elsejétől.
13

Az ügyfélfogadás rendje

11.§.90
(1)91 A (2)-(5) bekezdésének kivételével az ügyosztályokon és az önálló irodákon az
ügyfélfogadás időtartama heti 16 óra.
(2)92 A Műszaki Ügyosztály Városépítési Irodája Vagyongazdálkodási Osztályának93
ügyfélfogadási időtartama heti 5 óra.

(3)94,95
(4)96,97 Az Általános Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálati és Anyakönyvi Osztályának
ügyfélfogadási időtartama heti 40 óra.
(5)98 Az ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők ügyfélfogadásának időtartama heti
4 óra.
(6) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendjét munkáltatói utasítás
szabályozza.

(7)99 A települési képviselő a képviselői munkájához szükséges tájékoztatásért a
polgármesterhez, alpolgármester(ek)hez, a jegyzőhöz, az ügyosztályvezetőkhöz és az
önálló irodavezetőkhöz fordulhat. A települési képviselőket a tisztségviselők, a jegyző,
az aljegyző, az ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők előzetesen egyeztetett
időpontban, munkaidő alatt kötelesek fogadni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §.
(1) 100
(2)101 A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei:
90 A 19/2004. (VI.20.) rendelet 6.§-a által módosított szöveg. Hatályba lépett 2004. április 20-án.
91 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.

92 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
93 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § h) pontja. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
94 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.

95 Hatályon kívül helyezte a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan: 2014. december
19. napjától.

96 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
97 A 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2014. december 19. napjától.

98 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.

99 A 46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. november elsejétől.
100 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.

101 A 35/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2010. szeptember 28-tól.
14
a) A Hivatal szervezeti ágrajza (1. sz. melléklet);

b) 102,103 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség hatálya alá tartozó munkakörök
(2. sz. melléklet)
c) Képzettségi pótlékra jogosító végzettségek listája (3. sz. melléklet);
d)104 a Hivatalban adományozható közigazgatási tanácsadói, közigazgatási
főtanácsadói címek számának meghatározása;

e) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (5. sz.
melléklet);
f) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalban (6. sz. melléklet).

(3) 105
(4) Jelen Szabályzat 2004. Január 1-én lép hatályba, mellyel egyidőben hatályukat
vesztik az alábbi rendelkezések:

– 152/2001.(XI.13.) ÖKT. sz. határozat, a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének a
Vagyonnyilatkozat köteles munkakörök listáját, a képzettségi pótlékra jogosító
végzettségek listáját és a Hivatalban adható szakmai tanácsadói, szakmai
főtanácsadói címek számának meghatározását tartalmazó mellékleteinek
kivételével,

– 153/2002.(VI.25.) ÖKT sz. határozat, a
– 198/2002.(X.01.) ÖKT sz. határozat,
– 4/2003.(I.21.) ÖKT. sz. határozat,

– 22/2003. (VI.06.) ÖKT rendelet 3.§.,4.§.,5.§ és 6.§ -ai,
– 25/2003. (VII.23.) ÖKT rendelet
– 36/2003.(X.10.) ÖKT rendelet.

(5) 106

Budaörs, 2003. december 16.

Wittinghoff Tamás Tevanné dr.Südi Annamária
polgármester jegyző

102 Hatályon kívül helyezte a 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.
szeptember 30. napjától.
103 Beiktatta a 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. december 19. napjától.
104 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 7. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
105 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.

106 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2013.
január elsejétől.
15

1. számú melléklet107 108

107 A 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2014. szeptember 30.
napjától.
108 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.

16
JEGYZŐ
ALJEGYZŐ

MŰSZAKI
ÜGYOSZTÁLY
JEGYZŐI
IRODA

FŐÉPÍTÉSZI
IRODA
VÁROSÉPÍTÉSI

IRODA
HUMÁNPOLITIKAI
IRODA
JOGI ÉS

SZABÁLYOZÁSI
OSZTÁLY
TÖRVÉNYESSÉGI
OSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS EÜ.
IRODA
VAGYONGAZD.

