Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 19-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 19-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. szeptember 19-i

nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá: Galuska-Tomsits László ezredes (Budaörsi Rendőrkapitányság volt vezetője), dr. Pál Adrián rendőrkapitány (Budaörsi Rendőrkapitányság), dr. Szelenczy Gabriella hivatalvezető (Budakeszi Járási Hivatal), Csabai Károly Városi Könyvtár igazgatója, Premecz Enikő, Kapitány Gábor külsős bizottsági tagok, valamint budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van – 15 fő –, a Testület határozatképes, az ülést 845 órakor megnyitja.

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület ülését!

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A kiküldött meghívóhoz képest több – a meghívón nem szereplő – Hivatali sürgősségi előterjesztés készült:

 • Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása
 • Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása
 • Javaslattétel megyei kitüntető díjra
 • A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passió előkészületeivel kapcsolatos támogatási kérelme
 • Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződés
 • Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39m2 területű egyéb helyiség hasznosítása

A meghívóhoz képest egyéb előterjesztés nem érkezett és napirendről levételre sincs javaslat.

A 21.) Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása és a sürgősségi javaslatként beterjesztett Javaslattétel megyei kitüntető díjakra c. napirendeket a Képviselő-testületnek zárt ülésen kell tárgyalnia.

A napirendekhez egyéb javaslat nincs, felteszi szavazásra a fentiekben ismertetett, Hivatali sürgősségi előterjesztések napirendre vételére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Felteszi szavazásra a 21.) Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása és a sürgősségi javaslatként napirendre vett Javaslattétel megyei kitüntető díjakra c. napirendek zárt ülésen történő tárgyalását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Felteszi szavazásra a fentiek szerint elfogadott módosításokkal együtt a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

125/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása

3.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4.) A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Az állattartásról szóló 59/2004.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosítása

8.) Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

9.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

10.) A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű hasznonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatban

11.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2016. évről

12.) Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása

13.) Budaörsi viziközművek 2017 – 2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

14.) Budaörsi viziközművek 2018 – 2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

15.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 2. sz. módosításáról

16.) A BKISZ Projekt keretében megépülő, a budaörsi szennyvizek Budapestre való bevezetését szolgáló létesítmények üzemeltetése

17.) Budaörs, Lévai utca 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

18.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme az Esze Tamás utca 1. sz. támfal felújítás támogatására

19.) Előirányzat módosítás a Kamaraerdei Óvoda költségvetésében az Önkormányzat által elvégzett felújítási munka miatt

20.) Javaslat védőnők tanácsadási idejének módosítására

21.) Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

22.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

23.) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passióval kapcsolatos támogatási kérelme

24.) Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződés

25.) Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiség hasznosítása

26.) Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása – ZÁRT ülésen

27.) Javaslattétel megyei kitüntető díjakra – ZÁRT ülésen

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Külön köszönti az ülésen megjelent Galuska-Tomsits Lászlót, illetve dr. Pál Adrián urakat! Galuska-Tomsits László kapitány úr azért jött el a Testület ülésére, hogy elbúcsúzzon.

Galuska-Tomsits László ezredes: Nagy szeretettel és tisztelettel köszönt Mindenkit! Úgy látszik, hogy az ő életében ez a négy és fél év az, amikor rotáción esik keresztül. Most is körülbelül ennyi idő telt el, hogy szolgálhatta a Budaörsi Rendőrkapitányságot, illetve annak illetékességi területét. Minden segítséget megköszön, amelyet a Budaörsi Rendőrkapitányság kapott, akár személyesen, akár információkon, vagy bármilyen olyan adományokon keresztül, amelyekkel jobbá tudták tenni a kapitányság működését. Azt gondolja, hogy olyan sikereket értek el, amely ezen segítségek nélkül nem lett volna kézzelfogható. Olvasta az új kapitánynak a nyilatkozatát, hogy ő is nyugodt szívvel engedné ki gyermekét vagy feleségét az utcára, mert erőszakos bűncselekmény nem történik a városban. Azt gondolja, hogy ez jellemezte Budaörs illetékességi területét és azt gondolja, hogy Budaörs városát is. Régebben beszélt arról, hogy milyen vágyálmai vannak Budaörs bűnügyi fertőzöttségét tekintve. Ezeket sikerült elérnie, ezek után találta meg ez a kihívás, amely egy magasabb beosztás, nagyobb felelősséggel jár, amelyre igent mondott és ezért távozott a Budaörsi Rendőrkapitányság éléről. Nagyon szépen megköszöni mindenkinek a segítséget, és erőt, egészséget kíván az új kapitányságvezető úrnak, és ha esetleg őt egy 4-5 év múlva felkérik egy főkapitányi helyre, akkor még mindig szívesen jön vissza majd a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetésére!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akinek van füle, az ebből sok mindent megértett. Megkéri Zsák András urat, aki a kapitánysággal sok tekintetben amúgy is a kapcsolattartó volt, hogy egy kis ajándékot adjon át köszönetük jeléül. A város érdekében végzett munkáját nagyon köszöni, és mint budaörsi lakos, biztosan sokat fognak majd még találkozni!

Megkéri az új kapitányt dr. Pál Adrián urat, hogy néhány szóval mutatkozzon be nekik.

 1. Pál Adrián rendőrkapitány: Tisztelettel köszönt Mindenkit!

Köszöni Galuska ezredes úrnak a szavait! Ahogy már korábban is fogalmazott, úgy látja, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság nem egy romokban lévő kapitányság. Itt nem arról van szó tehát, hogy azért volt kapitányváltás, mert Galuska úr nem végezte volna jól a feladatát. Egy nagyon jó állapotban lévő rendőrkapitányságot hagyott hátra számára és ő nagy tisztelettel fogadta el főkapitány úr felkérését, hogy a továbbiakban ő vezesse a budaörsi rendőrkapitányságot. Amint hallotta és látta, nagyon sok támogatást kapnak mind Budaörstől, mind az illetékességi terület többi polgármesterétől, illetve önkormányzatától. Nagyon szépen köszöni előre is mind azt a támogatást, amelyet feléjük nyújtanak! Szeretne mindenben együttműködni a Budaörsi Önkormányzattal, hiszen a legfontosabb az, hogy az illetékességi területen az állampolgárok biztonságban éljenek! Úgy gondolja, hogy a biztonság, a közbiztonság az egy tárgy, amit megvásárolni nem lehet, viszont mindenképpen tenni kell azért, hogy jó legyen. Gyermekeik idejárnak iskolába, óvodába – legalább is a többségüké biztosan –, itt élnek és a legfontosabb az ő jövőjüknek a biztosítása. Arra kér mindenkit, hogy bármilyen problémával, ami a kapitányságot érinti, forduljanak nyugodt szívvel hozzá és nyitott ajtóval vár mindenkit!

Wittinghoff Tamás polgármester: Megköszöni dr. Pál Adrián rendőrkapitány úr szavait és jó munkát kíván számára!

Napirend előtti hozzászólások:        

Löfler Dávid képviselő: A Kereszt utca – Szép utca találkozásánál található parkolóhely kapcsán szerette volna kérdezni, de a testületi ülés megkezdése előtt kapta a levelet, miszerint, és szeretné ezúton is megnyugtatni a lakosokat, hogy a parkoló burkolatának a felújítása megtörtént, s ígéretet kapott, hogy ez nem fog még egyszer besüllyedni, bízzanak benne, hogy ez így is lesz, és az okot feltárták. Vélhetően csapadékvíz kimosódás okozta ezt a süllyedést. Köszöni szépen ezt a munkát és a választ is.

