Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

 Jegyzőkönyv*

 Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. szeptember 19-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Igazoltan távol: Simándi Szelim képviselő.

Jelen vannak továbbá:

Polgármesteri Hivatal részéről: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Vágó Csaba kabinetvezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető,

Egyéb: Berzsenyi Bellaagh Ádám (Budaörsi Latinovits Színház igazgatója), Csabay Károly (Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatója), Tamás Ervin (BTG Nonprofit Kft. ügyvezetője), dr. Major Miklós (Budakeszi Járási Hivatal, hivatalvezető)  Májer Emese, Borhegyi Éva, Ligeti Miklós, Nagy Gabriella.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, dr. Süveges Zsófia, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát.

A Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 14 fő van jelen és határozatképes, Simándi Szelim külföldön tartózkodik, emiatt nincsen jelen.

A napirendhez két hivatali előterjesztés érkezett:

 • a Hitelszerződés módosítása, ehhez kapcsolódik majd a közbeszerzési eljárás lezárása,
 • és a „Településrendezési szerződés a MoMDeluxe Kft. és a MOBOKO Central Kft. kérelme alapján” tárgyú előterjesztés, itt már korábbi döntésekhez kapcsolódó döntésről van szó.

Vannak módosító indítványok, ezeket majd a napirendnél ismerteti.

Zárt ülésen tárgyalandó az Mötv. 46.§ (2) c) pontja alapján közbeszerzési eredmény megállapítása a 28. napirend, a Zombori utca Idősek Otthona tárgyában, illetve a 29. napirend, a Szabadság út 3. sz. alatti ingatlan tárgyában. Az Mötv. 46.§ (2) a) vagy b) pontja alapján kötelező zárt ülésen tárgyalni a 30. és a 31. napirendeke (Hauser József Díj és a Sport Díj, illetve a megyei kitüntető díjra való felterjesztés).

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra először a két hivatali előterjesztés napirendre vételét, melyet 14 igen szavazattal támogatott a Képviselő-testület. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatokat, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatott, s így egyben felteszi szavazásra a napirendet, amit  szintén 14 igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

 

156/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

4.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

6.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

7.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

8.) Többletforrás biztosítása a Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére

9.) A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

10.) Budaörsi Televízió eszközfejlesztés

11.) A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

12.) Döntés a Frankhegyi Mozaik I. projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről

13.) 25 db karácsonyi motívum beszerzésének fedezet biztosítása

14.) Előirányzat biztosítás a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére

15.) Előirányzat biztosítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához

16.) Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása

17.) A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

18.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

19.) Budaörsi víziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

20.) Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

21.) Döntés a Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

22.) Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 hrsz-ú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéről

23.) A Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

24.) Döntés a Budaörs, 7632 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V. B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről

25.) Döntés a 1388/1 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésről

26.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti, 2440 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

27.) Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás

28.) Településrendezési szerződés a MoMDeluxe Kft. és a MOBOKO Central Kft. kérelme alapján

29.) Hitelszerződés módosítása

30.) Javaslat közbeszerzési eljárás eredmény megállapításra – Zombori utca Idősek Otthona – ZÁRT ülésen

31.) Budaörs, Szabadság út 3. sz. alatti, 337 hrsz-ú ingatlan 120/480 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

32.) A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása – ZÁRT ülésen

33.) Javaslattétel megyei kitüntető díjakra – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólás:

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Kérdése és jelzése is van, a kérdéssel kezdi, mert az egyszerűbb. Ügyosztály Vezető úr felé jelzi, hogy az Illyés Gimnázium és a lakótelep között található zebra gyakorlatilag láthatatlan, kellene jelezni annak, akinek a dolga, hogy fessék vissza, mert eléggé nagy forgalmú zebra és balesetveszélyes. A másik a szokásos mantra, s most már bosszantó is kezd lenni, hogy a Kisfaludi utcában a munkáltatok csúsznak, már a nagyon zavarja, mert az ott lakók újra, és újra megkérdezik, s hiába mond bármit, az nem lesz igaz, s ezt rosszul viseli, ráadásul jó egy hónappal ezelőtt ki is értesítették a lakókat, hogy augusztus 27-vel megkezdik a munkálatokat, csúszás lesz az biztos. Azon túl, hogy át van adva a munkaterület a kivitelezőnek, valami pontosabbat, részletgazdagabbat szeretne hallani végre, mert attól tart mindenki, hogy belecsúsznak a rossz időbe a kivitelezők, ami további nehézségeket fog okozni.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Az 1-es út gyalogátkelőhelyeinek a festési minősége valóban nem csak itt a gimnáziumi körforgalomnál von hiányosságokat maga után, jelezték a Magyar Közútnak, akik ezt kezelik. Írásban jelezték, hogy soron kívül végezzék el a munkát, egyelőre még nem kaptak visszajelzést, de ismételten meg fogják erősíteni a kérést. A Kisfaludi utcánál átadták a munkaterületet és a kivitelező bármelyik nap elkezdheti. Egy kivitelező van egy közbeszerzési eljárás keretében négy utcára, a Fodros utcában és a Thököly utcában már a befejezés közeledik, onnan jönnek át a kapacitással. Természetesen ketyeg az idő, amennyiben túllépik, úgy kötbérrel fogják őket sújtani, egyelőre azt mondják, hogy ilyen veszély nincsen, be fogják tudni fejezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mi a határidő?

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Százhúsz nap a munkaterület átadását követően, azt pedig augusztusban átadták, így december.

 

Tóth Ferenc képviselő: Három körzetes problémája van, az első a zajvédő fal felújításával kapcsolatod a leendő Szerviz út folytatása melletti lakosok keresték meg azzal, hogy megindult a fal javítása, de ezt a javítást kevésnek találják, azt mondják, hogy a zajvédelmet ellátni hivatott anyag teljesen szét van rohadva, össze van zsugorodva, így ha ez nem lesz kijavítva, akkor a zajvédelem nem lesz megoldva. A Delelő és a Bíbor utca térségében nem egyenletes magasságú a zajvédő fal, itt egy kiegyenlítést szeretnének. Kéri, hogy ami itt szakmailag releváns, és megoldható, azt csinálják meg. A másik dolog a kutyafuttatóval kapcsolatos, aminek épp az áthelyezése zajlik, egy rendkívül frekventált környéke ez a körzetnek, itt felmerült a lakosság részéről egy másik kérés, a zajvédő fal melletti parkos területre szerették volna, ha átkerül a futtató, s az önkormányzatnak egy másik elképzelése van, így szeretné megkérdezni, hogy akkor mi lenne a végleges álláspont? A harmadik pedig a Temesvári utca csatornázása és útépítése, hogy ez mikor lesz időszerű?

Wittinghoff Tamás polgármester: Az elsőhöz mondja, hogy gondolja, azok a hibák, amik a nem folytonosságot jelentik, kijavítják, de ha jól tudja, itt dupla hangvédő fal van ezen a szakaszon, amikor ott lakott akkor semmilyen nem volt, s amikor már elköltözött megépítette az önkormányzat a sajátját, majd kiharcolták, hogy az út mellett is megépüljön, így igazából ez egy plusz védelem, egyébként az autópálya kezelőjének a feladata lenne. Ettől még meg fogják csinálni, csak fontos tudni, hogy itt is jóval többet biztosít az önkormányzat, és ki is fogják javítani tudomása szerint. De természetesen ügyosztály vezető úr válaszára kíváncsi ő is.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Természetesen, ahogy polgármester úr mondta a zajvédő falról, ez egy duplikált dolog, az önkormányzat pluszként építette és most rendbe is hozza. Nyolc egység cserére kerül, már olyan rossz állapotú, hogy vadonatúj zajvédő elem kerül beépítésre, de a többinél is ahol indokolt, belső zajvédő réteg cserére kerül illetve a geotextília teljes mértékben cserére kerül, így a zajvédő fal teljes mértékben el fogja tudni látni a feladatát. Értelemszerűen a külleme is megújul, új deszkák, és festék kerül rá, ahol szükséges. A kutyafuttatóról továbbra is az a szakmai véleményük, hogy amit kijelöltek korábban, az felel meg leginkább, elég messze van a lakott övezettől, hisz a futtatónak mégiscsak van némi zaja, így próbálták úgy kijelölni, hogy a lakott területtől távol legyen. A kutyásokkal meg is egyeztek, hogy minél nagyobb területet biztosítanak, s az Alsó-határút, a Szerviz út bekötésével elkészül a futtató. Lesz egy átmeneti állapot, amikor nem tudják hivatalosan a kutyákat hová vinni, ameddig áthelyezésre nem kerülnek a régi elemek a futtatóból, de ez egy egészen rövid idő lesz csak.

