Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 25-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. április 25-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Stift Nándor, dr. Sokolowski Márk és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Igazoltan távol: dr. Bakó Krisztina, Császárné Kollár Tímea képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezetője, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, dr. Tasnádi Ferenc, dr Gróza Zsolt, Zolnai Márton, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Szél Mónika, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető

Jelen vannak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft. képviselője, Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tag, Májer Emese Budaörsi Info képviselője, valamint budaörsi lakosok.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, Képviselő-testület tagjait, kollégákat, illetve megjelent vendégeket, valamint mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát. A Képviselő-testületből 13 fő van jelen, dr. Bakó Krisztina és Császárné Kollár Tímea jelezték a tegnapi nap folyamán, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen, ők igazoltan vannak távol. Tehát a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban a meghívón nem szereplő előterjesztések:

 • Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról
 • Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás
 • Döntés a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 10. napirendre, a 26. napirendre, a 38. napirendre módosító indítvány készült, erről szavazni nem kell.

Mivel új körülmények merültek fel a 28. napirendet visszavonja, mint előterjesztő.

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján a 40. napirend a Budafoki utcában található ingatlanra vonatkozó előterjesztés, illetve a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnökök választása az Mötv. 46.§-a alapján.

Kérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Egy apróságot szeretne hozzátenni, az egyik sürgősséggel beérkezett napirenddel a BDSE-vel kapcsolatban szeretnék indítványozni a napirendről történő levételt, ugyanis a sürgősségi indoklását nem tartják megalapozottnak illetve elégségesnek, hogy szakbizottsági ülésre ne legyen visszautalva, szakbizottság ne tárgyalja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az a helyzet, ha a megalapozottság a kérdés, akkor inkább most beszéljék meg, mert a TAO pályázatnak határideje van, ha a Képviselő-testület nem dönt róla, akkor nem tud pályázni a BDSE Kosárlabda szakosztály. Legalábbis őt erről tájékoztatták. Ezért nem gondolja, hogy ettől a pénztől el kellene esniük.

Dr. Sokolowski Márk képviselő: A határidővel kapcsolatban az előterjesztésben sem szerepelt a pályázás határideje. Ezért nem tudják pontosan, hogy milyen határidőben kell gondolkozniuk. Ezért indítványozták a napirend levételét.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szemrehányás volt, akkor valószínű ez egy hiányosság, ami miatt az előterjesztő nevében elnézést kér. A helyzet az, hogy dönteni kellene a mai napon, hogy betudják adni a pályázatot. Arról van szó, hogy a BDSE Kosárlabda szakosztály a pályázó és a Herman Iskola egyetértésében nyújtják ezt a pályázatot be. Kéri, hogy maradjon napirenden. Kérdezi Dr.Sokolowski Márk képviselő képviselőt, hogy szavaztassa külön ennek a napirendre vételét, vagy szavaztathatja egyben, mert van három darab hivatali előterjesztés, ami a meghívón nem szerepelt.

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Jelzi, hogy szavazhatnak egyben a napirendekről.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a három előterjesztés napirendre vételét az előbb ismertetettek szerint. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Továbbiakban felteszi szavazásra a 40. és 39. napirend zárt ülésen való tárgyalását. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Végül felteszi szavazásra a módosításokkal együtt a Képviselő-testület mai ülésének napirendjét. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

43/2018.(IV.25.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

1.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

6.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása (nemzetiségi együttműködési megállapodások)

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

8.) Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása

9.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

10.) A Porsche Ingatlankezelő Kft-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

11.) Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

12.) Csata utca – Károly király utca – Szervizút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

13.) BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

14.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

15.) Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

16.) Tulajdonosi döntés a 7289/16 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű, „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 hrsz-ú, 3.777 m2 területű és a 7289 hrsz-ú, 6095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítéséről

17.) Döntés a Budaörs, 9423/1 hrsz-ú, Csillagvölgyi / Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről

18.) Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti, Budaörs 1243 és 1248/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

20.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

21.) Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m2 nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

22.) Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

23.) Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

24.) Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m2 területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m2 részének értékesítéséről

25.) Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs 228/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

26.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

27.) Döntés a Budaörs, 1444/2 hrsz-ú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

28.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

29.) Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés alapján készült elszámolás elfogadásáról

30.) A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Budaörsi Passióval kapcsolatosan

31.) A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

32.) A pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

33.) A helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

34.) Civil szervezetek 2017. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

35.) Civil szervezetek támogatására kiírt 2018. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

36.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

37.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

38.) Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás

39.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

40.) Döntés a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

41.) Fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök választása – ZÁRT ülésen

42.) Döntés a Budafoki utcában található, Budaörs, 4080/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos fizetési kötelezettségre vonatkozó részletfizetési megállapodásról – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Korábbi ülésen kérte, hogy tartsanak egy zebra bejárást, mert több balesetről is lehetett olvasni. Nagyon szépen köszöni a Hivatalnak, hogy a bejárást megtartották. Körbementek a városon, amihez a lakosok is csatlakozhattak. Azóta elkészült a Stefánia utca és Dózsa György utca kereszteződésében a zebra – itt lekopott -, most újra lefestették és a prizmák is újra kikerültek. Remélhetőleg ez tartós lesz. A bejárás kapcsán lenne egy kérdése, megállapították, hogy a Garibaldi utcában a felfestés megint lekopott, az ügyben sikerült-e a Hivatalnak tájékoztatnia az illetékeseket, hogy oldják meg a problémát. A korábbi felfestés is látszik és így megtévesztő lehet. Még egy dolog merült fel, hogy a Törsvíz Kft. helyett az FCSM Zrt. vette át a szolgáltatást és elkezdett terjedni a lakosok közében, hogy így majd több pénzt kell fizetni a szolgáltatásért. Egyes olyan leolvasók, akik ismerősek voltak a háztartásokban a továbbiakban nem fognak dolgozni, mert más veszi át a munkájukat. Új emberek lesznek. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen tájékoztatás.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az utolsó ponttal kapcsolatban ő is hallotta, hogy azt mondják az FCSM jóval drágább, de a szolgáltatás díja ugyan annyi lesz. Központi árakat határoztak meg, attól nem térhet el a szolgáltató, ebből következően változás nem lehet. Az, hogy mennyire ismert, meg mennyire ismerős a leolvasó, az utóbbi egy évben hárommal találkozott és mindig új jött. Ilyen személyes hiányérzet nem fog adódni, de ez együtt jár ezzel. Örültek volna, ha a korábbi szolgáltató maradhatott volna, ez nem az önkormányzaton és nem a szolgáltatón múlott, hanem egy törvényen. Itt egy kényszerhelyzet van, a Törsvíz Kft. megszűnik, nem szolgáltathat tovább. Ezért kell erről a kérdésről dönteni. A további kérdésekre a Műszaki Ügyosztály vezetője fog válaszolni, és egy további kérdéssel bővítené: a Baross utcában, ha éppen elhagyják az ipari parkot, a volt Pannon GSM épületénél van egy gyalogosátkelő és van előtte egy parkoló és mindig egy nagy teherautó áll. Tulajdonképpen úgy néz ki a gyalogos átkelő, hogy ha valaki autóval jön, annak fogalma sincs, hogy kilép-e valaki vagy sem. Meg kellene nézi és megoldást találni.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Elmondja, hogy a kivitelező Kft.-t írásban felszólították arra, hogy javítsa ki a zebra felfestését. A napokban jár le a megadott határidő.