OSZTÁLY
ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI
OSZTÁLY
MAGASÉPÍTÉSI
OSZTÁLY
KÖZTERÜLETFELÜGYELETI
OSZTÁLY

ADÓIRODA ADÓIGAZGATÁSI
OSZTÁLY
VÉGREHAJTÁSI ÉS

ELL. OSZTÁLY
INFORMATIKAI
IRODA
IGAZGATÁSI

IRODA
IGAZGATÁSI
OSZTÁLY
IRATKEZELÉSI
OSZTÁLY

BELSŐ ELLENŐRZÉSI
IRODA
POLGÁRMESTERI
KABINET

KÖZNEV. ÉS
KÖZMŰV. OSZTÁLY

POLG. ÉS ALPOLG.
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
IRODA

KÖLTSÉGVETÉSI
OSZTÁLY
GAZDÁLKODÁSI

OSZTÁLY
INTÉZMÉNYIGAZDÁLK.
OSZTÁLY
KÉPVISELŐI

KABINET
INTÉZMÉNYFELÜGY.
OSZTÁLY

A
Budaörsi
Polgármesteri
Hivatal
szervezeti ágrajza
1. sz. melléklet a 41/2014.

(XII.18. ) önkormányzati
rendelethez [56/2003. (XII.22.)
ÖKT rendelet 1. sz.
SZOCIÁLIS

OSZTÁLY
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLY
ÜGYFÉLSZOLG. ÉS

ANYAKÖNYVI
OSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI
OSZTÁLY
17
2. sz. melléklet109,110

109 Hatályon kívül helyezte a 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.
szeptember 30. napjától.

110 Módosította a 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.

18
3. sz. melléklet111
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 142. §-a és a közszolgálati tisztviselők
részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.)

Kormányrendelet alapján képzettségi pótlékra jogosító munkakörök a Budaörsi Polgármesteri
Hivatalban

111 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.

SZERVEZETI EGYSÉG MUNKAKÖR KÉPZETTSÉG

Adóiroda Adóügyi ügyintéző Mérlegképes könyvelő
Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző Mérlegképes könyvelő
Pénzügyi adó és pénzügyi

ellenőrzési szakértő
19

4.sz. melléklet112

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 126. §-a alapján a Budaörsi
Polgármesteri Hivatalban adományozható közigazgatási tanácsadói, közigazgatási főtanácsadói
címek számának meghatározása
A közigazgatási tanácsadói, illetve közigazgatási főtanácsadói címek száma együttesen: 9 fő.
112 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
20
5. sz. melléklet 113

A L A P Í T Ó O K I R A T

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 3-14. §-ában foglaltak alapján Budaörs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint
állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve:
Budaörsi Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
3. A létrehozásáról rendelkező
határozat száma:

312/2007. (XII.05.) ÖKT sz. határozat,
52/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat,

285/2011. (VII. 05.) ÖKT sz. határozat
4. Az alapító okirat kelte: 2007. december 5.

5. Az alapító szerv neve: Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
6. Illetékességi területe: Budaörs Város közigazgatási területe
7. Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve, székhelye:
Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személyként működő helyi
önkormányzati költségvetési szerv
9. Jogszabályban meghatározott
közfeladat:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy

a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok
10. Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

11. Alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
113 Az 52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
21

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása

841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása

841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása

841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882202 Közgyógyellátás
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
A Képviselő-testület, annak bizottságai és tisztségviselői döntés-előkészítő munkájának segítése, a
döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

A Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat döntés-előkészítő munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
12. Vállalkozási tevékenysége: Nincs

13. Feladatainak forrása: A mindenkori éves költségvetés által
meghatározott
14. Feladatmutató: Nincs

22
15. Költségvetési számla száma: 11742173-15730105-00000000
16. Adószáma: 15390053-2-13
17. Adóalanyisága: Alaptevékenysége tekintetében tárgyiadómentes
18. Vezetőjének kinevezési rendje:

A polgármester pályázat alapján határozatlan
időre jegyzőt nevez ki
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó

foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselő,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.

évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló,
valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven
év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követően

munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény

hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatott
Záradék

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 539/2012. (XII.12.) ÖKT sz.
határozatával fogadta el.

Az alapító okirat módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. §
(5) bekezdése alapján 2013. január 1. napján válik hatályossá.
Budaörs, 2012. december „…”
Wittinghoff Tamás dr. Bocsi István
polgármester jegyző
23

6. számú melléklet114

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK
ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Érvényes: 2010. június
114A 35/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2010. szeptember 28-tól.
24
TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA………………3
1. A szabálytalanságok kezelésének célja…………………………………………………….3
2. A szabálytalanságok kezelésének tartalma ……………………………………………….3

II. A SZABÁLYTALANSÁGOK FOGALMA, MEGELŐZÉSE………………………………………….4
1. A szabálytalanságok fogalma ……………………………………………………………… 4
2. Az intézkedések általános rész …………………………………………………………….5
3 A szabálytalanságok megelőzése ……………………………………..……………..5
III. A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE……………………………………………………………………. 6

1. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben………………………………..6
2. A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása………………………………………………..8
IV. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA…………………………………………9

1. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások
megindítása ……………………………………………………………………………………………. 9
V. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE…………………………………….10

VI. A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA………………………………………………………………………………………..10
VII. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ………………………………………………………………………………..11

VIII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK…………………………………………………….. 11
1.sz. melléklet …… Budaörs Város Önk. PMH. hatályban lévő szabályzatok jegyzéke…………12

2. sz. melléklet …..Egyes eljárások……………………………………………………………13
3. sz. melléklet ….. Jogszabályi háttér…………………………………………………………14
4. sz. melléklet …… Szabálytalanságokkal kapcs. intézkedések nyilvántartása……………….15
5.. sz. melléklet ….Példák a szabálytalanság fajtákra…………………………………………16
6. sz. melléklet ……Megismerési nyilatkozat………………………………………………….19
25

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét az Ámr. 161. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következők szerint határozom meg.
I. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA

1. A szabálytalanságok kezelésének célja

Az eljárásrend célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat,
módszereket, amelyek biztosítják a Polgármesteri Hivatal sajátosságaihoz,
adottságaihoz, körülményeihez igazodó szabálytalanságok kezelésének rendjét, a
szabálytalanságok ismételt előfordulásának megelőzését.
A jegyző a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani,
működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül a folyamatba épített,
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (továbbiakban: FEUVE).

A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzésnek. A belső kontrollrendszer mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályzatokat foglalja magában, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai
ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

2. A szabálytalanságok kezelésének tartalma

A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz
előírásokat:

— a szabálytalanságok fogalma,
— a szabálytalanságok észlelésének mozzanatai
— az intézkedések, eljárások meghatározása,
— az intézkedések, eljárások nyomon követése
— szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása,
— jelentési kötelezettség
26

II. A SZABÁLYTALANSÁGOK FOGALMA, MEGELŐZÉSE

1. A szabálytalanságok fogalma
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat) való
eltérést jelent a gyakorlati megvalósításban. Az államháztartás működési rendjében, a
költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás
bármely tevékenységében, és valamennyi műveletben előfordulhat.

1.1 Alapesetei:

 a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés.)
 nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó
szabálytalanság).
A szabálytalanság lehet továbbá:

 egyedi;
 rendszeresen ismétlődő.
1.2 Csalás és hamisítás:
A „csalás és hamisítás” olyan szándékos cselekményt jelent, amelyet egy vagy több

személy követ el a vezetés, az alkalmazottak, vagy harmadik fél köréből, és amelyek
következménye a kimutatások, elektronikusan vagy manuálisan előállított nyilvántartások
meghamisítása.
A csalás vagy hamisítás az alábbiakat foglalhatja magában:

 adatok vagy dokumentumok manipulálása, meghamisítása vagy
megváltoztatása
 eszközök jogellenes eltulajdonítása, a gazdasági események hatásának
eltitkolása vagy kihagyása a nyilvántartásokból vagy dokumentumokból,
 valótlan ügyletek rögzítése
 az érvényben lévő szabályzatok,
 eljárásrendek szándékosan helytelen alkalmazása.
1.3 Hiba

A „hiba” a kimutatásokban, nyilvántartásokban és egyéb származtatott bizonylatokon
előforduló nem szándékos tévedés.
A hiba az alábbiakat foglalhatja magában:
 számszaki vagy elírási eltérések a pénzügyi kimutatásokban és az

azokat alátámasztó nyilvántartásokban vagy számviteli bizonylatokon.
 tények figyelmen kívül hagyása vagy téves értelmezése,
27

A jegyző felelőssége szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a:
 a hivatal a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön
 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje
figyelemmel
 szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság
korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket
képviselt.
 Folyamatosan ellenőrizze a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek
szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos tevékenységét.
 Évente két alkalommal kérjen be igazoló jelentést a Hivatal irodavezetőitől a

szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásáról, és
ellenőrizze a rendszeresített nyilvántartások vezetését.
2. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja:
 hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához,
(megelőzés)

 keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő
állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a

felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
Az Ámr. 164.§-nak felhatalmazása alapján az eljárási rend kialakításán kívül – a
szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos egyéb feladatok – (a szükséges intézkedések
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített

nyilvántartása) a hivatal irodavezetőinek hatáskörébe tartoznak.

Ezeket a feladatokat a hivatalnál kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és
elszámoltathatósági rendnek megfelelően a munkaköri leírásban rögzíteni kell
3. A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása a jogszabályban
előírtak szerint elsődlegesen a jegyző felelőssége.
A szabálytalanság megelőzésének kötelezettsége, a Polgármesteri Hivatal struktúrájában
meghatározott egységek (Irodák és Polgármesteri Kabinet) vezetőinek hatáskörének,
felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

A hivatal munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét,
beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból,
illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell
teljesíteniük.
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos személyre lebontott feladatokat az irodák
28

szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos belső eljárásrendje határozza meg. Ezek tartalma
és szerkezete igazodik jelen szabályzat struktúrájához.

III. A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE

1. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés
rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
1.1 A Polgármesteri Hivatal munkatársa észleli szabálytalanságot:

a) A szabálytalanságot észlelő munkatárs köteles értesíteni a szabálytalansági
felelőst. A szabálytalansági felelős megküldi a tájékoztatást az iroda
vezetőjének a kapcsolódó dokumentumokkal, és csatolja az ügyre vonatkozó
véleményét, javaslatot téve annak kivizsgálására vagy a vizsgálat mellőzésére.

b) A szabálytalanságot észlelő munkatárs (amennyiben a szabálytalansági felelős

érintett az adott ügyben) közvetlenül köteles értesíteni az iroda vezetőjét.
Amennyiben az iroda vezetője érintett az adott ügyben, a munkatársnak a
Jegyzőt kell értesítenie. A Jegyző érintettsége estén a felügyeleti szervet kell
tájékoztatni. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben

szükséges tenni.)

c) Az eljárásrend szerint a szabálytalansági felelős értesítése alapján az
irodavezető, ha megalapozottnak találja a szabálytalanságot, erről
tájékoztatja a Jegyzőt.

