Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. december 12-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Igazoltan távol: Premecz Enikő képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Szél Mónika, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

Jelen vannak továbbá: Szigeti János r.kapitány, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin a BTG Nonprofit Kft. képviselője.

Jegyzőkönyvvezető: dr. Sándor Anett

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita, dr. Süveges Zsófia

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, aki jelen van illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel az idei utolsó testületi ülést. A Képviselő-testületből 14 fő van jelen, Premecz Enikő képviselő betegség miatt hiányzik. Tehát a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban a meghívón nem szereplő előterjesztés:

 • Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről,
 • Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről,
 • Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási (interfészes csatlakozási) szerződés jóváhagyása.

Sorrend tekintetében javasolja, hogy 4. napirendként tárgyalják a Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről c. előterjesztést. Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) pontja alapján a Javaslattétel Díszpolgári címre c. előterjesztések.

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra egyszerre a sürgősségi előterjesztések napirendre vételét, a sorrendre való javaslatot,  továbbá a Javaslattétel Díszpolgári címre c. előterjesztések zárt ülésen való tárgyalását az előbb ismertetettek szerint. Megállapítja, hogy 14 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Végül felteszi szavazásra a módosításokkal együtt a Képviselő-testület mai ülésének napirendjét. Megállapítja, hogy 14 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

214/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére (A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása)

4.) Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

6.)  Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

7.) A Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2018. évi tevékenységéről

8.) Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

9.) Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

10.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

11.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

12.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról (PostART)

13.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

14.) A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

15.) A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

16.) Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

17.) Együttműködési megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

18.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazására pótelőirányzat biztosítása

19.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

20.) Helyi értékvédelmi támogatás – 2018.

21.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

22.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

23.) Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

24.) Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

25.) Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

26.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

27.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

28.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3, 4003/4 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

29.) Döntés a Budaörs, 7400/45 hrsz-ú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m2 és a Budaörs, 7637 hrsz-ú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m2 terület értékesítéséről

30.) Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

31.) A Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

32.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

33.) Törsvíz Kft. „v.a.” székhelyén (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.) lévő épülettartozékok megvásárlása

34.) Előminősített cégek listájának módosítása (2018/2.)

35.) Közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybevétele

36.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

37.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

38.) A Polgármester II. félévi jutalma

39.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

40.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

41.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről

42.) Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási (interfészes csatlakozási) szerződés jóváhagyása

43.) Javaslattétel Díszpolgári címre (1) – ZÁRT ülésen

44.) Javaslattétel Díszpolgári címre (2) – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Először is, szeretné jelezni, hogy a novemberi beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről ma reggel érkezett meg. Nagyon szomorúnak tarja, hogy nem lehet ezeket a testületi ülés előtt esetleg legalább egy nappal föltenni, hogy ezeket át tudják tekinteni és tudjanak kérdezni. Véleménye szerint a budaörsi demokráciát tükrözi, hogy ezeket a beszámolókat az ülés előtt egy pár órával töltik föl. Nem tudja, hogy mi az oka ennek, de el tudja képzelni. A másik ügy, amiben szót kért, a Kolozsvári utca ügye. A novemberi képviselő-testületi ülésen téma volt, többször jelezték, hogy a lakosokkal ez nem volt egyeztetve, véleményük szerint így nem lehet elfogadni a pályázat kiírását, az eredménye meg is lett. Azóta lakossági felháborodás volt, az önkormányzat is foglalkozott az üggyel, úgy tudja, hogy a lakosokkal egyeztettek is, és Vágó Csaba magára vállalta a felelősséget a kérdésben, legalábbis, azt lehetett olvasni a cikkekben. Arra kéri a képviselőket, főleg, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselőit, hogy a ciklus végén, hallgassák meg azt, amit mondanak nekik, nem egy esetben, hogy hallgassák meg a lakosok véleményét, kérjék ki a véleményét és ne úgy döntsenek, hogy semmilyen egyeztetés nem volt a lakossággal, és nem is tudtak róla a lakosok, hogy milyen beruházásokat szeretne az önkormányzat a lakókörnyezetükben végrehajtani. Végezetül, mivel ez az utolsó ülés az évben, szeretne áldott, békés karácsonyt kívánni minden lakosnak.

Wittinghoff Tamás: Jegyző úr nyilván válaszolni fog arra, amiről képviselő úrnak csak feltételezései vannak, de reméli, hogy szövegértési problémái nem lesznek. Azért azt nagyon sajátságosnak tarja, amikor a lakosokra hivatkozik képviselő úr, mondjuk, a lőtér ügyében, vagy például amikor őt, magát támadták meg, amikor egy egész utca volt fölháborodva egy beruházás kapcsán, akkor nem a lakosok számítottak. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen… Nézőpont kérdése, hogy mikor számítanak a lakosok és mikor nem számítanak a lakosok és a lakosoknak mely véleménye számít. Hozzáteszi, hogy amit a lakosok képviselnek, az az ő álláspontja is, úgyhogy, nagyon örül neki, hogy egyébként a dolog így alakult. De jegyző urat kéri, hogy arra, hogy tendenciózusan, direkt az utolsó pillanatba tölti fel nyilván a hivatal, azért, hogy kitoljon képviselő úrral, véleménye szerint ez volt a feltételezése, erre valamint reagáljanak, mert egyébként nagyon kíváncsi lenne, hogy arra az összesítésre milyen kérdést lehetne föltenni. És egyáltalán, ez az egész történet mitől a demokrácia megsértése, mert mindig szereti, amikor a Fidesztől a demokráciáról kapnak leckét, amikor Nagy Imre újratemetésétől Nagy Imre szobrának eltávolításáig tartó pártról beszélnek.

Dr. Bocsi István jegyző: A demokrácia arról szól alapvetően, hogy vannak szabályok, és a szabályok szerint működnek és azt betartják. A képviselő-testület ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszik pont Löfler Dávid előterjesztésére elfogadott egy rendelet módosítást, ennek a szabálynak megfelelően került feltöltésre és ismertetésre a beszámoló. Ő erről ennyit tud mondani.

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Csak annyit szeretne mondani, miután látta, hogy van egy sürgősségi napirend a hulladék helyzettel kapcsolatban, de mégis, miután meghallgatta a lakosokat, ahogy felhívták a figyelmüket, hogy ez a dolguk, ezért szeretne lakossági észrevételeket tolmácsolni, jelzés szinten, csak azért, hogy rögzítve legyen, hogy abban a körzetben, aminek ő képviselője, többször keresték meg telefonon is, facebookon is, illetve, személyesen is, azzal kapcsolatban, hogy akadozik a hulladék szállítás, többször fordult már elő, hogy azon az adott napon, amikor egyébként rendszeresítve van a járat, nem vitték el a szemetet, egy, másfél, két napos késéssel, illetve, megszaporodtak az illegális hulladéklerakó helyek, az ő körzetében, például az Odvas hegy utcában, a Szüret utca – Domb utca sarkán, az erdő szélén nagyon sok helyen észleltek ilyet. Viszont, szeretné megköszönni a hivatali illetékeseknek, illetve, a BTG-nek, hogy ezeket az illegális lerakókat nagyon gyorsan, a jelzést követő egy-két napon belül teljes mértékben fölszámolták. Köszöni szépen!

Hauser Péter képviselő: Három dologban fordul a Műszaki Ügyosztály vezetője felé. Az egyik: néhány üléssel korábban már jelezte, hogy a Farkasréti út és Fém utca sarkáról eltűnt a tükör, az azóta sem került ki. Kéri, hogy a balesetveszély csökkentése érdekében, amikor lehetőségük van, ezt pótolják! Ez lakossági felvetés volt. A másik: az Alma utcából keresték meg, hogy ott járda létesítését. Erről beszéljenek majd, ennek a lehetőségét kéri, hogy vizsgálják meg! Illetve, szó volt a Farkasréti út főút státuszának két helyen történő megszüntetéséről és ez ügyben kérdőíveket bocsátottak ki a lakosság felé. Érdeklődtek, mi lett a kérdőívekben foglaltaknak az eredménye. Ebben kérnek majd tájékoztatást, ez ügyben is majd kéri, hogy beszéljenek!