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: Két dologban szeretne segítséget kérni. Az egyik a kamaraerdei út, ami tudja, hogy a XI. kerület, de a Kassai utcától a buszfordulóig a jobb oldalon minden csatornafedőnél egyre nagyobb lyukak vannak az útban. Az idősek otthonánál akkora gödör van, ha valaki belemegy, biztos elharapja a nyelvét. Jó lenne, ha tudnánk valamilyen közös bölcsességet ez ügyben kitalálni. A másik a Szalonka utca és Szarka utca között van egy zöld erdősáv, ami egyben árok is. Ott néha az árok mellett lakók a zöld nyesedékét ebbe az árokba hordják be, illetve aki építkezik, ebbe az árokba tölti bele a kitermelt földet. Jó lenne ezekkel valamit csinálni. Továbbá van egy kiszáradt fa a területen, amit jó lenne, ha ki tudnának vágni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tegnap egy nagyon érdekes dolognak volt szemtanúja. Biztos emlékeznek még arra, ahol most a park van, amúgy lakásokat akartak építeni és nagy tiltakozás volt. Tegnap látta azt, hogy a saját kertjében összegyűjtött zöld hulladékot szépen kötegelve viszi át a park oldalába. Ez is megoldás, bár nem túl kulturált, reméli ezeket a BTG elszállítja. Ilyet többször lát a Baross utcán is.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Sajnos sziszifuszi küzdelmet vívnak az illegálisan lerakott akár zöld hulladék akár más hulladékkal. A BTG folyamatosan próbál úrrá lenni ezeken a területeken, többnyire eredménnyel. Meg fogják nézni természetesen. Kérik a lakosságot, hogy a BTG által szervezett hulladékelszállítást, lomtalanítást használják. A másik kérdésre sajnos a városban levő akár országos utak, akár fővárosi kezelésű utak állapota katasztrofális. Tegnap jelezték a magyar Közútkezelő Zrt-nek, hogy a kátyúk, másrészt a táblák láthatósága is megkopott és kérték azonnali intézkedésüket. A kamaraerdei út fővárosi szakaszát a Budapest közút kezeli. Sokadszor jelzik feléjük ezt a problémát, még csak ígéretet sem kaptak sajnálatos módon. Most ismételten jelezni fogják ezt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt most muszáj – ha már a BTG többször felmerült, illetve a szemétszállítási és egyéb tevékenység – elmondania valamit, ami előbb utóbb nagyon súlyos következményekkel fog járni. A csatornázási művekkel való együttműködéssel nem lesz probléma – egy nagy szolgáltatóról van szó, a főváros egy nagy szolgáltatójáról – és a fővárosi vízművekre már korábban átálltak, azóta az egész településen olcsóbb lett és biztonságosabb a szolgáltatás. A szemétszállításnál viszont a helyzet egyre inkább a tragikus jelzővel minősíthető. Ha esetleg közben történt változás kéri, hogy jelezzék, de 2017. első félévéig fizette az NKHV a számlát és 2017. év 3. negyedévig fizette ki az érdi társulás a számlákat. Azóta egyetlen fillért a szolgáltató nem kapott, a legjobb emberek elmennek a cégtől. Egyre inkább ott tartanak, hogy ezt a szolgáltatást át kell majd adni a ZTH-nak, az érdi szolgáltatónak kell ezt a feladatot ellátni. Az, hogy arra milyen hatással lehetnek majd, ezzel kapcsolatban nincsenek illúziói, hiszen alpolgármester úr is, a BTG is igyekszik rászorítani – hiszen alvállalkozó szerződésük van a ZTH-val -, hogy fizessenek. Ez nem történik meg. Nagy nehezen a lerakóhelyi díjat talán kifizették decemberig. Olyan kintlévőségek vannak és olyan szinten lehetetlenül el a BTG, és itt szintén nem az önkormányzat hibájából, hanem ez egy törvényi rendelkezés, hogy ki az, aki Magyarországon hulladékot szállíthat… Szóval ez a nemzeti kukaholdingos dolog nagyon bejött szintén a városnak, majdnem olyan jól, mint a KLIK. Ezzel kapcsolatban szembe kell nézni azzal, hogy ennek következményei lesznek. A szemétszállítás tekintetében a lakosságot hogyan fogja érinteni, azzal kapcsolatban sejtelme sincs. Természetesen nem szeretnék feladni, nem azt szeretnék, hogy megszűnjön ez a szolgáltatás a BTG-nél, de eljöhet egy olyan pillanat. A vezetőin erről is beszéltek – a BTG erről tájékoztatta őket – és nem érte meglepetésként őket, mert hetek hónapok óta küzdenek a problémával. Szerette volna, hogy a Képviselő-testület is tisztában legyen a problémával.

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné napirend előtti két hozzászólását. A költségvetés tartalmazza a Patkó utca forgalomcsillapító eszköz költségét. Kérdése, hogy mikor kezdődik ez a kivitelezés, mikor valósul meg. A másik, hogy személyes megkeresés érkezett hozzá a Lévai utcai bölcsödével kapcsolatban. Ő maga is kiment és megnézte. Ott, ahol van a forgalom csillapító küszöb, ahogy bejönnek a Lévai utcába, van egy nagyon hosszú fekvőrendőr, mellette lépcső. Igaza volt annak, aki a bejelentést tette. 10 autóból 9 abban a pillanatban, amikor legördül a forgalomcsillapító küszöbtől padlógázzal megy tovább. Kint van egy tábla, egy 30-as tábla, ami ha a Bretzfeld utcáról jön valaki és balra kanyarodik, akkor nem látja. Szerinte a tábla rossz helyen van. Szeretné kérni, hogy SOS bejárást végezzenek, és valamilyen megoldást találjanak rá. Tudniillik a bölcsödével szemben van egy lépcső – nem történt még eddig baleset – de próbálják meg minél hamarabb megelőzni. Kész bármilyen időpontban kimenni a helyszínre.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amit most elmondott, az fényesen igazolja, hogy mennyit ér egy tábla és mennyit ér egy forgalomcsillapító. Legalábbis az a része, hogy amint legördülnek a forgalomcsillapítóról padlógázzal mennek. Ezért szokott idegeskedni mindenki, amikor elé kerül a forgalom csillapító. Sajnos a vezetési kultúránk sem különbözik úgy általában a kultúránktól, amit úgy látszik másoknak kell csak tisztelni, mert nekünk nem nagyon sikerül.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Elmondja, hogy ezt tapasztalták ők is. Ez a vezetési kultúránk problémája. Természetesen meg fogják nézni a tábla láthatóságát, és megnézik együtt mit tudnak tenni. A költségvetésben valóban szerepel járdaépítési és forgalomcsillapítási és közlekedéstechnikai feladatokra is forrás, bár jelen pillanatban csak a céltartalékban, aminek a források felszabadítása a feltétele, hogy az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek beérkezzenek. A mai Képviselő- testületi ülésen is több ilyen javaslat szerepel. Várhatólag ezekből a beérkező összegekből megfogják tudni csinálni a valóban indokolt munkákat is.

Dr. Tóth Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy a négyes körzetben több beruházás is zajlik – Temesvári utca, Fodros utca, Szerviz utca – hogy itt lehetne e időrendileg felvázolni, hogy körülbelül a beruházások időrendben hogyan fognak lezajlani. A lakosoknak egyre több információra van szüksége, hogy mikor túrják fel az utcát, mikor lesz a csatornázás. A másik kérdése, hogy a városban többször megígérték már, hogy a városi térképeknek a nyomtatása elkészül, hogy ezeknek a kifutása mikorra valósul meg.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: A körzetben három feladat fog a közeljövőben elkészülni. A Fordos utcának a szennyvízcsatorna építése és azt követően az útépítése, a másik a Temesvári utcának szintén a rekonstrukciója és útépítése. A harmadik pedig a Szerviz út bekötése az Alsóhatár útba. Időben az ütemezése a Fodros utcának a szennyvízcsatorna építése a BKISZ VIII 2.0 keretében a célegyenesben tart, a közbeszerzési eljárás lezárult. A jelen pillanatban a KFF vizsgálja a közbeszerzés folyamatát, és amint a minősítést megkapták várhatóan két héten belül megtörténik. Május vége környékén megtudják kezdeni a munkát. Ugyanez igaz a Szerviz útra. Nem BKISZ beruházás, hanem a hitelcélok között szereplő beruházás, de jelen pillanatban folyik a közbeszerzési eljárás. Egy hónapon belül szeretnék lezárni és szintén május végén, június elején el tud kezdődni a munka. A Temesvári utca picit későbbi kezdés, miután a BKISZ VIII 3.0 program keretében van. Annak a közbeszerzési eljárása most indult el. Most a kiírást minősíti a KFF. Két és fél hónapos átfutási idővel bír. A nyár végén várható hogy megkezdődnek a munkák.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ugye nyilvánvaló, hogy az ott élőket a munkák megkezdése előtt legalább egy héttel értesíteni kell szórólapon és egyéb módon.

Bíró Gyula alpolgármester: Bízik benne, hogy néhányan nézik a televíziót és a következő ügyben fordul a tisztelt lakossághoz. A szemeteléssel kapcsolatban, nagyon szemetes az egész lakótelep. Nem csak a BTG-nek a problémája, hogy mindent összeszedjen, mert nem ő dobálja szét. Megkéri a tisztelt lakosokat, hogy – vannak szemetesek – használják. Tegnap 20 méteren belül összeszedett 2 boros üveget 3 sörös akármit és leült egy padra. Valaki nagyon megnézte, de mondta, hogy nem ő itta meg, ő csak szedi össze. Másik a kutyásoknak szólna. Arra kéri a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy tartsák be azt a szabályt, ami szerint a kutya a parkban csak pórázon lehet. Vannak kutyafuttatók. Van, aki nem viszi be. Van, aki ha meglátja, akkor le is veszi a pórázt, hogy lássák, hogy ő valaki a lakótelepen. Jegyző úrtól kapott ígéretet, hogy a közterületesek mennek ellenőrizni. Úgy gondolja, hogy eltelt annyi idő a kutyafuttató megvalósulása óta, hogy akár lehetne büntetni is. A harmadik, hogy kérdezik nagyon sokan, hogy veszélyes hulladékszállítás lesz-e az idén is és hogy mikor. A negyedik, – amivel tegnap este keresték meg – a Szabadság úton, ha kifelé mennek, van egy zebra a körforgalomnál, aztán van egy zebra az ABS-nél és közte van egy buszmegálló. Igazuk van az ott lakóknak, hogy a másik oldalra születni kell, mert ott, ha nagy a forgalom nem lehet átjutni. Beszéljenek arról, hogy hogyan lehet megoldani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy kérdés biztosan a levegőben fog maradni, ami a veszélyes hulladékok elszállítását illeti. Ha lesz BTG akkor… és ezt a mondatot most nem folyatja, mert úgy gondolja ezt a problémát már nagyon részletesen ismertette. Azért ahhoz, amit mondott Bíró Gyula alpolgármester – nehogy azt gondolják, hogy itt most a város alpolgármestere kutyatartó ellenes vagy éppen kutyaellenes – hozzáteszi, hogy saját személyes tapasztalata szerint is a nagytestű kutyákat elengedve hagyják futkározni. Utána a kistestű kutya tulajdonos, ha még életben van az ő kiskutyája, akkor örül és hazaér vele, de rosszabb esetben a kezét is megharapja a nagytestű kutya. Szóval elképesztő az, hogy mennyire nincsen ebben sem rend és mennyire nem figyelnek oda egymásra, vagy éppen az állattartók a másik állattartó érdekeire. Ő is azt kéri, hogy a közterület-felügyelet figyeljen erre. Szerinte is eltelt elég hosszú idő, hogy aki ilyen módon antiszociális, antihumánus, vagy anti-kutyatartó ellenes, mert hogy a nagytestű kutyák tulajdonosai veszélyeztetik ezeket a kistestű kutyákat. Tegnap visszafordult egy utcából, mert szemben jött két kutya, és nem tudta, hogy most mi a fene van. Egyszer csak meglátta a gazdáját, hogy jön párszáz méterrel odébb. Ez felháborító és tarthatatlan.

