Pályázatot hirdet Budaörs Város Önkormányzata a Lévai utcai trafóház hasznosítására

Mi legyen a Lévai utcai trafóházból? - Találjuk ki együtt!Mi legyen a Lévai utcai trafóházból? - Találjuk ki együtt!

Pályázatot hirdet Budaörs Város Önkormányzata a Lévai utcában található, 75 négyzetméter alapterületű trafóház bérbeadására.  A pályázatot 2018. január 31. (szerda) 12.00 óráig lehet benyújtani.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 169/2017.(XI.15.) ÖKT számú határozata alapján Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata határozott, legfeljebb 10 évig tartó határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonában álló Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlant.

A pályázók köre:

természetes személyek,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetek (gazdasági társaságok, civil szervezetek, stb.).

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan a Lévai utcában található, közterület veszi körül, egy 35 m2 alapterületű épület áll rajta.

Közműellátottsága: Közművel nem rendelkezik. Tudomásunk szerint a teljes közmű ellátottság kiépítésének akadálya nincs. A közműszolgáltatás biztosítását a közműszolgáltatókkal egyeztetni/engedélyeztetni szükséges.

Az épület bemutatása, állapota:

35 m2 alapterületű, 3,5 m belmagasságú, egy légterű helyiségből áll.

Építésének éve 1980-as évek. Felmenő falain, födémen statikai károsodás nyomai nem láthatók, állapota megfelelő. Fedése (lapostető) jelenleg beázik, felújításra szorul. Padlóburkolat betonpadló. Korábban transzformátorállomásként működött, ennek megfelelő szerelőaknák találhatók a padozatban. Jelenleg használaton kívül áll. Műszaki avultsága miatt, teljes felújítása szükséges a tervezett a használati funkciónak megfelelően.

Az épület jelenlegi állapotában rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, felújításra szorul. Az épületet Bérbeadó engedélyével a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, továbbá a közműszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, a közműszolgáltatókkal szükséges egyeztetés/engedélyeztetés Bérlő feladata és költsége.

Az ingatlan körüli közterület használatára, igénybevételére (pl.: terasz céljára) lehetőség van a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó önkormányzati rendelet szerint.

A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, legfeljebb 10 éves időtartamra szól.

A bérlet időtartamára a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A szerződés lejártát követően a bérbeadó a bérlőnek további előbérleti jogot biztosíthat.

A bérleti díj:

A havi bérleti díj minimális mértéke: 23.800,-  Ft+ÁFA/hó

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik.

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

Bánatpénz

A pályázó a pályázat benyújtásáig köteles 10.000,- Ft összegű bánatpénzt befizetni az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára (a közlemény rovatban a „Bánatpénz – Lévai u. 1036/20 hrsz. ingatlan bérbevétele” szöveget kérjük feltüntetni).

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt pályázatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az Ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.

A befizetett bánatpénz nyertes pályázat esetén, a bérleti szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül a nyertes pályázó részére visszafizetésre kerül.

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A visszautalt bánatpénz után a kiíró kamatot nem fizet.

Felmondási idő:

A felmondási idő rendes felmondás esetén 3 hónap. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant.

Elővásárlási jog, bérleti jog:

Az Önkormányzat nem biztosít elővásárlási jogot a Bérlő részére. A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, az ingatlant nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

Óvadék:

Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

Az ingatlanon folytatható tevékenység:

A vonatkozó jogszabályokra tekintettel, a Bérlő által pályázatában megjelölt tevékenység, melyhez a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat a Bérlő saját költségén köteles beszerezni. Engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni.

Az Önkormányzat előzetesen közvéleménykutatást végzett, melyre a következő javaslatok érkeztek a lakosság részéről: könyv-csere pont, adománygyűjtő pont, kávézó, reggeliző hely, fagyizó, pékáru bolt, a lakótelep történetének bemutató helyisége, művészeti kiskereskedelmi üzlet, zöldséges, bicikli/sport üzlet, virágüzlet, becsületkávézó, cserkészcsapat raktára/közösségi tere, nyilvános WC, kertész klub, szükséglakás, kerékpár tároló.