A Temesvári utcára benyújtották – a BÉKISZ 8.3 pályázat alatt futó csatornázási beruházások – a hét elején benyújtották a közbeszerzési eljárásra a pályázatokat a cégek, ennek elbírálása egy hónapot is igénybe vehet, tehát nagy valószínűséggel a munkálatok tavasszal indulnak el, vagy ha az időjárás engedi, akkor még hamarabb, természetesen.

Gáspár Béla képviselő: A Fodros utcai lakosok köszönetét szeretné tolmácsolni, nagyon meg vannak elégedve ezzel az építő brigáddal, figyelnek mindenre, köszönik szépen, ezt a társaságot meg kell tartani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönik, mindent közbeszerzési eljárások alapján csinálnak, sosem tudják, hogy a szépség vagy a szörnyeteg jön, de jó ezt hallani.

 

Premecz Enikő képviselő: Műszaki Ügyosztály vezető úrhoz lenne egy intézkedési kérelme járda helyreállítás végett. A helyszín az Árok utca, annak is az Őszirózsa utcához közelebb eső része, ott történt egy felbontás, van egy tűzcsap és egy beton villanyoszlop, amelynek a tövébe a térkövek le vannak rakva, viszont nincs helyreállítva, babakocsival nem is lehet arra elmenni, illetve gyalogosan is balesetveszélyes, hiszen a szegéllyel meg nem támasztott járda közepén lévő térkövek már mozognak ki, illetve ezt a le nem térkövezett kb. 20 méteres szakaszt már benőttre a parlagfű, így szeretné kérni ennek a helyreállítását, illetve az ezzel szemközt lévő magántulajdonú eladó ingatlannál is rettenetesen nagy mennyiségű parlagfű van. Szólítsák fel a tulajdonost, hogy irtsa ki.

Wittinghoff Tamás polgármester: Alapvetően az utóbbi napok híre, hogy az időjárás nagyon kedvezett a parlagfűnek, úgy látszik, jobban kitolódik ez az időszak, és szenvednek az allergiások nagyon, kéri ügyosztály vezető urat, hogy figyeljenek oda.

Hauser Péter képviselő: Ügyosztály vezető úrhoz lenne egy kérdése. Megindult a folyamat a Farkasréti út sebesség korlátozására vonatkozóan, kérdése, hogy mikor kerülnek ki a táblák?

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Elkészült egy gyalogátkelőhely kiépítése a Semmelweis utcánál, ami további lassítást eredményez a Farkasréti út megnövekedett forgalmánál a sebességkorlátozásra. Az út felújításara vonatkozóan komplett tervdokumentációval rendelkeznek, annak a közlekedési hatósági része negyven kilométer/órás sebességcsökkentés az egész útszakaszon, kivéve a mostani harmincas szakaszokat, az óvodánál, ami maradt ugyanannyi, az út teljes hosszában pedig október 15-ig kihelyezik a 40-es táblákat.

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: A Kamaraerdei úton a hegy felől érkező buszforduló nem túl jó helyen van. Korábban már beszéltek is róla, hogy áthelyezik, akkor az hangzott el, hogy augusztusban ez elkészül, de mivel már szeptember van, kérdezi, hogy hogyan állnak a dologgal, illetve ugyanitt szó volt róla, hogy készül egy járda a Kismartoni és a Zombori utca közé lefelé menő bal oldalra, ez sem tudja, hol tart a dolog.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Nem tudja hol tart az ügy az áthelyezéssel kapcsolatban, tájékoztatni fogja képviselő urat, hogy mennyi időn belül történik meg, vagy miért nem történt még meg. A terület teljes mértékben a XI. kerülethez tartozik, a fővárosé.

Wittinghoff Tamás polgármester: Onnan már megvan a hozzájárulás, hogy áthelyezhessék?

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Igen, nem tudja, hogy mi akadályozza jelen pillanatban.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor viszont kéri, hogy mielőbb nézzék meg, ha közigazgatási probléma nincsen.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: A járdánál viszont van ilyen probléma, mert teljes egészében a főváros területén van, s miután magasság különbségek miatt a járdához egy kis támfalat is kell építeni, ami meg érinti a magáningatlanokat is, hisz szükség van a hozzájárulásukra, s jelen pillanatban nem rendelkeznek vele. Ebben majd kéri képviselő úr véleményét, és segítségét, hogy azokat az érintett tulajdonosokat, akiknél beljebb kell vinni a kerítést, vagy a támfalat is ki kell vinni, segítsen, hogy ott hozzájárulnak-e vagy sem. Tervdokumentációval rendelkeznek, elvileg a XI. kerület hozzájárulásával is, azt mondták, hogy nem adnak hozzá egy fillért sem, de csinálja az önkormányzat, hibába van az ő területükön.

Wittinghoff Tamás polgármester: A magántulajdonosok mind budaörsi közigazgatási területet érintenek csak?

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Az a sajátossága a Kamaraerdei útnak, hogy a közigazgatási határ az ingatlanok kerítésének vonalában van, az ingatlanok Budaörsön vannak, de ahogy kilépnek a járdása a tulajdonosok, akkor már a főváros területére lépnek át.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy a buszmegállónak még ma nézzenek utána, képviselő úr pedig egyeztessen a tulajdonosokkal, hiszen rajtuk is múlik a dolog.

Biró Gyula alpolgármester: Szemétszállítás ügyben szeretne szólni. Mindenki tudja, hogy a BTG-től átkerült a szemétszállítás NHKV jóvoltából az ÉTH-hoz. Az a tapasztalat, hogy a kommunális szemétszállítás még úgy-ahogy működik, viszont, ha körülnéznek a szelektív szigeteken, istentelen állapotokat találnak.  Folyamatosan küzdenek azzal, hogy a szelektív hulladékot szállítsák el. Nagyon sokszor megkapja azt, hogy nem intézkednek a BTG felé, de itt mondaná el, hogy a BTG nem csinálhatja ezt a tevékenységet, az ő kezéből ezt kivették. Ennek ellenére nagyon sokszor kapnak tőlük segítséget, legutóbb a Patkó utcai szigetet vették górcső alá, borzasztó állapotok vannak. Az, hogy honnan kerül ennyi szemét ide, fogalma sincs, lesz egy napirend ma, ahol ezt megpróbálják megoldani, de az biztos, hogy például az üveg hulladék három nap alatt teljesen tele van. Ma reggel megnézte, azt sikerült elvinni, tegnap telefonálgattak ügyosztály vezető úrral, de a papír ottmaradt. Utána nézett, nem csak ezen a két szigeten vannak ilyen állapotok, amik a buszmegállónál vannak, hanem a másiknál is, s ahhoz képest, hogy legnagyobb környezetvédő a köztársasági elnök úr, úgy látszik, hogy amikor a törvényt aláírta ilyennel nem foglakozott, hogy veszélyes hulladék.  Múlt hét szombaton saját pénzen a város megoldotta – ahogy a BTG-től tudja – hogy öt nagy kamion veszélyes hulladékot sikerült elvinni. Október 6-án lesz egyébként a lakótelepen lomtalanítás. Úgy gondolja, ma már világosan látszik, hogy ez a rendelet, ahogy megszületett, hogy ez egy kézbe került, ez Budaörsön biztos, hogy nem működik, de az a tapasztalat, hogy más településen sem. Ő maga egy picit néha tanácstalanul áll, Mihállyal küzdenek, de nem tudja, hogy mi lesz a vége, valahogy rendezni kell, mert nem szabad visszajutni arra az állapotra, hogy majd mindenki szétdobálja kiserdőbe, nagyerdőbe…, de nem akar tippeket adni. Amit elmondott, elsősorban a lakótelepre vonatkozik, de a többi helyen is ugyanezek a tapasztalatok.

Wittinghoff Tamás polgármester: Különösebben nagy meglepetés nem érte őket, mert amikor az NHKV nevű nemzeti kukaholding sztorit kitalálták, hogy máshol, lesz a számlázás, máshol a szolgáltató, aztán, hogy korlátozni fogják a szolgáltató jogosítványát, mert pontosan tudták, hogy 4-5 szolgáltató maradhat a végén, előrevetítette mindenki, hogy ez fog történni, hogy káosz lesz. A héten volt ezzel kapcsolatban is a médiában, hogy totális káosz van az NHKV-nál, nemcsak a számlázás tekintetében, hanem minden mással, az adatbázis sem napra kész. Itt van az érdi szolgáltató, a nyakába került valami, és ha a legnagyobb jóindulattal járnak el, akkor sem kapják meg ők sem, ugyanúgy, ahogy fél éves késéssel kaptak meg a BTG is. Nem is tudja, hogy mindent megkaptak-e, hogy rendezték-e a tavalyi számlákat?

