Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

Előterjesztés

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

 

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság,

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és

a Képviselő-testület 2017 szeptember 19-i

üléseire

 

 

Tárgy:     Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme Esze Tamás utca 1. támfal felújítás támogatására

Ügyiratszám: X/ 3197 – 2 /2017

Csernusné/Magasépítési Osztály

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolával (továbbiakban: Iskola) 5,9 millió Ft értékben támogatási szerződést kötöttünk az Esze Tamás u. 1. ingatlanának Nefelejcs u. és Esze Tamás u. felőli telekhatárát képező támfal és kerítés felújítása céljára, a 386/2015 (XII.16.) ÖKT határozat alapján. Az ingatlan nem önkormányzati tulajdonú. A támfal egyben a Templom téri sétány és Nefelejcs u. közötti közterületi lépcső határoló fala. Fekvése miatt nem elhanyagolható városképi jelentősége sem. Felújítása elsősorban balesetvédelmi okokból szükséges. A támogatási szerződésben, illetve annak módosításában az Iskola a támfal és kerítés felújítását, majd ezt követően a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítését 2017. szeptember 29-ig vállalta.

Az Iskola a kerítés felújítás munkaterületéhez szorosan kapcsolódó óvoda felújítás elhúzódása miatt kérelmezte a határidő meghosszabbítását 2017. december 31-re. (Kérelem: ld. előterjesztés 3. sz. melléklete) Kérjük a határidő módosítás szíves jóváhagyását.

 

Mellékletek:

  1. Támogatási szerződés másolata
  2. Támogatási szerződés módosítás másolata
  3. Kérelem (érkezett 2017.08.01.)

 

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

 

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmében foglalt cél, a Budaörs, Esze Tamás u. 1. ingatlant határoló támfal és kerítés felújítás elvégzésének és a beszámoló elkészítésének határidejét meghosszabbítsa 2017.12.31-ig.
  2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző /Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata és a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola között 2016. május 2-án létrejött Budaörs, Esze Tamás u. 1. sz. ingatlant (Hrsz.2.) határoló támfal felújítás támogatására vonatkozó ÖNK/SZ/2016-257m számú szerződés módosítását megkösse.

A döntéshez Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 37. § (2) bekezdése, és a 60. §-a alapján minősített többség, az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazás szükséges.

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmében foglalt cél, a Budaörs, Esze Tamás u. 1. ingatlant határoló támfal és kerítés felújítás elvégzésének és a beszámoló elkészítésének határidejét meghosszabbítja 2017.12.31-ig.
  2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata és a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola között 2016. május 2-án létrejött Budaörs, Esze Tamás u. 1. sz. ingatlant (Hrsz.2.) határoló támfal felújítás támogatására vonatkozó ÖNK/SZ/2016-257m számú szerződés módosítását kösse meg.

 

A határozathozatal Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 37.§ (2) bekezdése alapján minősített többséggel és az SzMSz 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő:                    2017.október 15. a támogatási szerződés módosítás megkötésére.

Felelős:                        Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

Budaörs, 2017.  ….………..

 

 

 

                                                                                       ………………………………         

                                                                                              Wittinghoff Tamás

                                                                                                  polgármester         

 

Az előterjesztés készítésére kijelölt: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Magasépítési Osztály

Ügyintéző: Csernusné Gáspár Csilla                                         ……………………………………….

Magasépítési Osztályvezető: Kozsda Attila                               ……………………………………….

Városépítési Irodavezető: Domahidi Emma                              ……………………………………….

Műszaki Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály                             ……………………………………….

Látta:

 

Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné                                                ……………………………………….

Polgármesteri Kabinetvezető: Vágó Csaba                                ……………………………………….

 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:                                                                         ……………………………………….

Jegyző: Dr. Bocsi István                                                          ……………………………………….