Lakásbérleti pályázatot hirdet az önkormányzat

Lakásbérleti pályázatot hirdet az önkormányzatLakásbérleti pályázatot hirdet az önkormányzat

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet egy 2 egész +1 fél szobás, 64 m2 alapterületű, a Puskás Tivadar utcában található lakás piaci alapú bérbeadására. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzata

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet,

valamint a Képviselő-testület

152/2018.(VIII.22.) ÖKT számú határozata alapján

pályázatot hirdet

a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 4. szám alatti 2 szoba+1 fél szobás, 64 m2alapterületű lakás

piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

A pályázók köre:

 

Piaci alapon lakás bérletére természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek pályázhatnak.

 

1.)        Természetes személy esetén az a nagykorú személy pályázhat,

a)    aki a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak és élettársak esetében a felek egyike – legalább 1 éve Budaörs Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik;

b)    akinek háztartásában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap átlag jövedelme alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét meghaladja (2018. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft).

 

2.)        Igazolhatóan Budaörsön munkát végző alkalmazottaik átmeneti lakhatásának biztosítása céljára azok a nem természetes személyek pályázhatnak, akik

a)    Budaörsön legalább 2 éve székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek;

b)    a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban igazoltan nem rendelkeztek lejárt határidejű köztartozással és lejárt határidejű tartozással az Önkormányzat felé;

c)    a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.

 

Az együttköltöző személyek külön pályázatot nem nyújthatnak be.

 

Kizáró okok:

 

1.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a természetes személy, aki

a)    az ország területén 1/1 tulajdoni arányban lakás tulajdonával, illetve önálló lakóegységnek minősülő használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik; házastársak, élettársak olyan közös lakás tulajdonával rendelkeznek, ahol a tulajdoni hányaduk összege az 1/1 tulajdoni arányt eléri (kivételt képez az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakásrész),

b)    az ország területén önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,

c)    kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé,

 

 

d)    korábban az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője volt, és bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg, vagy bérleti jogviszonya megszűnésekor bérleti díj illetve közüzemi díjhátralékkal rendelkezett. Kivételt képez ez alól, ha a Bérlő a bérleti szerződés lejártakor adósságkezelési szolgáltatásban részesül vagy a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött, és amelyeket – a fennálló kötelezettségeken túlmenően – maradéktalanul, határidőben teljesít, vagy a lakásbérleti jogviszonyának megszűntetésekor pénzbeli térítésben részesült.

 

2.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a nem természetes személy, amelynek a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban lejárt határidejű köztartozása és lejárt határidejű tartozása volt az Önkormányzat felé.

 

Bánatpénz

 

A pályázó a pályázat benyújtásáig köteles 10.000,- Ft összegű bánatpénzt befizetni az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára (a közlemény rovatban a „Bánatpénz – Pályázat Puskás T. u. 55. szöveget kérjük feltüntetni).

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt pályázatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az Ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.

A befizetett bánatpénz nyertes pályázat esetén, a bérleti szerződés megkötését követő, míg sikertelen pályázat esetén, a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül. A visszautalt bánatpénz után a kiíró kamatot nem fizet.

 

 

A pályázat tartalma:

 

I. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.)        A pályázathoz csatolni kell a pályázati felhívás melléklete szerinti Nyomtatványt mely letölthető a www.budaors.hu honlapról a Gyorslinkek/További linkek/Pályázatok alatt, vagy személyesen átvehető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Budaörs, Szabadság út 134.), vagy a Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztályánál (Budaörs, Szabadság út 134. II. em. 226. iroda)

2.)        Természetes személy esetében a pályázó és az együttköltöző személyek jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat a Nyomtatvány tájékoztatójában foglaltak szerint.

3.)        Igazolás a bánatpénz befizetéséről

 

II. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:

1.)             a megajánlott óvadék mértékéről, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke

2.)                       pályázó elfogadja a 30 napig tartó ajánlati kötöttséget

3.)                       pályázó a lakás kiíráskori állapotát megismerte

4.)             pályázati felhívásra benyújtott pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

5.)             nem természetes személy pályázó esetében azon személyek megjelölése, akiknek lakhatását a pályázat útján bérbe vett lakásban történő elhelyezéssel kívánják megoldani

6.)             nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek

 

 

 

 

III. A pályázatnak nem természetes személy pályázó esetén tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat:

1.)         igazolás arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban nem rendelkeztek lejárt határidejű köztartozással és lejárt határidejű tartozással az Önkormányzat felé

2.)         a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában),

3.)         az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolata,

4.)         igazolás arról, hogy a pályázat útján bérbe vett lakásban elhelyezett személyek Budaörsön munkát végző alkalmazottaik

 

A bérlet időtartama

 

Határozott, 5 éves időtartam.

 

 

A fizetendő lakbér mértéke:

 

A piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakbér az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, 2.600.- Ft/m2/hónap.

 

 

A lakás megtekintése:

 

A lakás megtekintésére a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 10 és 14 óra között – előre egyeztetett időpontban – biztosítunk lehetőséget.

A lakás megtekintése iránti igényt a BTG Nonprofit Kft. Ingatlankezelési Csoportjánál kell jelezni a 23/421 – 597 –es telefonszámon.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2018. szeptember 20. csütörtök 12:00 óra 

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

 

A borítékon csak a „Pályázat – Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. sz. alatti lakás” jeligét kérjük feltüntetni.

 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 90 napon belül, a Bizottság a pályázatokat összességükben értékeli.

 

Bírálati szempont: a pályázó által megajánlott óvadék mértéke, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke.

 

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat nevében a kezelő a pályázat első helyezettjével köt szerződést.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat első helyezettjével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, az általa befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti meg.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást a benyújtási határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

További felvilágosítást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál a 23/447 – 865 -ös telefonszámon kérhető.

 

 

Budaörs, 2018. augusztus

 

 

Budaörs Város Önkormányzata

Kapcsolódó dokumentumok: