Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul! Bár volt másik pályázó ahogy azt korábban sejteni lehetett… Most mégis marad a korábbi üzemeltető, erről döntött a képviselő-testület a 2017. július 26-i ülésén.

Valakinek megtetszett a budaörsi benzinkút?

Valakinek megtetszett a budaörsi benzinkút?” – írtam bejegyzésemben még 2016. novemberében, amikor a városvezetés nem volt hajlandó meghosszabbítani a benzinkút szerződését a korábbi üzemeltetővel, aki ezt írásban kérte. Inkább pályázatot írtak ki a terület benzinkút céljára történő hasznosítására.

Miért pont benzinkút?

Ha már megpályáztatták a területet, miért csak benzinkút céljára történő hasznosításra írták ki a pályázatot? A város szívében, a főút mellett, miért ne lehetne park vagy bármi más ami jobban szolgálja a lakosok és az amúgy is túlzsúfolt, kipufogó gázzal szennyezett város érdekét?

Kötelező-e megpályáztatni?

Arra a kérdésemre, hogy kötelező-e pályázatot kiírni, egyértelmű NEM választ kaptam a bizottság ülésén, amit később módosítottak és már arra hivatkoztak, hogy törvényi kötelezettsége a városnak a pályázat kiírása.

Érdekes módon június 30-áig megtudták hosszabbítani a szerződést, amíg a pályázat lezárult.

TFVB jegyzőkönyv

TFVB jegyzőkönyv

Baljós árnyak, döntetlen.

„Meglepő” módon a kiírt pályázatra egy másik pályázó is jelentkezett! Ebből is látszik, hogy nem volt alaptalan azt feltételezni, hogy valakinek megtetszett a benzinkút vagy csak a véletlen műve, hogy pont volt egy másik pályázó is? De az első pályázat eredménye döntetlen lett.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a beérkezett pályázatok a pályázati kiírás feltételeinek megfeleltek és érvényesek voltak, azonban a pályázatot a Bizottság eredménytelennek javasolja minősíteni, mert a pályázati felhívás szerinti bírálati szempontok alapján a pályázók által elért pontszám azonos, 50-50 pont lett.

A Qutas Kft. (korábbi és jelenlegi üzemeltető) több bérleti díjat ajánlott az M.Petrol Kft. pedig jobb műszaki tartalmat, így nem sikerült nyertes hirdetni. Újabb (zárt) pályázatot írtak ki, melyre már csak a korábban pályázó feleket hívták meg. Ennek eredménye lett, hogy a korábbi szolgáltató a Qutas Kft. nyerte a pályázatot.

Az értékelés eredményeképpen az M. Petrol Kft. pályázata 7,8, a Qutas Kft. pályázata 15,8 pontot szerzett, ezért a Bíráló Bizottság megállapította, hogy 2. fordulóra nincs szükség.

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Végeredmény

Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út ingatlan cca. 800 m² területét 15 évig tartó (egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható) határozott időtartamra adja bérbe. Azaz 15 évig biztos benzinkút lesz a főúton, de legalább felújítják, több bérleti díjat fizet és a korábbi – budaörsi alkalmazottakat foglalkoztató – cég üzemelteti.

Számomra világos, hogy mi motiválta a pályázat kiírását a városvezetés részéről és jól látszik, hogyan kezdtek el visszavonulót fújni. Ki tudja milyen háttér-tárgyalások voltak, mire a korábbi üzemeltető is úgy döntött, inkább jelentősen felújítja a kutat? De talán jobb lett volna egyszerűen meghosszabbítani pár évvel a régi benzinkút szerződését (némi bérleti díj emeléssel) és nem belekényszeríteni egy felújításba, pályázatba. Az érdekek valószínűleg mást diktáltak…

Kíváncsi vagyok, hogy 15 év múlva (2032) szükség lesz-e még benzinkútra vagy addigra elterjednek az elektromos autók…

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Budaörsi benzinkút: Marad és megújul!

Előterjesztés

Tárgy: Döntés Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt zártkörű meghívásos pályázat elbírálásáról

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 264/2016. (XI.16.) ÖKT sz. számú határozata alapján pályázatot hirdetett a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására.