 

Sokolowski Márk képviselő: két kérdése lenne. Az egyik lehet, hogy közben meg lett oldva, azonban nyáron a Károly király utca és a Baross utca környékén, illetve ezeken az utcákon is gyakran esténként a közvilágítás nem működött megfelelően, gond volt vele napokon keresztül, ciklikusan változott, hogy mikor működött, mikor nem. A kérdése arra irányulna, hogy sikerült-e ezt a problémát észlelni és megoldani, vagy a jövőben várható még hasonló? A második kérdése pedig a Bauhaus néven elhíresült beruházással kapcsolatos, ott a múlt héten a TFVB bizottsági ülésen volt szó arról, hogy egy lakossági fórum kerül megszervezésre a jövőben. Kérdezné, hogy ennek a szervezése elindult-e már, megvan-e az időpontja és a helyszíne, vagy még nem?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt a szót megadja ügyosztály vezető úrnak, szeretné jelezni, hogy nem csak azon a területen voltak ilyen problémák, a főúton is, és a Törökugrató környékén is számos helyen történtek ilyen problémák, de válaszolni fog rá ügyosztály vezető úr, hogy ezek miből adódhatnak, és hogy mi a megoldás, vagy milyen módon lehet kezelni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Ezek többnyire szakaszhibák, ami azt jelenti, hogy kisebb-nagyobb területen nem ég a közvilágítás, ez sajnos nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, hanem az ELMŰ hatáskörébe, csak annyit lehet tenni, hogy azonnali hatállyal jelzik az ELMŰ-nek, akinek 48 órája van arra, hogy ezeket a szakaszhibákat kijavítsa. Az utóbbi időben az együttműködés javult az ELMŰ-vel, s valóban próbálják is tartani, azt nem tudja megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyen hiba értelemszerűen. Murphy megmondta, ami működik, az el is tud romolni, tehát abban dolgoznak az ELMŰ-vel közösen, hogy minél kevesebb ilyen, általában beázás miatti kábelhiba, vagy a kapcsolószekrényben történő biztosítékhiba legyen, ami okozza ezt a közvilágítás kiesést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tartalmilag a dolog rendben volt, de Murphy azt mondta, hogy ami elromolhat, az el is romlik.

A második kérdésre pedig az a válasz, hogy két fórum is lesz reményeik szerint, arra kérték fel a Bauhaust, legyenek szívesek ők tájékoztatni az ott élőket, az érintetteket, egyébként hozzáteszi, hogy ezt már hosszú ideje kérik, s azt, hogy ezt mekkora sikerrel tették, azt most nem szeretné itt elemezni. Amikor ők ezen túl vannak, akkor az önkormányzat is fog egyet természetesen szervezni, ha van miről, ha van értelme, ha a szándék fönnmarad, s ha olyan tartalomról van szó, amiről kell a lakosságot tájékoztatni, tehát, ha bármi változik.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Két kérdése van, illetve egy kérést szeretne tolmácsolni. A két kérdés közül az első, hogy örömükre szolgál, hogy a Domb utca alján a rendőrségnél a csatorna rekonstrukciós munkálatok a befejezéshez közelednek, s azért nem tudja azt mondani, hogy befejeződtek, mert a kérdés az az, hogy az aszfalt ebben a formájában ugye nem marad meg. Lassan egy hete levonultak a beruházók, s ott nagyon furcsa közlekedési szituáció van szerinte. Miután ott több közintézményt is, a rendőrséget is, az önkormányzatot is megközelítik az emberek, nem csak az itt lakók közlekednek itt, szeretnének pontos választ kapni arra, hogy mikor lesz az út rekonstrukció végre befejezve. A másik kérdése, hogy a Máriavölgyben a támfal megerősítése megtörtént, az látszik, s ezzel kapcsolatban két kérdés merült fel, az egyik, hogy nagyon sok növény lett eltávolítva a munkálatok miatt, azt nagyon remélik többen is, illetve a lakók is kérdezték tőle, hogy ugye vissza lesz telepítve valami növényzet, mert momentán elég csúful néz ki, s az egy nagyon szép kiránduló hely. Ahogy most állnak a dolgok, ez nem túl barátságos, ebben a formában. A másik része, ugyanennek a beruházásnak, hogy ott van egy gyalogos híd, ami elvileg rossz állapotú, és ezért nem is engedték rá az embereket, most viszont látta a saját szemével legutóbb, hogy egy kismama áttolta a babakocsiját. Valamit tenni kellene, ha rossz állapotú a híd, akkor zárják le, hogy ne használják, ha pedig jó állapotú, ami nem úgy tűnik, akkor pedig másképp kellene a dolognak kinéznie. A harmadik egy kérés, amit szeretne tolmácsolni, hogy a Koszorú utcában, amióta az út meg lett javítva, azóta felgyorsult a forgalom föntről lefelé, forgalomcsillapításra lenne szükség valamilyen formában, szeretnék kérni a lakók, hogy vizsgálja meg a hivatal, milyen eszközöket tudnak ennek érdekében használni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: A Domb utca nincsen még befejezve, a műszaki átadás-átvétel előtt állnak még, az utolsó munkálatok még hátra vannak, az aszfaltozás, és a végleges terület rendezés is hátra van, várhatóan a héten elkészül, és végleges formában visszaadják a forgalomnak. A Máriavölgyi támfalnál ők is tapasztalták, hogy az esőzés már megkezdte a rézsűt egyik-másik helyen, ott is a kivitelezővel garanciában ezt kijavíttatják, és a növénytelepítés már csak ezért is szükséges, hogy megfogja a talajt, természetesen ez még hátravan. A gyalogoshíd kapcsán mondja, hogy a költségvetésben szerepel ennek a hídnak a cseréje, az elmúlt időszak kötelezettség vállalási stopja miatt ez kicsit tolódott, vagy halasztódott ennek az elindítása, remélik, hogy ha az önkormányzat gazdasági helyzete megengedi, akkor az ősz folyamán be tudják fejezni a hídnak a cseréjét, erre egy szerződés van már aláírva. A Koszorú utca forgalomcsillapítását megvizsgálják mindenképpen.

 

Simándi Szelim képviselő: Az első, amit jelezne, amit sokan tapasztalhattak a választókerületben, hogy a Halom és a Gesztenye utca felújítása elkezdődött, ezzel kapcsolatban tegnap délután történt egy bejárás, ahol nagyon sokan részt vettek a Halom utcából.  Szeretné megköszönni a Hivatal munkatársainak, hogy ott voltak, s a legnagyobb konstruktivitással végighallgattak mindent, s mindenkinek az igényeit igyekeznek figyelembe venni, remélhetőleg minden flottul fog menni, és időben befejeződik a beruházás. Szintén a környékhez kapcsolódik, hogy a Kökény utca és a Liliom utca sarkán egy építkezés zajlik, zajlott, aminek kapcsán a nehéz teherautók kimarták elég csúnyán az utat. Ezt korábban már jelezte, s úgy tudja erről kapott is felszólítást az építtető, a kivitelező, hogy ezt állítsák helyre, sajnos ez azóta sem történt meg, érdeklődne, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne romoljon tovább a helyzet, illetve, hogy ez helyreállításra kerüljön. Kérdezi, hogy a Kossuth Lajos utca elején van-e mód annak a megvizsgálására, hogy a járdát kicsit kiszélesítsék, ott fák vannak, nyilván azt nem akarják bántani, de a fák közé kis kilépőket lehetne kialakítani, ami segíthetné azt, hogy ha valaki babakocsival jön az egészségügyi központ felől, akkor is férjen el két ember egymás mellett. Végül ismét köszönetet szeretne mondani, a nyáron sikerült megvalósítani a Dráva közben a közvilágítást, erre hosszú évek óta vártak az ott élők, nagyon nehezen ment, nagyon szűk közről van szó, és nehéz volt ezt megoldani, de sikerült, ezért szeretné tolmácsolni a lakók köszönetét.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy általános problémának tartja, amit Simándi Szelim itt a nehézgépjárművek és a közterületek tönkretételét illetően megfogalmazott, tudná mondani, nem is olyan messze tőle, azzal szemben, ahol ő lakik, hogy egy daru, meg hatalmas gépjárművek szétnyomták a járdát, az úttestet, azóta sem történt semmi, de hát tudják, hogy ez egy védelem alatt álló történet, ezt most csak itt mindenki felejtse el, zárójelben tette hozzá.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Ez egy nagyon komoly probléma a városban. Egyrészt öröm, hogy nagyon sokan építkeznek, és sok új ház épül a város minden területén, ugyanakkor pedig az építkezési technológiák már olyanok, hogy nagy mixer kocsikkal, darukkal történik, ami viszont nagyon sok problémát okoz az utak állapotát illetően. Amikor tudomást szereznek róla, hisz a közterület felügyelet azért nyitott szemmel jár, hisz az építésügyi szabályok változása miatt nincs nagyon sok információjuk, hogy 300m2 alatti épületet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánat, hogy közbevág, de legyenek egészen pontosak, semmiféle információjuk nincsen, ha kérnek adatot, akkor is azt mondják, hogy közük semmi hozzá.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Igen, tehát elég nehéz helyzetben vannak, próbálják követni, akár a tisztességesebb építtető, aki megkéri a behajtási engedélyt, akkor ott van információ, hogy ott van egy építkezés, s aki még erre sem hajlandó, ott csak a közterület felügyelet a járőrözése során tapasztalja, akkor próbálják felderíteni. Minden esetben a kivitelezővel először tárgyalás útján próbálnak a javításról megegyezni, ha ez nem megy, akkor kénytelenek a közlekedés felügyelethez fordulni, s akkor bírság, s mindaddig bírságolják, amíg a helyreállítás nem történik meg. El kell mondani, hogy többnyire sikerül ez a megállapodás, habár mindig az építtetővel vannak kvázi viszonyba, ha ő azt panaszolja, hogy a sóderszállító cég volt, aki a hibát elkövette, akkor ezt nem tudják elfogadni, mert nem mennek azért utána, hanem aki az építtető, azzal próbálják meg kijavíttatni, s ha nem megy, akkor a hatósági eljárás során megoldani.  A konkrét esetnél, a Liliom utcánál azért nem történt meg még a helyreállítás, mert a gázbekötés még nem valósult meg. Ott is az egyezség megvan már, s mikor a gázbekötés megtörténik, akkor fogják a helyreállítást megcsinálni. A Kossuth Lajos utcai járdánál, az elején, a virágüzlettől az egészségügyi központig elég szűkös a hely, de a fák közötti kitérőt, mint az autóknál is van ilyen kitérő, hogy esetleg bababocsival vagy kerekes székkel is félre lehessen állni, ezt megvizsgálják mindenféleképpen.

 

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezetőhöz címezné a napirend előtti hozzászólását. Először is köszönetet szeretne mondani a Hivatalnak, s annak munkatársainak, hogy flottul, precízen, nagyon gyorsan a  Lévai utcai parkolóknak a felújítása megtörtént. Ügyosztály vezető úrtól szeretné kérdezni azt, hogy a Patkó utca 3. sz. háznak a lépcsőfelújítása mikor fog megkezdődni, illetve az Ifjúság utca 10-20. sz. alatt lévő társasháznak az Ifjúság út felé eső zöldfelületi rendezése mikor fog megkezdődni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: az egyikre viszonylag gyors választ tud adni, jövő hét hétfőn vonul fel a kivitelező a Patkó utcához, megállapodtak az időpontban, s a jövő hét elején be is fejeződik természetesen.  Az Ifjúság utca 10-20. sz. előtti zöldterületnek a tervezése van folyamatban, a tervezési szerződés aláírásra került, a tervezők dolgoznak, hogy maga a kivitelezés mikor fog megtörténni, arról majd a tervek ismeretében és a költségvetési forrás ismeretében születhet majd döntés. Természetesen a terveket majd képviselő úrnak előzetesen be fogják mutatni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: A következő ügyben kért szót, bár tudja, hogy a lehetőségek nagyon korlátozottak, mivel magánterületekről van szó, de mégis nagyon csúnyítják a városképet és nehézkessé teszik a közlekedést. A Károly király utca és a Templom tér között két oldalon lehet menni a főúton, s az egyik oldalon, az Erste bank környékén van egy félbehagyott építkezés. Ott sok dolgot nyilván nem tudnak vele csinálni, de most szelesebb, hűvösebb idő van, már többször felborult az a farostlemez, amivel eltakarják, s amúgy is elég nehéz ott közlekedni. A másik oldalon, az üres telke (amit a DM mellett árulnak, nem kis összegért, úgyhogy ki tudja, hogy mikor fog ez elkelni) ott is rettenetesen nagy szemét van, egészen borzalmas állapotok vannak, viszi a szél a szemetet, s azért az mégiscsak a városnak a központjában van. Tudja, hogy mind a kettő magánterület, nem könnyű ebben eljárni, de szépen kérné azt, akinek erre van valami lehetősége, hogy egy picit próbáljanak meg ott kulturáltabb állapotokat előidézni, amennyi eszközük, vagy lehetőségük van erre.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Természetesen, ahogy képviselő asszony mondta, elég nehéz, mert magántulajdonban lévő telkekről van szó, de azért mindig megpróbálnak egyezkedni. Az Erste bank melletti telek kapcsán mondja, hogy pár ével ezelőtt az udvaron állt egy büfé kocsi, ott árult, s rendetlenséget okozott. A tulajdonosnak anyagi gondjai vannak még a befejezéssel, de megpróbálják megtenni, ami tőlük telik, a DM melletti üres telek, az pedig, talán jön a Karácsony, amikor ismét fenyőfa árusítás lesz, s akkor ismét kitakarítják. Ezt most csak zárójelben mondta, de természetesen ott is próbálják, amennyire tőlük telik a lépéseket megtenni, hogy rend legyen a városban, a magánterületi részein is.

 