Tamás Ervin ügyvezető (BTG Kft.): Igen, az NHKV rendezte.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor nagyjából rendezve lett a számla, közel egy év késéssel, ami komoly likviditási problémákat okozott a cégnek, más szolgáltatási területeit is veszélyeztette. Semmi meglepő nincs ebben, nagyon szomorú az, hogy megint láthatták, hogy az, ami a szocializmusban sem működött, az ma sem tud jól működni. Az esztelen centralizáció, és az ilyen átgondolatlan átszervezések, akár oktatásról legyen szó, akár szociális ellátásról, akár szemétszállításról, az ide vezet.

 

Becz György képviselő: abban az ügyben kért szót, hogy a tanév megindulásával újra generálódtak az iskolák környékén a közlekedési problémák. A rendőrség és a közterület-felügyelet megpróbál személyes jelenléttel is segíteni, hogy ne legyen tumultus, de ehhez nagy szükség lenne a szülők segítségére is. A nyilvánosság felhasználásával szeretne megkérni mindenkit, aki ebben segíteni tud, hogy legyen szíves tanúsítson önmérsékletet, és próbálják elősegíteni azt, hogy ezek a gyakran előforduló közlekedési anomáliák az iskola környékén megszűnjenek. Itt szeretné megköszönni a közterület-felügyelet és a rendőrség segítségét, több helyen látja őket, és kéri, hogy amennyiben szükség van rá, akkor legyenek kemények és határozottak a szabálytalankodókkal.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt a kritikát, ami elhangzik időnként, hogy bizonyos intézmények környékén nehéz parkolni, még el is tudja fogadni. Bár az ő gyerekei az 1-es iskolába járnak, nem tud olyan napot mondani, amikor az uszodánál, vagy száz méteres körzeten belül ne lenne parkolóhely, csak nem három lépésre lesz az intézmény bejáratától az autó, amikor a gyereknek ki kell szállni. Ehhez képest rendszeresen a buszmegállóban állnak meg szülők, de nem egy, hanem kettő, s amikor jön a busz, akkor várnia kell, hogy méltóztassanak a kedves szülők észrevenni, hogy szabálytalanul parkolnak, ezt ő is szomorúnak tartja. Ugyanez a helyzet a Bleyernél, ötven méterre van a parkoló, de mégis úgy állnak meg az autók, hogy ott aztán tényleg közlekedési problémákat okoznak, szóval van ebben valóban fejlődni való.

Két ülés közt eltelt időszak:      

A két ülés között eltelt időszakról szeretne gyorsan tájékoztatást adni, ahogyan ez a kötelezettsége. Az utolsó rendes ülés június 20-án volt, a Menekültek Világnapján. Június 23-án volt Népzenei verseny a Művelődési Központban. 28-án egy rendezvény volt a Köz tér 8.-ban, Ráthonyi Kinga – „Anziksz a jelenből illetve a jelenről” címmel. 29-én pénteken volt a Magyar Önkormányzati Szövetség, a magyar polgármesterek találkozója. Júliusban viszonylag nyugodtan telt az idő, rendkívüli testületi ülés ugyan volt 11-én, és 25-én szerdán egyeztettek itt az ORCO tulajdonosaival, illetve az egyik leendő üzemeltetővel az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. Augusztus 8-án adták át a Kézilabda Kft.-vel együtt az uszoda területén, a külső részen a kondi parkot. Ami a jövőben, pontosabban a jelenben is a kézilabdásokat és a nagyközönséget is szolgálja. 9-én egyeztetett az irodapark tulajdonosaival a területek hasznosítására vonatkozóan. Szépkorúakat köszöntötték jegyző úrral 16-án. A Városi Ünnepséget augusztus 20-án a Templom téren tartották. 22-én rendkívüli testület ülést tartottak, pénteken (24-én) volt az Országos Foltvarró Fesztivál, amelynek a Városháza is otthont adott. Szeptember 1-én volt az Ide süss Napja, ami egy jól sikerült rendezvény volt. Az utolsó két koncertet sajnos az eső elmosta. Ünnepélyes tanévnyitót tartottak 29-én szerdán és Anyatejes Világnap volt 30-án szintén itt a nagyteremben. Szeptember 3-án volt fogadóórája, 4-én Ritter Imre volt jelen, a Passio, az ARAMIS csarnok és a Heimatmuseumnak a raktározási kérdéseiről egyeztettek. 5-én plébános úr volt, az egyházi iskola igazgatójával és a műszaki ügyekért felelős munkatárásával, ekkor a templomnak a felújításáról és az óvoda felújításáról esett szó. Ezekben hogyan tud az önkormányzat partnerként együttműködni. Úgy tűnik ebben jó lehetőségek vannak, és a megoldást azt meg fogják tudni valósítani olyan ütemben, ahogy ott egyeztettek. 6-án Városi Nyugdíjasok rendezvényére voltak hivatalosak alpolgármester úrral. Szépkorúakat köszöntötték 11-én. Tegnap pedig a Hadisírgondozó Katonákat fogadták, ugye itt német és magyar katonák vesznek minden évben vészt úgynevezett bevetésben, de önkéntes alapon a tartalékosok és természetesen azok, akik sorállományúak – ők a munkájukat teljesítik itt – a német katonatemető felújításáról van szó. Az első világháború 100 éves évfordulója alkalmából, illetve 25 éves a német hadisírgondozó és az egyik olyan helyszín, ahol megújítják a kiállítást az éppen a budaörsi katonatemető lesz. Erre szombaton kerül sor, pontosabban az átadásra és az ezzel kapcsolatos ünnepségre.

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, ami a korábbi döntések költségvetésben történő átvezetését jelenti. Mindkét illetékes bizottság megtárgyalta. A PEB 8 igen 1 tartózkodással, az ÜB 2 igen 1 tartózkodással – az utóbbi, mivel minősített többség szükséges – nem támogatta, de a PEB 8 igen 1 tartózkodással támogatta. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodással elfogadta a rendeletmódosítást. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

23/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Mindkét bizottság egyhangúan támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

24/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet.  Ehhez készült egy módosító indítvány dr. Bakó Krisztina képviselőasszony részéről. A TFVB 4 igen 2 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra, az Ügyrendi Bizottság 2 igen 1 tartózkodással. Ez a minősített többség hiányát jelenti ugyan, de a többségi támogatást megkapta a bizottságtól. A módosító indítvánnyal együtt javasolja elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: A bizottsági ülésen jelezték, hogy a rendelet-tervezetben az egyik paragrafus szerintük üti a másikat. Ezt részletesen kitárgyalták a bizottsági ülésen, és leveleztek is jegyző úrral. Nem igazán sikerült meggyőzni egymást, úgyhogy ennek okán most tartózkodni fognak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól érti, akkor a jegyző jogi álláspontja az, hogy nincsen ellentmondás, a FIDESZ frakciója pedig nem tudott ezzel azonosulni.

Dr. Bocsi István jegyző: Azért hogy világos legyen, arról volt szó, hogy a reklámfelületek értékesítésére kötött annak idején az önkormányzat szerződést. Ezt a szerződést nem akarja az önkormányzat felmondani, ezért a rendeletnek azok a paragrafusai, ami a reklámszerződéssel kapcsolatosak, azok továbbra is élnek addig, ameddig ez a reklámszerződés így szól. Ennek van egy jogtechnikai megoldása, amit megenged a jogalkotásról szóló törvény. Nem mondja, hogy első pillanatra ez könnyen átlátható, de így szól a szabály.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a közterületek használatáról szóló

25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért benne a kisördög kicsit mocorog, ahogy emésztgeti – erről most szerzett tudomást – hogy ilyen jellegű levelezés volt és ez erre vonatkozott. Annak idején, ha jól emlékszik – egész biztosan jól emlékszik – a FIDESZ frakció jelentős támogatásával ezt a céget megbízta a Képviselő-testület, aminek valamiféle köze volt a korábbi FIDESZ nagy baráthoz, Simicskához. Úgy tűnik, hogy ez a barátság megszűntével a jogalkotással kapcsolatos problémák így előjönnek a FIDESZ részéről. Ugye erre mondja az ember azt, hogy „No comment”.

Ők akkor sem nézték és most sem nézik, hogy ki fia borja az illető meg a cég. Ha megfelelően ellátja a feladatát és szerződés köti az önkormányzatot, akkor a jogszabályok szerint járnak el.

 

 

 

4.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Valamennyi bizottság – a szociális, a TFVB, a pénzügyi és az ügyrendi is – egyhangúan támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

26/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.)

