Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 30-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. május 30-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Biró Gyula alpolgármester, Hauser Péter képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, dr Gróza Zsolt, Zolnai Márton, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Szél Mónika, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető

 

Jelen vannak továbbá: Szita László könyvvizsgáló (Szita és Társa Kft.), dr. Pál Adrián rendőrkapitány, Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft. képviselője, Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tag, dr. Petró Tibor Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője, valamint budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, dr. Pál Adrián kapitány urat, Szita László könyvvizsgáló urat, megjelent érdeklődőket, kollégákat, mindenkit, aki jelen van illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát. A Képviselő-testületből 13 fő van jelen, Biró Gyula alpolgármester és Hauser Péter képviselő jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen, ők igazoltan vannak távol. Tehát a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

 

A napirenddel kapcsolatban a meghívón nem szereplő előterjesztés:

 

 • Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 1. napirendhez, 2. napirendhez, 4. napirendhez és 17. napirendhez módosító indítvány készült, erről szavazni nem kell.

Javasolja a sürgősségi indítványt a rendőrségre vonatkozó napirendeket követően, 8. napirendként tárgyalni.

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján a meghívó szerinti 33. napirend Döntés a Budaörs, Moha u. 4/A sz. alatti, 3816/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról c. és a 34. napirend Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban c. előterjesztés. Továbbá az önkormányzati törvény 46. § (2) a) és b) pontja alapján a meghívó szerinti 35. napirend Javaslat a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésre és 36. napirend Javaslat az energia beszerzésekkel kapcsolatos köztes döntés meghozatalára c. előterjesztés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra a sürgősségi indítvány napirendre vételét a sorrendmódosítással együtt, továbbá a 33-36. napirendek zárt ülésen való tárgyalását az előbb ismertetettek szerint. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Végül felteszi szavazásra a módosításokkal együtt a Képviselő-testület mai ülésének napirendjét. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

82/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése szabad pénzmaradványának felosztása, és annak beépülése a 2018. évi költségvetési rendeletbe

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2012.(VI.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

4.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről

7.) Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

8.) Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

9.) Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésével kapcsolatos Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulati beszámoló

10.) BHÉSZ módosítás a Bretzfeld u. – Lévai u. – Komáromi u. – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

11.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

12.) Érd Hivatásos Tűzoltósága és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

13.) Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

14.) TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

15.) Budaörs – FCSM Zrt. közti szennyvíz átadás-átvételi szerződés felfüggesztése

16.) KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvétel

17.) A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2018. évi üzleti terve

18.) Javaslat a 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos hitelszerződés módosítása tárgyában

19.) Javaslat felhalmozási céltartalék felszabadítására

20.) Költségvetési rendelet előirányzatának átcsoportosítása

21.) Döntés hozzájárulás megadásáról jelzálogjog bejegyzéséhez a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. TAO pályázatához

22.) A LIVER 3 És… Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

23.) Döntés a Budaörs, Galagonya és Felsőszállás utca közötti, 8223/2, 8223/3 és 8224 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó útszabályozás végrehajtásáról

24.) Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 hrsz-ú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 14/2018.(II.21.) sz. határozat módosításáról

25.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

26.) Döntés a Budaörs, Máriavölgy utca, 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

27.) Döntés a Budaörs, Fügefa utca, 11263/5 hrsz-ú helyi közút megnevezésű ingatlan használatba adásáról

28.) BVUSS területén fitnesz park létesítését támogató 50/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozat módosítása

29.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

30.) A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány támogatási kérelme

31.) Előminősített cégek listájának módosítása (2018/1.)

32.) A Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása

33.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervéről

34.) Budaörsi Teniszcentrum Felügyelő Bizottságába tag delegálása

35.) Döntés a Budaörs, Moha u. 4/A sz. alatti, 3816/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról – ZÁRT ülésen

36.) Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban – ZÁRT ülésen

37.) Javaslat a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésre – ZÁRT ülésen

38.) Javaslat az energia beszerzésekkel kapcsolatos köztes döntés meghozatalára – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Lakosok keresték meg azzal, hogy az Alsóhatár út és a Szerviz út kapcsán érdeklődnének, hogy mik lettek a végleges tervek. Nem mindenki tudott részt venni az egyeztetéseken. Ezúton szeretné kérni a Műszaki Ügyosztályt, hogy esetleg lakossági fórumot tartson, vagy tájékoztatóban segítse a lakosok tájékoztatását. Felmerült a kutyafuttató helyzete is, ami a Szerviz út útvonalán van. Hogyan lehetne megoldani, hogy a kutyafuttató megmaradjon. Ez is nagyon érdekelné a lakosokat. Továbbá lehetne már arról is beszélni, – ha már az Alsóhatár utcát és a Kereskedők útja közötti Szerviz út elkészül, akkor a meglévő területeken ahol magas a forgalom elég sok fekvőrendőr is el lett helyezve – hogyan lehetne csillapítani a forgalmat úgy, hogy az elkerülő útra tereljék az átmenő forgalmat. Felmerült a lakosok részéről olyan tábla, hogy „behajtani tilos csak célforgalom”, egyéb ötletek. Érdemes lenne velük egyeztetni. Nyilván ez akkor aktuális, ha már elkészült a Szerviz út.

Egy másik programra szeretné felhívni a figyelmet, a Budaörsi Fidesz-KDNP trianoni megemlékezést tart június 4-én 18 órától a Templom téren a Trianon emlékműnél. Erre szeretettel várnak minden budaörsit.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy dolog ragadt meg hirtelen a fejében: a „behajtani tilos kivéve célforgalom”- tábla. Ez egy remek ötlet. Szerinte mindenki, aki az utcájában lakik, szívesen látna egy ilyet, és lehetőség szerint csak ő járhasson abban az utcában, ahol ő lakik. Szerinte egy képviselőnek az is feladata, hogy ilyen esetekben az ésszerűség, a jogszerűség és a racionalitás határát ne lépje túl. Kérdezi jegyző urat, hogy ha jól tudja ezekről volt egyeztetés és tájékoztató is. Szerinte az, hogy „budaörsi lakosok” egy nagyon átfogó fogalom. Aki ezzel kapcsolatban érdeklődött, vagy igénye volt arra, hogy tájékozott legyen, az megtehette. Nincs elzárva senki az információ elől. Ha valakinek ilyen kérdése van, a Városnak van honlapja, e-mail címe, telefonszáma. Küldje el a kérdését, és el fogja küldeni neki a műszaki ügyosztály a vonatkozó tájékoztatást. Az, hogy egy már lezajlott – más településekhez képest jelentősen magasabb színvonalú és több fórumon történő – egyeztetésen nem vett valaki részt és azt mondja, hogy nincs információja, és akkor most tartsunk még egy fórumot vagy még néhány fórumot, egészen addig, amíg az utolsó ember is, akinek vagy ideje nem volt, vagy nem volt megfelelően tájékozott minden alkalommal egy-egy fórumot tartson a Műszaki Ügyosztály, erre nincs mód.

 

 1. Bocsi István jegyző: Tarthatnak fórumot, de mindenre nyitottak, aki érdeklődik, minden információt a Polgármesteri Hivatal meg fog adni. Azt is meg fogják vizsgálni, hogy amennyiben a Szerviz út megépül, akkor a forgalmi rendet valóban tudják-e úgy szabályozni, hogy a Szerviz utat vegyék igénybe legtöbben, mivel ez teljesen racionális lenne.

A kutyafuttatóra vonatkozólag készült alternatív megoldás és át is fogják helyezni a kutyafuttatót, megvan rá a hely.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban, ha bárki érdeklődik a Műszaki Ügyosztályhoz fordulva – akár magánszemély, akár képviselő – fog információt kapni.

 

Simándi Szelim képviselő: Járdaszakaszokkal kapcsolatban lenne kérése. Egyrészt a Kossuth Lajos utca elején felmerült, hogy a járdaszakaszt ki lehetne úgy szélesíteni, – hogy ne sérüljenek a fák – kis kilépőket kialakítani, hogy az egészségügyi központ megközelítése könnyebb legyen. Jelenleg ez egy eléggé szűk szakasz. Úgy tudja, hogy a költségvetésbe ez be lett tervezve. A kérdése az a Műszaki Ügyosztályhoz, hogy jól tudja-e, illetve hogy mikorra várható a megvalósítása? A másik pedig, hogy a Nefelejcs utca, illetve a Naphegy utca közötti temető kapcsán merült fel, hogy a Naphegy oldalán nem mindig kellően tiszta a járda. Előfordul, hogy az ott élők takarítják le. Tudja, hogy a temető az egyházközség, illetve az általuk megbízott cég gondozásában van. Azt szeretné kérni, hogy jelezzék a cég felé, hogy ne csak a bejárati oldal felőli rész legyen kellően karban tartva – úgy tudja, hogy a BTG is segíti őket a virágágyásokkal – hanem a túloldala is. Ennek kapcsán egy általánosabb felhívást is tenne: a Kőhegy környékén több olyan utca is van, ahol az egyik utcára nyílik a bejárata a teleknek és van egy túloldal is, a fölötte lévő utca oldala. Az szintén a tulajdonosok kötelezettsége, hogy rendben tartsák a túloldani járdaszakaszt. Ez sajnos nem minden esetben történik meg, azt szeretné kérni, hogy figyeljenek oda erre, és végezzék el a takarításokat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A végeztessék el a helyes kifejezés, mert ugye az ingatlan tulajdonosai sok esetben nem tudják, hogy kötelezettségük, hogy az ingatlan által határolt közterület rendben legyen. A temetőnél is az egyházközség felé tudnak csak fordulni, mert az hogy kivel látja el, arról az Önkormányzatnak tudnia sem kellene. Szabadon döntheti el, hogy maga lát el egy ilyen feladatot, vagy valamilyen szolgáltatót vesz igénybe. A tulajdonnak vannak következményei is, nem csak haszna.

 

Domahidi Emma irodavezető: A Kossuth Lajos utca adott szakaszának a szélesítésére még a nyár folyamán sor kerül. A másik kérdéssel összefüggésben az ingatlanok előtti járdák, illetve az ároknak a gazhulladék mentesítésével kapcsolatban a közeljövőben fokozott ellenőrzések lesznek. Szórólapokkal készülnek, amiket be fognak dobni azokba a postaládákba, ahol problémákat látnak. Június 30-át követően nagyon megnövekszik az ingatlanok parlagfű mentesítésével kapcsolatos ellenőrzések száma. Ezért szeretné felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy belterületen a Környezetvédelmi Osztály, külterületen a Megyei Kormányhivatal fog ellenőrizni. Kemény bírságokat kell kiszabni, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a feladatát nem látja el, illetve a gyommentesítési intézkedéseket nem hajtja végre. Kéri, hogy próbálják elkerülni ezt a kellemetlenséget. 1.000 – 5 millió Ft-ig lehet bírságolni a parlagfűvel szennyezett ingatlan tulajdonosát.

 

Gáspár Béla képviselő: A régóta húzódó Fodros utca felújításával kapcsolatban már olyan információk érkeztek, hogy valójában hamarosan meg fog kezdődni az építkezés. A lakosok kérdezik, kérik, hogy tud-e a Hivatal valamilyen segítséget, információt, hogy mikor kezdődik pontosan, milyen szakaszolással. Igyekeznek a lakók a szabadságukat úgy intézni, hogy minél kisebb felfordulást kelljen nekik átszenvedni. És a munka is simábban tud menni, ha együtt működik a lakosság a Hivatallal, illetve az építőkkel. A másik kérdés, hogy van-e arra esély, hogy ideiglenes parkolót a töltés mellett ki tudnak alakítani. Mindenkinek több autója van, gyerekeknek is. Milyen segítséget tudnak adni?

 

Domahidi Emma irodavezető: A Fodros utca felújítása a szennyvízhálózat rekonstrukcióval kezdődik. A szerződés aláírás alatt van. A következő hetekben pontos ütemtervet fognak készíteni, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozásokat és milyen időszakra kell egész pontosan alkalmazni az utcában. Ideiglenes parkolókat nem tudnak kialakítani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Hivatal megteszi, – amit mindig el is mond – hogy a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatják a lakosságot.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Nagyon hasonló kérdése van. A Műszaki Ügyosztály vezetőjét kérdezné, és szeretné felhasználni ezt a tágabb nyilvánosságot arra, hogy tájékoztassák a lakosokat a Kisfaludy utca felújításának következő ütemével kapcsolatban. Ott már túl vannak néhány útfelbontással járó munkálaton és a tervezett ütemezés szerint idény nyáron kell a legnagyobb részét is, az útrekonstrukciót megcsinálni. Szeretné kérni a Műszaki Ügyosztályt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy ezek a munkálatok mikor fognak elkezdődni. Ott szintén sokan találják meg ezzel a kérdéssel, nem mondja el ismét, ami az előbb elhangzott.

 

Domahidi Emma irodavezető: A Kisfaludy utca ugyanebben a közbeszerzési csomagban volt. Itt is a szennyvízhálózat rekonstrukció kezdődik heteken belül. Szórólapozni fogják ezt a területet. A pontos – heti pontosságú – ütemtervről fogják értesíteni a lakosságot. A szerződés aláírás alatt van.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Nem beszéltek össze Simándi Szelim képviselővel, de ugyanaz az egyik téma: a Naphegy utca és a Nefelejcs utca közötti régi temetőnek az állapota. Nem csak kívül, belül is nagyon elhanyagolt. Köldökig ér a fű, a fák, a sírok elhanyagoltak, illetve heteken keresztül nem volt víz. Jó lenne, ha tudnának ez ügyben tárgyalni a tulajdonossal. A közterület felügyelőket szeretné ismételten megkérni – a Munkácsy Mihály utcából érkezett bejelentésekre vonatkozóan. Ott működik egy autószerelő műhely, aminek nem tudja, hogy van-e létjogosultsága, de mindenesetre a leállított rendszám nélküli gépkocsiktól a helyben lakók nem tudnak közlekedni, nem tudnak beállni a saját portájukra. Kérték több alkalommal, hogy ez ügyben próbáljanak meg valamit tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Olyan szomorú dolog ez. A temető jött ma többször elő, de itt van a Fő útnak a története – ami ugyan az önkormányzat területén van, de állami fenntartású és állami vállalatnak kellene rendben tartani – aztán a szemét szállítás, ami ma sok oldalról téma is lesz. Szóval idegen tulajdonon az Önkormányzat nem tud semmit tenni. Az, hogy a temető az egyházközség tulajdona, és az általa megbízott cég hogyan látja el ezt a feladatot, ebbe jelzéseket tudnak tenni. Annak idején sokszor felmerült az, hogy nem lenne baj, ha az önkormányzat tulajdona lenne, akkor ugyanúgy ellátná a BTG. Most már ezt is óvatosan mondja, miután a pénzeiket úgy vonják el, hogy nem is tudják, hogy mi az, amit a város önként vállat feladatként be tud vállalni.

 

Domahidi Emma irodavezető: Az elhagyott gépjárművekkel kapcsolatos intézkedések gyakorisága az elmúlt időszakban megnövekedett a Közterület-felügyelet részéről. Ebben az évben majdnem 20 alkalommal folytatott le a Közterület-felügyelet eljárást, ebből 6 alkalommal a Munkácsy utcában. Az esetek többségében a felhívások kihelyezése eredményre vezetett, a gépjárműveket elszállították az ingatlan tulajdonosok. Az más kérdés, hogy egy hét múlva megint ott volt, de elszállították türelmi időn belül. Több esetben telephelyre kellett szállítatni a gépjárművet, két esetben – ha jól látja a beszámolóját a Közterület-felügyeletnek – meg kellett semmisíteni. Jelenleg egy gépjármű árvereztetése folyik. Több esetben a gépjárműveket a telephelyről kiváltja a tulajdonos. Ez egy nagy probléma, figyelik ezt a területet.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: A TFVB legutóbbi ülésén szerepelt egy előterjesztés, mely a Farkasréti úton található ingatlanok – a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbításáról szól. A döntés szerint június 30-i határidővel a Helytörténeti Gyűjteménynek el kell hagynia az ingatlanokat. Ezzel kapcsolatban Boros György, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megkereste, hogy nem fogják tudni ezt a határidőt betartani. Ha jól tudja levelezés is volt a Hivatallal ebben az ügyben. Azt szeretné kérni, hogy adjanak meg nekik minden segítséget, illetve ha szükséges ők is segítenek abban, hogy megoldást találjanak az ügyben. Mégis muzeális értékű tárgyakat, bútorokat tartanak ott. Ne kelljen a szabad ég alá kihelyezni. Esetleg a meghosszabbításról is lehetne tárgyalni. Azt kéri, hogy kapjanak meg minden segítséget.

 

Dr. Bocsi István jegyző: Igyekezni fognak minden segítséget megadni, mint ezzel az épülettel is körülbelül két évvel ezelőtt, de lehet, hogy több is. Amikor azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy fél éves ideiglenes időtartamra adják oda a helyiséget, ez megtörtént és nagyon sokszor meg is hosszabbították. Olyan helyzetbe került az önkormányzat, hogy erre az ingatlanra szüksége lesz, legfőképpen azért mert olyan bérleti szerződéseiket mondtak fel, – például az irattárat – hogy el kell valahol helyezni a berendezéseket. Minden szükséges segítséget egyébként meg fognak adni. Ha muzeális értékek vannak, akkor azt gondolja, hogy biztos lesz lehetőség arra, hogy béreljen a város területén belül ingatlant a BNNÖ magának. Kiegészítésként annyit, hogy amikor az eredeti bérleti szerződés megszületett, akkor arról volt szó, hogy a BNNÖ addig szeretné kérni ezt a bérletet, ameddig a múzeum el nem készül, hiszen ott el fogja tudni helyezni. A múzeum elkészült.

 

Dr. Molnár Gábor képviselő: Bíró Gyula alpolgármester úr nem tudott jelen lenni ezen az ülésen, őt kérte meg, hogy tolmácsolja a levelet, amit kapott, illetve a problémát. Sajnos ez is örökzöld: lakótelep és kutya. Ez a hatodik vagy hetedik testületi ülés, ahol elhangzanak ezek a problémák. Durván két éve megvan a lakótelepen a két kutyafuttató. Egyre durvább az a helyzet, hogy nagytestű – vagy akár kistestű – kutyákat póráz nélkül sétáltatnak. Elmondja, hogy az állattartásról szóló rendelet kimondja, hogy az ebet belterületen, belterület közterületén, kivéve az ebek futtatására kijelölt területet, pórázon kell vezetni. A 24. órába értek. Nagyon szépen kéri a Hivatalt, hogy – nem híve a büntetésnek, de – mivel szaporodnak a problémák, úgy innentől keményebben lépjenek fel, és akik nem tartják be az ide vonatkozó szabályokat, azt büntessék.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Pár mondatban szeretne reagálni a válaszra. Az irattárat december 31-i határidővel kell áthelyezni. Ezért is mondta, hogy ha lehet és van rá lehetőség, akkor legalább pár hónappal – az is sok segítség – el lehetne tolni ezt a Farkasréti utcai ingatlanok elhagyásának a határidejét. Illetve azt jelezte neki még a BNNÖ elnöke, hogy számára az volt a probléma, hogy nem kapott időben értesítést, hogy szükséges lesz elhagyniuk a raktárépületet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az SZMSZ azon részére szeretné felhívni a figyelmet, hogy napirend előtti hozzászólással kapcsolatban vitát nem nyitnak, de jegyző úr jelezte, hogy reagál.

