Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 26-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 26-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. április 26-i nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá Galuska-Tomsits László rendőrkapitány, Tamás Ervin BTG Kft. ügyvezető, Premecz Enikő, dr. Hardy Géza és Kapitány Gábor külsős bizottsági tagok, továbbá hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Pintérné Berecz Anita és Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal – 15 fő – jelen van, határozatképes, az ülést 838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy három sürgősségi indítvány érkezett:

 • Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdákodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. sz. módosításáról
 • Döntés a Csata utca 20 kv-os szabadvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról
 • Budaörs, BVUSS létesítményeiben üzemelő folyadék hűtő felújításához forrás átcsoportosítás

 

melyeket javasolt napirendre venni.

 

Zárt ülésen javasolja tárgyalni a Meghívó szerinti 37. és 38. napirendeket.

Sorrend változtatására javaslata, hogy a rendőrkapitányi beszámolót a rendeletek után, 6. napirendként tárgyalja a Képviselő-testület.

 

Felteszi szavazásra a három sürgősségi indítvány felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrend változtatásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

38/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A tanulmányi ösztöndíjról szóló 32/2007.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.(III.28.) rendelet módosítása

5.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezetek kiterjesztésére

6.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

8.) A Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évről

9.) Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

10.) Budaörs, Frankhegy I. ütem közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke)

11.) Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegy utca közterület fejlesztése

12.) Helyi értékvédelmi támogatás 2017. – pályázati felhívás

13.) A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017.(II.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

14.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015.(VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

15.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról

16.) Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről

17.) Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

18.) Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelemről

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének hasznosításáról

20.) Döntés Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz vízi közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálta szakvélemény elfogadásáról

21.) A Budaörs, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

22.) Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cc. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

23.) Pályázat kiírása a Budaörs, Lévai. u. 29. V/44. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

24.) Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. sz. alatti ingatlan hasznosítása

25.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú ingatlan bérletéről

26.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

27.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 147. sz. alatti, 1036/40 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról

28.) Székhelyhasználati kérelem

29.) Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatának véleményezése

30.) Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítása

31.) 2016. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

32.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása és kiírása

33.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

34.) Civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

35.) Civil szervezetek támogatására kiírt 2017. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

36.) A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

37.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdákodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. sz. módosításáról

38.) Döntés a Csata utca 20 kv-os szabadvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról

39.) Budaörs, BVUSS létesítményeiben üzemelő folyadék hűtő felújításához forrás átcsoportosítás

40.) Döntés a Budaörs, külterület 093/37 hrsz-ú szilvás ingatlan 200/2400 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról – ZÁRT ülésen

41.) Budaörs, Farkasréti u. 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlan kártalanítási értékének elfogadása- ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Tisztelettel köszönti a televízió nézőit és a megjelenteket, elsősorban szeretne gratulálni a tegnapi nap hőseinek, azoknak a tűzoltóknak, akik megfékezték a tüzet. Saját élménye, hogy tíz óra felé tegnap a Városi Uszoda és Sportcsarnok parkolójánál volt, s akkora füst lepte el a környéket, hogy alig lehetett látni, ez a helyszínen még durvább lehetett, úgyhogy nagyon szépen köszöni a munkájukat és gratulál nekik. Megkapta a választ a Garibaldi út kapcsán, ő maga is meggyőződött róla, hogy kijavították a visszavezető sávot. A Garibaldi út kapcsán, előző ülésen dr. Ritter Gergely képviselő úrtól elhangzott, hogy szükség lenne oda  egy zebrára, szeretné javasolni, hogy a Csata utcánál is kerüljön egy kialakításra, ugyanis az 1.-es Iskola és a Sportcsarnok, valamint az itt található gyorséttermek és a buszmegálló között elég jelentős a gyalogos forgalom. Nap, mint nap lát ott diákokat átjárni, abban a kereszteződésben, amelyikben még autóval is nehéz átjutni, ugyanis itt az autópályáról jön le és az autópályára megy fel a  forgalom, szerinte rendkívül veszélyes, amikor gyalog próbálnak meg átjutni a buszmegállóba, és itt  csak halkan jegyzi meg hogy 2015-ben, azaz kettő évvel ezelőtt, benyújtottak egy előterjesztést, hogy szeretnének itt egy zebrát létesíteni. Örül, ha ezzel elkezdett most foglalkozni a városvezetés, s ők ezt abszolút tudnák támogatni és két évvel ezelőtt is támogatták volna, ha most jutott el ide a városvezetés, akkor örülnek, hogy ez megvalósul, köszöni szépen.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Elmondja, nyitott kapukat dönget képviselő úr, mert elképzeléseik szerint ebben a kereszteződésben egy körforgalmat fognak kiépíteni, s ennek a körforgalomnak az előzetes tervei készülnek jelen pillanatban. Ami jelen pillanatban akadályozza, az a terület tulajdonviszonyainak a rendezése, attól függetlenül, hogy az utak úgy tűnnek, mintha önkormányzati tulajdonban lennének, sajnos nem, ez a MOL tulajdonában lévő ingatlan terület, s a MOL-lal most is tárgyalásokat folytatnak Kálóczi Imre alpolgármester úrral, hogy mi módon tudják rendezni a tulajdonviszonyokat, és akkor a körforgalom lesz az, ami megoldja ezt a típusú problémát. Biztonságos gyalogátkelőhellyel, sőt a gyalogos felüljáró lábának átfordításával a gyalogos forgalom az autópálya túloldaláról is biztonsággal vezethető lesz majd az autóbusz megálló helyhez. Elmondja, fogalakoznak ezzel a dologgal, remélhetőleg a jövő évben el tudnak jutni odáig, hogy ezt meg is oldják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  Jelzi, ha már szóba került a tegnapi katasztrófa, akkor azért a tűzoltók mellett szeretne szólni, a facebookon számos olyan bejegyzést látott, hogy már régen látták a füstöt, de csak fél órával, vagy háromnegyed órával azt követően hallották a szirénát… szóval innen is szeretné elmondani mindenkinek, hogy amint a bejelentés megtörtént, azaz észlelték az ott dolgozók a tüzet, perceken belül, de egészen biztos, hogy tíz percen belül, de ennél is rövidebb volt az idő, ott voltak a tűzoltók és nagy erőkkel kezdték meg az oltást. Emberfeletti munkát végeztek. Egészen estig tartott a tűz megfékezése. De nem csak a tűzoltóknak kell megköszönni, hanem Kapitány úrnak, és a Kapitányság dolgozóinak, hihetetlen nehéz helyzet volt, nagy forgalom, terelni kellett, megoldani, hogy ott semmilyen probléma ne keletkezzék, sőt, ahogy hallotta, az autópályán is a katasztrófa turizmus jegyében sokan a füstöt nézegették, és ez is balesetveszélyes helyzetet alakított ki. Ugyanakkor aztán a katasztrófavédelem is csatlakozott a probléma kezeléséhez, mint ahogyan a közterület felügyelőik is első perctől igyekeztek koordinálni, úgyhogy mindazoknak, akiknek elmondta itt a nevét, köszönetet kell mondani. Az önkormányzat nyilván a saját területén igyekezett mindent megtenni, étellel, itallal ellátni a tűzoltókat, hiszen ezt nem tudták betervezni reggel, hogy késő estig tartó bevetésen fognak részt venni, és természetesen a lakosság tájékoztatása, az intézményekkel való egyeztetés volt a továbbiakban az önkormányzat feladata. Azt gondolja, hogy nagyon összehangolt munka volt, nagyon szomorú az egész dolog, egy örömteli van csak benne, hogy emberi sérülés, áldozat nem keletkezett, magyarul ilyen szempontból, ha úgy tetszik szerencsés kimenetelű volt dolog. Többen azt mondták, akik látták a füstöt, hogy ott megy füstbe az adóbevételünk egy része, nyilván ez az önkormányzatot érintő probléma, de a cég szempontjából is, és abból a szempontból, hogy nagyon jelentős regionális elosztó központja volt a cégnek, amelyik gyógyszer elosztással foglalkozik – az egyik média, amelyik megkereste arra is rákérdezett, hogy az most okoz-e majd fennakadást a gyógyszer ellátásban, erre nyilván ő a választ nem tudja, a céghez irányította őket, de hát egészen biztos, hogy több gyógyszergyárnak a regionális elosztó központjának a megsemmisülése ilyen jellegű problémákat is felvethet. Szomorú, sötét nap volt a tegnapi nap.

 

Sokolowski Márk képviselő: Az első kérdése, a műszaki ügyosztály vezető úrhoz szól, a Csicsergő óvoda előtt hetek, talán hónapok óta is egy csatorna fedél hiányzik, egy bója jelzi ennek a helyét, de azóta is gyakorlatilag szemétlerakóként használják azt a lefolyó részt, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban történ-e előre lépés, vagy ezt mikorra lehetne helyre hozni? A másik, amit kérdez, egy nagyobb léptékű ügy, és nem is tudja, hogy kihez lehetne intézni a kérdést. Az egészségügyi központtal kapcsolatban egyre több panasz érkezik a várólistákkal kapcsolatban a budaörsi lakosoktól, hogy különböző ellátásokra egyre többet kell várni, gyakran több hónapot is. Erre kérne valakitől egy megnyugtató választ, ez évről-évre előjön, gyakran, évek óta jelentkező probléma, hogy a budaörsi lakosok nem érzik úgy, hogy a budaörsi egészségügyi központban előnyt élveznének akár máshonnan érkező betegek előtt, ha egy megnyugtató választ tudna neki adni valaki, hogy a probléma kezelés alatt áll, hogy van terv rá, hogy ezt hogyan lehetne megoldani hosszabb távra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A műszaki ügyosztályt illeti nyilván a válasz, az iroda nyilván utána fog nézni, nem tudja, hogy egyáltalán az ő történetük-e, attól függetlenül nyilván megoldják. Vezetőin a hét elején arról is beszéltek, hogy nagyon sok nem a város kezelésében lévő úton olyan kátyúk keletkeztek a télen, hogy hiába várnak arra, hogy a Közútkezelő megcsinálja, meg kell tenni helyettük, különben balesetveszély alakulhat ki. Tudják jól, hogy ezek vegyes történetek, amikor egy önkormányzat területén van valami, de nem ő a felelős érte, de természetesen a lakosok erről nem tudnak, az önkormányzaton kérik számon, az meg nyilvánvaló, hogy függetlenül attól, van-e joguk munkát végezni rajta vagy nem, a felelősségük. Hozzáteszi, hogy az iskolákkal kapcsolatban is hasonló a helyzet, minden évben a felújítási munkákat meg szokták tenni a nyári időszakban, a szünidei időszakban, most az a  hírük, hogy a mintegy 200 millió forintnyi felújításhoz a KLIK-nek nem áll rendelkezésére egyetlen forint sem, úgyhogy ezek a remek hírek ott is állagmegóvási problémákat fognak okozni. Az egészségügyi központra vonatkozó kérdésben próbál nagyon tárgyilagos lenni, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az Országos Egészségügyi Pénztár finanszírozna minden olyan ellátást, ami ahhoz szükséges, hogy az ellátás zökkenőmentes legyen. Nem arról van szó, hogy az egészségügyi központ, és az itteni egészségügyi központ évek óta ne akarna megfelelő ellátást biztosítani, hanem amire finanszírozása van, azt tudja ellátni. Természetesen ők is felhívták erre a figyelmet, hogy erre oda kell figyelni, s azt is, hogy lehetőség szerint igyekezzenek- ez egyébként teljesült is – a budaörsieket előnyben részesíteni , de azért van egy határ, hogy addig tudják az ellátást biztosítani, ameddig a finanszírozás tart. Az egészségügyben kardinálisan katasztrofális a helyzet, reméli, hogy ez a dolog kardinálisan, országosan is rendeződik, ők azon dolgoznak természetesen, hogy Budaörsön ez minél hamarabb, de nyilvánvalóan ez pénzbe is kerül, amire nincs finanszírozás, azt nem lehet megoldani, nehéz dolog ez. Maga is járt úgy el, hogy amihez nem lehetett OEP-en keresztül hozzájutni, akkor elment vizsgálatra és pénzért vásárolta meg, de nem mindenkinek van erre lehetősége, tehát ez valóban szomorú helyzet. Erről volt szó hónapokkal, vagy talán évekkel ezelőtt is, hogy ez a jellegű finanszírozás a társadalmon belül nagyon nagy jellegű gondot okoz, mert azt fogja eredményezni, hogy aki meg tudja fizetni, annak lesz egészsége, aki nem, azt meg otthagyják az út szélén.

.

 1. Bakó Krisztinának: Három kérdése lesz, ebből kettő inkább körzetet érintő, egy pedig az egész városra vonatkozik. Igyekszik gyorsan mondani, lakossági kéréseket tolmácsol, az egyik az, hogy itt a buszmegállóban a térkép táblán a térkép már teljesen olvashatatlan és tönkrement, gondolja, hogy erre oda tudnak majd figyelni, hogy ismét tájékoztató táblaként funkcionáljon. A másik, azt már bizottsági ülésen felvetette, hogy a körzetében több természetvédelmi terület is található, illetve az egész városban is a tájékoztató táblák állapota kritikán aluli összefirkáltak, olvashatatlanok. Tudomása szerint kértek lépéseket a természetvédelmi területek kezelőitől, s erről szeretne valami tájékoztatást kapni, illetve a választ a tisztelt polgároknak továbbítani. A harmadik kérdése az pedig általánosabb jellegű, szintén lakossági kérésekre illetve bizonytalanságokra vonatkozik, ez pedig a hulladékszállítás kormány általi átgondolatlan átalakítása kapcsán rengeteg kérdés merül fel a lakókban, ezek közül az egyik, amit többször is megfogalmaztak már a lakók, hogy nem kaptak matricát, tönkre ment a kuka, kicserélhetik-e, mi az eljárás ebben az ügyen, illetve a másik kérdés, hogy tényleg nem lesz lomtalanítás? Reméli, majd kapnak válaszokat, köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az utolsó kérdésre, hogy reméli, majd kapnak válaszokat, majdnem azzal tudnak válaszolni, hogy reméli, majd kapnak válaszokat. Reménytelen és elképesztő tárgyalások, kísérletek az információ szerzésre, ők csak a nemzeti kukaholdingnak nevezik az NKHV-t, ami ugye számláz, de nem szolgáltat és a BTG látja el a feladatokat, aztán majd valamit kap érte… Hogy a diákok is értsék miről van szó a   szemétszállítás kapcsán azért elmondja, bár azért véleménye szerint a képviselők jelentős része pontosan tudja, sőt, most már sajnos a lakosság is a bőrén érzi, hogy van egy szolgáltató, aki ellátja a feladatot, aki nem számlázhat, hanem helyette NKHV nevű nemzeti „kukaholding” az, aki  a számlázást végzi. Ezt úgy képzeljék el, hogy valaki bemegy egy áruházba, megtölti a kosarat, odamegy a pénztárhoz, a pénztárnál kap egy papírt, hogy ő ténylegesen milyen árukat kapott meg és azt mondják, hogy nem kell fizetni, majd az állam fog neki küldeni egy számlát, és ők meg majd, az áruház, majd azt az összeget kapja meg, amit az állam elismer abból az árucikk értékből, amit ő itt most átvett. Ez ma, Magyarországon a szemétszállításnak a rendszere. Létrehoztak egy nemzeti (mert ma már minden nemzeti) céget , amelyik az ország összes szemétszállítással foglalkozó cége helyett számláz, természetesen miután egy olyan központi helyen teszik, távol a szolgáltatás helyétől számtalan hibával. Ezt már mindenki a bőrén tapasztalja, hogy visszamenőleg kellett majd egy évet kifizetniük egy ütemben, van akinek azért ez komoly problémát okoz, és hát természetesen a nyilvántartásuk sem pontos. Aztán most megszüntették, felszámolták a jogosítványait a cégeknek, és akkor most már rátér a konkrét válaszra így például a BTG-nek is, de még az új szolgáltató, mert itt az Érddel együttműködve, akik, ha úgy tetszik, mintha kedvezményezettjei lennének, de hát ők is kényszerpályán vannak… Szóval ne gondolja azt senki, hogy attól, hogy ott kormánypárti vezetés van, ne tartanák ott is elképesztőnek ezt az egész történetet…  a dolog lényege az az, hogy megpróbálják velük közösen úgy megoldani, hogy az alvállalkozója legyen a BTG, de hogy mennyit fog az állam majd fizetni az ÉTH-nak és abból mi mennyit fognaktudni megkapni, és az ténylegesen fedezi-e az önkormányzat, pontosabban a BTG költségeit, hogy ebben mi tud benne lenni, abban száz százalékig biztos, hogy azokat a plusz szolgáltatásokat, amiket Budaörs Város Önkormányzata biztosított, ide értve  a zöldhulladék elszállítását, a lomtalanítást… az biztos, hogy ezt majd nekik kell finanszírozni… és egy józan eszű egyszerű állampolgár, de még a tizenegy éves gyereke is tudja, hogy ha új emberek kerülnek bele a rendszerbe, amit eddig el tudtak látni x-en, ha x plusz  valamennyien látják el, a  plusz valamennyihez plusz költség járul, a nemzeti kuka holding nemcsak zűrzavart okoz, hanem többletköltséget is jelent, és az egész rendszert összezavarja, hogy ebből nekik majd milyen költségeik keletkeznek, és hogy tudják megoldani, hogy a lakosság szinte semmit ne érezzen belőle, és ennek mi lesz az ára, ezt ma ő nem tudja megmondani. A másik két kérdés kapcsán ügyosztályvezető urat kéri, hogy válaszoljon.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető:  a buszmegállókban a térképek, illetve általában a térképek a nagyobb, jobban látható térképek gyártása jelenleg folyamatban van, ahogy ez befejeződik, akkor az összes tájékoztató táblára a buszmegállókban ki fogják helyezni az új térképet, jobban látható, jobban olvashatóbb lesz, nagyobb. A tájékoztató táblák, amit jelzett képviselő asszony, továbbították a Környezetvédelmi Hatóságnak (mivel nem ők a kezelői) és az érkezett vissza, hogy a javításuk gazdaságtalan ezeknek a  táblának, ezért leszerelték, egyenlőre elvitték, de pótolni fogják, vadonatúj táblákat fognak kihelyezni. A harmadik kérdés kapcsán elmondja, hogy a BTG-vel egyeztettek, és ha bárkinek a kukájával ilyen típusú problémája van, akkor a BTG természetesen áll rendelkezésre, meg kell keresni a BTG-t, más típusú biléta kerül majd a kukára, de ilyen probléma nem lehet, hogy valakinek eltűnik a kukája és nem lesz neki, tehát a BTG-t kell megkeresni ebben  a kérdésben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felhívja a figyelmet, ameddig ő tud, mint szolgáltató működni a településen, mint alvállalkozó, vagy most éppen ex lex állapotban valami, ami lebeg a két helyzet között.

