Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz október 11-én Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi és Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási bizottsági ülés lesz október 11-én Budaörsön.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz október 11-én (szerdán) 9:00 órától a Városháza II. emeleti tanácstermében. A képviselő-testület munkatervében októberre csak közmeghallgatás szerepelt, most mégis összekellet hívni a testületet egy rendkívüli ülésre, sürgős napirendek miatt.

Meghívó

Az ülést rendkívüli Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási bizottság előzi meg 8:00 órától. A napirendek (egyenlőre) megegyeznek a képviselő-testület napirendjeivel.

TFVB-Meghívó

Napirendek, előterjesztések

2017. október 11. (rendkívüli)

1. Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között megkötésre kerülő alvállalkozói szerződés jóváhagyásáról

 

 

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2017. október 11-i rendkívüli ülésére

 

Tárgy: Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között megkötésre kerülő alvállalkozói szerződés jóváhagyásáról

 

 

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (II.22.) sz. határozatában döntött arról, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében csatlakozik az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (Társulás). Az elfogadott és aláírt Társulási Megállapodás eddig több alkalommal került módosításra.

 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodást Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 8522-4/2017. iktatószámú, 2017. április 13. napján az ellátásért felelős Budaörs Város Önkormányzata részére továbbított levelében arról adott tájékoztatást, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (ill. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése alapján, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.), a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. részére, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A, § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján, a 3700-103/2016. számon kiállított megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta. A BTG Nonprofit Kft. a Ht. 45. § (3) bekezdése alapján, mely szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig – 2017. október 13. napjáig – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

 

A Társulás, a fenti Társulási Megállapodás alapján – tulajdonosi joggyakorlása által – vállalta, hogy a Közszolgáltató elsősorban azzal a hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott településen jelen Társulás megalakulását megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján ellátta a közszolgáltatást. A Társulás – tulajdonosi joggyakorlása által – ezzel egyidejűleg vállalta azt is, hogy a Közszolgáltató olyan alvállalkozóval köt szerződést, amelyben a Társulás tagönkormányzatai kizárólagos tulajdonjoggal rendelkeznek.

 

A Társulási Megállapodás hivatkozott rendelkezései, valamint a közszolgáltatói feladat ellátására, a 2017. február 28. napján megalakult Társulás 8/2017. (III.31.) határozata alapján, városunkat illetően a közszolgáltatási – alvállalkozói – szerződés előkészítése jelenleg is folyamatban van. E tárgyban, több alkalommal került sor egyeztető megbeszélésre. A Társulás észrevételeinket nem fogadta el, azonban szeptember 28. napján továbbította részünkre az 1. sz. melléklet szerinti, legújabb javaslatát, mely az ellenszolgáltatás tekintetében nem tartalmaz konkrét összeget, a szolgáltatás hatálya 2017. december 31-ig tart.

 

A fentiek tükrében városunkban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására a továbbiakban két módon van lehetőség:

  • a csatolt javaslat aláírásának hiányában a BTG Nonprofit Kft. helyett a Ht. rendelkezései alapján a Társulás látja el a közszolgáltatói feladatokat, mely a jelenlegi szolgáltatás tartalomhoz képest csökkentett, a törvényi minimum, követelmények teljesítését jelentheti (pl. zöldhulladék elszállítás a jelenlegi 40 alkalom/év gyakoriság helyett 10 alkalom/év). Amennyiben nem kívánjuk csökkenteni a színvonalat, úgy a különbözet javítás költségigényét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

 

  • A csatolt javaslat BTG Nonprofit Kft. általi aláírása esetén lehetőség adódhat a többletfeladatok teljesítésére illetve az ellenszolgáltatás összegének NHKV Zrt. által történő elismertetésére, így a jelenlegi szolgáltatási színvonal részbeni finanszíroztatására.

 

 

Figyelemmel a fentiekre javaslom az 1. sz. melléklet szerinti tervezet megvitatását.

 

 

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. BTG Nonprofit Kft.-vel való alvállalkozói együttműködés tárgyában továbbított tájékoztatása, illetve alvállalkozói szerződés tervezet

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. a budaörsi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése érdekében az 1. melléklet szerinti alvállalkozói szerződés-tervezetet aláírja.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. a budaörsi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése érdekében az 1. melléklet szerinti alvállalkozói szerződés-tervezetet aláírja.

 

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

Határidő:                         a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                            polgármester

Végrehajtást végzi:      Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

Budaörs, 2017. október 6.

 

………………………………

                                                                                           Wittinghoff Tamás

                                                                                                 polgármester

 

 

Az előterjesztést készítette:

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály               ……………………………………….

 

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné                       ……………………………………….

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba               ……………………………………….

 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:                                                                      ……………………………………….

Jegyző: dr. Bocsi István                                                    ……………………………………….

 

2. Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2017. október 11-i rendkívüli ülésére

 

 

Ügyiratszám: V/…../2017.

Tárgy:     Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

 

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18.§ (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület a 62/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozatával már hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Animációfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület (székhelye: 1145. Budapest, Columbus u. 83, adószáma: 18704510-1-42, Cg. 13-01-4027, képviseli: Patrovits Tamás elnök) telephelyként jegyeztethesse be a 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér).

Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy telephely helyett térítésmentesen székhelyként használhassa a fenti ingatlant, és kérte, engedélyezzük ennek bírósági bejegyzését. (Az Egyesület névváltoztatás bejegyzése előtt áll, az új név: Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete.)

Az egyesület tevékenységének segítéséhez nem látom akadályát annak, hogy hozzájáruljunk a kért címen a székhelyhasználathoz, hiszen az lényegét tekintve nem igazán tér el a telephelyhasználattól. A Babtér szakmai működtetése szempontjából viszont valóban meghatározó jelentőségű, hogy az Egyesület budaörsi működését megfelelően elő tudjuk-e segíteni, példát adva Budaörs animációs művészet és -kultúra iránti elköteleződésére is.

A fentiek alapján javasolom, hogy – korábbi határozatunk módosításával – járuljunk hozzá a székhelyhasználathoz és annak bejegyzéséhez, az Egyesület nonprofit jellegére tekintettel térítésmentesen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Melléklet:          1. kérelem

  1. 62/2017. (IV.26.) ÖKT. sz. határozat

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

 

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 62/2017. (IV.26.) ÖKT. sz. határozatát, akként, hogy határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

„2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 110/6. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Animációfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület (1145 Budapest, Columbus utca 83., adószáma: 18704510-1-42, Cg. 13-01-4027, képviseli: Patrovits Tamás elnök) illetve új nevén Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete a 2040, Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet székhelyeként térítésmentesen használhassa, és a székhelyhasználatot a bíróságon bejegyeztesse.”

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

A döntéshez az SZMSZ 37.§ (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Budaörs, 2017. október 6.

Wittinghoff Tamás

polgármester

 

Az előterjesztést készítette:

 

Polgármesteri Kabinet, dr. Vincze Ildikó  ……………………………….

Látta:

Polgármesteri Kabinet:                          ………………………………..

Vagyongazdálkodási Osztály                 ………………………………..

Törvényességi felügyelet:                      ………………………………..

Jegyző: dr. Bocsi István                        ………………………………..