Budaörs Város 2017. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolója is napirenden lesz a Képviselő-testület 2017. szeptember 19 -ei és az azt megelőző szakbizottságok ülésén.

A beszámoló és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetőek itt: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló.

Bevezető

A féléves költségvetési beszámolót az 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2017. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Részletek a beszámolóból (vázlatosan)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 19.505.164 e Ft, melyből 4.296.755 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 1.720.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen 10.744.951 e Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 55,09 %.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 19.505.164 e Ft, melyből első félévben 6.357.746 e Ft teljesült, amely 32,60%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 53,72 %-a (633.883 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az alábbi táblázat a 2017. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

Az alábbi táblázat a 2017. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft a 2017.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 381.586 e Ft bevétel realizálódott.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása óvodai, iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 172.808 e Ft. Itt még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás.

Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 156.218 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék (16.781 e  Ft), valamint a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (11.999 e Ft) időarányos központi finanszírozása.