Ösztöndíjpályázat közoktatási intézményben tanulók számára

Pályázat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2017/2018. tanévre vonatkozóan kiírja a Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatát 

A pályázatra az

 • az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, 
 • hátrányos szociális helyzetű

 tanuló jelentkezhet, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskolanappali képzésében folytat tanulmányokat, amennyiben az előző tanév folyamán

 • tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt vagy
 • országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.huhonlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázat benyújtható 2017. szeptember 01. és 2017. szeptember 30. napja között

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Szociális és Egészségügyi Irodáján, I. em. 103. szobában, a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

További információ kérhető a (23) 447 928 telefonszámon

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a pályázat meghirdetésének évében érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 10%-ával (2017-ben 12750 Ft), megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • tanulmányi jogviszony igazolása,
 • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2017. júniusi dátumú bizonyítvány),
 • a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratokmásolata,
 • az osztályfőnök támogató javaslata
 • a szülő(k) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző havi (2017. 08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2017. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;
 • különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés;
 • 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2017. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:

–        a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

–        az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik,

–        pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550 Ft).

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesítenia Polgármesteri Hivatalt.

 A közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatának jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) rendelete szolgál.

Kapcsolódó dokumentumok: Pályázati Adatlap Közoktatási ösztöndíjhoz

Forrás: Budaors.hu