és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeletek módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

5.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Ez az előterjesztés Löfler Dávid képviselő indítványa. Kérdezi képviselő urat, hogy kívánja-e kiegészíteni, ha nem akkor annyit szeretne hozzátenni, hogy kifejezetten kérte a saját frakcióját, – ami látszik az Ügyrendi Bizottsági ülésen is – hogy szavazza meg ezt az előterjesztést, bár hozzáteszi, hogy totálisan értelmetlen. Képviselő úr előterjesztésében az szerepel, hogy ez pusztán a polgármesternek jelent többletfeladatot. Ilyet legfeljebb olyan ír, akinek fogalma sincsen arról, hogy a hivatal hogyan működik. Természetesen többletfeladatot számára ez egyáltalán nem fog okozni, a hivatal számára valamennyit mindenképpen. Megkérte jegyző urat, hogy az érintett irodákról gyűjtsék be, hogy havi hány ügyről van szó, ez körülbelül 800 ügy havonta. Most ezeket természetesen tájékoztató jelleggel meg fogja a hivatal küldeni. Erre kéri is jegyző urat, hogy figyeljenek oda, mert biztosan súlyos kritikát fog kapni, ha ez nem így alakul, de természetesen nem ő fogja mind a 800 ügyet egyenként leírva elküldeni a képviselő úrnak. Azért itt megszólítja jegyző urat is, itt vannak olyan ügyek, amiket nem fog tudni pontosan bemutatni, mert a szociális ügyeknél vannak személyiségi jogot érintő, meg adatkezelést érintő ügyek is.

Löfler Dávid képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan támogatták, úgyhogy ezért gondolta, hogy ezzel kapcsolatban most nem kell semmit sem elmondania, de polgármester úr megszólította. Utána nézett több településen is, és például Zuglóban, – ahol biztos ismeri a polgármestert, Karácsony Gergelyt, akivel együtt árnyékkormányozna – itt van nála a zuglói képviselő-testület meghívója és ott meg tudják ezt csinálni, hogy testületi ülésről testületi ülésre beszámolnak ezekről a döntésekről. Szerinte Budaörsön is meg tudják csinálni, de még számtalan példát tudna mondani, Budapesten is, ha utána néz polgármester úr, szerepel a meghívón és mondjuk Veszprém, ami egy 60.000 fős város, ott is szerepel ez napirenden. Szerinte, ahogy a bizottság is támogatta, szerinte ez egy jó kezdeményezés és egy apró módosítása az SZMSZ-nek, de ugyanakkor nagy jelentősége van, hogy ezekről a döntésekről időben értesülnek. Kéri, hogy támogassák az előterjesztést.

Wittinghoff Tamás polgármester: Valószínűleg valamilyen értelmezési probléma lesz, mert azért támogatta az Ügyrendi Bizottság, mert határozott kérése volt. Valószínűleg ez elkerülte képviselő úr figyelmét. A problémát nem is ebben látja. Azt próbálta elmagyarázni, amikor képviselő úr azt írja, hogy ez a polgármesternek okoz egyedül többletfeladatot, ebben súlyos tévedés van és ez az önkormányzat és a hivatal működésének a totális nem ismerete. Ennek semmi köze nincs semmiféle árnyékkormányhoz, árnyékszékhez, de most jegyző úr fog válaszolni.

Dr. Bocsi István jegyző: Ahogy a polgármester úr is említette, ez kb. 800 döntést jelent havonta. Nincsen vele különösebb gond, egyetlen egy része van a dolognak, ugye azt látni kell, hogy minden ügyintézőnek vannak adminisztrációs és érdemi ügyintézési feladatai, most az ügyintéző kap még egy adminisztrációs feladatot. Ez havi 800 ügy lesz, egy néhány embernek legfőképp az ügyintézőknek azt fogja jelenteni, hogy azt az időt, amit ennek a kimutatásnak az elkészítésével töltenek, azt nem az ügyfelekkel töltik. Tehát mondjuk szociális gondoskodásba bejön, akkor nem szociális gondoskodik, hanem kimutatást készít. Nem dől össze tőle a világ. Nem tudja, hogy más önkormányzatoknál hogy van, Budaörsön szerinte az elmúlt 30 évben ez nem jelentett különösebb problémát. Nagyon reméli, hogy hasznos információkkal fognak szolgálni a képviselőknek erről. Azt tudják megtenni, hogy ezzel kapcsolatban tartalmilag, hogy mindenki megfogja kapni, hogy polgármester úr hány ügyben döntött. Valamelyiket nem fogják tudni nyilván kitenni, például a szociális ügyekben nem tehetik meg, úgyhogy gondolja a számok meg fognak jelenni. Nagyon bízik benne, hogy ha a képviselőket ez érdekli, akkor be fognak jönni és majd megnézik, hogy mik lesznek azok a konkrét egyedi ügyek, amik igazából ezt az előterjesztést elindították.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

27/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Valamennyi bizottság megtárgyalta. A SZEB 4 igen 2 tartózkodással, a TFVB 5 igen 1 tartózkodással, a KMISB 6 igen 1 tartózkodással, PEB 8 igen 1 tartózkodással, ÜB 2 igen 1 tartózkodással – minősített többség hiányában nem támogatták -, a Kamaraerdei Részönkormányzat 4 igen egyhangú szavazattal, Frankhegyi Részönkormányzat 2 igen 2 tartózkodással nem fogadta el. Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a mellékletekkel együtt.

A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

157/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

7.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Szociális tűzifa biztosítására szeretnének keretet biztosítani, mert a tapasztalatuk az az elmúlt évek során, hogy amit az államtól a rászorultak kapnak, az minden csak nem használhat,  és kellő mennyiségű és ezt szeretnék megfelelő rendes tűzifával pótolni, vagy ehhez a fedezetet biztosítani a költségvetésben. A SZEB 6 egyhangú igen szavazattal támogatta. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

158/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Javaslat szociális tűzifa biztosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint, vagy 23. § alapján települési támogatásban részesült, szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére egyszeri természetbeni támogatásként téli tűzifa biztosítása céljából 2 000 e Ft-ot biztosít Budaörs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

8.) Többletforrás biztosítása a Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A SZEB 6 egyhangú igen szavazattal támogatta. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

159/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Többletforrás biztosítása a Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet 6/A sz. melléklet 1.9 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszköz beszerzése sort megemeli 1.000.000,- Ft – tal a 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/5. Egyéb működési célú kiadások/5. Általános tartalék sor terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

 

 

 

 

9.) A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

160/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (1. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (2. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Ház mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (3. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Ház mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (4. sz. mellékletek) jóváhagyja.

Határidő: 2018. szeptember 27.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

10.) Budaörsi Televízió eszközfejlesztés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 7 igen, PEB 10 igen szavazattal és 2.700.000 Ft összeggel javasolja elfogadásra. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

161/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörsi Televízió eszközfejlesztés

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Városi Televízió (Televideo Budaörs Kft.) eszközfejlesztési kérelmét támogatja. Az eszközbeszerzéshez szükséges 2.700.000,-Ft, forrást a Budaörs Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére biztosítja.

 1. A kérelem szerinti fejlesztést szolgáló technikai eszközöket Budaörs Város Önkormányzata vásárolja meg, mint tulajdonos, és ingyenesen átadja a Budaörsi Városi Televízió részére (Televideo Budaörs Kft.) haszonkölcsön szerződés keretében.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 60. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

11.) A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 7 igen, a PEB 10 igen szavazattal, azaz mindkét bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

162/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/E. sz. melléklet 7. sorában az érdekeltségnövelő pályázathoz jóváhagyott 3 000 000 Ft összegű pályázati önrészt, valamint a pályázathoz elnyert 1 608 000 Ft összegű támogatást a Jókai Mór Művelődési Központ költségvetésében biztosítja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosítása során intézkedjen.

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

12.) Döntés a Frankhegyi Mozaik I. projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az eredeti tartalommal javasolja elfogadni. Azért hangsúlyozza ezt, mert a Frankhegyi Részönkormányzat olyan módosító javaslatot fogadott el, hogy támogatja, kivéve a Fátyol utcát. Mivel ez a konkrét utca az, ahol ez elindulhat és ott van ennek értelme, inkább nem minősíti ezt a módosítót, kikövetkeztethető ebből az, hogy mennyi az értelme annak, ami a Frankhegyi Részönkormányzati ülésen született. Hauser Péter erről hosszasan tudna mesélni, más ügyeket tekintve is. Az, hogy egy ilyen területen egy együttműködési folyamat a moderátor segítségével elindulhasson, az alapvető érdeke még azoknak is, akik nem biztos hogy látják ezt az alapvető érdeket.