 

Stifft Nándor képviselő: azt gondolja, tíz évvel ezelőtt, az önkormányzat Képviselő- testületének egyik legjobb döntése volt, hogy teljes mértékben kialakított a Herman Ottó Általános Iskola udvarán egy olyan sportpályát, amit azóta is mindenki nagy szeretettel látogat és használ.  A tavalyi éven a futópályát az önkormányzat felújíttatta, és tudomása szerint a sávoknak a festése tavaly kétszer is megtörtént, idén lekoptak, szeretné kérni ügyosztály vezető urat, hogy a kivitelezővel vegye fel a kapcsolatot, és ezt állítsák helyre. A másik hozzászólására, amire megkapta ügyosztály vezető úrtól írásban a választ a lakótelepi hulladékgyűjtőknek a pótlásával kapcsolatban, amiben azt írta, hogy a BTG Nonprofit KFT megrendelte, és május folyamán cserélésre kerül. Az utolsó dolog, hogy szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az idén tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Budaörsi Diák Sportegyesület a Városi Sport Napot, a mintegy 1500-2000 fős rendezvényt gyerekeknek, felnőtteknek az Árok utcai Sporttelepen. Mivel egy nagy beruházás folyik, ő kérte a BDSE elnökségét, aki össze is fog ülni, és döntést fog hozni róla, beszélt  a futballklub tulajdonosi körével is, hogy az idei Városi Sportnapot szeptemberben rendezzék meg, teszik ezt azért, mert az gondolják, hogy szeptemberben olyan állapotban lesz ez a futball stadion, ami a XXI. század összes kihívásának meg fog felelni, és nagyon kulturált körülmények között fogják tudni megrendezni  a Városi Sportnapot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Reméli van garancia a Herman festésére, kéri, hogy kapják el a kivitelezőt, hogy találja meg azt a festéket ami jó, mert egyébként informálódott, és maga a futópálya anyaga az nagyon jó minőségű, azzal semmi baj nincsen, csak hát esetleg alkalmas festékkel kellene a csíkokat felfesteni.

 

Hauser Péter képviselő: Regionális problémákat vet fel, az egyik a Farkasréti úton a  száguldozás, a sebességhatár túllépése, Kapitány úr itt van, már többször egyeztettek ebben az ügyben, úgyhogy kéri, és majd felveszi újra a kapcsolatot ebben az ügyben, hogy valamilyen hathatós intézkedést lehessen foganatosítani ebben az ügyben. A másik két dolog a műszaki ügyosztály vezető úr felé jelzés, tegnap járt a Szerelő utcában és ott útfelbontás történt, egy aszfalt flekket helyeztek el, ami mostanra már kiteknősödött. tudtával ezt a Vízművek készítette egy csőtörés után, kéri, hogy egyeztessenek, illetve nézzenek utána együtt, hogy mit tudnak tenni az ügyben, hogy helyre lehessen állítani. A másik, amit már jelezett az előző testületi ülésen Simándi Szelim képviselő, hogy a Bányász utca és a Liliom utca sarkán folyik egy építkezés, és a nehézgépek terhelése miatt annyira kivályúsodott már az út a Bányász utca sarkán, hogy személyautóval már szinte át se lehet menni rajta. Az a kérése, hogy ennek is nézzenek utána, nézzék meg mit tudnak tenni, hogy az építtetőt lehet-e kötelezni, valamiféle helyreállításra, illetve tegyék meg, ha lehetséges. Polgármester úr már említette itt a kátyúzást, és köszönet illeti meg a műszaki ügyosztályt, illetve azt hiszi, ezt a BTG tette meg, hogy a város kezelésében  lévő utcákat kikátyúzták, illetve teljesen használható, azt gondolja, ha valaki jól végzi a munkáját, akkor köszönet illeti meg, úgyhogy köszönik szépen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ami a Farkasréti utat illeti, 30 km/h korlátozás van érvényben azon a kis szakaszon, ő elég régóta vezet autót, és körül-belül tudja mit jelent az, ha egy autós azt látja, hogy 30 km/h, az tud jó lenni arra, ha a rendőrkapitányság azt a feladatot kapja, hogy pénzgyűjtési akciót kell végrehajtania, mert ott egy óra alatt beszed mindent, szóval a racionalitás, és a biztonság összhangját érdemes megteremteni az ésszerűség figyelembevételével, de ezzel most semmit nem akart se pro, se kontra mondani, csak egy kicsit árnyalni a dolgot.

 

Császárné Kollár Tímea:  A tegnapi tűzesettel kapcsolatban már mindenki kifejezte köszönetét, ő, mint utolsó hozzászóló, akkor zárja ezzel, hogy mindenkinek nagyon köszönik, aki ebben a katasztrófa helyzetben részt vett és helyt állt, köszönik szépen. Műszaki ügyosztály vezető úrtól szeretné ismét kérdezni és el is ijeszti, mert addig fogja kérdezni, amíg nem kap választ a helyi buszjáratok indulási idejének optimalizálása ügyében már futottak egy pár kört, de még nem kapott visszajelzést, hogy lehet-e és mi a módja. Ő nyilván ezt majdnem naponta használja, ezért látja, hogy ezt kicsit át kellene variálni, de nem szeretné ezt hosszan fejtegetni mert úgyis tudja ügyosztály vezető úr, hogy mire gondol. Még egy utolsó témában szeretne hozzászólni, most itt a hulladék ügyekről már volt szó, és megmondja őszintén, ő már egy kicsit tényleg meg is zavarodott, hogy az most aztán kihez tartozik, mondjuk nála már ott elveszett a dolog, amikor bejelentették, hogy nemzetivel kezdődik egy szeméttel foglalkozó cégnek a neve…, ez az a klasszikus a kommunizmusban, ami nagyon jó lett volna országos, tehát ne legyen már nemzeti szemét! Fölháborító az egész, de ami a kérdése, az a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtőkre vonatkozik. Elmondja, nagyon jó, hogy van, ők is szokták használni, csak van egy kis hiányérzete, mert egy olyan vegyes kommunális, ami nem fér bele a szelektívbe, ahhoz ő nem nagyon talál ott nagyobb tároló helyet, és nagyon sokan nem úgy csinálják, hogy előre otthon kiválogatják, és elviszik, és berakják csak azt ami szelektíven gyűjthető és leadható, hanem elvisznek minden féléket, és akkor bedobják a műanyagot, a papírt stb., és akkor ott állnak az egyéb hulladékkal, ami nem fér bele egyikbe sem, úgyhogy ezt szeretné kérdezni, hogy tényleg kihez tartozik, azt most nem tudja, hogy ott lehetne-e elhelyezni egy ilyen vegyes kommunális hulladék gyűjtőt, mert ott csak a kis szemetesbe gyürkölészi bele mindenki a  sarkon.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Elmondja képviselő asszonynak, hogy utána fognak nézni, mert elküldték a választ a  HOME Kft-vel egyeztették, és a mai napon akkor ő személyesen át fogja adni az erre a kérdésre megírt válaszukat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Írásban készült válasz képviselő asszony részére?

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Igen. Az, hogy hogyan lehet három és négy óra között esetleg sűríteni a kisbusznak a forgalmát főleg a Templom tér térségében, ezt megvizsgálták a HOME Kft-vel, megnézték, sajnos azt kell mondania, hogy elég szűkesek a lehetőségeik, egyrészt a  két járat menetideje nem ugyanannyi, tehát hogy ha félóránként indulnak a buszvégállomástól  a menetidőt követően a Templom térre nem egyszerre érnek oda, hanem már ott is van egy menetidő különbség, ez az egyik, a másik pedig, hogy jelenleg a menetidő a vasútállomáshoz, a vonatok érkezéséhez kötött, tehát felborulna az egész rend, ha hozzányúlnának, esetleg lehetne több autóbusz járat beiktatásával, ennek meg költségvetési korlátai vannak. Ezt korrektül leírták levélben a képviselő asszony részére.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: A másik ügy kapcsán jelzi, ő nem nagyon javallaná, hogy  a lakótelep kellős közepén kukát telepítsenek, hisz minden háznak, minden ingatlannak van kukája  és a vegyes hulladékot, nem a szelektív hulladékot a saját házánál kell elhelyeznie. Ha megnyitnánk egy ilyen típusú lehetőséget, akkor ott nagyon hamar nagyon nagy káosz lenne, így is nagyon nehéz dolga van a BTG-nek kiszűrni ezeket az illegálisan lerakott hulladékokat de az, hogy egy ilyen közkuka legyen a lakótelep egyik parkolójába, ezt semmiféleképpen nem javasolja, hisz minden ingatlanon belül a kukákat a BTG-től vagy az NHKV-től majd megkapják az ingatlan tulajdonosai, illetve a lakótelep társasházainál ott vannak a szemétgyűjtők, tehát oda kellene vinni ezeket a típusú szemeteket.

 

Két ülés közötti eltelt időszak ismertetése:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az utolsó ülés február 22-én volt. Két olyan dologról  be kell számolnia, ami nem örömteli, önmagában az is nagyon szomorú, bár itt a legutolsó egyeztetésen az országgyűlési képviselő ígéretet tett arra, hogy próbál segíteni, az önkormányzat és a jogi képviselőink álláspontja szerint súlyosan törvénysértő szolidaritási hozzájárulás kapcsán, ami a saját bevételekből 2,1 milliárd forint elvonást eredményez, ami megborította teljesen a város költségvetését, ez az egyik olyan per, ami folyamatban van az állammal, szerinte egészen elképesztő és szomorú, hogy ilyen helyzetben az önkormányzat ilyen lépésre kényszerül. De emellett két másik ügy is van, az egyik a szemétszállítás, amivel kapcsolatban olyan helyzet alakult ki, ami gyakorlatilag a BTG ellehetetlenítésére irányul és úgy tűnik, a jogászok hivatali álláspontja az az, hogy itt is jogi lépéseket kell majd vélhetően tenni, majd hogyha ezzel kapcsolatban össze áll az anyag, nyilván a Képviselő-testület elé fog kerülni. Jelzi, amivel kapcsolatban meg már jelezte egy kérdésre ezt a problémát, a KLIK-el bármennyire is pozitív a hozzáállása az érdi tankerület vezetőnek, sajnos az, amit jegyző úr, meg ő is számtalanszor elmondtak, akár fórumokon, akár a médiának, akár különböző egyeztetéseken, az beigazolódni látszik. Azt a megállapítást tették, hogy abból amit költségvetési szinten – az ország költségvetése, nem a települési – lehetett látni, hogy mennyit fordítanak oktatásra és ez hogyan áll összhangban azzal, amilyen  forrásigény van, egészen biztosak voltak abban, hogy az a színvonal, amit eddig a város biztosított, nem lesz tartható. Jelzi, azt az ígéretet kapták a KLIK vezetőjétől, hogy ugyanolyan színvonalon fog minden működni Budaörsön, sőt, ez nem is ígéret volt, hanem szerződésben vállalt kötelezettség is. Jegyző úr és a Hivatal szakmai vezetése nemrégiben tárgyalt a KLIK vezetőjével, aki nagyon szomorúan mondta el, hogy nem áll rendelkezésére forrás, magyarul az a forrásigény, ami a 200 millió forintos nyári karbantartási igényre fedezetként szükséges lenne, az nem áll rendelkezésre, úgyhogy elindul az, amit pontosan tudtak, az állami, a nemzeti lerontása az egyébként magas színvonalú helyi ellátásnak. Jelzi, ezt természetesen nem fogadhatják el, hogy ha a szerződésnek nem tesz eleget az állam, vagy annak valamely szerve, akkor nem marad más lehetősége az önkormányzatnak… de hát  majd meglátják, mert még próbálják.. hát hogy is mondja, mindenféle úton érvényt szerezni, hogy az állam is  úgy gondolja, hogy a szerződés az nem csak az állampolgárai és egyes szervei számára kötelezőek, hanem rá nézve is. Reméli, hogy ez meg tud ilyen módon oldódni, ha nem, akkor nem marad más itt sem, mint a jogi lépés.

 

Március 1-án tárgyaltak az Auchannal, itt alapvetően a Szerviz út kialakíthatósága, két irányúsítása volt a téma, reméli, hogy ebben megoldás fog születni.

Március 2-án szép korúakat köszöntöttek.

Március 07-én tartották a Városházi Nőnapot.

Március 08-án Esély Szociális Társulási ülés volt, illetve aznap a Budaörsi Nő fotókiállítás megnyitója volt, nyilván a Nőnap előtt is tisztelegve, meg a Budaörsön élő, közéletben fontos szerepet betöltő hölgyek előtt.

Március 09-én a Rendőrkapitányságon baleset megelőzési fórum volt, 11-én Szombaton Nőnapi Jótékonysági Bál a PostART-on.

Március 15-én városi ünnepség volt a Kossuth szobornál,

16-án lőtér ügyben tartottak sajtótájékoztatót. Itt van egy elég szomorú fejleménye a dolognak, az ombudsman leírta több tételben, hogy az eljáró hatóság milyen törvénysértő módon járt el, és milyen módon nem vette figyelembe az ügyfél kérdéseket, a Pest megyei Kapitányság vezetőjétől kapott egy levelet a minap, amiben arról tájékoztatja őt, hogy válaszoltak az ombudsmannak, és kéri, hogy fogadja el a tájékoztatását, azt az apróságot nem tette meg, hogy az ügyben egyébként leginkább érintett önkormányzathoz melléklete volna a válaszokat. Jelzi, ő már nem nagyon tud meglepődni semmin, de azért néha mégiscsak sikerül, úgyhogy nyilván majd meg fogják keresni a megyei kapitányságot, hogy ha esetleg megtennék azt a szívességet, hogy a választ is elküldik, amiről azt kérik, hogy fogadják el, akkor esetleg tudnának róla mondani véleményt.

Március 20-án Ovis Olimpia volt a Kesjár iskolában.

Március 22-én tartottak rendkívüli ülést.

Március 22-én a Friedrich Naumann Alapítvány Közép-Európai vezetője járt nála, általános politikai, nyilván magyar, de nem csak magyar politikai helyzetről váltottak eszmecserét.

Március 29-én volt a BSC éves közgyűlése, itt megerősítette a közgyűlés Somlyó Gergely elnökségét.

Március 31-én az Érd Hulladék Társulási ülés volt.

Április 03-án egy kiállítás megnyitó volt a Városházán, címe a „Megmérettél és könnyűnek találtattál” volt, az ebből kibontható témák köré csoportosult, általában is a kirekesztéssel, a diktatúrák kialakulásával, természetével, alapvetően a diktátorok természetrajzával is foglalkozott ez a konferencia, illetve kiállítás.

Április 04-én a DIEGO 25 éves születésnapjának alkalmából egy rendezvény volt a budaörsi  áruházukban.

Április 07-én a II. Ki Mit Tud?-ra került sor a nagyteremben.

Április 09-én a Pro Musica Kórus, illetve Fülep Márk tartott egy jótékonysági koncertet, leégett egy ház nemrégiben és az ottani károsultak megsegítését célozták ezzel.

Április 11-én Kapitány úr, és Plébános úr járt a Hivatalban, a Templom tér és környéke közbiztonságáról beszélgettek.

Április 20-án szép korúakat köszöntöttek,

21-én a Városházán volt Településvezetői konzultáció, amit az országgyűlési képviselő hív általában össze, ezen egyébként Kálóczi Imre szokta a várost képviselni, de miután Budaörs volt a vendéglátó házigazda, ezen természetesen ő is részt vett. Ugyanezen a napon a Pittypang Bölcsődében a Bölcsődék Napjára került sor.

Április 22-én Szombaton, illetve Vasárnap itt a nagyteremben Bridzs Fesztivál zajlott, és így elérkeztek a mai üléshez.

 

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

 

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló

24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

 

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) A tanulmányi ösztöndíjról szóló 32/2007.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíjakról szóló

32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

4.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.(III.28.) rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melyhez módosító javaslat készült. A Bizottságok elfogadásra javasolják.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a módosító előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

17/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló

13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

5.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezetek kiterjesztésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy 2014-ben elfogadott rendelettel nem a díjfizetést vezették be Budaörsön, hanem igyekezték korlátozni a parkolási időpontjait. Ezzel kapcsolatban folyamatosan érkeznek mindig javaslatok, hogy hova terjesszék ki. Most ez a napirend is egy ilyet tartalmaz. A Bizottságok a javaslatot egyhangúlag támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Biró Gyula alpolgármester: A napirenddel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy tudja támogatni ezt a várakozási övezetnek a kiterjesztését, csak a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy bizonyos utcákban is azért tolták a főúttól lefele a várakozási övezetet, mert mondván, hogy az autós az lusta, nem szeret 200 máternél többet gyalogolni, tehát, ha kiterjesztik akkor nyilván nem itt fogja lerakni az autóját. A lakótelepen nem ez a helyzet, mert egyébként is probléma van a parkolással. Tehát, ha ezt elkezdik befelé tolni a lakótelep közepe fele, ahol egyébként még 2 db buszmegálló van, akkor lejjebb fogják lerakni az autót és ugyanolyan káosz lesz, arról nem beszélve, hogy a lakótelep belsejében egyre több autó lesz. Úgy gondolja, hogy ezt legkésőbb a nyári testületi ülésig ezt a koncepciót újra végig kellene gondolni és akkor lehet, hogy valamit ki tudnának találni. Véleménye szerint ennek csak az lesz most a vége, hogy innen lentebb fog állni kettővel, és akkor nem a fölső buszmegállót fogja használni, aki lerakja az autóját, hanem a Patkó utcait.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezt érdemes megvizsgálni, de azt azért ne felejtsék el, hogy az egyik csak délelőttre vonatkozik, a másik probléma az meg alapvetően délután, meg hétvégén jelentkezik. De az, hogy átnézzék, meg koncepcionálisan áttekintsék, értékeljék mind azt, ami ezzel kapcsolatban történt, azt érdemes. Azért az látható, hogy azóta a városban, amióta ez a rendszer működik, van parkolóhely és azért nagyon pozitív ennek a visszajelzése. Az elején voltak félreértések, meg problémák, de azóta ő már nem budaörsi médiában látta ezt, mint példaként említett, hogy itt nem pénzlenyúlásra dolgozik az önkormányzat, hanem valóban megpróbálja megoldani, hogy legyen lehetősége annak, aki a városban közlekedik, napközben is parkolni és ne P+R-nek használják a települést.

