A kamaraerdei Kolozsvári utcában nyolcezer négyzetméteres telket értékesít az önkormányzat

A kamaraerdei Kolozsvári utcában nyolcezer négyzetméteres telket értékesít az önkormányzat a termálkút mellettA kamaraerdei Kolozsvári utcában nyolcezer négyzetméteres telket értékesít az önkormányzat a termálkút mellett

Egy közel nyolcezer négyzetméteres telket értékesít az önkormányzat a termálkút mellett. A novemberi képviselő-testületi ülésen döntés született a pályázat kiírásáról.

Bár az előterjesztésből nem derül ki – de következtetni lehet és a képviselő-testületi ülésen is elhangzott – a terület iránt volt már érdeklődés és feltehetőleg egy nagy beruházás helyszíne lehet a Kolozsvári utcában értékesítendő terület.

Ami kiderül…

A konkrét terveket nem ismerjük de az előterjesztésből kiderül:

„Folyamatban van az övezeti átsorolás szakmai előkészítése, amely szerint az ingatlan-együttes övezeti besorolása úgy módosul, hogy azon rekreációs, szállás jellegű, szociális-egészségügyi funkció legyen elhelyezhető.”

„A szabályozási terv módosítását, a közterületből kb. 600 m² kiszabályozását és a telkek összevonását követően a kialakuló ingatlan területe kb. 7760 m², beépítési mértéke 40%, bruttó szintterületi mutatója 2 m²/m², homlokzat magasság 15 m lenne. Az Ingatlan forgalmi értéke így bruttó 317.330.000,- Ft, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz.”

A telek értékesítése a tv vitán is téma volt. (itt megtekinthető)

Az előterjesztés és mellékletei megtekinthetőek itt:

 http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/41313/759204

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” és „kivett út” megnevezésű belterületi ingatlanok értékesítésére

1. Az ingatlan bemutatása:

Az Ingatlanok belterületen, az M1-M7 autópályától délre, a Budaörsi Repülőtér közelében, a Kolozsvári utca és a Hosszúréti patak által határolt területen található. A Kolozsvári utca az ingatlan előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt nincs kiépítve. Csapadékvíz elvezetésre az utca D-i oldalán nyitott vízelvezető árok található. A Kolozsvári utcában családi lakóházak vannak. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van.

Az összevonással kialakuló telek hossztengelye megközelítőleg K-Ny irányú, felszíne 1-2 % emelkedésű, bekerítetlen. A telek felületét gyep borítja, néhány természetes növésű facsoport és bokor található rajta. Az utcai közmű vezetékek közül a területre semmilyen beállást nem alakítottak ki. A telek felszínéről nincs panoráma.

Az Ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása Lke-2/SZ (közepesen intenzív, szabadonálló, síkvidéki kertvárosias lakóterület). Folyamatban van az övezeti átsorolás szakmai előkészítése, amely szerint az ingatlan-együttes övezeti besorolása úgy módosul, hogy azon rekreációs, szállás jellegű, szociális-egészségügyi funkció legyen elhelyezhető. Az Önkormányzattal kötendő külön megállapodás alapján fennáll a szomszédos, 4002/60 helyrajzi számú ingatlanon található K-11. kat. számú termálkút hasznosításának lehetősége is. A termálkút a 2013. novemberében készült mintavétel alapján 1065 méter mélyről, 800 l/p vízhozam mellett 46°C hőmérsékletű termálvizet biztosít. A szabályozási terv módosítását, a közterületből kb. 600 m² kiszabályozását és a telkek összevonását követően a kialakuló ingatlan területe kb. 7760 m², beépítési mértéke 40%, bruttó szintterületi mutatója 2 m²/m², homlokzat magasság 15 m lesz.

2. Az ingatlan ára:

Bruttó 317.330.000,- Ft, azaz bruttó Háromszáztizenhétmillió-háromszázharmincezer forint, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

–          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

–          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

–          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

–          a pályázat benyújtási határidejéig 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményéről szóló közlés kézhezvételétől számított 60 nap.

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

Nem jár vissza az óvadék

–        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

–        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25., 14:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

–        írásban,

–        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

–        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

–        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

–        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

–        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

–        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

–        beépítési vázlatot, a megvalósítani tervezett funkció leírását,

–        igazolás az óvadék befizetéséről,

–        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

–                  a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

–                  elfogadja a pályázat eredményéről szóló közlés kézhezvételétől számított 60 napig tartó ajánlati kötöttséget,

–                  a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul,

–        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül – nem természetes személy pályázó esetében,
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

10. A pályázatok pontozása:

A beérkezett pályázatok közül pontozás alapján kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A beérkezett pályázatokat hatfős bíráló bizottság értékeli az alábbi bírálati szempontok alapján: a maximálisan elérhető 100 pontból

–        maximum 70 pontot lehet elérni a legmagasabb megajánlott érvényes vételárral, az ennél alacsonyabb árajánlatok esetében mínusz 10%-onként 10 pont kerül levonásra;

–        20 pontot lehet elérni a termálkút hasznosításával;

–        10 pontot lehet elérni a megvalósítani kívánt funkcióval, illetve a végezni kívánt tevékenységgel, szolgáltatással, a bíráló bizottság tagjainak döntése alapján.

Amennyiben azonos pontszámot érnek el a pályázók, akkor a kiíró 2. fordulót tarthat, úgy, hogy a pályázóktól további kiegészítő nyilatkozatot kérhet.

A bíráló bizottság tagjai: Budaörs Város alpolgármesterei, Budaörs Kamaraerdei Részönkormányzat elnöke, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, a város főépítésze, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályának vezetője.

A bíráló bizottság és a szakbizottságok javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület választja ki.

 

11. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

–        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

12. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

13. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

–        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

–        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

–        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

14. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

Budaörs, 2018. november 14.

                                                            Budaörs Város Önkormányzata