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A tükröt pótolni fogják, elnézést kér, ha késedelem történt. Az Alma utcai járdával kapcsolatosan aznap délután lesz egy megbeszélésük, és akkor azt egyeztetni tudják. A Farkasréti út forgalomcsillapításával kapcsolatosan az érintett lakosokat kérték fel, hogy egyeztessenek lakókkal, hisz a lakókra hivatkozva nyújtották be azt a kérelmet, hogy legyen sebességkorlátozás, legyen fekvőrendőr, legyen behajtani tilos a Farkasréti utcába vagy átmenő forgalom tilos táblát rakjanak ki. Az egyeztetésen az hangzott el, hogy vannak olyan javaslatok, hogy esetleg megtűrik a főút forgalmát vagy vonalát, de ezt egyeztessék le a lakókkal. Tehát, nem az önkormányzat kezdeményezte ezt, hanem a lakosság felé a képviselők vállalták magukra, hogy ezt egyeztetik a lakókkal.

Gáspár Béla képviselő: A kérdése az, hogy a kutyafuttatóval kapcsolatban tudnak-e valamit mondani a lakosság kérése, nem tudják, hogy milyen sebességgel halad ennek az építése. Ez az egyik kérdése, a másik pedig a 240-es és a 88-as busz közlekedési menetrendjével kapcsolatban kérnek segítséget a lakók. Este nyolc után már nagyon ritkán járnak ezek a járatok, hogy ebben tudnak-e valamit segíteni.

Lőrincz Mihály: A kutyafuttató munkálatai a következő napon kezdődnek, az előző nap kitűzték a kerítés nyomvonalát, másnap reggel érkeznek a munkagépek és kezdik a kerítés alapját kiásni. A következő hét kedd, szerda magasságáig a kerítés megépül. Azt szeretnék kérni a kutyásoktól, hogy együttesen rendezzék be a bekerített területet, tehát, fogják majd keresni őket egy helyszíni egyeztetésre, hogy azok a padok, esőbeállók, szemetesek, amiket el szeretnének helyezni, a területen hova szeretnék, hol a legelőnyösebb. Tehát, egy személyes konzultációra hívják majd meg őket a következő hét folyamán.  Várhatólag karácsonyig, de legkésőbb, január első hetében teljes mértékben elkészül a kutyafuttató. Az autóbusz menetrendet pedig tolmácsolják a Volánnak. Nem az önkormányzat állatíja össze az autóbusz menetrendjét, van egy elfogadott, szerződésben rögzített mennyiség. Kezdeményezik a Volánnál hogy este nyolc óra után esetleg tudnák-e sűríteni a járatokat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több napirend előtti hozzászóló nincsen, akkor a két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztatót szeretné elmondani.  Vannak nagyon jó hírek, vannak egyéni eredmények: Pest Megye Sport Karácsony rendezvényén az Év Legeredményesebb Középiskolája Díjat az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium nyerte el. Illetve, az Év Legjobb Pest Megyei Diáksportolója általános iskolai korosztályban 2. helyezést ért el Szűcs Bianka a Budaörsi Diáksport egyesület részéről. Gratulálnak nekik innen is.

A város is kapott két oklevelet, a Virágos Magyarországért kiíráson, amiben több kategóriában osztottak ki díjat. Véleménye szerint a legértékesebb az, hogy a közönségszavazatok alapján a Legvirágosabb Úti cél díjat Budaörs nyerte el. A rendezőktől pedig a város parkjainak a rendben tartása, illetve a Vackor Óvoda korszerű kialakítása okán kapott elismerést a város.

Van nem túlzottan pozitív hír is, bár, nagyon sokáig gondolkozott arról, hogy beszéljenek-e róla vagy sem, de azt gondolja, hogy olyan példa nélküli támadás történt a színház ellen, ami egyébként, már előre veti vagy megmutatja azt, hogy ma Magyarországon milyen furcsa gondolatok tudnak megfogalmazódni és hogy a kultúrába hogyan szeretnek bizonyos politikai tényezők beleszólni. Ebben az esetben is, a KDNP elnöke egy bizottsági ülésen fogalmazott meg nagyon sajátságos dolgot majd aztán megpróbálta a médián meg a facebookon keresztül a kabinetvezetőt támadni, mintha ő tudatlan volna és hogyha az egyik színházi előadás súlyosan sértett volna bizonyos értékeket. Azt gondolja, hogy ez is mutatja azt, hogy mire lehet akkor számítani, ha a FIDESZ-KDNP az, aki a kultúráért lenne a felelős. Az elmúlt 30 évben az önkormányzat soha semmilyen módon nem szólt bele a műsorba, bár, voltak olyan színházigazgatók, akik megkérdezték, hogy mit gondol az önkormányzat arról, hogy milyen előadásokat lenne jó tartani. Erre ő maga mindig azt szokta mondani, hogy ez a színháznak a belügye, ilyen kérdésekbe ő soha nem fog beleszólni és reméli, hogy a képviselő-testület sem fog ilyet tenni. Ez idáig ilyen nem is merült fel. December 1-én volt egy bemutató, Karnebál című előadást tartott a színház. Szombatonként szokott lenni bemutató, azért most is szombaton volt és valakik úgy gondolták, hogy ez Erdély elcsatolása kapcsán valami vérlázító, hogy egy román szerzőnek a darabját adják el. Innen üzeni azoknak, akik ezt a dolgot megfogalmazták, és megpróbálták a színházat, illetve, bárkit ezzel kapcsolatban besározni, hogy van egy színház, feltételezi, hogy a Tamási Áron név ismert jobboldali körökben is, és talán Sepsiszentgyörgy, mint helyszín, szintén. Érdekes módon a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház is bemutatta ezt az előadást és a következő részletet írták a kedvcsináláshoz: „A Karnebál című komédia változatos szerelmi bonyodalmak, csalások és félreértés-szülte helyzetek sokasága által rántja le a  leplet a 19. század végi Bukarest lepukkant külvárosi világáról. A helyszín egy borbélyüzlet, később egy külvárosi bálterem, a szereplők pedig jellegzetes példái annak a népségnek, mely franciásan affektál ugyan, de a civilizációból semmi más nem ragadt rá, csak az olcsó parfüm, amivel bárdolatlanságát igyekszik leplezni.” A darab kétségtelenül sokféle emberi tulajdonságot mutat be és lehet, hogy sokak magukra is tudnak ismerni. Mindenesetre, akik azért támadták a színházat, mert egy olyan darabot mutatott be, ami Erdély egyik legjobban ismert, egyik legnépesebb és a legtöbb magyar által lakott településen a színházban szintén helyet tudott kapni, az szintén a bárdolatlanságáról tett tanúbizonyságot. Nagyon szeretne mindenkit kérni, hogy ilyet ne tegyenek a jövőben, nem kellene megijeszteni, nem kellene beavatkozni, semmilyen módon nem kellene befolyásolni egy kulturális intézmények a tevékenységét.

Az előző testületi ülés 14-én volt, novemberben, szerdán. Ezt az ülés követően a Mercedes szalon megnyitójára került sor 10:30-kor. Másnap, csütörtökön tartottak Gyermekvédelmi Szakmai Napot, majd aznap este a nagyközönség számára is megnyílt, az előző nap a sajtó számára átadott vagy bemutatott Mercedes szalon, ami a világ egyik legmodernebb szalonja. Az Építésszüretre a Zichy Majorban 17-én, szombaton került sor. 26-án tartottak Szociális Kerekasztalt, pontosabban, Biró Gyula vezette ezt, illetve, aznap, 16 órakor Kende Sándor emléktáblájánál koszorúzás volt a 100 éve született és az utolsó 10 évét Budaörsön töltött íróról emlékeztek meg. Kacsóh Pongrác emlékkoncert volt 27-én a városházán, Sapszon Kórus előadásában.