 

Dr. Bocsi István jegyző: Nem kapott róla külön értesítést, hiszen kötöttek egy szerződést, amiben volt egy határidő, ami lejárt. Ennél többet nem tudnak tenni. A helyiségre szüksége van az önkormányzatnak. Azt gondolja, hogy meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Valamilyen segítséget fog nyújtani az önkormányzat. A szerződés lejárt. A Hivatalnak a fizetési kötelezettségei a másik helyeken megvannak. Egy kicsit méltánytalannak érzi, hogy nem tudnak odamenni egy helyiségükbe, nem tudják használni, viszont máshol meg fizetnek. Akárki meg tudja azt tenni, hogy Budaörs területén elmegy és bérel magának helyiséget.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Rendhagyó ügyben kért szót. Az ember elgondolkodik rajta, hogy a képviselői munka, az milyen tevékenység. Az egy olyan tevékenység, amire a választók adnak felhatalmazást, az ő bizalmukból vannak itt. És elszámolással sem az úgymond főnökeinknek tartozunk, hanem nekik. Mivel a választónak 4-5 éve van arra, hogy kifejezze a véleményét, hogy elégedett-e egy képviselő munkájával. Azt a képviselőnek kell eldöntenie, neki kell éreznie, hogy mikor van az a pont, hogy nem teljesen, vagy nem 100%-osan tudja ellátni feladatát. Nem kell ezzel megvárni a következő választást. Ő is így tett. Számot vetett magával az utóbbi időben és be kellett látnia, hogy sok telefont nem tudott felvenni, sok embert nem tudott visszahívni, sok rendezvényre nem tudott elmenni különböző feladatai miatt. Ez kicsit súlyosbodott is. Civil életben is kapott felkérést, egy társadalmi szervezetnél is lesznek teendői. Semmiképpen nem szeretné, ha az ő pártjukra, az ő listájukra adott szavazatok úgy járnának, hogy nem tud jól megfelelni az elvárásoknak, nem tudja képviselni őket. A következő hónap – június hónap – során le fog mondani képviselői mandátumáról. A technikai helyzet úgy néz ki, hogy természetesen összehívja a Budaörsi Jobbik Alapszervezetét, ott a párt felé Premez Enikőt fogja javasolni. Nagyon hosszú ideje, nyolc éve külsős bizottsági tagként dolgozik. Őt szeretné utódjának javasolni. Amit még most hozzátenne: tisztelettel köszöni még egyszer a kétszeri bizalmat, amit a választóktól kapott, bár listán jutott be. A Hivatalnak nagyon szépen megköszöni a sok segítséget, amit a munkája során nyújtottak, Képviselőtársainak az egyetértést és az egyet nem értéseket is, mert szerinte az is előre visz és az kicsit talán elgondolkozásra késztet. Sok kitartást kíván mindannyiuknak. És hogy stílusos legyen önmagához: sikeres ellenállást a Kormánnyal szemben. Köszöni szépen az elmúlt 8 évet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt mondja képviselő asszony, hogy társadalmi szervezetnél is nőhet a feladata. Óvatosan a társadalmi szervezetekkel, mert a most elfogadás előtt lévő törvények a társadalmi szervezetekre túl sok jót nem hoznak. Még akár az ember börtönbe is kerülhet, ha emberség lakozik benne. Szép irányba halad itt minden. További munkájához sok sikert kíván.

 

A két ülés között eltelt időszakról: először egy nagyon szomorú hírrel kapcsolatban kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet. Az egyik háziorvos, aki a budaörsi egészségügyi ellátásban meghatározó szerepet töltött be, fiatalon hunyt el, dr. Réfi Péter. Erről itt az ülésen is meg kell emlékezni.

Az előző testületi ülés április 25-én volt. Ezt követően a Képviselő-testületet, illetve a Várost egy megtiszteltetés érte: kaptak egy oklevelet. Immár második alkalommal nyerte el a Város – nem tudja, hogy ezért jár-e börtön, vagy csak az elismerések kategóriája – a Humanitárius Település Díjat. Ehhez külön kitüntető szép emléktáblát is kaptak, amit megfelelő helyen fognak elhelyezni. Reméli, hogy ezt a törvény nem fogja tiltani, amit a napokban majd el fogadnak, sőt az Alaptörvénybe be is vésnek, az is gránit szilárdságú, 3 vagy 4 módosító előterjesztést is láthatnak ezzel kapcsolatban a Parlament előtt.

Van egy nagyon szomorú helyzet, amit a BTG beszámolójánál és üzleti tervénél tárgyalni fognak. Itt is el kell hangozzon, akik csak a napirend előtti részét nézik a képviselő-testületi ülésnek. Katasztrofális a helyzet. Semmi meglepő nincsen benne, mert pontosan tudták, hogy ez lesz a szemétszállítás kapcsán történő államosítással, a nemzeti kukaholding létrehozása, a szolgáltatóknak a társulásokba való erőszakos – olyan, mint az erőszakos tsz-esítés, a 40-es évek hasonlatai az emberben felébrednek – csatlakozása. Ennek kapcsán egészen biztos volt az, hogy azok a települések, akik saját maguk megfelelő színvonalon látták el ezt a feladatot – akár a számlázást, akár a tevékenységet – nehéz helyzetbe fognak kerülni. Ezt már többször elmondta a testületi ülésen, de hogy olyan helyzet előfordulhat – ezzel tényleg úgy van, mint Pista bácsi abban a bizonyos viccben – ezt már ő sem gondolta volna. Lehet, hogy túl naiv. Május vége van, és egyetlen fillért nem kapott a BTG, mint alvállalkozó az ez évi szolgáltatásáért. Egyetlen fillért nem. Ami ugye rendszeres havi kiadások – gépköltség, személyi juttatások – költségként jelentkeznek. Ha jól tudja, az utolsó negyedévet az NHKV sem fizette meg, a harmadik negyedével az előző évről se fizette ki. Nem tudja, hogy a jelenlévők közül ki kapott az elmúlt két vagy három hónapban számlát a nemzeti kukaholdingtól, de az állampolgárok sem tudják, hogy mit és hogyan kellene fizetniük. Szóval kilátástalan a helyzet. Erről, a napirendi pontnál beszélni fognak. Oda jutottak, hogy a jövőjét sem látják a szemétszállítási üzletágnak. Az emberek elmennek, mert ők is kilátástalannak tartják, a BTG vezetése meg folyamatosan kétségek között, hogy minden lehetőséget próbáljanak megkeresni. Ő kétszer beszélt ebben az ügyben az érdi polgármesterrel, aki – érdi központú az a társulás, amibe bele lettek kényszerítve – mindent megígért, aztán megígért mindent a cég vezetője is. Azóta egyetlen forint sincs továbbra sem. Szóval ide jut egy szolgáltatás, amit egy város évtizedes múlttal megfelelően látott el. Nem tudja, ennek milyen következményei lesznek, a szemét mikor fog elönteni bennünket, amiért természetesen a város vezetését fogják okolni. Ki van ez találva, ördögi a dolog. Nyugodtan használhatja azt a szót, hogy mérhetetlenül aljas, cinikus és elképesztő. Ennyit a szemétszállításról, aminek a helyzetéről a napirendi pontnál is kell majd beszélni.

Májusban 2-án indult a Budaörs Fesztivál rendezvénysorozat. Itt a Városházán egy kiállítással, Bálványos Huba grafikusművész kiállításával, kezdődött és a vége vasárnap egy VIVART koncert volt. A Carmina Burana-t adta elő a VIVART sok vendégművésszel, kórusokkal kiegészülve a Városi Sportcsarnokban. Közte nyolc helyszínen több száz fellépővel, számtalan rendezvénnyel. Itt a Képviselő-testület előtt is meg kell, hogy köszönje a program igazgatójának a munkáját. A visszajelzések alapján úgy ítéli meg, – az hogy ő mit él meg az szubjektív – hogy nyugodtan elmondhatják, ez egy sikeres rendezvénysorozat volt.

Május 8-án volt egy egyeztetés T. Mészáros Andrással szemétügyben. Nem változott semmi, mint jelezte.

Május 4-én pénteken volt a Budaörsi Kézilabda Sportnap, a szokásosan diákoknak szóló kupa, amit a Dechatlon támogat. Ez a kézilabda kupa, ahol a Kesjár tartolt fiúknál, lányoknál egyaránt. Nagyon jó sikeres rendezvény volt.

Május 12-én a Heimatmuseum ünnepélyes átadására került sor.

Május 15-én a Waldorf Budaörsön tartott egy rendezvényt. A város határában egy gimnázium fog létrejönni, ennek a jótékonysági rendezvénye volt.

Május 19-én szombaton a Kőhegyen volt a magyar nyelvű bemutatója a Passió játékoknak és ez egészen a hét végéig tart, ahol is az Europassio rendezvényei is sorra kerülnek.

 

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rátérnek a napirendek tárgyalására, amiből az első a város 2017. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló beszámoló, illetve ezzel kapcsolatosan a pénzmaradvány felosztásáról szóló előterjesztés és rendeletalkotás. Őszintén szólva eléggé zavarban van, mert a Fidesz-KDNP dr. Sokolowski Márk képviselő úr tollával jegyezve, május 28-án két darab módosító előterjesztést is megfogalmazott. Udvariasságból igyekeztek ezeket úgy kezelni, hogy az egyiket egy önálló napirendnek felvették, a másodikat igyekeztek úgy értelmezni, hogy az az első napirendhez szóló módosítás. Véleménye szerint még itt is rengeteg félreértés van, vagy nagyon nehezen kezelhető számára ez a történet. Mivel, ha az első előterjesztést az ember végig átnézi, akkor az úgy szól – amiben a nagyobbik táblázat szerepel -, hogy annak az első négy tétele egészen pontosan azt tartalmazza, ami az eredeti előterjesztés, tehát, ott a 260.065.000 forintra vonatkozó módosító javaslat az az eredetinek a megismétlése, tehát, az ennyiben semmiképpen nem módosító. Ehhez még azt is hozzáteszi, hogy sokan jelezték, hogy a KDNP a városban azt terjeszti, hogy a város önkormányzata, a „bal-lib” saját magára akarja költeni a meglévő pénzmaradványt, míg, a KDNP fontos városi célokra. Azért, azt jó tudni, hogy a saját maga, az azt jelenti, hogy az önkormányzat hivatala előkészített egy javaslatot, ami összhangban van a hivatal által elkészített és a képviselő-testület által elfogadott 2018. évi költségvetéssel, és ebben, ami személyi jellegű juttatás, az mind olyan, ami a 2017. decemberének a járulékai, és kiemelten szerepel benne az intézmények Clementis ösztöndíja. Ezek szerint, a KDNP úgy gondolja, hogy nem kellene ezeket a dolgokat kifizetni, amik a 2017. évhez kapcsolódó teljesített kifizetések, és a 2018. évben jelentkező kiadások. Azt csak csendben teszi hozzá, hogy ezek szerint a Fidesz-KDNP javaslata az az, hogy 150.000.000 Ft értékben ingatlant értékesítsen az önkormányzat. Ha ez nem érthető, akkor majd elmagyarázza, de meg kell kérdezze, hogy jól értelmezi-e, hogy a KDNP azt javasolja, hogy a város értékesítsen 150.000.000 forintnyi ingatlant? Ugyanis, az a költségvetési beszámoló, ami előttük van és amelyet Szita László könyvvizsgáló úr is – aki jelen van – elfogadásra javasolta és megfelelőnek tartotta, valamint a Pénzügyi Iroda is világosan elmondta a bizottsági üléseken, hogy amit a költségvetési rendelet kapcsán és a pénzmaradvány kapcsán a hivatal előterjesztett, az a pénz felosztása tekintetében azt jelenti, hogy a 2017. évben olyan pénzmaradványok álltak rendelkezésre, amivel az óvatos tervezése a 2018-nak megfelelően kiváltható, ahol próbáltak,  a 2,1 milliárd forintos elvonás miatt – amit az állam a várossal szemben büntető eljárás keretében folytat törvénytelenül – kompenzálni, ezért ingatlanértékesítést terveztek, de pontosan tudták, hogy lesz pénzmaradványuk, azért, amiért véleménye szerint a jobboldaltól inkább dicséret illetné a hivatalt, mert megfelelően gazdálkodva úgy jártak el az előző évben, hogy az az elvonás, amit az állam eszközöl, az ne borítsa meg az önkormányzat költségvetését. Ebből az következik – és akkor még nem ment bele abba, hogy a módosító indítvány miket tartalmaz – hogy ha a város felelősséggel gondolkodik, és azt szeretné, hogy év végén stabil és a jövő évben is megfelelően tervezethető költségvetése legyen, nem teheti azt meg, hogy 150.000.000 forintnyi bizonytalan kiadást tervez.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Próbálta átnézni a módosító indítványokat, és amiről polgármester úr beszélt, az a második napirendi ponthoz kapcsolódott. Egyelőre az első napirendi pontra térne rá.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Előbb tegye meg, hogy megmondja, hogy mi a különbség a kettő között, mert ő maga nem tudja megítélni. Ebben kéri a segítséget.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Sorban haladna és lehet, hogy úgy érthetőbb lesz. A pénzügyi bizottság ülésén is egyet nem értés volt a szabad pénzmaradvány tekintetében. A szabad pénzmaradványról azt tudták, hogy ezt nem lehet előre betervezni, nem lehet számolni vele, mert nem lehet tudni előre, hogy az mennyi lesz az év végén. Ehhez képest viszonylag jól alakult ez a maradványérték, így, az eredeti előterjesztéshez képest, amit módosítottak, azzal kapcsolatban a pénzügyi iroda vezetője is megerősítette, hogy pénzügyileg nem elképzelhetetlen, arról van szó, hogy mást képzelnek el bizonyos célokra, és ez nem veszélyeztet kifizetéseket. Nevesítené a módosításokat, amiket eszközölnének. Első ilyen a gyalogátkelőhelyek ledes, prizmás kiemelése lenne. Sokan jelezték, de véleménye szerint mindenki számára nyilvánvaló, hogy a gyalogátkelőhelyeket egyre biztonságosabbá kell tenniük. Ehhez azonban fel kell használni a más városokban már bevált módszereket, amiket itt is be lehetne emelni a köztudatba, gyakorlatba. Következő a nyilvános WC-k kialakítása volt. Három helyszínt javasolnak, korábban többször volt már róla szó, több bizottsági, testületi ülésen évekkel ezelőtt is téma volt, a gyakorlatban ezt kevésbé lehetett kivitelezni, erre tettek javaslatot, hogy ezt most már ki lehessen alakítani. Ha jól tudja, a hivatal is végzett felméréseket, hogy hol lenne a legmegfelelőbb helye ennek. A következő a tehermentesítési közlekedési koncepció címen futna, ami a főút és a környező utak megnövekedett forgalmára remélhetőleg választ adna. Mindenki látja, hogy megnövekedett a forgalom, ami már 1-2 éve tart, szeretnék, ha erre már konkrét lépéseket lehetne tenni. Valamint, tudják, hogy a szerviz úttal kapcsolatban egy fejlesztés meg fog indulni hamarosan. Azonban, nem kizárt, hogy másra is szükség lesz, a forgalmat máshonnan is át kéne terelni a városon, a koncepció erről szólna. A következő az 1. számú főút városi szakaszának kátyúzása. Nem csak az 1. számú főút az, ami problémás ilyen szempontból, mindenki látja, aki végigmegy rajta, hogy már konkrétan balesetveszélyes, nem feltétlenül személyautóval, de úgy is, hogy ha valaki elrántja a kormányt, nekimegy a szembe jövő autónak vagy akár motorral, szinte át sem lehet menni az úton. Úgy értesült, hogy a közút kezelővel folyamatosak a tárgyalások, de amíg döntés születik, véleménye szerint a maradványból egy bizonyos összege átcsoportosításával megoldható lenne a legsürgősebb eseteknek a kijavítása. Az utolsó ilyen javaslat az okos pad mintaprojekt lenne. Amit kísérleti jelleggel a város egy pontján el lehetne helyezni, ami elsősorban internet valamint elektromos áram hozzáférést jelentene, ez is az innovatív város képét erősítené. Vannak már Magyarországon is pozitív visszajelzések, példák erre vonatkozóan. Az 1. napirendi pontnál ezt szerette volna elmondani, a módosító javaslatuk erre vonatkozott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Látja, hogy Stift Nándor és dr. Bakó Krisztina is jelentkezett hozzászólásra, azonnal megadja a szót, de előtte kérdezi jegyző urat, hogy volt –e bármiféle félreértés a hivatal részéről? Ha lehet, akkor ebben a kérdésben tegyenek rendet, mert véleménye szerint, a hivatal világosan látja a helyzetet, attól tart, hogy nem a hivatal nem látja világosan a helyzetet.

 

Dr. Bocsi István jegyző: Érdemes egy kicsit szakmailag értelmezni a helyzetet. Amikor az önkormányzat költségvetést csinál, akkor fölméri, hogy milyen bevételei vannak. Érkeznek bevételek az adóból, érkeznek bevételek az állam részéről, mint amikor otthon azon gondolkodnak, hogy mit fognak jövőre elkölteni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elnézést kér, de az állam részéről érkező bevételeknél mosolyogtak…

 

Dr. Bocsi István jegyző: Igen, van másik oldal is, a kiadási, de arra a következő mondattal tér rá. Természetesen, amikor az ember is otthon fölméri, akkor fölméri, hogy van neki fizetése, van a feleségének fizetése, van valamennyi pénz a pénztárcájában… Amikor a pénzmaradványról van szó, akkor arról a pénzről beszélnek, ami a pénztárcában van. Ennek a teljes összegét nem lehet felhasználni, de annak idején egy ÁSZ vizsgálat is rámutatott az önkormányzat esetében arra, hogy mégis meg kell becsülni azt, hogy mennyi az a pénzmennyiség, ami megmarad, azzal is tervezni kell, ami egyébként egy teljesen ésszerű dolog. Ezért, már a költségvetés elfogadásakor, amikor megnézik, hogy honnan van pénzük, akkor, ami a zsebükben van pénz – ami az önkormányzat számláján, egyebeken van – annak egy része pénzmaradványként jelentkezik, azt a költségvetésbe betervezik. Ezek nem most induló és mostanra vonatkozó kötelezettséget takarnak jórészt, hanem olyanok, amik már a múlt évben elindultak. Ez teljesen érthető, hiszen, valószínűleg mindenki érzi azt, hogy amikor fizetést kap, akkor az elmúlt havi fizetését kapja, az ehhez kapcsolatos elszámolásokat, közterheket, egyebeket később kell befizetni, ezért igen, az önkormányzatnál is úgy van, hogy a decemberi személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok és egyebek a következő évben jelennek meg és ott kerülnek elszámolásra. Ez nem a polgármesteri hivatal sajátossága, hanem valamennyi intézmény sajátossága. Ahogy polgármester úr említette a Clementis ösztöndíj, az óvodák fizetése vagy bármi más, személyi juttatás közterhei gyakorlatilag néhány hetes csúszással, de már a következő évben jelentkeznek, ez minden decemberben így van. Ezért, amikor a pénzmaradványnak az a része kerül elő, hogy miért ezekre terveznek, akkor ez az egyik oka. A másik oka az, hogy természetesen, vannak olyan kötelezettségvállalások, amikor például valaki megrendel decemberben valamit: karácsonyfaégőt, gyerekjátékot, útfelújítást, teljesen mindegy, de a számla kifizetése az csak januárban fog megtörténni. Erre kötelezettséget vállalt, ez nem elkölthető pénz, a pénzmaradványból kell majd ezt finanszírozni. Ezért, amikor itt megjelenik az, hogy mennyi a pénzmaradványa az önkormányzatnak, akkor az, ami itt tévedés volt, hogy több, mint 1 milliárd forint pénzmaradványa van az önkormányzatnak, az ebből adódik, hiszen ezt a pénzmaradványt a költségvetéskor az önkormányzat már jócskán az azévi feladatokra előirányozta. Ami maradék pénzmaradvány volt, arra a hivatal azt a javaslatot tette, hogy óvatosan bánjanak vele. Hogy miért bánjanak vele óvatosan? A költségvetés elfogadásakor a fejlesztések fő forrása az ingatlan eladási bevételekből származott. Ahogy végignézték, hogy hogyan történnek az ingatlan eladások, látják, hogy ad el az önkormányzat ingatlanokat, de azt is látják, hogy ezeknek a forrásoknak a bejövetele az óvatosságra int. Van olyan ingatlan, amit 2-3 meghirdetés után el tudtak adni, de vannak olyan nagy értékű ingatlanok, amire szűkebb volt a jelentkezés vagy egyáltalán nem volt jelentkezés, és több százmillió forinttal szerepel a költségvetésben. Ezért, amikor javaslatot tettek erre a napirendi pontra, akkor azt mondták, hogy óvatosabban bánjanak ezekkel a bevételekkel. Ami biztos bevétel már megvan, azokra tervezzenek és azokat alkalmazzák, és a pénzmaradványból vegyék vissza azt a részt, amire úgy gondolják, hogy valószínű, hogy bejöhet ebben az évben, de nem 100%. Amikor be fog jönni 1-1 ingatlan értékesítés, akkor természetesen, a képviselő-testületnek lesz arra lehetősége, hogy eldöntse, hogy gyalogátkelőhely prizmás átalakítására akar-e 50 millió forintot költeni vagy a nyilvános WC-kre ezt a 30 milliót, vagy egyéb másra és akkor azt eldöntik. De most legyenek óvatosabbak és csak azt a fejlesztési forrást használják föl, ami már biztosan bejött. Annál is inkább, mert több olyan feladat van, aminek nagy valószínűséggel lesz olyan kiadása, amit nem látnak előre. Például, az 1-es főút kátyúzása nem az önkormányzat feladata. Azt mondják, az a javaslat, hogy van egy állami feladat, amire adjanak oda 50 millió forintot, pedig nem az önkormányzatnak kéne finanszíroznia ezt, hiszen van közútkezelője, van felelőse, akinek jól karban kéne ezt tartania. Ennek ellenére, mivel az önkormányzat azt soha nem fogja megtenni, hogy hagyja lepusztulni az egészet, a BTG tudomása szerint elég sok kátyúzást végzett az 1-es számú főúton és azt a kátyúkeretet, amit a városi utakra kéne fölhasználnia, azt felhasználja, felhasználta most is olyan feladatokra, amikor az 1-es úton végzett el kátyúzást. Véleménye szerint emiatt az év folyamán biztosan kell többletforrást biztosítani a BTG részére, hogy egyébként a városi utakat is karban tudja taratani. Jönnek olyan – nevezzék a sport nyelvén – becsúszó szerelések, és ilyen lesz a szemétszállítás is, amiért valószínűleg a városnak – bár, nem biztos, hogy ez városi feladat -, de azért, hogy a polgárainak a megszokott kényelmi szintjét biztosítani tudja, ezért, nagyon sok pénzt még bele kell raknia ide-oda az év folyamán. Ezért, a hivatal koncepciója valamennyi esetben az, hogy óvatosan bánjanak a pénz felhasználásokkal, és azokra a feladatokra koncentráljanak, amik a polgárok abszolút komfort érzetét segíti. Nem akar azon vitatkozni, hogy ezek a célok jók-e vagy nem, azt majd eldönti a képviselők, mert egyébként többnyire véleménye szerint jók, csak nem biztos, hogy pont ezekre fog pénz jutni. Visszatérve még egyszer a mederbe, ezért mondták azt, hogy vegyék ki az ingatlanértékesítésből a bizonytalan részeket és így álljon föl a költségvetési koncepció, természetesen, ezt azt jelenti, hogy amennyiben az ingatlan értékesítések az év folyamán mégis terv szerint meg fognak történni, akkor nyílik lehetőség, hogy a testület döntsön, hogy a felszabaduló forrásokat mire költi.

