Okmányiroda nyitva tartása, Budaörs Kormányablak

Okmányiroda nyitva tartása, Budaörs KormányablakOkmányiroda nyitva tartása, Budaörs Kormányablak

Okmányiroda nyitva tartása, Budaörs Kormányablak. A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

Okmányiroda elérhetőségeit keresi? Amennyiben Budaörsi, az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

KORMÁNYZATI ÜGYFÉLVONAL

Éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt hívható 1818-as telefonszám.

Pest Megyei Kormányhivatal, 

Budaörsi Ügyfélszolgálata

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

(Budaörs Városháza, a Polgármesteri Hivatallal épületében)

E-mail: kormanyablak.budaors@pest.gov.hu

Okmányiroda nyitva tartás: 

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00

 (A Kormányablakhoz tartozóan hasonló nyitva tartással üzemel az épületben található posta is.)

A Kormányablak

széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között

ügyfélkaput létesíthet,

egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,

családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),

egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő,

tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,

informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról,

megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

A Kormányablakban intézhető ügyek teljes listája

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

Kapcsolódó dokumentumok:

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalához tartozó szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje

Források:

Kormányablak Budaörs.hu

A Kormányablakban intézhető ügyek teljes listája

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet
szerint működő Kormányablakaink az alábbi ügyekben és módon
állnak rendelkezésére

I. Helyben intézhető ügyek

A.) Azonnal intézhető ügyek

· Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

· Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének,
megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

· Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

· Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a
bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

· A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú
törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Értesítési cím bejelentése

· Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím
(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

· Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

· Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

· Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló
nyilatkozat megtétele, visszavonása

· Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

· Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem,
költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

· Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

· Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés
bejelentésével

· Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

· Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat
megtétele és visszavonása

· Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

· Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti
kérelem

· Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

· Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
· Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

· Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való
megszüntetése iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

· Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

· Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

· Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

· Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

· Parkolási igazolvány kiadására, cseréjére és pótlására irányuló kérelem

· Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

· Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

· Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
· Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

· Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

· Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

· Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem”

B.) Az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül intézhető ügyek

· Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása, cseréje és pótása iránti kérelem

· Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és
nyilvántartásba vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba
vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

· Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és
nyilvántartásba vétele

· Állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje és pótlása iránti kérelem

· Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint
okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
· Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
· Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba
vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

· Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

· Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

· Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

· Vezetői engedély kiállítása (első vezetői engedély), cseréje és pótlása iránti kérelem
· EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

· Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

· Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés
bejelentésével együtt

· Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és
rendszámtábla kiadásával)

· Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és
rendszámtábla kiadásával)

· Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló
kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

· Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi
engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám
jellegétől függően)

· Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele,
törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

· Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

· Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

· Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

· Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

· Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

· Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

· Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

· Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
· Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

· Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

· Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

· Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

II. Továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

· Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

· Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
· Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

· Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

· Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

· Építési engedély kiadása iránti kérelem

· Bontási engedély kiadása iránti kérelem

· Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

· Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

· Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

· Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

· Bontás tudomásulvétele iránti kérelem

· Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

· Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

· Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

· Használatbavételi engedély iránti kérelem

· Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

· Összevont telepítési eljárás iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

· Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

· Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

· Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

· Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

· A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

· A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

· Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.

törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

· A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz,

kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

· A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti

közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű

bejelentéseket
· Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

· Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

· Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti

kérelem
· Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Családi pótlékra (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) való jogosultság megállapítása

iránti kérelem
· Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

· Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

· Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

· Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

· Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

· Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj

megállapítása iránti méltányossági kérelem

· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban

részesül
· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy

részére
· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy

részére

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére

· Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

· Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

· Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
· Óvodáztatási támogatás iránti kérelem

· Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő

adósságok rendezésével kapcsolatban

· Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

· Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való
jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

· Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
· Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik
lakástakarék-pénztári szerződésnek

· Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek
(kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
· Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

· Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
· Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban
és felügyeletben tudja részesíteni

· Aktív korúak ellátása iránti kérelem

· Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők
személyének bejelentése

· Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő
bejelentése

· Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem

· Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

· Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti
gondnok kirendelése iránti kérelem

· Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
· Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
· Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke
fűződik

· Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának
megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói
kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

· Állampolgársági honosítási kérelem

· Állampolgársági visszahonosítási kérelem

· Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

· Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

· Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem

· Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
· Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti
kérelem

· Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

· Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

· Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem,
nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás
bejelentése és igazolása

· Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

· Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

· Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

· Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

· Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

· Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

· Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

· Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

· Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

· Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

· Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

7· Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

· Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

· Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának
adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése

· Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának
adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése

· Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának
adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése

· Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély jogosultjának
adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély
jogosultjának adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése

· Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem, engedély
jogosultjának adatváltozásáról szóló bejelentés és megszüntetésének bejelentése
· Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

· Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

· Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére, engedély visszavonására
és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

· Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére
szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
· Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás
bejelentése

· Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
· Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

· Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
· Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
· Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

· Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti
kérelem

· Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
· Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és
reexport engedélykérelem

· Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó
kérelem

· Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
· Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

· Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
· Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére
irányuló kérelem

· Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
· Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem

· Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

· Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

· Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására
irányuló kérelem

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

III. Kizárólag tájékoztatást nyújtanak az alábbi esetekben

· Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem

· Gyermekgondozási díj iránti kérelem

· Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

· Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

· Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez,

házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem

· Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus

lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság
megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

· Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély
iránti kérelmekről való tájékoztatás
· Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének

mértékéről szóló tájékoztatás
· Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének,

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
· Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

· Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási
napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, SP, V , DT, CK, CD)
· Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
· Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás

· Születés bejelentése és anyakönyvezése

· Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

· Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

· Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának
engedélyezésére irányuló kérelem

· Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

· Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

· Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati
útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló
eljárás

· A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

IV. Kiegészítő szolgáltatások

· Ügyfélkapu-regisztráció

· Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség
nyújtása

· Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és
az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött
gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési

követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység
esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági
engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről,
informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus
bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének
elektronikus bejelentéséhez

· Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és
segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus
Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

· Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus
alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

· Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában
való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való –
ellenőrzése

· A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

· A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és
Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

· Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan
hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
· Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
(Pest Megyei Kormányhivatal)