d) A jegyző. kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

e) A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy:
 mi a szabálytalanság pontos tartalma;

 milyen normától való eltérésről van szó;
 elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot;
 a szabálytalanság mely területet érinti;
 van-e a szabálytalanság minősítését e befolyásoló körülmény (pl. a határidő

túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás
elszámolást informatikai hiba okozta, stb.);

 a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni
ellenőrzés következtében merült fel;
 korrigálható-e a szabálytalanság;
 pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a
visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz
szükséges intézkedések;
 amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges
intézkedéseket

29

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

1.2. Az iroda vezetője észleli a szabálytalanságot:

Az iroda vezetőjének észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek
megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

Az iroda vezetője utasítja a szabálytalansági felelőst, hogy vizsgálja meg a szabálytalansági
jelentés összeállításához szükséges az 1.1 e) pontban részletezet okokat és körülményeket.

1.3. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a

Ber. rendelkezéseinek megfelelően jár el A vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet
kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell
hajtania, és erről a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője felé kell beszámolni, aki ennek

eredményességéről tájékoztatja a jegyzőt. Az intézkedési terv végrehajtását az
ellenőrzött szervezeti egység (iroda) vezetője az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás
segítségével követi nyomon.

Egy szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az
alábbiakat:

– miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot és az azt
lehetővé tevő tényezőket;
– amennyiben a FEUVE rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt
lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette

meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez
szükséges intézkedéseket;
– ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt
hatást;
– volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a
szabálytalanságot.

1.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az

ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ,
PM, APEH, EU ellenőrzést gyakorló szervei). A szabálytalanságra vonatkozó
megállapítások alapján a vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet kell
kidolgozni.

1.5. Egyéb külső személy észleli a szabálytalanságot
Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses ügyfél, társszervezet vagy ügyfél)
jelzi a szabálytalanságot, a szervezeti egység vezetőjének a bejelentést érdemben kell
megvizsgálnia. Ezekben az esetekben (a szabálytalanság kivizsgálásának
eredményétől függően) írásban visszaigazolást kell tenni az észlelő személy
felé(amennyiben személye ismert). Egyebekben az eljárás megegyezik a hivatal
30

munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással.

1.6. A Jegyző észleli a szabálytalanságot.

Saját hatáskörében kötelezettsége gondoskodni a megfelelő intézkedések
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
2. A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása

Az érintett iroda vezetője dönt a szabálytalanság kivizsgálásáról, illetve annak
formájáról, valamint szükség esetén a szakértői csoport tagjairól. Döntéséről

haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. Az ügy jellegétől függően, irodavezető hatáskör
hiányában a jegyző dönt a szabálytalanság kivizsgálásáról, és annak lebonyolítási
formájáról.
A jegyző illetékesség vagy hatáskör hiányában dönt a szabálytalansági gyanú
kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezet (ügyészség, rendőrség) részére
történő átadásáról.

Az irodavezető vagy a jegyző a vizsgálatban való részvételre munkatársakat
kérhet fel. A döntés meghozatalának megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre
a szervezet folyamatait jól ismerő vezetőkből vagy szakértőkből. Indokolt esetben

külső szakértő is felkérhető a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A
szakértő írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a bizottság munkájában való részvétele nem
ütközik összeférhetetlenségi akadályba.

A jogkövetkezményekről való döntés nem kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén
az irodavezető, további esetekben a jegyző kötelezettsége.
A szabálytalansági felelős a döntések meghozatalában nem vehet részt.

A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama 30 nap. Amennyiben az ügy
jellegéből adódóan a vizsgálat lefolytatásának határideje jogszabályi
felhatalmazás alapján ettől eltér, akkor a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Ha a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt
a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell a jegyző felé.
A vizsgálat eredménye lehet:

a) annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a szabálytalansági
eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen
szabálytalanság, stb.);

b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
31
c) további vizsgálat elrendelése (erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság

megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a
rendelkezésre álló információ).
A vizsgálatot folytatók (szabálytalansági felelősök) intézkedési javaslatot
dolgoznak ki az irodavezető, vagy a jegyző számára a hasonló
szabálytalanságok elkerülése érdekében.

IV. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

1. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása.
Nem kiemelt jelentőségű ügyekben az irodavezető felelős a szükséges intézkedések

végrehajtásáért. Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges
intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak

érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat
megindítsa.

Kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén a minősítésre vonatkozó végső döntés meghozatala
és az intézkedések foganatosításának megindítása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Fegyelmi ügyekben a jegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet.
A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül

sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a
hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem

elég a rendelkezésre álló információ.

A hivatalon belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az

okozott kárt megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget az érintett szervezeti egység
vezetője valamennyi feltétel és körülmény mérlegelése után a jogszabályokban előírt

korlátok közt korlátlan mértékben csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a

büntetőeljárás megindítására okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás
megindítása kötelező, valamint a kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem

csökkenthető a kártérítési kötelezettség.

A jegyző mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:
 kártérítési eljárás;

 fegyelmi eljárás;

 szabálysértési eljárás;

 pénzbeli juttatások további felfüggesztése – ha a belső szabályozók másként

nem rendelkeznek.

A mérlegelési jogkör, pénzbeli juttatás felfüggesztése esetén a az érintett iroda vezetőjére
átruházható.

A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb
rendelkezéseit.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
32

V. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

1. A Polgármesteri Hivatal iroda vezetőinek feladata a szabálytalansággal kapcsolatos
eljárás (intézkedés) nyomon követése során:
 nyomon követi az irodájánál elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a

megindított eljárások helyzetét;
 figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
 feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”

beazonosítja, (hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az

ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást;

 értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát;
 ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor saját hatáskörében

szankciót alkalmaz és egyidejűleg módosított határidővel kezdeményezi az
intézkedés végrehajtását.

VI. A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA

1. A Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek feladata a szabálytalansággal
kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:

 gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről;
 gondoskodik egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartás
iktatásáról

 a szabálytalansági kezelő konkrét közreműködésével nyilvántartja a megtett
intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

 a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési
előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív

programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós
Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.

rendelet VII., valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VIII.

Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges
kockázatelemzés alapjául is szolgáló információkat tartalmazza:

 a szabálytalanság típusát (büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési
eljárásra okot adó);

 a szabálytalanság rövid leírását;
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

33
 a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét;

 az érintettek számát, beosztását;
 az esetleges kár mértékét;

 a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását.

A nyilvántartás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

A szabálytalanságok fajtáira példákat az 5. számú melléklet tartalmaz.

VII. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Jelentési kötelezettségek

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek
intézkedési tervet kell készítenie. (Ber. 29. §)

A Jegyzőnek, az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett
megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az

ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az

ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Ber. 31. § (3) b), ba), bb)
pontok)

A külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzött iroda
vezetőjének i n t é z k e d é s i t e r v e t k e l l k é s z í t e n i e é s a j e g y z ő t
tájékoztatni kell.

2. Jegyző felé beszámolási kötelezettség
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos jelentéseket és ezek nyilvántartását az iroda

vezetők tárgy év január 1-ét követően minden második hónap 5. napjáig kötelesek a
Jegyző részére eljuttatni.

Ez a kötelezettség a nyilvántartások nemleges tartalma esetén is fennáll.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jegyző gondoskodik arról, hogy a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjében

foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 6. számú
mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés
napjával egyidejűleg.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Szabálytalanságok Kezelésének

Eljárás rendjében nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért iroda
vezetője a felelős.

A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásra került és megtalálható:
1) polgármester

2) jegyző
3) iroda-vezetők

4) irattár

Budaörs, 2010. június
Dr. Bocsi István
jegyző
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
34

1. számú melléklet

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
hatályban lévő szabályzatok jegyzéke.