Hauser Péter képviselő: A Műszaki ügyosztály vezető felé jelzi, lakossági megkeresés érkezett hozzá közlekedési segédeszközök ügyében. Az egyik, hogy a Kovács utca és a Farkasréti út sarkán a 30-as tábla hiányzik, ezt onnan vélelmezik, hogy a feloldó tábla az megvan, csak a behajtásnál a korlátozó tábla nincsen meg. A másik kérés egy tükör a Semmelweis és a Budapesti út sarkára, ez a tükör jelentősen segítené a főútra való kifordulást, kéri szépen erről beszéljenek és nézzék meg ennek a lehetőségét.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Az első kérése, s nem tudja, hogy a BTG felé vagy a közterület felügyelet felé szól, hogy jön az esős időszak, s már érezhető ennek a hatása, s a Széles és a Munkácsi, illetve a Munkácsi és a Rákóczi Ferenc utca között, a Baross utcától lefelé vannak vízelvezető árkok, amik a telkek hátsó részénél helyezkednek el, s ezek állandóan tele vannak, pontosabban a lakók szerint tele vannak szeméttel, ő nem tudja, hogy kinek a kompetenciája ennek a tisztítása, ebben szeretne segítséget kérni. Valamint a Kenyérgyár utcában van egy vízelvezető árok, amelyik meglehetősen gyengén működik, ki kellene kotorni, s a hidak alatti átjárókat kéne szabaddá tenni, ebben kér segítséget, ez az egyik. A másik, hogy a lakókkal együtt nagyon örül, hogy elkezdődött a Széles utcának a felújítása, ebben ügyosztály vezető úr segítségét kérik, hogy nagyon magasan van a felszín, tehát az úttest felszíne, ezt kellene egy kicsit lejjebb vinni ahhoz, hogy ne folyjék be az esővíz a telkekre. Nem tudja, hogy ebben ügyosztály vezető úr tud-e esetleg valami megnyugtatót mondani az ott lakóknak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát abban nem biztos, hogy az út szintjét kell változtatni, inkább a felszíni víz elvezetését megoldani, hogy ne folyjon, mert abba azért gondoljanak bele, ha elkezdenek ott leszedni teljes úthosszban 30-40 centit, akkor azt hová, és hogyan és milyen módon és hogy drágítja meg, de lehet, hogy ő szaladt előre, nem tudja, hogy indokolt, vagy indokolatlan volt-e.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: A vízelvezető árkokat a BTG tartja karban, éppen a tegnapi napon rendelték meg a város jó néhány részén az árkok tisztítását, pontosan az őszi esőzések miatt, ilyenkor egy nagyobb mértékű árok tisztítás, illetve a csapadék vízhálózatnak a tisztítása történik, megnézik a konkrét eseteket is, de valószínűleg benne van ebben a csomagban, amit a BTG-nek meg kell valósítania. A Széles utca kapcsán mondja, hogy ők is megpróbálták a tervezés, illetve a kivitelezés során orvosolni, és esetleg lentebb vinni az utca szintjét, elég sok utcánál tapasztalható az, hogy az elmúlt 10-20-30-40-50 évben mindig emelkedett a szint, mert javították az utat, azonban abba a problémába ütköztek, hogy ha levinnék akár 20-30 centire az utat, akkor már  a bekötő vízvezetékek, amik tavaly készültek el, s hát azok adottak voltak már a vízhálózatnál, akkor már a fagyhatár felé kerülnek, ami azt jelenti, hogy a fagyásveszély komolyan fennállna a lakók irányába, ez viszont ellehetetleníti azt, hogy az utat jelentős mértékben lentebb tudják vinni. Ahogy polgármester úr mondta, természetesen az útépítéssel együtt a csapadékvíz elevezetése is felújításra kerül, kiépítésre kerül, így a csapadékvíz hálózat reményeik szerint képes lesz elvinni az úton keletkezett csapadékot, és nem tud befolyni a házakra, ingatlanokra. Jelen pillanatban még a szennyvíz csatornaépítés kezdődött meg, az útépítés az a következő fázis, valószínű, hogy az időjárás következtében áthúzódik tavaszra a befejezés, de mindenféleképpen a csapadékvíz hálózat is felújításra kerül.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nyomatékosan kéri, figyeljenek arra nagyon oda, hogy az ingatlanok felé ne tudjon ráfolyni a víz, mert azt lehet mondani nyugodtan az ott élők megnyugtatására, hogy számos olyan domborzati adottságokkal rendelkező út van, ahol jelentősen magasabban van az úttest, mint az abból nyíló ingatlanok és oda sem folyik be, ha jól van kialakítva a felszíni vízlevezetés. Azért a víz az úr, de reméli, hogy ezt sikerül megcáfolni!

Ismerteti a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját:

 

Június 21: utolsó, nyári szünet előtti rendes képviselő-testületi ülés.

Június 24: Kisújfalu Falunap, az idén fennálló testvérvárosi település 20 éves kapcsolata ünnepségének első kisújfalusi rendezvénye volt. A második fordulót hétvégén, a Vigasságok keretében tartották meg.

Július 03: Köztisztviselői Nap: képviselőknek, köztisztviselőknek, köztisztviselői sportnap volt.

Július 14: az Auchan egyik munkatársa, aki az önkormányzati kapcsolatokat ápolta, illetve az önkormányzatokkal tartotta a kapcsolatot elköszönt, az igazgató Dominique Ducoux, illetve az új munkatárs, Polgár Gergely jártak nála bemutatkozni. Ezen a megbeszélésen is hosszasan esett szó az Auchan területén lévő Szerviz útról, ami a felüljárótól egészen az Auchan nyugati végén lévő, egészen a szerencsétlen csomópontig egyirányú. Nagyon régóta kezdeményezi az önkormányzat ennek a Szerviz úthoz alakítását, azaz, hogy két irányban és folyamatosan lehessen rajta közlekedni. Azt, hogy éjszaka már nem zárják be, már régen elérték, de azt, hogy mind a két irányba végig átjárható legyen és ne a belső parkoló részen kelljen fekvőrendőrökön keresztül használni – amit nyilván rosszabb feltételekkel, és kevesebben használnak –, ennek az áthidalására sokféle javaslatot fogalmaztak meg. Tehát, erről is szó esett és nyilván ennek lesz még folyománya a jövőben, mert, hogy az a város szempontjából igény, hogy a Szerviz út, szinte a város teljes hosszában működjék. Tehát, ez egy nagyon régóta és mindenki által támogatott, sőt igényelt megoldás.

Július 17: a francia televíziónak az egyik újságírója járt nála, és ami leginkább érdekelte az az állammal szembeni per kimenetele volt, amit akkoriban nyertek meg. Egyébként hamarosan lesz a II. fok, nagyon kíváncsian várja a történteket. Az újságírót az általános politikai kérdések is nagyon foglalkoztatták, már ami Magyarország EU-hoz való viszonyát illeti.

Július 19: bemutatkozó látogatást tett a Mercedes Szalon építője, tulajdonosa, illetve cégtulajdonosa Hovány úr, és nem sokkal ezt követően az alapkőletételre került sor július 29-én.

Július 24: a hadisírgondozóval kapcsolatos táborozás német és magyar diákjai itt jártak a Városházán. Ugyanezen a napon egy kiállítás megnyitására is sorkerült a Városháza aulájában, aminek a címe „Elűzetés és menekült kérdés”. Nagyon elgondolkodtató kiállítás volt, hogy ma Magyarországon kit és hogyan érint meg a hivatalos propagandával nem igazán összeegyeztethető, de talán éppen ezért igen tisztességes kiállítás, a történelem során kialakult nagy problémákat tisztességesen, korrekten és egyértelműen mutatta be ezen keresztül, és amiben a németeknek van felelősségük, azt sem palástolva. Tehát, egészen a kitelepítések, a II. Világháború borzalmai és a mai napi nagyon nehéz szituációkat is akár párhuzamban, akár a különbségeket bemutatva, de mindenképpen az emberség oldaláról és tényekkel alátámasztva, bemutatva, ez a kiállítás nagyon fontos olyan momentum, amiben fontos lenne esetleg, hogy ezt a diákok is láthassák, mert egy kicsit más, kicsit összetettebb képük lehetne ahhoz, hogy a saját álláspontjukat kialakítsák.

Július 26: Rendkívüli testületi ülés volt a Városháza nagytermében, majd délután a Pest Megyei OTP új vezetősége jött el bemutatkozó látogatásra.

Július 29: ahogyan azt már említette, a Mercedes Szalonnak volt az alapkőletétele, ahol – miután akkor volt a Forma 1 Magyar Nagydíj a Hungaroringen – a helikopterrel érkező Valtteri Bottas is megjelent, aki Hamilton mellett a Mercedes másik pilótája. Erről a létesítményről azt lehet tudni, hogy – ők azt állítják, hogy a világ – szerinte Európa egyik legmodernebb Mercedes Szalonja lesz, nagyon újszerű megoldásokkal, de ha elkészül, akkor majd erről meggyőződhetnek.

Augusztus 02: dr. Pál Adrián kapitány úr a hivatalba lépését követően járt nála bemutatkozó látogatáson, ahol elbeszélgettek a város közbiztonságáról.

Augusztus 20: a rossz idő miatt a Post Artban tartották meg a városi ünnepséget.

Augusztus 26: IDESÜSS – Budaörs Napja volt és ugyanezen a napon tartották a Tűzoltóság felújított épületének az avatását.

Augusztus 31: Anyatejes Világnap volt, majd Környezetvédelmi kiállítás és délután Ünnepélyes tanévnyitó volt a Városházán.

Szeptember 04: a színház évadnyitó rendezvénye volt.

Szeptember 12: a Városi Könyvtárban járt igazgató úr meghívására, aki a felújítási munkálatokat követően mutatta meg, hogy milyenek jelenleg az állapotok. Azt hiszi, hogy megújult, szép környezetben várhatják vagy tudják fogadni az ügyfeleket a jövőben.