Szerdán, 28-án volt a város történetében talán egyik legsötétebb vagy legfeketébb nap. A Kúria akkor tartotta az ülését. Azt gondolja, hogy ha már ma demokráciáról esett szó a Fidesz részéről, akkor az egészen biztos, hogy ha egyszer majd újra lesz valódi demokrácia és jogállam Magyarországon, majd akkor azt, ami ebben az ügyben történt bizonyára tanítani fogják a különböző jogi karokon. Az, ami a Kúria részéről történt indokolás, az is elég sajátságos, bár, írásban még természetesen az önkormányzat még nem kapta meg, amit meg fogják kapni, nyilván, ezt értékelni fogják. De a szóban elhangzott – személyesen jelen volt – indokolás legdöbbenetesebb fordulata az az volt, hogy tulajdonképpen, minden olyan kérdésben, hogy az állam tartozik-e kártérítéssel, ha kárt okoz, egyértelműen igen volt a válasz. Csak éppen, azt az apróságot fogalmazta meg a Kúria, hogy azt kimondani, hogy egy törvény sérti-e és azáltal okoz-e kárt az állam, azt csak az Alkotmánybíróság mondhatja ki. Az, hogy ez egy szamárság, és hogy minimális jogi érzékkel vagy jogi tudással rendelkezők számára is egyszerűen abszurd, különösen akkor, hogyha az önkormányzat közvetlenül nem fordulhat az Alkotmánybírsághoz, tehát, a tisztességes eljáráshoz való jog is alapvetően sérül. Ez esetben ezeket a részleteke kár is elemezni. Azért, természetesen, majd ha írásban megkapják az ítéletet, akkor ezzel hosszasabban kell majd még foglalkozni. De ami legalább ennyire meglepő, az az, hogy mindenféle értesítés helyett az Alkotmánybíróság – aminek, ugye, már Alkotmánya nincsen, csak Alaptörvénye, úgyhogy lehet, hogy Alaptörvénybíróságnak kellene nevezni, – szintén hozott egy döntést, amiről csak az újságból értesültek, tartalmát szintén nem ismerik, meghívás nem érkezett az önkormányzathoz, bár, kétségtelen, hogy nem az önkormányzat, hanem országgyűlési képviselő kezdeményezésére tárgyalta az Alkotmánybíróság. Ami az újságokból tudható, az az, hogy az európai vagy az uniós nemzetközi szerződésekből fakadó jogok sérülésével kapcsolatban mondott ki valamit, amivel kapcsolatban, persze, az Alkotmánybíróságnak semmi szerepe nincsen, hiszen az, hogy ez megfelel-e, nem az ő tiszte kimondani. És azzal az aprósággal, hogy azzal a feles törvénnyel hozott jogszabály, ami egyébként törvénytelenül elveszi az önkormányzattól, hiszen az Alaptörvényt is sérti, az önkormányzati törvényt is sérti teljesen egyértelműen, ezzel – legalábbis, az újsághírek kapcsán – a bíróság nem foglalkozott, ezért aztán nem látta indokoltnak azt, hogy ezt a törvényt megszüntesse, felszámolja vagy visszamenőleges hatállyal vagy bármire felszólítsa a törvényalkotókat. Természetesen, Strasbourghoz fognak fordulni, sőt, az anyag már ott is van, de ott az volt az álláspont, hogy ameddig minden jogi fórumot nem merít ki az önkormányzat, addig ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Most már kimerítettek mindent, ki is merül lassan benne az önkormányzat, meg a kassza is. Úgyhogy, természetesen, mennek tovább, ezt a kérdést nem lehet nyitva hagyni. Legalábbis, ameddig még van olyan ajtó, ahol ezzel kapcsolatban kopogtatni lehet, hogy nézzék már meg.

30-án, pénteken volt a Szent Benedek iskola szalagavatója a sportcsarnokban és aztán megkezdődtek az adventi rendezvények 1-én, ami egyébként szombati napra esett és munkanap volt.

2-án, vasárnap volt a Liver FC szervezésében a sportcsarnokban egy utánpótlás labdarúgó kupa. Csütörtökön, 6-án a városi mikulás ünnepség. Aztán pénteken, 7-én a BTG évzáró rendezvénye. Szombaton az adventi rendezvények folytatódtak, illetve, délután az Intersport Winterfest rendezvényére került sor a Vivace és Béres Alexandra közreműködésével. Hétfőn, ez már az aktuális héten volt, járt nála a Pannonhalmi Főapát Úr, Hortobágyi Cirill, és Hardy Titusz atya a sportcsarnok elképzelésekről egyeztettek a város anyagi lehetőségeiről illetve, arról, hogy ők hogyan tudják majd valószínűsíthetően, illetve, hát ezt tervezik a forrásokat előteremteni és hogyan lehetne úgy ütemezni, hogy ebből lehessen egy megvalósult sportcsarnok, ami a röplabda számára – ugye, jól mondja – a BDSE Röplabda Szakosztály az, ami ebben szintén partner lenne. Ugyan ezen a napon, hétfőn este, illetve, délután 16 órakor volt a Mindszenty által megrendezett betlehemi jászol építő verseny kiállítás megnyitója és díjátadó rendezvénye. És előző nap volt az idősek karácsonya. És elérkeztek a mai testületi üléshez, úgyhogy, akkor a napirendi pontokra térnek rá.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig ennek mentén kell a városnak működnie. A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az átmeneti időszakban, amíg nincs kész a BKISZ projekt – nem valósul meg a csatorna – bizonyos kedvezményeket biztosítottak. Elkészült a beruházás. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúan támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a rendelet javaslatát. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló

58/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

215/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés előterjesztésben foglaltaknak megfelelő módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