 

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB megtárgyalta és 5 egyhangú szavazattal elfogadta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy kapitány úr jelen van, írásban is megküldte a beszámolót, de azért kérdezi tőle, hogy van-e kiegészíteni valója? Miután jelzi kapitány úr, hogy igen lenne kiegészíteni valója, kéri, tegye meg akkor!

 

Galuska-Tomsits László rendőrkapitány: először is szeretné 2016-al kapcsolatban megköszönni mind azt a segítséget, amit kaptak, hiszen az első négy hónap nem volt egyszerű, ami mindenki számára ismert. A gyújtogató, illetve a robbantással történő fenyegetésekkel kapcsolatosan rendkívül sokat dolgoztak és ebbe azt gondolja, hogy az önkormányzattól maximális segítséget kaptak, mint minden másban és mindenki, aki segítette a munkájukat, azt gondolja, hogy köszönet jár neki, hiszen azok az eredmény, amiket elküldött a beszámolójában, önmagáért beszél. Továbbiakban röviden elmondja, hogy a Farkasréti úton 2005-ben egy 50 fős aláírással kaptak hasonló probléma miatt – napirend előtti hozzászólásban megemlített problémára utal – és kettő héten belül 49-en beleszaladtak a trafipaxba azok közül, akik aláírták. Tehát, ők nagyon szívesen mennek, hogyha tényleg ez a kérés, mert, hogy ott két részre kell bontani. Az elején és a végén van probléma, ahol a gyerekeket kiteszik és utána szoktak száguldozni, ott meg már kevésbé van gyalogos forgalom, de ha a GPS koordináták megengedik, akkor ott lesznek. Nagyon szépen köszöni még egyszer a segítséget és, ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszol rá!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a jelenlévő diákok kedvéért mondja el, hogy ha itt a testületi ülésen részletes vitákat nem tapasztalnak, vagy csak bizonyos napirendeknél fordul ilyen elő, ennek az az oka, hogy a bizottsági üléseken ezeket mind részletesen megtárgyalja előzetesen az illetékes bizottság és úgy kerül a képviselő-testület elé. Kapitány úr is ezért nem ismerteti külön, részletesen, mert a testületi ülés az egy olyan műfaj, ahol nagyon sok napirend van, az összes bizottság által előzetesen megtárgyalt napirend, úgyhogy annak az előkészítése megtörténik, ilyenkor már csak a zárószavazás és, ha marad nyitott kérdés, annak a megvitatása történik. Köszöni kapitány úrnak a beszámolót és miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a kapitányság beszámolójára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

39/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2016. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester      Végrehajtást végzi:   Polgármesteri Kabinet

 

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

40/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi az alábbiakat:

 

1.) A jogszabályok által meghatározott, illetve a 2/2017. (II.24.) ÖKT. rendelettel elfogadott bérfejlesztések 2017. január 1-ei hatállyal végrehajtásra kerültek mind a közalkalmazottak, mind pedig a köztisztviselők tekintetében.

 

2.) Az Önkormányzat által biztosított fenntartói alappótlékok, valamint vezetői fenntartói többletpótlékok összege a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint a bölcsődében, a 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak számára felosztásra került. A költségvetési rendeletben elfogadott 43.036 eFt keretösszeg időarányos része közalkalmazottanként 5.000 – 98.891 Ft/ hó összegben kifizetésre került.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló többször módosított 50/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján a költségvetésben biztosított 213.402 eFt keretösszegből a havonta folyósítandó ösztöndíjrész időarányos részét, ösztöndíjasonként 5.000 – 204.000 Ft/hó összegben átutaltuk.

 

4.) Az Önkormányzat által a közalkalmazottak részére intézményenként megállapított kereset-kiegészítés az intézmény vezetők által felosztásra került. A költségvetésben biztosított 77.440 eFt keretösszeg időarányos része közalkalmazottanként 5.000 – 55.000 Ft/hó összegben kifizetésre került.

 

5.) Az Önkormányzat által ellátandó kötelező és önként vállalt feladataink zavartalan, folyamatos ellátását biztosítottuk, szem előtt tartva a takarékos gazdálkodást. Az I. negyedévben az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt.

 

6.) A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában az Önkormányzat hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére. A kérelmet a Kormány felé a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtottuk.

 

7.) A Képviselő-testület 134/2015. (V.20.) ÖKT számú határozatának 1.) a.) pontjában megjelölt összeg 698.000,-Ft, valamint az Mötv. 73. §, továbbá a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése és 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján számított összeg 23.400,-Ft; a határozat 1.) b.) pontjában jelölt összeg az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 104.700,-Ft.

 

8.) A Képviselő-testület 134/2015. (V.20.) ÖKT számú határozatának 2.) a.) pontjában megjelölt összeg 628.200,-Ft; valamint a 2.) b.) pontjában jelölt összeg az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 94.230,-Ft.

 

9.) A Képviselő-testület 134/2015. (V.20.) ÖKT számú határozatának 3.) a.) pontjában megjelölt összeg 628.200,-Ft, valamint az Mötv. 73. §-a, továbbá a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése és 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján számított összeg 23.400,-Ft; a határozat 3.) b.) pontjában jelölt összeg az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 94.230,-Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

8.) A Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

41/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

9.) Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet,

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

42/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Egyes Területeire vonatkozó 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 1., 2., 3., 4., 5. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Budaörs Egyes Területeire vonatkozó 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása tervezetének 1., 2., 3., 4., 5., 8. sz. melléklete szerinti véglegesítésére, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezet állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezésének megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését az 59/2013.(III.07.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város településrendezési terveinek partnerségi egyeztetési szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Egyes Területeire vonatkozó 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat eseti módosításában megfelelő módon figyelembe vette.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

 

 

 

 

10.) Budaörs, Frankhegy I. ütem közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolta Képviselő-testületnek elfogadásra a javaslatot. Meglepte viszont a Frankhegyi Részönkormányzatnak a döntése, mert az neki úgy tűnik, mintha a korábbi döntés, kvázi egy kialakult megállapodásnak a megváltoztatása. A Hivatal álláspontja az, hogy a módosító javaslatok közül az 1. pont elfogadható, azaz a Cselekvési Program 1. pont 1. bekezdéséből a 8990/2, 3 és 5 hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek ki, a másik három javaslatot viszont nem támogatják,  ott az eredeti javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, ahogy ez a korábbi határozatokkal összhangban is van (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra először a Részönkormányzat azt a módosító javaslatát, amivel a Hivatal is egyetért, azaz a Cselekvési Program 1. pont 1. bekezdéséből a 8990/2, 3 és 5 hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek ki. A Képviselő-testület a módosító javaslatot vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra az F-RÖK további három módosításra vonatkozó javaslatát, ami a korábbi döntéseikkel nincs összhangban, a Hivatal nem javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra. A javaslatokat a Képviselő-testület vita nélkül, 2 igen, 11 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

Felteszi szavazásra az elfogadott módosítással az eredeti előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

43/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Frankhegy I. ütem közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Cselekvési Programot azzal, hogy a Cselekvési program 1. pont 1. bekezdéséből a 8990/2 8990/3 8990/5 hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek ki.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította a Frankhegyi Részönkormányzat a Cselekvési Program 1., 4., 6. pontjára vonatkozó módosító javaslatait.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Cselekvési Programban foglaltaknak megfelelően.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

11.) Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegy utca közterület fejlesztése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolta Képviselő-testületnek elfogadásra a javaslatot, az F-RÖK nem támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Azt gondolja, hogy a Tűzkőhegyi utcán ugyanolyan fontos, hogy elinduljon ez a fejlesztés, hiszen a kétharmada a szándéknyilatkozatot aláírta, ezért azt kéri a Testülettől, hogy támogassa ezt a fejlesztést.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

44/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegy utca közterület fejlesztése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Budaörs Frankhegy Tűzkőhegy utcai közterület-, közmű I. ütem érdeksérelem nélküli fejlesztés előkészítésének megkezdését, amennyiben a Hivatalhoz be lettek nyújtva az érintett tulajdonos 2/3-a által aláírt Szándéknyilatkozatok.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

12.) Helyi értékvédelmi támogatás 2017. – pályázati felhívás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal, a PEB 8 igen, 3 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

45/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi értékvédelmi támogatás 2017. – pályázati felhívás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívásával kapcsolatosan az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívását és mellékleteit.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a támogatási pályázat kiírására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

13.) A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017.(II.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy az Alsóhatár út és a főút csomópontjában létesítendő körforgalomra vonatkozik az előterjesztés. Itt a cég névváltoztatása indokolja a napirendet, illetve hogyha nem épülnek esetleg meg a beruházások, akkor a forrás visszajuttatásáról rendelkezik a javaslat. Azzal a módosítással javasolta elfogadásra 4 igen, 1 tartózkodással a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), hogy a pénzeszköz átadási szerződés szövegéből kikerül az „és Építtető” szó. Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

46/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017.(II.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

 1. visszavonja a 18/2017. (II.22.) ÖKT sz. határozatát.
 2. hozzájárul az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadási szerződés megkötéséhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal, illetve a HATÁR-DEPO Ingatlanhasznosító Kft-vel, azzal a módosítással, hogy a pénzeszköz átadási szerződés 4.g. pontjából az „és Építtető” szöveg kerüljön ki.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

14.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015.(VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, de közben Császárné Kollár Tímea képviselő asszony jelzi, hogy ugyan rossz gombot nyomott, de szeretne hozzászólni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri képviselő asszonyt, hogy máskor időben jelezzen és egyben kéri, hogy a szavazást állítsák le!

 

A szavazás leállítása után:

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: azt szeretné elmondani Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető úrnak, mert a tisztesség úgy kívánja, hogy valóban megérkezett a napirend előtti kérdésére a válasz a buszokkal kapcsolatban. Úgy érzi, ezt így kell lerendezni, nem maguk között, mert ha egyszer nyilvánosan zajlott az eleje, akkor ennek is nyilvánosan kellett elhangoznia. De, hogy ne legyen minden rózsaszín, nagyon nem ért egyet a szolgáltató válaszával, de erről meg majd külön szeretne beszélni.

Továbbiakban kéri – a bizottsági ülésen elhangzottakat ismerve – a műszaki ügyosztályvezető urat, erősítse meg azt a szándékát az önkormányzatnak és a Hivatalnak, hogy az önkormányzati területre beékelődő két magántulajdonú ingatlan vételárát tekintő jogi útnak a lezárás után ugye szándékukban áll azokat is védetté nyilvánítani! Tehát, amikor lezáródik a folyamat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: személy szerint ő nem tud ilyenről!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: annyit tud, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy lehetőség nyílik a jogi vita lezárást követően arra a döntésre, hogy igen vagy nem, tehát, hogy a természetvédelmet kiterjesztik erre a két ingatlanra, vagy sem, vagy éppen a természetvédelmi hatóság, vagy a Környezetvédelmi Hatóság az, amelyik ki fogja terjeszteni. Nem biztos, hogy az önkormányzat, hiszen ez is benne van. Jelen pillanatban azért javasolják az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, mert az összes többi, amelyiknél azért áll csak a védetté nyilvánítás folyamata, mert ez a két, jogilag vitatott helyrajzi számú ingatlan sorsa nem dőlt el, hogy az menjen tovább, legyen meg a védettsége azoknak az ingatlanoknak, ezért javasolják. Természetesen a jogi vita lezárását követően vissza lehet térni ennek a két ingatlannak a sorsára is.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egyfelől alapvetően, ahol kell, ott legyen védettség, másfelől a perben ne kelljen több tízmillió fizetni, hanem olyan megoldást keressenek, aminél minden lehetőség biztosítható. Nem egy egyszerű szlalom ez ebben az esetben, de szerinte képviselő asszony érti!

Több hozzászólás nincs, felteszi szavazással az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

47/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015.(VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 4302/4 és 4302/5 hrsz.-ú ingatlanok kikerülnek a helyi védelemről szóló rendelet tervezetéből.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda,

 

 

15.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

48/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 5. egyéb működési célú kiadások 5. általános tartalék sorról a 4/B. számú melléklet 9. államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sorra 936 000,- forintot átcsoportosít és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 2. az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évre vonatkozó 936 000,- forint összegű éves tagdíj mértékét jóváhagyja, és annak fedezetét a megemelt összegű 4/B. számú melléklet 9. államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sorról biztosítja.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

16.) Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a gyermekorvosi rendelő felújításához kapcsolódó pályázatról szól az előterjesztés. A TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

49/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. jóváhagyja az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázat a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (intézményfejlesztés) ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (egészségügyi fejlesztés) alcél támogatására kiírt pályázat benyújtását.
 2. a Lévai u. 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztésére vonatkozó 29 000 eFt saját forrás összegét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 6/B számú melléklete – 1. ingatlan felújítások – 14. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása sor terhére biztosítja.
 3. felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

17.) Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja: alapvetően a Műszaki Ügyosztálynak címzi, mert több kérdést kapott ezzel kapcsolatban az egyeztetések során, hogy ez természetesen egy keretösszeg, ami azt jelenti, hogy ennél többet nem lehet elkölteni, de nem azt jelenti, hogy ezt el kell költeni, hanem szigorú és nyílt eljárásokban kell kiválasztani, nem az országosan megszokott módon.

 

Stift Nándor képviselő: a szakbizottság április 18-án tárgyalta ezt a napirendet, majd elég alapos vita alakult ki és végül 2 igen, 2 tartózkodás és 1 nemmel ezt nem fogadták el. Részt vett a bejáráson is és részt vett minden olyan egyeztetésen is, ami ezzel kapcsolatban történt. Azt kéri a Képviselő-testülettől pontosan annak érdekében, hogy a nyár folyamán a különböző intézményeikben ezek a beruházások, ezek a felújítások időben elkészüljenek, támogassa ezt az előterjesztést!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a bizottsági ülésen is támogatta és itt is támogatni fogja, de azt elmondja, hogy van olyan tétel is, ami teljesen új épület. Ebbe mindig belefutnak, hogy valami át lesz adva és további módosításokat, újításokat, stb. kell rajta végrehajtani. Nem szeretné most azt kinyitni, hogy ez kinek, hogyan a hibája, de ismétli, ebbe azért általánosságba belefutnak, hogy pár éves épületeknél is előfordulnak, de nyilván, ami szükséges, azt meg kell csinálni, ezért fogja megszavazni.

A másik pedig, amiről tudja, hogy nem feltétlenül a Hivatalon múlik, az az árképzésnek a helyzete. Nagyon sokszor megint azt látják, hogy amire idekerül hozzájuk, már vannak fix árak, amit az ember sokszor drágáll, de főleg a közintézmények, óvodák, iskolák, bölcsődék, stb. esetén az ember nem feltétlenül filléreken szokott mérlegelni, hanem annak a fontosságán, hogy ennek el kell készülnie. De abba azért mindig belefutnak, hogy elég borsos árak vannak bizonyos felújítási munkálatokra. Ezt inkább a televíziónézők számára is mondja, mert nyilván, ha ők is elolvasnak egy előterjesztést és meglátnak olyan árakat benne, ami az ő életvezetésük alapján rettentő drágának tűnik, akkor értsék, hogy ennek megvannak az okai, de nem jó, hogy ez így van, jó lenne, hogyha normálisabb árakon tudnának felújításokat végezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a második részével a hozzászólásnak teljesen egyet tud érteni, arra nem is tér most ki. A Műszaki Ügyosztály vagy a kivitelezők védelme érdekében mondja csak el, amikor képviselő asszony azt mondja, hogy a viszonylag új épületbél is belefutnak időnként az elmondottakba. Személy szerint ő műszaki végzettségű ember és soha nem akart saját magával kitolni, de volt már olyan az életébe, hogy valaminek a megvalósítása után jött rá egy évvel, hogy ott bizony még valami korrekció – pl.: nyílászáró átalakítása vagy valaminek az áthelyezése – szükséges. Szóval, előfordul azért, hogy az élet, különösen egy intézménynél, ahol elég speciális és nem egy hétköznapi megszokott ütemben zajlanak dolgok, hogy ott módosítani kell. Azt nem tudja, hogy konkrétan erről van-e szó, de ilyen azért előfordulhat.

Miután az észrevételek elhangzottak ismerteti, hogy a TFVB nem támogatta, viszont a KMISB 6 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú szavazattal támogatta az addigra már kikristályosodott határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és ennek megfelelően felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

50/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. mellékletként csatolt táblázatban szereplő intézmények felújításának címlistáját, valamint hozzájárul, hogy a beruházási kategóriába sorolható feladatok ellátásához szükséges forrás Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 3. 2017. évi intézményi felújítások sorról 33.055 e Ft átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások:

 

– 14. „Rózsai utcai épület redőnyök cseréje”                                               5.500 e Ft,

– 15. „Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése              4.290 e Ft,

– 16. „Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése”                                  1.980 e Ft,

– 17. „Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése                   4.400 e Ft,

– 18. „Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem”                                2.695 e Ft,

– 19. „Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása”                           660 e Ft,

– 20. „Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatizálása”                            3.080 e Ft,

– 21. „Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatizálása”                                  9.900 e Ft,

– 22. „Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása”                                 550 e Ft,

 

új sorokra és egyben felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot az 1. pont szerinti címlista 2017. év közbeni módosítására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

 

18.) Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelemről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, az egyesület telephelye beázott és ezzel kapcsolatban fordultak az önkormányzathoz egy kérelemmel. A TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

51/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelemről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete Patkó utca 7. szám alatti telephelyük beázásával kapcsolatos kártérítés iránti kérelmére támogatja az épület helyreállításának költségeit a kérelmezett 800.000,- forint összeg erejéig, amely összeg fedezetét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/B. számú melléklet 16. pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek sorról az 5/B. számú melléklet 36. BULÁKE támogatása sora terhére átcsoportosítással biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének hasznosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB 4 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

 

 

52/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének hasznosításáról

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan tetőterének Góra Orsolya festőművész részére, műterem céljára, 2018. április 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra történő bérbeadásához. A bérleti díj mértéke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 39/2017. (IV.19.) PEB sz. határozatában megállapított 14.400.Ft+ÁFA/hó.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanrészt átadja a BTG Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe és felkéri az 1. és 2. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

20.) Döntés Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz vízi közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálta szakvélemény elfogadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB 4 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

53/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz vízi közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálta szakvélemény elfogadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a BDL Környezetvédelmi Kft. által készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező „Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközmű vagyon több szempontú integrált vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálata” szakvéleményt elfogadja.