Szeptember 15: ezen a napon – elmúlt héten, pénteken – érkezett egy bretzfeldi delegáció. Martin Piott és Herbert Sickinger vezetésével hatan érkeztek, az apropó pedig az volt, hogy a 20 éves Kisújfaluval fennálló testvérvárosi ünnepségen ők is úgy gondolták, hogy meg kell jelenniük. Azt gondolja, nagyon tisztességes volt tőlük, hogy ideautóztak, mert viszonylag rövidke volt az itt tartózkodásuk, de annál intenzívebb.

Szeptember 16: Budaörsi Vigasság volt és ennek keretében a szüreti mulattság, illetve a már említett 20 éves évfordulónak a megemlékezése is ekkorra esett. Este 6 órakor a német vendégekkel elmentek a sportcsarnokba, ahol a női kézilabda csapat – főleg az első félidőben –, tisztes helytállással játszott, a második félidőben már kicsit nehezebb volt a helyzet. A Fradi ellen játszottak, akiről tudni kell azt, hogy Európa 10 legjobb csapata között van, úgyhogy ehhez képest az eredményen egyáltalán nincs mit szégyellni. Egy jó meccset láttak és nagyon élvezték, hogy egy teltházas sportcsarnokban, egy budaörsi csapatnak szurkolhattak.

Köszöni a figyelmet, ennyi volt a két ülés között eltelt időszakról a beszámolója, tehát rátérhetnek a napirendek tárgyalására!

             

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról az első napirend, ami a korábbi Képviselő-testület által meghozott döntések, előirányzat módosítások beépítése a rendeletbe.

Löfler Dávid képviselő: Jelzi, hogy ők – FIDESZ-KDNP frakció – ennél a napirendnél azért fognak tartózkodni, mert a költségvetést sem szavazták meg, nem támogatták.

Wittinghoff Tamás polgármester: Érti, bár a kettő között semmi összefüggés nincsen, de ez szerinte nem probléma, mert a Képviselő-testület többsége tudja kezelni ezt a problémát.

Több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

27/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melyet a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással javasolt elfogadni, az Ügyrendi Bizottság határozatképtelen volt (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Jelzi, hogy itt két külön határozatról és a rendeletről kell majd szavazniuk.

Löfler Dávid képviselő: Ez a Településképi Arculati Kézikönyv sokakat fog érinteni és volt Lakossági Fórum is ez ügyben. Kérdezi, hogy sikerült-e a lakosokkal eléggé megismertetni ezt a Településképi Arculati Kézikönyvet és a Lakossági Fórumon felmerült kérdésekre sikerült-e válaszokat adni vagy azokat beépíteni ebben a Kézikönyvbe?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megpróbál most nagyon udvariasan fogalmazni. A rendeletnek talán lesz valami hatása, mert megpróbálják azt az őrületet kezelni, amire már egyébként a műszaki ügyosztályvezető úr, a napirend előtti hozzászólásoknál utalt. Nevezetesen, a Hivatalnak azzal kapcsolatban, hogy Budaörsön bárki, bármit építkezik, semmiféle információja nincsen. Számtalan olyan eset van, hogy próbáltak utánanézni – mert valahol, valami elindult – annak, hogy legalább kapja meg a Hivatal az engedélyt, láthassák, hogy mit kezdett el valaki építeni. A válasz erre az volt, hogy ehhez a Hivatalnak semmi köze. Magyarul, Budaörs Város Önkormányzatának, Főépítészének, Műszaki Ügyosztályának, Jegyzőjének, semmi köze nincs ahhoz, hogyha valaki egy épületet épít, ami nem haladja meg a 300 m2-t vagy, hogy ott egyáltalán mi történik, de még a szomszédnak sem. Ebből következően, rendeletben próbál meg olyan kötelezettségeket előírni előzetesen, amit vagy teljesíteni fognak, vagy nem. A jogkövetés kérdéses lesz majd ebben a tekintetben. Az Arculati Kézikönyv ennél fogva körülbelül annyit fog érni, olyan súlya lesz, mint a mellékhelyiségben annak a bizonyos papírnak, de ettől függetlenül megpróbálják komolyan venni és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket támaszt az ilyen szerencsétlen törvényhozás.

 

Csík Edina főépítész: Úgy gondolja, hogy a Lakossági Fórumon elhangzott kérések, nagyon szépen beépültek az Arculati Kézikönyvbe és a rendeletbe. A Budaörs Óvárosért Egyesület, a Lakossági Fórumon is sorolt fel javasatokat, majd egyébként az utána következő héten személyesen is leültek és nagyon részletesen átbeszélték. Ennek kapcsán például a belvárosi tűzfalak kezelésére két új szabály is beépült a rendeletbe és az Arculati Kézikönyv is bemutatja, hogy mi ebben a kitalált irányzat. Hajnal József úr több mindent felsorolt a Kézikönyvvel kapcsolatban, akivel szintén személyesen ültek le egyeztetni, válaszlevelet is kapott. Hajnal úr egy egyedi problémát hozott fel, ennek utána is néztek, illetve még az előzetes kihirdetéskor nagyon sok lakostól kaptak kedves fényképeket, nagyon szép látképeket Budaörsről és ezeket is beépítették az Arculati Kézikönyvbe. Úgy gondolja, hogy sikeresnek mondhatóak a társadalmi egyeztetések.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Arról nem beszélve, ha nem is ennek a Kézikönyvnek a kapcsán, mert azzal kapcsolatban elmondta, mint gondol róla, hanem a Hivatalnak, a Főépítészi Irodának, a szakmának a korábbi, majd 2 éves információja, illetve észrevételgyűjtései, azok mind, mint tapasztalat, itt rendelkezésre állnak. Tehát, ismerik ezzel kapcsolatban az álláspontokat. Hogy mindennek eleget lehet-e tenni vagy minden beépíthető-e, az nyilván szakmai kérdés és azt a Műszaki Ügyosztály, illetve a Főépítészi Iroda kezeli.

Császárné Kollár Tímea képviselő: Reményét fejezi ki, hogy ez a munka, majd előbb-utóbb használható is lesz. A nem túl távoli jövőben remélik, hogy lesz ráhatásuk a lefektetett gondolatok alapján, a város életébe és építkezési dolgaiba beleszólni. Optimista emberként azt gondolja, hogy tisztességesen, nagyon szépen össze lett állítva és reméli foganatosítani is lehet az ebben megfogalmazottakat. Köszöni, hogy Premecz Enikő TFVB külsős bizottsági tag által javasolt természetvédelmi területekkel, stb., kapcsolatos megjegyzései, gondolatai is bele lettek fogalmazva, úgyhogy szerinte ez egy jó kis közös munka volt ilyen értelemben, és most már csak az a lényeg, hogy lehessen érdemben is használni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászólás nincsen, a két határozati javaslatról külön fog szavaztatni. Az elsőt teszi fel szavazásra, ami az örökségvédelmi hatástanulmány az 1. sz. melléklet szerint, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

126/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Örökségvédelmi hatástanulmány jóváhagyása

 

Budaörs Város Képviselő-testülete jóváhagyja az örökségvédelmi hatástanulmányt az 1. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a másodikat, a településképi arculati kézikönyvre vonatkozó határozati javaslat 1-es és 2-es pontját, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

127/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása

 1. Budaörs Város Képviselő-testülete elfogadja a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.
 1. Budaörs Város Képviselő-testülete jóváhagyja a településképi arculati kézikönyvet az 2. sz. melléklet szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város településképének védelméről

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy jogszabályi összhang megteremtéséről van szó. A jogszabályt most nem fogja elemezni, bár volna értelme. A TFVB 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

29/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló

22/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Budaörsön élőket, a Budaörsön érintetteket minimálisan érinti. Természetesen a rendelet arra vonatkozik, hogy az ő számukra kedvezményesebb legyen a díjtétel és más érintettek számára pedig a költségek, illetve a temető működtetését biztosító díjtételek alakuljanak ki. A TFVB 7 egyhangú szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság pedig 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

30/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló

42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) Az állattartásról szóló 59/2004.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

31/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az állattartásról szóló

59/2004. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szintén magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése a cél, a javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról szól.

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

32/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

56/2003. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

7.) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet és hozzáteszi, az illetékes hozzájárult, hogy a város interfésszel kapcsolódhasson az ASP rendszerhez, aminek pillanatnyilag ebben a napirendben nincs jelentősége, csak tájékoztatásként mondja el, mert a városnak igen magas színvonalú és jó informatikai, valamint egyéb rendszerei működnek, és az számukra eléggé fontos volt, hogy ne romoljon jelentősen le a színvonala.

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

33/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos,

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/7. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

8.) Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot, melyet az Ügyrendi Bizottság kivételével – amely határozatképtelen volt –, minden Bizottság megtárgyalt és a következők javasolták elfogadásra: a SZEB 6 igen, a TFVB 5 igen, 2 tartózkodás, a KMISB 6 igen, 2 tartózkodás, a PEB 7 igen, 2 tartózkodás és a K-RÖK 4 igen (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Azért ismertette valamennyit, mert számára nem meglepő és talán nem is sajátságos, hanem jellemző, ez a Frankhegyi Részönkormányzatra, és ezzel nem Hauser Péternek szeretne kritikát megfogalmazni, inkább részvétét fejezi ki, nem fogadta el. Kíváncsi lenne arra, hogy vajon mikor fogad el ilyet a Frankhegyi Részönkormányzat? Hogyha esetleg majd az lesz a beszámolóban, hogy a város az összes forrását arra a célra fordította, amit az ottani emberek mondanak – ez megint csak nem Hauser Péterre vonatkozik –? Szóval, ez egy sajátságos, furcsa dolog. Lesz majd egy napirend Frankhegy vonatkozásában, ahol a Testületnek megint csak azt fogja javasolni, amit egyébként a Részönkormányzat módosításként megfogalmazott, hogy azt fogadják el. Azt gondolja, hogy itt is illenék a kölcsönösségnek, legalább a jó szándéknak a minimális jelét mutatni egy olyan részönkormányzatban résztvevő képviselőnek vagy külsős delegáltnak, aki egyébként meg elég komoly igényeket fogalmaz meg az önkormányzat felé. Majd a jelzett, későbbi napirendnél néhány gondolatot még el fog ezzel kapcsolatban mondani.

 

Löfler Dávid képviselő: A költségvetés I. féléves beszámolójában látszik, hogy idén az első félévben befolyt bevételek, jóval alul maradnak az előző évekhez képest. Ezzel kapcsolatban kérdezi a Hivataltól, hogy a beszedettség javítására, milyen intézkedések voltak vagy vannak kilátásban? Mit tesznek a beszedettség javítására és mire lehet számítani a II. félévben, javulni fog-e ez az arány? A beszámolóhoz még hozzáteszi, hogy a személyi kiadások növekedésén látszik, hogy jelentősen nőtt. Előre is megköszöni, ha ezekre választ kap.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, az utolsóként megfogalmazott kérdésre, majd a Pénzügyi Iroda válaszoljon, mert nem gondolná, hogy az úgy volna, ahogy Löfler Dávid képviselő úr mondta.

Zene füleinek, hogy ezek szerint most már a FIDESZ frakció is fel van háborodva azon, hogy jelentősen csökken az önkormányzat bevétele, nem kis részben azért, mert az állam teljesen törvénytelenül 2.1 milliárd forintot elvon az önkormányzattól, azt pedig nem nehéz észrevenni, hogy akkor kisebb a bevétele az önkormányzatnak, mint korábban volt, ez való igaz! Ami a kérdést illeti, hogy mit kívánnak tenni ezzel kapcsolatban? Például igyekeznek a jogállami normáknak megfelelően eljárva a pert megnyerni, amelyet I. fokon az önkormányzat már megnyert és bár az illúziói a Kúria és már a II. fok esetében is sokkal kevésbé erősek, mint az, hogy esetleg I. fokon tényleg olyan bíróhoz lehet kerülni, akinél a jogszabályok számítanak és nem egyéb szempontok, mint a Tanú c. filmben.  Ami a dolog tartalmi részét illeti, ő az I. fokú bírósági döntést követően a Pénzügyminiszternek, Varga Mihálynak írt egy nagyon udvarias levelet és ebben tényleg semmi cinizmus nincs. Egy nagyon udvarias levélben azt igyekezett leírni, hogy az az érzése, hogy ebben a helyzetben az lenne a méltányos, hogyha a felek leülnének egymással tárgyalni, az esetleges félreértéseket tisztázni, egyeztetni, és ő hajlandó lett volna odáig is elmenni, bár az sem egy tisztességes történet, hogy egy önkormányzat, az állami feladatokhoz egyetlen fillért sem kap, de az, hogy kilopják a zsebéből a pénzt az állampolgároknak, illetve az itteni gazdálkodóknak, az önkormányzat saját bevételeinek jelentős részét, amit véd az önkormányzati törvény és véd az Alaptörvény is, ami, mint tudják gránitszilárdságú, de idetartozik az Önkormányzatok Európai Carta-ja, ami ezt szigorúan védi, de ez már nehezen tolerálható. De nem fejtette ki ennyire részletesen a dolgot, hanem azt kérte, hogy üljenek le egyeztetni. Kettő hónap után – gondolja ez az udvariassági időtartam a Kormány részéről –, kapott egy levelet Varga miniszter úrtól, amiben leírja, hogy nem ért egyet azokkal a jogi lépésekkel, amiket a város tett, és a jogászait megbízta, hogy az Alkotmánybíróságnál „X” a bírósági eljárásnál pedig „Y” járjon el és ő nem tartja szükségesnek a fentiek alapján azt, hogy szóba álljon velük. Körülbelül ennyit, de majd amikor azt kérdezik tőlük, hogy kivel, milyen módon egyeztettek, ők soha nem fogják megengedni maguknak ezt a bornírtságot, hogy ilyen válaszokat küldjenek bárkinek, akivel egyeztetni kellene.

Ami a többi részt illeti, természetesen az adóbevételek vonatkozásában már komolyabb a gond, hogy ott is, a tervezettől úgy tűnik, hogy elmaradás mutatkozik. Igazából ennek a hétnek a végén fogják látni, hogy ez ténylegesen, hogy néz ki. A Pénzügyi Iroda ezeket dokumentálni tudja, az Adóiroda pedig természetesen eljár, ahogyan szokott, tehát a különböző vizsgálatok során igyekszik feltárni, hogyha valahol adóelmaradás van. Ha ő komolyan veszi azokat a gazdaságról szóló jelentéseket, amiket a Kormány közzétesz, akkor nehezen tudja értelmezni, hogy mitől van elmaradás az adóbevételek oldalán, de reméli, hogy ezek a számok majd kisimulnak. Kétségtelen, hogy emiatt volt az, amit műszaki ügyosztályvezető úr is jelzett, a kiadási oldalon is, egy kézifék behúzás az önkormányzat részéről, mert ameddig nem látják, hogy a takaró meddig ér, addig nem fognak tudni, addig nem tehetik azt meg, hogy a nem biztos bevételekre, kiadásokat hajtsanak végre, vagy, hogy költségeket keletkeztessenek.

Könye Csilla költségvetési csoportvezető: A bevételekhez igazából nem tudna ő sem hozzáfűzni. A személyi kiadásokról most nincs előtte, hogy pontosan mennyivel változott, de természetesen emelkedést okozhatott egyrészt a garantált bérminimum, a minimálbér garantált bérminimum emelkedés, illetve egyéb központi intézkedések, de szinte minden szférában emelkedtek a bérek, illetve a Testületnek volt egy döntése.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte az előirányzathoz képest semmi nem nőtt.

Könye Csilla költségvetési csoportvezető: Valóban, az előirányzathoz képest, teljesen arányosan teljesül.

Wittinghoff Tamás polgármester: Több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a 2017. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

  

128/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

9.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

129/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő közalkalmazotti státusz biztosítását 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, a 2018. január 1 és 2018. december 31. közötti időszakra, 3 fő közalkalmazotti státuszhoz 8.600.000 Ft-ot Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztessen be.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a szerződést megkösse.

Határidő: a költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (a testület által jóváhagyott összeg betervezése a 2018. évi költségvetésbe)

Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

 

 

 

10.) A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű hasznonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB 7 egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű hasznonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatban

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az KVZ-475 rendszámú, Skoda típusú gépjárműre vonatkozóan a haszonkölcsön szerződés meghosszabbítását 2019. december 31-éig.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kösse meg.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

11.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2016. évről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB 7 egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

131/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2016. évről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinetiroda

 

 

12.) Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek elfogadását a TFVB 6 egyhangú szavazattal támogatta. A beszámoló elfogadásánál már utalt erre a napirendre, ahol volt egy módosító javaslata 3 egyhangú igen szavazattal a Frankhegyi Részönkormányzatnak a 9065/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Kérdezi, hogy megérkezett-e a jelzett szándéknyilatkozat?

 

Csík Edina főépítész: Igen, a szándéknyilatkozat beérkezett.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor a feltétel ebből a szempontból teljesült, a Hivatal pedig elfogadásra javasolja ezzel a kiegészítéssel. Itt egy ingatlannal növekszik az a terület, amiről beszélnek és egyébként ő is elfogadásra javasolja. Amit itt szeretett volna elmondani, az az, hogy tágabb összefüggést mutat más területeknek a hasznosításával, meg azt is, hogy bizonyos egyeztetéseknél milyen véleményeket kapnak. A Főépítész Iroda nem csak a településképi, hanem más esetekben is kikéri a különböző szervezetek véleményét, és például a Levegő Munkacsoport a korábbi álláspontjában nagyon határozottan, minden alkalommal azt írta, hogy a Frankhegy területét vissza kell sorolni, és nem ért egyet azzal, hogy ez belterületi üdülő övezet, mert súlyos problémát fog okozni az alatta lévő területnek, és egyébként a városnak a tüdejéről van szó, illetve nem csak Budaörsnek, hanem a Fővárosnak is. Ha talán nem is nagy szigorral, de azt mondja, hogy ezt bűn elépíteni és az ottani vegetációt fölszámolni. Azt mindig jelezték számukra, hogy egy meglévő területnek a visszasorolása az egyszerűen nem lehetséges. Az, hogy a 70-es évek közepe táján ezt a nagyon-nagyon súlyos hibát elkövették, az a város számára egy kényszerpálya és csak annyit tudnak tenni, hogy nagyon óvatosan, lépésről, lépésre haladnak úgy előre, hogy az egyszerre ne zúdítson olyan problémát se a településre, se az alatta lévő területekre. De egyébként ott is rengetegen jelzik – már az alatta lévő területek lakói – azt, hogy rendkívül aggódnak ettől. A forgalom majd meg fog növekedni, mert összességében 130 hektárról beszélnek, és ezt azért mondja el, mert nem egyszerű bizonyos területeknek a beépítésével kapcsolatosan a tisztességes álláspontot képviselni. Természetesen a Frankhegynél, mind a Részönkormányzat vezetőjének, mind az önkormányzatnak az az álláspontja, hogy ez egy kialakult helyzet és próbálni kell segíteni, de ahogy itt az észszerűség az nagyon fontos szempont, ez viszont egészen biztos! Lesz ennek majd még összefüggése más történetekkel, de fontosnak tartotta, hogy ennek a napirendek a keretében ez elhangozzék.

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy a 9065/2 hrsz-ú ingatlannal kiegészítve értendő az előterjesztés. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadta el a kiegészítéssel együtt a beterjesztett határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 • elfogadja jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosított Cselekvési Programot
 • és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulattal kötendő jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Településfejlesztési Együttműködési Szerződést írja alá

azzal, hogy a mellékletek kiegészülnek a 9065/2 hrsz-ú ingatlannal.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

13.) Budaörsi viziközművek 2017 – 2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

133/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi viziközművek 2017 – 2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszer 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv – felújítási és pótlási terv módosítását, és a 4. sz. mellékletben szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv beruházási terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

14.) Budaörsi viziközművek 2018 – 2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

134/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi viziközművek 2018 – 2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés

 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2018 – 2032. évek közötti időszakra,
 2. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2018 – 2032. évek közötti időszakra,
 3. sz. mellékletében szereplő Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2018 – 2032. évek közötti időszakra, valamint
 4. sz. mellékletében szereplő Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2018 – 2032. évek közötti időszakra vonatkozó

fejlesztési terveit elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

15.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 2. sz. módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a módosítás apropója, hogy egy településsel egészül ki a társulás. A TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

135/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 2. sz. módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának második számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

Határozathozatal után:

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kötelezettségnek érzi elmondani, hogy itt rendkívüli problémák vannak, senki nem látja át, hogy mi fog történni. A Hivatal is, alpolgármester urak, a BTG és jómaga is próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy ez az ellátás ne lehetetlenüljön el, de egyre reménytelenebbnek tűnik a helyzet, hogy sikerül-e ebből valamikor, valahogyan kilábalni. Erre pillanatnyilag ő sok esélyt nem lát, de még csak a prognózist sem tudja megjósolni, hogy mi, hogyan és milyen ütemben fog történni.

 

 

 

16.) A BKISZ Projekt keretében megépülő, a budaörsi szennyvizek Budapestre való bevezetését szolgáló létesítmények üzemeltetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

136/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A BKISZ Projekt keretében megépülő, a budaörsi szennyvizek Budapestre való bevezetését szolgáló létesítmények üzemeltetése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a TÖRSVÍZ Kft., mint a Budaörs-i csatorna közművek üzemeltetője karbantartási szerződést kössön a BÉKISZ projekt II. ütemében a Budaörsi projektelemekbe beépítendő szivattyúk karbantartására a  Xylem Water Solutions Magyarország Kft.-vel.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felvállalja, hogy a TÖRSVÍZ Kft. üzemeltetési szerződésének lejáratát követően az üzemeltetést folytató szervezettel kötendő üzemeltetési szerződés megkötésének feltételeként előírja a folyamatos karbantartási szerződés változatlan feltételekkel történő átvételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

17.) Budaörs, Lévai utca 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetése során elmondja, hogy egy határidő módosításról van szó, melyet a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal javasolt elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

137/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Lévai utca 17-27. sz. alatti Társasház kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház között létrejött ÖNK-SZ-2017-437 számú támogatási szerződés felhasználási, illetve elszámolási határidejének 2018. december 31. napjáig történő hosszabbításához, valamint a támogatási szerződés 7.4. pontjában rögzített számlaszám alábbi módosításához: PÁTRIA Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-11390972 számú felújítási számla.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal, a támogatott munkák                                                elvégzésére 2018. december 31.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

18.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme az Esze Tamás utca 1. sz. támfal felújítás támogatására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

138/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme az Esze Tamás utca 1. sz. támfal felújítás támogatására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmében foglalt cél, a Budaörs, Esze Tamás u. 1. ingatlant határoló támfal és kerítés felújítás elvégzésének és a beszámoló elkészítésének határidejét meghosszabbítja 2017.12.31-ig.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata és a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola között 2016. május 2-án létrejött Budaörs, Esze Tamás u. 1. sz. ingatlant (Hrsz.2.) határoló támfal felújítás támogatására vonatkozó ÖNK/SZ/2016-257m számú szerződés módosítását kösse meg.

Határidő:       2017.október 15. a támogatási szerződés módosítás megkötésére.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

 

19.) Előirányzat módosítás a Kamaraerdei Óvoda költségvetésében az Önkormányzat által elvégzett felújítási munka miatt

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

139/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Előirányzat módosítás a Kamaraerdei Óvoda költségvetésében az önkormányzat által elvégzett felújítási munka miatt

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kamaraerdei Óvoda 2017. évi költségvetésében a labdapálya burkolat cseréjére biztosított 1 935 e Ft összegű forrást elvonja és ezzel az összeggel az Önkormányzat költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

 1. sz. melléklet Kamaraerdei Óvoda

Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor 1 935 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 1 935 e Ft-tal és a

6/A melléklet

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási kiadásai/Felújítások/ 2017. évi intézményi felújítások   sor nő 1 935 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a

3/melléklet

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken 1 935 e Ft összeggel.

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

20.) Javaslat védőnők tanácsadási idejének módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolt elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

140/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Védőnők tanácsadási idejének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Védőnői Szolgálat tanácsadási idejét az alábbiak szerint:

Körzet száma: Név: Tanácsadás helye: Tanácsadási idő:
1. Sugárné Páczkán Andrea Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

hétfő 12:00-14:00

Csecsemő Tanácsadás

péntek 8:30-10:30

2. Füzesiné Pálinkás Krisztina Budaörs, Lévai u. 31. Várandós Tanácsadás

hétfő 8:00-10:00

Csecsemő Tanácsadás

csütörtök 12:30-14:30

3. Miklós Annamária Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

hétfő 12:00-14:00

Csecsemő Tanácsadás

hétfő 8:00-10:00

4. Kocsisné Ötvös Judit Budaörs, Kismartoni u. 45. Várandós Tanácsadás

szerda 13:00-15:00

Csecsemő Tanácsadás

kedd 8:00-10:00

5. Máténé Papp Marianna Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

kedd 12:30-14:30

Csecsemő Tanácsadás

csütörtök 8:30-10:30

6. Kovács Mónika Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

szerda 12:00-14:00

Csecsemő Tanácsadás

kedd 8:30-10:30

7. Dr. Hellerné Vranek Julianna Budaörs, Lévai u. 31. Várandós Tanácsadás

kedd 12:00-14:00

Csecsemő Tanácsadás

péntek 8:00-10:00

8. Lakatosné Bankovics Erzsébet Budaörs, Lévai u. 31. Várandós Tanácsadás

csütörtök 8:00-10:00

Csecsemő Tanácsadás

hétfő 10:00-11:00 és 15:00-16:00

9. Petrikné Tóth Éva Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

kedd 12:30-14:30

Csecsemő Tanácsadás

csütörtök 8:30-10:30

10. Kántor Zsuzsanna Budaörs, Lévai u. 31. Várandós Tanácsadás

kedd 8:00-10:00

Csecsemő Tanácsadás

szerda 12:00-14:00

Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola Péntek 8:00-12:00
Szent Benedek Gimnázium Hétfő 8:00-12:00
11. Ács Ildikó Budaörs,

Kossuth L. utca 9.

Várandós Tanácsadás

Kedd 8:00-10:00

Csecsemő Tanácsadás

Szerda 12:00-14:00

12. Dul Zoltánné Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Szerda 8:30-11:00

Csütörtök 8:30-11:00

13. Fehérvári Szilvia Kesjár Csaba Általános Iskola  (felső tagozat) Hétfő 9:00-12:00
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola Szerda 9:00-11:00

Csütörtök 9:00-11:00

14. Gurdonné Gulyás Zsuzsanna Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szerda 10:00-13:00
Kesjár Csaba Általános Iskola (alsó tagozat) Péntek 9:00-12:00
15. Sárossy Orsolya Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola Kedd 8:30-12:30

Csütörtök  8:30-12:30

 

 

 

 

21.) Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta a javaslat elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

141/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Csillagfürt Óvoda 2017. évi költségvetésében a Budapest Főváros Kormányhivatala által kibocsátott 2 030 e Ft összegű fizetési meghagyás teljesítésére forrást biztosít és ezzel az összeggel az Önkormányzat költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

 1. sz. melléklet Budaörsi Csillagfürt Óvoda

Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 2 030 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 2 030 e Ft-tal és a

 1. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/I.5.5. Általános tartalék sor csökken 2 030 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 2 030 e Ft összeggel.

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

22.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással javasolta az elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

142/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére az intézmény felújítási munkálataival kapcsolatban felmerült rendkívüli feladatok elvégzésének jutalmazására 2 553 e Ft összegű forrást biztosít és ezzel az összeggel az Önkormányzat költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

 1. sz. melléklet Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 010 e Ft-tal és a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 543 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 2 553 e Ft-tal és a

 1. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/I.5.5. Általános tartalék sor csökken 2 553 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 2 553 e Ft összeggel.

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

23.) A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passió előkészületeivel kapcsolatos támogatási kérelme 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a napokban küldött egy levelet, amiben a 2018. évi Budaörsi Passióval kapcsolatos támogatási igényüket fogalmazták meg. Boros György elnök úr – itt ül a hallgatóság között – és a Képviselő-testület számára is fontosnak tartja elmondani, hogy rendkívül nagy a baj olyan szempontból, ami itt a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónál is elhangzott. Fogalma sincs arról, hogy a 2018-as évre hogyan fognak ráfordulni, illetve annak a költségvetésénél milyen forrásaik lesznek bármire is. Ebből következően, nagyon-nagyon határozottan az a kérése, hogy mindenféle forrást próbáljanak meg mozgósítani, de a német nemzetiségi szószóló, Ritter Imre jelezte is, hogy ő is mindenféle forrást megpróbál mozgósítani. Nem tudja, hogy fog kinézni a 2018-as költségvetés. Ami most a javaslatban szerepel, az az, hogy az 5.000.000 Ft-ot most biztosítsa az önkormányzat. Azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy fogadják el, de a jövő évben ő kizártnak tartja, hogy 50.000.000 forintnál többet tudjon erre az önkormányzat fordítani, de még azt is bizonytalannak tartja, hogy erre lesz-e forrásuk. Nagyon fontosnak tartja, hogy ezzel tisztában legyen a Testület és a BNNÖ is. Bár Ritter Imre úr azt mondta, hogy a Passió nem lehet pénzkérdés, de ha jómaga bármi kötelezettséget vállal a Hivatal nevében, sajnos a másik oldalon mindig megjelenik egy szám és az nagyon szigorúan kifizetendő dolog. Azt kéri, hogy ezt nagyon-nagyon komoly felelősséggel kezelje a BNNÖ is, mert a városuk meg közös, azaz valamennyiüké.

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

143/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passióval kapcsolatos támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata részére – a 2017. szeptember 12-én érkezett kérelmében foglaltakra tekintettel – 5.000.000 Ft támogatást biztosít a 2018. évi Budaörsi Passió előkészítéséhez, Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, I.5.5. Általános tartalék keret terhére.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 5.000.000 Ft támogatásról a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Támogatási Szerződést kösse meg.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben, a 2018. évi költségvetése függvényében, maximum 50.000.000,- Ft-ot biztosít a Budaörsi Passió megrendezésének támogatására, mely összegbe a jelen határozattal biztosított összeg is beleszámít.

4.) Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: 2017. október 13.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (támogatási szerződés megkötése), Pénzügyi Iroda (átutalás)

 

 

24.) Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB 4 igen, 1 tartózkodással javasolta a határozati javaslat a) pontját elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat a) pontját, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

144/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződés

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Településrendezési előszerződés aláírására.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

25.) Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39m2 területű egyéb helyiség hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet azzal, hogy a TFVB 4 igen, 1 tartózkodással javasolta az elfogadását (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

145/2017.(IX.19.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiség hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. bérbe adja az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium gondnoki lakásának 39 m2-es részét Tóth Károly gondnok részére a gondnoki teendők ellátására vonatkozó jogviszonya keletkezésétől számított 5 évre, de legfeljebb munkaviszonya megszűnéséig.
 1. A lakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 30/A. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 800 Ft/m2/hó; a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, a további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017.szeptember 26.