3.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére (A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A Kamaraerdei Közösségi Ház környezetében kialakult problémák kezelésével kapcsolatban, a tárcsás rendszer kiterjesztése. A bizottságok egyhangúan támogatták (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Elmondja, hogy sokan P+R parkolónak használják ezeket a területeket és a tárcsás parkolás valamilyen szinten megoldja az adott területen, viszont a problémát lejjebb tolja a kisebb utcákra. Ezt sok lakos panaszolja. A végleges, szerencsés megoldás az lenne, ha lennének valódi P+R parkolók, ahonnan tovább lehet menni tömegközlekedéssel. Azt szeretné kérni, hogy erre szülessen valamilyen koncepció vagy megoldási javaslat. Akár ha az egész városra kiterjesztik a tárcsás parkolást, az sem fogja megoldani azt a helyzetet, hogy sokan P+R parkolóra váltanának.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tegnapi nap folyamán szembesült az M0 autópálya történetével. Nem akar igazságtalan lenni a jelenlegi kormánnyal, mert összességében eddig valamennyi belebukott bizonyos közlekedési problémák megoldásába. De az elmúlt 8 év mégiscsak kötődik valamelyik társulathoz, akik nagy ígéretet tettek az elővárosi vasutak és P+R kialakítására, illetve az M0 befejezésére. Most kiderült, hogy az M0 Budaörstől nem fog folytatódni, leállították, kivették a programból, amihez gratulál. Így Budaörs csinálhat koncepciót és Löfler Dávid képviselő mondhat ilyet a Fidesz frakcióvezetőjeként, csak kicsit furcsán veszi ki magát. Tessék a megfelelő ajtón kopogtatni, mert alkalmatlan eszközzel hangzott el valami az előbb. Ami a P+R parkolót illeti, igen, nagyon fontos lenne, ő maga is harcol a mindenkori fővárossal és a mindenkori kormányokkal, de süket fülekre és ostoba fejekre lel az ember. Régen meg kellett volna valósulnia az elővárosi kötött pályás tömegközlekedésnek és régen ki kellett volna alakulnia mind a Tóparknál mind pedig az Auchannal szemben is van erre lehetőség, de nincs mire megvalósítani és akkor volna realitása. Hova rakjanak egy P+R parkolót, esetleg a Templom térre vagy a föld alá vagy a hegyekbe? Gondolkodni kell egy kicsit, mielőtt valamit elmondanak. Amíg a kistérséget szét nem verték. Fantasztikusan jó anyagokat készítettek, amiket le kellene porolni és meg kellene csinálni őket. Ez nem önkormányzat által megvalósítható, ez egy olyan regionális és térségi feladat, ami a főváros és az agglomeráció egészét érinti. Ugyanez a helyzet egyébként a felszíni vízelvezetéssel. Ott is hiába kopogtatnak. Egy dolog oldódott meg, ezért is olyan 24 évet küzdöttek, hogy a fővároshoz megy, nem pedig a Hosszúréti patakot terheli az a szennyvíztisztító telep, ami korábban még a tanácsi időben valósult meg Törökbálint és Budaörs határában. Most már a Hosszúréti pataknak a vize, ez ilyen módon nem terhelt. De erre is hát, hogy is mondja, a világ legracionálisabb dolgára is kellett több évtizedet várni. Hiába kezdeményezték ezt annak idején és volt benne számtalan település a végén ketten maradtak a fővárossal. Még az a jó, hogy a fővárosnak volt józan esze e tekintetben és ez megvalósult ez a beruházás. Nagyon élvezi, ha olyan javaslatokat tesznek, amit egyébként más területen volna okuk azt elmondani, hogy hogyan történhet meg az, hogy az M0 gyűrű bővítése, amiről nyolcvanezer egyeztetés és javaslat elhangzott, az innentől kezdve nem fog gyűrűként folytatódni. Nagyon kíváncsi lesz, hogy azok az autók, amelyek egyébként az M0-on eljutnak Budaörsig azok vajon merre fognak menni. Ez az egész történet megint nagyon sok dolgot mutat, szakmaiságot legkevésbé. Például ha a város 2 milliárd Ft-ját nem vonnák el, akkor még az is lehet, hogy nagyobb összeggel be tudnának szállni az elővárosi közlekedés kialakításába. Ha az állam, a kormány és a szakminisztériumok látnák, hogy ennek milyen elképesztő igény van, ha valaki megnézi reggelenként az M7 bevezető szakaszát…Teljesen igazuk van azoknak, akik arról beszélnek, hogy a Farkasréti úton és a Szabadság úton is probléma van. De az M7-es is áll. Miért áll vajon? Azért, mert aki azt gondolja, hogy a Kelenföldi pályaudvarnál lévő parkolónál meg fognak állni azok az autók, amelyek reggel Bicskétől Budapestig lévő összes településről a főváros felé áramlanak, azok vagy komplett hülyék, vagy szándékosan lehetetlenítik el a fővárost. Érthetetlen az, hogy ebben nincsen józan belátás. Igen, ezeket meg kellene oldani, de nem Budaörsön belül kell P+R parkolót kialakítani, hanem megfelelő helyeken az autópálya mentén. De ez a Kamaraerdei Közösségi Ház környezetét nem fogja megváltoztatni, ellenben az ottani problémát igyekszenek kezelni.

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

34/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

 

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Ha igaz, akkor Pató Simon is jelen van és a BTG Kft. vezetése is. Közben kapja a tájékoztatást, hogy Pató Simon ügyvezető igazgató – bár meghívták -, nincs jelen. A BTG képviselője viszont igen. Ettől függetlenül a tájékoztatásról – amit a képviselőknek elkészítettek sürgősséggel – fontos elmondani, hogy azt tapasztalják általánosságban, hogy a nyári időszakot követően gyakorlatilag egyre sűrűbben érkeznek panaszok, bejelentések. Jelentősen megnövekedtek az októberi, novemberi időszakban a zöldhulladékkal kapcsolatos problémák. Volt egy olyan nap is, amikor a gyermekeit, illetve a feleségét támadta le valaki az utcán, hogy mondja meg, hogy hova tegyék a zöld zsákot. Hát nem tudott autentikus választ adni, próbálta elmondani, hogy ezt a feladatot most már az ÉTH látja el, de a feldühödött állampolgár úgy érzékelte, hogy nem kíván segíteni. Erre a felesége azt válaszolta, hogy rakja le a háza elé. Ezt végül nem tette meg az illető. Nem annyira szórakoztató a történet. Megint csak azt tudja mondani, hogy olyan központi intézkedésről van szó – legyen szó az oktatás államosításáról, vagy éppen a nemzeti kukaholding létrehozataláról, ahol most már az n+1-ik vezetést váltják le és ültetik helyükre az újat. Már soha senki nem tudja, hogy kivel kell egyeztetni. Egy biztos, hogy nem tudnak olyat olvasni az újságban, hogy az ország különböző részein lévő szolgáltatók ne az ellehetetlenülés határán lennének és ne milliárdos kintlévőségek lennének. Egyébként e tekintetben a BTG felé is jelenleg – november 31. napjával – 121 157 128 Ft a lejárt tőke tartozása áll fenn az érdi szolgáltatónak. Hozzáteszi, hogy nem akarja bántani Érdet és a szolgáltatót sem, mert nekik meg milliárdos kintlévőségük van. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan T. Mészáros András, aki kormánypárti polgármester, nem fog nyíltan a médiában ezért harcot vívni. Megpróbál nyílván a saját eszközeivel, a saját csatornáin keresztül megoldást találni. Ez nem túlzottan sikeres, mert az ígéret az volt az ügyvezetés részéről és az ÉTH részéről, hogy decemberig rendezik ezt a kintlévőséget. Azt hozzá kell tenni emellett, hogy közben a BTG ezen üzletága ellehetetlenült és már vállalkozóként sem tud jelen lenni a szolgáltatásban és a géppark is egyre jobban lepusztul. Szóval nagyon fontos, hogy a lakosság és a Képviselő-testület is tisztában legyen azzal, hogy ez a remek központosítás hová vezetett. Elmondható még az is, hogy a jelenlévők számla helyzete hogyan néz ki, de már nem is emlékszik, hogy mikor kapott utoljára számlát, karácsonyra talán meg fogják kapni a budaörsiek, hogy jobban örüljenek a visszamenőleges egész évre szóló számláknak. Ennyit tud erről elmondani. Kérdezi, hogy a BTG képviselője kívánja-e az elhangzottakat kiegészíteni.

Tamás Ervin a BTG képviselője: Kicsit furcsa a helyzet, mert az ÉTH ügyvezetőjének kellene beszélnie, de elakadt útközben. Annyit szeretne elmondani a kialakult helyzettel kapcsolatban, hogy már régóta jelezték, hogy lesznek problémák az átalakulással kapcsolatban. Hangsúlyozza viszont, hogy jó a viszony az ÉTH és a BTG között. Olyan problémák vannak, hogy a problémák felvetésénél már megakadtak. Nem tudnak többet csinálni. Átadtak május, június folyamán minden olyan információt az ÉTH-nak, minden olyan tapasztalatot, ami 27 év alatt felgyűlt. Azt állapította meg, hogy ebből nem mindent tettek magukévá. Úgy érzi, hogy valahol megakadt a rendszer. Az elmúlt egy hétben elképesztő erőket mozgósítottak, hogy megpróbálják a lemaradásokat és elmaradásokat pótolni – köszönetet is mondanak érte minden budaörsi lakos nevében -, de valahol ez lenne a természetes, illetve az, hogy ne legyen fennakadás. Továbbra is azt mondja, hogy mindent megtesznek, hiszen néhány dolog a BTG-nél maradt. Ilyen például az illegális hulladék begyűjtése, vagy az ügyfélszolgálat, ami egy kritikus pont. Nem gondolta volna, hogy ilyen helyzetben lesz, hogy az ügyfélszolgálatot úgy kell üzemeltetni, hogy nincs ráhatásuk az eseményekre. Felveszik a problémát, de nem tudják megoldani. Nyilván megtesznek mindent, de a megoldás nem az ő kezükben van. Összességében a BTG részéről – és a város részéről is – mindent megtesznek, hogy a helyzet rendeződjön. Egy picit valamilyen szinten az ÉTH-nak is váltania kell, mert az az elképzelés, azok a módszerek, ahogy nekiálltak az üzemeltetésnek, az egyértelmű, hogy nem megfelelő. Ez nem minősítés, hanem ez tény. Jelezzük, egyeztetünk folyamatosan, személyesen napi szinten. Próbálják rávenni őket arra, hogy vegyék tudomásul, hogy Budaörs egy harminc ezer fős város és más módszerek szerint kell elvégezni a szolgáltatást.

Wittinghoff Tamás polgármester: Időközben ő azt az információt kapta, hogy Pató Simon elakadt az autópályán. Löfler Dávid képviselőnek mondja, hogy lehet, keresi a P+R parkolót. Már csak azt várja, hogy megkérdezi Löfler Dávid képviselő, hogy mikor dolgozunk ki koncepciót arra, hogy a szemétszállítást hogyan lehet megoldani.

Löfler Dávid képviselő: Polgármester út azt mondta, hogy nem emlékszik, hogy mikor kapott utoljára számlát. Kérdezi, hogy emlékszik-e arra, hogy előterjesztette azt, hogy a BTG ne adja ki a számlázáshoz szükséges adatokat, amit a Képviselő-testület megszavazott. Ezek után itt ezen problémázni, hogy nem kaptak számlát, ez elég érdekes. Hozzáteszi még, hogy a testület döntött arról – polgármester úr előterjesztése alapján -, hogy a BTG ne folytassa ezt a szolgáltatást, hanem bízzák meg az ÉTH-t. Továbbá a város ebbe 150 millió Ft-ot korábban is beletett. Tehát ezt a 150 millió Ft-ot, és még ki tudja mennyit, megspórol azzal a város, hogy nem a BTG szolgáltat. Viszont azt polgármester úr maga is elmondta, hogy valószínűleg az átállással gondok lesznek. Tehát ezt pontosan tudták és ezzel vállalták be ezt a váltást. Most itt az eredménye. Nem tudja, hogy mi az, amin most meglepődnek. Ha nem tudja megoldani, akkor mondjon le, adja át a lehetőséget valakinek. Mindenki számára egyértelmű, hogy itt egy politikai hisztériakeltés megy, és ez egészen addig lehet vicces, amíg itt tüntetget polgármester úr és az ATV-ben kifejti az ellenzék véleményét, és Karácsony Gergelynek segítséget nyújt. Viszont akkor már nem vicces, amikor a lakosoknak nem viszik el a szemetét. Az már az a kategória, ami nem vicces. Azt gondolja, hogy ez senkinek sem jó.

Wittinghoff Tamás polgármester: Már csak egyetlen egy dolgot nem ért, hogy ilyen morális hozzáállással egy képviselő hogy ülhet itt a teremben. Elnézést kér mindenkitől a hazugság áradat miatt, amit Löfler Dávid képviselő elmondott. Arcpirító az a pimaszság, hogy a kormány által tönkretett szolgáltatás kapcsán valaki ilyet fogalmazzon meg. Ha tényleg nem ért egy kukkot sem abból, amit a BTG ügyvezetője elmondott, ha tényleg nem ért egy kukkot sem abból, hogy milyen döntéseket miért kellett az önkormányzatnak meghozni, akkor nem fogja azt mondani, mint Kövér László, hogy az orvosi szolgálat működik egyébként a Kossuth Lajos utcában. Neki sikerült ezt mondani a Parlamentben, amikor az ellenzéki képviselők rabszolgatörvény kapcsán a véleményüket fejtették ki. Ott is ilyen baromságokat tudtak mondani, hogy ez tulajdonképpen a munkavállalók érdeke, hogy 400 órát dolgozhatnak pluszban, úgy hogy 3 évig azt ki sem fizetik nekik. Ez körülbelül olyan színvonal, mint Löfler Dávid képviselőnek a jelenlegi hozzászólása. Amikor belekényszerítik őket valamibe. Tulajdonképpen azt is elmondhatta volna, hogy a polgármester javaslatára tették tönkre az iskolák fenntartási és működtetési rendszerét. Jegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy hozott a Képviselő-testület olyan döntést az ő előterjesztésére – amit egyébként a hivatal készített, és el szokott olvasni – amiben az szerepelt volna, hogy a BTG ne adjon át adatokat. Egyébként most mondta el az ügyvezető igazgató, hogy minden adatot átadtak. Tehát akkor, most vagy ők megszegték az önkormányzat rendeletét, vagy az nem igaz, amit állított Löfler Dávid képviselő.

Dr. Bocsi István jegyző: Nem emlékszik ilyen előterjesztésre. De ha valaki segít, hogy mikor volt, akkor szívesen fogad minden, akár orvosi segítséget is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi a BTG képviselőjét, hogy átadtak e minden adatot, amit át kellett adni az ÉTH-nak. Kérdezi, hogy az önkormányzat vagy a BTG hozott olyan rendeletet hogy a nemzeti kukaholdingnak kell számlázni és nektek kell elvégezni a számlázást? Természetesen nem. Jogszabály írta elő? Természetesen igen. Egészen arcpirító és leghatározottabban visszautasítja ezeket a nagyon alattomos dolgokat. Az, hogy ha valaki ezzel kapcsolatban elmondja a véleményét, az a politizálás, a közélettel való foglalkozást jelenti. Tudja, hogy a Fidesz úgy gondolja, hogy azt csak nekik lehet, és mindenki mást ki kell iktatni, és ezen nagyon erősen dolgoznak, de természetesen hisz a demokráciában, hogy egyszer még lesz. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

216/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés szerinti tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:Műszaki Ügyosztály

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezzel kapcsolatban sok a bizonytalanság, amit most nem szeretne taglalni, hogy mennyit vonnak el és milyenek lesznek a kereteik. Nem túl rózsás a kilátás, de természetesen a koncepciót igyekeztek a realitásokhoz igazítani. Valamennyi bizottság megtárgyalta: TFVB 6 igen 1 nem, a KMISB 7 igen 2 tartózkodás, a PEB 7 igen 3 nem, a SZEB 4 igen, az ÜB 3 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadták el, a Frankhegyi Részönkormányzat határozatképtelen volt, a Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

217/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2019.évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtást végzik: Pénzügyi Iroda, szakirodák

6.)  Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, valamennyi bizottság megtárgyalta. Hasonló eredmény született, mint a koncepció esetén (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

218/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

7.) A Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2018. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. KMISB 7 igen 2 tartózkodással, a SZEB 4 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

219/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2018. évi tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló éves munkájáról szóló- az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (értesítés), Pénzügyi Iroda

8.) Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. SZEB 4 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

220/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budaörs Város Önkormányzata 2019-2023 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételére.

Határidő: Folyamatos Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet

9.) Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. SZEB 4 igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

221/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. március 19. napján 56/2004. (III.19.) ÖKT sz. határozatával elfogadott „Budaörs város szociális koncepciója” tanulmányt felülvizsgálta és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal aktualizálja.