Löfler Dávid képviselő: Ahogy elhangzott a Frankhegyi Részönkormányzat nem így támogatta az előterjesztést. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a javasolt mediációs módszert mindkét félnek el kell fogadnia. Ugye itt most persze az a kérdés, hogy kit tart az önkormányzat feleknek. Az előterjesztés úgy kezdődik, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulattal kötött szerződést az önkormányzat. Tehát mielőtt mediátorokhoz fordulnak – ezzel elismerve, hogy nem jól haladnak a dolgok –, ha már mediátorhoz fordulnak és mindkét félnek el kell fogadnia és csak akkor lehet sikeres ez a kezdeményezés, akkor a Frankhegyi Víziközmű Társulatot meg kellene erről kérdezni. Nem tud arról, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulat nyilatkozott-e volna ebben a kérdésben, hogy ők ezt támogatják-e. A részönkormányzatnak a döntését látja, hogy ők ezt ilyen formában nem támogatták. Továbbá felmerül a kérdés, hogy ki fogja majd fizetni és mennyibe fog kerülni. Bizottsági ülésen rákérdezett, hogy ez a mediációs módszer mennyibe fog kerülni, mert ha jól tudja, az önkormányzat akarja fizetni és elhangzott hogy nem tudnak most összeget mondani, majd csak később fogják látni, hogy ez mennyibe is kerül. Ha közpénzekről van szó, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit kell erre a módszerre nekik költeni. Azt sem érti, hogy akkor miért nem került a pénzügyi bizottság elé ez a javaslat és miért nem tárgyalta és miért nincs mellé valamilyen költségbecslés betéve. Így szerinte megfoghatatlan az az egész és nem látja az értelmét. Azt sem érti, hogy a Frankhegyi Részönkormányzatnak a döntését miért nem veszik figyelembe.

Dr. Bocsi István jegyző: Talán érdemes végignézni, hogy miről is beszélnek. A Frankhegy problematikájával már évtizedek óta foglalkozik az önkormányzat. Az elmúlt években született egy olyan döntés, hogy ahol műszakilag értelmezhető egység összejön (tulajdonosok), ott induljon el a fejlesztés. Kettő ilyen területre adott az önkormányzat engedélyt, ebből az egyik a Mozaik I. ütem, a Fátyol utca és környéke. Ez kb. 70 tulajdonost érint. Az elmúlt két év eseményeit áttekintve úgy látták, hogy – előrebocsátja, hogy nem hibást keres, csak tényszerűen mondja – hogy gyorsabban is haladhatna ez a fejlesztés, mint ahogy ez jelenleg folyik. Keresték azokat a megoldási lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ebben előre mozdulni. A Víziközmű Társulat elnökével beszélgettek erről, a részönkormányzattal beszélgettek erről, mégis úgy látták, hogy igazából érdemi előremozdulás nem történik. Sokat beszélgettek, sokat vitatkoztak, sokat értetlenkednek, de nem halad előre a dolog. Keresték, hogy mi az a megoldás, ahol fel lehet oldani ezeket az ellentmondásokat. Nemrég a magyar jogszabályi környezet bevezetett egy új intézményt, ez a közvetítésnek (mediáció) az intézménye. Ennek a példáján elindulva szeretnének egy olyan megoldást találni, ami arról szól, hogy amikor van két fél, aki vitatkozik egymással, akkor igénybe vesznek egy harmadik felet, egy mediátort, aki megpróbál közöttük közvetíteni, a problémáikat elemezni és valamilyen megoldáshoz eljuttatni a feleket. Nagyon érdekes volt az a részönkormányzati ülés, ahol ezt felvetették. Ha nem fogadja el a részönkormányzat, hogy szükség van arra, hogy beszélgessenek egymással – és Hardy Géza úr úgy fogalmazott, hogy ez a legnagyobb pofon volt, amit ez múlt években kapott az önkormányzattól, – akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincsen probléma. Ha nem kell közvetítő közeg, aki a vitás felek között közvetít: szerintük nem jutnak eredményre, a másik fél meg azt mondja, hogy nem, mert minden rendben van, ez így jó, akkor tulajdonképpen nincsen probléma köztük. Tehát ez azt jelenti, hogy a részönkormányzat azon tagjai, akik azt mondták, hogy ez nem kell, azok úgy látják, hogy minden a legnagyobb rendben folyik a Frankhegy körül. Nem történt semmilyen érdemi előrelépés, ha ez a jó irány, akkor erre kell menni. Úgy gondolták, hogy nem ez a jó irány, eredményt szeretnének elérni ott, ahol ez műszakilag megoldható, ott a közművesítés történjen meg, ezért próbáltak elindulni ebbe az irányba. A Frankhegyi Részönkormányzat azzal módosította a határozati javaslatot, hogy ne ezt a 70 tulajdonost keressék meg, hanem az ezret. Úgy látják, ha 70 tulajdonossal két év alatt olyan igazi eredmény nem született, akkor nem az a jó megoldás, hogy belerohannak egy 1000 tulajdonosos egyeztetésbe, mert annak valószínűleg kisebb esélye van, hanem próbálják meg a műszakilag értelmes területet előre mozdítani és ne azt tenni, amit a részönkormányzat mondott, hogy menjük oda az 1000 tulajdonoshoz, kivéve ehhez a 70-hez, akivel már valamennyire előremozdultak. Tehát a részönkormányzat döntése az volt, hogy nem a 70 tulajdonossal, akivel együtt beszélgettek, hanem az összes többi tulajdonossal, ami ezer. El lehet dönteni, hogy ez eredményes lehet-e vagy sem. Szerintük nem.

Mennyi lesz ennek a költsége, és hogy ki állja. A mediátorokkal folytatott konzultáció során előjött az, hogy általában ezeket a költségeket mind a két fél valamilyen arányban szokta vállalni. Nagyon szerencsés egy vitás helyzetben, hogy az, aki közvetíteni próbál a felek között, az nem kerül abba a helyzetbe, hogy ő csak az egyik fél megbízottja, és mind a két fél valamilyen arányban, de hozzájárul ezekhez a költségekhez. Azt mondták, hogy nem szeretnék ezeket a tulajdonosokat beszorítani abba, hogy azt a feltételt támasszák, hogy járuljanak hozzá anyagilag, de azt se szeretnék, hogy azt gondolják, hogy ők erőszakolják rájuk ezeket a mediátorokat. Ezért a felvetésük az volt, hogy ha a tulajdonosok vállalják, akkor vegyenek részt ebben a költségviselésben, de ez ne legyen ennek az eljárásnak az eredményességének a gátja, ezért ha nem vállalják, akkor az önkormányzat vállalja fel ezt. Nem kell pénzügyi bizottság elé vinni, mert egyébként vannak költségvetési keretek, amiből ezt tudják finanszírozni.

Mennyi, – és miért nem tudnak arra válaszolni, hogy mennyi: azért nem tudtak arra válaszolni, hogy mennyi, mert nem kapták meg a feladatot. Mert hogyha 70 emberrel kell egyeztetni – 70 tulajdonossal-, az nyilván más feladat, mintha ezer tulajdonossal kell egyeztetni. Más feladat az, hogyha vállalnak a tulajdonosok benne részt, más ha nem. Amikor megvan a feladat, akkor természetesen fognak mondani erre vonatkozó árakat. Azt is tudják egyébként mondani, hogy ennyiért nem kérik.

Kivel kell egyeztetni. A két fél: az egyik oldalon az önkormányzat, a másik oldalon a tulajdonosok, akikkel ezt az egyeztetést le kell folytatni. Azért írták valamennyi előterjesztésbe azt, hogy természetesen a Víziközmű Társulat is vegyen részt, hiszen azt gondolja, hogy a mai nap Hardy Géza úr és a Víziközmű Társulat nélkül értelmetlen egyeztetni. Ő a tulajdonosoknak is az egyike és a Víziközmű Társulatnak is az elnöke. A Víziközmű Társulattal az önkormányzat kötött szerződést az alapján, hogy a tulajdonosok szándéknyilatkozatot tettek. Aki a másik oldalon van, az a tulajdonosok, illetve az ő társulatuk. Ha nem akarnak az önkormányzattal egyeztetni és az lesz az eredménye, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy szükség lenne egy ilyen fórumra, ahol a problémákat fel tudja oldani és előre tudnak lépni, de a másik oldal azt mondja, hogy nem, természetesen nem fog ez az egyeztetés létrejönni, hiszen ehhez mind a két fél kell.