A két ülés között eltelt időszakról ad tájékoztatást. Sokkal pozitívabb hír – amiről érdemes a lakosságot tájékoztatni, illetve amiről tájékozódni tudnak a szórólapokról és plakátokról – jövő héten május 2-tól 6-ig tart a Budaörs Fesztivál. Hihetetlen gazdag kínálattal. Reméli, mindenki talál benne olyat, ami számára érdekes lehet. Mindenkit szeretettel várnak az idén is ingyenes Budaörs Fesztivál rendezvényein.

Az előző testületi ülés február 21-én szerdán volt. Ezt követően 22-én a Baross utca és a Szivárvány utca, illetve a Törökbálinti utca felújításának sajtónyilvános átadására került sor. Egyébként ez kötelező, nincsenek oda annyira ezekért a szalagátadásokért, de vannak olyan jellegű beruházások, ahol ezek kötelezőek.

Február 23-án volt egy UNICEF rendezvény a városházán a gyermekbarát településsel kapcsolatban. Bemutatták az UNICEF munkáját. Ez egy interaktív szakmai program volt pedagógusoknak és gyermekeknek.

Február 27-én az 1945-ös film vetítésére, illetve beszélgetés az alkotókkal került sor itt, a nagyteremben. Főleg a gimnáziumból és az általános iskolákból a felsős gyerekek érdeklődtek a rendezvény irányt.

Február 28-án Esély Társulási ülés volt itt a Városházán.

Március 8-án pedig, a naphoz kapcsolódóan – nőnapoz – most már hagyományos nőnapi díjátadás, illetve fotókiállítás megrendezésére került sor. Szombaton – ami munkanap volt – volt a záró rendezvény a PostArton ugyanezen témában, a nőnapi rendezvény kapcsán.

Március 14-én szerdán rendkívüli testületi ülést tartottak és 15-én pedig a városi ünnepséget a Kossuth-szobornál.

Március 19-én hétfőn volt az ovis olimpia a Kesjár Általános Iskolában. Ez egy nagyon népszerű rendezvény és a Kesjárnak ezúton is köszönik, hogy mindig magas színvonalon rendezik meg.

26-án hétfőn egyeztettek Ritter Imrével a Heimatmuseum, Passio, illetve ARAMIS csarnok kérdésekben.

Kedden az EGYOSZ nap kapcsán volt egy rendezvény, amin részt vett.

Aznap, illetve a következő napon a szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételére került sor.

Április 4-én a bretzfeldiek javaslatára Linzben találkoztak a következő évi rendezvények – elég sok rendezvény lesz a 30 éves évforduló kapcsán – a polgármesterrel, alpolgármesterrel illetve az ottani kulturális élet meghatározó szereplőivel.

Április 12-én Törökbálint polgármesterével egyeztettek, illetve főépítészével és néhány bizottsági taggal több kérdésről, a szennyvíztelepről Törs Kft-vel kapcsolatos kérdésekről, mi legyen majd a felhagyott teleppel, hogyan tudják azt hasznosítani közösen, hogy az lehetőség szerint egy nyer-nyer játszma legyen, azaz mindenki nyerjen rajta és ne kiadás keletkezzen, hanem bevétele a településeknek.

Nagyon szomorú esemény is volt áprilisban, elhunyt Párkányi Ferenc, 18-án az ő temetésén vettek részt. Nagyon sokan voltak jelen, akik tisztelték és szerették őt. Az édesapja meghatározó személyiség volt a város közéletében, ő pedig, mint nagyon tisztességes iparos nagyon sokak által ismert vállalkozó volt.

20-án pénteken tartották itt a Városházán a Ki Mit Tud-ot.

A bölcsődék napja volt most szombaton a Csiki pihenőkertben.

Tegnapi napon tartották a Budaörs Fesztivál sajtótájékoztatóját.

Napirendek tárgyalása

1.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Az illetékes bizottságok egyhangúlag támogatták. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: A rendelet módosítással kapcsolatban itt a rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében, illetve a módosítás értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő lakást ezentúl nem csak természetes személyek, hanem jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek is bérelhetnek. Először is kérdezi – aztán a válaszra majd valószínűleg viszont válaszol – hogy erre volt-e szükség, illetve hogy felmerültek-e jogi személy részéről olyan igények, hogy önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat béreljenek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Két szóval válaszol: rendőrség és Tanoda.

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Akkor az ő részükről merült fel az igény?

Wittinghoff Tamás polgármester: Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy ez a rendeletnek megfelelően történjék. Folyamatosan vannak ilyen jellegű igények. Tudja jól dr. Sokolowski Márk képviselő is, hogy a rendőrség számára, illetve a Tanoda részéről is volt ilyen.

Ha más hozzászólás nincs, akkor felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Ritter Gergely képviselő nem tartózkodott a teremben.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, három bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatták. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló

24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

3.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 5 igen 2 tartózkodással, az ÜB pedig 4 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Több módosítás mellett változik a településképi, arculati kézikönyv, illetve településképi rendelet módosítása esetén kötelező tájékoztatási elemek köre. Azaz ezekben az esetekben lakossági fórumra nem lesz törvényi kötelezettség. Az Ügyrendi Bizottság ülésén főépítész asszony említette, hogy a továbbiakban természetesen lakossági fórumot a szükséges esetekben ugyanúgy a Hivatal meg fogja tartani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez azt jelenti, hogy amikor sok érintett van, akkor természetesen tartani kell. Olyan egyedi esetekben, ami nem érint másokat, azon esetekben nem. Ezt kezeli a rendelet.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

5.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Alapvetően a részletfizetés és kamat kérdésében rögzít pontokat a rendelet módosítása. A bizottságok – mind a három – egyhangúan fogadott el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Löfler Dávid képviselő: Ez az előterjesztés arról is szól, hogy a polgármester úr vagy a bizottság – polgármester úr 3 millió Ft értékig, a bizottság 5 millió Ft értékig – az önkormányzat követeléseivel kapcsolatosan részletfizetés és egyéb tartalmú megállapodásokról, lemondásról 3 millió Ft értékhatárig dönthet. Itt van egy olyan, hogy „peren, perek kívüli és ide nem tartozó egyéb egyezség során is”. Szeretné Jegyző urat kérdezni, hogy mit tartalmaz ez az „ide nem tartozó egyéb egyezség során”, itt mire kell gondolni? Ezekről a döntésekről milyen formában és mikor tudnak értesülni leghamarabb?

Dr. Bocsi István jegyző: „az ide nem tartozó” körre azt szeretné elmondani, hogy természetesen van olyan, amikor nem kell valakivel pereskedni, hanem a pereskedés előtt megállapodás születhet a részletfizetésről, egy bizonyos elengedésről. Például az utolsó napirendi pont zárt ülés, hogyha az a fél már az elején eljött volna, és ilyen feltételekkel tudja ezt a tartozást megfizetni, akkor nem kellett volna egy peres eljárásba belemenni vele kapcsolatban. Ez nyilván idő is, meg pénz is. Ilyen esetek fordulhatnak elő. Gyakorlatilag minden olyan eset, amikor nem perben vagy egyéb eljárás során kell ezeket kikényszeríteni, hanem van egy megállapodási szándék és akkor az tűnik optimálisnak. Az értesülésről, nincsen semmi titok benne, abszolút nyitott minden ilyen jellegű döntés. Akit ez érdekel, amikor érdekli, akármilyen időszakra visszamenőleg meg tudják adni azt, hogy milyen ilyen jellegű döntések születtek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt is meg lehet tenni, hogy negyedéves időszakonként a PEB kapjon egy tájékoztatást. Azt nem tudja, hogy ezt milyen módon lehet úgy tenni, hogy ebből ne legyen probléma a személyes adatok kapcsán, ez nyitottság vagy zártság kérdése.

Dr. Bocsi István jegyző: Azért kerülné el, hogy erről negyedévente kelljen valamilyen tájékoztatást adni, mert ez igazából egy nagyon ritka eset. Évi előfordulása mondjuk 2-3 eset. Igazából negyedévente egy feladatot adni – amit megcsinálnak, ha kell – de nincs különösebb jelentősége. De természetesen, ha erre igény van, akkor ezt meg tudják tenni.

Löfler Dávid képviselő: Azt nagyon köszönné, ha a PEB kapna, – akár zárt, nyilván nem nyilvános napirendben – erről tájékoztatást, hogy ők is képben legyenek. Ezt szeretné kérni: erről negyedévente legyen beszámoló.

Wittinghoff Tamás polgármester: Javasolja, hogy negyedévente akkor, ha volt olyan, mert ha nem, nincs értelme. Ha van az adott negyedévben olyan, akkor a PEB kap zárt ülésen egy olyan tájékoztatást, hogy kik, miért, milyen mértékben és hogyan.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat vagyonáról szóló

20/2016. (V.27.) és Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendeleteinek módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása (nemzetiségi együttműködési megállapodások)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, az Ügyrendi Bizottság egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a PEB 8 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

44/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

8.) Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a PEB 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

45/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 331 e Ft összegű forrás biztosít a Pitypang Bölcsőde tetőszerkezetének részleges javítása érdekében a Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi költségvetésében a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I.5.5. Általános tartalék terhére.
 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

9.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Turcsik Viktort intézményvezető megbízását javasolják 5 évre 2018-tól 2023-ig meghosszabbítani, és ezt az illetékes bizottság egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületben. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Becz György képviselő: Elmondja, hogy napirend előtt elfelejtette, de ide kapcsolható, hogy az iskoláik közül az egyik, a Kesjár Csaba Általános iskola egy nagyon komoly elismerést szerzett azzal, hogy az általános iskolák rangsorában az országos 5. helyezést vívta ki. Az elismerés azért is fontos, mert kiváló intézményvezetőik vannak. Ezek közé tartozik Turcsik Viktor is, akinek a biztosság egyhangúan támogatta a pályázatát. Azt gondolja, hogy Tóth Kriszta szintén nagyon korrektül és kiválóan, magas színvonalon irányítja a Kesjár Csaba Általános Iskolát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Reméli ez azt is jelenti, hogy ki is fogják nevezni az igazgató urat,a kinek jó munkát kívánnak az elkövetkezendő időszakra.

 

46/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához, mint a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzat támogatja Turcsik Viktor intézményvezető megbízását öt évre 2018-tól 2023-ig.

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2018. május 8.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

10.) A Porsche Ingatlankezelő Kft-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés mellékletéhez egy pici módosító javaslat készült, az árok és a híd vonatkozásában, ezzel a kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot a módosítás szerint. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

47/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

A Porsche Ingatlankezelő Kft-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírására.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Polgármestert gondoskodjon a 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Tervének és Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításának elkészítéséről a Budaörs, 10853 hrsz-ú telek és környezetére vonatkozóan.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a fenti 2. határozati pont szerinti településrendezési eszközök módosítása érdekében kötendő tervezési és felhasználási szerződés aláírására.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

11.) Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Domb, Tűzkőhegyi és volt Kamaraerdei árvaházhoz kapcsolódó előterjesztésről van szó, a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

48/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés melléklete szerinti településrendezési eszközökre vonatkozó módosítás koncepciójával.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a vonatkozó jogszabály által meghatározottak alapján egyszerűsített eljárásban történő véleményezéshez szükséges tervdokumentációt.

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

12.) Csata utca – Károly király utca – Szervizút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

49/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Csata utca – Károly király utca – Szervizút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Polgármestert gondoskodjon a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításának elkészítéséről a Budaörs, Csata utca – Károly Király utca – Szervízút által határolt tömbre vonatkozóan és az ahhoz szükséges véleményezési eljárás lefolytatásáról.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a fenti 1. határozati pont szerinti településrendezési eszközök módosítása érdekében kötendő tervezési és felhasználási szerződés aláírására.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

13.) BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt voltak félreértések ezért néhány módosítás is megfogalmazódott: egyet a TFVB, egyet pedig a KMISB javasol. Ezen kiegészítésekkel javasolja elfogadásra az előterjesztést, ami ugye garantálja, hogy ez a park a nagyközönség, már a budaörsiek számára is elérhető és használható legyen. A bizottságok támogatták: a PEB 2 tartózkodás mellett, a TFVB és KMISB egyhangúlag. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot a bizottsági módosító javaslatok szerint. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

50/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Budaörsi Kézilabda SN Kft-t a BVUSS területén létesítendő kültéri fitnesz pálya megépítésében a TAO támogatáshoz szükséges önrész biztosításával, melynek összege 3 677 222,-Ft.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatáshoz szükséges forrást a Budaörs Város Önkormányzat 2018 évi Költségvetéséről szóló 1/2018 (február 23.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „I. Működési költségvetés kiadásai /5. Egyéb működési célú kiadások / 5. Általános tartalék” terhére biztosítja, és felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosítására.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse, azzal a kiegészítéssel, hogy a Kézilabda Kft a fitnesz park eszközeinek használatát budaörsi lakosságnak térítésmentesen biztosítja, továbbá a Kézilabda Sportegyesület vállalja a park üzemben tartásának, karbantartásának, illetve minden felmerülő javításnak a költségeit.

Határidő:       2018.május 10. a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály

 

 

 

14.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két olyan előkészített út van, ahol pályázni tudnak, ez a Puskás Tivadar és a Hársfa utca. Az előterjesztést két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

51/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel – döntés a pályázaton való részvételről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton részt vesz, az alábbi, önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása céljából:

– Puskás Tivadar utca (Szivárvány utcai parkolótól Baross utcáig) hrsz.: 4153/51, 4153/130

– Hársfa utca (Stefánia utcára merőleges szakasz) hrsz.: 175/18

2.) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda/Polgármesteri Kabinet

Határidő:                     azonnal

 

 

52/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel – döntés az önerő biztosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

– A fejlesztés pontos megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása

– A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 122.014.316 Ft.

– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 52.291.850 Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésben biztosít.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önerő összegét a 2019. évi költségvetésbe terveztesse be.

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda/Polgármesteri Kabinet

Határidő:                     azonnal

15.) Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Mindkét bizottság, a TFVB és PEB is egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

53/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja a BTG Nonprofit Kft. által benyújtott ÖNK SZ 2017-542, valamint ÖNK SZ 2017-613 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

16.) Tulajdonosi döntés a 7289/16 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű, „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 hrsz-ú, 3.777 m2 területű és a 7289 hrsz-ú, 6095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Löfler Dávid képviselő: Ennél a napirendnél, és lesz még egy-két hasonló, megbeszélték és úgy látják, ha a város most ezeket a területeket eladja – és ott van mellettük az értékbecslés, valószínűleg most ennyit is érnek, – de később, ha kiépül ott a csatorna vagy egyéb fejlesztések megvalósulnak, ezek a területek véleményük szerint sokkal, de sokkal többet fognak érni. Ilyen szempontból nem biztos, hogy célszerű ezeket a területeket most elkótyavetyélni, eladni, mikor később egyrészt többet is érhet, meg esetleg még a városnak is érdeke lehet a fejlesztés. Nemcsak ennél a napirendnél, hanem a másiknál is, ebből az okból kifolyólag nem fogják támogatni az előterjesztést.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért valamit nagyon gyorsan tegyenek a helyére. Aki elkótyavetyélésről beszél, az nem tudja, miről beszél. Szó nincs róla, hogy ilyen dolog történne. Aki persze azt mondja, hogy az önkormányzatnak most ne legyen … Olyan ingatlanok esetében, amelyek egyértelműen eladásra érettek, ne tegye ezt meg… Miközben a költségvetésnél kiadásokat szerettek volna növelni, de hogy ne legyen meg hozzá a szükséges bevétel, amit a költségvetés előír, ezt viszont az elkótyavetyéléssel szemben felelőtlenségnek tartja.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: azt szeretné jelezni, hogy a pályázati felhívás tervezetében két helyen szerepel egy meghiúsulási kötbér, amit csak simán kötbérre javasolnak módosítani. Tévesen került be a meghiúsulási szó. Ezzel a módosítással kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a módosítással, hogy a kötbér szó szerepel jelző nélkül az előterjesztésben, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

54/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Tulajdonosi döntés a 7289/16 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű, „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 hrsz-ú, 3.777 m2 területű és a 7289 hrsz-ú, 6095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, Budaörs Város Önkormányzata, mint a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft (Székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., Cégjegyzékszám: 1309064364, adószám: 10639205-2-13/ – a továbbiakban: BTG NKft.) egyszemélyes tulajdonosaként a következő döntést hozza:

1.) a BTG NKft. az 1/1 arányú tulajdonát képező, 7289/16 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 helyrajzi számú, 3.777 m2 területű „telephely” és a 7289/18 helyrajzi számú, 6.095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörsön a Vágány utcában található ingatlanok együttes tulajdonjogát pályázat útján értékesítse, a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti feltételekkel, azzal, hogy az ingatlanok ára a következő:

– 7289/16 hrsz-ú ingatlan ára 690.000,- Ft, azaz hatszázkilencvenezer forint, amelyet Áfa nem terhel

– 7289/17 hrsz-ú ingatlan ára 26.441.295,- Ft + Áfa, azaz huszonhatmillió négyszáznegyvenegy ezer kettőszázkilencvenöt forint +általános forgalmi adó

– 7289/18 hrsz-ú ingatlan ára: 42.668.705,- Ft, azaz negyvenkétmillió hatszázhatvannyolcezer hétszázöt forint, amelyet Áfa nem terhel.