Szervezeti és működési szabályzat
Számviteli politika
Számlarend

Pénzkezelési szabályzat
Leltározási és leltárkészítési szabályzat
Eszközök, források értékelési szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata
Kötelezettségvállalás, utalványozás , ellenjegyzés , és érvényesítés rendjének szabályzata,
Belső ellenőrzési kézikönyv
Iratkezelési szabályzat

Közszolgálati szabályzat

Munkavállalói juttatások szabályzata (Cafeteria szabályzat)

Munkavédelmi szabályzat
Riasztási terv szabályzata
Felesleges készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata

Bizonylati szabályzat és bizonylati album
Szoftver szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat
Informatikai rendszer biztonsági szabályzat
Gazdálkodó szervezet ügyrendje

Belső kontrollrendszer szabályzata

FEUVE szabályzat
Szabálytalanságok kezelésének rendje
Közbeszerzési szabályzat
Kockázatkezelési szabályzat,

Ellenőrzési nyomvonalak szabályzata,
A gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata,
A külföldi kiküldetések rendjéről szóló jegyzői szabályzat.
Vagyon nyílatkozat kezelési szabályzat,
Kiadványozás szabályzata,

Banki utalással történő pénzügyi teljesítés szabályzata,
Szabályzat a Polgármesteri Hivataltulajdonában lévő mobil telefonkészülékek, SIM kártyák és

egyéb tartozékok használatáról,
Jegyzői szabályzat Önkormányzat tulajdonában lévő szabad pénzeszközök befektetéséről
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

35

2. számú melléklet

Egyes eljárások

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint
bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti –

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak

kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be.
171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a
nyomozati hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény,

kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része

foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy
szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy
észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha

bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési

eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései
(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból

származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény megfelelő rendelkezései.

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő
rendelkezései az irányadók.
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
36

3. számú melléklet
Jogszabályi háttér

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;

 a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet;
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény;
 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;
 a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény;

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény;

 a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény;
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
 a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
37

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

4.számú. melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

A szabálytalanságban
érintettek

Sorszám
Szabálytalanság
típusa (büntető-,

szabálysértési,
fegyelmi vagy

kártérítési)
Szabálytalanság (rövid) leírása A lezárult eljárás
eredménye
száma beosztása
A keletkezett

kár mértéke
Megtett intézkedés
17

38
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
5. számú melléklet

Példa a szabálytalanság fajtákra
Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára
Szabályozottságbeli  az egyes területek tevékenységére vonatkozó

szabályzatok hiánya, illetve azok
aktualizálásának vagy testre szabásának

elmaradása;

Lebonyolítással kapcsolatos  a feladatok elvégzésének elmaradása, nem
előírásszerű ellátása; az előírt határidők be nem

tartása; a pénzbeli juttatásoknál a juttatás
rendeletetéseként a szabályozásban rögzített

céloktól való eltérés;

 az uniós támogatásoknál a közösségi politikák

(esélyegyenlőség,környezetvédelem) figyelmen
kívül hagyása;
Pénzügyi  A pénztárban jelentkező pénztárhiány, a jogtalan
kifizetések (pl.előirányzat nélküli vagy azt

meghaladó elszámolás, jogalap nélküli pénzbeli
juttatás folyósítása);

 a szabályozásban meghatározottat meghaladó

összeg kifizetése, folyósítása;
 a szabályozásban foglalt feltételeknek meg nem
felelő elszámolások befogadása;
Számviteli  A szabályozásban előírtaknak megfelelő

számvitel vezetésének elmulasztása; olyan
számvitel vezetése, amelyből a pénzmozgás, a
pénzbeli juttatások tényleges felhasználása

vagy a bevételek forrása a bizonylatok

alapján nem vagy csak nehezen követhető;
Irányítási-vezetési  Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozásának vagy a
FEUVE – azon belül a kontrollfunkciók –

kialakításának, aktualizálásának elmulasztása
vagy nem megfelelő működtetésük;
 Az egymással összeférhetetlen funkciók szervezeti