 

Stift Nándor képviselő: Nagyon érdekes volt dr. Sokolowski Márk hozzászólása, mivel polgármester úr föltett egy kérdést, hogy ne rohanjanak, ne szaladjanak, közben képviselő úr a második napirendi ponthoz tette az összes észrevételét. Szeretné elmondani, hogy dr. Molnár Gábor a pénzügyi bizottsági ülésen, miután hosszasan tárgyalták a módosító indítványt, amit a Fidesz-KDNP budaörsi szervezetei tettek, visszavonta és úgy nyilatkoztak, hogy át fogják gondolni és a testületi ülésre fogják benyújtani. Ennek ellenére gyakorlatilag olyan határozati javaslatot fogalmaztak meg – és még egyszer mondja, hogy a tartalmával most nem kíván foglalkozni – a 2. pontban, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet III. Finanszírozási bevételek I/1. Előző évi költségvetési maradvány sor 150 millió forinttal csökken, ezzel egyidejűleg a 2. számú melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei II/1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésére sor 150 millió forinttal nő. A pénzügyi iroda vezetője teljesen egyértelműen, nem egyszer, nem kétszer elmondta, hogy a költségvetésben a Fidesz-KDNP-nek más elképzelése van, akkor mondja meg azt, hogy minek a terhére. Mert ha egy költségvetés valamelyik sorát 150 millió forinttal csökkentik, és 150 millió forintjával másik sorát növelik, akkor ennek nincs meg a fedezete. És ha a képviselő-testület az 1. számú napirendi pontot elfogadja, akkor nincs miről tárgyalni a 2. számú napirendi pontban.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Ő sem tervezett hozzászólást, pontosan azok miatt az okok miatt amiket Stift Nándor az előbb említett. De ha már szóba került a tartalmi része ennek a pár sornak, amit szigorúan az 1. számú napirendhez mellékelt táblázatra szeretne reagálni, nem akar mindenhez, csak két megjegyzést engedjenek meg neki. Az egyik kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit jegyző úr mondott, hogy ha ezt a költségvetést egy háztartási költségvetésnek tekintik és reméli, elhiszik neki, hogy van benne gyakorlata, hogy a háztartási pénzzel hogyan kéne bánni. Leegyszerűsíti a dolgot: ha az a probléma fenyegeti a háztartását, ami most a várost, hogy a kuka elszállításával probléma lesz és erre kéne pénzt félretenni valahogy a nem létező forrásból, mert ugye, azt mindannyian tudják, hogy az országgyűlés és a jelenlegi kormány megtett mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen abban a bizonyos háztartási pénztárcában, ez konkrétan, több, mint 2 milliárd forint mínuszt jelent a városnak, például, az adott évre is. Ebben az esetben egészen biztos abban, hogy nem egy olyan tehermentesítési koncepcióra szeretne 10 millió forintot kifizetni egy tanulmányra, amitől még a tehermentesítés nem fog megtörténni, de a tanulmányt azért 10 millióért vegyék meg valakitől, egy olyan helyzet orvoslására, mit egyébként pont a kormány hozott létre 3 évvel ezelőtt, amikor bevezette a fizetős autópályát, erre a szakaszra is, amit szintén, megtámadtak ugyan, és tiltakoztak ellene, de a Fidesz-KDNP semmit nem tett annak érdekében, hogy ne terhelje meg a várost a közlekedési szokások megváltozása. Tehát, az egésznek a forrása egy kormánydöntés, ezért megnőtt a forgalom a városban, amit meg is mértek, tehát, ezek rendelkezésre álló adatok, majd, ennek a helyzetnek az orvoslására vásároljanak valakitől 10 millióért egy tanulmányt, ami nem fog változtatni a közlekedési helyzeten. Véleménye szerint ez egy nonszensz javaslat, az összes többivel nem is szeretne foglalkozni, mert ha azok mögé is, ha kicsit mögé néznek, akkor nem szolgálja a város érdekeit.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő Asszony által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy – bár Képviselő Úr fiatal, ezért valószínűleg a Mézga-sorozatot nem nézte, ahol Mézga Aladár azt mondta, hogy „két forintért megmondom” – a KDNP-nek mindig voltak ötletei, amikor többségben voltak (FIDESZ-KDNP). Mindig egészségügyi koncepciót kellett csináltatni valami házi szakértővel, aki leírta – azt, amit tudtak – sok millió forintért. Ez – ironikusan szólva – nagyon jó, mert lehetett sok millió forintot elkölteni, de hogy kik és hogyan osztoztak rajta, azt a jó ég tudja. Álláspontja szerint itt most az a vicces helyzet áll elő, hogy Képviselő Úr– saját maga – egy vallomást tett, hogy „tudjuk, látjuk, tényszerű, hogy megnövekedett a városban a forgalom”. 10-15-20%-kal, bizonyos időszakokban még nagyobbal megnő az átmenő forgalom és mérhetően látszik, hogy ez átmenő forgalom. Szerinte képviselő úr  azt mondja, hogy ez nem igaz, ezt mi kitaláljuk. Gáspár Béla képviselő úr szerint nincs ilyen probléma; milyen nagyszerű, hogy az emberek szeretik a megyei matricát. Ennek azonban köze nincs ahhoz, hogy a budaörsi szakasz díjfizetős-e vagy sem. Szerinte az is nagyszerű, hogy kék az ég, de ennek is annyi köze van megyei matricához, mint a városon átmenő útnak a fizetőssé tételével kapcsolatos kérdéshez. Elég elképesztőnek tartja, hogy ez van egy olyan egyszerű dologgal, amit pont a FIDESZ képviselő csoportjának tagjai meg tudnának oldani: azt mondanák az országgyűlési képviselők, hogy ne szórakozzatok Budaörssel tovább, mi a településért dolgozó képviselők vagyunk. Nem 10 milliót akarunk kidobni az ablakon, vagy valami havernak odaadni, hanem azt kérjük, hogy töröljék el. Azt kívánja, legyen az igaz Budaörsre is, ami az ország összes többi településére igaz: nevezetesen az, hogy az első kijáratig nem lehet fizetőssé tenni az autópályát. Elmondja, hogy aki ma felmegy az autópályára a TESCO-nál, megfotózzák, fizet. A körforgalom alatt mindig ott áll a villogó autó. Iszonyú késztetést érez időnként arra, hogy odamenjen és elzavarja a büdös francba, mert a pofátlanság teteje az, amit itt művelnek, és ilyen módon gyűjtenek pénzt. És szerinte a pofátlanság teteje az is, hogy egy települést – amelyet egy autópálya vág ketté, amelynek az építéséhez, a felüljáró kialakításához, a közvilágításának a megvalósításához a város milliárdokat áldozott, majd ezek után – az állam azt díjfizetőssé teszi. És erre képviselő úrék tízmillió forintot elköltenének; ezt – ironikusan – klassznak találja. A gyalogos átkelőhelyekkel kapcsolatosan egyébként megjegyzi, hogy egy későbbi előterjesztésben szerepel a megvilágításukkal kapcsolatos előterjesztés. Ő szakemberekre hagyatkozna. Bár neki is tetszenek és jópofák a világító prizmák, de mindenki azt mondja, hogy a gyalogosok biztonsága szempontjából sokkal jobb a többletvilágítás, ami mindent fényessé tesz, tehát a gyalogost is megvilágítaná. A lent lévő prizma pedig csak – jó esetben, ha észreveszi a vezető – azt a kis területet, amit a LED lámpa megvilágít. De a gyalogos ettől még nem fog feltétlenül látszani. Tudomása szerint adatok igazolják, hogy semmivel nem kevesebb ott a baleset, ahol prizma van, ahhoz képest, ahol megfelelően megvilágított gyalogosátkelő hely van. Annak a közérzetet javító része sokkal nagyobb. Számtalan lakos – és ezt alá is tudja támasztani – megkereste azzal, s ezt a Műszaki Ügyosztálynak másfél éve mondja, de a tavalyi költségvetésből sajnos nem valósult meg, de idén végre tényleg elindul; egy két helyen próba szerint elkészült a gyalogos átkelőhelyek megvilágítása. Amit jegyző úr elmondott (az ötvenmillió forintról az 1-es útra); ezt pedig egy vallomásnak tekinti, miszerint képviselő úrék (FIDESZ-KDNP) elfogadják, kijelentik azt, hogy az állam nem látja el a feladatát. Pont úgy nem látja el a feladatát, ahogyan a szemétszállításnál, pont úgy nem látja el, mint a KLIK-nél. A hogy a KLIK-kel kapcsolatban első fokon egy pert elveszített az Önkormányzat, amiben közérdekű adatot igényeltek a KLIK-től, hogy a törvényi kötelezettségének megfelelően a város intézményhálózatának a kötelező amortizációs költségét képezve milyen felújítási munkákat tervez, hogy adja ki ezeket az adatokat. Törvény kötelezi erre a KLIK-et, de nem adott ki adatot, majd a KLIK arra hivatkozott első fokon, – s ez  egy érdekes bírói ítélet, mert legalább kimondja, hogy törvényt sértett a KLIK,- hogy nem tudja kiadni, mert nem készítette el azt, amire őt a törvény kötelezi. Azt nem lehet kiadni, amit a KLIK nem készített el. Milyen országban élnek, személy szerint már alig várja a közigazgatási bíráskodást, ahol már lehet, hogy előre meg is fogják nekik írni, mint annak idején szépen a Tanú című filmben a vádiratot, a vallomást és az ítéletet is,  csak össze ne keverjék, amikor felolvassák. Tényleg elképesztőnek tartja azt a helyzetet, ami itt van. Egy kérdésre képviselő úr nagyon udvariasan nem válaszolt, kikerülte a lényeget. Mert fel lehet sorolni – ő is fel tudna – száz tételt; itt van például az idősek otthona Kamaraerdőben, aminek nem tudni, hogy mi lesz a vége, de az már most látszik, hogy át kell csoportosítani valamennyi pénzt arra, hogy a közbeszerzés lezajlódhassék, és egyáltalán nem biztos abban, hogy az elegendő lesz. Visszautal arra, hogy amit Jegyző Úr mondott az szakmailag helytálló és ő jobban hagyatkozik az ő szakmai véleményére, mint egy olyan előterjesztésre, aminek – még egyszer mondja, és Stift Nándor képviselő úr is megpróbált udvariasan utalni rá – nincs forrása. Plusz 150 millió és mínusz 150 millió nála egyenlegben nulla. Ugyanakkor emlékezteti képviselő urat arra, amit éppen ő mondott el ugyanolyan határozottsággal az előző ülésen, amikor ingatlan értékesítés volt, hogy a FIDESZ-KDNP – lassan mondja, hogy az emlékezetét fel tudja frissíteni, hogy a FIDESZ-KDNP nem fog megszavazni egyetlen olyan ingatlan értékesítést sem, ami az Önkormányzat vagyonának csökkenéséhez vezet. Lehet, hogy nem Dávid mondta, hanem Márk, de ők mondták, a FIDESZ-KDNP, annak valamelyik képviselője biztosan mondta. Ha ez így van, akkor nem fogja a FIDESZ-KDNP azt megszavazni, aminek a 150 millióját most el akarják költeni, ami ráadásul még bizonytalan, mert egyáltalán nem biztos, mert ha a képviselő testület többsége megszavazza,  azért mert szükség van a forrásra, az nem biztos, hogy realizálódni fog. Szerinte annyi sebből vérzik ez a történet; semmi másra nem tud gondolni, mint hogy aki ezt írta, reméli nem képviselő úr volt, az elmondhasson olyan hazug állításokat, hogy a város saját magára akarja költeni a pénzmaradványt, szemben a FIDESZ-KDNP fantasztikus, városmegmentő programjával, amiben tízmillió forintot ki akarnak adni arra, amit mindenki tud,  hogy azért növekedett meg a forgalom, mert díjfizetős az autópálya;, ha nem lenne díjfizetős, akkor csökkenne, ha elkészülne a Szerviz út, akkor még jobban csökkenne, és egyébként a Hivatal tudja, hogy mit kellene ez ügyben tenni. Azt pedig nem fogja tudni az önkormányzat megtenni  amiben nincs eszköze, hogy légvédelmi rakétákkal szétbombázza a több ezer újonnan épülő lakást. Kilencezer lakás épül az Alsó-Felső Határ út közvetlen szomszédságában, a XI. kerületben, gyakorlatilag a lakásméretekhez képest nulla infrastruktúrával. Ez mind a várost fogja terhelni. Csinálhat az önkormányzat arról tanulmányt, hogy ez mivel fog járni, de ezt is megmondja két forintért, nem kell erre tízmilliót kifizetni semmilyen cég számára. Azt kéri, hogy ha tényleg felelősséggel gondolkodó budaörsi önkormányzati képviselők, akkor azt, amit Jegyző Úr elmondott, azt amit saját maga mondott, azt nem kell elfogadni, bár tényeken alapuló állítások, de vegyék komolyan a hátralévő időben az önkormányzatnak nagyon komoly feladatai lesznek. Van egy olyan előterjesztés ma a Képviselő-testület előtt, ahol az általános tartalékból, amiből sokkal magasabb összeget kellett volna már a költségvetésnél,  (hogyha a város lehetőségie meglettek volna) hozzátervezni, s már most költ a város. Ez jelentősen százmillió alatt van ilyen módon. Ebből az következik, hogy ha azok a feladatok például, amelyekről Jegyző úr is beszélt, az önkormányzatra fognak hárulni, mert a BTG májusig egy fillérjét nem kapta meg az ellátásban, és hogyha ezt a szolgáltatást más fogja végezni és senki nem fogja a közterületen lévő illegális hulladékot elszállítani, senki nem fogja megcsinálni a veszélyes hulladékok elszállítását, senki nem fogja a zöldhulladékok olyan sűrű elszállítását megoldani – ehhez a város, ha nem tesz érte valamit – akkor káosz lesz, ha meg tesz érte, akkor meg súlyos tízmilliókról beszélnek. Hogyha ezt nem veszi komolyan egy képviselő, hanem populista módon megpróbál valótlan állítások mentén felállítani egy olyannak tűnő folyamatot, mintha itt egy jó szándékú előterjesztés volna, az nem tisztességes.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Nem fog tudni minden felvetésre reagálni, habár szeretne. Stift Nándor képviselő úr ugye a 2. napirendhez érkezett módosító javaslatról beszélt, aminek akkor lesz pont értelme, ha az 1. napirendi pont az eredeti előterjesztés szerint kerül elfogadásra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez pont nem így van, de nem baj, pont a fordítottja igaz, de nyugodtan állítson a képviselő ilyet is.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: A tanulmányokra pedig, bocsánatot kér, mert kezd elmenni a hangja, ha nem is olyan régen volt szintén egy előterjesztés, amely a Transparency International-től rendelt be pár millió forintért egy tanulmányt, amire  állítólag nagyon nagy szükség volt. Szintén akkor nem hallotta a képviselő asszonyt sem tiltakozni, hogy minek fizet ki az önkormányzat pármillió forintokat tanulmányokra és ez csak egy példa a néhány közül.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az nem tanulmány volt. Ez se igaz, ez az állítás, de nem baj. Két állítás, két valótlanság.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Beszélhet polgármester úrral párbeszédben is, folytathatja így, csak ő nem tudott közvetlenül reagálni a felvetésekre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha a képviselők nem veszik egymást komolyan, ha képviselő úr folyamatosan valótlan állításokat fogalmaz meg, akkor kénytelen a tényeket közölni a tényeket. Mert az szerinte mégsem megy, bár megszokta ebben az országban, hogy a médián keresztül is mindenhol…

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Az lenne a másik kérése, hogy a napirend tárgyalásánál maradjanak a napirend tárgyalásánál, egyéb várost érintő problémákat ne itt tárgyaljanak meg, úgy tudja, hogy ez is a napirendhez tartozik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez speciel az ő feladata.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Tudja, ezért kéri, hogy ezt tartsák be.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ő dolga megtegye azt, amit meg kell tenni. Azt kéri, hogy képviselő úr csak valóságot mondjon. Amit mondott eddig,  két állítás, egyik sem felelt meg a valóságnak.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Mennyiben?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Majd elmondja.

 

Sokolowski Már képviselő: Rendben, köszöni. Azt hiszi, fölösleges ezt így folytatni, mert megállapodás nem születik. Köszöni, ennyi lett volna a hozzászólása.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: De képviselő úr, azért a tisztesség kedvéért, a valótlan állítások helyett egy dologra kellene képviselő úrnak válaszolnia: A FIDESZ-KDNP képviselő csoportja azt kéri, hogy ingatlant 150 millió forintért értékesítsen az önkormányzat és ezt meg fogja szavazni minden esetben a FIDESZ-KDNP, hogy a forrás megvalósuljon? Erre a kérdésre kötelező válaszolni, mert ha nem, az a tisztességükről állít ki nem túl pozitív bizonyítványt. Parancsoljon képviselő úr.

 

Sokolowski Márk képviselő: Nem, nem igaz, hogy a FIDESZ-KDNP képviselő csoportja ingatlan értékesítéssel szeretne ekkora összeget átcsoportosítani. Az eredeti előterjesztéssel módosított költségvetés-módosítóra érkezett visszamódosítás a céljaik számára, amiket szeretne a csoport, amiket az eredeti előterjesztésükben megjelöltek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó, köszöni szépen. Tisztelt Mindenki!  A FIDESZ-KDNP javaslata az, hogy azt a sort, ahol százhatvankilencmillió négyszázötvenkilencezer forint szerepel ingatlan-értékesítésként, ott csökkentse le az önkormányzat és csak tizenkilenc millió forint maradjon. Ez azt jelenti, hogy el kell adni 150 millió forintnyi ingatlant. Tehát képviselő úr azon állítása, hogy nem ezt szeretnék, az vagy azt jelenti, hogy szándékosan nem mond igazat, vagy azt jelenti, hogy fogalma sincs arról, hogy a költségvetésben milyen következménye van annak, amit javasolnak. Százötvenmillió forintot most ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kiadásra terveznek. Igaz,  Jegyző Úr? Igaz-e, amit mond? Igaz, amit mond. Tehát ebből látszik, hogy egészen elképesztő a helyzet.

 

Gáspár Béla képviselő: Nagyon régóta tervezi azt, hogy felszólal ezzel az ötezer forintos autópálya-matricával kapcsolatban. Hát most már tovább nem tudta türtőztetni magát.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr már háromszor megtette eddig.

 

Gáspár Béla képviselő: Bocsánatot kér, de nem értette, hogy mit.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Már háromszor elmondta képviselő úr, és erre mondta el azt, hogy ennek semmi köze az autópálya díjfizetőssé tételéhez.

 

Gáspár Béla képviselő: Nem tudja, hogy hogy mondta el, azt, hogy a város egy pici kis falu volt. Nőtt-nőtt, hála Istennek, nagyon szépen nőtt, fejlődött. Ezzel kapcsolatban ezzel párhuzamosan a lakosok száma nőtt. A lakosoknak gyerekei születtek, jobban élünk, minden gyereknek van már autója, kicsi a város kapacitása. Ez nem Kormány-probléma, ezt a polgármester úr mindig kihasználja, hogy rúgjon egyet a Kormányba. Ez nem Kormány-probléma, hogy jobban élünk, illetve hála Istennek, jobban élünk, és az, hogy az autósok, autók száma megszaporodott, ez okozza a dugót.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Érdekesnek találja, hogy az átmenő forgalom a Budaörsön élő minden gyerek autójából származik. Egyébként szegény budaörsieknek azért egy jelentős része most fölszisszen, ő azért az a polgármesteri ügyfélfogadáson számos olyan ügyféllelt találkozik, ahol nemhogy minden gyereknek van autó, hanem saját maguknak sem tudnak autót venni,  sőt, megélhetési problémáik vannak. De az kétségtelen, hogy Budaörsön az élet valamivel minőségében jobb, mint az országban, mert egyébként nem kellene gyerekprogram, mert Budaörsön nő a gyereklétszám kétségtelen, országos szinten meg katasztrofális a helyzet, legalább is ezt hallotta, ezért akarnak szövetséget kötni a nőkkel, hogy szüljenek. Ezt most itt nem fogja részletezni, mert megint mindenféle vád fogja érni. Képviselő úr,  tegyék már helyére dolgokat. Természetesen igaz az, hogy nő az autók száma a településen belül, de amikor a városon átmenő forgalom megnőtt, megmérte az önkormányzat az autópálya díjfizetőssé tétele megtörténte előtt,  és után, ezzel kapcsolatosan, egyértelműen ehhez köthetően, a szakértői anyag szerint megnőtt a forgalom a városban. Ez nem keverendő össze azzal a problémával, hogy igen, nő a városon belül az autóknak a száma. Ezt viszont nem tudja, hogy milyen tanulmánnyal lehet korlátozni,  vagy előírjon-e az önkormányzat büntető adót majd azoknak, akiknél a gyereknek is esetleg van autója, vagy minden gyereknek. Hát azért nagyon kevés budaörsi család van, ahol két vagy három gyerek van és  feleségnek, gyereknek,– mindegyiknek van autója. De nem gondolja, hogy ezt egy tanulmány kezelni tudja. Amit az önkormányzat kezelni tud, az az átmenő forgalomnak a megszűrése, nem véletlen, hogy bevezette az önkormányzat egyébként a tárcsás parkolást, nem pénzt szedett a budaörsiektől, hogy megvágják őket anyagilag, hanem próbálják azt elkerülni, hogy P+R-nek használják a nem budaörsiek a települést és ezzel csökkentse valahogy a városon áthaladókat. De ha valaki reggel, javasolja képviselő úrnak, ha nem hisz neki, hogy tanyázzon le egyszer a Budakeszi elágazásnál reggel hármad-negyed magával és kezdjék el számolni az autókat. Nem a Budaörsön belül lakók fognak érkezni Herceghalom felől, Budakeszi felől, meg Törökbálint felől azokon az utakon, és haladnak Budaörs felé, hanem valakik mások.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Csak egy félmondat még ehhez. Kétszer mért forgalmat az önkormányzat  emlékei szerint. Egyszer mértek a fizetős szakasz bevezetésének hatálybalépése előtt, és egyszer mértek utána is. A kettő közti különbség, az egy növekedés. Szerinte ehhez nincs mit hozzátenni, de a tanulmány hozzáférhető képviselő úrnak, el lehet olvasni újra és akkor lehet a számokból ismét információhoz jutni, ha esetleg ez nagyon régen volt, mert három évvel ezelőtt volt, tehát nem kell mindenre mindenkinek emlékeznie. És még egy apróság, szintén egy pontosítás. Szeretne segíteni abban, hogy mi volt valótlan állítás Sokolowski képviselő úr hozzászólásában. Valótlan az, hogy a Trasparency International-lel kötött megállapodás nem tanulmányra szólt, hanem egy folyamatra, amelyben a Transparency több munkatársa végig követ egy közbeszerzési folyamatot és nem a tanulmány elkészítésére szól ez a szerződés, hanem arra, hogy folyamatosan részt vesznek benne, tanácsokkal és egyebekkel segítik ezt az egész folyamatot. Nem is érti, hogy hogyan lehet ilyen dolgokat összekeverni. Lehet, azt látják, de a valóság az más.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Amihez az is hozzátartozik, és akkor megint képviselő úr örömére fog egyet rúgni a Kormányon-, hogy a Transparency-nek az ilyen jellegű tevékenységét a Kormány is igénybe vette egészen addig, amíg el nem borult az agya és el nem kezdett Stop Sorosozni, és meg nem vádolta az összes olyan civil szervezetet, amelyik az átláthatóságért, amelyik emberi jogokért, amelyik tisztességes demokratikus közéletért küzd, mindenféle csúnyasággal. Azóta már Indexen van természetesen a Transparency, amelyiknek számos nemzetközi szervezete van és céljuk mindenhol az átlátható, tisztességes demokratikus működés és a korrupció felszámolása.

 

Simándi Szelim képviselő: Számára legalább is még mindig nem tiszta, hogy ha az szerepel Sokolowski képviselő úr módosító javaslatában, hogy az önkormányzat növelje százötven millióval az ingatlan eladásból származó elvárásait, akkor ehhez, hogy nem kötődik az, hogy el is kell adni százötven millióval többet, itt ugyebár ez szerepel, mégis most ugye úgy érvelt Sokolowski képviselő úr, hogy nem, nem akarnak. Ettől függetlenül,  bár úgy érzi, hogy egy kicsit műbalhé ez a vita,  ragadják meg a lehetőséget, hogy pár tartalmi dologgal is foglalkozzanak. Ilyen például a nyilvános mosdóknak a kialakítása. A javaslatban az szerepel például, hogy a Templom téren kéne egy ilyet kialakítani. Ez egy nagyon régóta húzódó vita. Ott ő a képviselő, jól tudja évek óta, hogy mindig ez így időnként fellángol, de általában visszahúzódik abba, hogy nem történik semmi, ennek legfőbb oka, vagy egy nagyon kemény oka, amit tudnak, hogy a téren lévő egyházi intézmények nem támogatják, hogy ez legyen. Itt kérdése lenne, hogy ebben történt-e bármi változás, hogy ha esetleg képviselő ú tud arról, hogy változott ebben az intézményeknek az álláspontja, az például kinyithatná ezt a dolgot újra és lenne ok arra, hogy újra megtárgyalják. Emellett még mindig lenne sok más érv is, ami felmerül ebben a vitában, például az ott élők, az Esze Tamás utca környékén élők gyakran panaszkodnak arra, hogy a Templom teret fiatalok használják. Nincs igazából hova menniük, vagy úgy érzik, hogy ott szeretnének közösen időt tölteni, amivel természetesen nincsen semmi baj, hiszen erre valók a közterek, hiszen erre valók a közterek, de bizony ott azért előfordul hangoskodás, előfordul szemetelés. És annak a megítélése, hogy ott egy nyilvános, egy állandóan működő nyilvános mosdó az azt eredményezné-e, hogy tisztább lenne a környezet, mert lenne hova menni mosdózni, vagy éppen azt eredményezné, hogy még több fiatal menne oda, aki még többet hangoskodna, mert ott van nyilvános mosdó, ő ezt nem tudja megítélni, de például ilyen érvek szoktak elhangozni ebben a vitában. Tehát a kérdése az lenne, hogy amikor elkészítette képviselő úr ezt az előterjesztést, akkor mennyire ásott le ennek a vitának a mélyére, és hogy ebben történt-e változás az elmúlt években, mert ha történt, akkor tényleg érdemes lenne ezt a kérdést újra kinyitni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem szeretett volna hozzászólni, de az az igazság, hogy a Tanút már idézte polgármester úr, most ő  is fogja, mert nem tud itt romantikázni, mint Pelikán elvtárs a börtönudvaron, hogy nincs új a nap alatt. Az, ami az elmúlt 10-15 percben elhangzott, az a része nem feltétlenül fog hiányozni neki, de kell nyilvános WC, nyilván, Simándi képviselő társa elmondta, erre kell vitát nyitni. Ott még azt is mondja, hogy ha az önkormányzat találna egy normális helyet neki, akkor ott érdemes akármilyen forrást bele vinni, hogy akkor erre legyen normális lehetőség, de az összes többi az vagy halál felesleges, vagy pedig felháborító, ugye ezen a mezsgyén belül maradnak ezek az írások, vagy pedig nem a Képviselő- testületen múlik és nem is nekik kellene megcsinálni, ilyen is van benne. Visszautalna Jegyző Úrnak a felvezető tíz percére, bár nem is tudja mennyi volt, amibe szerinte elég jól megvilágította, hogy miért nem jó ez a módosító javaslat. Igen, ő  is egyetért abban, tehát akkor mondják ki, ő soha nem  gondolná, hogy ezekért, kivéve a nyilvános WC-t, de az meg egy másik tárgyalást képez, az önkormányzatnak plusz ingatlanokat kellene Budaörsön eladni, ha csak ezen múlik. Ezek nem olyan jellegű dolgok, vagy nem az ő felelősségük, vagy felesleges, vagy megvalósíthatatlan, körülbelül ennyi. Szerinte ezért plusz ingatlant eladni a közvagyonnak az elpackázása lenne.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, döntéshozatal következik. Szerinte talán túl is,  de igen részletesen megbeszélték azt, amit Simándi Szelim műbalhénak nevezett és ő is azt gondolja, hogy igen, valóban az volt, de nem az ő részükről természetesen, hanem egy olyan helyzetben, amikor valaki úgy próbál csinálni, mintha komolyan tenné a dolgát, de kiderült, hogy, szóval… A módosító indítványról kell először szavazni, mindjárt a rendeletet követően. A vitában a családi ezüst felől vitáztunk hosszan, miközben arról kellene beszámolni, hogy az előző évben a család jól gazdálkodott-e. Felteszi szavazásra a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet, amihez a záradékolást a könyvvizsgáló megtette és egyébként a város stabil gazdálkodását támasztotta alá még azon lehetetlen körülmények között is, amiben voltak. Ehhez hozzátartozik az is, hogy számtalan olyan célt át kellett csoportosítani, el kellett halasztani, amit meg tettek volna nagyon szívesen, hogyha nem vonják el a saját forrásaikat.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a határozati javaslatra vonatkozó módosító indítványt, amit dr. Sokolowski Márk nyújtott be.

A Képviselő-testület 3 igen 10 nem szavazattal elutasította a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a 2. pontnál a Hivatal nevesítette az ingatlanokat. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

83/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – Költségvetési maradvány

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította dr. Sokolowski Márk képviselőnek, a költségvetési maradvány felosztására vonatkozó módosító javaslatát.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 498.531 e  Ft költségvetési maradványból a 429.524 e Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:

 

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2018. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 195.088 e Ft
Az önkormányzat által 2017. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2018. évi pénzügyi teljesítéseire:

személyi juttatások                                                  31.899 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO          26.126 e Ft

 58.025 e Ft
Az önkormányzat részére leutalt 2017. évi állami támogatásból 2017. december 31-ig nem érvényesített elvonás, mint kötelezettség 2018. évi teljesítésének biztosítása     2.952 e Ft
A Budaörsi Vigasságok rendezvény (Kőporossy Bt.) támogatására     4.000 e Ft
Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet III. Finanszírozási bevételek 1.1. Előző évi költségvetési maradvány sor 169.459 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 2. számú melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 169.459 e Ft-tal csökken  

169.459 e Ft

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 52/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

 

 • A fejlesztés pontos megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása
 • A fejlesztés az alábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti:
 • Puskás Tivadar utca (Szivárvány utcai parkolótól Baross utcáig) hrsz.: 4153/51, 4153/130,
 • Hársfa utca (Stefánia utcára merőleges szakasz) hrsz.: 175/18.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 122.014.316 Ft.
 • A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 52.292 e Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosít.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 66/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel” kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 • Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Mákszem Óvoda fejlesztésével.
 • Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét 16.715 e Ft-ot a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése szabad pénzmaradványának felosztása, és annak beépülése a 2018. évi költségvetési rendeletbe

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha ésszerűség van, akkor most azt feltételezné, hogy az előző napirend után képviselő úr ezt visszavonja. Persze eljátszhatják még egyszer azt a látványcikruszt, amit eljátszottak. Bízik abban, hogy képviselő úr belátja és azt mondja, hogy a 2. napirendnek így nincs értelme, hiszen nincsen megfelelő fedezet hozzá. Kérdezi képviselő urat.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Továbbra is kéri, hogy szavazzanak a módosító alapján. Továbbra is úgy gondolja, hogy szavazóképes az előterjesztés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés az szavazóképes, az olyan szavazóképes, hogy a fal adja a másikat. Szeretné megkérdezni, hogy mi a forrás.

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Ne haragudjon, de az előző napirend vitájánál volt többször szó az a 150 milliós összeg. Ugye az eredeti előterjesztésben 300 millió szerepel az immateriális javak tárgyi eszközök értékesítése soron. Ez annak pont a fele. És az előző előterjesztésben elfogadott határozati javaslathoz képest erről lehet továbbra is szavazni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha ez most iskola lenne, akkor – most kioktatja a képviselő urat – azt mondaná „Ülj e fiam egyes!”. Jegyző úr azt mondta szavazzák le, nincs mit tenni. Egészen elképesztő. Felosztjuk az előző napirendnél a pénzmaradványt, megfelelő célokra. Ott a módosító indítványodban szó szerint ugyanezek szerepelnek, de szavazzunk még egyszer arról amit ott elvetett a Képviselő-testület és eldöntötte azt, hogy nem kíván további 150 millió Ft-ért ingatlant eladni. Azt kéri, hogy mondja ki, hogy a forrása 150 millió Ft-nyi ingatlan értékesítés. Mondja ki, mert csak ez lehet a forrása a dolognak. Nincs benne a módosítóban. A módosítóban a forrás nulla forint. A módosítóban az szerepel, hogy a Képviselő-testület az egyik soráról elvesz 150 milliót, a másikra odatesz 150 milliót. Plusz 150 millió mínusz 150 millió az mennyi?

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: Szeretné kérni, hogy szavazzanak róla.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miről, képviselő úr?

 

Dr. Sokolowski Márk képviselő: A módosító javaslatról.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület most arról szavaznak, hogy aki egyetért azzal, hogy… Elérkezett a teljesítő képessége határához, a hülyeségről egyszerűen nem tud szavaztatni. Szavazzon arról a Képviselő-testület, aminek nincs forrása nem kívánja elkölteni?

 

Dr. Bocsi István jegyző: Azt szeretné kérni, hogy van képviselő úrnak egy javaslata, formailag beterjesztette, szavazzon róla a Képviselő-testület, nem tud mást tenni az SZMSZ szerint. A többi elhangzott. A logikai bukfencen nem tud a Képviselő-testület túllépni. Ha 150 milliót elvesz valamiből, majd 150 milliót hozzátesz annak az eredménye mennyi és akkor van e forrás arra, amit ez tartalmaz. Formailag a képviselő úr megtett egy javaslatot, Képviselő-testület pedig szavaz róla.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendben van, de ez a saját komolyságuk semmibe vétele. Nagyon szomorú, hogy ebben a játszmában dr. Sokolowski Márk képviselő ilyen módon részt vesz. Lehetőleg a következő ülésen ne legyen olyan előterjesztés, hogy a Képviselő-testület arra kéri az egyik intézményvezetőt, hogy ugorjon a Dunába és akkor erről szavaznak, mert körülbelül annak is ennyi a háttere, mint ennek az előterjesztésnek.

Felteszi szavazásra, hogy a forrás nélkül megjelölt 150 millió forintot költse el az önkormányzat a dr. Sokolowski Márk által előterjesztett célokra. Ő nem fog szavazni, hülyeségre nem nyom gombot.

 

A Képviselő-testület 3 igen, 9 nem, 0 tartózkodó szavazattal elutasította a javaslatot. Ő maga nem szavazott, mert értelmetlen kérdésről, amiről világosan kiderült mind a szakma, mind a vita során, hogy értelmetlen, mert nincsen rá fedezet és már az első napirendnél ezt rendezték, nem hajlandó erről szavazni. Bohócot csinálni a Képviselő-testületből lehet. Erről valószínű megjelennek mindenféle valótlan írások, ezt már megszokták, de ennél tovább az ügyről tényleg nincsen beszélni.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott.)

 

 

84/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította dr. Sokolowski Márk képviselőnek, a 2017. évi költségvetési maradvány felosztására vonatkozó alábbi javaslatát:

 

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 1. Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet III. Finanszírozási bevételek 1.1. Előző évi költségvetési maradvány sor 150.000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 2. számú melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 150.000 e Ft-tal nő.
 2. Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe új sorral beépül:
Tehermentesítési közlekedési koncepció készítése10.000 e. Ft
Gyalogátkelőhelyek LED-es aktív prizmás kiemelése50.000 e. Ft
Nyilvános WC-k kialakítása                              30.000 e. Ft
1. sz.-ú főút városi szakaszának kátyúzása50.000 e. Ft
Okospad mintaprojekt10.000 e. Ft

 

 

 

 

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2012.(VI.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Három bizottság – TFVB, PEB és ÜB – egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

4.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Egy kiegészítő határozati javaslat is készült a rendelet alkotás mellett. Három bizottság – KMISB, SZEB és ÜB – egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra először a rendeletet. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

 

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló

13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a kiegészítő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

85/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Hozzájárulás gyermekétkeztetési szolgáltatói szerződés módosításához (Julienne Kft.)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Julienne Kft.(székhely: 1165 Budapest, Újszász u.. 45/B.)-vel gyermekétkeztetés tárgyban, 2014. augusztus 24-én ÖNKSZ2014-1042 számon, 2016. október 28-án ÖNKSZ2016-735 számon illetve 2016. december 21-én ÖNKSZ2016-950 számon megkötött vállalkozási szerződések szerinti, nettó Ft/adag egységben megadott egységárak 7 % mértékű módosításához. Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződések módosítására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

5.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadta, ám a Frankhegyi Részönkormányzatban akadt egy ember, aki nem szavazta meg, miközben a tilalom feloldására vonatkozik az előterjesztés három ingatlan esetében. Ez értelmezhetetlen számára. Ezek szerint a Frankhegyi Részönkormányzatban van olyan tag, aki szeretné, hogy azon ingatlanok, ahol már felszabadíthatják, ott ne legyen felszabadítva. Vagy ott is valamilyen értelmezési, vagy esetleg képességbeli, kapacitásbeli probléma adódik. Tényleg az ember néha csodálkozik, de lehet meg kell szokni ezeket a helyzeteket.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

6.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elnézést kér, hogy várakozni kellett, de most jutottak el a Kapitányságot érintő beszámolókhoz. Nem szeretné abba belekényszeríteni, hogy hosszasan ismertesse azt, ami a TFVB előtt megtárgyaltatott és 5 egyhangú szavazattal elfogadtak, de nyilván pár mondatot kiegészítésként lehetőségként felajánl.

