Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 22-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv* Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. augusztus 22-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Premecz Enikő, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk és Stift Nándor képviselők

Igazoltan távol: Becz György és dr. Tóth Ferenc képviselők

Jelen vannak továbbá: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, dr Gróza Zsolt, , Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető,

Kovalik Sándor

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát.

A Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 13 fő van jelen és határozatképes, Becz György és Tóth Ferenc képviselők szabadságon, illetve gólyatáborban vannak, emiatt nincsenek jelen. A napirend elfogadása előtt van egy kötelezettség, Császárné Kollár Tímea már korábban bejelentette, aztán írásban is megerősítette, hogy lemond a mandátumáról, és a delegáló szervezete Premecz Enikőt jelölte képviselőnek. Így mielőtt elkezdik a munkát, Premecz Enikő eskütételére kerül sor.

Eskütétel:

„Premecz Enikő:  Én, Premecz Enikő becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből feladataimat Budaörs Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jó munkát kíván a képviselő-testületben.

Ismerteti a rendkívüli testületi ülés összehívásának okát, amely a szabályozási tervekkel kapcsolatos határidőkben keresendő. Kérdezi, hogy a napirendhez, melyet megküldtek, van-e bárkinek észrevétele.

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra a napirendet, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

146/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Napirend

 

1.) BHÉSZ módosítás a Csata utca – Károly király utca és a Szervizút által határolt tömbre – jóváhagyás – rendeletalkotás;

2.) BHÉSZ és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – jóváhagyás – rendeletalkotás;

3.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan  – jóváhagyás – rendeletalkotás;

4.) Budaörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat – véleményezési szakasz

5.) Tulajdonosi döntés a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában levő 7289/16, a 7289/17 és a 7289/18 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról”

6.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

7.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

8.) Új bizottsági tagok megválasztása (lemondás miatt)

9.) A Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítása (a közmeghallgatás időpontja)

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) BHÉSZ módosítás a Csata utca – Károly király utca és a Szervizút által határolt tömbre – jóváhagyás – rendeletalkotás;

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet.  Azt a tájékoztatást kapta, hogy az Ügyrendi Bizottság valamennyi napirendet, ahol véleményezési kötelezettsége volt, egyhangú igen szavazattal fogadott el, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 3 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

 

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) BHÉSZ és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – jóváhagyás – rendeletalkotás;

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúan, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal (jegyzőkönyv 3 sz. melléklete) javasolta elfogadni a rendeletet.

Miután hozzászóló nincsen, elsőként felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

147/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Budaörs Város Településszerkezeti Tervének módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve alábbiak szerinti módosítását:

1/A. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép;

 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 2. sz. melléklete lép.

2.) A 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozat 6. sz. mellékletében rögzített 335,94 biológiai aktivitás többlet érték a jelenlegi módosítással 1,45 értékű biológiai aktivitás értékkel növekszik, így Budaörs Város vonatkozásában a módosítások után 337,39  biológiai aktivitás érték többlet marad.

3.) Jelen határozat az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a Helyi építési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló rendeletalkotást. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

 

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a településképi rendelet módosításának jóváhagyásáról szóló rendeletalkotást. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

 

A Budaörs Város Településképének Védelméről szóló

28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan  – jóváhagyás – rendeletalkotás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal (jegyzőkönyv 3 sz. melléklete) javasolta elfogadni a rendeletet.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a rendeletalkotást. A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

4.) Budaörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat – véleményezési szakasz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, a szakma álláspontja az, és ezt terjesztették a Testület elé, hogy ne zárják le ezt a véleményezési szakaszt. A  TFVB 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal, az F-RÖK 3 igen szavazattal (a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete) javasolta elfogadni.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

148/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Budaörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat – véleményezési szakasz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja le Frankhegy területére előkészített Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszát.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

5.) Tulajdonosi döntés a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában levő 7289/16, a 7289/17 és a 7289/18 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról”

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, a TFVB 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete) Itt két határozati javaslat van, az egyik magáról a pályázatról dönt, a másik ennek bevételnek a felhasználásáról, azaz, hogy hová kerüljön a költségvetési rendeletben az az összeg amit aztán más különböző területeken felhasznál az önkormányzat. Az első határozati javaslatot a PEB 4 igen 2 nem szavazattal fogadta el, miután ez nem minősített többség, a második határozatot, mely a költségvetésben megfelelő helyekre helyezi ezt el, minősített többség hiányában nem fogadta el. Reméli, a Testület ennél egy kicsit bölcsebb lesz.