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az 1. pont szerinti szakvéleményben értékelt közmű nettó megállapított komplex értékének, 4.038.178.592,- Ft-nak a számviteli nyilvántartásban a vonatkozó jogszabály szerinti átvezetéséről.

 

Határidő: Határozat közlésére: azonnal, a számviteli nyilvántartásban történő átvezetésre: legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapja

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

21.) A Budaörs, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy kvázi méltányosságot kell gyakorolniuk egy korábban elnyert pályázat esetében, mert olyan különböző családi problémák adódtak, ami miatt az illető nem tudta határidőben teljesíteni és az érvei abszolút akceptálhatóak voltak, ennek megfelelően készült az előterjesztést, azaz, hogy kitolják a határidőt. A TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

54/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A Budaörs, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és Dohány Zsuzsanna közt 2014. május 9-én létrejött, 2040 Budaörs, Domb u. 14. szám alatti ingatlanon kazáncsere támogatására létrejött támogatási szerződés szerinti teljesítési határidő 2017. december 31. napjáig történő hosszabbításához.
 2. amennyiben az 1. pontban rögzített munkák elvégzése, illetve az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása 2017. december 31. napjáig nem valósul meg, az Önkormányzat – a szerződés 6.1. pontja alapján – eláll a támogatási szerződéstől.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.
 4. az 1. pontban meghatározott támogatási szerződés szerinti, 250.000,- Ft összegű támogatás fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sorról, a költségvetés 7/B. számú melléklet 9. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás megnevezésű sorára történő átcsoportosítással biztosítja.
 5. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal, a támogatott munkák elvégzésére 2017. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

22.) Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cc. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Bíráló Bizottság itt úgy ítélte meg, hogy a pályázatot újra ki kell írni, eredménytelennek kell nyilvánítani. Mind a kettőnél voltak olyan problémák, ami miatt olyan eredményt nem tudott volna a Bizottság a Testületnek javasolni, ami mindenben megfelel a város érdekeinek, elképzeléseinek. Ezért a TFVB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, nevezetesen, hogy a pályázatot nyilvánítsák eredménytelennek és írják ki a 7. melléklet szerinti zártkörű pályázatot az eredménytelen pályázat két résztvevőjének meghívásával, amennyiben szükséges két fordulós pályázat biztosításával. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen és 3 tartózkodással fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: korábban, már a pályázat kiírásakor voltak viták, már abban a tekintetben is, hogy kell-e pályázatot kiírni vagy sem, majd ez a pályázat kiírásra került és mindenhol elhangzott, hogy az összes bizottsági tag támogatta, hogy a helyi vállalkozót kéne nekik előnyben részesíteni, amennyiben olyan a pályázata. Ennek ellenére most fölkerült, hogy két pályázat érkezett be és a két pályázat ugyanolyan pontszámmal teljesített, dehogy ezek a pontszámok hogyan keletkeztek, arról a jegyzőkönyv nem került föl, hiába kérte a településfejlesztési bizottság ülésén. A mai napig nem került föl a rendszerre, hogy mégis akkor hogyan alakult ki, hogy a két pályázó ugyanolyan pontszámot ért el, esetleg láthatnák ennek az értékelésnek a részeredményeit is, akkor jobban tudnának itt döntést hozni és egy újabb zárt pályázatot abszolút nem látnak alkalmasnak arra, hogy ezt a kérdést eldöntse, pláne, hogy itt most már a két pályázó ismerheti egymás pályázatát, tehát, újra kiírni egy ilyen pályázatot, szerinte nem megoldás erre a kérdésre. Szerinte jó lenne, ha nyílt lapokkal játszanának, mert ha ez egy nyílt pályázat volt, akkor a pontozás is legyen nyilvános és a jegyzőkönyv kerüljön föl teljes mértékben!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azonnal meg fogja adni a szót Kálóczi Imrének, mert véleménye szerint Ő kimerítő választ tud adni Képviselő Úr kérdéseire. Elmondja, hogy azért meglepte, ami elhangzott a FIDESZ képviselője részéről, hogy egy törvényi előírást ki kell-e, meg kell-e tenni vagy sem. Érti, hogy ez országosan nem így szokott menni, bár miközben itt helyben mindenféle valótlan állításokkal, mutyiról szoktak beszélni. Itt úgy tűnik, hogy a törvényi előírások meg megszeghetők. Véleménye szerint Jegyző Úrnak igaza van, hogy ha ragaszkodik ahhoz, hogy e törvényi előírásokat, a törvény szellemének értelmében egy önkormányzatnak meg kell tartania. Még akkor is, hogy ha a FIDESZ képviselői ezt másként gondolják.

Kálóczi Imre alpolgármester: Mindenkit tisztelettel üdvözöl! Elmondja, hogy kiírt az Önkormányzat egy pályázatot, melyre ketten jelentkeztek. Az az igazság, hogy szerettek volna tárgyalásokat kezdeményezni mind a két ajánlattevővel azért, hogy egy-két részletet egyeztessünk. Erre nem volt lehetőség, hiszen a nyílt pályázat során nem írtak ki tárgyalási lehetőséget. Nem maradt más, mint hogy meghívják őket. Amikor a bírálati szempontokról érdeklődik Képviselő Úr, kettő darab bírálati szempont volt. Az egyik az ajánlati ár: ott az egyik pályázó néhány tíz ezer forinttal magasabb ajánlatot adott, mint a másik. A másik bírálati szempont pedig az volt, hogy mennyire új, modern és milyen típusú beépítést szeretne a telken. Ott az egyik pályázó egy nagyon pici módosítást szeretne a jelenlegi benzinkúthoz képest, a másik pedig egy vadonatúj, egy huszonegyedik századi benzinkutat tervezett oda. Ennek elküldték a látványterveit. Ez alapján a két szempontrendszer alapján – amikor arról beszélnek, hogy hogy néz ki, mennyire modern benzinkút, akkor az egyik nyert, a másik vesztett. Amikor az árról beszélgetnek, akkor pedig a másik nyert és az egyik vesztett. Így jött ki az ötven-ötven pont, illetve az, hogy döntetlen lett. De az egész mögött az van, hogy tényleg szeretnének még tárgyalást kezdeményezni a jelenlegi üzemeltetővel is, illetve a másik pályázóval is. Ezért javasolták azt, hogy ha már a nyílt pályázaton senki mást nem érdekelt ez a projekt, akkor a két ajánlattevőt hívják be, egy meghívásos pályázatban, ahol lehetősége van az Önkormányzatnak egyeztetni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: érti, hogy ki kellett írni, de azért rossz rendelkezés szerinte így ebben a formában – de ezt most ne nyissák ki. Tehát a mostani törvényi rendeletek alapján ki kellett ezt írni. Ami neki sokkal nagyobb problémája, hogy ennyire leegyszerűsödött bírálati szempontokkal – ezt beszélték bizottságin is – hogy jelentkezhettek volna sokkal többen, akkor nyilván cizelláltabb lett volna az értékelés, ha van, mondjuk öt-hat jelentkező. De azért úgy gondolja, hogy itt nem egy új szolgáltatásról van szó. Tehát azért itt egy benzinkút már 25 éve működik. Nem arról van szó, hogy kitaláltak valamit, amire kiírtak egy pályázatot és arra egy nem túl bonyolult pontozási rendszert dobtak be, és majd meglátják, hogy ki, milyen árat ad, vagy milyen tervdokumentációt ad le, mennyire XXI. századi vagy mennyire nem. Hanem volt egy nagyon régen nem működő szolgáltatás, és az eredeti kiinduló szempont az volt, hogy vagy meghosszabbítják annak a szolgáltatónak aki ezt végzi, vagy pedig a pályázattal kiírják és lehetőséget adnak másoknak is, hogy eléjük tárja, hogy mit szeretne, hogyan szeretné megvalósítani ezt a szolgáltatást. Tehát ő azért azt gondolja, hogy azon kívül, hogy valaki milyen tervdokumentációt ad le, illetve az ár – mert ugye erről a két vizsgálati szempontról beszéltek eddig, azért valamilyen úton-módon nyilván, mivel ez egy vagy folytatólagos szolgáltatás lenne valakinek a részéről vagy pedig valaki újnak adják oda, itt nyilván, igen is figyelembe kell venni azt, hogy aki eddig csinálta nem volt késedelmes befizetése, nem volt tartozása, mindent megfelelő időben teljesített… Azért ez a mai világban – úgy gondolja – hogy ez már önmagában egy nagyon pozitív, még hogy ha pontot nem is ér de, az hogy valaki ezt tisztességesen betartja és együttműködik a Hivatallal, Önkormányzattal. Ő mindig elmondja, mindennel kapcsolatban, hogy igen is a helyi telephellyel vagy székhellyel rendelkező cégeket, helyismerettel rendelkező cégeket igen is meg kell becsülni. De ez egy másik szempont. Illetve ő azt is megnézte, hogy a másik pályázó esetében – míg az előző, tehát aki eddig végezte el a szolgáltatást, ennek van egy kútja, tehát ő egy helyi kis vállalkozónak is minősülhet. Míg a másik egy jóval nagyobb. Nem igazán tudja, hogy tizenhét vagy negyvenöt, vagy hány kútja van, mert különböző számokat lehet találni az interneten és a pályázatban. Ő nyilván lehet, hogy egy franchise rendszerben dolgozik az országban máshol. Ha jól sejti, akkor ez a pályázat eleve nem is enged meg. Ő itt, minimum egy nyolc-tíz pontot vagy bírálati szempontot tudott volna elképzelni, nem ennyire leegyszerűsödve. Most nem állnának úgy ott, hogy fele-felére kihozták és túl sok lehetőség nincs. Mert ha meg zárt pályázatot hirdetnek, akkor meg szeretné kérdezni, hogy a zárt pályázatról a végén a testületnek dönteni kell, hogy akkor ott mi alapján fognak dönteni? Részt lehet venni ezeken a tárgyalásokon? A zárt pályázatról mennyit tudnak meg, mikor tudják meg? Mert akkor most arra kellene egy igen gombot nyomni, hogy az új pályázati kiírást milyen módon tudja ő, mint képviselő pontról-pontra követni, akkor tudja azt mondani, hogy rendben, legyen egy zárt pályázat, ha ez az ő személye előtt legalább nem zárt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő Asszonynak teljesen igaza van abban, hogy nem túl bonyolult a pályázati szempont rendszer. Általában ami egyszerű az nem biztos, hogy rossz is. Mert, ami átlátható az lehet, hogy tisztességes is akár. Itt sokan megengedték maguknak azt, hogy érzelmi kérdéseket vittek bele egy olyan kérdésbe, ami vagyongazdálkodási és szigorúan jogszabályi és egyéb szempontok mentén kell, hogy történjen. Akkor ő is megteszi azt – bár nem szeret ilyen kérdésekbe érzelmet belevinni. Amikor ez létrejött ez a benzinkút akkor is támogatta és most is szurkol annak, aki ezt csinálja, hogy tudjon megfelelni. Véleménye szerint az teljesen helyénvaló, hogy a Városépítési Iroda városképi szempontokat is fontosnak tart, és azt is fontosnak tartja, hogy az ellátás színvonala is megfelelő legyen. Ő nagyon szurkol annak, hogy a második fordulóra tudjon olyan anyagot a jelenlegi üzemeltető benyújtani, amitől ő tényleg, vállalhatóan, kihozható egy nyertes pályázat esetén. De azt, hogy tisztességesen járjanak el, azt nem hagyja megkérdőjelezni. Véleménye szerint ez kötelezettsége az önkormányzatnak.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Elmondja a tárgyilagosság kedvéért, hogy a Képviselő-testület írta ki a pályázatot. Bizottságok tárgyalták. A képviselőknek lehetőségük volt már a bírálati feltételekhez módosításokat beadni. Ő ezt a szimpátia faktort nem tudja, hogy milyen pontrendszer alapján lehetett volna beilleszteni, de még csak próbálkozás sem érkezett hozzá. Azt gondolja, hogy ha kiírt a Testület egy bírálati szempont alapján egy pályázatot, akkor az alapján kell elbírálni. Elmondja, hogy most is ott van az új kiírás tervezete, bizottsági üléseken is járt az anyag, lehetne módosításokat tenni, ami konstruktív egy bírálati szemponthoz. Annál többet nem tudtak kitalálni, mint hogy legyen tényleg egy városképi szempont, mégis a város főútján, az Innovacity-ben működő, a Városházától 100 méterre működő benzinkútról van szó. A másik pedig az ár, hiszen nem mindegy, hogy egy forintért vagy százezer forintért vagy mennyiért adja bérbe az Önkormányzat a területet. Ha ehhez képest van bármi más ötlete a Képviselő Asszonynak, akkor sajnos ma már nem, de lehetett volna módosításokat kérni.

 

Gáspár Béla képviselő: Elmondta, hogy Császárné Kollár Tímea képviselő asszony szavaival ért egyet. Továbbra is egyetért vele. Ugyan azt mondta el, amit Ő is el szeretett volna mondani. De most Polgármester Úr szavaival is egyetért. Ritka kivételes eset. Ugyan is, hogy az egyszerűbb megoldást kell megkeresni. A nagyon egyszerű megoldás az, hogy a helyi, hat családot eltartó benzinkút vezetőjét, illetve dolgozóit kellene preferálni. És nyilván azok az építészeti eljárások, amiket ez a pályázat is tartalmaz az meg fog felelni a városképnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: úgy gondolta, hogy ezt szakmai meggyőződésből mondta Képviselő Úr, hogy szemben azokkal, akik szakmailag úgy gondolják, hogy városképileg nem megfelelő, Képviselő Úr szerint az. Hát nyilván ez egy szakmai vita, amibe most nem fog beleszólni.

 

Biró Gyula alpolgármester: az kellene tudomásul venni, hogy ezen a pályázaton, amit kiírt az Önkormányzat, nem lehetett másképpen dönteni. Tehát nincs ezzel különösképpen semmi probléma. Mindazok a szempontrendszerek, amik felmerültek, amit Kálóczi alpolgármester elmondott – megjegyzi, hogy tényleg egy hang észrevétel nem érkezett hozzá, de hát más ilyen előterjesztés is szerepelt és szerepel a Képviselő-testületi ülésen – amihez akár, bárki vehette volna a fáradtságot – tollat, sms-t, bármilyen technikát – ír hozzá valamit. Úgy gondolja, hogy amit ma hiányoltak ez előtte megszólalók, azok pontosan ebbe a tárgyalásos rendszerbe már bele illeszthetőek. Ahol kiírják, hogy mik a pályázati szempontok ott nem lehet mást figyelembe venni, amit például Gáspár Béla elmondott. Igaza van és senki nem mondja, hogy a jelenlegi bérlő erre tökéletesen alkalmatlan, hiszen az előző pályázatban is ő egy sokkal magasabb bérleti díjat adott meg míg a másik valóban egy kicsit – ez is szubjektív dolog – talán szebb épületet. Kinek, mi a szebb. Úgy gondolja, hogy az ami a Testület előtt van, ott kettő dolog lényeges. Az egyik az, hogy elfogadják, hogy ez egy eredménytelen pályázat és a másiknak a kiírását kellene elfogadni. De ehhez kellett volna, hogy érkezzenek módosítók, mert mögötte van – egyébként úgy, ahogy Kálóczi Imre mondta – az új pályázati felhívás és semmi nem érkezett hozzá. Elmondta, hogy ebben a pillanatban nyilván a júniusi határidő már nem teljesíthető, tehát szeptember 30-ig marad a régi bérlő. Addig kitolják a bérleti szerződését. Úgy gondolja, hogy a nyár folyamán ezeket az egyeztetéseket mind le lehet folytatni, ahol egyéb szempontok is bevihetőek. Persze túl sok szubjektív dolgot bevinni egy pályázatba elég nehézkes. Úgy gondolja – ahogy Polgármester Úr is mondta – nem arról szól a dolog, hogy a helyi vállalkozót, vagy aki eddig üzemeltette, azt most innen eltüntessék. Hanem arról szól, hogy valóban legyen a főúton egy ennek megfelelő épület és egyébként az Önkormányzat kapja meg az érte járó bérleti díjat.

 

Löfler Dávid képviselő: Továbbra is az a problémája, hogy ez a jegyzőkönyv, amit kért a bizottság ülésén nem került fel, Ő azt érti, hogy persze szóban elmondták, de nem tudja, hogy ezt miért kell rejtegetni. Azt megérti, hogy Ő nem szimpatikus a városvezetésnek és ezt nem kapja meg, de az, hogy a nyilvánosság elöl is elrejtik ezt a nyilvános pályázatot, hogy ez nem kerülhet ki ez a jegyzőkönyv, hogy mi történt ott, egy nyílt pályázatnál, hogy történt ez a bírálás, nem tudja, hogy milyen titkos dolog van ebben, miért nem lehet feltölteni. Továbbra is azt kéri, hogy ezt hadd ismerjék meg, ezért így semmilyen formában nem tudja támogatni ennek a pályázatnak az elbírálását.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, ezt önkritikának veszi, de amikor azt mondta Képviselő Úr, hogy nem szimpatikus a városvezetésnek, Képviselő Úrnak, aki a FIDESZ Frakciójában ül, ha jól tudja, vezetője a FIDESZ Frakciónak, a korábbi FIDESZ Frakcióvezető válaszolt. Ő nem tudja, hogy itt pártpolitikai ellentét létezik-e vagy szimpátiabeli probléma, szerinte amiről Ők beszélnek az az, hogy tisztességes eljárás keretében szeretnék figyelembe venni azt is, amik itt elhangzottak, csak a tisztességes eljárás keretét szeretnék megadni. Ha nem így tennének, ha ne adj Isten még az is kiderülne, hogy valamelyikük hozzátartozója, mondjuk az Övé érintett egy ilyenben, akkor rögtön mutyiról beszélnének a FIDESZ-esek, hogy egy helyi embernek mutyit adnak. Érdekes, akkor nem szoktak, amikor egyébként tisztességes pályázaton keresztül valahol valakik bányásszák azt, hogy Úristen, kinek milyen rokona, barátja, ismerőse lehet abban, kisvárosban azért előfordul. Akkor ezek soha nem problémák, hogy hány gyereket tart el, meg hány családtagja van.