és funkcionális szétválasztásának elmaradása; a
beszámoltatási rendszer működtetésében
jelentkező hiányosságok;

39
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Informatikai  az informatikai rendszer hiányosságai (pl. egyes
modulok vagy bizonyos kontrollpontok
és kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem
megfelelő korlátozása), azok kihasználása;

 adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon
követhetőségének hiánya, pontatlansága; az
adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó szabályok

megsértése;

 számítástechnikai rendszerhiba miatt
bekövetkező szabálytalanságok, azokon belül

kiemelten a túlfizetések, hibás levonások;
 késve vagy egyáltalán el nem készített szoftverek;
 a programrendszer szabályozás szerinti
működésének ki nem alakítása, a működtetés

elmaradása vagy hiányos jellege;

 az ügyviteli folyamatokat, valamint a szakmai és
informatikai hibajavításokat érintő program
módosítások végrehajtásának elmaradása vagy

késedelmes teljesítése;
Dokumentációs, nyilvántartásbeli  nem megfelelő, nem megfelelően vezetett vagy
nem a kellő tartalmú (az utólagos
reprodukálást lehetővé nem tevő),

 a nyomon követést és a vezetői ellenőrzést nem
vagy nem kellően segítő, vagy
 nem az előírások szerint részletezett

nyilvántartások,

Adminisztratív jellegű  számszaki hibák;
 indokolatlan késedelem a szakmai
feladatok vagy a kifizetések teljesítésekor;

 adatok téves megállapítása (pl. hibás
besorolás, az ügyintézőnek felróható okból
tévesen levont adók, járulékok);

 pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellően
alátámasztott adatok bevitele az informatikai
nyilvántartási rendszerbe;

 az adatbevitel késve történő végrehajtása
vagy elmaradása;

 bizonylatok, megállapodások,
szerződések módosítása annak megfelelő
dokumentálása (pl. a javítások leszignálása)
nélkül;

 bizonylatok visszadátumozása;
 az egyes bizonylatok tartalma közötti
vagy azokon belüli ellentmondások;
40

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára
Közbeszerzéssel kapcsolatos  a közbeszerzésre vonatkozó szabályok
megsértése;
 hibás előkészítés;

 a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges
érték szerinti megoldásnak megfelelő
lebonyolítása;

 egyenlő elbánás elvének megsértése (pl. szállító
 specifikus feltételek kiírása);
 megfelelő dokumentálás elhanyagolása
Ellenőrzéssel összefüggő  a feltárt hiányosságok illetékesek felé

történő továbbításának elmaradása;
 kötelező ellenőrzési tevékenységek

elhanyagolása

 elfogultság
 vonatkozó szabályok megsértése
 a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés
elhagyása

 ellenőrzési tervtől valóengedély nélküli eltérés
 belső ellenőrzési kézikönyv figyelmen

kívül hagyása
 függetlenség csökkenése
irányába ható bármely tevékenység

 intézkedések nyomon követésének
(monitoringjának) elmaradása

Monitoringgal összefüggő  kötelező monitoring tevékenységek
elhanyagolása;
 elfogultság

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos  az összeférhetetlenségi szabályok megsértése;
 a szabályozás szerint kötelezően
szétválasztandó munkakörök
 funkciók elkülönítésének elmulasztása;

Titoktartással kapcsolatos  az állam- és szolgálati titkok kezelésére
vonatkozó szabályok megsértése;
 a számítástechnikai rendszerrel össze nem
függő adatkezelési és adatvédelemmel
kapcsolatos szabálytalanságok;

Tájékoztatással kapcsolatos  szabályozásban

foglalt jelentéstételi, információadási
kötelezettség vagy az arra előírt határidők be
nem tartása;

 a jelentésekben nem a valós helyzetet tükröző
tények, adatok vagy mutatók szerepeltetése;
6. számú melléklet

Megismerési nyilatkozat
A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok
betartani

NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS