Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. május 24-i nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol volt: Sokolowski Márk képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Szél Mónika közoktatási és nevelési osztály, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Zborainé dr. Pető  Beáta vagyongazdálkodási osztály, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá Szita László könyvvizsgáló, Tamás Ervin BTG Kft. ügyvezető, Premecz Enikő, Kapitány Gábor külsős bizottsági tagok, valamint budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat! Elmondja, Sokolowski Márk képviselő úr írásban jelezte, hogy az államvizsgái miatt nem tud a mai ülésen jelen lenni. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 tagja jelen van, a Testület határozatképes, az ülést 840 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A megküldött napirendhez képest egy sürgősségi előterjesztés érkezett, „Döntés céltartalék felszabadításáról” címmel, ami a hitelcélok megvalósításához szükséges, és amelyet javasol napirendre venni. Az indoklás egészen egyszerű: az információjuk az, hogy a hitelfelvételhez megkapták a hozzájárulást az illetékesektől és amennyiben ez így van és az információk megalapozottak, akkor a feladatok ellátáshoz a Hivatal haladéktalanul hozzá tud látni, ha ezt a döntést a Képviselő-testület meghozza.

 

Módosító indítvány készült a meghívó szerinti:

 • ) Döntés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről,
 • a ) Szociális tűzifa igénylés benyújtása
 • és a ) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamosenergia beszerzése intézményei érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához c. napirendekhez.

 

Sorrendre vonatkozóan egy javaslat van, mert a meghívó szerinti 14.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamosenergia beszerzése intézményei érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához c. közbeszerzésre vonatkozó előterjesztést – a kiegészítés miatt – zárt ülésen javasolt tárgyalni, az Mötv. 46.§ (2) c) pontja alapján, ezért ezt utolsóként javasolja tárgyalni a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélése c. napirenddel együtt, melyet viszont az Mötv. 46. § (2) b) pontja alapján kötelező zárt ülésen tárgyalniuk.

 

Kérdezi, hogy van-e bárkinek a napirendhez kiegészítése?

 

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a sürgősségi előterjesztés – „Döntés céltartalék felszabadításáról” – napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott,

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre és a zárt ülésre vonatkozó – fentiek szerint ismertetett – javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Becz György képviselő nem vett részt a szavazásban.)

 

Felteszi szavazásra a fentiekben elfogadott módosításokkal együtt a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

76/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítása

3.) Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítása

4.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

5.) A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

7.) A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv elfogadása

8.) A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2017. évi üzleti terve

9.) Tagi kölcsön nyújtása a BTG Nonprofit Kft. számára

10.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

11.) Döntés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről

12.) Döntés egészségügyi infrastruktúra fejlesztések támogatására megjelenő pályázaton való részvételről

13.) Szociális tűzifa igénylés benyújtása

14.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

15.) Együttműködési megállapodás – Heimatmuseum és Város Régészeti Kiállítással a Kubinyi Ágoston pályázat benyújtásához (múzeumi intézmények szakmai fejlesztése

16.) Döntés céltartalék felszabadításáról

17.) Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére – ZÁRT ülésen

18.) Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz- és villamosenergia beszerzése intézményei érdekében” tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretettel köszönti a jelenlévőket és a tévénézőket is! Három dolgot szeretne megemlíteni napirend előtt. Az egyik érinti az egész várost, Őt is többen megkeresték már személyesen és képviselőtársai is gyakorta találkoznak személyesen és telefonon is a kérdéssel, hogy lesz-e és hogyan lesz a városban a lomtalanítás. Erre szeretne majd választ kapni a megfelelő hivatali illetékestől, hogy tájékoztassák a lakosságot, mert ez egyre égetőbb és aktuális is lenne most már a lomtalanítás.

A második kérdése az a Domb utcával kapcsolatos: oda már a tavalyi év folyamán tervezve volt egy csatornarekonstrukciós munka megkezdése. Ez minden valószínűség szerint idén nyárra húzódik, erről is szeretné, ha a Műszaki Ügyosztály tájékoztatásával együtt tudnák a tisztelt lakosságot is értesíteni, hogy körülbelül mire számítsanak, mert ez nyilvánvalóan a közlekedésüket érinteni fogja.

A harmadik kérdése egy apróság, de az ügy még mindig ugyanott tart, mint néhány hónappal ezelőtt, amikor a természetvédelmi területek tájékoztató táblái borzasztó állapotával kapcsolatban kértek tájékoztatást, és amire az illetékestől meg is kapták a választ, vagyis hogy eltávolítják és kicserélik azokat. A mai napig semmi sem történt, most nem vár választ, csak egy kérést szeretne tolmácsolni, hogy a fenntartó felé közöljék, hogy ezt hajtsák végre, mert egyre több a turista és az állapotok azok pont ugyanolyan szégyenletesek, mint amilyenek eddig is voltak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi műszaki ügyosztályvezetőjét, hogy megoldás jelenthet-e az, hogy az önkormányzat megcsinálja ezeket a táblákat? Ő úgy látja, hogy a természetvédelmi hatóságnak a tevékenysége kimerül abban, hogy keresztbe tesz időként és egyébként meg nem védi a természetet.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Tisztelettel köszönt mindenkit! Beszéltek velük, határozott ígéretet tettek, hogy lecserélik a táblákat, még a tegnapi napon is a testületi ülés előtt jelezték megint, hogy eltelt egy hónap és ez nem történt meg. Határozottan azt ígérték, hogy készülnek a táblák. Reménykedik, hogy ez meg fog történni. A Domb utcával kapcsolatban elmondja, hogy rövid időn belül elkezdődik, illetve a testületi ülés napirendi pontjai között szerepel az a közbeszerzési döntés, amelyek között szerepel a Domb utca felújítása. Ha ez a közbeszerzési eljárás, ami több mint három hónapja folyik, és ami egy borzalmasan hosszadalmas és bonyolult eljárás a végére ér, akkor a nyári hónapokban (június-júliusban) elindulnak a munkálatok és megpróbálják úgy összehangolni, hogy a Domb utca szélesítésével egyidejűleg ez megtörténjen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A lomtalanítással kapcsolatban elmondja: ez most már lassan ez egy fél éve örökzöld téma, mind a vezetői értekezleteken, mind pedig a tevékenységük kapcsán. Hasonló a helyzet egyébként, mint az oktatás „fantasztikus” államosítása kapcsán és minden más kapcsán, ahol az állam rátenyerelt bizonyos dolgokra. (Majd napirend előtt Ő is fog egy tegnapi, „élményéről” beszámolni, amikor egy édesanya sírva mesélte el, hogy a fantasztikus FŐGÁZ hogyan jár el, ami egészen elképesztő egyébként.)

Ami a lomtalanítást illeti, a szemétszállításnál létrejött a nemzeti „kukaholding”, a NHKV, ugye nem csinál semmit túl azon, hogy a budaörsi lakosoknak nagyjából fél év vagy háromnegyed év késéssel kiküldte a számlákat és egy összegben kellett az egészet kifizetni. Ugyanakkor meg, amikor a szolgáltató felé, aki ténylegesen a feladatot ellátja, fizet, akkor az a töredéke sem annak, amennyi a tényleges díj és nem fedezi az egyébként ott keletkező költségeket, magyarul nem biztosít fedezetet a feladat ellátásához.  Pontosan az történt egyébként, amit gondoltak, mint az oktatásnál, ahol előre elmondták, hogy mi lesz, hát itt is ez történik és ugye nincs fedezet ebben a költségben sem a zöldhulladék elszállításra, sem a lomtalanításra. Ennek ellenére természetesen egy önkormányzat megteheti azt, hogyha saját forrásaihoz hozzányúl, akkor finanszírozza pluszban azt, amit eddig is finanszírozott, csak most már a pénzét elviszik, és akkor azon felül ugyanaz van, mint az iskoláknál, elviszik a város pénzét, nem fordítják az iskolákra, de beletehetik nyugodtan… tehát ugyanaz a cinikus, arcátlan eljárás folyik itt is. Amiben a vezetői értekezleten a BTG-vel megállapodtak, hogy megpróbálják azt – mert az ő kérése határozottan az volt, és ezzel mind a két alpolgármesterrel egyetértésben van –, mert az, ami a lomtalanítás kapcsán szokott történni, amikor azt hagyományosan teszik, az katasztrofális helyzetet idéz elő városban, de ezt megelőzendően, van egy olyan lehetőség, hogy házhoz menő lomtalanítás. Az ott élők szépen összegyűjtik azt, amitől szeretnének megszabadulni, adott időpontra odamegy a cég, bepakolják a hulladékot, és nem az utcán áll napokig mindenféle turkálásnak, szétdobálásnak és egyéb esztétikai problémáknak kitéve a területen. Erre viszont a BTG-nek pillanatnyilag a fedezetet is, meg az eszközöket is meg kell teremteni, és abban maradtak, hogy szeptemberben kerül majd sor rá, és házhoz menő lomtalanítás lesz, és ennek meg fogják teremteni a feltételeit, addig meg mindenkitől türelmet kérnek.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: több ülésen keresztül HOMM buszoztak, kisbuszoztak a műszaki ügyosztályvezető úrral, ami most már úgy néz ki, hogy minden tekintetben nyugvópontra jutott, tehát többet nem fogja felhozni. Sikerült a cég vezetőjével leülnie egy hosszasabb tárgyalásra. Ott el tudta mondani pontosan, hogy neki, illetve a lakóknak, milyen észrevételei vannak és ilyen is ritkán van az életben, de mindenben egyetértettek. Tehát a cég egyetértett abban, hogy azok jogosak, amiket ő elmondott és tényleg javítaná a szolgáltatás színvonalát, kihasználtságát, viszont ő is megértette, hogy két ilyen buszjáratnak csak nagy költségemelkedéssel lehetne azt úgy átszervezni, ami egyébként jó lenne, illetve, hogy kötődnek a MÁV menetrendjéhez is. Ezért abban maradtak, hogyha például egy MÁV menetrend megváltozása miatt újratervezésre, újraszervezésre kerül a kisbuszoknak a menetrendje, akkor azokat a véleményeket, amiket ő elmondott azt figyelembe fogják venni. Mindenki köszöni, aki ebben részt vett. Szerinte ez a jó út, amikor így ezt előre megbeszélik és, ha van rá lehetőség, akkor javítanak és akkor nem utólag ötletel mindenki, hogy mi lett volna jobb.

A másik dolog: Budaörsön illetve körülötte nagyon sok óriásplakát van. Már látott óriásplakát megrongálást, de azért az nem volt olyan veszélyes. De azt is tudja, mert látta, hogy most már addig mentek az intelligens ellenkampányt folytató Fidelitas-osok országszerte és egyébként nem túl messzi környékünkön is, hogy magánterületre is bemászkálva is rongálják a plakátokat. Itt hívná fel a figyelmét mindenkinek, hogy Budaörsön is van magánterületen óriásplakát több, és amennyiben ott azt valamilyen rongálás éri, akkor mindenki készüljön fel arra, hogy a megfelelő illetékesek nyilván megteszik a dolgukat. Nem ez az útja a politikai véleménynyilvánításnak és ezzel csúfítani egyébként, amúgy egy virágos és tisztességesen karbantartott várost, szerinte nagyon rossz út lenne!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak annyit tud erre mondani, hogy az csak egy jogállamban szokás, hogy a jogalkotóra, a jogalkalmazóra és a kormánypártra is érvényesek legyenek a jogszabályok. Ez Magyarországon sajnos nem így van.

 

Gáspár Béla képviselő: Egy kérdése van, ami a lakosság kérdése. Nagyon sok autós iskola kocsija jár a városban, sokkal több, mint ami Budaörsön létezik. Nyilván nem lehet kitiltani őket, de lehet-e esetleg az iskolák vezetőivel beszélni, hogy ne csúcsidőben oktassanak itt akár budapesti tanulókat vagy akárkit, mert a reggeli forgalomra nagyon rossz hatással vannak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy örökzöld téma, Romsics Sándoré volt annak idején és örül, hogy újra előkerült. Kéri Jegyző Urat, hogy válaszoljon a kérdésre!

 

 1. Bocsi István jegyző: Természetesen van rá lehetőség. A képviselő urat és az iskolák vezetőit meg fogják hívni és akkor el lehet mondani ezeket a problémákat.

 

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné a hozzászólásait.

A Bretzfeld utcánál a parkolóban, megcsinálták a kátyút, a kátyúnak egy része kiesett. Egy héttel ezelőtt volt TFVB ülés, azóta sem történt semmi.

Ehhez kapcsolódóan szeretné kérdezni, hogy körülbelül három hete nem fejezték be a Csata utca és a Károly király utcánál a két kátyút, ami gyakorlatilag az egyik legforgalmasabb helye Budaörsnek és úgy tudnak elmenni az autók, hogyha nem akarnak belemenni ebbe a ki nem aszfaltozott kátyúba, hogy fel kell menniük arra a szigetre, ami gyakorlatilag az úttest közepén van, balesetveszélyes nagyon.

A harmadik dolog, amit szintén szeretne jelezni, hogy a Távíró köznek a végén működik egy illegális szemétlerakó hely. Ez eleinte zöldhulladékkal kezdődött, most már minden van ott. Szeretné kérni, hogy ezt minél hamarabb szüntessék meg!

A negyedik, hogy az Ifjúság utca 40-nél lévő társasház mögött van egy utcajelző tábla. Tegnap egy bejáráson voltak Alpolgármester Úrral és a hivatal kollégájával, valaki kivette ezt a táblát, visszatette, mozog, életveszélyes.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A táblát ma reggelre megerősítették a BTG-s kollégák, tehát az Ifjúság utca 40-nél ez a kérdés megoldódott.

Sajnos az illegális szemétlerakás a város több pontján jelentkezik és nemcsak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén, hanem a „kicsi kupac nagyot kíván” elv alapján, valaki lerakja, a többiek azt gondolják, hogy ez valamilyen lerakóhely és egyre nagyobb lesz. Küzdenek vele folyamatosan, a BTG is és, az a cég is, akit azzal bíztak meg, hogy az illegális lerakást próbálja megakadályozni, főleg azokon a területeken, ahol többször is találkoznak vele. Természetesen a BTG minden ilyen esetben elszállítja, de ez jelentős költségekkel jár. A Csata utca – Károly király sarkán a Gázművek volt, aki egy hibaelhárítást végzett, javított ki és nem megfelelő minőségben állította vissza az utat. A Károly király utcának nem az önkormányzat a kezelője, hanem a Magyar Közút, tehát nem is az önkormányzat adta a bontási engedélyt, nem is az önkormányzat vette át a javítás utáni munkát. Jelezték a Közút, illetve a Gázművek felé is, hogy a megfelelő minőségű helyreállítás szükséges. Sajnos egy dolog lehetne még, hogy az Önkormányzat saját költségén megcsinálja, de akkor ilyen alapon előbb-utóbb mindenki helyett az önkormányzatnak kellene elvégezni a feladatot. A másik ilyen neuralgikus pont volt a Nefelejcs utca – Kossuth Lajos utca sarkán lévő kátyú, ott a Fővárosi Vízművekkel eljutottak odáig, hogy három hét után az 1×1 métert le tudta aszfaltozni és most már helyreállt a forgalom. Remélhetőleg itt is azért 1-2 napon belül a Gázművekkel is ide jutnak.

A Bretzfeld utcai kátyút természetesen megnézik, hogyha nem volt sikeres a javítás.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Két kérdése lenne: az egyik az egész Budaörsöt érinti, hatalmas esők voltak, hogy áll a város most ebben az évben a fedett buszvárókkal a kisbuszok kapcsán? Az Őszibarack utca elején lenne egy buszmegállónak a befedése, tehát ezzel hogyan állnak? A másik pedig, amiről már az előbb szó volt az illegális hulladéklerakás, de szeretné, hogy elhangozzék, mert többen megkeresték, hogy a Fodros utca vége, üres telek, gumik, sitt, rágcsálók vannak, ha lehetne ezzel valamit kezdeni, az jó lenne!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A fedett buszvárókkal kapcsolatban árajánlatok kérése van folyamatban jelen pillanatban. 8 helyszínen fogják ebben az évben megvalósítani, 8 további helyszínen, ezek a helyszínek megtekinthetők az osztályon, többek között benne van a Képviselő Úr által említett Őszibarack utcai is. Az illegális hulladékkal kapcsolatban az előbb elmondta, hogy nemcsak közterületeken, hanem magánterületen, illetve nem körbezárt magánterületen is előfordul. Ez az ominózus telek, magántulajdonú telek. Az elmúlt héten határozatot postázott ki a Hivatal a tulajdonosnak, amiben felszólították, hogy azonnal szüntesse meg ez az állapotot, amennyiben nem, ha a határidő letelik és nem teszi meg, akkor az önkormányzat megteszi és kiszámlázza természetesen a tulajdonosnak a költségeket.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Jegyző Úr felé lenne egy kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak abban az esetben, amikor olyan bejelentések érkeznek, hogy egy ingatlanon hatalmas mennyiségű szemét, nagyon sok állat, ezzel együtt a környezetre veszélyes dolgok halmozódnak fel? Az Ő körzetében most két helyen is ilyen bejelentések érkeztek. Mivel ez közérdek, Jegyző Urat kérdezi, hogy milyen lehetőségek vannak a kezében ezeknek a megszüntetésére?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előző esetnél ügyosztályvezető úr már elmondta, hogy határozattal felszólítják az illetékes tulajdonost vagy tulajdonosokat és amennyiben a megadott határidőig ezt nem teszik meg, akkor az Ő költségükre elvégzi ezt az önkormányzat. Ha bárki még ilyenről tud, az jelezze és természetesen a Hivatal eljár az ügyben!

 

Hauser Péter képviselő: Lakossági megkeresés érkezett felé: a Fém utca – Farkasréti út sarokra egy tükör kihelyezését szeretnék az ott lakók. Jó maga is megnézte, a Farkasréti útban ott van egy ív, ezért az útszakasz belátása korlátozott, ezért az útszakasz belátását segítené ez a tükör. Kéri, hogy az ügyosztály nézze meg ennek a lehetőségét! A másik az pedig köszönet a Műszaki Ügyosztály felé, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető felé. Az előző ülésen felvetett a Szerelő utcai útfelületen egy hibát és köszöni a hathatós segítséget, illetve az együttműködést az utca helyreállításában!

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Nem egy problémával jönne, hanem egy meghívóval. Május 27-én (szombaton) rendezi a Kamaraerdei Részönkormányzat a Kamaraerdei Közösségi Házzal karöltve Kamaraerdő Napját, valamint most gyermeknapi programokkal kibővítve várnak minden kedves érdeklődött reggel 10 órától este 11.00 óráig!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több napirend előtti hozzászóló nincs az Ő kötelezettsége a két ülés között eltelt időszakot ismertetni, de ha úgy tetszik Neki is van napirend előtti tárgyú tájékoztatója és alapvetően az itt élők figyelmét szeretné felhívni arra, amiről Ő tegnap szerzett információt és egészen elképesztőnek tartja az eljárást. Úgy gondolja, hogy a jelenlévők, illetve a televíziót nézők jelentős része is tudja, hogy kaptak egy fantasztikus levelet Németh Lászlóné aláírásával, egy jó fél évvel ezelőtt – Ő az a Németh Lászlóné, aki diploma nélkül lehetetett miniszter – és ez a levél igen nyájasan tájékoztatta Őket arról a remek lehetőségről, hogy a rezsicsökkentés jegyében a TIGÁZ-tól, a FŐGÁZ veszi át a szolgáltatást, ami annyiban igaz, hogy a TIGÁZ végzi a feladatot, de a FŐGÁZ számláz. Ez hasonlatos egy kicsit az összes többi ilyen jellegű történethez. Az történt, hogy a fantasztikus hírek ellenére úgy tűnik, hogy a szolgáltatók között az egyeztetés nem feltétlenül történt meg. Úgyhogy nagyon szeretné felhívni azoknak a figyelmét, akik a számlaszámaikat adták meg korábban a TIGÁZ-nak, hogy nézzenek utána, vajon a számláikat rendezik-e! Mert, hogy amikor az illető hölgy, amikor éppen a két gyermekével készült, az egyiknek a vizsgájára, a másikért meg az iskolába, akkor csengetett be hozzá két úr, akik azt jelezték, hogy a FŐGÁZ-tól jöttek óra ügyben, miközben pénteken olvasták le épp az órát, akkor nem szólt senki, hogy bármiféle probléma lenne, vagy hogy bármi gond lenne a számlázással. Majd ez a két úr fogta magát és leplombálta a gázórát, miközben az illető mondta neki, hogy ez nem stimmel, mert neki a számlájáról vonják a pénzt. Ezeket az embereket semmi nem érdekelte, semmi nem hatotta meg, a hölgy megkérdezte, hogy mi lett volna akkor, ha nincsenek otthon? Erre a válasz az volt, hogy bementek volna akkor is az ingatlanra. Szóval ez a jó állam, így működik, hogy az állami szolgáltató azt gondolja, hogy azt csinál, amit akar, magántulajdonú ingatlanokon nem küld felszólítást, nem küld tájékoztatást, egyszerűen fogja magát és családokat lehetetlen helyzetbe hoz. Eközben a férj megpróbálta gyorsan elintézni, bement a férj az illetékes irodába, ahol közölték vele, igaz, hogy közös a tulajdonuk, de miután a gázóra a felesége nevén van, ezt ő nem intézheti el. Szóval a jó állam! Egészen elképesztő az, ami itt történik! Csak óvatosan és kéri, ne engedjék be ezeket a gengsztereket kedves budaörsiek, hogyha látják, és azt mondják, hogy gázóra ügyben jöttek! Inkább mindenki gyorsan nézzen utána annak, hogy a trehány eljárás következtében az önhibájukon kívül nehogy ilyen helyzetbe kerüljenek!

A másik dolog, amiről tájékoztatást kell, hogy adjon: ugye örökzöld téma mindenféle valótlanságot megfogalmazni a Máriavölgy utca 2. számmal kapcsolatban, de ennek a részleteire most nem szeretne kitérni. Végre kaptak egy levelet a kormánymegbízott úrtól, amit most nem olvasna fel. Jegyző Úr azt mondta, hogy teljesen felesleges felolvasni, mert nagyon nehezen értelmezhető, nem fogják érteni, de azért annyi kihámozható belőle – ha rosszul foglalja össze, kéri Jegyző Urat, hogy egészítse ki –, hogy a megkeresés arra irányult, hogy miután az önkormányzatnak semmiféle hatásköre nincsen, sőt az eljárás, ami indult az is az önkormányzat bejelentésére történt, hogy közben folytak eljárások, közben született bírósági döntés, közben kellett volna, hogy ellenőrizzék, de legalább ebből a levélből megtudták, hogy május 2-án egy határozattal arról döntöttek, hogy a végrehajtási eljárást is megindíthatják, és ellenőrzést fognak a területen végrehajtani. Tehát, akkor végeredményben vélhetően valami előbb-utóbb történni fog. Ennyit a „gödörről”, egyébként további jó, valótlan sajtótájékoztatók tartását kívánja az érintetteknek, csak gondolja nem baj, ha valahol az igazság, a valóság is elhangzik.

 

Ami a két ülés között eltelt időszakra vonatkozik:

 

Az előző testületi ülés április 26-án volt.

Április 27-én tartották a PostArt-ban a Budaörs Fesztivál sajtótájékoztatóját, amivel egy időben a Föld Napja alkalmából ott is egy faültetésre került sor. A rossz idő miatt nem a Föld Napján történtek a faültetések, több ilyen is volt, arról még ad tájékoztatást. Különböző időpontokban próbálták az özönvízszerű időjárás után megoldani ezeket a kérdéseket.

Április 29-én, szombaton volt a Gold Timer Alapítvány nyílt repülőnapja, táncverseny a sportcsarnokban, görög ünnepség az Ifjúsági Klubban, ezek csak így tájékoztató jelleggel.

Május 03-án kezdődött és tartott egész hétvégéig a Budaörs Fesztivál. Az összes rendezvényt, a 8 helyszínt és a több mint 400 fellépőt most nem ismerteti. Szintén május 03-án Kisberk Balázzsal 7 db fát ültettek el a Föld Napja alkalmából a Kolozsvári utcában. Május 04-én, csütörtökön volt a fesztiválmegnyitó a nulladik napot követően itt a Városházán.

Május 05-én, pénteken volt az Illyés Gimnáziumban a ballagás. Ezen a napon több rendezvény volt a városban, pezsgett a város.

Május 06-án, szombaton volt a fesztivál szabadtéri napja, az ún. „bulinap” és május 07-én, vasárnap a záró rendezvény a sportcsarnokban, ahol hagyományosan a Vivart tartotta a záró komolyzenei koncertet.

Május 09-én szintén a PostArt-on egy falültetés volt. A Babagenetika Egyesület egy több napos rendezvényt tartott és egy falültetés történt. Ez egybeesett azzal, ami korábban már a Képviselő-testület előtt is volt téma, hogy hogyan lehetne ezt kezelni és ott a 2016-ban született gyermekek nevei voltak a fára felaggatva, úgyhogy ha úgy tetszik ez volt a megemlékezés az elmúlt évben született gyermekekről és a Föld Napjáról is.

Szépkorú köszöntésen vettek részt még május 09-én és este a Virágok vetélkedése záró koncertje, gálaestje volt a Művelődési Házban.

Május 10-én egy nagyszabású angol-magyar rendezvény volt, a Digitális Jövő az Oktatásban, Gáspár Mátyás és többek szervezésében jött ez létre. Az illetékes kormányzati megbízott Deutsch Tamás is jelen volt, ebből az következik, hogy komoly rendezvényről volt szó, már csak azért is, mert az angol nagykövet helyettes is itt volt. Amire épült ez a történet az már az angol iskolákban nagyon elterjedt BBC Microbit magyarországi bemutatója volt, hatékony eszköz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az oktatásban, a jövő kihívásainak megfelelni.

Május 11-én, csütörtökön hulladékgazdálkodási egyeztetés volt Érden, utána 13.00 órakor Ritter Imrével több kérdésben egyeztettek. A futsal csarnok és a jövő évi passió volt a fő téma.

16.00 órakor, egy Krúdy ünnepség keretében a Mókus utcában az a megtiszteltetés érte, hogy a Krúdy Kör egy ezüst emlékérmet adott át számára az elmúlt évtizedben a kultúráért, illetve a velük való együttműködésért végzett munkáért.

Május 12-én, pénteken került sor az első fordulójára a bíróságon a Magyar Állammal szembeni pernek, amivel kapcsolatban tegnap nagyon érdekes információkat lehetett hallani a FIDESZ budaörsi elnökétől. Az, hogy ő mennyire tájékozatlan az ügyben az csak az ő problémája, szerencsére a bíró úr azért sokkal tájékozottabb volt és nagyon tanulságos volt ez a per. Reményeik szerint még a nyári ítélkezési szünet előtt, határozott kijelentéssel élve, ítéletet kívánnak majd hozni. Sajnálja, hogy nem volt a nyilvánosság jelen, mert nagyon tanulságos volt az első tárgyalási nap. Gondolja, hogy a második is az lesz, és első fokon mielőbb meg fog születni a döntés, merthogy maga a beadvány az egyébként egészen elképesztő slendriánságát a diszkrimináció törvényének  a megszegését, a jogalkotási törvény megszegését, a 2/3-os törvény lerontását feles törvénnyel, személyre szabott jogalkotás, szóval minden olyan dolgot tartalmaz, ami, mint a cseppben a tenger mutatja meg mindazt,  ami ma jellemzi a felszámolt jogállamban a jogalkotást, és ezen eljárásoknak a lehetetlenségét, természetesen az ezzel okozott kárért az önkormányzat mindent megtesz, hogy ezt csökkentse. Még akkor is, hogyha vannak a városban olyan tényezők, akik szerint ez így van rendjén.

Még ugyanezen a napon, délután 15:30 órakor az Ifjúsági Klubban, a Hermann Niermann Alapítvány magyarországi, illetve kelet-európai ügyeiért felelős Uwe Stiemke úr búcsúztatása volt, aki többek között Budaörsön két olyan témában segített forráshoz jutni, amelyik a város kisebbségeihez kapcsolható. Az egyik a Heimatmúzeum támogatása, a másik a Tanoda tevékenységének támogatása. Egyébként az utódja is elkötelezett ezeknek a feladatoknak a végrehajtásában, jó kapcsolatuk van és a jövőben is tudnak ilyen úton, nagyon fontos forrást szerezni ilyen feladatok megvalósítására.

Május 15-én a Lagermax-szal egyeztettek.

Május 17-én a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség főtitkára, Daniella Schily asszony tett látogatást. Egyeztettek az ez évi programokról, érdekes beszélgetést folytattak nemcsak Magyarország, hanem Európa politikai és kulturális helyzetéről. Nem volt nagy nézeteltérés közöttük.

Május 20-án, szombaton kapott a város még egy díjat, ami egy Humanitárius Település Díj. Azt gondolja, hogy ez az elismerés, amit egyszer a város hasonló tevékenységéért megkapott szóban, a menekült válsággal kapcsolatos tevékenységéért. Itt a szociális és a rászorultak érdekében végzett tevékenységéért, illetve az együttműködésért kapta a város ezt a díjat.

Mindenről beszámolt, rátérnek a napirendek tárgyalására.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy jelen van az ülésen Szita László könyvvizsgáló úr, aki írásban nyújtotta be a beszámolóhoz az elfogadhatóságról szóló nyilatkozatot, álláspontot. Minden Bizottság megtárgyalta a beszámolót, kivétel az Ügyrendi, mert határozatképtelen volt. A beterjesztett javaslatot a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett, a többi bizottság egyhangú igennel javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután nincs hozzászólás, először a rendeletről fognak dönteni.

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

19/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

77/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Szabad költségvetési pénzmaradvány felosztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 362.639 e  Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

 

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2017. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 229.177 e Ft
Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése    500 e Ft
A 2016.évi ágazati pótlék állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség 273 e Ft
Budaörsi Városi Uszoda tetőszigetelés felújítása (szerződéses kötelezettségből eredő tartalékkeret biztosítása) 841 e Ft
Az Önkormányzat által 2016-ban az általa működtetett iskolákban foglalkoztatottak decemberi személyi juttatásaihoz és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adóhoz szükséges fedezet biztosítása 2.121 e Ft
A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által le nem hívott önkormányzati támogatás a Heimatmuseum 2016. évi feladatellátásához 4.594 e Ft
Általános tartalék 125.133 e Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

2.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a rendelet módosítására, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó napirendet. Itt az Óvodaszövetség fordult hozzájuk kéréssel, az ő kérésüket, javaslatukat elfogadva, velük egyeztetve született az előterjesztés. Itt is rendeletről, majd határozatról kell dönteniük. Valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló

8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

78/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok módosításához szükséges fedezet biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák új pótlékaihoz 2017. június 1. napjától az alábbiak szerint biztosít költségvetési keretet:

 

intézmény neve pótlék és többletpótlék keretösszege pedagógusnapi pótlék keretösszege teljesítménypótlék keretösszege
Budaörsi Csicsergő Óvoda 3 450 eFt 4 099 eFt 2 000 eFt
Rózsa Utcai Tagóvoda 3 150 eFt 3 799 eFt 1 900 eFt
Csillagfürt Óvoda 3 289 eFt 3 299 eFt 1 600 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda 2 891 eFt 2 900 eFt 1 400 eFt
Holdfény Utcai Óvoda 2 990 eFt 3 000 eFt 1 450 eFt
Kamaraerdei Óvoda 2 100 eFt 2 300 eFt 1 100 eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda 2 925 eFt 3 399 eFt 1 650 eFt
Mákszem Óvoda 2 325 eFt 2 600 eFt 1 250 eFt
Budaörsi Vackor Óvoda 2 400 eFt 2 700 eFt 1 300 eFt
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2 700 eFt 3 099 eFt 1 500 eFt
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület az 1. pont szerinti pótlékok fedezetét a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (11) bekezdés szerinti jutalom, a 9. § (19) bekezdés szerinti teljesítménypótlék, valamint a pótlék és többletpótlék keret 2017. évi kerete terhére biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület az 2. pont szerinti keretek biztosításához a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (11) és (19) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

 

„(11)           A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó, a Budaörsi Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények közalkalmazottai számára a költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az alábbi összeget biztosítja:

Pitypang Bölcsőde 1 199 eFt
Százszorszép Bölcsőde 777 eFt

 

(19)            Az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára, a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított pótlék és többletpótlék, a pedagógusnapi pótlék, valamint a teljesítménypótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

 

intézmény neve pótlék és többletpótlék keretösszege pedagógusnapi pótlék keretösszege teljesítménypótlék keretösszege
Budaörsi Csicsergő Óvoda 5 757 eFt 4 099 eFt 2 000 eFt
Rózsa Utcai Tagóvoda 5 324 eFt 3 799 eFt 1 900 eFt
Csillagfürt Óvoda 4 765 eFt 3 299 eFt 1 600 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda 4 254 eFt 2 900 eFt 1 400 eFt
Holdfény Utcai Óvoda 4 669 eFt 3 000 eFt 1 450 eFt
Kamaraerdei Óvoda 3 646 eFt 2 300 eFt 1 100 eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda 5 124 eFt 3 399 eFt 1 650 eFt
Mákszem Óvoda 3 701 eFt 2 600 eFt 1 250 eFt
Budaörsi Vackor Óvoda 4 137 eFt 2 700 eFt 1 300 eFt
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 4 748 eFt 3 099 eFt 1 500 eFt
Pitypang Bölcsőde 2 207 eFt 1 101 eFt
Százszorszép Bölcsőde 902 eFt 703 eFt”

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésére.

 

Határidő: pótlék rendelet alkalmazása:   azonnal

költségvetési rendelet módosítása: a soron következő módosításkor

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály Pénzügyi Iroda, Intézmények

 

 

 

3.) Budaörs Egyes Területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja: a TFVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra az Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes, nem tárgyalta, nem ülésezett (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszöni szépen a szót, lehet, hogy kicsit napirend elé is befért volna ez, de mivel, hogy ott nem volt annyi ideje, itt mondja el. Jelzi, meg fogja szavazni, nagyon sokan várják a szükséges módosításokat, úgyhogy ebben nincs kérdés. Elmondja, az is lehet, hogy a hozzászólását az generálja, hogy tíz napja megy törőfej a Hegyalja utcában, és az egész környék már megőrül tőle gyakorlatilag. Ő nagyon sok mindent ért, meg tudja, hogy szabályozni kell, azt is tudja, hogy lehetnek benne hibák is, sőt az összes budaörsi nevében mondja, hogy tényleg oda jutottak, hogy már teljesen mindegy az embereknek egyébként, hogy annak idején még a Hivatal hozott meg bizonyos engedélyezéseket, vagy engedélyezett építkezéseket, most meg mondjuk Érdnél pattog a labda, ez a lakókat már ilyen szempontból nem érdekli. Ő nyilván azt gondolja, hogy semmiképpen nem szabadna a városból ezeket a döntéseket elvinni, már csak azért sem, mert akkor sokkal könnyebben körvonalazhatóbb, hogy kinek címezzenek egy kérdést, kinek mondják, hogy hová mi miért épült, miért adtak engedélyt, erre most esély nincsen. Ő  megmondja őszintén, egészen el van keseredve, hogy mik épülnek itt, meg milyen mondon, nem tudja, hogy azt is majd ott hogy fogják helyre hozni, ő látja onnan, képviselő asszony társa is látja szerinte, hogy az ott hogy néz ki, hát nagyon kíváncsi, hogy abból ott mi lesz, és akkor majd megint lesz egy Kőhegy ügyük, amikor már utólag nem tudnak csinálni semmit, az, hogy bizonyos pártocskák hoznak vödröt, meg zsákot… mindegy, hát hozzák, jelzi, nem akar erre semmit sem mondani, de ezeket nem utólag kellene megpróbálni, ilyen performance-okkal, vagy akár rendbe hozni, hanem ezt akkor kellene megakadályozni, amikor megtörténik.  Ezt az előterjesztést elfogadja, reméli, hogy minden javulni fog mindenki számára, tudja, hogy bizonyos szempontból most már korlátozottak a lehetőségeik, de nagyon szépen kér mindenkit, hogy helyrehozhatatlan dolgokhoz ne adjanak engedélyeket semmilyen formán.

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  Jelzi, tényleg napirend előtti volt, és kétségtelenül csatlakozik ehhez a napirendhez, de szerinte ketté kell választani a dolgokat. Elmondja, a helyzet egyik szempontból sokkal súlyosabb, mint ahogyan képviselő asszony azt az előbb elmondta, a másik szempontból meg, ha minden a helyén lenne… és vannak dolgok amiken nem tudnak változatni, tételezzék fel azt, hogy  a Máriavölgy utcában, vagy a Hegyalja úton, vagy bárhol, vagy éppen Budaörsön a Levendula utcában való építkezésnél minden rendben lett volna, mint ahogyan vélhetően volt, ahol minden rendben is volt – volt, amelyiknél egyébként semmi nem volt rendben – ezzel együtt, miután olyanok a geodéziai, talajmechanikai adottságai a településnek amilyenek, egy teljesen szabályos eljárás esetén is simán előfordulhat, hogy sziklát fog valaki az alapozás során, s jelzi, azzal nincs mit kezdeni a magántulajdonban lévő területen, hogyha az nem érint természetvédelmi területet, ha a saját területén építi az illető, és a szabályoknak megfelelően építi, akkor ha szikla van, akkor addig vési a sziklát, ameddig az alapokat meg tudja csinálni. Az egész Kőhegy egyébként ilyen, azért azt lássák be, a szűk kis utcák azért így alakultak ki, ami nagyon nehéz adottság, s ugye a támfalakkal, meg egyebekkel küzd eleget a műszaki ügyosztály, de ezek a dolgok ilyen szempontból nehezen kezelhetőek. Ez az egyik része a dolognak, amivel azt szeretné csak mondani, hogy a legtökéletesebb szabályozás, a legjobban a helyén lévő hatósági hely, tehát, hogy az dönt azokban a dolgokban, akinek döntenie kell, persze, (egy normális országban a helyi önkormányzat az, akihez ezek a dolgok tartoznak, és nem valahol másutt történik ez). De most már nem az történik, hogy valahol másutt történik, hiszen most már 300m2-ig semmiféle engedély nem kell az építéshez, tehát nem csak arról van szó, hogy Budaörsnek semmi köze ahhoz, hogy mi történik a településen, mert hozhatják a legjobb szabályozást, de azt a szabályozást elvileg tiszteletben kell tartani, de hogyha valaki építeni akar valamit, akkor elég ma egy bejelentési kötelezettségnek eleget tenni, s onnantól kezdve 300m2-es lakóházig még csak a szomszédot sem kell értesíteni, – ami tényleg elképesztő. Ezzel nem fogják tudni azokat a gondokat kezelni, amire részben képviselő asszony is utalt, szerinte el fog szabadulni a pokol, nem csak a lakóterületen, hanem más területeken is ez a szabályozás ilyen szinten fog felszabadulni, s ő a felszabadulni helyett az elszabadulni szót szeretné használni. Lesznek tisztességes állampolgárok, akik ennek ellenére természetesen a szomszédokkal egyeztetni fognak, akik bejönnek a Hivatalba főépítésztől megkérdezik, megnézik, hogy mit hogy lehet, nyilván a tervezők többsége is tisztességesen fog eljárni, de jelzi, az, hogy ebben a jogszabályi változásban kódolva  van az, hogy tragikus következmények lesznek, abban egészen biztos, és erre számtalanszor hívta már fel jegyző úr, és főépítész asszony is a figyelmet, sőt, a szakma is. Ennek ellenére ebbe az irányba ment el ez a történet, ami nagyon szomorú. A helyes megoldás nyilvánvalóan az lett volna, ha azt kezelik, hogy ha hallgat a hatóság, az ne lehessen probléma az adott ingatlan tulajdonos számára, mert elmondja, állítólag ez volt az egyik ilyen indok, hogy elhúzódtak az ügyek, ezt lehet egészen máshogy kezelni, a normális eljárás pedig, amit Németországban húsz évvel ezelőtt már láttak, hogy a Képviselő-testület elé kerül úgy – mert hogy  a helyi közösséget ők képviselik – egy építéshatósági ügy, hogy előzetesen a szakma mindent előkészít, akkor  mutyi nem történik meg, nem lehet semmiféle mutyi, nem lehet elmenni abba az irányba, hogy valaki úgy kap engedélyt, hogy az nem megalapozott, vagy úgy vonják meg tőle az engedélyt, hogy az nem megalapozott, mert ugye két irányban lehet eljárni helytelenül, s akkor a Testület elé kerülő összes olyan dokumentum, ami a szakhatósági, a közműnyilatkozatok, a szomszédokkal történt egyeztetés, és így tovább,a szabályozási előírások stb., ha ezeknek megfelel, akkor bólint rá a Testület, és így a társadalmasítása is megoldódik a dolognak, és a korrupció is kizárható. Hogy e helyett most miért ebbe az irányba mentek el, hát erre ő most nem fog tudni válaszolni, mert ha értené a lélektanát ennek, akkor biztos jobban tudna reagálni, sajnos amit meg ért, azt szomorúan látja.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: ő most a nagypolitika hatalmas vizéről visszaevezne kisvárosukba, és nagyon gyorsan csak annyit szeretne mondani, reagálva arra, hogy az új jogszabályok már nem teszik kötelezővé az érintettek előzetes értesítését, és hogy ebből mi minden történhet, s ebben az esetben, amit felvetett képviselő társa, azért a vésőgép elég jól értesítette a környéken lakókat arról, hogy itt munka folyik. Ezzel kapcsolatban neki csak egy megjegyzése lenne, őt is többen megkeresték ebben az ügyben, és nem tud arra válaszolni, ami egy teljesen jogos kérdés, aki ezt hallja, ő is hallja, hogy meddig tart ez, és mire kéne felkészülni, mert nyilvánvalóan, hogyha a geodéziai adottságok olyanok, amilyenek, akkor nincs mit tenni, akkor ez az adekvát válasz erre, hogy azon el lehet-e gondolkodni esetleg, hogy – és itt most néz főépítész asszonyra – hogy hogyan lehet kezdeni valamit, hogy hasonló esetekben, amikor ez tudható, valamilyen tájékoztatási kötelezettséget meghatározni a tulajdonos számára, akár úgy, mint amikor a pályázati pénzek felhasználásánál táblát kell kitenni, hogy ez várható, vagy dobjon be mindenki egy levelet, vagy maradjon minden így, ahogy van, mert így a jogszabályba kódolt problémák miatt, amit polgármester úr mondott, el fog szabadulni a pokol.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, ez más kategória.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Ő tudja, hogy ez más kategória, de a lakosokat kevéssé szokta zavarni, ha valaki építkezik, ellenben ha a mindennapjaik reggeltől-estig azzal telnek, hogy vésőgépet kell hallgatni, az jogosan vetheti föl egyesekben, mint ahogy az őt megkereső idős hölgyben az elszabadult cselekvések igényét, s ha erre nincsen eszközük, azt is tudomásul kell venni, ha nincs, akkor nincsen, csak jelzi, hátha tudnának kitalálni valamit annak az elkerülésére, hogy jobban bosszantsák a lakókat a meglévő törvények előírásai miatt, mint amennyire szükséges.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ő örülne, ha kicsit visszamennének a napirendre. Véleménye szerint abban nem nagyon van eszköze az önkormányzatnak, hogy  napközben, amikor építeni lehet, mivel építenek. Ő kb. két hete hallja a szomszédból a vésést, ott az alapot vésik, mert a gépészetet helyezik el, őt nem zavarja, mert ő is építkezett, és tudja, hogy ez hogyan működik. Marha nagy pech szerinte, amikor az ember az építkezés során sziklát talál, de nem tudja, hogy jegyző úr erre mit tud mondani.

 

 1. Bocsi István jegyző: csak abban az esetben lenne lehetőségük, hogy bármilyen módon beavatkozzanak, ha a zajvédelmi előírásokat szegnék meg, de mivel napközben végzik ezeket a tevékenységeteket, nem szegnek meg semmilyen előírást. tényleg nagyon kellemetlen, de hát napközben ezt lehet csinálni, abban lehet bízni, hogy minél előbb vége lesz, hiszen az építkezés nem fog évekig elhúzódni.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Köszöni a válaszokat, nem azt mondta, hogy be kéne avatkozni, erről szó sincsen, csakhogy az a probléma, hogyha a lakó nem tudja, hogy mi meddig tart, egy egyszerű tájékoztatás, hogy ezt fogják végezni, kb. ennyi ideig fog tartani, véleménye szerint sokat megnyugtat egy ilyen esetben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte ez meg a tulajdonoson múlik, csak ugye kérdés, hogy tudja-e vajon, hogy mi az, amivel szemben áll, mert ha ő elkezd építkezni, és azt gondolja, hogy egy egyszerű talaj, mert fúrtak egyet, és ott jók voltak a viszonyok, és három méterrel arrébb meg kiderül, hogy szikla van, s hogy az mekkora kiterjedésű, azt a jó ég tudja. Kölcsönös megértés, türelem, lehet, hogy az ingatlan tulajdonos jó lett volna, ha szól, de ha előre látja, szerinte a fejét verte volna a falba, lehet, hogy el sem kezdi.

 

 1. Bocsi István jegyző: Szeretne még ehhez hozzátenni, hogy lássák a kereteket, néhány évvel ezelőtt, amikor az építéshatóság rendszere még más volt, akkor úgy működött a dolog, hogy amikor valaki elkezdett építkezni, akkor tett egy bejelentést, elindult az építkezés, s akkor amikor Budaörsön volt az építéshatóság, akkor viszonylag hamar kimentek, megnézték, hogy minden rendben van-e, s akkor lett volna arra lehetőség, hogy megkérjék az építtetőt arra, hogy azért szóljon már a szomszédoknak, beszélt-e velük, hogy bizonyos érintkezési szabályokat betartva kulturáltan le tudja ezt rendezni. Ma úgy néz ki ez a rendszer, hogy gyakorlatilag a Budaörsi Polgármesteri Hivatal sem, de gyakorlatilag az építési naplón kívül más nem kap értesítést arról, hogy ott elkezdenek valamilyen munkát. Sajnos nem tudják azt semmilyen módon… még csak tudomásuk sincsen arról, hogy valaki elkezd egy építkezést. Ha lenne erről tudomásuk, akkor nyilván egy ilyen baráti segítség nyújtással tudnának valamit lépni, de most azt kell látni, hogy még csak azt sem tudják, hogy valaki építkezik, azt meg főleg nem, hogy mikor kezdi el.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nagyon rövid lesz, ha már így kinyitotta, akkor igyekszik visszaterelni, hogy pont azért is szerette volna ezt most elmondani, mert most többször is van ilyen napirendi pont előttük, nyilván helyi építési szabályzatot módosítanak, különböző rendeleteket fogadnak el, de ennek ellenére a lakók, amikor ők ezt látják vagy hallják, a televízióban, nézik, amikor valamit elfogadnak – egyébként nyilván alig értenek valamit belőle, amikor valamit elfogadnak, kivétel azokat, akiket érint, azok nyilván igen – hogy ez teljesen elszabadult hajóágyú lett, amikor látnak valamit, s mi az első kérdés, s szerinte az összes képviselő társa ezt kapja meg, ahogy jár kel a városban, hogy ki adott erre engedélyt. Véleménye szerint valahol ezt kellene tisztázni, hogy nyilván ez egy folyamat, ő nem biztos, hogy ennyi, sőt biztos hogy ennyi területet Budaörsről – sziklásabb, kövesebb részeket – annak idején belterületbe nem vont volna, de ez már régi történet. Tény, ami tény, hogy az emberekben ez merül föl, hogy ki adott erre engedélyt, hogy képzelik ezt, miket fogadnak el, s hiába mondják azt, hogy ebbe esetleg nem az van írva, nem is biztos, hogy feltétlenül értik, tehát ezt valahogy rendezni kellene, s nem azért, mert egyébként nem értik meg az embereket, teljesen megértik, neki sem tetszik nagyon sok dolog, de a tájékoztatás, az valahol mégiscsak az ő kötelezettségük, akkor is, ha egyébként bizonyos felelősségeket már nem tudnak vállalni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mielőtt megadja a szót jegyző úrnak, azért nem tudja megállni, valószínűleg azét nem hangzik el, miután nincs KDNP-s képviselő ma a teremben, ő biztosan elmondta volna, az erős szikla és a homok összefüggését, hogy mire kell építeni a házát valakinek, aki azt szeretné, hogy az stabil legyen. Megadja a szót jegyző úrnak.

 

 1. Bocsi István jegyző: Egy esetet hagy mondjon el, ami a legutóbbi ügyfélfogadásán történt, hogy mennyire látszik a tehetetlenségük egyéb esetekben is. Az ügyfélnek egy lejtős terepen van a háza, fölötte elkezdtek terepet rendezni. A terep rendezés oda vezetett, hogy az ügyfélnek van egy lábazatos kerítése, egy méter magas feltöltést húztak elé, először az ablakáig ért a föld, aztán most másfél-két méter magasra töltötték fel a földet, és a fél hegyoldalt letarolták. Az ügyfél természetesen jelezte ezt az érdi építéshatóságnak, az építéshatóság mondta, hogy neki semmilyen hatásköre nincsen, mert csak akkor lenne, ha építkezés folyna, és hát nem építkezés folyik, hanem csak a terepet rendezik, s különben se szóljon többet, mert nem fognak kimenni, csak akkor fognak kimenni, ha valamelyik másik hatóság jelez nekik. Az ügyféllel leültek, aki megkérdezte, hogy mit tehetnek, elmondta, hogy ami lehetőségük van, azt meg fogják tenni, ami nagyjából annyi, hogy barátilag leültetik a szomszédokat, és megkérdezik, hogy el fognak-e menni a bíróságra, amikor az a két méteres föld beömlik valakinek az ablakán, aztán valakinek a jó szándéka vagy meglesz, vagy nem lesz meg, de a jelenlegi jogi helyzet az, hogy persze van jogi megoldás, el kell menni a bíróságra, ha kár keletkezik, s néhány év múlva majd megítélik vagy nem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha jól értelmezi, nagyjából abból amit jegyző úr mondott, azok a keretek, amit ők most meg tudnak szabni, ahhoz adnak alapot, ha valakit kár ér, ez alapján, a bírósági eljárás során alá tudja támasztani az érveit, hát nem sok, de legalább ezt tegyék meg.

 

Felteszi szavazásra a rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

21/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester:

Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

79/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve mellékletei az alábbiak szerinti módosítását:

 

 • 1/A. számú melléklete helyébe jelen határozat 1.sz. melléklete – „1/A. számú melléklet: Budaörs Város Településszerkezeti Terve M=1:10 000 tervlap”- lép;
 • 1/B. számú melléklete helyébe jelen határozat 2.sz. melléklete – „ 1/B. számú melléklet: Budaörs Város Településszerkezeti Terve – Védelmi és korlátozási elemek M=1:10 000 tervlap”- lép;
 • 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 3. sz. melléklete – „ 2. számú melléklet: Budaörs Város Településszerkezeti Terv leírása” – lép;
 • 4. számú melléklete helyébe jelen határozat 4.sz. melléklete „4. számú melléklet: A település területi mérlege” lép.

2.) A 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozat 6. sz. mellékletében rögzített 335,5 biológiai aktivitás többlet érték a jelenlegi módosítással 0,44 értékű biológiai aktivitás értékkel növekszik, így Budaörs Város vonatkozásában a módosítások után 335,94  biológiai aktivitás érték többlet marad.

3.) Jelen határozat az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Főépítészi Iroda

 

 

 

4.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a Köztisztviselői Napról, az iroda elnevezések pontosításáról, illetve az ÖKDB hatáskör a jogszabályok változása miatt módosításáról szól a rendelet módosítás. Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta határozatképtelensége miatt, ezért a testületen a sor, hogy állást foglaljon a rendeletalkotásról.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

22/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

5.) A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy pályázó volt az intézményvezetésére, Veres Gáborné. A KMISB egyhangúlag támogatta, hogy 2022. július 31-ig az intézményvezetői feladatokkal megbízza az önkormányzat (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

80/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig Veres Gábornét bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

 

Határidő:       2017. július 31.     Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

Határozathozatal után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: További jó munkát kíván intézményvezető asszonynak!

 

 

6.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB május 16-án tárgyalta és 8 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

81/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2017/2018-as nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

Felelős: Polgármester

Határidők: felülbírálatok: 2016. június 15.          év közbeni felvételek: folyamatos

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

7.) A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a TFVB 6 igen 1 tartózkodással, a KMISB 6 igen 2 tartózkodással, a PEB 6 igen 2 tartózkodás javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Becz György képviselő: Egy kicsit vissza szeretne menni időben ezzel a napirenddel kapcsolatban, mert, az idei tanévük úgy kezdődött, hogy a tankerület vezető asszony és a polgármester úr tartottak egy tájékoztatót az 1. sz. Általános Iskolában arról, hogy mi várható azzal kapcsolatban, hogy az iskolák működtetését és fenntartását is átveszi a tankerület. Jelzi, a tankerület vezető asszony rendkívül szimpatikusan ígéretet tett arra, hogy minden olyanfajta igényüket megpróbálja teljesíteni, ami korábban is működött, és hogy azokat az anyagi eszközöket, amik ehhez szükségesek, azokat ő meg fogja szerezni. Azt gondolja, hogy nem volt egyedül azzal, hogy szkepszissel hallgatta ezeket a megjegyzéseket, illetve véleményt, és sajnos szomorú, hogy ez a szkepticizmusa beigazolódott, azáltal, hogy május 24-én a tankerületnek még nincs költségvetése, és az önkormányzat által benyújtott felújítási kérelmek elutasításra találtak, ami miatt nekik lehet, hogy mint a korábbi másik ügyükben, bírósághoz kell fordulniuk. Félreértés ne essék, nem a tankerületi vezető asszonyt szeretné támadni, ő azt gondolja, hogy ez nem az ő kompetenciája, hanem ez egy sokkal magasabb helyről kezdeményezett eljárás a „bűnös” várossal kapcsolatban, amit – ő azt gondolja, mindenki nevében – kikérhet magának, s szeretné elmondani, s kérni a  kormánypárti képviselő társait, hogy nem tudja, hogy mekkora a hatósugaruk, vagy hatókörük, hogy próbálják valahogy eljuttatni ezeket az észrevételeket oda, azért mert politikailag nem értenek egyet legfelül a város vezetésének irányvonalával, ettől még a városban tanuló gyerekeket, a városban dolgozó pedagógusokat ne büntessék azzal, hogy az anyagi forrásokat azok után vonják el tőlük, hogy a szükséges költségek háromszorosát veszik el a várostól. Nyomatékosan szeretné a kormánypárti képviselőket kérni, hogy ezeket az észrevételeket, vagy akár felháborodást is legyenek szívesek továbbítani oda, ahová ez való.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi Becz György képviselőnek, hogy elég naiv, mert ha tegnap este látta a helyi elnöknek a nyilatkozatát, hogy szerinte minden rendben van, minden a legnagyobb rendben működik, szerinte tulajdonképpen ők csak valami kutyakomédiát rendeznek, tehát Becz György most kutyakomédiát rendezett Soros György rángatásával.