2.) A pályázat legalább három alkalommal kerüljön meghirdetésre. Három sikertelen pályázatot követően az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan készüljön ismételten előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan. A beérkező pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el.

3.) A pályázat kiírásának a feltétele, hogy a 10853 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyilatkozatának kézhezvétele, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan együttes szennyvízcsatornára való rákötése érdekében szolgalmi jogot alapít az ingatlana terhére.

4.) A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén tegyen olyan tartalmú javaslatot a Képviselő-testület számára, amely szerint Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 7.B számú mellékletének 6. sorában „távhő pályázat támogatása” soron tervezett összeg kerüljön módosításra a befolyó vételár nettó összegével megegyező mértékben.

5.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű meghiúsulási kötbér kötbérként kerüljön kikötésre.

 

Határidő: a határozat közlése azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, pályázat kiírása BTG Kft.

 

 

 

 

17.) Döntés a Budaörs, 9423/1 hrsz-ú, Csillagvölgyi / Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

55/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat     

 

Döntés a Budaörs, 9423/1 hrsz-ú, Csillagvölgyi / Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a 9423/1 helyrajzi számú, természetben 2040 Budaörs, Csillagvölgyi/Szépkilátó utcában található 1.404 m² területű „kivett udvar és hétvégi ház és gazdasági épület”megnevezésű ingatlannak a Budaörs, 9425 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által bruttó 7.700.000,- Ft összegű (Áfával értendő) vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy

– az ingatlan 7.700.000,- Ft-os vételárának felét, azaz 3.850.000,- Ft-ot szerződéskötéskor, a fennmaradó 3.850.000,- Ft-ot 5 éves, havi egyenlő részletekben fizesse meg. A részletfizetésre a mindenkori jegybanki alapkamat +5% mértékű ügyleti kamatot tartozik megfizetni.

2.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

18.) Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti, Budaörs 1243 és 1248/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, ezt 6 igen egy tartózkodással fogadta el a TFVB. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

56/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti, Budaörs 1243 és 1248/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz alapján a Budaörs, 1243 és 1248/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő csereszerződés megkötését kezdeményezi a Budaörs, 1248/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosaival, akként, hogy az ingatlanok tulajdonjogának átruházásán túl a feleket pénzfizetési kötelezettség nem terheli. A szerződéskötést követően a telekalakítást megindítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírásra.

Határidő: A határozat közlésére 15 nap,

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

57/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. hozzájárul a BTG Nonprofit Kft. és Góra Orsolya között létrejött, a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan 48 m² nagyságú tetőterének műterem céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2019. április hónap 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.
 1. felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

20.) Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB a B pontot javasolja 7 egyhangú szavazattal, azaz hogy rendkívüli méltányosságból egy másik ingatlant ajánl fel egyéves határidővel a kérelmezőnek. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

58/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti rendkívüli méltányosság alapján felajánlja Harsányi Judit részére – a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti lakásra vonatozó 2018. április 30. napján lejáró bérleti szerződést követően – cserelakásként a Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 hrsz-ú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadának megfelelő 46 m2 nagyságú, 1+1/2 szobás házrészt és a hozzátartozó telekrészt az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központtal fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, de legfeljebb a cserelakás birtokbavételétől számított 1 évre..

2.) az ingatlan bérleti díja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 30/A. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 800 Ft/m2/hó; a bérleti díjon felül a bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.

3.) felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint ingatlankezelőt a vonatkozó szerződések és dokumentumok megkötésére.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

21.) Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m2 nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 7 egyhangú szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

59/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m2 nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) visszavonja a 225/2017.(XII.13.) ÖKT számú határozatát,

2.) hozzájárul a BTG Nonprofit Kft. és a Dermamedic Egészségügyi Kft. között 2010. október 1-jén létrejött és 2011. november 11-én módosított bérleti szerződés alapján a Dermamedic Kft. számára feleslegessé vált területrészre vonatkozóan Dr. Nagy Zsuzsa egyéni vállalkozóval bérlőtársi szerződés megkötéséhez, valamint a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti 115/A/1 hrsz-ú ingatlannak az egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként történő bejegyzéséhez. A bérlőtársi szerződés megkötésével a bérleti díjat a továbbiakban a bérlők egyetemlegesen kötelesek megfizetni,

3.) felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, hogy a határozat végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

22.) Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB az előterjesztés szerinti tartalommal 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

60/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 4147 hrsz-ú ingatlan 61 m² területű részét 1.350.000,- Ft-os vételáron, 4148 hrsz-ú ingatlan 17 m² területű részét 110.000,- Ft-os vételáron, 4153/131 hrsz-ú ingatlan 104 m² területű részét 690.000,- Ft-os vételáron – amelyeket a Budaörs, 4153/44 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa a mellékelt változási vázrajz-tervezet szerint elkerítve használ – a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 4153/44 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére azzal, hogy a Budaörs, 4153/44 helyrajzi számú ingatlanból a jelenlegi kerítés vonalán túllógó területet az ingatlan tulajdonosa térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. A megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik. A vételár megfizetésére részletfizetési kedvezményt nem biztosít.

2.) a 216/2016.(IX.21.) ÖKT számú határozatát visszavonja;

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó eljárások lefolytatására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

23.) Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

61/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a mellékelt vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, és a telekalakítás eredményeként a Budaörs, 10751/1 helyrajzi számú ingatlannal összevonásra kerülő Budaörs, 10728 helyrajzi számú ingatlan 2.300.000,- Ft vételár ellenében történő értékesítéséhez a 10751/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli.

2.) A megkötendő szerződésben a 10751/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a telekalakítással kialakuló ingatlan terhére és a 10729 helyrajzi számú ingatlan javára átjárási szolgalmi jogot alapít, és hozzájárul annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

3.) A megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség a vevőt terheli.

4.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

24.) Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m2 területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m2 részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 5 év helyett 3 év részletfizetést javasol. Ennyi módosítás van az előterjesztéshez képest, melyet 6 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot a módosítás szerint.  A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

62/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m2 területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m2 részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m² területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlanból az 5/2018. munkaszámú, Kovács Gábor földmérő által készített változási vázrajz-tervezet szerinti 216 m² részt beépítésre szánt területté minősíti, és hozzájárul a Budaörs, 7754/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által bruttó 3.400.000,- Ft (Áfa nélküli) összegű vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy

– a területrész 3.400.000,- Ft-os vételárának felét, azaz 1.700.000,- Ft-ot szerződéskötéskor, a fennmaradó 1.700.000,- Ft-ot 3 éves havi egyenlő részletekben fizesse meg. A részletfizetésre a mindenkori jegybanki alapkamat +5% mértékű ügyleti kamatot tartozik megfizetni.

2.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

25.) Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs 228/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB április 16-án tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen és 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

63/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs 228/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 228/1 helyrajzi számú, természetben a Deák Ferenc utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 1.099 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati ingatlan határozat melléklete szerinti vázrajzon jelölt 71 m² nagyságú részét felajánlja eladásra a BTG Nonprofit Kft. (cg.: 13-09-064364, székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21., adószám: 10639205-2-13) részére 2.489.200 Ft, azaz kétmillió-négyszáznyolcvankilencezer-kétszáz forint vételáron, mely 27 % ÁFÁ-t tartalmaz. A szerződéskötést követően a vázrajz szerinti telekalakítást megindítja. A vételár megfizetésének határideje 2018. december 31.

2.) az 1. pont szerinti telekalakítással kialakuló Budaörs, 228/1 helyrajzi számú, természetben a Deák Ferenc utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 1.028 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a mellékelt pályázati felhívás alapján a nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: 67.068.700,-Ft, azaz hatvanhétmillió-hatvannyolcezer-hétszáz forint, mely 27 % Áfá-t tartalmaz.

3.) a 2. pont szerinti pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten két alkalommal kerüljön kiírásra.

4.) felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Az 1. pont szerinti szerződés  megkötésének határideje 2018. június 15.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. május 4.

Pályázat beadásának határideje:            2018. június 1.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 napon belül

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

26.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melyhez módosító javaslat készült a bánatpénzzel kapcsolatban: 5 millió Ft-os bánatpénzt javasol elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: csak egy gyors kérdést szeretne feltenni ezzel kapcsolatban. Úgy értesült, hogy erre az ingatlanra korábban is ki volt már írva egy pályázat. Lehet e tudni bármit annak az eredményéről.