Fenti területen jelenleg is kétállásos benzinkút és üzlethelyiség üzemel. A QUTAS Kft. kezdeményezte a lejáró szerződés meghosszabbítását, azonban felmerült, hogy az ingatlan további, újabb 10 éves időtartamra történő hasznosításba adására vonatkozóan célszerűbb lehet pályázatot kiírni. A benzinkutat üzemeltető QUTAS Kft-vel – a 109/2006. (VI.12.) TFVB sz. határozat alapján – megkötött bérleti szerződést az Önkormányzat 2017. június 30-áig meghosszabbította. A benzinkúthoz tartozó építmények, gépészeti és egyéb felszerelések a jelenlegi bérlő tulajdonában állnak.

A pályázati felhívásban megjelölt, 2040 Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázatra a Qutas Üzemanyagtöltő Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 110-120) és az M. Petrol Kft. (1095 Budapest, Ipar u. 2/A C. I.em.5.) nyújtotta be pályázatát.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok javaslatára úgy döntött, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és zárt meghívásos pályázatot ír ki a két résztvevő meghívásával és amennyiben szükséges, 2 fordulós pályázat biztosításával.

Budaörs Város Önkormányzata a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében a Qutas Kft.-vel érvényes bérleti szerződést 2017. szeptember 30-ig meghosszabbította.

A pályázati felhívás alapján a pályázatok értékelésénél a bírálati szempont a korábbi kiíráshoz hasonlóan a pályázó által ajánlott bérleti díj mértéke, valamint a tervdokumentáció tartalma, a telepítési, építészeti és környezetrendezési megoldások minősége, valamint a megjelenés látványa volt, azzal a különbséggel, hogy a pályázati kiírás szerinti legkisebb megajánlható bérleti díj 0 pontot, az alapárat meghaladó megajánlott bérleti díj 10%-onként 1 pontot ért. A tervdokumentáció tartalmával, a telepítési, építészeti és környezetrendezési megoldások minőségével, valamint a megjelenés látványával, a bíráló bizottság tagjainak döntése alapján 10 pontot lehetett elérni.

A bontási jegyzőkönyvben (5. melléklet) rögzítésre került a pályázók által megajánlott bérleti díj és az érvényességi feltételek megléte.

A pályázatok értékelése a kiírás szerinti szempontok (bérleti díj és tervdokumentáció), valamint a Főépítészi Iroda szakmai állásfoglalása alapján történt, melyet az értékelési jegyzőkönyv (6. melléklet) tartalmaz.

Az értékelés eredményeképpen az M. Petrol Kft. pályázata 7,8, a Qutas Kft. pályázata 15,8 pontot szerzett, ezért a Bíráló Bizottság megállapította, hogy 2. fordulóra nincs szükség.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület a Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt zártkörű meghívásos pályázat nyertesének a Qutas Kft.-t nyilvánítsa.
Mellékletek:

1.    melléklet: Pályázati felhívás

2.    melléklet: 56/2017. (IV.26.) ÖKT számú határozat

3.    melléklet: Qutas pályázat

3.a melléklet: Qutas színes melléklet

4.    melléklet: M.Petrol pályázat

4.a melléklet: M.Petrol színes melléklet

5.    melléklet: Bontási jegyzőkönyv

6.    melléklet: Értékelési jegyzőkönyv

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.    a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására, benzinkút üzemeltetése céljából kiírt zártkörű pályázat nyertesének a Qutas Kft.-t nyilvánítsa és részére a tulajdonát képező, Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út ingatlan cca. 800 m² területét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 15 évig tartó (egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható) határozott időtartamra adja bérbe.

2.    hatalmazza fel a polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a nyertes pályázóval.

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.      a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására, benzinkút üzemeltetése céljából kiírt zártkörű pályázat nyertesének a Qutas Kft.-t nyilvánítja és részére a tulajdonát képező, Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út ingatlan cca. 800 m² területét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 15 évig tartó (egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható) határozott időtartamra bérbe adja.

2.      felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a nyertes pályázóval.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő:                                                 – határozat közlése azonnal

– bérleti szerződés megkötése 2017. szeptember 30.

Felelős:                                                     Polgármester

Végrehajtást végzi:                                  Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda -Vagyongazdálkodási osztály

Budaörs, 2017. július