Löfler Dávid képviselő: A pályázat kiírásakor is – ugye a Vágány utcában található telephelyről van szó – jelezték, hogy ez a több, mint 10.000 m2-es területet kevesebb, mint 80 millió forintért akarja az önkormányzat értékesíteni. Szerintük ez ennél majd egy értékesebb terület is lehetne, ha majd kiépülnek a közművek, erre vannak is tervek, tehát már akkor sem javasolták, hogy ezt az önkormányzat értékesítse. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a pályázati kiírásban is szerepel szó szerint, hogy a telephely környezetében jellemzően üdülőházas, hobbitelkes ingatlanok közvetlen környezetében újabb építésű családi házak is megtalálhatóak. Nem biztos abban, hogy itt a családi házas övezetben, ahol üdülőházak, meg hobbitelkek vannak, örülni fognak egy autóbusz javító-, karbantartó vizsgaállomásnak, és azt sem tudja elképzelni, hogy hogyan fognak itt a buszok közlekedni. Aki ismeri ezt a területet, azt tudja, hogy nagyjából egy autó fér el ezeken az utakon, félre kell állni, hogyha szembejövő forgalom is van, és nem tudja mennyire fognak örülni az ott lakók  ennek a buszgarázsnak, meg vizsgaállomásnak. Nem tudja, hogy az önkormányzat ez ügyben kereste-e a lakosokat, vagy egyeztette-e velük.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Emlékeztetni szeretné képviselő urat, hogy ez a telek pár évvel ezelőtt még a hulladék-válogató mű telepítésére vonatkozó elképzelésnek adott volna helyszínt, amelyik megfeneklett, és egészen más utakra került a hulladékválogatás, de már akkor is a kukásautók jöttek volna erre a telekre, biztosítva volt a forgalmi lehetőség. Az, hogy ez egy üdülőtelek, és családi házak épülnek engedély nélkül, azt mindannyian tudják, hisz ez egy üdülő övezet jelen pillanatban is, és nem került átminősítésre családi házas övezetté. Az elképzelés, amit a HOMM Kft. a pályázatában benyújtott, egy szerelő-, és vizsgáztató műhely centrum lenne, ami semmiféle komolyabb hanggal, vagy egyéb káros tevékenységgel nem járna. Az értékére vonatkozóan, az értékbecslés, amit az igazságügyi értékbecslővel elvégeztettek, annál az összegnél 5 millió forinttal nagyobb pályázati  összeget ajánlott meg a pályázó, tehát a piaci érték fölött ajánlotta, s nem alatta. Jelen pillanatban nem teljes közműves a telek, maga a pályázó vállalta a kiépítését a szennyvízcsatornának, illetve azt is vállalta, hogy az a szennyvíz átemelő, ami majd a telkén kiépítésre kerül, az majd befogadja a területen önerőből megépítendő szennyvízcsatorna bekötését is. Azt gondolja, hogy a piaci érték felett, és megfelelő gondossággal folytatták le a pályázatot, és javasolja a Testületnek ennek elfogadását.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

149/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Tulajdonosi döntés a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában levő 7289/16, a 7289/17 és a 7289/18 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról”

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata, mint a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft (Székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., Cégjegyzékszám: 1309064364, adószám: 10639205-2-13/ – a továbbiakban: BTG NKft.) egyszemélyes tulajdonosa a következő döntést hozza:

 1. A BTG NKft. 1/1 arányú tulajdonát képező, 7289/16 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 helyrajzi számú, 3.777 m2 területű, és a 7289/18 helyrajzi számú, 6.095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörsön a Vágány utcában található ingatlanok együttes tulajdonjogának értékesítésére a BTG NKft. által kiírt pályázat nyertese az egyedüliként pályázatot benyújtó a Homm Szolgáltató Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Hídvég u. 6-8., Cégjegyzékszám: 0109712763, adószám: 11825876-2-43).

Az ingatlanok vételárai a Homm Kft. által benyújtott pályázatban megajánlott, alábbi vételárak:

– 7289/16 hrsz-ú ingatlan ára 772.000,- Ft, azaz hétszázhetvenkettőezer forint, amelyet Áfa nem terhel

– 7289/17 hrsz-ú ingatlan ára 28.327.000,-  Ft + Áfa, azaz huszonnyolcmillió-háromszázhuszonhétezer forint +általános forgalmi adó

– 7289/18 hrsz-ú ingatlan ára: 45.710.000,- Ft, azaz negyvenötmillió-hétszáztízezer forint, amelyet Áfa nem terhel.

A Homm Kft.-nek a vételárat egyösszegben az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetnie.