Wittinghoff Tamás polgármester: Lehet tudni, mert nem kellene kiírni, ha sikerült volna értékesíteni. Ebből következőleg nem sikerül értékesíteni.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

64/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Tűzkőhegyi utcában található, Budaörs, 9757 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy a bánatpénz összege 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, az ingatlan ára: 241.260.500,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenegymillió-kettőszázhatvanezer-ötszáz forint, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 2 alkalommal.

Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. május 4.

Pályázat beadásának határideje:            2018. május 31.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

27.) Döntés a Budaörs, 1444/2 hrsz-ú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Korábban a pályázatkiírásról döntött a Képviselő-testület. A pályázó: a szomszéd. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta az értékesítést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.  Megállapítja, hogy a Fidesz-KDNP 3 képviselője nem ért egyet azzal, hogy az a kis telekrész – ami önállóan is hasznosítható lenne, de egy foghíj lenne egy utcában a beépítési eljárás keretében – hasznosuljon. Ezt tényleg nevetségesnek tartja, de ők tudják. Szerinte saját magukkal kerülnek ellentmondásba, de ezzel együtt a Képviselő-testület 10 igen és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

65/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

Döntés a Budaörs, 1444/2 hrsz-ú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 291 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2018.(II.21.) ÖKT számú határozattal kiírt pályázat nyertesének Gerzsenyi-Sárközy Mariannt (szül.: Budapest, 1982.07.01., anyja neve: Vincze Katalin Erika) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 16.400.000 Ft-ért, azaz Tizenhatmillió-négyszázezer forintért értékesíti, mely a 27 % Áfát-t tartalmazza.

2.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírásra.

Határidő: A határozat közlésére 15 nap, szerződéskötésre: 2018. június 15.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

28.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A 7 egyhangú igen szavazattal javasolta a TFVB elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen és 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

66/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel” kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Mákszem Óvoda fejlesztésével.

2.) Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét 16.714.729,-Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására és a szükséges önrész összegének 2019. évi költségvetésbe történő beterveztetésére.

Határidő: azonnal Felelős:            Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

29.) Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés alapján készült elszámolás elfogadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A PEB 9 egyhangú igen szavazattal a támogatás mellett, pontosabban az elfogadás mellett döntött. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

67/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés alapján készült elszámolás elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ARAMIS Sport Egyesülettel 2016. március 31. napján megkötött ÖNK-SZ-2016-162. számú pénzeszköz átadási szerződés szerint az átadott 3.973.765,- forint felhasználásáról készített, az Egyesület által 2018. január 31. napján megküldött elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

30.)A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Budaörsi Passióval kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A PEB 8 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

68/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Budaörsi Passióval kapcsolatosan

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja és a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/A melléklet 5. „Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezése)” soron rendelkezésre álló 45.000e Ft-ot a Budaörsi Passió Egyesület kapja meg támogatásként.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített szervezettel a támogatási szerződést kösse meg.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

31.)A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a KMISB 7 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

69/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi elszámolását jóváhagyja: Görög, Német, Roma, Román, Szerb.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 23.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:
ssz. 2018/19. évi megpályázott program kért támogatás (Ft) javasolt támogatás (Ft)
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1. Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása 275.000 275.000
2. Tavaszi Német Nemzetiségi Napok 900.000 900.000
3. Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok, partnerség 250.000 250.000
4. Német nyelvi örökség megőrzés 1.300.000 1.300.000
5. Budaörsi Svábbál 800.000 800.000
6. Német Nemzetiségi Karácsony Délután 1.200.000 1.200.000
7. Görög-Német Ízek Ritmusok Est 300.000 300.000
8. Kálvária fenntartása, Keresztút 400.000 400.000
9. Német Tájházak Szakmai és Információs Központja 0 0
10. Wunderkäfer tánccsoport fenntartása 1.500.000 1.500.000
11. Hagyományos sváb disznóvágás 350.000 350.000
12. Batyusbál 200.000 200.000
13. Német nemzetiségi gyermektánccsoport 400.000 400.000
14. Német nemzetiségi színházi előadás 450.000 450.000
15. Szeretlek Budaörs workshop-ok 700.000 700.000
16. Sváb századfordulós filmkészítés 500.000 0
17. Hagyományőrző Asszonykör – Frauenkreis 200.000 200.000
18. Oktoberfest 250.000 250.000
19. Működési költségek 1.500.000 1.400.000
1-19. ÖSSZESEN 11.475.000 10.875.000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
1. Működési költségek 350.000 180.000
2. Színház megvendégelése (nov.) 380.000 380.000
3. Néptáncos est (dec.) 400.000 400.000
4. Vujicsics koncert 700.000 700.000
1-4. ÖSSZESEN 1.830.000 1.660.000
Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1. Működési költségek  

260.000

 

260.000

2. Gyermeknapi program 200.000 180.000
3. Máramarosi fatemplomok bemutatása 180.000 180.000
4. Gasztronómiai, kulináris nap 180.000 0
5. Szimpózium, könyvbemutató „A Kárpát-medencei nemzetiségekről” 180.000 170.000
6. Mikulás napi program 200.000 200.000
7. Nemzetiségek Napja, Román Karácsony 170.000 170.000
8. Mihai Eminescu est 190.000 190.000
9. Sarmisegetuza önkormányzattal kötött együttműködési szerződés alkalmából ünnepi műsor. 200.000 200.000
10. Tavaszköszöntő „Martisoara” 190.000 190.000
1-10. ÖSSZESEN 1.950.000 1.740.000
Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1. Cigány kultúra világnapja 440.000 440.000
2. Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban 800.000 800.000
3. Cigány népzenei és néptánc együttes fenntartása és működtetése 880.000 880.000
4. Érzékenyítő foglalkozások a roma holokauszttal kapcsolatosan 910.000 580.000
5. Működési költségek 270.000 270.000
1-5. ÖSSZESEN 3.300.000 2.970.000
Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
1. Megemlékezés (1821-es Görög Szabadságharc), 2019, március 860.000 860.000
 

2.

Megemlékezés (Görög Nemzeti Ünnep) 860.000 860.000
3. Görög nyelvoktatás 400.000 400.000
4. Működési költségek 600.000 200.000
5. Görög együttes megvendégelése 600.000 0
6. Német-görög ízek és dallamok est 300.000 300.000
1-6. ÖSSZESEN 3.620.000 2.620.000
 
1-44. Összesen igényelt támogatás 22.175.000 19.865.000
 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2019. március 31.

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

32.) A pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a KMISB 6 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

70/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

A pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2017 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

Támogatott / Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Elszámolt támogatás (e Ft)
1.

 

Baráthné Bátai Beatrix Kiadvány nem valósult meg, támogatást visszautalta. 350
2. Frank János A Sváb-Alpoktól a Frank tanyáig

alcím: A budaörsi Hölle-pezsgő

300
3. Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület /

 

Legyél Te is régész!

Felfedezőfüzet az ókorban

300
4. Rózsás Csabáné

 

Teri és Feri Gyermektörténetek I. és II. 50
5. Steinhauser Klára VÁROSUNK KAPUI

szerzők: Amrusné Eck Mária/ Steinhauser Klára

400
6. Szentpéteri Tibor

/ Balassi Kiadó Kft.

Akit a vonat szele megcsapott. Szentpéteri Tibor formatervező

szerző: Dr. Vadas József művészettörténész

250
7. Várhegyi István Kiadvány nem valósult meg támogatást visszautalta. 150

Határidő:       azonnal ( értesítés)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet;  Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

33.) A helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 6 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

71/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

A helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok megjelenésének támogatására, a melléklet szerinti 2018. évi pályázati felhívását.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó – melléklet szerinti -, 2018. évi pályázati felhívást tegye közzé.

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős:         polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

34.) Civil szervezetek 2017. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 6 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

72/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Civil szervezetek 2017. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2017 évi elszámolásait elfogadja:

 

Alapítvány Elszámolt önkormányzati támogatás  2017 év
1 Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány 270 000 Ft
2 Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány 340 000 Ft
3 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány 535 000 Ft
4 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány 300 000 Ft
5 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 900 000 Ft
6 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány 550 000 Ft
7 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány 400 000 Ft
8 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 720 000 Ft
9 Erős Várunk Alapítvány 580 000 Ft
10 Fenyves Kuckó Alapítvány 370 000 Ft
11 Föld Napja Alapítvány 160 000 Ft
12 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány 913 200 Ft
13 Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány 870 000 Ft
14 Illyés Gimnázium Alapítvány 1 000 000 Ft
15 Írisz Alapítvány 1 000 000 Ft
16 Jövőkép Közhasznú Alapítvány 280 000 Ft
17 Karizma Alapítvány 770 000 Ft
18 Leopold Mozart Z. Alapítvány 647 000 Ft
19 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete- Budaörsi Alapszervezet 514 800 Ft
20 Művészet a Nemzetért Alapítvány 210 000 Ft
21 Pro Ecclesia Alapítvány 380 000 Ft
22 Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért 532 000 Ft
23 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány 709 000 Ft
24 A XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány 230 000 Ft

 

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet,  Pénzügyi Iroda

 

 

 

