Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás 2019.

Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás 2019.Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás 2019.

Meghirdette az önkormányzat a 2019-es helyi értékvédelmi támogatást.

Az önkormányzat pályázati úton vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi védett értékek tulajdonosai számára, fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében.

A támogatás a tervezett beruházás 50%-ára igényelhető, legfeljebb bruttó 2 millió forint erejéig.

A pályázatok benyújtására az év során kétszer van lehetőség, május 13-ai és szeptember 16-ai határidővel.

Pályázati Felhívás

Pályázati Felhívás és Útmutató

 

Budaörs Város Önkormányzatának

Helyi Értékvédelmi Támogatása

2019.

 

Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város helyi védett értékei fenntartásának támogatásához költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosított. Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete értelmében helyi védett érték tulajdonosai fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer – jelen “Pályázati Felhívás és Útmutató”-ban meghatározott feltételekkel – pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól.

 

A támogatás célja azon munkák elvégzésének a segítése, amelyek a védett építménynek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a védelem alá helyezést indokolttá tették. Kiemelt cél az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, az utcáról látható, utcaképi megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen nagyon fontos az ezeket megalapozó vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély elhárítási munkálatok segítése is.

 

1.)              A fenti célra az önkormányzat éves költségvetésében elkülönített keret áll rendelkezésre, amely 2019. évre összesen bruttó 3,5 millió forint, amely 2,0 – 1,5 millió Ft összegben oszlik meg tekintettel az évi két pályázati szakaszra. (I. szakasz határideje: a 2019. május 02., II. szakasz: 2019. szeptember 16.) Az I. szakaszban esetlegesen megmaradó összeg automatikusan átkerül a II. szakaszban megpályázható összeghez.   

 

2.)              Jelen pályázat keretében önrész rendelkezésre állása szükséges, az önrész mértéke a tervezett beruházás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege egy épületre maximum bruttó 2. 000. 000,­- Ft lehet.

 

3.)              A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében szereplő építmények tulajdonosai pályázhatnak.

 

4.)              A támogatást kizárólag pályázat útján, jelen PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ szerint lehet igénybe venni.

 

5.)              A támogatás a következő építményrészek, elemek építészeti értékek védelmével összhangban történő felújítására igényelhető, abban az esetben, ha az építészeti történeti értékkel bíró állapot visszaállítására törekszik:

 

a.) utcáról kívülről látható arculat-, utcakép-, településkép meghatározó részek, mint védendő értékek:

 • kerítés
 • kapuzat
 • előlépcső
 • előtető
 • homlokzat
 • külső nyílászárók
 • tetőfedés
 • terasz
 • valamint ezek tartozékai, díszítései,

 

b.) belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

 • kapualj
 • lépcsőház
 • udvar
 • belső közös terek
 • valamint ezek díszítései és tartozékai,

c.) különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések,

d.) a helyi védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása valamint az ezt szolgáló berendezés beépítése,

 

6.)        A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati csomaghoz mellékelt adatlapot kitöltve;
 • tervdokumentáció a következők szerint: az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy településképi bejelentéshez kötött építési munka esetén: a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációt és határozatot, a szakmai konzultáció meglétét igazoló főépítészi dokumentumot és az elektronikus építési naplóba történő feltöltés igazolását, vagy a településképi bejelentési tervdokumentációt, és a bejelentés tudomásulvételét;
  •  fénykép-dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról;
  • az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, társasház esetén az alapító okiratot is;
  • társasház esetén közgyűlési határozatot;
  • a pályázati helyszínen az önkormányzat megbízott műemléki szakértőivel és Főépítészi Iroda képviselőjével történt egyeztetésről szóló jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a szakértők által javasolt elvégzendő munkák szükségességének sorrendjét és az esetlegesen szükséges speciális szaktudást igénylő munkák megnevezését. 
  • a megvalósítást szolgáló, részletes költségvetési kiírást úgymint: tételenkénti mennyiség, anyagköltség, munkadíj, minőségi adatok felsorolása;
  • a kivitelező cég pályázathoz szükséges kivitelezési tevékenységek végzésére vonatkozó jogosultságának igazolását (cég alapító okiratot);
  • a kitöltött átláthatósági közzétételi kérelmet és nyilatkozatot (közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján);
  • önrész rendelkezésre állását alátámasztó banki igazolást.

 

7.)    A pályázási szándékot a pályázat benyújtása előtt legalább 2 héttel szükséges bejelenteni a Főépítészi Irodán. A bejelentést követően a Főépítészi Iroda helyszíni egyeztetést szervez a Pályázó és az önkormányzat megbízott szakértői részvételével, amelynek jegyzőkönyvét a pályázathoz kell csatolni.  

 

8.)    Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külső, vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely az épület megjelenésére bármilyen hatással van, a szükséges eljárásokat le kell folytatni. Építési engedélyköteles, egyszerű bejelentés köteles vagy településképi bejelentés köteles építési tevékenység esetén a támogatás csak engedélyezett, szakmai konzultációt lefolytatott és elektronikus építési naplóba feltöltött vagy bejelentett munkára adható! Kérjük a pályázat kivételénél, benyújtásának tervezésénél ennek az átfutási idejét szíveskedjenek figyelembe venni.

 

9.)          A pályázat csak az összes melléklet beadása mellett érvényes.

Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 

10.)      A pályázatot a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság (TFVB) bírálja el.

A Bizottság dönt a támogatható munkák köréről, és a támogatás mértékéről, figyelembe veszi a pályázat megalapozottságát és szükségszerűségét, a városképi szempontok érvényre jutását.

 

11.)      A pályázat műszaki és pénzügyi lebonyolítása:

 

a.)    A pályázaton elnyert támogatás egy összegben utalható át építtető számlájára, az elvégzett munka igazolt átvételét követően.

 

b.)    A pályázat nyerteseinek végteljesítését a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján kell bejelenteniük, ezzel egy időben be kell nyújtaniuk a beépített anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat.

 

c.) A teljesítést az önkormányzat által megbízott szakértő és műszaki ellenőr ellenőrzik és jegyzőkönyvekkel igazolják.

 

d.) A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy a pályázaton elnyert összegről szóló megállapodás aláírását követően a munkát 1 éven belül meg kell kezdeni, és az aláírástól számítva 2 éven belül be kell fejezni.

 

e.) Az Önkormányzat a szakszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyvek birtokában 30 napon belül utalja át a pályázó által megjelölt számlára az őt megillető összeget. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.

A Pályázóval Budaörs Város Önkormányzata megállapodást köt a megnyert összegről, és a teljesítés feltételeiről. A pályázó a kivitelezőtől kapott, megfelelő mértékig részletezett számlát nyújtja be az Önkormányzathoz, amely minden esetben a megállapodásban megjelölt személy nevére kell, hogy szóljon (az összeg lehet magasabb is), majd a számla ellenében a megállapodás szerinti összeget utalja a megállapodásban megjelölt személy nevére és bankszámlájára.

 

f.) A pályázat elbírálásáig és a megállapodás aláírásig nem kezdhető meg a munka! Csak az elbírálást és a megállapodás aláírását követően kezdhető meg a beruházás. Az elbírálás és a megállapodás előtt megkezdett beruházásra nem adható támogatás.

 

12.)      A pályázati anyag 2019. március 27-től folyamatosan és ingyenesen átvehető Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A pályázati anyag tartalmazza:

 • Pályázati Felhívás és Útmutatót,
 • Adatlapot,
 • Megállapodás-tervezetet,
 • Tájékoztatót az átláthatósági közzétételi kérelemről és nyilatkozatról,
 • Az átláthatósági közzétételi kérelmet és az átláthatósági nyilatkozatot,
 • Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletet és mellékleteit.

 

13.)      A pályázatok benyújtására az év során két ízben van lehetőség. A benyújtási határidők:

 2019. május 13. 18 óra.

 2019. szeptember 16. 18 óra

A pályázatokat be lehet nyújtani személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, vagy postán. Cím: Budaörs Polgármesteri Hivatal Főépítészi iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Postán történő benyújtás esetén a benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A pályázatokra kérjük ráírni:

„Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás 2019.”

 

 

14.)      A nyertes pályázókat a Főépítészi Iroda írásban értesíti.

 

 

 

 

Budaörs, 2019…………………..