 

Biró Gyula alpolgármester: neki volt szerencséje megnézni ezt az interjút, ami az ATV-n volt, kétszer is megnézte, hátha megérti, nem értette meg, biztos benne van a baj. Adott témához az a nyilatkozat hangzik el, hogy az elnök úr nem érti Budaörsöt, hogy miért nem vár év végéig ezzel a bizonyos perrel, hiszen honnan lehet azt tudni, hogy év végéig nem lesz-e pénze a tankerületnek. Jelzi, az itt ülő képviselők nagy részének kell azt tudni, hogy miről szól ez a történet, felújítás, nyári karbantartás, és hagy ne sorolja, mert az előző évek során ez mindig egy külön napirendi pont volt. Ezt nem lehet év közben elvégezni, ezt valaki vagy most megcsinálja a nyári szünet alatt, vagy vélhetően nem fog elkészülni.  Azt még el tudja képzelni, hogy menet közben számítógépet kell cserélni, ez bármikor megtehető, de mondjuk egy tisztasági festés, egy vizes blokk rendbe hozása, az vélhetőleg így nem tud működni. Jelzi, annak a pikantériája, ez megint egy érdekes dolog, mert ugye, ha aláírnak egy szerződést, aztán utána tulajdonképpen közlik, hogy nekik erre most nincsen pénzünk. Ő úgy gondolja, hogy teljesen jogosan fognak pert indítani, mert lehet, hogy nagyon blőd lesz a hasonlata, de ha valaki odamegy hozzá, és elviszi az autóját, aztán azt mondja, hogy egyébként adjon még bele benzint is, tehát még üzemeltesse is, itt céloz a 2,1 milliárd elvételére, majd ő csak annyit kér tőle, hogy  legalább néha, műszaki vizsgára vigye el, vagy néha kicsit tartsa karban, ja, de arra nincsen pénze, de egyébként a végén te is megteheted… mert az elnök úr is valahogy így fejezte be a beszédét a végén, hogy egyébként meg Budaörs meg is tehetné, hogy ezeket mind átvállalja.  Ő úgy gondolja, hogy miután ezt bizottsági ülésen is a FIDESZ képviselői elmondták, hogy ők tartózkodni fognak, úgy gondolja, hogy fontos lenne az, ha nem azt kellene érezniük folyamatosan, hogy ők a bűnös város, mert egyébként más komoly FIDESZES vezetők meg azt mondják, hogy egyenlően mérnek, tehát itt semmi probléma nincsen. Jelzi, azt már végképp nem értette a tegnapi beszédben, hogy hogy került bele a Botka úr, mert aztán belekeverte őt is, hogy fizessenek a gazdagok, hát akkor istenem, fizessenek a gazdagok, fizessen Budaörs. Látja, Löfler Dávid mosolyog rajta… egy kicsit gondolkodott, na jó, ezt a mondatot nem mondja tovább. Javasolja egyébként megnézni ezt a műsort mindenkinek, jól fog rajta szórakozni. Ő megnézette olyannal is, akiről tudja, hogy sem ilyen, sem olyan pártnak nem tagja, megkérdezte mi a véleménye, azt mondta, hogy lesújtó.  Köszöni szépen, mindenképpen javasolja, hogy azt a bizonyos 5. pontot is fogadják el, tegyék meg a jogi lépéseket, mert az úgy nem működhet, hogy egy iskola, amit június 15-én bezárnak, majd szeptemberbe kinyitják, ugyanúgy néz ki, mint eddig volt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint önmagával azzal nincsen baj, ha egy magát jobb oldalinak nevező párt bal oldali értékeket is képvisel, hogy ez szélsőbaloldali, és eléggé állam párti technikával működik, az már nagyobb baj.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: az alpolgármester úr elvette a kenyere egy részét, mert hogy ez a „fizessenek a gazdagok” neki is nagyon megütötte a fülét, de egyébként ő nem javasolja senkinek, hogy megnézze, mert úgysem fog érteni belőle egy árva szót sem, szerinte a nyilatkozó sem tudta, hogy mit szeretne mondani, utólag sem lehet belőle kihámozni, értelmetlen zagyvaság volt, azon kívül, hogy érdekes szavakat használt, amiket a műsorvezető sem tudott dekódolni. Ő viszont szeretne segíteni abban a nézőknek, akik most találkoznak először a dologgal, hogy egyszerűsítsék, és értsék meg, hogy miről van itt szó, mert a kedves nézők és az állampolgárok nem ülik végig éveken keresztül a bizottsági üléseket, és nem értik, hogy most mire nincsen pénz. Most idéz az előterjesztésből néhány apróságot: „elektromos dugaszoló aljzat kapcsoló ellenőrzése, cseréje, ez érintésvédelmi szempontból érdekes, burkolat javítások, rossz vécék cseréje, javítások, asztalos munkák, festés, stb. elhasználódott eszköz cseréje”, azt ugye megszokták, hogy mindent a szülőknek kell bevinni táblakrétától kezdve a wc papírig azokban az iskolákban, ahol nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy egy erre odafigyelő városvezetés megpróbálja kipótolni azokat a hiányokat, amiket az állami vezetés létrehoz, jelzi, ebben az esetben már eszközük sincs arra, hogy ezt a szokásos 200 millió forintot rá tudják költeni az intézményeikre, azok szokásos karbantartására. Szégyenletes, szomorú, hogy megkezdődik a budaörsi iskolák lepusztítása, ő nagyon sajnálja, és előre is szeretne elnézést kérni minden egyes budaörsi szülőtől, polgártól és gyerektől, hogy mostantól kezdve a KLIK, illetve annak utódszervezetei működésképtelensége, vagy nem is tudja minek nevezze, arcátlansága miatta a színvonal romlani fog. Elnézést kér még egyszer, nagyon reméli, hogy az indítandó per elér annyit, hogy legalább a jóvátétel érzése meglegyen, ha már a fizikai megvalósulásával gyaníthatóan ebben az évben nem fognak találkozni.

 

Hauser Péter képviselő: Elmondja, személyes érintettsége okán is ott volt az 1-es iskolában tartott egyeztetésen, s ott maga kérdezte meg a tankerület vezetőt, hogy milyen biztosítékot tud adni arra, hogy nem történik ilyen, aki erre elmondta, hogy a biztosíték ő maga, ő maga vállal egy személyes garanciát, hogy ilyesmi nem fog megtörténni… most mégis megtörténik. Elmondja, reggelente ő viszi a gyermekét iskolába, s ez a hír már szárnyra kapott, hogy nem lesz felújítás, s a szülők sorba keresik meg, hogy most akkor mi lesz. Mi lesz a gyermekeikkel. Akiknek ugye a gyermekeik a felső osztályokba járnak, hetedikbe, nyolcadikba, azok azt mondják, na jó, még van egy-két évük, de az alsósokkal mi lesz, kérdezi tisztelettel.

 

Löfler Dávid képviselő: Örül, hogy mindenki látta tegnap Nagy Sándor András, a budaörsi FIDESZ elnökének riportját az ATV-ben, jó maga csak reggel tudta megnézni, elég gyorsan, így testületi ülés előtt, ezek szerint akkor a BFE-s képviselőknek volt erre idejük. Ő itt az előterjesztés kapcsán azt mindenképpen el akarta mondani, hogy ők azt nem fogják támogatni, hogy ebből újabb jogi lépések legyenek, s a Tankerületi Központot feljelentse a város, és jogi útra terelje ezt a dolgot, miután már polgármester úr is említette, folyamatban van szintén egy per azzal kapcsolatban, hogy a város mennyi adót fizet az állam részére. Ő azt gondolja, hogy újabb pert elindítani a tankerületi központtal szerinte teljesen fölösleges, másrészt ez nem vezet előre, ő azt gondolja, hogy a legjobb az lenne, ha minél többet egyeztetne a város a Tankerületi Központtal és megpróbálnának közös álláspontra jutni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felhívja a figyelmet, úgy látszik néhány információ lemaradt képviselő úrnak, ha már a tévét meg tudta nézni, nem lenne baj, ha néha megnézné azt is, hogy a testületi üléseken mi folyik, és az önkormányzatban mi folyik. Már csak azért is, mint mondja, mert az előterjesztés is tartalmazza azokat a részleteket, hogy hány körben egyeztetett a Hivatal, hány levelet írt a KLIK-nek, és így tovább. Sajnos képviselő urat el kell szomorítania, látszik, hogy nem csak azt nem értette, hogy a saját elnöke mit mondott, hanem azt sem, hogy saját maga mit mond, mert itt két különböző perről van szó. Az egyik a várostól ellopott pénz törvénytelensége okán történt károkozás, a másik per, ami majd akkor fog elindulni, hogy ha megint egyébként ebben a mai döntésben  adnak haladékot, miközben nem kellene adni, de azt gondolják, hogy esetleg mégiscsak a józan ész mentén, az egyeztetés mentén van lehetőség arra, hogy fölfogja azt az illetékes, vagy a mögötte álló erők, hogy a törvényi kötelezettség, vagy a szerződésben vállalat kötelezettség még az államra nézve is érdekes. Ő érti, hogy képviselő urat nem érdekli a tény, és csak a saját valótlan állításaikat, vagy alternatív valóságaikat szeretik hangsúlyozni, de a probléma ott van, hogy amit képviselő úr mondott, hogy személyesen megkérdezte az 1-es iskolában, ugye Hauser Péter említette, fel is írta ide magának, hogy ez még nem hangzott el, hogy mi a garancia arra, hogy az iskoláik ugyanúgy fognak a  jövőben is működni, valóban, Sárközi Márta szó szerint azt mondta, hogy ő maga a garancia, de mást is hozzá tett, hogy nem azért vállalta a feladatot el, hogy ezek az intézmények leromoljanak, és garantálja, hogy ugyanolyan színvonalon, ugyanúgy fognak működni. Jelzi, ami most történik, arról papírjuk van, hogy leírta a Tankerületi Központ vezetője – egyébként egy érdekes mondatot írt, szó szerint nagyjából úgy hangzik, hogy: „a költségvetésre való tekintettel (ami egyébként nincs neki) az idei évre nem terveznek feladatot”.  Jelzi, a törvény előírja, hogy minimálisan, az amortizáció szintjén köteles a működtető, ismétli, köteles, nem lehetőség van rá, hanem köteles ezeket a feladatokat elvégezni. Ez az a bizonyos kétszáz millió forint, amit Bakó Krisztina képviselő asszony említett, jelzi, a  város eddig nem kétszáz milliót fordított rá, a minimálisan szükséges amortizációt, hanem a szükséges tényleges effektív elvégzendő munkákat végezte minden évben el, minden nyáron el, mindig a szünidőben végezték el, mert akkor nincsenek ott a gyerekek, bár megjegyzi, ez lehet, hogy bonyolult bizonyos döntéshozóknak, intézmény működtetőknek, de ezek a „büdös kölykök”, – bocsánatot kér, a sajátjaira vonatkozik természetesen –  csak használják a mellékhelyiségeket, használják az udvart, még egy egyszerű falusi kisiskolában is nyáron tisztasági festést végeznek, de ő nagy örömmel hallja, hogy a FIDESZ-KDNP képviselő szerint minden rendben van úgy, hogy szépen lepusztítják az intézményeiket és közben ellopnak 2,1 milliárdot  a várostól, és ebből egy fillért nem fordítanak arra, hogy  ebből az ide járó iskolásoknak ősszel is megfelelő körülmények legyenek. Azt gondolja, hogy ebből majd mindenki levonja a tanulságot.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Jól meglepődött, mert véleménye szerint ezt a legyenek jóban, és inkább ne szóljanak semmit, ez annyira bolsevik… na mindegy. Jelzi, teljesen bolsevik, neki egy dolog jutott eszébe, és most mindenki gondoljon magában amit akar, amikor a kommunizmus idején közölték, hogy jó kapcsolatban kell lenni a szomszédokkal, s ezért addig is elmentek, hogy közölték, ott nincsenek is magyarok, meg lehet nézni, hogy hová jutottak az ő kisebbségi jogaik, vagy nyelvhasználatuk, vagy akár szabad vallás használatuk, ezt nem szeretné most kinyitni, csak azért mondta el, mert neki ez jutott eszébe erről.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: arról, amit a FIDESZ mondott? Nem meglepő.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Ez jutott eszébe, hogy legyenek jóban, ne pattogjanak, mindenki barátkozzon mindenkivel, hogy egyébként kinek hogyan sérülnek a jogai, s ő nyilván egy olyan példát hozott rá, ami őt bántja, fáj neki, és jogtalannak, igazságtalannak és undorítónak tartja, az egy más kérdés, lehet, hogy más nem ezt mondta volna, de teljesen lényegtelen, jelzi, a bolsevista módszer, az bolsevista módszer. Ami ennél talán még sokkal fontosabb, hogy ezek azok az ügyek, ahol addig kell elmenni, ameddig csak lehet, s ő azt gondolja, ő megérti azt, hogy ha valaki, valamilyen pártnak a nevében ül itt, ő is egy pártnak a színezetében ül itt, ő is listán jutott be, nem egyéni képviselőként, de tovább megy,a másik oldalon is van aki most nem, de nyilván régebben párt színeiben jutott be, de akkor, hogyha helyi ügyekről van szó, és ilyen fontos ügyekről, akkor mindenkinek el kell döntenie, hogy fölvállalja-e a város érdekében – mert most nem a Parlamentben ülnek ugyanis – fölvállalja-e a konfrontációt a város érdekében akár a saját pártjával, s azt mondja, hogy ő akkor is ezt szavazza, meg ezt szavazza, mert a város érdekének ez a jó, vagy azt mondja, hogy ezt nem teszi, és felteszi a kezét, és azt mondja, hogy kérem szépen ezt nem tehetem meg, de akkor tényleg el kell gondolkodni rajta, hogy miről szól az önkormányzati képviselő jelöltségük.

 

 

Biró Gyula alpolgármester: Löfler Dávid a mondandóját azzal kezdte, hogy a BFE képviselőinek bőven volt ideje megnézni ezt a műsort, igen, bevallja, este nyolc órakor otthon volt, és megnézte, ha ez olyan nagyon nagy bűn. Megérti, hogy képviselő úr nyolc órakor nem volt ott, mert biztosan a város érdekében dolgozott valahol, és éppen lobbyzott. Kérdése a következő lenne, mert hogy ő végigülte az összes bizottsági ülést, s mindenhol elmondja, hogy ezzel nem ért egyető úgy gondolja, hogyha itt ül egy budaörsi képviselő, akinek kutya kötelessége, mert a kampánynál nagyon emlékszik rá, hogy mindenki mondta, ő Budaörsért fog dolgozni, föltúrja a főutcát is ha kell, akkor most tessék már neki megmondani, mi az az indok, ami miatt nem ért egyet azzal, hogy a budaörsi iskolákba ugyanúgy, mint éveken keresztül, a karbantartás megvalósuljon. Jelzi, ez egy ilyen elpuffogtatott dolog, a bizottsági ülésen azt mondta a képviselő úr, hogy ilyen szerződést még nem is látott. Ha az előterjesztés második sorát elolvasta volna, az úgy szól, hogy a Képviselő-testület 282/2016. (XII.14.) ÖKT. számú határozatával tudomásul vett változatban létrejött az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központtal ez a megegyezés. Ha akkor elolvasta volna, és megnézte volna a csatolt mellékletet, akkor nem kellett volna Molnár elnök úrnak azt mondani, hogy kapja meg utólag. Jelzi, továbbra is konkrétan a kérdése az, hogy mi az, amiben nem lehet egyet érteni. Mert ha azt mondja a képviselő úr, hogy azt mondta az elnök úr, hogy ezzel pedig nem lehet egyet érteni, az neki tökéletesen elég. Tessék elmagyarázni valami logikus érvet, hogy miért nem lehet egy budaörsi képviselőnek kiállni a mellett, hogy igenis a budaörsi iskolákba ugyanúgy, mint hosszú éveken keresztül a  karbantartás a felújítás, a rendbe tétel, hogy úgy nézzen ki egy iskola szeptember 1-én ahogy az lenni szokott, ezzel mit nem lehet egyet érteni?

 

Hauser Péter képviselő: Császárné Kollár Tímeához szól néhány szót, elmondja, hogy nem tartja ennyire naivnak. Régóta képviselő, kérdezi, hogy tud-e olyat mondani, amikor a FIDESZ-es képviselők ellen mentek a párt akaratnak a város érdekeiért az elmúlt években? Nem. Neki a régi idők jutnak eszébe, mikor a párt KB megmondta, hogy mit tegyen a megyei KB, a megyei megmondta, hogy mit tegyen a járási, és ő meg megmondta, hogy mit tegyen a városi. Ezt régebben ők politikai gazdaságtan néven tanulták, most nem tudja, hogy oktatják ezt, s emlékszik, azért kapott megajánlott jegyet, mert ő mindig azzal példálózott, hogy a nagybátyjának miért megy jobban Németországban, az akkor NSZK-ban, mint nekik, itt.

 

Stifft Nándor képviselő: nagyon rövid lesz, mert nagyon, de nagyon sok dologgal egyet ért, amit itt elmondtak előtte a képviselő társai. Egy rövid történetet mesél el, a tavalyi évben, amikor osztották a bizonyítványokat, egy tanítványa odajött hozzá az édesanyjával, és azt mondta, Nándi bácsi, jó pihenést kívánok neked, és hogy fog telni a nyarad. Azt mondta neki, hogy ilyen nyárnak valószínűleg most néz elébe először, kérdezték, hogy miért, s elmondta, hogy nagyon elszomorítja ez a dolog, ami felé ma megy az oktatás ma Magyarországon, és ez azt mutatja, hogy valahol csorbulni fognak a dolgok, s ha az önkormányzat nem lép, akkor itt bizony nagyon nagy gondok lesznek. Elmondja, azt mondta neki ez a hölgy, „Nándor, szeretünk ide, ebbe az intézménybe járni, szeretnek itt Budaörsön lenni, ne politizáljanak” Ő azt mondta neki, hogy egy év múlva, másfél év múlva beszéljenek. Nagy valószínűséggel fog vele találkozni az idei tanévzárón is, és véleménye szerint azt fogja mondani, hogy igaza volt. Löfler Dávidnak csak annyit szeretne mondani, hogy elképedve hallja tőle azt, amikor azt mondja  a polgármester úrnak, hogy arra kéri a polgármester urat, hogy inkább üljön le a KLIK-el, folyamatosan egyeztessen, mert egyébként ennek a pernek nekimenni teljesen fölösleges. Jelzi, mondja ezt akkor, amikor delegálta őt az, aki delegálta, és itt volt a teremben, amikor felállt és letett egy esküt, aminek tudják mi a szövege.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Elmondja, nyilván nem naiv, de mindig van lejjebb, nézzék meg 1998-2002 között, akkor még olyan tanácsadók is voltak az akkori kormányzópárt környékén, mint mondjuk Tőkéczki László, hogy most egy olyan személyt emeljen ki, aki szerinte nem oszt meg itt senkit, most meg ilyen Habony Árpádokkal vannak… azért van lejjebb, azt szeretné jelezni, hogy az előző FIDESZ-es képviselő társait az előző ciklusból nyilván nem tiszte és nem szeretné megvédeni, de azt el tudja mondani, hogy azért voltak olyan ügyek, ahol valamilyen úton-módon mégiscsak sikerült akár az egész Testületnek dűlőre jutnia bármiben. Jelzi, nem is kell messzire menni egyébként, hogy mennyivel van mindig lejjebb, mivel éveken keresztül az előterjesztése, ma ugye pont volt szó már hasonlóról, s nemsokára jön a gyásznap, Trianon emlékműről például tudtak közösen megemlékezést tartani ők, meg a Jobbik. A mostani FIDESZ-es vezetéssel Budaörsön – most, hogy ezt felülről kapja, vagy magától ilyen, azt hagyják, mert egyik rosszabb, mint a másik –    már ez is lehetetlen, tehát nem naivitás van, hanem egyszerűen süllyedés van, és nem kicsit, hanem nagyon. Ő ezt látja, elmondta az előbb, vagy fel kell vállalni az ellentmondást, vagy onnantól kezdve nincs miről beszélni, és akkor föl kell vállalni azt, hogy abszolút, akár a delegáló pártnak, akár a helyi elnök úrnak az utasításait követve cselekszik valaki, de akkor ne legyen kétsége sem felőle, hogy ezt meg fogja kapni mindenhol, hogy ezt mégis hogy képzelték, és miért ülnek itt. Nagyon sajnálja, hogy ezt kell mondani, s nem is azt gondolja, hogy az itt ülő képviselő társainak kellene csupán csak feltenni, hanem annak, aki nincs itt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jézusom, őket is mozgatja valaki? Ő eddig csak Soros Györgyről hallott, meg Simicskáról…

 

Becz György képviselő: Felhívja Löfler Dávid figyelmét, hogy Biró Gyula feltett neki egy kérdést. Meghallgatná a választ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint gazdagabbak lesznek, ha nem hallják a választ, ami a dolog lényegét illeti, az pedig az, hogy nehogy azt gondolja bárki is a televízió nézők közül – szerinte az itt lévők pontosan tudják  – hogy nagy öröm bíróságra járni, ha van valami, amit nagyon utál, ezt nagyon utálja, azt a helyzetet is, ami miatt az ember ilyenre időnként kényszerül, már csak azért is mert  a jó ég tudja, hogy a szépség vagy a szörnyeteg van-e ott ilyenkor éppen, és hogy milyen döntés születik, és hogy első-, másod fok, akár Alkotmánybíróság esetében mi történik hogy úgy működik-e a dolog, hogy a jogszabályok szerint járnak-e el, vagy felsőbb utasításra, a fene tudja, hogy már megkapták-e az ítéletet, vagy még csak a vádiratot. Természetesen nem arról szól a történet, hogy jegyző úrral egymásra néztek, hogy de jó buli lesz, elmennek a bíróságra. Elmondja, a történet azért úgy néz ki, hogy pont egy évvel ezelőtt tette meg a FIDESZ, hogy a költségvetési törvényben, ami egy feles törvény, belecsempészett éjjel fél tizenkettőkor egy olyan módosítást, ami egy kétharmados önkormányzati törvény előírásait írja felül. Ez nemcsak a jogállamiság arculcsapása, nemcsak a jogalkotásról szóló törvény megsértése, hanem egyszerűen egy olyan szintű arcátlanság, ami még a saját képviselőjükkel szemben is az, hiszen Tímea képviselő asszony volt az, aki, amikor itt ült a Testületi ülésen a körzet országgyűlési képviselője, megkérdezte, hogy ezt hogy voltak képesek megszavazni, s akkor a válasz az az volt, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy kire milyen mértékben mit jelent egy döntés. Ma Magyarországon a képviselők így nyomogatják a gombot. Jelzi, az csak hab a tortán, hogy ez egy vallomás volt a tekintetben, hogy a jogalkotási törvény, ami előírja, hogy kötelező elem a hatástanulmány készítése, tehát akkor tudniuk kellene azt, hogy milyen településre milyen hatással van, s kötelezően előírja az érintett szervezetekkel való egyeztetést. Nem tud olyat mondani ennek az eljárásnak a során, amit ne sértettek volna meg, de ennek egy vállrándítás az eredménye, mert azt csinálnak amit akarnak, e tekintetben ő is azt gondolja, hogy bolsevik eljárás, a többségi elvvel való totális visszaélés, olyan eljárás, amiben semmibe veszik azokat a jogosítványokat, amik autonóm szervezeteket megilletnek, s ezek közül a legerősebbek az önkormányzatok. Elmondja, ennek ellenére nem azonnal fordultak perhez, levelet írt a miniszternek, levelet írt az államtitkárnak, levelet írt az országgyűlési képviselőnek, s azt a cinizmust, azt az arcátlan stílust, amit ezekben tapasztalt, azt nem engedheti meg magának senki egy jogállamban, Németországban másnap repülne az adott Hivatalt betöltő személy. Miután eltelt majdnem egy év, és lejárnak azok a határidők, amíg perelni lehet, persze, hogy bírósághoz fordultak, persze hogy nem fogja hagyni, hogy a várostól elvegyenek 2,1 milliárd forintot törvénytelenül. Nem tudja, hogy sikerül-e Magyarországon egy egyébként tökéletesen alátámasztott törvénytelen eljárásban jogorvoslathoz jutni, de ez legalább segít abban, hogy ha valamikor is, de előbb-utóbb Strassburg-ig el lehessen jutni, azt viszont tudja, hogy most már végre a parlamenti ellenzék az Alkotmánybírósághoz fog fordulni, mert az is egy vicces történet egy jogállamban, hogy nem csak egy magánszemély nem fordulhat egyenesen az Alkotmánybírósághoz, ha olyan jogszabály születik, ami számára sérelmes, de egy önkormányzat sem. Milyen világ az, ahol több ezres, több tízezres, több százezres települések, hogyha olyan jogszabály születik, amik számukra nézve sérelmesek, nem kezdeményezhetik az Alkotmánybíróságnál az adott jogszabály felülvizsgálatát. Ezt a helyet úgy hívják ma, hogy Magyarország, ő meg nem így szereti Magyarországot. Véleménye szerint ezt jól kibeszélték, így dönteni fognak a két határozati javaslatról. Felteszi szavazásra az 1. és 2. határozati javaslatot, aki egyet ért az előterjesztés szerint tartalommal, az szavaz igennel.

A határozati javaslatot 12 igen, 2 nem szavazattal a Képviselő-testület elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

82/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv elfogadása

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Érdi Tankerületi Központ ügyében, hogy

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos nem fogadja el az Érdi Tankerületi Központ Vagyonkezelési Szerződés 19. c. pontban előírt és vállalt 2017. évre vonatkozó „selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervet”, sem tartalmában, sem mértékében, különös tekintettel azért, mert semmilyen felújítást nem tartalmaz.

2.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos felszólítja az Érdi Tankerületi Központot, hogy a Budaörs Város Önkormányzatával 2016. december 15-én kelt Vagyonkezelési Szerződés kapcsán vagyonkezelésbe vett iskolaépületek és eszközök kapcsán a szerződésben vállalt karbantartási, pótlási és felújítási kötelezettségeinek – 2017. szeptember 1-ig időarányos mértékben és az Önkormányzatot képviselő, a Polgármester által kijelölt tárgyalóval/tárgyalókkal egyeztetve – tegyen eleget.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás elkészíttetésére, egyeztetésére és aláírására.

4.) felkéri a Polgármestert, amennyiben 2017. június 1-ig nem jön létre megállapodás az Érdi Tankerületi Központ és Budaörs Város Önkormányzat között a Vagyonkezelői Szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézményi vagyon, 2017. évre vonatkozó szükséges karbantartási, pótlási és felújítási munkákra, akkor a szükséges jogi lépésekre vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a Ceglédi Tankerületi Központ Ügyében, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos megállapítja, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ a Vagyonkezelési Szerződés 19. c. pontban előírt és vállalt 2017. évre vonatkozó „selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervet” nem nyújtotta be, továbbá az első negyedéves adatszolgáltatásnak sem tett eleget.

2.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos felszólítja a Ceglédi Tankerületi Központot, hogy a Budaörs Város Önkormányzatával 2016. december 20-án kelt Vagyonkezelési Szerződés kapcsán vagyonkezelésbe vett intézmény és eszközök kapcsán a szerződésben vállalt karbantartási, pótlási és felújítási kötelezettségeinek – 2017. szeptember 1-ig időarányos mértékben és az Önkormányzatot képviselő, a Polgármester által kijelölt tárgyalóval /tárgyalókkal egyeztetve – tegyen eleget.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás elkészíttetésére, egyeztetésére és aláírására.

4.) felkéri a Polgármestert, amennyiben 2017. június 1-ig nem jön létre megállapodás a Ceglédi Tankerületi Központ és Budaörs Város Önkormányzat között a Vagyonkezelői Szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézményi vagyon, 2017. évre vonatkozó szükséges karbantartási, pótlási és felújítási munkákra, akkor a szükséges jogi lépésekre vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő:       1.), 2.) pontok szerinti nyilatkozatokra: azonnal

3.) pontok a szerződés megkötésére: 2017. június 1.

4.) pontok alapján előterjesztésre 2017. június 21.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

8.) A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2017. évi üzleti terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Bizottságok egyhangúlag támogatták az előterjesztés elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

83/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2017. évi üzleti terve

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.117.267 E Ft mérlegfőösszeggel és 2.816 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

2.) a társaság beszámolójában kimutatott 2016. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.

 

III.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött Vagyonkezelési szerződés vonatkozásban a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

 

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

9.) Tagi kölcsön nyújtása a BTG Nonprofit Kft. számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

84/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Tagi kölcsön nyújtása a BTG Nonprofit Kft. számára

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) 2017. december 31-éig 85 200 e Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a kizárólagos tulajdonában álló BTG Nonprofit Kft. részére. A tagi kölcsön összegét az Önkormányzat részére a határidő lejártának napjáig kell visszafizetni.

2.) a tagi kölcsön fedezetét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 6/A. számú melléklet 5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások sorról az 3. számú melléklet I/5/4 Működési célú támogatási kölcsönök sor javára átcsoportosítással biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék és felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönről szóló szerződés aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

10.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

85/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, ezzel együtt a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a változásbejegyzési eljárás során a BTG Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, annak módosítását, továbbá a változásbejegyzéshez szükséges egyéb okiratot aláírásával lássa el, illetve ellenjegyezze (ide értve az esetleges hiánypótlási eljárás során a Cégbíróság részéről kért további módosításokat tartalmazó okiratokat is).

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, hogy a szükséges cégbírósági változásbejegyzési kérelmet készítse el és azt nyújtsa be az illetékes cégnyilvántartást vezető bírósághoz Budaörs Város Önkormányzatának nevében.

 

Határidő: határozat közlése döntést követő 5 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, BTG Nonprofit Kft.

 

 

11.) Döntés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy itt kiegészítő előterjesztés készült. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alap előterjesztést 8 egyhangú szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a kiegészítéssel együtt a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

86/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

1.) a KEHOP-5.3.1-17 távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódóan a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot nyújt be.

 

2.) a megvalósítás érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Távhő közszolgáltatási szerződést megköti a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, ezért felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

3.) a KEHOP-5.3.1-17 távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítása érdekében a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szükséges 410.175.000 Ft összegű önrész fedezetét.

 

4.) jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a megvalósítás érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megköti az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal illetve, hogy a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Tamás Ervin ellátja a projekt szakmai irányítását és a projekttel kapcsolatosan a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében eljárva jognyilatkozatokat tesz.

 

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. budaörsi távhőszolgáltatás felújítására és üzemeltetésére vonatkozó együttműködési ajánlatával.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Környezetvédelmi oszt.

 

 

12.) Döntés egészségügyi infrastruktúra fejlesztések támogatására megjelenő pályázaton való részvételről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a két Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

87/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés egészségügyi infrastruktúra fejlesztések támogatására megjelenő pályázaton való részvételről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) támogatja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése tárgyában kiírásra kerülő pályázaton való részvételt.

2.) a Lévai u. 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztésére vonatkozó 8 700 eFt saját forrás összegét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 6/B számú melléklete – 1. ingatlan felújítások – 14. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása sor terhére biztosítja.

3.) felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

13.) Szociális tűzifa igénylés benyújtása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja: kiderült, mert megvizsgálta a Hivatal és alpolgármester úr, hogy az, amit fölajánlottak, az teljesen alkalmatlan a célra, ráadásul környezeti szempontból sem egy jó megoldás. Inkább az erre fordítandó összeget biztosítsa az önkormányzat azok számára, akiknek erre szükségük van és akkor más módon támogassák a szociálisan rászorultakat. A módosító indítvány ezt tartalmazza.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a módosító előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

88/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Szociális tűzifa igénylés benyújtása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az igénylés benyújtását az ingóság (tűzifa) átadására vonatkozóan.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. évben szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére természetbeni támogatásként téli tűzifa biztosítása céljából 1 200 e Ft-ot biztosít Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére.

 

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

14.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

89/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2016. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

15.) Együttműködési megállapodás – Heimatmuseum és Város Régészeti Kiállítással a Kubinyi Ágoston pályázat benyújtásához (múzeumi intézmények szakmai fejlesztése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy az illetékes Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

90/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Együttműködési megállapodás – Heimatmuseum és Város Régészeti Kiállítással a Kubinyi Ágoston pályázat benyújtásához (múzeumi intézmények szakmai fejlesztése)

 

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt:

 • a Jakab Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény- Heimatmuseummal (2040 Budaörs, Budapesti út 45.) továbbá
 • Városi Régészeti Kiállítást működtető: Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel (2040 Budaörs, Jókai u. 9/b.)

 

az alábbi tartalommal:

 • két fél a múzeum szakmai tevékenységének és fenntartásának támogatására együttműködik
 • projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek
 • pályázó vállalja, hogy további 5 éven keresztül (2022. december 31-ig) évente legalább 500 ezer forint értékben támogatja partner intézményt.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében csatolt együttműködési megállapodásokat írja alá.

 

Határidő: azonnali

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet;

 

 

16.) Döntés céltartalék felszabadításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt arról van szó, amit az elején említett, hogy ha a hitel felvételének a lehetőségére az engedélyt megkapja az önkormányzat a magas hivataloktól, amiről úgy tűnik, hogy meg fog történni, akkor az Idősek Otthona bővítési, a Fodros utca építési, a Stefánia utca építési, illetve a Vackor Óvoda felújítási és bővítési feladataihoz a feladatot el tudják látni, a céltartalékból fölszabadítanák a megfelelő sorra az összegeket.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

91/2017.(V.24.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés céltartalék felszabadításáról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építési beruházások projektjeinek előkészítéséhez a szükséges anyagi fedezet költségvetési rendezése céljából az alábbiak szerint dönt:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 7/c. sz. Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten című melléklet alábbi sorain elkülönített összegeket felszabadítja, egyidejűleg a Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Beruházások című, 6/A. sz. melléklet megfelelő, új soraira átvezeti:

 

 1. sz. sor Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) 500 000 eFt
 2. sz. sor Fodros u. építés (forrása: hitel) 300 000 eFt
 3. sz. Stefánia u. építés (forrása: hitel) 160 000 eFt
 4. sz. sor Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) 67 000 eFt

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Pénzügyi Iroda/Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     azonnal

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, a további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017 május 31.