Bérlőt a fentiek szerint, engedéllyel elvégzett értéknövelő beruházások elismert költségei tekintetében bérbeszámítási jog illeti meg, úgy, hogy Bérlő a bérleti díj ötven százalékának megfelelő összeget fizet mindaddig, amíg költségei beszámításra nem kerülnek. A bérleti jogviszony megszűnésekor az engedélyezett – belső téri beruházásokat kivéve – értéknövelő munkák elismert költségeinek bérleti díjba még be nem számított részét Bérbeadó megtéríti Bérlő részére.

A működéshez estelegesen szükséges hatósági, szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése Bérlő feladata. Bérlő felelősséget vállal az elvégezett munkák szakszerűségéért a hatályos jogszabályoknak és a magyar szabványoknak megfelelően.

Karbantartás, állagmegóvás, belső téri beruházások:

Az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának kialakítását követően, az épületben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő beltér kialakítása a Bérlő költsége és feladata. A Bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni.

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzett, jelen alcímben leírt belső beruházások, valamint a karbantartási, állagmegóvási költségek megtérítésére, azonban az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat, az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, köteles azonban a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni az Önkormányzat részére.

Közüzemi díjak:

Bérlő köteles a közüzemi órákat a saját nevére megkötni és a közüzemi költségeket határidőben megfizetni.

Az ingatlan megtekintése:

Az ingatlan az alábbi időpontokban tekinthető meg:

–        2017. december 5. kedd 9:00-9:30

–        2017. december 14. csütörtök 14:00-14:30

–        2018. január 9. kedd 9:00-9:30

–        2018. január 18. csütörtök 14:00-14:30

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

–        a pályázó neve, címe (székhelye), egyéb azonosító adatai, telefon és e-mail elérhetőség

–        a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)

–        nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolata

–        a pályázó által folytatni kívánt tevékenység/ek megjelölése és bemutatása

–        a pályázó által megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása

–        megvalósíthatósági tanulmány, mely az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának tervezett kialakítását és annak tervezői költségbecsléssel vagy kivitelezői árajánlattal alátámasztott tételes költségeit tartalmazza

–        a pályázó által ajánlott bérleti díj összege (minimális bérleti díj: ………,- Ft+ÁFA/hó)

–        a pályázó által megjelölt bérleti idő (legfeljebb 10 év)

–        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn

–        nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat arról, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősül

–        a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás

–        pályázó nyilatkozata arról, hogy elfogadja a 30 napig tartó ajánlati kötöttséget

–        igazolás a bánatpénz befizetéséről

–        30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolás helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolás

A pályázatok pontozása:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat pontozza, és a pontozás alapján választja ki a nyertes pályázót.

A beérkezett pályázatokat ötfős bíráló bizottság értékeli

–        a pályázati kiírás szerinti legkisebb megajánlható bérleti díj 0 pontot ér, az alapárat meghaladó megajánlott bérleti díj 10%-onként 1 pontot ér,

–        15 pontot lehet elérni a végezni kívánt tevékenységgel, szolgáltatással, valamint a megjelenés látványával, a bíráló bizottság tagjainak döntése alapján.

Amennyiben azonos pontszámot érnek el a pályázók, akkor a kiíró 2. fordulót tarthat, úgy, hogy a pályázóktól további kiegészítő nyilatkozatot kérhet.

A bíráló bizottság tagjai: Budaörs Város alpolgármesterei, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási bizottság elnöke, a város főépítésze, valamint egy további tag a Polgármesteri Hivatal részéről.

A bíráló bizottság és a szakbizottságok javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület választja ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31. (szerda) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A borítékon csak a „Pályázat: Lévai u. 1036/20 hrsz. ingatlan bérbevétele.” jeligét kérjük feltüntetni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

A pályázaton kizárólag az vehet részt, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt köztartozása nem áll fenn.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beadási határidőt követően 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat.

Az Önkormányzat a pályázat első helyezettjével köt szerződést. Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

A pályázat nyertesét az eredményéről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, az általa befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati felhívást a benyújtási határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

További felvilágosítás Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál a 06/23-447-865-ös telefonszámon kérhető.

Budaörs, 2017. november

Budaörs Város Önkormányzata