Szóval kapjanak már egy kicsit a fejükhöz, tényleg nem arról van szó, hogy tök mindegy, hogy a Képviselő Úr kinek szimpatikus vagy kinek nem, az is lényegtelen kérdés abból a szempontból, hogy kinek melyik szolgáltató a szimpatikus, tisztességes eljárás keretében – tudja, hogy Magyarország tekintetében ez meglepő -, kell a döntést meghozni és eljutni oda, hogy itt megoldás szülessék, egy városképileg elfogadható, mondjuk legyen egy kulturált WC-je,  egy olyan iroda, ahol a számlát meg lehet kapni, ne kinn a gépből adják, stb. Meg lehet ezt úgy oldani és megfogja oldani a jelenlegi szolgáltató is, még egyszer mondja, szurkol neki, de ez egy szubjektív dolog, nem viheti bele a döntésbe, hogy kérem szépen az egyik azért nyert, mert nekem nagyon szimpatikus. Az egy nagyon érdekes dolog lenne, FIDESZ nagyon helyesen, azonnal sajtótájékoztatót hívhatna össze és mondhatná el a kormánylakáj médiában, hogy Ők milyen gengszterek, – hát Ők nem azok.

 

Biró Gyula alpolgármester ügyrendi kérdésben: Bocsánatot kér, azért nyomott ügyrendi kérdésben, mert tagja volt a bíráló bizottságnak és kicsit úgy érezte, hogy ez kicsit Nekik is szól. Egyébként Kálóczi Imre, Stift Nándor, Csík Edina és Lőrincz Mihály volt a bíráló bizottság, amit mellesleg a testület meg is szavazott. Két dolog nem sikerült azt látja: világosságot gyújtani Képviselő Úr fejében és Képviselő Úrnak nem sikerült elolvasni a pályázati kiírást, mert ha mind a kettő sikerült volna, nem lett volna az előző kérdés, amit feltett. Abban világosan le volt írva, hogy milyen szempontrendszerek alapján lehet bírálni. És azt az Imre határozottan elmondta, hogy az egyik miért kapott ötször 10 pontot – és akkor kijön az 50 -, mert Ő magasabb bérleti díjat adott. A másik meg azért kapott ötször 10 pontot, mert úgy gondolta ez az öttagú grémium –, ami vagy alkalmas rá vagy nem ezt majd eldönteni a Képviselő-testület egyszer –, mert az az épület meg jobban megfelelt annak a kiírásnak, ami a kiírásban szerepelt, tehát a nyilvános WC, a kávézó, stb., most nem fogja felolvasni, mert több oldal. Tehát nem érti az egészet, hogy ezt most miért kezdik el újra gombolyítani. Ez a kiírás jó volt vagy rossz, azon lehetne vitatkozni, mert mondhatná azt Képviselő Úr, hogy ez a kiírás rossz volt, na de akkor el kéne olvasni, mert más szempont szerint nem lehet elbírálni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nagyon izgalmasan kezd alakulni ez a téma, lehet, hogy majd egyszer a végére pont kerül és mennek a jogszabályok szerinti előírt módon, de vannak, akik azt mondják, hogy arra hányjanak fittyet.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: igyekszik rövidre fogni a mondandóját, mert, hogy a legtöbb már elhangzott, így próbál segíteni a Képviselő Úrnak is. A szimpátia kérdésére nem térne ki, mert az már más síkokra terelné a beszélgetést, úgyhogy szeretne tényszerű lenni, hogy a nézők is érthessék, de még előtte azért egy kérdést feltenne. Létezik annál nagyobb nyilvánosság, fórum, minthogy a helyi televíziók, környéki televíziók egyenes adásban, valamint az önkormányzati tv szintén egyenes adásban, majd archívan is visszanézhető módon követheti azt, amiről itt most szó van és hogy itt a bizottsági ülésen, amelyen ő is ott volt, részletesen ő is kérdezett és minden szóra emlékszik, de jegyzőkönyvileg is megnézhető, annál sokkal bővebb tájékoztatást kapnak most a lakosok, a polgárok, az érintettek, akik egyébként a bizottsági ülésen – bár joguk lenne hozzá –, de általában nem szoktak részt venni? Nem érti, hogy miért lenne ez egy korlátozott nyilvánosság, mikor ennél szélesebbet nem tud elképzelni, esetleg még egy folyamatos rádióközvetítés plusz egy élő facebook, akkor az még úgy jobb lehetne. Visszatérve, tényleg szeretné a dolgot leegyszerűsíteni, de egyszerűen úgy beszélgetnek erről a kérdésről mintha már minden eldőlt volna. Szó nincs erről. Lejárt a szolgáltató szerződése, a folytatáshoz törvényi kötelezettségének az önkormányzat eleget tesz és van egy pályázat, aminek az eredménye még nem dőlt el, három hónapos hosszabbításról van mindössze szó, és ez a három hónap lehetőséget teremt arra, hogy mindenkinek, aki ezen a pályázaton részt vett – kettő pályázónak -, hogy az összes korábban bizottsági ülésen, valamint az itt felmerült szempontok mind érvényesíthetőek legyenek a végén a következő pályázatban. Mi ezzel a probléma, nem döntöttek el még semmit, és ha erről az előterjesztésről döntenek, akkor sem döntenek el semmit, hogy ki legyen a szolgáltató? Egyszerűen további részletek megtárgyalására nyílik mód.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő Asszonynak segít a megértésben, mert most ő is, miközben mondta, azért valamit megértett pont az alapján, amit elmondott, meg amit Imre is elmondott, hogy nincs előttük semmiféle módosító indítvány, tehát ez az egész egy habfestés. Világos mindenki számára szerinte, aki az általános megértési színvonalat eléri, hogy itt miről van szó: törvényi kötelezettség, ennek eleget tenni, stb. Hogyha a kötözködésen túlmenően lenne valami érdemi javaslat, annak itt kellene előttük lenni, hogy szemben azzal az előterjesztéssel, ami egyébként a törvényi eljárásrendből következik, és más lehetősége az önkormányzatnak nincs, Ők azt kérik, hogy legyen az, amit Ők mondanak és punktum, de ő ilyet nem lát, tehát szavaztatni sem tud róla, mert az SZMSZ szabályai szerint nincs erre módja. Most ezt itt a jelenlévőknek mondja, hogy van az Önkormányzatnak egy szervezeti és működési szabályzata, elkészül egy előterjesztés, azt általában a hivatal szakmai része készíti el, megjár több irodát, a Műszaki Ügyosztályt, a Jegyzői Irodát, jogilag megnézik, szakmailag megnézik, aztán kerül a bizottságok elé, a bizottságok megtárgyalják. Ott is van érdemi lehetőség, hogy bárki bármit mondjon, ha nem hangzik el semmi olyan, ami érdemi módosítás, akkor arról nem lehet szavazni. Ha nem írok, ne válaszolj! – típusú egyszerű példával szeretné ezt illusztrálni. A testületnek az a szervezeti és működési szabályzata, hogyha születik egy módosító indítvány, akkor arról szavazni kell, ha nem születik – és ennek megvan a határideje, hogy meddig, hogyan kell az ülést megelőzően megtenni – akkor nincs miről szavazni, tehát ami itt most történik, az valami más kategóriába tartozik, mindenkire rábízza, hogy eldöntse, hogy melyik kategóriába tartozik.

 

 1. Molnár Gábor képviselő ügyrendi kérdésben: Úgy érzi, hogy itt már elhangzott mindenféle oldalról érv és ellenérv, pedig teljesen világos a képlet. Kéri a testületet, hogy szavazzanak a javaslatról!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, csak hogyha ezt megteszik, akkor azt mondják majd, hogy belefojtották a szót a képviselőkbe. Ő azt szeretné javasolni a Képviselő Úr javaslatát kiegészítve, hogy a monitoron is látható, Császárné Kollár Tímea és Löfler Dávid képviselők hozzászólása után zárják le a vitát és hozzanak döntést. Hozzáteszi: most még biztosan értékes információkkal fognak gazdagodni a döntésük megsegítése érdekében és aztán majd megpróbálnak megbirkózni a döntéssel.

Az ügyrendi javaslatról szavazni kell, tehát felteszi szavazásra az általa ismertetett módosítással az ügyrendi javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Hauser Péter képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

55/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Vita lezárása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Molnár Gábor képviselő javaslatára úgy dönt, hogy a „Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cc. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról” tárgyú napirend vitáját – a még két hozzászólásra jelentkező képviselő meghallgatását követően – lezárja és a kérdést szavazásra bocsájtja.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: majd igyekszik hasznos lenni hozzászólásával. Következő a helyzet. Ő érti, amit Kálóczi Imre alpolgármester úr mond, ez volt, így kellett eljárni, senki az Ő szájából el nem hangzott ilyen, hogy Ő bárkit is törvénytelenségre hívott volna fel. Az, hogy egyébként jelezte, hogy Ő szimpatikusnak találta, hogyha valaki hosszú időn keresztül visz egy szolgáltatást és nem késik, nem tartozik, stb., ez egy más kérdés, ez egy emberi vonal, de ezt nem óhajtotta szempontként ilyen módon beemelni, csak jelezte, mert a mai világban ez egy igenis elismerendő dolog, ha valaki hosszú időn keresztül jó együttműködésben tud lenni és nem pedig azon munkálkodik, hogy megszüntesse a cégét miután elvégzett valamit és utána ők pedig éveken keresztül szaladhatnak a pénzükért, mert hopp, megszűnt a cég. Lényeg ami lényeg, hogy ő ezt a részét érti, de ettől függetlenül azért volt már ilyen nem egyszer, nem kétszer vendéglátó ipari egységeknél leginkább, amikor hosszabbítottak, akkor nyilván figyelembe vették ilyen olyan módon, de érti Ő, hogy mi a törvény, mi a szabály, erre ne válaszoljon senki, hogy valaki helyben hogy végezte a dolgát, illetve, hogy helyi. Amikor azt mondta Alpolgármester Úr, hogy módosító indítványokat és stb., a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott meg egyébként előtte is többször már elhangzott, hogy hogyan lehetne ezeket a szempontokat vagy hozzáállásokat ugye forintra váltani szokták mondani, hogy ezt valahogyan lehessen törvényes keretek között érvényesíteni és figyelembe venni, arra általában azért az volt a válasz, hogy sajnos erre nincsen lehetőség. Tehát Ő azért nem adott be olyat, mert most minek adjon be olyanra módosító indítvány, amire nyilván az a válasz, hogy ezt így nem lehet. Nem baj, legyen akkor zárt pályázat, Ő is tudja, hogy a zárt pályázat lehetőséget ad tárgyalásra és mindenféle dolog kibontására ugye a pályázókkal kapcsolatban, rendben, ott azért egy kicsit máshogy haladhatnak tovább, de akkor marad az előző hozzászólása utolsó kérése és kérdése, hogy Ő akkor tudja elfogadni ezt, hogyha minden pontján ennek a folyamatnak van arra lehetősége, mint képviselő, hogy ezeknek a zárt tárgyalásoknak a mikéntjét, hogyanját, mi zajlik ott, mi hangzik majd el. Csak egy gyors példát mondana, lapos tető, sátortető, mit várnak el, mit nem várnak el, mindenki azért nagyjából tudja az összeget, tehát ott is a két pályázó nyilván azért nem kell nagyon okosnak lenni, hogy azt mondjuk, hogy most már tudja, hogy miből indulhat esetleg ki, tehát itt most tényleg nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy mi az a két pályázó részéről, ami tényleg egy jó szándékú módosítás a leadotthoz képest, és mi az ami meg már egy elég furcsa helyzetet eredményez. Ennyit szeretne tudni, hogy mennyire lehet belelátni, milyen ígéretet tud erre kapni, mert nyilván akkor a következő alkalommal úgy tud dönteni, hogy pontosan, jól tudja, hogy mi volt a tárgyalás, mi volt a megállapodás, ki mit ajánlott a pályázók közül, Ők mit kértek a pályázóktól, stb. szerinte mindenki érti a kérdését.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Sokkal rövidebb lesz, mint a felvetés, bár azt is tudott volna rövid lenni, mert hamar mondta volna, hogy 100 %-os lehetősége van, vagy arra kéri a grémium, hogy amikor az adott bármilyen mozzanatra időpontot tűznek ki, értesítsék Képviselő Asszonyt, jelen lehet, hozzászólhat. Dönteni a bizottság részéről azok döntenek, akiket a testület meghatározott, utána a testület dönt. Minden ilyen lehetőség minden képviselő előtt, aki ezt igényli, nyitott.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Csak azt szeretné tisztázni, hogy ez a zárt pályázat azt jelenti, hogy nem el van zárva mindenki elől, hanem azon a két cégen kívül, akik a nyilvános pályázatra jelentkeztek, nem adnak lehetőséget harmadik, negyedik, ötödik cégnek ajánlatot tenni, hiszen ha a nyílt pályázatra nem volt ingerenciájuk, akkor most ilyen becsúszó szereléssel nehogy elvigyék. Ennyit szerettek volna ezzel a meghívásossal.

 

Löfler Dávid képviselő: Szeretné tisztázni a félreértéseket, bár szerinte ezek nem véletlen félreértések. Tehát a bírálatról készült egy jegyzőkönyv, egy hivatalos dokumentum, és ő ezt a dokumentumot kérte a bizottsági ülésen és fel is olvassa szó szerint a jegyzőkönyvből: „Vágó Csaba kabinetvezető jelezni szeretné azoknak, akik a dokumentumot szeretnék átnézni, hogy természetesen ennek nincs akadálya.” Ez a mai napig nem történt meg, nem került fel ez a jegyzőkönyv. Örül annak, hogy Alpolgármester Úr beszámolt arról, hogy Ő mit érzékelt ott vagy mi volt ezen az ülésen, ő ezt a hivatalos dokumentumot szerette volna megkapni, mai napig nem kapta meg, ezt szerette volna tisztázni. Örül, hogy itt a nyilvánosság és örül, hogy itt beszélgetnek erről, de akkor a nyilvánosság elől ezt a dokumentumot valamiért rejtegeti a városvezetés. Nem tudja, hogy mi ennek az oka.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte Képviselő Úrnak is van két lába. Ő azt az információt kapta a Műszaki Ügyosztályvezetőtől, hogy a lehetőség arra, hogy bejöjjön és Képviselő Úr ezt megtekintse, megkapja, ez megvolt. Azt, hogy most ki, mit ért félre, ezzel már tényleg nem szeretne foglalkozni, mert ez a szánalmason is túlmenő kategória, úgyhogy lezárja a vitát, döntéshozatal következik. A vita nagyon építőjellegű volt és sokat tanult belőle, reméli, hogy a diákok is és akkor döntéshozatal következik.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

 

56/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cc. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására, benzinkút üzemeltetése céljából kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és kiírja az előterjesztés 7. melléklete szerinti zártkörű pályázatot az eredménytelen pályázat két résztvevőjének meghívásával és amennyiben szükséges, 2 fordulós pályázat biztosításával.

 

Határidő: határozat közlése azonnal, a pályázat megküldése azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási osztály

 

 

23.) Pályázat kiírása a Budaörs, Lévai. u. 29. V/44. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

57/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Lévai. u. 29. V/44. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, Lévai u. 29. V/44. szám alatti, 1+2 félszobás, 51 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakást piaci alapon történő bérbeadás útján hasznosítja.
 2. nyilvános pályázatot hirdet – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján – a Budaörs, Lévai u. 29. V/44. szám alatti, 1+2 félszobás, 51 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan, azzal, hogy a pályázatban megjelölt munkákat a nyertes pályázó vállalja, annak a lakáskezelő által elismert költségei pedig a bérleti díjba beszámításra kerülnek, továbbá azzal, hogy az ingatlan birtokbaadása 2017. június 1-jétől lehetséges.
 3. amennyiben az 2. pont szerinti pályázati felhívásra a benyújtási határidőig érvényes pályázat nem érkezik, a benyújtási határidő külön döntés nélkül meghosszabbodik legalább az első kiírás szerinti határidő tartamának megfelelően.

 

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2017. május 10.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

24.) Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. sz. alatti ingatlan hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy itt a kapitányság kérésének tesznek eleget és biztosítják egy törzszászlós részére – eddig is a rendőrség használta – az ingatlan használatát.  A TFVB egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

58/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. sz. alatti ingatlan hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. bérbe adja a Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti önkormányzati tulajdonú 1+2 félszobás, 51 m2-es lakást Kiss Edina rendőr törzszászlós részére 2017. június 1. napjától a Budaörs Rendőrkapitánysággal fennálló munkaviszonyának időtartamára, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig.
 2. A lakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 30/A. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 800 Ft/m2/hó; a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.
 3. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

 

25.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú ingatlan bérletéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a Kamaraerdei Részönkormányzat 3 igen, a TFVB 5 igen és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is 10 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

59/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Budaörs, Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú ingatlan bérletéről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Kolozsvári utcában lévő 4007/4 hrsz-ú 2088 m² alapterületű ingatlant 2017. június 20. napjától 10 éves határozott időtartamra az ingatlant jelenleg is bérlő Kamaraerdei Sörkert Vendéglátóipari Kft. részére. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntése alapján a bérleti díj: 253.470,-Ft + ÁFA/hó, mely összeg 2018. január 1-től minden évben az infláció mértékével növekszik.
 2. felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: Bérleti szerződés megkötésére: 2017. június 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

26.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a TFVB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

60/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. meghosszabbítja Harsányi Judit, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központtal fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, illetve Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott lakásigény mértékének megfelelő (1-1,5 szobás lakás) cserelakás felajánlásáig, de legkésőbb 2018.04.30. napjáig, egyebekben változatlan feltételek mellett, azzal, hogy a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.
 2. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

27.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 147. sz. alatti, 1036/40 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy korábban Nádas Presszó volt a neve, most görög étterem, hogy mindenki jobban tudja beazonosítani, azért ismertette. Itt egy igény érkezett az önkormányzathoz a kerthelyiség kialakítására. Ezzel kapcsolatban a TFVB ülésén egy olyan javaslat fogalmazódott meg – és ez szerepel a benyújtott módosításban is –, hogy közvetlenül a működő étterem mellett lévő lakótelepi épület ingatlantulajdonosok 2/3-ának a támogatását szerezze meg az étterem üzemeltetője. Ezt valóban egy nagyon fontos szempont alapján indokolták, hogy nagyon sok észrevétel jött a Hivatalhoz azzal kapcsolatban, hogy az esti órákban nagy a zaj, amit ő jelzett is az érintetteknek, akik ígéretet tettek arra, hogy oda fognak figyelni erre a jövőben, de az, hogy egy teljes lakókörnyezet megnyugvással fogadja ezt, ez volt az indíttatása az elkészült módosításnak – ezt a tájékoztatást kapta. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az eredeti határozati javaslatot nem fogadta el, de ott a módosításról nem szavaztak (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A módosító javaslat írásban elkészült, ami a szerződés megkötésének előfeltételét rögzíti és a Hivatal javaslata az, hogy így fogadja el a testület.

 

Stift Nándor képviselő: nagyon sok vita volt és volt az, aki javasolta, hogy az eredeti javaslatot ne fogadja el a Bizottság. Érkezett most hozzá egy módosító javaslat, amin sokat gondolkodott, mert a területnek ő a képviselője. A polgármester úr által említett problémák hozzá is eljutottak és a szakmától, illetve a polgármester úrtól kérdezi: ha a Kft. megszerzi a 2/3-os többségét a háznak támogatólag – mert itt most 2021.szeptember 30-ig adják bérbe ezt az önkormányzati területet, május 01 – szeptember 30-ig történő üzemelésre – és, ha olyan élethelyzet van, hogy ez mégis zavarja a lakókat, fel fogja tudni mondani a szerződést az önkormányzat?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen, ha nem olyan módon jár el, amihez a támogatást kéri, és ha nem tartja be azokat a szabályokat, amik viszont garantálják, hogy ne zavarják a környezetét, akkor föl lehet mondani.         

 

Stift Nándor képviselő: kéri polgármester úrtól, ha ez megtörténik és a 2/3-os támogatást a cég produkálja, akkor lehet az egyik kérés, hogy mielőtt a szerződést aláírják, egy TFVB ülés elé kerüljön, hogy egyáltalán megnézzék a nyitva tartást, stb., az üzemeltetéssel kapcsolatban?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jegyző úr azt válaszolta, hogy nincs akadálya!

 

Stift Nándor képviselő: ezekkel az indokokkal el tudja fogadni a javaslatot!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt javasolja Stift Nándor képviselő úrnak is, hogy addig, ameddig a támogató aláírásokat begyűjtik – mert azért az időt vesz igénybe – addig a Hivatal kidolgozza azt a javaslatot és akkor a Bizottság meg tudja tárgyalni.

 

További hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az írásbeli módosító indítvány szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

61/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Budaörs, Szabadság út 147. sz. alatti, 1036/40 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs, Szabadság út 147. szám alatti, Budaörs, 1036/40 helyrajzi számú ingatlan 122,5 m², valamint a Budaörs, 1036/67 hrsz-ú ingatlan 6 m², mindösszesen 128,5 m² nagyságú területnek a KASZI Gasztro Kft. számára, kerthelyiség kialakítása céljára 2021. szeptember 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra történő bérbeadásához.

A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a KASZI Gasztro Kft. beszerezze a szomszédos, Patkó utca 1. szám alatti, Budaörs, 1036/5 helyrajzi számú társasházban található lakások tulajdonosai 2/3-ának a kerthelyiség kialakításához és üzemeléséhez történő hozzájárulását.

Az ingatlanrészt minden év május 1. napjától szeptember 30. napjáig használják, és a bérleti díjat ezen időszakra fizetik meg. A bérleti díj mértéke a Budaörs, 1036/67 hrsz-ú ingatlan 6 m²-e vonatkozásában a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete alapján 2500,- Ft/m²/hó+ÁFA.

 1. a Budaörs, 1036/40 hrsz-ú ingatlanból bérelni kívánt 122,5 m² nagyságú terület bérleti díj mértékét 2500,- Ft + ÁFA/m²/hó összegben állapítja meg.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

28.) Székhelyhasználati kérelem

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ehhez a napirendhez készült egy kiegészítés, illetve alapvetően arról van szó, hogy a Primanima Fesztivál, valamint az Animációs Szakmai Egyesület, amelyik szervezője azoknak a fesztiváloknak, amik ugyanezt a nevet viselik, azaz a Primanimának, illetve a gimnáziumból kinőtt szakképzésről is beszélnek, mint háttérről, pályázatot kívánnak benyújtani és ehhez szükséges az, hogy ahol működnek, az mint székhely szerepeljen és ez az előterjesztés szerepel most itt. Ilyen módon a Primanima Kft., illetve a Magyar Animációs Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület a régi posta épületét, a Babteret, mint székhelyet kívánja megjelölni.

A TFVB 4 igen, 1 tartózkodással, a KMISB 6 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: kérdezi, hogy most akkor ez székhelycsere? Megszűnik a Colombus utcai és akkor ez jön helyette? Van-e ennek egy olyan pozitív hozadéka, hogy akkor ide-oda pályázhat?

 

Wittinghoff tamás polgármester: igen van és két konkrét olyan pályázat is van, amihez ez szükséges.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a Képviselő-testület, 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

62/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Székhelyhasználati kérelem

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 110/6. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a Primanima Kft. (székhelye: 1145 Bp., Columbus u. 83., adószáma: 25538643-2-13, képviseli: Orosz Anna Ida ügyvezető) székhelyeként a 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér) jegyezze be.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 110/6. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Animációsfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület (székhelye: 1145 Bp., Columbus u. 83., adószáma: 18704510-1-42, képviseli: Patrovits Tamás elnök) telephelyként a 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér) jegyezze be.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

 

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

29.) Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatának véleményezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

63/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatának véleményezése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium és Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezési javaslatainak átvezetését.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt vélemény továbbítására.

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

30.) Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

64/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadja 2017. szeptember 1-jei hatállyal a Fitskool Oktatási Egyesülettel megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadja 2017. szeptember 1-jei hatállyal az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodások aláírására.

 

Határidő:

Együttműködési megállapodás hatálybalépése: 2017. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

31.) 2016. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

65/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2016 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

 

Pályázó/ Kiadó neve/ SzerzőKiadvány címeTámogatás (Ft)
1.

 

Dr. Dobosné Gerzsenyi JuditBudaörsi városbejáró munkafüzet500 000
2.Eller MáriaDemján János- Könnyek csillognak a Nap szemében (verseskötet)365 000
3.Gyulai ZsuzsannaBudaörsi Mesék (mesekönyv)476 000
4.Várhegyi IstvánKötődések IV. – Perjés Klárával beszélget Várhegyi István (interjúkötet)450 000

 

Határidő: 2017. április 30. (értesítés)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet;  Pénzügyi Iroda

 

 

 

32.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása és kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

66/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása és kiírása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok megjelenésének támogatására, a melléklet szerinti 2017. évi pályázati felhívását.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó – melléklet szerinti -, 2017. évi pályázati felhívást tegye közzé.

 

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős:         polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

33.) „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 6 igen, 1 tartózkodással támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

67/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

„Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet, 4/B melléklet, 1. „Helyi média szolgáltatás” keret terhére:

 

Pályázó neveonline megjelenésnyomdatermék nevepéldányszámapályázott összeg (Ft)Támogatás
Starkiss Kft.Budaörsi Info OnlineBudaörsi Info10.000 db3.000.0003.000.000
Budaörsi Napló Bt.Budaörsi Napló onlineBudaörsi Napló3000-7500 db3.000.0003.000.000

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, ”Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázatra benyújtott, alábbi pályázatokat támogatja a Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet, 5/B melléklet, 51. „Helyi média támogatása” keret terhére:

 

Pályázó neveonline megjelenésnyomdatermék nevepéldányszámapályázott összeg (Ft)Támogatás
Starkiss Kft.Budaörsi Info OnlineBudaörsi Info10.000 db3.000.0003.000.000
Budaörsi Napló Bt.Budaörsi Napló onlineBudaörsi Napló3000-7500 db3.000.0003.000.000

 

Határidő:       2017. május 1.

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.) Civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

68/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2016 évi elszámolásait elfogadja:

 

AlapítványElszámolt önkormányzati támogatás 2016 év
1.Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány600 000 Ft
2.Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány640 000 Ft
3.Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány535 000 Ft
4.Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány252 000 Ft
5.Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány720 000 Ft
6.Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány300 000 Ft
7.Budaörsi Szent Benedek Alapítvány823 000 Ft
8.Erős Várunk Alapítvány490 000 Ft
9.Fenyves Kuckó Gyermek Alapítvány340 000 Ft
10.Föld Napja Alapítvány210 000 Ft
11.Gyermekeinkért Közösen Alapítvány900 000 Ft
12.Illyés Gimnázium Alapítvány900 000 Ft
13.Írisz Alapítvány900 000 Ft
14.Karizma Alapítvány900 000 Ft
15.Leopold Mozart Z. Alapítvány700 000 Ft
16.Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet608 000 Ft
17.Művészet a Nemzetért Alapítvány330 000 Ft
18.Pro Ecclesia Alapítvány420 000 Ft
20.Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány670 000 Ft
21.Zászlótudományi Alapítvány140 000 Ft
22.A XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány900 000 Ft
23Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány700 000 Ft

 

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

35.) Civil szervezetek támogatására kiírt 2017. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előbíráló csoport javaslatának megfelelően 6 igen 1 tartózkodással a KMISB javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Majdnem végig részt tudott venni az előelbíráló-csapat munkájában. Meg kell, hogy mondja, azért nagyon nehéz helyzet lett ez. Amiről elismerően kell, hogy szóljon, abban mindannyian megállapodtak, hogy mik a prioritások; nyilván iskolák, óvodák, valamilyen egészségügyi problémával küzdőknek a különböző szervezetei. Ebben tényleg egyetértés volt. Probléma az, hogy ő érti, hogy évente mindig többet kérnek, meg hát látja is, mert már jó pár év óta ott ül, hogy lássa; a költségek is megnövekednek, és a civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek is életbe kell maradni, működni kell, ezt érti. Viszont egy olyan fura helyzet alakult ki, hogy gyakorlatilag ennek a keretnek a döntő többségét, ami volt, ez az általuk prioritásként megjelölt egyesületek és alapítványok gyakorlatilag meg is kapják. Tényleg érezte az ad-hoc bizottság jó szándékát, abban meg tudtak állapodni, hogy mi az, ami mindenképpen benne legyen, de a vége felé már nagyon kusza lett az egész. Senkit sem hibáztat ezért. Egyszerűen úgy történt, hogy a végén már csak annyi maradt, hogy húzni kellett innen és onnan is. Káoszos lett a vége. Úgy gondolja, hogy igazságos döntést bármilyen összeg felosztása felett akkor lehet hozni, hogy ha az elejétől kezdve tényleg bizonyos szempont-rendszer alapján ítélnek meg valamit, vagy nem ítélnek meg. Ez volt az eredeti terv, csak mindig sok maradt még, és akkor innen-onnan is jött le egy kicsi. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy a vége – nem óvodák, nem iskolák, nem bölcsődék, nem egészségügyi ügyben rászorulók – tehát az összes többinél nem biztos, hogy egymáshoz összehasonlítva jó lett a végeredmény. Még egy problémája volt, hogy akik egyáltalán nem kaptak a végére, ott volt számára egy-kettő, akinél szerinte semmiképpen nem jó, hogy valaki nulla forintot kap, tehát semmit, ennél azért többet ér a tevékenységük. Nem szeretne senkit sem nevesíteni. Az a gondja, hogy ezt át kell gondolni, ezt a pályázati felhívást. Vagy több pénzt kell adni, és akkor tudnak a meghirdetett programokra, egymással megegyezve összeget adni; vagy mondják azt, hogy most ilyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, adnak azoknak, akik prioritást élveznek, a többieknek pedig nem. Ez így most egy méltatlan helyzetet generált. Felhívná a figyelmét mindenkinek, hogy tényleg nagyon sok éve van már ebben a bizottságban, és vett részt, és minden egyes évben, mindig sikerült olyan megoldásra jutni, amit ő maga is elfogadott. Itt most nem az előbíráló-bizottság munkáját nem fogja elfogadni, hanem a tartózkodásával azt szeretné jelezni, hogy valamelyik irányba el kell mozdulni. Vagy nagyobb legyen az osztandó összeg, hogy igazságosan legyen; vagy vegyék azt szűkebbre, hogy ki pályázhat, mert ez így egy nagyon méltatlan helyzetet produkált. Nem csak a pályázók, hanem a döntéshozók szempontjából is. Mert amikor azt mondják, hogy nulla vagy ötvenezer, ilyen kisebb összegeket; akkor sokszor ők maguk is tudták, hogy többet érdemelnének, de a nincsből egyszerűen nem lehet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kifejti, hogy nem fog tartózkodni, hanem a bizottság javaslatát fogja elfogadni. Szeretné elmondani Képviselő Asszonynak, hogy a második javaslata az, amit jelen helyzetben meg kellene fontolni. Évekkel ez előtt, amikor még jóval kevesebbet fordított az önkormányzat ilyen célokra is, az Állami Számvevőszék megállapításai között az hangsúlyosan szerepelt, hogy az önkormányzat túl sokat ad ilyen jellegű feladatokra, olyan tevékenységeket is támogat, amelyeket nem közpénzből kellene támogatni. Léteznek olyan civil kezdeményezések, ahol a civilek áldozatvállalása sem lenne ártalmas. Ha mondjuk, ő a saját hobbyjára létrehozna egy egyesületet, ez nyilván eszébe sem jut, csak példaként mondja. Ha mondjuk XY budaörsi lakos létrehoz egy hegymászó egyesületet, az egy nagyon dicséretes dolog, és a tevékenysége, ha mondjuk kiemelkedő eredményeket ér el, akkor az egy büszkeség lehet a városnak, de hogy ezt közpénzből kellene-e támogatni, azt nem tudja. Vitorlás egyesület vitorla beszerzéséhez, vagy órakedvelők alkatrészbeszerzéséhez támogatást adjon az önkormányzat, az nem biztos, hogy helyén való. A civilségnek azért van egy lényege, az önállóság is; és a civil létnek az a lényege szerinte, hogy az éppen fennállóval szemben vagy kritikát és kontrollt; vagy a saját tevékenységének kereteket teremt, és ezt megpróbálja függetlenül, az éppen regnáló helyi vagy állami hatalomtól függetlenül megtenni. Tudják jól, hogy Magyarországon a rendszerváltás után, hála az előtte lévő sok évtizedes diktatúrának, a hála szó idézőjelben értendő, a civil szervezetek kialakulásának nem nagyon volt lehetősége. Volt a hazafias népfront, ma van helyette a CÖF, így működik ez a történet. Szerinte fontos lenne, hogy itt egy egészséges dolog alakuljon ki. Ebben az önkormányzat próbál segítséget nyújtani; de egy olyan évben, amikor 2,1 milliárdot vesznek el, semmiképpen nem az első javaslat jó, hogy emeljék; mert van egy rossz híre, ha emelik kétszeresére, akkor négyszer annyi igény lesz, ha emelik ötszörösére, akkor tízszer annyi igény lesz, és a vége nyilván kontrollálhatatlan.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Mint az illetékes bizottság elnöke, és mint az előbírálati folyamatot levezénylő képviselő, szeretne egy rövid tájékoztatást adni mindazoknak, akik ebben nem tudtak részt venni. Nagyon tárgyilagosan, két részre bontja a mondanivalóját. Az egyik erről, a másik arról, hogy kéne több pénz. Előzőleg elhangzott, hogy az előző évekhez képest rendkívüli helyzetbe került az önkormányzat a 2 milliárdos elvonással. Sajnos, ezzel együtt is, momentán, csak úgy szeretné mindenkivel megismertetni a környező települések tényeit. Eszerint a 30 ezres Budaörs 25 millió forintot különített el a költségvetésében a civil szervezetek számára, ebben az egyesületek és az alapítványok is benne vannak…

 

Wittinghoff Tamás polgármester közbeszól: csak a pályázati részre

 

 1. Bakó Krisztina képviselő folytatja: …igen, csak a pályázati részre, ez nagyon fontos, tehát most csak erről a 25 milliós keretről beszélgetnek. A szomszédos, 70 ezres lakosú Érd mindössze 15 milliót fordít erre a célra, a 110 ezer fős Budapest, 11. kerület 10 millió forintot ad, illetve Budakeszi a 15 ezres lakosságával 2,5 millió forintot szán erre a célra. Szerinte ehhez képest a budaörsi 25 millió forint az kiugróan, kiemelkedően magas. Még úgy is, hogy egyébként 2 milliárdos elvonással küzdenek ebben az évben. Ez egy fontos tényező, amit figyelembe kell venni akkor, amikor keveslik ezt az összeget. Az előterjesztésben – amiről döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek – csak az alapítványok szerepelnek, de ő itt most egységben kezeli az alapítványok és az egyesületek kérését, mert egységesen a 25 millióra érkeztek az igények. 48 millió forintot igényeltek a civilek összesen. Ami majdnem kétszer annyi, mint ami rendelkezésre áll. Szerinte egy ilyen szituációban nem lehetett jól, és kényelmesen és könnyen döntéseket hozni. Ő mindig igyekszik az ilyen helyzetekben a lehető legtárgyilagosabb és legobjektívabb szempontokat figyelembe venni. Ebben az, hogy mennyit ér valakinek a tevékenysége, az egy értelmezhetetlen fogalom. Nagyon nehéz ezt megítélni. Szeretné a jelen lévőkkel ismertetni azt a néhány szempontot, ami egyébként a hozzáférhető és nyilvános jegyzőkönyvben is le van írva. Előnyt élveztek – amire Képviselő Asszony is utalt – az iskolák, óvodák alapítványai és egyesületei, illetve azok programjai; illetve előnyt élveztek a nagycsaládosokat, sérülteket, gyermekeket segítő szervezetek és a nyugdíjas klubok. Mindehhez adódott más egyéb, olykor hobbykat támogató egyesületnek a kérelme is. Ezen prioritási szempontok alapján született meg az a javaslat és az a döntés, amelynek egy részéről a bizottság keretében szavaztak, a másik része meg itt van a testület előtt. Mindenki ennek tudatában hozzon döntést, amikor szavaz.

 

Simándi Szelim képviselő: Fontosnak tartja itt azt elmondani, hogy Budaörsön nagy hagyománya van annak, hogy az önkormányzat jelentősen támogatja anyagilag a civil szervezeteket. Az is fontos, hogy akkor, amikor jobban megszorul a város, itt a sokat emlegetett 2 milliárdos elvonás, fontos, hogy most sem csökkentették ezt a mértéket, amivel támogatják ezeket a szervezeteket. Korántsem csak arról van szó, hogy a város és a Hivatal kizárólag pénzbeli támogatást nyújtana ezeknek a szervezeteknek. Évek óta a Hivatal munkatársai nem csak, hogy tájékoztatják a civil szervezeteket az egyéb pályázati lehetőségekről, hanem aktív támogatást, segítséget is nyújtanak akár az ezekre való pályázásban. Fontosnak tartja elmondani, hogy ezek a szervezetek, akik esetleg nem tudták minden kiadásukat ebből a pályázatból fedezni, vagy lennének további terveik; ha van kellő energiájuk és kapacitásuk arra, hogy pályázzanak egyéb forrásokra, akkor ehhez az aktív támogatást is meg fogja adni az önkormányzat.

 

Löfler Dávid képviselő: Az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy Ők többször javasolták, hogy ez a keret legyen magasabb. A korábbi 2014-es keretet szerették volna visszaállítani. Hallja, hogy mennyire nincs pénz, mégis bizonyos tételekre – és ezt már többször el is mondták – mint például animációs szakképzésre az önkormányzat talált 25 millió forintot, viszont a három, helyi nyugdíjas egyesület kérelmét nem tudta teljes mértékben támogatni. Ezt szomorúnak tartja, nyilván mások a prioritások, ez a baloldal fejlődéséért egyesület, ezt ők nem tudják támogatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: milyen egyesület? Bocsánat. Nem tudja, mi az, ami ezt mondatta képviselő úrral, de abból ő is kér. De, mi a nevük?

 

Löfler Dávid képviselő: A budaörsi baloldal fejlődéséért egyesület.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jobbulást kíván képviselő úrnak! A Budaörs Fejlődéséért Egyesület nem baloldali szervezet, minden ellenkező híresztelés ellenére. Lehet, hogy onnan úgy látszik, a szélsőjobbról, de nem az. Amit viszont szeretne reagálni; nagyon szereti, amikor éppen a civil törvény tárgyalása kapcsán a helyi Fidesz képviselője a civilek támogatásáról beszél. Ők a TEK-et szokták ráküldeni a civilekre, Budaörs pedig pénzt szokott támogatásként adni.

 

Hauser Péter képviselő: Nagyon könnyű úgy bírálni egy döntést, amin nem vesz részt. Nyilvános, el lehet menni, el lehet mondani a véleményt, csak nem vesz részt rajta; így nagyon könnyű bírálni.

 

Biró Gyula alpolgármester: Löfler Dávid ezt évek óta elmondja. Tulajdonképpen akár beküldhetne egy magnót is, és akkor csak meg kéne nyomni a gombot. Felhívja a képviselő úr figyelmét, azt is figyelembe kellene venni, hogy ha a 2016-os költségvetést végigtanulmányozza, akkor összességében, ebben vannak civil szervezetek, sport szervezetek, egyéb szervezetek, egyházi szervezetek, stb.. Egyszer kigyűjtésre került; ha gondolja képviselő úr, akkor újra visszakeresi neki, és elküldi, persze akkor az sem fog odaérni soha. Közel fél milliárd forint, tehát 500 millió forint fölött van az a támogatási összeg. Úgy gondolja, hogy mind azok a környékbeli települések, akik – úgy megjegyzi – Érd laza 4 milliárd fejlesztést kapott az államtól, – Budaörs nem kap soha egy fillért se, de Budaörs el van magában is – ott a támogatás lényegesen kisebb. Megkérdezte az ottani nyugdíjas szervezeteket, és lényegesen kisebb, 2-3 százezer nagyságrendű támogatásokat kapnak. Mindig ezt hallgatja végig, és egy idő után már kezd ideges lenni, mert mindig jönnek az idősek, betegek, a gyerekek, és akkor megkérdezi, mi az, az egészséges már nem is számít? Azért mondja, mert mindezeket tessék hozzászámolni, hogy sportra, egyházi szervezetekre is megy támogatás, ugye az egyházi iskoláknál nem szokta képviselő úr különösebben firtatni azt, hogy egyébként oda is fizet a város. Elég sokat, és nem is keveset. Minden évben meghallják azt az 5 millió forintot, ami nagyjából azt jelenti, hogy 11-12%-kal többet lehetne adni, de ezt egyébként, hosszú évekig volt a KMISB elnöke, és valóban valaha volt ez az összeg nagyobb is, hozzáteszi, hogy a város költségvetése is 10 milliárddal nagyobb volt abban az időben. Ugyan úgy lényegesen magasabbak voltak az igények, és tulajdonképpen, nagyon őszintén, igazságosan nem lehet elosztani. Minden alkalommal felmerült az, hogy menjenek el, és akkor ellenőrizzék. Egyébként még Fidesz padsorokban merült ez fel, hogy majd eljárnak és leellenőrzik, hogyan működnek a civil szervezetek. Ő volt egy-kettőn, és megdöbbenve látta, hogy néha öten, hatan, nyolcan, tizenketten kóvályogtak ott. Erről az oldalról is meg lehetne fogni, mert régebben is volt egy mondása, hogy 1 forinthoz, ő mindig szívesen ad 1 forintot; de nagyon sok olyan szervezet jön, akiknél kiderül, hogy csak ebből a támogatási pénzből próbálnak megélni, erről úgy gondolja, hogy az ilyen nem igazán civil szervezet.

 

Löfler Dávid képviselő: Akkor ő azt szeretné kérni alpolgármester úrtól, hogy látogassa végig ezeket a nyugdíjas egyesületeket, összesen három darab van, és akkor…

 

Biró Gyula alpolgármester (mikrofonon kívül): Öt…

 

Löfler Dávid képviselő: Akkor, az összeset…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen tájékozott a képviselő úr, több van, és ő maga mindegyiket ismeri.

 

Löfler Dávid képviselő: Akkor mindegyiket látogassa végig és mondja el nekik, hogy…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mikor, képviselő úr, mikor?

 

Löfler Dávid képviselő: Milliárdokkal támogatja itt az önkormányzat a civileket, de pont az ő kérelmükre nem volt még kétszázezer vagy ötszázezer forint. Ha ők ezt szívesen fogadják, akkor polgármester úr menjen el alpolgármester úrral, és akkor ezt beszéljék meg a nyugdíjas egyesületekkel, akiknek minimális összegekre lenne szükségük, miközben az önkormányzat itt animációs fesztiválra meg ilyen-olyan dolgokra nyugodt szívvel osztogat milliókat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Biztos, hogy képviselő úr majd egyszer tájékozódni fog arról is, hogy amiről beszél, annak mi a háttere, és akkor nem fog hibázni abban, hogy hány nyugdíjas szervezet van. Valószínűleg, elfelejti azt is képviselő úr, hogy idén…vagy pontosan, mikor is adták át? Ez már tavaly volt, olyan gyorsan megy az idő. A tavalyi évben adták át a több, mint százmillió forintból megvalósított nyugdíjas házat, ami szerinte párját ritkítja. Nem tudja, hogy van-e ilyen még a városban, de biztos nagyon sanyarú kenyéren tartják azokat, akik hozzájuk fordulnak. Valószínűleg, az Állami Számvevőszéknél is gyagyások ülnek, akik leírták, hogy túlzottak az önkormányzat által biztosított támogatások. Egyébként pedig, az a rossz híre, hogy Kálóczi Imrével meg szokták látogatni ezeket a civil szervezeteket. Nem azért, hogy ellenőrizzék, hogy hányan vannak ott és nem azért, hogy ellenőrizzék, hogy éppen a Bobák Bálint klubban – mert olyan is van – éppen hová mennek kirándulni, hány helyen vannak, de el szokták mesélni. Nem ellenőrizni szokták a létszámot, meg a tevékenységüket, nem szoktak rájuk ellenőrzést küldeni, TEK-et különösen nem. Az tényleg egészen elképesztő, amit a Fidesz csinál, hogy országosan a civil szervezeteket folyamatosan vegzálja, tönkre teszi és csak a hozzá közel álló civil szervezetek kapnak pénzt. És akkor itt a civilek helyzetével kapcsolatosan ilyen hozzászólások legyenek. Ami egyébként tegnapi hír – annyira jó, hogy az élet mindig szolgáltat valami aktualitást – a kormány az úgy működik, hogy túl azon, hogy a jogállam összes garanciáját már fölszámolta és a demokratikus intézményeket gyakorlatilag ellehetetlenítette, maga úgy gondolta, hogy meghatározhatja azt is, hogy ki az egyház és ki a nem egyház. És sikerült az Iványi Gáborék-féle egyházat – aki egyébként, Orbán Viktor miniszterelnök gyerekét még megkeresztelhette, azóta azért, mert más nézeteket vall, már feketelistára került – úgy ellehetetleníteni, hogy éppen tegnap döntött a strasbourgi bíróság úgy, hogy közel egymilliárd forint kártérítést fog kapni ez a szervezet. Úgyhogy, ne beszéljen neki arról, hogy hogyan kell hozzáállni a civilekhez. Az önkormányzat nem szelektál, hanem minden oldali civil szervezetet, nem tekintik azt, hogy kihez áll közel, egyházi szervezet-e vagy nem, hanem támogatást adnak olyan egységes elvek alapján, amit egyébként a Jobbikos képviselő asszony is elismert, legfeljebb megoldási javaslatot tett arra, hogy a jövőre nézve mit hogyan tegyenek. Ő maga ebből azt a tanulságot szűri le, hogy valóban kellene egy korlátot húzni, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket közpénzből illendő és kell támogatni, összefüggésben azzal, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei éppen hogyan állnak. De azt a leghatározottabban visszautasítja, hogy a Fidesz részéről az önkormányzatot kritika érje akkor, amikor egyébként az 560 millió forintos – és nagyon örül, hogy ezt alpolgármester úr elmondta – adott szektorra jutó önkormányzati támogatás az több, mint Budajenő, Zsámbék, Páty, Telki, Biatorbágy, Budakeszi és a megyei jogú Érd összesen. Érdének a hatszorosa. Mi a fenéről beszélnek? Tessék egy kicsit elgondolkodni! Lehet tényleg, mindenféle ilyen dolgokat elmondani, meg dobálózni ilyen számokkal, csak kicsit érdemes lenne a saját házuk tája körül körülnézni.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Csak kiegészítésül és másik aspektusból, mert tényleg fölháborító, amit itt mantra-szerűen hallgatnak Löfler Dávidtól évek óta. Tavaly kivonult az állam a szociális támogatások rendszeréből, gyakorlatilag ezt is az önkormányzatok nyakába varrta anélkül, hogy ehhez a pénzbeli támogatást megadta volna. Ez kb. 400 millió forintot jelent a városnak ahhoz, hogy nagyjából ugyan azt a szintet fenn tudják tartani, mint amit a korábbi években. Löfler képviselő úrnak talán ott kellene lobbiznia, ahol ezeket a pénzeket elvesztik, meg ahol azt a 2 milliárd forintot lerabolják a várostól.

 

Löfler Dávid képviselő: Polgármester úr szerinte nagyon eltért a tárgytól, mert arra gondolt civilek alatt, mint amikor dr. Bakó Krisztina, mint civil, ugyanakkor, Együtt-PM-es meg BFE-és vagy Budaörs Fejlődéséért vagy Baloldal Fejlődéséért színeiben kimegy civilként tüntetni, kiteszi facebookon profilképnek, hogy #ceuvalvagyok, stb. De véleménye szerint ez már nagyon eltér a tárgytól, úgyhogy, maradjanak a helyi civilek támogatásánál. Nem tudja, hogy a nyugdíjas egyesületek mit fognak ahhoz szólni, hogy ők nem kapnak megfelelő támogatást, miközben animációs fesztiválra és nagyon sok mindenre van az önkormányzatnak pénze, meg milliárdjai vannak a civilek támogatására, csak pont az ő kérelmükre nem volt elég. Ezt mindig el fogja mondani, ő ezt vállalja. Ha kell, minden egyes alkalommal el fogja mondani.

 

 1. Molnár Gábor képviselő (mikrofonon kívül): De csak egyszer, ne hatszor…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Papagáj kommandó így működik Molnár képviselő úr, ezt tolerálni kell.

 

Biró Gyula alpolgármester: Térjenek vissza a tárgyra, mert kezdenek eltéri tőle. Löfler képviselő úr a bizottsági ülésen azt mondta, hogy teljesen ki van akadva attól, hogy ott nulla forintok szerepelnek. Példának hozza fel: Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány kért működési költségre: 900e Ft-ot, megkapta, nyílt nap: 250e Ft mentési bemutató, mentőállomás klimatizálására adott az önkormányzat nulla forintot. Mitől kéne ebből az összegből klimatizálni egy mentőállomást, amit egyébként az önkormányzat épített fel, vett bele kettő vagy három darab autót eddig, ha jól tudja, vállalta a hőszigetelését. Akkor miért kéne még venni egy klimatizálót is abból a pénzből, ami civil szervezeteknek van?  De lépjenek tovább: Budaörsi Szent Benedek Alapítvány: Szent László év győri tanulmányút, – menjenek, semmi probléma. Év végi osztálykirándulás: hát menjenek osztálykirándulásra, más iskolából is mennek osztálykirándulásra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: És fizetik a szülők.

 

Biró Gyula alpolgármester: Adventi hajnali misék: biztos, hogy ezt ebből kell? Erős Várunk Alapítvány: cserkésztábor, reformáció… Csak a nullákat idézi fel, mert Löfler képviselő úr azon akadt ki, hogy miért kap valaki nullát. Karizma Alapítvány: mindent, amit kért, megkap, kivéve egyet: gyalogos zarándoklat a budaörsi Visnyei László szentelésére… Tényleg komolytalanná kezdenek válni. És akkor volt a Pro Ecclesia Alapítvány, ifjúsági foglalkozások és hitoktatás: biztos, hogy az önkormányzat feladata? Véleménye szerint az egyházé. És még volt a Zászlótudományi, aki azért kapott nullát, mert tavaly sem használta fel az összeget, hanem visszaküldte. Próbáljanak tehát maradni a témánál, és azt gondolja, hogy a nullákat talán meg is válaszolta. Ha képviselő úr végiggondolja, lehet, hogy talán még igazat is ad. Nem lesz nála igaza, az biztos…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak a rend kedvéért kérdezi meg, hogy amiket itt mantra-szerűen Löfler Dávid felolvas, az véleménye szerint nem tárgya az aznapi napirendnek, mert itt most nem erről van szó, azt eldöntötte a bizottság. De még nyolcszor nyugodtan el lehet mondani, végül is, az idejüket eltöltik, meg véleménye szerint ez kellő tanulsággal is szolgál. Nem tudja, hogy ez most szakmai gyakorlat-e vagy valamilyen óra keretében vannak jelen a diákok, véleménye szerint tanulságos ezt nyomon követni, hogy milyen jellegű kérdésekről vitatkoznak egy önkormányzatban.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Azon gondolkozott, hogy már ügyrendi gombot nyom, mint dr. Molnár Gábor, hogy szavazzanak, de miután Löfler képviselő úr figyelmének fókuszába került, amit ezúton is nagyon köszön neki, hogy így ismét elmondhatja, hogy igen, a CEU-val van, nem fog most erre kitérni, mert ez egy egészen más történet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: De vele van?

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Abszolúte, most is!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megnyugodott.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Azt is látja, hogy nyomoz utána Löfler képviselő úr, ezek szerint az ő szimpátiája megvan az irányába, ezt szintén nagyon szépen szeretné neki megköszönni. Esetleg összeülhetnének és akkor a nyomozásának hamis eredményeit vagy tévedéseit majd szívesen kijavítja, mert nem sikerül neki sem az egyesületük pártnevét helyesen elmondani, sem más pártok nevét, nem követi a változásokat, tehát picit le van maradva. Majd korrepetálja.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Azt hitte, hogy végszó lesz, pedig, olyan jól kitalálta, hogy ő lesz az utolsó, de közben benyomta Gáspár képviselő társa a gombot. Tisztelettel felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy amikor mondta, hogy bizonyos nullákat ő sem szívesen fogad el, nem véletlenül nem kezdett el nevesítgetni, hogy ki igen és ki nem. Nyilván, el lehet erről akár nyilvánosan is vitatkozni, hogy mi egy önkormányzat feladata, mi az, amit lehet, mi az, amit nem, de mondjuk, nevetség tárgyává nem kellene tenni egy-két dolgot, ez az ő magánvéleménye. Ő ezért nem tette meg. Azért, tegye mindenki a szívére a kezét, ha az önkormányzatnak lenne több pénze meg lenne rá lehetősége, – nyilván, nem összehasonlítva más településekkel – de nagyon szívesen adna például olyan civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, aki valóban olyan munkát végez, ami a budaörsi lakók akármekkora szegletének jó, és a 21. század olyan jellegű kihívásaival is szembe megy, hogy ne mindenki egyfolytában a számítógép előtt üljön, tehát sportoljon, mozogjon, vegyen részt kulturális, művészeti tevékenységben, stb. Szerinte ez egy közösségnek, ha valaki ilyeneket tesz, az összességében nagyon jó. Kicsit tényleg elszaladt a ló, bár, megérti, mert elhangzottak akkor baromságok, – már elnézést kér a szóért – . Megérti, hogy miért szaladtak ide, de azokat a civil szervezeteket is nyilván megérti, aki szeretne a működéséhez. Véleménye szerint nekik az a feladatuk, hogy megpróbálják a következő évre olyan világos vonalakat teremteni, meg olyan határokat, hogy azért mindenki örüljön annak, amit kap, mert azért kap, de el is tudja fogadni, hogy mik az önkormányzat korlátai.