Wittinghoff Tamás polgármester: Őszintén szólva vannak olyan pillanatok, amikor azt kell mondania, hogy ez hihetetlenül összefogott volt, ő képtelen lett volna ennyire világosan rávilágítani minden részletre. Azt gondolja, hogy az, aki ezt nem érti, az nem szellemi problémával küzd, hanem nem akarja érteni. Nagyon fontosnak tartja ebben az esetben, ha Hardy úr ténylegesen azoknak az érdekében járna el, akiket most éppen ki szeretnének ebből venni – a Fátyol utcát – nem a Fidesz elnöki minőségében, hanem a Frankhegyi Víziközmű Társulat érdekében járna el, mert valószínűleg az ottani érintetteknek ez volna az alapvető érdeke. Teljesen egyértelmű az, amit jegyző úr elmondott. Alapvetően a jó szándék van a részünkről, és amit itt elmondott az értetlenségre vonatkozóan, azt tetten lehetett érni az ellenvetések kapcsán. Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

163/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Frankhegyi Mozaik I. projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon települési közvetítő szakértők felkéréséről és az Önkormányzat közvetítői folyamatban való részvételéről.

Határidő:       közvetítő felkérésére 2018. szeptember 30.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

13.) 25 db karácsonyi motívum beszerzésének fedezet biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A vezetői egyeztetésen szembesült azzal a problémával, amit először nem értett. Arról van szó, hogy vannak olyan motívumok, amelyeknek már nagyon kevés része világít. Ezeket ki kellene javítani, hogy mire eljön a megfelelő karácsonyi időszak, jó minőségűek legyenek. Kiderült ennek kapcsán, amikor ezzel foglalkozott a műszaki ügyosztály, hogy most a nyári időszakban – pontosabban már az őszi időszakban – olcsóbban lehet hozzájutni, mint amennyiért meg lehet javítani ezeket a motívumokat. Azokat, amelyikek nem tökéletesen működnek, de használható alkatrészei vannak, azokat a későbbiek során lehet felhasználni. 25 db teljesen új és nyilván garanciával és megfelelő minőségben működő motívumhoz lehet hozzájutni. A két bizottság egyhangúan támogatta.

Gáspár Béla képviselő: Annyit szeretne hozzátenni illetve kérdezni, hogy itt a főúton is sok helyen látni Karácsony Gergelynek a képét, a választási plakátot, hogy javíthatatlan vagy leszerelhető?

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy képviselő úrnak karácsonyról Karácsony Gergely jut eszébe? Ez nem tudja, hogy a Fidesz köreiben mennyi szimpátiát fog kiváltani, de javasolja, hogy forduljon az adott szervezethez, mert nekik a kötelezettségük. Egyébként nem csak Karácsony Gergely arcképével találkozik az utcákon. Amikor őt látja nem lesz olyan ideges valószínűleg, mint képviselő úr. Nem tudja értelmezni, hogy hogyan jön ez a karácsonyi motívumokhoz, de kétségtelen, hogy a névazonosság felmerül.

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, amely nem Karácsony Gergelynek a plakátjait jelenti, hanem díszkivilágítást.

 

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

164/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

25 db karácsonyi motívum beszerzésének fedezet biztosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25 db karácsonyi motívum beszerzéséhez szükséges anyagi fedezetre 3.275 eFt-ot biztosít, ezért a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/A sz. melléklet 9. Közvilágítás hibaelhárítás soráról 1.913 eFt-ot és 11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése soráról 1.362 eFt-ot átcsoportosít, a 6/A sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása új, Karácsonyi motívumok vásárlása sorára.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Határidő: azonnal

 

 

 

14.) Előirányzat biztosítás a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Itt már esett szó az ülés elején alpolgármester úr részéről szemétszállítással, hulladékszállítással, hulladék-elhelyezéssel, szelektív-gyűjtőszigetekkel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a mi kultúránk, amit nem hagyunk mások által tönkre tenni, még nem elég fejlett ahhoz, hogy a közterületen ezeket a problémákat megoldják. Itt szeretné megosztani egy másik tapasztalatát. A héten kapott facebook-on egy üzenetet, ami a DM melletti magántulajdonú ingatlan és a közterületen végzett tevékenységre vonatkozik, magyarul magánszemélyek megelégelve azt, hogy ott milyen körülmények vannak, ott kitakarítottak. Azt kell persze tudni, hogy egy önkormányzat magántulajdonú területen nem végezhet ilyen jellegű tevékenységet. Felszólították és igyekezetek minden elkövetni. Az is tény, hogy a közterület is az ingatlantulajdonosok kötelezettsége az útpadkáig, a parkolókra ez nyilván nem vonatkozik és igyekszik itt is mindent megtenni az önkormányzat, amit lehet. Ami most szemét ügyben kezd kialakulni, az persze megint olyat történet, hogy semmilyen módon nincsen jogosítványa arra az önkormányzatnak, a BTG-nek különösen, hogy ezeket a feladatokat ellássa, de nyilvánvalóan a lakosságot ez kevéssé érdekli, ők azt szeretnék, ha a város ugyanolyan szép lenne és ápolt, mint mikor még a BTG Kft. feladatkörébe tartozott a feladat. Az iskolák esetében is azt szeretnék, hogy ugyanolyan módon működjenek, mint korábban. Ott is tapasztalják a nagyon furcsa problémákat. Mint szülő, ő is nap, mint nap szembesül nagyon érdekes történetekkel. Ez megint csak abba a körbe tartozik, hogy amit központosítanak, államosítanak, az nem fog úgy működni, mint amikor helyben azok dönthetnek, járhatnak el, akiknek az érdeke az, hogy az jól működjön. Itt mindent igyekeznek megtenni. Ez az előterjesztés is erre vonatkozik. A PEB egyhangú igen szavazattal támogatta. Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

165/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Előirányzat biztosítás a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/A sz. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások „Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése” új sorára 3.174.- eFt-ot biztosít a 3 sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai / 5. Egyéb működési célú kiadások / 5. Általános tartalék sor terhére

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: Következő rendeletmódosítás

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

15.) Előirányzat biztosítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő napirend szintén egy olyan feladat, ami a szemétszállításhoz kapcsolódik. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció lebonyolításához kérik a Képviselő-testület támogatását, hogy az általános tartalék terhére a fedezetet biztosítsa ennek fedezetét.  Ezt a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

166/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Előirányzat biztosítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/C sz. melléklet „Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció” új sorára 10.160.- eFt-ot biztosít a 3 sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai / 5. Egyéb működési célú kiadások / 5. Általános tartalék sor terhére

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: Következő rendeletmódosítás

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

16.) Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása a következő napirendi pont. Ezt a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

167/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja az ARAMIS SE által benyújtott ÖNK SZ 2016-573 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

17.) A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása a következő napirendi pont. Ezt is egyhangúlag elfogadta a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Csak egy megerősítést szeretne kérni. A beszámolót Vörös Ádám, mint alelnök írta alá, így feltételezi, hogy neki is van aláírási joga, tehát, nem kell az elnök úrnak az aláírása a beszámolóhoz. Csak egy megerősítést szeretne kérni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt az egyesülettől kérdezze meg, mert feltételezi, hogy ezt az egyesület szabályzata írja elő, de Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető úr lehet, hogy tudja a választ.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Köszöni szépen, már csak azért is, mert ő maga a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület elnöke, tehát, ő lett volna az aláíró. De pontosan azért, az alelnököt, Vörös Ádám urat bízta meg az egész eljárással kapcsolatos ügyek intézésével, bár, a hivatal sem döntési sem egyéb helyzetben nincs, csak előkészítő és végrehajtási szerepe van. De az egész, TAO pályázatokkal kapcsolatos eljárásokra meghatalmazta Vörös Ádám alelnök urat, hogy járjon el, és így, az elszámolást is és a kérelmet is az egyesület nevében ő írta alá.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután további hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

168/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület által benyújtott ÖNK SZ 2018-430 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

 

18.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A határozati javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

169/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhalmozási célú céltartalék felszabadítása tárgyban az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi sorairól az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja és ezzel egyidejűleg a 6/A melléklet vonatkozó sorait megemeli az alábbiak szerint:

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/A melléklet

3. Út és mélyépítési beruházások sorra

13. Tervezések – mélyépítés 10.000  

 

3.1. Tervezések-mélyépítés               6.500 eFt

3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja –

mélyépítés                                         3.500 eFt

 

20. Járdaépítési program 10.000  

3.15 Járdaépítési program                10.000 eFt

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi soráról az alábbiak szerinti összeget felszabadítja a 6/B melléklet új sorára való átvezetéssel egyidejűleg:

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/B melléklet

3. Út és mélyépítési felújítások sorra

21. Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés 2 700  

Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés     2 700 eFt

új sor

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

19.) Budaörsi víziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Budaörsi víziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyását a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

170/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörsi víziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés

 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2019 – 2033. évek közötti időszakra,
 2. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2019 – 2033. évek közötti időszakra,
 3. sz. mellékletében szereplő Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2019 – 2033. évek közötti időszakra, valamint
 4. sz. mellékletében szereplő Budaörs szennyvíz – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2019 – 2033. évek közötti időszakra vonatkozó

fejlesztési terveit elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

20.) Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A temetői díjak felülvizsgálatát is el kell végezni időről időre az előírásoknak megfelelően, az előterjesztés nem tartalmaz díjmódosítási javaslatot. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

171/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégzett felülvizsgálat alapján 2018. évben nem módosítja a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

21.) Döntés a Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirendi pont egy Ibolya utcai ingatlan pályázati eljárásának sikertelenségét rögzíti, illetve új előterjesztésre kéri fel a hivatalt.  A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

172/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya u. 80. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 904 m² területű, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázó által megajánlott ár lényegesen alacsonyabb a pályázati kiírásban rögzített árnál.