Határidő: 8 nap  Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

10.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. SZEB 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

222/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Ellátási szerződés megkötése családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona II. szolgáltatóval az ellátási szerződést 2019. január 01. napjától 2019. április 30. napjáig megköti.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Oltalom Karitatív Egyesület Családok Átmeneti Otthonával az ellátási szerződést 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig megköti.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a családok átmeneti otthona szolgáltatás költségére 2 000 e Ft-ot terveztesse be.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

11.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. SZEB 4 igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

223/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjét – a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2019. 07. 29 – 2019. 08. 30. napjáig, a Százszorszép Bölcsőde 2019. 06. 25 – 2019. 07. 26. napjáig zárva tart – jóváhagyja.

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

12.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról (PostART)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. TFVB 5 igen, 1 tartózkodás és 1 nem, KMISB 7 igen 2 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

224/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról (PostART)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület között létrejött, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbításához.

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület 2018. évi beszámolóját megismerte, és elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

13.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a KMISB 8 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

225/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan főépületének földszintjén található, a szerződés mellékletében található helyszínrajzon feltüntetett helyiségek térítésmentes használatba adására vonatkozóan a Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesületével 2017. december 15-én kötött használatba adási szerződés 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre szóló, változatlan feltételekkel történő meghosszabbításához;

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Néhány mondatot szeretne elmondani az előző napirendekkel kapcsolatban. A Képviselő-testület a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesülettel köt megállapodást. Ott a Fidesz-KDNP megszavazza, hogy használják kulturális célra a helyiséget, a másiknál az Illyés Gimnáziumnak egy szakképzése, azt meg nem szavazza meg.

 

 

 

14.) A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 igen, a PEB 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

226/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 6 órás státuszát (könyvtáros) 8 órásra módosítja, 2019. január 1-jétől. A városi könyvtár engedélyezett álláshelyeinek számát 12,25-ben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

15.) A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB és a PEB is egyhangúan támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

227/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

 

 1. A Bizottságok javaslata alapján, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a városi sportcsarnok használatára 7.239.000 Ft-ot biztosít a város 2019.évi költségvetésében.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kérelmezők részére, 2019-ben a Városi Sportcsarnok használatára, a következő támogatásokat, a 2019. évi pályázati keret terhére jóváhagyja.
 1. Illyés Gyula Gimnázium, szalagavató – 2019. január 11. 904 875,-Ft
 2. Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft., jótékonysági bál – 2019. március 9. 904 875,- Ft

III.   Mindszenty József R.K. Ált. Iskola, alapítványi bál – 2019. május 11. 904 875,- Ft

 1. VIVART Zeneművész Egyesület, Budaörs Fesztivál záró koncert – 2019. május 5. 904 875,- Ft
 2. Vivace, VI. Vivace Táncforgatag – 2019. június 16. 904 875,- Ft
 3. Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, jótékonysági koncert – 2019. okt. vagy dec. 904 875,- Ft

VII. Szent Benedek Iskola, Szalagavató – 2019. november 29. 904 875,- Ft

VIII.     Budaörsi Sport Club, asztalitenisz verseny – 2019. (pontos időpont még nem ismert) 904 875,- Ft.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 1. pont szerinti támogatási összeget (7 239 000.- Ft) a város 2019. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

16.) Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

228/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy a XXI. század Magyar Drámájáért Alapítvány kérelmét 100 000,-Ft-al támogatja, Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások, 6. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” terhére azzal a céllal, hogy támogassa az Ady Endre halálának 100. évfordulójára szervezett városi vers-és prózamondó verseny sikeres megvalósulását.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Elszámolási határidő: 2019.01.31

3.)   Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport  Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen

Határidő: 2018. december 31. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

17.) Együttműködési megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB elfogadásra javasolta egyhangúan (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) egy pontosítással, a budaörsi gyermekek vonatkozásában és a legfeljebb 12 hónap szerepel a határozati javaslatban, így van a Testület előtt is.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

229/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Együttműködési megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal megkötendő Együttműködési Megállapodást a budaörsi gyermekek vonatkozásában; azzal, hogy a megállapodás 9.2. pontját pontosítja a következők szerint: „A kiegészítő támogatási időtartama legfeljebb évente 12 hónap”,
 2. felkéri a polgármestert, hogy a jövő évi támogatáshoz szükséges 2 400 000.- azaz kettőmillió-négyszázezer Ft összeget a 2019. évi költségvetésbe terveztesse be,
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást kösse meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

18.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazására pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A PEB 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

230/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazására pótelőirányzat biztosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda 8 134
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 4 862
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 272
Rózsa Utcai Tagóvoda 9 268
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 5 192
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 4 076
Budaörsi Vackor Óvoda 6 363
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 829
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 534
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 7 851
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 5 069
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 782
Kamaraerdei Óvoda 5 392
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 109
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 283
Farkasréti Pagony Óvoda 5 943
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 875
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 068
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 6 441
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 4 099
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 342
Holdfény Utcai Óvoda 6 826
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 4 059
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 2 767
Budaörsi Kincskereső Óvoda 8 132
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 4 649
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 483
Budaörsi Mákszem Óvoda 5 459
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak 3 569
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak 1 890
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3 098
Pitypang Bölcsőde 13 534
Százszorszép Bölcsőde 9 292
Jókai Mór Művelődési Központ 2 976
Budaörsi Latinovits Színház 3 138
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub 1 147
Védőnői Szolgálat 3 839

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az Önkormányzat költségvetését, valamint az intézményi költségvetéseket érintő előirányzat módosításokat támogatja az alábbiak szerint:

e Ft-ban
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2 222
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 859
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 363
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -1 356
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -1 135
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -221
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 609
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 510
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 99
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2 476
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 072
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 404
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -2 609
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -2 183
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -426
Jókai Mór Művelődési Központ 13. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -105
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -88
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -17
 Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -6 489
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -5 430
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1 059
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -7 470
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -6 251
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1 219
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1 976
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 654
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 322
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 7 072
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 918
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1 154
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 4 658
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 898
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 760
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -10 873
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -9 099
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1 774
 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -233
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -195
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -38
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -1 478
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -1 237
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -241
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 8 972
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 508
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1 464
 Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 3 393
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 839
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 554
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése 3/A melléklet
9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -1 287
9.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -251
Védőnői szolgálat 3/A melléklet
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 647
2. 1. Szociális hozzájárulási adó 126
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása      765
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

Határidők:     azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

19.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

231/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton nyilatkozik, hogy a 4073 ingatlant a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítás hatálybalépése után értékesíteni kívánja.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

20.) Helyi értékvédelmi támogatás – 2018.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB pedig 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

232/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Helyi értékvédelmi támogatás – 2018.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésekor a 2019. évi helyi értékvédelmi pályázat keretösszegeként 5000 e Ft-ot tervezzen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda, Pénzügyi iroda

 

 

 

21.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Itt egy módosítást javasolt a TFVB, egy éves időtartamra. Ezzel a módosítással 6 igen szavazattal, a PEB pedig 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

233/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

jóváhagyja a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Budaörs Város Önkormányzat és a Budaörsi Teniszcentrum Zrt. közti Bérleti szerződés jelen előterjesztéshez mellékelt módosítását, mely szerint a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 hrsz-ú ingatlan bérleti díja 2019. január 1-től  2019. december 31. napjáig 2.400.000,- Ft + Áfa évente.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

22.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Korszerűsítésről van szó, a TFVB egyhangúan javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

234/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 • az előterjesztés mellékletét képező, a BTC Zrt. és Budaörs Város Önkormányzata között kötendő, a Budaörs Város tulajdonát képező és a BTC által bérelt 4153/84 hrsz ingatlanon (2040 Budaörs, Baross utca 161.) lévő BTC tulajdonú sportlétesítmények felújítására, korszerűsítésére vonatkozó megállapodást – melynek forrása a Magyar Teniszszövetség által nyújtott 6 millió Ft támogatás – az Önkormányzat megköti és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 • a melléklet szerinti megállapodás 3.2. pontját az alábbiak szerint fogadja el:

„Tulajdonos a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a Kedvezményezett által megvalósításra kerülő fejlesztést ismeri, azzal egyetért, és lehetővé teszi, hogy azt az ingatlanon a Kedvezményezett megvalósítsa.”