 

Gáspár Béla képviselő: Valóban elkanyarodtak a témától, már majdnem vissza is lépett, de azért fortyog benne az, hogy megjegyezze, hogy ő örül annak, hogy a tüntetések, amik most vannak, – ő maga, ugyan randalírozásnak nevezi – ezek békésen zajlódnak. Ők is mentek tüntetni, azt úgy hívták, hogy békemenet, 500 ezer ember – ne nevessenek, kár, hogy nem voltak ott – elment a városon keresztül tisztább volt az úttest, mint előtte. Most meg 2 napig van a köztisztaságinak munkája. És annak is örül, hogy nem verik laposra a rendőrök a tüntetőket. Hozzá sem nyúlnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon ne izgassa fel magát képviselő úr, mert kezd aggódni. De azért, úgy hozzáteszi, hogy tényleg elképesztő az, hogy ezek a fiatalok, ezek a diákok ezek az egyetemi professzorok, ide értve Nobel-díjasokat is, békésen tiltakoznak az ellen, hogy a tudományt, a kultúrát visszaszorítják és nem gyújtják föl, véleménye szerint tényleg fölháborító. Tényleg úgy kellett volna eljárniuk, mint 2006-ban, TV székházat fölgyújtani, kirabolni, Baló György autóját elégetni, minek jár az Mercedes-szel, az tényleg sokkal kulturáltabb. Jók ezek az összehasonlítások, ő is nagyon szereti. Ha képviselő úr szerint ez randalírozás, akkor nyilván az volt a békement, amikor lángokban állt a város. Hát, kinek-kinek ízlése szerint.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretné ezt a dolgot lekerekíteni. 80 ezer ember tüntetése egyébként, ami teljesen békésen zajlott, az messze van a randalírozástól. Igen, ő maga is ott volt és tudja, hogy mennyire békés volt, békésebb volt, mint a békement. Visszatérve a tárgyára ennek az előterjesztésnek, szeretné ezúton is elmondani, ami egyébként a bizottsági ülésen is elhangzott, és az előkészítő bizottságon is elhangzott, hogy a jövőre nézve, ezt a szempontrendszert, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony is emlegetett, ezt akkor olyan formában előkészítve, tisztába tenni, ami megkönnyíti majd. Mert úgy gondolja, az igény az nem lesz kevesebb, mert az évről évre mindig növekszik, hogy a saját munkájukat megkönnyítsék, illetve, a pályázó szervezeteknek is könnyebbé tegyék ezt a folyamatot, ezúton is szeretné meghívni minden jelenlévő képviselőt, hogy ebben az előkészítő munkában vegyen részt és a saját szempontjait tegye hozzá a kialakítandó szempontrendszerhez. Kéri, hogy szavazzanak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte is szavazzanak, de azért Gáspár Bélának még mond valamit. A békemenetről jutott eszébe, hogy a Kádár rendszerben is éltették százezrek május 1-én azt a fantasztikus rendszert meg az összes vívmányát, ebből ő még nem vonná le azt a következtetést, hogy az a társadalom szerette volna azt. A vita lezárva, mert hogy amikről beszéltek, azokból egy téma sincsen a napirenden meg a támogatottak körében, hiszen itt egészen másról van szó, de nem baj.

 

Felteszi szavazásra a Bizottság által eléjük terjesztett határozati javaslatot, illetve az abban szereplő táblázatnak megfelelő felosztást, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

69/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Civil szervezetek támogatására kiírt 2017. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5./B. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 21. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 25.000.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára a táblázatban megjelölt összeget biztosítja pályázati programjaik megvalósítására:

 

Ssz. 

ALAPÍTVÁNY neve

Pályázat tárgya Kért összeg (Ft)Támogatási összeg (Ft)
1Ajándék Családsegítő Közhasznú AlapítványTerhes torna120 00090 000
Csakazértis próba214 622180 000
Útbaigazító táblák62 2300
Jutalom Vagyok PR cikkek300 0000
2Budaörs és Kistérsége Mentéséért AlapítványMűködési költség90 00090 000
Nyílt nap és mentési bemutató250 000250 000
Mentőállomás klimatizálása600 0000
3Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért AlapítványMűködési költség90 00090 000
Tanulmányi kirándulások448 800445 000
4Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért AlapítványRégimódi majális200 000300 000
Gyermeknap65 000
Terméshét/Termésünnep165 000
Játszóházak45 000
Mártonnap45 000
5Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért AlapítványÜgyes ujjak kézmunka szakkör67 50067 500
Sakk szakkör45 00045 000
Robotok közöttünk szakkör90 00090 000
Bakancstúra90 00090 000
Furulya szakkör45 00045 000
Vadonlesők szakkör112 500112 500
Elektrotechnikai szakkör90 00090 000
Kabala Színjátszó Csoport90 00090 000
Lurkó Bábcsoport45 00045 000
Kreatív Alkotóműhely90 00090 000
Culture Club67 50067 500
Diákönkormányzat67 50067 500
6Budaörsi Kincskereső Óvodáért AlapítványBudapesti Állatkert látogatása320 000550 000
Budakeszi Vadaspark látogatása240 000
Hagyományőrző ünnepek, táncházak192 000
Magor Magyarjai Néphagyományőrző bemutató144 000
7Budaörsi Mákszem Óvodáért AlapítványKirándulás- Piliscsévi Játékpark190 000190 000
Kirándulás-Penyig és környéke210 000210 000
8Budaörsi Szent Benedek AlapítványMűködési költség100 000100 000
Szent László év győri tanulmányút60 0000
Év végi osztálykirándulások200 0000
Arany János emlékév120 000120 000
Gólyatábor250 000250 000
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó50 00050 000
Helytörténeti vetélkedő60 00060 000
Diákbál80 00080 000
Adventi hajnali szentmisék20 0000
Magyar Kultúra Napja60 00060 000
9Erős Várunk AlapítványMűködési költség100 000100 000
Családos tábor700 000480 000
Német nyelvi keresztény tábor100 0000
Családi Nap – Reformáció 500100 0000
10Fenyves Kuckó AlapítványKépességfejlesztő Tábor450 000120 000
Neked is sikerülhet program450 000150 000
Működési költség100 000100 000
11Föld Napja AlapítványEgyütt az ifjúságért – fákkal és zöldséges hétfőkkel program400 000160 000
12Gyermekeinkért Közösen AlapítványKis képzőművészek köre20 00020 000
Informatika világa17 20017 200
Irodalmi zsongás100 000100 000
Legyél te is könyvmoly30 00030 000
Őszi vigasságok21 00021 000
Informatika tagozat 20.szülinap25 00025 000
Fürkész tábor 1-2. osztálynak28 70028 700
Fürkész tábor 3-4 évfolyam143 700143 700
Fürkész tábor Királyrét106 300106 300
Természettudományos tábor 6.a71 80071 800
Természettudományos tábor 7.b66 70066 700
Természettudományos Tábor 8.b63 20063 200
Kórus kirándulás52 90052 900
Nyári tornász Tábor32 20032 200
Nyári tábor34 50034 500
Működési költség186 800100 000
13Halmay Gyermek és Családsegítő AlapítványBudaörsi Diákszínpad előadások90 00090 000
Budaörsi Diákszínpad Tábor150 000120 000
2.0 Alternatív Tanulócsoport indítása400 000300 000
2.0 Alternatív Tanulócsoport Tábor160 000160 000
Mozgásfejlesztő babúszás100 000100 000
Működési költség100 000100 000
14Illyés Gimnázium AlapítványMűködési költség100 000100 000
Erdei iskola 7.osztály85 00085 000
Erdei iskola 8.osztály85 00085 000
Erdei iskola 9.osztály85 00085 000
Matematika tábor85 00085 000
Vándortábor85 00085 000
Gólyatábor430 000430 000
Angol drámacsoport45 00045 000
15Írisz AlapítványMűvészeti nevelés Tűzzománc szakkör160 000160 000
Alsó tagozatos rajz és kézműves foglalkozások160 000160 000
Képzőművészeti tehetséggondozó szakkör80 00080 000
Nemzetikincs Keresők Társasága program120 000120 000
Ifjú természettudósok klubja240 000240 000
Herman Színpad110 000110 000
Néptánc és népi gyermekjátékok szakkör50 00050 000
Konyhatündér szakkör80 00080 000
16Jövőkép Közhasznú AlapítványMűködési költség100 000100 000
Kreatív angol nyelvi tábor510 000180 000
17Karizma AlapítványAlsó tagozatos mozgásfejlesztő Tábor160 000100 000
Élő népi kézműve és tárgyalkotó tevékenység100 000100 000
Játékszakkör100 000100 000
Szünidei színjátszó és sport tábor220 000220 000
Kis üvegfestők70 00070 000
Mártonnap50 00050 000
Kiskukta50 00050 000
Csengőszó városi vers és prózamondó verseny80 00080 000
Gyalogos zarándoklat a budaörsi Visnyei László szentelésére170 0000
18Leopold Mozart Z. AlapítványMűködési költség99 00099 000

268 000

 

100 000

 

 

180 000

Zenei tábor kamaraegy-ek részére Zánka268 605
Reformáció 500 tanár növendék koncert126 000
Vonós és Zongora Mesterkurzus140 000
Fagott Tábor28 000
Bozsoki Zenei Tábor128 000
Crescendo Nyári Akadémia84 000
Kreatív zenei tábor67 200
Országos Oboástábor25 600
19Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi AlapszervezetVéradásszervezés89 10089 100
Ünnepségek123 750123 750
Segélyezés29 70029 700
Képzések143 550143 550
Táboroztatás79 20079 200
Egészségnevelés, prevenció49 50049 500
20Művészet a Nemzetért AlapítványSzínházi előadások445 000160 000
Kárpátaljai vendégek fogadása182 0000
Működési költség50 00050 000
21Pro Ecclesia AlapítványMűködési költség100 000100 000
Csendeshét tábor735 000280 000
Zenei programok45 0000
Ifjúsági foglalkozások, hittanoktatás30 0000
22Seneca Közhasznú Alapítvány a DadogókértMűvészetterápiás Műhely sorozat332 000332 000
Jótékonysági hangverseny ISAD330 000100 000
Ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése242 400100 000
23Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért AlapítványMűködési költség100 000100 000
„Együtt lenni jó” Családi Napok rendezvénysorozat330 000230 000
Gyermeknap234 000150 000
Bölcsődék Napja257 850157 000
Egy kicsi mozgás mindenkinek kell72 00072 000
24Zászlótudományi AlapítványMűködési költség100 0000
Amerika c. kiállítás310 0000
26A XXI. Sz. Magyar Drámájáért AlapítványMűködési költség100 000100 000
XXI. Drámaíró Verseny900 000 130 000

 

2.) Nyertes pályázó alapítvány az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2018. február 28.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidők:     2017. május 15. (szerződés megkötése, támogatás átutalása)

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés) Pénzügyi Iroda (utalás)

 

 

 

36.) A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tudja, hogy itt is lesz-e olyan érdemi, a témához tartozó vita, de ha jól látja, akkor nincs hozzászóló. Ismerteti, hogy a KMISB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a KMISB által elfogadott javaslattal az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

70/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi elszámolását jóváhagyja: Görög, Német, Örmény, Roma, Román, Szerb.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 24.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

 

ssz.megpályázott programkért támogatás (Ft)Támogatás (Ft)
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1.Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása150.000150.000
2.Tavaszi Német Nemzetiségi Napok700.000700.000
3.Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok, partnerség150.000150.000
4.Német nyelvi örökség megőrzés1.300.0001.300.000
5.Budaörsi Svábbál800.000800.000
6.Német Nemzetiségi Karácsony Délután1.500.0001.500.000
7.Görög-Német Ízek Ritmusok Est250.000250.000
8.Kálvária fenntartása, Keresztút250.000250.000
9.Német Tájházak Szakmai és Információs Központja00
10.Wunderkäfer tánccsoport fenntartása1.300.0001.300.000
11.Hagyományos sváb disznóvágás350.000340.000
12.Batyusbál200.000200.000
13.Német nemzetiségi gyermektánccsoport400.000400.000
14.Német nemzetiségi színházi előadás500.000475.000
15.Szeretlek Budaörs workshop-ok600.000600.000
16.Hagyományőrző Asszonykör – Frauenkreis200.000200.000
17.Működési költségek1.500.0001.500.000
1-17.ÖSSZESEN10.150.00010.115.000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
1.Működési költségek350.000350.000
2.Vujicsics koncert530.000530.000
3.színház megvendégelése (szept.)300.000300.000
4.Néptáncos est (október)350.000350.000
5.weboldal tartalmának szerkesztése120.000120.000
6.Utazás a Szerb Kultúra Fesztiváljára Horvátországba200.0000
1-6.ÖSSZESEN1.850.0001.650.000
Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1.Működési költségek 

160.000

 

 

160.000

2.Észak Moldvai Kolostorok, előadás a Közösségi Házban190.000190.000
3.Gyereknap, Román Ortodox Pünkösd200.000200.000
4.Moldvai táncoktató délután200.000200.000
5.Szimpózium a „Nemzetiségek helyzete Magyarországon és a Kárpát medencében”180.000 

180.000

6.Mikulás napi program200.000200.000
7.Nemzetiségek Napja, Román Karácsony190.000190.000
8.Mihai Eminescu est (168. évforduló)200.000200.000
9.Nicolae Balescu emléknap190.000190.000
10.Tavaszköszöntő „Martisoara”190.000190.000
1-10.ÖSSZESEN1.900.0001.900.000
Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1.Cigány kultúra világnapja445.000445.000
2.Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban600.000 

600.000

3.Cigány népzenei és néptánc együttes fenntartása és működtetése660.000 

660.000

4.Érzékenyítő foglalkozások a holokauszttal kapcsolatban850.000850.000
5.Működési költségek270.000270.000
1-5.ÖSSZESEN2.825.0002.825.000
Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
1.Működési költségek180.000180.000
 

2.

Megemlékezés (1821-es Görög Szabadságharc)865.000865.000
3.Megemlékezés (Görög Nemzeti Ünnep)865.000865.000
4.Görög nyelvoktatás400.000400.000
5.CD kiadás1.200.0001.200.000
1-5.ÖSSZESEN3.510.0003.510.000
1-43.Összesen igényelt támogatás20.235.00020.000.000

 

 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2018. március 31.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

37.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdákodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. sz. módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendnél nem fűzne hozzá sok gondolatot ahhoz a kényszerpályához, ahol a rettenetes és a szörnyű közül próbálják a legkevésbé rosszat választani. Ez is azon az úton való haladás, amiről sok szó esett már a szemétszállítással kapcsolatosan más napirendeknél és a napirend előttieknél is, hogy mi a kialakult helyzet. Igyekeznek lavírozni ebben az eszement helyzetben, hogy ezzel sikerül-e majd célt érniük, vagy éppen a Hivatal szakértőjének lesz igaza, aki azt mondja, hogy semmit nem lenne érdemes csinálni, még akkor is lehet, hogy jobban járnának, csak akkor a BTG tuti, hogy ezt az üzletágát fölszámolná. Ők meg megpróbálják azt – amire egyébként Császárné Kollár Tímea képviselő asszony rákérdezett az elején – a helyzetet kezelni, hogy a BTG tudjon szolgáltatni és azok a kiegészítő szolgáltatások, amik magasabb színvonalat jelentenek, mint a kötelező ellátás – ami az egy vagy kétszeri szemétszállítást jelenti, ami a szelektív, a zöld és a lomtalanítás terén –, azokat tudják biztosítani. Ez az előterjesztés tárgya.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Biró Gyula alpolgármester szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

71/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdákodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. sz. módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására tett javaslatokkal kiegészített, 2. sz. melléklet szerinti Társulási Megállapodást jóváhagyja és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására,

 

2.) tudomásul veszi, hogy a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodást Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 8522-4/2017. iktatószámú, a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 3700-103/2016. számon kiállított, megfelelőségi vélemény visszavonása tárgyában kiadott tájékoztatásában foglaltakra tekintettel, a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött, 2016. április 1. napjával hatályos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés – felmondással vagy közös megegyezéssel való – megszüntetésére sor kerül.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

38.) Döntés a Csata utca 20 kv-os szabadvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy ennek kapcsán egyszer már döntött a testület, de az egyik érintett ugyan 6 millió helyett 7 millió forintot ajánl fel, de ezt két részletben szeretné kifizetni, mert így tudja kigazdálkodni, ezért az idei évben ezt a kieső részt nekik pótolni kell. Erre vonatkozik az előterjesztés.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

72/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Döntés a Csata utca 20 kv-os szabadvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. közötti beruházás megvalósításához az Örs-Projekt Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kötelezettségvállalóval (székhelye: 2800 Tatabánya, Vigadó utca 6., cégjegyzékszám: 11-09-021939, adószáma: 13553481-2-11, bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12011148-01501808-00100002, képviseli: Solti Péter ügyvezető) – közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában az 1. megállapodás megkötését azzal, hogy e megállapodásra figyelemmel, a projekt finanszírozás tárgyévi költségvetési rendezése az alábbiak szerint szükséges: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor és ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék előirányzat kerül csökkentésre 2.500 eFt összeggel.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a szerződés aláírására és arra, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     azonnal

 

 

 

39.) Budaörs, BVUSS létesítményeiben üzemelő folyadék hűtő felújításához forrás átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt is szeretné elmondani, amit már egy másik napirendnél elmondott a Műszaki Ügyosztálynak, de most a BTG-nek szól, hogy természetesen vezetőin, nagyon határozott elvárás fogalmazódott meg abban a tekintetben, hogy egyfelől ez egy keretösszeg, másfelől minimum 3 ajánlat – és, ha ennél több, akkor csak örülnek neki – bekérése kötelező és itt nagyon oda kell arra figyelni, hogy itt az ár is, az érték is, minden szintén vállalható legyen és ne foglalkozzanak azzal, hogy éppen a kivitelezőnek kit, hogyan kell eltartani, hanem a munka legyen megfelelő minőségű és ezért az ellenszolgáltatás meg reális értékű.

Kéri, mindenképpen szerepeljen a határozati javaslatba, hogy minimum három árajánlat bekérést előírta az önkormányzat és ezzel teszi fel szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

73/2017.(IV.26.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs, BVUSS létesítményeiben üzemelő folyadék hűtő felújításához forrás átcsoportosítás

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetés kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadások – 5. pont Általános tartalék terhére 14.000 ezer Ft összegű forrást biztosít a Budaörsi Városi Uszoda (Budaörs, Hársfa u. 6.) a folyadékhűtő felújítására a 6.B. melléklet 1. fejezet Ingatlan felújítások új során: „Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása”, azzal, hogy keretösszegről van szó, és a beszerzéshez minimum 3 árajánlat bekérését írja elő.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

 

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, a további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017 május 9.