2.) új ingatlanforgalmi értékbecslés készítését követően ismételten készüljön előterjesztés az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a Képviselő-testület részére.

A pályázó értesítésére: 2018. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 1. Sokolowski Márk képviselő elhagyja a termet. A jelenlévő képviselők száma: 13 fő.

22.) Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 hrsz-ú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés ingatlan cseréről szól, az Ady Endre utcai ingatlanért a Clementis utcai ingatlan a csereajánlat. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

173/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 hrsz-ú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. utca 10. sz. alatti, „kivett lakóház 2 db és udvar és gazdasági épület” megnevezésű, 582 m² területnagyságú forgalomképes ingatlan 18/48-ad részeként jelenleg szociális bérlakásként hasznosított 13.800.000,- Ft értékű ingatlanát elcseréli az 581 hrsz-ú, Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatt található „kivett lakóház 7 db és udvar és gazdasági épület 4 db” megnevezésű 801 m² ingatlan 1803/24300-ad tulajdonrészére, mely a természetben egy 30 m² hasznos alapterületű, 15.000.000,- Ft értékű tetőtér beépítéses lakás.  A Cserélő Felek a csere tárgyát képező ingatlanrészeket egyenértékűnek fogadják el.

2.) a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Önkormányzat bevételei/Felhalmozási költségvetés bevételei/II. 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése soron tervezett előirányzatát 13.800.000,- Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a rendelet 6/A. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) soron tervezett előirányzatát 13.800.000,- Ft-tal megemeli.

3.) felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

4.) felkéri a polgármestert a vonatkozó csereszerződés megkötésére.

5.) a csereszerződés létrejöttét követően Budaörs Város Önkormányzata a jelenlegi bérleti szerződés megszüntetésével egyidejűleg az új lakásra vonatkozó bérleti szerződést megköti.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) A Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirendi pont a Lévai utcában található transzformátor épület bérbeadás útján való hasznosítására vonatkozó előterjesztés. A határozati javaslat a hivatal által készített kiegészítéssel került a képviselő-testület elé.  A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

174/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Képviselő-testület 129/2018.(VI.20.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában kiírt pályázat nyertesének Jákó Milánt nyilvánítja és részére, illetve az általa az ingatlan üzemeltetése, bérlése céljából alapított gazdasági társaság részére az ingatlant 10 éves határozott időre bérbe adja, a pályázó által megajánlott 30.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében, kávézó és reggeliző hely funkció céljára.

A nyertes pályázó által alapított gazdasági társasággal abban az esetben köthető meg a bérleti szerződés, ha az jogosult a pályázatban megjelölt kávézó, reggeliző tevékenység folytatására.

2.) a pályázat 3. számú mellékletében, a Megvalósíthatósági tanulmány szerinti I. Költségbecslésben szereplő kialakítás költségeit (kivéve a mobil illemhely költsége), valamint a II. Közművesítés költségeit értéknövelő beruházásnak ismeri el összesen maximum bruttó 6.453.600 Ft összegben. Hozzájárul, hogy a költségek a bérleti díj ötven százalékáig beszámításra kerüljenek.

Az értéknövelő beruházások felsorolása és azok költsége a bérleti szerződés mellékletét képezik. Felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a bérleti szerződés ezen melléklete módosításának a jóváhagyására.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

24.) Döntés a Budaörs, 7632 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V. B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirendi pont alapján a Hóvirág utcában található, 7632 hrsz-ú ingatlanon, még a Községi Tanács által a Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog szerepelt, aminek semmilyen indokát nem találta a hivatal, ezért annak a törléséhez való hozzájárulásáról szól az előterjesztés. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

175/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, 7632 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V. B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budaörs, Hóvirág utca 9. szám alatti, 7632 hrsz-ú ingatlant terhelő, a Községi Tanács V.B. Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez,

2.) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

25.) Döntés a 1388/1 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az 1388/1. hrsz-ú, Zúzmara utcai ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés már volt a képviselő-testület előtt, jelenleg egy pici módosítás szerepel a szerződésben, a kiírt pályázat nyertesére vonatkozóan, hitelfelvétel okán. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

176/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a 1388/1 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletét képező szerződés tervezetben foglalt lényeges tartalommal köt adásvételi szerződést a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3.168 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesével a D-Expert Kft-t-vel (adószám: 25775303-2-13, székhely: 2120 Dunakeszi, Toldi u. 65/1.)

2.) felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

26.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti, 2440 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ingatlant egészségügyi központ különböző szakellátások igénybevételére kívánja bérbe venni, az előterjesztés b.) pontja szerint javasolják elfogadni, de itt van egy kérdés, hogy kell- e pontosítani, hogy kinek a részére.

 1. Bocsi István jegyző: Igen, a Budaörsi Egészségügyi Központ szerepel, neki adják bérbe, akinek az üzemeletetője a Jump Consulting, a szerződést vele kötik. Maradhat így, egyértelmű a helyzet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak legyen világos mindenki számára, hogy az üzemeltető az, aki bérleti díjat fogja fizetni, hisz ő az, aki ezt meg tudja tenni.

Löfler Dávid képviselő: Ennél az előterjesztésnél az elején szerepel, hogy a Kossuth Lajos 5. sz alatti ingatlan problémás helyzete miatt van szükség arra, hogy a Farkasréti utcában béreljenek ingatlant. Szerencsésebbnek tartotta volna, ha a Testület, vagy a bizottsági tagok tájékoztatva vannak arról, hogy mi zajlik éppen a Kossuth Lajos 5. sz. ingatlan kapcsán, mert nagyon fontos lett volna, hogy a jelenlegi orvosi rendelő közelségében legyen újabb ingatlanon egészségügyi ellátás. Amíg erről nem nagyon tudnak, a Kossuth Lajos utcai ingatlan helyzetéről, addig szerinte letartózkodják, de nincsen problémájuk a Farkasréti 53. szám alatti bérléssel, csak előbb tisztázni kéne, hogy mi a helyzet a korábbi ingatlannal, ugyanakkor megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottságon, és a szociális bizottságon nem járt, ami szerencsésebb lett volna, ha megtárgyalták volna.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kár, hogy most nem merült fel az árnyékkormány, már nagyon várta, hogy esetleg ilyen párhuzam előjön. Az tényleg szerencsés lenne, ha a képviselők tájékozódnának, ebben egyet értenek, az, hogy valaki ebben a Testületben nem tudja, hogy mi a helyzet ott, az szegénységi bizonyítvány, nem is kicsi. Ezzel együtt, ő pontosan tudja, hogy ez felmerült kérdésként a bizottsági ülésen, és válasz is volt rá.  Ha memóriazavarral küzdenek, azzal már tényleg nem tud mit kezdeni, le lehet tartózkodni, de ez nem fogja befolyásolni azt a döntést, ami arra irányul, hogy a budaörsiek egészségügyi ellátását magasabb szinten lássák el, s a FIDESZ ezt nem támogatja, hajrá.

Löfler Dávid képviselő: Polgármester urat szeretné emlékeztetni, hogy amikor napirenden volt, hogy a Kossuth Lajos 5. sz. alatti ingatlant adják el, s akkor jelezték, hogy ebből probléma lehet, az egészségközponthoz közel már csak a Kossuth 5. sz. alatti ingatlan lett volna alkalmas arra, hogy ott egészségügyi szolgáltatás létesülhessen. Jelezték, hogy ne adják el, vizsgálják meg azt a céget, amelyik meg akarja venni, nehogy ebből később probléma legyen. Úgy döntöttek, hogy adják el, most is problémák vannak az ingatlannal, nem valósulhatott meg, most majd a Farkasréti utcába kell majd felmenni a szolgáltatást igénybe vevőknek. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon szerencsétlen döntés volt, és ez hosszú évekre, évtizedekre meg fogja határozni a budaörsi egészségügyi ellátás helyzetét.