 1. felkéri a BTG NKft. ügyvezetőjét a vonatkozó adásvételi szerződésnek a Homm Kft.-vel történő megkötésére a jelen határozatban, a pályázati kiírásban és a benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
 1. a BTG NKft. az értékesített 7289/16 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 helyrajzi számú, 3.777 m2 területű és a 7289/18 helyrajzi számú, 6.095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörsön a Vágány utcában található ingatlanok vételáraként befolyó 74.809.000,- Ft, azaz hetvennégymillió-nyolcszázkilencezer forint nettó vételár összegét a távhő rekonstrukció önrészeként köteles felhasználni.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:    Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, szerződéskötés: BTG Kft.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a második határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10  igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Csendben annyit tesz hozzá, mert ügyosztály vezető úr részletesen elmondott mindent, hogy azért abban látszik valami tendencia, hogy minden olyan előterjesztésnél, ahol bevétele lehetne esetleg az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy az állam által elvont 2,1, jövőre 2,3 milliárd forint törvénytelen sarcot megpróbálják valamilyen módon pótolni, azt a FIDESZ-KDNP politikusai kategorikusan, folyamatosan elutasítják mindenféle alaptalan érvek mentén.

 

150/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Előirányzat átcsoportosítások (a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 7.B számú mellékletének 6. sorában „távhő pályázat támogatása” soron tervezett összegre vonatkozóan)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 7.B számú mellékletének 6. sorában „távhő pályázat támogatása” soron tervezett összeget csökkenti a BTG NKft. által értékesített 7289/16 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 helyrajzi számú, 3.777 m2 területű, és a 7289/18 helyrajzi számú, 6.095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörsön a Vágány utcában található ingatlanok vételáraként befolyó 74.809 eFt nettó vételár összegével megegyező mértékben, és ezzel egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások Farkasréti Pagony Óvoda új épületének tervezése új sorként beépül 12.000 eFt összeggel; 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások BVUSS épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem új sorként beépül 18.409 eFt összeggel; 6/B. sz. melléklet 2. Út és mélyépítési felújítások Fém utca útfelújítás I. ütem új sorként beépül 24.400 eFt összeggel; 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 1. 2018. évi intézményi felújítások soron tervezett összeget növeli 10.000 eFt összeggel; 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron tervezett összeget növeli 10.000 eFt összeggel;
 2. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során intézkedjen.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

6.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megőrzéséről van szó, a TFVB 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) elfogadni. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13  igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

151/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan 1. emeletének hátsó szárnyában található 9. számú helyiségét Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megőrzése érdekében 2019. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra Kovács Dániel részére térítésmentesen használatba adja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

7.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, a TFVB 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 3 sz. melléklete) elfogadni. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

152/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. szám alatti, 2 szoba+1 félszobás, 64 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra a jelen határozat 3. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2018. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

153/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 1. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 1. szám alatti, 2 szoba+1 félszobás, 64 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra a jelen határozat 4. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2018. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

8.) Új bizottsági tagok megválasztása (lemondás miatt)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Timea képviselő asszony lemondása, illetve az új képviselő asszony delegálása kapcsán a bizottsági struktúrában is változás történik, és a jelölő szervezet Kovalik Sándort javasolta a TFVB külsős tagjának, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a KMISB képviselő tagjának Premecz Enikőt. A döntést követően, a Képviselő-testület támogatása után a külsős tag eskütételére fog sor kerülni. A javaslatot minden bizottság támogatta. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot az előterjesztés szerint. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

154/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

 

Új bizottsági tagok megválasztása (lemondás miatt)

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tudomásul véve Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tagi megbízatásának 2018. augusztus 22. napján hatályosult lemondása okán bekövetkezett megszűnését – , a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagjává 2018. augusztus 22. napjától Kovalik Sándort megválasztja.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tudomásul véve Császárné Kollár Tímea Annamária képviselői és bizottsági tagi megbízatásának 2018. július 10. napján hatályosult lemondása okán bekövetkezett megszűnését – , a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve a Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjává 2018. augusztus 22. napjától Premecz Enikő képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Arra kéri Kovalik Sándort, hogy szíveskedjen odafáradni a mikrofonhoz az eskütételhez.

 

Eskütétel:

Kovalik Sándor: „Én, Kovalik Sándor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági tagi tisztségemből feladataimat Budaörs Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. „

 

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, jó munkát kíván a bizottságban.

9.) A Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítása (a közmeghallgatás időpontja)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A javaslat arra vonatkozik, hogy a közmeghallgatás időpontját módosítsák, technikai okokról van szó, olyan rendezvényről, amit nem lehet eltolni. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

155/2018.(VIII.22.) ÖKT sz.                                 határozat

A Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítása (a közmeghallgatás időpontja)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint módosítja a 2018. évi Munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, ezzel munkájuk végére értek, mindenkinek szép napot, jó munkát kíván, az ülést bezárja.

k.m.f.

 

 

 

      Wittinghoff Tamás                                                                   dr. Bocsi István

            polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: esküokmányok
 2. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. augusztus 23.