Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 27-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 27-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. október 27-i rendkívüli,

nyilvános üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak:, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, , dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Wittinghoff Tamás polgármester, Löfler Dávid képviselő, dr. Sokolowski Márk képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

 

Jelen vannak továbbá: Tamás Ervin és Halag Mónika– BTG Nonprofit Kft., Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tag.

Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Biró Gyula alpolgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, és tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Wittinghoff Tamás polgármester betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért a mai képviselő-testületi ülést ő vezeti.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 12 fő jelen van, dr. Sokolowski Márk és Löfler Dávid képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni – a Képviselő-testület rendkívüli ülését 1018 órakor megnyitja.

Napirendhez:

Biró Gyula alpolgármester: Egyetlen napirendi pontjuk van, ami a Konzorciumi megállapodás jóváhagyása, a KEHOP pályázaton való részvételhez. Ennek a lényege, hogy ez a fűtési rendszer, illetve maga a kazánnak a rendbehozatala, körülbelül 20 évig még rendesen működjön. Kérdezi a Testület tagjait, hogy a napirendhez van-e észrevétel, kérdés?

 

Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

152/2017.(X.27.) ÖKT sz.                                     határozat

Napirend

1.) Konzorciumi megállapodás jóváhagyása, a KEHOP-5.3.1.-17-2017-00005 kódszámú pályázaton való részvételhez kapcsolódóan

 

 

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Konzorciumi megállapodás jóváhagyása a KEHOP-5.3.1.-17-2017-00005 kódszámú pályázaton való részvételhez kapcsolódóan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Biró Gyula alpolgármester: Elmondja, hogy az ülés előtt a TFVB, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet, egyhangúlag támogatták a pályázaton való részvételt és annak a feltételeit (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Tisztelettel köszönt Mindenkit! A Képviselő-testület korábban döntést hozott már arról, hogy a BTG Kft. a budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére kiírt pályázaton részt vegyen. A pályázati anyag elkészült, a pályázatot a BTG Kft. benyújtotta és nyertes pályázatként el is bírálták. Egy 50%-os intenzitású pályázatról van szó, több mint 800 millió forint projekt bekerülési összeggel. A pályázatnak feltétele volt az, hogy egy konzorciumi megállapodást kell kötni a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (NFP). Ez a megállapodás-tervezet a múlthéten került az önkormányzathoz és ezért vált szükségessé a rendkívüli testületi ülés összehívása. November 01-ig választ kell adni, illetve alá kell írniuk a konzorciumi szerződést. A két bizottság ülésén az eredeti előterjesztéshez képest, egy módosító indítvány is elfogadásra került, hogy amennyiben november 01-ig a BTG ügyvezetése ennél a konzorciumi együttműködési megállapodásnál kedvezőbb feltételeket tud elérni az NFP-nél, akkor azzal a tartalommal írja alá a szerződést a BTG. Viszont, amennyiben továbbra is diktátum jelleggel az NFP csak ezt tudja elfogadni, akkor a pályázat megvalósítása érdekében javasolják a Testületnek, hatalmazza fel a BTG Kft-t ezen konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására is.

  1. Bakó Krisztina képviselő: Nagyon fontosnak tartja, hogy elhangozzék ezen a testületi ülésen is és ne csak a bizottsági üléseken, hogy a módosító elfogadásának az az indoka – amit egyébként a bizottsági üléseken is többen szóvá tettek –, hogy ez a szerződés normális körülmények között nem előnyös az önkormányzat számára, ugyanakkor mindannyian felelős képviselőként kötelesek azért dolgozni, hogy a szükséges fejlesztéseket valamilyen formában a város meg tudja valósítani. A távhőszolgáltatás fejlesztése, rekonstrukciója pedig már régóta szükséges és ehhez adódott egy lehetősége a városnak, ami, ha lenne idejük és kapacitásul és esélyük arra, hogy jobb feltételeket tárgyaljanak ki a nemzeti együttműködés rendszere által delegált szervezettel szemben, akkor bizonyára erre minden erőfeszítést megtennének. Most úgy tűnik, hogy jelen helyzetben meg van kötve a kezük. Azért mondta el, hogy mindenki értse, aki egyszer majd jegyzőkönyvet olvas. Tehát, vagy így elfogadják és meg tudják valósítani ezt a fejlesztést, vagy sehogy. Ilyen helyzetben azt hiszi – bár minden porcikája tiltakozik az ellen, hogy egy ilyen típusú szerződést aláírjanak –, mégiscsak azt kell választaniuk, ami a városnak a legelőnyösebb.       

 

Biró Gyula alpolgármester: Képviselő asszony összefoglalta a bizottsági üléseken elhangzottakat és azért is nem kérte, hogy szavazzanak külön a módosításról, mert hiszen a bizottságok javaslataiba ez már belekerült.

Miután több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a módosítást, hogy ebben a rövid időben még tárgyaljon a BTG Nonprofig Kft, és ha tud jobb feltételeket elérni, akkor abban a formában írja alá. A Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot a módosítással együtt 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

153/2017.(X.27.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Konzorciumi megállapodás jóváhagyása, a KEHOP-5.3.1.-17-2017-00005 kódszámú pályázaton való részvételhez kapcsolódóan

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1.) jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a KEHOP-5.3.1-17 távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítás érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megköti az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, azzal, hogy a BTG Nonprofit Kft. a rendelkezésre álló időben folytasson további tárgyalásokat a kedvezőbb pozíció elérése érdekében.

2.) a 86/2017 (V.24.) ÖKT határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

a KEHOP-5.3.1-17 távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítása érdekében a 2018. évi és a 2019. évi költségvetésben biztosítja a BTG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szükséges 410.175. eFt összegű önrész fedezetét, támogatás formájában az alábbi bontásban:

  1. évi költségvetésben: 180.673. eFt összegű önrész fedezetét
  2. évi költségvetésben: 229.502. eFt összegű önrész fedezetét

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás összegét a megbontás szerint terveztesse be a 2018 évi illetve a 2019. évi költségvetésbe.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az önrész fedezetét biztosító támogatási szerződés előkészítésére és megkötésére a BTG Nonprofit Kft.-vel

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Környezetvédelmi oszt.

Biró Gyula alpolgármester: Köszöni szépen mindenkinek a megjelenést, az ülést 1026 órakor bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

      Biró Gyula                                                                              dr. Bocsi István

   alpolgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztés melléklettel együtt
  2. sz.: Forgatókönyv

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017. november 07.