 

Dr. Pál Adrián r. alezredes: Elsősorban kollégái és a maga nevében szeretné megköszönni mind Budaörs Önkormányzatának és az itt lévő polgároknak a 2017. évi támogatást, amit nyújtottak. Ez nem csak pénzbeli támogatásban fejeződik ki egyébként, hanem az önkormányzattal való együttműködés során számos olyan közös munka gyümölcsét szokták kiélvezni, amely alapján egy élhető várost teremtenek. Nemcsak azért fontos ez az itt élő állampolgároknak, hogy szép iskolák, szép utak, szép játszóterek legyenek, hanem a közbiztonság is egy nagyon fontos dolog. Gyermekeiket le merik engedni játszani a terekre. A hölgyek, ha esténként leszállnak egy tömegközlekedési eszközről, nyugodtan végig tudnak sétálni a város utcáin anélkül, hogy bármiféle atrocitás érné őket. Röviden, maga és kollégái nevében, még egyszer köszöni a támogatást. A beszámolóra rátérve egy rövid mementó. 2010-es évek elején Pest Megyei Rendőr-főkapitányság területén 45.000 bűncselekményt követtek el. Ez a tavalyi évben 22.000 alá csökkent. Ugyanez látszik Budaörsre vonatkozólag is: 2010-ben 1.528 regisztrált bűncselekményt követtek el a Városban, tavalyi évben 790-et. Úgy gondolja, hogy ez nagyon példa értékű és olyan szám, amelyet meg kell tartani. Idei célkitűzései között szerepel, hogy ezt a számot megtartsák, és amennyiben lehet tovább csökkenteni. Sem tavaly, sem idén, az elmúlt 5 hónapban, nem történt olyan kirívó bűncselekmény Budaörsön, amely miatt Polgármester úrral kellett volna egyeztetni. Reméli, hogy ezt a közbiztonságot fenn tudják tartani. Amiben viszont segítséget fognak kérni a Képviselő-testülettől, a lakhatás támogatása Budaörsön. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt a többi önkormányzattól is, aki az illetékességi területhez tartozik, kérni fogja. Van némi fluktuáció, van némi hiány a rendőrségen. Budaörs az agglomerációban az egyik leggazdagabb település, gazdaságilag igencsak fejlett. Sajnos az itteni ingatlan árak is gyakorlatilag Budapesttel megegyezőek. A fiatalok, akik felkerülnek ide, és itt elsősorban a közterületi állományra gondol, nem biztos, hogy tudják fizetni ezeket az albérlet árakat. Ha szeretnék megtartani őket, ahhoz szüksége van az Önkormányzat segítségére. A közeljövőben fogja keresni a Polgármester urat ez ügyben. Itt szeretné megragadni az alkalmat, ha bárkinek kérdése van, az most nyugodtan tegye fel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azzal kapcsolatban, amit Kaptány úr jelzett nem lesz könnyű helyzetben az Önkormányzat. Férőhelyek és egyéb tekintetében az elmúlt időszakban is igyekeztek támogatni. Az kétségtelen tény, hogy a település önereje predesztinálná arra, hogy ragyogóan tudjon működni. De itt is el kell mondani azt, ami 2016-ban történt a költségvetés módosításnál, nem Budaörsénél, hanem az ország költségvetésének módosításánál. Bevezetették az úgy nevezett szolidaritási hozzájárulási adót, ami minden csak nem szolidáris és nem hozzájárulás, mivel az önkormányzatokat megillető támogatásnál már az adóerő képességet figyelembe veszik. Így az történt, hogy a Város költségvetésében körülbelül 10%-ot sem tett már ki az államtól származó bevétel. Ez körülbelül most is ennyi és ennek a 2,5-2,1% közötti értékét vonják el, ami azt jelenti, hogy a saját bevételünkből vonnak el. Szóval nagyon nehéz a helyzet. De a vita, ami itt lezajlott, az némi képet adott Kapitány úrnak arról, hogy milyen a település pillanatnyi anyagi helyzete. Túl azon, hogy hogyan lehet vitatkozni valamiről, ami jobb helyeken szóba sem kerülne. Nem volt tanulság nélküli, mert abból a szempontból képet kaphatott róla Kapitány úr, hogy milyen anyagi körülmények között vannak. Miközben az az állítás igaz, hogy azért, mert ez egy jó hely, az ingatlan árak magasan vannak, ami azt hozza magával, hogy az itt élőknek a gyermekei sem mind tudnak ingatlanhoz jutni. Egyébként tudja azt is, hogy az ingatlan árak elképesztően magas árra szöktek fel.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

86/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2017. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

 

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

7.) Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Itt közvetve segítenek a dolog bonyolításában. Nem részletezi, mert ez is egy magyar specialitás, de nyílván segítenek. A TFVB és PEB egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

87/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a GeneralCom Mérnöki Kft. (cégjegyzékszám: Cg.13-09-072373, székhely: 2040 Budaörs, Farkasréti út 1., képviseli: Cseh Sándor ügyvezető) által a budaörsi közbiztonság növelése céljára 1 000 000.- Ft, azaz egymillió forint összegű közérdekű célra való kötelezettségvállalás címén nyújtott adomány elfogadását jóváhagyja.;
 2. az adományozás során befolyt összeg terhére támogatást nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budaörsi Rendőrkapitányság részére 1 000 000,- Ft azaz egymillió forint összeg erejéig technikai eszközök illetve működéshez szükséges eszközök beszerzésére. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 7/A. sz. melléklet 2. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzésre) sora terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék;
 3. felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére és a vonatkozó szerződések aláírására.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

8.) Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Eddig megbízott kapitányságvezető volt dr. Pál Adrián r. alezredes úr. Most kapitányvezetői beosztásába helyezéséről dönt a Pest Megyei Rendőrfőkapitány és kéri a Képviselő-testületet, hogy véleményezze. Hozzáteszi, hogy bár kaptány úr egy fél mondatban jelezte, hogy nem volt olyan ok, ami miatt egyeztetni kellett volna, de sok olyan eset volt viszont, amikor Kapitány úr megkereste és tájékoztatta, ha olyan ügy volt, ami a települést érintette. Úgy ítéli meg, hogy az együttműködés az megfelelő. Volt olyan is, amikor kicsit morogva hívta fel a Kapitány urat, – de a morgás nem őt illette meg, hanem a morgás jogával élt, – amikor a rendőrséget olyan célokra használták fel, amit szerinte egyértelműen nem politikai ügy volt. Viszont pontosan tudja, hogy egy rendőrkapitány és a rendőrség hivatásos állománya parancsot hajt végre és köteles elvégezni, még néha olyan munkát is, amiről persze nem kérdezi meg a véleményét, mert mint magánember lehet neki olyan, de mint szolgálatot teljesítő végre kell hajtania. Szóval úgy gondolja, hogy Kapitány úr a feladatát nagyon magas fokon végzi el és azt javasolja, hogy a Képviselő-testület az egyetértését a kinevezéshez biztosítsa.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

88/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Rendőrkapitány kinevezésének támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányi posztot jelenleg megbízott kapitányságvezetőként betöltő, dr. Pál Adrián r. alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

9.) Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésével kapcsolatos Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulati beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 5 egyhangú szavazattal fogadta el, a Frankhegyi Részönkormányzat 1 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

89/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésével kapcsolatos Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulati beszámoló

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében felszólítja a Frankhegyi Víziközmű Társulatot, hogy az Önkormányzat és a Társulat között 2017. dec. 05-én létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződésben a Társulat számára rögzített feladatok vonatkozásában az érdemi ügyintézést jelen témában született képviselő-testületi döntés meghozatalától számított 15 napon belül kezdje meg.

 

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: dr. Hardy Géza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) BHÉSZ módosítás a Bretzfeld u. – Lévai u. – Komáromi u. – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Két határozatról kell dönteni. A TFVB mindkettőt 5 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az első határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

90/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

BHÉSZ módosítás a Bretzfeld u. – Lévai u. – Komáromi u. – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó módosításának véleményezését, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 1., 2. mellékletekben foglaltak szerint.
 2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó, előterjesztés mellékletei szerinti módosítás tervezetének állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezése céljából való megküldésére.
 3. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert olyan tartalmú nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó módosításában megfelelő módon figyelembe vette.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az második határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Bujkál benne a kisördög. A Fidesz-KDNP testületileg, mind a három listás képviselőjével, nem szavazott meg egy olyan előterjesztést, amelynek megvolt a lakossági, szakmai fóruma. Egy árva szót nem hallottak arról, hogy mi a problémájuk ezzel. Bár biztos olvasni fognak ezzel kapcsolatban valami dajkamesét, valami fantasztikus minőségű oldalon, újságban, helyi tévében meghallgathatják. A tisztesség itt is azt kívánta volna, hogy ha van valami probléma ami egy önkormányzati fontos döntést illet, ami egy adott területre vonatkozó szabályozásra vonatkozik, akkor meghallhassák hogy milyen érvek vannak. Olyan naiv, hogy azt gondolja, hogy tisztességesen is lehet működni.

 

 

91/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

BHÉSZ módosítás a Bretzfeld u. – Lévai u. – Komáromi u. – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása (2) – közterület-alakítási terv készítése

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Vt-Fi és a Vt-FL jelű építési övezetű építési telkek beépítését megelőzően a határoló közúti csomópontok kialakítására, a telkek megközelítésére, parkolók kialakítására vonatkozó forgalomtechnikai megoldást is tartalmazó „Közterület-alakítási terv” jogszabályban meghatározott tartalommal való készítésének szükségességét, melyet az önkormányzat fogad el és érvényesít további döntéseiben.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

 

 

11.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

92/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozó módosításának véleményezését, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 1., 2., 3. mellékletekben foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozó, előterjesztés 5. melléklete szerinti módosítás tervezetének állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezésének megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet, Budaörs, Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozó módosításában megfelelő módon figyelembe vette.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

 

 

 

12.) Érd Hivatásos Tűzoltósága és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

További jó munkát kíván Petró Tiboron keresztül is az összes önkéntes és nem önkéntes mindenkinek, aki részt vesz abban, hogy biztonságban legyenek. Tényleg kiemelkedő a munkájuk.

 

 

93/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Érd Hivatásos Tűzoltósága és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

13.) Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A TFVB 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Ha valaki azt a kérdést tenné fel magának, hogy miért most kerül erre sor, azért mert most van rá lehetőség a törvényi szabályozások szerint. Egyébként korábban ilyen értelemben kezdeményezték más települések is. Ezt most fenntartják-e vagy sem – a lét és tudat itt milyen módon fog működni – az egy kérdés, de az egyértelműen kimondható, hogy a városnak az érdeke az az, hogy a településén mindenki, helyben tudja intézni az összes olyan ügyet, ami a közigazgatással vagy bármilyen problémájával kapcsolatos.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Ebben a témában utoljára megszólal, sokszor elmondta már, hogy ezt mennyire így kéne. Akkor is elmondta a véleményét, amikor nem így történt, hogy ez mennyire rossz. Ez annyira tipikus példája annak, hogy mi az, ami egy totál politikai döntés volt. Az ég egy adta világon sem az életszerűséghez, sem az infrastruktúrához semmihez semmi köze, arról szólt csupán, hogy Budaörs ne lehessen járásközpont és kész. Szerinte jó kis „lakmuszpapír” lesz az, hogy ehhez ki, hogy fog állni, akár Fidesz-es képviselőtársai, illetve Csenger-Zalán Zsolt pedig pláne, mert ez tényleg semmi másról nem szól csak arról, hogy ezeken a településeken ott lakók életszerűen jól érezzék magukat és az ügyeiket úgy tudják intézni, ahogy ez nekik megfelelő, semmi másról. Ezt szerette volna elmondani. Nyilván a testület támogatni fogja és tényleg csak nagyon remélni tudja, hogy el is éri ez a kezdeményezés azt, hogy ez meg is történjen. Minden itt élőnek és a környéken élőknek is ez az érdeke.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hozzáteszi, hogy ez nem valakik ellen, hanem a Város érdekében kezdeményezik. Semmi probléma azzal, ha Budakeszi, mint járás a környező települései központjaiként működik. Igyekezni fognak velük normális együttműködésben, jó munkakapcsolatban lenni. Ez ráadásul most is így van. De az egyértelmű, hogy az itt élők, illetve akiknek közlekedési szempontból mi sokkal jobb alternatívát jelentünk, – és egy harminc ezres város lakosságának egészen biztos így van – ne kelljen máshova járniuk az ügyeik intézését illetően.

 

Löfler Dávid képviselő: Egy budaörsi önálló járás kialakítását abszolút Ők is tudnák támogatni, hogyha a megfelelő előkészületek, az előterjesztést megelőző tárgyalások megtörténtek volna. Számára nem derül ki az előterjesztés mellékleteiből, hogy volt-e a települések szintjén megkeresés, voltak-e ez ügyben egyeztetések, országgyűlési képviselő úrral volt-e előzetes egyeztetés vagy akár felmerült-e azokon az egyeztetéseken, ahol a településvezetők találkoznak a választókerületben. Nyilván a választások alatt is ez többször téma volt. Kicsit olyan érzése van, hogy ez inkább politikai, mint a Város érdekét szolgáló előterjesztés, Nincs megfelelően előkészítve. Inkább politikai jelentőséget próbálnak erre ráhúzni és nem a megfelelő úton ezt előkészíteni és előrevinni ezt az ügyet, úgyhogy ilyen formán nem tudják támogatni, Ha megfelelő egyeztetések megtörténnek, akkor teljes mértékben tudják támogatni Budaörs önálló járást. Hangsúlyozza, hogyha ezek az előkészítő tárgyalások, egyeztetések lezajlanak és egyetértés van a környező településekkel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Előtte majd biztosan megbeszélik a környező településekkel, hogy nehogy egyet értsenek, és akkor majd azért lehet nem megszavazni. Ez olyan cinikus szöveg volt, hogy egyszerűen nem tud mást mondani rá, ennél már a Márknak a hozzáállása is jobb, hogy inkább elment erről a napirendi pontról.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Lehet így is. Abban bízott, hogy itt most ez egy olyan dolog, amiben akár egyet is lehet érteni, de nem, még ez sem. Mit kellene ezen egyeztetni? Ez egy szándék arra, hogy mi legyen. Egyébként szívesen megkérdezné attól, akitől meg lehetne kérdezni, ha itt lenne, hogy amikor eldöntötték az ellenkezőjét, akkor kit kérdeztek meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez az igazi Fidesz-es cinizmus. Diktatórikus módon, a törvénnyel ellentétes módon, minden szabályt megszegve, – ami leírta azt, hogy hogyan alakítsanak ki járásközpontot – megalázzák pimasz módon az egész települést, és a Fidesz-KDNP helyi csoportja nem tiltakozik ellene. Boldogan tapsol. Majd amikor az előterjesztés világosan leírja, hogy pontosan ezeket a dolgokat kell végigjárják. Ha van egyetértés a Képviselő-testületben abban, hogy ebbe az irányba kell menni, akkor kell ezeket lefolytatni. De milyen jó, még az első napirendi pontra emlékszik, amikor ugye az nem politikai, amikor előterjesztünk valamit, aminek nincs fedezete, de az politikai, amikor a Város azt szeretné, ami egyértelműen megilleti őt, azt megkapja. Szóval egészen alpári ez a történet.

 

Vágó Csaba kabinetvezető: Néhány rövid megjegyzést szeretne elmondani Löfler Dávid képviselő úr által elmondottakra. Udvariasságból nem foglalkozna azzal a megfogalmazással, hogy ez Budaörs érdekét ebben a formában nem szolgálja, mert szerinte ez nem így van. A másik, hogy ez egy politikai célt szolgálna, nincs így. Ez egy politikai döntés elhárításáról szól, ésszerűségi alapon és a közigazgatás hatékonyságának alapján. Az előterjesztés ezen kívül világosan tartalmazza azt, amire az imént Polgármester úr utalt. Ennek a benyújtására törvényi határidő a következő évben van. Előzetesen, néhány évvel ezelőtt, amikor szerinte ez a teljesen eltúlzott arányokkal kialakított járási rendszer lényegében elkezdett működni, akkor a településsekkel erről folytattak egyeztetést és pozitív visszajelzést kaptak. Az előttük álló egy évben ezeket a tárgyalásokat, javaslatokat meg fogják tenni, tehát ha van akadálya annak, hogy valaki ne szavazza meg ezt az előterjesztést, akkor ez nem lehet az.

 

Stift Nándor képviselő: Polgármester úr őszintén elmondott mindent azzal kapcsolatban, amit a Löfler Dávid képviselő mondott. Ő ott ült abban a teremben több képviselő társával, amikor ebben a kérdésben csapkodta az asztalt az Országgyűlési Képviselő úr és azt mondta, hogy mindent el fog követni annak érdekében, hogy Budaörs legyen a járási hivatal központja, – aztán Budakeszire szavazott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot, hogy az Önkormányzat kezdeményezze, lefolytassa a szükséges egyeztetéseket, eljárásokat és ezzel kapcsolatban megkeresse az országgyűlési képviselőt.