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

23.) Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

235/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikáját az 1. sz. melléklet szerint.

2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert az elfogadott energiapolitika kommunikációjával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

24.) Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFV 5 igen 2 tartózkodás szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: Szomorú adatokat látnak a beszámolóban évről-évre, és a beszámolóban az adatok, például a forgalomszámlálásnál 2009-esek, de a táblázatok is elég régiek, meg a térképek. Azt szeretné megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy egy olyan beszámoló készüljön, amiben friss adatok, friss térképek vannak? S azt is megkérdezné, hogy a zajtérkép az mikor készült? Évszámot, vagy ilyesmit nem látott mellette, erről szeretne tájékoztatást kérni.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: A zajtérkép, ami szerepel, az 2013-as. 2018. október 15-ig kellett volna elkészítenie a fővárosnak, illetve a Kormányzatnak az új zajtérképet, rettenetesen várják.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánat, gondolja, e miatt is neki kellene lemondania.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: Valószínűleg igen, ezt is polgármester úr intézhette. Egy központilag készülő zajtérképet várnak, amihez az is igaz, hogy a kormányzati támogatás az intézkedési terv készítéséhez 3,9 millió forintot biztosít a városnak, de amíg nem tudják, hogy mihez kell az intézkedési terv, addig mit csináljanak? Ő is rettenetesen várja, hogy az a zajtérkép elkészüljön, s a város hozzá tudjon jutni, s annak az adatai alapján tudnak konkrét intézkedési tervet készíteni a városra vonatkozóan. Ha ebben tud képviselő úr segíteni, azt nagyon megköszönik. A másik a légszennyezéssel kapcsolatos tájékoztatás, ott is kénytelenek azokra az adatokra támaszkodni, ami a központi nyilvántartásban van, illetve nincs. Vannak olyan kötelezettségek, ahol központilag, fixen elhelyezett mérőeszközök adatait közzé kell tenni. Van ilyen a Kosztolányin, a Moszkva téren, Nagytétényben, sok helyen, ezeket az adatszolgáltatást biztosítani kellene, de ilyen szinten biztosítják a köz számára, ahogy az előterjesztésben látható. Nem állnak rendelkezésre. Az, hogy az önkormányzat végeztetett korábban 2016-2017-ben méréseket a Templom téren a Felügyelőség által adott mérő kocsival, illetve a régi posta udvarán, s azokat az adatokat természetesen fel tudták használni. Egyedi esetekben szintén végezett az önkormányzat zaj és levegő szennyezettség méréseket, például a Bauhaus esetében volt utoljára, ezeket is tudják használni. Az, hogy a városnak legyen egy állandó mérési pontja – amik országos szinten vannak, s nagy távolságok nincsenek, lehet azért számolni – az igen jelentős költség vonzattal bír. Egy ilyen állandó mérési pontnak a kiépítése 40-50 millió forint, s ezt követően 5-6 millió forint éves üzemeletetési költséget jelentene, az adatok feldolgozása, a komponensek biztosítása, ezek mind pénzbe kerülnek. Ha még lenne is ilyen, akkor is kevés eszközük lenne, hogy valamilyen intézkedési tervet tudjanak tenni. Az látható az elmúlt évek adataiból, hogy jellemzően a belvárosi és a külvárosi mért átlagos adatok között szerepel a város, a jellemzőiből kifolyóan, az autópálya zajkibocsátása, levegőterhelése, az 1-es út forgalom növekedése a fizetőssé tétel miatt, az ipari negyedek az autópálya térségében meghatározzák a város levegőjét és terheltségét. Összességében azt kell mondani, hogy minden mért adat esetében az egészségügyi határ alatt van a város bármelyik pontján az érték.

Wittinghoff Tamás polgármester: Volt más mérésük is, amikor az autópályát fizetőssé tették, akkor forgalom mérést végeztek, s az alátámasztotta mindazt, amit mondtak. Alátámasztotta, hogy milyen módon lenne ésszerű, nem így lenne, de arra sincsen ráhatásuk.

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen 1 nem… de látja, hogy Stift Nándor képviselő korrigálni szeretne, mert rosszul nyomta meg a gombot. Felteszi újra a javaslatot szavazásra. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

236/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budaörs Város környezeti állapota 2018. című jelentést a település környezeti állapotáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

25.) Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 4 igen 2 tartózkodás, a PEB 10 igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

237/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés IX. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 2. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása aláírására.

3.)Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2019. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2018. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

 

26.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

238/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a BTG Nonprofit Kft. (székhelye:2040 Budaörs, Dózsa György u. 21., cg.:13-09-064364, képviseli:Tamás Ervin) alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, ezzel együtt a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a változásbejegyzési eljárás során a BTG Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, annak módosítását, továbbá a változásbejegyzéshez szükséges egyéb okiratot aláírásával lássa el, illetve ellenjegyezze (ide értve az esetleges hiánypótlási eljárás során a Cégbíróság részéről kért további módosításokat tartalmazó okiratokat is).

3.) felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, hogy a szükséges cégbírósági változásbejegyzési kérelmet készítse el és azt nyújtsa be az illetékes cégnyilvántartást vezető bírósághoz Budaörs Város Önkormányzatának nevében.

Határidő: határozat közlése döntést követő 5 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, BTG Nonprofit Kft.

 

 

 

27.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB egyhangú támogatással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

239/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház között létrejött ÖNK-SZ-2017-437 számú, 2017. október 26-án módosított támogatási szerződés felhasználási, illetve elszámolási határidejének 2021. december 31. napjáig történő hosszabbításához, azzal, hogy további hosszabbításra nincs lehetőség.

2.) amennyiben a támogatási szerződésben rögzített munkák elvégzése, illetve az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása a meghosszabbított határidőig nem valósul meg, az Önkormányzat eláll a támogatási szerződéstől.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére: azonnal, a támogatott munkák elvégzésére: 2021. december 31.  Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

28.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3, 4003/4 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

240/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3, 4003/4 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3645 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz szerint elkerítve használt – 147 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 3645 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére bruttó 2.646.000,- Ft összegű vételáron azzal, hogy

 • a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek,
 • a megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

2.) felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

29.) Döntés a Budaörs, 7400/45 hrsz-ú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m2 és a Budaörs, 7637 hrsz-ú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m2 terület értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

241/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, 7400/45 hrsz-ú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m2 és a Budaörs, 7637 hrsz-ú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m2 terület értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a határozat mellékletét képező, Kovács Gábor földmérő által készített 68/2018. számú vázrajz szerinti határrendezés végrehajtásához, amely szerint

– Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs, 7400/45 helyrajzi számú 161 m² területű ingatlan, valamint a Budaörs, 7637 helyrajzi számú ingatlanból 39 m² terület hozzászabályozásra kerül a Budaörs, 7400/44 helyrajzi számú ingatlanhoz.

2.) hozzájárul az 1) pont szerinti ingatlan és ingatlanrész 7400/44 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által történő megvásárlásához, az értékbecslés szerinti

– 7400/45 helyrajzi számú 161 m² területű ingatlan esetében 2.900.000,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázezer forint,

– 7637 helyrajzi számú ingatlan 39 m² területe esetében 10.700,- Ft/m², összesen 417.300,- Ft, azaz négyszáztizenhétezer-háromszáz forint vételáron. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.