35.) Civil szervezetek támogatására kiírt 2018. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 7 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  Huszonöt millió forint pályázati pénz szétosztásáról van szó, ezek csak az alapítványok. Ezek azok az alapítványok alapvetően, melyek az oktatási intézményekhez kötődnek, s olyan feladatokat látnak el, melyet az önkormányzat finanszíroz, bár nem biztos, hogy neki kellene, de biztosítják rá a forrást, hogy a megfelelő színvonalat tudják tartani az oktatási intézmények. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

73/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Civil szervezetek támogatására kiírt 2018. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 5./B. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 21. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 25.000.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára a táblázatban megjelölt összeget biztosítja pályázati programjaik megvalósítására:

  

Ssz. ALAPÍTVÁNY neve Pályázat tárgya  Pályázati összeg (Ft) Támogatási összeg (Ft)
1 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány Működési költség 90 000 90 000
Kirándulás Szentendre Skanzen 272 000 272 000
Kirándulás Martonvásár Kastélypark 145 400 145 000
Program Csiki Pihenőkert 122 400 122 000
2 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány Gyermeknap 48 000 48 000
Év végi óvodai kirándulás 200 000 200 000
„40 éves az óvodánk” jubileumi rendezvény 160 000 160 000
3 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány Ügyes ujjak kézimunka szakkör 60 000 60 000
Sakk szakkör 40 000 40 000
Robotok közöttünk szakkör 80 000 80 000
Furulyaszakkör 40 000 40 000
Vadonlesők szakkör 100 000 100 000
Elektrotechnikai szakkör 80 000 80 000
Kabala Színjátszó Csoport 80 000 80 000
Lurkó Bábcsoport 40 000 40 000
Kreatív Alkotóműhely 80 000 80 000
Culture Club 60 000 60 000
Diákönkormányzat 60 000 60 000
Vadonvándor 80 000 80 000
4 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány Budapesti Állatkert látogatása 320 000 320 000
Budakeszi Vadaspark látogatás 240 000 240 000
Hagyományőrző ünnepek/táncházak 192 000 192 000
Évzáró koncert 200 000 200 000
5 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány Szakmai út Ipolytarnócra és Hollókőre 179 825 179 000
Közösségépítő szakmai program Vácon és Vácrátóton 227 720 227 000
Élményszerző program Piliscsévi Játékpark 119 520 119 000
Élményszerző program Piczinke Póniudvar 99 784 99 000
6 Erős Várunk Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
Családos Tábor 700 000 280 000
Német Nyelvi Keresztény Napközis Tábor 100 000 0
„Fiatal Családok ” Fejlesztő és Közösségépítő Program 100 000 80 000
7 Fenyves Kuckó Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
Képességfejlesztő Tábor 600 000 300 000
Neked is sikerülhet! 280 000 280 000
8 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
1-2 oszt.Fürkésztábor 135 000 135 000
3. oszt. Fürkésztábor 73 000 73 000
5./e oszt. Fürkésztábor 64 000 64 000
5./b oszt. Fürkésztábor 70 000 70 000
4. oszt Fürkésztábor 80 000 80 000
6. oszt. Fürkésztábor 73 000 73 000
7. oszt. Fürkésztábor 50 000 50 000
8. oszt. Fürkésztábor 50 000 50 000
Nyári tábor a felső tagozatos diákok részére 160 000 160 000
Informatikai kirándulás Bécsbe 25 000 25 000
Informatikai kirándulás Kecskemétre 25 000 25 000
Legyél Te is könyvmoly 40 000 40 000
Irodalmi zsongás 55 000 55 000
9 Illyés Gimnázium Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
Erdei iskola 7. osztály 85 000 85 000
Erdei iskola 8 .osztály 85 000 85 000
Erdei iskola 9. osztály 85 000 85 000
Matematika tehetséggondozó Tábor 85 000 85 000
Vándor Tábor 85 000 85 000
Gólya Tábor 430 000 430 000
Angol drámacsoport 45 000 45 000
10 Írisz Alapítvány Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör 160 000 160 000
Alsó tagozatos rajz és kézműves foglalkozások 150 000 150 000
Csicsergők gyerekkar 110 000 110 000
Nemzetikincs Keresők Társ. 120 000 120 000
Ifjú természettudósok klubja 240 000 240 000
Herman Színpad 110 000 110 000
Néptánc-és népi gyermekjátékok szakkör 50 000 50 000
Konyhatündér szakkör 60 000 60 000
11 Karizma Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
Alsó tagozatos mozgásfejlesztő napközis Tábor 180 000 180 000
Szünidei kerékpáros színjátszó sporttábor 200 000 200 000
Kis üvegfestők szakkör 70 000 70 000
Márton nap 80 000 80 000
Kiskukta szakkör 40 000 40 000
Homo Ludens játékszakkör 80 000 80 000
Nyári művészeti tábor 150 000 150 000
Élő népi kézműves és tárgyalkotó szakkör 100 000 100 000
12 Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány Működési költség 80 000 80 000
Zenei Tábor Zánka- kamaraegyüttesek részére 238 760 238 000
Tavaszi Városházi Koncert 108 000 200 000
Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál 112 000
Fagott Tábor 40 000
Crescendo Nyári Akadémia Tábor 168 000
Vonós és Zongora Mesterkurzus 67 200
Oboa Tábor és Fesztivál 64 000
13 Művészet a Nemzetért Alapítvány Működési költség 55 000 55 000  
Színházi és irodalmi előadások 425 000 200 000  
14 Pro Ecclesia Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
Csendeshét 735 000 260 000
Zenei programok 45 000 0
Ifjúsági foglalkozások, hitoktatás 30 000 0
15 RSD E-DOKK Alapítvány Korlátok nélkül program- esélyegyenlőséget elősegítő virtuális program 500 000 400 000
16 Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Ismeretterjesztő kiadvány 85 600 85 000
Érzékenyítő tréning budaörsi iskolásoknak 124 000 124 000
Alternatív terápiák a gyógypedagógiában- Szakmai Konferencia 278 400 278 000
Hangterápiás mesterkurzus 385 272 113 000
17 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány Működési költség 100 000 100 000
„Együtt vagyunk család” családi délutánok program 210 000 210 000
Gyermeknap 283 330 283 000
Bölcsődék napja 156 000 156 000
„Ugráljunk, mint a verebek” program 65 000 65 000

Nyertes pályázó alapítvány az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2019. február 28.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidők:     2018. május 15. (szerződés megkötése, támogatás átutalása)

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés)

Pénzügyi Iroda ( utalás)

36.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kötelező feladatról van szó, az 6 egyhangú szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

74/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Közbeszerzési szabályzat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen elhangzottak és az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja azzal, hogy az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket 2018. április 15-i hatállyal kell alkalmazni.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal, Műszaki Ügyosztály

határidő: azonnal

37.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről – tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több módosító indítvány született azért, hogy még pontosabban megfogalmazzák, még több garancia legyen mindként fél számára, hogy mindenki pontosan lássa a feltételrendszert.  Ennek megfelelően a pontosításokkal  és a nyolcas pont törlésével javasolják elfogadásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot a módosítás szerint (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

75/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről – tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. tulajdonosként hozzájárul a tulajdonában álló 2040 Budaörs, Budafoki utca 28 – 30. szám alatti, 4080/8 helyrajzi számú ill. szükség esetén 4080/9 helyrajzi számú ingatlanra, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által 2017. szeptember 19-én kelt, PE-06/EP/01329-18/2017 számú határozatában engedélyezett új sportcsarnok épület Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) építtető általi 2018. évi látvány csapatsport támogatás rendszerében történő megvalósításához.
 2. A Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft., mint építtető kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges önrészről maga kíván gondoskodni.
 3. Felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 30.

76/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről – megkötendő megállapodás lényeges tartalma

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 2040 Budaörs, Budafoki utca 28 – 30. szám alatti, 4080/8, 4080/9 helyrajzi számú ingatlanokra, a Budaörsi Kézilabda Nonprofit Kft. – a továbbiakban: Kézilabda NKft. – által megvalósítani tervezett sportcsarnok épület beruházási munkálatai kizárólag abban az esetben kezdhetőek meg, és az ingatlan kizárólag abban az esetben adható birtokba, ha Budaörs Város Önkormányzata és a Kézilabda NKft. között megállapodás jön létre az alábbi lényeges tartalommal:

 1. Felek megállapodása a telek ingatlan értékéről, illetve az arra vonatkozó földhasználati jog értékéről.
 2. Felek megállapodása az ingatlanra vonatkozó földhasználati jog értékének a Kézilabda NKft. által az Önkormányzat részére történő teljesítésének a módjáról, ütemezéséről.
 3. Felek megállapodása a kézilabdacsarnoknak az Önkormányzat által történő használata és hasznosítás módjáról és feltételeiről.
 4. Rögzítésre kerüljenek a földhasználati jog ellenértéke teljesítésének jogi biztosítékai

/Jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, meghiúsulási kötbér/

 1. Felek megállapodása arról, hogy a beruházás megvalósulásával az ingatlanon osztott tulajdon jön létre oly módon, hogy a földterülete Budaörs Önkormányzatát, a felépítmény tulajdonjoga pedig a Kézilabda NKft.-t illeti meg. A telek ingatlanon a megvalósításra kerülő ráépítés nem keletkeztet tulajdonjogot.
 2. Kötelezettség vállalás a Kézilabda NKft. részéről arra vonatkozóan hogy a Kézilabda NKft. a  megvalósításra kerülő sportcsarnokot, a megvalósított épület használatbavételi engedélye jogerőre emelkedése napjától számított legalább 15 éven keresztül saját költségén biztosítja a kézilabda csarnoknak a kézilabda sportággal összefüggő sporttevékenység céljára történő üzemeltetését, hasznosítását.
 3. Rögzítésre kerülnek ezen sportcél hasznosítási kötelezettség teljesítésének jogi biztosítékait. /Meghiúsulási kötbér, vételi jog kikötése Budaörs Város Önkormányzata javára./
 4. Felkéri a polgármestert a Megállapodás fenti tartalom szerinti elkészíttetésére és aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb a 4080/8 helyrajzi számú ingatlannak a Kézilabda NKft. részére történő birtokba adásának a napja

38.) Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Volt már korábban döntés, csak egy kis matematikai probléma miatt kell helyretenni az előterjesztést. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

77/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás

 

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 39/2018.(III.14.) ÖKT sz. határozat 1., 2. pontját visszavonja.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai / Felhalmozási költségvetés kiadásai / Egyéb felhalmozási kiadások / Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten 27. Főépítész szabályozási tervek sorról 1.550 eFt-ot felszabadít és ezzel egyidejűleg a 6/A melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása / 3. Főépítész szabályozási tervek sorát 1.550 eFt-tal megemeli.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7/B melléklet 5. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás sorról a 6/A melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása / 3. Főépítész szabályozási tervek sorra 1.750 eFt-ot átcsoportosít.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetésekről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

39.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

78/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Képviselő-testület 38/2018.(III.14.) ÖKT számú határozata alapján a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3.168 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az MLT Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott pályázat a bánatpénz megfizetésének hiányában érvénytelen, a Szabó Csenge Kitti által megajánlott bruttó 64.003.000 Ft, azaz hatvannégymillió-háromezer forint ajánlati ár pedig jelentősen elmarad a kiírásban szereplő bruttó 116 millió Ft, azaz száztizenhatmillió forint összegű vételártól.

2.) a Képviselő-testület a mellékelt pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot ír ki az 1.) pont szerinti ingatlanra azzal, hogy az ingatlan ára: 116 millió Ft, azaz száztizenhatmillió forint, mely 27 % Áfá-t tartalmaz. A pályázat eredménytelensége esetén ismételten készüljön előterjesztés az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. április 26.

Pályázat beadásának határideje:            2018. május 10.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

40.) Döntés a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Sokolowski Márknak voltak kérdései az ülés elején. Egy iskola épületen belüli teljes világítási rendszer csere, korszerűsítés, kosárlabda oldalpalánkok felszerelése, térelválasztó függönyök cseréje és padlózat cseréje az, amiről szó van. Azt gondolja, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy itt TAO-s határidők vannak, ezt dalolva kell a Testületnek támogatnia. Megadja a szót Sokolowski Márk képviselőnek.

Sokolowski Márk képviselő: A határidők azok, amikről ha lehetne pontosabb információkat kapni, azt szívesen meghallgatná. Ahogy említette napirend előtt is, a sürgősség indokában, s a kérelemben sem szerepelt. Ezen túl az előterjesztés szerint a BDSE az önerőt biztosítani tudja, tehát az önkormányzatnak,a városnak ezzel kapcsolatban költsége nem merülne fel, viszont az év eleji önkormányzati támogatási kérelemből… bocsánat, az lenne a kérdése, hogy nem tudja,a BDSE-vel kapcsolatban a polgármester úr vagy bárki tud-e neki válaszolni  az ő nevükben, hogy az önkormányzati támogatásból tudják átcsoportosítani az önerőt, vagy egyéb forrásból tudják ezt kitermelni, vagy ezt hogy lehet elképzelni. Ezt tudják egyáltalán?

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint mindegy, hogy miből tudják biztosítani, ha a támogatásukból, akkor nagyszerű, ha máshonnan, az még nagyszerűbb, ha bárhonnan máshonnan, akkor az a lehető legnagyszerűbb, de tényleg nem érti. Ne haragudjon Sokolowski Márk, de ő ezt egy kicsit tényleg ilyen furcsa kötözködésnek tartja, Közben az időpontra rákérdezett, azt jelzik a kollégák, hogy április 30., de itt is azt mondja, hogy ha május 1. vagy május 10. lenne, akkor is dönteniük kellene róla mielőbb, hogy a pályázat ott legyen bent. Nem érti azt, hogy egy olyan ingatlannal kapcsolatban, s egyébként utálja az egész TAO rendszert, fölháborítónak, gyalázatosnak, a korrupció melegágyának tartja, de az, hogy egy önkormányzati tulajdont lehessen ilyen pénzből, ilyen módon felújítani, amit egyébként elvettek működtetés és fenntartás tekintetében az önkormányzattól, hogy ebben ilyen szőrszálhasogatással találkozzon, azt egyszerűen nem érti, tényleg nem érti. Feltételezi, hogy jóindulatból teszi, de egyszerűen nem találja a jóindulat okát. Nem érti.

Stift Nándor képviselő: Maximálisan egyet ért polgármester úrral. Sokolowski Márknak azt tudja mondani, hogy ha ilyen kérdései vannak egy előterjesztés kapcsán, akkor tessék időbe leülni, és megkeresni azokat, akik ezt a kérelmet benyújtották.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez sürgősségi előterjesztés volt, de ettől még azért lett volna idő rá. Ebben Márk mellé áll. Ő azt mondja, hogy ha hisznek egymásban annyira, bár érti ő, hogy ma nehezen megy az, hogy egymásban bízzanak, de szerinte vannak olyan viszonyban, hogy ha azt mondja, azt állítják, április 30. a határidő, és egyébként  a városnak egy tulajdonában lévő iskola épületnek egy jelentős minőségi javítását lehet elérni önkormányzati további forrás nélkül, ő nem hiszi, hogy Márk is ne úgy gondolná, hogy nem evidens, hogy támogatni kell.

Biró Gyula alpolgármester: Magának a tornateremnek a komplett felújításáról van szó, amit, ha most azt mondják, hogy a KLIK-től kérik, s belekerül száz millió forintba, mert akkor ez úgy fog kinézni, ahogy kinéz, vagy ahogy ezt egy NB2-es kosárlabda, vagy bármire amire használják a termet, akkor gondolja, azt Sokolowski Márk is tudja, hogy hosszú ideig nem kapnának semmit. Ha most ők vállalják azt, hogy ezt a pénzt előteremtik, hogy honnan, kitől, stb., mert ezt ismerik már, hogy meddig közpénz a TAO pénz, s honnan veszíti el a közpénz jellegét, tehát amikor már elveszítette számára a közpénz jellegét, és azt mondja, hogy ő ezt befizeti, azt gondolja, hogy ebben semmi probléma nincs, pláne, hogy az iskolával is megegyeztek, s úgy tudja a KLIK-el is folytattak tárgyalásokat, felújítják a tornatermet, szerinte ez csak jó dolog lehet. Az, hogy a beadási határidő április vége, mert hogy szeretnének nyerni,s mindjárt, ahogy vége van a tanévnek, kezdenék a felújítást, s remélhetőleg ez szeptemberre el is készülne. Hozzáteszi, még nem nyerték meg a pályázatot, ő sem éri, hogy ebben most mi a probléma, hogy felújítanak egy tornatermet.

Sokolowski Márk képviselő: Ahogy elmondta, elsősorban a probléma az volt, hogy nem volt benne az előterjesztésben, hogy mikor, milyen határidővel kell dolgozzanak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezért elnézést is kért.

Sokolowski Márk képviselő: Ennyi erővel, hogy ez nem szerepelt a sürgősség indokában, akkor mást is be lehet ilyenkor engedni, ennyi volt  a probléma leginkább.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor ezt tisztázták, a lovagiasság szabályai szerint, szavazhatnak. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

79/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) tulajdonosként hozzájárul a tulajdonában álló, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képező 1036/72 helyrajzi számú, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola tornacsarnokának Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya általi 2018/2019. évi látványcsapatsport támogatás rendszerében (TAO) történő alább felsorolt

 • teljes világítás rendszer cseréje, korszerűsítése,
 • kosárlabda oldalpalánkok felszerelése,
 • térelválasztó függönyök cseréje,
 • teljes padozat (talaj) és aljzat cseréje,

felújításához.

2.) hozzájárul az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez a pályázatra vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt mértékben.

3.) felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, megállapodás és egyéb vonatkozó dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 30.

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak a  rend kedvéért mondja, hogy ott van az előterjesztés végén, hogy a határidő április 30., csak nyilván nem derült ebből ki, hogy ez a beadási határidőt jelenti,  de a végrehajtási határidő azért április 30., mert hogy be kell adni a pályázatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozatok száma:

80/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

81/2018. (IV.25.) ÖKT sz.                         határozat

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. május 09.