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

 

A 3 FIDESZ KDNP-s képviselő „távol” van, bár ketten jelen vannak a teremben. Megérti, hogy valaki úgy van távol, hogy közben hozzászól, ennek van történelmi jelentősége, a jegyzőkönyvek megfelelően fogják tudni bemutatni a jövő számára.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő, ebből Löfler Dávid, Gáspár Béla képviselők nem szavaztak. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

94/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30.) Kormányrendelet alapján eljárva, Pest megyében kezdeményezi egy budaörsi önálló járás kialakítását, Budaörs járási székhellyel, Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Törökbálint települések összetétellel;
 2. felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges eljárások lefolytatására;
 3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérje fel a terület országgyűlési képviselőjét a kezdeményezés támogatására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

14.) TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A TFVB 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

95/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról 21. §-a alapján a TÖRSVÍZ Kft taggyűlésén kezdeményezze a TÖRSVÍZ Kft végelszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszüntetését és a végelszámolás kezdő napjául 2018. július 01. napját jelölje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

15.) Budaörs – FCSM Zrt. közti szennyvíz átadás-átvételi szerződés felfüggesztése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A TFVB 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. A félreértések megelőzése végett elmondja, hogy az alapvető célja az önkormányzatnak az, hogy ne az átadási ponton történjék meg az elszámolás, hanem a tarifa legyen azonos a fővároséval. Nagyon fontos műszaki, szakmai és pénzügyi okai vannak, amik egyértelműen a szolgáltatást igénybevevők és a város érdekét jelentik. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

96/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Budaörs – FCSM Zrt. közti szennyvíz átadás-átvételi szerződés felfüggesztése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

 1. Kerüljön felfüggesztésre a 2017. március 7-én kötött „Szerződés, amely létrejött Budaörs agglomerációs településből érkező szennyvizeknek a fővárosi csatornahálózaton történő fogadása és a bevezetett szennyvizek után fizetendő csatornahasználati díj elszámolása tárgyában” című megállapodás mindaddig, amíg a MEKH határozata alapján az FCSM Zrt, mint közérdekű üzemeltető végzi a szennyvíz szolgáltatást Budaörsön
 2. és a közérdekű üzemeltetői jogviszony megszűnését követően a Felek a Szerződésben foglaltakat tárgyalják újra
 3. valamint felhatalmazza a Polgármestert a 2., sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

16.) KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvétel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Mindkét bizottság egyhangúan – a TFVB 5 egyhangú igen, a PEB 10 egyhangú igen szavazattal – támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

97/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvétel

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvétel” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton, melynek célja a Budaörsi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási tevékenységek megvalósítása.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

17.) A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2018. évi üzleti terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirenddel kapcsolatban azt gondolja, hogy a mérlegbeszámoló elfogadásával kapcsolatban nincsenek problémák, és azt is gondolja, hogy az üzleti tervet is el kell fogadják, azzal, hogy most még nem döntenek arról hogy mi történjék a szemétszállítással kapcsolatban, de azt el kell mondani, hogy a helyzet hogy néz ki. Azt szeretné kérni ügyvezető igazgatótól, Tamás Ervintől, hogy azokat a részleteket, amiket már több ízben egyeztettek, meg írásban is jeleztek számukra, azt tegye meg, hogy ezt most itt elmondja a jegyzőkönyv kedvéért, nevezetesen, hogy hogyan néz ki jelenleg az, amiről egyébként ő is ejtett szót, hogy az ülés elején. mekkora forráshoz sikerült jutni a tavalyi harmadik negyedév, illetve az idei évi tevékenyég kapcsán. Illetve van egy nagyion fontos tétel,  nem kéri, hogy túl hosszan beszéljen róla, de azt nagyon fontosnak tartja, hogy a dolog kilátástalanságára vonatkozó tájékoztatást itt is elmondja, hogy jól értelmezik azt, amit számukra elmondtak, hogy eddig egyetlen fillért nem kaptak, de az önkormányzat ebben a helyzetben, ahol az ÉTH-nak egy alvállalkozójaként működik a BTG számára támogatást adna erre a célra, akkor a jelenlegi szabályozások szerint azt el lehetne vonni, magyarul igazából nincs döntési helyzetben az önkormányzat, egy kényszerpályán vannak. Ő legalábbis így látja a helyzetet.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Köszöni a lehetőséget, hogy néhány szóban összefoglalhatja, hogyan is áll a budaörsi hulladékgazdálkodás jelen helyzete. valóban egy nagyon súlyos döntés meghozatala előtt áll a Testület. Nem lesz hosszú, de objektív, tényszerű előadás lesz. A jogi szabályozás a 2012-es hulladéktörvény alapján 2016. április 01-én létrejött a  Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.(NHKV) és 2016 április elsejétől ez az állami szervezet irányítja a hulladékgazdálkodást. Ez a szervezet abba az irányba tolta a hulladékgazdálkodást, hogy az országot régiókra kell választani, és jöjjenek létre társulások, létre is jött az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017.02.08-án. A társulás úgy döntött, hogy a közszolgáltatója az ÉTH, az Érd és Térsége  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz 2017. 05.17-től. Az NHKV közben hozott egy döntést, amiben a megfelelőségi véleményeket több mint száz közszolgáltatótól visszavonta, köztük a BTG Nonprofit Kft-től is, ezáltal a BTG elvesztette a közszolgáltatói státuszát,  ami azt jelenti, hogy a BTG nem dolgozhat sehol az országban közszolgáltatóként. Ennek volt egy átmeneti ideje, és 2017.10.01-től a hivatalos közszolgáltató az ÉTH, tehát a BTG háromnegyed éve alvállalkozóként dolgozik. Ez nem lenne baj, ha ez a rendszer működne. Mielőtt folytatná, egy szakmai kérdést tisztázni kell. A hulladékgazdálkodás valamilyen  szinten az 1970-es évek végén megrekedt, és mindenki abban gondolkodik, hogy a szemétszállítási díj mit is fedez. A díj, amit a lakosság fizettet nem más, mint az általa termelt kommunális hulladék elszállítását fedezte. Budaörsön így volt megállapítva annak idején a díj, de az utóbbi évtizedben  mindannyian tudják, a hulladékgazdálkodás lényegesen többről szól, tehát belépett a  rendszerbe a szelektív hulladék gyűjtés, a zöldhulladék, a veszélyes hulladék, a lomtalanítás, ennek is a házhoz menő formája, és rengeteg illegális hulladékkal is meg kell küzdeni. a hulladékgazdálkodás komplett üzletág lette, erre azonban nem volt meg, nincs meg a fedezet, úgy működött, hogy Budaörs városa ezt közszolgáltatási keretszerződés keretén belül odaadta, és kettős finanszírozással működött hosszú évtizedeket keresztül a rendszer, azonban ez megborulni látszik. Most alvállalkozók, és a jelen az, hogy 2017.06.30-óta nincsen számlázás Budaörsre vonatkozóan, ami a számlázási rendszerek anomáliája miatt van, igazából a BTG mindent megtesz, hogy olyan adatszolgáltatást nyújtson, amit az NHKV tud alkalmazni, de sajnos a rendszerek nem kompatibilisek,  s egész egyszerűen annyi hiba van a rendszerben, hogy a számlák nem tudnak kimenni. Ennek köszönhetően a BTG a 2017 harmadik negyedévre vonatkozó szolgáltatási díjat sem kapta meg. A másik része, hogy az NHKV-nál kezdeményezték a díj felülvizsgálatot, mert úgy ítélték meg, hogy az a pénz, amit egyébként kapnak, az nem elegendő. Ezt 2017 decemberében kezdeményezték az első félévre vonatkozó felülvizsgálatot, és azóta az NHKV folyamatosan adatokat kér be, ezeket az adatokat átadják, ugyanakkor nem történik semmi május 30. van, nem tudnak semmit, hogy ez a történet hogy áll, fél év telt el.  Az ÉTH-val, ami a szerződésben alvállalkozóként a BTG-re vonatkozik, azt hiánytalanul teljesítik, talán érezhető, hogy a szolgáltatást jelen pillanatban működik Budaörsön, sajnos azt kell mondja, hogy ennek az ellentételezése nem történik meg, jelenleg  111 millió forinttal tartoznak nekik, ezek a fizetési határidők lejártak, ezt az összeget nem kapták meg. Polgármester úr a bevezetőjében említette, szerinte tényleg elég furcsa helyzet, hogy 2018-ban, május 30-án a BTG-nek egy fillér bevétele nem volt a hulladékgazdálkodásból, úgy, hogy gyakorlatilag minden feladatot hiánytalanul ellátnak, ez azt gondolja, hogy most már nem csak hogy hosszú távon, de közép-, és rövid távon sem tartható. Az emberek érzik a bizonytalanságot, béreket nem tudnak emelni, hiszen nincsen meg a fedezete, elkezdődött egy olyan típusú elvándorlás, amit nem tudnak megállítani, gyakorlatilag a BTG agóniája a hulladékgazdálkodás területén elkezdődött, és nem tudja, hogy ezt a folyamatot hogy lehet megállítani. Jelenleg nem lát erre esélyt, bár kettő opciót terjesztettek a tisztelt Képviselő-testület elé. Az egyik arról szól, hogy mivel látják, hogy ez a rendszer nem működik objektív okok miatt, illetve rajtuk kívül álló okok miatt, ezért  a jelenleg közszolgáltató, az ÉTH lássa el ezeket a feladatokat, tehát a gyakorlati, a napi feladatokat, magyarul vegye át a szolgáltatást Budaörsön 2018.06.01-től. Jelenleg is ők a közszolgáltatók, és az  alvállalkozói szerződésük 2018.06.30-án lejár, itt csak arról lenne szó, hogy nem hosszabbítják meg, és átengedik a terepet. A másik opció, hogy pénzt kellene belerakni a  rendszerbe számításaik szerint, beleszámítva azt is, hogy 8-10 főt kellene felvenni, hogy újból minőségi rendszert tudjanak kialakítani, és 35%-os béremelést mindenképpen meg kellene valósítani, mert egyszerűen nem maradnak meg az emberek, egy jelentős összeget kéne a rendszerbe tenni, nyilvánvalóan attól várnák ezt, aki mindig mögöttük állt, Budaörs Város Önkormányzatától. De most új helyzet van, egyrészt mindannyian tudják, hogy a költségvetés nem áll olyan helyzetben, mint az elmúlt években, ezt a BTG is tudomásul veszi, másrészt elég érdekes ennek a finanszírozási oldala. A törvények, meg a jogszabályok csak azt teszik lehetővé, hogy a törvényi minimumon felüli szolgáltatásokat finanszírozza bárki is, akár az önkormányzat, van ilyen törvényen felüli szolgáltatás egyébként Budaörsön, ugyanakkor van egy olyan kitétel is az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv kimondja, hogy ha a közszolgáltatók önkormányzati támogatást kapnak, az a szolgáltatási díjból levonandó. Innentől kezdve ez elég érdekes dolog, s keresztfinanszírozással sem lehet finanszírozni azt az üzletágat, nem mintha az egyéb területeiken olyan jól állnának, de törvényileg ez is tiltott. Azt gondolja, hogy a kapuk bezárultak, és a BTG nem tudja a jelenlegi körülmények között ezt a szolgáltatást tovább ellátni. Az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv kimondja, hogy a magyarországi közszolgáltatási díjak a németországi díjak 10-20%-át fedezik. Azt  gondolja, hogy olyan rendszerszintű probléma van, amit szakmai fórumokon el is mond, hogy a rendszer alulfinanszírozott, egy német rendszer 10-20%-ból kéne hasonló szolgáltatásokat nyújtani, azt gondolja, hogy ez nem fenntartható. Jelen állás szerint ennyit tud mondani, ha van kérdés, akkor szívesen áll rendelkezésre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyilván sok kérdést fog kapni a FIDESZ-KDNP képviselőitől is, és ha azt mondja, hogy itt az állam törvényalkotási tevékenységével tönkretette nemcsak Budaörs, hanem számtalan kistelepülés ilyen irányú közszolgáltatásával kapcsolatos cégeit, akkor valószínűleg megint igazat állít, és nagyon kíváncsi lenne az ő véleményükre, de valahogy most nem jelentkeznek.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Köszöni a tájékoztatást, van néhány dolog, amivel kapcsolatban szeretne segítséget kérni, hogy jól érti-e? Szakmai szempontból nagyon precíz és alapos volt, de ő szereti leegyszerűsíteni, hogy azok is, akik őket nézik, és arra kérték őket, hogy képviseljék az érdekeiket, ők is értsék jól, ez nekik is segítség lehet. Jól érti azt, hogy két opció van, amik közül az egyik nem reális, gyakorlatilag megvalósíthatatlan, hiszen sok pénzt, több száz millió forintot kellene ahhoz betenni, hogy továbbra is a BTG tarthassa fenn az üzletágat, vagyis hogy ő vigye el a szemetet, de ezt nem tudják megtenni, még ha lenne is rá pénz, mint ahogy nincsen, de ha lenne, akkor sem adhatnák oda a BTG-nek, hiszen már nem közszolgáltató, s törvény szerint közszolgáltatónak adhatnák csak oda ezt a pénzt arra, hogy vigye el a szemetet. Jól érti?

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Nem, nem teljesen, mert közszolgáltatónak sem.  Fölolvas szóról szóra  az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervből egy mondatot: „A közszolgáltatás teljesítéséhez a közszolgáltató részére biztosított költségek ellentételezésére kapott költségvetési illetve önkormányzati támogatás a szolgáltatási díjnál nem vehető figyelembe, a kifizetett szolgáltatási díjból a támogatás összege a koordináló szervet illeti.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Magyarul akkor elvenné az NHKV. Adnának arra, hogy ő nem fizet, és azt is elvenné, amit adnak.

 

Tamás Ervin: Itt már közelebb állnak a helyzethez, azt gondolja, hogy elveheti. Jogszabályok szerint elveheti, nem tudja, elvennék-e, de elvehetik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Még egy dolgot szeretne pontosítani,a törvény közszolgáltatóról beszél, s itt ez igazából az ÉTH, a BTG alvállalkozó, egy cég, aminek a tulajdonosa az önkormányzat, de mint tudják a jogszabályok értelmezése tekintetében az állam nem mindig köti magát a törvényi rendekhez, magyarul egyáltalán ne tudhatják azt sem, hogy otthagyná-e a pénzt, ha volna rá pénzük, vagy otthagyná.

 

Tamás Ervin: Ő azt gondolja, hogy, ennél pontosabban nehéz megfogalmazni, tehát egy olyan dologról beszélnek, amire precedens nem volt, de lehet, és mint alvállalkozó, ne felejtsék el, hogy a közszolgáltatóval való egyenértékű feladatokat látnak el, az ő nevében járnak el. Olyan jogértelmezést ő még ne látott és nem tud róla, hogy ami a közszolgáltatóra vonatkozik, az a közszolgáltatást ellátó alvállalkozóra ne vonatkozhatna.

 

Stift Nándor képviselő: Döbbenet amiket hall, de nagyjából egészen biztosan kimondható, hogy év végéig mekkora összegről beszélhetnek. Neki az információi szerint, amiben kéri, hogy Tamás Ervin erősítse meg, hogy ahhoz, hogy a BTG továbbra is azon a szinten tudjon teljesíteni, azokkal a pluszokkal, amiket az önkormányzat még megfogalmaz – zöldhulladék szállítása, veszélyes hulladék szállítása, illegális lerakók megszüntetése – igaz-e az, hogy közel 240 millió forintot kellene az önkormányzatnak beletennie?

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Igaz.

 

Stift Nándor képviselő: Az ÉTH, akinek az alvállalkozója június 01-ig a BTG, rendelkezik-e feltétel rendszerrel ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást Budaörsön meg tudja csinálni?

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Erre a második kérdésre nagyon nehéz válaszolnia, hiszen egy másik cég nevében kellene nyilatkoznia, egyet azért szeretne megosztani, hogy a pakliban benne van, már régóta, hogy esetleg ez a döntés is születhet, hogy ezt el kell engedni, ezért feltételes módban, de megkezdték a  tárgyalásokat az ÉTH-val, a cégvezetővel, Pató Simon úrral, és többször leültek egyeztetni. Természetesen mindig feltételes módban beszélt, hisz minden a Képviselő-testület döntésétől függ.  Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hónapja kapcsolatban állnak és egy hónapja tárgyalnak, hogy hogyan kellene csinálni. Dokumentumokat, járatterveket és mindenfélét adnak át nekik, azért, hogy ha a döntés megszületik, akkor ne meglepetésszerűen érje őket. A döntés azért lenne fontos, hogy megszülessen, ha az a döntés, hogy engedjék el, mert az biztos, hogy az ÉTH-nak fel kell gyorsulnia, egy hónapja marad arra, hogy a budaörsi rendszert megismerje, 15-20 embert  fel kell vennie, ügyfélszolgálati irodát kell nyitnia, szerződéseket kell kötnie, annyi feladat van egy hónap alatt, hogy ha most nem születik ez irányú döntés, akkor garantálható, hogy nem tudják átvenni zökkenőmenetesen, egyébként sem tud nyilatkozni arról, hogy zökkenőmentes lesz-e, az biztos, hogy a BTG minden segítséget meg fog adni, olyan szinten, hogy azt is elmondják, hogy melyik utcában kell tolatni, hol kell elkérni a kulcsot, kit kell keresni, hogy kihozzák a kukát. Elképesztő feladat, amit át kell venniük helyismeret nélkül, természetesen adnak át embereket, aki hajlandó, és át akar menni az ÉTH-hoz, nem lesznek sokan, hisz önmagában is nagyon kevesen vannak, de visszatérve a kérdésre, jelenleg nem rendelkeznek a feltételrendszerrel, azon vannak, hogy rendelkezzenek legalább a tudásanyaggal, illetve öt darab jármű van, ami szintén átadásra kerülhet. Ezek Budaörs város tulajdonát képezik, bérleti díjat kell fizetni értük, pályázati autók, de Budaörsön kell, hogy dolgozzanak, így az infrastruktúra egy része megvalósulhat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ugye evidens, hogy – látja, három hozzászóló van, a FIDESZ-esek nem tolonganak, nem olyan fontos ez, mint a wifis pad prizmás WC-vel, de mindegy, végül is csak egy közszolgáltatásról van szó – a tavalyi harmadik negyedév számlájának az ellentételezését, illetve az idei első félévet az ÉTH-nak azért ki kell fizetni, azt be fogják hajtani, száz millió forintot jelentősen meghaladó összegről beszélnek.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Egészen pontosan a harmadik negyedévre az NHKV részéről 68 millió forint tartozás, még 3-4 millió forint tartozás van 2017 első negyedévéről is, az ÉTH részéről pedig 111 millió forintról beszélnek 2018 első negyedévére vonatkozóan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csendben hozzáteszi, hogy ha ő nem fizet ilyen számlát ki egy közszolgáltatásért, akkor elég rendes büntetőkamatot szoktak behajtani, ha az  a számla akár csak a  posta miatt nem érkezik meg.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Polgármester úr ne kérjen lehetetlent, ő örül, ha ezek az összeget valamikor befolynak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő meg örülne, ha olyan országban élne, ahol ilyen dolgokról nem is kell beszélni.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Jól értette-e, hogy van a törvényi alapellátás, amit meg kell csinálni, de ahogy a nézők is tudják, Budaörsön ehhez képest még volt egy csomó plusz. Jelesül, hogy a lakótelepen heti háromszor vitték el a szemetet, a zöldhulladék szállítása dupla annyi alkalommal volt, mint máshol, de azt hiszi a lomtalanítás is ilyen. Az elhangzott, hogy ezt a plusz lehetne finanszírozni, ha lenne pénzük rá, vagy ezt a szolgáltatást is elvinné az ÉTH? Az érdieknek lenne-e kapacitásuk erre a pluszra? Hiszen a budaörsiek hozzá vannak szokva ehhez a színvonalhoz, s ha innen kell visszalépni, abból óriási felzúdulás lesz. Nem ők fogják meginni ennek a levét, vannak itt olyanok akik ezért inkább felelősek.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Hogy van-e kapacitásuk, ha elvállalják… Nem nagyon tudnak mást csinálni, hiszen ők a közszolgáltatók, itt csak annyi történne, hogy egy alvállalkozói szerződés nem lenne meghosszabbítva. Eddig, hogy az ellátás zavartalan legyen, plusz a BTG-nek próbálják menteni a jövőjét, ezért a BTG háromnegyed éve ellátja ezt a szolgáltatást gyakorlatilag ellenszolgáltatás nélkül. Azt gondolja, hogy nekik nincs más lehetőségük, mint átjönni erre a terültre, és magas színvonalon elvégezni azt a szolgáltatást, amit eddig a BTG látott el. Hogy ezt meg tudják-e tenni, erre mondta, hogy nehéz helyzetben van, mert nem tud egy másik cég nevében nyilatkozni, hirtelen egyik napról a másikra, anomáliák nélkül átvenni szakmai véleménye szerint lehetetlen, de azt is gondolja, hogy amennyiben megvan bennük a szándék és az erő, abban az esetben egy bizonyos idő után beállhat ez a rendszer. Az elején mindenképpen számít problémára, azt is mondta már a kollégáinak, hogy ha ez a döntés születik, akkor ők rendelkezésre fognak állni az első pillanattól kezdve, és szakmai segítséget nyújtanak, ha kell, ráállítanak egy embert, hogy minden segítséget megadjanak nekik, hogy ezt meg tudják oldani, egyet viszont nem hajlandóak megtenni, elvégezni helyettük a munkát. Ebben egészen biztos, és nem csak hogy nem hajlandóak, de nem is lesznek meg a forrásaik, embereik, infrastruktúrájuk hozzá.

 

Stift Nándor képviselő: Szeretné, ha Tamás Ervin megerősítené igennel, vagy nemmel a kérdésében, hogy igaz-e az az állítás, hogy az ÉTH Tárnokon közszolgálatot teljesít?

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Igen, igaz.

 

Stift Nándor képviselő: Megkérdezte az egyik barátját, hogy néz ki Tárnokon ez a történet. Tárnokon úgy néz ki ez, hogy megy  a kocsi, egy teljesen nyitott autó, nem szemetes autó, mint itt, megy egy nyitott kocsi, ott vannak az emberek és hányják fel a szemetet, ez a közszolgáltatás 2018-ban Tárnokon, és ez a cég fog idejönni Budaörsre. Egyébként ő egészen biztos benne, hogy a közszolgáltató a törvényen kívüli magas szintű munkavégzést, amit a BTG eddig megtett, és az önkormányzat megfinanszírozott, száz százalék, hogy nem fogja megcsinálni.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Dr. Ritter Gergely képviselőnek mondja még, hogy jól látja képviselő úr, hogy a törvényi minimumon felül előírt szolgáltatások megfinanszírozása az legális, és nem elvonható. A hulladékgazdálkodási törvény azt mondja ki, hogy a zöldhulladék minimum éves szintű elszállítása az 10+2 alkalom, kettő a fenyő, tíz az összes többi. Budaörsön ez jelen pillanatban 40, márciustól decemberig minden héten elhozzák a hulladékot, 10 darab ingyenes zöld zsákot adnak, és minden alaklommal ki lehet rakni egy köbmétert meg nem haladó kötegelt zöldhulladékot, ez azt jelenti, hogy ha valaki negyven héten keresztül kirak 1-1 köbmétert, az 40 köbméter hulladék elszállítása egy ügyfél tekintetében. Ez a szolgáltatás van ma Budaörsön például zöldhulladék területén, de mondhatná a szelektív hulladékgyűjtést is, havi egyszer kötelező, itt ez minimum havonta kétszer van, nem beszélve a gyűjtőszigetek ürítéséről, ami napi szinten történik.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Fölmerült benne egy kérdés, attól tart költői lesz, de azért felteszi. Az NHKV, illetve az ÉTH miért nem fizet? Mivel indokolja?

 

Tamás Ervin (Btg Nonprofit Kft.): Nincs indok.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Csak, mert lehet ilyet. Valakiknek lehet ilyet, nyilván nekik nem lehet ilyet, ahogy polgármester úr is mondta.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Gondolata és feltételezése van, ha megengedi képviselő asszony, elmondja. Nagy valószínűség szerint azért, mert az ÉTH ugyanúgy nem rendelkezik forrásokkal, ugyanúgy nem tud hozzájutni az NHKV-tól, mint rengeteg más szolgáltató.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Nagyon úgy érzékeli egy ideje, és a lassú információáramlás miatt is, hogy egyáltalán nincsenek döntési helyzetben. Bele vannak préselve egy olyan húsdarálóba, amiből úgy érzi, hogy nem tudnak kijönni. A BTG-nek elfogyott a pénze, már kétszáz milliós kintlévősége van, ha jól tudja, vagy több, ebbe minden cég belerogyik, kivéve persze bizonyos gázszerelőket, akiknek ez nem probléma, de egy normális cég, egy önkormányzati vállalat ennyi kintlévőséget biztos, hogy nem visel el. Ezt föl kell, hogy adja, miközben át kell adni a szolgáltatást, nem tudnak ebbe pénzt betenni, mert azt meg törvényileg vennék el, ha megpróbálnák fönntartani, s apránként betömködni a lyukakat. Nem tehetik meg, mert ez meg van tiltva nekik. Errefelé bezárult az ajtó, ott pedig falakba ütköznek, nem tudja, hogy egy ilyen helyzetben beszélhetnek-e egyáltalán döntési helyzetről.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester:

Tegyék hozzá a harmadikat is, mert ha ő még a fejében azzal az okoskodással, hogy minden szabályt lehet megfelelően alkalmazni, és ki is lehet játszani, hogy ha nem lenne azt, hogy ellopják intézményesítve az önkormányzat pénzét, akkor azt mondaná, hogy a törvényen felüli kötelezettségre szerződnek háromszáz millió forintért és senkinek semmi köze hozzá, hogy az annyi-e, vagy nem, csak a végén még, amilyen országban élnek, hűtlen kezelésért még megbüntetnék őket, de ettől függetlenül találna rá megoldást, de nincs is pénzük rá, mert ellopják a pénzüket. Egészen egyszerűen ott tartanak hogy törvényhozással, intézményesítve totálisan tönkretesznek egy jól működő rendszert. Tényleg kérdezi, Béla bácsi, Dávid, Márk, semmi lelkiismeret-furdalás? Semmi szégyenérzet? Semmi hozzászólnivaló ahhoz, hogy most megy tönkre egy olyan cég, ami még abban az átkosban is el tudta ezt a feladatot látni? Amit egyébként utáltak rendszert, szerinte mind a ketten, vagy mindannyian közösen, vagy a jelenlévők valamennyien, de még ott is, a  város megfelelő hátterével el lehetett ezt a feladatot látni. Huszonhét éve működik a BTG, az ország egyik legmagasabb színvonalú feladatellátója volt. Kinyírja az Állam, szándékosan, azért, hogy helyzetbe hozzon valakiket, akik majd a végén biztos még gazdagabbak lesznek a száz leggazdagabb magyarok rangsorában. Hát miféle aljas játszma ez? Miféle tisztességtelenség? Hogy lehet így tönkretenni valamit, ami a legalapvetőbb ellátása egy településnek? És egy szavuk nincsen hozzá? Prizmás átjáró? Meg wc? Meg ötven millió tanulmányokra? Nem szégyellik magukat, tényleg?

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Van egy  olyan szociális kedvezmény Budaörsön, hogy a hetven év felettieknek ingyen jár a szemétszállítás. Van-e erre valamilyen elképzelés, hogy ez fennmaradhat-e vagy ez is megszűnik?

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofig Kft.): Ez nem szűnik meg, Budaörs kap róla számlát az NHKV-tól.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az biztos, hogy a számlát meg fogják kapni, attól nem fél. Az, hogy egyébként a szolgáltató visszamenőleg megkapja-e, mert pillanatnyilag ami számlát kapnának, azt a BTG-nek kellene kifizesse…

 

Becz György képviselő: Meg szeretné szólítani képviselő társait, mert azt gondolja, hogy elég szemléletes módon szembesültek azzal, hogy milyen problémák előtt áll a  város, illetve a BTG. Talán Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak fel kellene használni a politikai befolyását arra, hogy ezt a nagytekintélyű céget, amelyik hónapok óta, illetve majdnem  egy éve nem fizeti ki azt a szolgáltatást, amit a példaszerűen működő vállalatuk elvégez, legyen szíves már odahatni, hogy ezt a szolgáltatást fizessék ki, illetve gondoskodjon arról, hogy ne fulladjon szemétbe Budaörs városa. Nagyon szeretné képviselő társait erre kérni, s arra, hogy számoljanak be erről, hogy a képviselő úr milyen intézkedést tett ebben az ügyben.

 

Gáspár Béla képviselő: Nem akar cinikus lenni, pedig a nyelvén van, hogy el lehet innen menni, mondta a kígyózó kígyó egy időben. Gyurcsány mondta ezt, hogy el lehet ebből az országból menni. Polgármester úr nagyon nehéz helyzetben érzi magát, itt, ebben az országban, ő jól érzi magát itt ebben az országban, nem lövik ki a szemüket, lehet fütyörészni Himnusz alatt, azonkívül az ország fejlődik, ő úgy érzi. A BTG meg fogja ezeket a gondokat… nem tudja, biztos, hogy vannak, a BTG részéről, komoly nehézséget jelent, meggyőződése, hogy ez meg fog oldódni, de nem érti ezt a magatartást, meg a gazdagság… Hát ő sok évvel ezelőtt, Kóka miniszter úr idejébe, látta, hogy ő milyen gazdag. Az ország száz leggazdagabb embereiről könyv volt. Hát itt valakit kineveznek, kipécéznek, és akkor az egész ország csak arról beszél. Nem veszik észre, hogy mit fejlődik az ország, hanem ezeket a nem is minősíti, hogy milyen szövegeket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jobbulást kíván képviselő úrnak. Hát ez valamiféle problémát egészen biztosan mutat, hogy ha azt mondja, hogy ő húzzon el az országból, akkor hogyha neki nem tetszik, hogy a BTG-nek nem fizeti ki az Állam azt, ami 260 millió forint, ezt a pofátlanság kategóriájába sorolja, amit itt elmondott. Nem szándékozik elmenni ebből az országból, ebből az országból mindig a jobbak mentek el, azért, hogy itt maradjanak a gazemberek. Az a helyzet, hogy amit itt elmondott, annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy korábban mi történt. Föl lehet hozni persze Kóka János gazdagságát, de az a rossz híre van, hogy Kóka János korábban volt gazdag, és nem utána gazdagodott meg, míg egyes gázszerelők sehol nem voltak, arról mesélnek bizonyos médiumokban a környékbeli lakosok, hogy hogy szerelte a parapet konvektorát az illető, és ma Európa egyik leggazdagabb emberévé vált, biztos tiszta, és egyenes módszerekkel, de hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi van a BTG-vel… Árva szava nincsen arról, hogy tönkremegy a város közszolgáltatója, s ilyen pimasz dolgokat tud mondani, hogy ő húzzon el innen, ha nem tetszik, szégyellje el magát. Meglett korára való tekintettel nem mond durvábbakat, de ezt a pofátlanságot a leghatározottabban visszautasítja. Viszont most tényleg bajban van, nem ő van bajban, hanem a város van bajban, csak annyit jelez, és ezért mondta, hogy jobbulást, nem ő van bajban, hanem a város fog tönkremenni ebben, de ők boldogok  ettől nyilván. Mint amikor az autópálya díjfizetést bevezették, mint amikor elvették a kétmilliárdját a városnak, s mint amikor tönkreteszik a közszolgáltatóját. Ünnepeljenek ma, bontsanak erre pezsgőt, legyenek boldogok, majd a budaörsiek szomorúak lesznek, mert rosszul fogják magukat érezni ettől, és ez nekik nagyszerű lesz, gratulál. Viszont ők nem tudja mit fognak ma itt dönteni, mert, ha elfogadják ezt a beszámolót ebben a formában, és ezt az üzleti tervet, az azt jelenti, hogy július 1-től a közszolgáltató az ÉTH lesz, és fogalmuk nincs arról, hogy mi fog történni, fogalmuk nincs arról, hogy egyébként egy olyan kintlévőség, ami a tulajdonunkba lévő cégnél jelentkezik,… nem az ő problémája Béla bácsi, jobbulást még egyszer. Tényleg észnél van? Kétszáz milliónál többel tartoznak a település tulajdonában lévő cégnek, és azt tudja mondani, hogy ha nem tetszik húzzak el innen? Hát micsoda ember?

Szóval, hogyha elfogadják ezt az előterjesztést így, akkor június 01-től nem tudják, hogy mi fog történni a településen szemétszállítással kapcsolatban. Tényleg kétségbe van esve, és nem maga miatt, hanem azt gondolja, hogy felelősséggel tartoznak valamiért, és ezt a felelősségüket aljas eljárás miatt képtelenek teljesíteni, és eközben  a FIDESZ-nek az a mondanivalója, hogy ha nem tetszik, húzzanak el. És nem tudják nem elfogadni, mert olyan helyzetben vannak.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Holnap fel kell tölteniük a beszámolót.

 

Stift Nándor képviselő: Kihagyta a felsorolásból a KLIK-et polgármester úr.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Már annyi mindent fel lehetne sorolni, de ő most szeretne arról beszélni, ami napirenden van. Beszéltek már Gyurcsányról, meg Kókáról, biztos nagy az összefüggés a szemétszállítással kapcsolatban e tekintetben, bár abban az időben nem volt a BTG-nek problémája, annyit tud.

 

Stift Nándor képviselő: Azért kért szót, hogy javasoljon egy rövid tárgyalási szünetet, ha ilyen nehéz helyzetben vannak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mit tudnak tárgyalni erről? Mondja nyugodtan, neki nincsen takargatnivalója eben az ügyben.

 

Stift Nándor képviselő: Azt gondolja, hogy aki időt nyer az csatát nyer. Van még egy hónap hátra, ha javasolhatná, akkor tárgyalási szünet nélkül, hogy a testület fogadja el azt a határozati javaslatot, amit a TFVB fogadott el, hogy ezt az üzletágat a 2018-as üzleti tervből vegyék ki.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két határozat van, ma a beszámolót el kell fogadni, szerinte ennek semmi akadálya nincsen, és utána még beszélnek két szót az üzleti tervről, de még van hozzászóló. A javaslata az, hogy először fogadják el a beszámolót, aztán döntsék el, hogy elfogadják-e az üzleti tervet így, hozzáteszi, úgy látja, nincs más választásuk. Csak majd azt fogja olvasni, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felszámolja, és akkor tényleg nagyon durva lesz. Gáspár Béláé a szó ügyrendi kérdésben.

 

Gáspár Béla képviselő: Az előbbit azért szeretné tisztázni, ő csak idézett „egy nagy példaképet”, az ő mondását, és azt szeretné észre vetetni polgármester úrral, hogy az ország fejlődik, komolyan fejlődik, mendemondákra nem kell hallgatni. A BTG meg fogja oldani, illetve a város segítségével meg fog oldódni ez a probléma, de nem kell olyan mélyen visszanyúlni, hogy ez megoldhatatlan dolog.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr, ez először is nem volt ügyrendi, másodsorban nem volt igaz. Amit mondott, azt neki címezte, az lehet, hogy valakit idézve, és fenntartja, hogy ilyen szemtelenséget vele szemben még soha senki nem engedett meg magának, hogy azt mondja, hogy ha nem tetszik az, ami ebben az országban megy, akkor húzzon el innen. Ha bárki, máskor ilyet mondott, az is ostoba, hülye és aljas mondatot fogalmazott meg, mint ahogy ez is az volt. Hozzáteszi, és nem érdekli, hogy egyébként azt kinek hívják, tőle lehet Gyurcsány Ferenc, Kóka János, vagy a jelenlegi miniszterelnök, aki ilyen hülyeséget mond, az hülyeség lesz, függetlenül attól, hogy ki mondta. De szerinte nem tartozik a mai tárgyaláshoz az, hogy korábban ki milyen butaságokat tudott mondani.

Béla bácsi azt tudja mondani, akkor amikor tönkre teszik a város legjobb cégét, hogy az ország fejlődik, ami egyébként kategorikusan nem igaz, bizonyos fejlődés tényleg van, ha már itt tartanak, s ennek a fejlődésnek az oka két dologban leledzik, az egyik az itt lévő német nagy autógyárak, a másik az Európai Unióból származó források. Ha ezek nem lennének, az ország katasztrofális  helyzetben lenne. Lehet persze azt mondani, hogy az ország fejlődik, nyugodtan, csak éppen az a baj, hogy  a  visegrádi  és az összes korábban a legvidámabb barakként nyilván tartott Magyarország, akik a rendszerváltás után a legnagyobb eséllyel indultak, és az elsők között voltak, most ők az utolsók között kullognak. Ünnepeljen, nyisson erre is pezsgőt, de egyébként ennek sincs semmi köze ahhoz, hogy ma a BTG-vel kapcsolatban milyen döntést kell hozni, ehhez egy árva szava nem volt, csak azt mondja, hogy hát a BTG tönkremegy, de az ország fejlődik. Tessék örülni neki. Komolyan mondja, ez az oviban sem megy el, olyan színvonal, amit ő szégyell, komolyan mondja a nevében ő kéri ki magának. Köszöni szépen egyébként az építő hozzászólást ahhoz, hogy milyen javaslat van a BTG üzleti tervét illetően.

 

Dr. Molnár Gábor képviselő: Igazgató úr világosan elmondta, s ő is úgy érzi, hogy dönteni kell ma, mert nem mindegy, hogy hogyan mennek neki ennek a problémának, minél tovább húzzák, annál rosszabb, nem hiszi, hogy 2-3 héten belül olyan nagy változás történne, így ő javasolja, hogy döntsék el, és javasolja, hogy engedjék el ezt az üzletágat, muszáj, nem lehet mást tenni.

 

Simándi Szelim képviselő: Neki is úgy tűnik abból, amit ügyvezető úr elmondott, hogy ez egy olyan ügy, amire már évek óta készültek, érzékelték a problémát, próbáltak különböző megoldásokat találni, itt-ott különböző eszközökkel kipótolni a BTG költségvetését, de azt is látták, hogy a viharfelhők gyülekeznek, és ha nem történik változás, akkor ez a helyzet fog előállni. Úgy tűnik, hogy most állt elő ez a helyzet és most kell meghozni ezt a döntést. Azt, hogy az ország fejlődik-e vagy sem, és milyen irányban fejlődik, az őt most ebben a helyzetben egyáltalán nem vigasztalja, sőt, még ha el is fogadják, hogy ez az ország fejlődik, az még inkább ennek a rendszernek az aljasságát mutatja, hogy annak ellenére, hogy fejlődik az ország és dől a pénz, mégis embereknek az elvégzett munkáját nem fizetik ki. Ez egy korrekt hozzáállás? Fejlődik az ország, akkor ugyan miért nem tud az elvégzett munkájáért fizetni a BTG-nek a kormány? Az pedig, hogy Béla bácsi azt mondja itt, az utolsó órában, hogy majd a BTG megoldást talál, majd a város megoldást talál, hát most vannak itt, most kell megoldást találni. Sőt, az a helyzet állt elő, hogy nem látnak megoldást, ha van megoldás, akkor ez az utolsó utáni pillanat, amikor azt el lehet mondani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Béla ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Gáspár Béla képviselő: Biztos benne, hogy lesz megoldás, ez valami közbenső kis akadály miatt van ez az elakadás, lehet, hogy egy számítógép programozó, valami egyszerű kis hiba lehet ebben a rendszerben, amit meg fognak oldani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester. Tényleg, egyszerűen nagyon kell uralkodnia magán,  nem tudja ezt nevetés nélkül megállni. Ez a kicsi kis közbenső hiba tavalyi harmadik negyedév óta fennáll, és idén meg egy fél évig, ilyen pici kis közbenső hiba miatt van több, mint 200 millió forint tartozás! Majd amikor az adóhivatal megkeresi Gáspár Bélát, mert nem fizette be az adóját, és azt mondja, hogy pici közbenső hibája volt a számítógépének, akkor majd nézze meg a büntetési tételt.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Hirtelen nem jut szóhoz, elakadta a szava ettől a választól.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nehéz itt úriembernek vagy úriasszonynak maradni. Hadd tegye hozzá, teli szájjal röhögnek a FIDESZ-es képviselők. Tényleg ezt a fajta cinizmust, ezt a fajta gátlástalanságot, és felelőtlenséget, és a településsel szembeni hozzáállást már nagyon nehéz minősíteni. Dávid, Béla bácsi egyszerűen elképesztő, amit művelnek.