3.) Vevőnek a vételárat egy összegben, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napig kell megfizetni. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát a jelen határozatról szóló értesítés Vevő által történő kézhezvételét követő 60 napig tartja fenn. Ha az adásvételi szerződés ezen határidő alatt nem kerül aláírásra, abban az esetben az eladási ajánlat hatályát veszti.

4.) A telekalakítási eljárással és tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket Vevő viseli.

5.) Felkéri a polgármestert a vonatkozó adásvétellel vegyes telekalakítási szerződés megkötésére.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztály

 

30.) Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

242/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 3079 helyrajzi számú „kivett árok” – Budaörs, 3078 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt felmérési helyszínrajz szerint elkerítve használt – kb. 34 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 3078 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére 4.000.000,- Ft azaz négymillió forint összegű vételáron azzal, hogy

 • a végleges területnagyságot a záradékolt változási vázrajz tartalmazza, melynek elkészíttetése a Vevő kötelezettsége és költsége, valamint a Képviselő-testület a pontos területnagyság, illetve a szakhatósági állásfoglalások ismeretében hozza meg végleges döntését az értékesítéssel kapcsolatban,
 • a vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli,
 • a területen található közművekre vonatkozó vezetékjogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra átjegyzésre kerülnek,
 • a telekalakítás földhivatali bejegyzéséhez szükséges vezetékjog jogosulti hozzájárulás, valamint valamennyi szakhatósági hozzájárulás beszerzése a Vevő kötelezettsége, és a telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban, valamint a szakhatósági előírások során felmerülő költségek a Vevőt terhelik.

2.) felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 5 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

31.) A Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

243/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, természetben a Budaörs, Ibolya u. 80. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 904 m² területű „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű 7920/3 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forint, melyet általános forgalmi adó  fizetési kötelezettség nem terhel.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 3 alkalommal. Amennyiben ezen pályázatok is eredménytelenek, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. december 20.

Pályázat beadásának határideje:            2019. március 8.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

32.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

244/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás vonatkozásában új pályázatot ír ki határozott 5 éves időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet szerinti bérleti díj és a 4. számú melléklet szerinti pályázati felhívás alapján.

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2018.12.31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

 

33.) Törsvíz Kft. „v.a.” székhelyén (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.) lévő épülettartozékok megvásárlása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A PEB 7 igen 3 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

245/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Törsvíz Kft. „v.a.” székhelyén (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.) lévő épülettartozékok megvásárlása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy

1.) az Önkormányzat megvásárolja a Törsvíz Kft. „v.a.” telephelyén lévő, mellékletben felsorolt épülettartozékokat és beépített eszközöket a hivatalos értékbecslés alapján megállapított bruttó 3.172.460.- Ft vételáron.

2.) az 1. pontban meghatározott, összesen bruttó 3.172.460 Ft,- vételár fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet 6/A melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, „ Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása” új sorára 3.173 e Ft-ot biztosít a 3. sz. melléklet I. Működési célú kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások. 5. Általános tartalék sor terhére.

3.) A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

4.) a Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti Adásvételi szerződésnek megfelelő tartalmú szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés megkötésére 2018. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

Dr. Sokolowski Márk elhagyta a termet.

 

 

34.) Előminősített cégek listájának módosítása (2018/2.)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. az ÖKDB 5 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

 

246/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása (2018/2.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának bővítését az előterjesztés 3 sz. melléklete (2018/2) alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

35.) Közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybevétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. az ÖKDB 4 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben)

Megjegyzi, hogy akiről szó van, azt annak idején a FIDESZ javasolta, de úgy látszik, ha jól végzi a dolgát, már nem alkalmas.

 

 

247/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybevétele

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban úgy dönt, hogy az e tárgyú – dr. Herbák Henrietta ügyvéd megkötött – jelenleg hatályos megbízás változatlan feltételekkel, 2019. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a fentiekhez szükséges anyagi fedezetet 2019. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő:                   2019. évi költségvetés

Felelős:                     Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

36.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Az ÖKDB 4 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Sokolowski Márk képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

 

248/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban úgy dönt, hogy az e tárgyú – a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E ép. 3 em., adószám: 14969205-2-43), valamint a Topinform Bt. (1075 Budapest, Király u. 17., adószám: 20318282-3-42, cégjegyzékszám: 01-06-723624, képviseli Toperczer Ferenc) által alkotott Konzorciummal megkötött – jelenleg hatályos megbízás változatlan feltételekkel, 2019. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a fentiekhez szükséges anyagi fedezetet 2019. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

37.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A PEB 7 igen 3 nem szavazattal javasolta elfogadásra, illetve elutasította Kapitány Gábor módosító javaslatát 2 tartózkodás 5 nem szavazattal (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Dr. Sokolowski Márk visszatér a terembe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

249/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő:                   2018. december 31.

Felelős:                     Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

 

38.) A Polgármester II. félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Ügyrendi szavazást kér, hogy a Testület zárja ki ezen napirendi pont szavazásából.

A Képviselő-testület 11 igen 2 tartózkodás szavazattal kizárta a szavazásból. A FIDESZ úgy látszik nem ért egyet azzal, hogy az őt érintő kérdés szavazásából kizárják őt, neki így is jó. Most akkor mégse mondjon le?  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő + 1 fő kizárva.)

 

250/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2018. II. félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő + 1 fő kizárva.)

251/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

A Polgármester II. félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2018. második félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi:Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

 

39.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A részönkormányzat 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Megnyitotta a beszámolót, ami igen kevés, tartalmilag sem tartalmaz sok dolgot, nem tudja, ez így elfogadható-e vagy sem.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

252/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kamaraerdei  részönkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

Dr. Bakó Krisztina elhagyta a termet.

 

 

 

40.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Frankhegyi Részönkormányzat beszámolójánál határozatképtelen volt a részönkormányzat (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Kérdezi elnök urat, hogy javasolja-e elfogadásra a beszámolót?

Hauser Péter képviselő: Igen, javasolja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincs könnyű helyzetben az a részönkormányzati elnök, ahol a tagok nem mindig veszik komolyan, vagy nem tartják fontosnak, hogy jelen legyenek, mindenestre a Testületnek joga van dönteni ilyen esetben. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, dr. Bakó Krisztina képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

 

253/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Frankhegyi  részönkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

 

 

 

41.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/41. sz. melléklete)

 

Dr. Bakó Krisztina visszatért a terembe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Javasolják visszavonni a korábbi indítványát a testületnek, illetve a módosítás arra vonatkozik, hogy a Hivatal vizsgálja meg az önállóan történő, a lakókörnyezetnek megfelelő értékesítés lehetőségét. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

254/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

 • hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozatot visszavonja;
 • felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az ingatlanok önállóan történő értékesítésének lehetőségét.

A határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki ügyosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

42.) Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási (interfészes csatlakozási) szerződés jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/42. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Löfler Dávidnak mondja, hogy nem ért egyet az ASP rendszerével, de azzal, hogy legalább interfésszel kapcsolódhassanak a saját jó hálózatukkal, támogatja. De ne derüljön ki egy év múlva, hogy ő akarta az ASP rendszert, mert akkor nem fogja jól érezni magát.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

255/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási (interfészes csatlakozási) szerződés jóváhagyása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstárral kötendő önkormányzati ASP szolgáltatási (interfészes csatlakozási) szerződést jóváhagyja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására, valamint felkéri a szükséges mellékletek elkészítésére a jogszabályoknak és a Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

256/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

257/2018.(XII.12.) ÖKT sz.                                   határozat

k.m.f.

 

 

 

 

              Wittinghoff Tamás                                                   dr. Bocsi István

                  polgármester                                                                jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. december 20.