Wittinghoff Tamás polgármester: S ezért nem támogatják, hogy a Farkasréti úton lehessen az egészségügyi ellátást bővíteni, logikus képviselő úr, túl azon, hogy nem igaz, amit mondott, ő meghajol a nagysága előtt.

Biró Gyula alpolgármester: Csak visszakérdezne, melyik céget javasolták, hogy vizsgálják meg? Ezt mondta képviselő úr, hogy amikor azt az épületet vették, meg eladták, vizsgálják meg a céget, így szeretné ezt most tisztázni, nehogy a levegőbe lógjon. Hogy hívták a céget?

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte képviselő úr most zavarban van, mert pontosan tudja, hogy nem arra cégre voltak ők kíváncsiak, amelyik régebben működtette, hanem a Jump. Kft.-re, de most biztosan kitalálnak megint valamit újat, nagyon izgalmas lesz. Hozzáteszi, a napirendjük egy ingatlan bérbeadásáról szól, aminek az a lényege, hogy a jelenlegei üzemeletető szeretne magasabb színvonalú ellátást biztosítani, azért, mert a korábbi üzemeltető miatt problémák vannak, s ő ezt szeretné megoldani. Lehet természetesen ilyen játékot játszani, mait képviselő úr mond, de ez egy mese habbal, nem akarják megszavazni, semmi baj, nem kell megszavazni, ők meg fogják szavazni, mert azt szeretnék, hogy az egészségügyi ellátás magasabb színvonalú legyen, s nagyon örülnek annak, hogy a jelenlegi szolgáltató átépíti, bővíti, fejleszti, diagnosztikai műszerekkel látja el saját beruházásban ezt az intézményt, azért, hogy a budaörsi egészségügyi ellátás újra olyan színvonalú legyen, ami sokkal jobb, mint az átlagos magyar. lehet szórakozni azzal, hogy a korábbi, akivel nekik is problémáik merültek fel, miért, és hogyan alakított ki olyan helyzetet, hogy működtetőt kellett váltani… speciel akkor a FIDESZ épp a korábbi működtető mellé állt, és kezdett el sajtótájékoztatót tartani, ha már a múltat elemezgetik.

Löfler Dávid képviselő: Félreértette polgármester úr, nem a Jump. Kft-ről van itt szó, nem velük van probléma, hanem a korábbi döntés, amikor a Kossuth 5. sz alatti ingatlant eladták, ha jól emlékszik, az EUROFIZIKO Kft.-nek, s jelezték is, hogy 2015. januárjában lett megalapítva. Itt van előtte a szó szerinti jegyzőkönyv, ahol elmondták, hogy milyen aggodalmaik vannak. amikor ezt az ingatlant eladták, akkor egy olyan döntést hoztak, ami úgy tűnik, hogy nem volt szerencsés, most ott nem létesülhet semmilyen egészségügyi ellátás, és ezért kénytelen a jelenlegi szolgáltató a Farkasréti utcában ingatlant bérelni: nem a Jump Kft.-vel van problémájuk, hanem azzal, hogy korábban eladták azt az ingatlant, és ezt most nem tudják hasznosítani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Még egyszer kérdezi, hogy ennek a mai előterjesztéshez mi köze van? Ha valaki nem megfelelően járt el, azzal szemben mi.., ő maga is, az orvosok is, mindazok, akik az egészségügyi ellátásban részt vesznek, felháborodtak, s akkor a FIDESZ a mellé az ember mellé állt, aki miatt felháborodtak, akinek a tevékenysége oda vezetett, hogy ez a helyzet kialakult…  ő sem szerette volna ezt a szálat előhozni, hogy ebben milyen szerepe volt  a FIDESZ-nek, nem is érdekli. Pillanatnyilag arról van szó, hogy  az egészségügyi központ szeretne a Farkasréti úton egy ingatlant bérelni azért, hogy magasabb színvonalú ellátást biztosítson a budaörsieknek. Beszéljenek-e még a történelemről az egészségügyi központot illetően visszamenőleg akármennyii időre? Ő szívesen megteszi, mert többet tud erről, mint képviselő úr, az elmúlt huszonhét év okán, de nem érti, hogy mi az összefüggés a jelenlegi előterjesztés és a között, keresi a képviselő úr azt az okot, ami miatt ezt nem szavazzák majd meg, ez majd egy tartózkodás lesz, ezzel együtt meg a Testület majd el fogja fogadni minősített többséggel. Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a „b” változatot.

A Képviselő-testület  11 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

177/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti, 2440 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs, 2440 helyrajzi számú, Farkasréti út 53. szám alatti ingatlan Budaörsi Egészségügyi Központ részére, az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés időtartamára, egészségügyi szolgáltatási feladat ellátása céljára történő bérbe adásához, azzal, hogy a bérleti díj összege 183.000,- Ft + ÁFA/hó, az ingatlan közüzemi és karbantartási költségei a bérlőt terhelik. A bérlő az épület szükséges átalakítási munkálatait előzetes megállapodás alapján, saját költségén elvégeztetheti. A bérlő által elvégeztetett munkálatok hitelt érdemlően igazolt költségei havonta egyenlő arányban, legfeljebb a bérleti díj 90%-ig beszámításra kerülhetnek. Ha a bérleti szerződés azt megelőzően megszűnik, mint ahogyan a költségeknek a bérleti díjba történő beszámítása megtörténik, a bérlő a ráfordításai megtérítésére semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt az Önkormányzattal szemben.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a fenti tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére, illetve a feladatellátási szerződés módosítására.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

27.) Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 6 igen, a PEB 10 igen szavazattal, tehát egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

178/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzata támogatja a Virtuális Ügyfélszolgálat projekt megvalósítását és jóváhagyja az Együttműködési Megállapodás tervezetét az 1. sz. melléklet szerint.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

28.) Településrendezési szerződés a MoMDeluxe Kft. és a MOBOKO Central Kft. kérelme alapján

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Korábbi döntések már születtek ebben a kérdésben, ennek a módosításáról van szó.

Biró Gyula alpolgármester: Jegyző úrtól kérdezi, amennyiben ezt így elfogadják, az ügy jogilag teljesen rendben van, tehát ugyanazokat a feltételeket meg fogják kapni ebben az esetben is, mint amikor még az eredeti szerződés volt?

 1. Bocsi István jegyző: Igen, ugyanazokat a feltételeket kapták meg, mint ami az eredeti szerződésben volt, ha az sikerült volna, akkor ez is sikerül, ha az nem sikerült volna, akkor ez se, de a feltételek ne változtak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

179/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Településrendezési szerződés a MoMDeluxe Kft. és a MOBOKO Central Kft. kérelme alapján

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Településrendezési szerződés és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességről és jelzálogjog alapításáról szóló szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet – Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

29.) Hitelszerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő sürgősségi indítvány, ami még a zárt  ülés előtt a Testület előtt szerepel, a hitelszerződés módosítása. Ez némi izgalmat, és időt is okozott, már hogy késlekedést. A „gyámság” alá helyezett önkormányzatok hitelfelvételéhez hozzájárulás szükséges, s itt sikerült a Belügyminisztérium államtitkárának állásfoglalása alapján eljutni oda, hogy a finanszírozó bankkal a megfelelő szerződés módosításig el tudjanak jutni, ennek a részleteit tartalmazza a határozati javaslat. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen 4 tartózkodó szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Megjegyzi, ebből az következik, hogy a FIDESZ és a JOBBIK nem támogatja, hogy a szociális otthon bővítéséhez a fedezet meglegyen, ez is egy érdekes dolog, biztos, itt is át kellene valaki világítani, lehet Karácsonykor, nem tudja.

 

 

180/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Hitelszerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „hitelszerződés módosítása tárgyában” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. Jóváhagyja, hogy az önkormányzat

– 2019.év december 15-ig 117.464.790 forint

– 2020. év december 15-ig 156.619.720 forint.

előtörlesztést fizessen a 35938 és 35939 számú hitelszerződések esetében.

 1. Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt, Kedvezményes kamatozású forinthitelhez az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében megkötött hitelkeret-szerződés című, 35938 és 35939 számú hitelszerződések 2.sz módosításai és a Megállapodás aláírására.

 1. Az 1. pontban részletezett előtörlesztések összegét az önkormányzat a 2019. és 2020. évi költségvetési rendeleteiben eredeti előirányzatként kötelezően betervezi

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Határidő: azonnal

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta a Testület. zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Zárt ülésen hozott határozatok száma:

181/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

182/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

183/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

184/2018.(IX.19.) ÖKT sz.                                   határozat

 

 

k.m.f.

 

 

 

      Wittinghoff Tamás                                                                   dr. Bocsi István

            polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. október 1.