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Nem csatlakozik erre rá, pedig nagyon szeretne, de akkor sok olyan bukna ki belőle, ami most nem kell, hogy ide kikerüljön. Kanyarodjanak vissza oda, amire szerinte mindenkinek fókuszálnia kellene, ennek a ciklusnak, ennek a négy évnek, és ne tudja, hogy hogy visszamenőleg mennyire lehet kimondani, hogy az egyik legsúlyosabb problémával fognak szembenézni, amin most el lehet kacarászni, és lehet mondani, hogy kicsi közbülső probléma, de Béla bácsi legalább szól valamit, ha olyat is, amilyet, de legalább szól, a FIDESZ- KDNP részéről a másik két jelenlévő egy árva hangot sem tesz ehhez hozzá, egy olyan szituációban, amikor egészen biztosan már nincsenek döntési helyzetben,és nincsen megoldási javaslatuk sem erre. Azt gyanítja, a hozzá nem szólás jelenségéből azt a következtetést kénytelen levonni, hogy nem értik, hogy miről folyik a szó, hogy mi lesz a következmény. Majd a BTG megoldja? Az a képviselői munkának, és az előző négy évnek, és isten tudja minek egy olyan bizonyítványa, hogy nem érti, hogy a BTG önmagától ugyan már mit oldana meg? Azért  vannak itt, mert a BTG ügyvezető igazgatója elmondta, hogy neM tudja a BTG megoldani. Számokkal, beszámolóval alátámasztva világosan látszik, hogy nem tudja megoldani. Majd ki oldja meg? A jóisten?  Vagy ki? De azt nem itt kell elmondani, hanem egy másik intézményben a templom téren, de most itt vannak és most nekik, képviselőknek kell valamilyen formában döntést hozni, és azt kell látni, és tudomásul venni, az asztal másik felén is, hogy zsákutcába vannak préselve, s a probléma majd jönni fog. Elhangzott, az igazgató úr vázolta, hogy mire lehet számítani, ebben a felelősség ugyanúgy az övék is, akárhogy is szavaznak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Attól tart, hogy a hallgatás, és a hozzászólás világosan mutatta, hogy ez a szándékaik szerint való a település tönkretétele a cél.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nem szeretett volna hozzászólni, mert sajnos ez egy nagyon hosszú távú történet, aminek itt most egy nagyon súlyos lépésénél tartanak, s ugye ő már jelezte a napirend előtt, hogy a jövőben nem ő fog itt ülni, nem szeretett volna belefolyni, de eddig bírta, már nem bírja. Most inkább úgy beszél majd, mint itt élő állampolgár, hogy tényleg ennyire nem jön át? Ha itt nem lesz normális hulladék elszállítás, mert hallották, hogy egyáltalán nem biztos, és biztosított. Nem a BTG-ről van itt szó, akkor ugyanígy itt fognak majd ülni, s ő már nem lesz itt, hogy beszóljon nekik, de itt fognak ülni,és elmondják majd, hogy hány lakos fordult hozzájuk azzal, hogy nem viszik el a szemetet?

 

Wittinghoff Tamás polgármester:Nem, majd azt fogják mondani, hogy mi vagyunk a  felelősek.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Ő ezt tényleg nem érti meg. Mit nem lehet azon érteni, hogy a BTG nem tudja megoldani, mert nincs neki kifizetve az, amivel a szolgáltató tartozik, Budaörs városnak per pillanat itt nincs pénze, de ha látnak valahol pénzt, akkor szóljanak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő asszony ez olyan egyszerű, az első napirendi pontnál azt mondták, hogy azt a feladatot, amit az államnak kellene ellátni, azt ötven millióval tolják meg, hogy ők végezzék el azt a feladatot. Az iskoláknál beletesznek százmilliókat a különböző alapítványokon keresztül, hogy a programjaikat el tudják látni, illetve a Clementis ösztöndíjon keresztül. Itt is azt fogják mondani pimaszul, arcátlanul, hogy ezt a városnak meg kell oldani miközben elvesznek tőlük kétmilliárdot, s ehhez is tapsolnak. Mint a járási történethez, mint ahogy az iskolák államosításához, mint ahogy mindenhez, ami a várost sújtja, süket dumát nyomnak, s a végén meg azt mondják, hogy ők a felelősek. Teljesen egyértelmű, látszik, hogy miről szól ez a történet, annyira nem naiv, nem ma jött le a falvédőről, hogy ne látná miről szól a történet, tönkretenni a várost, s közben azt mondani, hogy ez az ő felelősségük. Miközben gazembereknek a műve ez.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Amikor beszélgettek, és ment a vita az első napirendi pont környékén, esküszik, még az is tisztességesebb lett volna, hogy azt mondják, adjanak el, vagy ne adjanak el ingatlant, s itt van százötven millió, de akkor miért nem ide kérték? Ha már olyan marhára kérni akartak valahová valamit, akkor miért nem a BTG-vel kapcsolatban?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mert a prizmás wc szorult be nekik.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Mert az is elég populáris lett volna így utólag visszanézve, azt is lehetet volna kérni, akkor miért nem azt kérték?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint szavazzanak, sokkal okosabbak nem lesznek, legfeljebb az indulataik csökkenek azáltal, hogy kimondják azt, ami a tény, akármennyire felháborító ez a helyzet. Valószínűleg átjön a tévén keresztül is annak, aki követi a munkájukat, hogy mérhetetlenül elkeseredve, tehetetlenül és fölháborodva reagálnak valamire, amire példa tényleg  a város huszonhét éves történetében nem volt, bár azt gondolja, Magyarország történetében sem volt arra példa, leszámítva  a szocializmus éveit, amikor ilyen ostoba módon államosítottak, központosítottak, és centralizáltak valamit, és azt ilyen módon tették tönkre, de úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát. Szerinte dönteniük kell, nincsen más választásuk, a beszámolóról először.

Felteszi szavazásra a BTG Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a beszámolót. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

98/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 • a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2017. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.271.630 E Ft mérlegfőösszeggel és 8.633 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.
 • a társaság beszámolójában kimutatott 2017. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött Vagyonkezelési szerződés vonatkozásában a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

 

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt szeretné kérni Ervinéktől, hogy most megszavazzák az üzleti tervet az általuk elkészített javaslat szerint. Ha közben bármi olyan adódik, ami miatt ezt felül kell vizsgálják, vagy nem tudja mi történhet, csak hogy hagyjanak maguknak egy szalmaszálnyi kiutat, ha mégis tudnának valamit tenni. Csodák csodájára mondjuk az Alkotmánybíróság vagy a Kúria egy év után napirendre tűzi, visszakapnak  valamit az ellopott kétmilliárdból, vagy azt mondja az ÉTH, hogy kifizeti  végre, vagy megkapják az NHKV-től, hogy akkor tudjanak visszatérni rá, de természetesen  a mostani döntés azt jelenti, hogy június 01-től az ÉTH látja el a feladatot.

 

Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft.): Természetesen jelzi, ha bármilyen változás van, a probléma az az, hogy amennyiben megkapják ezeket az összegeket, akkor sem mondhatják ki, hogy összességében a rendszer működőképes.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt tudják, értik, nem az, az a múlt lezárása, a hiányosságok, kintlévőségek pótlása, ami azt jelenti, hogy más területekre, amiket szintén ellát a BTG is szükség van pénzre, és onnan vonódtak el, világos, ezt érti, csak szeretné magát egy kicsit valamivel vigasztalni, mert mással nem tudja. Tényleg a tehetetlen elkeseredettség állapotban vannak sokan, szerinte ők is, nem öröm számukra ez, s elkeserítőnek tartja, hogy hosszú évtizedes múlttal a BTG-nél dolgozó emberek elmennek, és reméli nem földönfutóvá válnak, találnak maguknak munkahelyet, mert itt emberi sorsokról is van szó, s ezen röhögnek egyesek, lelkük rajta, őt ez elkeseríti.

Felteszi szavazásra ezzel a kitétellel az üzleti tervet. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

99/2018.(V.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét.

 

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

18.) Javaslat a 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos hitelszerződés módosítása tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, ami tartalmazza az Idősek Otthonára a fedezet biztosítását, ami persze még nem biztos, hogy meg fogja oldani a problémákat. A TFVB 5 igen, a PEB 7 igen 3 nem szavazattal elfogadásra javasolta kiegészítő javaslatokkal együtt. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

100/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos hitelszerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcél módosítására” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. Jóváhagyja, hogy Farkasréti Pagony óvoda épület felújítás, bővítés tárgyú beruházásra nem a jelenleg hatályos hitelszerződés terhére kerüljön sor.
 2. Fentiek alapján jóváhagyja, hogy a 1269/2017. (IV.29.) Korm. határozattal jóváhagyott célösszegek átcsoportosításra kerülnek úgy, hogy az Idősek otthona férőhely bővítés tárgyú építési beruházáshoz engedélyezett 500.000 eFt összeg kerüljön kiegészítésre, a hitelből meg nem valósítható, Farkasréti Pagony óvoda épület felújítás, bővítés tárgyú beruházásra jóváhagyott 250.000 eFt összeggel.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetésekről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások című 6/A. sz. melléklet 14. Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel) című soráról átcsoportosít 196 850 eFt összeget a 12. Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) sorára, míg a fennmaradó 53.250 eFt összeg a 4/b melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sorra kerül átcsoportosításra.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zombori utcai Idősek otthona tárgyú építési munka megvalósításához kiegészítő anyagi fedezetként 39.553 eFt összeget Budaörs Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet I.5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére biztosít.
 2. A kiegészítő anyagai fedezetre vonatkozó döntés a Zombori utcai Idősek otthona tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításával egyidejűleg lép hatályba.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda/Műszaki Ügyosztály

 

19.) Javaslat felhalmozási céltartalék felszabadítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen, a PEB 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

101/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Felhalmozási céltartalék felszabadítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhalmozási célú céltartalék felszabadítása tárgyban az alábbiak szerint dönt:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai / Felhalmozási költségvetés kiadásai / Egyéb felhalmozási kiadások / Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi sorairól az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja és ezzel egyidejűleg és a 6/A melléklet vonatkozó sorait megemeli:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorrólÖsszeg (eF)6/A melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások sorra
22. Közvilágítási hálózat bővítése10 000 

3. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

14. Elektromos tervezések – mélyépítés5 000 

5. Elektromos tervezések – mélyépítés

15. Akadálymentesítés közterületen12 00013. Akadálymentesítés közterületen..

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai / Felhalmozási költségvetés kiadásai / Egyéb felhalmozási kiadások / Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi sorairól az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja a 6/A melléklet új soraira való átvezetéssel egyidejűleg:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról7/c melléklet szerinti eFt összeget
12. Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésben5 000
16. Parkoló építési program15 000
17. Patkó utcai gyalogátkelő létesítése5 000
23. Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem6 000
30. Járda építési program I. ütem Kikelet u.15 000

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai / Felhalmozási költségvetés kiadásai / Egyéb felhalmozási kiadások / Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi sorairól az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja a 6/B melléklet új soraira való átvezetéssel egyidejűleg:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról7/c melléklet szerinti eFt összeget
7. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása40 400
11. Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése10 000

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

20.) Költségvetési rendelet előirányzatának átcsoportosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A PEB 10 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

102/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Költségvetési rendelet előirányzatának átcsoportosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/A sz. melléklet 5 Műszaki Ügyosztály-Főépítész kerete sorról a 6/A sz. melléklet 1.3 Főépítész szabályozási tervek sorra 2.600 e Ft-ot átcsoportosít.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetésekről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: Következő rendeletmódosítás

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

21.) Döntés hozzájárulás megadásáról jelzálogjog bejegyzéséhez a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. TAO pályázatához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 4 igen 1 tartózkodás, a PEB 7 igen 3 nem szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) A 3 nem a FIDESz részéről volt, és őszintén nem tudja, hogy fognak e választ kapni arra, hogy az MB1-es kézilabda csapat teljesítményével elégedetlenek vagy Kálóczi Imrének szól személyesen, vagy éppen annak a több száz vagy ezer gyereknek a lehetőségéről, vagy azzal nem értenek egyet, hogy ez a jövőben is rendelkezésre álljon. Miután hozzászóló nincsen – így a választ nem fogják megtudni -, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

103/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés hozzájárulás megadásáról jelzálogjog bejegyzéséhez a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. TAO pályázatához

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint a 2040 Budaörs, Budafoki utca 28 – 30. szám alatti, 4080/8 helyrajzi számú, ill. szükség esetén 4080/9 helyrajzi számú ingatlanokra 15 év időtartamra a Magyar Állam javára a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. be/SFP-06087/2018/MKSZ ügyszámú pályázatában megítélésre kerülő adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
 2. felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat aláírására

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

22.) A LIVER 3 És… Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen, a PEB 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

104/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

A LIVER 3 És… Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja a LIVER 3 ÉS … Football Club Budaörs Sportegyesület által benyújtott ÖNK SZ 2016-1003 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

23.) Döntés a Budaörs, Galagonya és Felsőszállás utca közötti, 8223/2, 8223/3 és 8224 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó útszabályozás végrehajtásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

105/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Galagonya és Felsőszállás utca közötti, 8223/2, 8223/3 és 8224 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó útszabályozás végrehajtásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul a határozat melléklét képező vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely szerint
 2. az ½ arányban Dr. T. K. és ½ arányban T. K-né tulajdonát képező 8223/3 helyrajzi számú, ingatlanhoz hozzászabályozásra kerül a Budaörs Önkormányzata tulajdonát képező (8609/1) helyrajzi számú ingatlanból 2 m2,
 3. az ½ arányban T. G. és ½ arányban T-né T. K. tulajdonát képező 8223/2 helyrajzi számú,ingatlanból hozzászabályozásra kerül a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező (8241/1) helyrajzi számú ingatlanhoz 15 m2.
 4. az ½ arányban T. G. és ½ arányban T.-né T. K. tulajdonát képező 8224 helyrajzi számú ingatlanhoz hozzászabályozásra kerül a (8609/1) helyrajzi számú ingatlanból 6 m2, ugyanakkor leszabályozásra kerül belőle 15 m2 a Budaörs Város Önkormányzatát képező (8224/1) helyrajzi számú ingatlanhoz.

 

 1. a határozat 1. pontjában részletesen körülírt ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásán túl a feleket pénzfizetési kötelezettség nem terheli, a telekalakítással összefüggésben Dr. T. K.-val és T. K-néval szemben keletkező 2.123 Ft. – 2.123 Ft. összegű követeléséről Budaörs Város Önkormányzata lemond.

A telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a felek a saját ingatlanaik vonatkozásában viselik.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges szerződések, okiratok és egyéb dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

24.) Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 hrsz-ú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 14/2018.(II.21.) sz. határozat módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Volt már előttük ez a kérdés, mivel a kormányhivatal precízebb indoklást kért. A Meggy utcai és Domb utcai ingatlanok cseréjéről van szó. A TFVB 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot a módosítás szerint.  A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

 

106/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 hrsz-ú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 14/2018.(II.21.) sz. határozat módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Domb utca 8503 és 8504, valamint a Meggy utca 8723 hrsz-ú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 14/2018.(II.21.) ÖKT sz. határozatát úgy módosítja, hogy a határozat kiegészítésre kerül az alábbi 5. ponttal:

 

„5. A csereügylet megkötését Budaörs Város Önkormányzata településrendezési, illetve településfejlesztési cél és az Önkormányzat gazdasági érdeke indokolja.”

 

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Határidő a szerződés megkötésére: 2018. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

25.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

107/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Képviselő-testület 38/2018.(III.14.) ÖKT számú határozata alapján a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3.168 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a D-Expert Kft-t (adószám: 25775303-2-13, székhely: 2120 Dunakeszi, Toldi u. 65/1.) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 116.141.500,-Ft-ért, azaz száztizenhatmillió-száznegyvenegyezer-ötszáz forintért értékesíti, mely 27 % Áfá-t tartalmaz.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Határidő a szerződés megkötésére: 2018. július 16. Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

26.) Döntés a Budaörs, Máriavölgy utca, 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy régóta húzódó nehéz egyeztetés és sok vita végére sikerült pontot tenni az ottani ingatlan tulajdonossal. A TFVB 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, aminek következtében két önállóan értékesíthető telek alakul ki az önkormányzat tulajdonában. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

108/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Máriavölgy utca, 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul a határozat mellékletét képező vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához amely szerint
 2. az Sz. Cs. 1/1 arányú tulajdonát képező 1450/1 helyrajzi számú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerül a Budaörs Önkormányzata tulajdonát képező 1450/2 helyrajzi számú ingatlanból 43 m2, ugyanakkor a 1450/1 helyrajzi számú ingatlanból 3 m2 hozzácsatolásra kerül a 1450/1 helyrajzi számú ingatlanhoz.

 

 1. a 1449/1 helyrajzi számú, ½ arányban Sz. Cs., ½ arányban Sz. M. tulajdonát képező ingatlanhoz a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező 1449/2 helyrajzi számú ingatlanból 17 m2.

 

 1. a Sz. Cs. 1/1 arányú tulajdonát képező 1446/4 helyrajzi számú, 92 m2 területű ingatlan teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába kerül.

 

 1. a határozat 1. pontjában részletesen körülírt ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásán túl a feleket pénzfizetési kötelezettség nem terheli, a telekalakítással összefüggésben Sz. M.-mel szemben keletkező 435.200 Ft. összegű követeléséről Budaörs Önkormányzata lemond.

A telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a felek a saját ingatlanaik vonatkozásában viselik.

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Önkormányzat bevételei/Felhalmozási költségvetés bevételei/II. 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése soron tervezett előirányzatát 3.072.000,- Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a rendelet 6/A. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) soron tervezett előirányzatát 3.072.000,- Ft-tal megemeli.

 

 1. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges szerződések, okiratok és egyéb dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

27.) Döntés a Budaörs, Fügefa utca, 11263/5 hrsz-ú helyi közút megnevezésű ingatlan használatba adásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 4 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

109/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Döntés a Budaörs, Fügefa utca, 11263/5 hrsz-ú helyi közút megnevezésű ingatlan használatba adásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata tudomásul veszi, azt, hogy 11263/5 helyrajzi számú, természetben a Fügefa utcában található ingatlan birtokba vételére a Fügefa utca útépítési munkálatainak tényleges megkezdésekor kerül sor, azzal a feltétellel, hogy az ingatlant birtokban tartó 11263/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai nyilatkozatban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a birtokba adásra történő felszólítás kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül az ingatlant az Önkormányzat birtokába adják.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

28.) BVUSS területén fitnesz park létesítését támogató 50/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a  napirendet. A két bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

110/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

BVUSS területén fitnesz park létesítését támogató 50/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása tárgyában hozott 50/2018.(IV.25.) ÖKT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. támogatja a Budaörsi Kézilabda Sportegyesületet a BVUSS területén létesítendő kültéri fitnesz pálya megépítésében a TAO támogatáshoz szükséges önrész biztosításával, melynek összege 3 677 222,-Ft.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatáshoz szükséges forrást a Budaörs Város Önkormányzat 2018 évi Költségvetéséről szóló 1/2018 (február 23.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „I. Működési költségvetés kiadásai /5. Egyéb működési célú kiadások / 5. Általános tartalék” terhére biztosítja, és felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosítására.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse, azzal a kiegészítéssel, hogy a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület a fitnesz park eszközeinek használatát budaörsi lakosságnak térítésmentesen biztosítja továbbá a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület vállalja a park üzemben tartásának, karbantartásának, illetve minden felmerülő javításának a költségeit.

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2018. június 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

 

29.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

111/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2018/2019-es nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

Felelős: Polgármester

Határidők: felülbírálatok: 2018. június 15. év közbeni felvételek: folyamatos

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

30.) A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az illetékes bizottság 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

 

 

112/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány kérelmét 260.000,- Ft-al támogatja, a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások, 6. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” terhére azzal a céllal, hogy támogassa a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány programjainak (Gólyatábor és a IV. Urbs Nostra verseny) megvalósítását.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2018. június 15. (támogatási szerződés megkötése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés), Pénzügyi Iroda (átutalás)

 

 

 

31.) Előminősített cégek listájának módosítása (2018/1.)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Három új cégről szól az előterjesztés és az ÖKDB 4 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

113/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása (2018/1.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának bővítését a melléklet (2018/1) alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

32.) A Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az ÜB 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

114/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása tárgyában az előterjesztés mellékletét képező Hivatásetikai Kódexet jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

33.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A PEB 10 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

115/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2017. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

34.) Budaörsi Teniszcentrum Felügyelő Bizottságába tag delegálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

116/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

Budaörsi Teniszcentrum Felügyelő Bizottságába tag delegálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azt a tájékoztatást, miszerint a Budaörsi Teniszcentrum Zrt 2018. május 23-án megtartott közgyűlésén – tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása lejárt – Budaörs Város képviselője a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására

Somlyó Gergely és Zsák András személyében tett javaslatot tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közgyűlés a javaslatot elfogadta és a jelölteket 2018. május 23-tól 5 éves időtartamra megválasztotta a Budaörsi Teniszcentrum Zrt Felügyelő Bizottsága tagjainak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozatok száma:

 

117/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

118/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

119/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

120/2018.(V.30.) ÖKT sz.                         határozat

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. június 11.